Re: [guadec-local] Fecha de encuentro en Vilnova de losvolontarios localesOn Sun, 2006-05-21 at 22:07 +0200, Jordi Mas wrote:

> Els co-organitzadors, en concret la Generalitat i de la UPC de Vilanova faran 
> una convocatòria conjunta per la roda de premsa?

Comptem que sí.

-- 
Quim Gil /// http://desdeamericaconamor.org | http://guadec.org

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]