[gnome-nl] [Bug 648135] New: spelling errors in dutch translation evolutionhttps://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=648135
 l10n | Dutch [nl] | unspecified

      Summary: spelling errors in dutch translation evolution
  Classification: Infrastructure
      Product: l10n
      Version: unspecified
    OS/Version: Linux
      Status: UNCONFIRMED
     Severity: normal
     Priority: Normal
     Component: Dutch [nl]
    AssignedTo: l10n-nl-maint gnome bugs
    ReportedBy: bergues gent gmail com
     QAContact: l10n-nl-maint gnome bugs
   GNOME version: ---


Ik heb de vertaling voor evolution van 29/3/2011 door een spellingscontrole
gejaagd (aspell) en daarmee een lijst van fouten ontdekt:

(1) De gewone typefouten: 
Aanwezigenlijst 
Aanwezigheidsstatus en Aanwezigheidstatus komen allebei voor. Het eerste lijkt
mij correct te zijn. 
Beveilighde 
Certificaat Hiërarchie (moet zijn Certificaathiërarchie. Plakken en knippen
is blijkbaar een ramp voor accenten) 
contactenenlijst 
Direkte 
Geimporteerd (trema vergeten) 
getoont 
Imperisch (moet zijn: niet-metrisch of Angelsaksisch) 
inschakeld 
memoinformatie (streepje vergeten) 
Porbeer 
produkt 
slecteer namen dialoog (moet zijn 'selecteer namen'-dialoog) 
Werdag 
XML structuren (streepje na XML) 
XMLstructuur (streepje na XML) 
binnekomst 
besturdeerd 
wijzingen (moet zijn wijzigingen) 
takenlijkst 
ploseling 
memo's-lijst (moet zijn memolijst) 
arriveerd 
dbusfout (moet zijn d-busfout) 
De contact-data is (moet zijn De contactdata zijn) 
ondersteundeinlogmethode (moet zijn ondersteunde inlogmethode) 
deze CA vertrouwd is (dt-fout) 
Afrika?Addis_Ababa (moet zijn Afrika/Addis_Abeba, met een e in Abeba en een
schuine streep i.p.v. een vraagteken) 
Profiel-datagebeurtenissen (moet zijn: Profileer datagebeurtenissen) 
Oulook-stijl 
Vaste breedte-lettertype: (moet zijn: lettertype met vaste breedte. Als het
echt in een woord moet is het vastebreedtelettertype, maar dat klinkt niet echt
als Nederlands) 

(2) Te weinig streepjes. Volgens de Woordenlijst is het plug-in, niet plugin.
Ook is het pop-up, niet popup. Verder time-out, niet timeout en back-up, niet
backup (dat zijn de vier die ik in de vertaling vond, er zijn er andere zoals
lay-out en step-in). Hoe ongelooflijk ook, de regel schijnt te zijn:
samenstellingen van Engelse woorden waarvan het tweede deel een voorzetsel is
krijgen een liggend streepje als en slechts als het voorzetsel met een klinker
begint. Dit leidt dus ook tot plug-invoorkeuren (en niet plugin-voorkeuren) al
ziet dat er raar uit. Ook staat er een aantal keer email in de vertalingen
i.p.v. e-mail.

(3) Te veel streepjes. Als we de spellingsregels rekken kan je streepjes
toelaten na namen van bijvoorbeeld programma's (bonobo-componentweergave,
Evolution-pakket) of woorden in een vreemde taal, maar in de volgende woorden
staat er echt wel een streepje te veel. Veel van deze woorden staan ofwel in de
Woordenlijst (e-mailaccount, offline) ofwel ergens anders in de vertaling
(proxyconfiguratie) zonder streepje: 
24-uurs-tijdnotatie 
account-instellingen 
agenda-backend 
agenda-item 
Agenda-selectie 
alarm-geluidsbestanden 
Antwoordadres-veld 
Antwoordadres-weergave 
berichten-lijstweergaveinstellingen (er moet wel een streepje tussen weergave
en instelling. Als het woord te lang lijkt is telegramstijl beter, dan wordt
het weergave-instellingen [voor de] berichtenlijst) 
certificaat-autoriteit 
certificaat-database 
Certificaat-velden 
Contact-certificaten 
contacten-editor 
Contacten-voorbeeld 
Contacten-voorbeeldvenster 
Dag-omvattende 
debug-berichten 
debug-uitvoer 
desktop-instelling 
drop-down combinatieveld (de Woordenlijst geeft dropdownmenu wat een passende
vertaling lijkt op het eerste zicht.) 
e-mail-account 
e-mail-ontvanger 
handtekening-bestand 
Handtekening-script 
header-informatie (zou nog net kunnen als we `header' als Engels beschouwen) 
internet-provider 
IP-host-adressen 
Lijstgebruik-informatie 
mail-indeling 
mailinglijst-berichtkoppen 
mailinglijst-functies 
mail-opties 
Memolijst-eigenschappen 
nieuws-account 
off-line 
offline-gebruik 
offline-modus 
online-modus 
opstellen-venster (klinkt ook raar. Mailschrijfvenster lijkt mij beter). 
Pagina-instellingen 
piep-modus 
plugin-voorkeuren 
Popup-bericht 
popup-lijst 
proxy-configuratiemodus 
proxy-serververbindingen 
Record-scheidingsteken 
script-bestand 
Server-informatie 
server-versie 
spam-controle 
standaard-herinnering 
status-veld 
Takenlijst-eigenschappen 
tekst-editor 
Tijdzone-combinatieveld 
tijdzone-veld 
Type-veld 
Vertrouwen-instellingen (ook weer raar. Instelling [van het] vertrouwensniveau
lijkt vlotter.) 
vertrouwens-instellingen (zie vorig. Ik zou wel de s laten staan).

-- 
Configure bugmail: https://bugzilla.gnome.org/userprefs.cgi?tab=email
------- You are receiving this mail because: -------
You are watching the QA contact of the bug.
You are watching the assignee of the bug.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]