[guadec-local] About Vilanovahttp://beta.guadec.org/GUADEC2006/location

Algun/a vilanoví/na vol presentar la seva ciutat amb text i imatges?

En cas contrari, hi ha algun text i materials que estiguem autoritzats a
utilitzar?

-- 
Quim Gil /// http://desdeamericaconamor.org | http://guadec.org

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]