[libsoup] Update Catalan translationcommit 4279980fe66b2d95d75d5e8ac79dfbee8ca3b885
Author: Jordi Mas <jmas softcatala org>
Date:   Sun Jul 1 08:41:19 2018 +0200

    Update Catalan translation

 po/ca.po | 99 ++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 file changed, 52 insertions(+), 47 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 5941c4df..240b2134 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -7,10 +7,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libsoup master\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=libsoup&keywords=I18N+L10N&component=Misc\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-08-28 17:31+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-08-21 23:33+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/libsoup/issues\n";
+"POT-Creation-Date: 2018-06-10 17:49+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-01 08:39+0200\n"
 "Last-Translator: Xavi Ivars <xavi ivars gmail com>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
 "Language: ca\n"
@@ -18,161 +17,167 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
 "X-Project-Style: gnome\n"
 
-#: ../libsoup/soup-body-input-stream.c:139
-#: ../libsoup/soup-body-input-stream.c:170
-#: ../libsoup/soup-body-input-stream.c:203 ../libsoup/soup-message-io.c:237
+#: libsoup/soup-body-input-stream.c:139 libsoup/soup-body-input-stream.c:170
+#: libsoup/soup-body-input-stream.c:203 libsoup/soup-message-io.c:238
 msgid "Connection terminated unexpectedly"
 msgstr "S'ha finalitzat la connexió inesperadament"
 
-#: ../libsoup/soup-body-input-stream.c:459
+#: libsoup/soup-body-input-stream.c:459
 msgid "Invalid seek request"
 msgstr "La petició de cerca no és vàlida"
 
-#: ../libsoup/soup-body-input-stream.c:487
+#: libsoup/soup-body-input-stream.c:487
 msgid "Cannot truncate SoupBodyInputStream"
 msgstr "No es pot truncar el SoupBodyInputStream"
 
-#: ../libsoup/soup-cache-input-stream.c:76
+#: libsoup/soup-cache-input-stream.c:76
 msgid "Network stream unexpectedly closed"
 msgstr "S'ha tancat inesperadament el flux de xarxa"
 
-#: ../libsoup/soup-cache-input-stream.c:291
+#: libsoup/soup-cache-input-stream.c:291
 msgid "Failed to completely cache the resource"
 msgstr "No s'ha pogut carregar completament el recurs a la memòria cau"
 
-#: ../libsoup/soup-converter-wrapper.c:189
+#: libsoup/soup-converter-wrapper.c:189
 #, c-format
 msgid "Output buffer is too small"
 msgstr "La memòria intermèdia de sortida és massa petita"
 
-#: ../libsoup/soup-message-client-io.c:41
+#: libsoup/soup-message-client-io.c:41
 msgid "Could not parse HTTP response"
 msgstr "No s'ha pogut analitzar la resposta HTTP"
 
-#: ../libsoup/soup-message-client-io.c:66
+#: libsoup/soup-message-client-io.c:66
 msgid "Unrecognized HTTP response encoding"
 msgstr "No es reconeix la codificació de la resposta HTTP"
 
-#: ../libsoup/soup-message-io.c:387 ../libsoup/soup-message-io.c:1015
+#: libsoup/soup-message-io.c:263
+msgid "Header too big"
+msgstr "Capçalera massa gran"
+
+#: libsoup/soup-message-io.c:396 libsoup/soup-message-io.c:1024
 msgid "Operation would block"
 msgstr "L'operació bloquejaria"
 
-#: ../libsoup/soup-message-io.c:967 ../libsoup/soup-message-io.c:1000
+#: libsoup/soup-message-io.c:976 libsoup/soup-message-io.c:1009
 msgid "Operation was cancelled"
 msgstr "S'ha cancel·lat l'operació"
 
-#: ../libsoup/soup-message-server-io.c:64
+#: libsoup/soup-message-server-io.c:64
 msgid "Could not parse HTTP request"
 msgstr "No s'ha pogut analitzar la petició HTTP"
 
-#: ../libsoup/soup-request.c:141
+#: libsoup/soup-request.c:141
 #, c-format
 msgid "No URI provided"
 msgstr "No s'ha proporcionat cap URI"
 
-#: ../libsoup/soup-request.c:151
+#: libsoup/soup-request.c:151
 #, c-format
 msgid "Invalid “%s” URI: %s"
 msgstr "L'URI «%s» no és vàlid: %s"
 
-#: ../libsoup/soup-server.c:1725
+#: libsoup/soup-server.c:1725
 msgid "Can’t create a TLS server without a TLS certificate"
 msgstr "No es pot crear un servidor de TLS sense un certificat TLS"
 
-#: ../libsoup/soup-server.c:1742
+#: libsoup/soup-server.c:1742
 #, c-format
 msgid "Could not listen on address %s, port %d: "
 msgstr "No es pot escoltar a l'adreça %s, port %d: "
 
-#: ../libsoup/soup-session.c:4517
+#: libsoup/soup-session.c:4534
 #, c-format
 msgid "Could not parse URI “%s”"
 msgstr "No s'ha pogut analitzar l'URI «%s»"
 
-#: ../libsoup/soup-session.c:4554
+#: libsoup/soup-session.c:4571
 #, c-format
 msgid "Unsupported URI scheme “%s”"
 msgstr "L'esquema d'URI «%s» és incompatible"
 
-#: ../libsoup/soup-session.c:4576
+#: libsoup/soup-session.c:4593
 #, c-format
 msgid "Not an HTTP URI"
 msgstr "No és un URI HTTP"
 
-#: ../libsoup/soup-session.c:4762
+#: libsoup/soup-session.c:4791
 msgid "The server did not accept the WebSocket handshake."
-msgstr ""
-"El servidor no ha acceptat la conformitat de la connexió del WebSocket."
+msgstr "El servidor no ha acceptat la conformitat de la connexió del WebSocket."
 
-#: ../libsoup/soup-socket.c:148
+#: libsoup/soup-socket.c:148
 msgid "Can’t import non-socket as SoupSocket"
 msgstr "No es pot importar un objecte que no sigui un sòcol com a SoupSocket"
 
-#: ../libsoup/soup-socket.c:166
+#: libsoup/soup-socket.c:166
 msgid "Could not import existing socket: "
 msgstr "No s'ha pogut importar un sòcol existent: "
 
-#: ../libsoup/soup-socket.c:175
+#: libsoup/soup-socket.c:175
 msgid "Can’t import unconnected socket"
 msgstr "No es pot importar un sòcol desconnectat"
 
-#: ../libsoup/soup-websocket.c:338 ../libsoup/soup-websocket.c:347
+#: libsoup/soup-websocket.c:338 libsoup/soup-websocket.c:347
 msgid "WebSocket handshake expected"
 msgstr "S'esperava una conformitat de la connexió del WebSocket"
 
-#: ../libsoup/soup-websocket.c:355
+#: libsoup/soup-websocket.c:355
 msgid "Unsupported WebSocket version"
 msgstr "Versió del WebSocket no implementada"
 
-#: ../libsoup/soup-websocket.c:364
+#: libsoup/soup-websocket.c:364
 msgid "Invalid WebSocket key"
 msgstr "Clau del WebSocket invàlida"
 
-#: ../libsoup/soup-websocket.c:374
+#: libsoup/soup-websocket.c:374
 #, c-format
 msgid "Incorrect WebSocket “%s” header"
 msgstr "La capçalera «%s» del WebSocket és incorrecta"
 
-#: ../libsoup/soup-websocket.c:383
+#: libsoup/soup-websocket.c:383
 msgid "Unsupported WebSocket subprotocol"
 msgstr "Subprotocol del WebSocket no implementat"
 
-#: ../libsoup/soup-websocket.c:510
+#: libsoup/soup-websocket.c:510
 msgid "Server rejected WebSocket handshake"
 msgstr "El servidor ha rebutjat la conformitat de la connexió del WebSocket"
 
-#: ../libsoup/soup-websocket.c:518 ../libsoup/soup-websocket.c:527
+#: libsoup/soup-websocket.c:518 libsoup/soup-websocket.c:527
 msgid "Server ignored WebSocket handshake"
 msgstr "El servidor ha ignorat la conformitat de la connexió del WebSocket"
 
-#: ../libsoup/soup-websocket.c:539
+#: libsoup/soup-websocket.c:539
 msgid "Server requested unsupported protocol"
 msgstr "El servidor ha demanat un protocol no implementat"
 
-#: ../libsoup/soup-websocket.c:549
+#: libsoup/soup-websocket.c:549
 msgid "Server requested unsupported extension"
 msgstr "El servidor ha demanat una extensió no implementada"
 
-#: ../libsoup/soup-websocket.c:562
+#: libsoup/soup-websocket.c:562
 #, c-format
 msgid "Server returned incorrect “%s” key"
 msgstr "El servidor ha enviat una clau «%s» incorrecta"
 
-#: ../libsoup/soup-tld.c:188
-msgid "Hostname is an IP address"
-msgstr "El nom d'ordinador és una adreça IP"
+#: libsoup/soup-tld.c:150
+msgid "No public-suffix list available."
+msgstr "No hi ha cap llista de sufixos pública disponible."
 
-#: ../libsoup/soup-tld.c:198 ../libsoup/soup-tld.c:220
+#: libsoup/soup-tld.c:160 libsoup/soup-tld.c:176
 msgid "Invalid hostname"
 msgstr "El nom d'ordinador no és vàlid"
 
-#: ../libsoup/soup-tld.c:250
+#: libsoup/soup-tld.c:167
+msgid "Hostname is an IP address"
+msgstr "El nom d'ordinador és una adreça IP"
+
+#: libsoup/soup-tld.c:188
 msgid "Hostname has no base domain"
 msgstr "El nom d'ordinador no té cap domini base"
 
-#: ../libsoup/soup-tld.c:304
+#: libsoup/soup-tld.c:196
 msgid "Not enough domains"
 msgstr "No hi ha prou dominis"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]