[gnome-cyr] totem translationДополнил перевод Totem

--
wBR, Тучинский Артем <tuchinsky gmail com>
# translation of ru.po to Russian
# This file is distributed under the same license as the "totem" package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# Nail Abdrahmanov <nail gella com ru>, 2002.
# Leonid Kanter <leon asplinux ru>, 2003, 2004, 2005.
# Tuchinsky Artem <tuchinsky gmail com, 2006
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ru\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-06-28 00:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-06-28 08:27+0400\n"
"Last-Translator: ТÑ?Ñ?инÑ?кий Ð?Ñ?Ñ?ем <tuchinsky gmail com>\n"
"Language-Team: Russian <gnome-cyr gnome org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#: ../data/playlist.glade.h:1
msgid "Add..."
msgstr "Ð?обавиÑ?Ñ?..."

#: ../data/playlist.glade.h:2
msgid "Move Down"
msgstr "Ð?еÑ?емеÑ?Ñ?иÑ?Ñ? вниз"

#: ../data/playlist.glade.h:3
msgid "Move Up"
msgstr "Ð?еÑ?емеÑ?Ñ?иÑ?Ñ? ввеÑ?Ñ?"

#: ../data/playlist.glade.h:4
#: ../src/totem-sidebar.c:117
msgid "Playlist"
msgstr "СпиÑ?ок воÑ?пÑ?оизведениÑ?"

#: ../data/playlist.glade.h:5
msgid "Remove"
msgstr "УдалиÑ?Ñ?"

#: ../data/playlist.glade.h:6
msgid "Save..."
msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ?..."

#: ../data/playlist.glade.h:7
msgid "_Copy Location"
msgstr "_СкопиÑ?оваÑ?Ñ? адÑ?еÑ?"

#: ../data/popup.glade.h:1
#: ../data/totem.glade.h:46
msgid "Next chapter or movie"
msgstr "СледÑ?Ñ?Ñ?ий Ñ?Ñ?агменÑ? или Ñ?илÑ?м"

#: ../data/popup.glade.h:2
#: ../data/totem.glade.h:51
msgid "Play / Pa_use"
msgstr "Ð?оÑ?пÑ?оизведение/Ð?а_Ñ?за"

#: ../data/popup.glade.h:3
#: ../data/totem.glade.h:52
msgid "Play or pause the movie"
msgstr "Ð?оÑ?пÑ?оизведение/пÑ?иоÑ?Ñ?ановка Ñ?илÑ?ма"

#: ../data/popup.glade.h:4
#: ../data/totem.glade.h:56
msgid "Previous chapter or movie"
msgstr "Ð?Ñ?едÑ?дÑ?Ñ?ий Ñ?Ñ?агменÑ? или Ñ?илÑ?м"

#: ../data/popup.glade.h:5
#: ../data/totem.glade.h:73
msgid "Show _Controls"
msgstr "Ð?_оказаÑ?Ñ? оÑ?ганÑ? Ñ?пÑ?авлениÑ?"

#: ../data/popup.glade.h:6
#: ../data/totem.glade.h:75
msgid "Show controls"
msgstr "Ð?оказаÑ?Ñ? оÑ?ганÑ? Ñ?пÑ?авлениÑ?"

#: ../data/popup.glade.h:7
#: ../data/totem.glade.h:79
msgid "Skip _Backwards"
msgstr "Ð?Ñ?опÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? _назад"

#: ../data/popup.glade.h:8
#: ../data/totem.glade.h:80
msgid "Skip _Forward"
msgstr "Ð?Ñ?опÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? _впеÑ?ед"

#: ../data/popup.glade.h:9
#: ../data/totem.glade.h:81
msgid "Skip backwards"
msgstr "Ð?Ñ?опÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? назад"

#: ../data/popup.glade.h:10
#: ../data/totem.glade.h:82
msgid "Skip forward"
msgstr "Ð?Ñ?опÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? впеÑ?ед"

#: ../data/popup.glade.h:11
#: ../src/totem-options.c:46
msgid "Volume Down"
msgstr "УменÑ?Ñ?иÑ?Ñ? гÑ?омкоÑ?Ñ?Ñ?"

#: ../data/popup.glade.h:12
#: ../src/totem-options.c:45
msgid "Volume Up"
msgstr "УвелиÑ?иÑ?Ñ? гÑ?омкоÑ?Ñ?Ñ?"

#: ../data/popup.glade.h:13
#: ../data/totem.glade.h:110
msgid "Volume up"
msgstr "УвелиÑ?иÑ?Ñ? гÑ?омкоÑ?Ñ?Ñ?"

#: ../data/popup.glade.h:14
#: ../data/totem.glade.h:136
msgid "_Next Chapter/Movie"
msgstr "С_ледÑ?Ñ?Ñ?ий Ñ?Ñ?агменÑ?/Ñ?илÑ?м"

#: ../data/popup.glade.h:15
#: ../data/totem.glade.h:139
msgid "_Previous Chapter/Movie"
msgstr "_Ð?Ñ?едÑ?дÑ?Ñ?ий Ñ?Ñ?агменÑ?/Ñ?илÑ?м"

#: ../data/properties.glade.h:1
#: ../data/screenshot.glade.h:1
#: ../data/totem.glade.h:1
msgid "    "
msgstr "    "

#: ../data/properties.glade.h:2
msgid "0 frames per second"
msgstr "0 кадÑ?ов в Ñ?екÑ?ндÑ?"

#: ../data/properties.glade.h:3
msgid "0 kbps"
msgstr "0 кб/Ñ?ек"

#. 0 seconds
#: ../data/properties.glade.h:4
#: ../data/skip_to.glade.h:1
#: ../src/backend/video-utils.c:272
msgid "0 seconds"
msgstr "0 Ñ?екÑ?нд"

#: ../data/properties.glade.h:5
msgid "0 x 0"
msgstr "0 x 0"

#: ../data/properties.glade.h:6
msgid "<b>Audio</b>"
msgstr "<b>Ð?Ñ?дио</b>"

#: ../data/properties.glade.h:7
msgid "<b>General</b>"
msgstr "<b>Ð?бÑ?ие</b>"

#: ../data/properties.glade.h:8
msgid "<b>Video</b>"
msgstr "<b>Ð?идео</b>"

#: ../data/properties.glade.h:9
msgid "Album:"
msgstr "Ð?лÑ?бом:"

#: ../data/properties.glade.h:10
msgid "Artist:"
msgstr "Ð?Ñ?полниÑ?елÑ?:"

#: ../data/properties.glade.h:11
msgid "Bitrate:"
msgstr "СкоÑ?оÑ?Ñ?Ñ? поÑ?ока:"

#: ../data/properties.glade.h:12
msgid "Codec:"
msgstr "Ð?одек:"

#: ../data/properties.glade.h:13
msgid "Dimensions:"
msgstr "РазмеÑ?Ñ?:"

#: ../data/properties.glade.h:14
msgid "Duration:"
msgstr "Ð?Ñ?одолжиÑ?елÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?:"

#: ../data/properties.glade.h:15
msgid "Framerate:"
msgstr "ЧаÑ?Ñ?оÑ?а кадÑ?ов:"

#. Dimensions
#. Video Codec
#. Audio Codec
#: ../data/properties.glade.h:16
#: ../src/bacon-video-widget-properties.c:153
#: ../src/bacon-video-widget-properties.c:155
#: ../src/bacon-video-widget-properties.c:158
#: ../src/bacon-video-widget-properties.c:161
#: ../src/bacon-video-widget-properties.c:164
#: ../src/bacon-video-widget-properties.c:166
#: ../src/bacon-video-widget-properties.c:228
#: ../src/bacon-video-widget-properties.c:230
#: ../src/bacon-video-widget-properties.c:247
msgid "N/A"
msgstr "N/A"

#: ../data/properties.glade.h:17
#: ../src/totem.c:2057
msgid "Properties"
msgstr "СвойÑ?Ñ?ва"

#: ../data/properties.glade.h:18
msgid "Title:"
msgstr "Эпизод:"

#. Title
#. Artist
#. Album
#. Year
#: ../data/properties.glade.h:19
#: ../src/bacon-video-widget-properties.c:142
#: ../src/bacon-video-widget-properties.c:144
#: ../src/bacon-video-widget-properties.c:146
#: ../src/bacon-video-widget-properties.c:148
msgid "Unknown"
msgstr "Ð?еизвеÑ?Ñ?нÑ?й"

#: ../data/properties.glade.h:20
msgid "Year:"
msgstr "Ð?од:"

#: ../data/screenshot.glade.h:2
msgid "*"
msgstr "*"

#: ../data/screenshot.glade.h:3
msgid "<b>Preview</b>"
msgstr "<b>Ð?Ñ?едваÑ?иÑ?елÑ?нÑ?й пÑ?оÑ?моÑ?Ñ?</b>"

#: ../data/screenshot.glade.h:4
#: ../src/totem-screenshot.c:346
msgid "Save Screenshot"
msgstr "Снимок Ñ?кÑ?ана"

#: ../data/screenshot.glade.h:5
msgid "Save screenshot"
msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? Ñ?нимок Ñ?кÑ?ана"

#: ../data/screenshot.glade.h:6
msgid "Save screenshot to _desktop"
msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? Ñ?нимок на _Ñ?абоÑ?ий Ñ?Ñ?ол"

#: ../data/screenshot.glade.h:7
msgid "Save screenshot to _file:"
msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? Ñ?нимок в _Ñ?айле:"

#: ../data/skip_to.glade.h:2
#: ../src/totem-skipto.c:144
msgid "Skip to"
msgstr "Ð?еÑ?ейÑ?и к"

#: ../data/skip_to.glade.h:3
msgid "_Skip to:"
msgstr "_Ð?еÑ?ейÑ?и к:"

#: ../data/skip_to.glade.h:4
msgid "seconds"
msgstr "Ñ?екÑ?нд"

#: ../data/totem.desktop.in.in.in.h:1
msgid "Movie Player"
msgstr "Ð?идеопÑ?оигÑ?Ñ?ваÑ?елÑ?"

#: ../data/totem.desktop.in.in.in.h:2
msgid "Play movies and songs"
msgstr "Ð?Ñ?лÑ?Ñ?имедийнÑ?й пÑ?оигÑ?Ñ?ваÑ?елÑ?"

#: ../data/totem.glade.h:2
msgid ""
"14.4 Kbps Modem\n"
"19.2 Kbps Modem\n"
"28.8 Kbps Modem\n"
"33.6 Kbps Modem\n"
"34.4 Kbps Modem\n"
"56 Kbps Modem/ISDN\n"
"112 Kbps Dual ISDN/DSL\n"
"256 Kbps DSL/Cable\n"
"384 Kbps DSL/Cable\n"
"512 Kbps DSL/Cable\n"
"1.5 Mbps T1/Intranet/LAN\n"
"Intranet/LAN"
msgstr ""
"14.4 Kbps Modem\n"
"19.2 Kbps Modem\n"
"28.8 Kbps Modem\n"
"33.6 Kbps Modem\n"
"34.4 Kbps Modem\n"
"56 Kbps Modem/ISDN\n"
"112 Kbps Dual ISDN/DSL\n"
"256 Kbps DSL/Cable\n"
"384 Kbps DSL/Cable\n"
"512 Kbps DSL/Cable\n"
"1.5 Mbps T1/Intranet/LAN\n"
"Intranet/LAN"

#: ../data/totem.glade.h:14
msgid "16:9 (Widescreen)"
msgstr "16:9 (ШиÑ?окий Ñ?кÑ?ан)"

#: ../data/totem.glade.h:15
msgid "2.11:1 (DVB)"
msgstr "2.11:1 (DVB)"

#: ../data/totem.glade.h:16
msgid "4:3 (TV)"
msgstr "4:3 (TV)"

#: ../data/totem.glade.h:17
msgid "<b>Audio Output</b>"
msgstr "<b>Ð?Ñ?диовÑ?Ñ?од</b>"

#: ../data/totem.glade.h:18
msgid "<b>Color balance</b>"
msgstr "<b>Ð?аланÑ? Ñ?веÑ?а</b>"

#: ../data/totem.glade.h:19
msgid "<b>Display</b>"
msgstr "<b>Ð?иÑ?плей</b>"

#: ../data/totem.glade.h:20
msgid "<b>Networking</b>"
msgstr "<b>СеÑ?Ñ?</b>"

#: ../data/totem.glade.h:21
msgid "<b>TV-Out</b>"
msgstr "<b>ТÐ?-вÑ?Ñ?од</b>"

#: ../data/totem.glade.h:22
msgid "<b>Text Subtitles</b>"
msgstr "<b>ТекÑ?Ñ? Ñ?Ñ?бÑ?иÑ?Ñ?ов</b>"

#: ../data/totem.glade.h:23
msgid "<b>Visual Effects</b>"
msgstr "<b>Ð?изÑ?алÑ?нÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?екÑ?Ñ?</b>"

#: ../data/totem.glade.h:24
msgid "<span size=\"medium\"><b>No file</b></span>"
msgstr "<span size=\"medium\"><b>Ð?еÑ? Ñ?айла</b></span>"

#: ../data/totem.glade.h:25
msgid "A_udio Menu"
msgstr "Ð?енÑ? а_Ñ?дио"

#: ../data/totem.glade.h:26
msgid "Always on _Top"
msgstr "Ð?Ñ?егда _Ñ?веÑ?Ñ?Ñ?"

#: ../data/totem.glade.h:27
msgid "Always on top"
msgstr "Ð?Ñ?егда повеÑ?Ñ? дÑ?Ñ?гиÑ? окон"

#: ../data/totem.glade.h:28
#: ../src/totem-properties-view.c:92
msgid "Audio"
msgstr "Ð?Ñ?дио"

#: ../data/totem.glade.h:29
#: ../src/totem-menu.c:271
#: ../src/totem-menu.c:292
msgid "Auto"
msgstr "Ð?вÑ?о"

#: ../data/totem.glade.h:30
msgid "Automatically _resize the window when a new video is loaded"
msgstr "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки _изменÑ?Ñ?Ñ? Ñ?азмеÑ? окна длÑ? нового видео"

#: ../data/totem.glade.h:31
msgid "Co_ntrast:"
msgstr "_Ð?онÑ?Ñ?аÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?:"

#: ../data/totem.glade.h:32
msgid "Connection _speed:"
msgstr "_СкоÑ?оÑ?Ñ?Ñ? Ñ?оединениÑ?:"

#: ../data/totem.glade.h:33
msgid "Deinterlace"
msgstr "Ð?еинÑ?еÑ?лейÑ?инг"

#: ../data/totem.glade.h:34
msgid "Display"
msgstr "Ð?иÑ?плей"

#: ../data/totem.glade.h:35
msgid "Fit Window to Movie"
msgstr "Ð?кно по Ñ?азмеÑ?Ñ? Ñ?илÑ?ма"

#: ../data/totem.glade.h:36
msgid "General"
msgstr "Ð?бÑ?ие"

#: ../data/totem.glade.h:37
msgid "Go to the DVD menu"
msgstr "Ð?еÑ?ейÑ?и к менÑ? DVD"

#: ../data/totem.glade.h:38
msgid "Go to the angle menu"
msgstr "Ð?еÑ?ейÑ?и к менÑ? Ñ?глов"

#: ../data/totem.glade.h:39
msgid "Go to the audio menu"
msgstr "Ð?еÑ?ейÑ?и к менÑ? звÑ?ка"

#: ../data/totem.glade.h:40
msgid "Go to the chapter menu"
msgstr "Ð?еÑ?ейÑ?и к менÑ? Ñ?Ñ?агменÑ?ов"

#: ../data/totem.glade.h:41
msgid "Go to the title menu"
msgstr "Ð?еÑ?ейÑ?и к менÑ? Ñ?пизода"

#: ../data/totem.glade.h:42
msgid "Help contents"
msgstr "СодеÑ?жание Ñ?пÑ?авки"

#: ../data/totem.glade.h:43
msgid "Languages"
msgstr "ЯзÑ?ки"

#: ../data/totem.glade.h:44
msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Ð?Ñ?йÑ?и из полноÑ?кÑ?анного Ñ?ежима"

#: ../data/totem.glade.h:45
#: ../src/totem-options.c:41
msgid "Next"
msgstr "СледÑ?Ñ?Ñ?ий"

#: ../data/totem.glade.h:47
msgid "No Language Selection Available"
msgstr "Ð?Ñ?боÑ? Ñ?зÑ?ков недоÑ?Ñ?Ñ?пен"

#: ../data/totem.glade.h:48
msgid "No subtitles selection available"
msgstr "Ð?Ñ?боÑ? Ñ?Ñ?бÑ?иÑ?Ñ?ов недоÑ?Ñ?Ñ?пен"

#: ../data/totem.glade.h:49
msgid "Open _Location..."
msgstr "Ð?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? _адÑ?еÑ?..."

#: ../data/totem.glade.h:50
msgid "Open a non-local file"
msgstr "Ð?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? внеÑ?ний Ñ?айл"

#: ../data/totem.glade.h:53
#: ../src/totem-options.c:38
msgid "Play/Pause"
msgstr "Ð?оÑ?пÑ?оизведение/Ð?аÑ?за"

#: ../data/totem.glade.h:54
msgid "Prefere_nces"
msgstr "_Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?Ñ?"

#: ../data/totem.glade.h:55
#: ../src/totem-options.c:42
msgid "Previous"
msgstr "Ð?Ñ?едÑ?дÑ?Ñ?ий"

#: ../data/totem.glade.h:57
msgid "Reset To _Defaults"
msgstr "_Ð?оÑ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? по Ñ?молÑ?аниÑ?"

#: ../data/totem.glade.h:58
msgid "Resize _1:1"
msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?аб _1:1"

#: ../data/totem.glade.h:59
msgid "Resize _2:1"
msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?аб _2:1"

#: ../data/totem.glade.h:60
msgid "Resize to half the video size"
msgstr "СделаÑ?Ñ? Ñ?азмеÑ? окна Ñ?авнÑ?м половине Ñ?азмеÑ?а видео"

#: ../data/totem.glade.h:61
msgid "Resize to twice the video size"
msgstr "СделаÑ?Ñ? Ñ?азмеÑ? окна Ñ?авнÑ?м двойномÑ? Ñ?азмеÑ?Ñ? видео"

#: ../data/totem.glade.h:62
msgid "Resize to video size"
msgstr "СделаÑ?Ñ? Ñ?азмеÑ? окна Ñ?авнÑ?м оÑ?игиналÑ?номÑ? Ñ?азмеÑ?Ñ? видео"

#: ../data/totem.glade.h:63
msgid "S_ubtitles"
msgstr "С_Ñ?бÑ?иÑ?Ñ?Ñ?"

#: ../data/totem.glade.h:64
msgid "Sat_uration:"
msgstr "Ð?аÑ?_Ñ?Ñ?енноÑ?Ñ?Ñ?:"

#: ../data/totem.glade.h:65
msgid "Set the aspect ratio"
msgstr "УÑ?Ñ?ановиÑ?Ñ? Ñ?ооÑ?ноÑ?ение Ñ?кÑ?ана"

#: ../data/totem.glade.h:66
msgid "Set the repeat mode"
msgstr "УÑ?Ñ?ановиÑ?Ñ? Ñ?ежим повÑ?оÑ?а"

#: ../data/totem.glade.h:67
msgid "Set the shuffle mode"
msgstr "УÑ?Ñ?ановиÑ?Ñ? Ñ?ежим повÑ?оÑ?а"

#: ../data/totem.glade.h:68
msgid "Sets 16:9 (Anamorphic) aspect ratio"
msgstr "УÑ?Ñ?ановиÑ?Ñ? Ñ?ооÑ?ноÑ?ение Ñ?кÑ?ана 16:9 (анамоÑ?Ñ?нÑ?й)"

#: ../data/totem.glade.h:69
msgid "Sets 2.11:1 (DVB) aspect ratio"
msgstr "УÑ?Ñ?ановиÑ?Ñ? Ñ?ооÑ?ноÑ?ение Ñ?кÑ?ана 2.11:1 (DVB)"

#: ../data/totem.glade.h:70
msgid "Sets 4:3 (TV) aspect ratio"
msgstr "УÑ?Ñ?ановиÑ?Ñ? Ñ?ооÑ?ноÑ?ение Ñ?кÑ?ана 4:3 (TV)"

#: ../data/totem.glade.h:71
msgid "Sets automatic aspect ratio"
msgstr "УÑ?Ñ?ановиÑ?Ñ? авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?кое Ñ?ооÑ?ноÑ?ение Ñ?кÑ?ана"

#: ../data/totem.glade.h:72
msgid "Sets square aspect ratio"
msgstr "УÑ?Ñ?ановиÑ?Ñ? квадÑ?аÑ?ное Ñ?ооÑ?ноÑ?ение Ñ?кÑ?ана"

#: ../data/totem.glade.h:74
msgid "Show _visual effects when an audio file is played"
msgstr "_Ð?изÑ?ализаÑ?иÑ? воÑ?пÑ?оизведениÑ? звÑ?ковÑ?Ñ? Ñ?айлов"

#: ../data/totem.glade.h:76
msgid "Show or hide the sidebar"
msgstr "Ð?оказаÑ?Ñ? или Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? боковÑ?Ñ? панелÑ?"

#: ../data/totem.glade.h:77
msgid "Shuff_le Mode"
msgstr "Ð? Ñ?_лÑ?Ñ?айном поÑ?Ñ?дке"

#: ../data/totem.glade.h:78
msgid "Side_bar"
msgstr "_Ð?оковаÑ? панелÑ?"

#: ../data/totem.glade.h:83
msgid "Skip to a specific time"
msgstr "Ð?еÑ?ейÑ?и к Ñ?казанномÑ? вÑ?емени"

#: ../data/totem.glade.h:84
msgid ""
"Small\n"
"Normal\n"
"Large\n"
"Extra Large"
msgstr ""
"Ð?аленÑ?кий\n"
"Ð?оÑ?малÑ?нÑ?й\n"
"Ð?олÑ?Ñ?ой\n"
"Ð?Ñ?енÑ? болÑ?Ñ?ой"

#: ../data/totem.glade.h:88
msgid "Square"
msgstr "Ð?вадÑ?аÑ?"

#: ../data/totem.glade.h:89
msgid ""
"Stereo\n"
"4-channel\n"
"4.1-channel\n"
"5.0-channel\n"
"5.1-channel\n"
"AC3 Passthrough"
msgstr ""
"СÑ?еÑ?ео\n"
"4 канала\n"
"4.1 каналов\n"
"5.0 каналов\n"
"5.1 каналов\n"
"Ð?Ñ?опÑ?Ñ?каÑ?Ñ? AC3"

#: ../data/totem.glade.h:95
msgid "Subtitles"
msgstr "СÑ?бÑ?иÑ?Ñ?Ñ?"

#: ../data/totem.glade.h:96
msgid "Switch An_gles"
msgstr "_УглÑ?"

#: ../data/totem.glade.h:97
msgid "Switch angles"
msgstr "Ð?еÑ?еклÑ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?глÑ?"

#: ../data/totem.glade.h:98
msgid "Switch to fullscreen"
msgstr "Ð?еÑ?еклÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ? в полноÑ?кÑ?аннÑ?й Ñ?ежим"

#: ../data/totem.glade.h:99
msgid "Take _Screenshot..."
msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? _кадÑ?..."

#: ../data/totem.glade.h:100
msgid "Take a screenshot"
msgstr "СделаÑ?Ñ? Ñ?нимок Ñ?кÑ?ана"

#: ../data/totem.glade.h:101
msgid "Time:"
msgstr "Ð?Ñ?емÑ?:"

#. Title
#: ../data/totem.glade.h:102
#: ../src/totem.c:706
#: ../src/totem.c:3520
#: ../src/totem.c:3537
msgid "Totem Movie Player"
msgstr "Ð?идеопÑ?оигÑ?Ñ?ваÑ?елÑ? Totem"

#: ../data/totem.glade.h:103
msgid "Totem Preferences"
msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? Totem"

#: ../data/totem.glade.h:104
msgid "Tv-out in fullscreen by Nvidia (NTSC)"
msgstr "Ð?Ñ?вод на полнÑ?й Ñ?кÑ?ан ТÐ? Ñ?Ñ?едÑ?Ñ?вами Nvidia (NTSC)"

#: ../data/totem.glade.h:105
msgid "Tv-out in fullscreen by Nvidia (PAL)"
msgstr "Ð?Ñ?вод на полнÑ?й Ñ?кÑ?ан ТÐ? Ñ?Ñ?едÑ?Ñ?вами Nvidia (PAL)"

#: ../data/totem.glade.h:106
msgid "Visualisation _size:"
msgstr "РазмеÑ? _визÑ?ализаÑ?ии:"

#: ../data/totem.glade.h:107
msgid "Volume _Down"
msgstr "У_менÑ?Ñ?иÑ?Ñ? гÑ?омкоÑ?Ñ?Ñ?"

#: ../data/totem.glade.h:108
msgid "Volume _Up"
msgstr "_УвелиÑ?иÑ?Ñ? гÑ?омкоÑ?Ñ?Ñ?"

#: ../data/totem.glade.h:109
msgid "Volume down"
msgstr "УменÑ?Ñ?иÑ?Ñ? гÑ?омкоÑ?Ñ?Ñ?"

#: ../data/totem.glade.h:111
msgid "Zoom In"
msgstr "УвелиÑ?иÑ?Ñ?"

#: ../data/totem.glade.h:112
msgid "Zoom Out"
msgstr "УменÑ?Ñ?иÑ?Ñ?"

#: ../data/totem.glade.h:113
msgid "Zoom Reset"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?однÑ?й Ñ?азмеÑ?"

#: ../data/totem.glade.h:114
msgid "Zoom in"
msgstr "УвелиÑ?иÑ?Ñ?"

#: ../data/totem.glade.h:115
msgid "Zoom out"
msgstr "УменÑ?Ñ?иÑ?Ñ?"

#: ../data/totem.glade.h:116
msgid "Zoom reset"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?однÑ?й Ñ?азмеÑ?"

#: ../data/totem.glade.h:117
msgid "_About"
msgstr "_O пÑ?огÑ?амме"

#: ../data/totem.glade.h:118
msgid "_Angle Menu"
msgstr "Ð?енÑ? Ñ?_глов"

#: ../data/totem.glade.h:119
msgid "_Aspect Ratio"
msgstr "_CооÑ?ноÑ?ение Ñ?кÑ?ана"

#: ../data/totem.glade.h:120
msgid "_Audio output type:"
msgstr "_Тип аÑ?диовÑ?Ñ?ода:"

#: ../data/totem.glade.h:121
msgid "_Brightness:"
msgstr "_ЯÑ?коÑ?Ñ?Ñ?:"

#: ../data/totem.glade.h:122
msgid "_Chapter Menu"
msgstr "Ð?енÑ? _Ñ?Ñ?агменÑ?ов"

#: ../data/totem.glade.h:123
msgid "_Contents"
msgstr "_СодеÑ?жание"

#: ../data/totem.glade.h:124
msgid "_DVD Menu"
msgstr "Ð?енÑ? _DVD"

#: ../data/totem.glade.h:125
msgid "_Deinterlace"
msgstr "_Ð?еинÑ?еÑ?лейÑ?инг"

#: ../data/totem.glade.h:126
msgid "_Edit"
msgstr "_Ð?Ñ?авка"

#: ../data/totem.glade.h:127
msgid "_Eject"
msgstr "_Ð?звлеÑ?Ñ?"

#: ../data/totem.glade.h:128
msgid "_Encoding:"
msgstr "_Ð?одиÑ?овка:"

#: ../data/totem.glade.h:129
msgid "_Font:"
msgstr "_ШÑ?иÑ?Ñ?:"

#: ../data/totem.glade.h:130
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Ð?о веÑ?Ñ? Ñ?кÑ?ан"

#: ../data/totem.glade.h:131
msgid "_Go"
msgstr "Ð?_еÑ?еÑ?од"

#: ../data/totem.glade.h:132
msgid "_Help"
msgstr "_СпÑ?авка"

#: ../data/totem.glade.h:133
msgid "_Hue:"
msgstr "_Ð?Ñ?Ñ?енок:"

#: ../data/totem.glade.h:134
msgid "_Languages"
msgstr "_ЯзÑ?ки"

#: ../data/totem.glade.h:135
msgid "_Movie"
msgstr "_ФилÑ?м"

#: ../data/totem.glade.h:137
msgid "_No TV-out"
msgstr "_Ð?еÑ? ТÐ?-вÑ?Ñ?ода"

#: ../data/totem.glade.h:138
msgid "_Open..."
msgstr "_Ð?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ?..."

#: ../data/totem.glade.h:140
msgid "_Properties"
msgstr "_СвойÑ?Ñ?ва"

#: ../data/totem.glade.h:141
msgid "_Quit"
msgstr "_Ð?Ñ?йÑ?и"

#: ../data/totem.glade.h:142
msgid "_Repeat Mode"
msgstr "_Режим повÑ?оÑ?а"

#: ../data/totem.glade.h:143
msgid "_Resize 1:2"
msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?аб 1:2"

#: ../data/totem.glade.h:144
msgid "_Sidebar"
msgstr "_Ð?оковаÑ? панелÑ?"

#: ../data/totem.glade.h:145
msgid "_Skip to..."
msgstr "_Ð?еÑ?ейÑ?и к..."

#: ../data/totem.glade.h:146
msgid "_Sound"
msgstr "_Ð?вÑ?к"

#: ../data/totem.glade.h:147
msgid "_Title Menu"
msgstr "Ð?енÑ? _Ñ?пизода"

#: ../data/totem.glade.h:148
msgid "_Type of visualisation:"
msgstr "_Тип визÑ?ализаÑ?ии:"

#: ../data/totem.glade.h:149
msgid "_View"
msgstr "_Ð?ид"

#: ../data/totem.schemas.in.h:1
msgid "Amount of data to buffer for network streams before starting to display the stream (in seconds)"
msgstr "Ð?олиÑ?еÑ?Ñ?во накопленнÑ?Ñ? в бÑ?Ñ?еÑ?е даннÑ?Ñ?, необÑ?одимÑ?Ñ? длÑ? наÑ?ала воÑ?пÑ?оизведениÑ? поÑ?ока (в Ñ?екÑ?ндаÑ?)"

#: ../data/totem.schemas.in.h:2
msgid "Buffer size"
msgstr "РазмеÑ? бÑ?Ñ?еÑ?а"

#: ../data/totem.schemas.in.h:3
msgid "Enable deinterlacing"
msgstr "Ð?клÑ?Ñ?иÑ?Ñ? деинÑ?еÑ?лейÑ?инг"

#: ../data/totem.schemas.in.h:4
msgid "Encoding charset for subtitle"
msgstr "Ð?одиÑ?овка Ñ?имволов длÑ? Ñ?Ñ?бÑ?иÑ?Ñ?ов"

#: ../data/totem.schemas.in.h:5
msgid "Height of the video widget"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?оÑ?а окна видео"

#: ../data/totem.schemas.in.h:6
msgid "Maximum amount of data to decode ahead of display (in seconds)"
msgstr "Ð?пеÑ?ежение Ñ?екÑ?Ñ?ей позиÑ?ии воÑ?пÑ?оизведениÑ? пÑ?и декодиÑ?овании поÑ?ока (в Ñ?екÑ?ндаÑ?)"

#: ../data/totem.schemas.in.h:7
msgid "Name of the visual effects plugins"
msgstr "Ð?мÑ? модÑ?лÑ? визÑ?ализаÑ?ии"

#: ../data/totem.schemas.in.h:8
msgid "Network buffering threshold"
msgstr "Ð?оÑ?ог Ñ?еÑ?евой бÑ?Ñ?еÑ?изаÑ?ии"

#: ../data/totem.schemas.in.h:9
msgid "Pango font description for subtitle rendering"
msgstr "Ð?пиÑ?ание pango Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?а Ñ?Ñ?бÑ?иÑ?Ñ?ов"

#: ../data/totem.schemas.in.h:10
msgid "Repeat mode"
msgstr "Режим повÑ?оÑ?а"

#: ../data/totem.schemas.in.h:11
msgid "Resize the canvas automatically on file load"
msgstr "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки менÑ?Ñ?Ñ? Ñ?азмеÑ? Ñ?кÑ?ана пÑ?и загÑ?Ñ?зке Ñ?айла"

#: ../data/totem.schemas.in.h:12
msgid "Show visual effects when no video is displayed"
msgstr "Ð?оказÑ?ваÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?екÑ?Ñ? визÑ?ализаÑ?ии пÑ?и оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?вии видео"

#: ../data/totem.schemas.in.h:13
msgid "Show visual effects when playing an audio only file."
msgstr "Ð?оказÑ?ваÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?екÑ?Ñ? визÑ?ализаÑ?ии пÑ?и воÑ?пÑ?оизведении звÑ?кового Ñ?айла."

#: ../data/totem.schemas.in.h:14
msgid "Shuffle mode"
msgstr "Ð? Ñ?лÑ?Ñ?айном поÑ?Ñ?дке"

#: ../data/totem.schemas.in.h:15
msgid "Sound volume"
msgstr "Ð?Ñ?омкоÑ?Ñ?Ñ? звÑ?ка"

#: ../data/totem.schemas.in.h:16
msgid "Sound volume, in percent, between 0 and 100"
msgstr "Ð?Ñ?омкоÑ?Ñ?Ñ? звÑ?ка в пÑ?оÑ?енÑ?аÑ?, оÑ? 0 до 100"

#: ../data/totem.schemas.in.h:17
msgid "Subtitle encoding"
msgstr "Ð?одиÑ?овка Ñ?Ñ?бÑ?иÑ?Ñ?ов"

#: ../data/totem.schemas.in.h:18
msgid "Subtitle font"
msgstr "ШÑ?иÑ?Ñ? Ñ?Ñ?бÑ?иÑ?Ñ?ов"

#: ../data/totem.schemas.in.h:19
msgid "The brightness of the video"
msgstr "ЯÑ?коÑ?Ñ?Ñ? видео"

#: ../data/totem.schemas.in.h:20
msgid "The contrast of the video"
msgstr "Ð?онÑ?Ñ?аÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ? видео"

#: ../data/totem.schemas.in.h:21
msgid "The hue of the video"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?енок видео"

#: ../data/totem.schemas.in.h:22
msgid "The saturation of the video"
msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?енноÑ?Ñ?Ñ? видео"

#: ../data/totem.schemas.in.h:23
msgid "Type of audio output to use"
msgstr "Тип аÑ?диовÑ?вода"

#: ../data/totem.schemas.in.h:24
msgid "Type of audio output to use: \"0\" for stereo, \"1\" for 4-channel output, \"2\" for 5.0 channel output, \"3\" for 5.1 channel output, \"4\" for AC3 Passthrough."
msgstr "Тип иÑ?полÑ?зÑ?емого аÑ?диовÑ?вода: \"0\" - Ñ?Ñ?еÑ?ео, \"1\" - вÑ?Ñ?од на 4 канала, \"2\" - вÑ?Ñ?од 5.0, \"3\" - вÑ?Ñ?од 5.1, \"4\" - пÑ?опÑ?Ñ?каÑ?Ñ? AC3"

#. Translators: This is default subtitle encoding
#. character set. You can change this to be the most common
#. encoding for fansub subtitles in your language. File a bug
#. against Totem, and leave UTF-8 as the default if in doubt.
#: ../data/totem.schemas.in.h:29
msgid "UTF-8"
msgstr "UTF-8"

#: ../data/totem.schemas.in.h:30
msgid "Whether the main window should stay on top"
msgstr "Ð?Ñ?новное окно повеÑ?Ñ? дÑ?Ñ?гиÑ? окон"

#: ../data/totem.schemas.in.h:31
msgid "Whether the main window should stay on top of the other ones"
msgstr "Ð?олжно ли оÑ?новное окно Ñ?аÑ?полагаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? повеÑ?Ñ? дÑ?Ñ?гиÑ? окон"

#: ../data/totem.schemas.in.h:32
msgid "Whether the sidebar is shown"
msgstr "Ð?оказÑ?ваÑ?Ñ? ли боковÑ?Ñ? панелÑ?"

#: ../data/totem.schemas.in.h:33
msgid "Whether to enable debug for the playback engine"
msgstr "Ð?Ñ?ладка движка воÑ?пÑ?оизведениÑ?"

#: ../data/totem.schemas.in.h:34
msgid "Width of the video widget"
msgstr "ШиÑ?ина окна видео"

#: ../data/uri.glade.h:1
msgid "Enter the _address of the file you would like to open:"
msgstr "Ð?ведиÑ?е _адÑ?еÑ? Ñ?айла, коÑ?оÑ?Ñ?й необÑ?одимо оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ?:"

#: ../data/uri.glade.h:2
msgid "Open Location"
msgstr "Ð?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? адÑ?еÑ?..."

#: ../data/vanity.desktop.in.in.h:1
msgid "Vanity Webcam utility"
msgstr "УÑ?илиÑ?а Vanity Webcam"

#: ../data/vanity.desktop.in.in.h:2
msgid "View live webcam and upload pictures"
msgstr "Ð?Ñ?оÑ?моÑ?Ñ? веб-камеÑ? и пеÑ?едаÑ?а изобÑ?ажений"

#: ../data/vanity.glade.h:1
msgid "Save File"
msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? Ñ?айл"

#: ../data/vanity.glade.h:2
#: ../src/vanity.c:260
msgid "Vanity"
msgstr "Vanity"

#: ../data/vanity.glade.h:3
msgid "Vanity Preferences"
msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? Vanity"

#: ../data/vanity.glade.h:4
msgid "Zoom 1:1"
msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?аб 1:1"

#: ../data/vanity.glade.h:5
msgid "Zoom 1:2"
msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?аб 1:2"

#: ../data/vanity.glade.h:6
msgid "Zoom 2:1"
msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?аб 2:1"

#: ../data/vanity.glade.h:7
msgid "Zoom _1:1"
msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?аб _1:1"

#: ../data/vanity.glade.h:8
msgid "Zoom _2:1"
msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?аб _2:1"

#: ../data/vanity.glade.h:9
msgid "_Picture"
msgstr "_Ð?зобÑ?ажение"

#: ../data/vanity.glade.h:10
msgid "_Zoom 1:2"
msgstr "_Ð?аÑ?Ñ?Ñ?аб 1:2"

#: ../src/bacon-v4l-selection.c:191
msgid "Unnamed CDROM"
msgstr "Ð?езÑ?мÑ?ннÑ?й CDROM"

#: ../src/bacon-video-widget-properties.c:225
#, c-format
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"

#: ../src/bacon-video-widget-properties.c:228
#, c-format
msgid "%d frames per second"
msgstr "%d кадÑ?ов в Ñ?екÑ?ндÑ?"

#: ../src/bacon-video-widget-properties.c:230
#: ../src/bacon-video-widget-properties.c:247
#, c-format
msgid "%d kbps"
msgstr "%d кб/Ñ?ек"

#: ../src/bacon-video-widget-properties.c:281
msgid "Properties dialog"
msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?Ñ?"

#. +
#: ../src/bacon-volume.c:187
msgid "+"
msgstr "+"

#. -
#: ../src/bacon-volume.c:203
msgid "-"
msgstr "-"

#: ../src/egg-recent-view-gtk.c:346
#, c-format
msgid "Open '%s'"
msgstr "Ð?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? «%s»"

#: ../src/egg-recent-view-gtk.c:446
msgid "Empty"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?ой"

#: ../src/totem-interface.c:117
#, c-format
msgid "Couldn't load the '%s' interface."
msgstr "Ð?е Ñ?даеÑ?Ñ?Ñ? загÑ?Ñ?зиÑ?Ñ? инÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? «%s»."

#: ../src/totem-interface.c:119
#: ../src/totem-interface.c:121
msgid "Make sure that Totem is properly installed."
msgstr "Ð?Ñ?овеÑ?Ñ?Ñ?е пÑ?авилÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки Totem."

#: ../src/totem-menu.c:267
#: ../src/totem-menu.c:289
msgid "None"
msgstr "Ð?еÑ?"

#: ../src/totem-menu.c:605
#, c-format
msgid "Play Disc '%s'"
msgstr "Ð?оÑ?пÑ?оизводиÑ?Ñ? диÑ?к «%s»"

#: ../src/totem-options.c:36
#: ../src/vanity.c:75
msgid "Backend options"
msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? модÑ?лÑ?"

#: ../src/totem-options.c:37
msgid "Enable debug"
msgstr "Ð?клÑ?Ñ?иÑ?Ñ? оÑ?ладкÑ?"

#: ../src/totem-options.c:39
#: ../src/totem.c:260
#: ../src/totem.c:268
msgid "Play"
msgstr "Ð?оÑ?пÑ?оизведение"

#: ../src/totem-options.c:40
#: ../src/totem.c:254
msgid "Pause"
msgstr "Ð?аÑ?за"

#: ../src/totem-options.c:43
msgid "Seek Forwards"
msgstr "Ð?оиÑ?к впеÑ?ед"

#: ../src/totem-options.c:44
msgid "Seek Backwards"
msgstr "Ð?оиÑ?к назад"

#: ../src/totem-options.c:47
msgid "Toggle Fullscreen"
msgstr "Ð?еÑ?еклÑ?Ñ?иÑ?Ñ? полнÑ?й Ñ?кÑ?ан"

#: ../src/totem-options.c:48
msgid "Show/Hide Controls"
msgstr "Ð?оказаÑ?Ñ?/Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? оÑ?ганÑ? Ñ?пÑ?авлениÑ?"

#: ../src/totem-options.c:49
msgid "Quit"
msgstr "Ð?Ñ?йÑ?и"

#: ../src/totem-options.c:50
msgid "Enqueue"
msgstr "Ð?оÑ?Ñ?авиÑ?Ñ? в оÑ?еÑ?едÑ?"

#: ../src/totem-options.c:51
msgid "Replace"
msgstr "Ð?амениÑ?Ñ?"

#: ../src/totem-options.c:112
#, c-format
msgid "Option '%s' is unknown and was ignored\n"
msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ? «%s» неизвеÑ?Ñ?ен и бÑ?л пÑ?оигноÑ?иÑ?ован\n"

#: ../src/totem-playlist.c:347
#: ../src/totem-playlist.c:841
msgid "Could not save the playlist"
msgstr "Ð?е Ñ?даÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?оÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? Ñ?пиÑ?ок воÑ?пÑ?оизведениÑ?"

#: ../src/totem-playlist.c:841
msgid "Unknown file extension."
msgstr "Ð?еизвеÑ?Ñ?ное Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ение Ñ?айла."

#: ../src/totem-playlist.c:854
msgid "Select playlist format:"
msgstr "Ð?Ñ?беÑ?иÑ?е Ñ?оÑ?маÑ? Ñ?пиÑ?ка воÑ?пÑ?оизведениÑ?:"

#: ../src/totem-playlist.c:858
msgid "By extension"
msgstr "Ð?о Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ениÑ?"

#: ../src/totem-playlist.c:879
msgid "Save Playlist"
msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? Ñ?пиÑ?ок воÑ?пÑ?оизведениÑ?"

#: ../src/totem-playlist.c:928
msgid "Overwrite file?"
msgstr "Ð?еÑ?езапиÑ?аÑ?Ñ? Ñ?айл?"

#: ../src/totem-playlist.c:930
#, c-format
msgid "A file named '%s' already exists.  Are you sure you want to overwrite it?"
msgstr "Файл «%s» Ñ?же Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?еÑ?.  Ð?Ñ? дейÑ?Ñ?виÑ?елÑ?но Ñ?оÑ?иÑ?е пеÑ?езапиÑ?аÑ?Ñ? его?"

#: ../src/totem-playlist.c:1474
msgid "playlist"
msgstr "Ñ?пиÑ?ок воÑ?пÑ?оизведениÑ?"

#: ../src/totem-playlist.c:1607
msgid "Playlist error"
msgstr "Ð?Ñ?ибка Ñ?пиÑ?ка воÑ?пÑ?оизведениÑ?"

#: ../src/totem-playlist.c:1607
#, c-format
msgid "The playlist '%s' could not be parsed, it might be damaged."
msgstr "Ð?е Ñ?даеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?азобÑ?аÑ?Ñ? Ñ?пиÑ?ок воÑ?пÑ?оизведениÑ? «%s», возможно он повÑ?ежден."

#: ../src/totem-preferences.c:85
msgid "Enable visual effects?"
msgstr "Ð?клÑ?Ñ?иÑ?Ñ? визÑ?алÑ?нÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?екÑ?Ñ??"

#: ../src/totem-preferences.c:87
msgid ""
"It seems you are running Totem remotely.\n"
"Are you sure you want to enable the visual effects?"
msgstr ""
"Ð?оÑ?оже, Ñ?Ñ?о Totem вÑ?полнÑ?еÑ?Ñ?Ñ? на Ñ?даленном Ñ?кÑ?ане.\n"
"Ð?Ñ? дейÑ?Ñ?виÑ?елÑ?но Ñ?оÑ?иÑ?е вклÑ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?екÑ?Ñ??"

#: ../src/totem-preferences.c:140
msgid "The change of this setting will only take effect for the next movie, or when Totem is restarted."
msgstr "Ð?зменение Ñ?Ñ?ого паÑ?амеÑ?Ñ?а вÑ?Ñ?Ñ?пиÑ? в Ñ?илÑ? Ñ?олÑ?ко на Ñ?ледÑ?Ñ?Ñ?ем Ñ?илÑ?ме или поÑ?ле пеÑ?езапÑ?Ñ?ка Totem"

#: ../src/totem-preferences.c:184
msgid "Switching on or off this type of TV-Out requires a restart to take effect."
msgstr "Ð?клÑ?Ñ?ение или вÑ?клÑ?Ñ?ение Ñ?Ñ?ого Ñ?ипа ТÐ?-вÑ?Ñ?ода Ñ?Ñ?ебÑ?еÑ? пеÑ?езапÑ?Ñ?ка Totem."

#: ../src/totem-preferences.c:296
msgid "Changing the visuals effect type will require a restart to take effect."
msgstr "Ð?зменение Ñ?ипа визÑ?алÑ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?екÑ?ов Ñ?Ñ?ебÑ?еÑ? пеÑ?езапÑ?Ñ?ка пÑ?огÑ?аммÑ?."

#: ../src/totem-preferences.c:380
msgid "The change of audio output type will only take effect when Totem is restarted."
msgstr "Ð?зменение Ñ?ипа вÑ?вода звÑ?ка вÑ?Ñ?Ñ?пиÑ? в Ñ?илÑ? Ñ?олÑ?ко на Ñ?ледÑ?Ñ?Ñ?ем Ñ?илÑ?ме или поÑ?ле пеÑ?езапÑ?Ñ?ка Totem."

#: ../src/totem-preferences.c:633
msgid "Select Subtitle Font"
msgstr "Ð?Ñ?бÑ?аÑ?Ñ? Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?Ñ?бÑ?иÑ?Ñ?ов"

#. FIXME this should be setting an error?
#: ../src/totem-properties-main.c:117
#: ../src/totem-properties-view.c:86
#: ../src/totem-properties-view.c:94
msgid "Audio/Video"
msgstr "Ð?Ñ?дио/Ð?идео"

#: ../src/totem-properties-view.c:88
msgid "Video"
msgstr "Ð?идео"

#: ../src/totem-screenshot.c:151
#: ../src/totem-screenshot.c:162
#, c-format
msgid "Screenshot%d.png"
msgstr "Снимок%d.png"

#: ../src/totem-screenshot.c:204
#, c-format
msgid "File '%s' already exists."
msgstr "Файл «%s» Ñ?же Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?еÑ?."

#: ../src/totem-screenshot.c:206
msgid "The screenshot was not saved"
msgstr "Снимок не бÑ?л Ñ?оÑ?Ñ?анÑ?н."

#: ../src/totem-screenshot.c:217
msgid "There was an error saving the screenshot."
msgstr "Ð?Ñ?оизоÑ?ла оÑ?ибка Ñ?оÑ?Ñ?анениÑ? Ñ?нимка Ñ?кÑ?ана."

#: ../src/totem-screenshot.c:250
msgid "Screenshot.png"
msgstr "Screenshot.png"

#: ../src/totem-scrsaver.c:116
msgid "Playing a movie"
msgstr "Ð?оÑ?пÑ?оизведение Ñ?илÑ?ма"

#: ../src/totem-statusbar.c:91
msgid "Shadow type"
msgstr "Тип Ñ?ени"

#: ../src/totem-statusbar.c:92
msgid "Style of bevel around the statusbar text"
msgstr "СÑ?илÑ? Ñ?коÑ?ов вокÑ?Ñ?г Ñ?екÑ?Ñ?а Ñ?Ñ?Ñ?оки Ñ?оÑ?Ñ?оÑ?ниÑ?"

#: ../src/totem-statusbar.c:124
#: ../src/totem.c:264
#: ../src/totem.c:692
msgid "Stopped"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ановлено"

#: ../src/totem-statusbar.c:142
msgid "0:00 / 0:00"
msgstr "0:00 / 0:00"

#: ../src/totem-statusbar.c:180
#, c-format
msgid "%s (Streaming)"
msgstr "%s (поÑ?ок)"

#. Elapsed / Total Length
#: ../src/totem-statusbar.c:187
#: ../src/totem-time-label.c:85
#, c-format
msgid "%s / %s"
msgstr "%s / %s"

#. Seeking to Time / Total Length
#: ../src/totem-statusbar.c:190
#: ../src/totem-time-label.c:88
#, c-format
msgid "Seek to %s / %s"
msgstr "Ð?еÑ?ейÑ?и к %s / %s"

#: ../src/totem-statusbar.c:248
msgid "Buffering"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?еÑ?изаÑ?иÑ?"

#. eg: 75 %
#: ../src/totem-statusbar.c:251
#, c-format
msgid "%d %%"
msgstr "%d %%"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:158
msgid "Current Locale"
msgstr "ТекÑ?Ñ?аÑ? локалÑ?"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:161
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:163
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:165
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:167
msgid "Arabic"
msgstr "Ð?Ñ?абÑ?кий"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:170
msgid "Armenian"
msgstr "Ð?Ñ?мÑ?нÑ?кий"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:173
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:175
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:177
msgid "Baltic"
msgstr "Ð?Ñ?ибалÑ?ийÑ?кий"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:180
msgid "Celtic"
msgstr "Ð?елÑ?Ñ?Ñ?кий"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:183
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:185
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:187
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:189
msgid "Central European"
msgstr "ЦенÑ?Ñ?алÑ?ноевÑ?опейÑ?кий"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:192
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:194
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:196
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:198
msgid "Chinese Simplified"
msgstr "УпÑ?оÑ?еннÑ?й киÑ?айÑ?кий"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:201
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:203
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:205
msgid "Chinese Traditional"
msgstr "ТÑ?адиÑ?ионнÑ?й киÑ?айÑ?кий"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:208
msgid "Croatian"
msgstr "ХоÑ?ваÑ?Ñ?кий"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:211
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:213
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:215
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:217
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:219
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:221
msgid "Cyrillic"
msgstr "Ð?иÑ?иллиÑ?а"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:224
msgid "Cyrillic/Russian"
msgstr "Ð?иÑ?иллиÑ?а/РоÑ?Ñ?иÑ?"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:227
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:229
msgid "Cyrillic/Ukrainian"
msgstr "Ð?иÑ?иллиÑ?а/УкÑ?аина"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:232
msgid "Georgian"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?зинÑ?кий"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:235
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:237
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:239
msgid "Greek"
msgstr "Ð?Ñ?еÑ?еÑ?кий"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:242
msgid "Gujarati"
msgstr "Ð?Ñ?аÑ?аÑ?и (Ð?ндиÑ?)"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:245
msgid "Gurmukhi"
msgstr "Ð?акиÑ?Ñ?анÑ?кий"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:248
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:250
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:252
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:254
msgid "Hebrew"
msgstr "Ð?вÑ?иÑ?"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:257
msgid "Hebrew Visual"
msgstr "Ð?изÑ?алÑ?нÑ?й ивÑ?иÑ?"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:260
msgid "Hindi"
msgstr "Хинди"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:263
msgid "Icelandic"
msgstr "Ð?Ñ?ландÑ?кий"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:266
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:268
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:270
msgid "Japanese"
msgstr "ЯпонÑ?кий"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:273
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:275
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:277
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:279
msgid "Korean"
msgstr "Ð?оÑ?ейÑ?кий"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:282
msgid "Nordic"
msgstr "СкандинавÑ?кий"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:285
msgid "Persian"
msgstr "Ð?еÑ?Ñ?идÑ?кий"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:288
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:290
msgid "Romanian"
msgstr "РÑ?мÑ?нÑ?кий"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:293
msgid "South European"
msgstr "ЮжноевÑ?опейÑ?кий"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:296
msgid "Thai"
msgstr "ТайÑ?кий"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:299
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:301
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:303
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:305
msgid "Turkish"
msgstr "ТÑ?Ñ?еÑ?кий"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:308
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:310
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:312
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:314
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:316
msgid "Unicode"
msgstr "Уникод"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:319
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:321
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:323
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:325
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:327
msgid "Western"
msgstr "Ð?ападнÑ?й"

#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:330
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:332
#: ../src/totem-subtitle-encoding.c:334
msgid "Vietnamese"
msgstr "Ð?Ñ?еÑ?намÑ?кий"

#: ../src/totem-uri.c:227
msgid "All files"
msgstr "Ð?Ñ?е Ñ?айлÑ?"

#: ../src/totem-uri.c:233
msgid "Supported files"
msgstr "Ð?оддеÑ?живаемÑ?е Ñ?айлÑ?"

#: ../src/totem-uri.c:255
msgid "Select Movies or Playlists"
msgstr "Ð?Ñ?боÑ? видеоÑ?айлов или Ñ?пиÑ?ков воÑ?пÑ?оизведениÑ?"

#: ../src/totem.c:252
msgid "Playing"
msgstr "Ð?оÑ?пÑ?оизведение"

#: ../src/totem.c:258
msgid "Paused"
msgstr "Ð?аÑ?за"

#: ../src/totem.c:310
msgid "Totem could not eject the optical media."
msgstr "Ð?е Ñ?даеÑ?Ñ?Ñ? извлеÑ?Ñ? опÑ?иÑ?еÑ?кий ноÑ?иÑ?елÑ?."

#: ../src/totem.c:338
#: ../src/totem.c:367
#: ../src/totem.c:813
#: ../src/totem.c:924
#, c-format
msgid "Totem could not play '%s'."
msgstr "Totem не можеÑ? воÑ?пÑ?оизвеÑ?Ñ?и «%s»."

#: ../src/totem.c:394
#, c-format
msgid "Totem cannot play this type of media (%s) because you do not have the appropriate plugins to handle it."
msgstr "Totem не можеÑ? воÑ?пÑ?оизвеÑ?Ñ?и Ñ?Ñ?оÑ? ноÑ?иÑ?елÑ?(%s), поÑ?омÑ? Ñ?Ñ?о неÑ? Ñ?ооÑ?веÑ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?иÑ? модÑ?лей."

#: ../src/totem.c:395
msgid "Please install the necessary plugins and restart Totem to be able to play this media."
msgstr "УÑ?Ñ?ановиÑ?е необÑ?одимÑ?е модÑ?ли и пеÑ?езапÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е Totem длÑ? воÑ?пÑ?оизведениÑ? Ñ?Ñ?ого ноÑ?иÑ?елÑ?."

#: ../src/totem.c:403
#, c-format
msgid "Totem could not play this media (%s) although a plugin is present to handle it."
msgstr "Totem не можеÑ? воÑ?пÑ?оизвеÑ?Ñ?и Ñ?Ñ?оÑ? ноÑ?иÑ?елÑ? (%s) неÑ?моÑ?Ñ?Ñ? на Ñ?о, Ñ?Ñ?о модÑ?лÑ? длÑ? его обÑ?абоÑ?ки Ñ?Ñ?Ñ?ановлен."

#: ../src/totem.c:404
msgid "You might want to check that a disc is present in the drive and that it is correctly configured."
msgstr "УбедиÑ?еÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о диÑ?к вÑ?Ñ?авлен в Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во и Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во наÑ?Ñ?Ñ?оено пÑ?авилÑ?но."

#: ../src/totem.c:432
msgid "Totem was not able to play this disc."
msgstr "ТоÑ?ем не можеÑ? пÑ?оигÑ?аÑ?Ñ? Ñ?Ñ?оÑ? диÑ?к."

#: ../src/totem.c:433
#: ../src/totem.c:3379
msgid "No reason."
msgstr "Ð?еÑ? пÑ?иÑ?инÑ?."

#: ../src/totem.c:699
msgid "No File"
msgstr "Ð?еÑ? Ñ?айла"

#: ../src/totem.c:819
msgid "No error message"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ? даннÑ?е об оÑ?ибке"

#: ../src/totem.c:1282
#: ../src/totem.c:1284
msgid "An error occurred"
msgstr "Ð?Ñ?оизоÑ?ла оÑ?ибка"

#: ../src/totem.c:1655
msgid "Open Location..."
msgstr "Ð?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? адÑ?еÑ?..."

#: ../src/totem.c:1928
msgid "Totem could not display the help contents."
msgstr "Ð?е Ñ?даÑ?Ñ?Ñ?Ñ? оÑ?обÑ?азиÑ?Ñ? Ñ?одеÑ?жимое Ñ?пÑ?авки."

#: ../src/totem.c:1961
msgid "GTK+"
msgstr "GTK+"

#: ../src/totem.c:1963
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"

#. This lists the back-end and front-end types and versions, such as
#. * Movie Player using GStreamer 0.10.1 and GNOME
#: ../src/totem.c:1969
#, c-format
msgid "Movie Player using %s and %s"
msgstr "Ð?идеопÑ?оигÑ?Ñ?ваÑ?елÑ? иÑ?полÑ?зÑ?еÑ? %s и %s"

#: ../src/totem.c:1974
msgid "Copyright © 2002-2006 Bastien Nocera"
msgstr "Copyright © 2002-2006 Bastien Nocera"

#: ../src/totem.c:1979
#: ../src/vanity.c:267
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Nail Abdrahmanov <nail gella com ru>\n"
"Leonid Kanter <leon asplinux ru>"

#: ../src/totem.c:2012
#: ../src/totem.c:2020
#: ../src/vanity.c:300
#: ../src/vanity.c:308
msgid "Totem could not get a screenshot of that film."
msgstr "Ð?е Ñ?даеÑ?Ñ?Ñ? полÑ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?нимок Ñ?кÑ?ана Ñ?Ñ?ого Ñ?илÑ?ма."

#: ../src/totem.c:2020
#: ../src/vanity.c:308
msgid "This is not supposed to happen; please file a bug report."
msgstr "ЭÑ?ого не должно бÑ?ло Ñ?лÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?, пожалÑ?йÑ?Ñ?а заполниÑ?е оÑ?Ñ?еÑ? об оÑ?ибке1"

#: ../src/totem.c:2047
msgid "Totem couldn't show the movie properties window."
msgstr "Ð?е Ñ?даеÑ?Ñ?Ñ? показаÑ?Ñ? окно Ñ?войÑ?Ñ?в Ñ?илÑ?ма."

#: ../src/totem.c:2047
msgid "Make sure that Totem is correctly installed."
msgstr "УбедиÑ?еÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о Totem Ñ?Ñ?Ñ?ановлен пÑ?авилÑ?но."

#: ../src/totem.c:2133
#, c-format
msgid "Totem could not seek in '%s'."
msgstr "Totem не можеÑ? вÑ?полниÑ?Ñ? поиÑ?к в «%s»."

#: ../src/totem.c:3379
msgid "Totem could not startup."
msgstr "Totem не можеÑ? загÑ?Ñ?зиÑ?Ñ?Ñ?Ñ?."

#: ../src/totem.c:3521
msgid "Could not initialize the thread-safe libraries."
msgstr "Ð?е Ñ?даеÑ?Ñ?Ñ? иниÑ?иализиÑ?оваÑ?Ñ? поддеÑ?жкÑ? поÑ?оков."

#: ../src/totem.c:3521
msgid "Verify your system installation. Totem will now exit."
msgstr "Ð?Ñ?овеÑ?Ñ?Ñ?е Ñ?Ñ?Ñ?ановкÑ? ваÑ?ей Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?. Totem завеÑ?Ñ?аеÑ? Ñ?воÑ? Ñ?абоÑ?Ñ?."

#: ../src/totem.c:3545
msgid "Totem could not initialize the configuration engine."
msgstr "Ð?е Ñ?даеÑ?Ñ?Ñ? иниÑ?иализиÑ?оваÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? наÑ?Ñ?Ñ?ойки."

#: ../src/totem.c:3545
msgid "Make sure that GNOME is properly installed."
msgstr "УбедиÑ?еÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?еда GNOME Ñ?Ñ?Ñ?ановлена пÑ?авилÑ?но."

#. Main window
#: ../src/totem.c:3573
msgid "main window"
msgstr "оÑ?новное окно"

#: ../src/totem.c:3578
msgid "video popup menu"
msgstr "вÑ?плÑ?ваÑ?Ñ?ее окно видео"

#: ../src/vanity.c:76
msgid "Debug mode on"
msgstr "Режим оÑ?ладки вклÑ?Ñ?ен"

#: ../src/vanity.c:256
#, c-format
msgid "Webcam utility using %s"
msgstr "УÑ?илиÑ?а длÑ? веб-камеÑ?Ñ?, иÑ?полÑ?зÑ?еÑ? %s"

#: ../src/vanity.c:262
msgid "Copyright © 2002-2005 Bastien Nocera"
msgstr "Copyright © 2002-2005 Bastien Nocera"

#: ../src/vanity.c:551
#, c-format
msgid ""
"Vanity could not startup:\n"
"%s"
msgstr ""
"Vanity не можеÑ? загÑ?Ñ?зиÑ?Ñ?Ñ?Ñ?:\n"
"%s"

#: ../src/vanity.c:552
msgid "No reason"
msgstr "Ð?еÑ? пÑ?иÑ?инÑ?"

#: ../src/vanity.c:590
#, c-format
msgid ""
"Vanity could not contact the webcam.\n"
"Reason: %s"
msgstr ""
"Vanity не можеÑ? Ñ?вÑ?заÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ? веб-камеÑ?ой.\n"
"Ð?Ñ?иÑ?ина: %s."

#: ../src/vanity.c:606
#, c-format
msgid ""
"Vanity could not play video from the webcam.\n"
"Reason: %s"
msgstr ""
"Vanity не можеÑ? воÑ?пÑ?оизвеÑ?Ñ?и видео Ñ? веб-камеÑ?Ñ?.\n"
"Ð?Ñ?иÑ?ина: %s"

#: ../src/vanity.c:642
msgid "Vanity Webcam Utility"
msgstr "УÑ?илиÑ?а длÑ? веб-камеÑ? Vanity"

#: ../src/vanity.c:647
msgid ""
"Could not initialize the thread-safe libraries.\n"
"Verify your system installation. Vanity will now exit."
msgstr ""
"Ð?е Ñ?даеÑ?Ñ?Ñ? иниÑ?иализиÑ?оваÑ?Ñ? поддеÑ?жкÑ? поÑ?оков.\n"
"Ð?Ñ?овеÑ?Ñ?Ñ?е Ñ?Ñ?Ñ?ановкÑ? ваÑ?ей Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?. Vanity завеÑ?Ñ?аеÑ?\n"
"Ñ?воÑ? Ñ?абоÑ?Ñ?."

#: ../src/vanity.c:673
#, c-format
msgid ""
"Vanity could not initialize the \n"
"configuration engine:\n"
"%s"
msgstr ""
"Vanity не можеÑ? иниÑ?иализиÑ?оваÑ?Ñ?\n"
"Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? конÑ?игÑ?Ñ?аÑ?ии:\n"
"%s"

#: ../src/vanity.c:693
#: ../src/vanity.c:708
msgid ""
"Couldn't load the main interface (vanity.glade).\n"
"Make sure that Vanity is properly installed."
msgstr ""
"Ð?е Ñ?даеÑ?Ñ?Ñ? загÑ?Ñ?зиÑ?Ñ? оÑ?новной инÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? (vanity.glade).\n"
"Ð?Ñ?овеÑ?Ñ?Ñ?е пÑ?авилÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки Totem."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2058
msgid "The requested audio output was not found. Please select another audio output in the Multimedia Systems Selector."
msgstr "Ð?еобÑ?одимаÑ? Ñ?иÑ?Ñ?ема вÑ?вода звÑ?ка не найдена. Ð?ожалÑ?йÑ?Ñ?а вÑ?беÑ?иÑ?е дÑ?Ñ?гÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? вÑ?вода звÑ?ка в наÑ?Ñ?Ñ?ойкаÑ? Ñ?абоÑ?ей Ñ?Ñ?едÑ?."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2063
msgid "Location not found."
msgstr "Ð?дÑ?еÑ? не найден."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2067
msgid "Could not open location; You may not have permission to open the file."
msgstr "Ð?е могÑ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? адÑ?еÑ?; в доÑ?Ñ?Ñ?пе к Ñ?айлÑ? оÑ?казано."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2078
msgid "The video output is in use by another application. Please close other video applications, or select another video output in the Multimedia Systems Selector."
msgstr "СиÑ?Ñ?ема воÑ?пÑ?оизведениÑ? видео иÑ?полÑ?зÑ?еÑ?Ñ?Ñ? дÑ?Ñ?гим пÑ?иложением. Ð?ожалÑ?йÑ?Ñ?а закÑ?ойÑ?е дÑ?Ñ?гие видео-пÑ?иложениÑ? или вÑ?беÑ?иÑ?е дÑ?Ñ?гой Ñ?поÑ?об вÑ?вода видео в паÑ?амеÑ?Ñ?аÑ? Ñ?абоÑ?ей Ñ?Ñ?едÑ?."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2084
msgid "The audio output is in use by another application. Please select another audio output in the Multimedia Systems Selector. You may want to consider using a sound server."
msgstr "СиÑ?Ñ?ема вÑ?вода звÑ?ка иÑ?полÑ?зÑ?еÑ?Ñ?Ñ? дÑ?Ñ?гим пÑ?иложением. Ð?ожалÑ?йÑ?Ñ?а, вÑ?беÑ?иÑ?е дÑ?Ñ?гÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? вÑ?вода звÑ?ка в паÑ?амеÑ?Ñ?аÑ? Ñ?абоÑ?ей Ñ?Ñ?едÑ?. Ð?еÑ?оÑ?Ñ?но, вам необÑ?одимо иÑ?полÑ?зование Ñ?еÑ?веÑ?а звÑ?ка"

#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2099
msgid "Cannot play this file over the network. Try downloading it to disk first."
msgstr "Ð?евозможно воÑ?пÑ?оизводиÑ?Ñ? Ñ?Ñ?оÑ? Ñ?айл по Ñ?еÑ?и. Ð?опÑ?обÑ?йÑ?е Ñ?наÑ?ала Ñ?каÑ?аÑ?Ñ? его на локалÑ?нÑ?й диÑ?к."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2177
msgid "Media file could not be played."
msgstr "ЭÑ?оÑ? Ñ?илÑ?м не можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? воÑ?пÑ?оизведен."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2259
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2310
msgid "Failed to retrieve working directory"
msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? полÑ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?абоÑ?Ñ?Ñ? диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?"

#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3799
msgid "Too old version of GStreamer installed."
msgstr "Ð?оÑ?Ñ?Ñ?пна Ñ?лиÑ?ком Ñ?Ñ?аÑ?аÑ? веÑ?Ñ?иÑ? GStreamer."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3806
msgid "Media contains no supported video streams."
msgstr "Ð?е найдено поддеÑ?живаемÑ?Ñ? поÑ?оков видео в даннÑ?Ñ?"

#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4151
msgid "Failed to create a GStreamer play object. Please check your GStreamer installation."
msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? Ñ?оздаÑ?Ñ? обÑ?екÑ? воÑ?пÑ?оизведениÑ? GStreamer. Ð?ожалÑ?йÑ?Ñ?а пÑ?овеÑ?Ñ?Ñ?е пÑ?авилÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4266
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4350
msgid "Failed to open video output. It may not be available. Please select another video output in the Multimedia Systems Selector."
msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? вÑ?вода видео. Ð?озможно, она недоÑ?Ñ?Ñ?пна. Ð?ожалÑ?йÑ?Ñ?а вÑ?беÑ?иÑ?е дÑ?Ñ?гÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? в паÑ?амеÑ?Ñ?аÑ? Ñ?абоÑ?ей Ñ?Ñ?едÑ?."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4275
msgid "Could not find the video output. You may need to install additional GStreamer plugins, or select another video output in the Multimedia Systems Selector."
msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? вÑ?вода видео. Ð?озможно, она недоÑ?Ñ?Ñ?пна. Ð?ожалÑ?йÑ?Ñ?а вÑ?беÑ?иÑ?е дÑ?Ñ?гÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? в паÑ?амеÑ?Ñ?аÑ? Ñ?абоÑ?ей Ñ?Ñ?едÑ?."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4294
msgid "Failed to open audio output. You may not have permission to open the sound device, or the sound server may not be running. Please select another audio output in the Multimedia Systems Selector."
msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? вÑ?вода звÑ?ка. Ð?еÑ?оÑ?Ñ?но, Ñ? Ð?аÑ? неÑ? пÑ?ав длÑ? доÑ?Ñ?Ñ?па к звÑ?ковомÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?вÑ? или Ñ?еÑ?веÑ? звÑ?ка не запÑ?Ñ?ено. Ð?ожалÑ?йÑ?Ñ?а вÑ?беÑ?иÑ?е дÑ?Ñ?гÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? вÑ?вода звÑ?ка в паÑ?амеÑ?Ñ?аÑ? Ñ?абоÑ?ей Ñ?Ñ?едÑ?."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4304
msgid "Could not find the audio output. You may need to install additional GStreamer plugins, or select another audio output in the Multimedia Systems Selector."
msgstr "Ð?е Ñ?даÑ?Ñ?Ñ?Ñ? найÑ?и Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во вÑ?вода звÑ?ка. Ð?озможно, необÑ?одимо Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? дополниÑ?елÑ?нÑ?е модÑ?ли GStreamer, или вÑ?бÑ?аÑ?Ñ? дÑ?Ñ?гое Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во вÑ?вода в Ñ?азделе \"Ð?Ñ?боÑ? мÑ?лÑ?Ñ?имедийной Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?\"."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:680
#, c-format
msgid ""
"Couldn't load the '%s' audio driver\n"
"Check that the device is not busy."
msgstr ""
"Ð?е Ñ?даеÑ?Ñ?Ñ? загÑ?Ñ?зиÑ?Ñ? звÑ?ковой дÑ?айвеÑ? «%s»\n"
"УбедиÑ?еÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во не занÑ?Ñ?о."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1140
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1733
msgid "No video output is available. Make sure that the program is correctly installed."
msgstr "Ð?и один видеовÑ?вод не доÑ?Ñ?Ñ?пен. УбедиÑ?еÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о пÑ?огÑ?амма пÑ?авилÑ?но Ñ?Ñ?Ñ?ановлена."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1267
msgid "The server you are trying to connect to is not known."
msgstr "СеÑ?веÑ?, к коÑ?оÑ?омÑ? вÑ? пÑ?Ñ?аеÑ?еÑ?Ñ? подклÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?, неизвеÑ?Ñ?ен."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1271
#, c-format
msgid "The device name you specified (%s) seems to be invalid."
msgstr "Указанное Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во (%s) недейÑ?Ñ?виÑ?елÑ?но."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1275
#, c-format
msgid "The server you are trying to connect to (%s) is unreachable."
msgstr "Ð?е Ñ?даеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? Ñ?оединение Ñ? Ñ?казаннÑ?м Ñ?еÑ?веÑ?ом (%s)."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1279
msgid "The connection to this server was refused."
msgstr "УказаннÑ?й Ñ?еÑ?веÑ? оÑ?веÑ?г Ñ?оединение."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1283
msgid "The specified movie could not be found."
msgstr "Ð?е Ñ?даеÑ?Ñ?Ñ? найÑ?и Ñ?казаннÑ?й Ñ?илÑ?м."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1289
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1307
msgid "The source seems encrypted, and can't be read. Are you trying to play an encrypted DVD without libdvdcss?"
msgstr "Ð?оÑ?оже, Ñ?Ñ?о иÑ?Ñ?оÑ?ник заÑ?иÑ?Ñ?ован и не можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? пÑ?оÑ?иÑ?ан. Ð?озможно, вÑ? пÑ?Ñ?аеÑ?еÑ?Ñ? воÑ?пÑ?оизвеÑ?Ñ?и заÑ?иÑ?Ñ?ованнÑ?й DVD без иÑ?полÑ?зованиÑ? libdvdcss."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1292
msgid "The movie could not be read."
msgstr "ЭÑ?оÑ? Ñ?илÑ?м не можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? пÑ?оÑ?иÑ?ан."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1301
#, c-format
msgid "A problem occurred while loading a library or a decoder (%s)."
msgstr "Ð?Ñ?оизоÑ?ла пÑ?облема пÑ?и загÑ?Ñ?зке библиоÑ?еки или декодеÑ?а (%s)."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1310
msgid "This file is encrypted and cannot be played back."
msgstr "ЭÑ?оÑ? Ñ?илÑ?м заÑ?иÑ?Ñ?ован и не можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? воÑ?пÑ?оизведен."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1315
msgid "For security reasons, this movie can not be played back."
msgstr "ЭÑ?оÑ? Ñ?илÑ?м не можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? воÑ?пÑ?оизведен по Ñ?ообÑ?ажениÑ?м безопаÑ?ноÑ?Ñ?и."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1320
msgid "The audio device is busy. Is another application using it?"
msgstr "Ð?вÑ?ковое Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во занÑ?Ñ?о, возможно, его иÑ?полÑ?зÑ?еÑ? дÑ?Ñ?гое пÑ?иложение."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1325
msgid "You are not allowed to open this file."
msgstr "У ваÑ? недоÑ?Ñ?аÑ?оÑ?но пÑ?ав, Ñ?Ñ?обÑ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?оÑ? Ñ?айл."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1327
msgid "The server refused access to this file or stream."
msgstr "СеÑ?веÑ? оÑ?казал в доÑ?Ñ?Ñ?пе к Ñ?Ñ?омÑ? Ñ?айлÑ? или поÑ?окÑ?."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1336
msgid "The file you tried to play is an empty file."
msgstr "Ð?Ñ? пÑ?Ñ?аеÑ?еÑ?Ñ? воÑ?пÑ?оизвеÑ?Ñ?и пÑ?Ñ?Ñ?ой Ñ?айл"

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1530
msgid "There is no input plugin to handle the location of this movie"
msgstr "Ð?еÑ? модÑ?лÑ? длÑ? воÑ?пÑ?оизведениÑ? Ñ?Ñ?ого Ñ?илÑ?ма."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1534
msgid "There is no plugin to handle this movie."
msgstr "Ð?еÑ? модÑ?лÑ? длÑ? воÑ?пÑ?оизведениÑ? Ñ?Ñ?ого Ñ?илÑ?ма."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1538
msgid "This movie is broken and can not be played further."
msgstr "ЭÑ?оÑ? Ñ?илÑ?м иÑ?поÑ?Ñ?ен и не можеÑ? воÑ?пÑ?оизводиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? далÑ?Ñ?е."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1542
msgid "This location is not a valid one."
msgstr "ЭÑ?оÑ? адÑ?еÑ? недейÑ?Ñ?виÑ?елен."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1546
msgid "This movie could not be opened."
msgstr "ЭÑ?оÑ? Ñ?илÑ?м не можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:1550
msgid "Generic Error."
msgstr "Ð?бÑ?аÑ? оÑ?ибка."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2104
msgid "This movie is a still image. You can open it with an image viewer."
msgstr "Ð?идео в Ñ?Ñ?ом Ñ?айле Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? неподвижной каÑ?Ñ?инкой. Ð?Ñ? можеÑ?е оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? ее в пÑ?оÑ?моÑ?Ñ?Ñ?ике изобÑ?ажений."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2128
#, c-format
msgid "Video codec '%s' is not handled. You might need to install additional plugins to be able to play some types of movies"
msgstr "Ð?еÑ? поддеÑ?жки длÑ? видеокодека «%s». Ð?озможно, вам нÑ?жно Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? дополниÑ?елÑ?нÑ?е модÑ?ли длÑ? поддеÑ?жки некоÑ?оÑ?Ñ?Ñ? Ñ?ипов Ñ?илÑ?мов "

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2132
#, c-format
msgid "Audio codec '%s' is not handled. You might need to install additional plugins to be able to play some types of movies"
msgstr "Ð?вÑ?ковой кодек «%s» не поддеÑ?живаеÑ?Ñ?Ñ?. Ð?озможно, вам нÑ?жно Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? дополниÑ?елÑ?нÑ?е модÑ?ли длÑ? поддеÑ?жки некоÑ?оÑ?Ñ?Ñ? Ñ?ипов Ñ?илÑ?мов."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2148
msgid "This is an audio-only file, and there is no audio output available."
msgstr "ЭÑ?оÑ? Ñ?айл Ñ?одеÑ?жиÑ? Ñ?олÑ?ко звÑ?ковой поÑ?ок, а Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во вÑ?вода звÑ?ка недоÑ?Ñ?Ñ?пно."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:3550
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:3597
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:3619
#, c-format
msgid "Language %d"
msgstr "ЯзÑ?к %d"

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:3656
msgid "No video to capture."
msgstr "Ð?еÑ? видео длÑ? заÑ?ваÑ?а."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:3664
msgid "Video codec is not handled."
msgstr "Ð?идеокодек не поддеÑ?живаеÑ?Ñ?Ñ?."

#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:3672
msgid "Movie is not playing."
msgstr "ФилÑ?м не воÑ?пÑ?оизводиÑ?Ñ?Ñ?."

#. hour:minutes:seconds
#. Translators: This is a time format, like "9:05:02" for 9
#. * hours, 5 minutes, and 2 seconds. You may change ":" to
#. * the separator that your locale uses or use "%Id" instead
#. * of "%d" if your locale uses localized digits. Do not
#. * translate the "long time format|" part. Remove it from
#. * the translation.
#.
#: ../src/backend/video-utils.c:223
#, c-format
msgid "long time format|%d:%02d:%02d"
msgstr "%d:%02d:%02d"

#. minutes:seconds
#. Translators: This is a time format, like "5:02" for 5
#. * minutes and 2 seconds. You may change ":" to the
#. * separator that your locale uses or use "%Id" instead of
#. * "%d" if your locale uses localized digits. Do not
#. * translate the "short time format|" part. Remove it from
#. * the translation.
#.
#: ../src/backend/video-utils.c:233
#, c-format
msgid "short time format|%d:%02d"
msgstr "%d:%02d"

#: ../src/backend/video-utils.c:252
#, c-format
msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours"
msgstr[0] "%d Ñ?аÑ?"
msgstr[1] "%d Ñ?аÑ?а"
msgstr[2] "%d Ñ?аÑ?ов"

#: ../src/backend/video-utils.c:254
#, c-format
msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes"
msgstr[0] "%d минÑ?Ñ?а"
msgstr[1] "%d минÑ?Ñ?Ñ?"
msgstr[2] "%d минÑ?Ñ?"

#: ../src/backend/video-utils.c:257
#, c-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
msgstr[0] "%d Ñ?екÑ?нда"
msgstr[1] "%d Ñ?екÑ?ндÑ?"
msgstr[2] "%d Ñ?екÑ?нд"

#. hour:minutes:seconds
#: ../src/backend/video-utils.c:263
#, c-format
msgid "%s %s %s"
msgstr "%s %s %s"

#. minutes:seconds
#: ../src/backend/video-utils.c:266
#, c-format
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"

#. seconds
#: ../src/backend/video-utils.c:269
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#: ../src/plparse/totem-disc.c:117
#, c-format
msgid "Failed to find real device node for %s: %s"
msgstr "Ð?е Ñ?даеÑ?Ñ?Ñ? найÑ?и дейÑ?Ñ?виÑ?елÑ?нÑ?й Ñ?зел Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?ва длÑ? %s: %s"

#: ../src/plparse/totem-disc.c:128
#, c-format
msgid "Failed to read symbolic link %s: %s"
msgstr "Ð?е Ñ?даеÑ?Ñ?Ñ? пÑ?оÑ?иÑ?аÑ?Ñ? Ñ?имволиÑ?еÑ?кÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?лкÑ? %s: %s"

#: ../src/plparse/totem-disc.c:332
#, c-format
msgid "Failed to find mountpoint for device %s"
msgstr "Ð?е Ñ?даеÑ?Ñ?Ñ? найÑ?и Ñ?оÑ?кÑ? монÑ?иÑ?ованиÑ? длÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?ва %s"

#: ../src/plparse/totem-disc.c:341
msgid "Could not connect to the HAL daemon"
msgstr "Ð?евозможно подклÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ? к Ñ?лÑ?жбе HAL"

#: ../src/plparse/totem-disc.c:458
msgid "Please check that a disc is present in the drive."
msgstr "УбедиÑ?еÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о диÑ?к вÑ?Ñ?авлен в Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во."

#: ../src/plparse/totem-disc.c:504
#, c-format
msgid "Failed to mount %s"
msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? подклÑ?Ñ?иÑ?Ñ? %s"

#: ../src/plparse/totem-disc.c:528
#, c-format
msgid "Failed to find mountpoint for %s"
msgstr "Ð?е Ñ?даеÑ?Ñ?Ñ? найÑ?и Ñ?оÑ?кÑ? монÑ?иÑ?ованиÑ? длÑ? %s"

#: ../src/plparse/totem-disc.c:806
msgid "Audio CD"
msgstr "Ð?Ñ?дио CD"

#: ../src/plparse/totem-disc.c:808
msgid "Video CD"
msgstr "Ð?идео CD"

#: ../src/plparse/totem-disc.c:810
msgid "DVD"
msgstr "DVD"

#: ../src/plparse/totem-pl-parser.c:355
#, c-format
msgid "Couldn't write parser: %s"
msgstr "Ð?е Ñ?даÑ?Ñ?Ñ?Ñ? запиÑ?аÑ?Ñ? обÑ?абоÑ?Ñ?ик: %s"

#: ../src/plparse/totem-pl-parser.c:463
#: ../src/plparse/totem-pl-parser.c:604
#: ../src/plparse/totem-pl-parser.c:704
#, c-format
msgid "Couldn't open file '%s': %s"
msgstr "Ð?е Ñ?даеÑ?Ñ?Ñ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?айл «%s»: %s"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]