Re: [gnome-nl] De of het backend? van of voor?Op zondag 05-09-2010 om 14:14 uur [tijdzone +0200], schreef Koen
Martens:
> Is er geen goede vertaling voor backend zelf?? 'De onderliggende opslag' ofzoiets??

Nee, dat is er niet. Ik ben nog nooit iets fraaiers dan achterliggend
(of onderliggend) systeem tegengekomen. Backend wordt vrijwel altijd
onvertaald gelaten.

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]