[meld] Update Swedish translationcommit a5ba0683f8d5ab3292b6d616f619ea8a7913fa66
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:  Wed Mar 8 10:40:16 2017 +0000

  Update Swedish translation

 help/sv/sv.po | 1481 +++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 757 insertions(+), 724 deletions(-)
---
diff --git a/help/sv/sv.po b/help/sv/sv.po
index 53937ff..1e49b21 100644
--- a/help/sv/sv.po
+++ b/help/sv/sv.po
@@ -1,12 +1,14 @@
 # Swedish translation for meld help.
-# Copyright © 2015 meld's COPYRIGHT HOLDER
+# Copyright © 2015-2017 meld's COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the meld package.
 # Josef Andersson <josef andersson fripost org>, 2015.
+# Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>, 2017.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: meld master\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-12-17 21:39+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-12-27 00:13+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-02-23 20:48+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-08 10:47+0100\n"
 "Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -22,30 +24,68 @@ msgid "translator-credits"
 msgstr "Josef Andersson <josef andersson fripost org>, 2015"
 
 #. (itstool) path: info/title
-#: C/vc-supported.page:5
+#: C/introduction.page:5 C/file-mode.page:5 C/missing-functionality.page:5
+#: C/folder-mode.page:5 C/preferences.page:5
 msgctxt "sort"
-msgid "3"
-msgstr "3"
+msgid "1"
+msgstr "1"
 
 #. (itstool) path: credit/name
-#: C/vc-supported.page:10 C/file-filters.page:10 C/text-filters.page:11
-#: C/resolving-conflicts.page:10 C/preferences.page:10 C/file-changes.page:10
-#: C/file-mode.page:11 C/flattened-view.page:10 C/index.page:8
-#: C/vc-mode.page:10 C/keyboard-shortcuts.page:10 C/introduction.page:10
-#: C/folder-mode.page:10 C/missing-functionality.page:10 C/command-line.page:10
+#: C/introduction.page:10 C/vc-supported.page:10 C/file-mode.page:11
+#: C/file-filters.page:10 C/missing-functionality.page:10 C/index.page:8
+#: C/command-line.page:10 C/text-filters.page:11 C/flattened-view.page:10
+#: C/vc-mode.page:10 C/folder-mode.page:10 C/resolving-conflicts.page:10
+#: C/preferences.page:10 C/keyboard-shortcuts.page:10 C/file-changes.page:10
 msgid "Kai Willadsen"
 msgstr "Kai Willadsen"
 
 #. (itstool) path: credit/years
-#: C/vc-supported.page:12 C/file-filters.page:12 C/text-filters.page:13
-#: C/resolving-conflicts.page:12 C/file-changes.page:12 C/file-mode.page:13
-#: C/flattened-view.page:12 C/index.page:10 C/vc-mode.page:12
-#: C/keyboard-shortcuts.page:12 C/introduction.page:12 C/folder-mode.page:12
-#: C/missing-functionality.page:12 C/command-line.page:12
+#: C/introduction.page:12 C/vc-supported.page:12 C/file-mode.page:13
+#: C/file-filters.page:12 C/missing-functionality.page:12 C/index.page:10
+#: C/command-line.page:12 C/text-filters.page:13 C/flattened-view.page:12
+#: C/vc-mode.page:12 C/folder-mode.page:12 C/resolving-conflicts.page:12
+#: C/keyboard-shortcuts.page:12 C/file-changes.page:12
 msgid "2012"
 msgstr "2012"
 
 #. (itstool) path: page/title
+#: C/introduction.page:15
+msgid "What is Meld?"
+msgstr "Vad är Meld?"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/introduction.page:16
+msgid ""
+"<app>Meld</app> is a tool for comparing files and directories, and for "
+"resolving differences between them. It is also useful for comparing changes "
+"captured by version control systems."
+msgstr ""
+"<app>Meld</app> är ett verktyg för att jämföra filer och kataloger, och för "
+"att lösa skillnader mellan dem. Den är också användbar för att jämföra "
+"ändringar registrerade i versionshanteringssystem."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/introduction.page:22
+msgid ""
+"<app>Meld</app> shows differences between two or three files (or two or "
+"three directories) and allows you to move content between them, or edit the "
+"files manually. <app>Meld</app>'s focus is on helping developers compare and "
+"merge source files, and get a visual overview of changes in their favourite "
+"version control system."
+msgstr ""
+"<app>Meld</app> visar skillnader mellan två eller tre filer (eller två eller "
+"tre kataloger) och låter dig flytta innehåll mellan dem, eller redigera "
+"filerna manuellt. <app>Meld</app>s fokus ligger på att hjälpa utvecklare "
+"jämföra och sammanfoga källfiler, och att ge en visuell överblick av "
+"ändringar i deras favorit-versionshanteringssystem."
+
+#. (itstool) path: info/title
+#: C/vc-supported.page:5
+msgctxt "sort"
+msgid "3"
+msgstr "3"
+
+#. (itstool) path: page/title
 #: C/vc-supported.page:15
 msgid "Supported version control systems"
 msgstr "Versionshanteringssystem som stöds"
@@ -91,10 +131,142 @@ msgstr ""
 "inte lika vältestade; rapportera fel till <link href=\"https://bugzilla.";
 "gnome.org/\">GNOME bugzilla</link>."
 
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/file-mode.page:17
+msgid "Getting started comparing files"
+msgstr "Att komma igång med att jämföra filer"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/file-mode.page:19
+msgid ""
+"<app>Meld</app> lets you compare two or three text files side-by-side. You "
+"can start a new file comparison by selecting the <guiseq><gui style=\"menu"
+"\">File</gui><gui style=\"menuitem\">New...</gui></guiseq> menu item."
+msgstr ""
+"<app>Meld</app> låter dig jämföra två eller tre textfiler sida-vid-sida. Du "
+"kan starta en ny filjämförelse genom att välj menyobjektet <guiseq><gui "
+"style=\"menu\">Arkiv</gui><gui style=\"menuitem\">Ny...</gui></guiseq>."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/file-mode.page:26
+msgid ""
+"Once you've selected your files, <app>Meld</app> will show them side-by-"
+"side. Differences between the files will be highlighted to make individual "
+"changes easier to see. Editing the files will cause the comparison to update "
+"on-the-fly. For details on navigating between individual changes, and on how "
+"to use change-based editing, see <link xref=\"file-changes\"/>."
+msgstr ""
+"När du väl har markerat dina filer kommer <app>Meld</app> att visa dem sida-"
+"vid-sida. Skillnader mellan filerna kommer att markeras för att göra "
+"individuella ändringar enklare att se. Att redigera filer kommer att få "
+"jämförelsen att uppdatera direkt. För detaljer om navigering mellan "
+"individuella ändringar och hur man använder ändrings-baserad redigering, se "
+"<link xref=\"file-changes\"/>."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/file-mode.page:35
+msgid "<app>Meld</app>'s file comparisons"
+msgstr "<app>Meld</app>s filjämförelser"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/file-mode.page:37
+msgid ""
+"There are several different parts to a file comparison. The most important "
+"parts are the editors where your files appear. In addition to these editors, "
+"the areas around and between your files give you a visual overview and "
+"actions to help you handle changes between the files."
+msgstr ""
+"Det finns flera olika delar vid en filjämförelse. De viktigaste delarna är "
+"redigerarna där dina filer visas. Förutom dessa redigerare ger områdena "
+"kring och mellan dina filer en visuell överblick samt åtgärder för att "
+"hjälpa dig att hantera ändringar mellan filerna."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/file-mode.page:43
+msgid ""
+"On the left and right-hand sides of the window, there are two small vertical "
+"bars showing various coloured blocks. These bars are designed to give you an "
+"overview of all of the differences between your two files. Each coloured "
+"block represents a section that is inserted, deleted, changed or in conflict "
+"between your files, depending on the block's colour used."
+msgstr ""
+"På den vänstra och den högra sidan av fönstret finns två vertikala rullister "
+"som visar olika färgade block. Dessa rullister är designade för att ge dig "
+"en överblick av alla skillnader mellan dina två filer. Varje färgat block "
+"representerar ett avsnitt som är infogat, borttaget, ändrat eller i konflikt "
+"mellan dina filer beroende på färgen blocket använder."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/file-mode.page:50
+msgid ""
+"In between each pair of files is a segment that shows how the changed "
+"sections between your files correspond to each other. You can click on the "
+"arrows in a segment to replace sections in one file with sections from the "
+"other. You can also delete, copy or merge changes. For details on what you "
+"can do with individual change segments, see <link xref=\"file-changes#change-"
+"actions\"/>."
+msgstr ""
+"Mellan varje par av filer finns ett segment som visar hur de ändrade "
+"avsnitten mellan dina filer motsvaras av varandra. Du kan klicka på pilarna "
+"i ett avsnitt för att ersätta avsnitt i en fil med avsnitt från det andra. "
+"Du kan också ta bort, kopiera eller sammanfoga ändringar. För detaljer om "
+"vad du kan göra med individuella ändringssegment, se <link xref=\"file-"
+"changes#change-actions\"/>."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/file-mode.page:62
+msgid "Saving your changes"
+msgstr "Spara dina ändringar"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/file-mode.page:64
+msgid ""
+"Once you've finished editing your files, you need to save each file you've "
+"changed."
+msgstr ""
+"När du väl har slutat redigera dina filer behöver du spara varje fil du har "
+"ändrat."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/file-mode.page:68
+msgid ""
+"You can tell whether your files have been saved since they last changed by "
+"the save icon that appears next to the file name above each file. Also, the "
+"notebook label will show an asterisk (<code>*</code>) after any file that "
+"hasn't been saved."
+msgstr ""
+"Du kan avgöra huruvida dina filer har ändrats sedan senaste ändringen genom "
+"spara-ikonen som visas intill filnamnet ovanför varje fil. Anteckningsfliken "
+"kommer också att visa en asterisk (<code>*</code>) efter varje fil som inte "
+"har sparats."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/file-mode.page:74
+msgid ""
+"You can save the current file by selecting the <guiseq><gui style=\"menu"
+"\">File</gui><gui style=\"menuitem\">Save</gui></guiseq> menu item, or using "
+"the <keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq> keyboard shortcut."
+msgstr ""
+"Du kan spara aktuell fil genom att välja menyobjektet <guiseq><gui style="
+"\"menu\">Arkiv</gui><gui style=\"menuitem\">Spara</gui></guiseq> eller genom "
+"att använda tangentbordsgenvägen <keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></"
+"keyseq>."
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/file-mode.page:81
+msgid ""
+"Saving only saves the <em>currently focussed</em> file, which is the file "
+"containing the cursor. If you can't tell which file is focussed, you can "
+"click on the file to focus it before saving."
+msgstr ""
+"Att spara sparar endast den <em>fokuserade</em> filen, vilket är filen som "
+"innehåller markören. Om du inte kan avgöra vilken fil som är fokuserad så "
+"kan du klicka på filen för att fokusera den innan du sparar."
+
 #. (itstool) path: info/title
-#: C/file-filters.page:5 C/text-filters.page:5 C/resolving-conflicts.page:5
-#: C/file-changes.page:5 C/flattened-view.page:5 C/keyboard-shortcuts.page:5
-#: C/command-line.page:5
+#: C/file-filters.page:5 C/command-line.page:5 C/text-filters.page:5
+#: C/flattened-view.page:5 C/resolving-conflicts.page:5
+#: C/keyboard-shortcuts.page:5 C/file-changes.page:5
 msgctxt "sort"
 msgid "2"
 msgstr "2"
@@ -399,6 +571,138 @@ msgstr ""
 "i menyerna."
 
 #. (itstool) path: page/title
+#: C/missing-functionality.page:15
+msgid "Things that <app>Meld</app> doesn't do"
+msgstr "Saker <app>Meld</app> inte gör"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/missing-functionality.page:17
+msgid ""
+"Have you ever spent half an hour poking around an application trying to find "
+"out how to do something, thinking that <em>surely</em> there must be an "
+"option for this?"
+msgstr ""
+"Har du någonsin spenderat en halvtimme grävandes runt i ett program, "
+"letandes efter hur du gör någonting, och tänkt att det <em>säkerligen</em> "
+"måste finnas ett alternativ för det här?"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/missing-functionality.page:23
+msgid ""
+"This section lists a few of the common things that <app>Meld</app> "
+"<em>doesn't</em> do, either as a deliberate choice, or because we just "
+"haven't had time."
+msgstr ""
+"Det här avsnittet listar några saker som <app>Meld</app><em>inte</em> gör, "
+"antingen med avsikt, eller för att vi inte hade tid."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/missing-functionality.page:30
+msgid "Aligning changes by adding lines"
+msgstr "Justera ändringar genom att lägga till rader"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/missing-functionality.page:31
+msgid ""
+"When <app>Meld</app> shows differences between files, it shows both files as "
+"they would appear in a normal text editor. It does <em>not</em> insert "
+"additional lines so that the left and right sides of a particular change are "
+"the same size. There is no option to do this."
+msgstr ""
+"När <app>Meld</app> visar skillnader mellan filer visar det båda filer som "
+"de normalt skulle visas i en textredigerare. Det infogar <em>inte</em> "
+"ytterligare rader så att vänstra och högra sidan för en specifik ändring är "
+"av samma storlek. Det finns inget alternativ för detta."
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/index.page:14
+msgid "Meld Help"
+msgstr "Meld hjälp"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:17
+msgid "Introduction"
+msgstr "Introduktion"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:21
+msgid "Comparing Files"
+msgstr "Jämföra filer"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:25
+msgid "Comparing Folders"
+msgstr "Jämföra mappar"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:29
+msgid "Using Meld with Version Control"
+msgstr "Använda Meld med versionshantering"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:33
+msgid "Advanced Usage"
+msgstr "Avancerad användning"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/command-line.page:15
+msgid "Command line usage"
+msgstr "Kommandoradsanvändning"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/command-line.page:17
+msgid ""
+"If you start <app>Meld</app> from the command line, you can tell it what to "
+"do when it starts."
+msgstr ""
+"Om du startar <app>Meld</app> från kommandoraden kan du berätta hur det ska "
+"bete sig vid uppstart."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/command-line.page:20
+msgid ""
+"For a two- or three-way <link xref=\"file-mode\">file comparison</link>, "
+"start <app>Meld</app> with <cmd>meld <var>file1</var> <var>file2</var></cmd> "
+"or <cmd>meld <var>file1</var> <var>file2</var> <var>file3</var></cmd> "
+"respectively."
+msgstr ""
+"För en två- eller trevägs<link xref=\"file-mode\">filjämförelse</link>, "
+"starta <app>Meld</app> med <cmd>meld <var>fil1</var> <var>fil2</var></cmd> "
+"eller <cmd>meld <var>fil1</var> <var>fil2</var> <var>fil3</var></cmd>."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/command-line.page:26
+msgid ""
+"For a two- or three-way <link xref=\"folder-mode\">directory comparison</"
+"link>, start <app>Meld</app> with <cmd>meld <var>dir1</var> <var>dir2</var></"
+"cmd> or <cmd>meld <var>dir1</var> <var>dir2</var> <var>dir3</var></cmd>."
+msgstr ""
+"För en två- eller trevägs <link xref=\"folder-mode\">mappjämförelse</link>, "
+"starta <app>Meld</app> med <cmd>meld <var>kat1</var> <var>kat2</var></cmd> "
+"eller <cmd>meld <var>kat1</var> <var>kat2</var> <var>kat3</var></cmd>."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/command-line.page:31
+msgid ""
+"You can start a <link xref=\"vc-mode\">version control</link> comparison by "
+"just giving a single argument; if that file or directory is managed by a "
+"<link xref=\"vc-supported\">recognized version control system</link>, it "
+"will start a version control comparison on that argument. For example, "
+"<cmd>meld .</cmd> would start a version control view of the current "
+"directory."
+msgstr ""
+"Du kan starta en <link xref=\"vc-mode\">versionshantering</link>sjämförelse "
+"genom att endast ange ett argument; om filen eller katalogen hanteras av ett "
+"<link xref=\"vc-supported\">versionshanteringssystem</link>, kommer det att "
+"starta en versionshanteringsjämförelse med det argumentet. Till exempel, "
+"<cmd>meld .</cmd> skulle starta en versionskontroll av aktuell katalog."
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/command-line.page:40
+msgid "Run <cmd>meld --help</cmd> for a list of all command line options."
+msgstr "Kör <cmd>meld --help</cmd> för en lista över alla kommandoradsflaggor."
+
+#. (itstool) path: page/title
 #: C/text-filters.page:17
 msgid "Filtering out text"
 msgstr "Filtrera ut text"
@@ -586,366 +890,6 @@ msgstr ""
 "sig självt."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/resolving-conflicts.page:15
-msgid "Resolving merge conflicts"
-msgstr "Att lösa konflikter vid sammanfogning"
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/resolving-conflicts.page:17
-msgid ""
-"One of the best uses of <app>Meld</app> is to resolve conflicts that occur "
-"while merging different branches."
-msgstr ""
-"Ett av det bästa användningsområdena för <app>Meld</app> är att lösa "
-"konflikter som uppstår när olika grenar sammanfogas."
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/resolving-conflicts.page:22
-msgid ""
-"For example, when using <app>Git</app>, <cmd>git mergetool</cmd> will start "
-"a 'merge helper'; <app>Meld</app> is one such helper. If you want to make "
-"<app>git mergetool</app> use <app>Meld</app> by default, you can add"
-msgstr ""
-"Till exempel, vid användning av <app>Git</app> kommer <cmd>git mergetool</"
-"cmd> att starta en ”merge helper”; <app>Meld</app> är en sådan hjälp. Om du "
-"vill göra så att <app>git mergetool</app> använder <app>Meld</app> som "
-"standard kan du lägga till"
-
-#. (itstool) path: page/code
-#: C/resolving-conflicts.page:27
-#, no-wrap
-msgid ""
-"\n"
-"[merge]\n"
-"  tool = meld\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"[merge]\n"
-"  tool = meld\n"
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/resolving-conflicts.page:31
-msgid ""
-"to <file>.git/gitconfig</file>. See the <app>git mergetool</app> manual for "
-"details."
-msgstr ""
-"till <file>.git/gitconfig</file>. Se handboken <app>git mergetool</app> för "
-"detaljer."
-
-#. (itstool) path: info/title
-#: C/preferences.page:5 C/file-mode.page:5 C/introduction.page:5
-#: C/folder-mode.page:5 C/missing-functionality.page:5
-msgctxt "sort"
-msgid "1"
-msgstr "1"
-
-#. (itstool) path: credit/years
-#: C/preferences.page:12
-msgid "2013"
-msgstr "2013"
-
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/preferences.page:15
-msgid "Meld's preferences"
-msgstr "Melds inställningar"
-
-#. (itstool) path: terms/title
-#: C/preferences.page:18
-msgid "Editor preferences"
-msgstr "Redigerarinställningar"
-
-#. (itstool) path: item/title
-#: C/preferences.page:20
-msgid "Editor command"
-msgstr "Redigerarkommando"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/preferences.page:21
-msgid ""
-"The name of the command to run to open text files in an external editor. "
-"This may be just the command (e.g., <cmd>gedit</cmd>) in which case the file "
-"to be opened will be passed as the last argument. Alternatively, you can add "
-"<code>{file}</code> and <code>{line}</code> elements to the command, in "
-"which case <app>Meld</app> will substitute the file path and current line "
-"number respectively (e.g., <cmd>gedit {file}:{line}</cmd>)."
-msgstr ""
-"Namnet på kommandot att köra för att öppna textfiler i en extern redigerare. "
-"Det kan vara bara kommandot (t.ex. <cmd>gedit</cmd>) i vilket fall filen att "
-"öppna kommer att skickas som sista argumentet. Alternativt kan du lägga till "
-"<code>{file}</code> och <code>{line}</code>-element till kommandot i vilket "
-"fall <app>Meld</app> kommer att ersätta filsökvägen och aktuellt radnummer "
-"(t.ex. <cmd>gedit {file}:{line}</cmd>)."
-
-#. (itstool) path: terms/title
-#: C/preferences.page:31
-msgid "Folder Comparison preferences"
-msgstr "Inställningar för mappjämförelse"
-
-#. (itstool) path: item/title
-#: C/preferences.page:33
-msgid "Apply text filters during folder comparisons"
-msgstr "Att verkställa textfilter vid mappjämförelser"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/preferences.page:34
-msgid ""
-"When comparing files in folder comparison mode, text filters and other text "
-"manipulation options can be applied to the contents of files. If this option "
-"is enabled, all currently enabled text filters will be applied, the blank "
-"line trimming option will be applied as appropriate, and differences in line "
-"endings will be ignored."
-msgstr ""
-"Under jämförelse av filer i läget mappjämförelse kan textfilter och andra "
-"textmanipulationsalternativ tillämpas på innehållet i filerna. Om detta "
-"alternativ är aktiverat kommer alla aktiverade textfilter att tillämpas, "
-"alternativet för trimning av tomma rader kommer att tillämpas som önskat och "
-"skillnader i radslut kommer att ignoreras."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/preferences.page:40
-msgid ""
-"Enabling this option means that <app>Meld</app> must fully read all non-"
-"binary files into memory during the folder comparison. With large text "
-"files, this can be slow and may cause memory issues."
-msgstr ""
-"Aktivering av detta alternativ innebär att <app>Meld</app> måste läsa in "
-"alla icke-binära filer till minnet vid mappjämförelsen. Med större textfiler "
-"kan detta gå långsamt och medföra minnesproblem."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/preferences.page:44
-msgid ""
-"This option only has an effect if \"Compare files based only on size and "
-"timestamp\" is not enabled."
-msgstr ""
-"Detta alternativ har endast effekt om ”Jämför filer enbart baserat på "
-"storlek och tidsstämpel” inte är aktiverad."
-
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/file-changes.page:16
-msgid "Dealing with changes"
-msgstr "Hantera ändringar"
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/file-changes.page:18
-msgid ""
-"<app>Meld</app> deals with differences between files as a list of <em>change "
-"blocks</em> or more simply <em>changes</em>. Each change is a group of lines "
-"which correspond between files. Since these changes are what you're usually "
-"interested in, <app>Meld</app> gives you specific tools to navigate between "
-"these changes and to edit them. You can find these tools in the <gui style="
-"\"menu\">Changes</gui> menu."
-msgstr ""
-"<app>Meld</app> hanterar skillnader mellan filer som en lista av "
-"<em>ändringsblock</em> eller enklare, <em>ändringar</em>. Varje ändring är "
-"en grupp rader som motsvaras mellan filer. Eftersom dessa ändringar är vad "
-"du vanligtvis är intresserad av, ger dig <app>Meld</app> specifika verktyg "
-"för att navigera mellan ändringarna och redigera dem. Du kan hitta dessa "
-"verktyg i menyn <gui style=\"menu\">Ändringar</gui>."
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/file-changes.page:30
-msgid "Navigating between changes"
-msgstr "Navigera mellan ändringar"
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/file-changes.page:32
-msgid ""
-"You can navigate between changes with the <guiseq><gui style=\"menu"
-"\">Changes</gui><gui style=\"menuitem\">Previous change</gui></guiseq> and "
-"<guiseq><gui style=\"menu\">Changes</gui><gui style=\"menuitem\">Next "
-"change</gui></guiseq> menu items. You can also use your mouse's scroll wheel "
-"to move between changes, by scrolling on the central change bar."
-msgstr ""
-"Du kan navigera mellan ändringar med menyobjekten <guiseq><gui style=\"menu"
-"\">Ändringar</gui><gui style=\"menuitem\">Föregående ändring</gui></guiseq> "
-"och <guiseq><gui style=\"menu\">Ändringar</gui><gui style=\"menuitem\">Nästa "
-"ändring</gui></guiseq>. Du kan också använda din mus rullhjul för flytta "
-"mellan ändringar genom att rulla på ändringsraden i mitten."
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/file-changes.page:46
-msgid "Changing changes"
-msgstr "Ändra ändringar"
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/file-changes.page:48
-msgid ""
-"In addition to directly editing text files, <app>Meld</app> gives you tools "
-"to move, copy or delete individual differences between files. The bar "
-"between two files not only shows you what parts of the two files correspond, "
-"but also lets you selectively merge or delete differing changes by clicking "
-"the arrow or cross icons next to the start of each change."
-msgstr ""
-"Förutom att direkt redigera textfiler ger dig <app>Meld</app> verktyg för "
-"att flytta, kopiera eller ta bort individuella skillnader mellan filer. "
-"Raden mellan två filer visar inte bara vilka delar av de två filerna som "
-"motsvaras utan låter dig också selektivt välja att sammanfoga eller ta bort "
-"olika ändringar genom att klicka på pilen eller kryssikonen intill början på "
-"varje ändring."
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/file-changes.page:52
-msgid ""
-"The default action is <em>replace</em>. This action replaces the contents of "
-"the corresponding change with the current change."
-msgstr ""
-"Standardåtgärden är <em>ersätt</em>. Denna åtgärd ersätter innehållet för "
-"motsvarande ändring med den aktuella ändringen."
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/file-changes.page:59
-msgid ""
-"Hold down the <key>Shift</key> key to change the current action to "
-"<em>delete</em>. This action deletes the current change."
-msgstr ""
-"Håll ner tangenten <key>Skift</key> för att ändra aktuell åtgärd till <em>ta "
-"bort</em>. Denna åtgärd tar bort aktuell ändring."
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/file-changes.page:62
-msgid ""
-"Hold down the <key>Ctrl</key> key to change the current action to "
-"<em>insert</em>. This action inserts the current change above or below (as "
-"selected) the corresponding change."
-msgstr ""
-"Håll ner tangenten <key>Ctrl</key> för att ändra den aktuella åtgärden till "
-"<em>infoga</em>. Denna åtgärd infogar den aktuella ändringen ovan eller "
-"under (beroende på val) motsvarande ändring."
-
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/file-mode.page:17
-msgid "Getting started comparing files"
-msgstr "Att komma igång med att jämföra filer"
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/file-mode.page:19
-msgid ""
-"<app>Meld</app> lets you compare two or three text files side-by-side. You "
-"can start a new file comparison by selecting the <guiseq><gui style=\"menu"
-"\">File</gui><gui style=\"menuitem\">New...</gui></guiseq> menu item."
-msgstr ""
-"<app>Meld</app> låter dig jämföra två eller tre textfiler sida-vid-sida. Du "
-"kan starta en ny filjämförelse genom att välj menyobjektet <guiseq><gui "
-"style=\"menu\">Arkiv</gui><gui style=\"menuitem\">Ny...</gui></guiseq>."
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/file-mode.page:26
-msgid ""
-"Once you've selected your files, <app>Meld</app> will show them side-by-"
-"side. Differences between the files will be highlighted to make individual "
-"changes easier to see. Editing the files will cause the comparison to update "
-"on-the-fly. For details on navigating between individual changes, and on how "
-"to use change-based editing, see <link xref=\"file-changes\"/>."
-msgstr ""
-"När du väl har markerat dina filer kommer <app>Meld</app> att visa dem sida-"
-"vid-sida. Skillnader mellan filerna kommer att markeras för att göra "
-"individuella ändringar enklare att se. Att redigera filer kommer att få "
-"jämförelsen att uppdatera direkt. För detaljer om navigering mellan "
-"individuella ändringar och hur man använder ändrings-baserad redigering, se "
-"<link xref=\"file-changes\"/>."
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/file-mode.page:35
-msgid "<app>Meld</app>'s file comparisons"
-msgstr "<app>Meld</app>s filjämförelser"
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/file-mode.page:37
-msgid ""
-"There are several different parts to a file comparison. The most important "
-"parts are the editors where your files appear. In addition to these editors, "
-"the areas around and between your files give you a visual overview and "
-"actions to help you handle changes between the files."
-msgstr ""
-"Det finns flera olika delar vid en filjämförelse. De viktigaste delarna är "
-"redigerarna där dina filer visas. Förutom dessa redigerare ger områdena "
-"kring och mellan dina filer en visuell överblick samt åtgärder för att "
-"hjälpa dig att hantera ändringar mellan filerna."
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/file-mode.page:43
-msgid ""
-"On the left and right-hand sides of the window, there are two small vertical "
-"bars showing various coloured blocks. These bars are designed to give you an "
-"overview of all of the differences between your two files. Each coloured "
-"block represents a section that is inserted, deleted, changed or in conflict "
-"between your files, depending on the block's colour used."
-msgstr ""
-"På den vänstra och den högra sidan av fönstret finns två vertikala rullister "
-"som visar olika färgade block. Dessa rullister är designade för att ge dig "
-"en överblick av alla skillnader mellan dina två filer. Varje färgat block "
-"representerar ett avsnitt som är infogat, borttaget, ändrat eller i konflikt "
-"mellan dina filer beroende på färgen blocket använder."
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/file-mode.page:50
-msgid ""
-"In between each pair of files is a segment that shows how the changed "
-"sections between your files correspond to each other. You can click on the "
-"arrows in a segment to replace sections in one file with sections from the "
-"other. You can also delete, copy or merge changes. For details on what you "
-"can do with individual change segments, see <link xref=\"file-changes#change-"
-"actions\"/>."
-msgstr ""
-"Mellan varje par av filer finns ett segment som visar hur de ändrade "
-"avsnitten mellan dina filer motsvaras av varandra. Du kan klicka på pilarna "
-"i ett avsnitt för att ersätta avsnitt i en fil med avsnitt från det andra. "
-"Du kan också ta bort, kopiera eller sammanfoga ändringar. För detaljer om "
-"vad du kan göra med individuella ändringssegment, se <link xref=\"file-"
-"changes#change-actions\"/>."
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/file-mode.page:62
-msgid "Saving your changes"
-msgstr "Spara dina ändringar"
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/file-mode.page:64
-msgid ""
-"Once you've finished editing your files, you need to save each file you've "
-"changed."
-msgstr ""
-"När du väl har slutat redigera dina filer behöver du spara varje fil du har "
-"ändrat."
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/file-mode.page:68
-msgid ""
-"You can tell whether your files have been saved since they last changed by "
-"the save icon that appears next to the file name above each file. Also, the "
-"notebook label will show an asterisk (<code>*</code>) after any file that "
-"hasn't been saved."
-msgstr ""
-"Du kan avgöra huruvida dina filer har ändrats sedan senaste ändringen genom "
-"spara-ikonen som visas intill filnamnet ovanför varje fil. Anteckningsfliken "
-"kommer också att visa en asterisk (<code>*</code>) efter varje fil som inte "
-"har sparats."
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/file-mode.page:74
-msgid ""
-"You can save the current file by selecting the <guiseq><gui style=\"menu"
-"\">File</gui><gui style=\"menuitem\">Save</gui></guiseq> menu item, or using "
-"the <keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq> keyboard shortcut."
-msgstr ""
-"Du kan spara aktuell fil genom att välja menyobjektet <guiseq><gui style="
-"\"menu\">Arkiv</gui><gui style=\"menuitem\">Spara</gui></guiseq> eller genom "
-"att använda tangentbordsgenvägen <keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></"
-"keyseq>."
-
-#. (itstool) path: note/p
-#: C/file-mode.page:81
-msgid ""
-"Saving only saves the <em>currently focussed</em> file, which is the file "
-"containing the cursor. If you can't tell which file is focussed, you can "
-"click on the file to focus it before saving."
-msgstr ""
-"Att spara sparar endast den <em>fokuserade</em> filen, vilket är filen som "
-"innehåller markören. Om du inte kan avgöra vilken fil som är fokuserad så "
-"kan du klicka på filen för att fokusera den innan du sparar."
-
-#. (itstool) path: page/title
 #: C/flattened-view.page:15
 msgid "Flattened view"
 msgstr "Utplattad vy"
@@ -979,36 +923,6 @@ msgstr ""
 "gui></guiseq> eller genom att klicka i motsvarande knapp <gui style=\"button"
 "\">Platta till</gui> i verktygsfältet."
 
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/index.page:14
-msgid "Meld Help"
-msgstr "Meld hjälp"
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:17
-msgid "Introduction"
-msgstr "Introduktion"
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:21
-msgid "Comparing Files"
-msgstr "Jämföra filer"
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:25
-msgid "Comparing Folders"
-msgstr "Jämföra mappar"
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:29
-msgid "Using Meld with Version Control"
-msgstr "Använda Meld med versionshantering"
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:33
-msgid "Advanced Usage"
-msgstr "Avancerad användning"
-
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/vc-mode.page:5
 msgctxt "sort"
@@ -1262,6 +1176,342 @@ msgstr ""
 "style=\"button\">Ignorerade</gui> i verktygsfältet."
 
 #. (itstool) path: page/title
+#: C/folder-mode.page:16
+msgid "Getting started comparing folders"
+msgstr "Kom igång med att jämföra mappar"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/folder-mode.page:18
+msgid ""
+"<app>Meld</app> lets you compare two or three folders side-by-side. You can "
+"start a new folder comparison by selecting the <guiseq><gui style=\"menu"
+"\">File</gui><gui style=\"menuitem\">New...</gui></guiseq> menu item, and "
+"clicking on the <gui style=\"tab\">Directory Comparison</gui> tab."
+msgstr ""
+"<app>Meld</app> låter dig jämföra två eller tre mappar sida-vid-sida. Du kan "
+"starta en ny mappjämförelse genom att markera menyobjektet <guiseq><gui "
+"style=\"menu\">Arkiv</gui><gui style=\"menuitem\">Ny...</gui></guiseq> och "
+"klicka på fliken <gui style=\"tab\">Katalogjämförelse</gui>."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/folder-mode.page:26
+msgid ""
+"Your selected folders will be shown as side-by-side trees, with differences "
+"between files in each folder highlighted. You can copy or delete files from "
+"either folder, or compare individual text files in more detail."
+msgstr ""
+"Dina valda mappar kommer att visas som sida-vid-sida-träd, med skillnader "
+"mellan filer i olika mappar markerade. Du kan kopiera eller ta bort filer "
+"antingen från var mapp, eller jämföra enskilda textfiler i mer detalj."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/folder-mode.page:36
+msgid "The folder comparison view"
+msgstr "Vyn för mappjämförelse"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/folder-mode.page:38
+msgid ""
+"The main parts of a folder comparison are the trees showing the folders "
+"you're comparing. You can easily <link xref=\"#folder-navigation\">move "
+"around</link> these comparisons to find changes that you're interested in. "
+"When you select a file or folder, more detailed information is given in the "
+"status bar at the bottom of the window. Pressing <key>Enter</key> on a "
+"selected file, or double-clicking any file in the tree will open a side-by-"
+"side <link xref=\"file-mode\">file comparison</link> of the files in a new "
+"tab, but this will only work properly if they're text files!"
+msgstr ""
+"Huvuddelarna vid en mappjämförelse är träden som visar mapparna du jämför. "
+"Du kan enkelt <link xref=\"#folder-navigation\">navigera runt i</link> dessa "
+"jämförelser för att hitta skillnader du är intresserad av. När du markerar "
+"en fil eller mapp ges mer detaljerad information i statusraden i nedre delen "
+"av fönstret. Att trycka <key>Retur</key> på en markerad fil eller att "
+"dubbelklicka en fil i trädet öppnar en sida-vid-sida <link xref=\"file-mode"
+"\">filjämförelse</link> över filerna i en ny flik, men det kommer bara att "
+"fungera korrekt om de är textfiler!"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/folder-mode.page:50
+msgid ""
+"There are bars on the left and right-hand sides of the window that show you "
+"a simple coloured summary of the comparison results. Each file or folder in "
+"the comparison corresponds to a small section of these bars, though "
+"<app>Meld</app> doesn't show <em>Same</em> files so that it's easier to see "
+"any actually important differences. You can click anywhere on this bar to "
+"jump straight to that place in the comparison."
+msgstr ""
+"Det finns paneler till vänster och höger om fönstret som visar en enkel "
+"färgad summering av jämförelseresultaten. Varje fil eller mapp i jämförelsen "
+"motsvaras av ett litet avsnitt i dessa paneler, men <app>Meld</app> visar "
+"inte <em>Samma</em> filer så det är enkelt att se viktiga skillnader. Du kan "
+"klicka varsomhelst på denna panel för att hoppa direkt till det stället i "
+"jämförelsen."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/folder-mode.page:63
+msgid "Navigating folder comparisons"
+msgstr "Navigera mappjämförelser"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/folder-mode.page:65
+msgid ""
+"You can jump between changed files (that is, any files/folders that are "
+"<em>not</em> classified as being identical) with the <guiseq><gui style="
+"\"menu\">Changes</gui><gui style=\"menuitem\">Previous change</gui></guiseq> "
+"and <guiseq><gui style=\"menu\">Changes</gui><gui style=\"menuitem\">Next "
+"change</gui></guiseq> menu items, or using the corresponding buttons on the "
+"toolbar."
+msgstr ""
+"Du kan hoppa mellan ändrade filer (det vill säga filer/mappar som <em>inte</"
+"em> är klassificerade som identiska) med menyobjektet <guiseq><gui style="
+"\"menu\">Ändringar</gui><gui style=\"menuitem\">Föregående ändring</gui></"
+"guiseq> och <guiseq><gui style=\"menu\">Ändringar</gui><gui style=\"menuitem"
+"\">Nästa ändring</gui></guiseq> eller genom att använda motsvarande knappar "
+"på verktygsfältet."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/folder-mode.page:73
+msgid ""
+"You can use the <key>Left</key> and <key>Right</key> arrow keys to move "
+"between the folders you're comparing. This is useful so that you can select "
+"an individual file for copying or deletion."
+msgstr ""
+"Du kan använda piltangenterna <key>Vänster</key> och <key>Höger</key> för "
+"att flytta mellan filerna du jämför. Det är användbart för att markera en "
+"individuell fil för kopiering eller borttagning."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/folder-mode.page:83
+msgid "States in folder comparisons"
+msgstr "Tillstånd i mappjämförelser"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/folder-mode.page:85
+msgid ""
+"Each file or folder in a tree has its own <em>state</em>, telling you how it "
+"differed from its corresponding files/folders. The possible states are:"
+msgstr ""
+"Varje fil eller mapp i ett träd har sitt eget <em>tillstånd</em>, som "
+"berättar hur mycket den skiljer sig från motsvarande filer/mappar. Möjliga "
+"tillstånd är:"
+
+#. (itstool) path: table/title
+#: C/folder-mode.page:106
+msgid "Folder comparison states"
+msgstr "Tillstånd för mappjämförelser"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/folder-mode.page:126
+msgid "The file/folder is the same across all compared folders."
+msgstr "Filen/mappen är densamma över alla jämförda mappar."
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/folder-mode.page:132
+msgid "Same when filtered"
+msgstr "Samma när filtrerad"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/folder-mode.page:134
+msgid "Italics"
+msgstr "Kursiva"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/folder-mode.page:140
+msgid ""
+"These files are different across folders, but once <link xref=\"text-filters"
+"\">text filters</link> are applied, these files become identical."
+msgstr ""
+"Dessa filer är olika över mappar, men så fort <link xref=\"text-filters"
+"\">textfilter</link> verkställs blir dessa filer identiska."
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/folder-mode.page:150
+msgid "Blue and bold"
+msgstr "Blå och fet"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/folder-mode.page:156
+msgid "These files differ between the folders being compared."
+msgstr "Dessa filer skiljer mellan mapparna som jämförs."
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/folder-mode.page:170
+msgid "This file/folder exists in this folder, but not in the others."
+msgstr "Denna fil/mapp existerar i denna mapp, men inte i de andra."
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/folder-mode.page:178
+msgid "Greyed out text with a line through the middle"
+msgstr "Utgråad genomstruken text"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/folder-mode.page:184
+msgid ""
+"This file/folder doesn't exist in this folder, but does in one of the others."
+msgstr ""
+"Denna fil/mapp existerar inte i denna mapp, men finns i en av de andra."
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/folder-mode.page:199
+msgid ""
+"When comparing this file, an error occurred. The most common error causes "
+"are file permissions (i.e., <app>Meld</app> was not allowed to open the "
+"file) and filename encoding errors."
+msgstr ""
+"Vid jämförelse av denna fil uppstod ett fel. Den vanligaste felorsaken är "
+"filrättigheter (d.v.s. <app>Meld</app> tilläts inte öppna filen) och "
+"kodningsproblem med filnamn."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/folder-mode.page:217
+msgid ""
+"You can filter out files based on these states, for example, to show only "
+"files that have been <em>Modified</em>. You can read more about this in "
+"<link xref=\"file-filters#file-state-filter\"/>."
+msgstr ""
+"Du kan filtrera bort filer baserat på dessa tillstånd, till exempel, för att "
+"endast visa filer som har <em>Ändrats</em>. Du kan läsa mer om detta i <link "
+"xref=\"file-filters#file-state-filter\"/>."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/folder-mode.page:223
+msgid ""
+"Finally, the most recently modified file/folder has an small star emblem "
+"attached to it."
+msgstr ""
+"Slutligen, den senast ändrade filen/mappen har ett litet stjärnemblem fäst "
+"vid sig."
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/resolving-conflicts.page:15
+msgid "Resolving merge conflicts"
+msgstr "Att lösa konflikter vid sammanfogning"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/resolving-conflicts.page:17
+msgid ""
+"One of the best uses of <app>Meld</app> is to resolve conflicts that occur "
+"while merging different branches."
+msgstr ""
+"Ett av det bästa användningsområdena för <app>Meld</app> är att lösa "
+"konflikter som uppstår när olika grenar sammanfogas."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/resolving-conflicts.page:22
+msgid ""
+"For example, when using <app>Git</app>, <cmd>git mergetool</cmd> will start "
+"a 'merge helper'; <app>Meld</app> is one such helper. If you want to make "
+"<app>git mergetool</app> use <app>Meld</app> by default, you can add"
+msgstr ""
+"Till exempel, vid användning av <app>Git</app> kommer <cmd>git mergetool</"
+"cmd> att starta en ”merge helper”; <app>Meld</app> är en sådan hjälp. Om du "
+"vill göra så att <app>git mergetool</app> använder <app>Meld</app> som "
+"standard kan du lägga till"
+
+#. (itstool) path: page/code
+#: C/resolving-conflicts.page:27
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\n"
+"[merge]\n"
+"  tool = meld\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"[merge]\n"
+"  tool = meld\n"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/resolving-conflicts.page:31
+msgid ""
+"to <file>.git/gitconfig</file>. See the <app>git mergetool</app> manual for "
+"details."
+msgstr ""
+"till <file>.git/gitconfig</file>. Se handboken <app>git mergetool</app> för "
+"detaljer."
+
+#. (itstool) path: credit/years
+#: C/preferences.page:12
+msgid "2013"
+msgstr "2013"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/preferences.page:15
+msgid "Meld's preferences"
+msgstr "Melds inställningar"
+
+#. (itstool) path: terms/title
+#: C/preferences.page:18
+msgid "Editor preferences"
+msgstr "Redigerarinställningar"
+
+#. (itstool) path: item/title
+#: C/preferences.page:20
+msgid "Editor command"
+msgstr "Redigerarkommando"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/preferences.page:21
+msgid ""
+"The name of the command to run to open text files in an external editor. "
+"This may be just the command (e.g., <cmd>gedit</cmd>) in which case the file "
+"to be opened will be passed as the last argument. Alternatively, you can add "
+"<code>{file}</code> and <code>{line}</code> elements to the command, in "
+"which case <app>Meld</app> will substitute the file path and current line "
+"number respectively (e.g., <cmd>gedit {file}:{line}</cmd>)."
+msgstr ""
+"Namnet på kommandot att köra för att öppna textfiler i en extern redigerare. "
+"Det kan vara bara kommandot (t.ex. <cmd>gedit</cmd>) i vilket fall filen att "
+"öppna kommer att skickas som sista argumentet. Alternativt kan du lägga till "
+"<code>{file}</code> och <code>{line}</code>-element till kommandot i vilket "
+"fall <app>Meld</app> kommer att ersätta filsökvägen och aktuellt radnummer "
+"(t.ex. <cmd>gedit {file}:{line}</cmd>)."
+
+#. (itstool) path: terms/title
+#: C/preferences.page:31
+msgid "Folder Comparison preferences"
+msgstr "Inställningar för mappjämförelse"
+
+#. (itstool) path: item/title
+#: C/preferences.page:33
+msgid "Apply text filters during folder comparisons"
+msgstr "Att verkställa textfilter vid mappjämförelser"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/preferences.page:34
+msgid ""
+"When comparing files in folder comparison mode, text filters and other text "
+"manipulation options can be applied to the contents of files. If this option "
+"is enabled, all currently enabled text filters will be applied, the blank "
+"line trimming option will be applied as appropriate, and differences in line "
+"endings will be ignored."
+msgstr ""
+"Under jämförelse av filer i läget mappjämförelse kan textfilter och andra "
+"textmanipulationsalternativ tillämpas på innehållet i filerna. Om detta "
+"alternativ är aktiverat kommer alla aktiverade textfilter att tillämpas, "
+"alternativet för trimning av tomma rader kommer att tillämpas som önskat och "
+"skillnader i radslut kommer att ignoreras."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/preferences.page:40
+msgid ""
+"Enabling this option means that <app>Meld</app> must fully read all non-"
+"binary files into memory during the folder comparison. With large text "
+"files, this can be slow and may cause memory issues."
+msgstr ""
+"Aktivering av detta alternativ innebär att <app>Meld</app> måste läsa in "
+"alla icke-binära filer till minnet vid mappjämförelsen. Med större textfiler "
+"kan detta gå långsamt och medföra minnesproblem."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/preferences.page:44
+msgid ""
+"This option only has an effect if \"Compare files based only on size and "
+"timestamp\" is not enabled."
+msgstr ""
+"Detta alternativ har endast effekt om ”Jämför filer enbart baserat på "
+"storlek och tidsstämpel” inte är aktiverad."
+
+#. (itstool) path: page/title
 #: C/keyboard-shortcuts.page:15
 msgid "Keyboard shortcuts"
 msgstr "Tangentbordsgenvägar"
@@ -1274,12 +1524,14 @@ msgstr "Genvägar för att arbeta med filer och jämförelser"
 #. (itstool) path: td/p
 #: C/keyboard-shortcuts.page:22 C/keyboard-shortcuts.page:56
 #: C/keyboard-shortcuts.page:109 C/keyboard-shortcuts.page:131
+#: C/keyboard-shortcuts.page:153
 msgid "Shortcut"
 msgstr "Genväg"
 
 #. (itstool) path: td/p
 #: C/keyboard-shortcuts.page:22 C/keyboard-shortcuts.page:56
 #: C/keyboard-shortcuts.page:109 C/keyboard-shortcuts.page:131
+#: C/keyboard-shortcuts.page:153
 msgid "Description"
 msgstr "Beskrivning"
 
@@ -1437,381 +1689,162 @@ msgstr ""
 
 #. (itstool) path: table/title
 #: C/keyboard-shortcuts.page:105
+msgid "Shortcuts for folder comparison"
+msgstr "Genvägar för mappjämförelse"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:115
+#| msgid "<keyseq><key>F1</key></keyseq>"
+msgid "<keyseq><key>+</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>+</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:116
+msgid "Expand the current folder."
+msgstr "Expandera aktuell mapp."
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:119
+#| msgid "<keyseq><key>F1</key></keyseq>"
+msgid "<keyseq><key>-</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>-</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:120
+msgid "Collapse the current folder."
+msgstr "Fäll ihop aktuell mapp."
+
+#. (itstool) path: table/title
+#: C/keyboard-shortcuts.page:127
 msgid "Shortcuts for view settings"
 msgstr "Genvägar för visa-inställningar"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts.page:115
+#: C/keyboard-shortcuts.page:137
 msgid "<keyseq><key>Escape</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Escape</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts.page:116
+#: C/keyboard-shortcuts.page:138
 msgid "Stop the current comparison."
 msgstr "Avsluta pågående jämförelse."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts.page:119
+#: C/keyboard-shortcuts.page:141
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts.page:120
+#: C/keyboard-shortcuts.page:142
 msgid "Refresh the current comparison."
 msgstr "Uppdatera pågående jämförelse."
 
 #. (itstool) path: table/title
-#: C/keyboard-shortcuts.page:127
+#: C/keyboard-shortcuts.page:149
 msgid "Shortcuts for help"
 msgstr "Genvägar för hjälp"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts.page:137
+#: C/keyboard-shortcuts.page:159
 msgid "<keyseq><key>F1</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>F1</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcuts.page:138
+#: C/keyboard-shortcuts.page:160
 msgid "Open <app>Meld</app>'s user manual."
 msgstr "Öppna <app>Meld</app>s användarhandbok."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/introduction.page:15
-msgid "What is Meld?"
-msgstr "Vad är Meld?"
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/introduction.page:16
-msgid ""
-"<app>Meld</app> is a tool for comparing files and directories, and for "
-"resolving differences between them. It is also useful for comparing changes "
-"captured by version control systems."
-msgstr ""
-"<app>Meld</app> är ett verktyg för att jämföra filer och kataloger, och för "
-"att lösa skillnader mellan dem. Den är också användbar för att jämföra "
-"ändringar registrerade i versionshanteringssystem."
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/introduction.page:22
-msgid ""
-"<app>Meld</app> shows differences between two or three files (or two or "
-"three directories) and allows you to move content between them, or edit the "
-"files manually. <app>Meld</app>'s focus is on helping developers compare and "
-"merge source files, and get a visual overview of changes in their favourite "
-"version control system."
-msgstr ""
-"<app>Meld</app> visar skillnader mellan två eller tre filer (eller två eller "
-"tre kataloger) och låter dig flytta innehåll mellan dem, eller redigera "
-"filerna manuellt. <app>Meld</app>s fokus ligger på att hjälpa utvecklare "
-"jämföra och sammanfoga källfiler, och att ge en visuell överblick av "
-"ändringar i deras favorit-versionshanteringssystem."
-
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/folder-mode.page:16
-msgid "Getting started comparing folders"
-msgstr "Kom igång med att jämföra mappar"
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/folder-mode.page:18
-msgid ""
-"<app>Meld</app> lets you compare two or three folders side-by-side. You can "
-"start a new folder comparison by selecting the <guiseq><gui style=\"menu"
-"\">File</gui><gui style=\"menuitem\">New...</gui></guiseq> menu item, and "
-"clicking on the <gui style=\"tab\">Directory Comparison</gui> tab."
-msgstr ""
-"<app>Meld</app> låter dig jämföra två eller tre mappar sida-vid-sida. Du kan "
-"starta en ny mappjämförelse genom att markera menyobjektet <guiseq><gui "
-"style=\"menu\">Arkiv</gui><gui style=\"menuitem\">Ny...</gui></guiseq> och "
-"klicka på fliken <gui style=\"tab\">Katalogjämförelse</gui>."
+#: C/file-changes.page:16
+msgid "Dealing with changes"
+msgstr "Hantera ändringar"
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/folder-mode.page:26
-msgid ""
-"Your selected folders will be shown as side-by-side trees, with differences "
-"between files in each folder highlighted. You can copy or delete files from "
-"either folder, or compare individual text files in more detail."
-msgstr ""
-"Dina valda mappar kommer att visas som sida-vid-sida-träd, med skillnader "
-"mellan filer i olika mappar markerade. Du kan kopiera eller ta bort filer "
-"antingen från var mapp, eller jämföra enskilda textfiler i mer detalj."
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/folder-mode.page:36
-msgid "The folder comparison view"
-msgstr "Vyn för mappjämförelse"
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/folder-mode.page:38
-msgid ""
-"The main parts of a folder comparison are the trees showing the folders "
-"you're comparing. You can easily <link xref=\"#folder-navigation\">move "
-"around</link> these comparisons to find changes that you're interested in. "
-"When you select a file or folder, more detailed information is given in the "
-"status bar at the bottom of the window. Pressing <key>Enter</key> on a "
-"selected file, or double-clicking any file in the tree will open a side-by-"
-"side <link xref=\"file-mode\">file comparison</link> of the files in a new "
-"tab, but this will only work properly if they're text files!"
-msgstr ""
-"Huvuddelarna vid en mappjämförelse är träden som visar mapparna du jämför. "
-"Du kan enkelt <link xref=\"#folder-navigation\">navigera runt i</link> dessa "
-"jämförelser för att hitta skillnader du är intresserad av. När du markerar "
-"en fil eller mapp ges mer detaljerad information i statusraden i nedre delen "
-"av fönstret. Att trycka <key>Retur</key> på en markerad fil eller att "
-"dubbelklicka en fil i trädet öppnar en sida-vid-sida <link xref=\"file-mode"
-"\">filjämförelse</link> över filerna i en ny flik, men det kommer bara att "
-"fungera korrekt om de är textfiler!"
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/folder-mode.page:50
+#: C/file-changes.page:18
 msgid ""
-"There are bars on the left and right-hand sides of the window that show you "
-"a simple coloured summary of the comparison results. Each file or folder in "
-"the comparison corresponds to a small section of these bars, though "
-"<app>Meld</app> doesn't show <em>Same</em> files so that it's easier to see "
-"any actually important differences. You can click anywhere on this bar to "
-"jump straight to that place in the comparison."
+"<app>Meld</app> deals with differences between files as a list of <em>change "
+"blocks</em> or more simply <em>changes</em>. Each change is a group of lines "
+"which correspond between files. Since these changes are what you're usually "
+"interested in, <app>Meld</app> gives you specific tools to navigate between "
+"these changes and to edit them. You can find these tools in the <gui style="
+"\"menu\">Changes</gui> menu."
 msgstr ""
-"Det finns paneler till vänster och höger om fönstret som visar en enkel "
-"färgad summering av jämförelseresultaten. Varje fil eller mapp i jämförelsen "
-"motsvaras av ett litet avsnitt i dessa paneler, men <app>Meld</app> visar "
-"inte <em>Samma</em> filer så det är enkelt att se viktiga skillnader. Du kan "
-"klicka varsomhelst på denna panel för att hoppa direkt till det stället i "
-"jämförelsen."
+"<app>Meld</app> hanterar skillnader mellan filer som en lista av "
+"<em>ändringsblock</em> eller enklare, <em>ändringar</em>. Varje ändring är "
+"en grupp rader som motsvaras mellan filer. Eftersom dessa ändringar är vad "
+"du vanligtvis är intresserad av, ger dig <app>Meld</app> specifika verktyg "
+"för att navigera mellan ändringarna och redigera dem. Du kan hitta dessa "
+"verktyg i menyn <gui style=\"menu\">Ändringar</gui>."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/folder-mode.page:63
-msgid "Navigating folder comparisons"
-msgstr "Navigera mappjämförelser"
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/folder-mode.page:65
-msgid ""
-"You can jump between changed files (that is, any files/folders that are "
-"<em>not</em> classified as being identical) with the <guiseq><gui style="
-"\"menu\">Changes</gui><gui style=\"menuitem\">Previous change</gui></guiseq> "
-"and <guiseq><gui style=\"menu\">Changes</gui><gui style=\"menuitem\">Next "
-"change</gui></guiseq> menu items, or using the corresponding buttons on the "
-"toolbar."
-msgstr ""
-"Du kan hoppa mellan ändrade filer (det vill säga filer/mappar som <em>inte</"
-"em> är klassificerade som identiska) med menyobjektet <guiseq><gui style="
-"\"menu\">Ändringar</gui><gui style=\"menuitem\">Föregående ändring</gui></"
-"guiseq> och <guiseq><gui style=\"menu\">Ändringar</gui><gui style=\"menuitem"
-"\">Nästa ändring</gui></guiseq> eller genom att använda motsvarande knappar "
-"på verktygsfältet."
+#: C/file-changes.page:30
+msgid "Navigating between changes"
+msgstr "Navigera mellan ändringar"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/folder-mode.page:73
+#: C/file-changes.page:32
 msgid ""
-"You can use the <key>Left</key> and <key>Right</key> arrow keys to move "
-"between the folders you're comparing. This is useful so that you can select "
-"an individual file for copying or deletion."
+"You can navigate between changes with the <guiseq><gui style=\"menu"
+"\">Changes</gui><gui style=\"menuitem\">Previous change</gui></guiseq> and "
+"<guiseq><gui style=\"menu\">Changes</gui><gui style=\"menuitem\">Next "
+"change</gui></guiseq> menu items. You can also use your mouse's scroll wheel "
+"to move between changes, by scrolling on the central change bar."
 msgstr ""
-"Du kan använda piltangenterna <key>Vänster</key> och <key>Höger</key> för "
-"att flytta mellan filerna du jämför. Det är användbart för att markera en "
-"individuell fil för kopiering eller borttagning."
+"Du kan navigera mellan ändringar med menyobjekten <guiseq><gui style=\"menu"
+"\">Ändringar</gui><gui style=\"menuitem\">Föregående ändring</gui></guiseq> "
+"och <guiseq><gui style=\"menu\">Ändringar</gui><gui style=\"menuitem\">Nästa "
+"ändring</gui></guiseq>. Du kan också använda din mus rullhjul för flytta "
+"mellan ändringar genom att rulla på ändringsraden i mitten."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/folder-mode.page:83
-msgid "States in folder comparisons"
-msgstr "Tillstånd i mappjämförelser"
+#: C/file-changes.page:46
+msgid "Changing changes"
+msgstr "Ändra ändringar"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/folder-mode.page:85
-msgid ""
-"Each file or folder in a tree has its own <em>state</em>, telling you how it "
-"differed from its corresponding files/folders. The possible states are:"
-msgstr ""
-"Varje fil eller mapp i ett träd har sitt eget <em>tillstånd</em>, som "
-"berättar hur mycket den skiljer sig från motsvarande filer/mappar. Möjliga "
-"tillstånd är:"
-
-#. (itstool) path: table/title
-#: C/folder-mode.page:106
-msgid "Folder comparison states"
-msgstr "Tillstånd för mappjämförelser"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/folder-mode.page:126
-msgid "The file/folder is the same across all compared folders."
-msgstr "Filen/mappen är densamma över alla jämförda mappar."
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/folder-mode.page:132
-msgid "Same when filtered"
-msgstr "Samma när filtrerad"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/folder-mode.page:134
-msgid "Italics"
-msgstr "Kursiva"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/folder-mode.page:140
-msgid ""
-"These files are different across folders, but once <link xref=\"text-filters"
-"\">text filters</link> are applied, these files become identical."
-msgstr ""
-"Dessa filer är olika över mappar, men så fort <link xref=\"text-filters"
-"\">textfilter</link> verkställs blir dessa filer identiska."
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/folder-mode.page:150
-msgid "Blue and bold"
-msgstr "Blå och fet"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/folder-mode.page:156
-msgid "These files differ between the folders being compared."
-msgstr "Dessa filer skiljer mellan mapparna som jämförs."
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/folder-mode.page:170
-msgid "This file/folder exists in this folder, but not in the others."
-msgstr "Denna fil/mapp existerar i denna mapp, men inte i de andra."
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/folder-mode.page:178
-msgid "Greyed out text with a line through the middle"
-msgstr "Utgråad genomstruken text"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/folder-mode.page:184
-msgid ""
-"This file/folder doesn't exist in this folder, but does in one of the others."
-msgstr ""
-"Denna fil/mapp existerar inte i denna mapp, men finns i en av de andra."
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/folder-mode.page:199
+#: C/file-changes.page:48
 msgid ""
-"When comparing this file, an error occurred. The most common error causes "
-"are file permissions (i.e., <app>Meld</app> was not allowed to open the "
-"file) and filename encoding errors."
+"In addition to directly editing text files, <app>Meld</app> gives you tools "
+"to move, copy or delete individual differences between files. The bar "
+"between two files not only shows you what parts of the two files correspond, "
+"but also lets you selectively merge or delete differing changes by clicking "
+"the arrow or cross icons next to the start of each change."
 msgstr ""
-"Vid jämförelse av denna fil uppstod ett fel. Den vanligaste felorsaken är "
-"filrättigheter (d.v.s. <app>Meld</app> tilläts inte öppna filen) och "
-"kodningsproblem med filnamn."
+"Förutom att direkt redigera textfiler ger dig <app>Meld</app> verktyg för "
+"att flytta, kopiera eller ta bort individuella skillnader mellan filer. "
+"Raden mellan två filer visar inte bara vilka delar av de två filerna som "
+"motsvaras utan låter dig också selektivt välja att sammanfoga eller ta bort "
+"olika ändringar genom att klicka på pilen eller kryssikonen intill början på "
+"varje ändring."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/folder-mode.page:217
+#: C/file-changes.page:52
 msgid ""
-"You can filter out files based on these states, for example, to show only "
-"files that have been <em>Modified</em>. You can read more about this in "
-"<link xref=\"file-filters#file-state-filter\"/>."
+"The default action is <em>replace</em>. This action replaces the contents of "
+"the corresponding change with the current change."
 msgstr ""
-"Du kan filtrera bort filer baserat på dessa tillstånd, till exempel, för att "
-"endast visa filer som har <em>Ändrats</em>. Du kan läsa mer om detta i <link "
-"xref=\"file-filters#file-state-filter\"/>."
+"Standardåtgärden är <em>ersätt</em>. Denna åtgärd ersätter innehållet för "
+"motsvarande ändring med den aktuella ändringen."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/folder-mode.page:223
-msgid ""
-"Finally, the most recently modified file/folder has an emblem attached to it."
-msgstr ""
-"Slutligen, den senast ändrade filen/mappen har ett emblem fäst vid sig."
-
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/missing-functionality.page:15
-msgid "Things that <app>Meld</app> doesn't do"
-msgstr "Saker <app>Meld</app> inte gör"
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/missing-functionality.page:17
-msgid ""
-"Have you ever spent half an hour poking around an application trying to find "
-"out how to do something, thinking that <em>surely</em> there must be an "
-"option for this?"
-msgstr ""
-"Har du någonsin spenderat en halvtimme grävandes runt i ett program, "
-"letandes efter hur du gör någonting, och tänkt att det <em>säkerligen</em> "
-"måste finnas ett alternativ för det här?"
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/missing-functionality.page:23
+#: C/file-changes.page:59
 msgid ""
-"This section lists a few of the common things that <app>Meld</app> "
-"<em>doesn't</em> do, either as a deliberate choice, or because we just "
-"haven't had time."
+"Hold down the <key>Shift</key> key to change the current action to "
+"<em>delete</em>. This action deletes the current change."
 msgstr ""
-"Det här avsnittet listar några saker som <app>Meld</app><em>inte</em> gör, "
-"antingen med avsikt, eller för att vi inte hade tid."
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/missing-functionality.page:30
-msgid "Aligning changes by adding lines"
-msgstr "Justera ändringar genom att lägga till rader"
+"Håll ner tangenten <key>Skift</key> för att ändra aktuell åtgärd till <em>ta "
+"bort</em>. Denna åtgärd tar bort aktuell ändring."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/missing-functionality.page:31
-msgid ""
-"When <app>Meld</app> shows differences between files, it shows both files as "
-"they would appear in a normal text editor. It does <em>not</em> insert "
-"additional lines so that the left and right sides of a particular change are "
-"the same size. There is no option to do this."
-msgstr ""
-"När <app>Meld</app> visar skillnader mellan filer visar det båda filer som "
-"de normalt skulle visas i en textredigerare. Det infogar <em>inte</em> "
-"ytterligare rader så att vänstra och högra sidan för en specifik ändring är "
-"av samma storlek. Det finns inget alternativ för detta."
-
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/command-line.page:15
-msgid "Command line usage"
-msgstr "Kommandoradsanvändning"
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/command-line.page:17
-msgid ""
-"If you start <app>Meld</app> from the command line, you can tell it what to "
-"do when it starts."
-msgstr ""
-"Om du startar <app>Meld</app> från kommandoraden kan du berätta hur det ska "
-"bete sig vid uppstart."
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/command-line.page:20
-msgid ""
-"For a two- or three-way <link xref=\"file-mode\">file comparison</link>, "
-"start <app>Meld</app> with <cmd>meld <var>file1</var> <var>file2</var></cmd> "
-"or <cmd>meld <var>file1</var> <var>file2</var> <var>file3</var></cmd> "
-"respectively."
-msgstr ""
-"För en två- eller trevägs<link xref=\"file-mode\">filjämförelse</link>, "
-"starta <app>Meld</app> med <cmd>meld <var>fil1</var> <var>fil2</var></cmd> "
-"eller <cmd>meld <var>fil1</var> <var>fil2</var> <var>fil3</var></cmd>."
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/command-line.page:26
-msgid ""
-"For a two- or three-way <link xref=\"folder-mode\">directory comparison</"
-"link>, start <app>Meld</app> with <cmd>meld <var>dir1</var> <var>dir2</var></"
-"cmd> or <cmd>meld <var>dir1</var> <var>dir2</var> <var>dir3</var></cmd>."
-msgstr ""
-"För en två- eller trevägs <link xref=\"folder-mode\">mappjämförelse</link>, "
-"starta <app>Meld</app> med <cmd>meld <var>kat1</var> <var>kat2</var></cmd> "
-"eller <cmd>meld <var>kat1</var> <var>kat2</var> <var>kat3</var></cmd>."
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/command-line.page:31
+#: C/file-changes.page:62
 msgid ""
-"You can start a <link xref=\"vc-mode\">version control</link> comparison by "
-"just giving a single argument; if that file or directory is managed by a "
-"<link xref=\"vc-supported\">recognized version control system</link>, it "
-"will start a version control comparison on that argument. For example, "
-"<cmd>meld .</cmd> would start a version control view of the current "
-"directory."
+"Hold down the <key>Ctrl</key> key to change the current action to "
+"<em>insert</em>. This action inserts the current change above or below (as "
+"selected) the corresponding change."
 msgstr ""
-"Du kan starta en <link xref=\"vc-mode\">versionshantering</link>sjämförelse "
-"genom att endast ange ett argument; om filen eller katalogen hanteras av ett "
-"<link xref=\"vc-supported\">versionshanteringssystem</link>, kommer det att "
-"starta en versionshanteringsjämförelse med det argumentet. Till exempel, "
-"<cmd>meld .</cmd> skulle starta en versionskontroll av aktuell katalog."
-
-#. (itstool) path: note/p
-#: C/command-line.page:40
-msgid "Run <cmd>meld --help</cmd> for a list of all command line options."
-msgstr "Kör <cmd>meld --help</cmd> för en lista över alla kommandoradsflaggor."
+"Håll ner tangenten <key>Ctrl</key> för att ändra den aktuella åtgärden till "
+"<em>infoga</em>. Denna åtgärd infogar den aktuella ändringen ovan eller "
+"under (beroende på val) motsvarande ändring."
 
 #~ msgid "Arch"
 #~ msgstr "Arch"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]