[gnome-cyr] gedit-plugins.HEAD# Copyright (C) 1999-2002 Free Software Foundation, Inc.
# Valek Filippov <frob df ru>, 2000-2002
# Sergey Panov <sipan mit edu>, 1999-2000
# Dmitry G. Mastrukov <dmitry taurussoft org>, 2002
# Ð?Ñ?Ñ?Ñ?м Ð?опов <artfwo gmail com>, 2008
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit-plugins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-20 18:46+0600\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-20 18:46+0600\n"
"Last-Translator: Ð?Ñ?Ñ?Ñ?м Ð?опов <artfwo gmail com>\n"
"Language-Team: Russian <gnome-cyr gnome org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../plugins/bracketcompletion/bracketcompletion.gedit-plugin.desktop.in.h:1
msgid "Automatically adds closing brackets."
msgstr "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?кое закÑ?Ñ?Ñ?ие Ñ?кобок."

#: ../plugins/bracketcompletion/bracketcompletion.gedit-plugin.desktop.in.h:2
msgid "Bracket Completion"
msgstr "Ð?акÑ?Ñ?Ñ?ие Ñ?кобок"

#: ../plugins/charmap/charmap.gedit-plugin.desktop.in.h:1
#: ../plugins/charmap/gedit-charmap-plugin.c:323
msgid "Character Map"
msgstr "ТаблиÑ?а Ñ?имволов"

#: ../plugins/charmap/charmap.gedit-plugin.desktop.in.h:2
msgid "Insert special characters just by clicking on them."
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?авка Ñ?пеÑ?иалÑ?нÑ?Ñ? Ñ?имволов по Ñ?елÑ?кÑ?."

#: ../plugins/codecomment/codecomment.gedit-plugin.desktop.in.h:1
msgid "Code comment"
msgstr "Ð?омменÑ?иÑ?ование кода"

#: ../plugins/codecomment/codecomment.gedit-plugin.desktop.in.h:2
msgid "Comment out or uncomment a selected block of code."
msgstr "Ð?омменÑ?иÑ?ование или Ñ?аÑ?комменÑ?иÑ?ование вÑ?бÑ?анного блока кода."

#: ../plugins/codecomment/codecomment.py:230
msgid "Co_mment Code"
msgstr "Ð?ако_мменÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? код"

#: ../plugins/codecomment/codecomment.py:232
msgid "Comment the selected code"
msgstr "Ð?акомменÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? вÑ?деленнÑ?й код"

#: ../plugins/codecomment/codecomment.py:236
msgid "U_ncomment Code"
msgstr "РаÑ?_комменÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? код"

#: ../plugins/codecomment/codecomment.py:238
msgid "Uncomment the selected code"
msgstr "РаÑ?комменÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? вÑ?деленнÑ?й код"

#. ex:ts=4:et:
#: ../plugins/colorpicker/colorpicker.gedit-plugin.desktop.in.h:1
msgid "Color Picker"
msgstr "ЦвеÑ?оваÑ? пипеÑ?ка"

#: ../plugins/colorpicker/colorpicker.gedit-plugin.desktop.in.h:2
msgid "Pick a color from a dialog and insert its hexadecimal representation."
msgstr "Ð?Ñ?боÑ? Ñ?веÑ?а и вÑ?Ñ?авка его Ñ?еÑ?Ñ?надÑ?аÑ?иÑ?иÑ?ного пÑ?едÑ?Ñ?авлениÑ?."

#: ../plugins/colorpicker/colorpicker.py:73
msgid "Pick _Color..."
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?авиÑ?Ñ? _Ñ?веÑ?..."

#: ../plugins/colorpicker/colorpicker.py:74
msgid "Pick a color from a dialog"
msgstr "Ð?Ñ?бÑ?аÑ?Ñ? Ñ?веÑ? в диалоге"

#: ../plugins/colorpicker/colorpicker.py:220
msgid "Pick Color"
msgstr "Ð?Ñ?боÑ? Ñ?веÑ?а"

#: ../plugins/colorpicker/colorpicker.py:226
msgid "_Insert"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?_авиÑ?Ñ?"

#. ex:ts=4:et:
#: ../plugins/drawspaces/drawspaces.gedit-plugin.desktop.in.h:1
msgid "Draw Spaces"
msgstr "Ð?Ñ?вод пÑ?обелов"

#: ../plugins/drawspaces/drawspaces.gedit-plugin.desktop.in.h:2
msgid "Draw Spaces and Tabs"
msgstr "Ð?Ñ?вод пÑ?обелов и Ñ?имволов Ñ?абÑ?лÑ?Ñ?ии"

#: ../plugins/drawspaces/drawspaces.glade.h:1
msgid "Draw non-breaking spaces"
msgstr "Ð?оказÑ?ваÑ?Ñ? неÑ?азÑ?Ñ?внÑ?е пÑ?обелÑ?"

#: ../plugins/drawspaces/drawspaces.glade.h:2
msgid "Draw spaces"
msgstr "Ð?оказÑ?ваÑ?Ñ? пÑ?обелÑ?"

#: ../plugins/drawspaces/drawspaces.glade.h:3
msgid "Draw tabs"
msgstr "Ð?оказÑ?ваÑ?Ñ? Ñ?имволÑ? Ñ?абÑ?лÑ?Ñ?ии"

#: ../plugins/drawspaces/drawspaces.glade.h:4
msgid "Drawing color:"
msgstr "ЦвеÑ? оÑ?обÑ?ажениÑ?"

#: ../plugins/drawspaces/drawspaces.py:197
msgid "Show White Space"
msgstr "Ð?Ñ?обелÑ?"

#: ../plugins/drawspaces/drawspaces.py:198
msgid "Show spaces and tabs"
msgstr "Ð?оказаÑ?Ñ? пÑ?обелÑ? и Ñ?имволÑ? Ñ?абÑ?лÑ?Ñ?ии"

#. ex:ts=4:et:
#: ../plugins/joinlines/joinlines.gedit-plugin.desktop.in.h:1
msgid "Join several lines or split long ones"
msgstr "Ð?бÑ?единение или Ñ?азбивка длиннÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ок"

#: ../plugins/joinlines/joinlines.gedit-plugin.desktop.in.h:2
msgid "Join/Split Lines"
msgstr "Ð?бÑ?единение/Ñ?азбивка Ñ?Ñ?Ñ?ок"

#: ../plugins/joinlines/joinlines.py:56
msgid "_Join Lines"
msgstr "Ð?_бÑ?единиÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?оки"

#: ../plugins/joinlines/joinlines.py:57
msgid "Join the selected lines"
msgstr "Ð?бÑ?единиÑ?Ñ? вÑ?деленнÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?оки"

#: ../plugins/joinlines/joinlines.py:59
msgid "_Split Lines"
msgstr "Ра_збиÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?оки"

#: ../plugins/joinlines/joinlines.py:60
msgid "Split the selected lines"
msgstr "РазбиÑ?Ñ? вÑ?деленнÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?оки"

#: ../plugins/showtabbar/gedit-show-tabbar-plugin.c:208
msgid "Tab_bar"
msgstr "Ð?анелÑ? _вкладок"

#: ../plugins/showtabbar/gedit-show-tabbar-plugin.c:209
msgid "Show or hide the tabbar in the current window"
msgstr "Ð?оказаÑ?Ñ? или Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? панелÑ? вкладок в Ñ?екÑ?Ñ?ем окне"

#: ../plugins/showtabbar/gedit-show-tabbar-plugin.schemas.in.h:1
msgid "Tabbar is Visible"
msgstr "Ð?анелÑ? вкладок видима"

#: ../plugins/showtabbar/gedit-show-tabbar-plugin.schemas.in.h:2
msgid "Whether the tabbar should be visible in editing windows."
msgstr "Ð?Ñ?деÑ? ли панелÑ? вкладок видна в окне Ñ?едакÑ?иÑ?ованиÑ?."

#: ../plugins/showtabbar/showtabbar.gedit-plugin.desktop.in.h:1
msgid "Add a menu entry to show/hide the tabbar."
msgstr "Ð?обавиÑ?Ñ? пÑ?нкÑ? менÑ? длÑ? Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?иÑ?/оÑ?обÑ?ажениÑ? панели вкладок."

#: ../plugins/showtabbar/showtabbar.gedit-plugin.desktop.in.h:2
msgid "Show/Hide Tabbar"
msgstr "Ð?оказаÑ?Ñ?/Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? панелÑ? вкладок"

#: ../plugins/sessionsaver/__init__.py:65
msgid "Sa_ved sessions"
msgstr "СоÑ?_Ñ?анÑ?ннÑ?е Ñ?еанÑ?Ñ?"

#: ../plugins/sessionsaver/__init__.py:66
msgid "_Save current session"
msgstr "Со_Ñ?Ñ?аниÑ?Ñ? Ñ?екÑ?Ñ?ий Ñ?еанÑ?"

#: ../plugins/sessionsaver/__init__.py:66
msgid "Save the current document list as a new session"
msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? пеÑ?еÑ?енÑ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? докÑ?менÑ?ов как новÑ?й Ñ?еанÑ?"

#: ../plugins/sessionsaver/__init__.py:67
msgid "_Manage saved sessions..."
msgstr "_УпÑ?авление Ñ?еанÑ?ами..."

#: ../plugins/sessionsaver/__init__.py:67
msgid "Open the saved session manager"
msgstr "Ð?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? диалог Ñ?пÑ?авлениÑ? Ñ?оÑ?Ñ?анÑ?ннÑ?ми Ñ?еанÑ?ами"

#: ../plugins/sessionsaver/__init__.py:107
#, python-format
msgid "Recover '%s' session"
msgstr "Ð?оÑ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? Ñ?еанÑ? «%s»"

#: ../plugins/sessionsaver/dialogs.py:165
msgid "Session Name"
msgstr "Ð?мÑ? Ñ?еанÑ?а"

#. ex:ts=4:et:
#: ../plugins/sessionsaver/sessionsaver.gedit-plugin.desktop.in.h:1
msgid "Save and restore your working sessions"
msgstr "СоÑ?Ñ?анение и воÑ?Ñ?Ñ?ановление Ñ?еанÑ?ов Ñ?абоÑ?Ñ?"

#: ../plugins/sessionsaver/sessionsaver.gedit-plugin.desktop.in.h:2
msgid "Session Saver"
msgstr "СоÑ?Ñ?анение Ñ?еанÑ?ов"

#: ../plugins/sessionsaver/sessionsaver.glade.h:1
msgid "Save session"
msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? Ñ?еанÑ?"

#: ../plugins/sessionsaver/sessionsaver.glade.h:2
msgid "Saved Sessions"
msgstr "СоÑ?Ñ?анÑ?ннÑ?е Ñ?еанÑ?Ñ?"

#: ../plugins/sessionsaver/sessionsaver.glade.h:3
msgid "Session name:"
msgstr "Ð?мÑ? Ñ?еанÑ?а:"

#: ../plugins/smartspaces/smartspaces.gedit-plugin.desktop.in.h:1
msgid "Forget you're not using tabulations."
msgstr "Ð?абÑ?дÑ?Ñ?е о Ñ?ом, Ñ?Ñ?о вÑ? не полÑ?зÑ?еÑ?еÑ?Ñ? Ñ?абÑ?лÑ?Ñ?ией."

#: ../plugins/smartspaces/smartspaces.gedit-plugin.desktop.in.h:2
msgid "Smart Spaces"
msgstr "РазÑ?мнÑ?е пÑ?обелÑ?"

#: ../plugins/terminal/terminal.gedit-plugin.desktop.in.h:1
msgid "Embed a terminal in the bottom pane."
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?оеннÑ?й в нижнÑ?Ñ? панелÑ? Ñ?еÑ?минал."

#: ../plugins/terminal/terminal.gedit-plugin.desktop.in.h:2
msgid "Embedded Terminal"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?оеннÑ?й Ñ?еÑ?минал"

#: ../plugins/terminal/terminal.py:226
msgid "Terminal"
msgstr "ТеÑ?минал"

#: ../plugins/terminal/terminal.py:247
msgid "C_hange Directory"
msgstr "_СмениÑ?Ñ? каÑ?алог"

#~ msgid "_Color picker"
#~ msgstr "ЦвеÑ?оваÑ? пипеÑ?ка"

#~ msgid "Color picker"
#~ msgstr "ЦвеÑ?оваÑ? пипеÑ?ка"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]