commit: r3173 - /gnome/master/desktop/seahorse.poAuthor: mattias
Date: Mon Feb 27 10:43:17 2012
New Revision: 3173

Log:
Tühiuuendus, ära loe

Modified:
    gnome/master/desktop/seahorse.po

Modified: gnome/master/desktop/seahorse.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/seahorse.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/seahorse.po [utf-8] Mon Feb 27 10:43:17 2012
@@ -12,289 +12,19 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Seahorse MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=seahorse&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-01-19 20:34+0000\n"
+"product=seahorse&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-27 06:01+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-01-22 10:31+0200\n"
 "Last-Translator: Ivar Smolin <okul linux ee>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
+"Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: et\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-
-msgid "Do not run seahorse-daemon as a daemon"
-msgstr "Programmi seahorse-daemon käivitamine mitte-deemonina"
-
-msgid "couldn't fork process"
-msgstr "protsessi pole võimalik forkida!"
-
-msgid "couldn't create new process group"
-msgstr "uut protsessigruppi pole võimalik luua"
-
-msgid "Encryption Daemon (Seahorse)"
-msgstr "Krüptimisdeemon (Seahorse)"
-
-#, c-format
-msgid "Invalid or unrecognized key type: %s"
-msgstr "Vigane või tundmatu võtmeliik: %s"
-
-#, c-format
-msgid "This keytype is not supported: %s"
-msgstr "Seda liiki võtmed pole toetatud: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Support for this feature was not enabled at build time"
-msgstr "Selle võimaluse tuge ei lülitatud kompileerimisel sisse"
-
-#, c-format
-msgid "Invalid or unrecognized key: %s"
-msgstr "Vigane või tundmatu võti: %s"
-
-#. TRANSLATORS: <key id='xxx'> is a custom markup tag, do not translate.
-#, c-format
-msgid "Signed by <i><key id='%s'/> <b>expired</b></i> on %s."
-msgstr "Allkirjastaja: <i><key id='%s'/>, <b>aegunud</b></i>: %s."
-
-msgid "Invalid Signature"
-msgstr "Vigane allkiri"
-
-#, c-format
-msgid "Signed by <i><key id='%s'/></i> on %s <b>Expired</b>."
-msgstr "Allkirjastanud <i><key id='%s'/></i> %s, <b>aegunud</b>."
-
-msgid "Expired Signature"
-msgstr "Aegunud allkiri"
-
-#, c-format
-msgid "Signed by <i><key id='%s'/> <b>Revoked</b></i> on %s."
-msgstr "Allkirjastaja: <i><key id='%s'/>, <b>tühistatud</b></i>: %s."
-
-msgid "Revoked Signature"
-msgstr "Tühistatud allkiri"
-
-#. TRANSLATORS: <key id='xxx'> is a custom markup tag, do not translate.
-#, c-format
-msgid "Signed by <i><key id='%s'/></i> on %s."
-msgstr "Allkirjastanud <i><key id='%s'/></i> %s."
-
-msgid "Good Signature"
-msgstr "Hea allkiri"
-
-msgid "Signing key not in keyring."
-msgstr "Allkirjastamise võti pole võtmerõngas."
-
-msgid "Unknown Signature"
-msgstr "Tundmatu allkiri"
-
-msgid "Bad or forged signature. The signed data was modified."
-msgstr "Halb või võltsitud allkiri. Allkirjastatud andmeid on muudetud."
-
-msgid "Bad Signature"
-msgstr "Halb allkiri"
-
-msgid "Couldn't verify signature."
-msgstr "Allkirja pole võimalik verifitseerida."
-
-#, c-format
-msgid "Invalid or unrecognized signer: %s"
-msgstr "Vigane või tundmatu allkirjastaja: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Key is not valid for signing: %s"
-msgstr "Võti pole allkirjastamiseks sobilik: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Invalid or unrecognized recipient: %s"
-msgstr "Vigane või tundmatu saaja: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Key is not a valid recipient for encryption: %s"
-msgstr "Võti pole krüptimiseks sobilik: %s"
-
-#, c-format
-msgid "No recipients specified"
-msgstr "Saaja on määramata"
-
-#, c-format
-msgid "Invalid key type for decryption: %s"
-msgstr "Võtme liik pole lahtikrüptimiseks sobilik: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Please set clearuri"
-msgstr "Palun määra clearuri"
-
-#, c-format
-msgid "Please set crypturi"
-msgstr "Palun määra crypturi"
-
-#, c-format
-msgid "Error opening clearuri"
-msgstr "Viga clearuri avamisel"
-
-#, c-format
-msgid "No signer specified"
-msgstr "Allkirjastaja on määramata"
-
-#, c-format
-msgid "Invalid key type for verifying: %s"
-msgstr "Võtme liik pole verifitseerimiseks sobilik: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Invalid key id: %s"
-msgstr "Vigane võtme ID: %s"
-
-msgid ""
-"A list of key server URIs to search for remote PGP keys. In later versions a "
-"display name can be included, by appending a space and then the name."
-msgstr ""
-"PGP-kaugvõtmete otsimiseks kasutatavate võtmeserverite URI-de nimekiri. "
-"Hilisemates versioonides võidakse siia kaasata ka kuvatav nimi, lisades URI-"
-"le tühiku ja nime."
-
-msgid "Auto Retrieve Keys"
-msgstr "Võtmete automaatne vastuvõtmine"
-
-msgid "Auto Sync Keys"
-msgstr "Automaatne võtmete sünkroniseerimine"
-
-msgid "Controls the visibility of the expires column for the key manager."
-msgstr "Võtmehalduris aegumise veeru nähtavaloleku määramine."
-
-msgid "Controls the visibility of the trust column for the key manager."
-msgstr "Võtmehalduris usalduse veeru nähtavaloleku määramine."
-
-msgid "Controls the visibility of the type column for the key manager."
-msgstr "Võtmehalduris liigi veeru nähtavaloleku määramine."
-
-msgid "Controls the visibility of the validity column for the key manager."
-msgstr "Võtmehalduris kehtivuse veeru nähtavaloleku määramine."
-
-msgid "Enable DNS-SD sharing"
-msgstr "DNS-SD jagamise lubamine"
-
-msgid ""
-"Enables DNS-SD (Apple Bonjour) sharing of keys. seahorse-daemon must be "
-"running and must be built with HKP and DNS-SD support."
-msgstr ""
-"DNS-SD (Apple Bonjour) võtmete jagamise lubamine. Selleks peab seahorse-"
-"daemon töötama ja deemonil peab olema HKP ja DNS-SD tugi."
-
-msgid "ID of the default key"
-msgstr "Vaikimisi võtme ID"
-
-msgid ""
-"If set to true, then files encrypted with seahorse will be ASCII armor "
-"encoded."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis seahorse poolt krüptitud failid väljastatakse ASCII-"
-"vormingus, vastasel juhul aga mitte."
-
-msgid ""
-"If set to true, then the default key will always be added to an encryption "
-"recipients list."
-msgstr ""
-"Kui määratud, siis vaikimisi võti lisatakse alati krüptogrammi vastuvõtjate "
-"nimekirjale."
-
-msgid "Last key server search pattern"
-msgstr "Viimane võtmeserveri otsingumuster"
-
-msgid "Last key servers used"
-msgstr "Viimati kasutatud võtmeserverid"
-
-msgid "Last key used to sign a message."
-msgstr "Sõnumi allkirjastamiseks viimati kasutatud võti."
-
-msgid "PGP Key servers"
-msgstr "PGP võtmeserverid"
-
-msgid "Publish keys to this key server."
-msgstr "Võtmed avalikustatakse selles võtmeserveris."
-
-msgid "Show expires column in key manager"
-msgstr "Aegumisveeru näitamine võtmehalduris"
-
-msgid "Show trust column in key manager"
-msgstr "Usaldusveeru näitamine võtmehalduris"
-
-msgid "Show type column in key manager"
-msgstr "Võtme liigi veeru näitamine võtmehalduris"
-
-msgid "Show validity column in key manager"
-msgstr "Kehtivusveeru näitamine võtmehalduris"
-
-msgid ""
-"Specify the column to sort the recipients window by. Columns are: 'name' and "
-"'id'. Put a '-' in front of the column name to sort in descending order."
-msgstr ""
-"Mis veeru järgi vastuvõtjate aknas andmeid sorditakse. Võimalikud väärtused "
-"on: 'name' (nimi) ja 'id'. Pööratud järjestuse kasutamiseks tuleb veeru nime "
-"algusesse lisada '-'."
-
-msgid ""
-"Specify the column to sort the seahorse key manager main window by. Columns "
-"are: 'name', 'id', 'validity', 'expires', 'trust', and 'type'. Put a '-' in "
-"front of the column name to sort in descending order."
-msgstr ""
-"Mis veeru järgi seahorse võtmehalduri peaaknas andmeid sorditakse. "
-"Võimalikud väärtused on: 'name' (nimi), 'id', 'validity' (kehtivus), "
-"'expires' (aegumine), 'trust' (usaldus) ja 'type' (liik). Pööratud "
-"järjestuse kasutamiseks tuleb veeru nime algusesse lisada '-'."
-
-msgid "The ID of the last secret key used to sign a message."
-msgstr "Sõnumi allkirjastamisel kasutatud viimase salajase võtme ID."
-
-msgid "The column to sort the recipients by"
-msgstr "Saajate sortimise veerg"
-
-msgid "The column to sort the seahorse keys by"
-msgstr "Seahorse võtmete sortimise veerg"
-
-msgid ""
-"The key server to publish PGP keys to. Or empty to suppress publishing of "
-"PGP keys."
-msgstr ""
-"PGP-võtmete avaldamiseks kasutatav võtmeserver. Kui võtmeid ei soovita "
-"avadada, siis on see tühi."
-
-msgid ""
-"The last key server a search was performed against or empty for all key "
-"servers."
-msgstr ""
-"Viimane võtmeserver, millest otsingut läbi viidi. Tühi väärtus tähendab "
-"kõiki võtmeservereid."
-
-msgid "The last search pattern searched for against a key server."
-msgstr "Võtmeserverist otsimisel viimati kasutatud muster."
-
-msgid ""
-"This specifies the default key to use for certain operations, mainly signing."
-msgstr ""
-"Sellega määratakse teatavateks tegevusteks (peamiselt allkirjastamiseks) "
-"vaikimisi võti."
-
-msgid "Whether or not keys should be automatically retrieved from key servers."
-msgstr "Kas võtmeid tuleb võtmeserveritest automaatselt tõmmata või mitte."
-
-msgid ""
-"Whether or not modified keys should be automatically synced with the default "
-"key server."
-msgstr ""
-"Kas muudetud võtmed tuleb automaatselt võtmeserveriga sünkroniseerida või "
-"mitte."
-
-msgid "Whether to always encrypt to default key"
-msgstr "Kas vaikimisi võti krüptitakse alati või mitte"
-
-msgid "Whether to use ASCII Armor"
-msgstr "Kas kasutada ASCII-vormingut või mitte"
 
 msgid "Add Password Keyring"
 msgstr "Parooli võtmerõnga lisamine"
-
-msgid "New Keyring Name:"
-msgstr "Uue võtmerõnga nimi:"
 
 msgid ""
 "Please choose a name for the new keyring. You will be prompted for an unlock "
@@ -303,9 +33,51 @@
 "Palun määra uuele võtmerõngale nimi. Lukust lahtivõtmise kohta küsitakse "
 "parooli."
 
+msgid "New Keyring Name:"
+msgstr "Uue võtmerõnga nimi:"
+
 msgid "The host name or address of the server."
 msgstr "Serveri hostinimi või aadress."
 
+#, fuzzy
+msgid "New password keyring"
+msgstr "Paroolide võtmerõngas"
+
+msgid "Used to store application and network passwords"
+msgstr "Kasutatakse rakenduste ja võrguparoolide salvestamiseks"
+
+#, fuzzy
+msgid "New password..."
+msgstr "Võrguparool"
+
+msgid "Safely store a password or secret."
+msgstr "Parooli või saladuse turvaline salvestamine."
+
+msgid "Password Keyring"
+msgstr "Paroolide võtmerõngas"
+
+msgid "Stored Password"
+msgstr "Salvestatud parool"
+
+msgid "Couldn't set default keyring"
+msgstr "Vaikimisi paroolide võtmerõngast pole võimalik määrata"
+
+msgid "Couldn't change keyring password"
+msgstr "Võtmerõnga parooli pole võimalik muuta"
+
+msgid "_Set as default"
+msgstr "_Määra kui vaikimisi"
+
+msgid "Applications usually store new passwords in the default keyring."
+msgstr ""
+"Rakendused salvestavad uued paroolid tavaliselt vaikimisi võtmerõngasse."
+
+msgid "Change _Password"
+msgstr "Muuda _parooli"
+
+msgid "Change the unlock password of the password storage keyring"
+msgstr "Muuda paroolide võtmerõnga hoidla luku parool"
+
 msgid "Couldn't add keyring"
 msgstr "Võtmerõngast pole võimalik lisada"
 
@@ -315,23 +87,67 @@
 msgid "_Description:"
 msgstr "_Kirjeldus:"
 
+msgid "_Password:"
+msgstr "_Parool:"
+
+msgid "_Show Password"
+msgstr "_Parooli näidatakse"
+
 msgid "_Keyring:"
 msgstr "_Võtmerõngas:"
 
-msgid "_Password:"
-msgstr "_Parool:"
-
-msgid "_Show Password"
+#, fuzzy
+msgid "Passwords"
+msgstr "_Paroolid"
+
+msgid "Stored personal passwords, credentials and secrets"
+msgstr ""
+
+#. Translators: This should be the same as the string in empathy
+msgid "IM account password for "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Password or secret"
+msgstr "Parooli või saladuse turvaline salvestamine."
+
+#, fuzzy
+msgid "Network password"
+msgstr "Võrguparool"
+
+#, fuzzy
+msgid "Stored note"
+msgstr "Salvestatud parool"
+
+#, fuzzy
+msgid "Keyring password"
+msgstr "Vale parool"
+
+#, fuzzy
+msgid "Encryption key password"
+msgstr "Krüptimisvõtmete haldur"
+
+#, fuzzy
+msgid "Key storage password"
+msgstr "Salvestatud parool"
+
+#, fuzzy
+msgid "Google Chrome password"
+msgstr "Vale parool"
+
+msgid "Gnome Online Accounts password"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Telepathy password"
 msgstr "_Parooli näidatakse"
 
-msgid "Web Password"
-msgstr "Veebiparool"
-
-msgid "Network Password"
-msgstr "Võrguparool"
-
-msgid "Password"
-msgstr "Parool"
+#, fuzzy
+msgid "Instant messaging password"
+msgstr "Paroolide nimekirja kuvamine"
+
+msgid "Network Manager secret"
+msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete the password '%s'?"
@@ -361,141 +177,75 @@
 msgid "Network Credentials"
 msgstr "Võrgutõendid"
 
+msgid "Password"
+msgstr "Parool"
+
 msgid "Couldn't change password."
 msgstr "Parooli pole võimalik muuta."
 
+#, fuzzy
+msgid "Updating password"
+msgstr "Paroolide nimekirja kuvamine"
+
 msgid "Couldn't set description."
 msgstr "Kirjeldust pole võimalik määrata."
 
-msgid "Couldn't set application access."
-msgstr "Rakenduse ligipääsu pole võimalik määrata."
-
-msgid "<b>Password:</b>"
-msgstr "<b>Parool:</b>"
-
-msgid "<b>Path:</b>"
-msgstr "<b>Rada:</b>"
-
-msgid "<b>Permissions:</b>"
-msgstr "<b>Pääsuõigused:</b>"
-
-msgid "<b>Technical Details:</b>"
-msgstr "<b>Tehnilised üksikasjad:</b>"
-
-msgid "Applications"
-msgstr "Rakendused"
-
-msgid "Details"
-msgstr "Üksikasjad"
-
-msgid "Key"
-msgstr "Võti"
-
 msgid "Key Properties"
 msgstr "Võtme omadused"
-
-msgid "Login:"
-msgstr "Konto:"
-
-msgid "Server:"
-msgstr "Server:"
-
-msgid "Show pass_word"
-msgstr "_Parooli näidatakse"
-
-msgid "Type:"
-msgstr "Liik:"
 
 #. To translators: This is the noun not the verb.
 msgid "Use:"
 msgstr "Kasutus:"
 
-#. To translators: This is the infinitive not the imperative.
-msgid "_Read"
-msgstr "_Lugemine"
-
-#. To translators: This is the infinitive not the imperative.
-msgid "_Write"
-msgstr "_Kirjutamine"
-
-msgctxt "infinitive"
-msgid "_Delete"
-msgstr "K_ustutamine"
-
-msgid "Listing passwords"
-msgstr "Paroolide nimekirja kuvamine"
-
-#, c-format
-msgid "Passwords: %s"
-msgstr "Paroolid: %s"
-
-#, c-format
-msgid "<b>Passwords:</b> %s"
-msgstr "<b>Paroolid:</b> %s"
-
-msgid "Password Keyring"
-msgstr "Paroolide võtmerõngas"
-
-msgid "Used to store application and network passwords"
-msgstr "Kasutatakse rakenduste ja võrguparoolide salvestamiseks"
-
-msgid "Stored Password"
-msgstr "Salvestatud parool"
-
-msgid "Safely store a password or secret."
-msgstr "Parooli või saladuse turvaline salvestamine."
-
-msgid "Couldn't unlock keyring"
-msgstr "Võtmerõngast pole võimalik lukust lahti võtta"
-
-msgid "Couldn't lock keyring"
-msgstr "Võtmerõngast pole võimalik lukustada"
-
-msgid "Couldn't set default keyring"
-msgstr "Vaikimisi paroolide võtmerõngast pole võimalik määrata"
-
-msgid "Couldn't change keyring password"
-msgstr "Võtmerõnga parooli pole võimalik muuta"
-
-msgid "_Lock"
-msgstr "_Lukusta"
-
-msgid ""
-"Lock the password storage keyring so a master password is required to unlock "
-"it."
-msgstr ""
-"Lukusta paroolide võtmerõnga hoidla, nii on selle avamiseks vaja ülemparooli."
-
-msgid "_Unlock"
-msgstr "_Võta lukust lahti"
-
-msgid ""
-"Unlock the password storage keyring with a master password so it is "
-"available for use."
-msgstr ""
-"Võta paroolide võtmerõnga hoidla ülemparooli abil lukust lahti, et seda "
-"saaks kasutada."
-
-msgid "_Set as default"
-msgstr "_Määra kui vaikimisi"
-
-msgid "Applications usually store new passwords in the default keyring."
-msgstr ""
-"Rakendused salvestavad uued paroolid tavaliselt vaikimisi võtmerõngasse."
-
-msgid "Change _Password"
-msgstr "Muuda _parooli"
-
-msgid "Change the unlock password of the password storage keyring"
-msgstr "Muuda paroolide võtmerõnga hoidla luku parool"
+msgid "Type:"
+msgstr "Liik:"
+
+msgid "Server:"
+msgstr "Server:"
+
+msgid "Login:"
+msgstr "Konto:"
+
+msgid "Show pass_word"
+msgstr "_Parooli näidatakse"
+
+msgid "<b>Password:</b>"
+msgstr "<b>Parool:</b>"
+
+msgid "Key"
+msgstr "Võti"
+
+msgid "<b>Technical Details:</b>"
+msgstr "<b>Tehnilised üksikasjad:</b>"
+
+msgid "Details"
+msgstr "Üksikasjad"
+
+#, fuzzy
+msgid "Login keyring"
+msgstr "Võtmerõnga kustutamine..."
+
+#, fuzzy
+msgid "A keyring that is automatically unlocked on login"
+msgstr "<i>Kasutaja sisselogimisel automaatselt lukust lahti võetud.</i>"
+
+msgid "A keyring used to store passwords"
+msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete the password keyring '%s'?"
 msgstr "Kas sa soovid paroolide võtmerõnga '%s' kustutada?"
 
-#. -----------------------------------------------------------------------------
-#. * PUBLIC
-#.
+msgid "I understand that all items will be permanently deleted."
+msgstr ""
+
+msgid "Keyring Properties"
+msgstr "Võtmerõnga omadused"
+
+#, fuzzy
+msgid "Name:"
+msgstr "_Nimi:"
+
 #. To translators: This is the noun not the verb.
 msgid "Created:"
 msgstr "Loodud:"
@@ -503,11 +253,8 @@
 msgid "Keyring"
 msgstr "Võtmerõngas"
 
-msgid "Keyring Properties"
-msgstr "Võtmerõnga omadused"
-
-msgid "_Name:"
-msgstr "_Nimi:"
+msgid "The operation was cancelled"
+msgstr ""
 
 msgid "Access to the key ring was denied"
 msgstr "Ligipääs võtmerõngale on keelatud"
@@ -529,60 +276,6 @@
 
 msgid "Internal error accessing gnome-keyring"
 msgstr "Sisemine viga gnome-keyring'iga suhtlemisel"
-
-msgid "Saving item..."
-msgstr "Kirje salvestamine..."
-
-msgid "Deleting item..."
-msgstr "Kirje kustutamine..."
-
-msgid "Deleting keyring..."
-msgstr "Võtmerõnga kustutamine..."
-
-msgid "Listing password keyrings"
-msgstr "Paroolide võtmerõngaste loend"
-
-msgid ""
-"No encryption keys were found with which to perform the operation you "
-"requested.  The program <b>Passwords and Encryption Keys</b> will now be "
-"started so that you may either create a key or import one."
-msgstr ""
-"Krüpteerimisvõtmeid ei leitud, millega sooritada nõutud tegevust. Nüüd "
-"käivitatakse rakendus <b>Paroolid ja krüptimisvõtmed</b> ning seal on "
-"võimalik importida võti või luua uus."
-
-msgid "All Keys"
-msgstr "Kõik võtmed"
-
-msgid "Selected Recipients"
-msgstr "Valitud adressaadid"
-
-msgid "Search Results"
-msgstr "Otsingutulemused"
-
-#. Filter Label
-msgid "Search _for:"
-msgstr "Otsitakse _fraasi:"
-
-msgid "None (Don't Sign)"
-msgstr "Ei allkirjastata"
-
-#, c-format
-msgid "Sign this message as %s"
-msgstr "Allkirjasta see sõnum isikuna %s"
-
-#. Sign Label
-msgid "_Sign message as:"
-msgstr "_Sõnum allkirjastakse kui:"
-
-#. TODO: Icons
-#. The name column
-msgid "Name"
-msgstr "Nimi"
-
-#. The keyid column
-msgid "Key ID"
-msgstr "Võtme ID"
 
 msgid "Display flags"
 msgstr "Kuvamislipud"
@@ -780,119 +473,114 @@
 msgid "%u:%u:%u"
 msgstr "%u:%u:%u"
 
-#, c-format
-msgid "File is not a valid .desktop file"
-msgstr "Fail ei ole sobivas .desktop vormingus"
-
-#, c-format
-msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
-msgstr "Töölauafaili tundmatu versioon '%s'"
-
-#, c-format
-msgid "Starting %s"
-msgstr "%s käivitamine"
-
-#, c-format
-msgid "Application does not accept documents on command line"
-msgstr "Rakendus ei toeta käsurea kaudu dokumentide avamist"
-
-#, c-format
-msgid "Unrecognized launch option: %d"
-msgstr "Tundmatu käivitusvalik: %d"
-
-#, c-format
-msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
-msgstr ""
-"Dokumendi URI-sid pole võimalik 'Liik=Viit' tüüpi töölauakirjetele edastada"
-
-#, c-format
-msgid "Not a launchable item"
-msgstr "Pole käivitatav kirje"
-
-msgid "Disable connection to session manager"
-msgstr "Seansihalduriga ühendumise keelamine"
-
-msgid "Specify file containing saved configuration"
-msgstr "Salvestatud seadistusi sisaldava faili määramine"
-
-msgid "FILE"
-msgstr "FAIL"
-
-msgid "Specify session management ID"
-msgstr "Seansihalduse ID määramine"
-
-msgid "ID"
-msgstr "ID"
-
-msgid "Session management options:"
-msgstr "Seansihalduse valikud:"
-
-msgid "Show session management options"
-msgstr "Seansihalduse valikute näitamine"
+msgid "initial temporary item"
+msgstr "ajutine lähtestamiskirje"
+
+msgid "Add Key Server"
+msgstr "Võtmeserveri lisamine"
+
+msgid "Key Server Type:"
+msgstr "Võtmeserveri liik:"
+
+msgid "Host:"
+msgstr "Host:"
 
 msgid ":"
 msgstr ":"
 
-msgid "Add Key Server"
-msgstr "Võtmeserveri lisamine"
-
-msgid "Host:"
-msgstr "Host:"
-
-msgid "Key Server Type:"
-msgstr "Võtmeserveri liik:"
-
 msgid "The port to access the server on."
 msgstr "Serveri port, kuhu tuleb ühenduda."
 
-msgid "initial temporary item"
-msgstr "ajutine lähtestamiskirje"
-
-msgid "Key Imported"
-msgid_plural "Keys Imported"
-msgstr[0] "Võti imporditud"
-msgstr[1] "Võtmed imporditud"
-
-#, c-format
-msgid "Imported %i key"
-msgid_plural "Imported %i keys"
-msgstr[0] "Impoditud %i võti"
-msgstr[1] "Impoditud %i võtit"
-
-#, c-format
-msgid "Imported a key for"
-msgid_plural "Imported keys for"
-msgstr[0] "Võti imporditud"
-msgstr[1] "Võtmed imporditud"
-
-msgid "Notification Messages"
-msgstr "Märguannete sõnumid"
-
-msgid "Symmetric Key"
-msgstr "Sümmeetriline võti"
-
-msgid "Public Key"
-msgstr "Avalik võti"
-
-msgid "Private Key"
-msgstr "Salajane võti"
-
-msgid "Credentials"
-msgstr "Tõendid"
-
-#.
-#. * Translators: "This object is a means of storing items such as
-#. * name, email address, etc. that make up one's digital identity.
-#.
-msgid "Identity"
-msgstr "Isikuandmed"
-
-msgid "Passphrase"
-msgstr "Parool"
+msgid "Contributions:"
+msgstr "Kaasaaitajad:"
+
+#, fuzzy
+msgid "Passwords and Keys"
+msgstr "Paroolid ja krüptimisvõtmed"
+
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Priit Laes <amd store20 com>, 2007.\n"
+"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2007–2011.\n"
+"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009."
+
+msgid "Seahorse Project Homepage"
+msgstr "Seahorse projekti koduleht"
+
+#, fuzzy
+msgid "Cannot delete"
+msgstr "Pole võimalik kustutada."
+
+msgid "Couldn't export keys"
+msgstr "Võtmeid pole võimalik eksportida"
+
+#, fuzzy
+msgid "Couldn't export data"
+msgstr "Võtit pole võimalik eksportida."
+
+#. Top menu items
+msgid "_File"
+msgstr "_Fail"
+
+msgid "E_xport..."
+msgstr "_Ekspordi..."
+
+msgid "Export to a file"
+msgstr "Võtmete eksportimine faili"
+
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Redaktor"
+
+msgid "Copy to the clipboard"
+msgstr "Kopeeri lõikepuhvrisse"
+
+#, fuzzy
+msgid "_Delete"
+msgstr "K_ustutamine"
+
+msgid "Delete selected items"
+msgstr "Valitud elementide kustutamine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show the properties of this item"
+msgstr "Omaduste näitamine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show the properties of this keyring"
+msgstr "Omaduste näitamine"
+
+msgid "Prefere_nces"
+msgstr "_Eelistused"
+
+msgid "Change preferences for this program"
+msgstr "Programmi eelistuste määramine"
+
+msgid "_View"
+msgstr "_Vaade"
+
+msgid "_Help"
+msgstr "A_bi"
+
+msgid "About this program"
+msgstr "Programmist lähemalt..."
+
+msgid "_Contents"
+msgstr "_Sisu"
+
+msgid "Show Seahorse help"
+msgstr "Seahorse abiteabe näitamine"
+
+msgid "Export"
+msgstr "Ekspordi"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Enter PIN or password for: %s"
+msgstr "Sisesta vana parool järgnevale võtmele: %s"
 
 msgid "Password:"
 msgstr "Parool:"
 
+#. The second and main entry
 msgid "Confirm:"
 msgstr "Kinnitus:"
 
@@ -914,6 +602,15 @@
 msgid "None: Don't publish keys"
 msgstr "Puudub: võtmeid ei avaldata"
 
+msgid "Preferences"
+msgstr "Eelistused"
+
+msgid "_Find keys via:"
+msgstr "Võtmete _otsimise asukohad:"
+
+msgid "_Publish keys to:"
+msgstr "Kuhu võtmed _avalikustatakse:"
+
 msgid "Automatically retrieve keys from _key servers"
 msgstr "Võtmese_rveritest võetakse võtmed vastu automaatselt"
 
@@ -923,61 +620,8 @@
 msgid "Key Servers"
 msgstr "Võtmeserverid"
 
-msgid "Preferences"
-msgstr "Eelistused"
-
-msgid "_Find keys via:"
-msgstr "Võtmete _otsimise asukohad:"
-
-msgid "_Publish keys to:"
-msgstr "Kuhu võtmed _avalikustatakse:"
-
-msgid "Progress Title"
-msgstr "Edenemise pealkiri"
-
-msgid "Unavailable"
-msgstr "Pole saadaval"
-
 msgid "%Y-%m-%d"
 msgstr "%d. %m %Y"
-
-msgid "Key Data"
-msgstr "Võtme andmed"
-
-msgid "Multiple Keys"
-msgstr "Mitu võtit"
-
-msgid "Couldn't run file-roller"
-msgstr "Käsku file-roller pole võimalik käivitada"
-
-msgid "Couldn't package files"
-msgstr "Faile pole võimalik pakkida"
-
-msgid "The file-roller process did not complete successfully"
-msgstr "file-roller'i protsess ei lõpetanud veatult"
-
-#. Filter for PGP keys. We also include *.asc, as in many
-#. cases that extension is associated with text/plain
-msgid "All key files"
-msgstr "Kõik võtmefailid"
-
-msgid "All files"
-msgstr "Kõik failid"
-
-msgid "Archive files"
-msgstr "Arhiivifailid"
-
-msgid ""
-"<b>A file already exists with this name.</b>\n"
-"\n"
-"Do you want to replace it with a new file?"
-msgstr ""
-"<b>Sellise nimega fail on juba olemas.</b>\n"
-"\n"
-"Kas sa soovid seda asendada uue failiga?"
-
-msgid "_Replace"
-msgstr "_Asenda"
 
 msgid "Unknown"
 msgstr "Tundmatu"
@@ -1005,60 +649,60 @@
 msgid "Could not display help: %s"
 msgstr "Abiteavet pole võimalik kuvada: %s"
 
+msgid "Never E_xpires"
+msgstr "Ei aegu _kunagi"
+
+msgid "If key never expires"
+msgstr "Kui võti ei aegu kunagi"
+
+msgid "Key _Type:"
+msgstr "_Võtme liik:"
+
+msgid "Key _Length:"
+msgstr "Võtme _pikkus:"
+
 msgid "Expiration Date:"
 msgstr "Aegumiskuupäev:"
 
+msgid "Length of Key"
+msgstr "Võtme pikkus"
+
 msgid "Generate a new subkey"
 msgstr "Uue alamvõtme genereerimine"
 
-msgid "If key never expires"
-msgstr "Kui võti ei aegu kunagi"
-
-msgid "Key _Length:"
-msgstr "Võtme _pikkus:"
-
-msgid "Key _Type:"
-msgstr "_Võtme liik:"
-
-msgid "Length of Key"
-msgstr "Võtme pikkus"
-
-msgid "Never E_xpires"
-msgstr "Ei aegu _kunagi"
-
 msgid "Add User ID"
 msgstr "Kasutaja ID lisamine"
 
+msgid "Must be at least 5 characters long"
+msgstr "Peab olema vähemalt viie märgi pikkune"
+
+msgid "Optional email address"
+msgstr "Valikuline e-posti aadress"
+
+msgid "Optional comment describing key"
+msgstr "Valikuline kommentaar võtme kirjeldamiseks"
+
+msgid "Full _Name:"
+msgstr "_Täisnimi:"
+
+msgid "_Email Address:"
+msgstr "_E-posti aadress:"
+
+msgid "Key Co_mment:"
+msgstr "Võtme _kommentaar:"
+
 msgid "Create the new user ID"
 msgstr "Uue kasutaja-ID loomine"
 
-msgid "Full _Name:"
-msgstr "_Täisnimi:"
-
-msgid "Key Co_mment:"
-msgstr "Võtme _kommentaar:"
-
-msgid "Must be at least 5 characters long"
-msgstr "Peab olema vähemalt viie märgi pikkune"
-
-msgid "Optional comment describing key"
-msgstr "Valikuline kommentaar võtme kirjeldamiseks"
-
-msgid "Optional email address"
-msgstr "Valikuline e-posti aadress"
-
-msgid "_Email Address:"
-msgstr "_E-posti aadress:"
+msgid "_Never expires"
+msgstr "_Ei aegu kunagi"
+
+msgid "Revoke key"
+msgstr "Võtme tühistamine"
 
 msgid "C_hange"
 msgstr "_Muuda"
 
-msgid "Revoke key"
-msgstr "Võtme tühistamine"
-
-msgid "_Never expires"
-msgstr "_Ei aegu kunagi"
-
 msgid "Couldn't add subkey"
 msgstr "Alamvõtit pole võimalik lisada"
 
@@ -1103,6 +747,20 @@
 msgid "Expiry: %s"
 msgstr "Aegumine: %s"
 
+msgid "Multiple Keys"
+msgstr "Mitu võtit"
+
+msgid "Key Data"
+msgstr "Võtme andmed"
+
+#, fuzzy
+msgid "Armored PGP keys"
+msgstr "Imporditud võtmed"
+
+#, fuzzy
+msgid "PGP keys"
+msgstr "PGP-võti"
+
 msgid "PGP Key"
 msgstr "PGP-võti"
 
@@ -1124,17 +782,65 @@
 msgid "Enter the passphrase for your new key twice."
 msgstr "Sisesta oma uuele võtmele parool (2 korda)."
 
-msgid "Couldn't generate key"
-msgstr "Võtit pole võimalik genereerida"
-
 msgid "Generating key"
 msgstr "Võtme genereerimine"
 
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to permanently delete %s?"
+msgstr "Kas sa soovid '%s' jäädavalt kustutada?"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Are you sure you want to permanently delete %d keys?"
+msgid_plural "Are you sure you want to permanently delete %d keys?"
+msgstr[0] "Kas sa soovid %d võtit jäädavalt kustutada?"
+msgstr[1] "Kas sa soovid %d võtit jäädavalt kustutada?"
+
 msgid "Wrong password"
 msgstr "Vale parool"
 
 msgid "This was the third time you entered a wrong password. Please try again."
 msgstr "Vale parool sisestati juba kolmandat korda. Palun proovi uuesti."
+
+#, c-format
+msgid "Wrong passphrase."
+msgstr "Vale parool."
+
+#, c-format
+msgid "Enter new passphrase for '%s'"
+msgstr "Sisesta '%s' jaoks uus parool"
+
+#, c-format
+msgid "Enter passphrase for '%s'"
+msgstr "Sisesta võtme '%s' parool"
+
+msgid "Enter new passphrase"
+msgstr "Uue parooli sisestamine"
+
+msgid "Enter passphrase"
+msgstr "Parooli sisestamine"
+
+msgid "Passphrase"
+msgstr "Parool"
+
+#, c-format
+msgid "Loaded %d key"
+msgid_plural "Loaded %d keys"
+msgstr[0] "Laaditud %d võti"
+msgstr[1] "Laaditud %d võtit"
+
+msgid ""
+"Invalid key data (missing UIDs). This may be due to a computer with a date "
+"set in the future or a missing self-signature."
+msgstr ""
+"Vigased võtme andmed (kasutaja ID-id on puudu). See võib olla põhjustatud "
+"sellest, et arvuti kellaaeg on tulevikus või puudub enese poolt loodud "
+"allkiri."
+
+msgid "GnuPG keys"
+msgstr ""
+
+msgid "GnuPG: default keyring directory"
+msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1164,8 +870,15 @@
 msgid "All JPEG files"
 msgstr "Kõik JPEG-failid"
 
+msgid "All files"
+msgstr "Kõik failid"
+
 msgid "Choose Photo to Add to Key"
 msgstr "Võtmele lisatava foto valimine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Couldn't prepare photo"
+msgstr "Fotot pole võimalik lisada"
 
 msgid "Couldn't add photo"
 msgstr "Fotot pole võimalik lisada"
@@ -1220,6 +933,9 @@
 
 msgid "Couldn't add revoker"
 msgstr "Tühistajat pole võimalik lisada"
+
+msgid "I understand that this secret key will be permanently deleted."
+msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1244,48 +960,6 @@
 "Sul pole isiklikke PGP-võtmeid, mida saaks kasutada selle võtme usaldatavuse "
 "määramiseks."
 
-#, c-format
-msgid "Wrong passphrase."
-msgstr "Vale parool."
-
-#, c-format
-msgid "Enter new passphrase for '%s'"
-msgstr "Sisesta '%s' jaoks uus parool"
-
-#, c-format
-msgid "Enter passphrase for '%s'"
-msgstr "Sisesta võtme '%s' parool"
-
-msgid "Enter new passphrase"
-msgstr "Uue parooli sisestamine"
-
-msgid "Enter passphrase"
-msgstr "Parooli sisestamine"
-
-#. TODO: We can use the GPGME progress to make this more accurate
-#, c-format
-msgid "Loaded %d key"
-msgid_plural "Loaded %d keys"
-msgstr[0] "Laaditud %d võti"
-msgstr[1] "Laaditud %d võtit"
-
-msgid "Loading Keys..."
-msgstr "Võtmete laadimine..."
-
-msgid ""
-"Invalid key data (missing UIDs). This may be due to a computer with a date "
-"set in the future or a missing self-signature."
-msgstr ""
-"Vigased võtme andmed (kasutaja ID-id on puudu). See võib olla põhjustatud "
-"sellest, et arvuti kellaaeg on tulevikus või puudub enese poolt loodud "
-"allkiri."
-
-msgid "Importing Keys"
-msgstr "Võtmete importimine"
-
-msgid "Exporting Keys"
-msgstr "Võtmete eksportimine"
-
 msgid "ElGamal"
 msgstr "ElGamal"
 
@@ -1298,31 +972,120 @@
 msgid "Couldn't communicate with server '%s': %s"
 msgstr "Serveriga '%s' pole võimalik suhelda: %s"
 
-msgid "Searching for keys..."
+msgid "HTTP Key Server"
+msgstr "HTTP võtmeserver"
+
+msgid "Couldn't import keys"
+msgstr "Võtmeid pole võimalik importida"
+
+msgid "Importing keys from key servers"
+msgstr "Võtmete importimine serverist"
+
+msgid "_Remote"
+msgstr "_Kaugvalikud"
+
+msgid "Close this window"
+msgstr "Selle akna sulgemine"
+
+msgid "_Find Remote Keys..."
+msgstr "_Otsi võtmeid võrgust..."
+
+msgid "Search for keys on a key server"
+msgstr "Võtmete otsimine võtmeserverist"
+
+msgid "_Import"
+msgstr "_Impordi"
+
+msgid "Import selected keys to local key ring"
+msgstr "Valitud võtmete importimine kohalikku võtmerõngasse"
+
+msgid "Remote Keys"
+msgstr "Kaugvõtmed"
+
+#, c-format
+msgid "Remote Keys Containing '%s'"
+msgstr "Stringi '%s' sisaldavad kaugvõtmed"
+
+#, fuzzy
+msgid "The search for keys failed."
 msgstr "Võtmete otsimine..."
 
-msgid "Uploading keys..."
-msgstr "Võtmete üleslaadimine..."
-
-msgid "Retrieving keys..."
-msgstr "Võtmete vastuvõtmine..."
-
-#, c-format
-msgid "Searching for keys on: %s"
-msgstr "Võtmete otsimine asukohast: %s"
-
-#. The ldap_cb and chain_cb were set in seahorse_ldap_operation_start
+msgid "Find Remote Keys"
+msgstr "Kaugvõtmete otsimine"
+
+msgid ""
+"This will find keys for others on the Internet. These keys can then be "
+"imported into your local key ring."
+msgstr ""
+"Selle dialoogi abil leitakse Internetist teiste isikute võtmeid. Neid on "
+"võimalik kohalikku võtmerõngasse importida."
+
+msgid "_Search for keys containing: "
+msgstr "O_tsitakse järgnevat stringi sisaldavaid võtmeid: "
+
+msgid "<b>Key Servers:</b>"
+msgstr "<b>Võtmeserverid:</b>"
+
+msgid "<b>Shared Keys Near Me:</b>"
+msgstr "<b>Minu ligiduses avaldatud võtmed:</b>"
+
+msgid "Where to search:"
+msgstr "Millistest serveritest otsitakse:"
+
+msgid "_Search"
+msgstr "_Otsi"
+
+msgid "Couldn't publish keys to server"
+msgstr "Võtmeid pole võimalik serveris avaldada"
+
+#, c-format
+msgid "Couldn't retrieve keys from server: %s"
+msgstr "Võtmeid pole võimalik serverist vastu võtta: %s"
+
+#, c-format
+msgid "<b>%d key is selected for synchronizing</b>"
+msgid_plural "<b>%d keys are selected for synchronizing</b>"
+msgstr[0] "<b>Sünkroniseerimiseks on valitud %d võti</b>"
+msgstr[1] "<b>Sünkroniseerimiseks on valitud %d võtit</b>"
+
+msgid "Synchronizing keys..."
+msgstr "Võtmete sünkroniseerimine..."
+
+msgid "Sync Keys"
+msgstr "Võtmete sünkroniseerimine"
+
+msgid ""
+"This will publish the keys in your key ring so they're available for others "
+"to use. You'll also get any changes others have made since you received "
+"their keys."
+msgstr ""
+"Käesolevaga avaldatakse sinu võtmerõngas olevad võtmed võtmeserveris "
+"kasutamiseks teistele kasutajatele, samuti hangitakse vahepeal teiste "
+"kasutajate võtmetes tehtud muudatused."
+
+msgid ""
+"This will retrieve any changes others have made since you received their "
+"keys. No key server has been chosen for publishing, so your keys will not be "
+"made available to others."
+msgstr ""
+"Käesolevaga hangitakse võtmeserverist vahepeal teiste kasutajate võtmetes "
+"tehtud muudatused. Avalikustamiseks pole võtmeserverit valitud, seega pole "
+"võimalik sinu võtmeid teistele kättesaadavaks teha."
+
+msgid "_Key Servers"
+msgstr "_Võtmeserverid"
+
+msgid "_Sync"
+msgstr "_Sünkroniseeri"
+
+#, c-format
+msgid "Couldn't communicate with '%s': %s"
+msgstr "Serveriga '%s' pole võimalik suhelda: %s"
+
 #, c-format
 msgid "Connecting to: %s"
 msgstr "Ühenduse loomine: %s"
 
-msgid "HTTP Key Server"
-msgstr "HTTP võtmeserver"
-
-#, c-format
-msgid "Couldn't communicate with '%s': %s"
-msgstr "Serveriga '%s' pole võimalik suhelda: %s"
-
 #, c-format
 msgid "Couldn't resolve address: %s"
 msgstr "Aadressi pole võimalik lahendada: %s"
@@ -1331,86 +1094,60 @@
 msgid "Resolving server address: %s"
 msgstr "Serveri aadressi lahendamine: %s"
 
-#, c-format
-msgid "Searching for keys containing '%s'..."
-msgstr "Stringi '%s' sisaldavate võtmete otsimine..."
-
-#, c-format
-msgid "Searching for key id '%s'..."
-msgstr "Võtme id '%s' otsimine..."
-
-msgid "Retrieving remote keys..."
-msgstr "Kaugvõtmete vastuvõtmine..."
-
-msgid "Sending keys to key server..."
-msgstr "Võtmete saamine võtmeserverisse..."
-
 msgid "LDAP Key Server"
 msgstr "LDAP võtmeserver"
 
-msgid "_Sign Key..."
-msgstr "_Allkirjasta võti..."
-
-msgid "Sign public key"
-msgstr "Avaliku võtme allkirjastamine"
-
-#, c-format
-msgid "Are you sure you want to permanently delete %s?"
-msgstr "Kas sa soovid '%s' jäädavalt kustutada?"
-
-#, c-format
-msgid "Are you sure you want to permanently delete %d keys and identities?"
-msgstr "Kas sa soovid %d võtit ja identiteeti jäädavalt kustutada?"
-
-#, c-format
-msgid "Are you sure you want to permanently delete %d keys?"
-msgstr "Kas sa soovid %d võtit jäädavalt kustutada?"
-
-#, c-format
-msgid "Are you sure you want to permanently delete %d identities?"
-msgstr "Kas sa soovid %d identiteeti jäädavalt kustutada?"
+msgid "_Sync and Publish Keys..."
+msgstr "Sü_nkroniseeri ja avalikusta võtmed..."
+
+msgid "Publish and/or synchronize your keys with those online."
+msgstr "Sinu võtmete avaldamine ja/või sünkroniseerimine võtmeserveriga."
+
+#, fuzzy
+msgid "PGP Keys"
+msgstr "PGP-võti"
+
+#, fuzzy
+msgid "PGP keys are for encrypting email or files"
+msgstr "Kasutatakse e-posti ja failide krüptimiseks"
+
+msgid "Algorithms here"
+msgstr "Siia tulevad algoritmid"
+
+msgid "C_reate"
+msgstr "L_oo"
+
+msgid "Generate a new key"
+msgstr "Uue võtme genereerimine"
+
+msgid "A PGP key allows you to encrypt email or files to other people."
+msgstr "PGP-võti võimaldab sul teistele saatmiseks krüptida e-posti või faile."
+
+msgid "_Comment:"
+msgstr "_Kommentaar:"
+
+msgid "Ne_ver Expires"
+msgstr "_Ei aegu kunagi"
+
+msgid "Encryption _Type:"
+msgstr "_Krüptimise liik:"
+
+msgid "Key _Strength (bits):"
+msgstr "Võtme _pikkus (bittides):"
+
+msgid "E_xpiration Date:"
+msgstr "Ae_gumiskuupäev:"
 
 msgid "<b>_Advanced key options</b>"
 msgstr "<b>Võt_me laiendatud valikud</b>"
 
-msgid "A PGP key allows you to encrypt email or files to other people."
-msgstr "PGP-võti võimaldab sul teistele saatmiseks krüptida e-posti või faile."
-
-msgid "Algorithms here"
-msgstr "Siia tulevad algoritmid"
-
-msgid "C_reate"
-msgstr "L_oo"
-
-msgid "E_xpiration Date:"
-msgstr "Ae_gumiskuupäev:"
-
-msgid "Encryption _Type:"
-msgstr "_Krüptimise liik:"
-
-msgid "Generate a new key"
-msgstr "Uue võtme genereerimine"
-
-msgid "Key _Strength (bits):"
-msgstr "Võtme _pikkus (bittides):"
-
-msgid "Ne_ver Expires"
-msgstr "_Ei aegu kunagi"
-
-msgid "New PGP Key"
-msgstr "Uus PGP-võti"
-
-msgid "_Comment:"
-msgstr "_Kommentaar:"
-
-msgid "Private PGP Key"
-msgstr "Salajane PGP-võti"
-
-msgid "Public PGP Key"
-msgstr "Avalik PGP-võti"
-
-msgid "Expired"
-msgstr "Aegunud"
+#, fuzzy
+msgid "Personal PGP key"
+msgstr "Minu _isiklikud võtmed"
+
+#, fuzzy
+msgid "PGP key"
+msgstr "PGP-võti"
 
 msgid "Couldn't change primary user ID"
 msgstr "Peamist kasutaja ID-d pole võimalik muuta"
@@ -1441,6 +1178,9 @@
 msgid "This key expired on: %s"
 msgstr "See võti aegus: %s"
 
+msgid "Name"
+msgstr "Nimi"
+
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete subkey %d of %s?"
 msgstr "Kas sa soovid jäädavalt kustutada omaniku %2$s alamvõtme %1$d?"
@@ -1451,21 +1191,17 @@
 msgid "Unable to change trust"
 msgstr "Usaldust pole võimalik muuta"
 
-#, c-format
-msgid "Couldn't export key to \"%s\""
-msgstr "Võtit pole asukohale \"%s\" võimalik eksportida"
-
-msgid "Export Complete Key"
-msgstr "Võtme täielik eksport"
-
-msgid "Couldn't export key."
+#, fuzzy
+msgid "Couldn't export key"
 msgstr "Võtit pole võimalik eksportida."
 
 msgctxt "Expires"
 msgid "Never"
 msgstr "Mitte kunagi"
 
-#. The key type column
+msgid "ID"
+msgstr "ID"
+
 msgid "Type"
 msgstr "Liik"
 
@@ -1481,151 +1217,157 @@
 msgid "Strength"
 msgstr "Tugevus"
 
+msgid "Expired"
+msgstr "Aegunud"
+
 msgid "Good"
 msgstr "Hea"
 
-msgid "<b>Actions</b>"
-msgstr "<b>Tegevused</b>"
+msgid "Key ID"
+msgstr "Võtme ID"
+
+msgid "Never"
+msgstr "Mitte kunagi"
+
+msgid "<b>This key has been revoked</b>"
+msgstr "<b>See võti on tühistatud</b>"
+
+msgid "The owner of the key revoked the key. It can no longer be used."
+msgstr "Selle võtme omanik tühistas võtme. Seda pole võimalik rohkem kasutada."
+
+msgid "<b>This key has expired</b>"
+msgstr "<b>See võti on aegunud</b>"
+
+msgid "Add a photo to this key"
+msgstr "Sellele võtmele foto lisamine"
+
+msgid "Remove this photo from this key"
+msgstr "Sellelt võtmelt foto eemaldamine"
+
+msgid "Make this photo the primary photo"
+msgstr "Selle foto määramine peamiseks fotoks"
+
+msgid "Go to previous photo"
+msgstr "Eelmisele fotole liikumine"
+
+msgid "Go to next photo"
+msgstr "Järgmisele fotole liikumine"
+
+msgid "<b>Photo </b>"
+msgstr "<b>Foto </b>"
+
+msgid "<b>Key ID:</b>"
+msgstr "<b>Võtme ID:</b>"
+
+msgctxt "name-of-key"
+msgid "<b>Name:</b>"
+msgstr "<b>Nimi:</b>"
+
+msgid "<b>Email:</b>"
+msgstr "<b>E-post:</b>"
 
 msgid "<b>Comment:</b>"
 msgstr "<b>Kommentaar:</b>"
-
-msgid "<b>Dates</b>"
-msgstr "<b>Kuupäevad</b>"
-
-msgid "<b>Email:</b>"
-msgstr "<b>E-post:</b>"
-
-msgid "<b>Fingerprint</b>"
-msgstr "<b>Sõrmejälg</b>"
-
-msgid "<b>Key ID:</b>"
-msgstr "<b>Võtme ID:</b>"
-
-msgid "<b>Key Names and Signatures</b>"
-msgstr "<b>Võtme nimed ja allkirjad</b>"
-
-msgid "<b>Photo </b>"
-msgstr "<b>Foto </b>"
-
-msgid "<b>Technical Details</b>"
-msgstr "<b>Tehnilised üksikasjad</b>"
-
-msgid "<b>This key has been revoked</b>"
-msgstr "<b>See võti on tühistatud</b>"
-
-msgid "<b>This key has expired</b>"
-msgstr "<b>See võti on aegunud</b>"
-
-msgid "<b>Type:</b>"
-msgstr "<b>Liik:</b>"
 
 #. To translators: This is the noun not the verb.
 msgid "<b>Use:</b>"
 msgstr "<b>Kasutus:</b>"
 
+msgid "<b>Type:</b>"
+msgstr "<b>Liik:</b>"
+
+msgid "Decrypt files and email sent to you."
+msgstr "Sinule saadetud e-posti ja failide lahtikrüptimiseks."
+
+msgid "Private PGP Key"
+msgstr "Salajane PGP-võti"
+
+msgid "Change _Passphrase"
+msgstr "Muuda _parooli"
+
+msgid "Owner"
+msgstr "Omanik"
+
+msgid "<b>Key Names and Signatures</b>"
+msgstr "<b>Võtme nimed ja allkirjad</b>"
+
+msgid "Primary"
+msgstr "Peamine"
+
+msgid "Sign"
+msgstr "Allkirjasta"
+
+msgid "Delete"
+msgstr "Kustuta"
+
+msgid "_Add Name"
+msgstr "Lisa _nimi"
+
+msgid "Revoke"
+msgstr "Tühista"
+
+msgid "Names and Signatures"
+msgstr "Nimed ja allkirjad"
+
+msgid "Key ID:"
+msgstr "Võtme ID:"
+
+msgid "Strength:"
+msgstr "Tugevus:"
+
+msgid "<b>Technical Details</b>"
+msgstr "<b>Tehnilised üksikasjad</b>"
+
+msgid "<b>Fingerprint</b>"
+msgstr "<b>Sõrmejälg</b>"
+
+msgid "Expires:"
+msgstr "Aegub:"
+
+msgid "<b>Dates</b>"
+msgstr "<b>Kuupäevad</b>"
+
+msgid "Override Owner _Trust:"
+msgstr "Omaniku _usalduse asendamine:"
+
+msgid "_Export Complete Key:"
+msgstr "Võtme täielik _eksport:"
+
+msgid "<b>Actions</b>"
+msgstr "<b>Tegevused</b>"
+
+msgid "Add"
+msgstr "Lisa"
+
+msgid "Expire"
+msgstr "Määra aegumine"
+
 msgid "<b>_Subkeys</b>"
 msgstr "<b>Alam_võtmed</b>"
 
-msgid "Add"
-msgstr "Lisa"
-
-msgid "Add a photo to this key"
-msgstr "Sellele võtmele foto lisamine"
-
-msgid "Change _Passphrase"
-msgstr "Muuda _parooli"
-
-msgid "Decrypt files and email sent to you."
-msgstr "Sinule saadetud e-posti ja failide lahtikrüptimiseks."
-
-msgid "Delete"
-msgstr "Kustuta"
-
-msgid "Expire"
-msgstr "Määra aegumine"
-
-msgid "Expires:"
-msgstr "Aegub:"
-
-msgid "Export"
-msgstr "Ekspordi"
-
-msgid "Go to next photo"
-msgstr "Järgmisele fotole liikumine"
-
-msgid "Go to previous photo"
-msgstr "Eelmisele fotole liikumine"
-
-msgid "Key ID:"
-msgstr "Võtme ID:"
-
-msgid "Make this photo the primary photo"
-msgstr "Selle foto määramine peamiseks fotoks"
-
-msgid "Names and Signatures"
-msgstr "Nimed ja allkirjad"
-
-msgid "Never"
-msgstr "Mitte kunagi"
-
-msgid "Override Owner _Trust:"
-msgstr "Omaniku _usalduse asendamine:"
-
-msgid "Owner"
-msgstr "Omanik"
-
-msgid "Primary"
-msgstr "Peamine"
-
-msgid "Remove this photo from this key"
-msgstr "Sellelt võtmelt foto eemaldamine"
-
-msgid "Revoke"
-msgstr "Tühista"
-
-msgid "Sign"
-msgstr "Allkirjasta"
-
-msgid "Strength:"
-msgstr "Tugevus:"
-
-msgid "The owner of the key revoked the key. It can no longer be used."
-msgstr "Selle võtme omanik tühistas võtme. Seda pole võimalik rohkem kasutada."
-
-msgid "_Add Name"
-msgstr "Lisa _nimi"
-
-msgid "_Export Complete Key:"
-msgstr "Võtme täielik _eksport:"
-
-msgctxt "name-of-key"
-msgid "<b>Name:</b>"
-msgstr "<b>Nimi:</b>"
-
-msgid "<b>Dates:</b>"
-msgstr "<b>Kuupäevad:</b>"
-
-msgid "<b>Fingerprint:</b>"
-msgstr "<b>Sõrmejälg:</b>"
-
-msgid "<b>Indicate Trust:</b>"
-msgstr "<b>Usaldusmäär:</b>"
+msgid "Marginally"
+msgstr "Vähesel määral"
+
+msgid "Fully"
+msgstr "Täielik"
+
+msgid "Ultimately"
+msgstr "Ülim"
+
+msgid "Encrypt files and email to the key's owner "
+msgstr "Failide ja e-posti krüptimiseks võtme omaniku jaoks"
+
+msgid "Public PGP Key"
+msgstr "Avalik PGP-võti"
+
+msgid "<b>_Other Names:</b>"
+msgstr "<b>_Teised nimed:</b>"
 
 msgid "<b>Your trust of this key</b>"
 msgstr "<b>Sinu usaldus selle võtme vastu</b>"
 
-msgid "<b>_Other Names:</b>"
-msgstr "<b>_Teised nimed:</b>"
-
-msgid "<b>_People who have signed this key:</b>"
-msgstr "<b>Selle võtme allkirjastanud _inimesed:</b>"
-
-msgid "Encrypt files and email to the key's owner "
-msgstr "Failide ja e-posti krüptimiseks võtme omaniku jaoks"
-
-msgid "Fully"
-msgstr "Täielik"
+msgid "Your trust is manually specified on the <i>Details</i> tab."
+msgstr "Sinu usaldus on käsitsi määratud kaardi <i>Üksikasjad</i> alt."
 
 #, no-c-format
 msgid "I trust signatures from '%s' on other keys"
@@ -1638,6 +1380,9 @@
 msgstr ""
 "Kui sa usud, et selle võtme omanik on '%s', siis <i>allkirjasta</i> see võti:"
 
+msgid "_Sign this Key"
+msgstr "A_llkirjasta see võti"
+
 #, no-c-format
 msgid ""
 "If you no longer trust that '%s' owns this key, <i>revoke</i> your signature:"
@@ -1645,61 +1390,84 @@
 "Kui sa ei usalda kauem, et selle võtme omanik on '%s', siis <i>tühista</i> "
 "oma allkiri:"
 
-msgid "Marginally"
-msgstr "Vähesel määral"
-
-#. Trust column
+msgid "_Revoke Signature"
+msgstr "_Tühista allkiri"
+
+msgid "<b>_People who have signed this key:</b>"
+msgstr "<b>Selle võtme allkirjastanud _inimesed:</b>"
+
+msgid "_Only display the signatures of people I trust"
+msgstr "_Kuvatakse ainult minu poolt usaldatavaid inimesi"
+
 msgid "Trust"
 msgstr "Usaldus"
 
-msgid "Ultimately"
-msgstr "Ülim"
+msgid "<b>Fingerprint:</b>"
+msgstr "<b>Sõrmejälg:</b>"
+
+msgid "<b>Dates:</b>"
+msgstr "<b>Kuupäevad:</b>"
+
+msgid "<b>Indicate Trust:</b>"
+msgstr "<b>Usaldusmäär:</b>"
 
 msgid "You _Trust the Owner:"
 msgstr "Sinu _usaldus omaniku vastu:"
 
-msgid "Your trust is manually specified on the <i>Details</i> tab."
-msgstr "Sinu usaldus on käsitsi määratud kaardi <i>Üksikasjad</i> alt."
-
-msgid "_Only display the signatures of people I trust"
-msgstr "_Kuvatakse ainult minu poolt usaldatavaid inimesi"
-
-msgid "_Revoke Signature"
-msgstr "_Tühista allkiri"
-
-msgid "_Sign this Key"
-msgstr "A_llkirjasta see võti"
-
 #, c-format
 msgid "Subkey %d of %s"
 msgstr "Omaniku %2$s %1$d. alamvõti"
 
+msgid "Reason for revoking the key"
+msgstr "Võtme tühistamise põhjus"
+
+msgid "_Reason:"
+msgstr "_Põhjus:"
+
 msgid "Optional description of revocation"
 msgstr "Tühistamise põhjuste võimalik kirjeldus"
 
 msgid "Re_voke"
 msgstr "_Tühista"
 
-msgid "Reason for revoking the key"
-msgstr "Võtme tühistamise põhjus"
-
-msgid "_Reason:"
-msgstr "_Põhjus:"
-
 msgid ""
 "You have no personal PGP keys that can be used to sign a document or message."
 msgstr ""
 "Sul pole ühtegi isiklikku PGP-võtit, mis sobiks sõnumi või dokumendi "
 "allkirjastamiseks."
 
+msgid "_Sign message with key:"
+msgstr "A_llkirjasta sõnum järgneva võtmega:"
+
+msgid "Sign Key"
+msgstr "Võtme allkirjastamine"
+
+msgid "By signing you indicate your trust that this key belongs to:"
+msgstr ""
+"Allkirjastamisega näitad sa, et usaldad sellele omanikule kuuluvat võtit:"
+
+msgid "<i>Key Name</i>"
+msgstr "<i>Võtme nimi</i>"
+
 msgid "<b>How carefully have you checked this key?</b>"
 msgstr "<b>Kui hoolikalt sa seda võtit kontrollisid?</b>"
 
-msgid "<b>How others will see this signature:</b>"
-msgstr "<b>Kuidas teised seda allkirja peaksid nägema:</b>"
-
-msgid "<b>Sign key as:</b>"
-msgstr "<b>Võtmed allkirjastatakse kui:</b>"
+msgid "_Not at all"
+msgstr "_Mitte üldse"
+
+msgid "_Casually"
+msgstr "_Pealiskaudselt"
+
+msgid "_Very Carefully"
+msgstr "_Väga hoolikalt"
+
+msgid ""
+"<i>Not at all:</i> means you believe the key is owned by the person who "
+"claims to own it, but you could not or did not verify this to be a fact."
+msgstr ""
+"<i>Mitte üldse</i> tähendab, et sa usud selle võtme kuuluvat isikule, kes "
+"väidab selle võtme enesele kuuluvat, kuid sul pole olnud võimalik seda \n"
+"asjaolu kontrollida või pole sa lihtsalt seda teinud."
 
 msgid ""
 "<i>Casually:</i> means you have done a casual verification that the key is "
@@ -1710,33 +1478,12 @@
 "võti kuulub isikule, kes väidab selle võtme enesele kuuluvat. Näiteks on "
 "võtme omanik telefonitsi kinnitanud võtme sõrmejälje vastavust."
 
-msgid "<i>Key Name</i>"
-msgstr "<i>Võtme nimi</i>"
-
-msgid ""
-"<i>Not at all:</i> means you believe the key is owned by the person who "
-"claims to own it, but you could not or did not verify this to be a fact."
-msgstr ""
-"<i>Mitte üldse</i> tähendab, et sa usud selle võtme kuuluvat isikule, kes "
-"väidab selle võtme enesele kuuluvat, kuid sul pole olnud võimalik seda \n"
-"asjaolu kontrollida või pole sa lihtsalt seda teinud."
-
 msgid ""
 "<i>Very Carefully:</i> Select this only if you are absolutely sure that this "
 "key is genuine."
 msgstr ""
 "<i>Väga hoolikalt</i> - vali see ainult juhul, kui sa oled täiesti kindel, "
 "et see võti kuulub selle omanikule."
-
-msgid "By signing you indicate your trust that this key belongs to:"
-msgstr ""
-"Allkirjastamisega näitad sa, et usaldad sellele omanikule kuuluvat võtit:"
-
-msgid "I can _revoke this signature at a later date."
-msgstr "Mul on võimalus hiljem seda allkirja tü_histada."
-
-msgid "Sign Key"
-msgstr "Võtme allkirjastamine"
 
 msgid ""
 "You could use a hard to forge photo identification (such as a passport) to "
@@ -1747,90 +1494,208 @@
 "tõendavat pildiga dokumenti kasutades (näiteks ID-kaart või pass). Samuti "
 "peaks sa olema kontrollinud, kas e-posti aadress vastab omanikule."
 
-msgid "_Casually"
-msgstr "_Pealiskaudselt"
-
-msgid "_Not at all"
-msgstr "_Mitte üldse"
+msgid "<b>How others will see this signature:</b>"
+msgstr "<b>Kuidas teised seda allkirja peaksid nägema:</b>"
 
 msgid "_Others may not see this signature"
 msgstr "_Teised ei tohi seda allkirja näha"
 
+msgid "I can _revoke this signature at a later date."
+msgstr "Mul on võimalus hiljem seda allkirja tü_histada."
+
+msgid "<b>Sign key as:</b>"
+msgstr "<b>Võtmed allkirjastatakse kui:</b>"
+
+msgid "_Signer:"
+msgstr "_Allkirjastaja:"
+
 msgid "_Sign"
 msgstr "All_kirjasta"
 
-msgid "_Signer:"
-msgstr "_Allkirjastaja:"
-
-msgid "_Very Carefully"
-msgstr "_Väga hoolikalt"
-
-msgid "_Sign message with key:"
-msgstr "A_llkirjasta sõnum järgneva võtmega:"
+#, fuzzy
+msgid "Exporting data"
+msgstr "Võtmete eksportimine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Retrieving data"
+msgstr "Võtme vastuvõtmine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Importing data"
+msgstr "Võtmete importimine"
+
+msgid "Sending data"
+msgstr ""
+
+msgid "Unavailable"
+msgstr "Pole saadaval"
+
+#, fuzzy
+msgid "Personal certificate and key"
+msgstr "Uue võtme genereerimine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Personal certificate"
+msgstr "Sertifikaat"
 
 msgid "Certificate"
 msgstr "Sertifikaat"
 
-#, c-format
-msgid "Are you sure you want to delete the certificate '%s'?"
-msgstr "Kas sa soovid sertifikaadi '%s' kustutada?"
-
-#, c-format
-msgid "Are you sure you want to delete %d certificate?"
-msgid_plural "Are you sure you want to delete %d certificates?"
-msgstr[0] "Kas sa soovid %d sertifikaadi kustutada?"
-msgstr[1] "Kas sa soovid %d sertifikaati kustutada?"
+msgid "Certificates (DER encoded)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Certificates"
+msgstr "Sertifikaat"
+
+msgid "X.509 certificates and related keys"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Are you sure you want to permanently delete %d certificate?"
+msgid_plural "Are you sure you want to permanently delete %d certificates?"
+msgstr[0] "Kas sa soovid %d identiteeti jäädavalt kustutada?"
+msgstr[1] "Kas sa soovid %d identiteeti jäädavalt kustutada?"
+
+#, fuzzy
+msgid "Couldn't generate private key"
+msgstr "Võtit pole võimalik genereerida"
+
+#, fuzzy
+msgid "Create"
+msgstr "Loodud"
+
+#, fuzzy
+msgid "Private key"
+msgstr "Salajane võti"
+
+msgid "Used to request a certificate"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Create a new private key"
+msgstr "Uue isikliku võtme loomine"
+
+msgid "Label:"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Stored at:"
+msgstr "Salvestatud parool"
+
+msgid "I understand that this key will be permanently deleted."
+msgstr ""
+
+msgid "Unnamed"
+msgstr ""
+
+msgid "Failed to export certificate"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Couldn't delete"
+msgstr "Pole võimalik kustutada."
+
+#, fuzzy
+msgid "_Export"
+msgstr "Ekspordi"
+
+#, fuzzy
+msgid "Export the certificate"
+msgstr "Võtmete eksportimine faili"
+
+msgid "Delete this certificate or key"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Request _Certificate"
+msgstr "Sertifikaat"
+
+#, fuzzy
+msgid "Create a certificate request file for this key"
+msgstr "Selle võtme jaoks pole salajase võtme faili saadaval."
+
+#, fuzzy
+msgid "Couldn't save certificate request"
+msgstr "Allkirja pole võimalik verifitseerida."
+
+msgid "Save certificate request"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Certificate request"
+msgstr "Sertifikaat"
+
+msgid "PEM encoded request"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Couldn't create certificate request"
+msgstr "uut protsessigruppi pole võimalik luua"
+
+msgid "Create a certificate request file."
+msgstr ""
+
+msgid "The common name (CN) placed in the certificate request."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Name (CN):"
+msgstr "_Nimi:"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unnamed private key"
+msgstr "Salajane võti"
 
 msgid "Change Passphrase"
 msgstr "Parooli muutmine"
 
+msgid "New _Passphrase:"
+msgstr "Uus _parool:"
+
+msgid "Confirm new passphrase"
+msgstr "Uue parooli kinnitus"
+
 msgid "Con_firm Passphrase:"
 msgstr "Parooli _kinnitus:"
 
-msgid "Confirm new passphrase"
-msgstr "Uue parooli kinnitus"
-
-msgid "New _Passphrase:"
-msgstr "Uus _parool:"
-
 msgid "Manage your passwords and encryption keys"
 msgstr "Sinu paroolide ja krüptimisvõtmete haldamine"
 
-msgid "Passwords and Encryption Keys"
-msgstr "Paroolid ja krüptimisvõtmed"
+#, fuzzy
+msgid "Continue"
+msgstr "_Jätka"
 
 msgid "<b>_Select the type of item to create:</b>"
 msgstr "<b>_Vali loodava elemendi liik:</b>"
 
-msgid "C_ontinue"
-msgstr "_Jätka"
-
-msgid "Create New ..."
-msgstr "Uue loomine..."
-
-#, c-format
-msgid "Selected %d key"
-msgid_plural "Selected %d keys"
-msgstr[0] "Valitud %d võti"
-msgstr[1] "Valitud %d võtit"
-
-msgid "Couldn't import keys"
-msgstr "Võtmeid pole võimalik importida"
-
-msgid "Imported keys"
-msgstr "Imporditud võtmed"
-
-msgid "Importing keys"
-msgstr "Võtmete importimine"
+#, fuzzy
+msgid "Import failed"
+msgstr "Võtmete importimine failist"
+
+#, fuzzy
+msgid "Import"
+msgstr "_Impordi"
+
+#, fuzzy
+msgid "<b>Data to be imported:</b>"
+msgstr "<b>Kuupäevad:</b>"
 
 msgid "Import Key"
 msgstr "Võtme importimine"
 
-msgid "Unrecognized key type, or invalid data format"
-msgstr "Tundmatu võtme liik või on andmed vigased"
-
-msgid "_Remote"
-msgstr "_Kaugvalikud"
+msgid "All key files"
+msgstr "Kõik võtmefailid"
+
+msgid "Dropped text"
+msgstr ""
+
+msgid "Clipboard text"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "_New"
+msgstr "_Uus..."
 
 msgid "Close this program"
 msgstr "Programmi sulgemine"
@@ -1841,6 +1706,10 @@
 msgid "Create a new key or item"
 msgstr "Uue võtme või kirje loomine"
 
+#, fuzzy
+msgid "Add a new key or item"
+msgstr "Uue võtme või kirje loomine"
+
 msgid "_Import..."
 msgstr "_Impordi..."
 
@@ -1850,43 +1719,34 @@
 msgid "Import from the clipboard"
 msgstr "Võtmete importimine lõikepuhvrist"
 
-msgid "_Find Remote Keys..."
-msgstr "_Otsi võtmeid võrgust..."
-
-msgid "Search for keys on a key server"
-msgstr "Võtmete otsimine võtmeserverist"
-
-msgid "_Sync and Publish Keys..."
-msgstr "Sü_nkroniseeri ja avalikusta võtmed..."
-
-msgid "Publish and/or synchronize your keys with those online."
-msgstr "Sinu võtmete avaldamine ja/või sünkroniseerimine võtmeserveriga."
-
-msgid "T_ypes"
-msgstr "_Liigid"
-
-msgid "Show type column"
-msgstr "Liigi veeru näitamine"
-
-msgid "_Expiry"
-msgstr "_Aegumine"
-
-msgid "Show expiry column"
-msgstr "Aegumise veeru näitamine"
-
-msgid "_Trust"
-msgstr "_Usaldus"
-
-msgid "Show owner trust column"
-msgstr "Omaniku usaldamise veeru näitamine"
-
-msgid "_Validity"
-msgstr "_Kehtivus"
-
-msgid "Show validity column"
-msgstr "Kehtivuse veeru näitamine"
-
-msgid "Filter:"
+#, fuzzy
+msgid "By _keyring"
+msgstr "_Võtmerõngas:"
+
+msgid "Show sidebar listing keyrings"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Show _personal"
+msgstr "Omaduste näitamine"
+
+msgid "Only show personal keys, certificates and passwords"
+msgstr ""
+
+msgid "Show _trusted"
+msgstr ""
+
+msgid "Only show trusted keys, certificates and passwords"
+msgstr ""
+
+msgid "Show _any"
+msgstr ""
+
+msgid "Show all keys, certificates and passwords"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Filter"
 msgstr "Filter:"
 
 msgid "<big><b>First time options:</b></big>"
@@ -1898,224 +1758,29 @@
 msgid "Import existing keys from a file:"
 msgstr "Olemasolevate võtmete importimine failist:"
 
-msgid "My _Personal Keys"
-msgstr "Minu _isiklikud võtmed"
-
-msgid "Other _Keys"
-msgstr "_Teised võtmed"
-
 msgid "To get started with encryption you will need keys."
 msgstr "Krüptimise jaoks on sul kõigepealt tarvis võtmeid."
 
-msgid "_Import"
-msgstr "_Impordi"
-
-msgid "_Passwords"
-msgstr "_Paroolid"
-
-msgid "Couldn't export keys"
-msgstr "Võtmeid pole võimalik eksportida"
-
-msgid "Validity"
-msgstr "Kehtivus"
-
-#. Expiry date column
-msgid "Expiration Date"
-msgstr "Aegumiskuupäev"
-
-msgid "Close this window"
-msgstr "Selle akna sulgemine"
-
-msgid "_Expand All"
-msgstr "La_ienda kõik"
-
-msgid "Expand all listings"
-msgstr "Kõigi nimekirjade avamine"
-
-msgid "_Collapse All"
-msgstr "A_henda kõik"
-
-msgid "Collapse all listings"
-msgstr "Kõigi nimekirjade ahendamine"
-
-msgid "Remote Keys"
-msgstr "Kaugvõtmed"
-
-#, c-format
-msgid "Remote Keys Containing '%s'"
-msgstr "Stringi '%s' sisaldavad kaugvõtmed"
-
-msgid "<b>Key Servers:</b>"
-msgstr "<b>Võtmeserverid:</b>"
-
-msgid "<b>Shared Keys Near Me:</b>"
-msgstr "<b>Minu ligiduses avaldatud võtmed:</b>"
-
-msgid "Find Remote Keys"
-msgstr "Kaugvõtmete otsimine"
-
-msgid ""
-"This will find keys for others on the Internet. These keys can then be "
-"imported into your local key ring."
-msgstr ""
-"Selle dialoogi abil leitakse Internetist teiste isikute võtmeid. Neid on "
-"võimalik kohalikku võtmerõngasse importida."
-
-msgid "Where to search:"
-msgstr "Millistest serveritest otsitakse:"
-
-msgid "_Search"
-msgstr "_Otsi"
-
-msgid "_Search for keys containing: "
-msgstr "O_tsitakse järgnevat stringi sisaldavaid võtmeid: "
-
-msgid "Couldn't publish keys to server"
-msgstr "Võtmeid pole võimalik serveris avaldada"
-
-#, c-format
-msgid "Couldn't retrieve keys from server: %s"
-msgstr "Võtmeid pole võimalik serverist vastu võtta: %s"
-
-#, c-format
-msgid "<b>%d key is selected for synchronizing</b>"
-msgid_plural "<b>%d keys are selected for synchronizing</b>"
-msgstr[0] "<b>Sünkroniseerimiseks on valitud %d võti</b>"
-msgstr[1] "<b>Sünkroniseerimiseks on valitud %d võtit</b>"
-
-msgid "Synchronizing keys"
-msgstr "Võtmete sünkroniseerimine"
-
-#. Show the progress window if necessary
-msgid "Synchronizing keys..."
-msgstr "Võtmete sünkroniseerimine..."
-
-msgid "Sync Keys"
-msgstr "Võtmete sünkroniseerimine"
-
-msgid ""
-"This will publish the keys in your key ring so they're available for others "
-"to use. You'll also get any changes others have made since you received "
-"their keys."
-msgstr ""
-"Käesolevaga avaldatakse sinu võtmerõngas olevad võtmed võtmeserveris "
-"kasutamiseks teistele kasutajatele, samuti hangitakse vahepeal teiste "
-"kasutajate võtmetes tehtud muudatused."
-
-msgid ""
-"This will retrieve any changes others have made since you received their "
-"keys. No key server has been chosen for publishing, so your keys will not be "
-"made available to others."
-msgstr ""
-"Käesolevaga hangitakse võtmeserverist vahepeal teiste kasutajate võtmetes "
-"tehtud muudatused. Avalikustamiseks pole võtmeserverit valitud, seega pole "
-"võimalik sinu võtmeid teistele kättesaadavaks teha."
-
-msgid "_Key Servers"
-msgstr "_Võtmeserverid"
-
-msgid "_Sync"
-msgstr "_Sünkroniseeri"
-
 msgid "Version of this application"
 msgstr "Selle rakenduse versioon"
 
-msgid "Encryption Key Manager"
-msgstr "Krüptimisvõtmete haldur"
-
-msgid "Contributions:"
-msgstr "Kaasaaitajad:"
-
-msgid "translator-credits"
-msgstr ""
-"Priit Laes <amd store20 com>, 2007.\n"
-"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2007–2011.\n"
-"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009."
-
-msgid "Seahorse Project Homepage"
-msgstr "Seahorse projekti koduleht"
-
-#. Top menu items
-msgid "_File"
-msgstr "_Fail"
-
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Redaktor"
-
-msgid "_View"
-msgstr "_Vaade"
-
-msgid "_Help"
-msgstr "A_bi"
-
-msgid "Prefere_nces"
-msgstr "_Eelistused"
-
-msgid "Change preferences for this program"
-msgstr "Programmi eelistuste määramine"
-
-msgid "About this program"
-msgstr "Programmist lähemalt..."
-
-msgid "_Contents"
-msgstr "_Sisu"
-
-msgid "Show Seahorse help"
-msgstr "Seahorse abiteabe näitamine"
-
-msgid "Export public key"
-msgstr "Avaliku võtme eksportimine"
-
-msgid "Exporting keys"
-msgstr "Võtmete eksportimine"
-
-msgid "Couldn't retrieve data from key server"
-msgstr "Võtit pole võtmeserverist võimalik vastu võtta"
-
-#. Translators: "Copied" is a verb (used as a status indicator), not an adjective for the word "keys"
-msgid "Copied keys"
-msgstr "Kopeeritud võtmed"
-
-msgid "Retrieving keys"
-msgstr "Võtmete vastuvõtmine"
-
-msgid "Couldn't delete."
-msgstr "Pole võimalik kustutada."
-
-msgid "Deleting..."
-msgstr "Kustutamine..."
-
-#, c-format
-msgid "%s is a private key. Are you sure you want to proceed?"
-msgstr "%s on salajane võti. Soovid sa jätkata?"
-
-msgid "Importing keys from key servers"
-msgstr "Võtmete importimine serverist"
-
-msgid "Show properties"
-msgstr "Omaduste näitamine"
-
-msgctxt "This text refers to deleting an item from its type's backing store."
-msgid "_Delete"
-msgstr "_Kustuta"
-
-msgid "Delete selected items"
-msgstr "Valitud elementide kustutamine"
-
-msgid "E_xport..."
-msgstr "_Ekspordi..."
-
-msgid "Export to a file"
-msgstr "Võtmete eksportimine faili"
-
-msgid "Copy to the clipboard"
-msgstr "Kopeeri lõikepuhvrisse"
-
-msgid "Import selected keys to local key ring"
-msgstr "Valitud võtmete importimine kohalikku võtmerõngasse"
-
-msgid "Enter your Secure Shell passphrase:"
-msgstr "Sisesta oma Secure Shell'i parool"
+#, fuzzy
+msgid "Couldn't lock"
+msgstr "Võtmerõngast pole võimalik lukustada"
+
+#, fuzzy
+msgid "Couldn't unlock"
+msgstr "Võtmerõngast pole võimalik lukust lahti võtta"
+
+msgid "_Lock"
+msgstr "_Lukusta"
+
+msgid "_Unlock"
+msgstr "_Võta lukust lahti"
+
+#, fuzzy
+msgid "_Properties"
+msgstr "_Omadused"
 
 msgid "Configure Key for _Secure Shell..."
 msgstr "_Secure Shell'i võtme seadistamine..."
@@ -2127,6 +1792,35 @@
 "Secure Shell'i võtme saatmine teise masinasse ja selle võtme abil "
 "sisselogimise lubamine."
 
+msgid "Enter your Secure Shell passphrase:"
+msgstr "Sisesta oma Secure Shell'i parool"
+
+msgid "Old Key Passphrase"
+msgstr "Võtme vana parool"
+
+#, c-format
+msgid "Enter the old passphrase for: %s"
+msgstr "Sisesta vana parool järgnevale võtmele: %s"
+
+msgid "New Key Passphrase"
+msgstr "Uue võtme parool"
+
+#, c-format
+msgid "Enter the new passphrase for: %s"
+msgstr "Sisesta uus parool järgnevale võtmele: %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Enter the new passphrase again: %s"
+msgstr "Sisesta uus parool järgnevale võtmele: %s"
+
+#, fuzzy
+msgid "Secure Shell"
+msgstr "Secure shell'i võti"
+
+#, fuzzy
+msgid "Keys used to connect securely to other computers"
+msgstr "Kasutatakse teistesse arvutitesse ühendumiseks."
+
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete the secure shell key '%s'?"
 msgstr "Kas sa soovid SSH-võtme '%s' kustutada?"
@@ -2135,6 +1829,22 @@
 msgid "Are you sure you want to delete %d secure shell keys?"
 msgstr "Kas sa soovid %d SSH-võtit kustutada?"
 
+#, fuzzy
+msgid "Ssh Key"
+msgstr "Võtme allkirjastamine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Secret SSH keys"
+msgstr "Secure Shell'i võti"
+
+#, fuzzy
+msgid "Public SSH keys"
+msgstr "Avalik võti"
+
+#, fuzzy
+msgid "No public key file is available for this key."
+msgstr "Selle võtme jaoks pole salajase võtme faili saadaval."
+
 msgid "Secure Shell Key"
 msgstr "Secure shell'i võti"
 
@@ -2147,53 +1857,47 @@
 msgid "Creating Secure Shell Key"
 msgstr "Secure Shell'i võtme loomine"
 
-msgid ""
-"<i>Use your email address, and any other reminder you need about what this "
-"key is for.</i>"
+msgid "New Secure Shell Key"
+msgstr "Uus Secure Shell'i võti"
+
+msgid "_Just Create Key"
+msgstr "Loo ainult _võti"
+
+msgid "_Create and Set Up"
+msgstr "L_oo võti ja säti paika"
+
+#, fuzzy
+msgid "A Secure Shell (SSH) key lets you connect securely to other computers."
+msgstr ""
+"Secure Shell'i (SSH) võti võimaldab sul SSH abil turvaliselt ühenduda "
+"teistesse arvutitesse ilma, et sa peaksid iga arvuti jaoks parooli sisestama."
+
+#, fuzzy
+msgid "<i>Your email address, or a reminder of what this key is for.</i>"
 msgstr ""
 "<i>Sisesta siia näiteks oma e-posti aadress või mõni muu meeldetuletus, mis "
 "aitab võtme otstarvet meeles pidada.</i>"
 
-msgid ""
-"A Secure Shell (SSH) key lets you connect securely to trusted computers "
-"using SSH, without entering a different password for each of them."
-msgstr ""
-"Secure Shell'i (SSH) võti võimaldab sul SSH abil turvaliselt ühenduda "
-"teistesse arvutitesse ilma, et sa peaksid iga arvuti jaoks parooli sisestama."
-
 msgid "DSA"
 msgstr "DSA"
 
+#, fuzzy
 msgid ""
-"If there is already a computer you want to use this key with, you can set up "
-"that computer to recognize your key now. "
+"If there is a computer you want to use this key with, you can set up that "
+"computer to recognize your new key."
 msgstr ""
 "Kui sa soovid mõnes arvutis seda võtit kasutada, siis on võimalik panna see "
 "arvuti sinu võtit ära tundma."
 
-msgid "New Secure Shell Key"
-msgstr "Uus Secure Shell'i võti"
-
-msgid "_Create and Set Up"
-msgstr "L_oo võti ja säti paika"
-
-msgid "_Just Create Key"
-msgstr "Loo ainult _võti"
-
-msgid "_Key Description:"
-msgstr "_Võtme kirjeldus:"
-
 msgid "(Unreadable Secure Shell Key)"
 msgstr "(Loetamatu Secure Shell'i võti)"
 
-msgid "Invalid"
-msgstr "Vigane"
-
-msgid "Private Secure Shell Key"
-msgstr "Secure Shell'i salajane võti"
-
-msgid "Public Secure Shell Key"
-msgstr "Secure Shell'i avalik võti"
+#, fuzzy
+msgid "Personal SSH key"
+msgstr "Minu _isiklikud võtmed"
+
+msgid "SSH key"
+msgstr ""
 
 msgid "Couldn't rename key."
 msgstr "Võtit pole võimalik ümber nimetada."
@@ -2204,77 +1908,52 @@
 msgid "Couldn't change passphrase for key."
 msgstr "Võtme parooli pole võimalik muuta."
 
-msgid "<b>Algorithm:</b>"
-msgstr "<b>Algoritm:</b>"
-
 msgid "<b>Identifier:</b>"
 msgstr "<b>Identifikaator:</b>"
 
-msgid "<b>Location:</b>"
-msgstr "<b>Asukoht:</b>"
-
 msgid "<b>Name:</b>"
 msgstr "<b>Nimi:</b>"
 
-msgid "<b>Strength:</b>"
-msgstr "<b>Tugevus:</b>"
+msgid "Used to connect to other computers."
+msgstr "Kasutatakse teistesse arvutitesse ühendumiseks."
 
 msgid "<b>Trust</b>"
 msgstr "<b>Usaldus</b>"
+
+msgid "The owner of this key is _authorized to connect to this computer"
+msgstr "Selle võtme omanik on _volitatud sellesse arvutisse ühenduma"
 
 #, no-c-format
 msgid "<i>This only applies to the '%s'</i> account."
 msgstr "<i>See rakendub ainult kontole '%s'.</i>"
 
+msgid "<b>Algorithm:</b>"
+msgstr "<b>Algoritm:</b>"
+
+msgid "<b>Strength:</b>"
+msgstr "<b>Tugevus:</b>"
+
+msgid "<b>Location:</b>"
+msgstr "<b>Asukoht:</b>"
+
 msgid "E_xport Complete Key"
 msgstr "_Ekspordi kogu võti"
 
-msgid "The owner of this key is _authorized to connect to this computer"
-msgstr "Selle võtme omanik on _volitatud sellesse arvutisse ühenduma"
-
-msgid "Used to connect to other computers."
-msgstr "Kasutatakse teistesse arvutitesse ühendumiseks."
-
-#, c-format
 msgid "The SSH command was terminated unexpectedly."
 msgstr "SSH käsk katkestas ootamatult."
 
 msgid "The SSH command failed."
 msgstr "Tõrge SSH käsu täitmisel."
 
-msgid "Secure Shell key"
-msgstr "Secure Shell'i võti"
-
-msgid "Passphrase:"
-msgstr "Parool:"
-
-#. Just prompt over and over again
 msgid "Remote Host Password"
 msgstr "Kaugmasina parool"
 
-msgid "Old Key Passphrase"
-msgstr "Võtme vana parool"
-
-#, c-format
-msgid "Enter the old passphrase for: %s"
-msgstr "Sisesta vana parool järgnevale võtmele: %s"
-
-msgid "New Key Passphrase"
-msgstr "Uue võtme parool"
-
-#, c-format
-msgid "Enter the new passphrase for: %s"
-msgstr "Sisesta uus parool järgnevale võtmele: %s"
-
 msgid "Enter Key Passphrase"
 msgstr "Võtme parooli sisestamine"
 
 msgid "Passphrase for New Secure Shell Key"
 msgstr "Parool uuele Secure Shelli võtmele"
 
-msgid "Enter a passphrase for your new Secure Shell key."
-msgstr "Sisesta oma Secure Shell'i võtmele parool."
-
 #, c-format
 msgid "Importing key: %s"
 msgstr "Võtme importimine: %s"
@@ -2282,18 +1961,22 @@
 msgid "Importing key. Enter passphrase"
 msgstr "Võtme importimine. Sisesta parool"
 
+#, fuzzy
+msgid "OpenSSH keys"
+msgstr "Kopeeritud võtmed"
+
+#, c-format
+msgid "OpenSSH: %s"
+msgstr ""
+
 msgid "No private key file is available for this key."
 msgstr "Selle võtme jaoks pole salajase võtme faili saadaval."
 
 msgid "Couldn't configure Secure Shell keys on remote computer."
 msgstr "Secure Shell'i võtit pole võimalik võrguarvuti jaoks seadistama."
 
-#. Show the progress window if necessary
 msgid "Configuring Secure Shell Keys..."
 msgstr "Secure Shell'i võtmete seadistamine..."
-
-msgid "<i>eg: fileserver.example.com:port</i>"
-msgstr "<i>näiteks: failiserver.example.com:port</i>"
 
 msgid "Set Up Computer for SSH Connection"
 msgstr "SSH ühendusele arvuti määramine"
@@ -2305,6 +1988,9 @@
 "Secure Shell'i võtme kasutamisel võrguarvutisse SSH-ga\n"
 "sisselogimiseks peab sul olema selles arvutis konto."
 
+msgid "<i>eg: fileserver.example.com:port</i>"
+msgstr "<i>näiteks: failiserver.example.com:port</i>"
+
 msgid "_Computer Name:"
 msgstr "_Arvuti nimi:"
 
@@ -2313,6 +1999,577 @@
 
 msgid "_Set Up"
 msgstr "_Määra"
+
+#~ msgid "Do not run seahorse-daemon as a daemon"
+#~ msgstr "Programmi seahorse-daemon käivitamine mitte-deemonina"
+
+#~ msgid "couldn't fork process"
+#~ msgstr "protsessi pole võimalik forkida!"
+
+#~ msgid "Encryption Daemon (Seahorse)"
+#~ msgstr "Krüptimisdeemon (Seahorse)"
+
+#~ msgid "Invalid or unrecognized key type: %s"
+#~ msgstr "Vigane või tundmatu võtmeliik: %s"
+
+#~ msgid "This keytype is not supported: %s"
+#~ msgstr "Seda liiki võtmed pole toetatud: %s"
+
+#~ msgid "Support for this feature was not enabled at build time"
+#~ msgstr "Selle võimaluse tuge ei lülitatud kompileerimisel sisse"
+
+#~ msgid "Invalid or unrecognized key: %s"
+#~ msgstr "Vigane või tundmatu võti: %s"
+
+#~ msgid "Signed by <i><key id='%s'/> <b>expired</b></i> on %s."
+#~ msgstr "Allkirjastaja: <i><key id='%s'/>, <b>aegunud</b></i>: %s."
+
+#~ msgid "Invalid Signature"
+#~ msgstr "Vigane allkiri"
+
+#~ msgid "Signed by <i><key id='%s'/></i> on %s <b>Expired</b>."
+#~ msgstr "Allkirjastanud <i><key id='%s'/></i> %s, <b>aegunud</b>."
+
+#~ msgid "Expired Signature"
+#~ msgstr "Aegunud allkiri"
+
+#~ msgid "Signed by <i><key id='%s'/> <b>Revoked</b></i> on %s."
+#~ msgstr "Allkirjastaja: <i><key id='%s'/>, <b>tühistatud</b></i>: %s."
+
+#~ msgid "Revoked Signature"
+#~ msgstr "Tühistatud allkiri"
+
+#~ msgid "Signed by <i><key id='%s'/></i> on %s."
+#~ msgstr "Allkirjastanud <i><key id='%s'/></i> %s."
+
+#~ msgid "Good Signature"
+#~ msgstr "Hea allkiri"
+
+#~ msgid "Signing key not in keyring."
+#~ msgstr "Allkirjastamise võti pole võtmerõngas."
+
+#~ msgid "Unknown Signature"
+#~ msgstr "Tundmatu allkiri"
+
+#~ msgid "Bad or forged signature. The signed data was modified."
+#~ msgstr "Halb või võltsitud allkiri. Allkirjastatud andmeid on muudetud."
+
+#~ msgid "Bad Signature"
+#~ msgstr "Halb allkiri"
+
+#~ msgid "Invalid or unrecognized signer: %s"
+#~ msgstr "Vigane või tundmatu allkirjastaja: %s"
+
+#~ msgid "Key is not valid for signing: %s"
+#~ msgstr "Võti pole allkirjastamiseks sobilik: %s"
+
+#~ msgid "Invalid or unrecognized recipient: %s"
+#~ msgstr "Vigane või tundmatu saaja: %s"
+
+#~ msgid "Key is not a valid recipient for encryption: %s"
+#~ msgstr "Võti pole krüptimiseks sobilik: %s"
+
+#~ msgid "No recipients specified"
+#~ msgstr "Saaja on määramata"
+
+#~ msgid "Invalid key type for decryption: %s"
+#~ msgstr "Võtme liik pole lahtikrüptimiseks sobilik: %s"
+
+#~ msgid "Please set clearuri"
+#~ msgstr "Palun määra clearuri"
+
+#~ msgid "Please set crypturi"
+#~ msgstr "Palun määra crypturi"
+
+#~ msgid "Error opening clearuri"
+#~ msgstr "Viga clearuri avamisel"
+
+#~ msgid "No signer specified"
+#~ msgstr "Allkirjastaja on määramata"
+
+#~ msgid "Invalid key type for verifying: %s"
+#~ msgstr "Võtme liik pole verifitseerimiseks sobilik: %s"
+
+#~ msgid "Invalid key id: %s"
+#~ msgstr "Vigane võtme ID: %s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "A list of key server URIs to search for remote PGP keys. In later "
+#~ "versions a display name can be included, by appending a space and then "
+#~ "the name."
+#~ msgstr ""
+#~ "PGP-kaugvõtmete otsimiseks kasutatavate võtmeserverite URI-de nimekiri. "
+#~ "Hilisemates versioonides võidakse siia kaasata ka kuvatav nimi, lisades "
+#~ "URI-le tühiku ja nime."
+
+#~ msgid "Auto Retrieve Keys"
+#~ msgstr "Võtmete automaatne vastuvõtmine"
+
+#~ msgid "Auto Sync Keys"
+#~ msgstr "Automaatne võtmete sünkroniseerimine"
+
+#~ msgid "Controls the visibility of the expires column for the key manager."
+#~ msgstr "Võtmehalduris aegumise veeru nähtavaloleku määramine."
+
+#~ msgid "Controls the visibility of the trust column for the key manager."
+#~ msgstr "Võtmehalduris usalduse veeru nähtavaloleku määramine."
+
+#~ msgid "Controls the visibility of the type column for the key manager."
+#~ msgstr "Võtmehalduris liigi veeru nähtavaloleku määramine."
+
+#~ msgid "Controls the visibility of the validity column for the key manager."
+#~ msgstr "Võtmehalduris kehtivuse veeru nähtavaloleku määramine."
+
+#~ msgid "Enable DNS-SD sharing"
+#~ msgstr "DNS-SD jagamise lubamine"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Enables DNS-SD (Apple Bonjour) sharing of keys. seahorse-daemon must be "
+#~ "running and must be built with HKP and DNS-SD support."
+#~ msgstr ""
+#~ "DNS-SD (Apple Bonjour) võtmete jagamise lubamine. Selleks peab seahorse-"
+#~ "daemon töötama ja deemonil peab olema HKP ja DNS-SD tugi."
+
+#~ msgid "ID of the default key"
+#~ msgstr "Vaikimisi võtme ID"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If set to true, then files encrypted with seahorse will be ASCII armor "
+#~ "encoded."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kui märgitud, siis seahorse poolt krüptitud failid väljastatakse ASCII-"
+#~ "vormingus, vastasel juhul aga mitte."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If set to true, then the default key will always be added to an "
+#~ "encryption recipients list."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kui määratud, siis vaikimisi võti lisatakse alati krüptogrammi "
+#~ "vastuvõtjate nimekirjale."
+
+#~ msgid "Last key server search pattern"
+#~ msgstr "Viimane võtmeserveri otsingumuster"
+
+#~ msgid "Last key servers used"
+#~ msgstr "Viimati kasutatud võtmeserverid"
+
+#~ msgid "Last key used to sign a message."
+#~ msgstr "Sõnumi allkirjastamiseks viimati kasutatud võti."
+
+#~ msgid "PGP Key servers"
+#~ msgstr "PGP võtmeserverid"
+
+#~ msgid "Publish keys to this key server."
+#~ msgstr "Võtmed avalikustatakse selles võtmeserveris."
+
+#~ msgid "Show expires column in key manager"
+#~ msgstr "Aegumisveeru näitamine võtmehalduris"
+
+#~ msgid "Show trust column in key manager"
+#~ msgstr "Usaldusveeru näitamine võtmehalduris"
+
+#~ msgid "Show type column in key manager"
+#~ msgstr "Võtme liigi veeru näitamine võtmehalduris"
+
+#~ msgid "Show validity column in key manager"
+#~ msgstr "Kehtivusveeru näitamine võtmehalduris"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Specify the column to sort the recipients window by. Columns are: 'name' "
+#~ "and 'id'. Put a '-' in front of the column name to sort in descending "
+#~ "order."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mis veeru järgi vastuvõtjate aknas andmeid sorditakse. Võimalikud "
+#~ "väärtused on: 'name' (nimi) ja 'id'. Pööratud järjestuse kasutamiseks "
+#~ "tuleb veeru nime algusesse lisada '-'."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Specify the column to sort the seahorse key manager main window by. "
+#~ "Columns are: 'name', 'id', 'validity', 'expires', 'trust', and 'type'. "
+#~ "Put a '-' in front of the column name to sort in descending order."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mis veeru järgi seahorse võtmehalduri peaaknas andmeid sorditakse. "
+#~ "Võimalikud väärtused on: 'name' (nimi), 'id', 'validity' (kehtivus), "
+#~ "'expires' (aegumine), 'trust' (usaldus) ja 'type' (liik). Pööratud "
+#~ "järjestuse kasutamiseks tuleb veeru nime algusesse lisada '-'."
+
+#~ msgid "The ID of the last secret key used to sign a message."
+#~ msgstr "Sõnumi allkirjastamisel kasutatud viimase salajase võtme ID."
+
+#~ msgid "The column to sort the recipients by"
+#~ msgstr "Saajate sortimise veerg"
+
+#~ msgid "The column to sort the seahorse keys by"
+#~ msgstr "Seahorse võtmete sortimise veerg"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The key server to publish PGP keys to. Or empty to suppress publishing of "
+#~ "PGP keys."
+#~ msgstr ""
+#~ "PGP-võtmete avaldamiseks kasutatav võtmeserver. Kui võtmeid ei soovita "
+#~ "avadada, siis on see tühi."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The last key server a search was performed against or empty for all key "
+#~ "servers."
+#~ msgstr ""
+#~ "Viimane võtmeserver, millest otsingut läbi viidi. Tühi väärtus tähendab "
+#~ "kõiki võtmeservereid."
+
+#~ msgid "The last search pattern searched for against a key server."
+#~ msgstr "Võtmeserverist otsimisel viimati kasutatud muster."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This specifies the default key to use for certain operations, mainly "
+#~ "signing."
+#~ msgstr ""
+#~ "Sellega määratakse teatavateks tegevusteks (peamiselt allkirjastamiseks) "
+#~ "vaikimisi võti."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether or not keys should be automatically retrieved from key servers."
+#~ msgstr "Kas võtmeid tuleb võtmeserveritest automaatselt tõmmata või mitte."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether or not modified keys should be automatically synced with the "
+#~ "default key server."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kas muudetud võtmed tuleb automaatselt võtmeserveriga sünkroniseerida või "
+#~ "mitte."
+
+#~ msgid "Whether to always encrypt to default key"
+#~ msgstr "Kas vaikimisi võti krüptitakse alati või mitte"
+
+#~ msgid "Whether to use ASCII Armor"
+#~ msgstr "Kas kasutada ASCII-vormingut või mitte"
+
+#~ msgid "Web Password"
+#~ msgstr "Veebiparool"
+
+#~ msgid "Couldn't set application access."
+#~ msgstr "Rakenduse ligipääsu pole võimalik määrata."
+
+#~ msgid "<b>Path:</b>"
+#~ msgstr "<b>Rada:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Permissions:</b>"
+#~ msgstr "<b>Pääsuõigused:</b>"
+
+#~ msgid "Applications"
+#~ msgstr "Rakendused"
+
+#~ msgid "_Read"
+#~ msgstr "_Lugemine"
+
+#~ msgid "_Write"
+#~ msgstr "_Kirjutamine"
+
+#~ msgid "Passwords: %s"
+#~ msgstr "Paroolid: %s"
+
+#~ msgid "<b>Passwords:</b> %s"
+#~ msgstr "<b>Paroolid:</b> %s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Lock the password storage keyring so a master password is required to "
+#~ "unlock it."
+#~ msgstr ""
+#~ "Lukusta paroolide võtmerõnga hoidla, nii on selle avamiseks vaja "
+#~ "ülemparooli."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Unlock the password storage keyring with a master password so it is "
+#~ "available for use."
+#~ msgstr ""
+#~ "Võta paroolide võtmerõnga hoidla ülemparooli abil lukust lahti, et seda "
+#~ "saaks kasutada."
+
+#~ msgid "Saving item..."
+#~ msgstr "Kirje salvestamine..."
+
+#~ msgid "Deleting item..."
+#~ msgstr "Kirje kustutamine..."
+
+#~ msgid "Listing password keyrings"
+#~ msgstr "Paroolide võtmerõngaste loend"
+
+#~ msgid ""
+#~ "No encryption keys were found with which to perform the operation you "
+#~ "requested.  The program <b>Passwords and Encryption Keys</b> will now be "
+#~ "started so that you may either create a key or import one."
+#~ msgstr ""
+#~ "Krüpteerimisvõtmeid ei leitud, millega sooritada nõutud tegevust. Nüüd "
+#~ "käivitatakse rakendus <b>Paroolid ja krüptimisvõtmed</b> ning seal on "
+#~ "võimalik importida võti või luua uus."
+
+#~ msgid "All Keys"
+#~ msgstr "Kõik võtmed"
+
+#~ msgid "Selected Recipients"
+#~ msgstr "Valitud adressaadid"
+
+#~ msgid "Search Results"
+#~ msgstr "Otsingutulemused"
+
+#~ msgid "Search _for:"
+#~ msgstr "Otsitakse _fraasi:"
+
+#~ msgid "None (Don't Sign)"
+#~ msgstr "Ei allkirjastata"
+
+#~ msgid "Sign this message as %s"
+#~ msgstr "Allkirjasta see sõnum isikuna %s"
+
+#~ msgid "_Sign message as:"
+#~ msgstr "_Sõnum allkirjastakse kui:"
+
+#~ msgid "File is not a valid .desktop file"
+#~ msgstr "Fail ei ole sobivas .desktop vormingus"
+
+#~ msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
+#~ msgstr "Töölauafaili tundmatu versioon '%s'"
+
+#~ msgid "Starting %s"
+#~ msgstr "%s käivitamine"
+
+#~ msgid "Application does not accept documents on command line"
+#~ msgstr "Rakendus ei toeta käsurea kaudu dokumentide avamist"
+
+#~ msgid "Unrecognized launch option: %d"
+#~ msgstr "Tundmatu käivitusvalik: %d"
+
+#~ msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
+#~ msgstr ""
+#~ "Dokumendi URI-sid pole võimalik 'Liik=Viit' tüüpi töölauakirjetele "
+#~ "edastada"
+
+#~ msgid "Not a launchable item"
+#~ msgstr "Pole käivitatav kirje"
+
+#~ msgid "Disable connection to session manager"
+#~ msgstr "Seansihalduriga ühendumise keelamine"
+
+#~ msgid "Specify file containing saved configuration"
+#~ msgstr "Salvestatud seadistusi sisaldava faili määramine"
+
+#~ msgid "FILE"
+#~ msgstr "FAIL"
+
+#~ msgid "Specify session management ID"
+#~ msgstr "Seansihalduse ID määramine"
+
+#~ msgid "Session management options:"
+#~ msgstr "Seansihalduse valikud:"
+
+#~ msgid "Show session management options"
+#~ msgstr "Seansihalduse valikute näitamine"
+
+#~ msgid "Key Imported"
+#~ msgid_plural "Keys Imported"
+#~ msgstr[0] "Võti imporditud"
+#~ msgstr[1] "Võtmed imporditud"
+
+#~ msgid "Imported %i key"
+#~ msgid_plural "Imported %i keys"
+#~ msgstr[0] "Impoditud %i võti"
+#~ msgstr[1] "Impoditud %i võtit"
+
+#~ msgid "Imported a key for"
+#~ msgid_plural "Imported keys for"
+#~ msgstr[0] "Võti imporditud"
+#~ msgstr[1] "Võtmed imporditud"
+
+#~ msgid "Notification Messages"
+#~ msgstr "Märguannete sõnumid"
+
+#~ msgid "Symmetric Key"
+#~ msgstr "Sümmeetriline võti"
+
+#~ msgid "Credentials"
+#~ msgstr "Tõendid"
+
+#~ msgid "Identity"
+#~ msgstr "Isikuandmed"
+
+#~ msgid "Progress Title"
+#~ msgstr "Edenemise pealkiri"
+
+#~ msgid "Couldn't run file-roller"
+#~ msgstr "Käsku file-roller pole võimalik käivitada"
+
+#~ msgid "Couldn't package files"
+#~ msgstr "Faile pole võimalik pakkida"
+
+#~ msgid "The file-roller process did not complete successfully"
+#~ msgstr "file-roller'i protsess ei lõpetanud veatult"
+
+#~ msgid "Archive files"
+#~ msgstr "Arhiivifailid"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<b>A file already exists with this name.</b>\n"
+#~ "\n"
+#~ "Do you want to replace it with a new file?"
+#~ msgstr ""
+#~ "<b>Sellise nimega fail on juba olemas.</b>\n"
+#~ "\n"
+#~ "Kas sa soovid seda asendada uue failiga?"
+
+#~ msgid "_Replace"
+#~ msgstr "_Asenda"
+
+#~ msgid "Loading Keys..."
+#~ msgstr "Võtmete laadimine..."
+
+#~ msgid "Uploading keys..."
+#~ msgstr "Võtmete üleslaadimine..."
+
+#~ msgid "Retrieving keys..."
+#~ msgstr "Võtmete vastuvõtmine..."
+
+#~ msgid "Searching for keys on: %s"
+#~ msgstr "Võtmete otsimine asukohast: %s"
+
+#~ msgid "Searching for keys containing '%s'..."
+#~ msgstr "Stringi '%s' sisaldavate võtmete otsimine..."
+
+#~ msgid "Searching for key id '%s'..."
+#~ msgstr "Võtme id '%s' otsimine..."
+
+#~ msgid "Retrieving remote keys..."
+#~ msgstr "Kaugvõtmete vastuvõtmine..."
+
+#~ msgid "Sending keys to key server..."
+#~ msgstr "Võtmete saamine võtmeserverisse..."
+
+#~ msgid "_Sign Key..."
+#~ msgstr "_Allkirjasta võti..."
+
+#~ msgid "Sign public key"
+#~ msgstr "Avaliku võtme allkirjastamine"
+
+#~ msgid "Are you sure you want to permanently delete %d keys and identities?"
+#~ msgstr "Kas sa soovid %d võtit ja identiteeti jäädavalt kustutada?"
+
+#~ msgid "New PGP Key"
+#~ msgstr "Uus PGP-võti"
+
+#~ msgid "Couldn't export key to \"%s\""
+#~ msgstr "Võtit pole asukohale \"%s\" võimalik eksportida"
+
+#~ msgid "Export Complete Key"
+#~ msgstr "Võtme täielik eksport"
+
+#~ msgid "Are you sure you want to delete the certificate '%s'?"
+#~ msgstr "Kas sa soovid sertifikaadi '%s' kustutada?"
+
+#~ msgid "Are you sure you want to delete %d certificate?"
+#~ msgid_plural "Are you sure you want to delete %d certificates?"
+#~ msgstr[0] "Kas sa soovid %d sertifikaadi kustutada?"
+#~ msgstr[1] "Kas sa soovid %d sertifikaati kustutada?"
+
+#~ msgid "Create New ..."
+#~ msgstr "Uue loomine..."
+
+#~ msgid "Selected %d key"
+#~ msgid_plural "Selected %d keys"
+#~ msgstr[0] "Valitud %d võti"
+#~ msgstr[1] "Valitud %d võtit"
+
+#~ msgid "Importing keys"
+#~ msgstr "Võtmete importimine"
+
+#~ msgid "Unrecognized key type, or invalid data format"
+#~ msgstr "Tundmatu võtme liik või on andmed vigased"
+
+#~ msgid "T_ypes"
+#~ msgstr "_Liigid"
+
+#~ msgid "Show type column"
+#~ msgstr "Liigi veeru näitamine"
+
+#~ msgid "_Expiry"
+#~ msgstr "_Aegumine"
+
+#~ msgid "Show expiry column"
+#~ msgstr "Aegumise veeru näitamine"
+
+#~ msgid "_Trust"
+#~ msgstr "_Usaldus"
+
+#~ msgid "Show owner trust column"
+#~ msgstr "Omaniku usaldamise veeru näitamine"
+
+#~ msgid "_Validity"
+#~ msgstr "_Kehtivus"
+
+#~ msgid "Show validity column"
+#~ msgstr "Kehtivuse veeru näitamine"
+
+#~ msgid "Other _Keys"
+#~ msgstr "_Teised võtmed"
+
+#~ msgid "Validity"
+#~ msgstr "Kehtivus"
+
+#~ msgid "Expiration Date"
+#~ msgstr "Aegumiskuupäev"
+
+#~ msgid "_Expand All"
+#~ msgstr "La_ienda kõik"
+
+#~ msgid "Expand all listings"
+#~ msgstr "Kõigi nimekirjade avamine"
+
+#~ msgid "_Collapse All"
+#~ msgstr "A_henda kõik"
+
+#~ msgid "Collapse all listings"
+#~ msgstr "Kõigi nimekirjade ahendamine"
+
+#~ msgid "Synchronizing keys"
+#~ msgstr "Võtmete sünkroniseerimine"
+
+#~ msgid "Export public key"
+#~ msgstr "Avaliku võtme eksportimine"
+
+#~ msgid "Exporting keys"
+#~ msgstr "Võtmete eksportimine"
+
+#~ msgid "Couldn't retrieve data from key server"
+#~ msgstr "Võtit pole võtmeserverist võimalik vastu võtta"
+
+#~ msgid "Retrieving keys"
+#~ msgstr "Võtmete vastuvõtmine"
+
+#~ msgid "Deleting..."
+#~ msgstr "Kustutamine..."
+
+#~ msgid "%s is a private key. Are you sure you want to proceed?"
+#~ msgstr "%s on salajane võti. Soovid sa jätkata?"
+
+#~ msgctxt ""
+#~ "This text refers to deleting an item from its type's backing store."
+#~ msgid "_Delete"
+#~ msgstr "_Kustuta"
+
+#~ msgid "_Key Description:"
+#~ msgstr "_Võtme kirjeldus:"
+
+#~ msgid "Invalid"
+#~ msgstr "Vigane"
+
+#~ msgid "Private Secure Shell Key"
+#~ msgstr "Secure Shell'i salajane võti"
+
+#~ msgid "Public Secure Shell Key"
+#~ msgstr "Secure Shell'i avalik võti"
+
+#~ msgid "Passphrase:"
+#~ msgstr "Parool:"
+
+#~ msgid "Enter a passphrase for your new Secure Shell key."
+#~ msgstr "Sisesta oma Secure Shell'i võtmele parool."
 
 #~ msgid "Couldn't share keys"
 #~ msgstr "Võtmeid pole võimalik jagada"
@@ -2350,15 +2607,9 @@
 #~ msgid "_Trusted Keys"
 #~ msgstr "_Usaldusväärsed võtmed"
 
-#~ msgid "Retrieving key"
-#~ msgstr "Võtme vastuvõtmine"
-
 #~ msgid "Removing item"
 #~ msgstr "Kirje eemaldamine"
 
-#~ msgid "<i>Automatically unlocked when user logs in.</i>"
-#~ msgstr "<i>Kasutaja sisselogimisel automaatselt lukust lahti võetud.</i>"
-
 #~ msgid "Couldn't get default password keyring"
 #~ msgstr "Vaikimisi parooli võtmerõngast pole võimalik hankida"
 
@@ -2413,9 +2664,6 @@
 #~ msgid "_Quit"
 #~ msgstr "_Välju"
 
-#~ msgid "Create a new personal key"
-#~ msgstr "Uue isikliku võtme loomine"
-
 #~ msgid "Import keys into your key ring from a file"
 #~ msgstr "Failis olevate võtmete importimine võtmerõngasse"
 
@@ -2425,9 +2673,6 @@
 #~ msgid "_Key"
 #~ msgstr "Võ_ti"
 
-#~ msgid "P_roperties"
-#~ msgstr "_Omadused"
-
 #~ msgid "E_xport Public Key..."
 #~ msgstr "_Ekspordi avalik võti..."
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]