Re: [Evolution-hackers] The component buttons mockup> On Mon, 2003-12-01 at 12:45, Ross Burton wrote:
> horizontally wont fit (at least with Finnish labels (Sähköposti /
> Osoitekirja / Kalenteri / Ö-Mappi) :) - so I dunno. I am kind of pleased

Ja mistä lähtien Tasks on on luokiteltu Ö-Mapiks...? ;)

 Petri

[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]