[gnome-screenshot] Update Kazakh translationcommit bae69d3786c7a7787483e76c0a52a90fa0056800
Author: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst gmail com>
Date:   Sun Aug 20 17:08:15 2017 +0000

    Update Kazakh translation

 po/kk.po |   73 ++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 38 insertions(+), 35 deletions(-)
---
diff --git a/po/kk.po b/po/kk.po
index c4a6a00..75e61fc 100644
--- a/po/kk.po
+++ b/po/kk.po
@@ -8,15 +8,15 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-screenshot master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "screenshot&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-05-29 16:31+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-06-17 16:56+0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-31 10:14+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-20 22:04+0500\n"
 "Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst gmail com>\n"
 "Language-Team: Kazakh <kk li org>\n"
 "Language: kk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Poedit 2.0.2\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.12\n"
 
 #: src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml:11
 msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
@@ -98,13 +98,13 @@ msgstr "Файлдардың үнсіз келісім кеңейтуі"
 msgid "The default file type extension for screenshots."
 msgstr "Скриншоттар файлдары үшін кеңейту."
 
-#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:755
-#: src/screenshot-application.c:823
+#: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:3 src/screenshot-application.c:770
+#: src/screenshot-application.c:838
 msgid "Screenshot"
 msgstr "Скриншот"
 
 #: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:4
-#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:756
+#: src/org.gnome.Screenshot.metainfo.xml.in:8 src/screenshot-application.c:771
 msgid "Save images of your screen or individual windows"
 msgstr "Толық экран немесе бөлек терезелер скриншоттарын сақтау"
 
@@ -115,7 +115,6 @@ msgstr "скриншот;баспа;ұстау;"
 
 #. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
 #: src/org.gnome.Screenshot.desktop.in:11
-#| msgid "Save Screenshot"
 msgid "applets-screenshooter"
 msgstr "applets-screenshooter"
 
@@ -169,97 +168,97 @@ msgstr "Осы туралы"
 msgid "Quit"
 msgstr "Шығу"
 
-#: src/screenshot-application.c:146
+#: src/screenshot-application.c:151
 #, c-format
 msgid "A file named “%s” already exists in “%s”"
 msgstr "\"%s\" деп аталатын файл \"%s\" ішінде бар болып тұр"
 
-#: src/screenshot-application.c:153
+#: src/screenshot-application.c:158
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Бар болып тұрған файлды үстінен жазу керек пе?"
 
-#: src/screenshot-application.c:175 src/screenshot-application.c:184
-#: src/screenshot-application.c:451 src/screenshot-application.c:455
-#: src/screenshot-application.c:495 src/screenshot-application.c:498
+#: src/screenshot-application.c:180 src/screenshot-application.c:189
+#: src/screenshot-application.c:466 src/screenshot-application.c:470
+#: src/screenshot-application.c:510 src/screenshot-application.c:513
 msgid "Unable to capture a screenshot"
 msgstr "Скриншотты түсіріп алу мүмкін емес"
 
-#: src/screenshot-application.c:176
+#: src/screenshot-application.c:181
 msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
 msgstr "Файлды жасау қатесі. Басқа буманы таңдап, қайталап көріңіз."
 
-#: src/screenshot-application.c:452
+#: src/screenshot-application.c:467
 msgid "Error creating file"
 msgstr "Файлды жасау қатесі"
 
-#: src/screenshot-application.c:463 src/screenshot-application.c:531
+#: src/screenshot-application.c:478 src/screenshot-application.c:546
 msgid "Screenshot taken"
 msgstr "Скриншот түсірілді"
 
-#: src/screenshot-application.c:496
+#: src/screenshot-application.c:511
 msgid "All possible methods failed"
 msgstr "Барлық мүмкін тәсілдер сәтсіз аяқталды"
 
-#: src/screenshot-application.c:619
+#: src/screenshot-application.c:634
 msgid "Send the grab directly to the clipboard"
 msgstr "Түсірілген суретті тура алмасу буферіне жіберу"
 
-#: src/screenshot-application.c:620
+#: src/screenshot-application.c:635
 msgid "Grab a window instead of the entire screen"
 msgstr "Толық экран орнына тек терезе скриншотын түсіру"
 
-#: src/screenshot-application.c:621
+#: src/screenshot-application.c:636
 msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
 msgstr "Толық экран орнына тек экранның бір бөлігін түсіріп алу"
 
-#: src/screenshot-application.c:622
+#: src/screenshot-application.c:637
 msgid "Include the window border with the screenshot"
 msgstr "Скриншотқа терезе шекарасын да қосу"
 
-#: src/screenshot-application.c:623
+#: src/screenshot-application.c:638
 msgid "Remove the window border from the screenshot"
 msgstr "Скриншоттан терезе шекарасын алып тастау"
 
-#: src/screenshot-application.c:624
+#: src/screenshot-application.c:639
 msgid "Include the pointer with the screenshot"
 msgstr "Скриншотты курсорды қоса түсіріп отыру"
 
-#: src/screenshot-application.c:625
+#: src/screenshot-application.c:640
 msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
 msgstr "Скриншотты көрсетілген кідірістен кейін түсіріп алу (секундпен)"
 
 #. translators: this is the last part of the "grab after a
 #. * delay of <spin button> seconds".
 #.
-#: src/screenshot-application.c:625 src/screenshot-interactive-dialog.c:415
+#: src/screenshot-application.c:640 src/screenshot-interactive-dialog.c:415
 msgid "seconds"
 msgstr "секунд"
 
-#: src/screenshot-application.c:626
+#: src/screenshot-application.c:641
 msgid "Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)"
 msgstr "Шекараға қосылатын эффект (көлеңке, шекара, ескілету немесе ешнәрсе)"
 
-#: src/screenshot-application.c:626
+#: src/screenshot-application.c:641
 msgid "effect"
 msgstr "эффект"
 
-#: src/screenshot-application.c:627
+#: src/screenshot-application.c:642
 msgid "Interactively set options"
 msgstr "Опцияларды интерактивті түрде орнату"
 
-#: src/screenshot-application.c:628
+#: src/screenshot-application.c:643
 msgid "Save screenshot directly to this file"
 msgstr "Скриншотты тура бұл файлға сақтау"
 
-#: src/screenshot-application.c:628
+#: src/screenshot-application.c:643
 msgid "filename"
 msgstr "файл аты"
 
-#: src/screenshot-application.c:629
+#: src/screenshot-application.c:644
 msgid "Print version information and exit"
 msgstr "Нұсқа ақпаратын шығару және шығу"
 
-#: src/screenshot-application.c:758
+#: src/screenshot-application.c:773
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst gmail com>"
 
@@ -275,7 +274,7 @@ msgid ""
 "time.\n"
 msgstr "Ерегісетін опциялар: --area және --delay бірге қолдануға болмайды.\n"
 
-#: src/screenshot-dialog.c:313
+#: src/screenshot-dialog.c:319
 msgid "Screenshot.png"
 msgstr "Скриншот.png"
 
@@ -284,18 +283,22 @@ msgid "Save Screenshot"
 msgstr "Скриншотты сақтау"
 
 #: src/screenshot-dialog.ui:17
+msgid "Back"
+msgstr "Артқа"
+
+#: src/screenshot-dialog.ui:38
 msgid "C_opy to Clipboard"
 msgstr "_Алмасу буферіне көшіріп алу"
 
-#: src/screenshot-dialog.ui:29
+#: src/screenshot-dialog.ui:50
 msgid "_Save"
 msgstr "_Сақтау"
 
-#: src/screenshot-dialog.ui:89
+#: src/screenshot-dialog.ui:110
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Аты:"
 
-#: src/screenshot-dialog.ui:106
+#: src/screenshot-dialog.ui:127
 msgid "Save in _folder:"
 msgstr "_Бумаға сақтау:"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]