[gnome-nl] [Bug 648135] spelling errors in dutch translation evolutionhttps://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=648135
  l10n | Dutch [nl] | unspecified

--- Comment #2 from Jan Cnops <bergues gent gmail com> 2011-04-20 14:56:17 UTC ---
(In reply to comment #1)
> Dank, wat een heldenwerk. :)
> 
> Zie je kans een nieuwe vertaling gereed te maken op basis van de huidige
> versie? Deze is hier te vinden:
> http://l10n.gnome.org/vertimus/evolution/gnome-3-0/po/nl
> 
> Het po-bestand (verwijzing op bovenstaande pagina) staat hier:
> http://l10n.gnome.org/POT/evolution.gnome-3-0/evolution.gnome-3-0.nl.po

Wel, ik ben nieuw hier, dus ken ik de geplogenheden niet echt. Ik kan uiteraard
de correcties aanbrengen, maar wat doe ik dan met het verbeterde bestand? Hoe
wordt ervoor gezorgd dat ik geen werk van anderen overschrijf? Ik vermoed dat
er daarvoor een FAQ is, maar die heb ik nog niet gevonden.

-- 
Configure bugmail: https://bugzilla.gnome.org/userprefs.cgi?tab=email
------- You are receiving this mail because: -------
You are watching the QA contact of the bug.
You are watching the assignee of the bug.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]