[gnome-builder] Updated Slovak translationcommit e40b5e0531b3ca4077cf747512f52ce899b9ad4e
Author: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:   Fri Oct 16 06:35:33 2015 +0000

    Updated Slovak translation

 po/sk.po |  210 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 files changed, 128 insertions(+), 82 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 54c00a6..3f63390 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-builder master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "builder&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-09-18 23:47+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-09-19 22:42+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-10-15 20:50+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-10-16 08:35+0200\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: slovenčina <>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.4\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.5\n"
 
 #: ../contrib/egg/egg-animation.c:723
 #, c-format
@@ -196,7 +196,8 @@ msgstr "Builder"
 msgid "The default color scheme for Builder"
 msgstr "Predvolená farebná schéma programu Builder"
 
-#: ../data/ui/gb-editor-frame.ui.h:1
+#. OVR indicates we are in overwite mode
+#: ../data/ui/gb-editor-frame.ui.h:2
 msgid "OVR"
 msgstr "CEZ"
 
@@ -485,6 +486,34 @@ msgstr "Posun rolovania"
 msgid "Minimal number of lines to keep above and below the cursor."
 msgstr "Minimálny počet riadkov na zachovanie nad a pod kurzorom."
 
+#: ../data/ui/gb-preferences-page-editor.ui.h:22
+msgid "Draw Spaces"
+msgstr "Vykresľovať medzery"
+
+#: ../data/ui/gb-preferences-page-editor.ui.h:23
+msgid "Draw a circle over space characters."
+msgstr "Vykreslí kruh namiesto znakov reprezentovaných medzerou."
+
+#: ../data/ui/gb-preferences-page-editor.ui.h:24
+msgid "Draw an arrow over tab characters."
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/gb-preferences-page-editor.ui.h:25
+msgid "Draw a carriage return over newline characters."
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/gb-preferences-page-editor.ui.h:26
+msgid "Draw indicators for non-breaking spaces."
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/gb-preferences-page-editor.ui.h:27
+msgid "Draw leading space only."
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/gb-preferences-page-editor.ui.h:28
+msgid "Draw trailing space only."
+msgstr ""
+
 #: ../data/ui/gb-preferences-page-git.ui.h:1
 #: ../data/ui/gb-preferences-window.ui.h:8
 msgid "Version Control"
@@ -678,7 +707,7 @@ msgstr "Panel s príkazmi"
 
 #: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:6
 #: ../plugins/terminal/gb-terminal-document.c:87
-#: ../plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:101
+#: ../plugins/terminal/gb-terminal-workbench-addin.c:96
 msgid "Terminal"
 msgstr "Terminál"
 
@@ -828,62 +857,66 @@ msgid "Toggle overwrite"
 msgstr "Prepnutie prepisovania"
 
 #: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:43
+msgid "Reindent line"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:44
 msgid "Navigation"
 msgstr "Navigácia"
 
-#: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:44
+#: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:45
 msgid "Move to next error in file"
 msgstr "Presun na nasledujúcu chybu v súbore"
 
-#: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:45
+#: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:46
 msgid "Move to previous error in file"
 msgstr "Presun na predchádzajúcu chybu v súbore"
 
-#: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:46
+#: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:47
 msgid "Move to previous edit location"
 msgstr "Presun na predchádzajúce miesto úpravy"
 
-#: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:47
+#: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:48
 msgid "Move to next edit location"
 msgstr "Presun na nasledujúce miesto úpravy"
 
-#: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:48
+#: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:49
 msgid "Jump to definition of symbol"
 msgstr "Skok na definíciu symbolu"
 
-#: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:49
+#: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:50
 msgid "Move viewport up within the file"
 msgstr "Presun portu zobrazenia nahor v súbore"
 
-#: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:50
+#: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:51
 msgid "Move viewport down within the file"
 msgstr "Presun portu zobrazenia nadol v súbore"
 
-#: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:51
+#: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:52
 msgid "Move viewport to end of file"
 msgstr "Presun portu zobrazenia na koniec súboru"
 
-#: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:52
+#: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:53
 msgid "Move viewport to beginning of file"
 msgstr "Presun portu zobrazenia na začiatok súboru"
 
-#: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:53
+#: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:54
 msgid "Move to matching bracket"
 msgstr "Presun na zodpovedajúce zátvorky"
 
-#: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:54
+#: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:55
 msgid "Selections"
 msgstr "Výbery"
 
-#: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:55
+#: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:56
 msgid "Select all"
 msgstr "Výber všetkého"
 
-#: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:56
+#: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:57
 msgid "Unselect all"
 msgstr "Zrušenie výberu"
 
-#: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:57
+#: ../data/ui/gb-shortcuts-window.ui.h:58
 msgid "Terminal Shortcuts"
 msgstr "Klávesové skratky terminálu"
 
@@ -943,17 +976,17 @@ msgstr "Nebol poskytnutý žiadny súbor."
 msgid "Cannot provide diff, no backing file provided."
 msgstr "Nedá sa poskytnúť rozdiel, pretože nebol poskytnutý záložný súbor."
 
-#: ../libide/git/ide-git-buffer-change-monitor.c:537
+#: ../libide/git/ide-git-buffer-change-monitor.c:539
 #, c-format
 msgid "Repository does not have a working directory."
 msgstr "Repozitár neobsahuje pracovný adresár."
 
-#: ../libide/git/ide-git-buffer-change-monitor.c:548
+#: ../libide/git/ide-git-buffer-change-monitor.c:550
 #, c-format
 msgid "File is not under control of git working directory."
 msgstr "Súbor nie je pod kontrolou pracovného adresára git."
 
-#: ../libide/git/ide-git-buffer-change-monitor.c:614
+#: ../libide/git/ide-git-buffer-change-monitor.c:616
 #, c-format
 msgid "The requested file does not exist within the git index."
 msgstr "Požadovaný súbor neexistuje v indexe git."
@@ -1008,7 +1041,7 @@ msgstr "Zlyhala inicializácia predvolených jazykov."
 msgid "File contained invalid UTF-8"
 msgstr "Súbor obsahoval neplatné kódovanie UTF-8"
 
-#: ../libide/ide-buffer.c:1991
+#: ../libide/ide-buffer.c:2071
 msgid "The current language lacks a symbol resolver."
 msgstr "Aktuálnemu jazyku chýba rozpoznávanie symbolov."
 
@@ -1078,20 +1111,20 @@ msgstr "Kontext už bol obnovený."
 msgid "The device \"%s\" could not be found."
 msgstr "Zariadenie „%s“ sa nepodarilo nájsť."
 
-#: ../libide/ide-object.c:285
+#: ../libide/ide-object.c:288
 #, c-format
 msgid "No implementations of extension point \"%s\"."
 msgstr "Žiadna implementácia rozširujúceho bodu „%s“."
 
-#: ../libide/ide-object.c:377
+#: ../libide/ide-object.c:380
 msgid "Failed to locate build system plugin."
 msgstr "Zlyhalo lokalizovanie zásuvného modulu systému zostavovania."
 
-#: ../libide/ide-object.c:464
+#: ../libide/ide-object.c:467
 msgid "No such extension point."
 msgstr "Neexistuje bod rozšírenia."
 
-#: ../libide/ide-object.c:474
+#: ../libide/ide-object.c:477
 msgid "No implementations of extension point."
 msgstr "Žiadna implementácia rozširujúceho bodu."
 
@@ -1103,7 +1136,7 @@ msgstr "Cieľový súbor sa musí nachádzať v strome projektu."
 msgid "File must be within the project tree."
 msgstr "Súbor sa musí nachádzať v strome projektu."
 
-#: ../libide/ide-recent-projects.c:377
+#: ../libide/ide-recent-projects.c:382
 #, c-format
 msgid "%s() may only be executed once"
 msgstr "%s() môže byť spustený iba raz"
@@ -1117,11 +1150,11 @@ msgstr "%s nemá implementovanú funkciu GAsyncInitable."
 msgid "Chunk does not belong to snippet."
 msgstr "Blok nepatrí k úryvku."
 
-#: ../libide/ide-source-snippet-completion-provider.c:288
+#: ../libide/ide-source-snippet-completion-provider.c:297
 msgid "Snippets"
 msgstr "Úryvky"
 
-#: ../libide/ide-source-snippet-parser.c:495
+#: ../libide/ide-source-snippet-parser.c:496
 #, c-format
 msgid "Invalid snippet at line %d: %s"
 msgstr "Neplatný úryvok na riadku %d: %s"
@@ -1136,29 +1169,29 @@ msgstr "Zlyhalo otvorenie adresára: %s"
 msgid "Failed to load file: %s: %s"
 msgstr "Zlyhalo načítanie súboru: %s: %s"
 
-#: ../libide/ide-source-view.c:4563
+#: ../libide/ide-source-view.c:4733
 #, c-format
 msgid "Insert \"%s\""
 msgstr "Vložiť „%s“"
 
-#: ../libide/ide-source-view.c:4565
+#: ../libide/ide-source-view.c:4735
 #, c-format
 msgid "Replace \"%s\" with \"%s\""
 msgstr "Nahradiť „%s“ s „%s“"
 
-#: ../libide/ide-source-view.c:4683
+#: ../libide/ide-source-view.c:4854
 msgid "Apply Fix-It"
 msgstr "Použiť opravu"
 
-#: ../libide/ide-source-view.c:4726
+#: ../libide/ide-source-view.c:4897
 msgid "Join Lines"
 msgstr "Spojiť riadky"
 
-#: ../libide/ide-source-view.c:4737
+#: ../libide/ide-source-view.c:4908
 msgid "Sort Lines"
 msgstr "Usporiadať riadky"
 
-#: ../libide/ide-source-view.c:4756
+#: ../libide/ide-source-view.c:4927
 msgid "Go to Definition"
 msgstr "Prejsť na definíciu"
 
@@ -1171,7 +1204,7 @@ msgstr "Uskutočnil sa pokus o načítanie skriptu PyGObject bez názvu súboru.
 msgid "The script \"%s\" is not a PyGObject file."
 msgstr "Skript „%s“ nie je súborom PyGObject."
 
-#: ../plugins/autotools/ide-autotools-build-system.c:175
+#: ../plugins/autotools/ide-autotools-build-system.c:182
 msgid "Failed to locate configure.ac"
 msgstr "Zlyhalo lokalizovanie súboru configure.ac"
 
@@ -1206,36 +1239,32 @@ msgstr "Súbor autogen.sh nie je spustiteľný."
 msgid "autogen.sh failed to create configure (%s)"
 msgstr "Súbor autogen.sh zlyhal pri tvorbe konfigurácie (%s)"
 
-#: ../plugins/autotools/ide-makecache.c:999
+#: ../plugins/autotools/ide-makecache.c:1006
 msgid "Invalid makefile provided, ignoring."
 msgstr "Bol poskytnutý neplatný súbor makefile. Ignoruje sa."
 
-#: ../plugins/clang/ide-clang-completion-provider.c:200
-msgid "Clang"
-msgstr "Clang"
-
-#: ../plugins/clang/ide-clang-service.c:266
+#: ../plugins/clang/ide-clang-service.c:269
 msgid "Unknown failure"
 msgstr "Neznáme zlyhanie"
 
-#: ../plugins/clang/ide-clang-service.c:270
+#: ../plugins/clang/ide-clang-service.c:273
 msgid "Clang crashed"
 msgstr "Kompilátor Clang neočakávane skončil"
 
-#: ../plugins/clang/ide-clang-service.c:274
+#: ../plugins/clang/ide-clang-service.c:277
 msgid "Invalid arguments"
 msgstr "Neplatné parametre"
 
-#: ../plugins/clang/ide-clang-service.c:278
+#: ../plugins/clang/ide-clang-service.c:281
 msgid "AST read error"
 msgstr "Chyba pri čítaní AST"
 
-#: ../plugins/clang/ide-clang-service.c:290
+#: ../plugins/clang/ide-clang-service.c:293
 #, c-format
 msgid "Failed to create translation unit: %s"
 msgstr "Zlyhalo vytvorenie jednotky prekladu: %s"
 
-#: ../plugins/clang/ide-clang-service.c:399
+#: ../plugins/clang/ide-clang-service.c:402
 msgid "File must be saved locally to parse."
 msgstr "Súbor musí byť uložený miestne, aby ho bolo možné spracovať."
 
@@ -1243,16 +1272,16 @@ msgstr "Súbor musí byť uložený miestne, aby ho bolo možné spracovať."
 msgid "anonymous"
 msgstr "anonymný"
 
-#: ../plugins/clang/ide-clang-translation-unit.c:654
+#: ../plugins/clang/ide-clang-translation-unit.c:656
 msgid "clang_codeCompleteAt() only works on local files"
 msgstr "Funkcia clang_codeCompleteAt() funguje iba na miestnych súboroch"
 
-#: ../plugins/command-bar/gb-command-bar.c:290
+#: ../plugins/command-bar/gb-command-bar.c:316
 #, c-format
 msgid "Command not found: %s"
 msgstr "Príkaz nenájdený: %s"
 
-#: ../plugins/command-bar/gb-command-bar.c:594
+#: ../plugins/command-bar/gb-command-bar.c:620
 msgid "Use the entry below to execute a command"
 msgstr "Použite "
 
@@ -1296,12 +1325,12 @@ msgstr "Neplatný :podpríkaz syntaxe: %s"
 msgid "Invalid search and replace request"
 msgstr "Nepaltná požiadavka na vyhľadanie a nahradenie"
 
-#: ../plugins/command-bar/gb-vim.c:960
+#: ../plugins/command-bar/gb-vim.c:961
 #, c-format
 msgid "vim mode requires GtkSourceView"
 msgstr "Režim vim vyžaduje GtkSourceView"
 
-#: ../plugins/command-bar/gb-vim.c:990
+#: ../plugins/command-bar/gb-vim.c:991
 #, c-format
 msgid "Not an editor command: %s"
 msgstr "Nie je príkazom editora: %s"
@@ -1311,22 +1340,18 @@ msgstr "Nie je príkazom editora: %s"
 msgid "Format Strings"
 msgstr "Formátovať reťazce"
 
-#: ../plugins/ctags/ide-ctags-completion-provider.c:179
-msgid "CTags"
-msgstr "CTags"
-
 #: ../plugins/devhelp/gb-devhelp-document.c:71
 #, c-format
 msgid "Documentation (%s)"
 msgstr "Dokumentácia (%s)"
 
 #: ../plugins/devhelp/gb-devhelp-document.c:148
-#: ../plugins/devhelp/gb-devhelp-panel.c:96
+#: ../plugins/devhelp/gb-devhelp-panel.c:144
 #: ../plugins/devhelp/gb-devhelp-search-provider.c:134
 msgid "Documentation"
 msgstr "Dokumentácia"
 
-#: ../plugins/device-manager/gb-device-manager-panel.c:75
+#: ../plugins/device-manager/gb-device-manager-panel.c:67
 msgid "Device Manager"
 msgstr "Správca zariadení"
 
@@ -1354,15 +1379,15 @@ msgstr "MinGW (64-bitový)"
 msgid "MinGW (32-bit)"
 msgstr "MinGW (32-bitový)"
 
-#: ../plugins/symbol-tree/symbol-tree.c:187
+#: ../plugins/symbol-tree/symbol-tree.c:236
 msgid "Current language does not support symbol resolvers"
 msgstr "Aktuálny jazyk nepodporuje rozpoznávanie symbolov"
 
-#: ../plugins/symbol-tree/symbol-tree.c:211
+#: ../plugins/symbol-tree/symbol-tree.c:261
 msgid "Symbol Tree"
 msgstr "Strom symbolov"
 
-#: ../plugins/sysmon/gb-sysmon-addin.c:64
+#: ../plugins/sysmon/gb-sysmon-addin.c:58
 msgid "System Monitor"
 msgstr "Monitor systému"
 
@@ -1460,17 +1485,17 @@ msgstr "Adresár|Projekty"
 msgid "(Click on items to select them)"
 msgstr "(Kliknutím na položky ich vyberiete)"
 
-#: ../src/editor/gb-editor-frame.c:73
+#: ../src/editor/gb-editor-frame.c:76
 #, c-format
 msgid "Line %u, Column %u"
 msgstr "Riadok %u, stĺpec %u"
 
-#: ../src/editor/gb-editor-frame.c:241
+#: ../src/editor/gb-editor-frame.c:244
 #, c-format
 msgid "%u of %u"
 msgstr "%u z %u"
 
-#: ../src/editor/gb-editor-frame.c:663
+#: ../src/editor/gb-editor-frame.c:662
 msgid "Re_veal in Project Tree"
 msgstr "Od_haliť v strome projektu"
 
@@ -1487,57 +1512,63 @@ msgstr "Uloženie dokumentu"
 msgid "Save Document As"
 msgstr "Uloženie dokumentu ako"
 
-#: ../src/editor/gb-editor-view.c:113
+#: ../src/editor/gb-editor-view.c:120
 msgid "Plain Text"
 msgstr "Obyčajný text"
 
 #. translators: the user selected a number outside the value range for the document.
-#: ../src/editor/gb-editor-view.c:592
+#: ../src/editor/gb-editor-view.c:671
 #, c-format
 msgid "Provide a number between 1 and %u"
 msgstr "Poskytnite číslo v rozpätí 1 a %u"
 
 #. To translators: This is a list of keywords for the preferences page
-#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:95
+#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:123
 msgid "restore insert cursor mark"
 msgstr "obnoviť obnovenie vložiť vloženie kurzor značka"
 
 #. To translators: This is a list of keywords for the preferences page
-#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:100
+#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:128
 msgid "diff renderer gutter changes git vcs"
 msgstr "rozdiel vykresľovač gutter zmeny git vcs"
 
 #. To translators: This is a list of keywords for the preferences page
-#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:105
+#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:133
 msgid "line numbers"
 msgstr "čísla riadkov"
 
 #. To translators: This is a list of keywords for the preferences page
-#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:110
+#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:138
 msgid "line lines highlight current"
 msgstr "riadok riadky zvýrazniť zvýraznenie aktuálny"
 
 #. To translators: This is a list of keywords for the preferences page
-#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:115
+#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:143
 msgid "bracket brackets highlight matching"
 msgstr "zátvorka zátvorky zvýrazniť zvýraznenie zhodujúca"
 
 #. To translators: This is a list of keywords for the preferences page
-#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:120
+#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:148
 msgid "lines margin scrolloff scroll off"
 msgstr "riadky riadkov okraj posunutie posun"
 
 #. To translators: This is a list of keywords for the preferences page
-#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:126
+#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:154
 msgid "font document editor monospace"
 msgstr "font písmo dokument editor monospace písmo pevná pevnou šírka šírkou"
 
 #. To translators: This is a list of keywords for the preferences page
-#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:131
+#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:159
 msgid "minimap mini map overview over view"
 msgstr "minimapa mini mapa prehľad náhľad zobrazenie"
 
 #. To translators: This is a list of keywords for the preferences page
+#: ../src/preferences/gb-preferences-page-editor.c:165
+msgid ""
+"draw spaces space tab newline nbsp non-breaking whitespace trailing leading"
+msgstr ""
+
+#. To translators: This is a list of keywords for the preferences page
 #: ../src/preferences/gb-preferences-page-git.c:169
 msgid "git author name surname attribution source code"
 msgstr "git auto tvorca meno priezvisko autorstvo zdroj zdrojový kód"
@@ -1649,7 +1680,10 @@ msgstr "Nepodarilo sa nájsť poskytovateľa."
 #: ../src/search/gb-search-display-group.c:182
 #, c-format
 msgid "%s more"
-msgstr "%s ďalších"
+msgid_plural "%s more"
+msgstr[0] "%s ďalších"
+msgstr[1] "%s ďalší"
+msgstr[2] "%s ďalšie"
 
 #: ../src/shortcuts/gb-shortcuts-dialog.c:937
 msgid "Search Shortcuts"
@@ -1704,8 +1738,11 @@ msgstr "Pred rokom"
 # DK: https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=753665
 #: ../src/util/gb-glib.c:69
 #, c-format
-msgid "About %u years ago"
-msgstr "Pred %u rokmi"
+msgid "About %u year ago"
+msgid_plural "About %u years ago"
+msgstr[0] "Pred %u rokmi"
+msgstr[1] "Pred %u rokom"
+msgstr[2] "Pred %u rokmi"
 
 #: ../src/workbench/gb-workbench-actions.c:162
 msgid "Open Document"
@@ -1720,11 +1757,11 @@ msgstr "Otvoriť"
 msgid "%s - Builder"
 msgstr "%s - Builder"
 
-#: ../src/workbench/gb-workbench.c:919
+#: ../src/workbench/gb-workbench.c:939
 msgid "Build Failure"
 msgstr "Zlyhanie zostavenia"
 
-#: ../src/workbench/gb-workbench.c:966
+#: ../src/workbench/gb-workbench.c:986
 msgid "Project build system does not support building"
 msgstr "Systém zostavovania projektu nepodporuje zostavovanie"
 
@@ -1860,13 +1897,22 @@ msgstr "- preskúma projekty"
 # DK: https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=754434
 #: ../tools/ide-search.c:68
 #, c-format
-msgid "%s results\n"
-msgstr "%s výsledkov\n"
+msgid "%s result\n"
+msgid_plural "%s results\n"
+msgstr[0] "%s výsledkov\n"
+msgstr[1] "%s výsledok\n"
+msgstr[2] "%s výsledky\n"
 
 #: ../tools/ide-search.c:120
 msgid "PROJECT_FILE [SEARCH TERMS...]"
 msgstr "SÚBOR_PROJEKTU [HĽADANÉ VÝRAZY...]"
 
+#~ msgid "Clang"
+#~ msgstr "Clang"
+
+#~ msgid "CTags"
+#~ msgstr "CTags"
+
 #~ msgid "Search Symbols"
 #~ msgstr "Vyhľadajte symboly"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]