[gnome-cyr] Meld ru.poДоброго времени суток.

Чуть не забыл: у меня тут ru.po для последнего Meld лежит. Просьба закоммитить в HEAD.

--
 Alexey "Ktirf" Rusakov
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Meld 0.9.4.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-04-10 02:57+0400\n"
"PO-Revision-Date: 2006-06-12 02:32+0300\n"
"Last-Translator: Alexey Rusakov <ktirf altlinux org>\n"
"Language-Team: Russian <gnome-cyr gnome org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Russian\n"
"X-Poedit-Basepath: ..\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Poedit-SearchPath-0: .\n"
"X-Poedit-SearchPath-1: glade2\n"
"X-Poedit-SearchPath-2: tools\n"

#: vcview.py:153
#: meldapp.py:247
#: meldapp.py:252
msgid "Name"
msgstr "Ð?мÑ?"

#: vcview.py:170
msgid "Location"
msgstr "Ð?еÑ?Ñ?оположение"

#: vcview.py:171
msgid "Status"
msgstr "СоÑ?Ñ?оÑ?ние"

#: vcview.py:172
msgid "Rev"
msgstr "РедакÑ?иÑ?"

#: vcview.py:173
#: glade2/vcview.glade:1212
msgid "Tag"
msgstr "Тег"

#: vcview.py:174
msgid "Options"
msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки"

#: vcview.py:212
#: vcview.py:240
#: dirdiff.py:363
#: dirdiff.py:372
#, python-format
msgid "[%s] Scanning %s"
msgstr "[%s] Ð?Ñ?оÑ?моÑ?Ñ? %s"

#: vcview.py:256
msgid "(Empty)"
msgstr "(Ð?Ñ?Ñ?Ñ?о)"

#: vcview.py:293
#, python-format
msgid "[%s] Fetching differences"
msgstr "[%s] Ð?Ñ?Ñ?иÑ?лÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?азлиÑ?иÑ?"

#: vcview.py:300
#, python-format
msgid "[%s] Applying patch"
msgstr "[%s] Ð?акладÑ?ваеÑ?Ñ?Ñ? заплаÑ?ка"

#: vcview.py:304
msgid "No differences found."
msgstr "РазлиÑ?ий не найдено."

#: vcview.py:381
msgid "Select some files first."
msgstr "СнаÑ?ала вÑ?беÑ?иÑ?е Ñ?айлÑ?."

#: vcview.py:404
#: dirdiff.py:552
#, python-format
msgid ""
"'%s' is a directory.\n"
"Remove recusively?"
msgstr ""
"'%s' - Ñ?Ñ?о каÑ?алог.\n"
"УдалиÑ?Ñ? его вмеÑ?Ñ?е Ñ? Ñ?одеÑ?жимÑ?м?"

#: vcview.py:409
#: dirdiff.py:559
#, python-format
msgid ""
"Error removing %s\n"
"\n"
"%s."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ибка пÑ?и Ñ?далении %s\n"
"\n"
"%s."

#: misc.py:118
msgid "[None]"
msgstr "(Ð?еÑ?)"

#: dirdiff.py:252
#: dirdiff.py:267
#, python-format
msgid "Error converting pattern '%s' to regular expression"
msgstr "Ð?Ñ?ибка пÑ?и пÑ?еобÑ?азовании Ñ?аблона '%s' в Ñ?егÑ?лÑ?Ñ?ное вÑ?Ñ?ажение"

#: dirdiff.py:283
#, python-format
msgid "Hide %s"
msgstr "_СкÑ?Ñ?Ñ?Ñ? %s"

#: dirdiff.py:405
#, python-format
msgid "'%s' hidden by '%s'"
msgstr "'%s' Ñ?кÑ?Ñ?ваеÑ?Ñ?Ñ? '%s'"

#: dirdiff.py:411
#, python-format
msgid ""
"You are running a case insensitive comparison on a case sensitive filesystem. Some files are not visible:\n"
"%s"
msgstr ""
"Ð?Ñ? пÑ?оводиÑ?е Ñ?Ñ?авнение без Ñ?Ñ?еÑ?а Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?а на Ñ?айловой Ñ?иÑ?Ñ?еме, Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?виÑ?елÑ?ной к Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?Ñ?. Ð?екоÑ?оÑ?Ñ?е Ñ?айлÑ? могÑ?Ñ? бÑ?Ñ?Ñ? не виднÑ?:\n"
"%s"

#: dirdiff.py:481
#, python-format
msgid "[%s] Done"
msgstr "[%s] Ð?оÑ?ово"

#: dirdiff.py:527
#, python-format
msgid ""
"'%s' exists.\n"
"Overwrite?"
msgstr ""
"'%s' Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?еÑ?.\n"
"Ð?еÑ?епиÑ?аÑ?Ñ??"

#: dirdiff.py:534
#, python-format
msgid ""
"Error copying '%s' to '%s'\n"
"\n"
"%s."
msgstr ""
"Ð?Ñ?оизоÑ?ла оÑ?ибка пÑ?и копиÑ?овании '%s' в '%s'\n"
"\n"
"%s."

#: dirdiff.py:570
#, python-format
msgid "%i second"
msgid_plural "%i seconds"
msgstr[0] "Ñ?екÑ?нда"
msgstr[1] "Ñ?екÑ?ндÑ?"
msgstr[2] "Ñ?екÑ?нд"

#: dirdiff.py:571
#, python-format
msgid "%i minute"
msgid_plural "%i minutes"
msgstr[0] "минÑ?Ñ?а"
msgstr[1] "минÑ?Ñ?Ñ?"
msgstr[2] "минÑ?Ñ?"

#: dirdiff.py:572
#, python-format
msgid "%i hour"
msgid_plural "%i hours"
msgstr[0] "Ñ?аÑ?"
msgstr[1] "Ñ?аÑ?а"
msgstr[2] "Ñ?аÑ?ов"

#: dirdiff.py:573
#, python-format
msgid "%i day"
msgid_plural "%i days"
msgstr[0] "денÑ?"
msgstr[1] "днÑ?"
msgstr[2] "дней"

#: dirdiff.py:574
#, python-format
msgid "%i week"
msgid_plural "%i weeks"
msgstr[0] "неделÑ?"
msgstr[1] "недели"
msgstr[2] "неделÑ?"

#: dirdiff.py:575
#, python-format
msgid "%i month"
msgid_plural "%i months"
msgstr[0] "меÑ?Ñ?Ñ?"
msgstr[1] "меÑ?Ñ?Ñ?а"
msgstr[2] "меÑ?Ñ?Ñ?ев"

#: dirdiff.py:576
#, python-format
msgid "%i year"
msgid_plural "%i years"
msgstr[0] "год"
msgstr[1] "года"
msgstr[2] "леÑ?"

#: meldapp.py:145
msgid "label"
msgstr "меÑ?ка"

#: meldapp.py:146
msgid "pattern"
msgstr "Ñ?аблон"

#: meldapp.py:247
#: meldapp.py:252
msgid "Active"
msgstr "Ð?кÑ?ивен"

#: meldapp.py:247
msgid "Pattern"
msgstr "Шаблон"

#: meldapp.py:252
msgid "Regex"
msgstr "РегÑ?лÑ?Ñ?ное вÑ?Ñ?ажение"

#: meldapp.py:293
msgid "Line numbers are only available if you have pysourceview installed."
msgstr "Ð?лÑ? подÑ?веÑ?ки Ñ?инÑ?акÑ?иÑ?а нÑ?жно Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? модÑ?лÑ? pygtksourceview."

#: meldapp.py:297
msgid "Syntax highlighting is only available if you have pysourceview installed."
msgstr "Ð?одÑ?веÑ?ка Ñ?инÑ?акÑ?иÑ?а можеÑ? иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?олÑ?ко пÑ?и Ñ?Ñ?Ñ?ановленном модÑ?ле pygtksourceview."

#: meldapp.py:440
msgid "Backups\t1\t#*# .#* ~* *~ *.{orig,bak,swp}\n"
msgstr "ФайлÑ? Ñ?езеÑ?внÑ?Ñ? копий\t1\t#*# .#* ~* *~ *.{orig,bak,swp}\n"

#: meldapp.py:442
msgid "CVS\t1\tCVS\n"
msgstr "CVS\t1\tCVS\n"

#: meldapp.py:444
msgid "SVN\t1\t.svn\n"
msgstr "SVN\t1\t.svn\n"

#: meldapp.py:446
msgid "Monotone\t1\tMT\n"
msgstr "Monotone\t1\tMT\n"

#: meldapp.py:448
msgid "Binaries\t1\t*.{pyc,a,obj,o,so,la,lib,dll}\n"
msgstr "ФайлÑ? Ñ? маÑ?иннÑ?м кодом\t1\t*.{pyc,a,obj,o,so,la,lib,dll}\n"

#: meldapp.py:450
msgid "Media\t0\t*.{jpg,gif,png,wav,mp3,ogg,xcf,xpm}"
msgstr "Ð?аÑ?Ñ?инки и звÑ?ки\t0\t*.{jpg,gif,png,wav,mp3,ogg,xcf,xpm}"

#: meldapp.py:452
msgid ""
"CVS keywords\t0\t\\$\\w+(:[^\\n"
"$]+)?\\$\n"
msgstr ""
"Ð?лÑ?Ñ?евÑ?е Ñ?лова CVS\t0\t\\$\\w+(:[^\\n"
"$]+)?\\$\n"

#: meldapp.py:454
msgid "C++ comment\t0\t//.*\n"
msgstr "Ð?омменÑ?аÑ?ии C++\t0\t//.*\n"

#: meldapp.py:456
msgid "C comment\t0\t/\\*.*?\\*/\n"
msgstr "Ð?омменÑ?аÑ?ии C\t0\t/\\*.*?\\*/\n"

#: meldapp.py:458
msgid "All whitespace\t0\t[ \\t\\r\\f\\v]*\n"
msgstr "Ð?Ñ?бÑ?е пÑ?обелÑ?\t0\t[ \\t\\r\\f\\v]*\n"

#: meldapp.py:460
msgid "Leading whitespace\t0\t^[ \\t\\r\\f\\v]*\n"
msgstr "Ð?едÑ?Ñ?ие пÑ?обелÑ?\t0\t^[ \\t\\r\\f\\v]*\n"

#: meldapp.py:462
msgid "Script comment\t0\t#.*"
msgstr "Ð?омменÑ?аÑ?ии в Ñ?Ñ?енаÑ?иÑ?Ñ?\t0\t#.*"

#: meldapp.py:779
msgid "Cannot compare a mixture of files and directories.\n"
msgstr "Ð?евозможно Ñ?Ñ?авниÑ?Ñ? Ñ?меÑ?Ñ? Ñ?айлов и каÑ?алогов.\n"

#: meldapp.py:827
#, python-format
msgid ""
"Meld %s\n"
"Written by Stephen Kennedy <stevek gnome org>"
msgstr ""
"Meld %s\n"
"Ð?вÑ?оÑ? - СÑ?ивен Ð?еннеди <stevek gnome org>"

#: meldapp.py:856
msgid "Set label to use instead of file name"
msgstr "Ð?адайÑ?е меÑ?кÑ? длÑ? иÑ?полÑ?зованиÑ? вмеÑ?Ñ?о имени Ñ?айла"

#: meldapp.py:857
#: meldapp.py:858
#: meldapp.py:859
#: meldapp.py:860
msgid "Ignored for compatibility"
msgstr "Ð?лÑ? Ñ?овмеÑ?Ñ?имоÑ?Ñ?и, игноÑ?иÑ?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?"

#: meldapp.py:886
#, python-format
msgid "Wrong number of arguments (Got %i)"
msgstr "Ð?евеÑ?ное Ñ?иÑ?ло аÑ?гÑ?менÑ?ов (вÑ?его %i) "

#: melddoc.py:45
msgid "untitled"
msgstr "без имени"

#: filediff.py:215
msgid "INS,OVR"
msgstr "Ð?СТ,Ð?Ð?Ð?"

#: filediff.py:217
#, python-format
msgid "Ln %i, Col %i"
msgstr "  СÑ?Ñ? %d, СÑ?лб %d"

#: filediff.py:275
#, python-format
msgid "Regular expression '%s' changed the number of lines in the file. Comparison will be incorrect. See the user manual for more details."
msgstr "РегÑ?лÑ?Ñ?ное вÑ?Ñ?ажение '%s' оÑ?ваÑ?Ñ?ваеÑ? болÑ?Ñ?е одной Ñ?Ñ?Ñ?оки. РезÑ?лÑ?Ñ?аÑ? Ñ?Ñ?авнениÑ? бÑ?деÑ? неÑ?оÑ?нÑ?м. Ð?одÑ?обноÑ?Ñ?и можно Ñ?знаÑ?Ñ? в Ñ?Ñ?ководÑ?Ñ?ве полÑ?зоваÑ?елÑ?."

#: filediff.py:523
#, python-format
msgid ""
"Regular expression error\n"
"'%s'"
msgstr ""
"Ð?Ñ?ибка в Ñ?егÑ?лÑ?Ñ?ном вÑ?Ñ?ажении\n"
"'%s'"

#: filediff.py:535
#, python-format
msgid "The regular expression '%s' was not found."
msgstr "РегÑ?лÑ?Ñ?ное вÑ?Ñ?ажение `%s' не найдено."

#: filediff.py:537
#, python-format
msgid "The text '%s' was not found."
msgstr "ТекÑ?Ñ? '%s' не найден."

#: filediff.py:589
#, python-format
msgid "[%s] Set num panes"
msgstr "[%s] Ð?пÑ?еделÑ?еÑ?Ñ?Ñ? колиÑ?еÑ?Ñ?во панелей"

#: filediff.py:596
#, python-format
msgid "[%s] Opening files"
msgstr "[%s] Ð?Ñ?кÑ?Ñ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?айлÑ?"

#: filediff.py:613
#: filediff.py:627
#: filediff.py:643
#: filediff.py:650
#, python-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "Ð?евозможно пÑ?оÑ?иÑ?аÑ?Ñ? Ñ?айл '%s'"

#: filediff.py:614
#: filediff.py:651
msgid "The error was:"
msgstr "Ð?Ñ?оизоÑ?ла оÑ?ибка:"

#: filediff.py:619
#, python-format
msgid "[%s] Reading files"
msgstr "[%s] Ð?агÑ?Ñ?жаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?айлÑ?"

#: filediff.py:628
msgid ""
"It contains ascii nulls.\n"
"Perhaps it is a binary file."
msgstr ""
"Ð?н Ñ?одеÑ?жиÑ? нÑ?левÑ?е Ñ?имволÑ?.\n"
"Ð?озможно, Ñ?Ñ?о неÑ?екÑ?Ñ?овÑ?й Ñ?айл."

#: filediff.py:644
#, python-format
msgid "I tried encodings %s."
msgstr "Ð?Ñ?ли иÑ?пÑ?обованÑ? кодиÑ?овки %s."

#: filediff.py:673
#, python-format
msgid "[%s] Computing differences"
msgstr "[%s] Ð?Ñ?Ñ?иÑ?лÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?азлиÑ?иÑ?"

#: filediff.py:777
#, python-format
msgid ""
"\"%s\" exists!\n"
"Overwrite?"
msgstr ""
"'%s' Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?еÑ?!\n"
"Ð?еÑ?епиÑ?аÑ?Ñ??"

#: filediff.py:790
#, python-format
msgid ""
"Error writing to %s\n"
"\n"
"%s."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ибка запиÑ?и в '%s'\n"
"\n"
"%s."

#: filediff.py:799
#, python-format
msgid "Choose a name for buffer %i."
msgstr "Ð?Ñ?беÑ?иÑ?е имÑ? длÑ? бÑ?Ñ?еÑ?а %i."

#: filediff.py:812
#, python-format
msgid ""
"This file '%s' contains a mixture of line endings.\n"
"\n"
"Which format would you like to use?"
msgstr ""
"Файл '%s' Ñ?одеÑ?жиÑ? конÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ок в Ñ?азнÑ?Ñ? Ñ?оÑ?маÑ?аÑ?.\n"
"\n"
"Ð?акой Ñ?оÑ?маÑ? вÑ? Ñ?оÑ?иÑ?е иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ??"

#: filediff.py:828
#, python-format
msgid ""
"'%s' contains characters not encodable with '%s'\n"
"Would you like to save as UTF-8?"
msgstr ""
"'%s' Ñ?одеÑ?жиÑ? Ñ?имволÑ?, коÑ?оÑ?Ñ?е нелÑ?зÑ? закодиÑ?оваÑ?Ñ? в '%s'.\n"
"ХоÑ?иÑ?е Ñ?оÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? в UTF-8?"

#: filediff.py:863
msgid "Save patch as..."
msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? заплаÑ?кÑ? в Ñ?айл..."

#: filediff.py:917
#, python-format
msgid ""
"Reloading will discard changes in:\n"
"%s\n"
"\n"
"You cannot undo this operation."
msgstr ""
"Ð?бновление пÑ?иведеÑ? к поÑ?еÑ?е изменений в Ñ?ледÑ?Ñ?Ñ?иÑ? Ñ?айлаÑ?:\n"
"%s\n"
"\n"
"Ð?Ñ? не Ñ?можеÑ?е оÑ?мениÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ? опеÑ?аÑ?иÑ?."

#: vc/_vc.py:37
msgid "Ignored:Unversioned:::Error::Newly added:Modified:<b>Conflict</b>:Removed:Missing"
msgstr "Ð?гноÑ?.:Ð?ез веÑ?Ñ?ии:::Ð?Ñ?ибка::Ð?овÑ?й:Ð?зменÑ?н:<b>Ð?онÑ?ликÑ?</b>:УдалÑ?н:Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?еÑ?"

#: vc/cvs.py:160
#, python-format
msgid ""
"Error converting to a regular expression\n"
"The pattern was '%s'\n"
"The error was '%s'"
msgstr ""
"Ð?Ñ?ибка пÑ?и пÑ?еобÑ?азовании в Ñ?егÑ?лÑ?Ñ?ное вÑ?Ñ?ажение\n"
"Шаблон: '%s'\n"
"Ð?Ñ?ибка: '%s'"

#: glade2/meldapp.glade:10
msgid "Meld"
msgstr "Meld"

#: glade2/meldapp.glade:67
msgid "_New..."
msgstr "СÑ?авниÑ?Ñ?..."

#: glade2/meldapp.glade:89
msgid "Save _As"
msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? _как"

#: glade2/meldapp.glade:111
msgid "_Save"
msgstr "_СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ?"

#: glade2/meldapp.glade:183
msgid "Refresh"
msgstr "Ð?бновиÑ?Ñ?"

#: glade2/meldapp.glade:205
msgid "Reload"
msgstr "Ð?еÑ?езагÑ?Ñ?зиÑ?Ñ?"

#: glade2/meldapp.glade:255
msgid "_Down"
msgstr "Ð?_низ"

#: glade2/meldapp.glade:277
msgid "_Up"
msgstr "_Ð?веÑ?Ñ?"

#: glade2/meldapp.glade:361
msgid "_Contents"
msgstr "_СодеÑ?жание"

#: glade2/meldapp.glade:382
msgid "Report _Bug"
msgstr "Ð?_Ñ?оÑ?лаÑ?Ñ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ? об оÑ?ибке"

#: glade2/meldapp.glade:403
msgid "Mailing _List"
msgstr "СпиÑ?ок Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?лки"

#: glade2/meldapp.glade:734
msgid "Copyright (C) 2002-2006 Stephen Kennedy"
msgstr "Copyright (C) 2002-2006 Stephen Kennedy"

#: glade2/meldapp.glade:762
msgid "Choose Files"
msgstr "Ð?Ñ?беÑ?иÑ?е Ñ?Ñ?авниваемÑ?е обÑ?екÑ?Ñ?"

#: glade2/meldapp.glade:851
#: glade2/meldapp.glade:1104
msgid "Other"
msgstr "ТÑ?еÑ?ий"

#: glade2/meldapp.glade:879
#: glade2/meldapp.glade:1132
msgid "Original"
msgstr "Ð?Ñ?игинал"

#: glade2/meldapp.glade:907
#: glade2/meldapp.glade:1160
msgid "Mine"
msgstr "Ð?ой"

#: glade2/meldapp.glade:939
msgid "Other File"
msgstr "ТÑ?еÑ?ий Ñ?айл"

#: glade2/meldapp.glade:974
msgid "Original File"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?однÑ?й Ñ?айл"

#: glade2/meldapp.glade:1009
msgid "My File"
msgstr "Ð?ой Ñ?айл"

#: glade2/meldapp.glade:1043
#: glade2/meldapp.glade:1297
msgid "_Three Way Compare"
msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?меÑ?Ñ?ное Ñ?Ñ?авнение"

#: glade2/meldapp.glade:1071
msgid "_File Comparison"
msgstr "СÑ?авнение _Ñ?айлов"

#: glade2/meldapp.glade:1193
msgid "Other Directory"
msgstr "ТÑ?еÑ?ий каÑ?алог"

#: glade2/meldapp.glade:1228
msgid "Original Directory"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?однÑ?й каÑ?алог"

#: glade2/meldapp.glade:1263
msgid "My Directory"
msgstr "Ð?ой каÑ?алог"

#: glade2/meldapp.glade:1325
msgid "_Directory Comparison"
msgstr "СÑ?авнение _каÑ?алогов"

#: glade2/meldapp.glade:1358
msgid "Directory"
msgstr "Ð?аÑ?алог"

#: glade2/meldapp.glade:1388
msgid "CVS Directory"
msgstr "Ð?аÑ?алог CVS"

#: glade2/meldapp.glade:1427
msgid "_Version Control Browser"
msgstr "УпÑ?авление _веÑ?Ñ?иÑ?ми"

#: glade2/meldapp.glade:1462
msgid "Two way file"
msgstr "СÑ?авнение двÑ?Ñ? Ñ?айлов"

#: glade2/meldapp.glade:1483
msgid "Three way file"
msgstr "СÑ?авнение Ñ? Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?им Ñ?айлом"

#: glade2/meldapp.glade:1504
msgid "Two way directory"
msgstr "СÑ?авнение двÑ?Ñ? каÑ?алогов"

#: glade2/meldapp.glade:1525
msgid "Three way directory"
msgstr "СÑ?авнение Ñ? Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?им каÑ?алогом"

#: glade2/meldapp.glade:1546
msgid "Version control view"
msgstr "УпÑ?авление веÑ?Ñ?иÑ?ми"

#: glade2/meldapp.glade:1555
msgid "Preferences : Meld"
msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки : Meld"

#: glade2/meldapp.glade:1704
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Editor</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Ð?нÑ?Ñ?Ñ?енний Ñ?едакÑ?оÑ?</span>"

#: glade2/meldapp.glade:1760
msgid "<b>Font</b>"
msgstr "<b>ШÑ?иÑ?Ñ?</b>"

#: glade2/meldapp.glade:1823
msgid "Use GNOME monospace font."
msgstr "Ð?Ñ?полÑ?зоваÑ?Ñ? Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?нÑ?й Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?еÑ?минала GNOME"

#: glade2/meldapp.glade:1849
msgid "Use custom font."
msgstr "Ð?Ñ?полÑ?зоваÑ?Ñ? дÑ?Ñ?гой Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? "

#: glade2/meldapp.glade:1921
#: glade2/meldapp.glade:4343
msgid "<b>Misc</b>"
msgstr "<b>Разное</b>"

#: glade2/meldapp.glade:1989
msgid "Tab width"
msgstr "Шаг Ñ?абÑ?лÑ?Ñ?ии"

#: glade2/meldapp.glade:2047
msgid "Line Wrapping "
msgstr "Ð?еÑ?еноÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ок "

#: glade2/meldapp.glade:2082
msgid "_None"
msgstr "_Ð?еÑ?"

#: glade2/meldapp.glade:2091
msgid "_Character"
msgstr "Ð?о Ñ?имволам"

#: glade2/meldapp.glade:2100
msgid "_Word"
msgstr "Ð?о Ñ?ловам"

#: glade2/meldapp.glade:2126
msgid "Automatically supply missing newline at end of file."
msgstr "Ð?обавлÑ?Ñ?Ñ? Ñ?имвол новой Ñ?Ñ?Ñ?оки в конÑ?е Ñ?айла, еÑ?ли его Ñ?ам неÑ?"

#: glade2/meldapp.glade:2146
msgid "Show line numbers"
msgstr "Ð?оказÑ?ваÑ?Ñ? номеÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?ок"

#: glade2/meldapp.glade:2166
msgid "Use syntax highlighting"
msgstr "Ð?клÑ?Ñ?иÑ?Ñ? подÑ?веÑ?кÑ? Ñ?инÑ?акÑ?иÑ?а"

#: glade2/meldapp.glade:2212
msgid "<b>Edit Menu</b>"
msgstr "<b>РедакÑ?оÑ?</b>"

#: glade2/meldapp.glade:2274
msgid "Edit menu popup invokes"
msgstr "Ð?оманда Ñ?едакÑ?иÑ?ованиÑ? из конÑ?екÑ?Ñ?ного менÑ? вÑ?зÑ?ваеÑ?"

#: glade2/meldapp.glade:2300
msgid "Internal editor"
msgstr "Ð?нÑ?Ñ?Ñ?енний Ñ?едакÑ?оÑ?"

#: glade2/meldapp.glade:2326
msgid "Gnome default editor"
msgstr "ТекÑ?Ñ?овÑ?й Ñ?едакÑ?оÑ? по Ñ?молÑ?аниÑ?"

#: glade2/meldapp.glade:2346
msgid "(gnome-default-editor)"
msgstr "ТекÑ?Ñ?овÑ?й Ñ?едакÑ?оÑ? по Ñ?молÑ?аниÑ?"

#: glade2/meldapp.glade:2385
msgid "Custom command"
msgstr "Ð?олÑ?зоваÑ?елÑ?Ñ?каÑ? команда"

#: glade2/meldapp.glade:2458
msgid "Editor"
msgstr "РедакÑ?оÑ?"

#: glade2/meldapp.glade:2516
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Display</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Ð?неÑ?ний вид</span>"

#: glade2/meldapp.glade:2572
msgid "<b>Drawing Style</b>"
msgstr "<b>Ð?ид полоÑ?Ñ? Ñ? Ñ?азлиÑ?иÑ?ми</b>"

#: glade2/meldapp.glade:2634
msgid "Choose how the central bar of the diff viewer is drawn. You may wish to choose a simpler mode if you find scrolling is slow."
msgstr "Ð?Ñ?беÑ?иÑ?е вид полоÑ?Ñ? Ñ?азлиÑ?ий пÑ?и Ñ?Ñ?авнении. Ð?Ñ?ли пÑ?окÑ?Ñ?Ñ?ка покажеÑ?Ñ?Ñ? вам медленной, попÑ?обÑ?йÑ?е вÑ?бÑ?аÑ?Ñ? вид попÑ?оÑ?е."

#: glade2/meldapp.glade:2660
msgid "Simple : Lines only"
msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ?ой: пÑ?Ñ?мÑ?е линии без заполнениÑ? Ñ?веÑ?ом"

#: glade2/meldapp.glade:2680
msgid "Solid : Filled Quadilaterals"
msgstr "С заполнением: Ñ?веÑ?нÑ?е Ñ?Ñ?апеÑ?ии"

#: glade2/meldapp.glade:2701
msgid "Curved : Filled Curves"
msgstr "Ð?Ñ?ивÑ?е: Ñ?глаженнÑ?е линии, заполненнÑ?е Ñ?веÑ?ом"

#: glade2/meldapp.glade:2748
msgid "<b>Toolbar Appearance</b>"
msgstr "<b>Ð?ид панели инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?ов</b>"

#: glade2/meldapp.glade:2817
msgid "Gnome Default"
msgstr "Ð?о Ñ?молÑ?аниÑ? длÑ? GNOME"

#: glade2/meldapp.glade:2837
msgid "Icons Only"
msgstr "ТолÑ?ко знаÑ?ки"

#: glade2/meldapp.glade:2858
msgid "Text Only"
msgstr "ТолÑ?ко Ñ?екÑ?Ñ?"

#: glade2/meldapp.glade:2879
msgid "Text Under Icons"
msgstr "ТекÑ?Ñ? под знаÑ?ками"

#: glade2/meldapp.glade:2900
msgid "Text Beside Icons"
msgstr "ТекÑ?Ñ? Ñ?бокÑ? оÑ? знаÑ?ков"

#: glade2/meldapp.glade:2954
msgid "Display"
msgstr "Ð?неÑ?ний вид"

#: glade2/meldapp.glade:3012
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">File Filters</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">ФилÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?айлов</span>"

#: glade2/meldapp.glade:3055
msgid "When performing directory comparisons, you may filter out files and directories by name. Each pattern is a list of shell style wildcards separated by spaces."
msgstr "Ð?Ñ?и Ñ?Ñ?авнении папок вÑ? можеÑ?е Ñ?илÑ?Ñ?Ñ?оваÑ?Ñ? Ñ?айлÑ? и папки по иÑ? названиÑ?м. Ð?аждаÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ока - Ñ?Ñ?о Ñ?пиÑ?ок Ñ?айловÑ?Ñ? Ñ?аблонов, Ñ?азделÑ?ннÑ?Ñ? пÑ?обелами."

#: glade2/meldapp.glade:3088
msgid "Ignore symbolic links"
msgstr "Ð?Ñ?опÑ?Ñ?каÑ?Ñ? Ñ?имволиÑ?еÑ?кие Ñ?Ñ?Ñ?лки"

#: glade2/meldapp.glade:3131
msgid "File Filters"
msgstr "ФилÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?айлов"

#: glade2/meldapp.glade:3189
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Text Filters</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">ФилÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?азлиÑ?ий</span>"

#: glade2/meldapp.glade:3232
msgid "When performing file comparisons, you may ignore certain types of changes. Each pattern here is a python regular expression which replaces matching text with the empty string before comparison is performed. If the expression contains groups, only the groups are replaced. See the user manual for more details."
msgstr "Ð?Ñ?и Ñ?Ñ?авнении Ñ?айлов вÑ? можеÑ?е игноÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? опÑ?еделÑ?ннÑ?е Ñ?ипÑ? Ñ?азлиÑ?ий. Ð?деÑ?Ñ? в каждой Ñ?Ñ?Ñ?оке - Ñ?егÑ?лÑ?Ñ?ное вÑ?Ñ?ажение Python; Ñ?овпадаÑ?Ñ?ий Ñ? ним Ñ?екÑ?Ñ? заменÑ?еÑ?Ñ?Ñ? пÑ?Ñ?Ñ?ой Ñ?Ñ?Ñ?окой. Ð?Ñ?ли вÑ?Ñ?ажение Ñ?одеÑ?жиÑ? гÑ?Ñ?ппÑ?, заменÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?олÑ?ко гÑ?Ñ?ппÑ?. Ð?одÑ?обноÑ?Ñ?и можно найÑ?и в Ñ?Ñ?ководÑ?Ñ?ве."

#: glade2/meldapp.glade:3265
msgid "Ignore changes which insert or delete blank lines"
msgstr "Ð?Ñ?опÑ?Ñ?каÑ?Ñ? Ñ?азлиÑ?иÑ? в пÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?окаÑ?"

#: glade2/meldapp.glade:3308
msgid "Text Filters"
msgstr "ФилÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?азлиÑ?ий"

#: glade2/meldapp.glade:3366
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Encoding</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Ð?одиÑ?овки</span>"

#: glade2/meldapp.glade:3422
msgid "<b>Loading</b>"
msgstr "<b>Ð?агÑ?Ñ?зка Ñ?айлов</b>"

#: glade2/meldapp.glade:3490
msgid "When loading, try these codecs in order. (e.g. utf8, iso8859)"
msgstr "Ð?Ñ?обоваÑ?Ñ? кодиÑ?овки в Ñ?Ñ?ом поÑ?Ñ?дке (напÑ?., utf8, iso8859)"

#: glade2/meldapp.glade:3568
msgid "<b>Saving</b>"
msgstr "<b>СоÑ?Ñ?анение Ñ?айлов</b>"

#: glade2/meldapp.glade:3631
msgid "Save in the files original encoding"
msgstr "СоÑ?Ñ?анÑ?Ñ?Ñ? Ñ?айлÑ? в иÑ? иÑ?Ñ?одной кодиÑ?овке"

#: glade2/meldapp.glade:3651
msgid "Save in UTF-8 encoding"
msgstr "СоÑ?Ñ?анÑ?Ñ?Ñ? в UTF-8"

#: glade2/meldapp.glade:3698
msgid "Encoding"
msgstr "Ð?одиÑ?овка"

#: glade2/meldapp.glade:3755
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">CVS</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">УпÑ?авление веÑ?Ñ?иÑ?ми</span>"

#: glade2/meldapp.glade:3811
msgid "<b>Global options</b>"
msgstr "<b>Ð?бÑ?ие паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ?</b>"

#: glade2/meldapp.glade:3874
msgid "Quiet mode (-q)"
msgstr "ТиÑ?ий Ñ?ежим (-q)"

#: glade2/meldapp.glade:3900
msgid "Use Compression (-z)"
msgstr "Ð?Ñ?полÑ?зоваÑ?Ñ? Ñ?жаÑ?ие (-z)"

#: glade2/meldapp.glade:3947
msgid "Ignore .cvsrc (-f)"
msgstr "Ð?е иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? .cvsrc (-f)"

#: glade2/meldapp.glade:3972
msgid "CVS binary"
msgstr "Ð?Ñ?огÑ?амма CVS"

#: glade2/meldapp.glade:3998
msgid "Locate CVS binary : Meld"
msgstr "УкажиÑ?е Ñ?аÑ?положение пÑ?огÑ?аммÑ? CVS : Meld"

#: glade2/meldapp.glade:4063
msgid "<b>Update Options</b>"
msgstr "<b>Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? обновлениÑ?</b>"

#: glade2/meldapp.glade:4126
msgid "Create missing directories (-d)"
msgstr "СоздаваÑ?Ñ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?ие каÑ?алоги (-d)"

#: glade2/meldapp.glade:4146
msgid "Prune empty directories (-P)"
msgstr "УдалÑ?Ñ?Ñ? пÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е каÑ?алоги (-P)"

#: glade2/meldapp.glade:4192
msgid "CVS"
msgstr "УпÑ?авление веÑ?Ñ?иÑ?ми"

#: glade2/meldapp.glade:4229
msgid "_Logo"
msgstr "Ð?наÑ?ок"

#: glade2/meldapp.glade:4287
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Compare</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">СÑ?авнение</span>"

#: glade2/meldapp.glade:4413
msgid "Ignore changes in case; consider upper and lower-case letters equivalent"
msgstr "Ð?Ñ?опÑ?Ñ?каÑ?Ñ? Ñ?азлиÑ?иÑ? в Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?е Ñ?имволов"

#: glade2/meldapp.glade:4465
msgid "<b>Whitespace</b>"
msgstr "<b>Ð?Ñ?обел</b>"

#: glade2/meldapp.glade:4535
msgid "Whitespace is significant"
msgstr "УÑ?иÑ?Ñ?ваÑ?Ñ? вÑ?е пÑ?обелÑ?"

#: glade2/meldapp.glade:4554
msgid "Ignore changes that just insert or delete blank lines"
msgstr "Ð?Ñ?опÑ?Ñ?каÑ?Ñ? Ñ?азлиÑ?иÑ? в Ñ?иÑ?ле пÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ок"

#: glade2/meldapp.glade:4574
msgid "Ignore changes in amount of white space"
msgstr "Ð?гноÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? Ñ?азлиÑ?иÑ? в Ñ?иÑ?ле пÑ?обелов"

#: glade2/meldapp.glade:4627
#: glade2/dirdiff.glade:12
#: glade2/vcview.glade:41
#: glade2/vcview.glade:538
msgid "_Compare"
msgstr "СÑ?авнение"

#: glade2/meldapp.glade:4666
#: glade2/filediff.glade:148
#: glade2/dirdiff.glade:135
#: glade2/vcview.glade:9
msgid "window1"
msgstr "окно1"

#: glade2/filediff.glade:34
#: glade2/filediff.glade:929
msgid "Create Patch"
msgstr "[%s] СоздаÑ?Ñ? заплаÑ?кÑ? на базе Ñ?азниÑ?Ñ?"

#: glade2/filediff.glade:79
msgid "Copy All To _Left"
msgstr "СкопиÑ?оваÑ?Ñ? вÑ?Ñ? влево"

#: glade2/filediff.glade:100
msgid "Copy All To _Right"
msgstr "СкопиÑ?оваÑ?Ñ? вÑ?Ñ? впÑ?аво"

#: glade2/filediff.glade:127
#: glade2/dirdiff.glade:87
msgid "Edit"
msgstr "Ð?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? в Ñ?едакÑ?оÑ?е"

#: glade2/filediff.glade:546
msgid "Save modified files?"
msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? изменÑ?ннÑ?е Ñ?айлÑ??"

#: glade2/filediff.glade:653
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Some files have been modified.\n"
"Which ones would you like to save?</span>"
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Ð?екоÑ?оÑ?Ñ?е Ñ?айлÑ? бÑ?ли измененÑ?.\n"
"Ð?акие из ниÑ? вÑ? Ñ?оÑ?иÑ?е Ñ?оÑ?Ñ?аниÑ?Ñ??</span>"

#: glade2/filediff.glade:691
msgid "Find"
msgstr "Ð?айÑ?и"

#: glade2/filediff.glade:772
msgid "Search for:"
msgstr "Ð?айÑ?и:"

#: glade2/filediff.glade:804
msgid "_Match case"
msgstr "УÑ?иÑ?Ñ?ваÑ?Ñ? _Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?"

#: glade2/filediff.glade:823
msgid "Match _entire word only"
msgstr "ТолÑ?ко _полнÑ?е Ñ?лова"

#: glade2/filediff.glade:842
msgid "_Wrap around"
msgstr "Ð?еÑ?е_Ñ?одиÑ?Ñ? к наÑ?алÑ?"

#: glade2/filediff.glade:861
msgid "Regular e_xpression"
msgstr "_РегÑ?лÑ?Ñ?ное вÑ?Ñ?ажение"

#: glade2/filediff.glade:1000
msgid "Copy to Clipboard"
msgstr "CкопиÑ?оваÑ?Ñ? в бÑ?Ñ?еÑ? обмена"

#: glade2/dirdiff.glade:39
#: glade2/dirdiff.glade:197
msgid "Copy To Left"
msgstr "СкопиÑ?оваÑ?Ñ? влево"

#: glade2/dirdiff.glade:60
#: glade2/dirdiff.glade:215
msgid "Copy To Right"
msgstr "СкопиÑ?оваÑ?Ñ? впÑ?аво"

#: glade2/dirdiff.glade:114
msgid "_Delete Selected"
msgstr "УдалиÑ?Ñ? вÑ?бÑ?анное"

#: glade2/dirdiff.glade:166
#: glade2/vcview.glade:40
msgid "Compare selected"
msgstr "СÑ?авниÑ?Ñ? вÑ?бÑ?анное"

#: glade2/dirdiff.glade:167
msgid "Compare"
msgstr "СÑ?авнение"

#: glade2/dirdiff.glade:198
msgid "Left"
msgstr "Слева"

#: glade2/dirdiff.glade:216
msgid "Right"
msgstr "СпÑ?ава"

#: glade2/dirdiff.glade:233
msgid "Delete selected"
msgstr "УдалиÑ?Ñ? вÑ?бÑ?анное"

#: glade2/dirdiff.glade:262
msgid "Hide selected"
msgstr "СкÑ?Ñ?Ñ?Ñ? вÑ?бÑ?анное"

#: glade2/dirdiff.glade:263
msgid "Hide..."
msgstr "СкÑ?Ñ?Ñ?Ñ?..."

#: glade2/dirdiff.glade:293
msgid "Ignore case of entries"
msgstr "Ð?гноÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?"

#: glade2/dirdiff.glade:294
msgid "Case"
msgstr "Ð?ез Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?а"

#: glade2/dirdiff.glade:325
msgid "Show identical"
msgstr "Ð?оказаÑ?Ñ? иденÑ?иÑ?нÑ?е"

#: glade2/dirdiff.glade:326
msgid "Same"
msgstr "Ð?динаковÑ?е"

#: glade2/dirdiff.glade:344
msgid "Show new"
msgstr "Ð?оказаÑ?Ñ? новÑ?е"

#: glade2/dirdiff.glade:345
msgid "New"
msgstr "Ð?овÑ?е"

#: glade2/dirdiff.glade:363
#: glade2/vcview.glade:108
msgid "Show modified"
msgstr "Ð?оказаÑ?Ñ? изменÑ?ннÑ?е"

#: glade2/dirdiff.glade:364
msgid "Modified"
msgstr "Ð?зменÑ?ннÑ?е"

#: glade2/vcview.glade:71
msgid "Flatten directories"
msgstr "Ð?оказÑ?ваÑ?Ñ? плоÑ?ким Ñ?пиÑ?ком"

#: glade2/vcview.glade:72
msgid "_Flatten"
msgstr "Ð?ак Ñ?пиÑ?ок"

#: glade2/vcview.glade:90
msgid "_Modified"
msgstr "Ð?змененнÑ?е"

#: glade2/vcview.glade:109
msgid "_Normal"
msgstr "_Ð?бÑ?Ñ?нÑ?е"

#: glade2/vcview.glade:127
msgid "Show unversioned files"
msgstr "Ð?оказÑ?ваÑ?Ñ? Ñ?айлÑ?, оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?ие в Ñ?иÑ?Ñ?еме Ñ?пÑ?авлениÑ? веÑ?Ñ?иÑ?ми"

#: glade2/vcview.glade:128
msgid "Non _VC"
msgstr "Ð?ез веÑ?Ñ?ий"

#: glade2/vcview.glade:146
msgid "Ignored"
msgstr "Ð?гноÑ?иÑ?Ñ?емÑ?е"

#: glade2/vcview.glade:177
msgid "Commit"
msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? новÑ?Ñ? веÑ?Ñ?иÑ? в Ñ?иÑ?Ñ?еме Ñ?пÑ?авлениÑ? веÑ?Ñ?иÑ?ми"

#: glade2/vcview.glade:178
#: glade2/vcview.glade:580
msgid "_Commit"
msgstr "Ð?аÑ?икÑ?иÑ?оваÑ?Ñ?"

#: glade2/vcview.glade:195
msgid "Update"
msgstr "Ð?бновиÑ?Ñ?"

#: glade2/vcview.glade:196
#: glade2/vcview.glade:559
msgid "_Update"
msgstr "_Ð?бновиÑ?Ñ?"

#: glade2/vcview.glade:213
msgid "Add to VC"
msgstr "Ð?обавиÑ?Ñ? Ñ?айл(Ñ?) в Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? Ñ?пÑ?авлениÑ? веÑ?Ñ?иÑ?ми"

#: glade2/vcview.glade:214
#: glade2/vcview.glade:634
msgid "_Add"
msgstr "Ð?об_авиÑ?Ñ?"

#: glade2/vcview.glade:231
msgid "Remove from VC"
msgstr "УдалиÑ?Ñ? Ñ?айл(Ñ?) из Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? Ñ?пÑ?авлениÑ? веÑ?Ñ?иÑ?ми"

#: glade2/vcview.glade:232
#: glade2/vcview.glade:676
msgid "_Remove"
msgstr "У_далиÑ?Ñ?"

#: glade2/vcview.glade:264
msgid "Delete locally"
msgstr "УдалиÑ?Ñ? Ñ?абоÑ?Ñ?Ñ? копиÑ?"

#: glade2/vcview.glade:607
msgid "_Edit"
msgstr "_РедакÑ?иÑ?оваÑ?Ñ?"

#: glade2/vcview.glade:655
msgid "Add _Binary"
msgstr "Ð?обавиÑ?Ñ? как двоиÑ?нÑ?й Ñ?айл"

#: glade2/vcview.glade:711
msgid "Remove _Locally"
msgstr "УдалиÑ?Ñ? Ñ?абоÑ?Ñ?Ñ? копиÑ?"

#: glade2/vcview.glade:733
msgid "VC Log"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?нал Ñ?пÑ?авлениÑ? веÑ?Ñ?иÑ?ми"

#: glade2/vcview.glade:833
msgid "Commit Files"
msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? Ñ?айлÑ? в Ñ?иÑ?Ñ?еме Ñ?пÑ?авлениÑ? веÑ?Ñ?иÑ?ми"

#: glade2/vcview.glade:921
msgid "Previous Logs"
msgstr "Ð?Ñ?оÑ?лÑ?е комменÑ?аÑ?ии"

#: glade2/vcview.glade:984
msgid "Log Message"
msgstr "Ð?апиÑ?Ñ? в жÑ?Ñ?нале Ñ?пÑ?авлениÑ? веÑ?Ñ?иÑ?ми"

#: glade2/vcview.glade:1023
msgid "Compare Options"
msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки Ñ?Ñ?авнениÑ?"

#: glade2/vcview.glade:1093
msgid "Local copy against same remote revision"
msgstr "СвоÑ? копиÑ? Ñ? Ñ?ооÑ?веÑ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?ей Ñ?евизией на Ñ?еÑ?веÑ?е"

#: glade2/vcview.glade:1118
msgid "Local copy against other remote revision"
msgstr "СвоÑ? копиÑ? Ñ? дÑ?Ñ?гой Ñ?евизией на Ñ?еÑ?веÑ?е"

#: glade2/vcview.glade:1231
msgid "Date"
msgstr "Ð?аÑ?а"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]