Re: [gnome-cy] Site updatesHelo,

Yn Firebird Cymraeg byddwn ni'n cynnwys y nodau tudalen welwch chi yn yr atodiad fel rhagosodiadau yn proffiliau newydd. Mae'n cynnwys dipyn o 'Quick Searches' Cymraeg ychwanegol;

Omnivore (hllcy <gair Saesneg> , hllen <gair Cymraeg>)
Geiriadur Cymraeg-Saesneg arlein y BBC (en <gair Cymraeg>, cy <gair Saesneg>)
a Cymru ar y We (cayw <term chwilio>)
Google Cymraeg (google <term chwilio>)

Croeso i chi eu mewnforio i'ch porwyr. Gadewch i mi gwybod os da chi'n gwybod am rhagor o 'Quick Searches' defnyddiol Cymraeg.

Diolch i ti Kevin am addasu'r hollysydd.

Hwyl,
Dewi.Ysgrifennodd Kevin Donnelly:

Just a note to say that I have revamped the KGyfieithu site (not the actual Kartouche translation bit) to make it a bit cleaner. I've tested it on Konq, Moz, IE6/XP, and IE5/95, and it seems to be OK, but if anyone notices any "issues", can they let me know, please?

Also, following a suggestion from Dewi, Omnivore is now available as a Web Shortcut from Konqueror. To set this up: 1. Go to Settings -> Configure Konqueror and choose the Web Shortcuts icon in the left pane;
2.  Click Add, and fill in the fields as follows:
Search provider name: Omnivore
Search URI: http://www.kyfieithu.co.uk/kartouche/omnivore/index php?word=\{ }
URI shortcuts: om
3. In the browser, enter something like "om: link" (without the quotes), and you will get English page-furniture, and an English->Welsh lookup.

If you want to have page-furniture in Welsh, use:
http://www.kyfieithu.co.uk/kartouche/omnivore/index php?word=\{ }&lg=cy
as the Search URI, and if you also want to do a Welsh->English lookup, use:
http://www.kyfieithu.co.uk/kartouche/omnivore/index php?word=\{ }&lg=cy&dir=cy
You could, of course, set up different URI shortcuts for each of this, eg ome, omw.

Dewi has passed on an instruction page for Moz, which should allow it to work similarly, but I haven't actually set it up yet:
http://devedge.netscape.com/viewsource/2002/bookmarks/


Title: Bookmarks

Bookmarks

Ffolder Bar Nodau Tudalen

Ychwanegwch nodau tudalen i'r ffolder yma i'w weld nhw ar y Bar Nodau Tudalen.

Cymru Ar y We

CAYW: Cymru ar y We

A-DD

Dwyieithrwydd
Dulliau cyfriadurol arbennig
Drama Saesneg
Drama Gymraeg
Diwydiant bwyd
Dinbych (Sir)--Hanes
Dinbych (Sir)--Gwybodaeth cymunedol
Dinbych (Sir)--Daearyddiaeth a theithio
Dinasyddiaeth
Dawns
Datganoli
Datblygiad ymgynhaliol
Datblygiad trefol
Datblygiad gwledig
Datblygiad economaidd a thyfiant--Gogledd Cymru
Datblygiad economaidd a thyfiant--De Cymru
Datblygiad economaidd a thyfiant--Adnoddau cyffredinol
Darlunio ac addurno
Daearyddiaeth hanesyddol
Chwaraeon
Cysylltiadau rhyngwladol
Cysylltiadau cyhoeddus
Cysylltiadau a thelegyfathrebu
Cyrff ymghyngorol
Cynulleidfaoedd crefyddol ac
Cynhyrchu
Cynhyrchu
Cymunedau--Cynllunio a datblygu
Cymunedau gwledig
Cymunedau
Cymry yn Asia
Cymry--Patagonia
Cymry--Gogledd America
Cymry--Awstralia
Cymru--teithio
Cymru--Daearyddiaeth
Cymru--Cyfryngau newyddion, papurau newydd
Cymhlygau chwaraeon
Cymdeithasau amrywiol
Cymdeithasadau gwaith crefyddol
Cyllid cyhoeddus
Cyhoeddwyr a chyhoeddi
Cyhoeddiadau cyfresol a chyffredinol
Cyfrifiadureg--Cyfarwyddyd addysgol
Cyfrifiadureg--Addysg
Cyfrifiadureg a phrosesu data
Cyfraith gyfansoddiadol a gweinyddol
Cyfraith awdurdodau ac ardaloedd penodol
Cyfraith
Cyflenwad dŵr
Cyfieithu
Cyfeiriaduron i adnoddau'r rhyngrwyd
Cyfathrebu cyfrifiadurol
Cyfansoddwyr
Cydadwaith cymdeithasol
Cwricwlwm
Cristnogaeth & diwinyddiaeth Gristnogol
Criced
Crefydd
Conwy--Hanes
Conwy--Gwybodaeth cymunedol
Conwy--Daearyddiaeth a theithio
Colegau addysg bellach
Coedwigoedd
Cludiant ar reilffyrdd
Cludiant ar gamlesi a fferiau
Cludiant ar ddŵr, trwy'r awyr
Cludiant
Cloddio--Llechi
Cloddio--Gweithgareddau perthnasol
Cloddio--Glo
Cloddio am gopr
Cestyll
Ceredigion--Hanes
Ceredigion--Gwybodaeth cymunedol
Ceredigion--Daearyddiaeth a theithio
Cerddoriaeth werin
Cerddoriaeth, Recordio
Cerddoriaeth leisiol
Cerddoriaeth
Cerdded
Cerbydau modur, gyrru
Cerameg a thechnolegau cysylltiedig
Cenadaethau
Celfyddydau--Sefydliadau ac rheolaeth
Celfyddydau--Addysg, ymchwil a phynciau cysylltiedig
Celfyddydau adloniadol a mynegiannol
Celfyddydau
Celf dinesig a thirweddol
Catalogau arlein
Castell-nedd Port Talbot--Gwybodaeth cymunedol
Castell-nedd Port Talbot--Daearyddiaeth a theithio
Casnewydd--Hanes
Camddefnyddio sylweddau
Caerffili--Hanes
Caerffili--Gwybodaeth cymunedol
Caerfyrddin (Sir)--Hanes
Caerfyrddin (Sir)--Gwybodaeth cymunedol
Caerfyrddin (Sir)--Daearyddiaeth a theithio
Caerdydd--Hanes
Caerdydd--Gwybodaeth cymunedol
Caerdydd--Daearyddiaeth a theithio
Cadwraeth bywyd gwyllt
Cadwraeth adnoddau naturiol
Cadeirlannau
Bywyd awyr agored
Bywgraffiadau
Bysiau
Bwyd a diod
Busnesau bychan
Bro Morgannwg--History
Bro Morgannwg--Gwybodaeth cymunedol
Bro Morgannwg--Daearyddiaeth a theithio
Brioffetau
Blaenau Gwent--Hanes
Blaenau Gwent--Gwybodaeth cymunedol
Beicio a gweithgareddau perthnasol
Beibl
Barddoniaeth Saesneg
Barddoniaeth Gymraeg
Awtistiaeth
Aur
Arsyllfeydd
Argraffu--Hanes y diwydiant
Argraffu a gweithgareddau perthnasol
Arferion, moesau a llên gwerin
Archifau
Archeoleg
Anifeiliaid (Swoleg)
Anhwylderau meddyliol
Anafiadau athletig
Anabledd--Gwasanaethau
Amgueddfeydd
Amaethyddiaeth--Technegau, offer, defnyddiau
Amaethyddiaeth
Ailgylchu
Afiechyd
Addysg uwchradd
Addysg uwch
Addysg sylfaenol i oedolion
Addysg--Materion polisi cyhoeddus
Addysg oedolion
Addysg gydweithredol
Addysg grefyddol
Addysg elfennol
Addysg electronig hirbell
Addysg ddwyieithiog
Addysg arbenning
Addysg a thechnoleg
Addysg
Addurno
Adnewyddiad crefyddol
Adeiladau hanesyddol
Adar
Achubiaeth bywyd gwyllt
Abertawe--Hanes
Abertawe--Gwybodaeth cymunedol
Abertawe--Daearyddiaeth a theithio

E-NG

Fflint (Sir)--Hanes
Fflint (Sir)--Gwybodaeth cymunedol
Fflint (Sir)--Daearyddiaeth a theithio
Ffiseg
Ffilm--Triniaeth lyfrgellyddol
Ffermio Organig
Ffarmacoleg a Therapiwteg
Fertebriaid, gwaed oer
Ewro
Enwadau a sectau Cristnogol
Elusennau
Electroneg
Eglwys Rhufain
Eglwys Geltaidd
Eglwys Fore ac Eglwysi'r Dwyrain
Eglwys Bresbyteraidd & Phiwritaniaeth
Eglwys Anglicanaidd
Efengyliaeth
Economeg--Adnoddau cyffredinol
Economeg tir ac arian
Economeg llafur
Economeg arian
Ecoleg
Gwasanaethau argyfwng
Gwasanaeth iechyd
Grwpiau hiliol, ethnig a chenedlaethol
Gramadeg
Golff
Gogledd ddwyrain Cymru--Daearyddiaeth a theithio
Gofal cartref a magu plant
Gerddi botaneg
Gemau amrywiol
Geiriaduron
Garddwriaeth
Ffuglen Gymraeg
Ffotograffiaeth
Gyrfaoedd
Gwynedd--Hanes
Gwynedd--Gwybodaeth cymunedol
Gwynedd--Daearyddiaeth a theithio
Gwyliau cerddorol
Gwyliau celfyddydol
Gwyddorau naturiol--Trefniadaeth ac rheolaeth
Gwyddorau naturiol--Cyfnodolion
Gwyddorau naturiol--Addysg, ymchwil a phynciau cysylltiedig
Gwyddorau cymdeithasol
Gwyddor gwleidyddiaeth
Gwybodaeth i ddefnyddwyr
Gwleidyddiaeth--Proses
Gweithredu cymunedol
Gweinyddiaeth leol
Gweinyddiaeth gyhoeddus--Yr Undeb Ewropeaidd
Gweinyddiaeth gyhoeddus--Ynysoedd Prydain
Gweinyddiaeth gyhoeddus--Economi a'r amgylchedd
Gweinyddiaeth gyhoeddus--Cymru
Gwasaneth tân
Gwasanaethau lles cymdeithasol
Gwasanaethau i deithwyr
Gwasanaethau heddlu
Gwasanaethau gwirfoddol

H-LL

Llenyddiaeth Saesneg
Llenyddiaeth Gymraeg--Addysg, ymchwil a phynciau perthnasol
Llenyddiaeth Gymraeg
Llenyddiaeth Geltaidd
Llenyddiaeth
Lleisiau cymysg
Llawysgrifau
Jas
Islam, Babiaeth, Ffydd y Baha'i
Ifanc--Gwasanaethau
Ieithoedd Celtaidd
Iechyd galwedigaethol
Iaith Gymraeg--Sefydliadau a rheolaeth
Iaith Gymraeg--Astudio a dysgu
Iaith Gymraeg--Adnoddau cyffredinol
Iaith Gymraeg--Addysg, ymchwil, a phynciau perthnasol
Hyfforddiant galwedigaethol
Hybu iechyd
Henoed--Gwasanaethau i'r
Hawliau sifil a gwleidyddol
Hanes Teulu
Hanes Cymru
Llên gwerin
Llyfryddiaethau--Gwaith o leoedd penodol
Llyfryddiaethau--Gwaith ar destunau penodol
Llyfrgellyddiaeth a gwybodaeth
Llyfrgelloedd--cydweithredoedd ac rhannu adnoddau
Llyfrgelloedd ysgolion
Llyfrgelloedd prifysgolion a cholegau
Llyfrgelloedd meddygol
Llyfrgelloedd i destunau penodol
Llyfrgelloedd cyhoeddus
Llyfrgelloedd cenedlaethol a llywodraethol
Llyfrgelloedd
Llyfrgell--cyfundrefnau
Lluniau symudol, radio a theledu
Llongau--hanes
Llenyddiaeth Saesneg--gwaith amrywiol

M-PH

Methodistiaid
Meteoroleg
Meteleg
Merthyr Tudful--Hanes
Merthyr Tudful--Gwybodaeth cymunedol
Menywod--Cydraddoldeb
Menter i'r lleiafrifoedd
Menter busnes
Meddygaeth--Cyfundrefnau
Meddygaeth--Addysg, ymchwil a phynciau perthnasol
Meddygaeth
Mathemateg
Masnach ryngwladol
Masnach
Mapiau
Mamaliaid
Magu anifeiliaid
Mabolgampau dŵr ac awyr
Orielau, amgueddfeydd, a chasgliadau preifat
Opera
Offerynnau ac ensembles
Nyrsio
Newyddiaduriaeth, cyhoeddi a chyfryngau newyddion
Neuaddau cyngerdd
Mynydda
Mynwy (Sir)--Hanes
Mynwy (Sir)--Gwybodaeth cymunedol
Mynwy (Sir)--Daearyddiaeth a theithio
Mwynyddiaeth
Mudiadau cydweithredol
Pêl droed
Pysgota, hela, saethu
Pyrth awyr
Prosesu cynnyrch llaeth a chynhyrchion cysylltiedig
Proses ddeddfwriaethol
Problemau'r amgylchfyd
Problemau a gwasanaethau cymdeithasol eraill
Prifysgolion a cholegau
Powys--Hanes
Powys--Gwybodaeth cymunedol
Powys--Daearyddiaeth a theithio
Porthladdoedd
Pontydd
Plwyfi--Gweinyddiaeth
Pleidiau gwleidyddol
Planhigion (Botaneg)
Perfformiadau lwyfan
Pererindodau
Perchenogaeth gyhoeddus tir: ystad real
Pensaernïaeth
Pensaerniaeth eglwysig
Penfro (Sir)--Hanes
Penfro (Sir)--Gwybodaeth cymunedol
Penfro (Sir)--Daearyddiaeth a theithio
Pen-y-bont ar Ogwr--Hanes
Pen-y-bont ar Ogwr--Gwybodaeth cymunedol
Peirianyddiaeth ynni
Peirianwaith militaraidd a morwrol
Peirianwaith hydrolig
Peirianneg gemegol
Peiriannau gwynt
Peirianeg iechydol a bwrdeistrefol
Paentio

R-TH

Twristiaeth--Cefnogaeth busnes
Trydanol
Trac a chae
Torfaen--Hanes
Torfaen--Gwybodaeth cymunedol
Tlawd--Gwasanaethau
Telynau
Teledu
Tecstiliau
Technoleg--Cyfnodolion
Technoleg--Addysg
Technoleg
Tai
Systemau aml-gyfryngol
Stampiau post
Siambrau masnach
Seryddiaeth
Seicoleg cymunedol
Seicoleg
Safonau ysgol ac achrediad
Rygbi
Rhyngwynebu a chyfathrebu
Rhyngrwyd
Rhwydwaith cyfrifiadurol a chyfathrebu
Rhondda Cynon Taf--Hanes
Rhondda Cynon Taf--Gwybodaeth cymunedol
Rhondda Cynon Taf--Daearyddiaeth a theithio
Rheoliad gweithgaredd economeg
Rheolaeth traffig
Rheolaeth a gwasanaethau cynorthwyol
Radio

U-Y

Ystadegaeth
Ysgolion amaethyddol
Ysgolion a gweithgareddau
Ysbytai
Ynys Môn--Hanes
Ynys Môn--Gwybodaeth cymunedol
Ynys Môn--Daearyddiaeth a theithio
Ynni adnewyddol
Ynni
Ymfudo rhyngwladol
Ymchwil addysgol
Wrecsam--Hanes
Wrecsam--Gwybodaeth cymunedol
Undebau llafur

Cymru'r Byd
Meddal
Maes E
Canolfan Bedwyr
Cynulliad


Gwybodaeth Mozilla Firebird & Mozilla

Gwybodaeth ynghylch Mozilla Firebird and Mozilla

Prosiect Mozilla Firebird
Tudalennau Mozilla Firebird ar gyfer ddatblygwyr
Cymorth Mozilla Firebird
Safle Cymoth Mozilla Firebird David Tenser
Estyniadau Mozilla Firebird
Estyniadau ac ychwanegion ar gyfer Mozilla Firebird
Themâu Mozilla Firebird
Themâu ar gyfer Mozilla Firebird
MozillaZine
Newyddion diweddaraf o'r gymuned Mozilla
Trafodaethau Mozilla Firebird
Trafodaethau MozillaZine ynghylch Mozilla Firebird
FAQ Ategynion
Cwestiynnau ofynnir yn aml am ategynion Mozilla Firebird


Chwiliadau Chwim

Chwiliadau bach handi ellir defnyddio yn y bar cyfeiriadau.

Defnyddio chwiliadau cyflym Mozilla Firebird
Dysgwch sut i greu a dfnyddio chwiliadau chwim Mozilla Firebird eich hunain.
Chwiliad Chwim Cymru Ar Y We
Rhowch "cayw <term chwilio>" yn y bar cyfeiriadau i berfformio ymchwiliad chwim ar wefan Cymru Ar Y We.
Chwiliad Chwim Google
Rhowch "google <term chwilio>" yn y bar cyfeiriadau i berfformio chwiliad yn Google
Chwiliad Chwim 'Dwi'n Teimlo'n Lwcus'
Rhowch "goto <term>" yn y bar cyfeiriad i cael rhestr Google am am y term.
Chwiliad Chwim Dictionary.com
Rhowch "dict <gair Saesneg>"yn y bar cyfeiriad i berfformio ymchwiliad mewn geiriaduron ar-lein.
Chwiliad Chwim Geiriadur
Rhowch "webster <gair Saesneg>" yn y bar cyfeiriadau i berfformio ymchwiliad yn y geiriadur Webster.
Chwiliad Chwim Hollysydd i Saesneg
Rhowch "hllen <term chwilio>" yn y bar cyfeiriadau i'r hollysydd cnoi geiriau Cymraeg a poeri allan Saesneg
Chwiliad Chwim Hollysydd i Gymraeg
Rhowch "hllcy <term chwilio>" yn y bar cyfeiriadau i'r hollysydd cnoi geiriau Saesneg a poeri allan Cymraeg
Chwiliad Chwim Symbol Stoc
Rhowch "quot <symbol>" yn y bar cyfeiriadau i gwybod rhagor um unrhyw symbol stoc.


Imported IE Favorites

Linkit

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]