[gsettings-desktop-schemas] Update Catalan translationcommit 7fe1ba62838bdfb8d1b5c6bd6217cf9b5f5c13d1
Author: Jordi Mas <jmas softcatala org>
Date:   Wed Aug 30 19:18:54 2017 +0200

    Update Catalan translation

 po/ca.po |   26 +++++++++++++-------------
 1 files changed, 13 insertions(+), 13 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 562b9c2..8bd6e0d 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -2429,7 +2429,7 @@ msgstr "No l'utilitzis"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:36
 msgid "Activate the window menu"
-msgstr "Activa el menú de finestra"
+msgstr "Activa el menú de finestra"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:37
 msgid "Toggle fullscreen mode"
@@ -2655,7 +2655,7 @@ msgid ""
 "[CDATA[\"<Super>\"]]> for example."
 msgstr ""
 "Si es fa clic en una finestra mentre es manté premuda aquesta tecla modificadora "
-"farà moure la finestra (botó esquerre), redimensionarà la finestra (botó del "
+"farà moure la finestra (botó esquerre), redimensionarà la finestra (botó del "
 "mig) o mostrarà el men de la finestra (botó dret). Es poden intercanviar les "
 "operacions de fer clic amb el botó del mig i el secundari amb la clau «resize-"
 "with-right-button». El modificador s'expressa com a, per exemple, <!"
@@ -2672,7 +2672,7 @@ msgid ""
 "false to make it work the opposite way around."
 msgstr ""
 "Establiu-lo a «true» (cert) per canviar la mida amb el botó secundari i mostrar "
-"un menú amb el botó del mig mentre es premi la tecla especificada al paràmetre "
+"un menú amb el botó del mig mentre es premi la tecla especificada al paràmetre "
 "«mouse-button-modifier». Si és «false» (fals) funcionarà a la inversa."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:5
@@ -2845,7 +2845,7 @@ msgid ""
 "raise-delay key. This is not related to clicking on a window to raise it, nor to "
 "entering a window during drag-and-drop."
 msgstr ""
-"Si és «true» (cert) i el mode del focus ës «sloppy» o «mouse», aleshores la "
+"Si és «true» (cert) i el mode del focus és «sloppy» o «mouse», aleshores la "
 "finestra amb el focus s'alçarà automàticament després del retard especificat a "
 "la clau «auto-raise-delay». Això no està relacionat amb l'acció de fer clic a "
 "una finestra per alçar-la, ni tampoc en entrar en una finestra en arrossegar i "
@@ -2853,14 +2853,14 @@ msgstr ""
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:29
 msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
-msgstr "Retard, en mil·lisegons, per a l'opció de l'alçat automàtic"
+msgstr "Retard, en mil·lisegons, per a l'opció de l'alçat automàtic"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:30
 msgid ""
 "The time delay before raising a window if auto-raise is set to true. The delay "
 "is given in thousandths of a second."
 msgstr ""
-"El temps de retard, en mil·lèsimes de segon, abans d'alçar una finestra si la "
+"El temps de retard, en mil·lèsimes de segon, abans d'alçar una finestra si la "
 "clau «auto-raise» és «true» (cert)."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:31
@@ -2881,7 +2881,7 @@ msgstr ""
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:35
 msgid "Use standard system font in window titles"
 msgstr ""
-"Utilitza el tipus de lletra estàndard del sistema pels títols de les finestres"
+"Utilitza el tipus de lletra estàndard del sistema pels títols de les finestres"
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:36
 msgid ""
@@ -2889,7 +2889,7 @@ msgid ""
 "for window titles."
 msgstr ""
 "Si és «true» (cert), ignora l'opció «titlebar-font» i utilitza el tipus de "
-"lletra estàndard de les aplicacions pels títols de les finestres."
+"lletra estàndard de les aplicacions pels títols de les finestres."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:37
 msgid "Window title font"
@@ -2903,8 +2903,8 @@ msgid ""
 "true."
 msgstr ""
 "Una cadena de descripció de tipus de lletra per a les barres de títol de les "
-"finestres. La mida de la descripció només s'utilitzarà si la clau «titlebar-font-"
-"size» és 0. A més a més, aquesta opció està inhabilitada si la clau «titlebar-"
+"finestres. La mida de la descripció només s'utilitzarà si la clau «titlebar-font-"
+"size» és 0. A més a més, aquesta opció està inhabilitada si la clau «titlebar-"
 "uses-desktop-font» és «true» (cert)."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:39
@@ -2916,7 +2916,7 @@ msgid ""
 "Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to prevent "
 "making the desktop unusable by accidentally asking for too many workspaces."
 msgstr ""
-"El nombre d'espais de treball. Ha de ser més gran que zero, i té un màxim fix "
+"El nombre d'espais de treball. Ha de ser més gran que zero, i té un màxim fix "
 "per permetre que l'escriptori sigui utilitzable si intenteu demanar massa espais "
 "de treball."
 
@@ -2987,7 +2987,7 @@ msgstr ""
 "Algunes aplicacions no fan cas de les especificacions i poden fer que el gestor "
 "de finestres no respongui correctament. Aquesta opció fa que el gestor de "
 "finestres funcioni més rigorosament, fet que proporciona una interfície d'usuari "
-"més consistent, sempre que no s'hagin d'executar aplicacions que no actuïn "
+"més consistent, sempre que no s'hagin d'executar aplicacions que no actuïn "
 "correctament."
 
 #: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:53
@@ -3123,7 +3123,7 @@ msgstr ""
 "en lloc d'utilitzar el servidor intermediari (en cas que s'hagi activat). Els "
 "valors poden ser noms d'ordinadors, dominis (amb comodins com ara *.exemple."
 "cat), adreces IP d'ordinadors (tant IPv4 com IPv6) i adreces de xarxa amb "
-"màscara de xarxa (com per exemple 192.168.0.0/24)."
+"màscara de xarxa (com per exemple 192.168.0.0/24)."
 
 #: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:17
 msgid "Unused; ignore"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]