[gparted] Updated Greek translationcommit d5f380aff6c30f1098faa4357d620a1f964750b2
Author: Tom Tryfonidis <tomtryf gmail com>
Date:  Tue Aug 7 14:49:30 2012 +0300

  Updated Greek translation

 po/el.po | 1344 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------
 1 files changed, 995 insertions(+), 349 deletions(-)
---
diff --git a/po/el.po b/po/el.po
index bec3f7c..8ec6c87 100644
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -8,35 +8,44 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gparted.HEAD\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-07-18 17:50+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-07-10 00:33+0300\n"
-"Last-Translator: Dimitris Tsiolis <dimits7 gmail com>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=gparted&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-18 18:45+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-07 14:44+0200\n"
+"Last-Translator: Tom Tryfonidis <tomtryf gmail com>\n"
 "Language-Team: Greek <team gnome gr>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 
-#: ../gparted.desktop.in.in.h:1
-msgid "Create, reorganize, and delete partitions"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ, ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏÎ"
-
 #. ==== GUI =========================
-#: ../gparted.desktop.in.in.h:2 ../src/Dialog_Progress.cc:356
-#: ../src/Win_GParted.cc:70 ../src/Win_GParted.cc:1099
-#: ../src/Win_GParted.cc:1283
+#: ../gparted.desktop.in.in.h:1 ../src/Dialog_Progress.cc:362
+#: ../src/Win_GParted.cc:74 ../src/Win_GParted.cc:1218
+#: ../src/Win_GParted.cc:1409
 msgid "GParted"
 msgstr "GParted"
 
+#: ../gparted.desktop.in.in.h:2
+msgid "Partition Editor"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏÎ"
+
 #: ../gparted.desktop.in.in.h:3
 msgid "GParted Partition Editor"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏÎ GParted"
 
 #: ../gparted.desktop.in.in.h:4
-msgid "Partition Editor"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏÎ"
+msgid "Create, reorganize, and delete partitions"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ, ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏÎ"
+
+#: ../include/Utils.h:51
+msgid "(New UUID - will be randomly generated)"
+msgstr "(ÎÎÎ UUID - ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÎ)"
+
+#: ../include/Utils.h:52
+msgid "(Half new UUID - will be randomly generated)"
+msgstr "(ÎÎÎ ÎÎÏÏ UUID - ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÎ)"
 
 #: ../src/Dialog_Base_Partition.cc:56
 msgid "Free space preceding (MiB):"
@@ -74,41 +83,41 @@ msgstr "MiB"
 msgid "None"
 msgstr "ÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../src/Dialog_Base_Partition.cc:203
+#: ../src/Dialog_Base_Partition.cc:240
 msgid "Resize"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏ"
 
-#: ../src/Dialog_Base_Partition.cc:203 ../src/Win_GParted.cc:230
+#: ../src/Dialog_Base_Partition.cc:240 ../src/Win_GParted.cc:238
 msgid "Resize/Move"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏ / ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/Dialog_Base_Partition.cc:220
+#: ../src/Dialog_Base_Partition.cc:258
 msgid "Minimum size: %1 MiB"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏ: %1 MiB"
 
-#: ../src/Dialog_Base_Partition.cc:221
+#: ../src/Dialog_Base_Partition.cc:259
 msgid "Maximum size: %1 MiB"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏ: %1 MiB"
 
 #. TO TRANSLATORS: dialogtitle, looks like Create partition table on /dev/hda
-#: ../src/Dialog_Disklabel.cc:27
+#: ../src/Dialog_Disklabel.cc:28
 msgid "Create partition table on %1"
 msgstr "ÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like WARNING: This will ERASE ALL DATA on the ENTIRE DISK /dev/hda
-#: ../src/Dialog_Disklabel.cc:47
+#: ../src/Dialog_Disklabel.cc:52
 msgid "WARNING: This will ERASE ALL DATA on the ENTIRE DISK %1"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ: ÎÏÏÏ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ %1"
 
-#: ../src/Dialog_Disklabel.cc:51
+#: ../src/Dialog_Disklabel.cc:56
 msgid "Default is to create an MS-DOS partition table."
 msgstr "Î ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏÎ MS-DOS."
 
-#: ../src/Dialog_Disklabel.cc:58
+#: ../src/Dialog_Disklabel.cc:62
 msgid "Advanced"
 msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÏÎÎÎÎÎÏÏ"
 
-#: ../src/Dialog_Disklabel.cc:66
+#: ../src/Dialog_Disklabel.cc:71
 msgid "Select new partition table type:"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏ ÏÏÏÎÏ ÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏÎ:"
 
@@ -117,99 +126,161 @@ msgid "Paste %1"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: dialogtitle, looks like Information about /dev/hda3
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:32
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:33
 msgid "Information about %1"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎ %1"
 
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:49
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:53
 msgid "Warning:"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎ:"
 
 #. filesystem
 #. file systems to choose from
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:152 ../src/Dialog_Partition_New.cc:119
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:186 ../src/Dialog_Partition_New.cc:118
 msgid "File system:"
 msgstr "ÎÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ:"
 
 #. size
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:162 ../src/Win_GParted.cc:452
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:196 ../src/Win_GParted.cc:467
 msgid "Size:"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏ:"
 
-#. used
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:178
+#. Used
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:216
 msgid "Used:"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎ:"
 
 #. unused
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:192
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:230
 msgid "Unused:"
 msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎ:"
 
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:209
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:246
+#| msgid "unallocated"
+msgid "Unallocated:"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÎ:"
+
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:264
 msgid "Flags:"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏ:"
 
 #. path
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:225 ../src/Win_GParted.cc:460
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:280 ../src/Win_GParted.cc:475
 msgid "Path:"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÎ:"
 
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:239
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:294
 msgid "Status:"
 msgstr "ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ:"
 
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:246
+#. TO TRANSLATORS: Busy (At least one logical partition is mounted)
+#. * means that this extended partition contains at least one logical
+#. * partition that is mounted or otherwise active.
+#.
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:306
 msgid "Busy (At least one logical partition is mounted)"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎÎÎ (ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ)"
 
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:248
+#. TO TRANSLATORS: Active
+#. * means that this linux swap partition is enabled and being used by
+#. * the operating system.
+#.
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:314
 msgid "Active"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:250
+#. TO TRANSLATORS: myvgname active
+#. * means that the partition is a member of an LVM volume group and the
+#. * volume group is active and being used by the operating system.
+#.
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:322
+#| msgid "Not active"
+msgid "%1 active"
+msgstr "ÏÎ %1 ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏ"
+
+#. TO TRANSLATORS: looks like  Mounted on /mnt/mymountpoint
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:328
 msgid "Mounted on %1"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎ %1"
 
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:254
+#. TO TRANSLATORS: Not busy (There are no mounted logical partitions)
+#. * means that this extended partition contains no mounted or otherwise
+#. * active partitions.
+#.
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:338
 msgid "Not busy (There are no mounted logical partitions)"
 msgstr "ÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎÎÎ (ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎÏ)"
 
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:256
+#. TO TRANSLATORS: Not active
+#. * means that this linux swap partition is not enabled and is not
+#. * in use by the operating system.
+#.
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:346
 msgid "Not active"
 msgstr "ÎÎ ÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:258
+#. TO TRANSLATORS: Not active (Not a member of any volume group)
+#. * means that the partition is not yet a member of an LVM volume
+#. * group and therefore is not active and can not yet be used by
+#. * the operating system.
+#.
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:358
+msgid "Not active (Not a member of any volume group)"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏ (ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏ ÏÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÏ)"
+
+#. TO TRANSLATORS: myvgname not active and exported
+#. * means that the partition is a member of an LVM volume group but
+#. * the volume group is not active and not being used by the operating system.
+#. * The volume group has also been exported making the LVM physical volumes
+#. * ready for moving to a different computer system.
+#.
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:366
+msgid "%1 not active and exported"
+msgstr "ÏÎ %1 ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎ"
+
+#. TO TRANSLATORS: myvgname not active
+#. * means that the partition is a member of an LVM volume group but
+#. * the volume group is not active and not being used by the operating system.
+#.
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:372
+#| msgid "Not active"
+msgid "%1 not active"
+msgstr "ÏÎ %1 ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏ"
+
+#. TO TRANSLATORS: Not mounted
+#. * means that this partition is not mounted.
+#.
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:379
 msgid "Not mounted"
 msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎ"
 
 #. Label
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:266 ../src/Dialog_Partition_Label.cc:43
-#: ../src/Dialog_Partition_New.cc:131
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:388 ../src/Dialog_Partition_Label.cc:41
+#: ../src/Dialog_Partition_New.cc:130
 msgid "Label:"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ:"
 
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:279
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:401
 msgid "UUID:"
 msgstr "UUID:"
 
 #. first sector
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:293
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:415
 msgid "First sector:"
 msgstr "ÎÏÏÏÎÏ ÏÎÎÎÎÏ:"
 
 #. last sector
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:303
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:425
 msgid "Last sector:"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎÏ:"
 
 #. total sectors
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:313 ../src/Win_GParted.cc:513
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:435 ../src/Win_GParted.cc:528
 msgid "Total sectors:"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÏÎÎÎÏÎ:"
 
 #. TO TRANSLATORS: dialog title, looks like Set partition label on /dev/hda3
-#: ../src/Dialog_Partition_Label.cc:32
+#: ../src/Dialog_Partition_Label.cc:30
 msgid "Set partition label on %1"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ ÏÏÎ %1"
 
@@ -219,25 +290,25 @@ msgid "Create new Partition"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ"
 
 #. TO TRANSLATORS: used as label for a list of choices.  Create as: <optionmenu with choices>
-#: ../src/Dialog_Partition_New.cc:79
+#: ../src/Dialog_Partition_New.cc:78
 msgid "Create as:"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÏ:"
 
 #. fill partitiontype menu
-#: ../src/Dialog_Partition_New.cc:84 ../src/OperationCreate.cc:75
+#: ../src/Dialog_Partition_New.cc:83 ../src/OperationCreate.cc:75
 msgid "Primary Partition"
 msgstr "ÎÏÏÏÎÏÎÏÏÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/Dialog_Partition_New.cc:85 ../src/OperationCreate.cc:78
+#: ../src/Dialog_Partition_New.cc:84 ../src/OperationCreate.cc:78
 #: ../src/OperationDelete.cc:77
 msgid "Logical Partition"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/Dialog_Partition_New.cc:86 ../src/OperationCreate.cc:81
+#: ../src/Dialog_Partition_New.cc:85 ../src/OperationCreate.cc:81
 msgid "Extended Partition"
 msgstr "ÎÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/Dialog_Partition_New.cc:198
+#: ../src/Dialog_Partition_New.cc:197
 msgid "New Partition #%1"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ #%1"
 
@@ -253,112 +324,138 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏ %1"
 msgid "Applying pending operations"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:48
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:50
+#| msgid ""
+#| "Depending on the amount and type of operations this might take a long "
+#| "time."
 msgid ""
-"Depending on the amount and type of operations this might take a long time."
+"Depending on the number and type of operations this might take a long time."
 msgstr ""
-"ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ, ÎÏÏÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ "
+"ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ "
 "ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÎ."
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:61
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:63
 msgid "Completed Operations:"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ:"
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:101
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:103
 msgid "Details"
 msgstr "ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎÎÏ"
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:199
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:202
 msgid "%1 of %2 operations completed"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎ %1 ÎÏÏ %2 ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
 #. add save button
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:230
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:234
 msgid "_Save Details"
 msgstr "ÎÏÎ_ÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:239
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:243
 msgid "Operation cancelled"
 msgstr "ÎÎÏÏÏÎÎÎÎ Î ÎÏÎÎÏÎÎ"
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:253
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:257
 msgid "All operations successfully completed"
 msgstr "ÎÎÎÏ ÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÏÏÎÎ"
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:257
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:261
 msgid "%1 warning"
 msgid_plural "%1 warnings"
 msgstr[0] "%1 ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎ"
 msgstr[1] "%1 ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:270
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:274
 msgid "An error occurred while applying the operations"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:275
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:279
 msgid "See the details for more information."
 msgstr "ÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ."
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:276
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:281
 msgid "IMPORTANT"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:277
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:282
 msgid "If you want support, you need to provide the saved details!"
 msgstr ""
 "ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎÎÏ!"
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:279
+#. TO TRANSLATORS: looks like  See http://gparted.org/save-details.htm for more information.
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:285
 msgid "See %1 for more information."
 msgstr "ÎÎÎÏÎ ÏÎ %1 ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ."
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:312
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:318
 msgid "Are you sure you want to cancel the current operation?"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÏÏÏÎÏÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎ;"
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:318
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:324
 msgid "Canceling an operation might cause SEVERE file system damage."
 msgstr ""
 "Î ÎÎÏÏÏÏÎ ÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎ "
 "ÏÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ."
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:320
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:326
 msgid "Continue Operation"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:321
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:327
 msgid "Cancel Operation"
 msgstr "ÎÎÏÏÏÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:334
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:340
 msgid "Save Details"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:353
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:359
 msgid "GParted Details"
 msgstr "ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎÎÏ GParted"
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:357
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:367
 msgid "Libparted"
 msgstr "Libparted"
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:395
+#. TO TRANSLATORS: EXECUTING
+#. * means that the status for this operation is
+#. * executing or currently in progress.
+#.
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:410
 msgid "EXECUTING"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎ..."
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:398
+#. TO" TRANSLATORS: SUCCESS
+#. * means that the status for this operation is
+#. * completed successfully.
+#.
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:418
 msgid "SUCCESS"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:401
+#. TO TRANSLATORS: ERROR
+#. * means that the status for this operation is
+#. * completed with errors.
+#.
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:426
 msgid "ERROR"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:404
+#. TO TRANSLATORS: INFO
+#. * means that the status for this operation is
+#. * for your information , or messages from the
+#. * libparted library.
+#.
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:435
 msgid "INFO"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/Dialog_Progress.cc:407
+#. TO TRANSLATORS: N/A
+#. * means that the status for this operation is
+#. * not applicable because the operation is not
+#. * supported on the file system in the partition.
+#.
+#: ../src/Dialog_Progress.cc:444
 msgid "N/A"
 msgstr "Î/Î"
 
@@ -399,16 +496,21 @@ msgid "Label"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ"
 
 #: ../src/DialogFeatures.cc:43
+#| msgid "UUID:"
+msgid "UUID"
+msgstr "UUID"
+
+#: ../src/DialogFeatures.cc:44
 msgid "Required Software"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏ"
 
-#: ../src/DialogFeatures.cc:57
+#: ../src/DialogFeatures.cc:61
 msgid "This chart shows the actions supported on file systems."
 msgstr ""
 "ÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎ "
 "ÎÏÏÎÎÏÎ."
 
-#: ../src/DialogFeatures.cc:59
+#: ../src/DialogFeatures.cc:63
 msgid ""
 "Not all actions are available on all file systems, in part due to the nature "
 "of file systems and limitations in the required software."
@@ -417,20 +519,26 @@ msgstr ""
 "ÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÏÎÏ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎ "
 "ÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏ."
 
-#: ../src/DialogFeatures.cc:69
+#. TO TRANSLATORS: Available
+#. * means that this action is valid for this file system.
+#.
+#: ../src/DialogFeatures.cc:81
 msgid "Available"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ"
 
-#: ../src/DialogFeatures.cc:75
+#. TO TRANSLATORS: Not Available
+#. * means that this action is not valid for this file system.
+#.
+#: ../src/DialogFeatures.cc:93
 msgid "Not Available"
 msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ"
 
-#: ../src/DialogFeatures.cc:83
+#: ../src/DialogFeatures.cc:99
 msgid "Legend"
 msgstr "ÎÏÏÎÎÎÎÎ"
 
 #. TO TRANSLATORS: This is a button that will search for the software tools installed and then refresh the screen with the file system actions supported.
-#: ../src/DialogFeatures.cc:96
+#: ../src/DialogFeatures.cc:114
 msgid "Rescan For Supported Actions"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÎÏÎ"
 
@@ -438,43 +546,191 @@ msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎ
 msgid "Manage flags on %1"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ %1"
 
+#: ../src/Dialog_Rescue_Data.cc:36
+#| msgid "shrink file system"
+msgid "Search disk for file systems"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ"
+
+#. TO TRANSLATORS: looks like  File systems found on /dev/sdb
+#: ../src/Dialog_Rescue_Data.cc:53
+#| msgid "copy file system of %1 to %2"
+msgid "File systems found on %1"
+msgstr "ÎÏÏÏÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ %1"
+
+#: ../src/Dialog_Rescue_Data.cc:58
+msgid "Data found"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../src/Dialog_Rescue_Data.cc:62
+msgid "Data found with inconsistencies"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎÎÎÏ"
+
+#: ../src/Dialog_Rescue_Data.cc:64
+msgid "WARNING!: The file systems marked with (!) are inconsistent."
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ!: ÎÎÎ ÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎ (!) ÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ."
+
+#: ../src/Dialog_Rescue_Data.cc:66
+msgid "You might encounter errors trying to view these file systems."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÏÏÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ."
+
+#: ../src/Dialog_Rescue_Data.cc:82
+msgid "The 'View' buttons create read-only views of each file system."
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎ 'ÎÏÎÎÎÎÎ' ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎ "
+"ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÏÎ."
+
+#: ../src/Dialog_Rescue_Data.cc:84
+msgid "All mounted views will be unmounted when you close this dialog."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÏ ÏÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÎÏ ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎ "
+"ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎ."
+
+#: ../src/Dialog_Rescue_Data.cc:107
+#| msgid "File system:"
+msgid "File systems"
+msgstr "ÎÏÏÏÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ"
+
+#. TO TRANSLATORS: looks like  1: ntfs (10240 MiB)
+#: ../src/Dialog_Rescue_Data.cc:129
+msgid "#%1: %2 (%3 MiB)"
+msgstr "#%1: %2 (%3 MiB)"
+
+#: ../src/Dialog_Rescue_Data.cc:137
+#| msgid "_View"
+msgid "View"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../src/Dialog_Rescue_Data.cc:167
+msgid ""
+"An error occurred while creating a temporary directory for use as a mount "
+"point."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÏÎÏÏÏÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎ ÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏ "
+"ÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎÏ."
+
+#: ../src/Dialog_Rescue_Data.cc:169
+msgid "Error"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎ"
+
+#: ../src/Dialog_Rescue_Data.cc:175
+msgid "Failed creating temporary directory"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÏÏ ÏÏÎÏÏÏÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ"
+
+#: ../src/Dialog_Rescue_Data.cc:192
+#| msgid "An error occurred while applying the operations"
+msgid "An error occurred while creating the read-only view."
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎ."
+
+#: ../src/Dialog_Rescue_Data.cc:194
+msgid ""
+"Either the file system can not be mounted (like swap), or there are "
+"inconsistencies or errors in the file system."
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎ ÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÎÎÎ (ÏÏÏÏ ÏÎ swap), ÎÎÏÎ "
+"ÏÏÎÏÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎÎÎÏ Î ÏÏÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ."
+
+#: ../src/Dialog_Rescue_Data.cc:198
+msgid "Failed creating read-only view"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎ"
+
+#: ../src/Dialog_Rescue_Data.cc:228
+msgid "Error:"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎ:"
+
+#. TO TRANSLATORS: looks like
+#. * The file system is mounted on:
+#. * /tmp/gparted-roview-Nlhb3R.
+#: ../src/Dialog_Rescue_Data.cc:236
+#| msgid "The file system is damaged"
+msgid "The file system is mounted on:"
+msgstr "ÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎ:"
+
+#: ../src/Dialog_Rescue_Data.cc:241
+#| msgid "Unable to open GParted Manual help file."
+msgid "Unable to open the default file manager"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ"
+
+#: ../src/Dialog_Rescue_Data.cc:260
+msgid ""
+"Warning: The detected file system area overlaps with at least one existing "
+"partition."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎ: ÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÏÎ "
+"ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ."
+
+#: ../src/Dialog_Rescue_Data.cc:262
+msgid ""
+"It is recommended that you do not use any overlapping file systems to avoid "
+"disturbing existing data."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎ "
+"ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ Î ÎÎÎÏÎÏÎÎÎ ÏÏÎ ÏÏÎÏÏÏÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ."
+
+#: ../src/Dialog_Rescue_Data.cc:264
+#| msgid ""
+#| "The partition could not be unmounted from the following mount points:"
+msgid "Do you want to try to deactivate the following mount points?"
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎ ÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎÏ;"
+
 #. TO TRANSLATORS: looks like create missing /dev/mapper entries
-#: ../src/DMRaid.cc:266
+#: ../src/DMRaid.cc:326
 msgid "create missing %1 entries"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÏÎÏÏÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎ %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like delete affected /dev/mapper entries
-#: ../src/DMRaid.cc:360
+#: ../src/DMRaid.cc:425
 msgid "delete affected %1 entries"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÏÎÏÏÏÎÏÎÏÎ ÏÏÎ %1 ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎ"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like delete /dev/mapper entry
-#: ../src/DMRaid.cc:383
+#: ../src/DMRaid.cc:448
 msgid "delete %1 entry"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÏÏÏÎÏÎÏ ÏÏÎ %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like update /dev/mapper entry
-#: ../src/DMRaid.cc:433
+#: ../src/DMRaid.cc:498
 msgid "update %1 entry"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎÏÎÏÏÏÎÏÎÏ ÏÏÎ %1"
 
+#. TO TRANSLATORS: these labels will be used in the partition menu
+#: ../src/FileSystem.cc:38
+#| msgid "_Mount on"
+msgid "_Mount"
+msgstr "_ÎÏÎÏÎÏÏÎÏÎ"
+
+#: ../src/FileSystem.cc:39
+msgid "_Unmount"
+msgstr "Î_ÏÎÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎ"
+
+#. TO TRANSLATORS: looks like  Created directory /tmp/gparted-CEzvSp
+#: ../src/FileSystem.cc:124
+msgid "Created directory %1"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ %1"
+
+#. TO TRANSLATORS: looks like  Removed directory /tmp/gparted-CEzvSp
+#: ../src/FileSystem.cc:151
+msgid "Removed directory %1"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎ Î ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ %1"
+
 #. TO TRANSLATORS: looks like Scanning /dev/sda
-#: ../src/GParted_Core.cc:204 ../src/GParted_Core.cc:215
-#: ../src/GParted_Core.cc:225
+#: ../src/GParted_Core.cc:175 ../src/GParted_Core.cc:184
+#: ../src/GParted_Core.cc:194
 msgid "Scanning %1"
 msgstr "ÎÎÏÏÏÎ ÏÎÏ %1..."
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Confirming /dev/sda
-#: ../src/GParted_Core.cc:246
+#: ../src/GParted_Core.cc:217
 msgid "Confirming %1"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ %1..."
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Ignoring device /dev/sde with logical sector size of 2048 bytes.
-#: ../src/GParted_Core.cc:258
+#: ../src/GParted_Core.cc:229
 msgid "Ignoring device %1 with logical sector size of %2 bytes."
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ %1 ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎ %2 bytes."
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:260
+#: ../src/GParted_Core.cc:231
 msgid ""
 "GParted requires libparted version 2.2 or higher to support devices with "
 "sector sizes larger than 512 bytes."
@@ -483,72 +739,79 @@ msgstr ""
 "ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÏÏ 512 bytes."
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Searching /dev/sda partitions
-#: ../src/GParted_Core.cc:297
+#: ../src/GParted_Core.cc:270
 msgid "Searching %1 partitions"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:339
+#. TO TRANSLATORS: unrecognized
+#. * means that the partition table for this
+#. * disk device is unknown or not recognized.
+#.
+#: ../src/GParted_Core.cc:317
 msgid "unrecognized"
 msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎÎÎ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:529
+#. TO TRANSLATORS: looks like  A partition cannot have a length of -1 sectors
+#: ../src/GParted_Core.cc:602
 msgid "A partition cannot have a length of %1 sectors"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÏ %1 ÏÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:537
+#. TO TRANSLATORS: looks like  A partition with used sectors (2048) greater than its length (1536) is not valid
+#: ../src/GParted_Core.cc:616
 msgid ""
 "A partition with used sectors (%1) greater than its length (%2) is not valid"
 msgstr ""
 "ÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎ ÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÎÎÎÏ (%1) ÎÎÎÎÎ "
 "ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÏ (%2) ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:602
+#: ../src/GParted_Core.cc:684
 msgid "libparted messages"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎ libparted"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1025
+#: ../src/GParted_Core.cc:1137
 msgid "Linux Unified Key Setup encryption is not yet supported."
 msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎ Î ÎÏÏÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎ Linux Unified Key Setup."
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1142
-msgid "Logical Volume Management is not yet supported."
-msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎ Î ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎ."
-
-#: ../src/GParted_Core.cc:1167
-msgid "BTRFS is not yet supported."
-msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎ ÏÎ BTRFS."
-
 #. no file system found....
-#: ../src/GParted_Core.cc:1174
+#: ../src/GParted_Core.cc:1287
 msgid "Unable to detect file system! Possible reasons are:"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏÏÎÎÎ ÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ! ÎÎ ÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎ:"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1176
+#: ../src/GParted_Core.cc:1289
 msgid "The file system is damaged"
 msgstr "ÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÏÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1178
+#: ../src/GParted_Core.cc:1291
 msgid "The file system is unknown to GParted"
 msgstr "ÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÏÎ ÏÏÎ GParted"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1180
+#: ../src/GParted_Core.cc:1293
 msgid "There is no file system available (unformatted)"
 msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ (ÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎ)"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1313
+#. TO TRANSLATORS: looks like The device entry /dev/sda5 is missing
+#: ../src/GParted_Core.cc:1296
+msgid "The device entry %1 is missing"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎ Î ÎÎÏÎÏÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ %1"
+
+#: ../src/GParted_Core.cc:1455
 msgid "Unable to find mount point"
 msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1376
+#: ../src/GParted_Core.cc:1533
 msgid "Unable to read the contents of this file system!"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎ Î ÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÏÎ!"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1378
+#: ../src/GParted_Core.cc:1535
 msgid "Because of this some operations may be unavailable."
 msgstr "ÎÎ ÎÎÏÎÎÏ ÎÏÏÎÏ, ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎÏ ÎÏÏÏ ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ."
 
+#: ../src/GParted_Core.cc:1539
+msgid "The cause might be a missing software package."
+msgstr "Î ÎÎÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎ"
+
 #. TO TRANSLATORS: looks like The following list of software packages is required for NTFS file system support: ntfsprogs.
-#: ../src/GParted_Core.cc:1383
+#: ../src/GParted_Core.cc:1542
 msgid ""
 "The following list of software packages is required for %1 file system "
 "support: %2."
@@ -556,64 +819,100 @@ msgstr ""
 "ÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ "
 "ÎÏÏÎÎÏÎ %1: %2."
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1454
+#. TO TRANSLATORS: looks like 1.28GiB of unallocated space within the partition.
+#: ../src/GParted_Core.cc:1552
+msgid "%1 of unallocated space within the partition."
+msgstr "%1 ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÏÏÏÎÏ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ."
+
+#. TO TRANSLATORS: To grow the file system to fill the partition, select the partition and choose the menu item:
+#. * means that the user can perform a check of the partition which will
+#. * also grow the file system to fill the partition.
+#.
+#: ../src/GParted_Core.cc:1563
+#| msgid "To create a new partition table choose the menu item:"
+msgid ""
+"To grow the file system to fill the partition, select the partition and "
+"choose the menu item:"
+msgstr ""
+"ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÏÏÏÎÎÎ ÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÏÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ, ÎÏÎÎÎÎÏÎ "
+"ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÏ:"
+
+#: ../src/GParted_Core.cc:1565
+#| msgid "Partition"
+msgid "Partition --> Check."
+msgstr "ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ --> ÎÎÎÎÏÎÏ."
+
+#: ../src/GParted_Core.cc:1636
 msgid "create empty partition"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1524 ../src/GParted_Core.cc:2713
+#: ../src/GParted_Core.cc:1706 ../src/GParted_Core.cc:3027
 msgid "path: %1"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÎ: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1525 ../src/GParted_Core.cc:2714
+#: ../src/GParted_Core.cc:1707 ../src/GParted_Core.cc:3028
 msgid "start: %1"
 msgstr "ÎÏÏÎ: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1526 ../src/GParted_Core.cc:2715
+#: ../src/GParted_Core.cc:1708 ../src/GParted_Core.cc:3029
 msgid "end: %1"
 msgstr "ÏÎÎÎÏ: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1527 ../src/GParted_Core.cc:2716
+#: ../src/GParted_Core.cc:1709 ../src/GParted_Core.cc:3030
 msgid "size: %1 (%2)"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏ: %1 (%2)"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1557 ../src/linux_swap.cc:80 ../src/xfs.cc:237
+#: ../src/GParted_Core.cc:1745 ../src/linux_swap.cc:125
 msgid "create new %1 file system"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÏÎ %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1590
+#: ../src/GParted_Core.cc:1785
 msgid "delete partition"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1630
+#: ../src/GParted_Core.cc:1827
 msgid "Clear partition label on %1"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ ÏÏÎ %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1635
+#: ../src/GParted_Core.cc:1832
 msgid "Set partition label to \"%1\" on %2"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ ÏÏÎ %2 ÏÏ \"%1\""
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1716
+#: ../src/GParted_Core.cc:1865
+msgid "Set half of the UUID on %1 to a new, random value"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎ ÏÎ ÎÎÎÏÏ ÏÎÏ UUID ÏÏÎ %1 ÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎ, ÏÏÏÎÎÎ ÏÎÎÎ"
+
+#: ../src/GParted_Core.cc:1870
+msgid "Set UUID on %1 to a new, random value"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎ ÏÎ UUID ÏÏÎ %1 ÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎ, ÏÏÏÎÎÎ ÏÎÎÎ"
+
+#. TO TRANSLATORS: moving requires old and new length to be the same
+#. * means that the length in bytes of the old partition and new partition
+#. * must be the same. If the sector sizes of the old partition and the
+#. * new partition are the same, then the length in sectors must be the same.
+#.
+#: ../src/GParted_Core.cc:1954
 msgid "moving requires old and new length to be the same"
 msgstr ""
 "ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ Î ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏ ÎÎ ÏÎÏÏÎÎÎÎÏÎÎ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1733
+#: ../src/GParted_Core.cc:1984
 msgid "rollback last change to the partition table"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎ ÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1762
+#: ../src/GParted_Core.cc:2022
 msgid "move file system to the left"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÏÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1764
+#: ../src/GParted_Core.cc:2024
 msgid "move file system to the right"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1767
+#: ../src/GParted_Core.cc:2027
 msgid "move file system"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1769
+#: ../src/GParted_Core.cc:2029
 msgid ""
 "new and old file system have the same position. Hence skipping this "
 "operation"
@@ -621,56 +920,56 @@ msgstr ""
 "ÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÏÎ. ÎÏÎÎÏÏÏ "
 "ÏÎÏÎÎÎÎÏÎÏÎÎ ÎÏÏÎ Î ÎÏÎÎÏÎÎ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1788
+#: ../src/GParted_Core.cc:2048
 msgid "perform real move"
 msgstr "ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1830
+#: ../src/GParted_Core.cc:2101
 msgid "using libparted"
 msgstr "ÏÏÎÏÎ libparted..."
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1870
+#: ../src/GParted_Core.cc:2142
 msgid "resizing requires old and new start to be the same"
 msgstr ""
 "ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏ ÏÏÎÏÎÎ Î ÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎ Î ÎÎÎ ÎÏÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1935
+#: ../src/GParted_Core.cc:2211
 msgid "resize/move partition"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏ / ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1938
+#: ../src/GParted_Core.cc:2214
 msgid "move partition to the right"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1941
+#: ../src/GParted_Core.cc:2217
 msgid "move partition to the left"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1944
+#: ../src/GParted_Core.cc:2220
 msgid "grow partition from %1 to %2"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÏÏ %1 ÏÎ %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1947
+#: ../src/GParted_Core.cc:2223
 msgid "shrink partition from %1 to %2"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÏÏ %1 ÏÎ %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1950
+#: ../src/GParted_Core.cc:2226
 msgid "move partition to the right and grow it from %1 to %2"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÏ %1 ÏÎ %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1953
+#: ../src/GParted_Core.cc:2229
 msgid "move partition to the right and shrink it from %1 to %2"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÏÏ %1 ÏÎ %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1956
+#: ../src/GParted_Core.cc:2232
 msgid "move partition to the left and grow it from %1 to %2"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÏ %1 ÏÎ %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1959
+#: ../src/GParted_Core.cc:2235
 msgid "move partition to the left and shrink it from %1 to %2"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÏÏ %1 ÏÎ %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1974
+#: ../src/GParted_Core.cc:2250
 msgid ""
 "new and old partition have the same size and position. Hence skipping this "
 "operation"
@@ -678,234 +977,314 @@ msgstr ""
 "Î ÎÎÎ ÎÎÎ Î ÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÏÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÎ. ÎÏÎÎÏÏÏ "
 "ÏÎÏÎÎÎÎÏÎÏÎÎ ÎÏÏÎ Î ÎÏÎÎÏÎÎ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1984
+#: ../src/GParted_Core.cc:2260
 msgid "old start: %1"
 msgstr "ÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎ: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1985
+#: ../src/GParted_Core.cc:2261
 msgid "old end: %1"
 msgstr "ÏÎÎÎÎÏ ÏÎÎÎÏ: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1986
+#: ../src/GParted_Core.cc:2262
 msgid "old size: %1 (%2)"
 msgstr "ÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏ: %1 (%2)"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2048 ../src/GParted_Core.cc:2794
+#: ../src/GParted_Core.cc:2325 ../src/GParted_Core.cc:3108
 msgid "new start: %1"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÏÏÎ: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2049 ../src/GParted_Core.cc:2795
+#: ../src/GParted_Core.cc:2326 ../src/GParted_Core.cc:3109
 msgid "new end: %1"
 msgstr "ÎÎÎ ÏÎÎÎÏ: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2050 ../src/GParted_Core.cc:2796
+#: ../src/GParted_Core.cc:2327 ../src/GParted_Core.cc:3110
 msgid "new size: %1 (%2)"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ: %1 (%2)"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2086
+#: ../src/GParted_Core.cc:2352 ../src/GParted_Core.cc:3057
+msgid "requested start: %1"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÏÎ ÎÏÏÎ: %1"
+
+#: ../src/GParted_Core.cc:2353 ../src/GParted_Core.cc:3058
+msgid "requested end: %1"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÏÏ ÏÎÎÎÏ: %1"
+
+#: ../src/GParted_Core.cc:2354 ../src/GParted_Core.cc:3059
+msgid "requested size: %1 (%2)"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÏÏ ÎÎÎÎÎÎÏ: %1 (%2)"
+
+#: ../src/GParted_Core.cc:2379
 msgid "shrink file system"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2090
+#: ../src/GParted_Core.cc:2383
 msgid "grow file system"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2093
+#: ../src/GParted_Core.cc:2386
 msgid "resize file system"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2096
+#: ../src/GParted_Core.cc:2389
 msgid ""
 "new and old file system have the same size. Hence skipping this operation"
 msgstr ""
 "ÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÎÏÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ. ÎÏÎÎÏÏÏ "
 "ÏÎÏÎÎÎÎÏÎÏÎÎ ÎÏÏÎ Î ÎÏÎÎÏÎÎ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2131
+#: ../src/GParted_Core.cc:2429
 msgid "grow file system to fill the partition"
 msgstr ""
 "ÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏÏ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÎ "
 "ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2136
+#: ../src/GParted_Core.cc:2434
 msgid "growing is not available for this file system"
 msgstr ""
 "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÎÏÎÎÏÏÏÎÏÎ ÎÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏÏ ÎÎÎ ÎÏÏÏ ÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2155
+#: ../src/GParted_Core.cc:2455
 msgid "the destination is smaller than the source partition"
 msgstr "Î ÏÏÎÎÏÎÏÎÏÏ ÎÏÎÎ ÎÎÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÎÏ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2172
+#: ../src/GParted_Core.cc:2472
 msgid "copy file system of %1 to %2"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ %1 ÏÏÎ %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2216
+#: ../src/GParted_Core.cc:2525
 msgid "perform read-only test"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2270
+#: ../src/GParted_Core.cc:2579
 msgid "using internal algorithm"
 msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏ"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like read 1.00 MiB
-#: ../src/GParted_Core.cc:2274
+#: ../src/GParted_Core.cc:2583
 msgid "read %1"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎ %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like copy 1.00 MiB
-#: ../src/GParted_Core.cc:2276
+#: ../src/GParted_Core.cc:2585
 msgid "copy %1"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2280
+#: ../src/GParted_Core.cc:2589
 msgid "finding optimal block size"
 msgstr "ÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏÏ ÎÏÎÎÎ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2320
+#: ../src/GParted_Core.cc:2629
 msgid "%1 seconds"
 msgstr "%1 ÎÎÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like optimal block size is 1.00 MiB
-#: ../src/GParted_Core.cc:2338
+#: ../src/GParted_Core.cc:2647
 msgid "optimal block size is %1"
 msgstr "ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎ %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like 1.00 MiB (1048576 B) read
-#: ../src/GParted_Core.cc:2356
+#: ../src/GParted_Core.cc:2665
 msgid "%1 (%2 B) read"
 msgstr "%1 (%2 B) ÎÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎ"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like 1.00 MiB (1048576 B) copied
-#: ../src/GParted_Core.cc:2358
+#: ../src/GParted_Core.cc:2667
 msgid "%1 (%2 B) copied"
 msgstr "%1 (%2 B) ÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2371
+#: ../src/GParted_Core.cc:2680
 msgid "roll back last transaction"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎÏÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2398
+#. TO TRANSLATORS: looks like  check file system on /dev/sda5 for errors and (if possible) fix them
+#: ../src/GParted_Core.cc:2709
 msgid "check file system on %1 for errors and (if possible) fix them"
 msgstr ""
 "ÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎ %1 ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎ (ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ) ÎÏÎÎÎÏÏÎÏÏÎ "
 "ÏÎÏÏ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2406
+#: ../src/GParted_Core.cc:2717
 msgid "checking is not available for this file system"
 msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÎÏÎÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÏÏÏ ÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2432
+#: ../src/GParted_Core.cc:2748
 msgid "set partition type on %1"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎ ÏÏ %1 Î ÏÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2462
+#: ../src/GParted_Core.cc:2778
 msgid "new partition type: %1"
 msgstr "ÎÎÎÏ ÏÏÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ: %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like 1.00 MiB of 16.00 MiB read (00:01:59 remaining)
-#: ../src/GParted_Core.cc:2491
+#: ../src/GParted_Core.cc:2807
 msgid "%1 of %2 read (%3 remaining)"
 msgstr "ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎ %1 ÎÏÏ %2 (ÎÏÎÎÎÎÎÏÎ %3)"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like 1.00 MiB of 16.00 MiB copied (00:01:59 remaining)
-#: ../src/GParted_Core.cc:2493
+#: ../src/GParted_Core.cc:2809
 msgid "%1 of %2 copied (%3 remaining)"
 msgstr "ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ %1 ÎÏÏ %2 (ÎÏÎÎÎÎÎÏÎ %3)"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like 1.00 MiB of 16.00 MiB read
-#: ../src/GParted_Core.cc:2501 ../src/GParted_Core.cc:2618
+#: ../src/GParted_Core.cc:2817 ../src/GParted_Core.cc:2934
 msgid "%1 of %2 read"
 msgstr "ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎ %1 ÎÏÏ %2"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like 1.00 MiB of 16.00 MiB copied
-#: ../src/GParted_Core.cc:2503 ../src/GParted_Core.cc:2620
+#: ../src/GParted_Core.cc:2819 ../src/GParted_Core.cc:2936
 msgid "%1 of %2 copied"
 msgstr "ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ %1 ÎÏÏ %2"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like read 16.00 MiB using a block size of 1.00 MiB
-#: ../src/GParted_Core.cc:2524
+#: ../src/GParted_Core.cc:2840
 msgid "read %1 using a block size of %2"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎ %1 ÎÎ ÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏ ÎÏÎÎÎ %2 "
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like copy 16.00 MiB using a block size of 1.00 MiB
-#: ../src/GParted_Core.cc:2529
+#: ../src/GParted_Core.cc:2845
 msgid "copy %1 using a block size of %2"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ %1 ÎÎ ÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏ ÎÏÎÎÎ %2 "
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2679
+#: ../src/GParted_Core.cc:2995
 msgid "Error while writing block at sector %1"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÏ ÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎ ÏÎÎÎÎ %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2682
+#: ../src/GParted_Core.cc:2998
 msgid "Error while reading block at sector %1"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÏÏ ÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎ ÏÎÎÎÎ %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2692
+#: ../src/GParted_Core.cc:3008
 msgid "calibrate %1"
 msgstr "ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2739
+#: ../src/GParted_Core.cc:3053
 msgid "calculate new size and position of %1"
 msgstr "ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÏÏ ÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏÏ ÎÎÎ ÎÎÏÎÏ ÏÎÏ %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2743
-msgid "requested start: %1"
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÏÎ ÎÏÏÎ: %1"
-
-#: ../src/GParted_Core.cc:2744
-msgid "requested end: %1"
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÏÏ ÏÎÎÎÏ: %1"
-
-#: ../src/GParted_Core.cc:2745
-msgid "requested size: %1 (%2)"
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÏÏ ÎÎÎÎÎÎÏ: %1 (%2)"
-
 #. TO TRANSLATORS: update boot sector of ntfs file system on /dev/sdd1
-#: ../src/GParted_Core.cc:2887
+#: ../src/GParted_Core.cc:3193
 msgid "update boot sector of %1 file system on %2"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÏÎ ÏÎÏ ÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÏÎ %1 ÏÏÎ %2"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Error trying to write to boot sector in /dev/sdd1
-#: ../src/GParted_Core.cc:2923
+#: ../src/GParted_Core.cc:3229
 msgid "Error trying to write to boot sector in %1"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÏÎÎ ÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎ %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Error trying to seek to position 0x1C in /dev/sdd1
-#: ../src/GParted_Core.cc:2929
+#: ../src/GParted_Core.cc:3235
 msgid "Error trying to seek to position 0x1c in %1"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏ ÏÎ ÎÎÏÎ 0x1c ÏÏÎ %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Error trying to open /dev/sdd1
-#: ../src/GParted_Core.cc:2936
+#: ../src/GParted_Core.cc:3242
 msgid "Error trying to open %1"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Failed to set the number of hidden sectors to 05ab4f00 in the ntfs boot record.
-#: ../src/GParted_Core.cc:2946
+#: ../src/GParted_Core.cc:3252
 msgid ""
 "Failed to set the number of hidden sectors to %1 in the NTFS boot record."
 msgstr ""
 "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎ ÎÏÏÏÏÎ ÏÎÎÎÏÎ ÏÎ %1 ÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏ "
 "ÏÎÏ NTFS"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2948
+#: ../src/GParted_Core.cc:3254
 msgid "You might try the following command to correct the problem:"
 msgstr ""
 "ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÏÎÏÎÎÎÏÏ ÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÎÎ ÏÎ ÏÏÏÎÎÎÎÎ:"
 
-#: ../src/HBoxOperations.cc:45 ../src/Win_GParted.cc:153
+#: ../src/GParted_Core.cc:3369
+#| msgid "Libparted"
+msgid "Libparted Warning"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎ Libparted"
+
+#: ../src/GParted_Core.cc:3373
+#| msgid "Device Information"
+msgid "Libparted Information"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ Libparted"
+
+#: ../src/GParted_Core.cc:3377
+#| msgid "Libparted"
+msgid "Libparted Error"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎ Libparted"
+
+#: ../src/GParted_Core.cc:3379
+#| msgid "Libparted"
+msgid "Libparted Bug Found!"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎ Libparted!"
+
+#: ../src/GParted_Core.cc:3382
+msgid "Fix"
+msgstr "ÎÎÏÏÎÏÏÎ"
+
+#: ../src/GParted_Core.cc:3384
+msgid "Yes"
+msgstr "ÎÎÎ"
+
+#: ../src/GParted_Core.cc:3386
+msgid "Ok"
+msgstr "Ok"
+
+#: ../src/GParted_Core.cc:3388
+msgid "Retry"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏÎ"
+
+#: ../src/GParted_Core.cc:3390
+#| msgid "None"
+msgid "No"
+msgstr "ÎÏÎ"
+
+#: ../src/GParted_Core.cc:3392
+msgid "Cancel"
+msgstr "ÎÎÏÌÏÏÏÎ"
+
+#: ../src/GParted_Core.cc:3394
+msgid "Ignore"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎ"
+
+#: ../src/HBoxOperations.cc:45 ../src/Win_GParted.cc:157
 msgid "_Undo Last Operation"
 msgstr "Î_ÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/HBoxOperations.cc:50 ../src/Win_GParted.cc:159
+#: ../src/HBoxOperations.cc:50 ../src/Win_GParted.cc:163
 msgid "_Clear All Operations"
 msgstr "_ÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../src/HBoxOperations.cc:55 ../src/Win_GParted.cc:164
+#: ../src/HBoxOperations.cc:55 ../src/Win_GParted.cc:168
 msgid "_Apply All Operations"
 msgstr "Î_ÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ"
 
+#: ../src/LVM2_PV_Info.cc:179
+msgid "One or more Physical Volumes belonging to the Volume Group is missing."
+msgstr ""
+"ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏ Î ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎÎ ÏÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÏ."
+
+#: ../src/LVM2_PV_Info.cc:238
+#| msgid "An error occurred while applying the operations"
+msgid "An error occurred reading LVM2 configuration!"
+msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ LVM2!"
+
+#: ../src/LVM2_PV_Info.cc:240
+msgid "Some or all of the details might be missing or incorrect."
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ Î ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏ Î ÏÎÎÏ ÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎÎÏ"
+
+#: ../src/LVM2_PV_Info.cc:242
+msgid "You should NOT modify any LVM2 PV partitions."
+msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ LVM2 PV."
+
+#. TO TRANSLATORS: looks like  Set half the UUID to a new random value on ntfs file system on /dev/sda1
+#: ../src/OperationChangeUUID.cc:60
+msgid "Set half the UUID to a new random value on %1 file system on %2"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÏÎ ÏÎ ÎÎÎÏÏ ÏÎÏ UUID ÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÏÎÎÎ ÏÎÎÎ ÏÏÎ %2 ÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ %1"
+
+#. TO TRANSLATORS: looks like  Set a new random UUID on ext4 file system on /dev/sda1
+#: ../src/OperationChangeUUID.cc:66
+#| msgid "update boot sector of %1 file system on %2"
+msgid "Set a new random UUID on %1 file system on %2"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÏÎÎÎ UUID ÏÏÎ %2 ÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ %1"
+
 #: ../src/OperationCopy.cc:37
 msgid "copy of %1"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ %1"
@@ -1019,314 +1398,341 @@ msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎ"
 msgid "Flags"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../src/Utils.cc:119
+#. TO TRANSLATORS: unallocated
+#. * means that this space on the disk device does
+#. * not contain a recognized file system, and is in
+#. * other words unallocated.
+#.
+#: ../src/Utils.cc:129
 msgid "unallocated"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/Utils.cc:120
+#. TO TRANSLATORS: unknown
+#. * means that this space within this partition does
+#. * not contain a file system known to GParted, and
+#. * is in other words unknown.
+#.
+#: ../src/Utils.cc:136
 msgid "unknown"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎ"
 
-#: ../src/Utils.cc:121
+#. TO TRANSLATORS: unformatted
+#. * means that the space within this partition will not
+#. * be formatted with a known file system by GParted.
+#.
+#: ../src/Utils.cc:142
 msgid "unformatted"
 msgstr "ÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/Utils.cc:138
+#: ../src/Utils.cc:161
 msgid "used"
 msgstr "ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎ"
 
-#: ../src/Utils.cc:139
+#: ../src/Utils.cc:162
 msgid "unused"
 msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎÎ"
 
-#: ../src/Utils.cc:178
+#: ../src/Utils.cc:259
 msgid "%1 B"
 msgstr "%1 B"
 
-#: ../src/Utils.cc:183
+#: ../src/Utils.cc:264
 msgid "%1 KiB"
 msgstr "%1 KiB"
 
-#: ../src/Utils.cc:188
+#: ../src/Utils.cc:269
 msgid "%1 MiB"
 msgstr "%1 MiB"
 
-#: ../src/Utils.cc:193
+#: ../src/Utils.cc:274
 msgid "%1 GiB"
 msgstr "%1 GiB"
 
-#: ../src/Utils.cc:198
+#: ../src/Utils.cc:279
 msgid "%1 TiB"
 msgstr "%1 TiB"
 
-#: ../src/Utils.cc:334
+#. TO TRANSLATORS: # Temporary file created by gparted. It may be deleted.
+#. * means that this file is only used while gparted is applying operations.
+#. * If for some reason this file exists at any other time, then the message is
+#. * meant to inform a user that the file can be deleted with no harmful effects.
+#. * This file is typically created, exists for less than a few seconds, and is
+#. * then deleted by gparted. Under normal circumstances a user should never
+#. * see this file.
+#.
+#: ../src/Utils.cc:438
 msgid "# Temporary file created by gparted. It may be deleted.\n"
 msgstr "# ÎÏÎÏÏÏÎÎÏ ÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ gparted. ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏÎ.\n"
 
-#: ../src/Utils.cc:343
+#. TO TRANSLATORS: looks like
+#. * Label operation failed: Unable to write to temporary file /tmp/Y56ZZ3M13LM.
+#.
+#: ../src/Utils.cc:450
 msgid "Label operation failed: Unable to write to temporary file %1.\n"
 msgstr ""
 "Î ÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÎÏÏÏÎ: ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ Î ÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ "
 "ÏÏÎÏÏÏÎÎÏ ÎÏÏÎÎÎ %1.\n"
 
-#: ../src/Utils.cc:352
+#. TO TRANSLATORS: looks like
+#. * Label operation failed: Unable to create temporary file /tmp/Y56ZZ3M13LM.
+#.
+#: ../src/Utils.cc:462
 msgid "Label operation failed: Unable to create temporary file %1.\n"
 msgstr ""
 "Î ÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÎÏÏÏÎ: ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ Î ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ "
 "ÏÏÎÏÏÏÎÎÎÏ ÎÏÏÎÎÎÏ %1.\n"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:137
+#: ../src/Win_GParted.cc:141
 msgid "_Refresh Devices"
 msgstr "Î_ÎÎÎÎÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÏÎ"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:143
+#: ../src/Win_GParted.cc:147
 msgid "_Devices"
 msgstr "_ÎÏÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:148
+#: ../src/Win_GParted.cc:152
 msgid "_GParted"
 msgstr "_GParted"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:167
+#: ../src/Win_GParted.cc:171
 msgid "_Edit"
 msgstr "_ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:172
+#: ../src/Win_GParted.cc:176
 msgid "Device _Information"
 msgstr "ÎÎ_ÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:174
+#: ../src/Win_GParted.cc:178
 msgid "Pending _Operations"
 msgstr "ÎÎÎÏÎ_ÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:175
+#: ../src/Win_GParted.cc:179
 msgid "_View"
 msgstr "ÎÏÎ_ÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:179
+#: ../src/Win_GParted.cc:183
 msgid "_File System Support"
 msgstr "_ÎÏÎÏÏÎÏÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:183
+#: ../src/Win_GParted.cc:187
 msgid "_Create Partition Table"
 msgstr "_ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:185
+#: ../src/Win_GParted.cc:190
+msgid "_Attempt Data Rescue"
+msgstr "ÎÏÎ_ÏÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ"
+
+#: ../src/Win_GParted.cc:193
 msgid "_Device"
 msgstr "_ÎÏÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:189
+#: ../src/Win_GParted.cc:197
 msgid "_Partition"
 msgstr "_ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:194
+#: ../src/Win_GParted.cc:202
 msgid "_Contents"
 msgstr "_ÎÎÏÎÎÏÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:202
+#: ../src/Win_GParted.cc:210
 msgid "_Help"
 msgstr "_ÎÎÎÎÎÎÎ"
 
 #. TO TRANSLATORS: "New" is a tool bar item for partition actions.
-#: ../src/Win_GParted.cc:214
+#: ../src/Win_GParted.cc:222
 msgid "New"
 msgstr "ÎÎÎ"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:219
+#: ../src/Win_GParted.cc:227
 msgid "Create a new partition in the selected unallocated space"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ ÏÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÏÎ"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:224
+#: ../src/Win_GParted.cc:232
 msgid "Delete the selected partition"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:246
+#: ../src/Win_GParted.cc:254
 msgid "Resize/Move the selected partition"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏ / ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:255
+#: ../src/Win_GParted.cc:263
 msgid "Copy the selected partition to the clipboard"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:260
+#: ../src/Win_GParted.cc:268
 msgid "Paste the partition from the clipboard"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÏÏ ÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:272
+#: ../src/Win_GParted.cc:280
 msgid "Undo Last Operation"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:280
+#: ../src/Win_GParted.cc:288
 msgid "Apply All Operations"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ"
 
 #. TO TRANSLATORS: "_New" is a sub menu item for the partition menu.
-#: ../src/Win_GParted.cc:302
+#: ../src/Win_GParted.cc:311
 msgid "_New"
 msgstr "_ÎÎÎ"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:318
+#: ../src/Win_GParted.cc:327
 msgid "_Resize/Move"
 msgstr "Î_ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏ / ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:342
+#: ../src/Win_GParted.cc:351
 msgid "_Format to"
 msgstr "_ÎÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎ"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:351
-msgid "Unmount"
-msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎ"
-
-#: ../src/Win_GParted.cc:357
+#: ../src/Win_GParted.cc:367
 msgid "_Mount on"
 msgstr "_ÎÏÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÏÎ"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:364
+#: ../src/Win_GParted.cc:374
 msgid "M_anage Flags"
 msgstr "ÎÎÎ_ÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:369
+#: ../src/Win_GParted.cc:379
 msgid "C_heck"
 msgstr "ÎÎÎ_ÎÏÎÏ"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:374
+#: ../src/Win_GParted.cc:384
 msgid "_Label"
 msgstr "Î_ÏÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:436
+#: ../src/Win_GParted.cc:389
+msgid "New UU_ID"
+msgstr "ÎÎÎ UU_ID"
+
+#: ../src/Win_GParted.cc:451
 msgid "Device Information"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
 #. model
-#: ../src/Win_GParted.cc:444
+#: ../src/Win_GParted.cc:459
 msgid "Model:"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎ:"
 
 #. disktype
-#: ../src/Win_GParted.cc:481
+#: ../src/Win_GParted.cc:496
 msgid "Partition table:"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏÎ:"
 
 #. heads
-#: ../src/Win_GParted.cc:489
+#: ../src/Win_GParted.cc:504
 msgid "Heads:"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏ:"
 
 #. sectors/track
-#: ../src/Win_GParted.cc:497
+#: ../src/Win_GParted.cc:512
 msgid "Sectors/track:"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏ/ÏÏÎÏÎÎ:"
 
 #. cylinders
-#: ../src/Win_GParted.cc:505
+#: ../src/Win_GParted.cc:520
 msgid "Cylinders:"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎÎ:"
 
 #. sector size
-#: ../src/Win_GParted.cc:521
+#: ../src/Win_GParted.cc:536
 msgid "Sector size:"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎ:"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:695
+#: ../src/Win_GParted.cc:724
 msgid "Could not add this operation to the list."
 msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎ Î ÏÏÎÏÎÎÎÎ ÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎ ÎÎÏÏÎ."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:720
+#: ../src/Win_GParted.cc:829
 msgid "%1 operation pending"
 msgid_plural "%1 operations pending"
 msgstr[0] "ÎÎÎÏÎÎÎÎ %1 ÎÏÎÎÏÎÎ"
 msgstr[1] "ÎÎÎÏÎÎÎÏÎ %1 ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:774
+#: ../src/Win_GParted.cc:883
 msgid "Quit GParted?"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏ ÎÏÏ ÏÎ GParted;"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:780 ../src/Win_GParted.cc:1886
+#: ../src/Win_GParted.cc:889 ../src/Win_GParted.cc:2194
 msgid "%1 operation is currently pending."
 msgid_plural "%1 operations are currently pending."
 msgstr[0] "ÎÎÎÏÎÎÎÎ %1 ÎÏÎÎÏÎÎ."
 msgstr[1] "ÎÎÎÏÎÎÎÏÎ %1 ÎÏÎÎÏÎÎÏ."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:806
-msgid "_Unmount"
-msgstr "Î_ÏÎÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎ"
-
-#: ../src/Win_GParted.cc:831
-msgid "_Swapoff"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ_ÏÎ swap"
-
-#: ../src/Win_GParted.cc:837
-msgid "_Swapon"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ_ÏÎ swap"
-
-#: ../src/Win_GParted.cc:1031
+#: ../src/Win_GParted.cc:1150
 msgid "%1 - GParted"
 msgstr "%1 - GParted"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1077
+#: ../src/Win_GParted.cc:1196
 msgid "Scanning all devices..."
 msgstr "ÎÎÏÏÏÎ ÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÏÎ..."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1122
+#: ../src/Win_GParted.cc:1241
 msgid "No devices detected"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏÏÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  No partition table found on device /dev/sda
-#: ../src/Win_GParted.cc:1203
+#: ../src/Win_GParted.cc:1322
 msgid "No partition table found on device %1"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1208
+#: ../src/Win_GParted.cc:1327
 msgid "A partition table is required before partitions can be added."
 msgstr ""
 "ÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÏÎ "
 "ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÎÏ."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1210
+#: ../src/Win_GParted.cc:1329
 msgid "To create a new partition table choose the menu item:"
 msgstr ""
 "ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ "
 "ÎÎÎÎÏ:"
 
 #. TO TRANSLATORS: this message represents the menu item Create Partition Table under the Device menu.
-#: ../src/Win_GParted.cc:1213
+#: ../src/Win_GParted.cc:1332
 msgid "Device --> Create Partition Table."
 msgstr "ÎÏÏÎÎÏÎ --> ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1242
+#: ../src/Win_GParted.cc:1368
 msgid "Unable to open GParted Manual help file."
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏ GParted Manual"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1258
+#: ../src/Win_GParted.cc:1384
 msgid "Documentation is not available."
 msgstr "Î ÏÎÎÎÎÏÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1263
+#: ../src/Win_GParted.cc:1389
 msgid "This build of gparted is configured without documentation."
 msgstr "ÎÏÏÎ Î ÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ gparted ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎÎÎÎÏÎÏÏÎ."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1265
+#: ../src/Win_GParted.cc:1391
 msgid "Documentation is available at the project web site."
 msgstr "Î ÏÎÎÎÎÏÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎ ÎÏÏÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏ."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1286
+#: ../src/Win_GParted.cc:1412
 msgid "GNOME Partition Editor"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ Gnome"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ GNOME"
 
 #. TO TRANSLATORS: your name(s) here please, if there are more translators put newlines (\n) between the names.
 #. It's a good idea to provide the url of your translation team as well. Thanks!
-#: ../src/Win_GParted.cc:1302
+#: ../src/Win_GParted.cc:1428
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
-"ÎÏÏÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ <pkst gnome org> \n"
-"ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏ <epetoumenou gmail com>"
-
-#: ../src/Win_GParted.cc:1344
-msgid "It is not possible to create more than %1 primary partitions"
-msgstr ""
+"ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎ GNOME\n"
+" ÎÏÏÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ <pkst gnome org>, 2005, 2009\n"
+" ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏ <epetoumenou gmail com>, 2009\n"
+" ÎÎÎÎÏ ÎÏÏÏÏÎÎÎÎÏ <tomtryf gmail com>, 2012\n"
+"\n"
+"ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎ http://www.gnome.gr/";
+
+#: ../src/Win_GParted.cc:1470
+#| msgid "It is not possible to create more than %1 primary partitions"
+msgid "It is not possible to create more than %1 primary partition"
+msgid_plural "It is not possible to create more than %1 primary partitions"
+msgstr[0] "ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎ ÏÎÎÏ ÎÏÏ %1 ÏÏÏÏÎÏÎÏÏÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ"
+msgstr[1] ""
 "ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ ÎÏÏ %1 ÏÏÏÏÎÏÎÏÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1352
+#: ../src/Win_GParted.cc:1482
 msgid ""
 "If you want more partitions you should first create an extended partition. "
 "Such a partition can contain other partitions. Because an extended partition "
@@ -1339,60 +1745,101 @@ msgstr ""
 "ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÏÏÎÏÎÏÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÎÏ, ÎÏÏÏ ÏÏÎÎÎÏÏÎÎ ÏÏÏÏÎ ÎÎ "
 "ÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÏÏÎÏÎÏÏÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1490
+#: ../src/Win_GParted.cc:1565
+msgid "Moving a partition might cause your operating system to fail to boot."
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ "
+"ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ."
+
+#. TO TRANSLATORS: looks like  You queued an operation to move the start sector of partition /dev/sda3.
+#: ../src/Win_GParted.cc:1573
+msgid "You have queued an operation to move the start sector of partition %1."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÎÎÎÎ ÏÎÏ "
+"ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ %1."
+
+#: ../src/Win_GParted.cc:1576
+msgid ""
+" Failure to boot is most likely to occur if you move the GNU/Linux "
+"partition containing /boot, or if you move the Windows system partition C:."
+msgstr ""
+" Î ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÎ ÏÎÎÎÎÏ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎ "
+"ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ GNU/Linux ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎ /boot, Î ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ "
+"ÏÏÎ Windows ÏÎÏ ÎÎÎÎÎ Î C:."
+
+#: ../src/Win_GParted.cc:1578
+msgid "You can learn how to repair the boot configuration in the GParted FAQ."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÏÏÏ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏ "
+"ÎÏÏÏÎÏÎÎÏ (FAQ) ÏÎÏ GParted"
+
+#: ../src/Win_GParted.cc:1582
+msgid "Moving a partition might take a very long time to apply."
+msgstr "Î ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ"
+
+#: ../src/Win_GParted.cc:1674
 msgid "You have pasted into an existing partition."
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÏÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ."
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  The data in /dev/sda3 will be lost if you apply this operation.
-#: ../src/Win_GParted.cc:1497
+#: ../src/Win_GParted.cc:1681
 msgid "The data in %1 will be lost if you apply this operation."
 msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ %1 ÎÎ ÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÏÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎ."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1552
+#: ../src/Win_GParted.cc:1735
 msgid "Unable to delete %1!"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ Î ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ %1!"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1559
+#: ../src/Win_GParted.cc:1742
 msgid "Please unmount any logical partitions having a number higher than %1"
 msgstr ""
 "ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎ, ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÏÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏ "
 "%1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1570
+#: ../src/Win_GParted.cc:1753
 msgid "Are you sure you want to delete %1?"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎ %1;"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1577
+#: ../src/Win_GParted.cc:1760
 msgid "After deletion this partition is no longer available for copying."
 msgstr ""
 "ÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎ, ÎÏÏÎ Î ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ."
 
 #. TO TRANSLATORS: dialogtitle, looks like  Delete /dev/hda2 (ntfs, 2345 MiB)
-#: ../src/Win_GParted.cc:1580
+#: ../src/Win_GParted.cc:1763
 msgid "Delete %1 (%2, %3)"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎ %1 (%2, %3)"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1646
+#. TO TRANSLATORS: looks like
+#. * Cannot format this file system to fat16.
+#.
+#: ../src/Win_GParted.cc:1839
 msgid "Cannot format this file system to %1."
 msgstr "ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ Î ÎÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÎ %1."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1655
+#. TO TRANSLATORS: looks like
+#. * A fat16 file system requires a partition of at least 16.00 MiB.
+#.
+#: ../src/Win_GParted.cc:1851
 msgid "A %1 file system requires a partition of at least %2."
 msgstr "ÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ %1 ÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎ %2."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1660
+#. TO TRANSLATORS: looks like
+#. * A partition with a hfs file system has a maximum size of 2.00 GiB.
+#.
+#: ../src/Win_GParted.cc:1859
 msgid "A partition with a %1 file system has a maximum size of %2."
 msgstr ""
-"ÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ %1 ÏÎ ÎÎÎÎÏÏÎ ÎÏÎÏÏÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎ %"
-"2."
+"ÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ %1 ÏÎ ÎÎÎÎÏÏÎ ÎÏÎÏÏÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎ "
+"%2."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1746
+#: ../src/Win_GParted.cc:1953
 msgid "The partition could not be unmounted from the following mount points:"
 msgstr ""
 "ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎ Î ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎÎÎÎÎ "
 "ÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎÏ:"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1748
+#: ../src/Win_GParted.cc:1955
 msgid ""
 "Most likely other partitions are also mounted on these mount points. You are "
 "advised to unmount them manually."
@@ -1400,45 +1847,129 @@ msgstr ""
 "ÎÎÏÎ ÏÎÏÎ ÏÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎÏ ÏÎ ÎÏÏÎ ÏÎ "
 "ÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎÏ. ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1798
+#: ../src/Win_GParted.cc:2012 ../src/Win_GParted.cc:2096
+#| msgid "%1 operation is currently pending."
+#| msgid_plural "%1 operations are currently pending."
+msgid "%1 operation is currently pending for partition %2."
+msgid_plural "%1 operations are currently pending for partition %2."
+msgstr[0] "ÎÎÎÏÎÎÎÎ %1 ÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ %2."
+msgstr[1] "ÎÎÎÏÎÎÎÏÎ %1 ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ %2."
+
+#: ../src/Win_GParted.cc:2026
+msgid ""
+"The swapon action cannot be performed if an operation is pending for the "
+"partition."
+msgstr ""
+"Î ÎÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ swap ÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎ "
+"ÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ."
+
+#: ../src/Win_GParted.cc:2028
+#| msgid ""
+#| "Use the Edit menu to either clear or apply all operations before creating "
+#| "a new partition table."
+msgid ""
+"Use the Edit menu to undo, clear, or apply operations before using swapon "
+"with this partition."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏÎ, ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏÎ, Î ÎÎ "
+"ÎÏÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ swap ÏÎ ÎÏÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ."
+
+#: ../src/Win_GParted.cc:2046
 msgid "Deactivating swap on %1"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ swap ÏÏÎ %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1798
+#: ../src/Win_GParted.cc:2046
 msgid "Activating swap on %1"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ swap ÏÏÎ %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1805
+#: ../src/Win_GParted.cc:2053
 msgid "Could not deactivate swap"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎ Î ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ swap"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1805
+#: ../src/Win_GParted.cc:2053
 msgid "Could not activate swap"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎ Î ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ swap"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1821
+#: ../src/Win_GParted.cc:2069
 msgid "Unmounting %1"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎ %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1826
+#: ../src/Win_GParted.cc:2074
 msgid "Could not unmount %1"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎ Î ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏ %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1855
+#: ../src/Win_GParted.cc:2110
+msgid ""
+"The mount action cannot be performed if an operation is pending for the "
+"partition."
+msgstr ""
+"Î ÎÎÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎ "
+"ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ."
+
+#: ../src/Win_GParted.cc:2112
+#| msgid ""
+#| "Use the Edit menu to either clear or apply all operations before creating "
+#| "a new partition table."
+msgid ""
+"Use the Edit menu to undo, clear, or apply operations before using mount "
+"with this partition."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏÎ, ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏÎ, Î ÎÎ "
+"ÎÏÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎ ÎÏÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ."
+
+#: ../src/Win_GParted.cc:2130
 msgid "mounting %1 on %2"
 msgstr "ÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏ %1 ÏÏÎ %2"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1862
+#: ../src/Win_GParted.cc:2137
 msgid "Could not mount %1 on %2"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎ Î ÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏ %1 ÏÏÎ %2"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1899
+#. TO TRANSLATORS: Singular case looks like 1 partition is currently active on device /dev/sda.
+#: ../src/Win_GParted.cc:2163
+#| msgid "%1 operation is currently pending."
+#| msgid_plural "%1 operations are currently pending."
+msgid "%1 partition is currently active on device %2."
+msgid_plural "%1 partitions are currently active on device %2."
+msgstr[0] "%1 ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ %2."
+msgstr[1] "%1 ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ %2."
+
+#: ../src/Win_GParted.cc:2178
+#| msgid ""
+#| "A new partition table cannot be created when there are pending operations."
+msgid ""
+"A new partition table cannot be created when there are active partitions."
+msgstr ""
+"ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏ "
+"ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÎÏ."
+
+#: ../src/Win_GParted.cc:2180
+msgid ""
+"Active partitions are those that are in use, such as a mounted file system, "
+"or enabled swap space."
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ, ÏÏÏÏ ÎÎÎ "
+"ÏÏÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ, Î ÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏ swap."
+
+#: ../src/Win_GParted.cc:2182
+#| msgid ""
+#| "Use the Edit menu to either clear or apply all operations before creating "
+#| "a new partition table."
+msgid ""
+"Use Partition menu options, such as unmount or swapoff, to deactivate all "
+"partitions on this device before creating a new partition table."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ, ÏÏÏÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎ Î "
+"ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ swap, ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎ "
+"ÎÏÏÎ ÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏÎ."
+
+#: ../src/Win_GParted.cc:2207
 msgid ""
 "A new partition table cannot be created when there are pending operations."
 msgstr ""
 "ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1901
+#: ../src/Win_GParted.cc:2209
 msgid ""
 "Use the Edit menu to either clear or apply all operations before creating a "
 "new partition table."
@@ -1446,57 +1977,142 @@ msgstr ""
 "ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏ \"ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ\" ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏÎ Î ÎÎ ÎÏÎÏÎÏÏÎÏÎ "
 "ÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏÎ."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1916
+#: ../src/Win_GParted.cc:2224
 msgid "Error while creating partition table."
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ ÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏÎ."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2030
+#: ../src/Win_GParted.cc:2244
+msgid "Command gpart was not found"
+msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ Î ÎÎÏÎÎÎ gpart"
+
+#: ../src/Win_GParted.cc:2245
+msgid "This feature uses gpart. Please install gpart and try again."
+msgstr ""
+"ÎÏÏÏ ÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏÏÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎ gpart. ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎ ÏÎ ÎÎÎ "
+"ÎÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎ."
+
+#. Dialog information
+#: ../src/Win_GParted.cc:2253
+msgid "A full disk scan is needed to find file systems."
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏÏÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÏÎÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ."
+
+#: ../src/Win_GParted.cc:2255
+msgid "The scan might take a very long time."
+msgstr "Î ÏÎÏÏÏÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎ ÏÏÎ."
+
+#: ../src/Win_GParted.cc:2257
+msgid ""
+"After the scan you can mount any discovered file systems and copy the data "
+"to other media."
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎ ÏÎ ÏÎÏÏÏÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ "
+"ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎ ÎÎÏÎ."
+
+#: ../src/Win_GParted.cc:2259
+msgid "Do you want to continue?"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎ;"
+
+#. TO TRANSLATORS: looks like	Search for file systems on /deb/sdb
+#: ../src/Win_GParted.cc:2263
+#| msgid "copy file system of %1 to %2"
+msgid "Search for file systems on %1"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÏÎ ÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎ %1"
+
+#. TO TRANSLATORS: looks like	Searching for file systems on /deb/sdb
+#: ../src/Win_GParted.cc:2277
+#| msgid "Cannot format this file system to %1."
+msgid "Searching for file systems on %1"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎ %1"
+
+#. TO TRANSLATORS: looks like	No file systems found on /deb/sdb
+#: ../src/Win_GParted.cc:2291
+#| msgid "copy file system of %1 to %2"
+msgid "No file systems found on %1"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎ %1"
+
+#: ../src/Win_GParted.cc:2292
+msgid ""
+"The disk scan by gpart did not find any recognizable file systems on this "
+"disk."
+msgstr ""
+"Î ÏÎÏÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ ÎÎ ÏÎ gpart ÎÎ ÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÎ "
+"ÎÏÏÏÎ."
+
+#: ../src/Win_GParted.cc:2522
 msgid "Are you sure you want to apply the pending operations?"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÏÎ;"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2036
+#: ../src/Win_GParted.cc:2528
 msgid "Editing partitions has the potential to cause LOSS of DATA."
 msgstr ""
 "Î ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2038
+#: ../src/Win_GParted.cc:2530
 msgid "You are advised to backup your data before proceeding."
 msgstr ""
 "ÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎ ÏÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ "
 "ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÏÏÎÏÏÏÎÏÎÏÎ."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2040
+#: ../src/Win_GParted.cc:2532
 msgid "Apply operations to device"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ"
 
-#. create mount point...
-#: ../src/jfs.cc:141 ../src/xfs.cc:153 ../src/xfs.cc:245 ../src/xfs.cc:252
-msgid "create temporary mount point (%1)"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÏÎÏÏÏÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎÏ (%1)"
+#: ../src/fat16.cc:33 ../src/ntfs.cc:26
+msgid ""
+"Changing the UUID might invalidate the Windows Product Activation (WPA) key."
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎ UUID ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÏÏÏÏÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎ Windows."
 
-#: ../src/jfs.cc:148 ../src/xfs.cc:160 ../src/xfs.cc:259 ../src/xfs.cc:268
-msgid "mount %1 on %2"
-msgstr "ÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏ %1 ÏÏÎ %2"
+#: ../src/fat16.cc:35 ../src/ntfs.cc:28
+msgid ""
+"On FAT and NTFS file systems, the Volume Serial Number is used as the UUID. "
+"Changing the Volume Serial Number on the Windows system partition, normally "
+"C:, might invalidate the WPA key. An invalid WPA key will prevent login "
+"until you reactivate Windows."
+msgstr ""
+"ÎÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ FAT ÎÎÎ NTFS , Î ÏÎÎÏÎÎÎÏÏ ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÏ "
+"ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏ ÏÎ UUID. ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÎ ÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏ ÏÏÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎ ÏÏÎ "
+"Windows, ÏÏÎÎÎÏÏ Î C:, ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÏÏÏÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎ. ÎÎÎ ÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎ "
+"ÎÎÏÎÎÎÏÎÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎÏÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎ Windows."
 
-#: ../src/jfs.cc:157
-msgid "remount %1 on %2 with the 'resize' flag enabled"
+#: ../src/fat16.cc:41 ../src/ntfs.cc:38
+msgid ""
+"Changing the UUID on external storage media and non-system partitions is "
+"usually safe, but guarantees cannot be given."
 msgstr ""
-"ÎÎ ÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏ %1 ÏÏÎ %2 ÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎÎ \"ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏ\" "
-"ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
+"ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎ UUID ÏÎ ÎÎÏÏÎÏÎÎÎ ÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÏÏÏ "
+"ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÏ ÎÏÏÎÎÎÏ, ÎÎÎÎ ÏÏÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎÏÎ."
 
-#: ../src/jfs.cc:175 ../src/xfs.cc:182 ../src/xfs.cc:292 ../src/xfs.cc:313
-msgid "unmount %1"
-msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏ %1"
+#. TO TRANSLATORS: these labels will be used in the partition menu
+#: ../src/linux_swap.cc:28
+msgid "_Swapon"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ_ÏÎ swap"
 
-#: ../src/jfs.cc:195 ../src/xfs.cc:202 ../src/xfs.cc:333 ../src/xfs.cc:356
-msgid "remove temporary mount point (%1)"
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÏÏÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎÏ (%1)"
+#: ../src/linux_swap.cc:29
+msgid "_Swapoff"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ_ÏÎ swap"
+
+#. TO TRANSLATORS: looks like  Partition move action skipped because linux-swap file system does not contain data
+#: ../src/linux_swap.cc:147
+msgid ""
+"Partition move action skipped because %1 file system does not contain data"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎ Î ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎ "
+"ÏÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ %1"
+
+#. TO TRANSLATORS: looks like  Partition copy action skipped because linux-swap file system does not contain data
+#: ../src/linux_swap.cc:166
+msgid ""
+"Partition copy action skipped because %1 file system does not contain data"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎ Î ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎ "
+"ÏÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ %1"
 
-#: ../src/main.cc:38
+#: ../src/main.cc:42
 msgid "Root privileges are required for running GParted"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎ root ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ GParted"
 
-#: ../src/main.cc:43
+#: ../src/main.cc:47
 msgid ""
 "Since GParted is a powerful tool capable of destroying partition tables and "
 "vast amounts of data, only root may run it."
@@ -1504,25 +2120,55 @@ msgstr ""
 "ÎÏÎÎÎÎ ÏÎ GParted ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎ ÎÏÏÏÏÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÏÏÏÎÏÎÎ "
 "ÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ, ÎÏÎÎ Î root ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎ."
 
+#: ../src/ntfs.cc:34
+msgid ""
+"In an attempt to avoid invalidating the WPA key, on NTFS file systems only "
+"half of the UUID is set to a new random value."
+msgstr ""
+"ÎÏÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÏÏÎÎÎ Î ÎÎÏÏÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏ WPA, ÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎ "
+"ÎÏÏÎÎÏÎ NTFS ÎÏÎÎ ÏÎ ÎÎÏÏ ÏÎÏ UUID ÎÏÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎ ÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÏÎÎÎ ÏÎÎÎ."
+
 #. simulation..
-#: ../src/ntfs.cc:125
+#: ../src/ntfs.cc:194
 msgid "run simulation"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎÎÏÏÎÏ"
 
 #. real resize
-#: ../src/ntfs.cc:132
+#: ../src/ntfs.cc:201
 msgid "real resize"
 msgstr "ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏ"
 
-#. grow the mounted file system..
-#: ../src/xfs.cc:168
-msgid "grow mounted file system"
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÏÎ"
+#~ msgid "Logical Volume Management is not yet supported."
+#~ msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎ Î ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎ."
+
+#~ msgid "BTRFS is not yet supported."
+#~ msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎ ÏÎ BTRFS."
+
+#~ msgid "Unmount"
+#~ msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎ"
+
+#~ msgid "create temporary mount point (%1)"
+#~ msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÏÎÏÏÏÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎÏ (%1)"
+
+#~ msgid "mount %1 on %2"
+#~ msgstr "ÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏ %1 ÏÏÎ %2"
+
+#~ msgid "remount %1 on %2 with the 'resize' flag enabled"
+#~ msgstr ""
+#~ "ÎÎ ÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏ %1 ÏÏÎ %2 ÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎÎ \"ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏ\" "
+#~ "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
+
+#~ msgid "unmount %1"
+#~ msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏ %1"
+
+#~ msgid "remove temporary mount point (%1)"
+#~ msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÏÏÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎÏ (%1)"
+
+#~ msgid "grow mounted file system"
+#~ msgstr "ÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÏÎ"
 
-#. copy file system..
-#: ../src/xfs.cc:276
-msgid "copy file system"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÏÎ"
+#~ msgid "copy file system"
+#~ msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÏÎ"
 
 #~ msgid "Round to cylinders"
 #~ msgstr "ÎÏÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎÏÏ"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]