Re: =?UTF-8?B?TsOhdnJoIMSNLiAzOiBbUFBEUyAxXSBQcmF2aWRsw6EgcHJla2w=?= =?UTF-8?B?YWR1IGRvIHNsb3ZlbsSNaW55?=konštruktívna pripomienka:
Nerozumiem na čo má mať PPDS poradové číslo a na čo o neho má niekto žiadať
Toto mi príde zase ako zbytočné komplikovanie vecí. Jednoducho sa na pravidlo môžeme odkazovať názvom alebo ak tam chceš mať číslo tak ho pridel po podaní návrhu.
Je toto konštruktívna pripomienka?

Dňa 29.04.2010 14:22, Marcel Telka wrote / napísal(a):
[PPDS 1] Pravidlá prekladu do slovenčiny

Autor: Marcel Telka
Platí od: 26. mája 2010
Ruší: -
Nahrádza: -


0. Obsah

	1. Úvod
	2. Terminológia
	3. Rozsah platnosti PPDS
	4. Formát PPDS
		4.1. Záhlavie PPDS
		4.2. Jadro PPDS
	5. Register PPDS
	6. Životný cyklus PPDS
		6.1. Stavy PPDS
		6.2. Procesy
			6.2.1. Práca na texte PPDS
			6.2.2. Podanie návrhu PPDS
			6.2.3. Schvaľovanie
			6.2.4. Schválenie nového PPDS
	7. Poznámky a odkazy


1. Úvod

Tento dokument definuje všeobecný mechanizmus vzniku, existencie a zániku (t.j.
životný cyklus) pravidiel, podľa ktorých sa riadi preklad GNOME do slovenčiny.

Text tohoto dokumentu a jeho životný cyklus sa riadi pravidlami, ktoré definuje
tento dokument.[1]


2. Terminológia

Každé jednotlivé pravidlo (t.j. dokument, ako je napríklad aj tento), ktorého
životný cyklus sa riadi podľa tohoto dokumentu sa nazýva "Pravidlo prekladu do
slovenčiny" (skratka: PPDS). Každé PPDS má pridelené svoje poradové číslo
(napríklad toto PPDS má pridelené poradové číslo 1).

Pod názvom "prekladateľský tím" a "prekladateľský tím GNOME do slovenčiny" sa
rozumie skupina ľudí definovaná na stránke:

http://live.gnome.org/SlovakTranslation

Slovo "preklad", resp. slovné spojenia "preklad GNOME" a "preklad do
slovenčiny" označujú preklad GNOME do slovenčiny, t.j. aktivitu
prekladateľského tímu.


3. Rozsah platnosti PPDS

Tento dokument (toto PPDS) a všetky ďalšie PPDS, ktoré vzniknú aplikovaním
postupov definovaných týmto dokumentom, sú záväzné pre všetkých členov
prekladateľského tímu GNOME do slovenčiny.

Formou PPDS je vhodné upravovať najmä také aspekty prekladu (napr. preklad
jednotlivých slov, terminológiu, preklad fráz, zoznam neprekladaných slov a
pod.), kde je stanovenie záväzných pravidiel žiadúce, resp. potrebné na
zachovanie kvality, zrozumiteľnosti, správnosti a jednoznačnosti prekladu.

Formou PPDS nie je možné upravovať nič, čo sa netýka prekladu GNOME do
slovenčiny.


4. Formát PPDS

PPDS musí byť napísané v slovenskom jazyku.

PPDS sa skladá zo záhlavia PPDS a jadra PPDS. Záhlavie PPDS je od jadra PPDS
oddelená prázdnym riadkom.


4.1. Záhlavie PPDS

Záhlavie PPDS sa skladá z dvoch častí, oddelených prázdnym riadkom:

[PPDS NNN] NÁZOV

Autor: AUTOR
Platí od: DÁTUM
Ruší: ZOZNAM PPDS
Nahrádza: ZOZNAM PPDS

V prvej časti (v prvom riadku) je namiesto NNN uvedené poradové číslo
príslušného PPDS a namiesto NÁZOV je názov PPDS. Názov PPDS nemôže byť
zalomený, t.j. musí byť v jednom riadku.

V druhej časti (od tretieho riadka) nasledujú štyri položky identifikujúce
autora (autorov) PPDS, začiatok platnosti PPDS a vzťah PPDS k ostatným PPDS.

V prípade, že má PPDS dvoch, alebo viac autorov, má tretí riadok záhlavia tento
tvar:

Autori: ZOZNAM AUTOROV

AUTOR je meno autora, ktorý vytvoril text PPDS.
ZOZNAM AUTOROV je zoznam mien autorov, ktorí vytvorili text PPDS.
DÁTUM je dátum, odkedy PPDS platí, alebo bude platiť.
ZOZNAM PPDS je zoznam poradových čísel jednotlivých PPDS, ktoré dané PPDS ruší,
resp. nahrádza.

Zoznam (či už ZOZNAM AUTOROV, alebo ZOZNAM PPDS) vzniká tak, že jednotlivé
položky (jednotliví autori, resp. jednotlivé PPDS) sú vzájomne oddelené
kombináciou znakov čiarka a medzera, t.j. ", " (bez úvodzoviek). Pokiaľ by bol
zoznam rozsiahly a nezmestil by sa na jeden riadok, je možné ho rozdeliť
(zalomiť) na viac riadkov, pričom druhý a všetky ďalšie takto vzniknuté riadky
budú začínať minimálne jedným prázdnym znakom (t.j. medzerou alebo
tabulátorom). Pokiaľ by mal byť ZOZNAM PPDS prázdny, uvedie sa mínus, t.j. "-"
(bez úvodzoviek).


4.2. Jadro PPDS

Formát jadra PPDS nie je špeciálne upravený.


5. Register PPDS

Register PPDS je zoznam všetkých PPDS. Register PPDS je umiestnený na stránke
http://live.gnome.org/SlovakTranslation/PPDS/List, kde je umiestnená tabuľka
s týmito siedmimi stĺpcami:

Č. - poradové číslo PPDS
Názov - textový názov PPDS
Stav - skratka stavu PPDS
Návrh od - dátum podania návrhu PPDS
Platnosť od - dátum, odkedy PPDS platí, alebo odkedy bude PPDS platiť
Platnosť do - dátum konca platnosti PPDS
Poznámka - doplňujúca poznámka k PPDS

Každému PPDS patrí jeden riadok tabuľky.

Názov PPDS (druhý stĺpec) obsahuje hyperlinkový odkaz na aktuálne znenie návrhu
PPDS, alebo na finálne znenie PPDS (po jeho schválení).

Stĺpec "Návrh od" obsahuje hyperlinkový odkaz na prvú verziu podaného návrhu.

Sĺpec "Platnosť od" obsahuje v prípade, že schvaľovanie ešte nebolo ukončené,
hyperlinkový odkaz na oznámenie, v ktorom bol predpokladaný dátum začiatku
platnosti zverejnený. V prípade, že schvaľovanie už bolo ukončené, stĺpec
obsahuje hyperlinkový odkaz na platné PPDS.

Obsah jednotlivých stĺpcov je ďalej upresnený v kapitole "6. Životný cyklus
PPDS".

Nové riadky pre nové PPDS sú pridávané na koniec tabuľky.


6. Životný cyklus PPDS

Nasledujúci diagram zobrazuje stavy PPDS a procesy, ktoré spolu tvoria životný
cyklus PPDS. V zátvorke je označenie procesov (číslami) a stavov
(jednopísmenovými skratkami).

         +----------------+
         | Práca na texte |
         |  PPDS (1)  |
         +----------------+
              |
              v
         +----------------+
         | Podanie návrhu |
         |  PPDS (2)  |
         +----------------+
              |
              v
           +===========+
           | Návrh (N) |
           +===========+
              |
              v
         +------------------+
         | Schvaľovanie (3) |
         +------------------+
              |
     .-----------------+-----------------.
     |         |         |
     v         v         v
+===============+ +============+ +================+
| Stiahnuté (S) | | Platné (P) | | Zamietnuté (Z) |
+===============+ +============+ +================+
              |
              v
         +-----------------+
         | Schválenie   |
         | nového PPDS (4) |
         +-----------------+
              |
         .--------+--------.
         |         |
         v         v
     +===============+ +=============+
     | Nahradené (O) | | Zrušené (X) |
     +===============+ +=============+


6.1. Stavy PPDS

PPDS sa môže nachádzať v jednom zo šiestich stavov:

+-------------+---------+------------------------------------------------------+
| Názov stavu | Skratka | Poznámky                       |
+-------------+---------+------------------------------------------------------+
| Návrh    |  N  | Jedná sa o PPDS, ktoré práve prechádza schvaľovacím |
|       |     | procesom.                      |
+-------------+---------+------------------------------------------------------+
| Stiahnuté  |  S  | Autor stiahol návrh PPDS.              |
+-------------+---------+------------------------------------------------------+
| Platné   |  P  | Schválené PPDS.                   |
+-------------+---------+------------------------------------------------------+
| Zamietnuté |  Z  | Počas schvaľovacieho procesu došlo k zamietnutiu   |
|       |     | PPDS.                        |
+-------------+---------+------------------------------------------------------+
| Nahradené  |  O  | PPDS bolo nahradené iným PPDS. Problematiku, ktorú  |
|       |     | riešilo toto PPDS rieši nové PPDS.          |
+-------------+---------+------------------------------------------------------+
| Zrušené   |  X  | PPDS bolo zrušené iným PPDS. Problematiku, ktorú   |
|       |     | riešilo toto PPDS už nerieši žiadne PPDS.      |
+-------------+---------+------------------------------------------------------+

Stavy PPDS sa delia podľa viacerých kritérií:

A. platnosť a záväznosť

Platné PPDS (v stave P) je platné a záväzné pre všetkých členov
prekladateľského tímu. PPDS vo všetkých ostatných stavoch (t.j. N, S, Z, O, X)
je neplatné a teda nie je záväzné.

B. stabilita stavu

Stav je stabilný, pokiaľ neprebieha proces na jeho zmenu. Stav je naopak
nestabilný, pokiaľ takýto proces prebieha.

Stabilné stavy: S, P, Z, O, X
Nestabilné stavy: N, P

Stav P je nestabilný v prípade, že prebieha schvaľovací proces iného PPDS,
ktoré sa snaží dané PPDS nahradiť alebo zrušiť. Väčšinou je P stabilný stav.

C. konečný stav

Stav je konečný, ak už nie je možné stav PPDS zmeniť.

Konečné stavy: S, Z, O, X

D. aktívny stav

Stav je aktívny v prípade, že PPDS v tomto stave ovplyvňuje alebo môže
v budúcnosti ovplyvniť preklad GNOME do slovenčiny.

Aktívne stavy: N, P
Neaktívne stavy: S, Z, O, X


6.2. Procesy


6.2.1. Práca na texte PPDS

Tento proces zahŕňa vytvorenie textu PPDS autorom, prípadne autormi. Výstupom
tohoto procesu by mal byť text PPDS v takej forme, aby ho bolo možné bez zmien
schváliť. To znamená, že pokiaľ autor považuje text PPDS za nedokončený, nesmie
tvorba PPDS opustiť tento proces.

Ďalšie aspekty tvorby textu PPDS (napr. forma komunikácie medzi spoluautormi
PPDS) nie sú upravené týmto PPDS.

Autorom PPDS môže byť ľubovoľný člen prekladateľského tímu.


6.2.2. Podanie návrhu PPDS

Návrh podáva autor PPDS. V prípade viacerých autorov podáva návrh jeden z nich.
Ten z autorov, ktorý podá návrh PPDS sa stáva zodpovedným za tento návrh PPDS a
za úspešný prechod PPDS zo stavu N do stavu S, P alebo Z.

V prípade, že je potrebné zmeniť zodpovedného autora v ďalšom procese
schvaľovania, je možné tak urobiť. Postup odovzdania zodpovednosti je opísaný v
kapitole "6.2.3. Schvaľovanie".

Podanie návrhu pozostáva z niekoľkých krokov:

A. rezervovanie poradového čísla PPDS

Zodpovedný autor pridá do registra PPDS nový riadok, kde vyplní tieto stĺpce:
Č., Názov a Stav, bez hyperlinkových odkazov. Stav bude nastavený na N.
Zodpovedný autor použije v stĺpci Č. najbližšie vyššie voľné poradové číslo.

B. doplnenie textu PPDS

Zodpovedný autor doplní do záhlavia pripraveného PPDS jeho poradové číslo a
dátum predpokladaného začiatku platnosti PPDS. Dátum predpokladaného začiatku
platnosti PPDS musí byť najmenej 30 dní od dátumu podania návrhu PPDS.

C. odoslanie návrhu PPDS

Do 120 minút od rezervovania poradovného čísla musí zodpovedný autor odoslať
návrh PPDS. Pokiaľ zodpovedný autor neodošle návrh PPDS v stanovenom časovom
limite, má každý člen tímu právo rezerváciu poradového čísla PPDS zrušiť
odstránením príslušného riadka v tabuľke registra PPDS.

Návrh PPDS sa odosiela elektronickou poštou na adresu gnome-sk-list gnome org Správa elektronickej pošty musí byť vo formáte text/plain a v texte správy musí
byť kompletný text návrhu PPDS. Text správy môže obsahovať už len tzv.
"Signature block"[2]. Žiaden ďalší text nie je dovolený.

Predmet správy elektronickej pošty bude v tvare:

Návrh č. X: [PPDS NNN] NÁZOV

Namiesto NNN a NÁZOV sa použijú rovnaké texty ako v záhlaví PPDS (podrobnosti
sú v kapitole "4.1. Záhlavie PPDS"). Namiesto X sa použije poradové číslo
návrhu, v tomto prípade to bude vždy 1. Iné poradové číslo návrhu ako 1 môže
vzniknúť až v procese schvaľovanie - kapitola "6.2.3. Schvaľovanie".

D. doplnenie registra PPDS

Zodpovedný autor doplní do registra PPDS tieto údaje:

- hyperlinkový odkaz do archívu poštového zoznamu gnome-sk-list gnome org na
  práve podaný návrh PPDS do stĺpca Názov
- do stĺpca "Návrh od" dátum podania návrhu spolu s hyperlinkovým odkazom
  rovnakým, aký bol použitý v stĺpci Názov
- do stĺpca "Platnosť od" dátum predpokladaného začiatku platnosti PPDS spolu s
  hyperlinkovým odkazom rovnakým, aký bol použitý v stĺpci Názov
- do stĺpca Poznámka uvedie svoje meno


6.2.3. Schvaľovanie

Schvaľovanie návrhu PPDS prebieha od podania návrhu až do konca dňa
predchádzajúceho predpokladanému začiatku platnosti PPDS. V tomto období môžu
nastať rôzne udalosti, ktoré môžu schvaľovací proces ovplyvniť.

Všetky udalosti musia prebehnúť v rámci poštového zoznamu
gnome-sk-list gnome org, alebo musí byť výsledok týchto udalostí oznámený v
poštovom zozname (napr. v prípade online diskusie mimo poštový zoznam, po
ktorej sa zodpovedný autor rozhodne návrh stiahnuť, musí oznámenie o stiahnutí
návrhu poslať zodpovedný autor do poštového zoznamu).

Všetky udalosti súvisiace so schvaľovaním PPDS musia byť odoslané formou
elektronickej správy ako odpoveď na predchádzajúcu správu s návrhom PPDS.
Zachovanie celého textu predmetu správy umožní napr. jednoduchšiu orientáciu
v správach, alebo tiež vyhľadávanie v archíve a pod.

A. stiahnutie návrhu PPDS

Zodpovedný autor môže stiahnuť svoj návrh PPDS. Po odoslaní oznámenia o
stiahnutí návrhu zodpovený autor upraví príslušný záznam v registri PPDS takto:

- zmení stav PPDS z N na S
- vymaže dátum zo stĺpca "Platnosť od" (spolu s hyperlinkovým odkazom)
- text v stĺpci "Poznámka" zmení na "návrh stiahnutý: DÁTUM", kde DÁTUM bude
  dátum odoslania oznámenia o stiahnutí návrhu PPDS. DÁTUM bude zároveň
  hyperlinkovým odkazom do archívu poštového zoznamu na správu s oznámením
  o stiahnutí návrhu

B. diskusia k návrhu PPDS

Do diskusie sa môže zapojiť každý člen prekladateľského tímu. Téma diskusie
musí súvisieť s navrhovaným PPDS. Výsledkom diskusie môže byť nejaká ďalšia
udalosť, napr. potreba upraviť návrh PPDS.

C. potreba/požiadavka na zmenu návrhu PPDS

Pokiaľ počas schvaľovania PPDS vznikne potreba alebo požiadavka na úpravu
návrhu PPDS, zodpovedný autor zabezpečí prepracovanie návrhu PPDS. Potreba
alebo požiadavka na zmenu návrhu PPDS môže napríklad vyplynúť z diskusie.

Pri prepracovávaní návrhu nie je možné meniť názov PPDS (prvý riadok záhlavia
PPDS). Prepracovaný návrh PPDS nesmie skrátiť čas na schvaľovanie návrhu a v
prípade potreby ho musí predĺžiť tak, aby pri menších zmenách v návrhu PPDS bol
navrhovaný dátum začiatku platnosti PPDS najmenej 15 dní od odoslania
prepracovaného návrhu PPDS. Pri významnejších zmenách musí byť dátum začiatku
platnosti PPDS najmenej 30 dní od dátumu odoslania prepracovaného návrhu PPDS.

Po prepracovaní návrhu ho zodpovedný autor opätovne odošle, podobne ako to
urobil pri podaní návrhu s tým, že číslo návrhu v predmete správy bude o 1
vyššie, t.j. zvýši sa X. Podrobnosti sú v kapitole "6.2.2. Podanie návrhu
PPDS", bod "C. odoslanie návrhu PPDS".

Po odoslaní prepracovaného návrhu PPDS zodpovedný autor upraví register PPDS
takto:

- v prípade potreby zmení dátum v stĺpci "Platnosť od"
- zmení hyperlinkové odkazy v stĺpcoch "Názov" a "Platnosť od" na práve
  odoslaný upravený návrh PPDS v archíve poštového zoznamu
  gnome-sk-list gnome org

Pri existencii potreby/požiadavky na zmenu návrhu PPDS sa schvaľovací proces
PPDS pozastavuje až do doby, kým zodpovedný autor neodošle prepracovaný návrh
PPDS, alebo kým nenastane nejaká iná udalosť, ktorá má vplyv na schaľovací
proces (napr. stiahnutie návrhu). To znamená, že ani uplynutím doby určenej na
schvaľovací proces sa pri existencii potreby/požiadavky na zmenu návrhu PPDS
nestáva PPDS platným.

D. predĺženie schvaľovania

V prípade odôvodnenej požiadavky od člena prekladateľského tímu by mal
zodpovedný autor predĺžiť dobu schvaľovania návrhu PPDS. Podobne môže dobu
schvaľovania predĺžiť zodpovedný autor sám aj bez požiadavky iného člena
prekladateľského tímu.

Zodpovedný autor oznámi predĺženie termínu schvaľovania odoslaním správy, kde
túto skutočnosť uvedie. Formát správy nie je definovaný. Z textu správy musí
byť zreteľné, ako sa predlžuje termín predpokladaného začiatku platnosti PPDS.

Po odoslaní správy o predĺžení schvaľovania zodpovedný autor upraví register
PPDS takto:

- upraví dátum v stĺpci "Platnosť od" a hyperlinkový odkaz nasmeruje na práve
  odoslané oznámenie o predĺžení schvaľovania

Pri existencii odôvodnenej požiadavky na predĺženie schvaľovania PPDS sa proces
schvaľovania PPDS pozastavuje až do oznámenia nového dátumu predpokladaného
začiatku platnosti PPDS.

E. zmena zodpovedného autora (pri návrhoch PPDS vytvorených viacerými autormi)

Ak sa zodpovedný autor dohodne s ďalším spoluautorom PPDS na prenesení
zodpovednosti, odošle pôvodný zodpovedný autor oznámenie o odovzdávaní
zodpovednosti. Nový zodpovedný autor potvrdí správou prevzatie zodpovednosti.

Po prevzatí zodpovednosti nový zodpovedný autor upraví register PPDS takto:

- vymaže meno predchádzajúceho zodpovedného autora v stĺpci "Poznámka" a uvedie
  tam svoje meno

F. neaktivita alebo neexistencia zodpovedného autora

Pokiaľ zodpovedný autor bezdôvodne nezareaguje do 15 dní na položené otázky v
diskusii, resp. na potrebu/požiadavku na zmenu návrhu PPDS nastáva tzv.
neaktivita zodpovedného autora.

Ak zodpovedný autor prestane byť členom prekladateľského tímu, nastáva tzv.
neexistencia zodpovedného autora.

V prípade neaktivity alebo neexistencie zodpovedného autora oznámi koordinátor
prekladateľského tímu túto skutočnosť správou do poštového zoznamu
gnome-sk-list gnome org a vyzve (v prípade neaktivity) zodpovedného autora, aby
situáciu zmenil. Zároveň vyzve ostatných členov tímu, aby sa prihlásil nový
zodpovedný autor.

Pokiaľ sa nájde nový zodpovedný autor a potvrdí to správou do poštového
zoznamu, nový zodpovedný autor upraví register PPDS takto:

- vymaže meno predchádzajúceho zodpovedného autora v stĺpci "Poznámka" a uvedie
  tam svoje meno

Pokiaľ sa do 15 dní od výzvy koordinátora nenájde nový zodpovedný autor, ani sa
pôvodný zodpovedný autor nestane aktívnym, koordinátor návrh PPDS zamietne
odoslaním správy do poštového zoznamu gnome-sk-list gnome org
Po zamietnutí návrhu PPDS koordinátor upraví register PPDS takto:

- zmení stav PPDS z N na Z
- vymaže dátum zo stĺpca "Platnosť od" (spolu s hyperlinkovým odkazom)
- text v stĺpci "Poznámka" zmení na "návrh zamietnutý: DÁTUM", kde DÁTUM bude
  dátum odoslania oznámenia o zamietnutí návrhu PPDS. DÁTUM bude zároveň
  hyperlinkovým odkazom do archívu poštového zoznamu na správu s oznámením
  o zamietnutí návrhu

V prípade neaktivity alebo pri neexistencii zodpovedného autora sa schvaľovací
proces PPDS pozastavuje až do doby, kým sa situácia nevyrieši. Po vyriešení
situácie musí (nový) zodpovedný autor adekvátne predĺžiť dobu na schvaľovanie
PPDS tak, aby bola minimálne 15 dní od vyriešenia neaktivity alebo neexistencie
zodpovedného autora.

G. schválenie návrhu PPDS

Keď uplynie čas vyhradený na schvaľovanie návrhu PPDS (t.j. nastane deň uvedený
ako "Platnosť od" v registri PPDS) bez toho, aby existovala potreba/požiadavka
na zmenu PPDS alebo aby existoval problém s neaktívnym/neexistujúcim
zodpovedným autorom alebo aby existovala odôvodnená požiadavka na predĺženie
schvaľovania, navrhované PPDS sa stáva platným.

Zodpovedný autor túto skutočnosť oznámi odoslaním správy do poštového zoznamu.
Táto správa bude mať rovnaký formát a obsah, ako posledný návrh PPDS s týmito
rozdielmi:

- v predmete správy bude chýbať text "Návrh č. X: ", t.j. predmet správy bude
  vo formáte "[PPDS NNN] NÁZOV" (podrobnosti sú v kapitole "6.2.2. Podanie
  návrhu PPDS")
- v záhlaví PPDS (kapitola "4.1. Záhlavie PPDS") bude nastavený správny dátum
  začiatku platnosti PPDS

Následne zodpovedný autor upraví register PPDS takto:

- zmení hyperlinkové odkazy v stĺpcoch "Názov" a "Platnosť od" na platné (práve
  odoslané) znenie PPDS
- zmení stav PPDS z N na P
- pokiaľ práve schválené PPDS ruší alebo nahrádza iné PPDS, zodpovedný autor
  vykoná ďalšie zmeny v registri PPDS podľa kapitoly "6.2.4. Schválenie nového
  PPDS"
- odstráni svoje meno zo stĺpca "Poznámka" - týmto prestane byť zodpovedným
  autorom


6.2.4. Schválenie nového PPDS

Ak je schválené PPDS (tzv. nové PPDS), ktoré ruší alebo nahrádza iné PPDS,
zodpovedný autor upraví záznamy pre všetky rušené a nahrádzané PPDS v registri
PPDS takto:

- pre rušené PPDS zmení stav z P na X
- pre nahrádzané PPDS zmení stav z P na O
- nastaví v stĺpci "Platnosť do" dátum začiatku platnosti nového práve
  schváleného PPDS
- do stĺpca Poznámka uvedie text "PPDS NNN", kde NNN je poradové číslo nového
  PPDS


7. Poznámky a odkazy

[1] Dôvodom je to, že doteraz neexistovali žiadne pravidlá, ktoré by tento
   životný cyklus definovali.
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Signature_block
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]