[network-manager-fortisslvpn] Updated Serbian translationcommit 1488ccd275eb66583ee14b16d88114f0a51e0eb1
Author: Мирослав Николић <miroslavnikolic rocketmail com>
Date:   Sun Aug 13 10:27:29 2017 +0200

    Updated Serbian translation

 po/sr.po       |  126 +++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 po/sr latin po |  126 +++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 2 files changed, 130 insertions(+), 122 deletions(-)
---
diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index 9d1bf2b..a84607d 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -5,12 +5,12 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: NetworkManager-fortisslvpn\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=Network";
-"Manager&keywords=I18N+L10N&component=VPN: fortisslvpn\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-10-03 19:40+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-02-13 04:52+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=Networ";
+"kManager&keywords=I18N+L10N&component=VPN: fortisslvpn\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-26 16:09+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-13 10:26+0200\n"
 "Last-Translator: Мирослав Николић <miroslavnikolic rocketmail com>\n"
-"Language-Team: Serbian <(nothing)>\n"
+"Language-Team: српски <gnome-sr googlegroups org>\n"
 "Language: sr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -39,22 +39,29 @@ msgstr "Програмери Управника мреже"
 #. Otherwise, we have no saved password, or the password flags indicated
 #. * that the password should never be saved.
 #.
-#: ../auth-dialog/main.c:144
+#: ../auth-dialog/main.c:150
 #, c-format
-#| msgid "You need to authenticate to access the Virtual Private Network '%s'."
 msgid "You need to authenticate to access the Virtual Private Network “%s”."
 msgstr ""
 "Морате да потврдите идентитет да бисте могли да приступите Виртуелној "
 "приватној мрежи „%s“."
 
-#: ../auth-dialog/main.c:153 ../auth-dialog/main.c:173
+#: ../auth-dialog/main.c:159 ../auth-dialog/main.c:182
 msgid "Authenticate VPN"
 msgstr "Потврди ВПН"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:155 ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:12
+#: ../auth-dialog/main.c:162 ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:14
 msgid "Password:"
 msgstr "Лозинка:"
 
+#: ../auth-dialog/main.c:164
+msgid "Token:"
+msgstr "Прстен:"
+
+#: ../auth-dialog/main.c:186
+msgid "_Token:"
+msgstr "_Прстен:"
+
 #: ../properties/nm-fortisslvpn-editor-plugin.c:38
 msgid "Fortinet SSLVPN"
 msgstr "Фортинет ССЛВПН"
@@ -63,33 +70,33 @@ msgstr "Фортинет ССЛВПН"
 msgid "Compatible with Fortinet SSLVPN servers."
 msgstr "Сагласно са Фортинет ССЛВПН серверима."
 
-#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:185
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:264
 #, c-format
 msgid "object class '%s' has no property named '%s'"
 msgstr "класа објекта „%s“ нема својство са називом „%s“"
 
-#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:192
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:271
 #, c-format
 msgid "property '%s' of object class '%s' is not writable"
 msgstr "својство „%s“ класе објекта „%s“ није уписиво"
 
-#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:199
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:278
 #, c-format
 msgid ""
 "construct property \"%s\" for object '%s' can't be set after construction"
 msgstr "својство творбе „%s“ за објекат „%s“ се не може поставити након творбе"
 
-#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:207
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:286
 #, c-format
 msgid "'%s::%s' is not a valid property name; '%s' is not a GObject subtype"
 msgstr "„%s::%s“ није исправан назив својства; „%s“ није подврста Гобјекта"
 
-#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:216
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:295
 #, c-format
 msgid "unable to set property '%s' of type '%s' from value of type '%s'"
 msgstr "не могу да поставим својство „%s“ врсте „%s“ из вредности врсте „%s“"
 
-#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:227
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:306
 #, c-format
 msgid ""
 "value \"%s\" of type '%s' is invalid or out of range for property '%s' of "
@@ -117,83 +124,75 @@ msgstr "не могу да учитам фабрику „%s“ из прикљ
 msgid "unknown error creating editor instance"
 msgstr "непозната грешка стварања примерка уређивача"
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:208
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:210
 #, c-format
-#| msgid "invalid gateway '%s'"
 msgid "invalid gateway “%s”"
 msgstr "неисправан мрежни пролаз „%s“"
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:216
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:218
 #, c-format
-#| msgid "invalid certificate authority '%s'"
 msgid "invalid certificate authority “%s”"
 msgstr "неисправан издавач уверења „%s“"
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:230
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:232
 #, c-format
-#| msgid "invalid integer property '%s'"
 msgid "invalid integer property “%s”"
 msgstr "неисправно својство целог броја „%s“"
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:240
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:242
 #, c-format
-#| msgid "invalid boolean property '%s' (not yes or no)"
 msgid "invalid boolean property “%s” (not yes or no)"
 msgstr "неисправно логичко својство „%s“ (није „да“ или „не“)"
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:247
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:249
 #, c-format
-#| msgid "unhandled property '%s' type %s"
 msgid "unhandled property “%s” type %s"
 msgstr "неруковано својство „%s“ врсте %s"
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:258
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:260
 #, c-format
-#| msgid "property '%s' invalid or not supported"
 msgid "property “%s” invalid or not supported"
 msgstr "својство „%s“ је неисправно или није подржано"
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:275
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:277
 msgid "No VPN configuration options."
 msgstr "Нема опција за ВПН подешавање."
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:295
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:297
 #, c-format
-#| msgid "Missing required option '%s'."
 msgid "Missing required option “%s”."
 msgstr "Недостаје затражена опција „%s“."
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:315
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:317
 msgid "No VPN secrets!"
 msgstr "Нема ВПН тајни!"
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:432
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:434
 msgid "Could not find the openfortivpn binary."
 msgstr "Не могу да нађем извршну „openfortivpn“-а."
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:553
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:556
 msgid "Missing VPN username."
 msgstr "Недостаје ВПН корисничко име."
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:563
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:566
 msgid "Missing or invalid VPN password."
 msgstr "Недостаје или је неисправна ВПН лозинка."
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:799
-#| msgid "Don't quit when VPN connection terminates"
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:809
 msgid "Don’t quit when VPN connection terminates"
 msgstr "Не прекида када се завршава ВПН веза"
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:800
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:810
 msgid "Enable verbose debug logging (may expose passwords)"
 msgstr ""
 "Укључује опширно записивање зарад исправљања грешака (може да изложи лозинке)"
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:801
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:811
 msgid "D-Bus name to use for this instance"
 msgstr "Назив Д-сабирнице који ће се користити за овај примерак"
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:822
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:832
 msgid ""
 "nm-fortisslvpn-service provides integrated SSLVPN capability (compatible "
 "with Fortinet) to NetworkManager."
@@ -206,11 +205,23 @@ msgid "SSLVPN Advanced Options"
 msgstr "Напредне опције за ССЛВПН"
 
 #: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:2
-#| msgid "<b>Security</b>"
+msgid "Authentication"
+msgstr "Пријава"
+
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:3
+msgid "Use a _one-time password"
+msgstr "Користи _једнократну лозинку"
+
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:4
+msgid "Ask for an one-time password (OTP) for two factor authentication (2FA)."
+msgstr ""
+"Тражи једнократну лозинку (OTP) за потврду идентитета два чинилаца (2FA)."
+
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:5
 msgid "Security"
 msgstr "Безбедност"
 
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:3
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:6
 msgid ""
 "A SHA256 sum of the X509 certificate that will be accepted even if the "
 "certificate is not trusted by a certificate authority."
@@ -218,16 +229,15 @@ msgstr ""
 "Сума СХА256 Икс509 уверења која ће бити прихваћена чак и ако уверењу не "
 "верује ни издавач уверења."
 
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:4
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:7
 msgid "Trusted certificate:"
 msgstr "Поверљиво уверење:"
 
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:5
-#| msgid "<b>General</b>"
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:8
 msgid "General"
 msgstr "Опште"
 
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:6
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:9
 msgid ""
 "SSLVPN server IP or name.\n"
 "config: the first parameter of fortisslvpn"
@@ -235,24 +245,19 @@ msgstr ""
 "ИП или назив ССЛВПН сервера.\n"
 "подешавање: први параметар фортисслвпн-а"
 
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:8
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:11
 msgid "_Gateway:"
 msgstr "_Мрежни пролаз:"
 
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:9
-#| msgid "<b>Authentication</b>"
-msgid "Authentication"
-msgstr "Пријава"
-
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:10
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:12
 msgid "Show password"
 msgstr "Прикажи лозинку"
 
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:11
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:13
 msgid "Password passed to SSLVPN when prompted for it."
 msgstr "Лозинка која се прослеђује ССЛВПН-у када је затражи."
 
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:13
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:15
 msgid ""
 "Set the name used for authenticating the local system to the peer to "
 "<name>.\n"
@@ -261,28 +266,27 @@ msgstr ""
 "Подесите назив коришћен за пријављивање локалног система парњаку на <name>.\n"
 "подешавање: корисник <name>"
 
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:15
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:17
 msgid "User name:"
 msgstr "Корисничко име:"
 
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:16
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:18
 msgid "CA Certificate:"
 msgstr "Уверење издавача уверења:"
 
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:17
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:19
 msgid "User Key:"
 msgstr "Кориснички кључ:"
 
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:18
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:20
 msgid "User Certificate:"
 msgstr "Корисничко уверење:"
 
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:19
-#| msgid "A_dvanced..."
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:21
 msgid "A_dvanced…"
 msgstr "_Напредно…"
 
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:20
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:22
 msgid "Default"
 msgstr "Основно"
 
diff --git a/po/sr latin po b/po/sr latin po
index 4bc9df5..3217d65 100644
--- a/po/sr latin po
+++ b/po/sr latin po
@@ -5,12 +5,12 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: NetworkManager-fortisslvpn\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=Network";
-"Manager&keywords=I18N+L10N&component=VPN: fortisslvpn\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-10-03 19:40+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-02-13 04:52+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=Networ";
+"kManager&keywords=I18N+L10N&component=VPN: fortisslvpn\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-26 16:09+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-13 10:26+0200\n"
 "Last-Translator: Miroslav Nikolić <miroslavnikolic rocketmail com>\n"
-"Language-Team: Serbian <(nothing)>\n"
+"Language-Team: srpski <gnome-sr googlegroups org>\n"
 "Language: sr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -39,22 +39,29 @@ msgstr "Programeri Upravnika mreže"
 #. Otherwise, we have no saved password, or the password flags indicated
 #. * that the password should never be saved.
 #.
-#: ../auth-dialog/main.c:144
+#: ../auth-dialog/main.c:150
 #, c-format
-#| msgid "You need to authenticate to access the Virtual Private Network '%s'."
 msgid "You need to authenticate to access the Virtual Private Network “%s”."
 msgstr ""
 "Morate da potvrdite identitet da biste mogli da pristupite Virtuelnoj "
 "privatnoj mreži „%s“."
 
-#: ../auth-dialog/main.c:153 ../auth-dialog/main.c:173
+#: ../auth-dialog/main.c:159 ../auth-dialog/main.c:182
 msgid "Authenticate VPN"
 msgstr "Potvrdi VPN"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:155 ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:12
+#: ../auth-dialog/main.c:162 ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:14
 msgid "Password:"
 msgstr "Lozinka:"
 
+#: ../auth-dialog/main.c:164
+msgid "Token:"
+msgstr "Prsten:"
+
+#: ../auth-dialog/main.c:186
+msgid "_Token:"
+msgstr "_Prsten:"
+
 #: ../properties/nm-fortisslvpn-editor-plugin.c:38
 msgid "Fortinet SSLVPN"
 msgstr "Fortinet SSLVPN"
@@ -63,33 +70,33 @@ msgstr "Fortinet SSLVPN"
 msgid "Compatible with Fortinet SSLVPN servers."
 msgstr "Saglasno sa Fortinet SSLVPN serverima."
 
-#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:185
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:264
 #, c-format
 msgid "object class '%s' has no property named '%s'"
 msgstr "klasa objekta „%s“ nema svojstvo sa nazivom „%s“"
 
-#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:192
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:271
 #, c-format
 msgid "property '%s' of object class '%s' is not writable"
 msgstr "svojstvo „%s“ klase objekta „%s“ nije upisivo"
 
-#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:199
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:278
 #, c-format
 msgid ""
 "construct property \"%s\" for object '%s' can't be set after construction"
 msgstr "svojstvo tvorbe „%s“ za objekat „%s“ se ne može postaviti nakon tvorbe"
 
-#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:207
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:286
 #, c-format
 msgid "'%s::%s' is not a valid property name; '%s' is not a GObject subtype"
 msgstr "„%s::%s“ nije ispravan naziv svojstva; „%s“ nije podvrsta Gobjekta"
 
-#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:216
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:295
 #, c-format
 msgid "unable to set property '%s' of type '%s' from value of type '%s'"
 msgstr "ne mogu da postavim svojstvo „%s“ vrste „%s“ iz vrednosti vrste „%s“"
 
-#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:227
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:306
 #, c-format
 msgid ""
 "value \"%s\" of type '%s' is invalid or out of range for property '%s' of "
@@ -117,83 +124,75 @@ msgstr "ne mogu da učitam fabriku „%s“ iz priključka: %s"
 msgid "unknown error creating editor instance"
 msgstr "nepoznata greška stvaranja primerka uređivača"
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:208
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:210
 #, c-format
-#| msgid "invalid gateway '%s'"
 msgid "invalid gateway “%s”"
 msgstr "neispravan mrežni prolaz „%s“"
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:216
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:218
 #, c-format
-#| msgid "invalid certificate authority '%s'"
 msgid "invalid certificate authority “%s”"
 msgstr "neispravan izdavač uverenja „%s“"
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:230
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:232
 #, c-format
-#| msgid "invalid integer property '%s'"
 msgid "invalid integer property “%s”"
 msgstr "neispravno svojstvo celog broja „%s“"
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:240
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:242
 #, c-format
-#| msgid "invalid boolean property '%s' (not yes or no)"
 msgid "invalid boolean property “%s” (not yes or no)"
 msgstr "neispravno logičko svojstvo „%s“ (nije „da“ ili „ne“)"
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:247
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:249
 #, c-format
-#| msgid "unhandled property '%s' type %s"
 msgid "unhandled property “%s” type %s"
 msgstr "nerukovano svojstvo „%s“ vrste %s"
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:258
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:260
 #, c-format
-#| msgid "property '%s' invalid or not supported"
 msgid "property “%s” invalid or not supported"
 msgstr "svojstvo „%s“ je neispravno ili nije podržano"
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:275
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:277
 msgid "No VPN configuration options."
 msgstr "Nema opcija za VPN podešavanje."
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:295
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:297
 #, c-format
-#| msgid "Missing required option '%s'."
 msgid "Missing required option “%s”."
 msgstr "Nedostaje zatražena opcija „%s“."
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:315
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:317
 msgid "No VPN secrets!"
 msgstr "Nema VPN tajni!"
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:432
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:434
 msgid "Could not find the openfortivpn binary."
 msgstr "Ne mogu da nađem izvršnu „openfortivpn“-a."
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:553
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:556
 msgid "Missing VPN username."
 msgstr "Nedostaje VPN korisničko ime."
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:563
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:566
 msgid "Missing or invalid VPN password."
 msgstr "Nedostaje ili je neispravna VPN lozinka."
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:799
-#| msgid "Don't quit when VPN connection terminates"
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:809
 msgid "Don’t quit when VPN connection terminates"
 msgstr "Ne prekida kada se završava VPN veza"
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:800
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:810
 msgid "Enable verbose debug logging (may expose passwords)"
 msgstr ""
 "Uključuje opširno zapisivanje zarad ispravljanja grešaka (može da izloži lozinke)"
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:801
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:811
 msgid "D-Bus name to use for this instance"
 msgstr "Naziv D-sabirnice koji će se koristiti za ovaj primerak"
 
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:822
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:832
 msgid ""
 "nm-fortisslvpn-service provides integrated SSLVPN capability (compatible "
 "with Fortinet) to NetworkManager."
@@ -206,11 +205,23 @@ msgid "SSLVPN Advanced Options"
 msgstr "Napredne opcije za SSLVPN"
 
 #: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:2
-#| msgid "<b>Security</b>"
+msgid "Authentication"
+msgstr "Prijava"
+
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:3
+msgid "Use a _one-time password"
+msgstr "Koristi _jednokratnu lozinku"
+
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:4
+msgid "Ask for an one-time password (OTP) for two factor authentication (2FA)."
+msgstr ""
+"Traži jednokratnu lozinku (OTP) za potvrdu identiteta dva činilaca (2FA)."
+
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:5
 msgid "Security"
 msgstr "Bezbednost"
 
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:3
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:6
 msgid ""
 "A SHA256 sum of the X509 certificate that will be accepted even if the "
 "certificate is not trusted by a certificate authority."
@@ -218,16 +229,15 @@ msgstr ""
 "Suma SHA256 Iks509 uverenja koja će biti prihvaćena čak i ako uverenju ne "
 "veruje ni izdavač uverenja."
 
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:4
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:7
 msgid "Trusted certificate:"
 msgstr "Poverljivo uverenje:"
 
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:5
-#| msgid "<b>General</b>"
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:8
 msgid "General"
 msgstr "Opšte"
 
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:6
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:9
 msgid ""
 "SSLVPN server IP or name.\n"
 "config: the first parameter of fortisslvpn"
@@ -235,24 +245,19 @@ msgstr ""
 "IP ili naziv SSLVPN servera.\n"
 "podešavanje: prvi parametar fortisslvpn-a"
 
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:8
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:11
 msgid "_Gateway:"
 msgstr "_Mrežni prolaz:"
 
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:9
-#| msgid "<b>Authentication</b>"
-msgid "Authentication"
-msgstr "Prijava"
-
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:10
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:12
 msgid "Show password"
 msgstr "Prikaži lozinku"
 
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:11
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:13
 msgid "Password passed to SSLVPN when prompted for it."
 msgstr "Lozinka koja se prosleđuje SSLVPN-u kada je zatraži."
 
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:13
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:15
 msgid ""
 "Set the name used for authenticating the local system to the peer to "
 "<name>.\n"
@@ -261,28 +266,27 @@ msgstr ""
 "Podesite naziv korišćen za prijavljivanje lokalnog sistema parnjaku na <name>.\n"
 "podešavanje: korisnik <name>"
 
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:15
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:17
 msgid "User name:"
 msgstr "Korisničko ime:"
 
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:16
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:18
 msgid "CA Certificate:"
 msgstr "Uverenje izdavača uverenja:"
 
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:17
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:19
 msgid "User Key:"
 msgstr "Korisnički ključ:"
 
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:18
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:20
 msgid "User Certificate:"
 msgstr "Korisničko uverenje:"
 
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:19
-#| msgid "A_dvanced..."
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:21
 msgid "A_dvanced…"
 msgstr "_Napredno…"
 
-#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:20
+#: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:22
 msgid "Default"
 msgstr "Osnovno"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]