commit: r3456 - /gnome/master/extras/gimp-tips.poAuthor: mattias
Date: Wed Dec 19 15:27:57 2012
New Revision: 3456

Log:
Tühiuuendus, ei maksa lugeda

Modified:
    gnome/master/extras/gimp-tips.po

Modified: gnome/master/extras/gimp-tips.po
==============================================================================
--- gnome/master/extras/gimp-tips.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/extras/gimp-tips.po [utf-8] Wed Dec 19 15:27:57 2012
@@ -9,49 +9,127 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Gimp-tips\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-06-07 03:44+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-12-19 00:05+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-03-01 13:08+0300\n"
 "Last-Translator: Mihkel Tõnnov <mihhkel gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
+"Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: Emacs\n"
 
 msgid ""
-"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
-"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
-"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
-"color."
-msgstr ""
-"<tt>Ctrl</tt>-klõps värviga täitmise tööriistaga kasutab värvimiseks "
-"esiplaani värvi asemel hoopis tagapõhja värvi. Samamoodi töötab värvi "
-"valimise tööriist - <tt>Ctrl</tt>-klõps värvi valimise tööriistaga seab "
-"esiplaanivärvi asemel uue taustavärvi."
-
-msgid ""
-"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
-"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
-"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
-msgstr ""
-"<tt>Ctrl</tt>-klõpsamine kihimaski eelvaatel kihtide dialoogis lülitab "
-"kihimaski efekti sisse või välja, <tt>Alt</tt>-klõpsamine lülitab maskivaate "
-"sisse või välja."
-
-msgid ""
-"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
-"degree angles."
-msgstr ""
-"<tt>Ctrl</tt>-lohistamine pööramise tööriistaga lubab pöörata ainult 15 "
-"kraadiste nurkade kaupa."
-
-msgid ""
-"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
-"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
-msgstr ""
-"<tt>Shift</tt>-klõps silma ikoonil kihtide dialoogis peidab kõik ülejäänud "
-"kihid. Uuesti <tt>Shift</tt>-klõpsamisel näidatakse taas kõiki kihte."
+"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
+"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
+msgstr ""
+"Enamiku GIMP-i vahendite kohta saad asjakohast abi, kui vajutad klahvi F1. "
+"See töötab ka menüüdes."
+
+msgid ""
+"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
+"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
+"their contents."
+msgstr ""
+"GIMP võimaldab kasutada pildi korraldamiseks kihte. Mõtle neist kui hulgast "
+"üksteise taha asetatud slaididest või filtritest, milledest korraga läbi "
+"vaadates moodustub tervikpilt."
+
+msgid ""
+"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
+"a layer in the Layers dialog."
+msgstr ""
+"Paljusid toiminguid kihtidega saad teha paremklõpsates kihtide dialoogis "
+"kihi nimel."
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
+"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
+"the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
+"completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
+msgstr ""
+"Kui salvestad pildi, et sellega hiljem edasi töötada, proovi kasutada GIMP-i "
+"jaoks loodud XCF-vormingut (kasuta faililaiendit <tt>.xcf</tt>). Sellega "
+"säilitad kihid ja iga nüansi poolelioleva pildi juures. Kui projekt on "
+"lõpetatud, võib selle salvestada JPEG-, PNG-, GIF- või muusse vormingusse."
+
+msgid ""
+"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
+"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
+"in to work on the whole image."
+msgstr ""
+"Enamus pistikutest (pluginatest) töötlevad aktiivse pildi aktiivset kihti. "
+"Mõnikord on vaja kõik pildi kihid ühendada (Pilt→Ühenda kõik kihid) kui "
+"tahad, et pistik töötleks kogu pilti."
+
+msgid ""
+"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
+"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
+"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
+msgstr ""
+"Kui kihi nimi kihtide dialoogis on <b>rasvane</b>, puudub sellel kihil "
+"alfakanal. Alfakanali lisamiseks liigu menüüs Kihid→Läbipaistvus→Lisa "
+"alfakanal."
+
+msgid ""
+"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
+"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
+"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
+"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
+msgstr ""
+"Kõikide piltide puhul ei saa kasutada kõiki efekte. Seda näed hallidest "
+"menüükirjetest. Võib-olla on vaja muuta värvirežiim RGB-ks "
+"(Pilt→Värvirežiim→RGB), lisada alfakanal (Kihid→Läbipaistvus→Lisa alfakanal) "
+"või kõik kihid ühendada (Pilt→Ühenda kõik kihid)."
+
+msgid ""
+"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
+"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
+"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
+"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
+msgstr ""
+"Valikut saad reguleerida või liigutada kasutades <tt>Alt</tt>-lohistamist. "
+"Kui see paneb hoopis akna liikuma, siis järelikult aknahaldur juba kasutab "
+"sellist kombinatsiooni. Enamikku aknahaldureist saab seadistada <tt>Alt</tt>-"
+"klahvi eirama või selle asemel <tt>Super</tt>- (ehk \"Windows'i\") klahvi "
+"kasutama."
+
+msgid ""
+"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
+"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
+"fill the current selection with that color."
+msgstr ""
+"Hiirega lohistades saad GIMP-is palju asju teha. Näiteks tõmmates värvi "
+"tööriistakastist või värvipaletilt pildile, värvub valitud osa pildist seda "
+"värvi."
+
+msgid ""
+"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
+"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
+msgstr ""
+"Kui pilt on suurem kui aken, saad pildi nihutamiseks kasutada hiire keskmist "
+"nuppu. Pilti saab nihutada ka hiirt liigutades ja <tt>tühikuklahvi</tt> all "
+"hoides."
+
+msgid ""
+"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
+"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
+"off the image with the Move tool."
+msgstr ""
+"Joonlaualt saad pildile tõmmata abijooni. Kui kasutad hiljem valikutööriista "
+"ja oled valikuga jõudnud piisavalt abijoone lähedale, tõmbab abijoon valiku "
+"endaga samale joonele. Abijooni saad pildilt eemaldada neid "
+"liigutamistööriistaga joonlauale tagasi vedades."
+
+msgid ""
+"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
+"This will create a new image containing only that layer."
+msgstr ""
+"Kui vead mõne kihi kihtide dialoogist tööriistakasti, luuakse uus pilt, mis "
+"koosneb ainult sellest kihist."
 
 msgid ""
 "A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
@@ -62,6 +140,72 @@
 "Ujuvalik tuleb enne pildiga edasi toimetamist ankurdada uuele kihile või "
 "viimasele aktiivsele kihile. Klõpsa kihtide dialoogis nupul &quot;Uus "
 "kiht&quot; või &quot;Ankurda kiht&quot; - või kasuta vastavaid menüükäske."
+
+msgid ""
+"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
+"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
+"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
+msgstr ""
+"GIMP toetab lennult GZIP-pakkimist. Salvestamisel lisa faili nimele <tt>.gz</"
+"tt> (või <tt>.bz2</tt>, kui bzip2 on installitud) ja sinu pilt salvestatakse "
+"pakitult. Loomulikult toimib ka pakitud piltide avamine."
+
+msgid ""
+"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
+"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
+"tt> before making a selection subtracts from the current one."
+msgstr ""
+"Valiku märkimise ajal <tt>Shift</tt>i all hoides lisatakse uus valik "
+"praegusele, mitte ei asendata seda. Hoides all <tt>Ctrl</tt>-klahvi "
+"lahutatakse uue valiku ala praegusest."
+
+msgid ""
+"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
+"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
+"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
+msgstr ""
+"Lihtsaid kastikesi ja ringikesi saab joonistada kasutades "
+"Redigeerimine→Pintselda valikujoon. Keerulisemaid kujundeid saab luua "
+"vektorjoonte tööriistaga või Filtrid→Genereerimine→Gfig kasutades."
+
+msgid ""
+"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
+"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
+"the Eraser or the Smudge tool."
+msgstr ""
+"Kui pintseldad vektorjoont (Redigeerimine→Pintselda vektorjoon), saab "
+"kasutada värvimise tööriistu nende aktiivsetes seadeis. Võid kasutada "
+"pintslit värvisulanduse režiimis või isegi kustukummi ja määrimistööriista."
+
+msgid ""
+"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
+"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
+"selections."
+msgstr ""
+"Keerulisi valikuid võid luua ja redigeerida vektorjoonte tööriista "
+"kasutades. Vektorjoonte dialoog lubab töötada mitme vektorjoonega ja neid "
+"valikuks teisendada."
+
+msgid ""
+"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
+"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
+"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
+"it back to a normal selection."
+msgstr ""
+"Valiku muutmiseks saad kasutada värvimise tööriistu. Klõpsa &quot;"
+"kiirmaski&quot; nupul pildiakna all vasakul nurgas. Muuda oma valikut pilti "
+"värvides ja klõpsa nuppu uuesti ning kiirmask teisendatakse tagasi "
+"tavaliseks valikuks."
+
+msgid ""
+"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
+"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
+"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
+"selection."
+msgstr ""
+"Valiku saab salvestada kanalisse (Valik→Salvesta kanalisse) ja siis muuta "
+"seda kanalit mõne värvimise tööriistaga. Kanalite dialoogi nuppe kasutades "
+"saab uue kanali nähtavust muuta või antud kanali valikuks teisendada."
 
 msgid ""
 "After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
@@ -80,41 +224,53 @@
 "kogemata muutmist."
 
 msgid ""
-"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
-"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
-"off the image with the Move tool."
-msgstr ""
-"Joonlaualt saad pildile tõmmata abijooni. Kui kasutad hiljem valikutööriista "
-"ja oled valikuga jõudnud piisavalt abijoone lähedale, tõmbab abijoon valiku "
-"endaga samale joonele. Abijooni saad pildilt eemaldada neid "
-"liigutamistööriistaga joonlauale tagasi vedades."
-
-msgid ""
-"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
-"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
-"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
-msgstr ""
-"GIMP toetab lennult GZIP-pakkimist. Salvestamisel lisa faili nimele <tt>.gz</"
-"tt> (või <tt>.bz2</tt>, kui bzip2 on installitud) ja sinu pilt salvestatakse "
-"pakitult. Loomulikult toimib ka pakitud piltide avamine."
-
-msgid ""
-"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
-"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
-"their contents."
-msgstr ""
-"GIMP võimaldab kasutada pildi korraldamiseks kihte. Mõtle neist kui hulgast "
-"üksteise taha asetatud slaididest või filtritest, milledest korraga läbi "
-"vaadates moodustub tervikpilt."
-
-msgid ""
-"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
-"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
-"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
-msgstr ""
-"Kui kihi nimi kihtide dialoogis on <b>rasvane</b>, puudub sellel kihil "
-"alfakanal. Alfakanali lisamiseks liigu menüüs Kihid→Läbipaistvus→Lisa "
-"alfakanal."
+"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
+"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
+msgstr ""
+"Kui ekraan on liiga segi paisatud, võid pildiaknas <tt>Tab</tt>-klahvi "
+"vajutada. See peidab või toob nähtavale tööriistakasti ja teised dialoogid."
+
+msgid ""
+"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
+"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
+msgstr ""
+"<tt>Shift</tt>-klõps silma ikoonil kihtide dialoogis peidab kõik ülejäänud "
+"kihid. Uuesti <tt>Shift</tt>-klõpsamisel näidatakse taas kõiki kihte."
+
+msgid ""
+"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
+"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
+"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
+msgstr ""
+"<tt>Ctrl</tt>-klõpsamine kihimaski eelvaatel kihtide dialoogis lülitab "
+"kihimaski efekti sisse või välja, <tt>Alt</tt>-klõpsamine lülitab maskivaate "
+"sisse või välja."
+
+msgid ""
+"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
+"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
+msgstr ""
+"Pildi kihtide vahel liikumiseks saad kasutada klahvikombinatsiooni <tt>Ctrl</"
+"tt>-<tt>Tab</tt> (juhul, kui sinu aknahaldur seda kombinatsiooni kinni ei "
+"püüa...)."
+
+msgid ""
+"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
+"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
+"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
+"color."
+msgstr ""
+"<tt>Ctrl</tt>-klõps värviga täitmise tööriistaga kasutab värvimiseks "
+"esiplaani värvi asemel hoopis tagapõhja värvi. Samamoodi töötab värvi "
+"valimise tööriist - <tt>Ctrl</tt>-klõps värvi valimise tööriistaga seab "
+"esiplaanivärvi asemel uue taustavärvi."
+
+msgid ""
+"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
+"degree angles."
+msgstr ""
+"<tt>Ctrl</tt>-lohistamine pööramise tööriistaga lubab pöörata ainult 15 "
+"kraadiste nurkade kaupa."
 
 msgid ""
 "If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
@@ -126,159 +282,6 @@
 "värvivahemikku parandada, kasutades tasemete tööriista nuppu &quot;"
 "Automaatne&quot; (Värvid→Tasemed...). Võimalikke värvinihkeid saad parandada "
 "kurvide tööriistaga (Värvid→Kurvid...)."
-
-msgid ""
-"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
-"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
-"the Eraser or the Smudge tool."
-msgstr ""
-"Kui pintseldad vektorjoont (Redigeerimine→Pintselda vektorjoon), saab "
-"kasutada värvimise tööriistu nende aktiivsetes seadeis. Võid kasutada "
-"pintslit värvisulanduse režiimis või isegi kustukummi ja määrimistööriista."
-
-msgid ""
-"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
-"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
-msgstr ""
-"Kui ekraan on liiga segi paisatud, võid pildiaknas <tt>Tab</tt>-klahvi "
-"vajutada. See peidab või toob nähtavale tööriistakasti ja teised dialoogid."
-
-msgid ""
-"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
-"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
-"in to work on the whole image."
-msgstr ""
-"Enamus pistikutest (pluginatest) töötlevad aktiivse pildi aktiivset kihti. "
-"Mõnikord on vaja kõik pildi kihid ühendada (Pilt→Ühenda kõik kihid) kui "
-"tahad, et pistik töötleks kogu pilti."
-
-msgid ""
-"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
-"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
-"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
-"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
-msgstr ""
-"Kõikide piltide puhul ei saa kasutada kõiki efekte. Seda näed hallidest "
-"menüükirjetest. Võib-olla on vaja muuta värvirežiim RGB-ks "
-"(Pilt→Värvirežiim→RGB), lisada alfakanal (Kihid→Läbipaistvus→Lisa alfakanal) "
-"või kõik kihid ühendada (Pilt→Ühenda kõik kihid)."
-
-msgid ""
-"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
-"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
-"tt> before making a selection subtracts from the current one."
-msgstr ""
-"Valiku märkimise ajal <tt>Shift</tt>i all hoides lisatakse uus valik "
-"praegusele, mitte ei asendata seda. Hoides all <tt>Ctrl</tt>-klahvi "
-"lahutatakse uue valiku ala praegusest."
-
-msgid ""
-"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
-"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
-"the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
-"completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
-msgstr ""
-"Kui salvestad pildi, et sellega hiljem edasi töötada, proovi kasutada GIMP-i "
-"jaoks loodud XCF-vormingut (kasuta faililaiendit <tt>.xcf</tt>). Sellega "
-"säilitad kihid ja iga nüansi poolelioleva pildi juures. Kui projekt on "
-"lõpetatud, võib selle salvestada JPEG-, PNG-, GIF- või muusse vormingusse."
-
-msgid ""
-"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
-"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
-"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
-"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
-msgstr ""
-"Valikut saad reguleerida või liigutada kasutades <tt>Alt</tt>-lohistamist. "
-"Kui see paneb hoopis akna liikuma, siis järelikult aknahaldur juba kasutab "
-"sellist kombinatsiooni. Enamikku aknahaldureist saab seadistada <tt>Alt</tt>-"
-"klahvi eirama või selle asemel <tt>Super</tt>- (ehk \"Windows'i\") klahvi "
-"kasutama."
-
-msgid ""
-"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
-"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
-"selections."
-msgstr ""
-"Keerulisi valikuid võid luua ja redigeerida vektorjoonte tööriista "
-"kasutades. Vektorjoonte dialoog lubab töötada mitme vektorjoonega ja neid "
-"valikuks teisendada."
-
-msgid ""
-"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
-"This will create a new image containing only that layer."
-msgstr ""
-"Kui vead mõne kihi kihtide dialoogist tööriistakasti, luuakse uus pilt, mis "
-"koosneb ainult sellest kihist."
-
-msgid ""
-"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
-"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
-"fill the current selection with that color."
-msgstr ""
-"Hiirega lohistades saad GIMP-is palju asju teha. Näiteks tõmmates värvi "
-"tööriistakastist või värvipaletilt pildile, värvub valitud osa pildist seda "
-"värvi."
-
-msgid ""
-"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
-"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
-"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
-msgstr ""
-"Lihtsaid kastikesi ja ringikesi saab joonistada kasutades "
-"Redigeerimine→Pintselda valikujoon. Keerulisemaid kujundeid saab luua "
-"vektorjoonte tööriistaga või Filtrid→Genereerimine→Gfig kasutades."
-
-msgid ""
-"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
-"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
-msgstr ""
-"Enamiku GIMP-i vahendite kohta saad asjakohast abi, kui vajutad klahvi F1. "
-"See töötab ka menüüdes."
-
-msgid ""
-"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
-"a layer in the Layers dialog."
-msgstr ""
-"Paljusid toiminguid kihtidega saad teha paremklõpsates kihtide dialoogis "
-"kihi nimel."
-
-msgid ""
-"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
-"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
-"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
-"selection."
-msgstr ""
-"Valiku saab salvestada kanalisse (Valik→Salvesta kanalisse) ja siis muuta "
-"seda kanalit mõne värvimise tööriistaga. Kanalite dialoogi nuppe kasutades "
-"saab uue kanali nähtavust muuta või antud kanali valikuks teisendada."
-
-msgid ""
-"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
-"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
-msgstr ""
-"Pildi kihtide vahel liikumiseks saad kasutada klahvikombinatsiooni <tt>Ctrl</"
-"tt>-<tt>Tab</tt> (juhul, kui sinu aknahaldur seda kombinatsiooni kinni ei "
-"püüa...)."
-
-msgid ""
-"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
-"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
-msgstr ""
-"Kui pilt on suurem kui aken, saad pildi nihutamiseks kasutada hiire keskmist "
-"nuppu. Pilti saab nihutada ka hiirt liigutades ja <tt>tühikuklahvi</tt> all "
-"hoides."
-
-msgid ""
-"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
-"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
-"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
-"it back to a normal selection."
-msgstr ""
-"Valiku muutmiseks saad kasutada värvimise tööriistu. Klõpsa &quot;"
-"kiirmaski&quot; nupul pildiakna all vasakul nurgas. Muuda oma valikut pilti "
-"värvides ja klõpsa nuppu uuesti ning kiirmask teisendatakse tagasi "
-"tavaliseks valikuks."
 
 #~ msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
 #~ msgstr "<big>Tere tulemast GIMP'i !</big>"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]