[f-spot] Updated kannada translationcommit 79611f77a91a71025663fe2e280d9ff90988fb2d
Author: Shankar Prasad <svenkate redhat com>
Date:  Mon Jun 29 14:47:50 2009 +0530

  Updated kannada translation

 po/kn.po | 1265 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 671 insertions(+), 594 deletions(-)
---
diff --git a/po/kn.po b/po/kn.po
index 87710c6..b56393b 100644
--- a/po/kn.po
+++ b/po/kn.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: f-spot.master.kn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=f-spot&component=General\n";
-"POT-Creation-Date: 2009-06-15 12:52+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-29 12:34+0530\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-29 07:11+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-29 14:42+0530\n"
 "Last-Translator: Shankar Prasad <svenkate redhat com>\n"
 "Language-Team: Kannada <en li org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -49,13 +49,17 @@ msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾದ � ��ಳ�ಿನ ಪ�ಯ
 msgid ""
 "There are other extensions that depend on the previous ones which will also "
 "be uninstalled:"
-msgstr "ಹಿ�ದಿನ ವಿಸ�ತರಣ��ಳಿ�� �ವಲ�ಬಿತವಾ�ಿರ�ವ ಬ�ರ� ವಿಸ�ತರಣ��ಳಿವ� ಹಾ�� �ವನ�ನ� ಸಹ ತ���ದ� ಹಾ�ಲಾ��ತ�ತದ�:"
+msgstr ""
+"ಹಿ�ದಿನ ವಿಸ�ತರಣ��ಳಿ�� �ವಲ�ಬಿತವಾ�ಿರ�ವ ಬ�ರ� ವಿಸ�ತರಣ��ಳಿವ� ಹಾ�� �ವನ�ನ� ಸಹ ತ���ದ� "
+"ಹಾ�ಲಾ��ತ�ತದ�:"
 
 #: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/Mono.Addins.Gui/AddinInstallDialog.cs:384
 msgid ""
 "The selected extensions can't be installed because there are dependency "
 "conflicts."
-msgstr "��ಲವ� �ವಲ�ಬನ�ಯ �ಸ��ಸತ�ಯ �ಾರಣದಿ�ದಾ�ಿ �ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ವಿಸ�ತರಣ��ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಿಲ�ಲ."
+msgstr ""
+"��ಲವ� �ವಲ�ಬನ�ಯ �ಸ��ಸತ�ಯ �ಾರಣದಿ�ದಾ�ಿ �ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ವಿಸ�ತರಣ��ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� "
+"ಸಾಧ�ಯವಿಲ�ಲ."
 
 #: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/Mono.Addins.Gui/AddinInstallDialog.cs:398
 msgid "The following packages will be installed:"
@@ -128,7 +132,6 @@ msgstr "�ತರ�"
 
 #: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/Mono.Addins.Gui/ManageSitesDialog.cs:51
 #: ../src/Widgets/InfoBox.cs:211
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.glade.h:9
 msgid "Name"
 msgstr "ಹ�ಸರ�"
 
@@ -180,7 +183,7 @@ msgid "_Unselect All"
 msgstr "�ಲ�ಲಾ �ಯ����ಳನ�ನ� ರದ�ದ���ಳಿಸ�(_U)"
 
 #: ../mono-addins/Mono.Addins.Gui/gtk-gui/Mono.Addins.Gui.AddinInstallDialog.cs:259
-#: ../src/f-spot.glade.h:106
+#: ../src/f-spot.glade.h:97
 msgid "Select _All"
 msgstr "�ಲ�ಲವನ�ನ� �ರಿಸ�(_A)"
 
@@ -238,7 +241,7 @@ msgstr "�ಶ��ತ��ಳಿಸಿ"
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.cs:370
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.cs:250
 #: ../extensions/Exporters/GalleryExport/GalleryExport.cs:799
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:543
+#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:372
 #: ../extensions/Exporters/PicasaWebExport/PicasaWebExport.cs:693
 #: ../extensions/Exporters/SmugMugExport/SmugMugExport.cs:596
 #: ../extensions/Exporters/TabbloExport/TabbloExport.cs:319
@@ -331,7 +334,7 @@ msgstr "ಫ��� ವ�ಯವಸ�ಥಾಪ�"
 msgid "Organize, enjoy, and share your photos"
 msgstr "ನಿಮ�ಮ ಫ����ಳನ�ನ� ವ�ಯವಸ�ಥಿತವಾ�ಿ ��ಡಿಸಿ, �ನ�ದಿಸಿ ಹಾ�� �ತರರ��ದಿ�� ಹ��ಿ��ಳ�ಳಿ"
 
-#: ../libfspot/f-jpeg-utils.c:441 ../src/RotateCommand.cs:222
+#: ../libfspot/f-jpeg-utils.c:441 ../src/RotateCommand.cs:224
 msgid "File not found"
 msgstr "�ಡತ ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ"
 
@@ -352,7 +355,7 @@ msgstr "ಮ�ನ�ನ��"
 msgid "Path"
 msgstr "ಮಾರ��"
 
-#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:80 ../src/f-spot.glade.h:74
+#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:80 ../src/f-spot.glade.h:65
 msgid "File"
 msgstr "�ಡತ"
 
@@ -423,8 +426,8 @@ msgid ""
 "the tag to some photos or selecting a different tag in the\n"
 "F-Spot preference dialog."
 msgstr ""
-"��ಯಾ��\"{0}\" �ನ�ನ� ಯಾವ�ದ� ಫ����ಳಿ�� �ನ�ವಯಿಸಲಾ�ಿಲ�ಲ. ��ಲವ� ಫ����ಳಿ��\n "
-"��ಯಾ�� �ನ�ನ� �ನ�ವಯಿಸಲ� �ಥವ F-Spot �ದ�ಯತ��ಳ ಸ�ವಾದದಲ�ಲಿ ಬ�ರ��ದ� ��ಯಾ�� �ನ�ನ� \n"
+"��ಯಾ��\"{0}\" �ನ�ನ� ಯಾವ�ದ� ಫ����ಳಿ�� �ನ�ವಯಿಸಲಾ�ಿಲ�ಲ. ��ಲವ� ಫ����ಳಿ��\n"
+" ��ಯಾ�� �ನ�ನ� �ನ�ವಯಿಸಲ� �ಥವ F-Spot �ದ�ಯತ��ಳ ಸ�ವಾದದಲ�ಲಿ ಬ�ರ��ದ� ��ಯಾ�� �ನ�ನ� \n"
 "�ಯ��� ಮಾಡಲ� ಪ�ರಯತ�ನಿಸಿ."
 
 #: ../src/Core.cs:205
@@ -470,7 +473,7 @@ msgstr "{1} ನಲ�ಲಿ ಮಾರ�ಪಡಿಸಲಾದ ({0})"
 
 #. Note that the original version is never stored in the photo_versions table in the
 #. database.
-#: ../src/Core/Photo.cs:671 ../src/f-spot.glade.h:92
+#: ../src/Core/Photo.cs:671 ../src/f-spot.glade.h:83
 msgid "Original"
 msgstr "ಮ�ಲ"
 
@@ -566,17 +569,17 @@ msgstr "�ಲ�ಲಿ�� ರಫ�ತ� ಮಾಡಿ"
 msgid "Open _With"
 msgstr "�ದರ��ದಿ�� ತ���(_W)"
 
-#: ../src/FSpot.addin.xml.h:4 ../src/f-spot.glade.h:101
+#: ../src/FSpot.addin.xml.h:4 ../src/f-spot.glade.h:92
 msgid "Rem_ove Tag"
 msgstr "��ಯಾ�ನ�ನ� ತ���ದ� ಹಾ��(_o)"
 
-#: ../src/FSpot.addin.xml.h:5 ../src/SingleView.cs:451
-#: ../src/f-spot.glade.h:103
+#: ../src/FSpot.addin.xml.h:5 ../src/SingleView.cs:454
+#: ../src/f-spot.glade.h:94
 msgid "Rotate _Left"
 msgstr "�ಡ���� ತಿರ��ಿಸ�(_L)"
 
-#: ../src/FSpot.addin.xml.h:6 ../src/SingleView.cs:452
-#: ../src/f-spot.glade.h:104
+#: ../src/FSpot.addin.xml.h:6 ../src/SingleView.cs:455
+#: ../src/f-spot.glade.h:95
 msgid "Rotate _Right"
 msgstr "ಬಲ���� ತಿರ��ಿಸ�(_R)"
 
@@ -584,15 +587,15 @@ msgstr "ಬಲ���� ತಿರ��ಿಸ�(_R)"
 msgid "Tools"
 msgstr "ಸಾಧನ�ಳ�"
 
-#: ../src/FSpot.addin.xml.h:8 ../src/f-spot.glade.h:138
+#: ../src/FSpot.addin.xml.h:8 ../src/f-spot.glade.h:127
 msgid "_Attach Tag"
 msgstr "à²?à³?ಯಾà²?à³?â?? à²?ನà³?ನà³? ಲà²?ತà³?ತಿಸà³?(_A)"
 
-#: ../src/FSpot.addin.xml.h:9 ../src/f-spot.glade.h:149
+#: ../src/FSpot.addin.xml.h:9 ../src/f-spot.glade.h:138
 msgid "_Delete From Drive"
 msgstr "ಡ�ರ�ವಿನಿ�ದ �ಳಿಸ�(_D)"
 
-#: ../src/FSpot.addin.xml.h:10 ../src/f-spot.glade.h:181
+#: ../src/FSpot.addin.xml.h:10 ../src/f-spot.glade.h:170
 msgid "_Remove From Catalog"
 msgstr "���ಲಾ�ಿನಿ�ದ ತ���ದ� ಹಾ��(_R)"
 
@@ -639,8 +642,8 @@ msgstr "�ಿತ�ರದ ಮಾಹಿತಿ"
 msgid "Exit fullscreen"
 msgstr "ಪ�ರ�ಣತ�ರ�ಯಿ�ದ ನಿರ��ಮಿಸ�"
 
-#: ../src/FullScreenView.cs:81 ../src/MainWindow.cs:319
-#: ../src/SingleView.cs:103
+#: ../src/FullScreenView.cs:81 ../src/MainWindow.cs:315
+#: ../src/SingleView.cs:104
 msgid "Slideshow"
 msgstr "�ಾರ�ಫಲ� ಪ�ರದರ�ಶನ"
 
@@ -700,11 +703,11 @@ msgstr "ತಿ��ಳಿನ �ಧಾರದ ಮ�ಲ� ��ಡಿಸ�(_M
 msgid "Arrange by _Folder"
 msgstr "�ಡತ��ಶದ �ಧಾರದ ಮ�ಲ� ��ಡಿಸ�(_F)"
 
-#: ../src/GroupSelector.cs:523 ../src/f-spot.glade.h:185
+#: ../src/GroupSelector.cs:523 ../src/f-spot.glade.h:174
 msgid "_Reverse Order"
 msgstr "ವಿಲ�ಮ ��ರಮ(_R)"
 
-#: ../src/GroupSelector.cs:529 ../src/f-spot.glade.h:141
+#: ../src/GroupSelector.cs:529 ../src/f-spot.glade.h:130
 msgid "_Clear Date Range"
 msgstr "ದಿನಾ�� ವ�ಯಾಪ�ತಿಯನ�ನ� �ಳಿಸ�(_C)"
 
@@ -732,7 +735,7 @@ msgstr "InterOperability ��ಶ"
 msgid "Unknown Directory"
 msgstr "��ತ�ತಿರದ ��ಶ"
 
-#: ../src/Imaging/ImageFile.cs:91
+#: ../src/Imaging/ImageFile.cs:93
 msgid "Writing to this file format is not supported"
 msgstr "� �ಡತ ನಮ�ನ��� ಬರ�ಯಲ� �ನ�ಮತಿ �ಲ�ಲ"
 
@@ -844,7 +847,9 @@ msgstr "�ತ� �ಥವ ನಿರ�ಮಾತ��ಳ ಶ�ರ�ಷಿ�
 msgid ""
 "The person involved in writing, editing or correcting the object data or "
 "caption/abstract"
-msgstr "ವಸ�ತ�ವಿನ ಮಾಹಿತಿ �ಥವ ಶ�ರ�ಷಿ��/ಸಾರಾ�ಶವನ�ನ� ಬರ�ಯ�ವಲ�ಲಿ, ಸ�ಪಾದಿಸ�ವಲ�ಲಿ �ಥವ ಸರಿಪಡಿಸ�ವಲ�ಲಿ ಭಾ�ಿಯಾದ ವ�ಯ��ತಿ"
+msgstr ""
+"ವಸ�ತ�ವಿನ ಮಾಹಿತಿ �ಥವ ಶ�ರ�ಷಿ��/ಸಾರಾ�ಶವನ�ನ� ಬರ�ಯ�ವಲ�ಲಿ, ಸ�ಪಾದಿಸ�ವಲ�ಲಿ �ಥವ "
+"ಸರಿಪಡಿಸ�ವಲ�ಲಿ ಭಾ�ಿಯಾದ ವ�ಯ��ತಿ"
 
 #: ../src/Imaging/IptcFile.cs:222
 msgid "Headline of the content"
@@ -862,7 +867,7 @@ msgstr "ವಸ�ತ�ವಿನ ಬ�ದ�ಧಿ� ವರ��"
 msgid "Unknown IIM DataSet"
 msgstr "��ತ�ತಿರದ IIM DataSet"
 
-#: ../src/ImportCommand.cs:47 ../src/SingleView.cs:357
+#: ../src/ImportCommand.cs:47 ../src/SingleView.cs:360
 msgid "Select Folder"
 msgstr "�ಡತ��ಶವನ�ನ� �ರಿಸಿ"
 
@@ -879,8 +884,8 @@ msgstr "{1} ನಲ�ಲಿ {0} �ನ�ನ� ಲ�ಡ� ಮಾಡಲಾ�
 msgid "Done Loading"
 msgstr "ಲ�ಡ� ಮಾಡ�ವಿ��ಯ� ಪ�ರ�ಣ���ಡಿದ�"
 
-#: ../src/ImportCommand.cs:539 ../src/MainWindow.cs:279
-#: ../src/f-spot.glade.h:79
+#: ../src/ImportCommand.cs:539 ../src/MainWindow.cs:275
+#: ../src/f-spot.glade.h:70
 msgid "Import"
 msgstr "�ಮದ�"
 
@@ -901,7 +906,7 @@ msgstr "�ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ��ಶ \"{0}\" �ಸ�ತಿತ
 msgid "Import Tags"
 msgstr "à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?ಮದà³? ಮಾಡà³?"
 
-#: ../src/ItemAction.cs:79 ../src/MainWindow.cs:286 ../src/SingleView.cs:86
+#: ../src/ItemAction.cs:79 ../src/MainWindow.cs:282 ../src/SingleView.cs:87
 msgid "Rotate Left"
 msgstr "�ಡ���� ತಿರ��ಿಸ�"
 
@@ -909,7 +914,7 @@ msgstr "�ಡ���� ತಿರ��ಿಸ�"
 msgid "Rotate picture left"
 msgstr "�ಿತ�ರವನ�ನ� �ಡ���� ತಿರ��ಿಸಿ"
 
-#: ../src/ItemAction.cs:91 ../src/MainWindow.cs:290 ../src/SingleView.cs:91
+#: ../src/ItemAction.cs:91 ../src/MainWindow.cs:286 ../src/SingleView.cs:92
 msgid "Rotate Right"
 msgstr "ಬಲ���� ತಿರ��ಿಸ�"
 
@@ -917,7 +922,7 @@ msgstr "ಬಲ���� ತಿರ��ಿಸ�"
 msgid "Rotate picture right"
 msgstr "�ಿತ�ರವನ�ನ� ಬಲ���� ತಿರ��ಿಸ�"
 
-#: ../src/ItemAction.cs:102 ../src/f-spot.glade.h:87
+#: ../src/ItemAction.cs:102 ../src/f-spot.glade.h:78
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.cs:999
 msgid "Next"
 msgstr "ಮ��ದಿನ"
@@ -926,7 +931,7 @@ msgstr "ಮ��ದಿನ"
 msgid "Next picture"
 msgstr "ಮ��ದಿನ �ಿತ�ರ"
 
-#: ../src/ItemAction.cs:123 ../src/f-spot.glade.h:99
+#: ../src/ItemAction.cs:123 ../src/f-spot.glade.h:90
 msgid "Previous"
 msgstr "ಹಿ�ದಿನ"
 
@@ -934,74 +939,48 @@ msgstr "ಹಿ�ದಿನ"
 msgid "Previous picture"
 msgstr "ಹಿ�ದಿನ �ಿತ�ರ"
 
-#: ../src/Loupe.cs:62
-msgid "Error saving sharpened photo"
-msgstr "ತ���ಷ�ಣ��ಳಿಸಲಾದ ಫ���ವನ�ನ� �ಳಿಸ�ವಲ�ಲಿ ದ�ಷ ���ಾ�ಿದ�"
-
-#: ../src/Loupe.cs:63 ../src/PhotoView.cs:164
-#: ../src/UI.Dialog/EditExceptionDialog.cs:25
-#, csharp-format
-msgid "Received exception \"{0}\". Unable to save photo {1}"
-msgstr "���ಷ�ಪಣ� \"{0}\" �ದ�ರಾ�ಿದ�. ಫ��� {1} �ನ�ನ� �ಳಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ"
-
-#: ../src/Loupe.cs:92
-msgid "Sharpen"
-msgstr "ತ���ಷ�ಣ��ಳಿಸ�"
-
-#: ../src/Loupe.cs:102
-msgid "Amount:"
-msgstr "ಪ�ರಮಾಣ:"
-
-#: ../src/Loupe.cs:103
-msgid "Radius:"
-msgstr "ತ�ರಿ��ಯ:"
-
-#: ../src/Loupe.cs:104
-msgid "Threshold:"
-msgstr "ಮಿತಿ:"
-
-#: ../src/MainWindow.cs:281
+#: ../src/MainWindow.cs:277
 msgid "Import new images"
 msgstr "ಹ�ಸ �ಿತ�ರವನ�ನ� �ಮದ� ಮಾಡಿ��ಳ�ಳಿ"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:297 ../src/f-spot.glade.h:46
+#: ../src/MainWindow.cs:293 ../src/f-spot.glade.h:38
 msgid "Browse"
 msgstr "ವ���ಷಿಸ�"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:301
+#: ../src/MainWindow.cs:297
 msgid "Browse many photos simultaneously"
 msgstr "ಹಲವಾರ� �ಿತ�ರ�ಳನ�ನ� ����ಿ�� ವ���ಷಿಸಿ"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:305
+#: ../src/MainWindow.cs:301
 msgid "Edit Image"
 msgstr "�ಿತ�ರವನ�ನ� ಸ�ಪಾದಿಸಿ"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:309
+#: ../src/MainWindow.cs:305
 msgid "View and edit a photo"
 msgstr "ಫ���ವನ�ನ� ನ�ಡಿ ಹಾ�� ಸ�ಪಾದಿಸಿ"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:314 ../src/SingleView.cs:98
+#: ../src/MainWindow.cs:310 ../src/SingleView.cs:99
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "ಪ�ರ�ಣತ�ರ�"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:316 ../src/SingleView.cs:100
+#: ../src/MainWindow.cs:312 ../src/SingleView.cs:101
 msgid "View photos fullscreen"
 msgstr "ಫ����ಳನ�ನ� ಪ�ರ�ಣತ�ರ�ಯಲ�ಲಿ ನ�ಡಿ"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:321 ../src/SingleView.cs:105
+#: ../src/MainWindow.cs:317 ../src/SingleView.cs:106
 msgid "View photos in a slideshow"
 msgstr "ಫ����ಳನ�ನ� ��ದ� �ಾರ�ಫಲ� ಪ�ರದರ�ಶನದಲ�ಲಿ ನ�ಡಿ"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:336
+#: ../src/MainWindow.cs:332
 msgid "Previous photo"
 msgstr "ಹಿ�ದಿನ ಫ���"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:341
+#: ../src/MainWindow.cs:337
 msgid "Next photo"
 msgstr "ಮ��ದಿನ ಫ���"
 
 #. Don't care otherwise, Tags sounds reasonable
-#: ../src/MainWindow.cs:354 ../src/Widgets/Sidebar.cs:73
+#: ../src/MainWindow.cs:350 ../src/Widgets/Sidebar.cs:64
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.cs:996
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.cs:1168
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.cs:1208
@@ -1009,7 +988,7 @@ msgid "Tags"
 msgstr "à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳà³?"
 
 #. Note for translators: This indicates the current photo is photo {0} of {1} out of photos
-#: ../src/MainWindow.cs:662 ../src/UI.Dialog/AdjustTimeDialog.cs:135
+#: ../src/MainWindow.cs:641 ../src/UI.Dialog/AdjustTimeDialog.cs:129
 #: ../src/UI.Dialog/ProgressDialog.cs:92
 #: ../extensions/Exporters/CDExport/CDExport.cs:164
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.cs:349
@@ -1019,195 +998,206 @@ msgstr "à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳà³?"
 msgid "{0} of {1}"
 msgstr "{1} ರಲ�ಲಿ {0}"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:1673
+#: ../src/MainWindow.cs:1501
 msgid "No cameras detected."
 msgstr "ಯಾವ�ದ� ��ಯಾಮ�ರ�ಳ� ��ಡ� ಬ�ದಿಲ�ಲ."
 
-#: ../src/MainWindow.cs:1674
+#: ../src/MainWindow.cs:1502
 msgid ""
 "F-Spot was unable to find any cameras attached to this system. Double check "
 "that the camera is connected and has power"
-msgstr "� �ಣ����� ��ಡಿಸಲಾದ ಯಾವ�ದ� ��ಯಾಮ�ರಾ�ಳನ�ನ� ಪತ�ತ�ಹ���ಲ� F-Spot �� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ. ��ಯಾಮ�ರಾವ� ��ಡಿಸಲ�ಪ���ಿದ� ಹಾ�� �ದರಲ�ಲಿ ವಿದ�ಯ������ತಿ �ದ� ��ದ� �ನ�ನ�ಮ�ಮ� ಪರಿಶ�ಲಿಸಿ"
+msgstr ""
+"� �ಣ����� ��ಡಿಸಲಾದ ಯಾವ�ದ� ��ಯಾಮ�ರಾ�ಳನ�ನ� ಪತ�ತ�ಹ���ಲ� F-Spot �� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ. "
+"��ಯಾಮ�ರಾವ� ��ಡಿಸಲ�ಪ���ಿದ� ಹಾ�� �ದರಲ�ಲಿ ವಿದ�ಯ������ತಿ �ದ� ��ದ� �ನ�ನ�ಮ�ಮ� ಪರಿಶ�ಲಿಸಿ"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:1713
+#: ../src/MainWindow.cs:1541
 msgid "Error connecting to camera"
 msgstr "��ಯಾಮ�ರಾ���� ಸ�ಪರ�� ��ಡಿಸ�ವಲ�ಲಿ ದ�ಷ ���ಾ�ಿದ�"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:1714
+#: ../src/MainWindow.cs:1542
 #, csharp-format
 msgid "Received error \"{0}\" while connecting to camera"
 msgstr "��ಯಾಮ�ರಾ���� ಸ�ಪರ�� ��ಡಿಸ�ವಾ� \"{0}\" ದ�ಷ �ದ�ರಾ�ಿದ�"
 
 #. Translators, The singular case will never happen here.
-#: ../src/MainWindow.cs:2053
+#: ../src/MainWindow.cs:1875
 #, csharp-format
 msgid "Merge the selected tag"
 msgid_plural "Merge the {0} selected tags?"
 msgstr[0] "�ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ��ಯಾ�� �ನ�ನ� ವಿಲ�ನ��ಳಿಸಲಾ�ಿದ�"
 msgstr[1] "à²?ಯà³?à²?à³? ಮಾಡಲಾದ {0} à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ವಿಲà³?ನà²?à³?ಳಿಸಬà³?à²?à³??"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:2080
+#: ../src/MainWindow.cs:1902
 msgid ""
 "This operation will merge the selected tags and any sub-tags into a single "
 "tag."
-msgstr "à²? à²?ಾರà³?ಯವà³? à²?ಯà³?à²?à³? ಮಾಡಲಾದ à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ಹಾà²?à³? à²?ಪ à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?à²?ದà³? à²?à³?ಯಾà²?à³? à²?à²?ಿ ವಿಲà³?ನà²?à³?ಳಿಸà³?ತà³?ತದà³?."
+msgstr ""
+"à²? à²?ಾರà³?ಯವà³? à²?ಯà³?à²?à³? ಮಾಡಲಾದ à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ಹಾà²?à³? à²?ಪ à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?à²?ದà³? à²?à³?ಯಾà²?à³? à²?à²?ಿ "
+"ವಿಲ�ನ��ಳಿಸ�ತ�ತದ�."
 
-#: ../src/MainWindow.cs:2082
+#: ../src/MainWindow.cs:1904
 msgid "_Merge Tags"
 msgstr "à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ವಿಲà³?ನà²?à³?ಳಿಸà³?(_M)"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:2287
+#: ../src/MainWindow.cs:2109
 #, csharp-format
 msgid "{0} Photo out of {1}"
 msgid_plural "{0} Photos out of {1}"
 msgstr[0] "{1} ರಲ�ಲಿ {0} ಫ���"
 msgstr[1] "{1} ರಲ�ಲಿ {0} ಫ����ಳ�"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:2289 ../src/SingleView.cs:494
+#: ../src/MainWindow.cs:2111 ../src/SingleView.cs:496
 #, csharp-format
 msgid "{0} Photo"
 msgid_plural "{0} Photos"
 msgstr[0] "{0} ಫ���"
 msgstr[1] "{0} ಫ����ಳ�"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:2292
+#: ../src/MainWindow.cs:2114
 #, csharp-format
 msgid " ({0} selected)"
 msgid_plural " ({0} selected)"
 msgstr[0] " ({0} �ಯ��� ಮಾಡಲಾ�ಿದ�)"
 msgstr[1] " ({0} �ಯ��� ಮಾಡಲಾ�ಿದ�)"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:2373
+#: ../src/MainWindow.cs:2195
 msgid "_Ok"
 msgstr "ಸರಿ(_O)"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:2374
+#: ../src/MainWindow.cs:2196
 msgid "Error Deleting Picture"
 msgstr "�ಿತ�ರವನ�ನ� �ಳಿಸ�ವಲ�ಲಿ ದ�ಷ ���ಾ�ಿದ�"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:2379
+#: ../src/MainWindow.cs:2201
 #, csharp-format
 msgid "No permission to delete the file:{1}{0}"
 msgstr "�ಡತವನ�ನ� �ಳಿಸಲ� �ನ�ಮತಿ �ಲ�ಲ:{1}{0}"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:2383
+#: ../src/MainWindow.cs:2205
 #, csharp-format
 msgid "An error of type {0} occurred while deleting the file:{2}{1}"
 msgstr "�ಡತವನ�ನ� �ಳಿಸ�ವಾ� {0} ಬ��ಯ ��ದ� ದ�ಷವ� �ದ�ರಾ�ಿದ�:{2}{1}"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:2415
+#: ../src/MainWindow.cs:2237
 #, csharp-format
 msgid "Delete the selected photo permanently?"
 msgid_plural "Delete the {0} selected photos permanently?"
 msgstr[0] "�ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ಫ���ವನ�ನ� ಶಾಶ�ವತವಾ�ಿ �ಳಿಸಬ���?"
 msgstr[1] "�ಯ��� ಮಾಡಲಾದ {0} ಫ����ಳನ�ನ� ಶಾಶ�ವತವಾ�ಿ �ಳಿಸಬ���?"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:2419
+#: ../src/MainWindow.cs:2241
 msgid "This deletes all versions of the selected photo from your drive."
 msgid_plural "This deletes all versions of the selected photos from your drive."
-msgstr[0] "�ದರಿ�ದಾ�ಿ �ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ಫ���ದ �ಲ�ಲಾ �ವ�ತ�ತಿ�ಳನ�ನ� ನಿಮ�ಮ ಡ�ರ�ವಿನಿ�ದ �ಳಿಸಿ ಹಾ�ಲಾ��ತ�ತದ�."
-msgstr[1] "�ದರಿ�ದಾ�ಿ �ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ಫ����ಳ �ಲ�ಲಾ �ವ�ತ�ತಿ�ಳನ�ನ� ನಿಮ�ಮ ಡ�ರ�ವಿನಿ�ದ �ಳಿಸಿ ಹಾ�ಲಾ��ತ�ತದ�."
-
-#: ../src/MainWindow.cs:2422
+msgstr[0] ""
+"�ದರಿ�ದಾ�ಿ �ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ಫ���ದ �ಲ�ಲಾ �ವ�ತ�ತಿ�ಳನ�ನ� ನಿಮ�ಮ ಡ�ರ�ವಿನಿ�ದ �ಳಿಸಿ "
+"ಹಾ�ಲಾ��ತ�ತದ�."
+msgstr[1] ""
+"�ದರಿ�ದಾ�ಿ �ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ಫ����ಳ �ಲ�ಲಾ �ವ�ತ�ತಿ�ಳನ�ನ� ನಿಮ�ಮ ಡ�ರ�ವಿನಿ�ದ �ಳಿಸಿ "
+"ಹಾ�ಲಾ��ತ�ತದ�."
+
+#: ../src/MainWindow.cs:2244
 msgid "_Delete photo"
 msgid_plural "_Delete photos"
 msgstr[0] "ಫ���ವನ�ನ� �ಳಿಸ�(_D)"
 msgstr[1] "ಫ����ಳನ�ನ� �ಳಿಸ�(_D)"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:2458
+#: ../src/MainWindow.cs:2280
 #, csharp-format
 msgid "Remove the selected photo from F-Spot?"
 msgid_plural "Remove the {0} selected photos from F-Spot?"
 msgstr[0] "�ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ಫ���ವನ�ನ� F-Spot ನಿ�ದ �ಳಿಸಿ ಹಾ�ಬ���?"
 msgstr[1] "�ಯ��� ಮಾಡಲಾದ {0} ಫ����ಳನ�ನ� F-Spot ನಿ�ದ �ಳಿಸಿ ಹಾ�ಬ���?"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:2463
+#: ../src/MainWindow.cs:2285
 msgid ""
 "If you remove photos from the F-Spot catalog all tag information will be "
 "lost. The photos remain on your computer and can be imported into F-Spot "
 "again."
-msgstr "ನà³?ವà³? F-Spot à²?à³?à²?ಾಲಾà²?à³?â??ನಿà²?ದ ಫà³?à²?à³?à²?ಳನà³?ನà³? ತà³?à²?à³?ದà³? ಹಾà²?ಿದಲà³?ಲಿ à²?ಲà³?ಲಾ à²?à³?ಯಾà²?à³? ಮಾಹಿತಿಯà³? à²?ಲà³?ಲವಾà²?à³?ತà³?ತವà³?. ನಿಮà³?ಮ ಫà³?à²?à³?à²?ಳà³? ನಿಮà³?ಮ à²?ಣà²?ದಲà³?ಲಿಯà³? à²?ರà³?ತà³?ತವà³? ಹಾà²?à³? ಬà³?à²?ಿದà³?ದಾà²? F-Spot à²?à³? ಮತà³?ತà³? à²?ನà³?ನà³?ಮà³?ಮà³? à²?ಮದà³? ಮಾಡಿà²?à³?ಳà³?ಳಬಹà³?ದà³?."
+msgstr ""
+"ನà³?ವà³? F-Spot à²?à³?à²?ಾಲಾà²?à³?â??ನಿà²?ದ ಫà³?à²?à³?à²?ಳನà³?ನà³? ತà³?à²?à³?ದà³? ಹಾà²?ಿದಲà³?ಲಿ à²?ಲà³?ಲಾ à²?à³?ಯಾà²?à³? ಮಾಹಿತಿಯà³? "
+"�ಲ�ಲವಾ��ತ�ತವ�. ನಿಮ�ಮ ಫ����ಳ� ನಿಮ�ಮ �ಣ�ದಲ�ಲಿಯ� �ರ�ತ�ತವ� ಹಾ�� ಬ��ಿದ�ದಾ� F-Spot �� "
+"ಮತ�ತ� �ನ�ನ�ಮ�ಮ� �ಮದ� ಮಾಡಿ��ಳ�ಳಬಹ�ದ�."
 
-#: ../src/MainWindow.cs:2464
+#: ../src/MainWindow.cs:2286
 msgid "_Remove from Catalog"
 msgstr "à²?à³?à²?ಲಾà²?à³?â??ನಿà²?ದ ತà³?à²?à³?ದà³? ಹಾà²?à³?(_R)"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:2527
+#: ../src/MainWindow.cs:2349
 #, csharp-format
 msgid "Delete tag \"{0}\"?"
 msgstr "��ಯಾ�� \"{0}\" �ನ�ನ� �ಳಿಸಿಹಾ�ಬ���?"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:2529
+#: ../src/MainWindow.cs:2351
 #, csharp-format
 msgid "Delete the {0} selected tags?"
 msgstr "à²?ಯà³?à²?à³? ಮಾಡಲಾದ {0} à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?ಳಿಸಬà³?à²?à³??"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:2534
+#: ../src/MainWindow.cs:2356
 msgid "photo"
 msgid_plural "photos"
 msgstr[0] "ಫ���"
 msgstr[1] "ಫ����ಳ�"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:2536
+#: ../src/MainWindow.cs:2358
 #, csharp-format
 msgid "If you delete this tag, the association with {0} {1} will be lost."
 msgid_plural "If you delete these tags, the association with {0} {1} will be lost."
 msgstr[0] "ನà³?ವà³? à²? à²?à³?ಯಾà²?à³?â?? à²?ನà³?ನà³? à²?ಳಿಸಿಹಾà²?ಿದರà³?, {0} {1} ನಡà³?ವಿನ ಹà³?à²?ದಾಣಿà²?à³?ಯà³? à²?ಲà³?ಲವಾà²?à³?ತà³?ತದà³?."
 msgstr[1] "ನà³?ವà³? à²? à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?ಳಿಸಿಹಾà²?ಿದರà³?, {0} {1} ನಡà³?ವಿನ ಹà³?à²?ದಾಣಿà²?à³?ಯà³? à²?ಲà³?ಲವಾà²?à³?ತà³?ತದà³?."
 
-#: ../src/MainWindow.cs:2541
+#: ../src/MainWindow.cs:2363
 msgid "_Delete tag"
 msgid_plural "_Delete tags"
 msgstr[0] "��ಯಾ�� �ನ�ನ� �ಳಿಸ�(_D)"
 msgstr[1] "à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?ನà³?ನà³? à²?ಳಿಸà³?(_D)"
 
 #. A Category is not empty. Can not delete it.
-#: ../src/MainWindow.cs:2555
+#: ../src/MainWindow.cs:2377
 msgid "Tag is not empty"
 msgstr "��ಯಾ�� �ಾಲಿ �ಲ�ಲ"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:2556
+#: ../src/MainWindow.cs:2378
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Can not delete tags that have tags within them. Please delete tags under "
 "\"{0}\" first"
 msgstr ""
-"à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ಹà³?à²?ದಿರà³?ವ à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?ಳಿಸಲà³? ಸಾಧà³?ಯವಿಲà³?ಲ. ದಯವಿà²?à³?à²?à³? ಮà³?ದಲà³?"
-"\"{0}\" ನ à²?ಡಿಯಲà³?ಲಿರà³?ವ à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?ಳಿಸಿಹಾà²?ಿ"
+"à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ಹà³?à²?ದಿರà³?ವ à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?ಳಿಸಲà³? ಸಾಧà³?ಯವಿಲà³?ಲ. ದಯವಿà²?à³?à²?à³? ಮà³?ದಲà³?\"{0}\" ನ "
+"à²?ಡಿಯಲà³?ಲಿರà³?ವ à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?ಳಿಸಿಹಾà²?ಿ"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:2994
+#: ../src/MainWindow.cs:2816
 msgid "Rotate selected photo left"
 msgid_plural "Rotate selected photos left"
 msgstr[0] "�ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ಫ���ವನ�ನ� �ಡ���� ತಿರ��ಿಸಿ"
 msgstr[1] "�ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ಫ����ಳನ�ನ� �ಡ���� ತಿರ��ಿಸಿ"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:3007
+#: ../src/MainWindow.cs:2829
 msgid "Rotate selected photo right"
 msgid_plural "Rotate selected photos right"
 msgstr[0] "�ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ಫ���ವನ�ನ� ಬಲ���� ತಿರ��ಿಸಿ"
 msgstr[1] "�ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ಫ����ಳನ�ನ� ಬಲ���� ತಿರ��ಿಸಿ"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:3015
+#: ../src/MainWindow.cs:2837
 #, csharp-format
 msgid "Find _Selected Tag"
 msgid_plural "Find _Selected Tags"
 msgstr[0] "à²?ಯà³?à²?à³? ಮಾಡಲಾದ à²?à³?ಯಾà²?à³?â?? à²?ನà³?ನà³? ಪತà³?ತà³? ಮಾಡà³?(_S)"
 msgstr[1] "à²?ಯà³?à²?à³? ಮಾಡಲಾದ à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ಪತà³?ತà³? ಮಾಡà³?(_S)"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:3019
+#: ../src/MainWindow.cs:2841
 #, csharp-format
 msgid "Find Selected Tag _With"
 msgid_plural "Find Selected Tags _With"
 msgstr[0] "��ಯಾ�� ಮಾಡಲಾ�ಿರ�ವ�ದನ�ನ� �ದರಿ�ದ ಹ�ಡ���(_W)"
 msgstr[1] "��ಯಾ�� ಮಾಡಲಾದವ��ಳನ�ನ� �ದರಿ�ದ ಹ�ಡ���(_W)"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:3057
+#: ../src/MainWindow.cs:2880
 msgid "Create New Version?"
 msgid_plural "Create New Versions?"
 msgstr[0] "ಹ�ಸ �ವ�ತ�ತಿಯನ�ನ� ನಿರ�ಮಿಸಬ���?"
 msgstr[1] "ಹ�ಸ �ವ�ತ�ತಿ�ಳನ�ನ� ನಿರ�ಮಿಸಬ���?"
 
-#: ../src/MainWindow.cs:3059
+#: ../src/MainWindow.cs:2882
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Before launching {1}, should F-Spot create a new version of the selected "
@@ -1215,115 +1205,118 @@ msgid ""
 msgid_plural ""
 "Before launching {1}, should F-Spot create new versions of the selected "
 "photos to preserve the originals?"
-msgstr[0] "{1} �ನ�ನ� �ರ�ಭಿಸ�ವ ಮ�ದಲ�, ಮ�ಲ ಫ���ವನ�ನ� �ಳಿಸಿ��ಳ�ಳ�ವ ಸಲ�ವಾ�ಿ �ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ಫ���ದ ��ದ� ಹ�ಸ �ವ�ತ�ತಿಯನ�ನ� F-Spot ನಿರ�ಮಿಸಿ��ಳ�ಳಬ���?"
-msgstr[1] "{1} �ನ�ನ� �ರ�ಭಿಸ�ವ ಮ�ದಲ�, ಮ�ಲ ಫ���ವನ�ನ� �ಳಿಸಿ��ಳ�ಳ�ವ ಸಲ�ವಾ�ಿ �ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ಫ����ಳ ��ದ� ಹ�ಸ �ವ�ತ�ತಿಯನ�ನ� F-Spot ನಿರ�ಮಿಸಿ��ಳ�ಳಬ���?"
-
-#: ../src/MainWindow.cs:3081
-#| msgid "Version"
+msgstr[0] ""
+"{1} �ನ�ನ� �ರ�ಭಿಸ�ವ ಮ�ದಲ�, ಮ�ಲ ಫ���ವನ�ನ� �ಳಿಸಿ��ಳ�ಳ�ವ ಸಲ�ವಾ�ಿ �ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ಫ���ದ "
+"��ದ� ಹ�ಸ �ವ�ತ�ತಿಯನ�ನ� F-Spot ನಿರ�ಮಿಸಿ��ಳ�ಳಬ���?"
+msgstr[1] ""
+"{1} �ನ�ನ� �ರ�ಭಿಸ�ವ ಮ�ದಲ�, ಮ�ಲ ಫ���ವನ�ನ� �ಳಿಸಿ��ಳ�ಳ�ವ ಸಲ�ವಾ�ಿ �ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ಫ����ಳ "
+"��ದ� ಹ�ಸ �ವ�ತ�ತಿಯನ�ನ� F-Spot ನಿರ�ಮಿಸಿ��ಳ�ಳಬ���?"
+
+#: ../src/MainWindow.cs:2904
 msgid "XCF version"
 msgstr "XCF �ವ�ತ�ತಿ"
 
-#: ../src/MetadataStore.cs:18
+#: ../src/MetadataStore.cs:19
 msgid "Creator"
 msgstr "ನಿರ�ಮಾತ�"
 
-#: ../src/MetadataStore.cs:19
+#: ../src/MetadataStore.cs:20
 msgid "Title"
 msgstr "ಶ�ರ�ಷಿ��"
 
-#: ../src/MetadataStore.cs:20
+#: ../src/MetadataStore.cs:21
 msgid "Copyright"
 msgstr "ಹ����"
 
-#: ../src/MetadataStore.cs:21
+#: ../src/MetadataStore.cs:22
 msgid "Subject and Keywords"
 msgstr "ವಿಷಯ ಹಾ�� ��ಲಿಪದ�ಳ�"
 
-#: ../src/MetadataStore.cs:22
+#: ../src/MetadataStore.cs:23
 msgid "Compression"
 msgstr "ಸ����ನ�"
 
-#: ../src/MetadataStore.cs:24
+#: ../src/MetadataStore.cs:25
 msgid "Planar Configuration"
 msgstr "ಸಮತಲ ಸ�ರ�ನ�"
 
-#: ../src/MetadataStore.cs:26
+#: ../src/MetadataStore.cs:27
 msgid "Orientation"
 msgstr "ನಿಲ�ವ� (Orientation)"
 
-#: ../src/MetadataStore.cs:28
+#: ../src/MetadataStore.cs:29
 msgid "Photometric Interpretation"
 msgstr "ಫ���ಮ���ರಿ�� ವಿವರಣ��ಾರ"
 
-#: ../src/MetadataStore.cs:30
+#: ../src/MetadataStore.cs:31
 msgid "Resolution Unit"
 msgstr "ರ�ಸಲ�ಯ�ಶನ� ���"
 
-#: ../src/MetadataStore.cs:32
+#: ../src/MetadataStore.cs:33
 msgid "Exposure Program"
 msgstr "à²?à²?à³?ಸà³?â??ಪà³?ಶರà³? ಪà³?ರà³?à²?à³?ರಾà²?"
 
-#: ../src/MetadataStore.cs:34
+#: ../src/MetadataStore.cs:35
 msgid "Metering Mode"
 msgstr "ಮ��ರಿ��� ��ರಮ"
 
-#: ../src/MetadataStore.cs:36
+#: ../src/MetadataStore.cs:37
 msgid "Exposure Mode"
 msgstr "à²?à²?à³?ಸà³?â??ಪà³?ಶರà³? ವಿಧಾನ"
 
-#: ../src/MetadataStore.cs:38
+#: ../src/MetadataStore.cs:39
 msgid "Custom Rendered"
 msgstr "�����ಯ�ತ� ರ��ಡರ� ಮಾಡಲಾದ"
 
-#: ../src/MetadataStore.cs:40
+#: ../src/MetadataStore.cs:41
 msgid "Components Configuration"
 msgstr "����ಳ ಸ�ರ�ನ�"
 
-#: ../src/MetadataStore.cs:42
+#: ../src/MetadataStore.cs:43
 msgid "Light Source"
 msgstr "ಬ�ಳ�ಿನ ಮ�ಲ"
 
-#: ../src/MetadataStore.cs:44
+#: ../src/MetadataStore.cs:45
 msgid "Sensing Method"
 msgstr "ಸ�ವ�ದನಾ ವಿಧಾನ"
 
-#: ../src/MetadataStore.cs:46
+#: ../src/MetadataStore.cs:47
 msgid "Color Space"
 msgstr "ವರ�ಣ ಸ�ಥಳ"
 
-#: ../src/MetadataStore.cs:48
+#: ../src/MetadataStore.cs:49
 msgid "White Balance"
 msgstr "ಬಿಳಿ ಬಣ�ಣದ ಸಮತ�ಲನ"
 
-#: ../src/MetadataStore.cs:50
+#: ../src/MetadataStore.cs:51
 msgid "Focal Plane Resolution Unit"
 msgstr "ಫ��ಲ� ಸಮತಲದ ರ�ಸಲ�ಯ�ಶನ� ���"
 
-#: ../src/MetadataStore.cs:52
+#: ../src/MetadataStore.cs:53
 msgid "File Source Type"
 msgstr "�ಡತದ ಮ�ಲದ ಬ��"
 
-#: ../src/MetadataStore.cs:54
+#: ../src/MetadataStore.cs:55
 msgid "Scene Capture Type"
 msgstr "ದ�ಶ�ಯ ಸ�ರ�ಹಿಡಿಯ�ವ ಬ��"
 
-#: ../src/MetadataStore.cs:56
+#: ../src/MetadataStore.cs:57
 msgid "Gain Control"
 msgstr "ನಿಯ�ತ�ರಣವನ�ನ� ಪಡ�ದ���"
 
-#: ../src/MetadataStore.cs:58
+#: ../src/MetadataStore.cs:59
 msgid "Contrast"
 msgstr "ವà³?ದà³?ಶà³?ಯ(à²?ಾà²?à²?à³?ರಾಸà³?à²?à³?â??)"
 
-#: ../src/MetadataStore.cs:60
+#: ../src/MetadataStore.cs:61
 msgid "Saturation"
 msgstr "ಸ�ಯಾ��ರ�ಶನ�"
 
-#: ../src/MetadataStore.cs:62
+#: ../src/MetadataStore.cs:63
 msgid "Sharpness"
 msgstr "ತ���ಷ�ಣತ�"
 
-#: ../src/MetadataStore.cs:64
+#: ../src/MetadataStore.cs:65
 msgid "Scene Type"
 msgstr "ದ�ಶ�ಯದ ಬ��"
 
@@ -1401,6 +1394,12 @@ msgstr "(ಸ�ಪಾದಿಸ�ವ�ತಿಲ�ಲ)"
 msgid "Error editing photo"
 msgstr "ಫ���ವನ�ನ� ಸ�ಪಾದಿಸ�ವಲ�ಲಿ ದ�ಷ"
 
+#: ../src/PhotoView.cs:164 ../src/Sharpener.cs:73
+#: ../src/UI.Dialog/EditExceptionDialog.cs:25
+#, csharp-format
+msgid "Received exception \"{0}\". Unable to save photo {1}"
+msgstr "���ಷ�ಪಣ� \"{0}\" �ದ�ರಾ�ಿದ�. ಫ��� {1} �ನ�ನ� �ಳಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ"
+
 #: ../src/PhotoView.cs:301
 msgid "Comment:"
 msgstr "�ಿಪ�ಪಣಿ:"
@@ -1409,7 +1408,7 @@ msgstr "�ಿಪ�ಪಣಿ:"
 msgid "Photos"
 msgstr "�ಿತ�ರ�ಳ�"
 
-#: ../src/PrintOperation.cs:31
+#: ../src/PrintOperation.cs:32
 msgid "Image Settings"
 msgstr "�ಿತ�ರದ ಸಿದ�ಧತ��ಳ�"
 
@@ -1450,35 +1449,35 @@ msgstr "ಹ�ಡ��� ಪ���ಿಯನ�ನ� �ಡ�ಿಸ�(_F)
 msgid "Show _Find Bar"
 msgstr "ಹ�ಡ��� ಪ���ಿಯನ�ನ� ತ�ರಿಸ�(_F)"
 
-#: ../src/RotateCommand.cs:94 ../src/RotateCommand.cs:109
+#: ../src/RotateCommand.cs:96 ../src/RotateCommand.cs:111
 msgid "Unable to rotate this type of photo"
 msgstr "� ಬ��ಯ ಫ��� �ನ�ನ� ತಿರ��ಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/RotateCommand.cs:129
+#: ../src/RotateCommand.cs:131
 msgid "Unable to rotate readonly file"
 msgstr "�ದಲ� ಮಾತ�ರವಾದ ಫ��� �ನ�ನ� ತಿರ��ಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/RotateCommand.cs:196
+#: ../src/RotateCommand.cs:198
 msgid "Rotating photos"
 msgstr "ಫ����ಳನ�ನ� ತಿರ��ಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
-#: ../src/RotateCommand.cs:207
+#: ../src/RotateCommand.cs:209
 #, csharp-format
 msgid "Rotating photo \"{0}\""
 msgstr "\"{0}\" ಫ����ಳನ�ನ� ತಿರ��ಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
-#: ../src/RotateCommand.cs:220
+#: ../src/RotateCommand.cs:222
 msgid "Directory not found"
 msgstr "��ಶವ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/RotateCommand.cs:240
+#: ../src/RotateCommand.cs:242
 #, csharp-format
 msgid "Unable to rotate photo"
 msgid_plural "Unable to rotate {0} photos"
 msgstr[0] "ಫ���ವನ�ನ� ತಿರ��ಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ"
 msgstr[1] "{0} ಫ����ಳನ�ನ� ತಿರ��ಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/RotateCommand.cs:242
+#: ../src/RotateCommand.cs:244
 #, csharp-format
 msgid ""
 "The photo could not be rotated because it is on a read only file system or "
@@ -1486,108 +1485,130 @@ msgid ""
 msgid_plural ""
 "{0} photos could not be rotated because they are on a read only file system "
 "or media such as a CDROM. Please check the permissions and try again."
-msgstr[0] "ಫ���ವನ�ನ� ತಿರ��ಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಿಲ�ಲ ����ದರ� �ದ� �ದಲ� ಮಾತ�ರವಾದ �ಡತ ವ�ಯವಸ�ಥ� �ಥವ ��ದ� CDROM ನಲ�ಲಿದ�. ದಯವಿ���� �ನ�ಮತಿ�ಳನ�ನ� ಪರಿಶ�ಲಿಸಿ ಹಾ�� ನ�ತರ ಪ�ರಯತ�ನಿಸಿ."
-msgstr[1] "{0} ಫ����ಳನ�ನ� ತಿರ��ಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಿಲ�ಲ ����ದರ� �ವ��ಳ� �ದಲ� ಮಾತ�ರವಾದ �ಡತ ವ�ಯವಸ�ಥ� �ಥವ ��ದ� CDROM ನಲ�ಲಿವ�. ದಯವಿ���� �ನ�ಮತಿ�ಳನ�ನ� ಪರಿಶ�ಲಿಸಿ ಹಾ�� ನ�ತರ ಪ�ರಯತ�ನಿಸಿ."
-
-#: ../src/RotateCommand.cs:269
+msgstr[0] ""
+"ಫ���ವನ�ನ� ತಿರ��ಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಿಲ�ಲ ����ದರ� �ದ� �ದಲ� ಮಾತ�ರವಾದ �ಡತ ವ�ಯವಸ�ಥ� �ಥವ ��ದ� "
+"CDROM ನಲ�ಲಿದ�. ದಯವಿ���� �ನ�ಮತಿ�ಳನ�ನ� ಪರಿಶ�ಲಿಸಿ ಹಾ�� ನ�ತರ ಪ�ರಯತ�ನಿಸಿ."
+msgstr[1] ""
+"{0} ಫ����ಳನ�ನ� ತಿರ��ಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಿಲ�ಲ ����ದರ� �ವ��ಳ� �ದಲ� ಮಾತ�ರವಾದ �ಡತ ವ�ಯವಸ�ಥ� �ಥವ "
+"��ದ� CDROM ನಲ�ಲಿವ�. ದಯವಿ���� �ನ�ಮತಿ�ಳನ�ನ� ಪರಿಶ�ಲಿಸಿ ಹಾ�� ನ�ತರ ಪ�ರಯತ�ನಿಸಿ."
+
+#: ../src/RotateCommand.cs:271
 #, csharp-format
 msgid "Received error \"{0}\" while attempting to rotate {1}"
 msgstr "{1} �ನ�ನ� ತಿರ��ಿಸಲ� ಪ�ರಯತ�ನಿಸಿದಾ� ದ�ಷ \"{0}\" �ದ�ರಾ�ಿದ�"
 
-#: ../src/RotateCommand.cs:274
+#: ../src/RotateCommand.cs:276
 msgid "Error while rotating photo."
 msgstr "ಫ���ವನ�ನ� ತಿರ��ಿಸಲ� ಪ�ರಯತ�ನಿಸಿದಾ� ದ�ಷ ���ಾ�ಿದ�."
 
-#: ../src/SendEmail.cs:239
+#: ../src/SendEmail.cs:240
 msgid "Preparing email"
 msgstr "�ಮ�ಲ� �ನ�ನ� ಸಿದ�ಧಪಡಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
-#: ../src/SendEmail.cs:291
+#: ../src/SendEmail.cs:292
 #, csharp-format
 msgid "Exporting picture \"{0}\""
 msgstr "�ಿತ�ರ \"{0}\" �ನ�ನ� ರಫ�ತ� ಮಾಡಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
-#: ../src/SendEmail.cs:313
+#: ../src/SendEmail.cs:314
 msgid "Error processing image"
 msgstr "�ಿತ�ರವನ�ನ� ಸ�ಸ��ರಿಸ�ವಲ�ಲಿ ದ�ಷ ���ಾ�ಿದ�"
 
-#: ../src/SendEmail.cs:314
+#: ../src/SendEmail.cs:315
 #, csharp-format
 msgid "An error occured while processing \"{0}\": {1}"
 msgstr "\"{0}\" �ನ�ನ� ಸ�ಸ��ರಿಸ�ವಾ� ��ದ� ದ�ಷ ���ಾ�ಿದ�: {1}"
 
 #. Send the mail :)
-#: ../src/SendEmail.cs:329
+#: ../src/SendEmail.cs:330
 msgid "my photos"
 msgstr "ನನ�ನ ಫ����ಳ�"
 
-#: ../src/SingleView.cs:88
+#: ../src/Sharpener.cs:72
+msgid "Error saving sharpened photo"
+msgstr "ತ���ಷ�ಣ��ಳಿಸಲಾದ ಫ���ವನ�ನ� �ಳಿಸ�ವಲ�ಲಿ ದ�ಷ ���ಾ�ಿದ�"
+
+#: ../src/Sharpener.cs:102
+msgid "Sharpen"
+msgstr "ತ���ಷ�ಣ��ಳಿಸ�"
+
+#: ../src/Sharpener.cs:112
+msgid "Amount:"
+msgstr "ಪ�ರಮಾಣ:"
+
+#: ../src/Sharpener.cs:113
+msgid "Radius:"
+msgstr "ತ�ರಿ��ಯ:"
+
+#: ../src/Sharpener.cs:114
+msgid "Threshold:"
+msgstr "ಮಿತಿ:"
+
+#: ../src/SingleView.cs:89
 msgid "Rotate photo left"
 msgstr "ಫ���ವನ�ನ� �ಡ���� ತಿರ��ಿಸ�"
 
-#: ../src/SingleView.cs:93
+#: ../src/SingleView.cs:94
 msgid "Rotate photo right"
 msgstr "ಫ���ವನ�ನ� ಬಲ���� ತಿರ��ಿಸ�"
 
-#. Obsolete, remove after db rev4
-#: ../src/SingleView.cs:128 ../src/UI.Dialog/ui/PreferenceDialog.glade.h:14
-#: ../src/Widgets/MetadataDisplay.cs:223 ../src/Widgets/MetadataDisplay.cs:225
+#: ../src/SingleView.cs:131 ../src/UI.Dialog/ui/PreferenceDialog.glade.h:14
 msgid "Folder"
 msgstr "�ಡತ��ಶ"
 
-#: ../src/SingleView.cs:354
+#: ../src/SingleView.cs:357
 msgid "Open"
 msgstr "ತ�ರ�"
 
-#: ../src/SingleView.cs:454
+#: ../src/SingleView.cs:457
 msgid "Set as Background"
 msgstr "ಹಿನ�ನಲ�ಯಾ�ಿ ಹ��ದಿಸ�"
 
-#: ../src/TagCommands.cs:93 ../src/TagCommands.cs:225
-#: ../src/TagSelectionWidget.cs:506
+#: ../src/TagCommands.cs:93 ../src/TagCommands.cs:226
+#: ../src/TagSelectionWidget.cs:501
 msgid "This name is already in use"
 msgstr "� ಹ�ಸರ� ��ಾ�ಲ� ಬಳ��ಯಲ�ಲಿದ�"
 
-#: ../src/TagCommands.cs:140
+#: ../src/TagCommands.cs:141
 msgid "Create New Tag"
 msgstr "ಹ�ಸ ��ಯಾ�� �ನ�ನ� ರ�ಿಸ�"
 
-#: ../src/TagCommands.cs:141
+#: ../src/TagCommands.cs:142
 msgid "Name of New Tag:"
 msgstr "ಹà³?ಸ à²?à³?ಯಾà²?à³?â??ನ ಹà³?ಸರà³?:"
 
-#: ../src/TagCommands.cs:291
+#: ../src/TagCommands.cs:292
 msgid "Edit Tag"
 msgstr "��ಯಾ�� �ನ�ನ� ಸ�ಪಾದಿಸ�"
 
-#: ../src/TagCommands.cs:292
+#: ../src/TagCommands.cs:293
 msgid "Tag Name:"
 msgstr "à²?à³?ಯಾà²?à³?â??ನ ಹà³?ಸರà³?:"
 
-#: ../src/TagCommands.cs:408
+#: ../src/TagCommands.cs:409
 msgid "Unable to load image"
 msgstr "�ಿತ�ರವನ�ನ� ಲ�ಡ� ಮಾಡಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/TagCommands.cs:409
+#: ../src/TagCommands.cs:410
 #, csharp-format
 msgid "Unable to load \"{0}\" as icon for the tag"
 msgstr "à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಾà²?ಿ \"{0}\" à²?ನà³?ನà³? à²?ಿಹà³?ನà³?ಯಾà²?ಿ ಲà³?ಡà³? ಮಾಡಲà³? ಸಾಧà³?ಯವಾà²?ಿಲà³?ಲ"
 
-#: ../src/TagCommands.cs:452
+#: ../src/TagCommands.cs:453
 #, csharp-format
 msgid "Photo {0} of {1}"
 msgstr "{1} ರಲ�ಲಿ {0} ಫ���"
 
-#: ../src/TagCommands.cs:482
+#: ../src/TagCommands.cs:483
 #, csharp-format
 msgid "Edit Icon for Tag {0}"
 msgstr "��ಯಾ�� {0} �ಾ�ಿ �ಿಹ�ನ�ಯನ�ನ� ಸ�ಪಾದಿಸ�"
 
-#: ../src/TagCommands.cs:498
+#: ../src/TagCommands.cs:499
 msgid "Select Photo from file"
 msgstr "�ಡತದಿ�ದ ಫ����ಳನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿ"
 
-#: ../src/TagCommands.cs:521
+#: ../src/TagCommands.cs:522
 #, csharp-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1641,41 +1662,41 @@ msgstr[1] "à²?ಯà³?à²?à³?ಯಿà²?ದ à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? 
 msgid "Merge Tags"
 msgstr "à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ವಿಲà³?ನà²?à³?ಳಿಸà³?"
 
-#: ../src/TagQueryWidget.cs:32
+#: ../src/TagQueryWidget.cs:34
 #, csharp-format
 msgid "Include Photos Tagged \"{0}\""
 msgstr "\"{0}\" ��ದ� ��ಯಾ�� ಮಾಡಲಾದ ಫ����ಳನ�ನ� �ಳ��ಳ�ಳಿಸ�"
 
-#: ../src/TagQueryWidget.cs:37
+#: ../src/TagQueryWidget.cs:39
 #, csharp-format
 msgid "Exclude Photos Tagged \"{0}\""
 msgstr "\"{0}\" ��ದ� ��ಯಾ�� ಮಾಡಲಾದ ಫ����ಳನ�ನ� ಹ�ರತ�ಪಡಿಸ�"
 
-#: ../src/TagQueryWidget.cs:42
+#: ../src/TagQueryWidget.cs:44
 msgid "Remove From Search"
 msgstr "ಹ�ಡ��ಿನಿ�ದ ತ���ದ� ಹಾ��"
 
-#: ../src/TagQueryWidget.cs:86
+#: ../src/TagQueryWidget.cs:88
 #, csharp-format
 msgid "Find _With"
 msgid_plural "Find _With"
 msgstr[0] "�ದರಿ�ದ ಹ�ಡ���(_W)"
 msgstr[1] "�ದರಿ�ದ ಹ�ಡ���(_W)"
 
-#: ../src/TagQueryWidget.cs:112
+#: ../src/TagQueryWidget.cs:114
 msgid "All"
 msgstr "�ಲ�ಲಾ"
 
-#: ../src/TagQueryWidget.cs:147 ../src/Term.cs:592
+#: ../src/TagQueryWidget.cs:149 ../src/Term.cs:596
 #, csharp-format
 msgid "Not {0}"
 msgstr "{0} ��ಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/TagQueryWidget.cs:277
+#: ../src/TagQueryWidget.cs:278
 msgid "Drag tags here to search for them"
 msgstr "à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ಹà³?ಡà³?à²?ಲà³? à²?ಲà³?ಲಿ à²?ಳà³?ದà³? ಸà³?ರಿಸಿ"
 
-#: ../src/TagSelectionWidget.cs:505
+#: ../src/TagSelectionWidget.cs:500
 msgid "Error renaming tag"
 msgstr "à²?à³?ಯಾà²?à³?â??ನ ಹà³?ಸರನà³?ನà³? ಬದಲಾಯಿಸà³?ವಲà³?ಲಿ ದà³?ಷ à²?à²?à²?ಾà²?ಿದà³?"
 
@@ -1704,32 +1725,43 @@ msgstr "�ಾರ�ಯ��ರಮ�ಳ�"
 msgid "(None)"
 msgstr "(ಯಾವ�ದ� �ಲ�ಲ)"
 
-#: ../src/Term.cs:298
+#: ../src/Term.cs:302
 msgid " and "
 msgstr " ಹಾ�� "
 
 #. operators.Add (Catalog.GetString (" && "));
-#: ../src/Term.cs:300
+#: ../src/Term.cs:304
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
-#: ../src/Term.cs:356
+#: ../src/Term.cs:360
 msgid " or "
 msgstr " �ಥವ "
 
 #. OPS The operators we support, case insensitive
 #. private static string op_str = "(?'Ops' or | and |, | \\s+ )";
-#: ../src/Term.cs:380 ../src/Widgets/FindBar.cs:177
+#: ../src/Term.cs:384 ../src/Widgets/FindBar.cs:177
 msgid "or"
 msgstr "�ಥವ"
 
+#: ../src/ThumbnailCommand.cs:20
+msgid "Updating Thumbnails"
+msgstr "ತà²?ಬà³?â??ನà³?ಲà³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಮಾಡಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³?"
+
+#: ../src/ThumbnailCommand.cs:28
+#, csharp-format
+#| msgid "Uploading picture \"{0}\""
+msgid "Updating picture \"{0}\""
+msgstr "à²?ಿತà³?ರ \"{0}\" à²?ನà³?ನà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಮಾಡಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³?"
+
 #: ../src/UI.Dialog/AboutDialog.cs:70
 msgid "Photo management for GNOME"
 msgstr "GNOME �ಾ�ಿನ ಫ��� ನಿರ�ವಹಣ�"
 
 #: ../src/UI.Dialog/AboutDialog.cs:71
-msgid "Copyright © 2003-2008 Novell Inc."
-msgstr "ಹ���� © 2003-2008 Novell Inc."
+#| msgid "Copyright © 2003-2008 Novell Inc."
+msgid "Copyright © 2003-2009 Novell Inc."
+msgstr "ಹ���� © 2003-2009 Novell Inc."
 
 #: ../src/UI.Dialog/AboutDialog.cs:94
 msgid "translator-credits"
@@ -1739,7 +1771,7 @@ msgstr "ಶ��ರ� ಪ�ರಸಾದ� <svenkate redhat com>"
 msgid "F-Spot Website"
 msgstr "F-Spot �ಾಲತಾಣ"
 
-#: ../src/UI.Dialog/AdjustTimeDialog.cs:118 ../src/f-spot.glade.h:115
+#: ../src/UI.Dialog/AdjustTimeDialog.cs:112
 #, csharp-format
 msgid "Shift all photos by {0}"
 msgstr "�ಲ�ಲಾ ಫ����ಳನ�ನ� {0} ��ದ� ಸ�ಥಳಾ�ತರಿಸ�"
@@ -1807,8 +1839,8 @@ msgid ""
 "F-Spot encountered an error while loading the photo database. The old "
 "database has be moved to {0} and a new database has been created."
 msgstr ""
-"��ದ� ಫ��� ದತ�ತಸ��ಯವನ�ನ� ಲ�ಡ� ಮಾಡ�ವಾ� F-Spot �� ��ದ� ದ�ಷವ� �ದ�ರಾ�ಿದ�. "
-"ಹಳ�ಯ ದತ�ತಸ��ಯವನ�ನ� {0} �� ಸ�ಥಳಾ�ತರಿಸಲಾ�ಿದ� ಹಾ�� ��ದ� ಹ�ಸ ದತ�ತಸ��ಯವನ�ನ� ರ�ಿಸಲಾ�ಿದ�."
+"��ದ� ಫ��� ದತ�ತಸ��ಯವನ�ನ� ಲ�ಡ� ಮಾಡ�ವಾ� F-Spot �� ��ದ� ದ�ಷವ� �ದ�ರಾ�ಿದ�. ಹಳ�ಯ "
+"ದತ�ತಸ��ಯವನ�ನ� {0} �� ಸ�ಥಳಾ�ತರಿಸಲಾ�ಿದ� ಹಾ�� ��ದ� ಹ�ಸ ದತ�ತಸ��ಯವನ�ನ� ರ�ಿಸಲಾ�ಿದ�."
 
 #: ../src/UI.Dialog/SelectionRatioDialog.cs:60
 msgid "Label"
@@ -1846,25 +1878,32 @@ msgstr "<b>ಪರಿಸರವಿನ�ಯಾಸ</b>"
 msgid ""
 "<small><i>Choose the folder where F-Spot should store newly imported photos</"
 "i></small>"
-msgstr "<small><i>ಹ�ಸದಾ�ಿ �ಮದ� ಮಾಡಿ��ಳ�ಳಲಾದ ಫ����ಳನ�ನ� F-Spot ಯಾವ �ಡತ��ಶದಲ�ಲಿ ಶ��ರಿಸಿಡಬ��� ��ದ� �ಯ��� ಮಾಡಿ</i></small>"
+msgstr ""
+"<small><i>ಹ�ಸದಾ�ಿ �ಮದ� ಮಾಡಿ��ಳ�ಳಲಾದ ಫ����ಳನ�ನ� F-Spot ಯಾವ �ಡತ��ಶದಲ�ಲಿ "
+"ಶ��ರಿಸಿಡಬ��� ��ದ� �ಯ��� ಮಾಡಿ</i></small>"
 
 #: ../src/UI.Dialog/ui/PreferenceDialog.glade.h:7
 msgid ""
 "<small><i>Enable this option to store tags and descriptions inside \n"
 "supported image formats.</i></small>"
 msgstr ""
-"<small><i>à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ಹಾà²?à³? ವಿವರà²?ಳನà³?ನà³? à²?à²?ದà³? ಬà³?à²?ಬಲಿತವಾದ à²?ಿತà³?ರ ವಿನà³?ಯಾಸದಲà³?ಲಿ ಶà³?à²?ರಿಸಿಡಲà³? \n"
+"<small><i>à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ಹಾà²?à³? ವಿವರà²?ಳನà³?ನà³? à²?à²?ದà³? ಬà³?à²?ಬಲಿತವಾದ à²?ಿತà³?ರ ವಿನà³?ಯಾಸದಲà³?ಲಿ "
+"ಶ��ರಿಸಿಡಲ� \n"
 "� �ಯ���ಯನ�ನ� ಶ��ತ��ಳಿಸಿ.</i></small>"
 
 #: ../src/UI.Dialog/ui/PreferenceDialog.glade.h:9
 msgid ""
 "<small><i>While acting as a screensaver, F-Spot can display all of your "
 "images, or a small subset based on tags.</i></small>"
-msgstr "<small><i>à²?à²?ದà³? ಸà³?à²?à³?ರà³?ನà³? ಸà³?ವರà³? à²?à²?ಿದà³?ದಾà²?, F-Spot ನಿಮà³?ಮ à²?ಲà³?ಲಾ à²?ಿತà³?ರà²?ಳನà³?ನà³?, à²?ಥವ à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳಿà²?à³? à²?ನà³?à²?à³?ಣವಾà²?ಿ à²?à³?ವಲ à²?à²?ದà³? ಸಣà³?ಣ à²?à³?à²?ಪನà³?ನà³? ಮಾತà³?ರವà³? ತà³?ರಿಸಲಾà²?à³?ತà³?ತದà³?.</i></small>"
+msgstr ""
+"<small><i>à²?à²?ದà³? ಸà³?à²?à³?ರà³?ನà³? ಸà³?ವರà³? à²?à²?ಿದà³?ದಾà²?, F-Spot ನಿಮà³?ಮ à²?ಲà³?ಲಾ à²?ಿತà³?ರà²?ಳನà³?ನà³?, à²?ಥವ à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳಿà²?à³? "
+"�ನ���ಣವಾ�ಿ ��ವಲ ��ದ� ಸಣ�ಣ ���ಪನ�ನ� ಮಾತ�ರವ� ತ�ರಿಸಲಾ��ತ�ತದ�.</i></small>"
 
 #: ../src/UI.Dialog/ui/PreferenceDialog.glade.h:10
 msgid "<small><i>You'll have to restart F-Spot to load the new theme.</i></small>"
-msgstr "<small><i>ಹ�ಸ ಪರಿಸರವಿನ�ಯಾಸವನ�ನ� ಲ�ಡ� ಮಾಡಲ� F-Spot �ನ�ನ� ನ�ವ� ಮರಳಿ �ರ�ಭಿಸಬ��ಾ��ತ�ತದ�.</i></small>"
+msgstr ""
+"<small><i>ಹ�ಸ ಪರಿಸರವಿನ�ಯಾಸವನ�ನ� ಲ�ಡ� ಮಾಡಲ� F-Spot �ನ�ನ� ನ�ವ� ಮರಳಿ "
+"�ರ�ಭಿಸಬ��ಾ��ತ�ತದ�.</i></small>"
 
 #: ../src/UI.Dialog/ui/PreferenceDialog.glade.h:12
 msgid "Custom Theme"
@@ -1886,7 +1925,7 @@ msgstr "�ದರ��ದಿ�� ��ಯಾ�� ಮಾಡಲಾದ �ಿ
 msgid "Make F-Spot your screensaver"
 msgstr "F-Spot �ನ�ನ� ನಿಮ�ಮ ತ�ರ��ಿತ�ರವನ�ನಾ�ಿ ಮಾಡಿ"
 
-#: ../src/UI.Dialog/ui/PreferenceDialog.glade.h:19 ../src/f-spot.glade.h:98
+#: ../src/UI.Dialog/ui/PreferenceDialog.glade.h:19 ../src/f-spot.glade.h:89
 msgid "Preferences"
 msgstr "�ದ�ಯತ��ಳ�"
 
@@ -1926,112 +1965,140 @@ msgstr "F-Spot ದತà³?ತಸà²?à²?ಯವನà³?ನà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?
 msgid ""
 "Please wait while your F-Spot gallery's database is updated. This may take "
 "some time."
-msgstr "ನಿಮà³?ಮ F-Spot à²?à³?ಯಾಲರಿಯ ದತà³?ತಸà²?à²?ಯವà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? à²?à²?à³?ವವರà³?à²?à³? à²?ಾಯಿರಿ. à²?ದà²?à³?à²?ಾà²?ಿ ಸà³?ವಲà³?ಪ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಬಹà³?ದà³?."
+msgstr ""
+"ನಿಮà³?ಮ F-Spot à²?à³?ಯಾಲರಿಯ ದತà³?ತಸà²?à²?ಯವà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? à²?à²?à³?ವವರà³?à²?à³? à²?ಾಯಿರಿ. à²?ದà²?à³?à²?ಾà²?ಿ ಸà³?ವಲà³?ಪ ಸಮಯ "
+"ಹಿಡಿಯಬಹ�ದ�."
 
 #. Mono.Unix.Error error = Mono.Unix.Stdlib.GetLastError ();
 #: ../src/Utils/Unix.cs:35
 msgid "Unable to create temporary file"
 msgstr "ತಾತ��ಾಲಿ� �ಡತವನ�ನ� ನಿರ�ಮಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/Utils/GnomeUtil.cs:49
-msgid ""
-"The \"F-Spot Manual\" could not be found. Please verify that your "
-"installation has been completed successfully."
-msgstr ""
-"\"F-Spot ��ಪಿಡಿ\" ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ. ನಿಮ�ಮ �ನ�ಸ�ಥಾಪನ�ಯ� ಯಶಸ�ವಿಯಾ�ಿ ಪ�ರ�ಣ���ಡಿದ�ಯ� "
-"��ದ� ದಯವಿ���� ಪರಿಶ�ಲಿಸಿ."
-
-#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:98
+#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:119
 msgid "Page Setup"
 msgstr "ಪ��ದ ಸಿದ�ಧತ�"
 
-#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:102
-#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:106
-#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:112
+#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:123
+#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:127
+#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:133
 #, csharp-format
 msgid "Paper Size: {0} x {1} mm"
 msgstr "�ಾ�ದದ �ಾತ�ರ: {0} x {1} mm"
 
-#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:109
+#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:130
 msgid "Set Page Size and Orientation"
 msgstr "ಪ��ದ �ಾತ�ರ ಹಾ�� ವಾಲಿ��ಯನ�ನ� ಹ��ದಿಸಿ"
 
-#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:124
+#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:141
 msgid "Photos per page"
 msgstr "ಪ�ರತಿ ಪ��ದಲ�ಲಿನ ಫ����ಳ�"
 
-#. ppp1.Toggled += TriggerChanged;
-#. ppp2.Toggled += TriggerChanged;
-#. ppp4.Toggled += TriggerChanged;
-#. ppp9.Toggled += TriggerChanged;
-#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:136
+#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:151
 msgid "Repeat"
 msgstr "ಮರ��ಳಿಸ�"
 
-#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:137
+#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:152
 msgid "Print cut marks"
 msgstr "�ತ�ತರಿಸದ ��ರ�ತ��ಳನ�ನ� ಮ�ದ�ರಿಸ�"
 
-#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:145
+#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:158
+#| msgid "Photos"
+msgid "Photos layout"
+msgstr "�ಿತ�ರ�ಳ ವಿನ�ಯಾಸ"
+
+#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:160
 msgid "Full Page (no margin)"
 msgstr "ಸ�ಪ�ರ�ಣ ಪ�� (ಯಾವ�ದ� ���� �ಲ�ಲ)"
 
 #. Note for translators: "Zoom" is a Fit Mode
-#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:149
+#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:163
 msgid "Zoom"
 msgstr "�ಾತ�ರಬದಲಿಸ�"
 
-#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:150
+#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:164
 msgid "Fill"
 msgstr "ತ��ಬಿಸ�"
 
-#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:151
+#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:165
 msgid "Scaled"
 msgstr "ಪದರವನ�ನ�ಳ���ಡ"
 
-#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:157
+#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:170
 msgid "White borders"
 msgstr "ಬಿಳಿ �����ಳ�"
 
-#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:161
+#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:176
 msgid "Custom Text: "
 msgstr "�����ಯ ಪಠ�ಯ: "
 
-#: ../src/Widgets/EditorPage.cs:29 ../src/Widgets/Sidebar.cs:71
+#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:180
+#| msgid "Photos"
+msgid "Photos infos"
+msgstr "�ಿತ�ರ�ಳ ಮಾಹಿತಿ"
+
+#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:182
+#| msgid "_File name:"
+msgid "Print file name"
+msgstr "�ಡತದ ಹ�ಸರನ�ನ� ಮ�ದ�ರಿಸ�"
+
+#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:183
+#| msgid "Previous photo"
+msgid "Print photo date"
+msgstr "ಫ��� ದಿನಾ��ವನ�ನ� ಮ�ದ�ರಿಸ�"
+
+#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:184
+#| msgid "Previous photo"
+msgid "Print photo time"
+msgstr "ಫ���ದ ಸಮಯವನ�ನ� ಮ�ದ�ರಿಸ�"
+
+#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:185
+#| msgid "Print cut marks"
+msgid "Print photo tags"
+msgstr "ಫà³?à²?à³?ದ à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ಮà³?ದà³?ರಿಸà³?"
+
+#: ../src/Widgets/CustomPrintWidget.cs:186
+msgid "Print photo comment"
+msgstr "ಫ���ದ �ಿಪ�ಪಣಿಯನ�ನ� ಮ�ದ�ರಿಸ�"
+
+#: ../src/Widgets/EditorPage.cs:29 ../src/Widgets/Sidebar.cs:62
 msgid "Edit"
 msgstr "ಸ�ಪಾದಿಸ�"
 
-#: ../src/Widgets/EditorPage.cs:204
+#: ../src/Widgets/EditorPage.cs:196
 #: ../extensions/Exporters/ZipExport/ZipExport.cs:46
 #: ../extensions/Tools/MetaPixel/MetaPixel.cs:45
 #: ../extensions/Tools/PictureTile/PictureTile.cs:51
 msgid "No selection available"
 msgstr "ಯಾವ�ದ� �ಯ���ಯ� ಲಭ�ಯವಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/Widgets/EditorPage.cs:205
+#: ../src/Widgets/EditorPage.cs:197
 msgid ""
 "This tool requires an active selection. Please select a region of the photo "
 "and try the operation again"
-msgstr "� �ಪ�ರಣ���ಾ�ಿ ��ದ� ಸ��ರಿಯ �ಯ���ಯ ��ತ�ಯವಿರ�ತ�ತದ�. ದಯವಿ���� ಫ���ದಲ�ಲಿನ ��ದ� �ಾ�ವನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿ ನ�ತರ �ನ�ನ�ಮ�ಮ� � �ಾರ�ಯವನ�ನ� ಪ�ರಯತ�ನಿಸಿ"
+msgstr ""
+"� �ಪ�ರಣ���ಾ�ಿ ��ದ� ಸ��ರಿಯ �ಯ���ಯ ��ತ�ಯವಿರ�ತ�ತದ�. ದಯವಿ���� ಫ���ದಲ�ಲಿನ ��ದ� �ಾ�ವನ�ನ� "
+"�ಯ��� ಮಾಡಿ ನ�ತರ �ನ�ನ�ಮ�ಮ� � �ಾರ�ಯವನ�ನ� ಪ�ರಯತ�ನಿಸಿ"
 
-#: ../src/Widgets/EditorPage.cs:223
+#: ../src/Widgets/EditorPage.cs:215
 msgid "Error saving adjusted photo"
 msgid_plural "Error saving adjusted photos"
 msgstr[0] "ಸರಿಹ��ದಿಸಲಾದ ಫ���ವನ�ನ� �ಳಿಸ�ವಲ�ಲಿ ದ�ಷ ���ಾ�ಿದ�"
 msgstr[1] "ಸರಿಹ��ದಿಸಲಾದ ಫ����ಳನ�ನ� �ಳಿಸ�ವಲ�ಲಿ ದ�ಷ ���ಾ�ಿದ�"
 
-#: ../src/Widgets/EditorPage.cs:225
+#: ../src/Widgets/EditorPage.cs:217
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Received exception \"{0}\". Note that you have to develop RAW files into "
 "JPEG before you can edit them."
-msgstr "\"{0}\" ���ಷ�ಪಣ�ಯ� �ದ�ರಾ�ಿದ�. JPEG �ನ�ನ� ಸ�ಪಾದಿಸ�ವ ಮ�ದಲ� �ದರ �ಳ�� RAW �ಡತ�ಳನ�ನ� �ತ�ಪಾದಿಸಬ��� �ನ�ನ�ವ�ದನ�ನ� ನ�ನಪಿಡಿ."
+msgstr ""
+"\"{0}\" ���ಷ�ಪಣ�ಯ� �ದ�ರಾ�ಿದ�. JPEG �ನ�ನ� ಸ�ಪಾದಿಸ�ವ ಮ�ದಲ� �ದರ �ಳ�� RAW "
+"�ಡತ�ಳನ�ನ� �ತ�ಪಾದಿಸಬ��� �ನ�ನ�ವ�ದನ�ನ� ನ�ನಪಿಡಿ."
 
 #: ../src/Widgets/FindBar.cs:58
 msgid "Find:"
 msgstr "ಹ�ಡ���:"
 
-#: ../src/Widgets/FindBar.cs:177 ../src/f-spot.glade.h:207
+#: ../src/Widgets/FindBar.cs:177 ../src/f-spot.glade.h:196
 msgid "and"
 msgstr "ಮತ�ತ�"
 
@@ -2141,37 +2208,25 @@ msgstr "ಮ��ಾಡಾ�"
 msgid "Extended Metadata"
 msgstr "ವಿಸ�ತರಿಸಲಾದ ಮ��ಾಡ��"
 
-#: ../src/Widgets/MetadataDisplay.cs:227
-msgid "Picasaweb"
-msgstr "Picasaweb"
-
-#: ../src/Widgets/MetadataDisplay.cs:229
-msgid "SmugMug"
-msgstr "SmugMug"
-
-#: ../src/Widgets/MetadataDisplay.cs:231
-msgid "Gallery2"
-msgstr "Gallery2"
-
 #. clear Extended Metadata
-#: ../src/Widgets/MetadataDisplay.cs:391
+#: ../src/Widgets/MetadataDisplay.cs:392
 msgid "No Extended Metadata Available"
 msgstr "ವಿಸ�ತರಿಸಲಾದ ಯಾವ�ದ� ಮ��ಾಡ�� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/Widgets/MetadataDisplay.cs:409
+#: ../src/Widgets/MetadataDisplay.cs:410
 msgid "No active photo"
 msgstr "ಯಾವ�ದ� ಸ��ರಿಯ ಫ��� �ಲ�ಲ"
 
-#: ../src/Widgets/MetadataDisplay.cs:411
+#: ../src/Widgets/MetadataDisplay.cs:412
 #, csharp-format
 msgid "The photo \"{0}\" does not exist"
 msgstr "ಫ��� \"{0}\" ��ಾ�ಲ� �ಸ�ತಿತ�ವದಲ�ಲಿದ�"
 
-#: ../src/Widgets/MetadataDisplay.cs:414
+#: ../src/Widgets/MetadataDisplay.cs:415
 msgid "No metadata available"
 msgstr "ಯಾವ�ದ� ಮ��ಾಡ�� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/Widgets/OpenWithMenu.cs:69
+#: ../src/Widgets/OpenWithMenu.cs:71
 msgid "No applications available"
 msgstr "ಯಾವ�ದ� �ನ�ವಯ�ಳ� ಲಭ�ಯಬ�ದಿಲ�ಲ"
 
@@ -2180,7 +2235,6 @@ msgid "Rating:"
 msgstr "ರ��ಿ���:"
 
 #: ../src/XmpTagsImporter.cs:90
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.glade.h:6
 msgid "Location"
 msgstr "ಸ�ಥಳ"
 
@@ -2202,96 +2256,76 @@ msgid " "
 msgstr " "
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:2
-msgid "0000:00:00 00:00:00"
-msgstr "0000:00:00 00:00:00"
-
-#: ../src/f-spot.glade.h:3
-msgid "00:00:00"
-msgstr "00:00:00"
-
-#: ../src/f-spot.glade.h:4
-msgid "1 of 1"
-msgstr "1 ರಲ�ಲಿ 1"
-
-#: ../src/f-spot.glade.h:5
 msgid "1024 px"
 msgstr "1024 px"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:6
+#: ../src/f-spot.glade.h:3
 msgid "320 px"
 msgstr "320 px"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:7
+#: ../src/f-spot.glade.h:4
 msgid "480 px"
 msgstr "480 px"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:8
-msgid "5"
-msgstr "5"
-
-#: ../src/f-spot.glade.h:9
+#: ../src/f-spot.glade.h:5
 msgid "640 px"
 msgstr "640 px"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:10
+#: ../src/f-spot.glade.h:6
 msgid "800 px"
 msgstr "800 px"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:11
+#: ../src/f-spot.glade.h:7
 msgid "<b></b>"
 msgstr "<b></b>"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:12
+#: ../src/f-spot.glade.h:8
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:1
 msgid "<b>Account</b>"
 msgstr "<b>�ಾತ�</b>"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:13
-msgid "<b>Action</b>"
-msgstr "<b>�ಾರ�ಯ</b>"
-
-#: ../src/f-spot.glade.h:14
+#: ../src/f-spot.glade.h:9
 #: ../extensions/Exporters/GalleryExport/GalleryExport.glade.h:1
 #: ../extensions/Exporters/PicasaWebExport/PicasaWebExport.glade.h:1
 #: ../extensions/Exporters/SmugMugExport/SmugMugExport.glade.h:1
 msgid "<b>Album</b>"
 msgstr "<b>�ಲ�ಬಮ�</b>"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:15
+#: ../src/f-spot.glade.h:10
 msgid "<b>Co_rrections</b>"
 msgstr "<b>ಸರಿಪಡಿ���ಳ�(_r)</b>"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:16
+#: ../src/f-spot.glade.h:11
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.glade.h:3
 msgid "<b>Destination</b>"
 msgstr "<b>��ರಿ</b>"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:17
+#: ../src/f-spot.glade.h:12
 msgid "<b>From External Photo</b>"
 msgstr "<b>ಹ�ರ�ಿನ ಫ���ದಿ�ದ</b>"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:18
+#: ../src/f-spot.glade.h:13
 msgid "<b>From Photo</b>"
 msgstr "<b>ಫ���ದಿ�ದ</b>"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:19
+#: ../src/f-spot.glade.h:14
 #: ../extensions/Exporters/GalleryExport/GalleryExport.glade.h:2
 msgid "<b>Gallery</b>"
 msgstr "<b>��ಯಾಲರಿ</b>"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:20
+#: ../src/f-spot.glade.h:15
 msgid "<b>Image Interpolation</b>"
 msgstr "<b>�ಿತ�ರದ ಪ�ರ��ಷ�ಪಣ�(���ರ�ಪ�ಲ�ಶನ�)</b>"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:21
+#: ../src/f-spot.glade.h:16
 msgid "<b>Max Rating</b>"
 msgstr "<b>�ರಿಷ�� ರ��ಿ���</b>"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:22
+#: ../src/f-spot.glade.h:17
 msgid "<b>Min Rating</b>"
 msgstr "<b>�ನಿಷ�� ರ��ಿ���</b>"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:23
+#: ../src/f-spot.glade.h:18
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:2
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.glade.h:5
 #: ../extensions/Exporters/GalleryExport/GalleryExport.glade.h:3
@@ -2301,23 +2335,19 @@ msgstr "<b>�ನಿಷ�� ರ��ಿ���</b>"
 msgid "<b>Photos</b>"
 msgstr "<b>ಫ����ಳ�</b>"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:24
+#: ../src/f-spot.glade.h:19
 msgid "<b>Predefined</b>"
 msgstr "<b>ಪ�ರ�ವನಿರ�ಧಾರಿತ</b>"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:25
+#: ../src/f-spot.glade.h:20
 msgid "<b>Preview</b>"
 msgstr "<b>ಮ�ನ�ನ��</b>"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:26
-msgid "<b>Reference Photo</b>"
-msgstr "<b>�ಲ�ಲ��ಿತ ಫ���</b>"
-
-#: ../src/f-spot.glade.h:27
+#: ../src/f-spot.glade.h:21
 msgid "<b>Size</b>"
 msgstr "<b>�ಾತ�ರ</b>"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:28
+#: ../src/f-spot.glade.h:22
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:3
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.glade.h:6
 #: ../extensions/Exporters/GalleryExport/GalleryExport.glade.h:4
@@ -2326,78 +2356,77 @@ msgstr "<b>�ಾತ�ರ</b>"
 msgid "<b>Style</b>"
 msgstr "<b>ಶ�ಲಿ</b>"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:29
+#: ../src/f-spot.glade.h:23
 msgid "<b>Summary</b>"
 msgstr "<b>ಸಾರಾ�ಶ</b>"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:30
+#: ../src/f-spot.glade.h:24
 msgid "<b>Transparent Parts</b>"
 msgstr "<b>ಪಾರದರ�ಶ� ಭಾ��ಳ�</b>"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:31
+#: ../src/f-spot.glade.h:25
 msgid "<b>View all pictures imported</b>"
 msgstr "<b>�ಮದ� ಮಾಡಲಾದ �ಲ�ಲಾ �ಿತ�ರ�ಳನ�ನ� ನ�ಡ�</b>"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:32
+#: ../src/f-spot.glade.h:26
 msgid "<b>_White Balance</b>"
 msgstr "<b>ಬಿಳಿ ಬಣ�ಣದ ಸಮತ�ಲನ(_W)</b>"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:33
+#: ../src/f-spot.glade.h:27
 msgid "<small></small>"
 msgstr "<small></small>"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:34
+#: ../src/f-spot.glade.h:28
 msgid ""
 "<small><i>Enable this to allow interpolation on zoomed images. You shouldn't "
 "disable this for viewing photos, but disabling the interpolation could be "
 "usefull in icon design.</i></small>"
-msgstr "<small><i>�ಾತ�ರ ಬದಲಾಯಿಸಲಾದ �ಿತ�ರ�ಳನ�ನ� ಪ�ರ��ಷ�ಪಿಸಲ� (���ರ�ಪ�ಲ�ಶನ�) �ದ� ನ�ರವಾ��ತ�ತದ�. ಫ����ಳನ�ನ� ನ�ಡ�ವಾ� �ದನ�ನ� ನ�ವ� �ಶ��ತ��ಳಿಸಬಾರದ�, �ದರ� �ಿಹ�ನ�ಯನ�ನ� ವಿನ�ಯಸಿಸ�ವಾ� �ದನ�ನ� �ಶ��ತ��ಳಿಸ�ವ�ದ� ಸಹಾಯವಾ��ತ�ತದ�.</i></small>"
+msgstr ""
+"<small><i>�ಾತ�ರ ಬದಲಾಯಿಸಲಾದ �ಿತ�ರ�ಳನ�ನ� ಪ�ರ��ಷ�ಪಿಸಲ� (���ರ�ಪ�ಲ�ಶನ�) �ದ� ನ�ರವಾ��ತ�ತದ�. "
+"ಫ����ಳನ�ನ� ನ�ಡ�ವಾ� �ದನ�ನ� ನ�ವ� �ಶ��ತ��ಳಿಸಬಾರದ�, �ದರ� �ಿಹ�ನ�ಯನ�ನ� ವಿನ�ಯಸಿಸ�ವಾ� "
+"�ದನ�ನ� �ಶ��ತ��ಳಿಸ�ವ�ದ� ಸಹಾಯವಾ��ತ�ತದ�.</i></small>"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:35
+#: ../src/f-spot.glade.h:29
 msgid ""
 "<small><i>You can choose how to display transparent parts in images. This "
 "option has no effect on photos, but setting this as check pattern or custom "
 "color could be usefull when viewing icons or other artworks with transparent "
 "parts.</i></small>"
-msgstr "<small><i>�ಿತ�ರ�ಳಲ�ಲಿನ ಪಾರದರ�ಶ� ಭಾ��ಳನ�ನ� ಹ��� ತ�ರಿಸಬ����ದ� ನ�ವ� �ಯ��� ಮಾಡಬಹ�ದ�. �ದರಿ�ದ ಫ����ಳ ಮ�ಲ� ಯಾವ�ದ� ಪರಿಣಾಮ ಬ�ರ�ವ�ದಿಲ�ಲ �ದರ� �ದನ�ನ� ��ರ�ತ� ಹಾ��ವ ವಿನ�ಯಾಸ �ಥವ �����ಯ ಬಣ�ಣ���� ಬದಲಾಯಿಸಿದಲ�ಲಿ ಪಾರದರ�ಶ� ಭಾ��ಳನ�ನ� ಹ��ದಿರ�ವ �ಿಹ�ನ�ಯನ�ನ� �ಥವ �ತರ� �ಲ��� ಸ�ಬ�ಧಿಸಿದವ��ಳನ�ನ� ನ�ಡ�ವಾ� ನ�ರವಾ��ತ�ತದ�.</i></small>"
-
-#: ../src/f-spot.glade.h:36
-msgid "Adjust Time"
-msgstr "ಸಮಯವನ�ನ� ಹ��ದಿಸಿ"
+msgstr ""
+"<small><i>�ಿತ�ರ�ಳಲ�ಲಿನ ಪಾರದರ�ಶ� ಭಾ��ಳನ�ನ� ಹ��� ತ�ರಿಸಬ����ದ� ನ�ವ� �ಯ��� ಮಾಡಬಹ�ದ�. "
+"�ದರಿ�ದ ಫ����ಳ ಮ�ಲ� ಯಾವ�ದ� ಪರಿಣಾಮ ಬ�ರ�ವ�ದಿಲ�ಲ �ದರ� �ದನ�ನ� ��ರ�ತ� ಹಾ��ವ ವಿನ�ಯಾಸ "
+"�ಥವ �����ಯ ಬಣ�ಣ���� ಬದಲಾಯಿಸಿದಲ�ಲಿ ಪಾರದರ�ಶ� ಭಾ��ಳನ�ನ� ಹ��ದಿರ�ವ �ಿಹ�ನ�ಯನ�ನ� �ಥವ �ತರ� "
+"�ಲ��� ಸ�ಬ�ಧಿಸಿದವ��ಳನ�ನ� ನ�ಡ�ವಾ� ನ�ರವಾ��ತ�ತದ�.</i></small>"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:37
+#: ../src/f-spot.glade.h:30
 msgid "Adjust _Time..."
 msgstr "ಸಮಯವನ�ನ� ಹ��ದಿಸ�(_T)..."
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:38
-msgid "Adjusted date: "
-msgstr "ಹ��ದಿಸಲಾದ ಸಮಯ: "
-
-#: ../src/f-spot.glade.h:39
+#: ../src/f-spot.glade.h:31
 msgid "Arrange _by"
 msgstr "ಹ��� ��ಡಿಸ�(_b)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:40
+#: ../src/f-spot.glade.h:32
 msgid "As _background"
 msgstr "ಹಿನ�ನಲ�ಯಾ�ಿ(_b)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:41
+#: ../src/f-spot.glade.h:33
 msgid "As _custom color: "
 msgstr "�����ಯ ಬಣ�ಣವಾ�ಿ(_c): "
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:42
+#: ../src/f-spot.glade.h:34
 msgid "As check _pattern"
 msgstr "ಪರ���ಷಾ ವಿನ�ಯಾಸವಾ�ಿ(_p)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:43
+#: ../src/f-spot.glade.h:35
 msgid "Attach Tags:"
 msgstr "à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ಲà²?ತà³?ತಿಸà³?:"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:44
+#: ../src/f-spot.glade.h:36
 msgid "Attach tag:"
 msgstr "à²?à³?ಯಾà²?à³?â?? à²?ನà³?ನà³? ಲà²?ತà³?ತಿಸà³?:"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:45
+#: ../src/f-spot.glade.h:37
 #: ../extensions/Exporters/CDExport/CDExport.glade.h:3
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.glade.h:7
 #: ../extensions/Exporters/GalleryExport/GalleryExport.glade.h:7
@@ -2405,99 +2434,95 @@ msgstr "à²?à³?ಯಾà²?à³?â?? à²?ನà³?ನà³? ಲà²?ತà³?ತಿಸà³?:"
 msgid "Autorotate"
 msgstr "ಸ�ವಯ�ತಿರ��ಿಸ�ವಿ��"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:47
+#: ../src/f-spot.glade.h:39
 msgid "By _Date"
 msgstr "ದಿನಾ��ದಿ�ದ(_D)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:48
+#: ../src/f-spot.glade.h:40
 msgid "By _Import Roll"
 msgstr "�ಮದ� ಸ�ರ�ಳಿಯಾ�ಿ(_I)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:49
+#: ../src/f-spot.glade.h:41
 msgid "By _Rating"
 msgstr "ರà³?à²?ಿà²?à²?à³?â??ನ ಮà³?ಲà³?(_R)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:50
+#: ../src/f-spot.glade.h:42
 msgid "CD"
 msgstr "CD"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:51
+#: ../src/f-spot.glade.h:43
 msgid "C_ontrast:"
 msgstr "ವ�ದ�ಶ�ಯ(_o):"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:52
+#: ../src/f-spot.glade.h:44
 msgid "Camera Selection"
 msgstr "��ಯಾಮ�ರ �ಯ���"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:53
+#: ../src/f-spot.glade.h:45
 msgid "Copy Locat_ion"
 msgstr "ಸ�ಥಳವನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡ�(_i)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:54
+#: ../src/f-spot.glade.h:46
 msgid "Copy files to the Photos folder"
 msgstr "�ಡತ�ಳನ�ನ� ಫ����ಳ �ಡತ��ಶ���� �ಾಪಿ ಮಾಡ�"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:55
+#: ../src/f-spot.glade.h:47
 msgid "Create Mail"
 msgstr "ಮ�ಲ� �ನ�ನ� ರ�ಿಸ�"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:56
+#: ../src/f-spot.glade.h:48
 msgid "Create New _Tag..."
 msgstr "ಹ�ಸ ��ಯಾ�� �ನ�ನ� ರ�ಿಸ�(_T)..."
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:57
+#: ../src/f-spot.glade.h:49
 msgid "Create _New Version..."
 msgstr "ಹ�ಸ �ವ�ತ�ತಿಯನ�ನ� ರ�ಿಸ�(_N)..."
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:58
+#: ../src/f-spot.glade.h:50
 msgid "Create _icon for this tag when first used"
 msgstr "� �ಿಹ�ನ�ಯನ�ನ� ಮ�ದಲ ಬಾರಿ�� ಬಳಸಿದಾ� �ದ���ಾ�ಿ �ಿಹ�ನ�ಯನ�ನ� ರ�ಿಸ�(_i)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:59
+#: ../src/f-spot.glade.h:51
 msgid "Create a mail with the selected photos (possibly resized) attached"
 msgstr "�ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ಫ����ಳನ�ನ� () ಲ�ತ�ತಿಸಿ ��ದ� ಮ�ಲ� �ನ�ನ� ರ�ಿಸಿ"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:60
-msgid "Current date:"
-msgstr "ಪ�ರಸ��ರ ದಿನಾ��:"
-
-#: ../src/f-spot.glade.h:61
+#: ../src/f-spot.glade.h:52
 msgid "Detect duplicates"
 msgstr "ದ�ವಿ ಪ�ರತಿ�ಳನ�ನ� ಪತ�ತ� ಹ����"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:62
+#: ../src/f-spot.glade.h:53
 msgid "Display File _Names"
 msgstr "�ಡತದ ಹ�ಸರ��ಳನ�ನ� ತ�ರಿಸ�(_N)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:63
+#: ../src/f-spot.glade.h:54
 msgid "Display only those photos that were imported in specified Rolls."
 msgstr "ನಿಶ��ಿತ ಸ�ರ�ಳಿ�ಳಲ�ಲಿ �ಮದ� ಮಾಡಲಾದ ಫ����ಳನ�ನ� ತ�ರಿಸ�."
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:64
+#: ../src/f-spot.glade.h:55
 msgid "Do not send a mail"
 msgstr "��ದ� ಮ�ಲ� �ನ�ನ� �ಳ�ಹಿಸಬ�ಡ"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:65
+#: ../src/f-spot.glade.h:56
 msgid "E-_Mail:"
 msgstr "�-ಮ�ಲ�(_M):"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:66
+#: ../src/f-spot.glade.h:57
 msgid "E_xport titles and comments"
 msgstr "ಶ�ರ�ಷಿ���ಳನ�ನ� ಹಾ�� �ಿಪ�ಪಣಿ�ಳನ�ನ� ರಫ�ತ� ಮಾಡ�(_x)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:67
+#: ../src/f-spot.glade.h:58
 msgid "Edit Tag Icon"
 msgstr "à²?à³?ಯಾà²?à³?â??ನ à²?ಿಹà³?ನà³?ಯನà³?ನà³? ಸà²?ಪಾದಿಸà³?"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:68
+#: ../src/f-spot.glade.h:59
 msgid "Edit icon"
 msgstr "�ಿಹ�ನ�ಯನ�ನ� ಸ�ಪಾದಿಸ�"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:69
+#: ../src/f-spot.glade.h:60
 msgid "Estimated new size"
 msgstr "�ಹಿಸಲಾದ ಹ�ಸ �ಾತ�ರ"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:70
+#: ../src/f-spot.glade.h:61
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:6
 #: ../extensions/Exporters/GalleryExport/GalleryExport.glade.h:8
 #: ../extensions/Exporters/PicasaWebExport/PicasaWebExport.glade.h:9
@@ -2506,405 +2531,403 @@ msgstr "�ಹಿಸಲಾದ ಹ�ಸ �ಾತ�ರ"
 msgid "Export"
 msgstr "ರಫ�ತ�ಮಾಡ�"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:71
+#: ../src/f-spot.glade.h:62
 msgid "Extra large"
 msgstr "�ತಿ ದ�ಡ�ಡದಾದ"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:72
+#: ../src/f-spot.glade.h:63
 msgid "F-Spot"
 msgstr "F-Spot"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:73
+#: ../src/f-spot.glade.h:64
 msgid "F-Spot View"
 msgstr "F-Spot ನ��"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:75
+#: ../src/f-spot.glade.h:66
 msgid "Filter on selected rolls"
 msgstr "�ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ಸ�ರ�ಳಿ�ಳಲ�ಲಿ ಶ�ಧಿಸ�"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:76
+#: ../src/f-spot.glade.h:67
 msgid "Fin_d"
 msgstr "ಹ�ಡ���(_d)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:77
+#: ../src/f-spot.glade.h:68
 msgid "G_allery:"
 msgstr "��ಯಾಲರಿ(_a):"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:78
+#: ../src/f-spot.glade.h:69
 msgid "Gallery"
 msgstr "��ಯಾಲರಿ"
 
 #. Translators: this string means 'source of import'
-#: ../src/f-spot.glade.h:81
+#: ../src/f-spot.glade.h:72
 msgid "Import Source:"
 msgstr "�ಮದ� ��ರ:"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:82
+#: ../src/f-spot.glade.h:73
 msgid "Include subfolders"
 msgstr "�ಪ�ಡತ��ಶ�ಳನ�ನ� ಸ�ರ�ಪಡಿಸ�"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:83
+#: ../src/f-spot.glade.h:74
 msgid "Large"
 msgstr "ದ�ಡ�ಡದಾದ"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:84
+#: ../src/f-spot.glade.h:75
 msgid "Manage _Extensions"
 msgstr "ವಿಸ�ತರಣ��ಳನ�ನ� ನಿರ�ವಹಿಸ�(_E)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:85
+#: ../src/f-spot.glade.h:76
 msgid "Manage your custom selection ratios"
 msgstr "ನಿಮ�ಮ �����ಯ �ಯ��� �ನ�ಪಾತವನ�ನ� ನಿರ�ವಹಿಸಿ"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:86
+#: ../src/f-spot.glade.h:77
 msgid "Medium"
 msgstr "ಮಧ�ಯಮ"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:88
+#: ../src/f-spot.glade.h:79
 msgid "No _image"
 msgstr "ಯಾವ�ದ� �ಿತ�ರ�ಳಿಲ�ಲ (_i)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:89
+#: ../src/f-spot.glade.h:80
 msgid "Number of photos in selected rolls:"
 msgstr "�ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ಸ�ರ�ಳಿಯಲ�ಲಿನ ಫ����ಳ ಸ���ಯ�:"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:90
+#: ../src/f-spot.glade.h:81
 msgid "Number of pictures"
 msgstr "�ಿತ�ರ�ಳ ಸ���ಯ�"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:91
+#: ../src/f-spot.glade.h:82
 msgid "Open _Folder..."
 msgstr "�ಡತ��ಶವನ�ನ� ತ�ರ�(_F)..."
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:93
+#: ../src/f-spot.glade.h:84
 msgid "Original size (possible very large file size)"
 msgstr "ಮ�ಲ �ಾತ�ರ (ಬಹ�ಷ� �ತಿ ಹ����ಿನ �ಡತದ �ಾತ�ರ)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:94
+#: ../src/f-spot.glade.h:85
 msgid "P_arent Tag:"
 msgstr "ಮ�ಲ ��ಯಾ��(_a):"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:95
+#: ../src/f-spot.glade.h:86
 msgid "Page Set_up..."
 msgstr "ಪ��ದ ಸಿದ�ಧತ��ಳ�(_u)..."
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:96
+#: ../src/f-spot.glade.h:87
 msgid "Pause"
 msgstr "ವಿರಮಿಸ�"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:97
+#: ../src/f-spot.glade.h:88
 msgid "Photo 0 of 0"
 msgstr "0 ಯಲ�ಲಿ 0 ಫ���"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:100
+#: ../src/f-spot.glade.h:91
 msgid "Re_fresh Thumbnail"
 msgstr "ತà²?ಬà³?â??ನà³?ಲà³? à²?ನà³?ನà³? ಪà³?ನಶà³?à²?à³?ತನà²?à³?ಳಿಸà³?(_f)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:102
+#: ../src/f-spot.glade.h:93
 msgid "Repair"
 msgstr "ಸರಿಪಡಿಸ�"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:105
+#: ../src/f-spot.glade.h:96
 msgid "Select Photos to Copy From Camera..."
 msgstr "��ಯಾಮ�ರಾದಿ�ದ �ಾಪಿ ಮಾಡಲ� ಫ����ಳನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡ�..."
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:107
+#: ../src/f-spot.glade.h:98
 msgid "Select _None"
 msgstr "�ನನ�ನ� �ರಿಸಬ�ಡ(_N)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:108
+#: ../src/f-spot.glade.h:99
 msgid "Select a Tag..."
 msgstr "��ದ� ��ಯಾ�� �ನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡ�..."
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:109
+#: ../src/f-spot.glade.h:100
 msgid "Select the camera from which you want to transfer files"
 msgstr "ಯಾವ ��ಯಾಮ�ರಾದಿ�ದ �ಡತ�ಳನ�ನ� �ಮದ� ಮಾಡಿ��ಳ�ಳಬ��� �ನ�ನ�ವ�ದನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿ"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:110
+#: ../src/f-spot.glade.h:101
 msgid "Selected Camera: "
 msgstr "�ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ��ಯಾಮ�ರ: "
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:111
+#: ../src/f-spot.glade.h:102
 msgid "Selection Constraints"
 msgstr "�ಯ���ಯ ಮಿತಿ�ಳ�"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:112
+#: ../src/f-spot.glade.h:103
 msgid "Send by _Mail..."
 msgstr "ಮ�ಲ� ಮ�ಲ� �ಳ�ಹಿಸ�(_M)..."
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:113
+#: ../src/f-spot.glade.h:104
 msgid "Set Rating Filter"
 msgstr "ರ��ಿ��� ಫಿಲ��ರ� �ನ�ನ� ಹ��ದಿಸಿ"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:114
+#: ../src/f-spot.glade.h:105
 msgid "Set as _Background"
 msgstr "ಹಿನ�ನಲ�ಯಾ�ಿ ಬಳಸ�(_B)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:116
+#: ../src/f-spot.glade.h:106
 msgid "Show all photos."
 msgstr "�ಲ�ಲಾ ಫ����ಳನ�ನ� ತ�ರಿಸ�."
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:117
+#: ../src/f-spot.glade.h:107
 msgid "Show or hide the side pane"
 msgstr "ಬಲಬದಿಯ ಫಲ�ವನ�ನ� �ಾಣಿಸ� �ಥವ �ಡ�ಿಸ�"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:118
+#: ../src/f-spot.glade.h:108
 msgid "Show or hide the toolbar"
 msgstr "�ಪ�ರಣಪ���ಿಯನ�ನ� �ಾಣಿಸ� �ಥವ �ಡ�ಿಸ�"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:119
+#: ../src/f-spot.glade.h:109
 msgid "Side _pane"
 msgstr "ಬದಿಯ ಫಲ�(_p)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:120
+#: ../src/f-spot.glade.h:110
 msgid "Side_bar"
 msgstr "ಬದಿಯ ಪ���ಿ(_b)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:121
+#: ../src/f-spot.glade.h:111
 msgid "Small"
 msgstr "�ಿ���ದಾದ"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:122
-msgid "Space all photos by"
-msgstr "ಫ����ಳನ�ನ� �ದರ �ಧಾರದ ಮ�ಲ� �ರಿಸ�"
-
-#: ../src/f-spot.glade.h:123
+#: ../src/f-spot.glade.h:112
 msgid ""
 "Specify if an original size picture should be rotated or not. Smaller sizes "
 "are automatically rotated."
-msgstr "ಮ�ಲ �ಾತ�ರದ �ಿತ�ರ�ಳನ�ನ� ತಿರ��ಿಸಬ��� �ಥವ ಬ�ಡವ�. �ಿ��� �ಾತ�ರ�ಳ �ಿತ�ರ�ಳ� ತಾವಾ�ಿಯ� ತಿರ��ಿಸಲ�ಪಡ�ತ�ತವ�."
+msgstr ""
+"ಮ�ಲ �ಾತ�ರದ �ಿತ�ರ�ಳನ�ನ� ತಿರ��ಿಸಬ��� �ಥವ ಬ�ಡವ�. �ಿ��� �ಾತ�ರ�ಳ �ಿತ�ರ�ಳ� ತಾವಾ�ಿಯ� "
+"ತಿರ��ಿಸಲ�ಪಡ�ತ�ತವ�."
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:124
+#: ../src/f-spot.glade.h:113
 msgid "Strip image _metadata"
 msgstr "�ಿತ�ರಿ��ಯ ಮ��ಾಡ��ವನ�ನ� ಹ�ರತ���(_m)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:125
+#: ../src/f-spot.glade.h:114
 msgid "T_ags"
 msgstr "à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳà³?(_a)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:126
+#: ../src/f-spot.glade.h:115
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.cs:1179
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.cs:1180
 msgid "Tags: "
 msgstr "à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳà³?: "
 
 #. Note for translators: meant as Temperature
-#: ../src/f-spot.glade.h:128
+#: ../src/f-spot.glade.h:117
 msgid "Te_mp:"
 msgstr "�ಷ�ಣತ�(_m):"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:129
+#: ../src/f-spot.glade.h:118
 msgid "Thumbnail _elements"
 msgstr "ತà²?ಬà³?â??ನà³?ಲà³? à²?à²?à²?à²?ಳà³?(_e)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:130
+#: ../src/f-spot.glade.h:119
 msgid "Tiny"
 msgstr "�ತ�ಯ�ತ �ಿ���ದಾದ"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:131
+#: ../src/f-spot.glade.h:120
 msgid "Too_lbar"
 msgstr "�ಪ�ರಣಪ���ಿ(_l)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:132
+#: ../src/f-spot.glade.h:121
 msgid "Total original size"
 msgstr "����� ಮ�ಲ �ಾತ�ರ"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:133
+#: ../src/f-spot.glade.h:122
 msgid "View"
 msgstr "ನ��"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:134
+#: ../src/f-spot.glade.h:123
 msgid "Zoom _in"
 msgstr "ಹಿ���ಿಸ�(_i)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:135
+#: ../src/f-spot.glade.h:124
 msgid "Zoom _out"
 msgstr "�����ಿಸ�(_o)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:136
+#: ../src/f-spot.glade.h:125
 msgid "Zoom in"
 msgstr "ಹಿ���ಿಸ�"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:137
+#: ../src/f-spot.glade.h:126
 msgid "Zoom out"
 msgstr "�����ಿಸ�"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:139
+#: ../src/f-spot.glade.h:128
 msgid "_Attach Tag to Selection"
 msgstr "��ಯಾ�� �ನ�ನ� �ಯ����� ಲ�ತ�ತಿಸ�(_A)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:140
+#: ../src/f-spot.glade.h:129
 msgid "_Brightness:"
 msgstr "ಪ�ರ�ಾಶತ�(_B):"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:142
+#: ../src/f-spot.glade.h:131
 msgid "_Clear Rating Filter"
 msgstr "ರ��ಿ��� ಶ�ಧ�ವನ�ನ� �ಳಿಸ�(_C)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:143
+#: ../src/f-spot.glade.h:132
 msgid "_Clear Roll Filter"
 msgstr "ಸ�ರ�ಳಿ ಶ�ಧ�ವನ�ನ� �ಳಿಸ�(_C)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:144
+#: ../src/f-spot.glade.h:133
 msgid "_Components"
 msgstr "����ಳ�(_C)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:145
+#: ../src/f-spot.glade.h:134
 msgid "_Contents"
 msgstr "ವಿಷಯ�ಳ�(_C)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:146
+#: ../src/f-spot.glade.h:135
 #: ../extensions/Exporters/ZipExport/ZipExport.glade.h:1
 msgid "_Create"
 msgstr "ನಿರ�ಮಿಸ�(_C)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:147
+#: ../src/f-spot.glade.h:136
 msgid "_Create Mail"
 msgstr "ಮ�ಲನ�ನ� ಸ�ರ�ಿಸ�(_C)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:148
+#: ../src/f-spot.glade.h:137
 msgid "_Dates"
 msgstr "ದಿನಾ���ಳ�(_D)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:150
+#: ../src/f-spot.glade.h:139
 msgid "_Delete Selected Tag"
 msgstr "�ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ��ಯಾ�� �ನ�ನ� �ಳಿಸ�(_D)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:151
+#: ../src/f-spot.glade.h:140
 msgid "_Delete Version"
 msgstr "�ವ�ತ�ತಿಯನ�ನ� �ಳಿಸ�(_D)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:152
+#: ../src/f-spot.glade.h:141
 msgid "_Edit"
 msgstr "ಸ�ಪಾದನ�(_E)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:153
+#: ../src/f-spot.glade.h:142
 msgid "_Edit Selected Tag..."
 msgstr "�ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ��ಯಾ�� �ನ�ನ� ಸ�ಪಾದಿಸ�(_E)..."
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:154
+#: ../src/f-spot.glade.h:143
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:15
 #: ../extensions/Exporters/SmugMugExport/SmugMugExport.glade.h:12
 msgid "_Export"
 msgstr "ರಫ�ತ�(_E)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:155
+#: ../src/f-spot.glade.h:144
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:16
 #: ../extensions/Exporters/PicasaWebExport/PicasaWebExport.glade.h:20
 msgid "_Export tags"
 msgstr "à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ರಫà³?ತà³? ಮಾಡà³?(_E)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:156
+#: ../src/f-spot.glade.h:145
 msgid "_Export to"
 msgstr "�ಲ�ಲಿ�� ರಫ�ತ� ಮಾಡ�(_E)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:157
+#: ../src/f-spot.glade.h:146
 #: ../extensions/Exporters/GalleryExport/GalleryExport.glade.h:15
 #: ../extensions/Exporters/PicasaWebExport/PicasaWebExport.glade.h:21
 #: ../extensions/Exporters/SmugMugExport/SmugMugExport.glade.h:13
 msgid "_Export to Album:"
 msgstr "à²?ಲà³?ಬಮà³?â??à²?à³? ರಫà³?ತà³? ಮಾಡà³?(_E):"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:158
+#: ../src/f-spot.glade.h:147
 msgid "_Exposure:"
 msgstr "à²?à²?à³?ಸà³?â??ಪà³?ಶರà³?(_E):"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:159
+#: ../src/f-spot.glade.h:148
 msgid "_Filmstrip"
 msgstr "ಫಿಲ�ಮ� ಸ���ರಿಪ�(_F)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:160
+#: ../src/f-spot.glade.h:149
 msgid "_Flickr"
 msgstr "_Flickr"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:161
+#: ../src/f-spot.glade.h:150
 msgid "_Folder"
 msgstr "�ಡತ��ಶ(_F)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:162
+#: ../src/f-spot.glade.h:151
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "ಪ�ರ�ಣತ�ರ�(_F)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:163
+#: ../src/f-spot.glade.h:152
 msgid "_Gallery"
 msgstr "��ಯಾಲರಿ(_G)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:164
+#: ../src/f-spot.glade.h:153
 msgid "_Help"
 msgstr "ಸಹಾಯ(_H)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:165
+#: ../src/f-spot.glade.h:154
 msgid "_Hidden"
 msgstr "�ಡ�ಿಸಲಾದ(_H)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:166
+#: ../src/f-spot.glade.h:155
 msgid "_Hue:"
 msgstr "ಬಣ�ಣ(_H):"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:167
+#: ../src/f-spot.glade.h:156
 msgid "_Icon:"
 msgstr "�ಿಹ�ನ�(_I):"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:168
+#: ../src/f-spot.glade.h:157
 msgid "_Import..."
 msgstr "�ಮದ� ಮಾಡಿ��(_I)..."
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:169
+#: ../src/f-spot.glade.h:158
 msgid "_Interpolate image on zoom"
 msgstr "�ಿತ�ರದ �ಾತ�ರಬದಲಾಯಿಸಿದಾ� �ದನ�ನ� ಪ�ರ��ಷ�ಪಿಸ� (���ರ�ಪ�ಲ���)(_I)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:170
+#: ../src/f-spot.glade.h:159
 msgid "_Large"
 msgstr "ದ�ಡ�ಡದಾದ(_L)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:171
+#: ../src/f-spot.glade.h:160
 msgid "_Last Import Roll"
 msgstr "��ನ�ಯ ಬಾರಿ�� �ಮದ� ಮಾಡಲಾದ ಸ�ರ�ಳಿ(_L)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:172
+#: ../src/f-spot.glade.h:161
 msgid "_Loupe"
 msgstr "ಲ�ಪ�(_L)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:173
+#: ../src/f-spot.glade.h:162
 msgid "_Medium"
 msgstr "ಮಧ�ಯಮ(_M)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:174
+#: ../src/f-spot.glade.h:163
 msgid "_Month"
 msgstr "ತಿ��ಳ�(_M)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:175
+#: ../src/f-spot.glade.h:164
 msgid "_New Window"
 msgstr "ಹ�ಸ ವಿ�ಡ�(_N)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:176
+#: ../src/f-spot.glade.h:165
 msgid "_Open album in browser when done uploading"
 msgstr "à²?ಪà³?â??ಲà³?ಡà³? ಮಾಡà³?ವಿà²?à³?ಯà³? ಪà³?ರà³?ಣà²?à³?à²?ಡಾà²? à²?ಲà³?ಬಮà³? à²?ನà³?ನà³? ತà³?ರà³?(_O)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:177
+#: ../src/f-spot.glade.h:166
 msgid "_Open destination when done exporting"
 msgstr "�ಮದ� ಮಾಡ�ವಿ��ಯ� ಪ�ರ�ಣ���ಡಾ� ��ರಿ ಸ�ಥಳವನ�ನ� ತ�ರ�(_O)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:178
+#: ../src/f-spot.glade.h:167
 msgid "_Photo"
 msgstr "�ಿತ�ರ(_P)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:179
+#: ../src/f-spot.glade.h:168
 msgid "_Quit"
 msgstr "ನಿರ��ಮಿಸ�(_Q)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:180
+#: ../src/f-spot.glade.h:169
 msgid "_Ratings"
 msgstr "ರà³?à²?ಿà²?à²?à³?â??à²?ಳà³?(_R)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:182
+#: ../src/f-spot.glade.h:171
 msgid "_Remove Tag From Selection"
 msgstr "�ಯ���ಯಿ�ದ ��ಯಾ�� �ನ�ನ� ತ���ದ�ಹಾ��(_R)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:183
+#: ../src/f-spot.glade.h:172
 msgid "_Rename Version"
 msgstr "�ವ�ತ�ತಿಯ ಹ�ಸರನ�ನ� ಬದಲಾಯಿಸ�(_R)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:184
+#: ../src/f-spot.glade.h:173
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:17
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.glade.h:17
 #: ../extensions/Exporters/GalleryExport/GalleryExport.glade.h:20
@@ -2913,92 +2936,92 @@ msgstr "�ವ�ತ�ತಿಯ ಹ�ಸರನ�ನ� ಬದಲಾಯಿಸ
 msgid "_Resize to: "
 msgstr "�ದ���� �ಾತ�ರ ಬದಲಾಯಿಸ�(_R): "
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:186
+#: ../src/f-spot.glade.h:175
 msgid "_Saturation:"
 msgstr "ಸ�ಯಾ��ರ�ಶನ�(_S):"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:187
+#: ../src/f-spot.glade.h:176
 msgid "_Scale photos to no larger than: "
 msgstr "ಫ����ಳ �ಳತ�ಯನ�ನ� �ದ���ಿ�ತ ದ�ಡ�ಡದಾ�ಿಸಬ�ಡ(_S): "
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:188
+#: ../src/f-spot.glade.h:177
 msgid "_Select Import Rolls..."
 msgstr "�ಮದ� ಸ�ರ�ಳಿ�ಳನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡ�(_S)..."
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:189
+#: ../src/f-spot.glade.h:178
 msgid "_Set Date Range..."
 msgstr "ದತ�ತಾ�ಶ ವ�ಯಾಪ�ತಿಯನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡ�(_S)..."
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:190
+#: ../src/f-spot.glade.h:179
 msgid "_Set Rating filter..."
 msgstr "ರ��ಿ��� ಶ�ಧ�ವನ�ನ� ಹ��ದಿಸ�(_S)..."
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:191
+#: ../src/f-spot.glade.h:180
 msgid "_Sharpen..."
 msgstr "ತ���ಷ�ಣ��ಳಿಸ�(_S)..."
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:192
+#: ../src/f-spot.glade.h:181
 msgid "_Slideshow"
 msgstr "�ಾರ�ಫಲ� ಪ�ರದರ�ಶನ(_S)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:193
+#: ../src/f-spot.glade.h:182
 msgid "_Small"
 msgstr "�ಿ���ದಾದ(_S)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:194
+#: ../src/f-spot.glade.h:183
 msgid "_Strip metadata"
 msgstr "ಮ��ಾಡ��ಾವನ�ನ� ಹ�ರತ���(_S)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:195
+#: ../src/f-spot.glade.h:184
 msgid "_Tag Icons"
 msgstr "��ಯಾ�� �ಿಹ�ನ��ಳ�(_T)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:196
+#: ../src/f-spot.glade.h:185
 msgid "_Tag Name:"
 msgstr "��ಯಾ�� ಹ�ಸರ�(_T):"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:197
+#: ../src/f-spot.glade.h:186
 msgid "_Tags"
 msgstr "à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳà³?(_T)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:198
+#: ../src/f-spot.glade.h:187
 msgid "_Timeline"
 msgstr "�ಾಲಾವಧಿ(_T)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:199
+#: ../src/f-spot.glade.h:188
 msgid "_Tint:"
 msgstr "ನಸ�ಬಣ�ಣ(_T):"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:200
+#: ../src/f-spot.glade.h:189
 msgid "_Toolbar"
 msgstr "�ಪ�ರಣಪ���ಿ(_T)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:201
+#: ../src/f-spot.glade.h:190
 msgid "_Tools"
 msgstr "�ಪ�ರಣ�ಳ�(_T)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:202
+#: ../src/f-spot.glade.h:191
 msgid "_URI:"
 msgstr "_URI:"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:203
+#: ../src/f-spot.glade.h:192
 msgid "_Untagged Photos"
 msgstr "��ಯಾ�� ಮಾಡದ� �ರ�ವ ಫ����ಳ�(_U)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:204
+#: ../src/f-spot.glade.h:193
 msgid "_Version"
 msgstr "�ವ�ತ�ತಿ(_V)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:205
+#: ../src/f-spot.glade.h:194
 msgid "_View"
 msgstr "ನ��(_V)"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:206
+#: ../src/f-spot.glade.h:195
 msgid "_Virtual Filesystem"
 msgstr "ವರ���ವಲ� �ಾರ�ಯವ�ಯವಸ�ಥ�(_V)"
 
 #. at, or after a date, or between dates
-#: ../src/f-spot.glade.h:209
+#: ../src/f-spot.glade.h:198
 msgid ""
 "at\n"
 "after\n"
@@ -3008,19 +3031,7 @@ msgstr ""
 "ದಿನಾ��ದ ನ�ತರ\n"
 "ದಿನಾ��ದ ನಡ�ವ�"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:212
-msgid "difference:"
-msgstr "ವ�ಯತ�ಯಾಸ:"
-
-#: ../src/f-spot.glade.h:213
-msgid "img_000.jpg"
-msgstr "img_000.jpg"
-
-#: ../src/f-spot.glade.h:214
-msgid "min. Starting at {0}"
-msgstr "{0} ನಲ�ಲಿ �ರ�ಭ��ಳ�ಳ�ವ ನಿಮಿಷ"
-
-#: ../src/f-spot.glade.h:215
+#: ../src/f-spot.glade.h:201
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:19
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.glade.h:19
 #: ../extensions/Exporters/GalleryExport/GalleryExport.glade.h:23
@@ -3029,7 +3040,7 @@ msgstr "{0} ನಲ�ಲಿ �ರ�ಭ��ಳ�ಳ�ವ ನಿಮಿಷ"
 msgid "pixels"
 msgstr "ಪಿ��ಸ�ಲ�ಲ��ಳ�"
 
-#: ../src/f-spot.glade.h:216
+#: ../src/f-spot.glade.h:202
 msgid "x"
 msgstr "x"
 
@@ -3041,6 +3052,25 @@ msgstr "F-Spot ನಿ�ದ ��ದ� �ಾರ�ಫಲ� ಪ�ರದರ
 msgid "F-Spot photos"
 msgstr "F-Spot ಫ����ಳ�"
 
+#: ../extensions/Editors/BlackoutEditor/BlackoutEditor.cs:18
+msgid "Blackout"
+msgstr "�ಪ�ಪಾ�ಿಸ�"
+
+#: ../extensions/Editors/BlackoutEditor/BlackoutEditor.cs:26
+#| msgid "Select the area that needs cropping."
+msgid "Select the area that you want blacked out."
+msgstr "�ಪ�ಪಾ�ಿಸಬ��ಿರ�ವ �ಾ�ವನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿ."
+
+#: ../extensions/Editors/PixelateEditor/PixelateEditor.cs:18
+#| msgid "Private"
+msgid "Pixelate"
+msgstr "ಪಿ��ಸ�ಲ���"
+
+#: ../extensions/Editors/PixelateEditor/PixelateEditor.cs:26
+#| msgid "Select the area that needs cropping."
+msgid "Select the area that you want pixelated."
+msgstr "ಪಿ��ಸ�ಲ��� ಮಾಡಬ��ಿರ�ವ �ಾ�ವನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿ."
+
 #: ../extensions/Exporters/CDExport/CDExport.addin.xml.h:1
 msgid "_CD..."
 msgstr "_CD..."
@@ -3054,7 +3084,7 @@ msgstr "�ಿತ�ರ \"{0}\" �ನ�ನ� CD �� ವರ��ಾಯಿ
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.cs:379
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.cs:285
 #: ../extensions/Exporters/GalleryExport/GalleryExport.cs:808
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:551
+#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:380
 #: ../extensions/Exporters/PicasaWebExport/PicasaWebExport.cs:704
 #: ../extensions/Exporters/SmugMugExport/SmugMugExport.cs:607
 msgid "Done Sending Photos"
@@ -3125,7 +3155,9 @@ msgstr "ದ�ಢ��ರಿಸಿ"
 msgid ""
 "Return to this window after you have finished the authorization process on "
 "{0} and click the \"Complete Authorization\" button below"
-msgstr "{0} ನಲ�ಲಿ ನ�ವ� ದ�ಢ��ರಣ ಪ�ರ��ರಿಯ�ಯನ�ನ� ಪ�ರ�ಣ��ಳಿಸಿದ ನ�ತರ � ವಿ�ಡ��� ಹಿ�ತಿರ��� ಹಾ�� � ��ಳ�ಿನ \"ದ�ಢ��ರಣವನ�ನ� ಪ�ರ�ಣ��ಳಿಸ�\" ���ಡಿಯನ�ನ� ��ಲಿ���ಿಸಿ"
+msgstr ""
+"{0} ನಲ�ಲಿ ನ�ವ� ದ�ಢ��ರಣ ಪ�ರ��ರಿಯ�ಯನ�ನ� ಪ�ರ�ಣ��ಳಿಸಿದ ನ�ತರ � ವಿ�ಡ��� ಹಿ�ತಿರ��� ಹಾ�� "
+"� ��ಳ�ಿನ \"ದ�ಢ��ರಣವನ�ನ� ಪ�ರ�ಣ��ಳಿಸ�\" ���ಡಿಯನ�ನ� ��ಲಿ���ಿಸಿ"
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.cs:112
 msgid "Complete Authorization"
@@ -3178,7 +3210,7 @@ msgstr "{0} à²?à³? à²?ಪà³?â??ಲà³?ಡà³? ಮಾಡà³?ವಲà³?ಲಿ ದà³?
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.cs:381
 #: ../extensions/Exporters/GalleryExport/GalleryExport.cs:810
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:553
+#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:382
 #: ../extensions/Exporters/PicasaWebExport/PicasaWebExport.cs:706
 #: ../extensions/Exporters/SmugMugExport/SmugMugExport.cs:609
 msgid "Upload Complete"
@@ -3193,11 +3225,13 @@ msgstr "ಪ�ರವ�ಶಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ."
 msgid ""
 "F-Spot was unable to log on to {0}. Make sure you have given the "
 "authentication using {0} web browser interface."
-msgstr "{0} �� ಪ�ರವ�ಶಿಸಲ� F-Spot ನಿ�ದ ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ. ನ�ವ� {0} �ಾಲ ವ���ಷ� ಸ�ಪರ��ವನ�ನ� ಬಳಸಿ���ಡ� ದ�ಢ��ರಣವನ�ನ� �ದ�ಿಸಿದ�ದ�ರಿ ��ದ� ��ಿತಪಡಿಸಿ��ಳ�ಳಿ."
+msgstr ""
+"{0} �� ಪ�ರವ�ಶಿಸಲ� F-Spot ನಿ�ದ ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ. ನ�ವ� {0} �ಾಲ ವ���ಷ� ಸ�ಪರ��ವನ�ನ� "
+"ಬಳಸಿ���ಡ� ದ�ಢ��ರಣವನ�ನ� �ದ�ಿಸಿದ�ದ�ರಿ ��ದ� ��ಿತಪಡಿಸಿ��ಳ�ಳಿ."
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.cs:475
 #: ../extensions/Exporters/GalleryExport/GalleryExport.cs:732
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:477
+#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:299
 #: ../extensions/Exporters/PicasaWebExport/PicasaWebExport.cs:597
 #: ../extensions/Exporters/SmugMugExport/SmugMugExport.cs:522
 msgid "Uploading Pictures"
@@ -3216,7 +3250,10 @@ msgid ""
 "F-Spot needs your authorization in order to upload photos to your {0} "
 "account. Press the \"Authorize\" button to open a web browser and give F-"
 "Spot the authorization. "
-msgstr "ನಿಮà³?ಮ {0} à²?ಾತà³?à²?à³? ಫà³?à²?à³?à²?ಳನà³?ನà³? à²?ಪà³?â??ಲà³?ಡà³? ಮಾಡಲà³? ದà³?ಢà³?à²?ರಿಸà³?ವà²?ತà³? F-Spot à²?à³?ಳà³?ತà³?ತದà³?. à²?à²?ದà³? à²?ಾಲ ವà³?à²?à³?ಷà²?ವನà³?ನà³? ತà³?ರà³?ದà³? F-Spot à²?à³? ದà³?ಢà³?à²?ರಣವನà³?ನà³? à²?ದà²?ಿಸà³?ವ ಸಲà³?ವಾà²?ಿ \"ಡà³?ಢà³?à²?ರಿಸà³?\" à²?ನà³?ನà³? à²?ತà³?ತಿ. "
+msgstr ""
+"ನಿಮà³?ಮ {0} à²?ಾತà³?à²?à³? ಫà³?à²?à³?à²?ಳನà³?ನà³? à²?ಪà³?â??ಲà³?ಡà³? ಮಾಡಲà³? ದà³?ಢà³?à²?ರಿಸà³?ವà²?ತà³? F-Spot à²?à³?ಳà³?ತà³?ತದà³?. à²?à²?ದà³? "
+"�ಾಲ ವ���ಷ�ವನ�ನ� ತ�ರ�ದ� F-Spot �� ದ�ಢ��ರಣವನ�ನ� �ದ�ಿಸ�ವ ಸಲ�ವಾ�ಿ \"ಡ�ಢ��ರಿಸ�\" "
+"�ನ�ನ� �ತ�ತಿ. "
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:9
 msgid "Ignore _top level tags"
@@ -3360,7 +3397,8 @@ msgid ""
 "Please check that you have Remote plugin 1.0.8 or later"
 msgstr ""
 "�ವ�ತ�ತಿಯ� ತಿಳಿಯದ� �ರ�ವ �ಾರಣ ��ಯಾಲರಿಯ��ದಿ�� ಸ�ಪರ�� ಸಾಧಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ.\n"
-"ದಯವಿà²?à³?à²?à³? ನಿಮà³?ಮಲà³?ಲಿ ರಿಮà³?à²?à³? ಪà³?ಲà²?à³?â??à²?ನà³? 1.0.8 à²?ಥವ ನà²?ತರದà³?ದನà³?ನà³? ನà³?ವà³? ಹà³?à²?ದಿದà³?ದà³?ರಿ à²?à²?ದà³? ಪರಿಶà³?ಲಿಸಿà²?à³?ಳà³?ಳಿ"
+"ದಯವಿà²?à³?à²?à³? ನಿಮà³?ಮಲà³?ಲಿ ರಿಮà³?à²?à³? ಪà³?ಲà²?à³?â??à²?ನà³? 1.0.8 à²?ಥವ ನà²?ತರದà³?ದನà³?ನà³? ನà³?ವà³? ಹà³?à²?ದಿದà³?ದà³?ರಿ à²?à²?ದà³? "
+"ಪರಿಶ�ಲಿಸಿ��ಳ�ಳಿ"
 
 #: ../extensions/Exporters/GalleryExport/GalleryExport.cs:393
 msgid "Invalid URL"
@@ -3393,8 +3431,8 @@ msgid ""
 "There is already a Gallery with the same name in your registered Galleries. "
 "Please choose a unique name."
 msgstr ""
-"ನ��ದಾಯಿಸಲಾದ ��ಯಾಲರಿ�ಳಲ�ಲಿ � ಹ�ಸರಿನ ��ದ� ��ಯಾಲರಿ ��ಾ�ಲ� �ದ�. "
-"ದಯವಿ���� ಬ�ರ��ದ� ವಿಶಿಷ��ವಾದ ಹ�ಸರನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿ."
+"ನ��ದಾಯಿಸಲಾದ ��ಯಾಲರಿ�ಳಲ�ಲಿ � ಹ�ಸರಿನ ��ದ� ��ಯಾಲರಿ ��ಾ�ಲ� �ದ�. ದಯವಿ���� ಬ�ರ��ದ� "
+"ವಿಶಿಷ��ವಾದ ಹ�ಸರನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿ."
 
 #: ../extensions/Exporters/GalleryExport/GalleryExport.cs:530
 msgid "(TopLevel)"
@@ -3526,19 +3564,36 @@ msgid ""
 "requested operation:\n"
 "{0} ({1})"
 msgstr ""
-"ಮನವಿ ಸಲ�ಲಿಸಲಾದ �ಾರ�ಯವನ�ನ� ನಡ�ಸಲ� ಪ�ರಯತ�ನಿಸಿದಾ� � ��ಳ�ಿನ ದ�ಷವ� "
-"�ದ�ರಾ�ಿದ�:\n"
+"ಮನವಿ ಸಲ�ಲಿಸಲಾದ �ಾರ�ಯವನ�ನ� ನಡ�ಸಲ� ಪ�ರಯತ�ನಿಸಿದಾ� � ��ಳ�ಿನ ದ�ಷವ� �ದ�ರಾ�ಿದ�:\n"
 "{0} ({1})"
 
 #: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.addin.xml.h:1
 msgid "F_acebook..."
 msgstr "F_acebook..."
 
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:257
+#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:99
+#| msgid "Waiting for authentication"
+msgid "Waiting for authorization"
+msgstr "ದ�ಢ��ರಣ���ಾ�ಿ �ಾಯಲಾ��ತ�ತಿದ�"
+
+#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:100
+msgid ""
+"F-Spot will now launch your browser so that you can enable the permission "
+"you just selected.\n"
+"\n"
+"Once you are directed by Facebook to return to this application, click \"Ok"
+"\" below."
+msgstr ""
+"F-Spot �� ನಿಮ�ಮ ವ���ಷ�ವನ�ನ� �ರ�ಭಿಸ�ತ�ತದ�, �ದರಿ�ದ ನ�ವ� �� �ಯ��� ಮಾಡಿದ �ನ�ಮತಿ�ಳನ�ನ� ಶ��ತ��ಳಿಸಬಹ�ದ�.\n"
+"\n"
+"�ಮ�ಮ� ನ�ವ� Facebook ನಿ�ದ � �ನ�ವಯ���� ಮರಳಿ ಬ�ದಾ�, � ��ಳ�ಿರ�ವ \"ಸರಿ"
+"\" �ನ�ನ� �ತ�ತಿ."
+
+#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:282
 msgid "Too many images to export"
 msgstr "ರಫ�ತ� ಮಾಡಲ� ಬಹಳಷ��� �ಿತ�ರ�ಳಿವ�"
 
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:257
+#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:283
 msgid ""
 "Facebook only permits 60 photographs per album. Please refine your "
 "selection and try again."
@@ -3546,53 +3601,19 @@ msgstr ""
 "Facebook à²?à³?ವಲ 60 ಫà³?à²?à³?à²?à³?ರಾಫà³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ಮಾತà³?ರವà³? à²?ನà³?ಮತಿಸà³?ತà³?ತದà³?. ದಯವಿà²?à³?à²?à³? ನಿಮà³?ಮ à²?ಯà³?à²?à³?ಯನà³?ನà³? "
 "ಸ�ಸ��ರಿಸಿ ನ�ತರ �ನ�ನ�ಮ�ಮ� ಪ�ರಯತ�ನಿಸಿ."
 
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:281
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:367
-msgid "You are not logged in."
-msgstr "ನ�ವ� �ನ�ನ� ಸಹ �ಳ�� ಪ�ರವ�ಶಿಸಿಲ�ಲ."
-
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:322
-msgid "Waiting for authentication"
-msgstr "ದ�ಢ��ರಣ���ಾ�ಿ �ಾಯಲಾ��ತ�ತಿದ�"
-
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:322
-msgid ""
-"F-Spot will now launch your browser so that you can log into Facebook. Turn "
-"on the \"Save my login information\" checkbox on Facebook and F-Spot will "
-"log into Facebook automatically from now on."
-msgstr "ನà³?ವà³? Facebook ಪà³?ರವà³?ಶಿಸಲà³? à²?ನà³?ವà³? ಮಾಡಿà²?à³?ಡಲà³? F-Spot à²?à²? ನಿಮà³?ಮ à²?ಾಲ ವà³?à²?à³?ಷà²?ವನà³?ನà³? à²?ಲಾಯಿಸà³?ತà³?ತದà³?. Facebook ನಲà³?ಲಿನ \"ಪà³?ರವà³?ಶದ ಮಾಹಿತಿಯನà³?ನà³? à²?ಳಿಸà³?\" à²?ನà³?ನà³? à²?ನà³?â?? ಮಾಡಿದಲà³?ಲಿ à²?ನà³?ನà³? ಮà³?à²?ದà³? F-Spot ತಾನಾà²?ಿಯà³? Facebook ಪà³?ರವà³?ಶಿಸà³?ತà³?ತದà³?."
-
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:328
-msgid "Error logging into Facebook"
-msgstr "Facebook �� ಪ�ರವ�ಶ�ಸ�ವಲ�ಲಿ ದ�ಷ"
-
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:328
-msgid ""
-"There was a problem logging into Facebook. Check your credentials and try "
-"again."
-msgstr ""
-"Facebook �� ಪ�ರವ�ಶಿಸ�ವಲ�ಲಿ ��ದ� ತ��ದರ� ���ಾ�ಿದ�. ನಿಮ�ಮ ಹ�����ಳನ�ನ� ಪರಿಶ�ಲಿಸಿ "
-"ಹಾ�� ನ�ತರ ಪ�ನ� ಪ�ರಯತ�ನಿಸಿ."
-
-#. Note for translators: {0} and {1} are respectively firstname and surname of the user
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:341
-#, csharp-format
-msgid "{0} {1} is logged into Facebook"
-msgstr "{0} {1} Facebook �� ಪ�ರವ�ಶಿಸಿದ�ದಾರ�"
-
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:491
+#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:319
 msgid "Album must have a name"
 msgstr "�ಲ�ಬಮ� ��ದ� ಹ�ಸರನ�ನ� ಹ��ದಿರಬ���"
 
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:491
+#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:320
 msgid "Please name your album or choose an existing album."
 msgstr "ದಯವಿ���� ನಿಮ�ಮ �ಲ�ಬಮ� �ನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿ �ಥವ ��ಿರ�ವ ��ದ� �ಲ�ಬಮ� �ನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿ."
 
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:504
+#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:334
 msgid "Creating a new album failed"
 msgstr "��ದ� ಹ�ಸ �ಲ�ಬಮ� �ನ�ನ� ನಿರ�ಮಿಸ�ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
 
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:504
+#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:335
 #, csharp-format
 msgid ""
 "An error occurred creating a new album.\n"
@@ -3603,57 +3624,96 @@ msgstr ""
 "\n"
 "{0}"
 
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:528
+#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:357
 #: ../extensions/Exporters/PicasaWebExport/PicasaWebExport.cs:660
 #: ../extensions/Exporters/SmugMugExport/SmugMugExport.cs:565
 #, csharp-format
 msgid "Uploading picture \"{0}\" ({1} of {2})"
 msgstr "à²?ಿತà³?ರ \"{0}\" à²?ನà³?ನà³? à²?ಪà³?â??ಲà³?ಡà³? ಮಾಡಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³? ({2} ರಲà³?ಲಿ {1})"
 
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:542
+#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:371
 #, csharp-format
 msgid "Error Uploading To Facebook: {0}"
 msgstr "Facebook à²?à³? à²?ಪà³?â??ಲà³?ಡà³? ಮಾಡà³?ವಲà³?ಲಿ ವಿಫಲà²?à³?à²?ಡಿದà³?: {0}"
 
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.glade.h:1
-msgid "Caption"
-msgstr "ಶ�ರ�ಷಿ��"
+#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExportDialog.cs:195
+msgid "Waiting for authentication"
+msgstr "ದ�ಢ��ರಣ���ಾ�ಿ �ಾಯಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.glade.h:2
-msgid "Create a new album"
-msgstr "��ದ� ಹ�ಸ �ಲ�ಬಮ� �ನ�ನ� ನಿರ�ಮಿಸಿ"
+#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExportDialog.cs:196
+msgid ""
+"F-Spot will now launch your browser so that you can log into Facebook.\n"
+"\n"
+"Once you are directed by Facebook to return to this application, click \"Ok"
+"\" below. F-Spot will cache your session in gnome-keyring, if possible, and "
+"re-use it on future Facebook exports."
+msgstr ""
+"F-Spot �� ನಿಮ�ಮ ವ���ಷ�ವನ�ನ� �ರ�ಭಿಸ�ತ�ತದ�, �ದರಿ�ದ ನ�ವ� Facebook �� ಪ�ರವ�ಶಿಸಬಹ�ದ�.\n"
+"\n"
+"�ಮ�ಮ� ನ�ವ� Facebook ನಿ�ದ � �ನ�ವಯ���� ಮರಳಿ ಬ�ದಾ�, � ��ಳ�ಿರ�ವ \"ಸರಿ"
+"\" �ನ�ನ� �ತ�ತಿ. F-Spot ಸಾಧ�ಯವಾದರ� ನಿಮ�ಮ �ಧಿವ�ಶನವನ�ನ� gnome-keyring ನಲ�ಲಿ ಹಿಡಿದಿ�������ಡ�, ಭವಿಷ�ಯದ ನಿಮ�ಮ Facebook ರಫ�ತ��ಳಿ�� ಮರಳಿ ಬಳಸ�ತ�ತದ�."
 
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.glade.h:3
-msgid "Description"
-msgstr "ವಿವರಣ�"
+#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExportDialog.cs:201
+msgid "Authenticating..."
+msgstr "ದ�ಢ��ರಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�..."
 
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.glade.h:4
-msgid "Export to Facebook"
-msgstr "Facebook �� ರಫ�ತ� ಮಾಡ�"
+#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExportDialog.cs:211
+msgid "Error logging into Facebook"
+msgstr "Facebook �� ಪ�ರವ�ಶ�ಸ�ವಲ�ಲಿ ದ�ಷ"
 
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.glade.h:5
-msgid "In this photo"
-msgstr "� ಫ���ದಲ�ಲಿಸ"
+#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExportDialog.cs:212
+msgid ""
+"There was a problem logging into Facebook. Check your credentials and try "
+"again."
+msgstr ""
+"Facebook �� ಪ�ರವ�ಶಿಸ�ವಲ�ಲಿ ��ದ� ತ��ದರ� ���ಾ�ಿದ�. ನಿಮ�ಮ ಹ�����ಳನ�ನ� ಪರಿಶ�ಲಿಸಿ "
+"ಹಾ�� ನ�ತರ ಪ�ನ� ಪ�ರಯತ�ನಿಸಿ."
+
+#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExportDialog.cs:223
+#| msgid "Authorize"
+msgid "Authorizing Session"
+msgstr "�ಧಿವ�ಶನವನ�ನ� ದ�ಢ��ರಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
+
+#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExportDialog.cs:227
+msgid "Session established, fetching user info..."
+msgstr "�ಧ�ವ�ಶನವನ�ನ� ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ�ಿದ�, ಬಳ��ದಾರ ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ಪಡ�ಯಲಾ��ತ�ತಿದ�..."
+
+#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExportDialog.cs:230
+msgid "Session established, fetching friend list..."
+msgstr "�ಧ�ವ�ಶನವನ�ನ� ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ�ಿದ�, ಸ�ನ�ಹಿತರ ಪ���ಿಯನ�ನ� ಪಡ�ಯಲಾ��ತ�ತಿದ�..."
 
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.glade.h:7
-msgid "Login"
-msgstr "ಪ�ರವ�ಶ"
+#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExportDialog.cs:237
+msgid "Session established, fetching friend details..."
+msgstr "�ಧ�ವ�ಶನವನ�ನ� ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ�ಿದ�, ಸ�ನ�ಹಿತರ ವಿವರ�ಳನ�ನ� ಪಡ�ಯಲಾ��ತ�ತಿದ�..."
 
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.glade.h:8
-msgid "Logout"
-msgstr "ನಿರ��ಮನ"
+#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExportDialog.cs:244
+msgid "Session established, fetching photo albums..."
+msgstr "à²?ಧà³?ವà³?ಶನವನà³?ನà³? ಸà³?ಥಾಪಿಸಲಾà²?ಿದà³?, ಫà³?à²?à³? à²?ಲà³?ಬಮà³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ಪಡà³?ಯಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³?..."
 
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.glade.h:10
-msgid "This is who I am"
-msgstr "�ದ� ನಾನ�"
+#. Note for translators: {0} and {1} are respectively firstname and surname of the user
+#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExportDialog.cs:255
+#, csharp-format
+msgid "{0} {1} is logged into Facebook"
+msgstr "{0} {1} Facebook �� ಪ�ರವ�ಶಿಸಿದ�ದಾರ�"
 
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.glade.h:11
-msgid "Use an existing album"
-msgstr "��ಿರ�ವ ��ದ� �ಲ�ಬಮ� �ನ�ನ� ಬಳಸಿ"
+#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExportDialog.cs:259
+msgid "Facebook Connection Error"
+msgstr "Facebook ಸ�ಪರ�� ದ�ಷ"
+
+#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExportDialog.cs:260
+#, csharp-format
+msgid ""
+"There was an error when downloading your information from Facebook.\n"
+"\n"
+"Facebook said: {0}"
+msgstr ""
+"Facebook ನಿà²?ದ ನಿಮà³?ಮ ಮಾಹಿತಿಯನà³?ನà³? ಡà³?ನà³?â??ಲà³?ಡà³? ಮಾಡಿà²?à³?ಳà³?ಳà³?ವಲà³?ಲಿ à²?à²?ದà³? ದà³?ಷ à²?à²?à²?ಾà²?ಿದà³?.\n"
+"\n"
+"Facebook ಹ��� ಹ�ಳಿದ�: {0}"
 
-#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.glade.h:12
-msgid "Who is this?"
-msgstr "ಯಾರಿದ�?"
+#: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExportDialog.cs:285
+msgid "You are not logged in."
+msgstr "ನ�ವ� �ನ�ನ� ಸಹ �ಳ�� ಪ�ರವ�ಶಿಸಿಲ�ಲ."
 
 #: ../extensions/Exporters/ZipExport/ZipExport.addin.xml.h:1
 msgid "Compressed fil_e..."
@@ -3665,7 +3725,9 @@ msgstr "ಸ����ನ��ಳಿಸಲಾದ �ಡತ(_e)..."
 msgid ""
 "This tool requires an active selection. Please select one or more pictures "
 "and try again"
-msgstr "� �ಪ�ರಣ���ಾ�ಿ ��ದ� ಸ��ರಿಯ �ಯ���ಯ ��ತ�ಯವಿರ�ತ�ತದ�. ದಯವಿ���� ��ದ� �ಥವ ಹ����ಿನ �ಿತ�ರ�ಳನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿ ನ�ತರ �ನ�ನ�ಮ�ಮ� ಪ�ರಯತ�ನಿಸಿ"
+msgstr ""
+"� �ಪ�ರಣ���ಾ�ಿ ��ದ� ಸ��ರಿಯ �ಯ���ಯ ��ತ�ಯವಿರ�ತ�ತದ�. ದಯವಿ���� ��ದ� �ಥವ ಹ����ಿನ "
+"�ಿತ�ರ�ಳನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿ ನ�ತರ �ನ�ನ�ಮ�ಮ� ಪ�ರಯತ�ನಿಸಿ"
 
 #: ../extensions/Exporters/ZipExport/ZipExport.cs:63
 msgid "Select export folder"
@@ -3717,8 +3779,8 @@ msgid ""
 "<small><i>Choose the location of the database you want to import from</i></"
 "small>"
 msgstr ""
-"<small><i>ನ�ವ� �ಲ�ಲಿ�ದ �ಮದ� ಮಾಡಿ��ಳ�ಳಲ� ಬಯಸ�ವಿರ� � ದತ�ತಸ��ಯದ ಸ�ಥಳವನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿ </i></"
-"small>"
+"<small><i>ನ�ವ� �ಲ�ಲಿ�ದ �ಮದ� ಮಾಡಿ��ಳ�ಳಲ� ಬಯಸ�ವಿರ� � ದತ�ತಸ��ಯದ ಸ�ಥಳವನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿ "
+"</i></small>"
 
 #: ../extensions/Tools/MergeDb/MergeDb.glade.h:2
 msgid ""
@@ -3730,9 +3792,13 @@ msgid ""
 "imported from that database.</i></small>"
 msgstr ""
 "<small><i>�ಯ��� ಮಾಡಲಾದ db ��ದ �ನನ�ನ� �ಮದ� ಮಾಡಬ��� ��ದ� �ಯ��� ಮಾಡಿ.\n"
-"� ಹಿ�ದ� �ಮದ� ಮಾಡಿ��ಳ�ಳಲಾದ ಫ����ಳನ�ನ� ಮರಳಿ �ಮದ� ಮಾಡಿ��ಳ�ಳ�ವ�ದನ�ನ� ತಪ�ಪಿಸಲ� \"ಹ�ಸ ಸ�ರ�ಳಿ�ಳ� ಮಾತ�ರ\" ��ಬದ� ��ದ� �ತ�ತಮವಾದ �ಯ���ಯಾ�ಿರ�ತ�ತದ�.\n"
-"ಯಾವ ಸ�ರ�ಳಿಯನ�ನ� ಹಿ�ದ���� ವಿಲ�ನ��ಳಿಸಬ��� �ನ�ನ�ವ�ದನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಲ� \"��ದ� �ಮದ� ಸ�ರ�ಳಿ\" ನ�ರವಾ��ತ�ತದ�.\n"
-"\"�ಲ�ಲವ�\" �ನ�ನ�ವ �ಯ���ಯ� �ಲ�ಲವನ�ನ� �ಮದ� ಮಾಡಿ��ಳ�ಳ�ತ�ತದ�, �ದರಿ�ದ � ಮ�ದಲ� ದತ�ತಸ��ಯದಿ�ದ �ಮದ� ಮಾಡಿ���ಡಿದ�ದರ� ��ತಹ��ಳ �ನ�ನ��ದ� ಪ�ರತಿಯ� ರ�ಿತವಾ��ತ�ತದ�.</i></small>"
+"� ಹಿ�ದ� �ಮದ� ಮಾಡಿ��ಳ�ಳಲಾದ ಫ����ಳನ�ನ� ಮರಳಿ �ಮದ� ಮಾಡಿ��ಳ�ಳ�ವ�ದನ�ನ� ತಪ�ಪಿಸಲ� \"ಹ�ಸ "
+"ಸ�ರ�ಳಿ�ಳ� ಮಾತ�ರ\" ��ಬದ� ��ದ� �ತ�ತಮವಾದ �ಯ���ಯಾ�ಿರ�ತ�ತದ�.\n"
+"ಯಾವ ಸ�ರ�ಳಿಯನ�ನ� ಹಿ�ದ���� ವಿಲ�ನ��ಳಿಸಬ��� �ನ�ನ�ವ�ದನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಲ� \"��ದ� �ಮದ� "
+"ಸ�ರ�ಳಿ\" ನ�ರವಾ��ತ�ತದ�.\n"
+"\"�ಲ�ಲವ�\" �ನ�ನ�ವ �ಯ���ಯ� �ಲ�ಲವನ�ನ� �ಮದ� ಮಾಡಿ��ಳ�ಳ�ತ�ತದ�, �ದರಿ�ದ � ಮ�ದಲ� "
+"ದತ�ತಸ��ಯದಿ�ದ �ಮದ� ಮಾಡಿ���ಡಿದ�ದರ� ��ತಹ��ಳ �ನ�ನ��ದ� ಪ�ರತಿಯ� ರ�ಿತವಾ��ತ�ತದ�.</i></"
+"small>"
 
 #: ../extensions/Tools/MergeDb/MergeDb.glade.h:6
 msgid ""
@@ -3740,8 +3806,9 @@ msgid ""
 "the later, be sure that this location will stay accessible from f-spot.</i></"
 "small>"
 msgstr ""
-"<small><i>�ಿತ�ರವನ�ನ� ಸ�ಥಳ�ಯವಾ�ಿ �ಾಪಿ ಮಾಡಿ �ಥವ �ವ� �ಲ�ಲಿವ�ಯ� �ಲ�ಲಿಯ� �ರಿಸಿ��ಳ�ಳಿ. ನ�ವ� �ರಡನ�ಯದನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿದಲ�ಲಿ, � ಸ�ಥಳವ� f-spot �� ನಿಲ���ವ�ತಿದ� ��ದ� �ಾತ�ರಿ ಮಾಡಿ��ಳ�ಳಿ.</i></"
-"small>"
+"<small><i>�ಿತ�ರವನ�ನ� ಸ�ಥಳ�ಯವಾ�ಿ �ಾಪಿ ಮಾಡಿ �ಥವ �ವ� �ಲ�ಲಿವ�ಯ� �ಲ�ಲಿಯ� �ರಿಸಿ��ಳ�ಳಿ. "
+"ನ�ವ� �ರಡನ�ಯದನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿದಲ�ಲಿ, � ಸ�ಥಳವ� f-spot �� ನಿಲ���ವ�ತಿದ� ��ದ� �ಾತ�ರಿ "
+"ಮಾಡಿ��ಳ�ಳಿ.</i></small>"
 
 #: ../extensions/Tools/MergeDb/MergeDb.glade.h:7
 msgid "A Single Import Roll"
@@ -3768,7 +3835,6 @@ msgid "Keep the images at their original location"
 msgstr "�ಿತ�ರ�ಳನ�ನ� �ವ��ಳ ಮ�ಲ ಸ�ಥಾನದಲ�ಲಿಯ� �ರಿಸ�"
 
 #: ../extensions/Tools/MergeDb/MergeDb.glade.h:13
-#| msgid "Merge another f-spot collection"
 msgid "Merge another F-Spot collection"
 msgstr "ಬ�ರ��ದ� f-spot ಸ���ರಹದಿ�ದ �����ಡಿಸ�"
 
@@ -3797,7 +3863,9 @@ msgstr "ಮ��ಾಪಿ��ಸ�ಲ� ಲಭ�ಯವಿಲ�ಲ"
 msgid ""
 "The metapixel executable was not found in path. Please check that you have "
 "it installed and that you have permissions to execute it"
-msgstr "ಮಾರ��ದಲ�ಲಿ �ಾರ�ಯ�ತ��ಳಿಸಬಹ�ದಾದ ಮ��ಾಪಿ��ಸ�ಲ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ. �ದನ�ನ� ನ�ವ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಿದ�ದ�ರಿ ಹಾ�� �ದನ�ನ� �ಾರ�ಯ�ತ��ಳಿಸಲ� ನಿಮ�� ಸ���ತವಾದ �ನ�ಮತಿ �ದ� ��ದ� ��ಿತಪಡಿಸಿ��ಳ�ಳಿ"
+msgstr ""
+"ಮಾರ��ದಲ�ಲಿ �ಾರ�ಯ�ತ��ಳಿಸಬಹ�ದಾದ ಮ��ಾಪಿ��ಸ�ಲ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ. �ದನ�ನ� ನ�ವ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಿದ�ದ�ರಿ "
+"ಹಾ�� �ದನ�ನ� �ಾರ�ಯ�ತ��ಳಿಸಲ� ನಿಮ�� ಸ���ತವಾದ �ನ�ಮತಿ �ದ� ��ದ� ��ಿತಪಡಿಸಿ��ಳ�ಳಿ"
 
 #. There is no photo for the selected tags! :(
 #: ../extensions/Tools/MetaPixel/MetaPixel.cs:121
@@ -3806,10 +3874,11 @@ msgstr "�ಯ��� ಮಾಡಲ� ಯಾವ�ದ� ಫ����ಳಿ
 
 #: ../extensions/Tools/MetaPixel/MetaPixel.cs:122
 msgid "The tags selected provided no pictures. Please select different tags"
-msgstr "à²?ಯà³?à²?à³? ಮಾಡಲಾದ à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳà³? ಯಾವà³?ದà³? à²?ಿತà³?ರವನà³?ನà³? à²?ದà²?ಿಸà³?ವà³?ದಿಲà³?ಲ. ದಯವಿà²?à³?à²?à³? ಬà³?ರà³?à²?ದà³? à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?ಯà³?à²?à³? ಮಾಡಿ"
+msgstr ""
+"à²?ಯà³?à²?à³? ಮಾಡಲಾದ à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳà³? ಯಾವà³?ದà³? à²?ಿತà³?ರವನà³?ನà³? à²?ದà²?ಿಸà³?ವà³?ದಿಲà³?ಲ. ದಯವಿà²?à³?à²?à³? ಬà³?ರà³?à²?ದà³? à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? "
+"�ಯ��� ಮಾಡಿ"
 
 #: ../extensions/Tools/MetaPixel/MetaPixel.cs:129
-#| msgid "Transferring Pictures"
 msgid "Creating miniatures"
 msgstr "�ಿತ�ರ�ಳನ�ನ� ವರ��ಾಯಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
@@ -3820,7 +3889,6 @@ msgstr "ಫà³?à²?à³?ಮà³?ಸಾಯಿà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ನಿರà³?
 #: ../extensions/Tools/MetaPixel/MetaPixel.cs:187
 #: ../extensions/Tools/PictureTile/PictureTile.cs:120
 #, csharp-format
-#| msgid "Preparing photo \"{0}\""
 msgid "Processing \"{0}\""
 msgstr "ಫ��� \"{0}\" �ನ�ನ� ಸಿದ�ಧ��ಳಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
@@ -3830,7 +3898,6 @@ msgstr "ಫ���ಮ�ಸಾಯಿ�� �ನ�ನ� �ತ�ಪಾದ
 
 #: ../extensions/Tools/MetaPixel/MetaPixel.cs:254
 #, csharp-format
-#| msgid "Photos"
 msgid "PhotoMosaic"
 msgid_plural "PhotoMosaic ({0})"
 msgstr[0] "ಫ���ಮ�ಸಾಯಿ��"
@@ -3848,7 +3915,9 @@ msgstr "PictureTile ಲಭ�ಯವಿಲ�ಲ"
 msgid ""
 "The picturetile.pl executable was not found in path. Please check that you "
 "have it installed and that you have permissions to execute it"
-msgstr "ಮಾರ��ದಲ�ಲಿ �ಾರ�ಯ�ತ��ಳಿಸಬಹ�ದಾದ�ತಹ picturetile.pl ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ. ನ�ವದನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಿದ�ದ�ರಿ ಹಾ�� �ದನ�ನ� �ಾರ�ಯ�ತ��ಳಿಸಲ� ನಿಮ�� �ನ�ಮತಿ �ದ� ��ದ� ��ಿತಪಡಿಸಿ��ಳ�ಳಿ"
+msgstr ""
+"ಮಾರ��ದಲ�ಲಿ �ಾರ�ಯ�ತ��ಳಿಸಬಹ�ದಾದ�ತಹ picturetile.pl ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ. ನ�ವದನ�ನ� "
+"�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಿದ�ದ�ರಿ ಹಾ�� �ದನ�ನ� �ಾರ�ಯ�ತ��ಳಿಸಲ� ನಿಮ�� �ನ�ಮತಿ �ದ� ��ದ� ��ಿತಪಡಿಸಿ��ಳ�ಳಿ"
 
 #: ../extensions/Tools/PictureTile/PictureTile.cs:110
 msgid "Preparing selected pictures"
@@ -3862,16 +3931,19 @@ msgstr "ಫ���ವಾಲ� �ನ�ನ� �ತ�ಪಾದಿಸಲಾ
 msgid ""
 "Your photo wall have been generated and imported in F-Spot. Select the last "
 "roll to see it"
-msgstr "ನಿಮ�ಮ ಫ��� ವಾಲ� �ನ�ನ� �ತ�ಪಾದಿಸಲಾ�ಿದ� ಹಾ�� F-Spot �� ರಫ�ತ� ಮಾಡಲಾ�ಿದ�. �ದನ�ನ� ನ�ಡಲ� ��ನ�ಯ ಸ�ರ�ಳಿಯನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿ"
+msgstr ""
+"ನಿಮ�ಮ ಫ��� ವಾಲ� �ನ�ನ� �ತ�ಪಾದಿಸಲಾ�ಿದ� ಹಾ�� F-Spot �� ರಫ�ತ� ಮಾಡಲಾ�ಿದ�. �ದನ�ನ� ನ�ಡಲ� "
+"��ನ�ಯ ಸ�ರ�ಳಿಯನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿ"
 
 #: ../extensions/Tools/PictureTile/PictureTile.cs:205
-#| msgid "Error while connecting to Gallery"
 msgid "Error importing photowall"
 msgstr "��ಯಾಲರಿಯ��ದಿ�� ಸ�ಪರ�� ಹ��ದ�ವಲ�ಲಿ ದ�ಷ ���ಾ�ಿದ�"
 
 #: ../extensions/Tools/PictureTile/PictureTile.cs:206
 msgid "An error occurred while importing the newly generated photowall to F-Spot"
-msgstr "ಹà³?ಸದಾà²?ಿ à²?ತà³?ಪಾದಿಸಲಾದ ಫà³?à²?à³?ವಾಲà³?â?? à²?ನà³?ನà³? F-Spot à²?à³? à²?ಮದà³? ಮಾಡಿà²?à³?ಳà³?ಳà³?ವಲà³?ಲಿ à²?à²?ದà³? ದà³?ಷ à²?ದà³?ರಾà²?ಿದà³?"
+msgstr ""
+"ಹà³?ಸದಾà²?ಿ à²?ತà³?ಪಾದಿಸಲಾದ ಫà³?à²?à³?ವಾಲà³?â?? à²?ನà³?ನà³? F-Spot à²?à³? à²?ಮದà³? ಮಾಡಿà²?à³?ಳà³?ಳà³?ವಲà³?ಲಿ à²?à²?ದà³? ದà³?ಷ "
+"�ದ�ರಾ�ಿದ�"
 
 #: ../extensions/Tools/HashJob/HashJob.cs:53
 msgid ""
@@ -3879,8 +3951,10 @@ msgid ""
 "needs to analyze your image collection. This is not done by default as it's "
 "time consuming. You can Start or Pause this update process using this dialog."
 msgstr ""
-"ನ�ವ� 0.5.0 �� ಮ�ದಲ� �ಮದ� ಮಾಡಿ��ಳ�ಳಲಾದ �ಿತ�ರ�ಳಲ�ಲಿ ದ�ವಿಪ�ರತಿ�ಳನ�ನ� ಪತ�ತ�ಹ���ಲ�, F-Spot "
-"ನಿಮà³?ಮಲà³?ಲಿನ ಸà²?à²?à³?ರಹವನà³?ನà³? ವಿಶà³?ಲà³?ಷಿಸಬà³?à²?ಾà²?à³?ತà³?ತದà³?. à²?ದà²?à³?à²?à³? ಸಮಯ ತà²?à³?ಲà³?ವ à²?ಾರಣ ಪà³?ರà³?ವನಿಯà³?à²?ಿತವಾà²?ಿ ಮಾಡಲಾà²?à³?ವà³?ದಿಲà³?ಲ. à²? ಸà²?ವಾದವನà³?ನà³? ಬಳಸಿà²?à³?à²?ಡà³? ನà³?ವà³? à²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಪà³?ರà²?à³?ರಿಯà³?ಯನà³?ನà³? à²?ರà²?ಭಿಸಬಹà³?ದà³? à²?ಥವ ವಿರಮಿಸಬಹà³?ದà³?."
+"ನ�ವ� 0.5.0 �� ಮ�ದಲ� �ಮದ� ಮಾಡಿ��ಳ�ಳಲಾದ �ಿತ�ರ�ಳಲ�ಲಿ ದ�ವಿಪ�ರತಿ�ಳನ�ನ� ಪತ�ತ�ಹ���ಲ�, F-"
+"Spot ನಿಮ�ಮಲ�ಲಿನ ಸ���ರಹವನ�ನ� ವಿಶ�ಲ�ಷಿಸಬ��ಾ��ತ�ತದ�. �ದ���� ಸಮಯ ತ��ಲ�ವ �ಾರಣ "
+"ಪà³?ರà³?ವನಿಯà³?à²?ಿತವಾà²?ಿ ಮಾಡಲಾà²?à³?ವà³?ದಿಲà³?ಲ. à²? ಸà²?ವಾದವನà³?ನà³? ಬಳಸಿà²?à³?à²?ಡà³? ನà³?ವà³? à²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? "
+"ಪ�ರ��ರಿಯ�ಯನ�ನ� �ರ�ಭಿಸಬಹ�ದ� �ಥವ ವಿರಮಿಸಬಹ�ದ�."
 
 #: ../extensions/Tools/HashJob/HashJob.cs:102
 msgid "Processing images..."
@@ -4011,7 +4085,6 @@ msgid "Error uploading to Tabblo: "
 msgstr "Tabblo à²?à³? à²?ಪà³?â??ಲà³?ಡà³? ಮಾಡà³?ವಲà³?ಲಿ ದà³?ಷ: "
 
 #: ../extensions/Exporters/TabbloExport/TabbloExport.glade.h:1
-#| msgid "<b>Export Method</b>"
 msgid "<b>F-Spot tags</b>"
 msgstr "<b>F-Spot à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳà³?</b>"
 
@@ -4025,14 +4098,18 @@ msgid ""
 "Example: Use one tag for the photos that you plan to export, and another one "
 "for those already exported. Here, you can tell F-Spot to automatically "
 "replace these tags as appropriate.</i></small>"
-msgstr "<small><i>F-Spot à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳà³? ನಿಮà³?ಮ ಫà³?à²?à³?à²?ಳ à²?ಮದà³? ಸà³?ಥಿತಿಯ à²?ಾಡನà³?ನà³? à²?ರಿಸಲà³? ನà³?ರವಾà²?à³?ತà³? ದà³? à²?ದಾಹರಣà³?à²?à³?: ನà³?ವà³? à²?à²? à²?ಮದà³? ಮಾಡಲà³? ಯà³?à²?ಿಸಿರà³?ವ ಫà³?à²?à³?à²?ಳಿà²?à³? à²?à²?ದà³? à²?à³?ಯಾà²?à³?â?? à²?ನà³?ನà³? ಬಳಸಿ ಹಾà²?à³? à²?à²?ಾà²?ಲà³? ರಫà³?ತà³? ಮಾಡಲಾದ ಫà³?à²?à³?à²?ಳಿà²?à³? ಬà³?ರà³?à²?ದà³? à²?à³?ಯಾà²?à³? à²?ನà³?ನà³? ಬಳಸಿ Hà²?ಲà³?ಲಿ y-Spot tಸà³?ವಯà²?à²?ಾಲಿತವಾà²?ಿ à²? à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ಸà³?à²?à³?ತವಾದ ರà³?ತಿಯಲà³?ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸà³?ವà²?ತà³? ನà³?ವà³? ತಿಳಿಸಬಹà³?ದà³?</i></small>"
+msgstr ""
+"<small><i>F-Spot à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳà³? ನಿಮà³?ಮ ಫà³?à²?à³?à²?ಳ à²?ಮದà³? ಸà³?ಥಿತಿಯ à²?ಾಡನà³?ನà³? à²?ರಿಸಲà³? ನà³?ರವಾà²?à³?ತà³? ದà³? "
+"à²?ದಾಹರಣà³?à²?à³?: ನà³?ವà³? à²?à²? à²?ಮದà³? ಮಾಡಲà³? ಯà³?à²?ಿಸಿರà³?ವ ಫà³?à²?à³?à²?ಳಿà²?à³? à²?à²?ದà³? à²?à³?ಯಾà²?à³?â?? à²?ನà³?ನà³? ಬಳಸಿ ಹಾà²?à³? "
+"��ಾ�ಲ� ರಫ�ತ� ಮಾಡಲಾದ ಫ����ಳಿ�� ಬ�ರ��ದ� ��ಯಾ�� �ನ�ನ� ಬಳಸಿ H�ಲ�ಲಿ y-Spot "
+"tಸà³?ವಯà²?à²?ಾಲಿತವಾà²?ಿ à²? à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ಸà³?à²?à³?ತವಾದ ರà³?ತಿಯಲà³?ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸà³?ವà²?ತà³? ನà³?ವà³? ತಿಳಿಸಬಹà³?ದà³?</"
+"i></small>"
 
 #: ../extensions/Exporters/TabbloExport/TabbloExport.glade.h:6
 msgid "Rem_ove from exported photos:"
 msgstr "ರಫ�ತ�ಮಾಡಲಾದ ಫ����ಳಿ�ದ ತ���ದ�ಹಾ��(_A):"
 
 #: ../extensions/Exporters/TabbloExport/TabbloExport.glade.h:7
-#| msgid "Select Tag"
 msgid "Select..."
 msgstr "�ರಿಸ�..."
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]