Re: [Evolution] Problem editing contacts in exchange



I have version 3.18.5.2 running on Ubuntu 16.04 LTS

On ma, 2016-09-26 at 10:59 +0100, Patrick O'Callaghan wrote:
On Mon, 2016-09-26 at 09:14 +0000, Hans Vandewalle wrote:
Am I doing something wrong?
Yes, you're not telling what version of Evolution you have. See Help->About. poc _______________________________________________ evolution-list mailing list evolution-list gnome org To change your list options or unsubscribe, visit ... https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/evolution-list



De bovenvermelde berichten/tekst en bijlagen verbinden de stad Sint-Truiden op geen enkele wijze, tenzij anders werd overeengekomen bij een schriftelijke overeenkomst of tenzij zij later worden bevestigd bij een overeenkomstig de wettelijke voorschriften ondertekende brief. Evenmin kan de stad Sint-Truiden aansprakelijk worden gesteld op grond van de inhoud van deze berichten/tekst en bijlagen.



[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]