[shotwell] Updated Vietnamese translationcommit 1acd13d145ee158c05578c4f03559e05ef9a1df7
Author: Trần Ngọc Quân <vnwildman gmail com>
Date:  Tue Mar 17 15:00:36 2015 +0700

  Updated Vietnamese translation
  
  Signed-off-by: Trần Ngọc Quân <vnwildman gmail com>

 po/vi.po | 6001 ++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 3278 insertions(+), 2723 deletions(-)
---
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 662d47e..4e08cd1 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -1,632 +1,1435 @@
 # po/shotwell-core/shotwell.pot
 # PO message string template file for Shotwell Core Components
-# Copyright (C) 2009-2013 Yorba Foundation
+# Copyright (C) 2009-2015 Yorba Foundation
 # See COPYING for license.
 #
 #
 # Translators:
-# Lê Trường An <truongan linuxmail org>, 2011
+# Lê Trường An <truongan linuxmail org>, 2011, 2012
 # Vu Hung Nguyen <vuhung16plus gmail com>, 2011
 # truong <truongungminh gmail com>, 2012
-# Lê Trường An <truongan linuxmail org>, 2011, 2012
-#, fuzzy
+# Trần Ngọc Quân <vnwildman gmail com>, 2015.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: shotwell-0.15\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: shotwell yorba org\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-09-20 11:55-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-09-20 19:30+0000\n"
-"Last-Translator: yorbajim <jim yorba org>\n"
-"Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/projects/p/shotwell/";
-"language/vi/)\n"
+"Project-Id-Version: shotwell master\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=shotwell&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-16 23:45+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-17 15:00+0700\n"
+"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman gmail com>\n"
+"Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list gnome org>\n"
+"Language: vi\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: vi\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
-#: src/Event.vala:737
-#, c-format
-msgid "Event %s"
-msgstr ""
+#: ../plugins/common/RESTSupport.vala:424
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:968
+msgid "A temporary file needed for publishing is unavailable"
+msgstr "Tập tin tạm là cần thiết để xuất bản lại không sẵn sàng"
 
-#: src/camera/Branch.vala:87
-msgid "Cameras"
-msgstr "Máy ảnh"
+#: ../plugins/common/RESTSupport.vala:1138
+msgid ""
+"You have already logged in and out of a Google service during this Shotwell "
+"session.\n"
+"\n"
+"To continue publishing to Google services, quit and restart Shotwell, then "
+"try publishing again."
+msgstr ""
+"Bạn đã đăng nhập và xuất khỏi dịch vụ Google trong suốt phiên làm việc "
+"Shotwell này.\n"
+"\n"
+"Để tiếp tục xuất bản đến dịch vụ Google, thoát và khởi động lại Shotwell, "
+"sau đó lại xuất bản lần nữa."
 
-#: src/camera/Branch.vala:101 src/camera/ImportPage.vala:711
-#: src/camera/ImportPage.vala:727 src/photos/RawSupport.vala:300
-#: src/MediaPage.vala:425
-msgid "Camera"
-msgstr "Camera"
+#: ../plugins/common/Resources.vala:9
+msgid "Visit the Shotwell home page"
+msgstr "Viếng thăm trang thông tin điện tử của Shotwell"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:312 src/Properties.vala:227
-#, c-format
-msgid "RAW+JPEG"
+#: ../plugins/common/Resources.vala:28 ../src/AppWindow.vala:705
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Nhóm dịch GNOME <gnome-vi-list gnome org>"
+
+#: ../plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:34
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:32
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:34
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:32
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:32
+#: ../plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:32
+#: ../src/Resources.vala:27
+msgid "Copyright 2009-2015 Yorba Foundation"
+msgstr "Bản quyền (C) 2009-2015 Quỹ Yorba"
+
+#: ../plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:56
+msgid ""
+"Welcome to the F-Spot library import service.\n"
+"\n"
+"Please select a library to import, either by selecting one of the existing "
+"libraries found by Shotwell or by selecting an alternative F-Spot database "
+"file."
 msgstr ""
+"Chào mừng dùng dịch vụ nhập thư viện F-Spot.\n"
+"\n"
+"Vui lòng chọn thư viện muốn nhập vào, hoặc là chọn một thư viện được "
+"Shotwell tìm thấy hoặc là chọn một tập tin cơ sở dữ liệu F-Spot thay thế."
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:459
+#: ../plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:58
 msgid ""
-"Unable to unmount camera. Try unmounting the camera from the file manager."
+"Welcome to the F-Spot library import service.\n"
+"\n"
+"Please select an F-Spot database file."
 msgstr ""
-"Không thể tháo gắn kết máy ảnh. Thử tháo gắn kết từ trình quản lí tập tin."
+"Chào mừng dùng dịch vụ nhập thư viện F-Spot.\n"
+"\n"
+"Vui lòng chọn tập tin cơ sở dữ liệu F-Spot."
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:776
-msgid "Hide photos already imported"
-msgstr "Ẩn các ảnh đã nhập"
+#: ../plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:60
+msgid "Manually select an F-Spot database file to import:"
+msgstr "Chọn tập tin cơ sở dữ liệu F-Spot để nhập vào một cách thủ công:"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:777
-msgid "Only display photos that have not been imported"
-msgstr "Chỉ hiện các ảnh chưa nhập"
+#: ../plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:62
+msgid ""
+"Cannot open the selected F-Spot database file: the file does not exist or is "
+"not an F-Spot database"
+msgstr ""
+"Không thể mở tập tin cơ sở dữ liệu F-Spot đã chọn: tập tin không tồn tại "
+"hoặc không phải là cơ sở dữ liệu F-Spot"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:845
-msgid "Starting import, please wait..."
+#: ../plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:64
+msgid ""
+"Cannot open the selected F-Spot database file: this version of the F-Spot "
+"database is not supported by Shotwell"
 msgstr ""
+"Không thể mở tập tin cơ sở dữ liệu F-Spot đã chọn: phiên bản cơ sở dữ liệu F-"
+"Spot không được Shotwell hỗ trợ"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:872 src/MediaPage.vala:436
-msgid "_Titles"
+#: ../plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:66
+msgid ""
+"Cannot read the selected F-Spot database file: error while reading tags table"
 msgstr ""
+"Không thể đọc tập tin cơ sở dữ liệu F-Spot đã chọn: có lỗi xảy ra khi đọc "
+"bảng thẻ"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:873 src/MediaPage.vala:437
-msgid "Display the title of each photo"
-msgstr "Hiện tựa đề của mỗi ảnh"
+#: ../plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:68
+msgid ""
+"Cannot read the selected F-Spot database file: error while reading photos "
+"table"
+msgstr ""
+"Không thể đọc tập tin cơ sở dữ liệu F-Spot đã chọn: có lỗi xảy ra khi đọc "
+"bảng ảnh"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:884
-msgid "Import _Selected"
+#: ../plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:70
+#, c-format
+msgid ""
+"Shotwell has found %d photos in the F-Spot library and is currently "
+"importing them. Duplicates will be automatically detected and removed.\n"
+"\n"
+"You can close this dialog and start using Shotwell while the import is "
+"taking place in the background."
 msgstr ""
+"Shotwell đã tìm được %d ảnh trong thư viện F-Spot và hiện đang nhập chúng "
+"vào. Việc trùng lặp sẽ được tìm ra một cách tự động và sẽ bị gỡ bỏ.\n"
+"\n"
+"Bạn có thể đóng cửa sổ hộp thoại này và bắt đầu dùng Shotwell trong việc "
+"nhập được thực hiện ở dưới nền hệ thống."
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:885
-msgid "Import the selected photos into your library"
-msgstr "Nhập những ảnh đã chọn vào thư viện"
+#: ../plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:84
+#, c-format
+msgid "F-Spot library: %s"
+msgstr "Thư viện F-Spot: %s"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:890
-msgid "Import _All"
-msgstr ""
+#: ../plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:422
+msgid "Preparing to import"
+msgstr "Chuẩn bị nhập"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:891
-msgid "Import all the photos into your library"
-msgstr "Nhập tất cả ảnh vào thư viện"
+#: ../plugins/shotwell-data-imports/shotwell-data-imports.vala:22
+msgid "Core Data Import Services"
+msgstr "Dịch vụ nhập khẩu dữ liệu lõi"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:41
+msgid "Gallery3 publishing module"
+msgstr "Mô-đun xuất bản Gallery3"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1012
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:114
 msgid ""
-"Shotwell needs to unmount the camera from the filesystem in order to access "
-"it. Continue?"
+"You are not currently logged into your Gallery.\n"
+"\n"
+"You must have already signed up for a Gallery3 account to complete the login "
+"process."
 msgstr ""
+"Bạn chưa đăng nhập vào Gallery.\n"
+"\n"
+"Bạn phải đăng ký tài khoản ở Gallery3 để hoàn tất quá trình đăng nhập."
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1018
-msgid "_Unmount"
-msgstr ""
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:115
+#: ../src/MediaPage.vala:435 ../src/photos/RawSupport.vala:300
+msgid "Shotwell"
+msgstr "Shotwell"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1023
-msgid "Please unmount the camera."
-msgstr "Vui lòng tháo gắn kết máy ảnh."
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:117
+msgid "Shotwell default directory"
+msgstr "Thư mục Shotwell mặc định"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1028
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:801
+#, c-format
 msgid ""
-"The camera is locked by another application. Shotwell can only access the "
-"camera when it's unlocked. Please close any other application using the "
-"camera and try again."
+"\n"
+"\n"
+"The file \"%s\" may not be supported by or may be too large for this "
+"instance of Gallery3."
 msgstr ""
-"Máy ảnh này bị khoá bởi ứng dụng khác. Shotwell chỉ có thể truy cập vào máy "
-"ảnh khi nó được mở khoá. Vui lòng đóng ứng dụng khác nếu nó dùng máy ảnh và "
-"thử lại."
+"\n"
+"\n"
+"Tập tin \"%s\" có lẽ không được hỗ trợ hoặc là nó quá lớn với minh dụ này "
+"của Gallery3."
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1038
-msgid "Please close any other application using the camera."
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:802
+msgid ""
+"\n"
+"Note that Gallery3 only supports the video types that Flowplayer does."
 msgstr ""
+"\n"
+"Chú ý rằng Gallery3 chỉ hỗ trợ kiểu phim mà Flowplayer thực hiện được."
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1043
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:1022
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:1775
 #, c-format
 msgid ""
-"Unable to fetch previews from the camera:\n"
-"%s"
+"A file required for publishing is unavailable. Publishing to %s can't "
+"continue."
 msgstr ""
+"Tập tin được yêu cầu cho việc xuất bản không sẵn sàng. Việc xuất bản lên %s "
+"không thể tiếp tục được."
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1060
-msgid "Unmounting..."
-msgstr "Đang tháo gắn kết..."
+#. populate any widgets whose contents are
+#. programmatically-generated
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:1551
+#, c-format
+msgid "Publishing to %s as %s."
+msgstr "Xuất bản đến %s là %s."
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1166
-msgid "Fetching photo information"
-msgstr "Đang nạp thông tin ảnh"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:1819
+msgid ""
+"Enter the URL for your Gallery3 site and the username and password (or API "
+"key) for your Gallery3 account."
+msgstr ""
+"Nhập địa chỉ URL cho địa chỉ Gallery3 của bạn và tài khoản và mật khẩu (hay "
+"khóa API) cho tài khoản Gallery3 của bạn."
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1521
-#, c-format
-msgid "Fetching preview for %s"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:1820
+msgid ""
+"The username and password or API key were incorrect. To try again, re-enter "
+"your username and password below."
 msgstr ""
+"Tài khoản và mật khẩu hay khóa API không đúng. Hãy thử lại, nhập lại tài "
+"khoản và mật khẩu vào dưới đây."
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1637
-#, c-format
-msgid "Unable to lock camera: %s"
-msgstr "Không thể khoá máy ảnh: %s"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:1821
+msgid ""
+"The URL entered does not appear to be the main directory of a Gallery3 "
+"instance. Please make sure you typed it correctly and it does not have any "
+"trailing components (e.g., index.php)."
+msgstr ""
+"URL đã nhập có vẻ không phải là thư mục chính của minh dụ Gallery3. Hãy chắc "
+"chắn là bạn gõ vào đúng và không chứa các thành phần thừa nào (như là index."
+"php chẳng hạn)."
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1722
-#, c-format
-msgid "Delete this photo from camera?"
-msgid_plural "Delete these %d photos from camera?"
-msgstr[0] "Xoá %d ảnh này khỏi máy ảnh?"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:1874
+msgid "Unrecognized User"
+msgstr "Không nhận ra người dùng"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1725
-#, c-format
-msgid "Delete this video from camera?"
-msgid_plural "Delete these %d videos from camera?"
-msgstr[0] "Xoá %d đoạn video khỏi máy ảnh?"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:1879
+msgid " Site Not Found"
+msgstr " Không tìm thấy trang"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:38
+msgid "Copyright (C) 2013 rajce.net"
+msgstr "Tác quyền (C) năm 2013 rajce.net"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:742
+msgid "An error message occurred when publishing to Rajce. Please try again."
+msgstr "Có lỗi xảy ra khi xuất bản lên Rajce. Vui lòng thử lại."
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:831
+msgid "Enter email and password associated with your Rajce account."
+msgstr "Nhập vào thư và mật khẩu liên đới đến tài khoản Rajce của bạn."
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:832
+msgid "Invalid email and/or password. Please try again"
+msgstr "Hộp thư điện tử hoặc mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng thử lại"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:863
+msgid "Invalid User Email or Password"
+msgstr "Tên tài khoản hoặc mật khẩu không hợp lệ"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:890
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_authentication_pane.glade.h:2
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/rajce_authentication_pane.glade.h:2
+msgid "_Email address"
+msgstr "Đị_a chỉ thư :"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:891
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_authentication_pane.glade.h:3
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/rajce_authentication_pane.glade.h:3
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_authentication_pane.glade.h:4
+msgid "_Password"
+msgstr "_Mật khẩu"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1728
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:892
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/rajce_authentication_pane.glade.h:4
+msgid "_Remember"
+msgstr "_Nhớ mật khẩu"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:893
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_authentication_pane.glade.h:4
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/rajce_authentication_pane.glade.h:5
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_authentication_pane.glade.h:6
+msgid "Login"
+msgstr "Đăng nhập"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:1006
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/rajce_publishing_options_pane.glade.h:5
+msgid "_Hide album"
+msgstr "Ẩ_n tập ảnh"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:1013
 #, c-format
-msgid "Delete this photo/video from camera?"
-msgid_plural "Delete these %d photos/videos from camera?"
-msgstr[0] "Xoá %d ảnh/video khỏi máy ảnh?"
+msgid "You are logged into Rajce as %s."
+msgstr "Bạn đã đăng nhập Rajce với tên %s."
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:1014
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:670
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade.h:1
+msgid "Photos will appear in:"
+msgstr "Ảnh sẽ xuất hiện trong:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:1015
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/rajce_publishing_options_pane.glade.h:3
+#: ../plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade.h:1
+msgid "An _existing album:"
+msgstr "Tập ảnh _sẵn có:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:1016
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/rajce_publishing_options_pane.glade.h:4
+#: ../plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade.h:2
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade.h:3
+msgid "A _new album named:"
+msgstr "Tê_n mới của album:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:1017
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/rajce_publishing_options_pane.glade.h:6
+msgid "Open target _album in browser"
+msgstr "Mở tậ_p ảnh đích trong trình duyệt"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:1018
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_publishing_options_pane.glade.h:2
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_publishing_options_pane.glade.h:4
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/rajce_publishing_options_pane.glade.h:8
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade.h:6
+#: ../plugins/shotwell-publishing/facebook_publishing_options_pane.glade.h:7
+#: ../plugins/shotwell-publishing/flickr_publishing_options_pane.glade.h:4
+#: ../plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade.h:7
+#: ../plugins/shotwell-publishing/youtube_publishing_options_pane.glade.h:3
+msgid "_Publish"
+msgstr "_Xuất bản"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:1019
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_publishing_options_pane.glade.h:1
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_publishing_options_pane.glade.h:3
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/rajce_publishing_options_pane.glade.h:2
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade.h:5
+#: ../plugins/shotwell-publishing/facebook_publishing_options_pane.glade.h:6
+#: ../plugins/shotwell-publishing/flickr_publishing_options_pane.glade.h:3
+#: ../plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade.h:6
+#: ../plugins/shotwell-publishing/youtube_publishing_options_pane.glade.h:2
+msgid "_Logout"
+msgstr "Đăng _xuất"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1731
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:35
+msgid "Copyright 2012 BJA Electronics"
+msgstr "Bản quyền (C) 2012 BJA Electronics"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:104
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1232
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1246
+msgid "500 x 375 pixels"
+msgstr "500 x 375 điểm ảnh"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:105
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1233
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1247
+msgid "1024 x 768 pixels"
+msgstr "1024 x 768 điểm ảnh"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:106
+msgid "1280 x 853 pixels"
+msgstr "1280 x 853 điểm ảnh"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:310
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:320
 #, c-format
-msgid "Delete these files from camera?"
-msgid_plural "Delete these %d files from camera?"
-msgstr[0] "Xoá %d tập tin này khỏi máy ảnh?"
+msgid "'%s' isn't a valid response to an OAuth authentication request"
+msgstr "“%s” không phải là trả lời hợp lệ tới yêu cầu xác thực OAuth"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1739 src/Dialogs.vala:1328
-msgid "_Keep"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:558
+msgid ""
+"TumblrPublisher: start( ): can't start; this publisher is not restartable."
 msgstr ""
+"TumblrPublisher: start( ): không thể khởi chạy; bộ xuất bản này không có khả "
+"năng khởi động lại."
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1758
-msgid "Removing photos/videos from camera"
-msgstr "Đang loại bỏ ảnh/video khỏi máy ảnh"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:586
+msgid "Enter the username and password associated with your Tumblr account."
+msgstr "Nhập vào tài khoản và mật khẩu từ tài khoản Tumblr của bạn."
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:587
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1000
+msgid "Username and/or password invalid. Please try again"
+msgstr "Tên người dùng và/hoặc mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng thử lại"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:617
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1037
+msgid "Invalid User Name or Password"
+msgstr "Tên người dùng hay mật khẩu không hợp lệ"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1762
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:636
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:757
 #, c-format
-msgid "Unable to delete %d photo/video from the camera due to errors."
-msgid_plural "Unable to delete %d photos/videos from the camera due to errors."
-msgstr[0] "Không thể xoá %d ảnh/video khỏi máy ảnh do lỗi."
+msgid "Could not load UI: %s"
+msgstr "Không thể tải UI: %s"
 
-#: src/CollectionPage.vala:230 src/PhotoPage.vala:2623
-msgid "S_lideshow"
-msgstr ""
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:739
+#, c-format
+msgid ""
+"You are logged into Tumblr as %s.\n"
+"\n"
+msgstr "Bạn đã đăng nhập Tumblr với tên %s.\n"
 
-#: src/CollectionPage.vala:231 src/PhotoPage.vala:2624
-msgid "Play a slideshow"
-msgstr "Phát trình chiếu"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/YandexPublishing.vala:22
+msgid "Copyright 2010+ Evgeniy Polyakov <zbr ioremap net>"
+msgstr "Bản quyền (C) 2010+ Evgeniy Polyakov <zbr ioremap net>"
 
-#: src/CollectionPage.vala:456
-msgid "Export Photo/Video"
-msgstr "Xuất ảnh/video"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/YandexPublishing.vala:25
+msgid "Visit the Yandex.Fotki web site"
+msgstr "Xem trang web của Yandex.Fotki"
 
-#: src/CollectionPage.vala:456
-msgid "Export Photos/Videos"
-msgstr "Xuất ảnh/video"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/YandexPublishing.vala:632
+msgid "You are not currently logged into Yandex.Fotki."
+msgstr "Hiện bạn chưa đăng nhập vào Yandex.Fotki."
 
-#: src/CollectionPage.vala:458 src/Dialogs.vala:58 src/PhotoPage.vala:3196
-msgid "Export Photo"
-msgstr "Xuất ảnh"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/shotwell-publishing-extras.vala:20
+msgid "Shotwell Extra Publishing Services"
+msgstr "Dịch vụ xuất bản Shotwell mở rộng"
 
-#: src/CollectionPage.vala:458 src/Dialogs.vala:87
-msgid "Export Photos"
-msgstr "Xuất ảnh"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_authentication_pane.glade.h:1
+msgid "Go _Back"
+msgstr "Trở _lại"
 
-#: src/CollectionPage.vala:545 src/CollectionPage.vala:561
-msgid "Rotating"
-msgstr "Xoay ảnh"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_authentication_pane.glade.h:2
+#: ../ui/shotwell.glade.h:42
+msgid "_Login"
+msgstr "Đăng nhậ_p"
 
-#: src/CollectionPage.vala:545 src/CollectionPage.vala:561
-msgid "Undoing Rotate"
-msgstr "Hủy thao tác xoay"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_authentication_pane.glade.h:3
+msgid "Intro message replaced at runtime"
+msgstr "Lời giới thiệu được thay thế lúc chạy"
 
-#: src/CollectionPage.vala:570
-msgid "Flipping Horizontally"
-msgstr "Rộng hơn theo chiều ngang"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_authentication_pane.glade.h:4
+msgid "_Gallery3 URL:"
+msgstr "_Gallery3 URL:"
 
-#: src/CollectionPage.vala:571
-msgid "Undoing Flip Horizontally"
-msgstr "Hủy thao tác làm rộng hơn theo chiều ngang"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_authentication_pane.glade.h:5
+msgid "_User name:"
+msgstr "Tài khoả_n:"
 
-#: src/CollectionPage.vala:580
-msgid "Flipping Vertically"
-msgstr "Làm rộng hơn theo chiều dọc"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_authentication_pane.glade.h:6
+msgid "_Password:"
+msgstr "_Mật khẩu:"
 
-#: src/CollectionPage.vala:581
-msgid "Undoing Flip Vertically"
-msgstr "Hủy thao tác làm rộng hơn theo chiều dọc"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_authentication_pane.glade.h:7
+msgid "API _Key:"
+msgstr "_Khóa API:"
 
-#: src/searches/SearchBoolean.vala:157
-msgid "Any text"
-msgstr ""
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_authentication_pane.glade.h:8
+msgid "or"
+msgstr "hoặc"
 
-#: src/searches/SearchBoolean.vala:160
-msgid "Title"
-msgstr "Tựa đề"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_publishing_options_pane.glade.h:3
+msgid "A _new album"
+msgstr "Tập ảnh _mới"
 
-#: src/searches/SearchBoolean.vala:163
-msgid "Tag"
-msgstr ""
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_publishing_options_pane.glade.h:4
+msgid "An _existing album"
+msgstr "Tập ảnh _sẵn có"
 
-#: src/searches/SearchBoolean.vala:166
-msgid "Comment"
-msgstr ""
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_publishing_options_pane.glade.h:5
+msgid "_Remove location, tag and camera-identifying data before uploading"
+msgstr "_Xóa bỏ vị trí, thẻ và dữ liệu định danh máy ảnh trước khi tải lên"
 
-#: src/searches/SearchBoolean.vala:169
-msgid "Event name"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_publishing_options_pane.glade.h:6
+msgid "'Publishing to $url as $username' (populated in application code)"
 msgstr ""
+"“Đang xuất bản lên $url trên danh nghĩa $username” (cư trú trong mã ứng dụng)"
 
-#: src/searches/SearchBoolean.vala:172
-msgid "File name"
-msgstr "Tên tập tin"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_publishing_options_pane.glade.h:7
+msgid "Scaling constraint:"
+msgstr "Hằng số co giãn"
 
-#: src/searches/SearchBoolean.vala:175
-msgid "Media type"
-msgstr ""
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_publishing_options_pane.glade.h:8
+msgid "pixels"
+msgstr "điểm ảnh"
 
-#: src/searches/SearchBoolean.vala:178
-msgid "Flag state"
-msgstr ""
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_publishing_options_pane.glade.h:9
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1236
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1250
+#: ../src/Dimensions.vala:17
+msgid "Original size"
+msgstr "Kích cỡ gốc"
 
-#: src/searches/SearchBoolean.vala:181
-msgid "Photo state"
-msgstr ""
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_publishing_options_pane.glade.h:10
+#: ../src/Dimensions.vala:20
+msgid "Width or height"
+msgstr "Rộng hoặc cao"
 
-#: src/searches/SearchBoolean.vala:184 src/SearchFilter.vala:1003
-msgid "Rating"
-msgstr ""
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_authentication_pane.glade.h:1
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/rajce_authentication_pane.glade.h:1
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_authentication_pane.glade.h:1
+#: ../ui/shotwell.glade.h:14
+msgid "label"
+msgstr "nhãn"
 
-#: src/searches/SearchBoolean.vala:187
-msgid "Date"
-msgstr "Ngày"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_publishing_options_pane.glade.h:1
+msgid "Blogs:"
+msgstr "Blogs:"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:169
-msgid "contains"
-msgstr ""
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_publishing_options_pane.glade.h:2
+#: ../plugins/shotwell-publishing/flickr_publishing_options_pane.glade.h:1
+msgid "Photo _size:"
+msgstr "_Cỡ ảnh:"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:170
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:497
-msgid "is exactly"
-msgstr ""
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/rajce_publishing_options_pane.glade.h:1
+msgid "you are logged in rajce as $name"
+msgstr "bạn đã đăng nhập vào rajce dưới tên $name"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:171
-msgid "starts with"
-msgstr ""
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/rajce_publishing_options_pane.glade.h:7
+msgid "$mediatype will appear in"
+msgstr "$mediatype sẽ xuất hiện trong"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:172
-msgid "ends with"
-msgstr ""
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade.h:1
+msgid "_Albums (or write new):"
+msgstr "_Album (hoặc ghi mới):"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:173
-msgid "does not contain"
-msgstr ""
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade.h:2
+msgid "Access _type:"
+msgstr "_Kiểu truy cập:"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:174
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:501
-msgid "is not set"
-msgstr ""
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade.h:3
+msgid "Disable _comments"
+msgstr "Tắt _bình luận"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:245
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:376
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:441
-msgid "is"
-msgstr "-"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade.h:4
+msgid "_Forbid downloading original photo"
+msgstr "_Không cho tải ảnh gốc"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:246
-msgid "is not"
-msgstr ""
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade.h:7
+msgid "Public"
+msgstr "Công cộng"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:252
-msgid "any photo"
-msgstr ""
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade.h:8
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:1181
+msgid "Friends"
+msgstr "Bạn bè"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:253
-msgid "a raw photo"
-msgstr ""
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade.h:9
+#: ../plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:497
+msgid "Private"
+msgstr "Riêng tư"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:254
-msgid "a video"
-msgstr ""
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:61
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:59
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1127
+msgid "Shotwell Connect"
+msgstr "Kết nối Shotwell"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:308
-msgid "has"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:63
+msgid ""
+"You are not currently logged into Facebook.\n"
+"\n"
+"If you don't yet have a Facebook account, you can create one during the "
+"login process. During login, Shotwell Connect may ask you for permission to "
+"upload photos and publish to your feed. These permissions are required for "
+"Shotwell Connect to function."
 msgstr ""
+"Bạn hiện tại chưa đăng nhập vào Facebook.\n"
+"\n"
+"Nếu bạn chưa có tài khoản Facebook, bạn có thể tạo nó khi thực hiện đăng "
+"nhập. Trong quá trình đăng nhập, Kết nối Shotwell có lẽ hỏi bạn quyền để tải "
+"ảnh lên và xuất bản đến phản hồi của bạn. Những quyền được yêu cầu cho Kết "
+"nối Shotwell đến hàm."
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:309
-msgid "has no"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:65
+msgid ""
+"You have already logged in and out of Facebook during this Shotwell "
+"session.\n"
+"To continue publishing to Facebook, quit and restart Shotwell, then try "
+"publishing again."
 msgstr ""
+"Bạn đã đăng nhập và xuất khỏi dịch vụ Facebook trong suốt phiên làm việc "
+"Shotwell này.\n"
+"\n"
+"Để tiếp tục xuất bản đến dịch vụ Facebook, thoát và khởi động lại Shotwell, "
+"sau đó lại xuất bản lần nữa."
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:314
-msgid "modifications"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:86
+msgid "Standard (720 pixels)"
+msgstr "Chuẩn (720 điểm ảnh)"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:89
+msgid "Large (2048 pixels)"
+msgstr "Rộng (2048 điểm ảnh)"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:254
+msgid "Testing connection to Facebook..."
+msgstr "Đang kiểm tra kết nối đến Facebook…"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:347
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:379
+msgid "Creating album..."
+msgstr "Đang tạo album…"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:374
+msgid ""
+"A file required for publishing is unavailable. Publishing to Facebook can't "
+"continue."
 msgstr ""
+"Tập tin được yêu cầu cho việc xuất bản không sẵn sàng. Việc xuất bản lên "
+"Facebook không thể tiếp tục được."
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:315
-msgid "internal modifications"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:1019
+#, c-format
+msgid ""
+"You are logged into Facebook as %s.\n"
+"\n"
+msgstr "Bạn đã đăng nhập Facebook với tên %s.\n"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:1020
+msgid "Where would you like to publish the selected photos?"
+msgstr "Bạn muốn xuất bản các ảnh đã chọn lên đâu?"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:1021
+#: ../plugins/shotwell-publishing/facebook_publishing_options_pane.glade.h:3
+msgid "Upload _size:"
+msgstr "_Cỡ tải lên:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:1180
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1214
+msgid "Just me"
+msgstr "Cá nhân tôi"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:1182
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1210
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1234
+msgid "Everyone"
+msgstr "Mọi người"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:61
+msgid ""
+"You are not currently logged into Flickr.\n"
+"\n"
+"Click Login to log into Flickr in your Web browser. You will have to "
+"authorize Shotwell Connect to link to your Flickr account."
 msgstr ""
+"Bạn hiện chưa đăng nhập vào Flickr.\n"
+"\n"
+"Bấm vào “Đăng nhập” để đăng nhập vào Flickr trong trình duyệt Web của ban. "
+"Bạn sẽ phải ủy quyền cho Kết nối Shotwell để liên kết với tài khoản Flickr "
+"của mình."
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:316
-msgid "external modifications"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:63
+msgid ""
+"You have already logged in and out of Flickr during this Shotwell session.\n"
+"To continue publishing to Flickr, quit and restart Shotwell, then try "
+"publishing again."
 msgstr ""
+"Bạn đã đăng nhập và xuất khỏi dịch vụ Flickr trong suốt phiên làm việc "
+"Shotwell này.\n"
+"\n"
+"Để tiếp tục xuất bản đến dịch vụ Flickr, thoát và khởi động lại Shotwell, "
+"sau đó lại xuất bản lần nữa."
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:370
-msgid "flagged"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:375
+msgid "Preparing for login..."
+msgstr "Chuẩn bị đăng nhập…"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:444
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:595
+msgid ""
+"A file required for publishing is unavailable. Publishing to Flickr can't "
+"continue."
 msgstr ""
+"Tập tin được yêu cầu cho việc xuất bản không sẵn sàng. Việc xuất bản lên "
+"Flickr không thể tiếp tục được."
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:371
-msgid "not flagged"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:457
+msgid "Verifying authorization..."
+msgstr "Đang thẩm tra xác thực…"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1153
+#, c-format
+msgid ""
+"You are logged into Flickr as %s.\n"
+"\n"
 msgstr ""
+"Bạn đã đăng nhập Flickr với tên %s.\n"
+"\n"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:434
-msgid "and higher"
-msgstr "và cao hơn"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1156
+#, c-format
+msgid ""
+"Your free Flickr account limits how much data you can upload per month.\n"
+"This month you have %d megabyte remaining in your upload quota."
+msgid_plural ""
+"Your free Flickr account limits how much data you can upload per month.\n"
+"This month you have %d megabytes remaining in your upload quota."
+msgstr[0] ""
+"Tài khoản Flickr miễn phí giới hạn lượng tải dữ liệu lên mỗi tháng.\n"
+"Tháng này bạn còn lại %d megabyte trong lượng hạn ngạch tải lên."
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:435
-msgid "only"
-msgstr "chỉ"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1160
+msgid "Your Flickr Pro account entitles you to unlimited uploads."
+msgstr "Tài khoản Flickr Pro cho phép bạn tải lên không giới hạn."
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:436
-msgid "and lower"
-msgstr "và thấp hơn"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1165
+msgid "Photos _visible to:"
+msgstr "Ảnh chỉ _dành cho:"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:498
-msgid "is after"
-msgstr "sau"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1167
+msgid "Videos _visible to:"
+msgstr "Phim chỉ _dành cho:"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:499
-msgid "is before"
-msgstr "trước"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1170
+msgid "Photos and videos _visible to:"
+msgstr "Ảnh và phim chỉ _dành cho:"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:500
-msgid "is between"
-msgstr "giữa"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1211
+msgid "Friends & family only"
+msgstr "Chỉ bạn bè và gia đình"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:513
-msgid "and"
-msgstr "và"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1212
+msgid "Family only"
+msgstr "Chỉ gia đình"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:720
-msgid "any"
-msgstr ""
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1213
+msgid "Friends only"
+msgstr "Chỉ bạn bè"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:721
-msgid "all"
-msgstr "tất cả"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1234
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1248
+msgid "2048 x 1536 pixels"
+msgstr "2048 x 1536 điểm ảnh"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:722
-msgid "none"
-msgstr ""
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1235
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1249
+msgid "4096 x 3072 pixels"
+msgstr "4096 x 3072 điểm ảnh"
 
-#: src/searches/Branch.vala:68
-msgid "Saved Searches"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:58
+msgid ""
+"You are not currently logged into Picasa Web Albums.\n"
+"\n"
+"Click Login to log into Picasa Web Albums in your Web browser. You will have "
+"to authorize Shotwell Connect to link to your Picasa Web Albums account."
 msgstr ""
+"Bạn hiện chưa đăng nhập vào Picasa Web Albums.\n"
+"\n"
+"Bấm vào Đăng nhập để đăng nhập vào Picasa Web Albums bằng trình duyệt của "
+"bạn. Bạn sẽ phải ủy quyền Kết nối Shotwell liên kết đến tài khoản Picasa Web "
+"Albums của bạn."
 
-#: src/searches/Branch.vala:77 src/library/LibraryWindow.vala:346
-#: src/sidebar/Tree.vala:195
-msgid "Ne_w Saved Search..."
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:361
+msgid ""
+"A file required for publishing is unavailable. Publishing to Picasa can't "
+"continue."
 msgstr ""
+"Tập tin được yêu cầu cho việc xuất bản không sẵn sàng. Việc xuất bản lên "
+"Picasa không thể tiếp tục được."
 
-#: src/main.vala:54
+#. populate any widgets whose contents are programmatically-generated.
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:659
 #, c-format
-msgid ""
-"Your photo library is not compatible with this version of Shotwell. It "
-"appears it was created by Shotwell %s (schema %d). This version is %s "
-"(schema %d). Please use the latest version of Shotwell."
-msgstr ""
+msgid "You are logged into Picasa Web Albums as %s."
+msgstr "Bạn đăng nhập vào Picasa Web Albums với tên %s."
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:665
+msgid "Videos will appear in:"
+msgstr "Phim sẽ xuất hiện trong:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:746
+msgid "Small (640 x 480 pixels)"
+msgstr "Nhỏ (640 x 480 điểm ảnh)"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:747
+msgid "Medium (1024 x 768 pixels)"
+msgstr "Trung bình (1024 x 768 điểm ảnh)"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:748
+msgid "Recommended (1600 x 1200 pixels)"
+msgstr "Nên dùng (1600 x 1200 điểm ảnh)"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:749
+msgid "Google+ (2048 x 1536 pixels)"
+msgstr "Google+ (2048 x 1536 điểm ảnh)"
 
-#: src/main.vala:59
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:750
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:756
+msgid "Original Size"
+msgstr "Kích thước ban đầu"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:746
 #, c-format
+msgid "Creating album %s..."
+msgstr "Đang tạo tập ảnh %s…"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:917
+msgid "An error message occurred when publishing to Piwigo. Please try again."
+msgstr "Có lỗi xảy ra khi xuất bản lên Piwigo. Vui lòng thử lại."
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:998
 msgid ""
-"Shotwell was unable to upgrade your photo library from version %s (schema "
-"%d) to %s (schema %d). For more information please check the Shotwell Wiki "
-"at %s"
+"Enter the URL of your Piwigo photo library as well as the username and "
+"password associated with your Piwigo account for that library."
 msgstr ""
+"Nhập vào URL của thư viện ảnh Piwigo của bạn cũng tốt như là tổ hợp tài "
+"khoản và mật khẩu với tài khoản Piwigo cho thư viện đó."
 
-#: src/main.vala:65
-#, c-format
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:999
 msgid ""
-"Your photo library is not compatible with this version of Shotwell. It "
-"appears it was created by Shotwell %s (schema %d). This version is %s "
-"(schema %d). Please clear your library by deleting %s and re-import your "
-"photos."
+"Shotwell cannot contact your Piwigo photo library. Please verify the URL you "
+"entered"
 msgstr ""
+"Shotwell không thể liên lạc với thư viện ảnh Piwigo của bạn. Vui lòng xem "
+"lại URL đã nhập"
 
-#: src/main.vala:71
-#, c-format
-msgid "Unknown error attempting to verify Shotwell's database: %s"
-msgstr ""
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1032
+msgid "Invalid URL"
+msgstr "URL không hợp lệ"
 
-#: src/main.vala:104
-msgid "Loading Shotwell"
-msgstr "Đang nạp Shotwell"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1235
+msgid "Admins, Family, Friends, Contacts"
+msgstr "Quản trị, Gia đình, Bạn bè, Liên lạc"
 
-#: src/main.vala:294
-msgid "Path to Shotwell's private data"
-msgstr ""
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1236
+msgid "Admins, Family, Friends"
+msgstr "Quản trị, Gia đình, Bạn bè"
 
-#: src/main.vala:294
-msgid "DIRECTORY"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1237
+msgid "Admins, Family"
+msgstr "Quản trị, Gia đình"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1238
+msgid "Admins"
+msgstr "Quản trị"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:57
+msgid ""
+"You are not currently logged into YouTube.\n"
+"\n"
+"You must have already signed up for a Google account and set it up for use "
+"with YouTube to continue. You can set up most accounts by using your browser "
+"to log into the YouTube site at least once."
 msgstr ""
+"Bạn chưa đăng nhập vào Youtube.\n"
+"\n"
+"Bạn phải đăng nhập vào tài khoản Google và thiết lập để sử dụng Youtube. Bạn "
+"có thể thiết lập cho hầu hết các tài khoản bằng cách dùng trình duyệt đăng "
+"nhập vào Youtube ít nhất một lần."
 
-#: src/main.vala:298
-msgid "Do not monitor library directory at runtime for changes"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:362
+msgid ""
+"A file required for publishing is unavailable. Publishing to Youtube can't "
+"continue."
 msgstr ""
+"Tập tin được yêu cầu cho việc xuất bản không sẵn sàng. Việc xuất bản lên "
+"Youtube không thể tiếp tục được."
 
-#: src/main.vala:302
-msgid "Don't display startup progress meter"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:461
+#, c-format
+msgid "You are logged into YouTube as %s."
+msgstr "Bạn đã đăng nhập Youtube với tên %s."
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:463
+#, c-format
+msgid "Videos will appear in '%s'"
+msgstr "Phim sẽ xuất hiện trong “%s”"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:495
+msgid "Public listed"
+msgstr "Công đã liệt kê"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:496
+msgid "Public unlisted"
+msgstr "Công chưa liệt kê"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/facebook_publishing_options_pane.glade.h:1
+msgid "Publish to an e_xisting album:"
+msgstr "Xuất bản một tập _sẵn có:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/facebook_publishing_options_pane.glade.h:2
+msgid "Create a _new album named:"
+msgstr "Tạo tập ả_nh mới mang tên:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/facebook_publishing_options_pane.glade.h:4
+msgid "Videos and new photo albums _visible to:"
+msgstr "Phim và tạo tập ảnh mới khả kiến _với:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/facebook_publishing_options_pane.glade.h:5
+#: ../plugins/shotwell-publishing/flickr_publishing_options_pane.glade.h:2
+#: ../plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade.h:5
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade.h:8
+msgid ""
+"_Remove location, camera, and other identifying information before uploading"
 msgstr ""
+"_Xóa bỏ vị trí, máy ảnh và các thông tin định danh khác trước khi tải lên"
 
-#: src/main.vala:306
-msgid "Show the application's version"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/flickr_pin_entry_pane.glade.h:1
+msgid ""
+"Enter the confirmation number which appears after you log into Flickr in "
+"your Web browser."
 msgstr ""
+"Nhập vào số xác thực cái mà xuất hiện sau khi bạn đăng nhập vào Flickr bằng "
+"trình duyệt Web."
 
-#: src/main.vala:338
-msgid "[FILE]"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/flickr_pin_entry_pane.glade.h:2
+msgid "Authorization _Number:"
+msgstr "_Số ủy quyền:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/flickr_pin_entry_pane.glade.h:3
+#: ../src/Dialogs.vala:131
+msgid "Con_tinue"
+msgstr "_Tiếp tục"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade.h:3
+msgid "L_ist album in public gallery"
+msgstr "L_iệt kê các tập ảnh trong phòng trưng bày công"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade.h:4
+msgid "Photo _size preset:"
+msgstr "Đặt trước _cỡ ảnh"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_authentication_pane.glade.h:2
+msgid "_URL of your Piwigo photo library"
+msgstr "Địa chỉ _URL của thư viện ảnh Piwigo"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_authentication_pane.glade.h:3
+msgid "User _name"
+msgstr "Tê_n người dùng"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_authentication_pane.glade.h:5
+msgid "_Remember Password"
+msgstr "_Nhớ mật khẩu"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade.h:2
+msgid "An _existing category:"
+msgstr "Một mục lục đã _tồn tại:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade.h:4
+msgid "Photos will be _visible by:"
+msgstr "Ảnh sẽ được hiển thị _bởi:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade.h:5
+msgid "Photo size:"
+msgstr "Cỡ ảnh:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade.h:6
+msgid "within category:"
+msgstr "có trong thể loại:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade.h:7
+msgid "Album comment:"
+msgstr "Ghi chú tập ảnh:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade.h:9
+msgid "_If a title is set and comment unset, use title as comment"
 msgstr ""
+"_Nếu tựa đề được đặt và phần ghi chú thì không, vậy thì dùng tựa đề làm ghi "
+"chú"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade.h:10
+msgid "_Do no upload tags"
+msgstr "Đừn_g tải thẻ lên"
 
-#: src/main.vala:342
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade.h:11
+msgid "Logout"
+msgstr "Đăng xuất"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade.h:12
+#: ../src/Resources.vala:303
+msgid "Publish"
+msgstr "Xuất bản"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/shotwell-publishing.vala:26
+msgid "Core Publishing Services"
+msgstr "Dịch vụ xuất bản liệu lõi"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/youtube_publishing_options_pane.glade.h:1
+msgid "Video privacy _setting:"
+msgstr "Cài đặt chính _sách riêng tư với phim:"
+
+#: ../plugins/shotwell-transitions/BlindsEffect.vala:20
+msgid "Blinds"
+msgstr "Blinds"
+
+#: ../plugins/shotwell-transitions/ChessEffect.vala:20
+msgid "Chess"
+msgstr "Ô cờ"
+
+#: ../plugins/shotwell-transitions/CircleEffect.vala:20
+msgid "Circle"
+msgstr "Hình tròn"
+
+#: ../plugins/shotwell-transitions/CirclesEffect.vala:20
+msgid "Circles"
+msgstr "Các hình tròn"
+
+#: ../plugins/shotwell-transitions/ClockEffect.vala:20
+msgid "Clock"
+msgstr "Đồng hồ"
+
+#: ../plugins/shotwell-transitions/CrumbleEffect.vala:20
+msgid "Crumble"
+msgstr "Vỡ vụn"
+
+#: ../plugins/shotwell-transitions/FadeEffect.vala:20
+msgid "Fade"
+msgstr "Mờ dần"
+
+#: ../plugins/shotwell-transitions/SlideEffect.vala:20
+msgid "Slide"
+msgstr "Trượt"
+
+#: ../plugins/shotwell-transitions/SquaresEffect.vala:20
+msgid "Squares"
+msgstr "Vuông"
+
+#: ../plugins/shotwell-transitions/StripesEffect.vala:20
+msgid "Stripes"
+msgstr "Sọc vằn"
+
+#: ../plugins/shotwell-transitions/shotwell-transitions.vala:28
+msgid "Core Slideshow Transitions"
+msgstr "Chuyển trình diễn lõi"
+
+#: ../plugins/shotwell-transitions/shotwell-transitions.vala:75
+msgid "Copyright 2010 Maxim Kartashev, Copyright 2011-2015 Yorba Foundation"
+msgstr "Bản quyền (C) 2010 Maxim Kartashev, Bản quyền (C) 2011-2015 Quỹ Yorba"
+
+#: ../src/AppDirs.vala:48 ../src/AppDirs.vala:99
 #, c-format
-msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
-msgstr "Chạy '%s --help' để xem danh sách đầy đủ các tùy chỉnh dòng lệnh.\n"
+msgid "Unable to create cache directory %s: %s"
+msgstr "Không thể tạo thư mục nhớ đệm tạm thời %s: %s"
 
-#: src/Properties.vala:84
-msgid "Today"
-msgstr "Hôm nay"
+#: ../src/AppDirs.vala:58 ../src/AppDirs.vala:88
+#, c-format
+msgid "Unable to create data directory %s: %s"
+msgstr "Không thể tạo thư mục dữ liệu %s: %s"
 
-#: src/Properties.vala:86
-msgid "Yesterday"
-msgstr "Hôm qua"
+#. If XDG yarfed, use ~/Pictures
+#: ../src/AppDirs.vala:152
+msgid "Pictures"
+msgstr "Hình ảnh"
 
-#: src/Properties.vala:340 src/Dialogs.vala:1273
-msgid "Title:"
-msgstr "Tựa đề:"
+#: ../src/AppDirs.vala:190
+#, c-format
+msgid "Unable to create temporary directory %s: %s"
+msgstr "Không thể tạo thư mục tạm %s: %s"
 
-#: src/Properties.vala:343
-msgid "Items:"
+#: ../src/AppDirs.vala:207 ../src/AppDirs.vala:223
+#, c-format
+msgid "Unable to create data subdirectory %s: %s"
+msgstr "Không thể tạo thư mục dữ liệu con %s: %s"
+
+#: ../src/AppWindow.vala:53
+msgid "Pin Toolbar"
+msgstr "Cố định thanh công cụ"
+
+#: ../src/AppWindow.vala:54
+msgid "Pin the toolbar open"
+msgstr "Cố định thanh công cụ"
+
+#: ../src/AppWindow.vala:59
+msgid "Leave fullscreen"
+msgstr "Thoát chế độ toàn màn hình"
+
+#: ../src/AppWindow.vala:525
+msgid "_Contents"
+msgstr "_Mục lục"
+
+#: ../src/AppWindow.vala:530
+msgid "_Frequently Asked Questions"
+msgstr "_Thắc mắc hay gặp phải"
+
+#: ../src/AppWindow.vala:535
+msgid "_Report a Problem..."
+msgstr "_Báo cáo trục trặc…"
+
+#: ../src/AppWindow.vala:634 ../src/AppWindow.vala:655
+#: ../src/AppWindow.vala:672 ../src/Dialogs.vala:20 ../src/Dialogs.vala:28
+#: ../src/Dialogs.vala:1418 ../src/Dialogs.vala:1441 ../src/Resources.vala:162
+#: ../src/data_imports/DataImportsUI.vala:374
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:475
+msgid "_Cancel"
+msgstr "Thô_i"
+
+#: ../src/AppWindow.vala:682
+#, c-format
+msgid ""
+"A fatal error occurred when accessing Shotwell's library. Shotwell cannot "
+"continue.\n"
+"\n"
+"%s"
 msgstr ""
+"Một lỗi tai hại đã xảy ra khi truy cập vào thư viện của Shotwell. Shotwell "
+"không thể tiếp tục.⏎ ⏎ %s"
 
-#: src/Properties.vala:346
+#: ../src/AppWindow.vala:702
+msgid "Visit the Yorba web site"
+msgstr "Xem trang web Yorba"
+
+#: ../src/AppWindow.vala:714
 #, c-format
-msgid "%d Event"
-msgid_plural "%d Events"
-msgstr[0] ""
+msgid "Unable to display help: %s"
+msgstr "Không thể hiển thị trợ giúp: %s"
 
-#: src/Properties.vala:353 src/events/EventDirectoryItem.vala:87
+#: ../src/AppWindow.vala:722
 #, c-format
-msgid "%d Photo"
-msgid_plural "%d Photos"
-msgstr[0] ""
+msgid "Unable to navigate to bug database: %s"
+msgstr "Không thể chuyển đến cơ sở dữ liệu lỗi: %s"
 
-#: src/Properties.vala:355 src/events/EventDirectoryItem.vala:85
+#: ../src/AppWindow.vala:730
 #, c-format
-msgid "%d Video"
-msgid_plural "%d Videos"
-msgstr[0] ""
+msgid "Unable to display FAQ: %s"
+msgstr "Không thể hiển thị FAQ: %s"
 
-#: src/Properties.vala:377
-msgid "Date:"
-msgstr "Ngày:"
+#: ../src/BatchImport.vala:26
+msgid "Success"
+msgstr "Thành công"
 
-#: src/Properties.vala:381
-msgid "Time:"
-msgstr "Thời gian:"
+#: ../src/BatchImport.vala:29
+msgid "File error"
+msgstr "Lỗi tập tin"
 
-#: src/Properties.vala:384 src/Properties.vala:389
-msgid "From:"
-msgstr "Từ:"
+#: ../src/BatchImport.vala:32
+msgid "Unable to decode file"
+msgstr "Không thể giải mã tập tin"
 
-#: src/Properties.vala:385 src/Properties.vala:390
-msgid "To:"
-msgstr "Đến:"
+#: ../src/BatchImport.vala:35
+msgid "Database error"
+msgstr "Lỗi cơ sở dữ liệu"
 
-#: src/Properties.vala:395 src/editing_tools/EditingTools.vala:1850
-msgid "Size:"
-msgstr "Kích thước:"
+#: ../src/BatchImport.vala:38
+msgid "User aborted import"
+msgstr "Người dùng đã hủy bỏ nhập ảnh"
 
-#: src/Properties.vala:404
-msgid "Duration:"
-msgstr ""
+#: ../src/BatchImport.vala:41
+msgid "Not a file"
+msgstr "Không phải tập tin"
+
+#: ../src/BatchImport.vala:44
+msgid "File already exists in database"
+msgstr "Tập tin đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu"
+
+#: ../src/BatchImport.vala:47
+msgid "Unsupported file format"
+msgstr "Định dạng tập tin không được hỗ trợ"
+
+#: ../src/BatchImport.vala:50
+msgid "Not an image file"
+msgstr "Không phải tập tin ảnh"
+
+#: ../src/BatchImport.vala:53
+msgid "Disk failure"
+msgstr "Lỗi đĩa"
+
+#: ../src/BatchImport.vala:56
+msgid "Disk full"
+msgstr "Đĩa đầy"
+
+#: ../src/BatchImport.vala:59
+msgid "Camera error"
+msgstr "Lỗi máy ảnh"
+
+#: ../src/BatchImport.vala:62
+msgid "File write error"
+msgstr "Lỗi ghi tập tin"
+
+#: ../src/BatchImport.vala:65
+msgid "Corrupt image file"
+msgstr "Tập tin ảnh hư hỏng"
 
-#: src/Properties.vala:404
+#: ../src/BatchImport.vala:68
 #, c-format
-msgid "%.1f seconds"
-msgstr "%.1f giây"
+msgid "Imported failed (%d)"
+msgstr "Nhập thất bại (%d)"
 
-#: src/Properties.vala:408
-msgid "Developer:"
-msgstr ""
+#: ../src/CollectionPage.vala:230 ../src/PhotoPage.vala:2637
+msgid "S_lideshow"
+msgstr "_Trình chiếu"
 
-#: src/Properties.vala:436 src/Properties.vala:440 src/Properties.vala:447
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2218
-msgid "Exposure:"
-msgstr ""
+#: ../src/CollectionPage.vala:231 ../src/PhotoPage.vala:2638
+msgid "Play a slideshow"
+msgstr "Phát trình chiếu"
 
-#: src/Properties.vala:585
-msgid "Location:"
-msgstr ""
+#: ../src/CollectionPage.vala:456
+msgid "Export Photo/Video"
+msgstr "Xuất ảnh/phim"
 
-#: src/Properties.vala:588
-msgid "File size:"
-msgstr "Dung lượng tập tin:"
+#: ../src/CollectionPage.vala:456
+msgid "Export Photos/Videos"
+msgstr "Xuất ảnh/phim"
 
-#: src/Properties.vala:592
-msgid "Current Development:"
-msgstr ""
+#: ../src/CollectionPage.vala:458 ../src/Dialogs.vala:58
+#: ../src/PhotoPage.vala:3211
+msgid "Export Photo"
+msgstr "Xuất ảnh"
 
-#: src/Properties.vala:594
-msgid "Original dimensions:"
-msgstr ""
+#: ../src/CollectionPage.vala:458 ../src/Dialogs.vala:87
+msgid "Export Photos"
+msgstr "Xuất ảnh"
 
-#: src/Properties.vala:597
-msgid "Camera make:"
-msgstr ""
+#: ../src/CollectionPage.vala:545 ../src/CollectionPage.vala:561
+msgid "Rotating"
+msgstr "Xoay ảnh"
 
-#: src/Properties.vala:600
-msgid "Camera model:"
-msgstr ""
+#: ../src/CollectionPage.vala:545 ../src/CollectionPage.vala:561
+msgid "Undoing Rotate"
+msgstr "Hủy thao tác xoay"
 
-#: src/Properties.vala:603
-msgid "Flash:"
-msgstr ""
+#: ../src/CollectionPage.vala:570
+msgid "Flipping Horizontally"
+msgstr "Rộng hơn theo chiều ngang"
 
-#: src/Properties.vala:605
-msgid "Focal length:"
-msgstr ""
+#: ../src/CollectionPage.vala:571
+msgid "Undoing Flip Horizontally"
+msgstr "Hủy thao tác làm rộng hơn theo chiều ngang"
 
-#: src/Properties.vala:608
-msgid "Exposure date:"
-msgstr ""
+#: ../src/CollectionPage.vala:580
+msgid "Flipping Vertically"
+msgstr "Làm rộng hơn theo chiều dọc"
 
-#: src/Properties.vala:611
-msgid "Exposure time:"
-msgstr ""
+#: ../src/CollectionPage.vala:581
+msgid "Undoing Flip Vertically"
+msgstr "Hủy thao tác làm rộng hơn theo chiều dọc"
 
-#: src/Properties.vala:614
-msgid "Exposure bias:"
-msgstr ""
+#: ../src/Commands.vala:733
+msgid "Reverting"
+msgstr "Hoàn nguyên"
 
-#: src/Properties.vala:616
-msgid "GPS latitude:"
-msgstr "VĨ độ GPS:"
+#: ../src/Commands.vala:733
+msgid "Undoing Revert"
+msgstr "Hủy thao tác hoàn nguyên"
 
-#: src/Properties.vala:619
-msgid "GPS longitude:"
-msgstr "Kinh độ GPS:"
+#: ../src/Commands.vala:777
+msgid "Enhancing"
+msgstr "Tăng cường"
 
-#: src/Properties.vala:622
-msgid "Artist:"
-msgstr "Nghệ sĩ:"
+#: ../src/Commands.vala:777
+msgid "Undoing Enhance"
+msgstr "Hủy thao tác tăng cường"
 
-#: src/Properties.vala:624
-msgid "Copyright:"
-msgstr "Bản quyền:"
+#: ../src/Commands.vala:853
+msgid "Applying Color Transformations"
+msgstr "Đang áp dụng chuyển đổi màu"
 
-#: src/Properties.vala:626
-msgid "Software:"
-msgstr "Phần mềm:"
+#: ../src/Commands.vala:853
+msgid "Undoing Color Transformations"
+msgstr "Hủy bỏ thao tác chuyển màu"
 
-#: src/Properties.vala:630 src/Dialogs.vala:1288
-msgid "Comment:"
-msgstr ""
+#: ../src/Commands.vala:1003
+msgid "Creating New Event"
+msgstr "Tạo sự kiện mới"
 
-#: src/Properties.vala:639
-msgid "Extended Information"
-msgstr "Thông tin mở rộng"
+#: ../src/Commands.vala:1004
+msgid "Removing Event"
+msgstr "Loại bỏ sự kiện"
+
+#: ../src/Commands.vala:1013
+msgid "Moving Photos to New Event"
+msgstr "Chuyển ảnh sang sự kiện mới"
+
+#: ../src/Commands.vala:1014
+msgid "Setting Photos to Previous Event"
+msgstr "Đang cài đặt các ảnh thành sự kiện kế trước"
+
+#: ../src/Commands.vala:1071
+msgid "Merging"
+msgstr "Hòa trộn"
+
+#: ../src/Commands.vala:1072
+msgid "Unmerging"
+msgstr "Thôi hòa trộn"
+
+#: ../src/Commands.vala:1081
+msgid "Duplicating photos"
+msgstr "Nhân đôi ảnh"
+
+#: ../src/Commands.vala:1081
+msgid "Removing duplicated photos"
+msgstr "Xóa bỏ ảnh trùng lặp"
 
-#: src/Dialogs.vala:16
+#: ../src/Commands.vala:1104
+#, c-format
+msgid "Unable to duplicate one photo due to a file error"
+msgid_plural "Unable to duplicate %d photos due to file errors"
+msgstr[0] "Không thể nhân đôi %d ảnh bởi vì các lỗi liên quan đến tập tin"
+
+#: ../src/Commands.vala:1191
+msgid "Restoring previous rating"
+msgstr "Hoàn nguyên lại đánh giá trước"
+
+#: ../src/Commands.vala:1201 ../src/Commands.vala:1202
+msgid "Increasing ratings"
+msgstr "Tăng mức đánh giá"
+
+#: ../src/Commands.vala:1201 ../src/Commands.vala:1202
+msgid "Decreasing ratings"
+msgstr "Giảm mức đánh giá"
+
+#: ../src/Commands.vala:1252
+msgid "Setting RAW developer"
+msgstr "Đặt trình hiển thị ảnh RAW"
+
+#: ../src/Commands.vala:1252
+msgid "Restoring previous RAW developer"
+msgstr "Hoàn nguyên lại trình hiển thị ảnh RAW trước đây"
+
+#: ../src/Commands.vala:1253
+msgid "Set Developer"
+msgstr "Đặt trình hiển thị"
+
+#: ../src/Commands.vala:1343
+msgid "Original photo could not be adjusted."
+msgstr "Ảnh gốc không thể được chỉnh sửa."
+
+#: ../src/Commands.vala:1364
+msgid "Adjusting Date and Time"
+msgstr "Chỉnh ngày và giờ"
+
+#: ../src/Commands.vala:1364
+msgid "Undoing Date and Time Adjustment"
+msgstr "Hủy thao tác chỉnh ngày và giờ"
+
+#: ../src/Commands.vala:1395
+msgid "One original photo could not be adjusted."
+msgid_plural "The following original photos could not be adjusted."
+msgstr[0] "Ảnh gốc không thể bị chỉnh sửa."
+
+#: ../src/Commands.vala:1397 ../src/Commands.vala:1421
+msgid "Time Adjustment Error"
+msgstr "Lỗi chỉnh giờ"
+
+#: ../src/Commands.vala:1419
+msgid "Time adjustments could not be undone on the following photo file."
+msgid_plural ""
+"Time adjustments could not be undone on the following photo files."
+msgstr[0] ""
+"Chỉnh giờ là thao tác không hoàn lại được trên những tập tin ảnh sau đây."
+
+#: ../src/Commands.vala:1633 ../src/Commands.vala:1656
+msgid "Create Tag"
+msgstr "Tạo thẻ"
+
+#: ../src/Commands.vala:1691
+#, c-format
+msgid "Move Tag \"%s\""
+msgstr "Di chuyển thẻ \"%s\""
+
+#: ../src/Commands.vala:2343
+msgid "Move Photos to Trash"
+msgstr "Chuyển ảnh vào sọt rác"
+
+#: ../src/Commands.vala:2343
+msgid "Restore Photos from Trash"
+msgstr "Phục hồi ảnh trong sọt rác"
+
+#: ../src/Commands.vala:2344
+msgid "Move the photos to the Shotwell trash"
+msgstr "Chuyển ảnh vào sọt rác của Shotwell"
+
+#: ../src/Commands.vala:2344
+msgid "Restore the photos back to the Shotwell library"
+msgstr "Phục hồi ảnh trở về thư viện của Shotwell"
+
+#: ../src/Commands.vala:2363
+msgid "Moving Photos to Trash"
+msgstr "Chuyển ảnh vào sọt rác"
+
+#: ../src/Commands.vala:2363
+msgid "Restoring Photos From Trash"
+msgstr "Phục hồi ảnh từ sọt rác"
+
+#: ../src/Commands.vala:2449
+msgid "Flag selected photos"
+msgstr "Gắn cờ cho ảnh đã chọn"
+
+#: ../src/Commands.vala:2450
+msgid "Unflag selected photos"
+msgstr "Gỡ cờ các ảnh đã chọn"
+
+#: ../src/Commands.vala:2451
+msgid "Flagging selected photos"
+msgstr "Đang đánh thẻ các ảnh đã chọn"
+
+#: ../src/Commands.vala:2452
+msgid "Unflagging selected photos"
+msgstr "Đang xóa bỏ thẻ các ảnh đã chọn"
+
+#: ../src/Commands.vala:2459
+msgid "Flag"
+msgstr "Gắn cờ"
+
+#: ../src/Commands.vala:2459
+msgid "Unflag"
+msgstr "Gỡ cờ"
+
+#: ../src/DesktopIntegration.vala:121
+#, c-format
+msgid "Unable to launch Nautilus Send-To: %s"
+msgstr "Không thể khởi chạy Gửi đến của Nautilus: %s"
+
+#: ../src/DesktopIntegration.vala:129
+msgid "Send To"
+msgstr "Gửi đến"
+
+#: ../src/DesktopIntegration.vala:174
+#, c-format
+msgid "Unable to export background to %s: %s"
+msgstr "Không thể xuất ảnh nền đến %s: %s"
+
+#: ../src/DesktopIntegration.vala:311
+#, c-format
+msgid "Unable to prepare desktop slideshow: %s"
+msgstr "Không thể chuẩn bị trình chiếu màn hình nền: %s"
+
+#: ../src/Dialogs.vala:16
 #, c-format
 msgid "This will remove the tag \"%s\" from one photo. Continue?"
 msgid_plural "This will remove the tag \"%s\" from %d photos. Continue?"
 msgstr[0] "Loại bỏ thẻ \"%s\" khỏi %d ảnh. Tiếp tục?"
 
-#: src/Dialogs.vala:20 src/Dialogs.vala:28 src/Dialogs.vala:1361
-#: src/Dialogs.vala:1384 src/data_imports/DataImportsUI.vala:399
-#: src/AppWindow.vala:615 src/AppWindow.vala:636 src/AppWindow.vala:653
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:498
-msgid "_Cancel"
-msgstr "_Hủy"
-
-#: src/Dialogs.vala:20 src/Dialogs.vala:28 src/Dialogs.vala:1329
-#: src/Resources.vala:330 src/Resources.vala:378 src/Resources.vala:643
+#: ../src/Dialogs.vala:20 ../src/Dialogs.vala:28 ../src/Dialogs.vala:1386
+#: ../src/Resources.vala:163 ../src/Resources.vala:369
+#: ../src/Resources.vala:417 ../src/Resources.vala:682
 msgid "_Delete"
-msgstr ""
+msgstr "_Xóa"
 
-#: src/Dialogs.vala:25
+#: ../src/Dialogs.vala:25
 #, c-format
 msgid "This will remove the saved search \"%s\". Continue?"
 msgstr "Loại bỏ tìm kiếm đã lưu \"%s\". Tiếp tục?"
 
-#: src/Dialogs.vala:35
-#, c-format
+#: ../src/Dialogs.vala:35
 msgid ""
 "Switching developers will undo all changes you have made to this photo in "
 "Shotwell"
@@ -634,16 +1437,23 @@ msgid_plural ""
 "Switching developers will undo all changes you have made to these photos in "
 "Shotwell"
 msgstr[0] ""
+"Chuyển các trình hiển thị ảnh sẽ hoàn nguyên lại tất cả các thay đổi về ảnh "
+"mà bạn đã thực hiện trong Shotwell"
 
-#: src/Dialogs.vala:39
+#: ../src/Dialogs.vala:39
 msgid "_Switch Developer"
-msgstr ""
+msgstr "_Chuyển bộ hiển thị ảnh"
 
-#: src/Dialogs.vala:58
+#: ../src/Dialogs.vala:58
 msgid "Export Video"
-msgstr "Xuất video"
+msgstr "Xuất phim"
 
-#: src/Dialogs.vala:115
+#. Ticket #3023
+#. Attempt to replace the system error with something friendlier
+#. if we can't copy an image over for editing in an external tool.
+#. Did we fail because we can't write to this directory?
+#. Yes - display an alternate error message here.
+#: ../src/Dialogs.vala:115
 #, c-format
 msgid ""
 "Shotwell couldn't create a file for editing this photo because you do not "
@@ -652,7 +1462,7 @@ msgstr ""
 "Shotwell không thể tạo tập tin để chỉnh sửa ảnh này vì bạn không có đủ quyền "
 "để ghi vào %s."
 
-#: src/Dialogs.vala:124
+#: ../src/Dialogs.vala:124
 msgid ""
 "Unable to export the following photo due to a file error.\n"
 "\n"
@@ -660,7 +1470,7 @@ msgstr ""
 "Không thể xuất ảnh sau do lỗi tập tin.\n"
 "\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:130
+#: ../src/Dialogs.vala:130
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -670,159 +1480,188 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Bạn có muốn tiếp tục xuất?"
 
-#: src/Dialogs.vala:131
-msgid "Con_tinue"
-msgstr ""
-
-#: src/Dialogs.vala:147
+#. "Unmodified" and "Current," though they appear in the "Format:" popup menu, really
+#. aren't formats so much as they are operating modes that determine specific formats.
+#. Hereafter we'll refer to these as "special formats."
+#: ../src/Dialogs.vala:147
 msgid "Unmodified"
 msgstr "Chưa chỉnh sửa"
 
-#: src/Dialogs.vala:148
+#: ../src/Dialogs.vala:148
 msgid "Current"
 msgstr "Hiện tại"
 
-#: src/Dialogs.vala:212
+#. layout controls
+#: ../src/Dialogs.vala:213
 msgid "_Format:"
-msgstr ""
+msgstr "Định _dạng:"
 
-#: src/Dialogs.vala:215
+#: ../src/Dialogs.vala:216
 msgid "_Quality:"
-msgstr ""
+msgstr "_Chất lượng:"
 
-#: src/Dialogs.vala:218
+#: ../src/Dialogs.vala:219
 msgid "_Scaling constraint:"
-msgstr ""
+msgstr "Hằng số co _giãn:"
 
-#: src/Dialogs.vala:221
-msgid " _pixels"
-msgstr ""
+#: ../src/Dialogs.vala:222
+msgid "_Pixels:"
+msgstr "Điể_m ảnh:"
 
-#: src/Dialogs.vala:229
+#: ../src/Dialogs.vala:225
 msgid "Export metadata"
 msgstr "Xuất thông tin"
 
-#: src/Dialogs.vala:465
+#: ../src/Dialogs.vala:459
 msgid "Save Details..."
-msgstr ""
+msgstr "Chi tiết lưu…"
 
-#: src/Dialogs.vala:466
+#: ../src/Dialogs.vala:460
 msgid "Save Details"
-msgstr ""
+msgstr "Chi tiết lưu"
 
-#: src/Dialogs.vala:481
+#: ../src/Dialogs.vala:475
 #, c-format
 msgid "(and %d more)\n"
-msgstr ""
+msgstr "(và %d nữa)\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:534
+#: ../src/Dialogs.vala:528
 msgid "Import Results Report"
-msgstr ""
+msgstr "Báo cáo kết quả nhập"
 
-#: src/Dialogs.vala:538
+#: ../src/Dialogs.vala:532
 #, c-format
 msgid "Attempted to import %d file."
 msgid_plural "Attempted to import %d files."
-msgstr[0] ""
+msgstr[0] "Đã thử nhập %d tập tin."
 
-#: src/Dialogs.vala:541
+#: ../src/Dialogs.vala:535
 #, c-format
 msgid "Of these, %d file was successfully imported."
 msgid_plural "Of these, %d files were successfully imported."
-msgstr[0] ""
+msgstr[0] "Trong số chúng, %d tập tin đã được nhập thành công."
 
-#: src/Dialogs.vala:553
+#.
+#. Duplicates
+#.
+#: ../src/Dialogs.vala:547
 msgid "Duplicate Photos/Videos Not Imported:"
-msgstr ""
+msgstr "Ảnh/Phim trùng lặp không được nhập vào:"
 
-#: src/Dialogs.vala:557
+#: ../src/Dialogs.vala:551
 msgid "duplicates existing media item"
-msgstr ""
+msgstr "nhân bản hạng mục đa phương tiện sẵn có"
 
-#: src/Dialogs.vala:568
+#.
+#. Files Not Imported Due to Camera Errors
+#.
+#: ../src/Dialogs.vala:562
 msgid "Photos/Videos Not Imported Due to Camera Errors:"
-msgstr ""
+msgstr "Ảnh/Phim không nhập được vì có lỗi của máy ảnh:"
 
-#: src/Dialogs.vala:571 src/Dialogs.vala:586 src/Dialogs.vala:601
-#: src/Dialogs.vala:617 src/Dialogs.vala:632 src/Dialogs.vala:646
+#: ../src/Dialogs.vala:565 ../src/Dialogs.vala:580 ../src/Dialogs.vala:595
+#: ../src/Dialogs.vala:611 ../src/Dialogs.vala:626 ../src/Dialogs.vala:640
 msgid "error message:"
-msgstr ""
+msgstr "thông báo lỗi:"
 
-#: src/Dialogs.vala:582
+#.
+#. Files Not Imported Because They Weren't Recognized as Photos or Videos
+#.
+#: ../src/Dialogs.vala:576
 msgid "Files Not Imported Because They Weren't Recognized as Photos or Videos:"
 msgstr ""
+"Các tập tin không thể nhập được bởi vì chúng không được xem như là Ảnh hay "
+"Phim:"
 
-#: src/Dialogs.vala:597
+#.
+#. Photos/Videos Not Imported Because They Weren't in a Format Shotwell Understands
+#.
+#: ../src/Dialogs.vala:591
 msgid ""
 "Photos/Videos Not Imported Because They Weren't in a Format Shotwell "
 "Understands:"
 msgstr ""
+"Các tập tin không thể nhập được bởi vì chúng không được xem như là định dạng "
+"Ảnh hay Phim mà Shotwell hiểu được:"
 
-#: src/Dialogs.vala:612
+#.
+#. Photos/Videos Not Imported Because Shotwell Couldn't Copy Them into its Library
+#.
+#: ../src/Dialogs.vala:606
 msgid ""
 "Photos/Videos Not Imported Because Shotwell Couldn't Copy Them into its "
 "Library:"
 msgstr ""
+"Các tập tin không thể nhập được bởi vì Shotwell không thể chép chúng vào thư "
+"viện:"
 
-#: src/Dialogs.vala:616
+#: ../src/Dialogs.vala:610
 #, c-format
 msgid ""
 "couldn't copy %s\n"
 "\tto %s"
 msgstr ""
+"không thể chép %s\n"
+"\tvào %s"
 
-#: src/Dialogs.vala:628
+#.
+#. Photos/Videos Not Imported Because GDK Pixbuf Library Identified them as Corrupt
+#.
+#: ../src/Dialogs.vala:622
 msgid "Photos/Videos Not Imported Because Files Are Corrupt:"
-msgstr ""
+msgstr "Ảnh/Phim không được nhập vào bởi vì các tập tin đã hỏng:"
 
-#: src/Dialogs.vala:643
+#.
+#. Photos/Videos Not Imported for Other Reasons
+#.
+#: ../src/Dialogs.vala:637
 msgid "Photos/Videos Not Imported for Other Reasons:"
-msgstr ""
+msgstr "Ảnh/Phim không được nhập vào bởi vì khác:"
 
-#: src/Dialogs.vala:663
+#: ../src/Dialogs.vala:657
 #, c-format
 msgid "1 duplicate photo was not imported:\n"
 msgid_plural "%d duplicate photos were not imported:\n"
 msgstr[0] "%d ảnh giống nhau không được nhập:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:666
+#: ../src/Dialogs.vala:660
 #, c-format
 msgid "1 duplicate video was not imported:\n"
 msgid_plural "%d duplicate videos were not imported:\n"
-msgstr[0] "%d video giống nhau không được nhập:\n"
+msgstr[0] "%d phim trùng lặp không được nhập:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:669
+#: ../src/Dialogs.vala:663
 #, c-format
 msgid "1 duplicate photo/video was not imported:\n"
 msgid_plural "%d duplicate photos/videos were not imported:\n"
-msgstr[0] "%d ảnh/video giống nhau không được nhập:\n"
+msgstr[0] "%d ảnh/phim trùng lặp không được nhập:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:683
+#: ../src/Dialogs.vala:677
 #, c-format
 msgid "1 photo failed to import due to a file or hardware error:\n"
 msgid_plural "%d photos failed to import due to a file or hardware error:\n"
 msgstr[0] "%d ảnh không được nhập do lỗi tập tin hay phần cứng:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:686
+#: ../src/Dialogs.vala:680
 #, c-format
 msgid "1 video failed to import due to a file or hardware error:\n"
 msgid_plural "%d videos failed to import due to a file or hardware error:\n"
-msgstr[0] "%d video không được nhập do lỗi tập tin hay phần cứng:\n"
+msgstr[0] "%d phim không được nhập do lỗi tập tin hay phần cứng:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:689
+#: ../src/Dialogs.vala:683
 #, c-format
 msgid "1 photo/video failed to import due to a file or hardware error:\n"
 msgid_plural ""
 "%d photos/videos failed to import due to a file or hardware error:\n"
-msgstr[0] "%d ảnh/video không được nhập do lỗi tập tin hay phần cứng:\n"
+msgstr[0] "%d ảnh/phim không được nhập do lỗi tập tin hay phần cứng:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:692
+#: ../src/Dialogs.vala:686
 #, c-format
 msgid "1 file failed to import due to a file or hardware error:\n"
 msgid_plural "%d files failed to import due to a file or hardware error:\n"
 msgstr[0] "%d tập tin không được nhập do lỗi tập tin hay phần cứng:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:706
+#: ../src/Dialogs.vala:700
 #, c-format
 msgid ""
 "1 photo failed to import because the photo library folder was not writable:\n"
@@ -832,7 +1671,7 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] ""
 "%d ảnh không được nhập vì không có quyền ghi vào thư mục thư viện:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:709
+#: ../src/Dialogs.vala:703
 #, c-format
 msgid ""
 "1 video failed to import because the photo library folder was not writable:\n"
@@ -840,9 +1679,9 @@ msgid_plural ""
 "%d videos failed to import because the photo library folder was not "
 "writable:\n"
 msgstr[0] ""
-"%d video không được nhập vì không có quyền ghi vào thư mục thư viện:\n"
+"%d phim không được nhập vì không có quyền ghi vào thư mục thư viện:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:712
+#: ../src/Dialogs.vala:706
 #, c-format
 msgid ""
 "1 photo/video failed to import because the photo library folder was not "
@@ -851,9 +1690,9 @@ msgid_plural ""
 "%d photos/videos failed to import because the photo library folder was not "
 "writable:\n"
 msgstr[0] ""
-"%d ảnh/video không được nhập vì không có quyền ghi vào thư mục thư viện:\n"
+"%d ảnh/phim không được nhập vì không có quyền ghi vào thư mục thư viện:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:715
+#: ../src/Dialogs.vala:709
 #, c-format
 msgid ""
 "1 file failed to import because the photo library folder was not writable:\n"
@@ -863,296 +1702,324 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] ""
 "%d tập tin không được nhập vì không có quyền ghi vào thư mục thư viện:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:729
+#: ../src/Dialogs.vala:723
 #, c-format
 msgid "1 photo failed to import due to a camera error:\n"
 msgid_plural "%d photos failed to import due to a camera error:\n"
 msgstr[0] "%d ảnh không được nhập do lỗi máy ảnh:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:732
+#: ../src/Dialogs.vala:726
 #, c-format
 msgid "1 video failed to import due to a camera error:\n"
 msgid_plural "%d videos failed to import due to a camera error:\n"
-msgstr[0] "%d video không được nhập do lỗi máy ảnh:\n"
+msgstr[0] "%d phim không được nhập do lỗi máy ảnh:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:735
+#: ../src/Dialogs.vala:729
 #, c-format
 msgid "1 photo/video failed to import due to a camera error:\n"
 msgid_plural "%d photos/videos failed to import due to a camera error:\n"
-msgstr[0] "%d ảnh/video không được nhập do lỗi máy ảnh:\n"
+msgstr[0] "%d ảnh/phim không được nhập do lỗi máy ảnh:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:738
+#: ../src/Dialogs.vala:732
 #, c-format
 msgid "1 file failed to import due to a camera error:\n"
 msgid_plural "%d files failed to import due to a camera error:\n"
 msgstr[0] "%d tập tin không được nhập do lỗi máy ảnh:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:752
+#: ../src/Dialogs.vala:746
 #, c-format
 msgid "1 photo failed to import because it was corrupt:\n"
 msgid_plural "%d photos failed to import because they were corrupt:\n"
-msgstr[0] ""
+msgstr[0] "%d ảnh không được nhập vì chúng bị hỏng:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:755
+#: ../src/Dialogs.vala:749
 #, c-format
 msgid "1 video failed to import because it was corrupt:\n"
 msgid_plural "%d videos failed to import because they were corrupt:\n"
-msgstr[0] ""
+msgstr[0] "%d phim không được nhập vì chúng bị hỏng:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:758
+#: ../src/Dialogs.vala:752
 #, c-format
 msgid "1 photo/video failed to import because it was corrupt:\n"
 msgid_plural "%d photos/videos failed to import because they were corrupt:\n"
-msgstr[0] ""
+msgstr[0] "%d tập tin hay phim không được nhập vì chúng bị hỏng:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:761
+#: ../src/Dialogs.vala:755
 #, c-format
 msgid "1 file failed to import because it was corrupt:\n"
 msgid_plural "%d files failed to import because it was corrupt:\n"
-msgstr[0] ""
+msgstr[0] "%d tập tin không được nhập vì chúng bị hỏng:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:778
+#. we have no notion of "unsupported" video files right now in Shotwell (all
+#. standard container formats are supported, it's just that the streams in them
+#. might or might not be interpretable), so this message does not need to be
+#. media specific
+#: ../src/Dialogs.vala:772
 #, c-format
 msgid "1 unsupported photo skipped:\n"
 msgid_plural "%d unsupported photos skipped:\n"
 msgstr[0] "%d ảnh không được hỗ trợ bị bỏ qua:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:793
+#. we have no notion of "non-video" video files right now in Shotwell, so this
+#. message doesn't need to be media specific
+#: ../src/Dialogs.vala:787
 #, c-format
 msgid "1 non-image file skipped.\n"
 msgid_plural "%d non-image files skipped.\n"
 msgstr[0] "%d tập tin không phải ảnh bị bỏ qua.\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:804
+#: ../src/Dialogs.vala:798
 #, c-format
 msgid "1 photo skipped due to user cancel:\n"
 msgid_plural "%d photos skipped due to user cancel:\n"
-msgstr[0] "%d ảnh bị bỏ qua do người dùng chỉ định:\n"
+msgstr[0] "%d ảnh bị bỏ qua do người dùng yêu cầu:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:807
+#: ../src/Dialogs.vala:801
 #, c-format
 msgid "1 video skipped due to user cancel:\n"
 msgid_plural "%d videos skipped due to user cancel:\n"
-msgstr[0] "%d video bị bỏ qua do người dùng chỉ định:\n"
+msgstr[0] "%d phim bị bỏ qua do người dùng yêu cầu:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:810
+#: ../src/Dialogs.vala:804
 #, c-format
 msgid "1 photo/video skipped due to user cancel:\n"
 msgid_plural "%d photos/videos skipped due to user cancel:\n"
-msgstr[0] "%d ảnh/video bị bỏ qua do người dùng chỉ định:\n"
+msgstr[0] "%d ảnh/phim bị bỏ qua do người dùng chỉ định:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:813
+#: ../src/Dialogs.vala:807
 #, c-format
 msgid "1 file skipped due to user cancel:\n"
 msgid_plural "%d file skipped due to user cancel:\n"
 msgstr[0] "%d tập tin bị bỏ qua do người dùng chỉ định:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:827
+#: ../src/Dialogs.vala:821
 #, c-format
 msgid "1 photo successfully imported.\n"
 msgid_plural "%d photos successfully imported.\n"
 msgstr[0] "%d ảnh đã được nhập.\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:830
+#: ../src/Dialogs.vala:824
 #, c-format
 msgid "1 video successfully imported.\n"
 msgid_plural "%d videos successfully imported.\n"
-msgstr[0] "%d video đã được nhập.\n"
+msgstr[0] "%d phim đã được nhập.\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:833
+#: ../src/Dialogs.vala:827
 #, c-format
 msgid "1 photo/video successfully imported.\n"
 msgid_plural "%d photos/videos successfully imported.\n"
-msgstr[0] "%d ảnh/video đã được nhập.\n"
+msgstr[0] "%d ảnh/phim đã được nhập.\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:849
+#. if no media items were imported at all (i.e. an empty directory attempted), need to at least
+#. report that nothing was imported
+#: ../src/Dialogs.vala:843
 msgid "No photos or videos imported.\n"
-msgstr "Không có ảnh hoặc video được nhập.\n"
+msgstr "Không có ảnh hoặc phim được nhập.\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:856 src/Dialogs.vala:875
+#: ../src/Dialogs.vala:850 ../src/Dialogs.vala:869
 msgid "Import Complete"
 msgstr "Đã nhập xong"
 
-#: src/Dialogs.vala:1103
+#: ../src/Dialogs.vala:1155
 #, c-format
 msgid "%d second"
 msgid_plural "%d seconds"
 msgstr[0] "%d giây"
 
-#: src/Dialogs.vala:1106
+#: ../src/Dialogs.vala:1158
 #, c-format
 msgid "%d minute"
 msgid_plural "%d minutes"
 msgstr[0] "%d phút"
 
-#: src/Dialogs.vala:1110
+#: ../src/Dialogs.vala:1162
 #, c-format
 msgid "%d hour"
 msgid_plural "%d hours"
 msgstr[0] "%d giờ"
 
-#: src/Dialogs.vala:1113
+#: ../src/Dialogs.vala:1165
 msgid "1 day"
 msgstr "1 ngày"
 
-#: src/Dialogs.vala:1263 src/Resources.vala:205
+#: ../src/Dialogs.vala:1315 ../src/Resources.vala:236
 msgid "Rename Event"
-msgstr ""
+msgstr "Đổi tên sự kiện"
 
-#: src/Dialogs.vala:1263
+#: ../src/Dialogs.vala:1315
 msgid "Name:"
 msgstr "Tên:"
 
-#: src/Dialogs.vala:1273 src/Resources.vala:274
+#. Dialog title
+#. Button label
+#: ../src/Dialogs.vala:1326 ../src/Resources.vala:308
 msgid "Edit Title"
-msgstr ""
+msgstr "Sửa tựa đề"
+
+#: ../src/Dialogs.vala:1327 ../src/Properties.vala:340
+msgid "Title:"
+msgstr "Tựa đề:"
 
-#: src/Dialogs.vala:1287 src/Resources.vala:280
+#. Dialog title
+#: ../src/Dialogs.vala:1343 ../src/Resources.vala:315
 msgid "Edit Event Comment"
-msgstr ""
+msgstr "Sửa ghi chú sự kiện"
 
-#: src/Dialogs.vala:1287
+#: ../src/Dialogs.vala:1344
 msgid "Edit Photo/Video Comment"
-msgstr ""
+msgstr "Sửa phần ghi chú của phim hay ảnh"
 
-#: src/Dialogs.vala:1304
-msgid "_Trash File"
-msgid_plural "_Trash Files"
-msgstr[0] ""
+#: ../src/Dialogs.vala:1345 ../src/Properties.vala:628
+msgid "Comment:"
+msgstr "Ghi chú:"
 
-#: src/Dialogs.vala:1308
-msgid "Only _Remove"
-msgstr ""
+#: ../src/Dialogs.vala:1361
+msgid "Remove and _Trash File"
+msgid_plural "Remove and _Trash Files"
+msgstr[0] "Xóa bỏ và đưa vào thùng rác"
 
-#: src/Dialogs.vala:1351
+#: ../src/Dialogs.vala:1365
+msgid "_Remove From Library"
+msgstr "_Loại khỏi thư viện"
+
+#: ../src/Dialogs.vala:1385 ../src/camera/ImportPage.vala:1741
+msgid "_Keep"
+msgstr "_Giữ lại"
+
+#: ../src/Dialogs.vala:1408
 msgid "Revert External Edit?"
-msgstr ""
+msgstr "Hoàn lại sửa đổi bên ngoài?"
 
-#: src/Dialogs.vala:1351
+#: ../src/Dialogs.vala:1408
 msgid "Revert External Edits?"
-msgstr ""
+msgstr "Hoàn lại các sửa đổi bên ngoài?"
 
-#: src/Dialogs.vala:1353
+#: ../src/Dialogs.vala:1410
 #, c-format
 msgid "This will destroy all changes made to the external file. Continue?"
 msgid_plural ""
 "This will destroy all changes made to %d external files. Continue?"
 msgstr[0] ""
+"Việc này sẽ phá hủy toàn bộ các thay đổi với %d tập tin bên ngoài. Tiếp tục?"
 
-#: src/Dialogs.vala:1357
+#: ../src/Dialogs.vala:1414
 msgid "Re_vert External Edit"
-msgstr ""
+msgstr "H_oàn lại sửa đổi bên ngoài"
 
-#: src/Dialogs.vala:1357
+#: ../src/Dialogs.vala:1414
 msgid "Re_vert External Edits"
-msgstr ""
+msgstr "H_oàn lại các sửa đổi bên ngoài"
 
-#: src/Dialogs.vala:1378
+#: ../src/Dialogs.vala:1435
 #, c-format
 msgid "This will remove the photo from the library. Continue?"
 msgid_plural "This will remove %d photos from the library. Continue?"
 msgstr[0] "Loại bỏ %d ảnh khỏi thư viện. Bạn có muốn tiếp tục?"
 
-#: src/Dialogs.vala:1385
+#: ../src/Dialogs.vala:1442 ../src/Resources.vala:178
 msgid "_Remove"
-msgstr ""
+msgstr "_Xóa bỏ"
 
-#: src/Dialogs.vala:1386
+#: ../src/Dialogs.vala:1443
 msgid "Remove Photo From Library"
 msgstr "Loại bỏ ảnh khỏi thư viện"
 
-#: src/Dialogs.vala:1386
+#: ../src/Dialogs.vala:1443
 msgid "Remove Photos From Library"
 msgstr "Loại bỏ ảnh khỏi thư viện"
 
-#: src/Dialogs.vala:1479
+#: ../src/Dialogs.vala:1536
 #, c-format
 msgid "%d%%"
 msgstr "%d%%"
 
-#: src/Dialogs.vala:1626
+#: ../src/Dialogs.vala:1688
 msgid "AM"
 msgstr "sáng"
 
-#: src/Dialogs.vala:1627
+#: ../src/Dialogs.vala:1689
 msgid "PM"
 msgstr "chiều"
 
-#: src/Dialogs.vala:1628
+#: ../src/Dialogs.vala:1690
 msgid "24 Hr"
 msgstr "24 giờ"
 
-#: src/Dialogs.vala:1643
+#: ../src/Dialogs.vala:1705
 msgid "_Shift photos/videos by the same amount"
-msgstr ""
+msgstr "_Dịch chuyển phim/ảnh theo cùng số lượng"
 
-#: src/Dialogs.vala:1648
+#: ../src/Dialogs.vala:1710
 msgid "Set _all photos/videos to this time"
-msgstr ""
+msgstr "Đặt _mọi phim/ảnh thành thời gian này"
 
-#: src/Dialogs.vala:1655
+#: ../src/Dialogs.vala:1717
 msgid "_Modify original photo file"
-msgstr ""
+msgstr "_Sửa tập tin ảnh gốc"
 
-#: src/Dialogs.vala:1655
+#: ../src/Dialogs.vala:1717
 msgid "_Modify original photo files"
-msgstr ""
+msgstr "_Sửa các tập tin ảnh gốc"
 
-#: src/Dialogs.vala:1658
+#: ../src/Dialogs.vala:1720
 msgid "_Modify original file"
-msgstr ""
+msgstr "_Sửa tập tin gốc"
 
-#: src/Dialogs.vala:1658
+#: ../src/Dialogs.vala:1720
 msgid "_Modify original files"
-msgstr ""
+msgstr "_Sửa các tập tin gốc"
 
-#: src/Dialogs.vala:1744
+#: ../src/Dialogs.vala:1806
 msgid "Original: "
-msgstr ""
+msgstr "Gốc:"
 
-#: src/Dialogs.vala:1745
+#: ../src/Dialogs.vala:1807
 msgid "%m/%d/%Y, %H:%M:%S"
 msgstr "%d/%m/%Y, %H:%M:%S"
 
-#: src/Dialogs.vala:1746
+#: ../src/Dialogs.vala:1808
 msgid "%m/%d/%Y, %I:%M:%S %p"
 msgstr "%d/%m/%Y, %I:%M:%S %p"
 
-#: src/Dialogs.vala:1835
+#: ../src/Dialogs.vala:1897
 #, c-format
 msgid ""
 "Exposure time will be shifted forward by\n"
 "%d %s, %d %s, %d %s, and %d %s."
 msgstr ""
+"Thời gian phơi sáng sẽ được dịch về phía trước theo\n"
+"%d %s, %d %s, %d %s, và %d %s."
 
-#: src/Dialogs.vala:1836
+#: ../src/Dialogs.vala:1898
 #, c-format
 msgid ""
 "Exposure time will be shifted backward by\n"
 "%d %s, %d %s, %d %s, and %d %s."
 msgstr ""
+"Thời gian phơi sáng sẽ được dịch về phía sau theo\n"
+"%d %s, %d %s, %d %s, và %d %s."
 
-#: src/Dialogs.vala:1838
+#: ../src/Dialogs.vala:1900
 msgid "day"
 msgid_plural "days"
 msgstr[0] "ngày"
 
-#: src/Dialogs.vala:1839
+#: ../src/Dialogs.vala:1901
 msgid "hour"
 msgid_plural "hours"
 msgstr[0] "giờ"
 
-#: src/Dialogs.vala:1840
+#: ../src/Dialogs.vala:1902
 msgid "minute"
 msgid_plural "minutes"
 msgstr[0] "phút"
 
-#: src/Dialogs.vala:1841
+#: ../src/Dialogs.vala:1903
 msgid "second"
 msgid_plural "seconds"
 msgstr[0] "giây"
 
-#: src/Dialogs.vala:1885
+#: ../src/Dialogs.vala:1947
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1163,88 +2030,95 @@ msgid_plural ""
 "\n"
 "And %d others."
 msgstr[0] ""
+"\n"
+"\n"
+"Và %d cái khác."
 
-#: src/Dialogs.vala:1907 src/Dialogs.vala:1934
+#: ../src/Dialogs.vala:1969 ../src/Dialogs.vala:1996
 msgid "Tags (separated by commas):"
 msgstr "Thẻ (ngăn cách bằng dấu phẩy):"
 
-#: src/Dialogs.vala:2014
+#: ../src/Dialogs.vala:2076
 msgid "Welcome!"
 msgstr "Chào mừng!"
 
-#: src/Dialogs.vala:2021
-#, c-format
+#: ../src/Dialogs.vala:2083
 msgid "Welcome to Shotwell!"
 msgstr "Chào mừng đến với Shotwell!"
 
-#: src/Dialogs.vala:2025
-#, c-format
+#: ../src/Dialogs.vala:2087
 msgid "To get started, import photos in any of these ways:"
 msgstr "Để bắt đầu, nhập ảnh bằng một trong những cách dưới đây:"
 
-#: src/Dialogs.vala:2044
+#: ../src/Dialogs.vala:2106
 #, c-format
 msgid "Choose <span weight=\"bold\">File %s Import From Folder</span>"
 msgstr "Chọn <span weight=\"bold\">Tập tin %s nhập từ thư mục</span>"
 
-#: src/Dialogs.vala:2045
+#: ../src/Dialogs.vala:2107
 msgid "Drag and drop photos onto the Shotwell window"
 msgstr "Kéo và thả ảnh vào cửa sổ Shotwell"
 
-#: src/Dialogs.vala:2046
+#: ../src/Dialogs.vala:2108
 msgid "Connect a camera to your computer and import"
 msgstr "Kết nối máy ảnh vào máy tính và nhập"
 
-#: src/Dialogs.vala:2056
+#: ../src/Dialogs.vala:2118
 #, c-format
 msgid "_Import photos from your %s folder"
-msgstr ""
+msgstr "Nhậ_p các ảnh từ thư mục %s của bạn"
 
-#: src/Dialogs.vala:2063
+#: ../src/Dialogs.vala:2125
 msgid "You can also import photos in any of these ways:"
-msgstr ""
+msgstr "Bạn còn có thể nhập ảnh từ bất kỳ những cách sau:"
 
-#: src/Dialogs.vala:2073
+#: ../src/Dialogs.vala:2135
 msgid "_Don't show this message again"
-msgstr ""
+msgstr "Đừn_g hiện lời nhắc này nữa"
 
-#: src/Dialogs.vala:2108
+#: ../src/Dialogs.vala:2170
 #, c-format
 msgid "Import photos from your %s library"
-msgstr ""
+msgstr "Nhập những ảnh từ thư viện %s của bạn"
 
-#: src/Dialogs.vala:2252 src/Dialogs.vala:2256
+#. We're installed system-wide, so use the system help.
+#. We're being run from the build directory; we'll have to handle clicks to this
+#. link manually ourselves, due to a limitation ghelp: URIs.
+#: ../src/Dialogs.vala:2311 ../src/Dialogs.vala:2315
 msgid "(Help)"
 msgstr "(Trợ giúp)"
 
-#: src/Dialogs.vala:2265
+#: ../src/Dialogs.vala:2324
 #, c-format
 msgid "Year%sMonth%sDay"
-msgstr ""
+msgstr "Năm%sTháng%sNgày"
 
-#: src/Dialogs.vala:2267
+#: ../src/Dialogs.vala:2326
 #, c-format
 msgid "Year%sMonth"
-msgstr ""
+msgstr "Năm%sTháng"
 
-#: src/Dialogs.vala:2269
+#: ../src/Dialogs.vala:2328
 #, c-format
 msgid "Year%sMonth-Day"
-msgstr ""
+msgstr "Năm%sTháng-Ngày"
 
-#: src/Dialogs.vala:2271
+#: ../src/Dialogs.vala:2330
 msgid "Year-Month-Day"
-msgstr ""
+msgstr "Năm-Tháng-Ngày"
 
-#: src/Dialogs.vala:2272 src/editing_tools/EditingTools.vala:777
+#: ../src/Dialogs.vala:2331 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:781
 msgid "Custom"
 msgstr "Tùy chọn"
 
-#: src/Dialogs.vala:2509
+#. Invalid pattern.
+#: ../src/Dialogs.vala:2568
 msgid "Invalid pattern"
 msgstr "Mẫu không hợp lệ"
 
-#: src/Dialogs.vala:2612
+#. This function is used to determine whether or not files should be copied or linked when imported.
+#. Returns ACCEPT for copy, REJECT for link, and CANCEL for (drum-roll) cancel.
+#: ../src/Dialogs.vala:2670
 msgid ""
 "Shotwell can copy the photos into your library folder or it can import them "
 "without copying."
@@ -1252,31 +2126,31 @@ msgstr ""
 "Shotwell có thể chép ảnh vào thư mục thư viện hay nhập chúng mà không cần "
 "sao chép."
 
-#: src/Dialogs.vala:2617
+#: ../src/Dialogs.vala:2675
 msgid "Co_py Photos"
-msgstr ""
+msgstr "_Chép ảnh"
 
-#: src/Dialogs.vala:2618
+#: ../src/Dialogs.vala:2676
 msgid "_Import in Place"
-msgstr ""
+msgstr "_Nhập vào từ Chỗ"
 
-#: src/Dialogs.vala:2619
+#: ../src/Dialogs.vala:2677
 msgid "Import to Library"
-msgstr ""
+msgstr "Nhập vào thư viện"
 
-#: src/Dialogs.vala:2629 src/PhotoPage.vala:3075
+#: ../src/Dialogs.vala:2687 ../src/PhotoPage.vala:3087
 msgid "Remove From Library"
 msgstr "Loại khỏi thư viện"
 
-#: src/Dialogs.vala:2630 src/PhotoPage.vala:3075
+#: ../src/Dialogs.vala:2688 ../src/PhotoPage.vala:3087
 msgid "Removing Photo From Library"
 msgstr "Loại bỏ ảnh khỏi thư viện"
 
-#: src/Dialogs.vala:2630
+#: ../src/Dialogs.vala:2688
 msgid "Removing Photos From Library"
-msgstr ""
+msgstr "Loại bỏ ảnh khỏi thư viện"
 
-#: src/Dialogs.vala:2644
+#: ../src/Dialogs.vala:2702
 #, c-format
 msgid ""
 "This will remove the photo/video from your Shotwell library. Would you also "
@@ -1289,8 +2163,12 @@ msgid_plural ""
 "\n"
 "This action cannot be undone."
 msgstr[0] ""
+"Sẽ xóa bỏ %d phim/ảnh khỏi thư viện Shotwell. Bạn có muốn chuyển những tập "
+"tin này vào thùng rác trên máy tính không?\n"
+"\n"
+"Hành động này không thể hoàn lại được."
 
-#: src/Dialogs.vala:2648
+#: ../src/Dialogs.vala:2706
 #, c-format
 msgid ""
 "This will remove the video from your Shotwell library. Would you also like "
@@ -1303,8 +2181,12 @@ msgid_plural ""
 "\n"
 "This action cannot be undone."
 msgstr[0] ""
+"Sẽ xóa bỏ %d phim khỏi thư viện Shotwell. Bạn có muốn chuyển những tập tin "
+"này vào thùng rác trên máy tính không?\n"
+"\n"
+"Hành động này không thể hồi lại được."
 
-#: src/Dialogs.vala:2652
+#: ../src/Dialogs.vala:2710
 #, c-format
 msgid ""
 "This will remove the photo from your Shotwell library. Would you also like "
@@ -1317,615 +2199,404 @@ msgid_plural ""
 "\n"
 "This action cannot be undone."
 msgstr[0] ""
+"Sẽ xóa bỏ %d ảnh khỏi thư viện Shotwell. Bạn có muốn chuyển những tập tin "
+"này vào thùng rác trên máy tính không?\n"
+"\n"
+"Hành động này không thể hồi lại được."
 
-#: src/Dialogs.vala:2684
+#: ../src/Dialogs.vala:2742
 #, c-format
 msgid ""
 "The photo or video cannot be moved to your desktop trash. Delete this file?"
 msgid_plural ""
 "%d photos/videos cannot be moved to your desktop trash. Delete these files?"
-msgstr[0] "Không thể chuyển %d ảnh/video vào sọt rác. Xoá những tập tin này?"
+msgstr[0] "Không thể chuyển %d ảnh/phim vào sọt rác. Xóa những tập tin này?"
 
-#: src/Dialogs.vala:2701
+#. Alert the user that the files were not removed.
+#: ../src/Dialogs.vala:2759
 #, c-format
 msgid "The photo or video cannot be deleted."
 msgid_plural "%d photos/videos cannot be deleted."
-msgstr[0] "Không thể xoá %d ảnh/video."
-
-#: src/folders/Branch.vala:141
-msgid "Folders"
-msgstr ""
-
-#: src/tags/Branch.vala:127
-msgid "Tags"
-msgstr "Thẻ"
-
-#: src/BatchImport.vala:26
-msgid "Success"
-msgstr "Thành công"
-
-#: src/BatchImport.vala:29
-msgid "File error"
-msgstr "Lỗi tập tin"
-
-#: src/BatchImport.vala:32
-msgid "Unable to decode file"
-msgstr "Không thể giải mã tập tin"
-
-#: src/BatchImport.vala:35
-msgid "Database error"
-msgstr "Lỗi cơ sở dữ liệu"
-
-#: src/BatchImport.vala:38
-msgid "User aborted import"
-msgstr "Người dùng đã hủy bỏ nhập ảnh"
-
-#: src/BatchImport.vala:41
-msgid "Not a file"
-msgstr "Không phải tập tin"
-
-#: src/BatchImport.vala:44
-msgid "File already exists in database"
-msgstr "Tập tin đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu"
-
-#: src/BatchImport.vala:47
-msgid "Unsupported file format"
-msgstr "Định dạng tập tin không được hỗ trợ"
-
-#: src/BatchImport.vala:50
-msgid "Not an image file"
-msgstr "Không phải tập tin ảnh"
-
-#: src/BatchImport.vala:53
-msgid "Disk failure"
-msgstr ""
+msgstr[0] "Không thể xóa %d ảnh/phim."
 
-#: src/BatchImport.vala:56
-msgid "Disk full"
-msgstr "Đĩa đầy"
-
-#: src/BatchImport.vala:59
-msgid "Camera error"
-msgstr "Lỗi camera"
-
-#: src/BatchImport.vala:62
-msgid "File write error"
-msgstr "Lỗi ghi tập tin"
+#: ../src/Dimensions.vala:23
+msgid "Width"
+msgstr "Rộng"
 
-#: src/BatchImport.vala:65
-msgid "Corrupt image file"
-msgstr ""
+#: ../src/Dimensions.vala:26
+msgid "Height"
+msgstr "Cao"
 
-#: src/BatchImport.vala:68
+#. verify this is a directory
+#: ../src/DirectoryMonitor.vala:889
 #, c-format
-msgid "Imported failed (%d)"
-msgstr "Nhập thất bại (%d)"
+msgid "Unable to monitor %s: Not a directory (%s)"
+msgstr "Không thể theo dõi %s: Không phải một thư mục (%s)"
 
-#: src/Photo.vala:3656
-msgid "modified"
-msgstr ""
+#. if no name, pretty up the start time
+#: ../src/Event.vala:751
+#, c-format
+msgid "Event %s"
+msgstr "Sự kiện %s"
 
-#: src/PhotoPage.vala:532
-msgid "Previous photo"
-msgstr "Ảnh trước"
+#: ../src/Exporter.vala:232
+#, c-format
+msgid "Unable to generate a temporary file for %s: %s"
+msgstr "Không thể tạo tập tin tạm cho %s: %s"
 
-#: src/PhotoPage.vala:537
-msgid "Next photo"
-msgstr "Ảnh sau"
+#: ../src/Exporter.vala:299
+msgid "Exporting"
+msgstr "Đang xuất"
 
-#: src/PhotoPage.vala:1844
+#: ../src/Exporter.vala:317
 #, c-format
-msgid "Photo source file missing: %s"
-msgstr "Không thấy tập tin ảnh nguồn: %s"
+msgid "File %s already exists. Replace?"
+msgstr "Tập tin %s đã tồn tại. Thay thế?"
 
-#: src/PhotoPage.vala:2404 src/library/LibraryWindow.vala:360
-#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:165
-msgid "_View"
-msgstr "H_iển thị"
+#: ../src/Exporter.vala:319
+msgid "_Skip"
+msgstr "_Bỏ qua"
 
-#: src/PhotoPage.vala:2408 src/direct/DirectPhotoPage.vala:81
-msgid "T_ools"
-msgstr ""
+#: ../src/Exporter.vala:319
+msgid "_Replace"
+msgstr "T_hay thế"
 
-#: src/PhotoPage.vala:2413 src/direct/DirectPhotoPage.vala:86
-msgid "_Previous Photo"
-msgstr ""
+#: ../src/Exporter.vala:319
+msgid "Replace _All"
+msgstr "Thay thế _tất cả"
 
-#: src/PhotoPage.vala:2414 src/direct/DirectPhotoPage.vala:87
-msgid "Previous Photo"
-msgstr "Ảnh trước"
+#: ../src/Exporter.vala:319
+msgid "Export"
+msgstr "Xuất"
 
-#: src/PhotoPage.vala:2419 src/direct/DirectPhotoPage.vala:92
-msgid "_Next Photo"
-msgstr ""
+#: ../src/MediaMonitor.vala:400
+#, c-format
+msgid "Unable to process monitoring updates: %s"
+msgstr "Không thể xử lý các cập nhật theo dõi: %s"
 
-#: src/PhotoPage.vala:2420 src/direct/DirectPhotoPage.vala:93
-msgid "Next Photo"
-msgstr "Ảnh sau"
+#: ../src/MediaPage.vala:158
+msgid "Adjust the size of the thumbnails"
+msgstr "Chỉnh cỡ của ảnh thu nhỏ"
 
-#: src/PhotoPage.vala:2583 src/direct/DirectPhotoPage.vala:174
-#: src/MediaPage.vala:325
+#: ../src/MediaPage.vala:340 ../src/PhotoPage.vala:2593
+#: ../src/Resources.vala:188 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:174
 msgid "Zoom _In"
-msgstr ""
+msgstr "Phóng _to"
 
-#: src/PhotoPage.vala:2584 src/direct/DirectPhotoPage.vala:175
-msgid "Increase the magnification of the photo"
-msgstr "Tăng độ phóng đại của ảnh"
+#: ../src/MediaPage.vala:341
+msgid "Increase the magnification of the thumbnails"
+msgstr "Tăng cỡ của ảnh thu nhỏ"
 
-#: src/PhotoPage.vala:2589 src/direct/DirectPhotoPage.vala:180
-#: src/MediaPage.vala:331
+#: ../src/MediaPage.vala:346 ../src/PhotoPage.vala:2599
+#: ../src/Resources.vala:189 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:180
 msgid "Zoom _Out"
-msgstr ""
-
-#: src/PhotoPage.vala:2590 src/direct/DirectPhotoPage.vala:181
-msgid "Decrease the magnification of the photo"
-msgstr "Giảm độ phóng đại của ảnh"
-
-#: src/PhotoPage.vala:2595 src/direct/DirectPhotoPage.vala:186
-msgid "Fit to _Page"
-msgstr ""
-
-#: src/PhotoPage.vala:2596 src/direct/DirectPhotoPage.vala:187
-msgid "Zoom the photo to fit on the screen"
-msgstr ""
+msgstr "Thu _nhỏ"
 
-#: src/PhotoPage.vala:2601 src/direct/DirectPhotoPage.vala:192
-msgid "Zoom _100%"
-msgstr ""
+#: ../src/MediaPage.vala:347
+msgid "Decrease the magnification of the thumbnails"
+msgstr "Giảm cỡ của ảnh thu nhỏ"
 
-#: src/PhotoPage.vala:2602 src/direct/DirectPhotoPage.vala:193
-#, c-format
-msgid "Zoom the photo to 100% magnification"
-msgstr ""
+#: ../src/MediaPage.vala:414
+msgid "Sort _Photos"
+msgstr "Sắp xếp ản_h"
 
-#: src/PhotoPage.vala:2607 src/direct/DirectPhotoPage.vala:198
-msgid "Zoom _200%"
-msgstr ""
+#: ../src/MediaPage.vala:423
+msgid "_Play Video"
+msgstr "_Phát phim"
 
-#: src/PhotoPage.vala:2608 src/direct/DirectPhotoPage.vala:199
-#, c-format
-msgid "Zoom the photo to 200% magnification"
-msgstr ""
+#: ../src/MediaPage.vala:424
+msgid "Open the selected videos in the system video player"
+msgstr "Phát phim được chọn trong trình phát phim của hệ thống"
 
-#: src/PhotoPage.vala:2628 src/MediaPage.vala:413
+#: ../src/MediaPage.vala:428 ../src/PhotoPage.vala:2642
 msgid "_Developer"
-msgstr ""
-
-#: src/PhotoPage.vala:3216
-#, c-format
-msgid "Unable to export %s: %s"
-msgstr "Không thể xuất %s: %s"
-
-#: src/data_imports/DataImportsPluginHost.vala:65
-#: src/data_imports/DataImportsPluginHost.vala:78
-#, c-format
-msgid "%s Database"
-msgstr "Cơ sở dữ liệu %s"
-
-#: src/data_imports/DataImportsPluginHost.vala:148
-#: src/data_imports/DataImportsPluginHost.vala:294
-#, c-format
-msgid "Importing from %s can't continue because an error occurred:"
-msgstr ""
-
-#: src/data_imports/DataImportsPluginHost.vala:151
-msgid "To try importing from another service, select one from the above menu."
-msgstr ""
-
-#: src/data_imports/DataImports.vala:22
-msgid "Data Imports"
-msgstr ""
-
-#: src/data_imports/DataImportsUI.vala:10
-msgid ""
-"You do not have any data imports plugins enabled.\n"
-"\n"
-"In order to use the Import From Application functionality, you need to have "
-"at least one data imports plugin enabled. Plugins can be enabled in the "
-"Preferences dialog."
-msgstr ""
-
-#: src/data_imports/DataImportsUI.vala:100
-msgid "Database file:"
-msgstr ""
+msgstr "_Trình hiển thị ảnh"
 
-#: src/data_imports/DataImportsUI.vala:112 src/library/LibraryWindow.vala:899
-msgid "_Import"
-msgstr "_Nhập"
-
-#: src/data_imports/DataImportsUI.vala:216
-msgid "Import From Application"
-msgstr ""
-
-#: src/data_imports/DataImportsUI.vala:217
-msgid "Import media _from:"
-msgstr ""
-
-#: src/data_imports/DataImportsUI.vala:394
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:493
-msgid "_Close"
-msgstr ""
-
-#: src/SlideshowPage.vala:49 src/SlideshowPage.vala:182
-msgid "Settings"
-msgstr "Thiết lập"
-
-#: src/SlideshowPage.vala:141 src/Screensaver.vala:18
-msgid "Slideshow"
-msgstr "Trình chiếu"
-
-#: src/SlideshowPage.vala:161
-msgid "Back"
-msgstr "Trở lại"
-
-#: src/SlideshowPage.vala:162
-msgid "Go to the previous photo"
-msgstr "Đến ảnh trước"
-
-#: src/SlideshowPage.vala:168 src/SlideshowPage.vala:273
-msgid "Pause"
-msgstr "Tạm dừng"
-
-#: src/SlideshowPage.vala:169 src/SlideshowPage.vala:274
-msgid "Pause the slideshow"
-msgstr "Tạm dừng trình chiếu"
-
-#: src/SlideshowPage.vala:175
-msgid "Next"
-msgstr "Tiếp theo"
-
-#: src/SlideshowPage.vala:176
-msgid "Go to the next photo"
-msgstr "Đến ảnh kế tiếp"
+#: ../src/MediaPage.vala:440 ../src/camera/Branch.vala:99
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:711 ../src/camera/ImportPage.vala:727
+#: ../src/photos/RawSupport.vala:303
+msgid "Camera"
+msgstr "Máy ảnh"
 
-#: src/SlideshowPage.vala:183
-msgid "Change slideshow settings"
-msgstr "Đổi thiết lập trình chiếu"
+#: ../src/MediaPage.vala:451 ../src/camera/ImportPage.vala:874
+msgid "_Titles"
+msgstr "_Tựa đề"
 
-#: src/SlideshowPage.vala:237
-msgid "All photo source files are missing."
-msgstr "Thiếu tất cả tập tin ảnh nguồn."
+#: ../src/MediaPage.vala:452 ../src/camera/ImportPage.vala:875
+msgid "Display the title of each photo"
+msgstr "Hiện tựa đề của mỗi ảnh"
 
-#: src/SlideshowPage.vala:269
-msgid "Play"
-msgstr "Phát"
+#: ../src/MediaPage.vala:457 ../src/events/EventsDirectoryPage.vala:130
+msgid "_Comments"
+msgstr "Ghi _chú"
 
-#: src/SlideshowPage.vala:270
-msgid "Continue the slideshow"
-msgstr "Tiếp tục trình chiếu"
+#: ../src/MediaPage.vala:458
+msgid "Display the comment of each photo"
+msgstr "Hiển thị ghi chú cho từng ảnh"
 
-#: src/Commands.vala:733
-msgid "Reverting"
-msgstr "Trở lại"
+#: ../src/MediaPage.vala:469 ../src/library/LibraryWindow.vala:375
+msgid "Ta_gs"
+msgstr "T_hẻ"
 
-#: src/Commands.vala:733
-msgid "Undoing Revert"
-msgstr "Hủy thao tác Trở lại"
+#: ../src/MediaPage.vala:470
+msgid "Display each photo's tags"
+msgstr "Hiện thị thẻ của mỗi ảnh"
 
-#: src/Commands.vala:777
-msgid "Enhancing"
-msgstr "Tăng cường"
+#: ../src/MediaPage.vala:486
+msgid "By _Title"
+msgstr "Theo _Tựa đề"
 
-#: src/Commands.vala:777
-msgid "Undoing Enhance"
-msgstr "Hủy thao tác tăng cường"
+#: ../src/MediaPage.vala:487
+msgid "Sort photos by title"
+msgstr "Xếp ảnh theo tựa đề"
 
-#: src/Commands.vala:845
-msgid "Applying Color Transformations"
-msgstr ""
+#: ../src/MediaPage.vala:492
+msgid "By Exposure _Date"
+msgstr "Theo _Ngày phơi sáng"
 
-#: src/Commands.vala:845
-msgid "Undoing Color Transformations"
-msgstr ""
+#: ../src/MediaPage.vala:493
+msgid "Sort photos by exposure date"
+msgstr "Sắp xếp các ảnh theo ngày phơi sáng"
 
-#: src/Commands.vala:995
-msgid "Creating New Event"
-msgstr "Tạo sự kiện mới"
+#: ../src/MediaPage.vala:498
+msgid "By _Rating"
+msgstr "Theo đánh _giá"
 
-#: src/Commands.vala:996
-msgid "Removing Event"
-msgstr "Loại bỏ sự kiện"
+#: ../src/MediaPage.vala:499
+msgid "Sort photos by rating"
+msgstr "Sắp xếp theo mức đánh giá"
 
-#: src/Commands.vala:1005
-msgid "Moving Photos to New Event"
-msgstr "Chuyển ảnh sang sự kiện mới"
+#: ../src/MediaPage.vala:504
+msgid "By _Filename"
+msgstr "Theo tê_n tập tin"
 
-#: src/Commands.vala:1006
-msgid "Setting Photos to Previous Event"
-msgstr ""
+#: ../src/MediaPage.vala:505
+msgid "Sort photos by filename"
+msgstr "Sắp xếp ảnh theo tên tập tin"
 
-#: src/Commands.vala:1063
-msgid "Merging"
-msgstr ""
+#: ../src/MediaPage.vala:515 ../src/library/LibraryWindow.vala:421
+msgid "_Ascending"
+msgstr "_Tăng dần"
 
-#: src/Commands.vala:1064
-msgid "Unmerging"
-msgstr ""
+#: ../src/MediaPage.vala:516 ../src/library/LibraryWindow.vala:422
+msgid "Sort photos in an ascending order"
+msgstr "Sắp xếp ảnh theo thứ tự tăng dần"
 
-#: src/Commands.vala:1073
-msgid "Duplicating photos"
-msgstr ""
+#: ../src/MediaPage.vala:521 ../src/library/LibraryWindow.vala:428
+msgid "D_escending"
+msgstr "_Giảm dần"
 
-#: src/Commands.vala:1073
-msgid "Removing duplicated photos"
-msgstr ""
+#: ../src/MediaPage.vala:522 ../src/library/LibraryWindow.vala:429
+msgid "Sort photos in a descending order"
+msgstr "Sắp xếp ảnh theo thứ tự giảm dần"
 
-#: src/Commands.vala:1096
+#: ../src/MediaPage.vala:723
 #, c-format
-msgid "Unable to duplicate one photo due to a file error"
-msgid_plural "Unable to duplicate %d photos due to file errors"
-msgstr[0] ""
-
-#: src/Commands.vala:1183
-msgid "Restoring previous rating"
-msgstr ""
-
-#: src/Commands.vala:1193 src/Commands.vala:1194
-msgid "Increasing ratings"
-msgstr "Tăng mức đánh giá"
-
-#: src/Commands.vala:1193 src/Commands.vala:1194
-msgid "Decreasing ratings"
-msgstr "Giảm mức đánh giá"
-
-#: src/Commands.vala:1244
-msgid "Setting RAW developer"
-msgstr ""
-
-#: src/Commands.vala:1244
-msgid "Restoring previous RAW developer"
-msgstr ""
-
-#: src/Commands.vala:1245
-msgid "Set Developer"
-msgstr ""
-
-#: src/Commands.vala:1335
-msgid "Original photo could not be adjusted."
+msgid ""
+"Shotwell was unable to play the selected video:\n"
+"%s"
 msgstr ""
+"Shotwell không thể phát phim đã chọn:\n"
+"%s"
 
-#: src/Commands.vala:1356
-msgid "Adjusting Date and Time"
-msgstr "Chỉnh ngày và giờ"
+#: ../src/Page.vala:1263
+msgid "No photos/videos"
+msgstr "Không có ảnh/phim"
 
-#: src/Commands.vala:1356
-msgid "Undoing Date and Time Adjustment"
-msgstr "Hủy thao tác chỉnh ngày và giờ"
+#: ../src/Page.vala:1267
+msgid "No photos/videos found"
+msgstr "Không tìm thấy ảnh/phim"
 
-#: src/Commands.vala:1387
-msgid "One original photo could not be adjusted."
-msgid_plural "The following original photos could not be adjusted."
-msgstr[0] "Ảnh gốc không thể bị chỉnh sửa."
+#: ../src/Page.vala:2565
+msgid "Photos cannot be exported to this directory."
+msgstr "Các ảnh không thể được xuất từ thư mục này."
 
-#: src/Commands.vala:1389 src/Commands.vala:1413
-msgid "Time Adjustment Error"
-msgstr ""
+#: ../src/Photo.vala:3753
+msgid "modified"
+msgstr "đã sửa"
 
-#: src/Commands.vala:1411
-msgid "Time adjustments could not be undone on the following photo file."
-msgid_plural ""
-"Time adjustments could not be undone on the following photo files."
-msgstr[0] ""
+#. previous button
+#: ../src/PhotoPage.vala:533
+msgid "Previous photo"
+msgstr "Ảnh trước"
 
-#: src/Commands.vala:1625 src/Commands.vala:1648
-msgid "Create Tag"
-msgstr "Tạo thẻ"
+#. next button
+#: ../src/PhotoPage.vala:539
+msgid "Next photo"
+msgstr "Ảnh sau"
 
-#: src/Commands.vala:1683
+#: ../src/PhotoPage.vala:1847
 #, c-format
-msgid "Move Tag \"%s\""
-msgstr ""
-
-#: src/Commands.vala:2335
-msgid "Move Photos to Trash"
-msgstr "Chuyển ảnh vào sọt rác"
-
-#: src/Commands.vala:2335
-msgid "Restore Photos from Trash"
-msgstr "Phục hồi ảnh trong sọt rác"
-
-#: src/Commands.vala:2336
-msgid "Move the photos to the Shotwell trash"
-msgstr "Chuyển ảnh vào sọt rác của Shotwell"
-
-#: src/Commands.vala:2336
-msgid "Restore the photos back to the Shotwell library"
-msgstr "Phục hồi ảnh trở về thư viện của Shotwell"
-
-#: src/Commands.vala:2355
-msgid "Moving Photos to Trash"
-msgstr "Chuyển ảnh vào sọt rác"
-
-#: src/Commands.vala:2355
-msgid "Restoring Photos From Trash"
-msgstr "Phục hồi ảnh từ sọt rác"
-
-#: src/Commands.vala:2441
-msgid "Flag selected photos"
-msgstr "Gắn cờ cho ảnh đã chọn"
-
-#: src/Commands.vala:2442
-msgid "Unflag selected photos"
-msgstr "Gỡ cờ các ảnh đã chọn"
-
-#: src/Commands.vala:2443
-msgid "Flagging selected photos"
-msgstr ""
-
-#: src/Commands.vala:2444
-msgid "Unflagging selected photos"
-msgstr ""
-
-#: src/Commands.vala:2451
-msgid "Flag"
-msgstr "Gắn cờ"
+msgid "Photo source file missing: %s"
+msgstr "Không thấy tập tin ảnh nguồn: %s"
 
-#: src/Commands.vala:2451
-msgid "Unflag"
-msgstr "Gỡ cờ"
+#: ../src/PhotoPage.vala:2414 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:165
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:359
+msgid "_View"
+msgstr "H_iển thị"
 
-#: src/photos/RawSupport.vala:134
-msgid "RAW"
-msgstr "RAW"
+#: ../src/PhotoPage.vala:2418 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:81
+msgid "T_ools"
+msgstr "_Công cụ"
 
-#: src/photos/RawSupport.vala:297 src/MediaPage.vala:420
-msgid "Shotwell"
-msgstr "Shotwell"
+#: ../src/PhotoPage.vala:2423 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:86
+msgid "_Previous Photo"
+msgstr "Ảnh t_rước"
 
-#: src/photos/BmpSupport.vala:32
-msgid "BMP"
-msgstr "BMP"
+#: ../src/PhotoPage.vala:2424 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:87
+msgid "Previous Photo"
+msgstr "Ảnh trước"
 
-#: src/photos/JfifSupport.vala:84
-msgid "JPEG"
-msgstr "JPEG"
+#: ../src/PhotoPage.vala:2429 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:92
+msgid "_Next Photo"
+msgstr "Ảnh _sau"
 
-#: src/photos/JfifSupport.vala:182
-#, c-format
-msgid "Low (%d%%)"
-msgstr "Thấp (%d%%)"
+#: ../src/PhotoPage.vala:2430 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:93
+msgid "Next Photo"
+msgstr "Ảnh sau"
 
-#: src/photos/JfifSupport.vala:185
-#, c-format
-msgid "Medium (%d%%)"
-msgstr "Trung bình (%d%%)"
+#: ../src/PhotoPage.vala:2594 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:175
+msgid "Increase the magnification of the photo"
+msgstr "Tăng độ phóng đại của ảnh"
 
-#: src/photos/JfifSupport.vala:188
-#, c-format
-msgid "High (%d%%)"
-msgstr "Cao (%d%%)"
+#: ../src/PhotoPage.vala:2600 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:181
+msgid "Decrease the magnification of the photo"
+msgstr "Giảm độ phóng đại của ảnh"
 
-#: src/photos/JfifSupport.vala:191
-#, c-format
-msgid "Maximum (%d%%)"
-msgstr "Tối đa (%d%%)"
+#: ../src/PhotoPage.vala:2605 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:186
+msgid "Fit to _Page"
+msgstr "_Vừa khít trang"
 
-#: src/photos/PngSupport.vala:30
-msgid "PNG"
-msgstr "PNG"
+#: ../src/PhotoPage.vala:2606 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:187
+msgid "Zoom the photo to fit on the screen"
+msgstr "Phóng ảnh cho vừa khít màn hình"
 
-#: src/photos/TiffSupport.vala:86
-msgid "TIFF"
-msgstr "TIFF"
+#: ../src/PhotoPage.vala:2612 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:193
+#, no-c-format
+msgid "Zoom _100%"
+msgstr "Phóng _100%"
 
-#: src/Page.vala:1268
-msgid "No photos/videos"
-msgstr "Không có ảnh/video"
+#: ../src/PhotoPage.vala:2614 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:195
+#, no-c-format
+msgid "Zoom the photo to 100% magnification"
+msgstr "Phóng ảnh lên 100%"
 
-#: src/Page.vala:1272
-msgid "No photos/videos found"
-msgstr "Không tìm thấy ảnh/video"
+#: ../src/PhotoPage.vala:2620 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:201
+#, no-c-format
+msgid "Zoom _200%"
+msgstr "Phóng _200%"
 
-#: src/Page.vala:2569
-msgid "Photos cannot be exported to this directory."
-msgstr ""
+#: ../src/PhotoPage.vala:2622 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:203
+#, no-c-format
+msgid "Zoom the photo to 200% magnification"
+msgstr "Phóng ảnh lên 200%"
 
-#: src/MediaMonitor.vala:400
+#: ../src/PhotoPage.vala:3231
 #, c-format
-msgid "Unable to process monitoring updates: %s"
-msgstr ""
+msgid "Unable to export %s: %s"
+msgstr "Không thể xuất %s: %s"
 
-#: src/Printing.vala:255
+#: ../src/Printing.vala:255
 msgid "Fill the entire page"
 msgstr "Lấp đầy trang hiện tại"
 
-#: src/Printing.vala:256
+#: ../src/Printing.vala:256
 msgid "2 images per page"
 msgstr "2 ảnh mỗi trang"
 
-#: src/Printing.vala:257
+#: ../src/Printing.vala:257
 msgid "4 images per page"
 msgstr "4 ảnh mỗi trang"
 
-#: src/Printing.vala:258
+#: ../src/Printing.vala:258
 msgid "6 images per page"
 msgstr "6 ảnh mỗi trang"
 
-#: src/Printing.vala:259
+#: ../src/Printing.vala:259
 msgid "8 images per page"
 msgstr "8 ảnh mỗi trang"
 
-#: src/Printing.vala:260
+#: ../src/Printing.vala:260
 msgid "16 images per page"
 msgstr "16 ảnh mỗi trang"
 
-#: src/Printing.vala:261
+#: ../src/Printing.vala:261
 msgid "32 images per page"
 msgstr "32 ảnh mỗi trang"
 
-#: src/Printing.vala:348
+#: ../src/Printing.vala:348
 msgid "in."
 msgstr "in."
 
-#: src/Printing.vala:349
+#: ../src/Printing.vala:349
 msgid "cm"
 msgstr "cm"
 
-#: src/Printing.vala:817 src/editing_tools/EditingTools.vala:757
+#: ../src/Printing.vala:817 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:761
 msgid "Wallet (2 x 3 in.)"
-msgstr ""
+msgstr "Ví (2 x 3 in.)"
 
-#: src/Printing.vala:820 src/editing_tools/EditingTools.vala:758
+#: ../src/Printing.vala:820 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:762
 msgid "Notecard (3 x 5 in.)"
-msgstr ""
+msgstr "Tờ ghi chú (3 x 5 in.)"
 
-#: src/Printing.vala:823 src/editing_tools/EditingTools.vala:759
+#: ../src/Printing.vala:823 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:763
 msgid "4 x 6 in."
 msgstr "4 x 6 in."
 
-#: src/Printing.vala:826 src/editing_tools/EditingTools.vala:760
+#: ../src/Printing.vala:826 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:764
 msgid "5 x 7 in."
 msgstr "5 x 7 in."
 
-#: src/Printing.vala:829 src/editing_tools/EditingTools.vala:761
+#: ../src/Printing.vala:829 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:765
 msgid "8 x 10 in."
 msgstr "8 x 10 in."
 
-#: src/Printing.vala:832 src/editing_tools/EditingTools.vala:763
+#: ../src/Printing.vala:832 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:767
 msgid "11 x 14 in."
 msgstr "11 x 14 in."
 
-#: src/Printing.vala:835 src/editing_tools/EditingTools.vala:765
+#: ../src/Printing.vala:835 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:769
 msgid "16 x 20 in."
 msgstr "16 x 20 in."
 
-#: src/Printing.vala:841 src/editing_tools/EditingTools.vala:767
+#: ../src/Printing.vala:841 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:771
 msgid "Metric Wallet (9 x 13 cm)"
-msgstr ""
+msgstr "Ví hệ mét (9 x 13 cm)"
 
-#: src/Printing.vala:844 src/editing_tools/EditingTools.vala:768
+#: ../src/Printing.vala:844 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:772
 msgid "Postcard (10 x 15 cm)"
-msgstr ""
+msgstr "Bưu thiếp (10 x 15 cm)"
 
-#: src/Printing.vala:847 src/editing_tools/EditingTools.vala:769
+#: ../src/Printing.vala:847 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:773
 msgid "13 x 18 cm"
 msgstr "13 x 18 cm"
 
-#: src/Printing.vala:850 src/editing_tools/EditingTools.vala:770
+#: ../src/Printing.vala:850 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:774
 msgid "18 x 24 cm"
 msgstr "18 x 24 cm"
 
-#: src/Printing.vala:853 src/editing_tools/EditingTools.vala:772
+#: ../src/Printing.vala:853 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:776
 msgid "20 x 30 cm"
 msgstr "20 x 30 cm"
 
-#: src/Printing.vala:856 src/editing_tools/EditingTools.vala:773
+#: ../src/Printing.vala:856 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:777
 msgid "24 x 40 cm"
 msgstr "24 x 40 cm"
 
-#: src/Printing.vala:859 src/editing_tools/EditingTools.vala:774
+#: ../src/Printing.vala:859 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:778
 msgid "30 x 40 cm"
 msgstr "30 x 40 cm"
 
-#: src/Printing.vala:875
+#: ../src/Printing.vala:875
 msgid "Image Settings"
-msgstr "Thiết lập ảnh"
+msgstr "Cài đặt ảnh"
 
-#: src/Printing.vala:888
+#: ../src/Printing.vala:888
 msgid "Printing..."
-msgstr "Đang in..."
+msgstr "Đang in…"
 
-#: src/Printing.vala:908 src/Printing.vala:1111
+#: ../src/Printing.vala:908 ../src/Printing.vala:1111
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to print photo:\n"
@@ -1936,2409 +2607,2293 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: src/db/DatabaseTable.vala:37
-#, c-format
-msgid "Unable to open/create photo database %s: error code %d"
-msgstr "Không thể mở/tạo cở sở dữ liệu ảnh %s: mã lỗi %d"
+#: ../src/Properties.vala:84
+msgid "Today"
+msgstr "Hôm nay"
 
-#: src/db/DatabaseTable.vala:46
-#, c-format
-msgid ""
-"Unable to write to photo database file:\n"
-" %s"
-msgstr ""
-"Không thể ghi vào tập tin cơ sở dữ liệu ảnh:\n"
-"%s"
+#: ../src/Properties.vala:86
+msgid "Yesterday"
+msgstr "Hôm qua"
 
-#: src/db/DatabaseTable.vala:48
-#, c-format
-msgid ""
-"Error accessing database file:\n"
-" %s\n"
-"\n"
-"Error was: \n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Lỗi khi truy cập tập tin cơ sở dữ liệu:\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Lỗi: \n"
-"%s"
+#: ../src/Properties.vala:227 ../src/camera/ImportPage.vala:312
+msgid "RAW+JPEG"
+msgstr "RAW+JPEG"
 
-#: src/VideoSupport.vala:464
-msgid "Export Videos"
-msgstr "Xuất video"
+#: ../src/Properties.vala:343
+msgid "Items:"
+msgstr "Hạng mục:"
 
-#: src/DesktopIntegration.vala:118
+#: ../src/Properties.vala:346
 #, c-format
-msgid "Unable to launch Nautilus Send-To: %s"
-msgstr ""
-
-#: src/DesktopIntegration.vala:126
-msgid "Send To"
-msgstr "Gửi đến"
+msgid "%d Event"
+msgid_plural "%d Events"
+msgstr[0] "%d Sự kiện"
 
-#: src/DesktopIntegration.vala:171
+#: ../src/Properties.vala:353 ../src/events/EventDirectoryItem.vala:87
 #, c-format
-msgid "Unable to export background to %s: %s"
-msgstr ""
+msgid "%d Photo"
+msgid_plural "%d Photos"
+msgstr[0] "%d Ảnh"
 
-#: src/DesktopIntegration.vala:299
+#: ../src/Properties.vala:355 ../src/events/EventDirectoryItem.vala:85
 #, c-format
-msgid "Unable to prepare desktop slideshow: %s"
-msgstr ""
-
-#: src/library/FlaggedPage.vala:8 src/SearchFilter.vala:587
-#: src/SearchFilter.vala:588 src/SearchFilter.vala:990
-msgid "Flagged"
-msgstr "Được đánh dấu"
+msgid "%d Video"
+msgid_plural "%d Videos"
+msgstr[0] "%d Phim"
 
-#: src/library/TrashPage.vala:8
-msgid "Trash"
-msgstr "Sọt rác"
+#. display only one date if start and end are the same
+#: ../src/Properties.vala:377
+msgid "Date:"
+msgstr "Ngày:"
 
-#: src/library/TrashPage.vala:108
-msgid "Trash is empty"
-msgstr "Sọt rác trống"
+#. display only one time if start and end are the same
+#: ../src/Properties.vala:381
+msgid "Time:"
+msgstr "Thời gian:"
 
-#: src/library/TrashPage.vala:112
-msgid "Delete"
-msgstr "Xóa"
+#. display time range
+#. display date range
+#: ../src/Properties.vala:384 ../src/Properties.vala:389
+msgid "From:"
+msgstr "Từ:"
 
-#: src/library/TrashPage.vala:113
-msgid "Deleting Photos"
-msgstr "Xóa ảnh"
+#: ../src/Properties.vala:385 ../src/Properties.vala:390
+msgid "To:"
+msgstr "Đến:"
 
-#: src/library/OfflinePage.vala:8
-msgid "Missing Files"
-msgstr "Tập tin bị thiếu"
+#: ../src/Properties.vala:395 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:1890
+msgid "Size:"
+msgstr "Kích thước:"
 
-#: src/library/OfflinePage.vala:106
-msgid "Deleting..."
-msgstr "Đang xóa..."
+#: ../src/Properties.vala:404
+msgid "Duration:"
+msgstr "Thời lượng:"
 
-#: src/library/LastImportPage.vala:8
-msgid "Last Import"
-msgstr "Lần nhập gần nhất"
+#: ../src/Properties.vala:404
+#, c-format
+msgid "%.1f seconds"
+msgstr "%.1f giây"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:301
-msgid "_Import From Folder..."
-msgstr "_Nhập từ thư mục..."
+#: ../src/Properties.vala:408
+msgid "Developer:"
+msgstr "Trình hiển thị ảnh:"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:302
-msgid "Import photos from disk to library"
-msgstr "Nhập ảnh từ đĩa vào thư viện"
+#. fit both on the top line, emit and move on
+#: ../src/Properties.vala:436 ../src/Properties.vala:440
+#: ../src/Properties.vala:447 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2258
+msgid "Exposure:"
+msgstr "Phơi sáng:"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:309
-msgid "Import From _Application..."
-msgstr ""
+#. nothing special to be done for now for Events
+#: ../src/Properties.vala:583
+msgid "Location:"
+msgstr "Vị trí:"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:313
-msgid "Sort _Events"
-msgstr "Sắp xếp _Sự kiện"
+#: ../src/Properties.vala:586
+msgid "File size:"
+msgstr "Dung lượng tập tin:"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:323
-msgid "Empty T_rash"
-msgstr "Xóa _thùng rác"
+#: ../src/Properties.vala:590
+msgid "Current Development:"
+msgstr "Sự phát triển hiện tại:"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:324
-msgid "Delete all photos in the trash"
-msgstr "Xóa tất cả ảnh trong sọt rác"
+#: ../src/Properties.vala:592
+msgid "Original dimensions:"
+msgstr "Kích thước gốc:"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:329
-msgid "View Eve_nt for Photo"
-msgstr "Xem sự _kiện của ảnh"
+#: ../src/Properties.vala:595
+msgid "Camera make:"
+msgstr "Nhà sản xuất máy ảnh:"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:334
-msgid "_Find"
-msgstr "Tìm _kiếm"
+#: ../src/Properties.vala:598
+msgid "Camera model:"
+msgstr "Mô hình máy ảnh:"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:335
-msgid "Find photos and videos by search criteria"
-msgstr "Tìm kiếm ảnh và movie "
+#: ../src/Properties.vala:601
+msgid "Flash:"
+msgstr "Đèn nháy:"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:352 src/direct/DirectPhotoPage.vala:46
-msgid "_File"
-msgstr "_Tập tin"
+#: ../src/Properties.vala:603
+msgid "Focal length:"
+msgstr "Chiều dài lấy nét:"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:356 src/direct/DirectPhotoPage.vala:73
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Chỉnh sửa"
+#: ../src/Properties.vala:606
+msgid "Exposure date:"
+msgstr "Ngày phơi sáng:"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:364 src/direct/DirectPhotoPage.vala:77
-msgid "_Photo"
-msgstr "Ả_nh"
+#: ../src/Properties.vala:609
+msgid "Exposure time:"
+msgstr "Giờ phơi sáng:"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:368
-msgid "_Photos"
-msgstr "Ả_nh"
+#: ../src/Properties.vala:612
+msgid "Exposure bias:"
+msgstr "Khuynh hướng phơi sáng:"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:372
-msgid "Even_ts"
-msgstr "Sự _kiện"
+#: ../src/Properties.vala:614
+msgid "GPS latitude:"
+msgstr "Vĩ độ GPS:"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:376 src/MediaPage.vala:454
-msgid "Ta_gs"
-msgstr "T_hẻ"
+#: ../src/Properties.vala:617
+msgid "GPS longitude:"
+msgstr "Kinh độ GPS:"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:380 src/direct/DirectPhotoPage.vala:169
-msgid "_Help"
-msgstr "Trợ _giúp"
+#: ../src/Properties.vala:620
+msgid "Artist:"
+msgstr "Nghệ sĩ:"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:391
-msgid "_Basic Information"
-msgstr "Thông tin cơ _bản"
+#: ../src/Properties.vala:622
+msgid "Copyright:"
+msgstr "Bản quyền:"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:392
-msgid "Display basic information for the selection"
-msgstr "Hiện thông tin cơ bản cho phần chọn"
+#: ../src/Properties.vala:624
+msgid "Software:"
+msgstr "Phần mềm:"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:397
-msgid "E_xtended Information"
+#: ../src/Properties.vala:639
+msgid "Extended Information"
 msgstr "Thông tin mở rộng"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:398
-msgid "Display extended information for the selection"
-msgstr "Hiện thông tin mở rộng cho phần đã chọn"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:403
-msgid "_Search Bar"
-msgstr "Thanh _tìm kiếm"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:404
-msgid "Display the search bar"
-msgstr "Hiện thanh tìm kiếm"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:409
-msgid "S_idebar"
-msgstr ""
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:410
-msgid "Display the sidebar"
-msgstr ""
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:422 src/MediaPage.vala:494
-msgid "_Ascending"
-msgstr "_Tăng dần"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:423 src/MediaPage.vala:495
-msgid "Sort photos in an ascending order"
-msgstr "Sắp xếp ảnh theo thứ tự tăng dần"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:429 src/MediaPage.vala:500
-msgid "D_escending"
-msgstr "_Giảm dần"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:430 src/MediaPage.vala:501
-msgid "Sort photos in a descending order"
-msgstr "Sắp xếp ảnh theo thứ tự giảm dần"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:668
-msgid "Import From Folder"
-msgstr "Nhập từ thư mục"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:737
-msgid "Empty Trash"
-msgstr "Xóa thùng rác"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:737
-msgid "Emptying Trash..."
-msgstr "Xóa thùng rác..."
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:896
-msgid "Shotwell is configured to import photos to your home directory.\n"
-msgstr "Shotwell được cấu hình để nhập ảnh vào thư mục chính của bạn.\n"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:899
-msgid "Library Location"
-msgstr "Vị trí thư viện"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:912
-msgid "Photos cannot be imported from this directory."
-msgstr "Không thể nhập ảnh từ thư mục này."
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:1200
-#, c-format
-msgid "%s (%d%%)"
-msgstr "%s (%d%%)"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:1244 src/library/LibraryWindow.vala:1255
-msgid "Updating library..."
-msgstr "Đang cập nhật thư viện"
+#: ../src/Resources.vala:17
+msgid "Photo Manager"
+msgstr "Trình quản lí ảnh"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:1261
-msgid "Preparing to auto-import photos..."
-msgstr "Đang chuẩn bị tự động nhập ảnh..."
+#: ../src/Resources.vala:18
+msgid "Photo Viewer"
+msgstr "Trình xem ảnh"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:1266
-msgid "Auto-importing photos..."
-msgstr "Tự động nhập ảnh..."
+#: ../src/Resources.vala:144
+msgid "Rotate _Right"
+msgstr "Xoay _phải"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:1274
-msgid "Writing metadata to files..."
-msgstr "Đang ghi thông tin vào tập tin..."
+#: ../src/Resources.vala:145 ../src/Resources.vala:150
+msgid "Rotate"
+msgstr "Xoay"
 
-#: src/library/Branch.vala:37
-msgid "Library"
-msgstr "Thư viện"
+#: ../src/Resources.vala:146
+msgid "Rotate Right"
+msgstr "Xoay phải"
 
-#: src/library/ImportQueuePage.vala:8
-msgid "Importing..."
-msgstr "Đang nhập..."
+#: ../src/Resources.vala:147
+msgid "Rotate the photos right (press Ctrl to rotate left)"
+msgstr "Xoay ảnh sang phải (nhấn Ctrl để quay trái)"
 
-#: src/library/ImportQueuePage.vala:66
-msgid "_Stop Import"
-msgstr "_Dừng nhập"
+#: ../src/Resources.vala:149
+msgid "Rotate _Left"
+msgstr "Xoay _trái"
 
-#: src/library/ImportQueuePage.vala:67
-msgid "Stop importing photos"
-msgstr "Dừng nhập ảnh"
+#: ../src/Resources.vala:151
+msgid "Rotate Left"
+msgstr "Xoay trái"
 
-#: src/library/ImportQueuePage.vala:123
-msgid "Preparing to import..."
-msgstr "Đang chuẩn bị nhập..."
+#: ../src/Resources.vala:152
+msgid "Rotate the photos left"
+msgstr "Xoay ảnh sang trái"
 
-#: src/library/ImportQueuePage.vala:150
-#, c-format
-msgid "Imported %s"
-msgstr "Đã nhập %s"
+#: ../src/Resources.vala:154
+msgid "Flip Hori_zontally"
+msgstr "Lật _ngang"
 
-#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:51 src/direct/DirectPhotoPage.vala:413
-msgid "_Save"
-msgstr ""
+#: ../src/Resources.vala:155
+msgid "Flip Horizontally"
+msgstr "Lật ngang"
 
-#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:52
-msgid "Save photo"
-msgstr "Lưu ảnh"
+#: ../src/Resources.vala:157
+msgid "Flip Verti_cally"
+msgstr "Lật dọ_c"
 
-#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:57
-msgid "Save _As..."
-msgstr ""
+#: ../src/Resources.vala:158
+msgid "Flip Vertically"
+msgstr "Lật dọc"
 
-#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:58
-msgid "Save photo with a different name"
-msgstr ""
+#: ../src/Resources.vala:160
+msgid "_About"
+msgstr "_Giới thiệu"
 
-#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:69
-msgid "Print the photo to a printer connected to your computer"
-msgstr ""
+#: ../src/Resources.vala:161
+msgid "_Apply"
+msgstr "Á_p dụng"
 
-#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:223
-#, c-format
-msgid "%s does not exist."
-msgstr "%s không tồn tại."
+#: ../src/Resources.vala:164 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:73
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:355
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Chỉnh sửa"
 
-#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:225
-#, c-format
-msgid "%s is not a file."
-msgstr "%s không phải là tập tin."
+#: ../src/Resources.vala:165
+msgid "_Forward"
+msgstr "Chuyển t_iếp"
 
-#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:227
-#, c-format
-msgid ""
-"%s does not support the file format of\n"
-"%s."
-msgstr ""
-"%s không hỗ trợ định dạng tập tin\n"
-"%s."
+#: ../src/Resources.vala:166
+msgid "Fulls_creen"
+msgstr "Toàn_Màn hình"
 
-#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:413
-msgid "_Save a Copy"
-msgstr ""
+#: ../src/Resources.vala:167 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:169
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:379
+msgid "_Help"
+msgstr "Trợ _giúp"
 
-#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:416
-#, c-format
-msgid "Lose changes to %s?"
-msgstr "Không lưu các thay đổi của %s?"
+#: ../src/Resources.vala:168
+msgid "Leave _Fullscreen"
+msgstr "Thoát_Toàn màn hình"
 
-#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:417
-msgid "Close _without Saving"
-msgstr ""
+#: ../src/Resources.vala:169 ../src/Resources.vala:371
+msgid "_New"
+msgstr "Mớ_i"
 
-#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:450
-#, c-format
-msgid "Error while saving to %s: %s"
-msgstr ""
+#: ../src/Resources.vala:170
+msgid "_Next"
+msgstr "_Kế"
 
-#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:478 src/direct/DirectPhotoPage.vala:499
-msgid "Save As"
-msgstr "Lưu mới"
+#: ../src/Resources.vala:171
+msgid "_OK"
+msgstr "Đồn_g ý"
 
-#: src/DirectoryMonitor.vala:889
-#, c-format
-msgid "Unable to monitor %s: Not a directory (%s)"
-msgstr ""
+#: ../src/Resources.vala:172
+msgid "_Play"
+msgstr "_Phát"
 
-#: src/Resources.vala:17
-msgid "Photo Manager"
-msgstr "Trình quản lí ảnh"
+#: ../src/Resources.vala:173 ../src/Resources.vala:325
+msgid "_Preferences"
+msgstr "Tù_y thích"
 
-#: src/Resources.vala:18
-msgid "Photo Viewer"
-msgstr "Trình xem ảnh"
+#: ../src/Resources.vala:174
+msgid "_Previous"
+msgstr "T_rước"
 
-#: src/Resources.vala:27 plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:32
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:34
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:32
-#: plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:32
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:32
-#: plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:34
-msgid "Copyright 2009-2013 Yorba Foundation"
-msgstr ""
+#: ../src/Resources.vala:175
+msgid "_Print"
+msgstr "_In"
 
-#: src/Resources.vala:144
-msgid "Rotate _Right"
-msgstr ""
+#: ../src/Resources.vala:176
+msgid "_Quit"
+msgstr "_Thoát"
 
-#: src/Resources.vala:145 src/Resources.vala:150
-msgid "Rotate"
-msgstr "Xoay"
+#: ../src/Resources.vala:177
+msgid "_Refresh"
+msgstr "Cậ_p nhật"
 
-#: src/Resources.vala:146
-msgid "Rotate Right"
-msgstr ""
+#: ../src/Resources.vala:179
+msgid "_Revert"
+msgstr "_Hoàn nguyên"
 
-#: src/Resources.vala:147
-msgid "Rotate the photos right (press Ctrl to rotate left)"
-msgstr ""
+#: ../src/Resources.vala:180 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:51
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:422
+msgid "_Save"
+msgstr "_Lưu"
 
-#: src/Resources.vala:149
-msgid "Rotate _Left"
-msgstr ""
+#: ../src/Resources.vala:181
+msgid "Save _As"
+msgstr "Lư_u dạng"
 
-#: src/Resources.vala:151
-msgid "Rotate Left"
-msgstr ""
+#: ../src/Resources.vala:182
+msgid "Sort _Ascending"
+msgstr "Sắp xếp _tăng dần"
 
-#: src/Resources.vala:152
-msgid "Rotate the photos left"
-msgstr ""
+#: ../src/Resources.vala:183
+msgid "Sort _Descending"
+msgstr "Sắp xếp _giảm dần"
 
-#: src/Resources.vala:154
-msgid "Flip Hori_zontally"
-msgstr ""
+#: ../src/Resources.vala:184
+msgid "_Stop"
+msgstr "_Dừng"
 
-#: src/Resources.vala:155
-msgid "Flip Horizontally"
-msgstr ""
+#: ../src/Resources.vala:185
+msgid "_Undelete"
+msgstr "_Phục hồi xóa"
 
-#: src/Resources.vala:157
-msgid "Flip Verti_cally"
-msgstr ""
+#: ../src/Resources.vala:186
+msgid "_Normal Size"
+msgstr "Cỡ _thường"
 
-#: src/Resources.vala:158
-msgid "Flip Vertically"
-msgstr ""
+#: ../src/Resources.vala:187
+msgid "Best _Fit"
+msgstr "_Vừa khít nhất"
 
-#: src/Resources.vala:160
+#: ../src/Resources.vala:191
 msgid "_Enhance"
-msgstr ""
+msgstr "_Tăng cường"
 
-#: src/Resources.vala:161
+#: ../src/Resources.vala:192
 msgid "Enhance"
-msgstr ""
+msgstr "Tăng cường"
 
-#: src/Resources.vala:162
+#: ../src/Resources.vala:193
 msgid "Automatically improve the photo's appearance"
-msgstr ""
+msgstr "Tự động nâng cao diện mạo của ảnh"
 
-#: src/Resources.vala:164
+#: ../src/Resources.vala:195
 msgid "_Copy Color Adjustments"
-msgstr ""
+msgstr "_Chép chỉnh sửa màu"
 
-#: src/Resources.vala:165
+#: ../src/Resources.vala:196
 msgid "Copy Color Adjustments"
-msgstr ""
+msgstr "Chép chỉnh sửa màu"
 
-#: src/Resources.vala:166
+#: ../src/Resources.vala:197
 msgid "Copy the color adjustments applied to the photo"
-msgstr ""
+msgstr "Chép chỉnh sửa màu đã áp dụng cho ảnh"
 
-#: src/Resources.vala:168
+#: ../src/Resources.vala:199
 msgid "_Paste Color Adjustments"
-msgstr ""
+msgstr "_Dán chỉnh sửa màu"
 
-#: src/Resources.vala:169
+#: ../src/Resources.vala:200
 msgid "Paste Color Adjustments"
-msgstr ""
+msgstr "Dán chỉnh sửa màu"
 
-#: src/Resources.vala:170
+#: ../src/Resources.vala:201
 msgid "Apply copied color adjustments to the selected photos"
-msgstr ""
+msgstr "Áp dụng phần chỉnh sửa màu đã chép cho ảnh đã chọn"
 
-#: src/Resources.vala:172
+#: ../src/Resources.vala:203
 msgid "_Crop"
 msgstr "_Cắt"
 
-#: src/Resources.vala:173
+#: ../src/Resources.vala:204
 msgid "Crop"
 msgstr "Cắt"
 
-#: src/Resources.vala:174
+#: ../src/Resources.vala:205
 msgid "Crop the photo's size"
-msgstr "Cắt ảnh"
+msgstr "Xén cho ảnh nhỏ bớt"
 
-#: src/Resources.vala:176 src/editing_tools/StraightenTool.vala:100
+#: ../src/Resources.vala:207 ../src/editing_tools/StraightenTool.vala:100
 msgid "_Straighten"
-msgstr ""
+msgstr "_Vuốt thẳng"
 
-#: src/Resources.vala:177
+#: ../src/Resources.vala:208
 msgid "Straighten"
-msgstr ""
+msgstr "Vuốt thẳng"
 
-#: src/Resources.vala:178
+#: ../src/Resources.vala:209
 msgid "Straighten the photo"
-msgstr ""
+msgstr "Vuốt thẳng ảnh"
 
-#: src/Resources.vala:180
+#: ../src/Resources.vala:211
 msgid "_Red-eye"
-msgstr ""
+msgstr "_Giảm mắt đỏ"
 
-#: src/Resources.vala:181
+#: ../src/Resources.vala:212
 msgid "Red-eye"
-msgstr ""
+msgstr "Giảm mắt đỏ"
 
-#: src/Resources.vala:182
+#: ../src/Resources.vala:213
 msgid "Reduce or eliminate any red-eye effects in the photo"
-msgstr ""
+msgstr "Giảm hay khử bỏ hiệu ứng mắt đỏ trong ảnh"
 
-#: src/Resources.vala:184
+#: ../src/Resources.vala:215
 msgid "_Adjust"
-msgstr ""
+msgstr "Điề_u chỉnh"
 
-#: src/Resources.vala:185
+#: ../src/Resources.vala:216
 msgid "Adjust"
-msgstr ""
+msgstr "Điều chỉnh"
 
-#: src/Resources.vala:186
+#: ../src/Resources.vala:217
 msgid "Adjust the photo's color and tone"
-msgstr ""
+msgstr "Điều chỉnh màu và tông của ảnh"
 
-#: src/Resources.vala:188
+#: ../src/Resources.vala:219
 msgid "Re_vert to Original"
-msgstr ""
+msgstr "H_oàn nguyên về nguyên bản"
 
-#: src/Resources.vala:189
+#: ../src/Resources.vala:220
 msgid "Revert to Original"
-msgstr ""
+msgstr "Hoàn nguyên về nguyên bản"
 
-#: src/Resources.vala:191
+#: ../src/Resources.vala:222
 msgid "Revert External E_dits"
-msgstr ""
+msgstr "Hoàn nguyên các _sửa chữa bên ngoài"
 
-#: src/Resources.vala:192
+#: ../src/Resources.vala:223
 msgid "Revert to the master photo"
-msgstr ""
+msgstr "Hoàn nguyên lại ảnh chính"
 
-#: src/Resources.vala:194
+#: ../src/Resources.vala:225
 msgid "Set as _Desktop Background"
-msgstr ""
+msgstr "Đặt làm ảnh _màn hình nền"
 
-#: src/Resources.vala:195
+#: ../src/Resources.vala:226
 msgid "Set selected image to be the new desktop background"
-msgstr ""
+msgstr "Đặt ảnh đã chọn làm nền mới cho mành hình máy tính"
 
-#: src/Resources.vala:196
+#: ../src/Resources.vala:227
 msgid "Set as _Desktop Slideshow..."
-msgstr ""
+msgstr "Đặt làm t_rình diễn trên màn hình nền…"
 
-#: src/Resources.vala:198
+#: ../src/Resources.vala:229
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Hủy thao tác"
 
-#: src/Resources.vala:199
+#: ../src/Resources.vala:230
 msgid "Undo"
 msgstr "Hủy thao tác"
 
-#: src/Resources.vala:201
+#: ../src/Resources.vala:232
 msgid "_Redo"
-msgstr ""
+msgstr "Hoàn _lại"
 
-#: src/Resources.vala:202
+#: ../src/Resources.vala:233
 msgid "Redo"
-msgstr ""
+msgstr "Hoàn lại"
 
-#: src/Resources.vala:204
+#: ../src/Resources.vala:235
 msgid "Re_name Event..."
-msgstr ""
+msgstr "Đổ_i tên sự kiện…"
 
-#: src/Resources.vala:207
+#: ../src/Resources.vala:238
 msgid "Make _Key Photo for Event"
-msgstr ""
+msgstr "Tạo _khóa ảnh cho sự kiện"
 
-#: src/Resources.vala:208
+#: ../src/Resources.vala:239
 msgid "Make Key Photo for Event"
-msgstr ""
+msgstr "Tạo khóa ảnh cho sự kiện"
 
-#: src/Resources.vala:210
+#: ../src/Resources.vala:241
 msgid "_New Event"
 msgstr "Sự kiện _mới"
 
-#: src/Resources.vala:211
+#: ../src/Resources.vala:242
 msgid "New Event"
 msgstr "Sự kiện mới"
 
-#: src/Resources.vala:213
+#: ../src/Resources.vala:244
 msgid "Move Photos"
 msgstr "Di chuyển ảnh"
 
-#: src/Resources.vala:214
+#: ../src/Resources.vala:245
 msgid "Move photos to an event"
 msgstr "Chuyển ảnh sang một sự kiện"
 
-#: src/Resources.vala:216
+#: ../src/Resources.vala:247
 msgid "_Merge Events"
-msgstr ""
+msgstr "_Hòa trộn sự kiện"
 
-#: src/Resources.vala:217
+#: ../src/Resources.vala:248
 msgid "Merge"
-msgstr ""
+msgstr "Hòa trộn"
 
-#: src/Resources.vala:218
+#: ../src/Resources.vala:249
 msgid "Combine events into a single event"
-msgstr ""
+msgstr "Hòa các sự kiện thành một"
 
-#: src/Resources.vala:220
+#: ../src/Resources.vala:251
 msgid "_Set Rating"
-msgstr ""
+msgstr "Đánh _giá"
 
-#: src/Resources.vala:221
+#: ../src/Resources.vala:252
 msgid "Set Rating"
-msgstr ""
+msgstr "Đánh giá"
 
-#: src/Resources.vala:222
+#: ../src/Resources.vala:253
 msgid "Change the rating of your photo"
 msgstr "Đổi mức đánh giá của ảnh"
 
-#: src/Resources.vala:224
+#: ../src/Resources.vala:255
 msgid "_Increase"
-msgstr ""
+msgstr "_Tăng"
 
-#: src/Resources.vala:225
+#: ../src/Resources.vala:256
 msgid "Increase Rating"
-msgstr ""
+msgstr "Tăng đánh giá"
 
-#: src/Resources.vala:227
+#: ../src/Resources.vala:258
 msgid "_Decrease"
-msgstr ""
+msgstr "_Giảm"
 
-#: src/Resources.vala:228
+#: ../src/Resources.vala:259
 msgid "Decrease Rating"
-msgstr ""
+msgstr "Giảm đánh giá"
 
-#: src/Resources.vala:230
+#: ../src/Resources.vala:261
 msgid "_Unrated"
-msgstr ""
+msgstr "_Chưa đánh giá"
 
-#: src/Resources.vala:231
+#: ../src/Resources.vala:262
 msgid "Unrated"
-msgstr ""
+msgstr "Chưa đánh giá"
 
-#: src/Resources.vala:232
+#: ../src/Resources.vala:263
 msgid "Rate Unrated"
-msgstr ""
+msgstr "Đánh giá chưa đánh giá"
 
-#: src/Resources.vala:233
+#: ../src/Resources.vala:264
 msgid "Setting as unrated"
-msgstr ""
+msgstr "Đặt là chưa đánh giá"
 
-#: src/Resources.vala:234
+#: ../src/Resources.vala:265
 msgid "Remove any ratings"
-msgstr "Loại bỏ đánh giá"
+msgstr "Loại bỏ mọi đánh giá"
 
-#: src/Resources.vala:236
+#: ../src/Resources.vala:267
 msgid "_Rejected"
-msgstr ""
+msgstr "_Loại bỏ"
 
-#: src/Resources.vala:237
+#: ../src/Resources.vala:268
 msgid "Rejected"
-msgstr ""
+msgstr "Loại bỏ"
 
-#: src/Resources.vala:238
+#: ../src/Resources.vala:269
 msgid "Rate Rejected"
-msgstr ""
+msgstr "Đánh giá là bị loại"
 
-#: src/Resources.vala:239
+#: ../src/Resources.vala:270
 msgid "Setting as rejected"
-msgstr ""
+msgstr "Đặt thành loại bỏ"
 
-#: src/Resources.vala:240
+#: ../src/Resources.vala:271
 msgid "Set rating to rejected"
-msgstr ""
+msgstr "Đặt đánh giá thành bị loại bỏ"
 
-#: src/Resources.vala:242
+#: ../src/Resources.vala:273
 msgid "Rejected _Only"
-msgstr ""
+msgstr "_Chỉ loại bỏ"
 
-#: src/Resources.vala:243
+#: ../src/Resources.vala:274
 msgid "Rejected Only"
-msgstr ""
+msgstr "Chỉ loại bỏ"
 
-#: src/Resources.vala:244
+#: ../src/Resources.vala:275
 msgid "Show only rejected photos"
-msgstr ""
+msgstr "Chỉ hiển thị những ảnh loại bỏ"
 
-#: src/Resources.vala:246
+#: ../src/Resources.vala:277
 msgid "All + _Rejected"
-msgstr ""
+msgstr "Tất + _Loại bỏ"
 
-#: src/Resources.vala:247 src/Resources.vala:248
+#: ../src/Resources.vala:278 ../src/Resources.vala:279
 msgid "Show all photos, including rejected"
-msgstr ""
+msgstr "Hiển thị mọi ảnh, bao gồm cả những ảnh đánh giá là loại bỏ"
 
-#: src/Resources.vala:250
+#: ../src/Resources.vala:281
 msgid "_All Photos"
-msgstr ""
+msgstr "Mọ_i ảnh"
 
-#: src/Resources.vala:251 src/Resources.vala:252
+#. Button label
+#. Button tooltip
+#: ../src/Resources.vala:283 ../src/Resources.vala:285
 msgid "Show all photos"
 msgstr "Hiện tất cả ảnh"
 
-#: src/Resources.vala:254
+#: ../src/Resources.vala:287
 msgid "_Ratings"
-msgstr ""
+msgstr "_Đánh giá"
 
-#: src/Resources.vala:255
+#: ../src/Resources.vala:288
 msgid "Display each photo's rating"
-msgstr ""
+msgstr "Hiển thị đánh giá của từng ảnh"
 
-#: src/Resources.vala:257
+#: ../src/Resources.vala:290
 msgid "_Filter Photos"
-msgstr ""
+msgstr "_Lọc ảnh"
 
-#: src/Resources.vala:258
+#: ../src/Resources.vala:291
 msgid "Filter Photos"
-msgstr ""
+msgstr "Lọc ảnh"
 
-#: src/Resources.vala:259
+#: ../src/Resources.vala:292
 msgid "Limit the number of photos displayed based on a filter"
-msgstr ""
+msgstr "Giới hạn số lượng ảnh được hiển thị dựa trên một bộ lọc"
 
-#: src/Resources.vala:261
+#: ../src/Resources.vala:294
 msgid "_Duplicate"
-msgstr ""
+msgstr "_Nhân đôi"
 
-#: src/Resources.vala:262
+#: ../src/Resources.vala:295
 msgid "Duplicate"
-msgstr ""
+msgstr "Nhân đôi"
 
-#: src/Resources.vala:263
+#: ../src/Resources.vala:296
 msgid "Make a duplicate of the photo"
-msgstr ""
+msgstr "Tạo một bản sao của ảnh"
 
-#: src/Resources.vala:265
+#: ../src/Resources.vala:298
 msgid "_Export..."
-msgstr ""
+msgstr "_Xuất…"
 
-#: src/Resources.vala:267
+#: ../src/Resources.vala:300
 msgid "_Print..."
-msgstr ""
+msgstr "_In…"
 
-#: src/Resources.vala:269
+#: ../src/Resources.vala:302
 msgid "Pu_blish..."
-msgstr ""
-
-#: src/Resources.vala:270
-msgid "Publish"
-msgstr "Xuất bản"
+msgstr "Xuất _bản…"
 
-#: src/Resources.vala:271
+#: ../src/Resources.vala:304
 msgid "Publish to various websites"
-msgstr ""
+msgstr "Xuất bản lên các trang khác nhau"
 
-#: src/Resources.vala:273
+#: ../src/Resources.vala:306
 msgid "Edit _Title..."
-msgstr ""
+msgstr "Sửa _tựa đề…"
 
-#: src/Resources.vala:276
+#: ../src/Resources.vala:310
 msgid "Edit _Comment..."
-msgstr ""
+msgstr "Sửa _Chú thích…"
 
-#: src/Resources.vala:277
+#. Button label
+#: ../src/Resources.vala:312
 msgid "Edit Comment"
-msgstr ""
+msgstr "Sửa chú thích"
 
-#: src/Resources.vala:279
+#: ../src/Resources.vala:314
 msgid "Edit Event _Comment..."
-msgstr ""
+msgstr "Sửa ghi _chú sự kiện…"
 
-#: src/Resources.vala:282
+#: ../src/Resources.vala:317
 msgid "_Adjust Date and Time..."
-msgstr ""
+msgstr "_Chỉnh ngày và giờ…"
 
-#: src/Resources.vala:283
+#: ../src/Resources.vala:318
 msgid "Adjust Date and Time"
-msgstr ""
+msgstr "Chỉnh ngày và giờ"
 
-#: src/Resources.vala:285
+#: ../src/Resources.vala:320
 msgid "Add _Tags..."
-msgstr "Thêm _thẻ..."
+msgstr "Thêm _thẻ…"
 
-#: src/Resources.vala:286
+#: ../src/Resources.vala:321
 msgid "_Add Tags..."
-msgstr ""
+msgstr "T_hêm thẻ…"
 
-#: src/Resources.vala:287 src/Resources.vala:318
+#. Dialog title
+#. Undo/Redo command name (in Edit menu)
+#: ../src/Resources.vala:323 ../src/Resources.vala:356
 msgid "Add Tags"
 msgstr "Thêm thẻ"
 
-#: src/Resources.vala:289
-msgid "_Preferences"
-msgstr ""
-
-#: src/Resources.vala:291
+#: ../src/Resources.vala:327
 msgid "Open With E_xternal Editor"
-msgstr ""
+msgstr "Mở bằng trình biên soạn bên n_goài"
 
-#: src/Resources.vala:293
+#: ../src/Resources.vala:329
 msgid "Open With RA_W Editor"
-msgstr ""
+msgstr "Mở bằng trình biên soạn RA_W"
 
-#: src/Resources.vala:295
+#: ../src/Resources.vala:331
 msgid "Send _To..."
-msgstr ""
+msgstr "Gửi đế_n…"
 
-#: src/Resources.vala:296
+#: ../src/Resources.vala:332
 msgid "Send T_o..."
-msgstr ""
+msgstr "Gử_i đến…"
 
-#: src/Resources.vala:298
+#: ../src/Resources.vala:334
 msgid "_Find..."
-msgstr ""
+msgstr "_Tìm…"
 
-#: src/Resources.vala:299
+#: ../src/Resources.vala:335
 msgid "Find"
 msgstr "Tìm"
 
-#: src/Resources.vala:300
+#: ../src/Resources.vala:336
 msgid "Find an image by typing text that appears in its name or tags"
-msgstr ""
+msgstr "Tìm ảnh bằng gõ các chữ xuất hiện trong tên thẻ của nó"
 
-#: src/Resources.vala:302
+#: ../src/Resources.vala:338
 msgid "_Flag"
-msgstr ""
+msgstr "Gắn _cờ"
 
-#: src/Resources.vala:304
+#: ../src/Resources.vala:340
 msgid "Un_flag"
-msgstr ""
+msgstr "Bỏ _cờ"
 
-#: src/Resources.vala:307
+#: ../src/Resources.vala:343
 #, c-format
 msgid "Unable to launch editor: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Không thể khởi chạy trình biên soạn: %s"
 
-#: src/Resources.vala:312
+#: ../src/Resources.vala:348
 #, c-format
 msgid "Add Tag \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "Thêm thẻ \"%s\""
 
-#: src/Resources.vala:314
+#. Used when adding two tags to photo(s)
+#: ../src/Resources.vala:351
 #, c-format
 msgid "Add Tags \"%s\" and \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "Thêm thẻ \"%s\" và \"%s\""
 
-#: src/Resources.vala:322
+#: ../src/Resources.vala:361
 #, c-format
 msgid "_Delete Tag \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "_Xóa thẻ \"%s\""
 
-#: src/Resources.vala:326
+#: ../src/Resources.vala:365
 #, c-format
 msgid "Delete Tag \"%s\""
-msgstr "Xoá thẻ \"%s\""
+msgstr "Xóa thẻ \"%s\""
 
-#: src/Resources.vala:329
+#: ../src/Resources.vala:368
 msgid "Delete Tag"
-msgstr "Xoá thẻ"
-
-#: src/Resources.vala:332
-msgid "_New"
-msgstr ""
+msgstr "Xóa thẻ"
 
-#: src/Resources.vala:335
+#: ../src/Resources.vala:374
 #, c-format
 msgid "Re_name Tag \"%s\"..."
-msgstr ""
+msgstr "Đổ_i tên thẻ \"%s\"…"
 
-#: src/Resources.vala:339
+#: ../src/Resources.vala:378
 #, c-format
 msgid "Rename Tag \"%s\" to \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "Đổi tên thẻ \"%s\" thành \"%s\""
 
-#: src/Resources.vala:342
+#: ../src/Resources.vala:381
 msgid "_Rename..."
-msgstr ""
+msgstr "Đổ_i tên…"
 
-#: src/Resources.vala:344
+#: ../src/Resources.vala:383
 msgid "Modif_y Tags..."
-msgstr "_Sửa thẻ..."
+msgstr "_Sửa thẻ…"
 
-#: src/Resources.vala:345
+#: ../src/Resources.vala:384
 msgid "Modify Tags"
 msgstr "Chỉnh sửa thẻ"
 
-#: src/Resources.vala:348
+#: ../src/Resources.vala:387
 #, c-format
 msgid "Tag Photo as \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "Đánh thẻ ảnh thành \"%s\""
 
-#: src/Resources.vala:348
+#: ../src/Resources.vala:387
 #, c-format
 msgid "Tag Photos as \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "Đánh thẻ ảnh thành \"%s\""
 
-#: src/Resources.vala:352
+#: ../src/Resources.vala:391
 #, c-format
 msgid "Tag the selected photo as \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "Đánh thẻ ảnh đã chọn thành \"%s\""
 
-#: src/Resources.vala:353
+#: ../src/Resources.vala:392
 #, c-format
 msgid "Tag the selected photos as \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "Đánh thẻ các ảnh đã chọn thành \"%s\""
 
-#: src/Resources.vala:357
+#: ../src/Resources.vala:396
 #, c-format
 msgid "Remove Tag \"%s\" From _Photo"
-msgstr ""
+msgstr "Xóa bỏ thẻ \"%s\" khỏi Ả_nh"
 
-#: src/Resources.vala:358
+#: ../src/Resources.vala:397
 #, c-format
 msgid "Remove Tag \"%s\" From _Photos"
-msgstr ""
+msgstr "Xóa bỏ thẻ \"%s\" khỏi các Ả_nh"
 
-#: src/Resources.vala:362
+#: ../src/Resources.vala:401
 #, c-format
 msgid "Remove Tag \"%s\" From Photo"
-msgstr ""
+msgstr "Xóa bỏ thẻ \"%s\" khỏi Ảnh"
 
-#: src/Resources.vala:363
+#: ../src/Resources.vala:402
 #, c-format
 msgid "Remove Tag \"%s\" From Photos"
-msgstr ""
+msgstr "Xóa bỏ thẻ \"%s\" khỏi các Ảnh"
 
-#: src/Resources.vala:367
+#: ../src/Resources.vala:406
 #, c-format
 msgid "Unable to rename tag to \"%s\" because the tag already exists."
-msgstr ""
+msgstr "Không thể đổi tên thẻ thành “%s” bởi vì thẻ này đã có rồi."
 
-#: src/Resources.vala:371
+#: ../src/Resources.vala:410
 #, c-format
 msgid "Unable to rename search to \"%s\" because the search already exists."
-msgstr ""
+msgstr "Không thể đổi tên tìm kiếm thành “%s” bởi vì nó đã có rồi."
 
-#: src/Resources.vala:374
+#: ../src/Resources.vala:413
 msgid "Saved Search"
 msgstr "Tìm kiếm đã lưu"
 
-#: src/Resources.vala:376
+#: ../src/Resources.vala:415
 msgid "Delete Search"
-msgstr "Xoá tìm kiếm"
+msgstr "Xóa tìm kiếm"
 
-#: src/Resources.vala:379
+#: ../src/Resources.vala:418
 msgid "_Edit..."
-msgstr "Chỉnh _sửa..."
+msgstr "Chỉnh _sửa…"
 
-#: src/Resources.vala:380
+#: ../src/Resources.vala:419
 msgid "Re_name..."
-msgstr ""
+msgstr "Đổi tê_n:"
 
-#: src/Resources.vala:383
+#: ../src/Resources.vala:422
 #, c-format
 msgid "Rename Search \"%s\" to \"%s\""
 msgstr "Đổi tên tìm kiếm \"%s\" sang \"%s\""
 
-#: src/Resources.vala:387
+#: ../src/Resources.vala:426
 #, c-format
 msgid "Delete Search \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "Xóa tìm kiếm “%s”"
 
-#: src/Resources.vala:545
+#: ../src/Resources.vala:584
 #, c-format
 msgid "Rate %s"
-msgstr ""
+msgstr "Đánh giá %s"
 
-#: src/Resources.vala:546
+#: ../src/Resources.vala:585
 #, c-format
 msgid "Set rating to %s"
-msgstr "Đặt mức đánh giá %s"
+msgstr "Đặt mức đánh giá thành %s"
 
-#: src/Resources.vala:547
+#: ../src/Resources.vala:586
 #, c-format
 msgid "Setting rating to %s"
-msgstr ""
+msgstr "Đang đặt mức đánh giá thành %s"
 
-#: src/Resources.vala:549
+#: ../src/Resources.vala:588
 #, c-format
 msgid "Display %s"
 msgstr "Hiển thị %s"
 
-#: src/Resources.vala:550
+#: ../src/Resources.vala:589
 #, c-format
 msgid "Only show photos with a rating of %s"
 msgstr "Chỉ hiện ảnh với mức đánh giá %s"
 
-#: src/Resources.vala:551
+#: ../src/Resources.vala:590
 #, c-format
 msgid "%s or Better"
 msgstr "%s hay cao hơn"
 
-#: src/Resources.vala:552
+#: ../src/Resources.vala:591
 #, c-format
 msgid "Display %s or Better"
-msgstr ""
+msgstr "Hiển thị %s hoặc hơn"
 
-#: src/Resources.vala:553
+#: ../src/Resources.vala:592
 #, c-format
 msgid "Only show photos with a rating of %s or better"
 msgstr "Chỉ hiện ảnh với mức đánh giá %s hoặc cao hơn"
 
-#: src/Resources.vala:644
+#: ../src/Resources.vala:683
 msgid "Remove the selected photos from the trash"
 msgstr "Loại bỏ ảnh đã chọn khỏi sọt rác"
 
-#: src/Resources.vala:645
+#: ../src/Resources.vala:684
 msgid "Remove the selected photos from the library"
 msgstr "Loại bỏ ảnh đã chọn khỏi thư viện"
 
-#: src/Resources.vala:647
+#: ../src/Resources.vala:686
 msgid "_Restore"
-msgstr ""
+msgstr "_Khôi phục"
 
-#: src/Resources.vala:648
+#: ../src/Resources.vala:687
 msgid "Move the selected photos back into the library"
-msgstr ""
+msgstr "Chuyển các ảnh đã chọn trở lại thư viện"
 
-#: src/Resources.vala:650
+#: ../src/Resources.vala:689
 msgid "Show in File Mana_ger"
-msgstr ""
+msgstr "Hiển thị trong Bộ _quản lý tập tin"
 
-#: src/Resources.vala:651
+#: ../src/Resources.vala:690
 msgid "Open the selected photo's directory in the file manager"
 msgstr "Mở thư mục chứa ảnh đã chọn"
 
-#: src/Resources.vala:654
+#: ../src/Resources.vala:693
 #, c-format
 msgid "Unable to open in file manager: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Không thể mở ứng dụng duyệt tập tin: %s"
 
-#: src/Resources.vala:657
+#: ../src/Resources.vala:696
 msgid "R_emove From Library"
-msgstr ""
+msgstr "Xó_a khỏi thư viện"
 
-#: src/Resources.vala:659
+#: ../src/Resources.vala:698
 msgid "_Move to Trash"
-msgstr ""
+msgstr "Chu_yển vào thùng rác"
 
-#: src/Resources.vala:661
+#: ../src/Resources.vala:700
 msgid "Select _All"
-msgstr ""
+msgstr "Chọn _tất cả"
 
-#: src/Resources.vala:662
+#: ../src/Resources.vala:701
 msgid "Select all items"
 msgstr "Chọn tất cả các mục"
 
-#: src/Resources.vala:740
+#. ...precache the timestamp string...
+#. / Locale-specific time format for 12-hour time, i.e. 8:31 PM
+#. / Precede modifier with a dash ("-") to pad with spaces, otherwise will pad with zeroes
+#. / See http://developer.gnome.org/glib/2.32/glib-GDateTime.html#g-date-time-format
+#: ../src/Resources.vala:780
 msgid "%-I:%M %p"
-msgstr ""
+msgstr "%-I:%M %p"
 
-#: src/Resources.vala:741
+#. / Locale-specific time format for 12-hour time with seconds, i.e. 8:31:42 PM
+#. / Precede modifier with a dash ("-") to pad with spaces, otherwise will pad with zeroes
+#. / See http://developer.gnome.org/glib/2.32/glib-GDateTime.html#g-date-time-format
+#: ../src/Resources.vala:785
 msgid "%-I:%M:%S %p"
-msgstr ""
+msgstr "%-I:%M:%S %p"
 
-#: src/Resources.vala:742
+#. / Locale-specific calendar date format, i.e. "Tue Mar 08, 2006"
+#. / See http://developer.gnome.org/glib/2.32/glib-GDateTime.html#g-date-time-format
+#: ../src/Resources.vala:789
 msgid "%a %b %d, %Y"
 msgstr "%a %b %d, %Y"
 
-#: src/Resources.vala:743 src/Resources.vala:745
+#. / Locale-specific starting date format for multi-date strings,
+#. / i.e. the "Tue Mar 08" in "Tue Mar 08 - 10, 2006"
+#. / See http://developer.gnome.org/glib/2.32/glib-GDateTime.html#g-date-time-format
+#. / Locale-specific calendar date format for multi-month strings,
+#. / i.e. the "Tue Mar 08" in "Tue Mar 08 to Mon Apr 06, 2006"
+#. / See http://developer.gnome.org/glib/2.32/glib-GDateTime.html#g-date-time-format
+#: ../src/Resources.vala:794 ../src/Resources.vala:804
 msgid "%a %b %d"
 msgstr "%a %b %d"
 
-#: src/Resources.vala:744
+#. / Locale-specific ending date format for multi-date strings,
+#. / i.e. the "10, 2006" in "Tue Mar 08 - 10, 2006"
+#. / See http://developer.gnome.org/glib/2.32/glib-GDateTime.html#g-date-time-format
+#: ../src/Resources.vala:799
 msgid "%d, %Y"
 msgstr "%d, %Y"
 
-#: src/editing_tools/StraightenTool.vala:99
-msgid "Angle:"
-msgstr ""
+#: ../src/Screensaver.vala:18 ../src/SlideshowPage.vala:141
+msgid "Slideshow"
+msgstr "Trình chiếu"
 
-#: src/editing_tools/StraightenTool.vala:102
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2204
-msgid "_Reset"
-msgstr ""
+#. Flagged label and toggle
+#: ../src/SearchFilter.vala:587 ../src/SearchFilter.vala:588
+#: ../src/SearchFilter.vala:972 ../src/library/FlaggedPage.vala:8
+msgid "Flagged"
+msgstr "Được đánh dấu"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:661
-msgid "Return to current photo dimensions"
-msgstr ""
+#: ../src/SearchFilter.vala:593 ../src/SearchFilter.vala:594
+msgid "Photos"
+msgstr "Ảnh"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:664
-msgid "Set the crop for this photo"
-msgstr "Cắt ảnh"
+#: ../src/SearchFilter.vala:599 ../src/SearchFilter.vala:600
+msgid "Videos"
+msgstr "Phim"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:676
-msgid "Pivot the crop rectangle between portrait and landscape orientations"
-msgstr ""
+#: ../src/SearchFilter.vala:605
+msgid "RAW Photos"
+msgstr "Ảnh RAW"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:749
-msgid "Unconstrained"
-msgstr "Không bắt buộc"
+#: ../src/SearchFilter.vala:606
+msgid "RAW photos"
+msgstr "Ảnh thô"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:750
-msgid "Square"
-msgstr "Vuông"
+#: ../src/SearchFilter.vala:934
+#, c-format
+msgid "Error loading UI file %s: %s"
+msgstr "Gặp lỗi khi tải tập tin UI %s: %s"
+
+#. Ticket #3260 - Add a 'close' context menu to
+#. the searchbar.
+#. Prepare the close menu for use, but don't
+#. display it yet; we'll connect it to secondary
+#. click later on.
+#: ../src/SearchFilter.vala:945
+msgid "Close"
+msgstr "Đóng"
+
+#. Type label and toggles
+#: ../src/SearchFilter.vala:951
+msgid "Type"
+msgstr "Kiểu"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:751
-msgid "Screen"
-msgstr "Màn hình"
+#. Rating label and button
+#: ../src/SearchFilter.vala:985 ../src/searches/SearchBoolean.vala:184
+msgid "Rating"
+msgstr "Đánh giá"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:752
-#: plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:750
-msgid "Original Size"
-msgstr "Kích thước ban đầu"
+#: ../src/SlideshowPage.vala:49 ../src/SlideshowPage.vala:183
+msgid "Settings"
+msgstr "Cài đặt"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:753
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:756
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:766
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:776
-msgid "-"
-msgstr "-"
+#. Set up toolbar
+#. add toolbar buttons
+#: ../src/SlideshowPage.vala:160
+msgid "Back"
+msgstr "Trở lại"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:754
-msgid "SD Video (4 : 3)"
-msgstr "SD Video (4 : 3)"
+#: ../src/SlideshowPage.vala:162
+msgid "Go to the previous photo"
+msgstr "Đến ảnh trước"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:755
-msgid "HD Video (16 : 9)"
-msgstr "HD Video (16 : 9)"
+#: ../src/SlideshowPage.vala:167 ../src/SlideshowPage.vala:274
+msgid "Pause"
+msgstr "Tạm dừng"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:762
-msgid "Letter (8.5 x 11 in.)"
-msgstr ""
+#: ../src/SlideshowPage.vala:169 ../src/SlideshowPage.vala:275
+msgid "Pause the slideshow"
+msgstr "Tạm dừng trình chiếu"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:764
-msgid "Tabloid (11 x 17 in.)"
-msgstr ""
+#: ../src/SlideshowPage.vala:174
+msgid "Next"
+msgstr "Tiếp theo"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:771
-msgid "A4 (210 x 297 mm)"
-msgstr ""
+#: ../src/SlideshowPage.vala:176
+msgid "Go to the next photo"
+msgstr "Đến ảnh kế tiếp"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:775
-msgid "A3 (297 x 420 mm)"
-msgstr ""
+#: ../src/SlideshowPage.vala:184
+msgid "Change slideshow settings"
+msgstr "Đổi thiết lập trình chiếu"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:1865
-msgid "Close the red-eye tool"
-msgstr ""
+#. An entire slideshow set might be missing, so check for a loop.
+#: ../src/SlideshowPage.vala:238
+msgid "All photo source files are missing."
+msgstr "Thiếu tất cả tập tin ảnh nguồn."
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:1868
-msgid "Remove any red-eye effects in the selected region"
-msgstr ""
+#: ../src/SlideshowPage.vala:270
+msgid "Play"
+msgstr "Phát"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2226
-msgid "Saturation:"
-msgstr ""
+#: ../src/SlideshowPage.vala:271
+msgid "Continue the slideshow"
+msgstr "Tiếp tục trình chiếu"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2234
-msgid "Tint:"
-msgstr ""
+#: ../src/Tag.vala:817
+msgid "untitled"
+msgstr "chưa có tên"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2243
-msgid "Temperature:"
-msgstr ""
+#. multiple videos
+#: ../src/VideoSupport.vala:489
+msgid "Export Videos"
+msgstr "Xuất phim"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2251
-msgid "Shadows:"
-msgstr ""
+#: ../src/camera/Branch.vala:85
+msgid "Cameras"
+msgstr "Máy ảnh"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2259
-msgid "Highlights:"
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:459
+msgid ""
+"Unable to unmount camera. Try unmounting the camera from the file manager."
 msgstr ""
+"Không thể tháo gắn kết máy ảnh. Thử tháo gắn kết từ trình quản lí tập tin."
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2313
-msgid "Reset Colors"
-msgstr ""
+#. hide duplicates checkbox
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:776
+msgid "Hide photos already imported"
+msgstr "Ẩn các ảnh đã nhập"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2313
-msgid "Reset all color adjustments to original"
-msgstr ""
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:777
+msgid "Only display photos that have not been imported"
+msgstr "Chỉ hiện các ảnh chưa nhập"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2665
-msgid "Temperature"
-msgstr ""
+#. Ticket #3304 - Import page shouldn't display confusing message
+#. prior to import.
+#. TODO: replace this with approved text for "talking to camera,
+#. please wait" once new strings are being accepted.
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:847
+msgid "Starting import, please wait..."
+msgstr "Bắt đầu nhập, vui lòng chờ…"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2678
-msgid "Tint"
-msgstr ""
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:886
+msgid "Import _Selected"
+msgstr "Nhập cái đã _chọn"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2691
-msgid "Saturation"
-msgstr ""
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:887
+msgid "Import the selected photos into your library"
+msgstr "Nhập những ảnh đã chọn vào thư viện"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2704
-msgid "Exposure"
-msgstr "Độ sáng"
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:892
+msgid "Import _All"
+msgstr "Nhập _tất cả"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2717
-msgid "Shadows"
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:893
+msgid "Import all the photos into your library"
+msgstr "Nhập tất cả ảnh vào thư viện"
+
+#. it's mounted, offer to unmount for the user
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1014
+msgid ""
+"Shotwell needs to unmount the camera from the filesystem in order to access "
+"it. Continue?"
 msgstr ""
+"Shotwell cần bỏ gắn máy ảnh khỏi hệ thống tập tin để có thể truy cập nó. "
+"Tiếp tục?"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2730
-msgid "Highlights"
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1020
+msgid "_Unmount"
+msgstr "_Bỏ gắn"
+
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1025
+msgid "Please unmount the camera."
+msgstr "Vui lòng tháo gắn kết máy ảnh."
+
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1030
+msgid ""
+"The camera is locked by another application. Shotwell can only access the "
+"camera when it's unlocked. Please close any other application using the "
+"camera and try again."
 msgstr ""
+"Máy ảnh này bị khóa bởi ứng dụng khác. Shotwell chỉ có thể truy cập vào máy "
+"ảnh khi nó được mở khóa. Vui lòng đóng ứng dụng khác nếu nó dùng máy ảnh và "
+"thử lại."
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2740
-msgid "Contrast Expansion"
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1040
+msgid "Please close any other application using the camera."
+msgstr "Vui lòng đóng bất kỳ ứng dụng nào khác cũng đang dùng máy ảnh."
+
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1045
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to fetch previews from the camera:\n"
+"%s"
 msgstr ""
+"Không thể lấy phần xem thử từ máy ảnh:\n"
+"%s"
 
-#: src/AppWindow.vala:49
-msgid "Pin Toolbar"
-msgstr "Cố định thanh công cụ"
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1062
+msgid "Unmounting..."
+msgstr "Đang tháo gắn kết…"
 
-#: src/AppWindow.vala:50
-msgid "Pin the toolbar open"
-msgstr "Cố định thanh công cụ"
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1168
+msgid "Fetching photo information"
+msgstr "Đang nạp thông tin ảnh"
 
-#: src/AppWindow.vala:53 src/AppWindow.vala:131
-msgid "Leave fullscreen"
-msgstr "Thoát chế độ toàn màn hình"
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1523
+#, c-format
+msgid "Fetching preview for %s"
+msgstr "Lấy phần xem thử cho %s"
 
-#: src/AppWindow.vala:130
-msgid "Leave _Fullscreen"
-msgstr "Thoát_Toàn màn hình"
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1639
+#, c-format
+msgid "Unable to lock camera: %s"
+msgstr "Không thể khóa máy ảnh: %s"
 
-#: src/AppWindow.vala:491
-msgid "_Quit"
-msgstr "_Thoát"
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1724
+#, c-format
+msgid "Delete this photo from camera?"
+msgid_plural "Delete these %d photos from camera?"
+msgstr[0] "Xóa %d ảnh này khỏi máy ảnh?"
 
-#: src/AppWindow.vala:496
-msgid "_About"
-msgstr "_Giới thiệu"
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1727
+#, c-format
+msgid "Delete this video from camera?"
+msgid_plural "Delete these %d videos from camera?"
+msgstr[0] "Xóa %d đoạn phim khỏi máy ảnh?"
 
-#: src/AppWindow.vala:501
-msgid "Fulls_creen"
-msgstr "Toàn_Màn hình"
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1730
+#, c-format
+msgid "Delete this photo/video from camera?"
+msgid_plural "Delete these %d photos/videos from camera?"
+msgstr[0] "Xóa %d ảnh/phim khỏi máy ảnh?"
 
-#: src/AppWindow.vala:506
-msgid "_Contents"
-msgstr "_Mục lục"
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1733
+#, c-format
+msgid "Delete these files from camera?"
+msgid_plural "Delete these %d files from camera?"
+msgstr[0] "Xóa %d tập tin này khỏi máy ảnh?"
 
-#: src/AppWindow.vala:511
-msgid "_Frequently Asked Questions"
-msgstr "_Thắc mắc hay gặp phải"
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1760
+msgid "Removing photos/videos from camera"
+msgstr "Đang loại bỏ ảnh/phim khỏi máy ảnh"
 
-#: src/AppWindow.vala:516
-msgid "_Report a Problem..."
-msgstr ""
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1764
+#, c-format
+msgid "Unable to delete %d photo/video from the camera due to errors."
+msgid_plural "Unable to delete %d photos/videos from the camera due to errors."
+msgstr[0] "Không thể xóa %d ảnh/phim khỏi máy ảnh do lỗi."
+
+#: ../src/data_imports/DataImports.vala:22
+msgid "Data Imports"
+msgstr "Nhập dữ liệu"
+
+#. Send an empty job to the queue to mark the end of the import
+#: ../src/data_imports/DataImportsPluginHost.vala:65
+#: ../src/data_imports/DataImportsPluginHost.vala:78
+#, c-format
+msgid "%s Database"
+msgstr "Cơ sở dữ liệu %s"
 
-#: src/AppWindow.vala:663
+#: ../src/data_imports/DataImportsPluginHost.vala:148
+#: ../src/data_imports/DataImportsPluginHost.vala:294
 #, c-format
+msgid "Importing from %s can't continue because an error occurred:"
+msgstr "Không thể tiếp tục nhập từ %s bởi vì đã xảy ra lỗi:"
+
+#: ../src/data_imports/DataImportsPluginHost.vala:151
+msgid "To try importing from another service, select one from the above menu."
+msgstr "Để thử nhập từ các dịch vụ khác, hãy chọn một từ trình đơn bên trên."
+
+#: ../src/data_imports/DataImportsUI.vala:10
 msgid ""
-"A fatal error occurred when accessing Shotwell's library. Shotwell cannot "
-"continue.\n"
+"You do not have any data imports plugins enabled.\n"
 "\n"
-"%s"
+"In order to use the Import From Application functionality, you need to have "
+"at least one data imports plugin enabled. Plugins can be enabled in the "
+"Preferences dialog."
 msgstr ""
-"Một lỗi tai hại đã xảy ra khi truy cập vào thư viện của Shotwell. Shotwell "
-"không thể tiếp tục.⏎ ⏎ %s"
+"Bạn không có phần bổ xung nhập dữ liệu nào được bật cả.\n"
+"\n"
+"Để có thể dùng chức năng “Nhập từ ứng dụng”, bạn cần có ít nhất một phần bổ "
+"xung nhập dữ liệu được bật. Phần bổ xung có thể bật từ hộp thoại “Tùy thích”."
 
-#: src/AppWindow.vala:683 plugins/common/Resources.vala:9
-msgid "Visit the Yorba web site"
-msgstr "Xem trang web Yorba"
+#: ../src/data_imports/DataImportsUI.vala:100
+msgid "Database file:"
+msgstr "Tập tin cơ sở dữ liệu:"
 
-#: src/AppWindow.vala:686 plugins/common/Resources.vala:28
-msgid "translator-credits"
-msgstr "Dự án MOST <du-an-most lists hanoilug org>"
+#: ../src/data_imports/DataImportsUI.vala:112
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:898
+msgid "_Import"
+msgstr "_Nhập"
+
+#: ../src/data_imports/DataImportsUI.vala:217
+msgid "Import From Application"
+msgstr "Nhập từ ứng dụng"
 
-#: src/AppWindow.vala:695
+#: ../src/data_imports/DataImportsUI.vala:369
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:470
+msgid "_Close"
+msgstr "Đó_ng"
+
+#: ../src/db/DatabaseTable.vala:37
 #, c-format
-msgid "Unable to display help: %s"
-msgstr "Không thể hiển thị trợ giúp: %s"
+msgid "Unable to open/create photo database %s: error code %d"
+msgstr "Không thể mở/tạo cở sở dữ liệu ảnh %s: mã lỗi %d"
 
-#: src/AppWindow.vala:703
+#: ../src/db/DatabaseTable.vala:46
 #, c-format
-msgid "Unable to navigate to bug database: %s"
+msgid ""
+"Unable to write to photo database file:\n"
+" %s"
 msgstr ""
+"Không thể ghi vào tập tin cơ sở dữ liệu ảnh:\n"
+"%s"
 
-#: src/AppWindow.vala:711
+#: ../src/db/DatabaseTable.vala:48
 #, c-format
-msgid "Unable to display FAQ: %s"
+msgid ""
+"Error accessing database file:\n"
+" %s\n"
+"\n"
+"Error was: \n"
+"%s"
 msgstr ""
+"Lỗi khi truy cập tập tin cơ sở dữ liệu:\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"Lỗi: \n"
+"%s"
 
-#: src/Tag.vala:817
-msgid "untitled"
-msgstr "chưa có tên"
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:46 ../src/library/LibraryWindow.vala:351
+msgid "_File"
+msgstr "_Tập tin"
 
-#: src/Dimensions.vala:17
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1233
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1250
-msgid "Original size"
-msgstr "Kích cỡ gốc"
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:52
+msgid "Save photo"
+msgstr "Lưu ảnh"
 
-#: src/Dimensions.vala:20
-msgid "Width or height"
-msgstr "Rộng hoặc cao"
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:57
+msgid "Save _As..."
+msgstr "Lư_u dạng…"
 
-#: src/Dimensions.vala:23
-msgid "Width"
-msgstr "Rộng"
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:58
+msgid "Save photo with a different name"
+msgstr "Lưu ảnh tại với tên khác"
 
-#: src/Dimensions.vala:26
-msgid "Height"
-msgstr "Cao"
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:69
+msgid "Print the photo to a printer connected to your computer"
+msgstr "In ảnh ra máy in kết nối đến máy tính của bạn"
 
-#: src/MediaPage.vala:143
-msgid "Adjust the size of the thumbnails"
-msgstr ""
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:77 ../src/library/LibraryWindow.vala:363
+msgid "_Photo"
+msgstr "Ả_nh"
 
-#: src/MediaPage.vala:326
-msgid "Increase the magnification of the thumbnails"
-msgstr ""
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:227
+#, c-format
+msgid "%s does not exist."
+msgstr "%s không tồn tại."
 
-#: src/MediaPage.vala:332
-msgid "Decrease the magnification of the thumbnails"
-msgstr ""
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:229
+#, c-format
+msgid "%s is not a file."
+msgstr "%s không phải là tập tin."
 
-#: src/MediaPage.vala:399
-msgid "Sort _Photos"
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:231
+#, c-format
+msgid ""
+"%s does not support the file format of\n"
+"%s."
 msgstr ""
+"%s không hỗ trợ định dạng tập tin\n"
+"%s."
 
-#: src/MediaPage.vala:408
-msgid "_Play Video"
-msgstr ""
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:422
+msgid "_Save a Copy"
+msgstr "_Lưu một bản sao"
 
-#: src/MediaPage.vala:409
-msgid "Open the selected videos in the system video player"
-msgstr ""
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:425
+#, c-format
+msgid "Lose changes to %s?"
+msgstr "Không lưu các thay đổi của %s?"
 
-#: src/MediaPage.vala:442 src/events/EventsDirectoryPage.vala:130
-msgid "_Comments"
-msgstr ""
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:426
+msgid "Close _without Saving"
+msgstr "Đóng _không Lưu"
 
-#: src/MediaPage.vala:443
-msgid "Display the comment of each photo"
-msgstr ""
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:459
+#, c-format
+msgid "Error while saving to %s: %s"
+msgstr "Gặp lỗi khi ghi vào “%s”: %s"
 
-#: src/MediaPage.vala:455
-msgid "Display each photo's tags"
-msgstr "Hiện thẻ của mỗi ảnh"
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:487
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:508
+msgid "Save As"
+msgstr "Lưu mới"
 
-#: src/MediaPage.vala:471
-msgid "By _Title"
-msgstr ""
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:665
+msgid "Return to current photo dimensions"
+msgstr "Trở lại kích thước ảnh hiện tại"
 
-#: src/MediaPage.vala:472
-msgid "Sort photos by title"
-msgstr ""
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:668
+msgid "Set the crop for this photo"
+msgstr "Cắt ảnh"
 
-#: src/MediaPage.vala:477
-msgid "By Exposure _Date"
-msgstr ""
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:680
+msgid "Pivot the crop rectangle between portrait and landscape orientations"
+msgstr "Chốt hình chữ nhật cắt giữa hướng thẳng đứng và ngang"
 
-#: src/MediaPage.vala:478
-msgid "Sort photos by exposure date"
-msgstr ""
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:753
+msgid "Unconstrained"
+msgstr "Không bắt buộc"
 
-#: src/MediaPage.vala:483
-msgid "By _Rating"
-msgstr ""
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:754
+msgid "Square"
+msgstr "Vuông"
 
-#: src/MediaPage.vala:484
-msgid "Sort photos by rating"
-msgstr ""
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:755
+msgid "Screen"
+msgstr "Màn hình"
 
-#: src/MediaPage.vala:702
-#, c-format
-msgid ""
-"Shotwell was unable to play the selected video:\n"
-"%s"
-msgstr ""
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:757
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:760
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:770
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:780
+msgid "-"
+msgstr "-"
+
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:758
+msgid "SD Video (4 : 3)"
+msgstr "Phim SD (4 : 3)"
+
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:759
+msgid "HD Video (16 : 9)"
+msgstr "Phim HD (16 : 9)"
+
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:766
+msgid "Letter (8.5 x 11 in.)"
+msgstr "Thư (8.5 x 11 in.)"
+
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:768
+msgid "Tabloid (11 x 17 in.)"
+msgstr "Báo lá cải (11 x 17 in.)"
+
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:775
+msgid "A4 (210 x 297 mm)"
+msgstr "A4 (210 x 297 mm)"
+
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:779
+msgid "A3 (297 x 420 mm)"
+msgstr "A3 (297 x 420 mm)"
+
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:1905
+msgid "Close the red-eye tool"
+msgstr "Đóng công cụ chống mắt đỏ"
+
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:1908
+msgid "Remove any red-eye effects in the selected region"
+msgstr "Xóa bỏ bất kỳ hiệu ứng mắt đỏ trong vùng đã chọn"
+
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2244
+#: ../src/editing_tools/StraightenTool.vala:102
+msgid "_Reset"
+msgstr "Đặ_t lại"
+
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2266
+msgid "Saturation:"
+msgstr "Độ bão hòa:"
+
+# <http://en.wikipedia.org/wiki/Tints_and_shades>
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2274
+msgid "Tint:"
+msgstr "Thêm sáng:"
+
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2283
+msgid "Temperature:"
+msgstr "Nhiệt độ:"
+
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2291
+msgid "Shadows:"
+msgstr "Bóng:"
+
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2299
+msgid "Highlights:"
+msgstr "Tô sáng:"
+
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2353
+msgid "Reset Colors"
+msgstr "Đặt lại màu"
+
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2353
+msgid "Reset all color adjustments to original"
+msgstr "Đặt lại mọi chỉnh sửa màu thành nguyên gốc"
+
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2705
+msgid "Temperature"
+msgstr "Nhiệt độ"
+
+# <http://en.wikipedia.org/wiki/Tints_and_shades>
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2718
+msgid "Tint"
+msgstr "Thêm sáng"
+
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2731
+msgid "Saturation"
+msgstr "Độ bão hòa"
+
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2744
+msgid "Exposure"
+msgstr "Phơi sáng"
+
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2757
+msgid "Shadows"
+msgstr "Bóng"
 
-#: src/events/EventDirectoryItem.vala:83
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2770
+msgid "Highlights"
+msgstr "Tô sáng"
+
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2780
+msgid "Contrast Expansion"
+msgstr "Khai triển Tương phản"
+
+#: ../src/editing_tools/StraightenTool.vala:99
+msgid "Angle:"
+msgstr "Góc:"
+
+#: ../src/events/EventDirectoryItem.vala:83
 #, c-format
 msgid "%d Photo/Video"
 msgid_plural "%d Photos/Videos"
-msgstr[0] ""
+msgstr[0] "%d Ảnh/Phim"
+
+#: ../src/events/EventPage.vala:129
+msgid "No Event"
+msgstr "Không có sự kiện"
 
-#: src/events/EventsDirectoryPage.vala:131
+#: ../src/events/EventsDirectoryPage.vala:131
 msgid "Display the comment of each event"
-msgstr ""
+msgstr "Hiện ghi chú của mỗi ảnh"
 
-#: src/events/EventsDirectoryPage.vala:155
+#: ../src/events/EventsDirectoryPage.vala:155
 msgid "No events"
-msgstr ""
+msgstr "Không có sự kiện nào"
 
-#: src/events/EventsDirectoryPage.vala:159
+#: ../src/events/EventsDirectoryPage.vala:159
 msgid "No events found"
-msgstr ""
+msgstr "Không tìm thấy sự kiện nào"
 
-#: src/events/EventsDirectoryPage.vala:230
+#: ../src/events/EventsDirectoryPage.vala:230
 msgid "Events"
 msgstr "Sự kiện"
 
-#: src/events/EventsDirectoryPage.vala:244
+#: ../src/events/EventsDirectoryPage.vala:244
 msgid "Undated"
-msgstr ""
+msgstr "Không ngày tháng"
 
-#: src/events/EventsDirectoryPage.vala:245
+#: ../src/events/EventsDirectoryPage.vala:245
 msgid "%Y"
-msgstr ""
+msgstr "%Y"
 
-#: src/events/EventsDirectoryPage.vala:246
+#: ../src/events/EventsDirectoryPage.vala:246
 msgid "%B"
-msgstr ""
+msgstr "%B"
 
-#: src/events/EventPage.vala:129
-msgid "No Event"
-msgstr ""
+#: ../src/folders/Branch.vala:141
+msgid "Folders"
+msgstr "Thư mục"
 
-#: src/AppDirs.vala:48 src/AppDirs.vala:99
-#, c-format
-msgid "Unable to create cache directory %s: %s"
-msgstr ""
+#: ../src/library/Branch.vala:36 ../ui/shotwell.glade.h:32
+msgid "Library"
+msgstr "Thư viện"
 
-#: src/AppDirs.vala:58 src/AppDirs.vala:88
-#, c-format
-msgid "Unable to create data directory %s: %s"
-msgstr "Không thể tạo thư mục dữ liệu %s: %s"
+#: ../src/library/ImportQueuePage.vala:8
+msgid "Importing..."
+msgstr "Đang nhập…"
 
-#: src/AppDirs.vala:152
-msgid "Pictures"
-msgstr "Hình ảnh"
+#: ../src/library/ImportQueuePage.vala:67
+msgid "_Stop Import"
+msgstr "_Dừng nhập"
 
-#: src/AppDirs.vala:190
-#, c-format
-msgid "Unable to create temporary directory %s: %s"
-msgstr "Không thể tạo thư mục tạm %s: %s"
+#: ../src/library/ImportQueuePage.vala:68
+msgid "Stop importing photos"
+msgstr "Dừng nhập ảnh"
 
-#: src/AppDirs.vala:207 src/AppDirs.vala:223
-#, c-format
-msgid "Unable to create data subdirectory %s: %s"
-msgstr "Không thể tạo thư mục dữ liệu con %s: %s"
+#: ../src/library/ImportQueuePage.vala:124
+msgid "Preparing to import..."
+msgstr "Đang chuẩn bị nhập…"
 
-#: src/slideshow/TransitionEffects.vala:98
-msgid "(None)"
-msgstr ""
+#: ../src/library/ImportQueuePage.vala:151
+#, c-format
+msgid "Imported %s"
+msgstr "Đã nhập %s"
 
-#: src/slideshow/TransitionEffects.vala:287
-msgid "None"
-msgstr ""
+#: ../src/library/LastImportPage.vala:8
+msgid "Last Import"
+msgstr "Lần nhập gần nhất"
 
-#: src/slideshow/TransitionEffects.vala:339
-msgid "Random"
-msgstr ""
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:301
+msgid "_Import From Folder..."
+msgstr "_Nhập từ thư mục…"
 
-#: src/slideshow/Slideshow.vala:22
-msgid "Slideshow Transitions"
-msgstr "Hiệu ứng trình chiếu"
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:302
+msgid "Import photos from disk to library"
+msgstr "Nhập ảnh từ đĩa vào thư viện"
 
-#: src/Exporter.vala:232
-#, c-format
-msgid "Unable to generate a temporary file for %s: %s"
-msgstr ""
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:309
+msgid "Import From _Application..."
+msgstr "_Nhập từ ứng dụng…"
 
-#: src/Exporter.vala:299
-msgid "Exporting"
-msgstr "Đang xuất"
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:313
+msgid "Sort _Events"
+msgstr "Sắp xếp _Sự kiện"
 
-#: src/Exporter.vala:317
-#, c-format
-msgid "File %s already exists. Replace?"
-msgstr "Tập tin %s đã tồn tại. Thay thế?"
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:323
+msgid "Empty T_rash"
+msgstr "Xóa _thùng rác"
 
-#: src/Exporter.vala:319
-msgid "_Skip"
-msgstr ""
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:324
+msgid "Delete all photos in the trash"
+msgstr "Xóa tất cả ảnh trong sọt rác"
 
-#: src/Exporter.vala:319
-msgid "_Replace"
-msgstr ""
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:329
+msgid "View Eve_nt for Photo"
+msgstr "Xem sự _kiện của ảnh"
 
-#: src/Exporter.vala:319
-msgid "Replace _All"
-msgstr ""
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:333
+msgid "_Find"
+msgstr "Tìm _kiếm"
 
-#: src/Exporter.vala:319
-msgid "Export"
-msgstr "Xuất"
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:334
+msgid "Find photos and videos by search criteria"
+msgstr "Tìm kiếm ảnh và phim theo điều kiện đưa ra "
 
-#: src/SearchFilter.vala:593 src/SearchFilter.vala:594
-msgid "Photos"
-msgstr "Ảnh"
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:345 ../src/searches/Branch.vala:77
+#: ../src/sidebar/Tree.vala:185
+msgid "Ne_w Saved Search..."
+msgstr "Tạo tìm kiếm ghi lại _mới…"
 
-#: src/SearchFilter.vala:599 src/SearchFilter.vala:600
-msgid "Videos"
-msgstr "Video"
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:367
+msgid "_Photos"
+msgstr "Ả_nh"
 
-#: src/SearchFilter.vala:605
-msgid "RAW Photos"
-msgstr ""
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:371
+msgid "Even_ts"
+msgstr "Sự _kiện"
 
-#: src/SearchFilter.vala:606
-msgid "RAW photos"
-msgstr ""
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:390
+msgid "_Basic Information"
+msgstr "Thông tin cơ _bản"
 
-#: src/SearchFilter.vala:952
-#, c-format
-msgid "Error loading UI file %s: %s"
-msgstr ""
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:391
+msgid "Display basic information for the selection"
+msgstr "Hiện thông tin cơ bản cho phần chọn"
 
-#: src/SearchFilter.vala:969
-msgid "Type"
-msgstr ""
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:396
+msgid "E_xtended Information"
+msgstr "Thông tin mở rộng"
 
-#: src/publishing/Publishing.vala:16
-msgid "Publishing"
-msgstr ""
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:397
+msgid "Display extended information for the selection"
+msgstr "Hiện thông tin mở rộng cho phần đã chọn"
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:105
-msgid "The selected photos/videos were successfully published."
-msgstr ""
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:402
+msgid "_Search Bar"
+msgstr "Thanh _tìm kiếm"
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:107
-msgid "The selected videos were successfully published."
-msgstr ""
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:403
+msgid "Display the search bar"
+msgstr "Hiện thanh tìm kiếm"
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:109
-msgid "The selected photos were successfully published."
-msgstr ""
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:408
+msgid "S_idebar"
+msgstr "K_hung bên"
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:112
-msgid "The selected video was successfully published."
-msgstr ""
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:409
+msgid "Display the sidebar"
+msgstr "Hiển thị khung bên"
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:114
-msgid "The selected photo was successfully published."
-msgstr ""
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:667
+msgid "Import From Folder"
+msgstr "Nhập từ thư mục"
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:122
-msgid "Fetching account information..."
-msgstr ""
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:736
+msgid "Empty Trash"
+msgstr "Xóa thùng rác"
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:128
-msgid "Logging in..."
-msgstr "Đang đăng nhập..."
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:736
+msgid "Emptying Trash..."
+msgstr "Xóa thùng rác…"
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:183
-msgid "Publish Photos"
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:895
+#, c-format
+msgid ""
+"Shotwell is configured to import photos to your home directory.\n"
+"We recommend changing this in <span weight=\"bold\">Edit %s Preferences</"
+"span>.\n"
+"Do you want to continue importing photos?"
 msgstr ""
+"Shotwell được cấu hình để nhập ảnh từ thư mục cá nhân của bạn.\n"
+"Chúng tôi khuyên bạn thay đổi nó trong <span weight=\"bold\">Sửa %s Tùy "
+"thích</span>.\n"
+"Bạn có muốn tiếp tục nhập ảnh vào không?"
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:184
-msgid "Publish photos _to:"
-msgstr ""
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:898 ../ui/shotwell.glade.h:18
+msgid "Library Location"
+msgstr "Vị trí thư viện"
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:186
-msgid "Publish Videos"
-msgstr ""
+#. TODO: Specify which directory/file.
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:911
+msgid "Photos cannot be imported from this directory."
+msgstr "Không thể nhập ảnh từ thư mục này."
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:187
-msgid "Publish videos _to"
-msgstr ""
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:1199
+#, c-format
+msgid "%s (%d%%)"
+msgstr "%s (%d%%)"
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:189
-msgid "Publish Photos and Videos"
-msgstr ""
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:1243
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:1254
+msgid "Updating library..."
+msgstr "Đang cập nhật thư viện"
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:190
-msgid "Publish photos and videos _to"
-msgstr ""
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:1260
+msgid "Preparing to auto-import photos..."
+msgstr "Đang chuẩn bị tự động nhập ảnh…"
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:383
-msgid "Unable to publish"
-msgstr ""
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:1265
+msgid "Auto-importing photos..."
+msgstr "Tự động nhập ảnh…"
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:384
-#, c-format
-msgid ""
-"Shotwell cannot publish the selected items because you do not have a "
-"compatible publishing plugin enabled. To correct this, choose <b>Edit %s "
-"Preferences</b> and enable one or more of the publishing plugins on the "
-"<b>Plugins</b> tab."
-msgstr ""
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:1273
+msgid "Writing metadata to files..."
+msgstr "Đang ghi thông tin vào tập tin…"
 
-#: src/publishing/PublishingPluginHost.vala:11
-msgid "Preparing for upload"
-msgstr ""
+#: ../src/library/OfflinePage.vala:8
+msgid "Missing Files"
+msgstr "Tập tin bị thiếu"
 
-#: src/publishing/PublishingPluginHost.vala:12
-#, c-format
-msgid "Uploading %d of %d"
-msgstr "Đang tải lên %d trong số %d"
+#: ../src/library/OfflinePage.vala:106
+msgid "Deleting..."
+msgstr "Đang xóa…"
 
-#: src/publishing/PublishingPluginHost.vala:81
-#, c-format
-msgid "Publishing to %s can't continue because an error occurred:"
-msgstr ""
+#: ../src/library/TrashPage.vala:8
+msgid "Trash"
+msgstr "Sọt rác"
 
-#: src/publishing/PublishingPluginHost.vala:84
-msgid "To try publishing to another service, select one from the above menu."
-msgstr ""
+#: ../src/library/TrashPage.vala:108
+msgid "Trash is empty"
+msgstr "Sọt rác trống"
 
-#: src/sidebar/Tree.vala:199
-msgid "New _Tag..."
-msgstr ""
+#: ../src/library/TrashPage.vala:112
+msgid "Delete"
+msgstr "Xóa"
 
-#: plugins/common/RESTSupport.vala:424
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:971
-msgid "A temporary file needed for publishing is unavailable"
-msgstr ""
+#: ../src/library/TrashPage.vala:113
+msgid "Deleting Photos"
+msgstr "Xóa ảnh"
 
-#: plugins/common/RESTSupport.vala:1138
+#: ../src/main.vala:54
+#, c-format
 msgid ""
-"You have already logged in and out of a Google service during this Shotwell "
-"session.\n"
-"\n"
-"To continue publishing to Google services, quit and restart Shotwell, then "
-"try publishing again."
+"Your photo library is not compatible with this version of Shotwell. It "
+"appears it was created by Shotwell %s (schema %d). This version is %s "
+"(schema %d). Please use the latest version of Shotwell."
 msgstr ""
+"Thư viện ảnh của bạn không tương thích với phiên bản này của Shotwell. Nó có "
+"vẻ được tạo bởi Shotwell %s (lược đồ %d). Phiên bản này là %s (lược đồ %d). "
+"Vui lòng dùng bản Shotwell mới nhất."
 
-#: plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:57
+#: ../src/main.vala:59
+#, c-format
 msgid ""
-"You are not currently logged into YouTube.\n"
-"\n"
-"You must have already signed up for a Google account and set it up for use "
-"with YouTube to continue. You can set up most accounts by using your browser "
-"to log into the YouTube site at least once."
+"Shotwell was unable to upgrade your photo library from version %s (schema "
+"%d) to %s (schema %d). For more information please check the Shotwell Wiki "
+"at %s"
 msgstr ""
-"Bạn chưa đăng nhập vào Youtube.\n"
-"\n"
-"Bạn phải đăng nhập vào tài khoản Google và thiết lập để sử dụng Youtube. Bạn "
-"có thể thiết lập cho hầu hết các tài khoản bằng cách dùng trình duyệt đăng "
-"nhập vào Youtube ít nhất một lần."
+"Shotwell không thể nâng cấp thư viện ảnh của bạn từ phiên bản %s (lược đồ "
+"%d) lên %s (lược đồ %d). Để biết thêm chi tiết vui lòng xem Shotwell Wiki "
+"tại %s"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:362
+#: ../src/main.vala:65
+#, c-format
 msgid ""
-"A file required for publishing is unavailable. Publishing to Youtube can't "
-"continue."
+"Your photo library is not compatible with this version of Shotwell. It "
+"appears it was created by Shotwell %s (schema %d). This version is %s "
+"(schema %d). Please clear your library by deleting %s and re-import your "
+"photos."
 msgstr ""
+"Thư viện ảnh của bạn không tương thích với phiên bản này của Shotwell. Nó "
+"có vẻ được tạo bởi Shotwell %s (lược đồ %d). Phiên bản này là %s (lược đồ "
+"%d). Vui lòng xóa thư viện của bạn bằng cachs xóa %s và nhập lại các ảnh."
 
-#: plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:461
+#: ../src/main.vala:71
 #, c-format
-msgid "You are logged into YouTube as %s."
-msgstr "Bạn đã đăng nhập Youtube với tên %s."
+msgid "Unknown error attempting to verify Shotwell's database: %s"
+msgstr "Gặp lỗi chưa biết khi thẩm tra cơ sở dữ liệu của Shotwell: %s"
+
+#: ../src/main.vala:104
+msgid "Loading Shotwell"
+msgstr "Đang nạp Shotwell"
+
+#: ../src/main.vala:294
+msgid "Path to Shotwell's private data"
+msgstr "Đường dẫn đến dữ liệu riêng của Shotwell"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:463
+#: ../src/main.vala:294
+msgid "DIRECTORY"
+msgstr "THƯ MỤC"
+
+#: ../src/main.vala:298
+msgid "Do not monitor library directory at runtime for changes"
+msgstr "Đừng theo dõi thư mục thư viện lúc chạy cho thay đổi"
+
+#: ../src/main.vala:302
+msgid "Don't display startup progress meter"
+msgstr "Đừng hiển thị thanh đo diễn biến khởi động"
+
+#: ../src/main.vala:306
+msgid "Show the application's version"
+msgstr "Hiển thị phiên bản của ứng dụng"
+
+#. init GTK (valac has already called g_threads_init())
+#: ../src/main.vala:338
+msgid "[FILE]"
+msgstr "[TẬP-TIN]"
+
+#: ../src/main.vala:342
 #, c-format
-msgid "Videos will appear in '%s'"
-msgstr "Video sẽ xuất hiện trong '%s'"
+msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
+msgstr "Chạy “%s --help” để xem danh sách đầy đủ các tùy chỉnh dòng lệnh.\n"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:495
-msgid "Public listed"
-msgstr ""
+#: ../src/photos/BmpSupport.vala:32
+msgid "BMP"
+msgstr "BMP"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:496
-msgid "Public unlisted"
-msgstr ""
+#: ../src/photos/JfifSupport.vala:84
+msgid "JPEG"
+msgstr "JPEG"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:497
-msgid "Private"
-msgstr "Riêng tư"
+#: ../src/photos/JfifSupport.vala:185
+#, c-format
+msgid "Low (%d%%)"
+msgstr "Thấp (%d%%)"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/shotwell-publishing.vala:26
-msgid "Core Publishing Services"
-msgstr ""
+#: ../src/photos/JfifSupport.vala:188
+#, c-format
+msgid "Medium (%d%%)"
+msgstr "Trung bình (%d%%)"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:61
-msgid ""
-"You are not currently logged into Flickr.\n"
-"\n"
-"Click Login to log into Flickr in your Web browser. You will have to "
-"authorize Shotwell Connect to link to your Flickr account."
-msgstr ""
+#: ../src/photos/JfifSupport.vala:191
+#, c-format
+msgid "High (%d%%)"
+msgstr "Cao (%d%%)"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:63
-msgid ""
-"You have already logged in and out of Flickr during this Shotwell session.\n"
-"To continue publishing to Flickr, quit and restart Shotwell, then try "
-"publishing again."
-msgstr ""
+#: ../src/photos/JfifSupport.vala:194
+#, c-format
+msgid "Maximum (%d%%)"
+msgstr "Tối đa (%d%%)"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:375
-msgid "Preparing for login..."
-msgstr ""
+#: ../src/photos/PngSupport.vala:30
+msgid "PNG"
+msgstr "PNG"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:444
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:595
-msgid ""
-"A file required for publishing is unavailable. Publishing to Flickr can't "
-"continue."
-msgstr ""
+#: ../src/photos/RawSupport.vala:134
+msgid "RAW"
+msgstr "RAW"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:457
-msgid "Verifying authorization..."
-msgstr ""
+#: ../src/photos/TiffSupport.vala:86
+msgid "TIFF"
+msgstr "TIFF"
+
+#: ../src/publishing/Publishing.vala:16
+msgid "Publishing"
+msgstr "Xuất bản"
+
+#: ../src/publishing/PublishingPluginHost.vala:11
+msgid "Preparing for upload"
+msgstr "Chuẩn bị xuất bản…"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1153
+#: ../src/publishing/PublishingPluginHost.vala:12
 #, c-format
-msgid ""
-"You are logged into Flickr as %s.\n"
-"\n"
-msgstr ""
+msgid "Uploading %d of %d"
+msgstr "Đang tải lên %d trong số %d"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1155
+#: ../src/publishing/PublishingPluginHost.vala:81
 #, c-format
-msgid ""
-"Your free Flickr account limits how much data you can upload per month.\n"
-"This month, you have %d megabytes remaining in your upload quota."
-msgstr ""
+msgid "Publishing to %s can't continue because an error occurred:"
+msgstr "Việc xuất bản đến %s không thể tiếp tục bởi vì có lỗi phát sinh:"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1157
-msgid "Your Flickr Pro account entitles you to unlimited uploads."
-msgstr ""
+#: ../src/publishing/PublishingPluginHost.vala:84
+msgid "To try publishing to another service, select one from the above menu."
+msgstr "Thử xuất bản đến các dịch vụ khác, chọn một từ trình đơn bên trên."
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1162
-msgid "Photos _visible to:"
-msgstr ""
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:105
+msgid "The selected photos/videos were successfully published."
+msgstr "Ảnh/Phim đã chọn được xuất bản thành công."
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1164
-msgid "Videos _visible to:"
-msgstr ""
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:107
+msgid "The selected videos were successfully published."
+msgstr "Phim đã chọn được xuất bản thành công."
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1167
-msgid "Photos and videos _visible to:"
-msgstr ""
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:109
+msgid "The selected photos were successfully published."
+msgstr "Ảnh đã chọn được xuất bản thành công."
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1207
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1234
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:1182
-msgid "Everyone"
-msgstr "Mọi người"
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:112
+msgid "The selected video was successfully published."
+msgstr "Phim đã chọn được xuất bản thành công."
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1208
-msgid "Friends & family only"
-msgstr ""
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:114
+msgid "The selected photo was successfully published."
+msgstr "Ảnh đã chọn được xuất bản thành công."
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1209
-msgid "Family only"
-msgstr ""
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:122
+msgid "Fetching account information..."
+msgstr "Đang lấy thông tin tài khoản…"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1210
-msgid "Friends only"
-msgstr ""
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:128
+msgid "Logging in..."
+msgstr "Đang đăng nhập…"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1211
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:1180
-msgid "Just me"
-msgstr "Cá nhân tôi"
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:185
+msgid "Publish Photos"
+msgstr "Xuất bản ảnh"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1229
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1246
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:107
-msgid "500 x 375 pixels"
-msgstr "500 x 375 điểm ảnh"
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:186
+msgid "Publish photos _to:"
+msgstr "Xuất bản ảnh _lên:"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1230
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1247
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:108
-msgid "1024 x 768 pixels"
-msgstr "1024 x 768 điểm ảnh"
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:188
+msgid "Publish Videos"
+msgstr "Xuất bản phim"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1231
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1248
-msgid "2048 x 1536 pixels"
-msgstr "2048 x 1536 điểm ảnh"
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:189
+msgid "Publish videos _to"
+msgstr "Xuất bản phim _lên"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1232
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1249
-msgid "4096 x 3072 pixels"
-msgstr "4096 x 3072 điểm ảnh"
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:191
+msgid "Publish Photos and Videos"
+msgstr "Xuất bản phim và ảnh"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:746
-#, c-format
-msgid "Creating album %s..."
-msgstr ""
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:192
+msgid "Publish photos and videos _to"
+msgstr "Xuất bản phim và ảnh _lên"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:917
-msgid "An error message occurred when publishing to Piwigo. Please try again."
-msgstr ""
+#. There are no enabled publishing services that accept this media type,
+#. warn the user.
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:360
+msgid "Unable to publish"
+msgstr "Không thể xuất bản"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:998
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:361
+#, c-format
 msgid ""
-"Enter the URL of your Piwigo photo library as well as the username and "
-"password associated with your Piwigo account for that library."
+"Shotwell cannot publish the selected items because you do not have a "
+"compatible publishing plugin enabled. To correct this, choose <b>Edit %s "
+"Preferences</b> and enable one or more of the publishing plugins on the "
+"<b>Plugins</b> tab."
 msgstr ""
+"Shotwell không thể xuất bản các hạng mục đã chọn bởi vì bạn không có phần bổ "
+"xung xuất bản tương thích nào được bật cả. Để sửa chữa, hãy chọn <b>Sửa %s "
+"Tùy thích</b> rồi bật một hay nhiều phần bổ xung xuất bản trên bảng <b>Phần "
+"bổ xung</b>."
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:999
-msgid ""
-"Shotwell cannot contact your Piwigo photo library. Please verify the URL you "
-"entered"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/Branch.vala:68
+msgid "Saved Searches"
+msgstr "Tìm kiếm đã lưu"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1000
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:590
-msgid "Username and/or password invalid. Please try again"
-msgstr ""
+#. Ordering must correspond with SearchConditionText.Context
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:168
+msgid "contains"
+msgstr "có chứa"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1032
-#, c-format
-msgid "Invalid URL"
-msgstr ""
+#. Ordering must correspond with Context
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:169
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:500
+msgid "is exactly"
+msgstr "đúng bằng"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1037
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:620
-#, c-format
-msgid "Invalid User Name or Password"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:170
+msgid "starts with"
+msgstr "bắt đầu bằng"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1127
-#: plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:59
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:61
-msgid "Shotwell Connect"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:171
+msgid "ends with"
+msgstr "kết thúc với"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1235
-msgid "Admins, Family, Friends, Contacts"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:172
+msgid "does not contain"
+msgstr "không chứa"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1236
-msgid "Admins, Family, Friends"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:173
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:504
+msgid "is not set"
+msgstr "chưa được đặt"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1237
-msgid "Admins, Family"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:174
+msgid "is set"
+msgstr "được đặt"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1238
-msgid "Admins"
-msgstr ""
+#. Ordering must correspond with SearchConditionMediaType.Context
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:248
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:379
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:444
+msgid "is"
+msgstr "là"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:58
-msgid ""
-"You are not currently logged into Picasa Web Albums.\n"
-"\n"
-"Click Login to log into Picasa Web Albums in your Web browser. You will have "
-"to authorize Shotwell Connect to link to your Picasa Web Albums account."
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:249
+msgid "is not"
+msgstr "không là"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:361
-msgid ""
-"A file required for publishing is unavailable. Publishing to Picasa can't "
-"continue."
-msgstr ""
+#. Ordering must correspond with SearchConditionMediaType.MediaType
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:255
+msgid "any photo"
+msgstr "mọi ảnh"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:379
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:347
-msgid "Creating album..."
-msgstr "Đang tạo album..."
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:256
+msgid "a raw photo"
+msgstr "ảnh thô"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:659
-#, c-format
-msgid "You are logged into Picasa Web Albums as %s."
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:257
+msgid "a video"
+msgstr "một phim"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:665
-msgid "Videos will appear in:"
-msgstr "Video sẽ xuất hiện trong:"
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:311
+msgid "has"
+msgstr "có"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:670
-msgid "Photos will appear in:"
-msgstr "Ảnh sẽ xuất hiện trong:"
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:312
+msgid "has no"
+msgstr "không có"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:746
-msgid "Small (640 x 480 pixels)"
-msgstr "Nhỏ (640 x 480 điểm ảnh)"
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:317
+msgid "modifications"
+msgstr "sửa đổi"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:747
-msgid "Medium (1024 x 768 pixels)"
-msgstr "Trung bình (1024 x 768 điểm ảnh)"
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:318
+msgid "internal modifications"
+msgstr "sửa đổi bên trong"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:748
-msgid "Recommended (1600 x 1200 pixels)"
-msgstr "Nên dùng (1600 x 1200 điểm ảnh)"
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:319
+msgid "external modifications"
+msgstr "sửa đổi bên ngoài"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:749
-msgid "Google+ (2048 x 1536 pixels)"
-msgstr ""
+#. Ordering must correspond with SearchConditionFlagged.State
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:373
+msgid "flagged"
+msgstr "đánh thẻ"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:63
-msgid ""
-"You are not currently logged into Facebook.\n"
-"\n"
-"If you don't yet have a Facebook account, you can create one during the "
-"login process. During login, Shotwell Connect may ask you for permission to "
-"upload photos and publish to your feed. These permissions are required for "
-"Shotwell Connect to function."
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:374
+msgid "not flagged"
+msgstr "không được đánh thẻ"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:65
-msgid ""
-"You have already logged in and out of Facebook during this Shotwell "
-"session.\n"
-"To continue publishing to Facebook, quit and restart Shotwell, then try "
-"publishing again."
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:437
+msgid "and higher"
+msgstr "và cao hơn"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:86
-msgid "Standard (720 pixels)"
-msgstr "Chuẩn (720 điểm ảnh)"
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:438
+msgid "only"
+msgstr "chỉ"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:89
-msgid "Large (2048 pixels)"
-msgstr "Rộng (2048 điểm ảnh)"
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:439
+msgid "and lower"
+msgstr "và thấp hơn"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:254
-msgid "Testing connection to Facebook..."
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:501
+msgid "is after"
+msgstr "sau"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:374
-msgid ""
-"A file required for publishing is unavailable. Publishing to Facebook can't "
-"continue."
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:502
+msgid "is before"
+msgstr "trước"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:1019
-#, c-format
-msgid ""
-"You are logged into Facebook as %s.\n"
-"\n"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:503
+msgid "is between"
+msgstr "giữa"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:1020
-msgid "Where would you like to publish the selected photos?"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:516
+msgid "and"
+msgstr "và"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:1021
-msgid "Upload _size:"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:697
+msgid "Search"
+msgstr "Tìm"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:1181
-msgid "Friends"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:702
+msgid "Cancel"
+msgstr "Hủy bỏ"
 
-#: plugins/shotwell-transitions/CrumbleEffect.vala:20
-msgid "Crumble"
-msgstr "Crumble"
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:703
+msgid "OK"
+msgstr "Đồng ý"
 
-#: plugins/shotwell-transitions/ChessEffect.vala:20
-msgid "Chess"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:721
+msgid "any"
+msgstr "bất kỳ"
 
-#: plugins/shotwell-transitions/CirclesEffect.vala:20
-msgid "Circles"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:722
+msgid "all"
+msgstr "tất cả"
 
-#: plugins/shotwell-transitions/BlindsEffect.vala:20
-msgid "Blinds"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:723
+msgid "none"
+msgstr "không gì cả"
 
-#: plugins/shotwell-transitions/StripesEffect.vala:20
-msgid "Stripes"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SearchBoolean.vala:157
+msgid "Any text"
+msgstr "Chữ bất kỳ"
 
-#: plugins/shotwell-transitions/ClockEffect.vala:20
-msgid "Clock"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SearchBoolean.vala:160
+msgid "Title"
+msgstr "Tựa đề"
 
-#: plugins/shotwell-transitions/CircleEffect.vala:20
-msgid "Circle"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SearchBoolean.vala:163
+msgid "Tag"
+msgstr "Thẻ"
 
-#: plugins/shotwell-transitions/shotwell-transitions.vala:28
-msgid "Core Slideshow Transitions"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SearchBoolean.vala:166
+msgid "Comment"
+msgstr "Ghi chú"
 
-#: plugins/shotwell-transitions/shotwell-transitions.vala:75
-msgid "Copyright 2010 Maxim Kartashev, Copyright 2011-2013 Yorba Foundation"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SearchBoolean.vala:169
+msgid "Event name"
+msgstr "Tên sự kiện"
 
-#: plugins/shotwell-transitions/SlideEffect.vala:20
-msgid "Slide"
-msgstr "Slide"
+#: ../src/searches/SearchBoolean.vala:172
+msgid "File name"
+msgstr "Tên tập tin"
 
-#: plugins/shotwell-transitions/FadeEffect.vala:20
-msgid "Fade"
-msgstr "Fade"
+#: ../src/searches/SearchBoolean.vala:175
+msgid "Media type"
+msgstr "Kiểu đa phương tiện"
 
-#: plugins/shotwell-transitions/SquaresEffect.vala:20
-msgid "Squares"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SearchBoolean.vala:178
+msgid "Flag state"
+msgstr "Trạng thái cờ"
 
-#: plugins/shotwell-data-imports/shotwell-data-imports.vala:22
-msgid "Core Data Import Services"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SearchBoolean.vala:181
+msgid "Photo state"
+msgstr "Trạng thái ảnh"
 
-#: plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:56
-msgid ""
-"Welcome to the F-Spot library import service.\n"
-"\n"
-"Please select a library to import, either by selecting one of the existing "
-"libraries found by Shotwell or by selecting an alternative F-Spot database "
-"file."
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SearchBoolean.vala:187
+msgid "Date"
+msgstr "Ngày"
 
-#: plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:58
-msgid ""
-"Welcome to the F-Spot library import service.\n"
-"\n"
-"Please select an F-Spot database file."
-msgstr ""
+#: ../src/sidebar/Tree.vala:189
+msgid "New _Tag..."
+msgstr "_Thẻ mới…"
 
-#: plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:60
-msgid "Manually select an F-Spot database file to import:"
-msgstr ""
+#: ../src/slideshow/Slideshow.vala:22
+msgid "Slideshow Transitions"
+msgstr "Hiệu ứng trình chiếu"
 
-#: plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:62
-msgid ""
-"Cannot open the selected F-Spot database file: the file does not exist or is "
-"not an F-Spot database"
-msgstr ""
+#: ../src/slideshow/TransitionEffects.vala:98
+msgid "(None)"
+msgstr "(Không có)"
 
-#: plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:64
-msgid ""
-"Cannot open the selected F-Spot database file: this version of the F-Spot "
-"database is not supported by Shotwell"
-msgstr ""
+#: ../src/slideshow/TransitionEffects.vala:287
+msgid "None"
+msgstr "Không có"
 
-#: plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:66
-msgid ""
-"Cannot read the selected F-Spot database file: error while reading tags table"
-msgstr ""
+#: ../src/slideshow/TransitionEffects.vala:339
+msgid "Random"
+msgstr "Ngẫu nhiên"
 
-#: plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:68
-msgid ""
-"Cannot read the selected F-Spot database file: error while reading photos "
-"table"
-msgstr ""
+#: ../src/tags/Branch.vala:127
+msgid "Tags"
+msgstr "Thẻ"
 
-#: plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:70
-#, c-format
-msgid ""
-"Shotwell has found %d photos in the F-Spot library and is currently "
-"importing them. Duplicates will be automatically detected and removed.\n"
-"\n"
-"You can close this dialog and start using Shotwell while the import is "
-"taking place in the background."
-msgstr ""
+#: ../ui/set_background_dialog.glade.h:1
+msgid "Set as Desktop Background"
+msgstr "Đặt làm ảnh màn hình nền"
 
-#: plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:84
-#, c-format
-msgid "F-Spot library: %s"
-msgstr ""
+#: ../ui/set_background_dialog.glade.h:2
+#: ../ui/set_background_slideshow_dialog.glade.h:6
+msgid "Use for Desktop"
+msgstr "Dùng cho màn hình nền"
 
-#: plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:416
-msgid "Preparing to import"
-msgstr ""
+#: ../ui/set_background_dialog.glade.h:3
+#: ../ui/set_background_slideshow_dialog.glade.h:7
+msgid "Use for Lock Screen"
+msgstr "Dùng cho màn hình khóa"
 
-#: ui/set_background_dialog.glade:14
+#: ../ui/set_background_slideshow_dialog.glade.h:1
 msgid "Set as Desktop Slideshow"
-msgstr ""
+msgstr "Đặt làm trình diễn trên màn hình nền"
 
-#: ui/set_background_dialog.glade:55
-msgid "Generate desktop background slideshow"
-msgstr ""
-
-#: ui/set_background_dialog.glade:82
+#: ../ui/set_background_slideshow_dialog.glade.h:2
 msgid "Show each photo for"
-msgstr ""
+msgstr "Hiển thị từng ảnh cho"
 
-#: ui/set_background_dialog.glade:94
+#: ../ui/set_background_slideshow_dialog.glade.h:3
 msgid "period of time"
-msgstr ""
+msgstr "thời điểm kết thúc"
 
-#: ui/set_background_dialog.glade:116
-msgid "How long each photo is shown on the desktop background"
-msgstr ""
+#: ../ui/set_background_slideshow_dialog.glade.h:4
+msgid "Generate desktop background slideshow"
+msgstr "Tạo bản trình chiếu trên màn hình nền"
 
-#: ui/shotwell.glade:7
-msgid "Search"
-msgstr "Tìm"
+#: ../ui/set_background_slideshow_dialog.glade.h:5
+msgid "How long each photo is shown on the desktop background"
+msgstr "Mỗi ảnh trên màn hình nền được chiếu trong vòng bao lâu"
 
-#: ui/shotwell.glade:47
+#: ../ui/shotwell.glade.h:1
 msgid "_Name of search:"
-msgstr ""
+msgstr "_Tên tìm kiếm:"
 
-#: ui/shotwell.glade:108
+#: ../ui/shotwell.glade.h:2
 msgid "_Match"
-msgstr ""
+msgstr "_Khớp"
 
-#: ui/shotwell.glade:137
+#: ../ui/shotwell.glade.h:3
 msgid "of the following:"
-msgstr ""
+msgstr "thứ sau đây:"
 
-#: ui/shotwell.glade:218
+#: ../ui/shotwell.glade.h:4
 msgid "<b>Printed Image Size</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Cỡ ảnh được in</b>"
 
-#: ui/shotwell.glade:235
+#: ../ui/shotwell.glade.h:5
 msgid "Use a _standard size:"
-msgstr ""
+msgstr "Dùng cỡ ch_uẩn:"
 
-#: ui/shotwell.glade:278
+#: ../ui/shotwell.glade.h:6
 msgid "Use a c_ustom size:"
-msgstr ""
+msgstr "Dùng cỡ tù_y chọn:"
 
-#: ui/shotwell.glade:368
+#: ../ui/shotwell.glade.h:7
 msgid "_Match photo aspect ratio"
-msgstr ""
+msgstr "_Khớp về tỷ lệ hình thể ảnh"
 
-#: ui/shotwell.glade:392
+#: ../ui/shotwell.glade.h:8
 msgid "_Autosize:"
-msgstr ""
+msgstr "Cỡ _tự động:"
 
-#: ui/shotwell.glade:432
+#: ../ui/shotwell.glade.h:9
 msgid "<b>Titles</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Tựa đề</b>"
 
-#: ui/shotwell.glade:449
+#: ../ui/shotwell.glade.h:10
 msgid "Print image _title"
-msgstr ""
+msgstr "In _tựa đề ảnh"
 
-#: ui/shotwell.glade:493
+#: ../ui/shotwell.glade.h:11
 msgid "<b>Pixel Resolution</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Phân giải điểm ảnh</b>"
 
-#: ui/shotwell.glade:513
+#: ../ui/shotwell.glade.h:12
 msgid "_Output photo at:"
-msgstr ""
+msgstr "_Xuất ảnh tại:"
 
-#: ui/shotwell.glade:548
+#: ../ui/shotwell.glade.h:13
 msgid "pixels per inch"
-msgstr ""
-
-#: ui/shotwell.glade:581 ui/shotwell.glade:623
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_authentication_pane.glade:27
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_authentication_pane.glade:27
-msgid "label"
-msgstr "nhãn"
+msgstr "điểm ảnh mỗi insơ"
 
-#: ui/shotwell.glade:719
+#: ../ui/shotwell.glade.h:15
 msgid "Shotwell Preferences"
 msgstr "Tùy chỉnh Shotwell"
 
-#: ui/shotwell.glade:796
+#: ../ui/shotwell.glade.h:16
 msgid "white"
 msgstr "trắng"
 
-#: ui/shotwell.glade:823
+#: ../ui/shotwell.glade.h:17
 msgid "black"
 msgstr "đen"
 
-#: ui/shotwell.glade:871
+#: ../ui/shotwell.glade.h:19
 msgid "_Watch library directory for new files"
 msgstr "_Phát hiện tập tin mới trong thư viện"
 
-#: ui/shotwell.glade:900
+#: ../ui/shotwell.glade.h:20
 msgid "Metadata"
 msgstr "Thông tin"
 
-#: ui/shotwell.glade:920
+#: ../ui/shotwell.glade.h:21
 msgid "Write tags, titles, and other _metadata to photo files"
 msgstr "_Ghi thẻ, tựa đề, và các thông tin khác lên tập tin ảnh"
 
-#: ui/shotwell.glade:946
+#: ../ui/shotwell.glade.h:22
 msgid "Display"
 msgstr "Hiển thị"
 
-#: ui/shotwell.glade:967
+#: ../ui/shotwell.glade.h:23
 msgid "_Import photos to:"
 msgstr "Nhập ảnh _vào:"
 
-#: ui/shotwell.glade:990
+#: ../ui/shotwell.glade.h:24
 msgid "_Background:"
 msgstr "Ảnh _nền:"
 
-#: ui/shotwell.glade:1013
+#: ../ui/shotwell.glade.h:25
 msgid "Importing"
 msgstr "Nhập ảnh"
 
-#: ui/shotwell.glade:1036
+#: ../ui/shotwell.glade.h:26
 msgid "_Directory structure:"
 msgstr "_Cấu trúc thư mục:"
 
-#: ui/shotwell.glade:1075
+#: ../ui/shotwell.glade.h:27
 msgid "_Pattern:"
 msgstr "_Mẫu:"
 
-#: ui/shotwell.glade:1157
+#: ../ui/shotwell.glade.h:28
 msgid "Example:"
 msgstr "Ví dụ:"
 
-#: ui/shotwell.glade:1174
+#: ../ui/shotwell.glade.h:29
 msgid "R_ename imported files to lowercase"
 msgstr "Đổi _tên tập tin đã nhập sang chữ thường"
 
-#: ui/shotwell.glade:1203
+#: ../ui/shotwell.glade.h:30
 msgid "RAW Developer"
-msgstr ""
+msgstr "RAW Developer"
 
-#: ui/shotwell.glade:1238
+#: ../ui/shotwell.glade.h:31
 msgid "De_fault:"
-msgstr ""
+msgstr "_Mặc định:"
 
-#: ui/shotwell.glade:1292
+#: ../ui/shotwell.glade.h:33
 msgid "E_xternal photo editor:"
 msgstr "Chương trình sửa ảnh _khác:"
 
-#: ui/shotwell.glade:1308
+#: ../ui/shotwell.glade.h:34
 msgid "External _RAW editor:"
 msgstr "Chương trình sửa ảnh RAW:"
 
-#: ui/shotwell.glade:1373
+#: ../ui/shotwell.glade.h:35
 msgid "External Editors"
 msgstr "Chương trình khác"
 
-#: ui/shotwell.glade:1400
+#: ../ui/shotwell.glade.h:36
 msgid "Plugins"
 msgstr "Trình cắm"
 
-#: ui/shotwell.glade:1469
+#: ../ui/shotwell.glade.h:37
 msgid "_Delay:"
-msgstr ""
+msgstr "Khoảng _trễ:"
 
-#: ui/shotwell.glade:1485
+#: ../ui/shotwell.glade.h:38
 msgid "_Transition effect:"
-msgstr ""
+msgstr "Hiệu ứng ch_uyển:"
 
-#: ui/shotwell.glade:1501
+#: ../ui/shotwell.glade.h:39
 msgid "Transition d_elay:"
-msgstr ""
+msgstr "Tạ_m nghỉ giữa hai lần chuyển:"
 
-#: ui/shotwell.glade:1513
+#: ../ui/shotwell.glade.h:40
 msgid "Show t_itle"
-msgstr ""
+msgstr "Hiện tự_a đề"
 
-#: ui/shotwell.glade:1603 ui/shotwell.glade:1616
+#: ../ui/shotwell.glade.h:41
 msgid "seconds"
 msgstr "giây"
 
-#: ui/shotwell.glade:1696
-msgid "_Login"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/facebook_publishing_options_pane.glade:21
-msgid ""
-" (text depends on fb username and is modified in the app - \n"
-"anything put into this field won't display)"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/facebook_publishing_options_pane.glade:39
-msgid "Publish to an e_xisting album:"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/facebook_publishing_options_pane.glade:57
-msgid "Create a _new album named:"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/facebook_publishing_options_pane.glade:139
-msgid "Videos and new photo albums _visible to:"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/facebook_publishing_options_pane.glade:175
-#: plugins/shotwell-publishing/flickr_publishing_options_pane.glade:102
-#: plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade:178
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade:226
-msgid ""
-"_Remove location, camera, and other identifying information before uploading"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/facebook_publishing_options_pane.glade:197
-#: plugins/shotwell-publishing/flickr_publishing_options_pane.glade:137
-#: plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade:229
-#: plugins/shotwell-publishing/youtube_publishing_options_pane.glade:99
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_publishing_options_pane.glade:116
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade:115
-msgid "_Logout"
-msgstr "Đăng _xuất"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/facebook_publishing_options_pane.glade:212
-#: plugins/shotwell-publishing/flickr_publishing_options_pane.glade:153
-#: plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade:243
-#: plugins/shotwell-publishing/youtube_publishing_options_pane.glade:115
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_publishing_options_pane.glade:134
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade:129
-msgid "_Publish"
-msgstr "_Xuất bản"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/flickr_pin_entry_pane.glade:16
-msgid ""
-"Enter the confirmation number which appears after you log into Flickr in "
-"your Web browser."
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/flickr_pin_entry_pane.glade:37
-msgid "Authorization _Number:"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/flickr_publishing_options_pane.glade:19
-msgid ""
-"You are logged into Flickr as (name).\n"
-"\n"
-"(this label's string is populated and set inside the code, \n"
-"so changes made here will not display)"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/flickr_publishing_options_pane.glade:44
-msgid "_visibility label (populated in the code)"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/flickr_publishing_options_pane.glade:61
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_publishing_options_pane.glade:60
-msgid "Photo _size:"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade:18
-msgid ""
-"'you are logged in as $name'\n"
-"(populated in the application code)"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade:75
-msgid "An _existing album:"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade:94
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade:52
-msgid "A _new album named:"
-msgstr "Tê_n mới của album:"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade:113
-msgid "L_ist album in public gallery"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade:134
-msgid ""
-"$mediatype will appear in\n"
-"(populated in code)"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade:150
-msgid "Photo _size preset:"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_authentication_pane.glade:49
-msgid "_URL of your Piwigo photo library"
-msgstr "Địa chỉ _URL của thư viện ảnh Piwigo"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_authentication_pane.glade:59
-msgid "User _name"
-msgstr "Tê_n người dùng"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_authentication_pane.glade:73
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_authentication_pane.glade:59
-msgid "_Password"
-msgstr "_Mật khẩu"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_authentication_pane.glade:130
-msgid "_Remember Password"
-msgstr "_Nhớ mật khẩu"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_authentication_pane.glade:151
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_authentication_pane.glade:107
-msgid "Login"
-msgstr "Đăng nhập"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade:40
-msgid "An _existing category:"
-msgstr "Một mục lục đã _tồn tại:"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade:121
-msgid "Photos will be _visible by:"
-msgstr "Ảnh sẽ được hiển thị _bởi:"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade:149
-msgid "Photo size:"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade:176
-msgid "within category:"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade:210
-msgid "Album comment:"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade:242
-msgid "_If a title is set and comment unset, use title as comment"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade:258
-msgid "_Do no upload tags"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade:278
-msgid "Logout"
-msgstr "Đăng xuất"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/youtube_publishing_options_pane.glade:55
-msgid "Video privacy _setting:"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:38
-msgid "Copyright 2012 BJA Electronics"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:109
-msgid "1280 x 853 pixels"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:313
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:323
-#, c-format
-msgid "'%s' isn't a valid response to an OAuth authentication request"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:561
-msgid ""
-"TumblrPublisher: start( ): can't start; this publisher is not restartable."
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:589
-msgid "Enter the username and password associated with your Tumblr account."
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:639
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:760
-#, c-format
-msgid "Could not load UI: %s"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:742
-#, c-format
-msgid ""
-"You are logged into Tumblr as %s.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/YandexPublishing.vala:24
-msgid "Copyright 2010+ Evgeniy Polyakov <zbr ioremap net>"
-msgstr "Copyright 2010+ Evgeniy Polyakov <zbr ioremap net>"
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/YandexPublishing.vala:27
-msgid "Visit the Yandex.Fotki web site"
-msgstr "Xem trang web của Yandex.Fotki"
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/YandexPublishing.vala:635
-msgid "You are not currently logged into Yandex.Fotki."
-msgstr "Hiện bạn chưa đăng nhập vào Yandex.Fotki."
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_authentication_pane.glade:49
-msgid "_Email address"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_publishing_options_pane.glade:19
-msgid ""
-"You are logged into Tumblr as (name).\n"
-"\n"
-"(this label's string is populated and set inside the code, \n"
-"so changes made here will not display)"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_publishing_options_pane.glade:43
-msgid "Blogs:"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade:24
-msgid "_Albums (or write new):"
-msgstr "_Album (hoặc ghi mới):"
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade:38
-msgid "Access _type:"
-msgstr "_Kiểu truy cập:"
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade:81
-msgid "Disable _comments"
-msgstr "Tắt _bình luận"
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade:96
-msgid "_Forbid downloading original photo"
-msgstr "_Không cho tải ảnh gốc"
+#~ msgid "Shotwell is configured to import photos to your home directory.\n"
+#~ msgstr "Shotwell được cấu hình để nhập ảnh vào thư mục chính của bạn.\n"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]