[f-spot] Updated kannada translationcommit e9d445b039321fcd513154b3029f60326f6e70f9
Author: Shankar Prasad <svenkate redhat com>
Date:  Mon Jun 29 12:41:07 2009 +0530

  Updated kannada translation

 po/kn.po | 236 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 119 insertions(+), 117 deletions(-)
---
diff --git a/po/kn.po b/po/kn.po
index cac4ece..87710c6 100644
--- a/po/kn.po
+++ b/po/kn.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: f-spot.master.kn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=f-spot&component=General\n";
 "POT-Creation-Date: 2009-06-15 12:52+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-24 22:52+0530\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-29 12:34+0530\n"
 "Last-Translator: Shankar Prasad <svenkate redhat com>\n"
 "Language-Team: Kannada <en li org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -223,7 +223,7 @@ msgstr "ವಿಸ�ತರಣ��ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿ
 
 #: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/gtk-gui/Mono.Addins.Gui.AddinManagerDialog.cs:210
 msgid "_Uninstall..."
-msgstr " "
+msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಿದ�ದನ�ನ� ತ���ದ�ಹಾ��(_U)..."
 
 #: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/gtk-gui/Mono.Addins.Gui.AddinManagerDialog.cs:236
 #: ../src/UI.Dialog/ui/PreferenceDialog.glade.h:13
@@ -444,12 +444,12 @@ msgstr ""
 #. Note for translators: Reparented is a picture becoming a version of another one
 #: ../src/Core/Photo.cs:473
 msgid "Reparented"
-msgstr ""
+msgstr "ಮ�ಲವನ�ನ� ಬದಲಾಯಿಸಲಾದ"
 
 #: ../src/Core/Photo.cs:473
 #, csharp-format
 msgid "Reparented ({0})"
-msgstr ""
+msgstr "ಮ�ಲವನ�ನ� ಬದಲಾಯಿಸಲಾದ ({0})"
 
 #: ../src/Core/Photo.cs:492
 #, csharp-format
@@ -528,11 +528,11 @@ msgstr "�����ಯ �ನ�ಪಾತ�ಳ�..."
 
 #: ../src/Editors/DesaturateEditor.cs:17
 msgid "Desaturate"
-msgstr ""
+msgstr "ಡಿಸ�ಯಾ��ರ���"
 
 #: ../src/Editors/RedEyeEditor.cs:19
 msgid "Red-eye Reduction"
-msgstr ""
+msgstr "���ಪ�-�ಣ�ಣನ�ನ� ಸರಿಪಡಿಸ�ವಿ��"
 
 #: ../src/Editors/RedEyeEditor.cs:21
 msgid "Fix!"
@@ -544,11 +544,11 @@ msgstr "ಸರಿಪಡಿಸಬ��ಿರ�ವ �ಣ�ಣನ�ನ� �
 
 #: ../src/Editors/SepiaEditor.cs:17
 msgid "Sepia Tone"
-msgstr ""
+msgstr "�ಪ�ಪ� ��ದ� ಬಣ�ಣ"
 
 #: ../src/Editors/SoftFocusEditor.cs:28
 msgid "Soft Focus"
-msgstr ""
+msgstr "ಮ�ದ� ಫ��ಸ�"
 
 #: ../src/Editors/TiltEditor.cs:28
 msgid "Straighten"
@@ -774,7 +774,7 @@ msgstr "ಸ�ವ�ಯ� ವಸ�ತ�ವನ�ನ� �ಳ�ಹಿಸಿ
 
 #: ../src/Imaging/IptcFile.cs:163
 msgid "The character set designation"
-msgstr ""
+msgstr "à²?à³?ಯಾರà³?à²?à³?à²?ರà³? ಸà³?à²?à³?â??ನ ವರà³?ಣನà³?"
 
 #: ../src/Imaging/IptcFile.cs:165
 msgid "External globally unique object identifier"
@@ -790,7 +790,7 @@ msgstr "Abstract Relationship Method (ARM) �ವ�ತ�ತಿ ಸ���ಯ
 
 #: ../src/Imaging/IptcFile.cs:175
 msgid "Number identifying the IIM version this application record uses"
-msgstr ""
+msgstr "� �ನ�ವಯದ ದಾ�ಲ�ಯ� ಬಳಸ�ವ IIM �ವ�ತ�ತಿಯನ�ನ� ��ರ�ತಿಸ�ವ ಸ���ಯ�"
 
 #: ../src/Imaging/IptcFile.cs:177
 msgid "Object type reference"
@@ -806,7 +806,7 @@ msgstr "ವಸ�ತ�ವಿನ ಹ�ಸರ�"
 
 #: ../src/Imaging/IptcFile.cs:190
 msgid "Status of the objectdata according to the provider"
-msgstr ""
+msgstr "�ದ�ಿಸದವರ ಪ�ರ�ಾರ ವಸ�ತ�ಮಾಹಿತಿಯ ಸ�ಥಿತಿ"
 
 #: ../src/Imaging/IptcFile.cs:194
 msgid "Location within a city or area where the object originates"
@@ -841,11 +841,10 @@ msgid "The title of the author or creator"
 msgstr "�ತ� �ಥವ ನಿರ�ಮಾತ��ಳ ಶ�ರ�ಷಿ��"
 
 #: ../src/Imaging/IptcFile.cs:218
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The person involved in writing, editing or correcting the object data or "
 "caption/abstract"
-msgstr "ವಸ�ತ�ವಿನ ಮಾಹಿತಿ �ಥವ ಶ�ರ�ಷಿ��/ �ನ�ನ� ಬರ�ಯ�ವಲ�ಲಿ, ಸ�ಪಾದಿಸ�ವಲ�ಲ �ಥವ ಸರಿಪಡಿಸ�ವಲ�ಲಿ ಭಾ�ಿಯಾದ ವ�ಯ��ತಿ"
+msgstr "ವಸ�ತ�ವಿನ ಮಾಹಿತಿ �ಥವ ಶ�ರ�ಷಿ��/ಸಾರಾ�ಶವನ�ನ� ಬರ�ಯ�ವಲ�ಲಿ, ಸ�ಪಾದಿಸ�ವಲ�ಲಿ �ಥವ ಸರಿಪಡಿಸ�ವಲ�ಲಿ ಭಾ�ಿಯಾದ ವ�ಯ��ತಿ"
 
 #: ../src/Imaging/IptcFile.cs:222
 msgid "Headline of the content"
@@ -853,11 +852,11 @@ msgstr "ವಿಷಯದ ಶ�ರ�ಷಿ��"
 
 #: ../src/Imaging/IptcFile.cs:225
 msgid "Instructions from the creator to the receiver not covered by other fields"
-msgstr ""
+msgstr "�ತರ� ��ಷ�ತ�ರ�ಳಿ�ದ �ವರಿಸದ�ತ� ಸ�ವ��ರಿಸ�ವವರಿ�� ನಿರ�ಮಾಣ�ಾರರ ಸ��ನ�"
 
 #: ../src/Imaging/IptcFile.cs:228
 msgid "Intellectual genre of the object"
-msgstr ""
+msgstr "ವಸ�ತ�ವಿನ ಬ�ದ�ಧಿ� ವರ��"
 
 #: ../src/Imaging/IptcFile.cs:241
 msgid "Unknown IIM DataSet"
@@ -1022,13 +1021,13 @@ msgstr "{1} ರಲ�ಲಿ {0}"
 
 #: ../src/MainWindow.cs:1673
 msgid "No cameras detected."
-msgstr "ಯಾವ�ದ� ��ಯಾಮ�ರ�ಳ� ��ಡ� ಬ�ದಿಲ�ಲ"
+msgstr "ಯಾವ�ದ� ��ಯಾಮ�ರ�ಳ� ��ಡ� ಬ�ದಿಲ�ಲ."
 
 #: ../src/MainWindow.cs:1674
 msgid ""
 "F-Spot was unable to find any cameras attached to this system. Double check "
 "that the camera is connected and has power"
-msgstr "� �ಣ����� ��ಡಿಸಲಾದ ಯಾವ�ದ� ��ಯಾಮ�ರಾ�ಳನ�ನ� ಪತ�ತ�ಹ���ಲ� F-Spot �� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ. ��ಯಾಮ�ರಾವ� ��ಡಿಸಲ�ಪ���ಿದ� ಹಾ�� �ದರಲ�ಲಿ ವಿದ�ಯ������ತಿ �ದ� ��ದ� �ನ�ನ�ಮ�ಮ� ಪರಿಶ�ಲಿಸಿ."
+msgstr "� �ಣ����� ��ಡಿಸಲಾದ ಯಾವ�ದ� ��ಯಾಮ�ರಾ�ಳನ�ನ� ಪತ�ತ�ಹ���ಲ� F-Spot �� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ. ��ಯಾಮ�ರಾವ� ��ಡಿಸಲ�ಪ���ಿದ� ಹಾ�� �ದರಲ�ಲಿ ವಿದ�ಯ������ತಿ �ದ� ��ದ� �ನ�ನ�ಮ�ಮ� ಪರಿಶ�ಲಿಸಿ"
 
 #: ../src/MainWindow.cs:1713
 msgid "Error connecting to camera"
@@ -1199,8 +1198,8 @@ msgstr[1] "à²?ಯà³?à²?à³? ಮಾಡಲಾದ à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?
 #, csharp-format
 msgid "Find Selected Tag _With"
 msgid_plural "Find Selected Tags _With"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "��ಯಾ�� ಮಾಡಲಾ�ಿರ�ವ�ದನ�ನ� �ದರಿ�ದ ಹ�ಡ���(_W)"
+msgstr[1] "��ಯಾ�� ಮಾಡಲಾದವ��ಳನ�ನ� �ದರಿ�ದ ಹ�ಡ���(_W)"
 
 #: ../src/MainWindow.cs:3057
 msgid "Create New Version?"
@@ -1246,7 +1245,7 @@ msgstr "ಸ����ನ�"
 
 #: ../src/MetadataStore.cs:24
 msgid "Planar Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಮತಲ ಸ�ರ�ನ�"
 
 #: ../src/MetadataStore.cs:26
 msgid "Orientation"
@@ -1254,11 +1253,11 @@ msgstr "ನಿಲ�ವ� (Orientation)"
 
 #: ../src/MetadataStore.cs:28
 msgid "Photometric Interpretation"
-msgstr ""
+msgstr "ಫ���ಮ���ರಿ�� ವಿವರಣ��ಾರ"
 
 #: ../src/MetadataStore.cs:30
 msgid "Resolution Unit"
-msgstr ""
+msgstr "ರ�ಸಲ�ಯ�ಶನ� ���"
 
 #: ../src/MetadataStore.cs:32
 msgid "Exposure Program"
@@ -1270,11 +1269,11 @@ msgstr "ಮ��ರಿ��� ��ರಮ"
 
 #: ../src/MetadataStore.cs:36
 msgid "Exposure Mode"
-msgstr ""
+msgstr "à²?à²?à³?ಸà³?â??ಪà³?ಶರà³? ವಿಧಾನ"
 
 #: ../src/MetadataStore.cs:38
 msgid "Custom Rendered"
-msgstr ""
+msgstr "�����ಯ�ತ� ರ��ಡರ� ಮಾಡಲಾದ"
 
 #: ../src/MetadataStore.cs:40
 msgid "Components Configuration"
@@ -1286,7 +1285,7 @@ msgstr "ಬ�ಳ�ಿನ ಮ�ಲ"
 
 #: ../src/MetadataStore.cs:44
 msgid "Sensing Method"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ�ವ�ದನಾ ವಿಧಾನ"
 
 #: ../src/MetadataStore.cs:46
 msgid "Color Space"
@@ -1298,7 +1297,7 @@ msgstr "ಬಿಳಿ ಬಣ�ಣದ ಸಮತ�ಲನ"
 
 #: ../src/MetadataStore.cs:50
 msgid "Focal Plane Resolution Unit"
-msgstr ""
+msgstr "ಫ��ಲ� ಸಮತಲದ ರ�ಸಲ�ಯ�ಶನ� ���"
 
 #: ../src/MetadataStore.cs:52
 msgid "File Source Type"
@@ -1309,9 +1308,8 @@ msgid "Scene Capture Type"
 msgstr "ದ�ಶ�ಯ ಸ�ರ�ಹಿಡಿಯ�ವ ಬ��"
 
 #: ../src/MetadataStore.cs:56
-#, fuzzy
 msgid "Gain Control"
-msgstr "ನಿಯ�ತ�ರಣವನ�ನ� "
+msgstr "ನಿಯ�ತ�ರಣವನ�ನ� ಪಡ�ದ���"
 
 #: ../src/MetadataStore.cs:58
 msgid "Contrast"
@@ -1425,7 +1423,7 @@ msgstr "à²?à³?ಯಾà²?à³?â?? ಮಾಡಲಾದ ಫà³?à²?à³?à²?ಳà³?"
 
 #: ../src/QueryWidget.cs:60
 msgid "Rated photos"
-msgstr ""
+msgstr "ರ��� ಮಾಡಲಾದ ಫ����ಳ�"
 
 #. Note for translators: 'Import roll' is no command, it means 'Roll that has been imported'
 #: ../src/QueryWidget.cs:69
@@ -1997,7 +1995,7 @@ msgstr "ಬಿಳಿ �����ಳ�"
 
 #: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:161
 msgid "Custom Text: "
-msgstr "�����ಯ ಪಠ�ಯ:"
+msgstr "�����ಯ ಪಠ�ಯ: "
 
 #: ../src/Widgets/EditorPage.cs:29 ../src/Widgets/Sidebar.cs:71
 msgid "Edit"
@@ -2014,7 +2012,7 @@ msgstr "ಯಾವ�ದ� �ಯ���ಯ� ಲಭ�ಯವಿಲ�ಲ"
 msgid ""
 "This tool requires an active selection. Please select a region of the photo "
 "and try the operation again"
-msgstr "� �ಪ�ರಣ���ಾ�ಿ ��ದ� ಸ��ರಿಯ �ಯ���ಯ ��ತ�ಯವಿರ�ತ�ತದ�. ದಯವಿ���� ಫ���ದಲ�ಲಿನ ��ದ� �ಾ�ವನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿ ನ�ತರ �ನ�ನ�ಮ�ಮ� � �ಾರ�ಯವನ�ನ� ಪ�ರಯತ�ನಿಸಿ."
+msgstr "� �ಪ�ರಣ���ಾ�ಿ ��ದ� ಸ��ರಿಯ �ಯ���ಯ ��ತ�ಯವಿರ�ತ�ತದ�. ದಯವಿ���� ಫ���ದಲ�ಲಿನ ��ದ� �ಾ�ವನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿ ನ�ತರ �ನ�ನ�ಮ�ಮ� � �ಾರ�ಯವನ�ನ� ಪ�ರಯತ�ನಿಸಿ"
 
 #: ../src/Widgets/EditorPage.cs:223
 msgid "Error saving adjusted photo"
@@ -2052,7 +2050,7 @@ msgstr "�ಾತ�ರ"
 
 #: ../src/Widgets/InfoBox.cs:223
 msgid "Exposure"
-msgstr ""
+msgstr "à²?à²?à³?ಸà³?â??ಪà³?ಶರà³?"
 
 #: ../src/Widgets/InfoBox.cs:227
 msgid "Focal Length"
@@ -2121,7 +2119,7 @@ msgstr "�ಾತ�ರವನ�ನ� ತ�ರಿಸ�"
 
 #: ../src/Widgets/InfoBox.cs:799
 msgid "Show Exposure"
-msgstr ""
+msgstr "à²?à²?à³?ಸà³?â??ಪà³?ಶರà³? à²?ನà³?ನà³? ತà³?ರಿಸà³?"
 
 #: ../src/Widgets/InfoBox.cs:808
 msgid "Show Focal Length"
@@ -2283,15 +2281,15 @@ msgstr "<b>��ಯಾಲರಿ</b>"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:20
 msgid "<b>Image Interpolation</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>�ಿತ�ರದ ಪ�ರ��ಷ�ಪಣ�(���ರ�ಪ�ಲ�ಶನ�)</b>"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:21
 msgid "<b>Max Rating</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>�ರಿಷ�� ರ��ಿ���</b>"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:22
 msgid "<b>Min Rating</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>�ನಿಷ�� ರ��ಿ���</b>"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:23
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:2
@@ -2353,7 +2351,7 @@ msgid ""
 "<small><i>Enable this to allow interpolation on zoomed images. You shouldn't "
 "disable this for viewing photos, but disabling the interpolation could be "
 "usefull in icon design.</i></small>"
-msgstr ""
+msgstr "<small><i>�ಾತ�ರ ಬದಲಾಯಿಸಲಾದ �ಿತ�ರ�ಳನ�ನ� ಪ�ರ��ಷ�ಪಿಸಲ� (���ರ�ಪ�ಲ�ಶನ�) �ದ� ನ�ರವಾ��ತ�ತದ�. ಫ����ಳನ�ನ� ನ�ಡ�ವಾ� �ದನ�ನ� ನ�ವ� �ಶ��ತ��ಳಿಸಬಾರದ�, �ದರ� �ಿಹ�ನ�ಯನ�ನ� ವಿನ�ಯಸಿಸ�ವಾ� �ದನ�ನ� �ಶ��ತ��ಳಿಸ�ವ�ದ� ಸಹಾಯವಾ��ತ�ತದ�.</i></small>"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:35
 msgid ""
@@ -2361,7 +2359,7 @@ msgid ""
 "option has no effect on photos, but setting this as check pattern or custom "
 "color could be usefull when viewing icons or other artworks with transparent "
 "parts.</i></small>"
-msgstr ""
+msgstr "<small><i>�ಿತ�ರ�ಳಲ�ಲಿನ ಪಾರದರ�ಶ� ಭಾ��ಳನ�ನ� ಹ��� ತ�ರಿಸಬ����ದ� ನ�ವ� �ಯ��� ಮಾಡಬಹ�ದ�. �ದರಿ�ದ ಫ����ಳ ಮ�ಲ� ಯಾವ�ದ� ಪರಿಣಾಮ ಬ�ರ�ವ�ದಿಲ�ಲ �ದರ� �ದನ�ನ� ��ರ�ತ� ಹಾ��ವ ವಿನ�ಯಾಸ �ಥವ �����ಯ ಬಣ�ಣ���� ಬದಲಾಯಿಸಿದಲ�ಲಿ ಪಾರದರ�ಶ� ಭಾ��ಳನ�ನ� ಹ��ದಿರ�ವ �ಿಹ�ನ�ಯನ�ನ� �ಥವ �ತರ� �ಲ��� ಸ�ಬ�ಧಿಸಿದವ��ಳನ�ನ� ನ�ಡ�ವಾ� ನ�ರವಾ��ತ�ತದ�.</i></small>"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:36
 msgid "Adjust Time"
@@ -2377,7 +2375,7 @@ msgstr "ಹ��ದಿಸಲಾದ ಸಮಯ: "
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:39
 msgid "Arrange _by"
-msgstr ""
+msgstr "ಹ��� ��ಡಿಸ�(_b)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:40
 msgid "As _background"
@@ -2385,7 +2383,7 @@ msgstr "ಹಿನ�ನಲ�ಯಾ�ಿ(_b)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:41
 msgid "As _custom color: "
-msgstr ""
+msgstr "�����ಯ ಬಣ�ಣವಾ�ಿ(_c): "
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:42
 msgid "As check _pattern"
@@ -2393,11 +2391,11 @@ msgstr "ಪರ���ಷಾ ವಿನ�ಯಾಸವಾ�ಿ(_p)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:43
 msgid "Attach Tags:"
-msgstr "à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ಲà²?ತà³?ತಿಸà³?: "
+msgstr "à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ಲà²?ತà³?ತಿಸà³?:"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:44
 msgid "Attach tag:"
-msgstr "à²?à³?ಯಾà²?à³?â?? à²?ನà³?ನà³? ಲà²?ತà³?ತಿಸà³?: "
+msgstr "à²?à³?ಯಾà²?à³?â?? à²?ನà³?ನà³? ಲà²?ತà³?ತಿಸà³?:"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:45
 #: ../extensions/Exporters/CDExport/CDExport.glade.h:3
@@ -2413,11 +2411,11 @@ msgstr "ದಿನಾ��ದಿ�ದ(_D)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:48
 msgid "By _Import Roll"
-msgstr ""
+msgstr "�ಮದ� ಸ�ರ�ಳಿಯಾ�ಿ(_I)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:49
 msgid "By _Rating"
-msgstr ""
+msgstr "ರà³?à²?ಿà²?à²?à³?â??ನ ಮà³?ಲà³?(_R)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:50
 msgid "CD"
@@ -2425,7 +2423,7 @@ msgstr "CD"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:51
 msgid "C_ontrast:"
-msgstr ""
+msgstr "ವ�ದ�ಶ�ಯ(_o):"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:52
 msgid "Camera Selection"
@@ -2453,11 +2451,11 @@ msgstr "ಹ�ಸ �ವ�ತ�ತಿಯನ�ನ� ರ�ಿಸ�(_N)..."
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:58
 msgid "Create _icon for this tag when first used"
-msgstr ""
+msgstr "� �ಿಹ�ನ�ಯನ�ನ� ಮ�ದಲ ಬಾರಿ�� ಬಳಸಿದಾ� �ದ���ಾ�ಿ �ಿಹ�ನ�ಯನ�ನ� ರ�ಿಸ�(_i)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:59
 msgid "Create a mail with the selected photos (possibly resized) attached"
-msgstr ""
+msgstr "�ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ಫ����ಳನ�ನ� () ಲ�ತ�ತಿಸಿ ��ದ� ಮ�ಲ� �ನ�ನ� ರ�ಿಸಿ"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:60
 msgid "Current date:"
@@ -2465,7 +2463,7 @@ msgstr "ಪ�ರಸ��ರ ದಿನಾ��:"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:61
 msgid "Detect duplicates"
-msgstr ""
+msgstr "ದ�ವಿ ಪ�ರತಿ�ಳನ�ನ� ಪತ�ತ� ಹ����"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:62
 msgid "Display File _Names"
@@ -2473,7 +2471,7 @@ msgstr "�ಡತದ ಹ�ಸರ��ಳನ�ನ� ತ�ರಿಸ�(_N)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:63
 msgid "Display only those photos that were imported in specified Rolls."
-msgstr ""
+msgstr "ನಿಶ��ಿತ ಸ�ರ�ಳಿ�ಳಲ�ಲಿ �ಮದ� ಮಾಡಲಾದ ಫ����ಳನ�ನ� ತ�ರಿಸ�."
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:64
 msgid "Do not send a mail"
@@ -2485,7 +2483,7 @@ msgstr "�-ಮ�ಲ�(_M):"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:66
 msgid "E_xport titles and comments"
-msgstr ""
+msgstr "ಶ�ರ�ಷಿ���ಳನ�ನ� ಹಾ�� �ಿಪ�ಪಣಿ�ಳನ�ನ� ರಫ�ತ� ಮಾಡ�(_x)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:67
 msgid "Edit Tag Icon"
@@ -2510,7 +2508,7 @@ msgstr "ರಫ�ತ�ಮಾಡ�"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:71
 msgid "Extra large"
-msgstr ""
+msgstr "�ತಿ ದ�ಡ�ಡದಾದ"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:72
 msgid "F-Spot"
@@ -2522,7 +2520,7 @@ msgstr "F-Spot ನ��"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:75
 msgid "Filter on selected rolls"
-msgstr ""
+msgstr "�ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ಸ�ರ�ಳಿ�ಳಲ�ಲಿ ಶ�ಧಿಸ�"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:76
 msgid "Fin_d"
@@ -2551,11 +2549,11 @@ msgstr "ದ�ಡ�ಡದಾದ"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:84
 msgid "Manage _Extensions"
-msgstr ""
+msgstr "ವಿಸ�ತರಣ��ಳನ�ನ� ನಿರ�ವಹಿಸ�(_E)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:85
 msgid "Manage your custom selection ratios"
-msgstr ""
+msgstr "ನಿಮ�ಮ �����ಯ �ಯ��� �ನ�ಪಾತವನ�ನ� ನಿರ�ವಹಿಸಿ"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:86
 msgid "Medium"
@@ -2579,7 +2577,7 @@ msgstr "�ಡತ��ಶವನ�ನ� ತ�ರ�(_F)..."
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:93
 msgid "Original size (possible very large file size)"
-msgstr ""
+msgstr "ಮ�ಲ �ಾತ�ರ (ಬಹ�ಷ� �ತಿ ಹ����ಿನ �ಡತದ �ಾತ�ರ)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:94
 msgid "P_arent Tag:"
@@ -2599,7 +2597,7 @@ msgstr "0 ಯಲ�ಲಿ 0 ಫ���"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:100
 msgid "Re_fresh Thumbnail"
-msgstr ""
+msgstr "ತà²?ಬà³?â??ನà³?ಲà³? à²?ನà³?ನà³? ಪà³?ನಶà³?à²?à³?ತನà²?à³?ಳಿಸà³?(_f)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:102
 msgid "Repair"
@@ -2607,7 +2605,7 @@ msgstr "ಸರಿಪಡಿಸ�"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:105
 msgid "Select Photos to Copy From Camera..."
-msgstr ""
+msgstr "��ಯಾಮ�ರಾದಿ�ದ �ಾಪಿ ಮಾಡಲ� ಫ����ಳನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡ�..."
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:107
 msgid "Select _None"
@@ -2619,15 +2617,15 @@ msgstr "��ದ� ��ಯಾ�� �ನ�ನ� �ಯ��� ಮಾ
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:109
 msgid "Select the camera from which you want to transfer files"
-msgstr ""
+msgstr "ಯಾವ ��ಯಾಮ�ರಾದಿ�ದ �ಡತ�ಳನ�ನ� �ಮದ� ಮಾಡಿ��ಳ�ಳಬ��� �ನ�ನ�ವ�ದನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿ"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:110
 msgid "Selected Camera: "
-msgstr "�ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ��ಯಾಮ�ರ:"
+msgstr "�ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ��ಯಾಮ�ರ: "
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:111
 msgid "Selection Constraints"
-msgstr ""
+msgstr "�ಯ���ಯ ಮಿತಿ�ಳ�"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:112
 msgid "Send by _Mail..."
@@ -2635,7 +2633,7 @@ msgstr "ಮ�ಲ� ಮ�ಲ� �ಳ�ಹಿಸ�(_M)..."
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:113
 msgid "Set Rating Filter"
-msgstr ""
+msgstr "ರ��ಿ��� ಫಿಲ��ರ� �ನ�ನ� ಹ��ದಿಸಿ"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:114
 msgid "Set as _Background"
@@ -2667,17 +2665,17 @@ msgstr "�ಿ���ದಾದ"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:122
 msgid "Space all photos by"
-msgstr ""
+msgstr "ಫ����ಳನ�ನ� �ದರ �ಧಾರದ ಮ�ಲ� �ರಿಸ�"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:123
 msgid ""
 "Specify if an original size picture should be rotated or not. Smaller sizes "
 "are automatically rotated."
-msgstr ""
+msgstr "ಮ�ಲ �ಾತ�ರದ �ಿತ�ರ�ಳನ�ನ� ತಿರ��ಿಸಬ��� �ಥವ ಬ�ಡವ�. �ಿ��� �ಾತ�ರ�ಳ �ಿತ�ರ�ಳ� ತಾವಾ�ಿಯ� ತಿರ��ಿಸಲ�ಪಡ�ತ�ತವ�."
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:124
 msgid "Strip image _metadata"
-msgstr ""
+msgstr "�ಿತ�ರಿ��ಯ ಮ��ಾಡ��ವನ�ನ� ಹ�ರತ���(_m)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:125
 msgid "T_ags"
@@ -2696,7 +2694,7 @@ msgstr "�ಷ�ಣತ�(_m):"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:129
 msgid "Thumbnail _elements"
-msgstr ""
+msgstr "ತà²?ಬà³?â??ನà³?ಲà³? à²?à²?à²?à²?ಳà³?(_e)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:130
 msgid "Tiny"
@@ -2716,11 +2714,11 @@ msgstr "ನ��"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:134
 msgid "Zoom _in"
-msgstr ""
+msgstr "ಹಿ���ಿಸ�(_i)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:135
 msgid "Zoom _out"
-msgstr ""
+msgstr "�����ಿಸ�(_o)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:136
 msgid "Zoom in"
@@ -2732,7 +2730,7 @@ msgstr "�����ಿಸ�"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:139
 msgid "_Attach Tag to Selection"
-msgstr ""
+msgstr "��ಯಾ�� �ನ�ನ� �ಯ����� ಲ�ತ�ತಿಸ�(_A)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:140
 msgid "_Brightness:"
@@ -2740,11 +2738,11 @@ msgstr "ಪ�ರ�ಾಶತ�(_B):"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:142
 msgid "_Clear Rating Filter"
-msgstr ""
+msgstr "ರ��ಿ��� ಶ�ಧ�ವನ�ನ� �ಳಿಸ�(_C)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:143
 msgid "_Clear Roll Filter"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ�ರ�ಳಿ ಶ�ಧ�ವನ�ನ� �ಳಿಸ�(_C)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:144
 msgid "_Components"
@@ -2804,15 +2802,15 @@ msgstr "�ಲ�ಲಿ�� ರಫ�ತ� ಮಾಡ�(_E)"
 #: ../extensions/Exporters/PicasaWebExport/PicasaWebExport.glade.h:21
 #: ../extensions/Exporters/SmugMugExport/SmugMugExport.glade.h:13
 msgid "_Export to Album:"
-msgstr "à²?ಲà³?ಬಮà³?â??à²?à³? ರಫà³?ತà³? ಮಾಡà³?(_E)"
+msgstr "à²?ಲà³?ಬಮà³?â??à²?à³? ರಫà³?ತà³? ಮಾಡà³?(_E):"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:158
 msgid "_Exposure:"
-msgstr ""
+msgstr "à²?à²?à³?ಸà³?â??ಪà³?ಶರà³?(_E):"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:159
 msgid "_Filmstrip"
-msgstr "_Filmstrip"
+msgstr "ಫಿಲ�ಮ� ಸ���ರಿಪ�(_F)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:160
 msgid "_Flickr"
@@ -2852,7 +2850,7 @@ msgstr "�ಮದ� ಮಾಡಿ��(_I)..."
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:169
 msgid "_Interpolate image on zoom"
-msgstr ""
+msgstr "�ಿತ�ರದ �ಾತ�ರಬದಲಾಯಿಸಿದಾ� �ದನ�ನ� ಪ�ರ��ಷ�ಪಿಸ� (���ರ�ಪ�ಲ���)(_I)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:170
 msgid "_Large"
@@ -2860,11 +2858,11 @@ msgstr "ದ�ಡ�ಡದಾದ(_L)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:171
 msgid "_Last Import Roll"
-msgstr ""
+msgstr "��ನ�ಯ ಬಾರಿ�� �ಮದ� ಮಾಡಲಾದ ಸ�ರ�ಳಿ(_L)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:172
 msgid "_Loupe"
-msgstr ""
+msgstr "ಲ�ಪ�(_L)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:173
 msgid "_Medium"
@@ -2880,11 +2878,11 @@ msgstr "ಹ�ಸ ವಿ�ಡ�(_N)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:176
 msgid "_Open album in browser when done uploading"
-msgstr ""
+msgstr "à²?ಪà³?â??ಲà³?ಡà³? ಮಾಡà³?ವಿà²?à³?ಯà³? ಪà³?ರà³?ಣà²?à³?à²?ಡಾà²? à²?ಲà³?ಬಮà³? à²?ನà³?ನà³? ತà³?ರà³?(_O)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:177
 msgid "_Open destination when done exporting"
-msgstr ""
+msgstr "�ಮದ� ಮಾಡ�ವಿ��ಯ� ಪ�ರ�ಣ���ಡಾ� ��ರಿ ಸ�ಥಳವನ�ನ� ತ�ರ�(_O)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:178
 msgid "_Photo"
@@ -2896,7 +2894,7 @@ msgstr "ನಿರ��ಮಿಸ�(_Q)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:180
 msgid "_Ratings"
-msgstr ""
+msgstr "ರà³?à²?ಿà²?à²?à³?â??à²?ಳà³?(_R)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:182
 msgid "_Remove Tag From Selection"
@@ -2933,7 +2931,7 @@ msgstr "ದತ�ತಾ�ಶ ವ�ಯಾಪ�ತಿಯನ�ನ� �ಯ�
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:190
 msgid "_Set Rating filter..."
-msgstr ""
+msgstr "ರ��ಿ��� ಶ�ಧ�ವನ�ನ� ಹ��ದಿಸ�(_S)..."
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:191
 msgid "_Sharpen..."
@@ -2949,7 +2947,7 @@ msgstr "�ಿ���ದಾದ(_S)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:194
 msgid "_Strip metadata"
-msgstr ""
+msgstr "ಮ��ಾಡ��ಾವನ�ನ� ಹ�ರತ���(_S)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:195
 msgid "_Tag Icons"
@@ -2965,11 +2963,11 @@ msgstr "à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳà³?(_T)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:198
 msgid "_Timeline"
-msgstr ""
+msgstr "�ಾಲಾವಧಿ(_T)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:199
 msgid "_Tint:"
-msgstr ""
+msgstr "ನಸ�ಬಣ�ಣ(_T):"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:200
 msgid "_Toolbar"
@@ -2985,7 +2983,7 @@ msgstr "_URI:"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:203
 msgid "_Untagged Photos"
-msgstr ""
+msgstr "��ಯಾ�� ಮಾಡದ� �ರ�ವ ಫ����ಳ�(_U)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:204
 msgid "_Version"
@@ -3006,6 +3004,9 @@ msgid ""
 "after\n"
 "between"
 msgstr ""
+"ದಿನಾ��ದ�ದ�\n"
+"ದಿನಾ��ದ ನ�ತರ\n"
+"ದಿನಾ��ದ ನಡ�ವ�"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:212
 msgid "difference:"
@@ -3017,7 +3018,7 @@ msgstr "img_000.jpg"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:214
 msgid "min. Starting at {0}"
-msgstr ""
+msgstr "{0} ನಲ�ಲಿ �ರ�ಭ��ಳ�ಳ�ವ ನಿಮಿಷ"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:215
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:19
@@ -3034,7 +3035,7 @@ msgstr "x"
 
 #: ../tools/f-spot-screensaver.desktop.in.h:1
 msgid "Display a slideshow from F-Spot"
-msgstr ""
+msgstr "F-Spot ನಿ�ದ ��ದ� �ಾರ�ಫಲ� ಪ�ರದರ�ಶನವನ�ನ� ತ�ರಿಸ�"
 
 #: ../tools/f-spot-screensaver.desktop.in.h:2
 msgid "F-Spot photos"
@@ -3080,11 +3081,11 @@ msgstr "�ಾಪಿ ಮಾಡಲಾ��ತ�ತಿದ�..."
 
 #: ../extensions/Exporters/CDExport/CDExport.glade.h:1
 msgid "<b><i>There is some previously scheduled items to write</i></b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b><i>� ಮ�ದಲ� ಬರ�ಯಲ� ಯ��ಿಸಲಾದ ��ಶ�ಳ� �ನ�ನ� ಬಾ�ಿ �ವ�</i></b>"
 
 #: ../extensions/Exporters/CDExport/CDExport.glade.h:2
 msgid "<b>Photos to Burn</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>ಬರ�ಯಬ��ಿರ�ವ ಫ����ಳ�</b>"
 
 #: ../extensions/Exporters/CDExport/CDExport.glade.h:4
 msgid "Create CD"
@@ -3096,7 +3097,7 @@ msgstr "ರಫ�ತ� ಮಾಡಲಾದ �ಯ���ಯ �ಾತ�ರ:"
 
 #: ../extensions/Exporters/CDExport/CDExport.glade.h:7
 msgid "_Browse Previously Scheduled Files"
-msgstr ""
+msgstr "� ಮ�ದಲ� ಯ��ಿಸಲಾದ �ಡತ�ಳನ�ನ� ವ���ಷಿಸ�(_B)"
 
 #: ../extensions/Exporters/CDExport/CDExport.glade.h:8
 msgid "_Write only these photos to CD"
@@ -3124,20 +3125,20 @@ msgstr "ದ�ಢ��ರಿಸಿ"
 msgid ""
 "Return to this window after you have finished the authorization process on "
 "{0} and click the \"Complete Authorization\" button below"
-msgstr ""
+msgstr "{0} ನಲ�ಲಿ ನ�ವ� ದ�ಢ��ರಣ ಪ�ರ��ರಿಯ�ಯನ�ನ� ಪ�ರ�ಣ��ಳಿಸಿದ ನ�ತರ � ವಿ�ಡ��� ಹಿ�ತಿರ��� ಹಾ�� � ��ಳ�ಿನ \"ದ�ಢ��ರಣವನ�ನ� ಪ�ರ�ಣ��ಳಿಸ�\" ���ಡಿಯನ�ನ� ��ಲಿ���ಿಸಿ"
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.cs:112
 msgid "Complete Authorization"
-msgstr ""
+msgstr "ದ�ಢ��ರಣವನ�ನ� ಪ�ರ�ಣ��ಳಿಸ�"
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.cs:117
 #, csharp-format
 msgid "Logging into {0}"
-msgstr ""
+msgstr "{0} �� ಪ�ರವ�ಶಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.cs:118
 msgid "Checking credentials..."
-msgstr ""
+msgstr "ವಿಶ�ವಾಸಾರ�ಹತ��ಳನ�ನ� ಪರಿಶ�ಲಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�..."
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.cs:125
 #, csharp-format
@@ -3146,14 +3147,13 @@ msgstr "{0} �� ಸ�ಸ�ವಾ�ತ, ನ�ವ� {1} �� ಸ�ಪ
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.cs:128
 #, csharp-format
-#, fuzzy
 msgid "Sign in as a different user"
-msgstr "ಬ�ರ�ಬ�ಬ ಬಳ��ದಾರನಾ�ಿ "
+msgstr "ಬ�ರ�ಬ�ಬ ಬಳ��ದಾರನಾ�ಿ �ಾತ� ತ�ರ�ಯಿರಿ"
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.cs:133
 #, csharp-format
 msgid "Used {0} of your allowed {1} monthly quota"
-msgstr ""
+msgstr "��ದ� ತಿ��ಳಲ�ಲಿ ನಿಮ�� �ನ�ಮತಿ �ರ�ವ {1} ರಲ�ಲಿ {0} �ನ�ನ� ಬಳಸಲಾ�ಿದ�"
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.cs:297
 msgid "Unable to log on"
@@ -3162,7 +3162,7 @@ msgstr "ಪ�ರವ�ಶಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ"
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.cs:317
 #, csharp-format
 msgid "Waiting for response {0} of {1}"
-msgstr ""
+msgstr "{1} ರಲ�ಲಿ {0}ರ ಪ�ರತ�ಯ�ತ�ತರ���ಾ�ಿ �ಾಯಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.cs:344
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.cs:242
@@ -3193,7 +3193,7 @@ msgstr "ಪ�ರವ�ಶಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ."
 msgid ""
 "F-Spot was unable to log on to {0}. Make sure you have given the "
 "authentication using {0} web browser interface."
-msgstr ""
+msgstr "{0} �� ಪ�ರವ�ಶಿಸಲ� F-Spot ನಿ�ದ ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ. ನ�ವ� {0} �ಾಲ ವ���ಷ� ಸ�ಪರ��ವನ�ನ� ಬಳಸಿ���ಡ� ದ�ಢ��ರಣವನ�ನ� �ದ�ಿಸಿದ�ದ�ರಿ ��ದ� ��ಿತಪಡಿಸಿ��ಳ�ಳಿ."
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.cs:475
 #: ../extensions/Exporters/GalleryExport/GalleryExport.cs:732
@@ -3209,18 +3209,18 @@ msgstr "<b>�ನ�ಮತಿ�ಳನ�ನ� ನ�ಡಲಾ��ತ�ತ
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:7
 msgid "Export tag _hierarchy"
-msgstr ""
+msgstr "��ಯಾ�� �ನ���ರಮವನ�ನ� �ಮದ� ಮಾಡಿ��(_h)"
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:8
 msgid ""
 "F-Spot needs your authorization in order to upload photos to your {0} "
 "account. Press the \"Authorize\" button to open a web browser and give F-"
 "Spot the authorization. "
-msgstr ""
+msgstr "ನಿಮà³?ಮ {0} à²?ಾತà³?à²?à³? ಫà³?à²?à³?à²?ಳನà³?ನà³? à²?ಪà³?â??ಲà³?ಡà³? ಮಾಡಲà³? ದà³?ಢà³?à²?ರಿಸà³?ವà²?ತà³? F-Spot à²?à³?ಳà³?ತà³?ತದà³?. à²?à²?ದà³? à²?ಾಲ ವà³?à²?à³?ಷà²?ವನà³?ನà³? ತà³?ರà³?ದà³? F-Spot à²?à³? ದà³?ಢà³?à²?ರಣವನà³?ನà³? à²?ದà²?ಿಸà³?ವ ಸಲà³?ವಾà²?ಿ \"ಡà³?ಢà³?à²?ರಿಸà³?\" à²?ನà³?ನà³? à²?ತà³?ತಿ. "
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:9
 msgid "Ignore _top level tags"
-msgstr ""
+msgstr "ಮà³?ಲà³?ಮà²?à³?à²?ದ à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?ಲà²?à³?ಷಿಸà³?(_t)"
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:10
 msgid "Private"
@@ -3232,15 +3232,15 @@ msgstr "ಸಾರ�ವ�ನಿ�"
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:12
 msgid "Strip _metadata"
-msgstr ""
+msgstr "ಮ��ಾಡ��ಾವನ�ನ� ಹ�ರತ���(_m)"
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:13
 msgid "Visible to Family"
-msgstr ""
+msgstr "�����ಬ���� �ಾಣಿಸ�ತ�ತದ�"
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:14
 msgid "Visible to Friends"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ�ನ�ಹಿತರಿ�� �ಾಣಿಸ�ತ�ತದ�"
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:18
 msgid "_View photos in browser when done uploading"
@@ -3252,7 +3252,7 @@ msgstr "�ಡತ��ಶ(_o)..."
 
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.cs:140
 msgid "Select Export Folder"
-msgstr ""
+msgstr "�ಡತ��ಶ���� ರಫ�ತನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿ"
 
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.cs:198
 msgid "Building Gallery"
@@ -3265,11 +3265,11 @@ msgstr "�ಿತ�ರ \"{0}\" �ನ�ನ� ��ಯಾಲರಿ�� �
 
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.cs:333
 msgid "Error: Error while transferring; Aborting"
-msgstr ""
+msgstr "ದ�ಷ: ವರ��ಾಯಿಸ�ವಲ�ಲಿ ದ�ಷ ���ಾ�ಿದ�; ತಡ�ಹಿಡಿಯಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.cs:336
 msgid "Error: File Already Exists; Aborting"
-msgstr ""
+msgstr "ದ�ಷ: �ಡತವ� ��ಾ�ಲ� �ಸ�ತಿತ�ವದಲ�ಲಿದ�; ತಡ�ಹಿಡಿಯಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. Note for translators: light as clear, opposite as dark
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.cs:810
@@ -3316,7 +3316,7 @@ msgstr "ಮ�ಲವನ�ನ� ಬಳಸಿ���ಡ� ��ಯಾಲರ
 
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.glade.h:9
 msgid "Create standalone _web gallery"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ�ವಾವಲ�ಬಿ(standalone) �ಾಲ ��ಯಾಲರಿಯನ�ನ� ರ�ಿಸ�(_w)"
 
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.glade.h:10
 msgid "D_escription:"
@@ -3340,7 +3340,7 @@ msgstr "��ಯಾಲರಿಯ ಹ�ಸರ�(_a):"
 
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.glade.h:15
 msgid "Open _destination when done exporting"
-msgstr ""
+msgstr "�ಮದನ�ನ� ಪ�ರ�ಣ��ಳಿಸಿದ ನ�ತರ ��ರಿ ಸ�ಥಳವನ�ನ� ತ�ರ�(_d)"
 
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.glade.h:16
 msgid "_Folder:"
@@ -3359,6 +3359,8 @@ msgid ""
 "Cannot connect to a Gallery for which the version is unknown.\n"
 "Please check that you have Remote plugin 1.0.8 or later"
 msgstr ""
+"�ವ�ತ�ತಿಯ� ತಿಳಿಯದ� �ರ�ವ �ಾರಣ ��ಯಾಲರಿಯ��ದಿ�� ಸ�ಪರ�� ಸಾಧಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ.\n"
+"ದಯವಿà²?à³?à²?à³? ನಿಮà³?ಮಲà³?ಲಿ ರಿಮà³?à²?à³? ಪà³?ಲà²?à³?â??à²?ನà³? 1.0.8 à²?ಥವ ನà²?ತರದà³?ದನà³?ನà³? ನà³?ವà³? ಹà³?à²?ದಿದà³?ದà³?ರಿ à²?à²?ದà³? ಪರಿಶà³?ಲಿಸಿà²?à³?ಳà³?ಳಿ"
 
 #: ../extensions/Exporters/GalleryExport/GalleryExport.cs:393
 msgid "Invalid URL"
@@ -3391,6 +3393,8 @@ msgid ""
 "There is already a Gallery with the same name in your registered Galleries. "
 "Please choose a unique name."
 msgstr ""
+"ನ��ದಾಯಿಸಲಾದ ��ಯಾಲರಿ�ಳಲ�ಲಿ � ಹ�ಸರಿನ ��ದ� ��ಯಾಲರಿ ��ಾ�ಲ� �ದ�. "
+"ದಯವಿ���� ಬ�ರ��ದ� ವಿಶಿಷ��ವಾದ ಹ�ಸರನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿ."
 
 #: ../extensions/Exporters/GalleryExport/GalleryExport.cs:530
 msgid "(TopLevel)"
@@ -3509,7 +3513,7 @@ msgstr "ಪರಿ�ಾರ�ದ ಪ�ರತಿ��ರಿಯ�ಯನ�ನ
 #. failed to find the response
 #: ../extensions/Exporters/GalleryExport/GalleryRemote.cs:373
 msgid "Server returned response without Gallery content"
-msgstr ""
+msgstr "��ಯಾಲರಿಯಲ�ಲಿ �ನ� �ಲ�ಲ ��ದ� ಪರಿ�ಾರ�ವ� ಪ�ರತಿ��ರಿಯಿಸಿದ�"
 
 #: ../extensions/Exporters/GalleryExport/GalleryRemote.cs:710
 msgid "Error while creating new album"
@@ -3556,7 +3560,7 @@ msgid ""
 "F-Spot will now launch your browser so that you can log into Facebook. Turn "
 "on the \"Save my login information\" checkbox on Facebook and F-Spot will "
 "log into Facebook automatically from now on."
-msgstr ""
+msgstr "ನà³?ವà³? Facebook ಪà³?ರವà³?ಶಿಸಲà³? à²?ನà³?ವà³? ಮಾಡಿà²?à³?ಡಲà³? F-Spot à²?à²? ನಿಮà³?ಮ à²?ಾಲ ವà³?à²?à³?ಷà²?ವನà³?ನà³? à²?ಲಾಯಿಸà³?ತà³?ತದà³?. Facebook ನಲà³?ಲಿನ \"ಪà³?ರವà³?ಶದ ಮಾಹಿತಿಯನà³?ನà³? à²?ಳಿಸà³?\" à²?ನà³?ನà³? à²?ನà³?â?? ಮಾಡಿದಲà³?ಲಿ à²?ನà³?ನà³? ಮà³?à²?ದà³? F-Spot ತಾನಾà²?ಿಯà³? Facebook ಪà³?ರವà³?ಶಿಸà³?ತà³?ತದà³?."
 
 #: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:328
 msgid "Error logging into Facebook"
@@ -3641,7 +3645,7 @@ msgstr "ನಿರ��ಮನ"
 
 #: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.glade.h:10
 msgid "This is who I am"
-msgstr ""
+msgstr "�ದ� ನಾನ�"
 
 #: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.glade.h:11
 msgid "Use an existing album"
@@ -3687,7 +3691,7 @@ msgstr "ಸ�ಥಳ(_L):"
 
 #: ../extensions/Exporters/ZipExport/ZipExport.glade.h:4
 msgid "_Scale:"
-msgstr ""
+msgstr "�ಳತ�(_S):"
 
 #: ../extensions/Tools/MergeDb/MergeDb.addin.xml.h:1
 msgid "Merge Db"
@@ -3717,7 +3721,6 @@ msgstr ""
 "small>"
 
 #: ../extensions/Tools/MergeDb/MergeDb.glade.h:2
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<small><i>Choose what to import from the selected db.\n"
 "\"New Rolls Only\" is the smart option that will avoid re-importing photos "
@@ -3729,7 +3732,7 @@ msgstr ""
 "<small><i>�ಯ��� ಮಾಡಲಾದ db ��ದ �ನನ�ನ� �ಮದ� ಮಾಡಬ��� ��ದ� �ಯ��� ಮಾಡಿ.\n"
 "� ಹಿ�ದ� �ಮದ� ಮಾಡಿ��ಳ�ಳಲಾದ ಫ����ಳನ�ನ� ಮರಳಿ �ಮದ� ಮಾಡಿ��ಳ�ಳ�ವ�ದನ�ನ� ತಪ�ಪಿಸಲ� \"ಹ�ಸ ಸ�ರ�ಳಿ�ಳ� ಮಾತ�ರ\" ��ಬದ� ��ದ� �ತ�ತಮವಾದ �ಯ���ಯಾ�ಿರ�ತ�ತದ�.\n"
 "ಯಾವ ಸ�ರ�ಳಿಯನ�ನ� ಹಿ�ದ���� ವಿಲ�ನ��ಳಿಸಬ��� �ನ�ನ�ವ�ದನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಲ� \"��ದ� �ಮದ� ಸ�ರ�ಳಿ\" ನ�ರವಾ��ತ�ತದ�.\n"
-"\"�ಲ�ಲವ�\" �ನ�ನ�ವ �ಯ���ಯ� �ಲ�ಲವನ�ನ� �ಮದ� ಮಾಡಿ��ಳ�ಳ�ತ�ತದ�, �ದರಿ�ದ � ಮ�ದಲ� ದತ�ತಸ��ಯದಿ�ದ �ಮದ� ಮಾಡಿ���ಡಿದ�ದರ� .</i></small>"
+"\"�ಲ�ಲವ�\" �ನ�ನ�ವ �ಯ���ಯ� �ಲ�ಲವನ�ನ� �ಮದ� ಮಾಡಿ��ಳ�ಳ�ತ�ತದ�, �ದರಿ�ದ � ಮ�ದಲ� ದತ�ತಸ��ಯದಿ�ದ �ಮದ� ಮಾಡಿ���ಡಿದ�ದರ� ��ತಹ��ಳ �ನ�ನ��ದ� ಪ�ರತಿಯ� ರ�ಿತವಾ��ತ�ತದ�.</i></small>"
 
 #: ../extensions/Tools/MergeDb/MergeDb.glade.h:6
 msgid ""
@@ -3871,13 +3874,12 @@ msgid "An error occurred while importing the newly generated photowall to F-Spot
 msgstr "ಹà³?ಸದಾà²?ಿ à²?ತà³?ಪಾದಿಸಲಾದ ಫà³?à²?à³?ವಾಲà³?â?? à²?ನà³?ನà³? F-Spot à²?à³? à²?ಮದà³? ಮಾಡಿà²?à³?ಳà³?ಳà³?ವಲà³?ಲಿ à²?à²?ದà³? ದà³?ಷ à²?ದà³?ರಾà²?ಿದà³?"
 
 #: ../extensions/Tools/HashJob/HashJob.cs:53
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In order to detect duplicates on pictures you imported before 0.5.0, F-Spot "
 "needs to analyze your image collection. This is not done by default as it's "
 "time consuming. You can Start or Pause this update process using this dialog."
 msgstr ""
-"ನà³?ವà³? 0.5.0 à²?à³? ಮà³?ದಲà³? à²?ಮದà³? ಮಾಡಿà²?à³?ಳà³?ಳಲಾದ à²?ಿತà³?ರà²?ಳಲà³?ಲಿ ಡà³?ಪà³?ಲಿà²?à³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ಪತà³?ತà³?ಹà²?à³?à²?ಲà³?, F-Spot "
+"ನ�ವ� 0.5.0 �� ಮ�ದಲ� �ಮದ� ಮಾಡಿ��ಳ�ಳಲಾದ �ಿತ�ರ�ಳಲ�ಲಿ ದ�ವಿಪ�ರತಿ�ಳನ�ನ� ಪತ�ತ�ಹ���ಲ�, F-Spot "
 "ನಿಮà³?ಮಲà³?ಲಿನ ಸà²?à²?à³?ರಹವನà³?ನà³? ವಿಶà³?ಲà³?ಷಿಸಬà³?à²?ಾà²?à³?ತà³?ತದà³?. à²?ದà²?à³?à²?à³? ಸಮಯ ತà²?à³?ಲà³?ವ à²?ಾರಣ ಪà³?ರà³?ವನಿಯà³?à²?ಿತವಾà²?ಿ ಮಾಡಲಾà²?à³?ವà³?ದಿಲà³?ಲ. à²? ಸà²?ವಾದವನà³?ನà³? ಬಳಸಿà²?à³?à²?ಡà³? ನà³?ವà³? à²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಪà³?ರà²?à³?ರಿಯà³?ಯನà³?ನà³? à²?ರà²?ಭಿಸಬಹà³?ದà³? à²?ಥವ ವಿರಮಿಸಬಹà³?ದà³?."
 
 #: ../extensions/Tools/HashJob/HashJob.cs:102[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]