RE: [guadec-local] Fecha de encuentro en Vilnova de losvolontarios localesPer acabar-la de liar, s'està organitzant la roda de premsa de la
presentació de la GUADEC per al dia 24 a Vilanova (no confirmada
encara) . És un mes abans de l'inici de la conferència i és entre
setmana perquè convocar periodistes en cap de setmana és suïcida si no
és per a esports.  :)


On Wed, 2006-05-17 at 18:54 +0200, Carlos Fenollosa wrote:
> Potser podem fer dues quedades, el 20 i el 27. Que cadascú vingui a la
> que pugui, i els que estiguem a les dues expliquem el dia 27 el que vam
> pensar el dia 20
-- 
Quim Gil /// http://desdeamericaconamor.org | http://guadec.org

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]