Re: [team-gnome-gr] Σχολιασμών προ τεινόμενων θεμελιωδών όρων ΕΛΟΤ2008/6/10 Simos Xenitellis <simos lists googlemail com>:
Αυτοί είναι οι θεμελιώδεις όροι από τον πίνακα του αρχείου
https://mailman2.grnet.gr/pipermail/open-source/2008-June/003321.html

Κάθε γραμμή έχει 4 μέρη·
1. ελληνική προτεινόμενη μετάφραση
2. όρος στα αγγλικά
3. όρος στα γαλλικά
4. κωδικός όρου, χρήσιμο σε επικοινωνία με ΕΛΟΤ για σχόλια


αλγόριθμος|algorithm|algorithme|01.05.05

αλφαριθμικός, αλφαριθμητικός|alphanumeric|alphanumérique|01.02.05

αναλογικός|analog|analogique|01.02.06

αναλογικός υπολογιστής|analog computer|calculateur analogique|01.03.05

αναφορτώνω, ανεβάζω|upload {v.}|télécharger vers l'amont|01.01.37


Οι όροι ανεβάζω/κατεβάζω είναι όροι που δεν είναι σε ευρεία χρήση
επειδή είναι πολύ informal. Έχοντας τους ως επιλογή εδώ, θα γίνει η
νομιμοποίησή τους και πιστεύω ότι θα επισκιάσουν τα
αναφορτώνω/καταφορτώνω.

Πιστεύω ότι λόγω του προβλήματος με τα ανεβάζω/κατεβάζω (1. είναι πολύ
 informal, 2. υπάρχει δυσκολία να έχουμε ουσιαστικά), βοήθησε να
περάσει ο όρος «μεταφόρτωση» για download (n) (ξεκίνησε γύρω στο 2001
η χρήση της μεταφόρτωσης σε ελληνικές μεταφράσεις ελεύθερου
λογισμικού). Το Google εμφανίζει 190.000 αποτελέσματα για
«μεταφόρτωση» και είναι σε σχετικά μεγάλη χρήση. Ένα σημαντικό
πρόβλημα με το «μεταφόρτωση» είναι η απουσία αντίστοιχου όρου για το
upload (π.χ. μετα-αποστολή/μεταποστολή;)

Η «καταφόρτωση» είναι τώρα σε μικρή χρήση (330 αποτέλέσματα στο
Google, τα περισσότερα από συζητήσεις για τον όρο) και θα χρειαστεί η
κοινότητα ελ/λακ να βοηθήσει σημαντικά για την προώθηση του όρου (όπως
έγινε με το «μεταφόρτωηση»).

αντίγραφο (γραπτό)|hard copy|copie d'écran, copie papier|01.06.04

άντληση πληροφοριών, ανάκτηση πληροφοριών|information retrieval|recherche
documentaire, recherche d'information|01.06.03

απογραμμικός, εκτός γραμμής|offline {adj}, off-line {adj}|autonome {adj},
hors ligne {qualificatif}, non connecté {qualificatif}|01.01.42

αποθήκη|storage (device)|mémoire (1)|01.01.10

αποσφαλματώνω, εκσφαλματώνω, αίρω σφάλματα|debug {v.}|mettre au point,
déboguer|01.05.07

αριθμικός, αριθμητικός|numeric, numerical|numérique|01.02.03

αριθμομηχανή|calculator|calculatrice|01.03.17

αρχείο, ηλεκτρονικό αρχείο|file|fichier|01.08.06

αρχιτεκτονική υπολογιστή|computer architecture|architecture
d'ordinateur|01.03.18

ασύγχρονος|asynchronous|asynchrone|01.01.29

αυτοματισμός γραφείου|office automation|bureautique|01.06.09

αυτοματοποίηση|automation|automatisation|01.01.14

αυτοματοποιώ|automate {v.}|automatiser|01.01.13

αυτόματος|automatic|automatique {adj}|01.01.12

βάση γνώσεων|knowledge base|base de connaissances|01.06.18

βάση δεδομένων|database|base de données|01.08.05

γενεά υπολογιστών|computer generation|génération (d'ordinateur)|01.01.17

γλώσσα προγραμματισμού|programming language|langage de
programmation|01.05.10

γραφικά υπολογιστή|computer graphics|infographie|01.06.08

δεδομένα|data|données|01.01.02

δεδομένα εισόδου, είσοδος|input (data)|données d'entrée|01.01.30

δεδομένα εξόδου, έξοδος|output (data)|données de sortie|01.01.33

διάγραμμα ροής|flowchart, flow diagram|organigramme|01.05.06

διάκριτος|discrete {adj.}|discret|01.02.02

διαλειτουργικότητα|interoperability|interopérabilité, aptitude à
l'interfonctionnement|01.01.47

διάρθρωση, σύνθεση|configuration|configuration|01.01.26


ρύθμιση / ρυθμίσεις

Στην αγορά υπολογιστή όπου υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφόρων
κομματιών του υλισμικού, το configuration μπορεί να αποδοθεί ως
σύνθεση.
Στο λογισμικό όμως, το configuration είναι το σύνολο των ρυθμίσεων που
έχει κάνει ο χρήστης.
Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη χρήση του όρου είναι για τις ρυθμίσεις λογισμικού.

διαρρήκτης λογισμικού, παραβιαστής λογισμικού|hacker|pirate
informatique|01.07.04


Στο http://www.elot.gr/announcement/ELOT996-01.pdf υπάρχει αναγνώριση
για τη διαφορά των όρων hacker και cracker. Δεν γνωρίζω ποια είναι η
πρόταση για τη μετάφραση του όρου· αν θα μπει ο νέος όρος cracker με
αντίστοιχη μετάφραση.

Η γαλλική μετάφραση προτρέπει προς αυτό που λένε «πειρατή»;

διαχείριση δεδομένων|data management|gestion des données|01.08.02

διαχείριση πληροφοριών|information management|gestion de
l'information|01.08.01

διεπαφή|interface|interface|01.01.38

διεργασία|process|processus|01.01.24

διεργασία {στην επεξεργασία δεδομένων}|process {in data
processing}|processus {en traitement des données}|01.01.25

διεργασία εισόδου, είσοδος|input (process)|entrée, introduction|01.01.31

διεργασία εξόδου, έξοδος|output (process)|sortie|01.01.34

δίκτυο|network|réseau|01.01.44

δίκτυο υπολογιστών|computer network|réseau d'orinateurs|01.01.45

δίσκος|disk|disque|01.01.52

δυφίο, δυαδικό ψηφίο|bit, binary digit|bit, chiffre binaire|01.02.08

δυφιοοκτάδα, 8-δύφια δυφιοσυλλαβή|octet, 8-bit byte|octet|01.02.10

δυφιοσυλλαβή|byte|multiplet|01.02.09

εισέρχομαι επώνυμα (σε επικοινωνία), συνδέομαι επώνυμα|log on, log in
{v.}|entrer en communication|01.01.53

εισόδου {επίθ.προσδ.}, εισοδικός|input {adj}|d'entrée
{qualificatif}|01.01.32

εκατομμύριο εντολές ανά δευτερόλεπτο|million of instructions per
second|MIPS|01.03.25

εκατομμύριο πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά
δευτερόλεπτο|megaflops|megaflops|01.03.26

εμπειρογνωσιακό σύστημα, έμπειρο σύστημα|expert systen|système
expert|01.06.19

εξέρχομαι επώνυμα (από επικοινωνία), αποσυνδέομαι επώνυμα|log off, log out
{v.}|mettre fin à une communication|01.01.54

εξόδου {επιθ.προσδ.}, εξοδικός|output (adj.)|de sortie {qualicatif}|01.01.35

εξομοίωση|emulation|émulation|01.06.02

επεξεργασία δεδομένων, αυτόματη επεξεργασία δεδομένων|data processing,
automatic data processing|traitement des données, traitement automatique des
données|01.01.06

επεξεργασία εκόνων|image processing, picture processing|traitement de
l'image|01.06.20

επεξεργασία κειμένου|text processing, word processing|traitement de
texte|01.06.10

επεξεργασία πληροφορίας, επεξεργασία πληροφοριών|information
processing|traitement de l' information|01.01.05

επεξεργαστής|processor|processeur|01.03.08

επιγραμμικός, επί γραμμής|online {adj}, on-line {adj}|en ligne
{qualificatif}, connecte {adj}|01.01.41

επικοινωνία δεδομένων|data communication|communication de données|01.01.39

επιτραπέζια έκδοση|desktop publishing|microédition, éditique|01.06.16

ετοιμοπαράδοτο σύστημα, σύστημα «με το κλειδί στο χέρι»|turnkey
system|système clé en main|01.01.48

ηλεκτρονική έκδοση, έκδοση με τη βοήθεια υπολογιστή|electronic publishing,
computer-aided publishing, computer-assisted publishing|publication assistée
par ordinateur|01.06.15

ηλεκτρονικό έγκλημα|computer crime|délit informatique|01.07.02

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλ-ταχυδρομείο, ηλ-ταχ. |electronic mail, E
mail|courrier électronique|01.06.17

ιδεατή μηχανή, εικονική μηχανή|virtual machine|machine virtuelle|01.01.50

ιδεατός, εικονικός|virtual|virtuel|01.01.49

κατάλογος επιλογών, επιλογολόγιο, μενού|menu|menu|01.06.06

καταφορτώνω, κατεβάζω|download {v.}|télécharger vers l'aval|01.01.36

κείμενο|text|texte|01.01.03

κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μονάδα επεξεργασίας|central processing unit,
processing unit|unité centrale|01.03.01

κεντρικός υπολογιστής|mainframe|ordinateur central|01.03.02

κέντρο υπολογιστή, κέντρο επεξεργασίας δεδομένων|computer center, data
processing center|centre de traitement (de l'information)|01.01.19


κέντρο υπολογιστών

Το «κέντρο υπολογιστών» είναι το τμήμα ενός οργανισμού (όπως
εκπαιδευτικό ίδρυμα) που εξυπηρετεί τις ανάγκες για πληροφορική. Κάτι
αντίστοιχο με το NOC (network operations centre). Μπορεί να γίνει και
γενική χρήση των αρχικών,  ΚΥ «τάδε οργανισμού» ή σκέτο ΚΥ. Κάτι που
θα είναι αντίστοιχο του CS (computer centre) που είναι τυπικό στο
εξωτερικό.

λειτουργική μονάδα|functional unit|unité fonctionnelle|01.01.40

λειτουργικό σύστημα|operating system|système d'exploitation|01.04.08

λογισμικό|software|logiciel|01.01.08

λογισμικό αντίγραφο, βιντεοαντίγραφο|soft copy|image-vidéo, image sur
écran|01.06.05


Εδώ γίνεται χρήση του λογισμικού ως επίθετο. Έτσι, θα έχουμε και
«υλισμικό αντίγραφο» για hard copy;

Με προβληματίζει η γαλλική μετάφραση που αναφέρει video.

Πιστεύω ότι το «ψηφιακό αντίγραφο» εμπεριέχει αυτό που λέμε στα
αγγλικά ως soft copy (την ύπαρξη ενός εγγράφου σε ηλεκτρονική μορφή).

λογισμικό εφαρμογής, πρόγραμμα εφαρμογής|application software, application
program|logiciel d'application, programme d'application|01.04.01

λογισμικό υποστήριξης, πρόγραμμα υποστήριξης|support software, support
program|logiciel de soutien, programme de soutien|01.04.03

με τη βοήθεια υπολογιστή|computer-aided, computer-assisted|assisté par
ordinateur (qualificatif)|01.06.14

μέθοδος πρόσβασης, μέθοδος προσπέλασης|access method|méthode
d'accès|01.08.03

μέσο (αποθήκευσης) δεδομένων|data medium|support de données, support
d'information|01.01.51

μη προγραμματίσιμο τερματικό, μη νοήμον τερματικό, βουβο
τερματικό|nonprogrammable terminal, dumb terminal|terminal non programmable,
terminal non intelligent|01.03.15


η τεχνολογία στα τερματικά έχει προχωρήσει με αποτέλεσμα ο όρος αυτός
να μην έχει μεγάλη σημασία. εκεί που χρησιμοποιούνται τα τερματικά
αυτά είναι χώροι που δεν επιδέχονται μετάφραση. Η κατά λέξη μετάφραση
είναι αποδεκτή ακολουθεί τη γαλλική μετάφραση.

μηχανική λογισμικού, λογισμική μηχανική|software engineering|génie
logiciel|01.04.07

μικροεπεξεργαστής|microprocessor|microprocesseur|01.03.09

μικροϋπολογιστής|microcomputer|micro-ordinateur|01.03.19

μινιυπολογιστής|minicomputer|mini-ordinateur|01.03.23

μνήμη|memory|mémoire (2)|01.01.11

μονάδα επεξεργασίας, κεντρική μονάδα επεξεργασίας|processing unit, central
processing unit|unité centrale|01.03.01


Εδώ υπάρχει η ανάγκη και για τα αρχικά για το CPU, για τη χρήση του ΚΜΕ.
Μπορεί να μπει το ΚΜΕ στην ορολογία;

ολοκληρωμένο κύκλωμα, πλινθίο|intergrated circuit, microchip, chip|circuit
intégré, puce|01.03.10

πακέτο λογισμικού|software package|progiciel|01.04.05

πειρατεία λογισμικού|software piracy|piratage (informatique)|01.07.05

περιφερειακός εξοπλισμός|peripheral equipment|periphérique|01.03.07

πληροφορία, πληροφορίες|information|information|01.01.01

πληροφορική, επιστήμη των υπολογιστών|computer science|informatique|01.01.18

πληροφορικοποίηση,
ηλεκτρονικοποίηση|computerization|informatisation|01.01.16

πληροφορικοποιώ, ηλεκτρονικοποιώ|computerize {v.}|informatiser|01.01.15

πόρος υπολογιστή, πόρος|computer resource, resource|ressource|01.01.23

πρόγραμμα λογιστικού φύλλου|speadsheet program|tableur|01.06.21

πρόγραμμα, πρόγραμμα υπολογιστή|program, computer program|programme,
programme d'ordinateur|01.05.01

προγραμματίζω|program {v.}|programmer|01.05.02

προγραμματίσιμο τερματικό, νοήμον τερματικό, έξυπνο τερματικό|programmable
terminal, intelligent terminal|terminal programmable, terminal
intelligent|01.03.14

προγραμματισμός|programming|programmation|01.05.03

προσβαίνω, έχω πρόσβαση, προσπελάζω|access {v.}|accéder, avoir
accès|01.01.04

προσομοίωση|simulation|simulation|01.06.01

προστασία δεδομένων|data protection|protection des données|01.07.01

προσωπικός υπολογιστής|personal computer|ordinateur individuel|01.03.20

προτροπή|prompt|invite, message-guide|01.06.07

ρομποτική|robotics|robotique|01.06.13

ρουτίνα|routine|routine|01.05.04

σήμα|signal|signal|01.02.01

σταθερισμικό, σταθερολογισμικό|firmware|micrologiciel|01.01.09

σταθμός εργασίας|workstation|station de travail, poste de travail|01.03.13

σύγχρονος|synchronous|synchrone|01.01.28

συμβατότητα|compatibility|compatibilité|01.06.11

σύμβολο|symbol|symbole|01.02.07

συνδεσιμότητα|connectivity|connectabilité|01.03.27

σύστημα επεξεργασίας δεδομένων, πληροφορικό σύστημα, σύστημα υπολογιστή|data
processing system, computer system, computing system|système
informatique|01.01.20

σύστημα επεξεργασίας πληροφορίας, σύστημα επεξεργασίας
πληροφοριών|information processing system|système de traitement de
l'information|01.01.21

σύστημα πληροφοριών, πληροφοριακό σύστημα|information system|système
d'information|01.01.22

σύστημα υπολογιστή, πληροφορικό σύστημα, σύστημα επεξεργασίας
δεδομένων|computer system, computing system, data processing system|système
informatique|01.01.20

συστημικό λογισμικό, λογισμικό συστήματος|system software|logiciel
d'exploitation, logiciel de base|01.04.02

σχηματικό διάγραμμα|block diagram|schéma fonctionnel|01.01.27

τεκμηρίωση συστήματος|system documentation|documentation d'un
système|01.04.04

τερματικό|terminal|terminal|01.03.11

τερματικό οπτικής παρουσίασης, μονάδα οπτικής παρουσίασης|video display
terminal, visual display terminal, visual display unit|visu, terminal à
écran|01.03.16


οθόνη

τερματικό χρήστη|user terminal|terminal (d'utilisateur)|01.03.12

τεχνητή γλώσσα|artificial language|langage artificiel|01.05.09

τεχνητή νοημοσύνη|artificial inteligence|inteligence artificielle|01.06.12

τοπικό δίκτυο|local area network|réseau local, réseau local
d'entreprise|01.01.46

τράπεζα δεδομένων|data bank|banque de données|01.08.04

υβριδικός υπολογιστής|hybrid computer|calculateur hybride|01.03.06

υλισμικό|hardware|matériel|01.01.07

υπερυπολογιστής|supercomputer|super-ordinateur|01.03.24

υπολογιστής|computer|calculateur|01.03.03

υπολογιστομανής|hacker|mordu {d'informatique}|01.07.03

φιλικός στο χρήστη, χρηστοφιλικός|user-friendly|convivial|01.06.22

φορητός υπολογιστής|portable computer|ordinateur portable|01.03.21

φορητός υπολογιστής, επιγονάτιος υπολογιστής, |laptop computer|ordinateur
portatif|01.03.22

φορητότητα (προγράμματος)|portability (of a program)|portabilité (d'un
programme)|01.04.06

φυσική γλώσσα|natural language|langage naturel|01.05.08

χαρακτήρας|character|caractère|01.02.11

χρονομερισμός|time sharing|temps partage, partagé de temps|01.01.43

ψηφιακός|digital|numérique (2)|01.02.04

ψηφιακός υπολογιστής|digital computer|ordinateur, calculateur
numérique|01.03.04

ψηφίο|digit, numeric character|chiffre|01.02.12Σίμος


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]