[f-spot] Updated kannada translationcommit 4b99657a46f0891bef7922ad4f400081c0372eed
Author: Shankar Prasad <svenkate redhat com>
Date:   Thu Jun 25 14:32:18 2009 +0530

    Updated kannada translation

 po/kn.po |  131 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 77 insertions(+), 54 deletions(-)
---
diff --git a/po/kn.po b/po/kn.po
index b4bcf95..cac4ece 100644
--- a/po/kn.po
+++ b/po/kn.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: f-spot.master.kn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=f-spot&component=General\n";
 "POT-Creation-Date: 2009-06-15 12:52+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-21 23:22+0530\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-24 22:52+0530\n"
 "Last-Translator: Shankar Prasad <svenkate redhat com>\n"
 "Language-Team: Kannada <en li org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -2338,11 +2338,11 @@ msgstr "<b>ಪಾರದರ�ಶ� ಭಾ��ಳ�</b>"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:31
 msgid "<b>View all pictures imported</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>�ಮದ� ಮಾಡಲಾದ �ಲ�ಲಾ �ಿತ�ರ�ಳನ�ನ� ನ�ಡ�</b>"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:32
 msgid "<b>_White Balance</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>ಬಿಳಿ ಬಣ�ಣದ ಸಮತ�ಲನ(_W)</b>"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:33
 msgid "<small></small>"
@@ -2489,7 +2489,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:67
 msgid "Edit Tag Icon"
-msgstr ""
+msgstr "à²?à³?ಯಾà²?à³?â??ನ à²?ಿಹà³?ನà³?ಯನà³?ನà³? ಸà²?ಪಾದಿಸà³?"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:68
 msgid "Edit icon"
@@ -2497,7 +2497,7 @@ msgstr "�ಿಹ�ನ�ಯನ�ನ� ಸ�ಪಾದಿಸ�"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:69
 msgid "Estimated new size"
-msgstr ""
+msgstr "�ಹಿಸಲಾದ ಹ�ಸ �ಾತ�ರ"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:70
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:6
@@ -2539,7 +2539,7 @@ msgstr "��ಯಾಲರಿ"
 #. Translators: this string means 'source of import'
 #: ../src/f-spot.glade.h:81
 msgid "Import Source:"
-msgstr ""
+msgstr "�ಮದ� ��ರ:"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:82
 msgid "Include subfolders"
@@ -2583,7 +2583,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:94
 msgid "P_arent Tag:"
-msgstr ""
+msgstr "ಮ�ಲ ��ಯಾ��(_a):"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:95
 msgid "Page Set_up..."
@@ -2655,11 +2655,11 @@ msgstr "�ಪ�ರಣಪ���ಿಯನ�ನ� �ಾಣಿಸ� �ಥ
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:119
 msgid "Side _pane"
-msgstr ""
+msgstr "ಬದಿಯ ಫಲ�(_p)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:120
 msgid "Side_bar"
-msgstr ""
+msgstr "ಬದಿಯ ಪ���ಿ(_b)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:121
 msgid "Small"
@@ -2692,7 +2692,7 @@ msgstr "à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳà³?: "
 #. Note for translators: meant as Temperature
 #: ../src/f-spot.glade.h:128
 msgid "Te_mp:"
-msgstr ""
+msgstr "�ಷ�ಣತ�(_m):"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:129
 msgid "Thumbnail _elements"
@@ -2704,11 +2704,11 @@ msgstr "�ತ�ಯ�ತ �ಿ���ದಾದ"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:131
 msgid "Too_lbar"
-msgstr ""
+msgstr "�ಪ�ರಣಪ���ಿ(_l)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:132
 msgid "Total original size"
-msgstr ""
+msgstr "����� ಮ�ಲ �ಾತ�ರ"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:133
 msgid "View"
@@ -2748,7 +2748,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:144
 msgid "_Components"
-msgstr ""
+msgstr "����ಳ�(_C)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:145
 msgid "_Contents"
@@ -2761,7 +2761,7 @@ msgstr "ನಿರ�ಮಿಸ�(_C)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:147
 msgid "_Create Mail"
-msgstr ""
+msgstr "ಮ�ಲನ�ನ� ಸ�ರ�ಿಸ�(_C)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:148
 msgid "_Dates"
@@ -2769,11 +2769,11 @@ msgstr "ದಿನಾ���ಳ�(_D)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:150
 msgid "_Delete Selected Tag"
-msgstr ""
+msgstr "�ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ��ಯಾ�� �ನ�ನ� �ಳಿಸ�(_D)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:151
 msgid "_Delete Version"
-msgstr ""
+msgstr "�ವ�ತ�ತಿಯನ�ನ� �ಳಿಸ�(_D)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:152
 msgid "_Edit"
@@ -2781,30 +2781,30 @@ msgstr "ಸ�ಪಾದನ�(_E)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:153
 msgid "_Edit Selected Tag..."
-msgstr ""
+msgstr "�ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ��ಯಾ�� �ನ�ನ� ಸ�ಪಾದಿಸ�(_E)..."
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:154
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:15
 #: ../extensions/Exporters/SmugMugExport/SmugMugExport.glade.h:12
 msgid "_Export"
-msgstr ""
+msgstr "ರಫ�ತ�(_E)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:155
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:16
 #: ../extensions/Exporters/PicasaWebExport/PicasaWebExport.glade.h:20
 msgid "_Export tags"
-msgstr ""
+msgstr "à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ರಫà³?ತà³? ಮಾಡà³?(_E)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:156
 msgid "_Export to"
-msgstr ""
+msgstr "�ಲ�ಲಿ�� ರಫ�ತ� ಮಾಡ�(_E)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:157
 #: ../extensions/Exporters/GalleryExport/GalleryExport.glade.h:15
 #: ../extensions/Exporters/PicasaWebExport/PicasaWebExport.glade.h:21
 #: ../extensions/Exporters/SmugMugExport/SmugMugExport.glade.h:13
 msgid "_Export to Album:"
-msgstr ""
+msgstr "à²?ಲà³?ಬಮà³?â??à²?à³? ರಫà³?ತà³? ಮಾಡà³?(_E)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:158
 msgid "_Exposure:"
@@ -2820,7 +2820,7 @@ msgstr "_Flickr"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:161
 msgid "_Folder"
-msgstr ""
+msgstr "�ಡತ��ಶ(_F)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:162
 msgid "_Fullscreen"
@@ -2900,11 +2900,11 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:182
 msgid "_Remove Tag From Selection"
-msgstr ""
+msgstr "�ಯ���ಯಿ�ದ ��ಯಾ�� �ನ�ನ� ತ���ದ�ಹಾ��(_R)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:183
 msgid "_Rename Version"
-msgstr ""
+msgstr "�ವ�ತ�ತಿಯ ಹ�ಸರನ�ನ� ಬದಲಾಯಿಸ�(_R)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:184
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:17
@@ -2913,7 +2913,7 @@ msgstr ""
 #: ../extensions/Exporters/PicasaWebExport/PicasaWebExport.glade.h:24
 #: ../extensions/Exporters/SmugMugExport/SmugMugExport.glade.h:15
 msgid "_Resize to: "
-msgstr ""
+msgstr "�ದ���� �ಾತ�ರ ಬದಲಾಯಿಸ�(_R): "
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:186
 msgid "_Saturation:"
@@ -2921,15 +2921,15 @@ msgstr "ಸ�ಯಾ��ರ�ಶನ�(_S):"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:187
 msgid "_Scale photos to no larger than: "
-msgstr ""
+msgstr "ಫ����ಳ �ಳತ�ಯನ�ನ� �ದ���ಿ�ತ ದ�ಡ�ಡದಾ�ಿಸಬ�ಡ(_S): "
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:188
 msgid "_Select Import Rolls..."
-msgstr ""
+msgstr "�ಮದ� ಸ�ರ�ಳಿ�ಳನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡ�(_S)..."
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:189
 msgid "_Set Date Range..."
-msgstr ""
+msgstr "ದತ�ತಾ�ಶ ವ�ಯಾಪ�ತಿಯನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡ�(_S)..."
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:190
 msgid "_Set Rating filter..."
@@ -2937,7 +2937,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:191
 msgid "_Sharpen..."
-msgstr ""
+msgstr "ತ���ಷ�ಣ��ಳಿಸ�(_S)..."
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:192
 msgid "_Slideshow"
@@ -2953,11 +2953,11 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:195
 msgid "_Tag Icons"
-msgstr ""
+msgstr "��ಯಾ�� �ಿಹ�ನ��ಳ�(_T)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:196
 msgid "_Tag Name:"
-msgstr ""
+msgstr "��ಯಾ�� ಹ�ಸರ�(_T):"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:197
 msgid "_Tags"
@@ -2997,7 +2997,7 @@ msgstr "ನ��(_V)"
 
 #: ../src/f-spot.glade.h:206
 msgid "_Virtual Filesystem"
-msgstr ""
+msgstr "ವರ���ವಲ� �ಾರ�ಯವ�ಯವಸ�ಥ�(_V)"
 
 #. at, or after a date, or between dates
 #: ../src/f-spot.glade.h:209
@@ -3092,7 +3092,7 @@ msgstr "CD ಯನ�ನ� ನಿರ�ಮಿಸಿ"
 
 #: ../extensions/Exporters/CDExport/CDExport.glade.h:6
 msgid "Size of the exported selection:"
-msgstr ""
+msgstr "ರಫ�ತ� ಮಾಡಲಾದ �ಯ���ಯ �ಾತ�ರ:"
 
 #: ../extensions/Exporters/CDExport/CDExport.glade.h:7
 msgid "_Browse Previously Scheduled Files"
@@ -3100,7 +3100,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../extensions/Exporters/CDExport/CDExport.glade.h:8
 msgid "_Write only these photos to CD"
-msgstr ""
+msgstr "��ವಲ � ಫ����ಳನ�ನ� ಮಾತ�ರ CD �� ಬರ�(_W)"
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.addin.xml.h:1
 msgid "_23hq..."
@@ -3142,12 +3142,13 @@ msgstr ""
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.cs:125
 #, csharp-format
 msgid "Welcome {0} you are connected to {1}"
-msgstr ""
+msgstr "{0} �� ಸ�ಸ�ವಾ�ತ, ನ�ವ� {1} �� ಸ�ಪರ��ಿತ���ಡಿದ�ದ�ರಿ"
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.cs:128
 #, csharp-format
+#, fuzzy
 msgid "Sign in as a different user"
-msgstr ""
+msgstr "ಬ�ರ�ಬ�ಬ ಬಳ��ದಾರನಾ�ಿ "
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.cs:133
 #, csharp-format
@@ -3156,7 +3157,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.cs:297
 msgid "Unable to log on"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ�ರವ�ಶಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ"
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.cs:317
 #, csharp-format
@@ -3185,7 +3186,7 @@ msgstr "ಪ�ರ�ಣ��ಳಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.cs:454
 msgid "Unable to log on."
-msgstr ""
+msgstr "ಪ�ರವ�ಶಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ."
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.cs:455
 #, csharp-format
@@ -3204,7 +3205,7 @@ msgstr "à²?ಿತà³?ರà²?ಳನà³?ನà³? à²?ಪà³?â??ಲà³?ಡà³? ಮಾಡಲ
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:4
 msgid "<b>Viewing permissions</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>�ನ�ಮತಿ�ಳನ�ನ� ನ�ಡಲಾ��ತ�ತಿದ�</b>"
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:7
 msgid "Export tag _hierarchy"
@@ -3243,7 +3244,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../extensions/Exporters/FlickrExport/FlickrExport.glade.h:18
 msgid "_View photos in browser when done uploading"
-msgstr ""
+msgstr "à²?ಪà³?â??ಲà³?ಡà³? ಮಾಡà³?ವಿà²?à³?ಯà³? ಪà³?ರà³?ಣà²?à³?à²?ಡ ನà²?ತರ ಫà³?à²?à³?à²?ಳನà³?ನà³? ವà³?à²?à³?ಷà²?ದಲà³?ಲಿ ನà³?ಡà³?(_V)"
 
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.addin.xml.h:1
 msgid "F_older..."
@@ -3286,7 +3287,7 @@ msgstr "ಹಿ�ದಿನ"
 
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.cs:1103
 msgid "Gallery generated by"
-msgstr ""
+msgstr "��ಯಾಲರಿಯನ�ನ� �ತ�ಪಾದಿಸಿದವರ�"
 
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.cs:1143
 msgid "Show Styles"
@@ -3311,7 +3312,7 @@ msgstr "<b>ರಫ�ತ� ವಿಧಾನ</b>"
 
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.glade.h:8
 msgid "Create _gallery using \"Original\""
-msgstr ""
+msgstr "ಮ�ಲವನ�ನ� ಬಳಸಿ���ಡ� ��ಯಾಲರಿಯನ�ನ� ರ�ಿಸ�(_g)"
 
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.glade.h:9
 msgid "Create standalone _web gallery"
@@ -3323,15 +3324,15 @@ msgstr "ವಿವರಣ�(_e):"
 
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.glade.h:11
 msgid "Export _tags"
-msgstr ""
+msgstr "à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ರಫà³?ತà³? ಮಾಡà³?(_t)"
 
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.glade.h:12
 msgid "Export tag _icons"
-msgstr ""
+msgstr "à²?à³?ಯಾà²?à³?â?? à²?ಿಹà³?ನà³?à²?ಳನà³?ನà³? ರಫà³?ತà³? ಮಾಡà³?(_i)"
 
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.glade.h:13
 msgid "Folder Export"
-msgstr ""
+msgstr "�ಡತ��ಶದ �ಮದ�"
 
 #: ../extensions/Exporters/FolderExport/FolderExport.glade.h:14
 msgid "G_allery Name:"
@@ -3393,17 +3394,19 @@ msgstr ""
 
 #: ../extensions/Exporters/GalleryExport/GalleryExport.cs:530
 msgid "(TopLevel)"
-msgstr ""
+msgstr "(ಮ�ಲ�ಮ���)"
 
 #: ../extensions/Exporters/GalleryExport/GalleryExport.cs:592
 msgid "Invalid Gallery name"
-msgstr ""
+msgstr "��ಯಾಲರಿಯ ಹ�ಸರ� �ಮಾನ�ಯವಾ�ಿದ�"
 
 #: ../extensions/Exporters/GalleryExport/GalleryExport.cs:593
 msgid ""
 "The gallery name contains invalid characters.\n"
 "Only letters, numbers, - and _ are allowed"
 msgstr ""
+"��ಯಾಲರಿಯ ಹ�ಸರ� �ಮಾನ�ಯವಾದ ���ಷರ�ಳನ�ನ� ಹ��ದಿದ�.\n"
+"��ವಲ ���ಷರ�ಳ�, �����ಳ�, - ಹಾ�� _ ಮಾತ�ರ ಬಳಸಬಹ�ದ�"
 
 #: ../extensions/Exporters/GalleryExport/GalleryExport.cs:798
 #, csharp-format
@@ -3519,6 +3522,9 @@ msgid ""
 "requested operation:\n"
 "{0} ({1})"
 msgstr ""
+"ಮನವಿ ಸಲ�ಲಿಸಲಾದ �ಾರ�ಯವನ�ನ� ನಡ�ಸಲ� ಪ�ರಯತ�ನಿಸಿದಾ� � ��ಳ�ಿನ ದ�ಷವ� "
+"�ದ�ರಾ�ಿದ�:\n"
+"{0} ({1})"
 
 #: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.addin.xml.h:1
 msgid "F_acebook..."
@@ -3568,7 +3574,7 @@ msgstr ""
 #: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:341
 #, csharp-format
 msgid "{0} {1} is logged into Facebook"
-msgstr ""
+msgstr "{0} {1} Facebook �� ಪ�ರವ�ಶಿಸಿದ�ದಾರ�"
 
 #: ../extensions/Exporters/FacebookExport/FacebookExport.cs:491
 msgid "Album must have a name"
@@ -3655,7 +3661,7 @@ msgstr "ಸ����ನ��ಳಿಸಲಾದ �ಡತ(_e)..."
 msgid ""
 "This tool requires an active selection. Please select one or more pictures "
 "and try again"
-msgstr ""
+msgstr "� �ಪ�ರಣ���ಾ�ಿ ��ದ� ಸ��ರಿಯ �ಯ���ಯ ��ತ�ಯವಿರ�ತ�ತದ�. ದಯವಿ���� ��ದ� �ಥವ ಹ����ಿನ �ಿತ�ರ�ಳನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿ ನ�ತರ �ನ�ನ�ಮ�ಮ� ಪ�ರಯತ�ನಿಸಿ"
 
 #: ../extensions/Exporters/ZipExport/ZipExport.cs:63
 msgid "Select export folder"
@@ -3698,14 +3704,20 @@ msgid ""
 "\n"
 "Received exception \"{0}\"."
 msgstr ""
+"ನ�ವ� �ಯ��� ಮಾಡಲಾದ �ಡತವ� ��ದ� ಮಾನ�ಯವಾದ �ಥವ ಬ��ಬಲಿತವಾದ ದತ�ತಸ��ಯವಾ�ಿಲ�ಲ.\n"
+"\n"
+"���ಷ�ಪಣ� \"{0}\" ��ಡ�ಬ�ದಿದ�."
 
 #: ../extensions/Tools/MergeDb/MergeDb.glade.h:1
 msgid ""
 "<small><i>Choose the location of the database you want to import from</i></"
 "small>"
 msgstr ""
+"<small><i>ನ�ವ� �ಲ�ಲಿ�ದ �ಮದ� ಮಾಡಿ��ಳ�ಳಲ� ಬಯಸ�ವಿರ� � ದತ�ತಸ��ಯದ ಸ�ಥಳವನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿ </i></"
+"small>"
 
 #: ../extensions/Tools/MergeDb/MergeDb.glade.h:2
+#, fuzzy
 msgid ""
 "<small><i>Choose what to import from the selected db.\n"
 "\"New Rolls Only\" is the smart option that will avoid re-importing photos "
@@ -3714,6 +3726,10 @@ msgid ""
 "\"Everything\" will import everything, creating duplicates if you already "
 "imported from that database.</i></small>"
 msgstr ""
+"<small><i>�ಯ��� ಮಾಡಲಾದ db ��ದ �ನನ�ನ� �ಮದ� ಮಾಡಬ��� ��ದ� �ಯ��� ಮಾಡಿ.\n"
+"� ಹಿ�ದ� �ಮದ� ಮಾಡಿ��ಳ�ಳಲಾದ ಫ����ಳನ�ನ� ಮರಳಿ �ಮದ� ಮಾಡಿ��ಳ�ಳ�ವ�ದನ�ನ� ತಪ�ಪಿಸಲ� \"ಹ�ಸ ಸ�ರ�ಳಿ�ಳ� ಮಾತ�ರ\" ��ಬದ� ��ದ� �ತ�ತಮವಾದ �ಯ���ಯಾ�ಿರ�ತ�ತದ�.\n"
+"ಯಾವ ಸ�ರ�ಳಿಯನ�ನ� ಹಿ�ದ���� ವಿಲ�ನ��ಳಿಸಬ��� �ನ�ನ�ವ�ದನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಲ� \"��ದ� �ಮದ� ಸ�ರ�ಳಿ\" ನ�ರವಾ��ತ�ತದ�.\n"
+"\"�ಲ�ಲವ�\" �ನ�ನ�ವ �ಯ���ಯ� �ಲ�ಲವನ�ನ� �ಮದ� ಮಾಡಿ��ಳ�ಳ�ತ�ತದ�, �ದರಿ�ದ � ಮ�ದಲ� ದತ�ತಸ��ಯದಿ�ದ �ಮದ� ಮಾಡಿ���ಡಿದ�ದರ� .</i></small>"
 
 #: ../extensions/Tools/MergeDb/MergeDb.glade.h:6
 msgid ""
@@ -3721,6 +3737,8 @@ msgid ""
 "the later, be sure that this location will stay accessible from f-spot.</i></"
 "small>"
 msgstr ""
+"<small><i>�ಿತ�ರವನ�ನ� ಸ�ಥಳ�ಯವಾ�ಿ �ಾಪಿ ಮಾಡಿ �ಥವ �ವ� �ಲ�ಲಿವ�ಯ� �ಲ�ಲಿಯ� �ರಿಸಿ��ಳ�ಳಿ. ನ�ವ� �ರಡನ�ಯದನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿದಲ�ಲಿ, � ಸ�ಥಳವ� f-spot �� ನಿಲ���ವ�ತಿದ� ��ದ� �ಾತ�ರಿ ಮಾಡಿ��ಳ�ಳಿ.</i></"
+"small>"
 
 #: ../extensions/Tools/MergeDb/MergeDb.glade.h:7
 msgid "A Single Import Roll"
@@ -3757,13 +3775,12 @@ msgstr "ಹ�ಸ ರ�ಲ��ಳ� ಮಾತ�ರ"
 
 #: ../extensions/Tools/MergeDb/PickFolderDialog.cs:33
 #, csharp-format
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<big>The database refers to files contained in the <b>{0}</b> folder.\n"
 " Please select that folder so I can do the mapping.</big>"
 msgstr ""
-"<big>The database refers to files contained in the <b>{0}</b> folder.\n"
-" Please select that folder so I can do the mapping.</big>"
+"<big>ದತ�ತಸ��ಯವ� <b>{0}</b> �ಡತ��ಶದಲ�ಲಿ �ರ�ವ �ಡತ�ಳನ�ನ� ಸ��ಿಸ�ತ�ತದ�.\n"
+" ನಾನ� ಮ�ಯಾಪಿ��� ಮಾಡಲ� �ನ�ವಾ��ವ�ತ� ದಯವಿ���� � �ಡತ��ಶವನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿ.</big>"
 
 #: ../extensions/Tools/MetaPixel/MetaPixel.addin.xml.h:1
 msgid "Create p_hotomosaic"
@@ -3777,7 +3794,7 @@ msgstr "ಮ��ಾಪಿ��ಸ�ಲ� ಲಭ�ಯವಿಲ�ಲ"
 msgid ""
 "The metapixel executable was not found in path. Please check that you have "
 "it installed and that you have permissions to execute it"
-msgstr ""
+msgstr "ಮಾರ��ದಲ�ಲಿ �ಾರ�ಯ�ತ��ಳಿಸಬಹ�ದಾದ ಮ��ಾಪಿ��ಸ�ಲ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ. �ದನ�ನ� ನ�ವ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಿದ�ದ�ರಿ ಹಾ�� �ದನ�ನ� �ಾರ�ಯ�ತ��ಳಿಸಲ� ನಿಮ�� ಸ���ತವಾದ �ನ�ಮತಿ �ದ� ��ದ� ��ಿತಪಡಿಸಿ��ಳ�ಳಿ"
 
 #. There is no photo for the selected tags! :(
 #: ../extensions/Tools/MetaPixel/MetaPixel.cs:121
@@ -3854,11 +3871,14 @@ msgid "An error occurred while importing the newly generated photowall to F-Spot
 msgstr "ಹà³?ಸದಾà²?ಿ à²?ತà³?ಪಾದಿಸಲಾದ ಫà³?à²?à³?ವಾಲà³?â?? à²?ನà³?ನà³? F-Spot à²?à³? à²?ಮದà³? ಮಾಡಿà²?à³?ಳà³?ಳà³?ವಲà³?ಲಿ à²?à²?ದà³? ದà³?ಷ à²?ದà³?ರಾà²?ಿದà³?"
 
 #: ../extensions/Tools/HashJob/HashJob.cs:53
+#, fuzzy
 msgid ""
 "In order to detect duplicates on pictures you imported before 0.5.0, F-Spot "
 "needs to analyze your image collection. This is not done by default as it's "
 "time consuming. You can Start or Pause this update process using this dialog."
 msgstr ""
+"ನà³?ವà³? 0.5.0 à²?à³? ಮà³?ದಲà³? à²?ಮದà³? ಮಾಡಿà²?à³?ಳà³?ಳಲಾದ à²?ಿತà³?ರà²?ಳಲà³?ಲಿ ಡà³?ಪà³?ಲಿà²?à³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ಪತà³?ತà³?ಹà²?à³?à²?ಲà³?, F-Spot "
+"ನಿಮà³?ಮಲà³?ಲಿನ ಸà²?à²?à³?ರಹವನà³?ನà³? ವಿಶà³?ಲà³?ಷಿಸಬà³?à²?ಾà²?à³?ತà³?ತದà³?. à²?ದà²?à³?à²?à³? ಸಮಯ ತà²?à³?ಲà³?ವ à²?ಾರಣ ಪà³?ರà³?ವನಿಯà³?à²?ಿತವಾà²?ಿ ಮಾಡಲಾà²?à³?ವà³?ದಿಲà³?ಲ. à²? ಸà²?ವಾದವನà³?ನà³? ಬಳಸಿà²?à³?à²?ಡà³? ನà³?ವà³? à²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಪà³?ರà²?à³?ರಿಯà³?ಯನà³?ನà³? à²?ರà²?ಭಿಸಬಹà³?ದà³? à²?ಥವ ವಿರಮಿಸಬಹà³?ದà³?."
 
 #: ../extensions/Tools/HashJob/HashJob.cs:102
 msgid "Processing images..."
@@ -3925,6 +3945,9 @@ msgid ""
 "Enter the letters as they are shown in the image in\n"
 "the 'Captcha' field. <i>Letters are not case-sensitive</i>"
 msgstr ""
+"� ��ಯಾಲರಿಯ ಸಿದ�ಧತ��ಳ� ಸ���ತವಾ�ಿದ�ಯ� ��ದ� ��ಿತಪಡಿಸಿ��ಳ�ಳಿ.\n"
+"'Captcha' ಸ�ಥಳದಲ�ಲಿ �ಾಣಿಸಿ��ಳ�ಳ�ವ �ಿತ�ರದಲ�ಲಿ �ರ�ವ \n"
+"���ಷರ�ಳನ�ನ� ನಮ�ದಿಸಿ.<i>���ಷರ�ಳ� ��ಸ�-ಸ�ವ�ದಿಯಾ�ಿರ�ವ�ದಿಲ�ಲ</i>"
 
 #: ../extensions/Exporters/PicasaWebExport/PicasaWebExport.glade.h:15
 #: ../extensions/Exporters/SmugMugExport/SmugMugExport.glade.h:8
@@ -4000,7 +4023,7 @@ msgid ""
 "Example: Use one tag for the photos that you plan to export, and another one "
 "for those already exported. Here, you can tell F-Spot to automatically "
 "replace these tags as appropriate.</i></small>"
-msgstr ""
+msgstr "<small><i>F-Spot à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳà³? ನಿಮà³?ಮ ಫà³?à²?à³?à²?ಳ à²?ಮದà³? ಸà³?ಥಿತಿಯ à²?ಾಡನà³?ನà³? à²?ರಿಸಲà³? ನà³?ರವಾà²?à³?ತà³? ದà³? à²?ದಾಹರಣà³?à²?à³?: ನà³?ವà³? à²?à²? à²?ಮದà³? ಮಾಡಲà³? ಯà³?à²?ಿಸಿರà³?ವ ಫà³?à²?à³?à²?ಳಿà²?à³? à²?à²?ದà³? à²?à³?ಯಾà²?à³?â?? à²?ನà³?ನà³? ಬಳಸಿ ಹಾà²?à³? à²?à²?ಾà²?ಲà³? ರಫà³?ತà³? ಮಾಡಲಾದ ಫà³?à²?à³?à²?ಳಿà²?à³? ಬà³?ರà³?à²?ದà³? à²?à³?ಯಾà²?à³? à²?ನà³?ನà³? ಬಳಸಿ Hà²?ಲà³?ಲಿ y-Spot tಸà³?ವಯà²?à²?ಾಲಿತವಾà²?ಿ à²? à²?à³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ಸà³?à²?à³?ತವಾದ ರà³?ತಿಯಲà³?ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸà³?ವà²?ತà³? ನà³?ವà³? ತಿಳಿಸಬಹà³?ದà³?</i></small>"
 
 #: ../extensions/Exporters/TabbloExport/TabbloExport.glade.h:6
 msgid "Rem_ove from exported photos:"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]