[shotwell] Upload Catalan translationcommit 93f3e148ab06e267b4719d29538325a55c571cba
Author: Pau Iranzo <paugnu gmail com>
Date:  Tue Mar 17 04:01:41 2015 -0400

  Upload Catalan translation

 po/ca.po | 5803 ++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 3146 insertions(+), 2657 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 41c0145..0c7dd17 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -13,654 +13,1456 @@
 # jodufi <jodufi gmail com>, 2012
 # jodufi <jodufi gmail com>, 2011
 # lsbeeler <lucas yorba org>, 2011
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: shotwell-0.15\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: shotwell yorba org\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-09-20 11:55-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-09-20 19:30+0000\n"
-"Last-Translator: Adolfo Jayme Barrientos <fitoschido ubuntu com>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=shotwell&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-16 23:45+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-17 07:17+0100\n"
+"Last-Translator: Pau Iranzo <paugnu gmail com>\n"
 "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/projects/p/shotwell/";
 "language/ca/)\n"
+"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: ca\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
-#: src/Event.vala:737
-#, c-format
-msgid "Event %s"
-msgstr "Esdeveniment %s"
+#: ../plugins/common/RESTSupport.vala:424
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:968
+msgid "A temporary file needed for publishing is unavailable"
+msgstr "No està disponible un fitxer temporal que cal per publicar"
 
-#: src/camera/Branch.vala:87
-msgid "Cameras"
-msgstr "Càmeres"
+#: ../plugins/common/RESTSupport.vala:1138
+msgid ""
+"You have already logged in and out of a Google service during this Shotwell "
+"session.\n"
+"\n"
+"To continue publishing to Google services, quit and restart Shotwell, then "
+"try publishing again."
+msgstr ""
+"Ja us heu connectat i desconnectat als serveis de Google durant aquesta "
+"sessió del Shotwell.\n"
+"\n"
+"Per continuar publicant als serveis de Google, sortiu i reinicieu el "
+"Shotwell i proveu a publicar de nou."
 
-#: src/camera/Branch.vala:101 src/camera/ImportPage.vala:711
-#: src/camera/ImportPage.vala:727 src/photos/RawSupport.vala:300
-#: src/MediaPage.vala:425
-msgid "Camera"
-msgstr "Càmera"
+#: ../plugins/common/Resources.vala:9
+msgid "Visit the Shotwell home page"
+msgstr "Visiteu la pàgina web del Shotwell"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:312 src/Properties.vala:227
-#, c-format
-msgid "RAW+JPEG"
-msgstr "RAW+JPEG"
+#: ../plugins/common/Resources.vala:28 ../src/AppWindow.vala:705
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Pau Iranzo <paugnu gmail com>, 2015"
+
+#: ../plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:34
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:32
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:34
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:32
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:32
+#: ../plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:32
+#: ../src/Resources.vala:27
+msgid "Copyright 2009-2015 Yorba Foundation"
+msgstr "Copyright 2009-2015 Yorba Foundation"
+
+#: ../plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:56
+msgid ""
+"Welcome to the F-Spot library import service.\n"
+"\n"
+"Please select a library to import, either by selecting one of the existing "
+"libraries found by Shotwell or by selecting an alternative F-Spot database "
+"file."
+msgstr ""
+"Benvingut al servei d'importació de biblioteques de F-Spot\n"
+"\n"
+"Per favor triau una biblioteca a importar, ja sigui triant una de les "
+"biblioteques trobades per Shotwell o bé seleccionant un fitxer de biblioteca "
+"F-Spot alternatiu."
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:459
+#: ../plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:58
 msgid ""
-"Unable to unmount camera. Try unmounting the camera from the file manager."
+"Welcome to the F-Spot library import service.\n"
+"\n"
+"Please select an F-Spot database file."
 msgstr ""
-"No s'ha pogut desmuntar la càmera. Intenteu desmuntar-la des del gestor de "
-"fitxers."
+"Benvingut al servei d'importació de biblioteques de l'F-Spot.\n"
+"\n"
+"Seleccioneu un fitxer de base de dades de l'F-Spot."
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:776
-msgid "Hide photos already imported"
-msgstr "Amaga les fotografies que ja s'hagin importat"
+#: ../plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:60
+msgid "Manually select an F-Spot database file to import:"
+msgstr "Seleccionar manualment un fitxer de biblioteca F-Spot a importar:"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:777
-msgid "Only display photos that have not been imported"
-msgstr "Mostra només les fotografies que no s'hagin importat"
+#: ../plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:62
+msgid ""
+"Cannot open the selected F-Spot database file: the file does not exist or is "
+"not an F-Spot database"
+msgstr ""
+"No es pot obrir el fitxer de base de dades F-Spot seleccionat: el fitxer no "
+"existeix o no és una base de dades F-Spot correcta"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:845
-msgid "Starting import, please wait..."
-msgstr "S'està iniciant la importació, espereu..."
+#: ../plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:64
+msgid ""
+"Cannot open the selected F-Spot database file: this version of the F-Spot "
+"database is not supported by Shotwell"
+msgstr ""
+"No es pot obrir el fitxer de base de dades F-Spot seleccionat: Shotwell no "
+"suporta aquesta versió de F-Spot"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:872 src/MediaPage.vala:436
-msgid "_Titles"
-msgstr "_Títols"
+#: ../plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:66
+msgid ""
+"Cannot read the selected F-Spot database file: error while reading tags table"
+msgstr ""
+"No es pot llegir el fitxer de base de dades F-Spot seleccionat: error "
+"llegint taula d'etiquetes"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:873 src/MediaPage.vala:437
-msgid "Display the title of each photo"
-msgstr "Mostra el títol de cada fotografia"
+#: ../plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:68
+msgid ""
+"Cannot read the selected F-Spot database file: error while reading photos "
+"table"
+msgstr ""
+"No es pot llegir el fitxer de base de dades F-Spot seleccionat: error "
+"llegint taula d'imatges"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:884
-msgid "Import _Selected"
-msgstr "Importa les _seleccionades"
+#: ../plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:70
+#, c-format
+msgid ""
+"Shotwell has found %d photos in the F-Spot library and is currently "
+"importing them. Duplicates will be automatically detected and removed.\n"
+"\n"
+"You can close this dialog and start using Shotwell while the import is "
+"taking place in the background."
+msgstr ""
+"Shotwell ha trobat %d imatges dins la biblioteca F-Spot i les està "
+"important. Les imatges duplicades seran automàticament detectades i "
+"eliminades.\n"
+"\n"
+"Podeu tancar aquest diàleg i començar a emprar el Shotwell mentre la "
+"importació té lloc en segon pla."
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:885
-msgid "Import the selected photos into your library"
-msgstr "Importa les fotografies seleccionades a la biblioteca"
+#: ../plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:84
+#, c-format
+msgid "F-Spot library: %s"
+msgstr "Biblioteca F-Spot: %s"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:890
-msgid "Import _All"
-msgstr "Importa-les _totes"
+#: ../plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:422
+msgid "Preparing to import"
+msgstr "Preparant per importar"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:891
-msgid "Import all the photos into your library"
-msgstr "Importa totes les fotografies a la biblioteca"
+#: ../plugins/shotwell-data-imports/shotwell-data-imports.vala:22
+msgid "Core Data Import Services"
+msgstr "Serveis d'importació Core Data"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:41
+msgid "Gallery3 publishing module"
+msgstr "Mòdul de publicació Gallery3"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1012
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:114
 msgid ""
-"Shotwell needs to unmount the camera from the filesystem in order to access "
-"it. Continue?"
+"You are not currently logged into your Gallery.\n"
+"\n"
+"You must have already signed up for a Gallery3 account to complete the login "
+"process."
 msgstr ""
-"Cal que el Shotwell desmunti la càmera del sistema de fitxers per poder-hi "
-"accedir. Voleu continuar?"
+"Actualment no esteu connectat a la vostra Gallery.\n"
+"\n"
+"Per completar el procés d'identificació heu d'estar inscrits a Gallery3 i "
+"tenir un compte per accedir-hi."
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1018
-msgid "_Unmount"
-msgstr "_Desmunta-la"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:115
+#: ../src/MediaPage.vala:435 ../src/photos/RawSupport.vala:300
+msgid "Shotwell"
+msgstr "Shotwell"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1023
-msgid "Please unmount the camera."
-msgstr "Desmunteu la càmera."
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:117
+msgid "Shotwell default directory"
+msgstr "Directori per defecte del Shotwell"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1028
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:801
+#, c-format
 msgid ""
-"The camera is locked by another application. Shotwell can only access the "
-"camera when it's unlocked. Please close any other application using the "
-"camera and try again."
+"\n"
+"\n"
+"The file \"%s\" may not be supported by or may be too large for this "
+"instance of Gallery3."
 msgstr ""
-"Una altra aplicació està blocant la càmera. El Shotwell només pot accedir a "
-"la càmera si no està blocada. Tanqueu qualsevol altra aplicació que "
-"l'estigui utilitzant i torneu-ho a intentar."
+"\n"
+"\n"
+"El fitxer «%s» pot no ser compatible o massa gran per a aquesta instància de "
+"Gallery3."
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1038
-msgid "Please close any other application using the camera."
-msgstr "Tanqueu qualsevol altra aplicació que estigui utilitzant la càmera."
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:802
+msgid ""
+"\n"
+"Note that Gallery3 only supports the video types that Flowplayer does."
+msgstr ""
+"\n"
+"Tingueu en compte que Gallery3 només és compatible amb els mateixos tipus de "
+"vídeo que són compatibles amb el Flowplayer."
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1043
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:1022
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:1775
 #, c-format
 msgid ""
-"Unable to fetch previews from the camera:\n"
-"%s"
+"A file required for publishing is unavailable. Publishing to %s can't "
+"continue."
 msgstr ""
-"No es poden obtenir previsualitzacions de la càmera:\n"
-"%s"
+"Un fitxer necessari per la publicació no està disponible. No es pot "
+"continuar amb la publicació a %s."
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1060
-msgid "Unmounting..."
-msgstr "S'està desmuntant..."
+#. populate any widgets whose contents are
+#. programmatically-generated
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:1551
+#, c-format
+msgid "Publishing to %s as %s."
+msgstr "S'està publicant a %s com a %s."
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1166
-msgid "Fetching photo information"
-msgstr "S'està recollint la informació de les fotografies"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:1819
+msgid ""
+"Enter the URL for your Gallery3 site and the username and password (or API "
+"key) for your Gallery3 account."
+msgstr ""
+"Introduïu l'URL del vostre lloc Gallery3 i el nom d'usuari i contrasenya (o "
+"clau API) per al vostre compte Gallery3."
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1521
-#, c-format
-msgid "Fetching preview for %s"
-msgstr "S'està recollint la previsualització de %s"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:1820
+msgid ""
+"The username and password or API key were incorrect. To try again, re-enter "
+"your username and password below."
+msgstr ""
+"El nom d'usuari i contrasenya o la clau API són incorrectes. Proveu de nou, "
+"torneu a introduir el vostre nom d'usuari i contrasenya a continuació."
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1637
-#, c-format
-msgid "Unable to lock camera: %s"
-msgstr "No es pot blocar la càmera: %s"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:1821
+msgid ""
+"The URL entered does not appear to be the main directory of a Gallery3 "
+"instance. Please make sure you typed it correctly and it does not have any "
+"trailing components (e.g., index.php)."
+msgstr ""
+"L'URL que s'ha introduït no forma part del directori principal d'una "
+"instància Gallery3. Assegureu-vos que l'heu introduït correctament i que no "
+"conté cap component al final (p.e. index.php)."
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1722
-#, c-format
-msgid "Delete this photo from camera?"
-msgid_plural "Delete these %d photos from camera?"
-msgstr[0] "Voleu suprimir aquesta fotografia de la càmera?"
-msgstr[1] "Voleu suprimir aquestes %d fotografies de la càmera?"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:1874
+msgid "Unrecognized User"
+msgstr "Usuari no reconegut"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1725
-#, c-format
-msgid "Delete this video from camera?"
-msgid_plural "Delete these %d videos from camera?"
-msgstr[0] "Voleu suprimir aquest vídeo de la càmera?"
-msgstr[1] "Voleu suprimir aquests %d vídeos de la càmera?"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:1879
+msgid " Site Not Found"
+msgstr "No s'ha trobat el lloc"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1728
-#, c-format
-msgid "Delete this photo/video from camera?"
-msgid_plural "Delete these %d photos/videos from camera?"
-msgstr[0] "Voleu suprimir aquesta fotografia/vídeo de la càmera?"
-msgstr[1] "Voleu suprimir aquestes %d fotografies/vídeos de la càmera?"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:38
+msgid "Copyright (C) 2013 rajce.net"
+msgstr "Copyright (C) 2013 rajce.net"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1731
-#, c-format
-msgid "Delete these files from camera?"
-msgid_plural "Delete these %d files from camera?"
-msgstr[0] "Voleu suprimir aquest fitxer de la càmera?"
-msgstr[1] "Voleu suprimir aquests %d fitxers de la càmera?"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:742
+msgid "An error message occurred when publishing to Rajce. Please try again."
+msgstr "S'ha produït un error en publicar a Rajce. Proveu de nou."
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1739 src/Dialogs.vala:1328
-msgid "_Keep"
-msgstr "_Manté"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:831
+msgid "Enter email and password associated with your Rajce account."
+msgstr ""
+"Introduïu l'adreça de correu i la contrasenya associades amb el vostre "
+"compte Rajce."
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1758
-msgid "Removing photos/videos from camera"
-msgstr "S'estan suprimint les fotografies/vídeos de la càmera"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:832
+msgid "Invalid email and/or password. Please try again"
+msgstr "L'adreça electrònica o la contrasenya no són vàlides. Proveu de nou"
 
-#: src/camera/ImportPage.vala:1762
-#, c-format
-msgid "Unable to delete %d photo/video from the camera due to errors."
-msgid_plural "Unable to delete %d photos/videos from the camera due to errors."
-msgstr[0] ""
-"No s'ha pogut suprimir %d fotografia/vídeo de la càmera degut a errors."
-msgstr[1] ""
-"No s'han pogut suprimir %d fotografies/vídeos de la càmera degut a errors."
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:863
+msgid "Invalid User Email or Password"
+msgstr "Nom d'usuari o contrasenya incorrectes"
 
-#: src/CollectionPage.vala:230 src/PhotoPage.vala:2623
-msgid "S_lideshow"
-msgstr "_Presentació de diapositives"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:890
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_authentication_pane.glade.h:2
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/rajce_authentication_pane.glade.h:2
+msgid "_Email address"
+msgstr "_Adreça electrònica"
 
-#: src/CollectionPage.vala:231 src/PhotoPage.vala:2624
-msgid "Play a slideshow"
-msgstr "Reprodueix una presentació de diapositives"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:891
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_authentication_pane.glade.h:3
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/rajce_authentication_pane.glade.h:3
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_authentication_pane.glade.h:4
+msgid "_Password"
+msgstr "_Contrasenya"
 
-#: src/CollectionPage.vala:456
-msgid "Export Photo/Video"
-msgstr "Exporta la fotografia/vídeo"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:892
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/rajce_authentication_pane.glade.h:4
+msgid "_Remember"
+msgstr "_Recorda"
 
-#: src/CollectionPage.vala:456
-msgid "Export Photos/Videos"
-msgstr "Exporta les fotografies/vídeos"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:893
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_authentication_pane.glade.h:4
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/rajce_authentication_pane.glade.h:5
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_authentication_pane.glade.h:6
+msgid "Login"
+msgstr "Entra"
 
-#: src/CollectionPage.vala:458 src/Dialogs.vala:58 src/PhotoPage.vala:3196
-msgid "Export Photo"
-msgstr "Exporta les fotografies"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:1006
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/rajce_publishing_options_pane.glade.h:5
+msgid "_Hide album"
+msgstr "A_maga l'àlbum"
 
-#: src/CollectionPage.vala:458 src/Dialogs.vala:87
-msgid "Export Photos"
-msgstr "Exporta les fotografies"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:1013
+#, c-format
+msgid "You are logged into Rajce as %s."
+msgstr "Actualment esteu connectat al Rajce com a %s."
 
-#: src/CollectionPage.vala:545 src/CollectionPage.vala:561
-msgid "Rotating"
-msgstr "S'està girant"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:1014
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:670
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade.h:1
+msgid "Photos will appear in:"
+msgstr "Les fotografies apareixeran a:"
 
-#: src/CollectionPage.vala:545 src/CollectionPage.vala:561
-msgid "Undoing Rotate"
-msgstr "S'està desfent la rotació"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:1015
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/rajce_publishing_options_pane.glade.h:3
+#: ../plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade.h:1
+msgid "An _existing album:"
+msgstr "Un àlbum e_xistent:"
 
-#: src/CollectionPage.vala:570
-msgid "Flipping Horizontally"
-msgstr "S'està invertint horitzontalment"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:1016
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/rajce_publishing_options_pane.glade.h:4
+#: ../plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade.h:2
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade.h:3
+msgid "A _new album named:"
+msgstr "Un àlbum _nou anomenat:"
 
-#: src/CollectionPage.vala:571
-msgid "Undoing Flip Horizontally"
-msgstr "S'està desfent la inversió horitzontal"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:1017
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/rajce_publishing_options_pane.glade.h:6
+msgid "Open target _album in browser"
+msgstr "Obre l'_àlbum al navegador"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:1018
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_publishing_options_pane.glade.h:2
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_publishing_options_pane.glade.h:4
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/rajce_publishing_options_pane.glade.h:8
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade.h:6
+#: ../plugins/shotwell-publishing/facebook_publishing_options_pane.glade.h:7
+#: ../plugins/shotwell-publishing/flickr_publishing_options_pane.glade.h:4
+#: ../plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade.h:7
+#: ../plugins/shotwell-publishing/youtube_publishing_options_pane.glade.h:3
+msgid "_Publish"
+msgstr "_Publica"
 
-#: src/CollectionPage.vala:580
-msgid "Flipping Vertically"
-msgstr "S'està invertint verticalment"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/RajcePublishing.vala:1019
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_publishing_options_pane.glade.h:1
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_publishing_options_pane.glade.h:3
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/rajce_publishing_options_pane.glade.h:2
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade.h:5
+#: ../plugins/shotwell-publishing/facebook_publishing_options_pane.glade.h:6
+#: ../plugins/shotwell-publishing/flickr_publishing_options_pane.glade.h:3
+#: ../plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade.h:6
+#: ../plugins/shotwell-publishing/youtube_publishing_options_pane.glade.h:2
+msgid "_Logout"
+msgstr "_Surt"
 
-#: src/CollectionPage.vala:581
-msgid "Undoing Flip Vertically"
-msgstr "S'està desfent la inversió verticalment"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:35
+msgid "Copyright 2012 BJA Electronics"
+msgstr "Copyright 2012 BJA Electronics"
 
-#: src/searches/SearchBoolean.vala:157
-msgid "Any text"
-msgstr "Qualsevol text"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:104
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1232
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1246
+msgid "500 x 375 pixels"
+msgstr "500 x 375 píxels"
 
-#: src/searches/SearchBoolean.vala:160
-msgid "Title"
-msgstr "Títol"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:105
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1233
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1247
+msgid "1024 x 768 pixels"
+msgstr "1024 × 768 píxels"
 
-#: src/searches/SearchBoolean.vala:163
-msgid "Tag"
-msgstr "Etiqueta"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:106
+msgid "1280 x 853 pixels"
+msgstr "1280 × 853 píxels"
 
-#: src/searches/SearchBoolean.vala:166
-msgid "Comment"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:310
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:320
+#, c-format
+msgid "'%s' isn't a valid response to an OAuth authentication request"
+msgstr "«%s» no és una resposta vàlida per a una petició d'autenticació OAuth"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:558
+msgid ""
+"TumblrPublisher: start( ): can't start; this publisher is not restartable."
 msgstr ""
+"TumblrPublisher: start( ): no es pot iniciar; aquest editor no es pot "
+"reiniciar."
 
-#: src/searches/SearchBoolean.vala:169
-msgid "Event name"
-msgstr "Nom de l'esdeveniment"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:586
+msgid "Enter the username and password associated with your Tumblr account."
+msgstr "Introduïu el nom i contrasenya associats amb el vostre compte Tumblr."
 
-#: src/searches/SearchBoolean.vala:172
-msgid "File name"
-msgstr "Nom del fitxer"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:587
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1000
+msgid "Username and/or password invalid. Please try again"
+msgstr "L'usuari i/o la contrasenya no són vàlids. Proveu de nou"
 
-#: src/searches/SearchBoolean.vala:175
-msgid "Media type"
-msgstr "Tipus de suport"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:617
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1037
+msgid "Invalid User Name or Password"
+msgstr "Nom d'usuari o contrasenya incorrectes"
 
-#: src/searches/SearchBoolean.vala:178
-msgid "Flag state"
-msgstr "Estat del senyalador"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:636
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:757
+#, c-format
+msgid "Could not load UI: %s"
+msgstr "No s'ha pogut carregar la interfície: %s"
 
-#: src/searches/SearchBoolean.vala:181
-msgid "Photo state"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:739
+#, c-format
+msgid ""
+"You are logged into Tumblr as %s.\n"
+"\n"
 msgstr ""
+"Esteu connectat a Tumblr com %s.\n"
+"\n"
 
-#: src/searches/SearchBoolean.vala:184 src/SearchFilter.vala:1003
-msgid "Rating"
-msgstr "Valoració"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/YandexPublishing.vala:22
+msgid "Copyright 2010+ Evgeniy Polyakov <zbr ioremap net>"
+msgstr "Copyright 2010+ Evgeniy Polyakov <zbr ioremap net>"
 
-#: src/searches/SearchBoolean.vala:187
-msgid "Date"
-msgstr "Data"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/YandexPublishing.vala:25
+msgid "Visit the Yandex.Fotki web site"
+msgstr "Vés al lloc web del Yandex.Fotki"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:169
-msgid "contains"
-msgstr "conté"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/YandexPublishing.vala:632
+msgid "You are not currently logged into Yandex.Fotki."
+msgstr "Actualment no esteu connectat al Yandex.Fotki."
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:170
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:497
-msgid "is exactly"
-msgstr "és exactament"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/shotwell-publishing-extras.vala:20
+msgid "Shotwell Extra Publishing Services"
+msgstr "Serveis de publicació addicionals del Shotwell"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:171
-msgid "starts with"
-msgstr "comença amb"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_authentication_pane.glade.h:1
+msgid "Go _Back"
+msgstr "_Enrere"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:172
-msgid "ends with"
-msgstr "acaba amb"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_authentication_pane.glade.h:2
+#: ../ui/shotwell.glade.h:42
+msgid "_Login"
+msgstr "_Connecta"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:173
-msgid "does not contain"
-msgstr "no conté"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_authentication_pane.glade.h:3
+msgid "Intro message replaced at runtime"
+msgstr "Messatge d'introducció reemplaçat en temps d'execució"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:174
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:501
-msgid "is not set"
-msgstr "no està establert"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_authentication_pane.glade.h:4
+msgid "_Gallery3 URL:"
+msgstr "URL _Gallery3:"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:245
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:376
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:441
-msgid "is"
-msgstr "és"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_authentication_pane.glade.h:5
+msgid "_User name:"
+msgstr "_Nom d'usuari:"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:246
-msgid "is not"
-msgstr "no és"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_authentication_pane.glade.h:6
+msgid "_Password:"
+msgstr "_Contrasenya:"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:252
-msgid "any photo"
-msgstr "qualsevol fotografia"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_authentication_pane.glade.h:7
+msgid "API _Key:"
+msgstr "_Clau API:"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:253
-msgid "a raw photo"
-msgstr "una fotografia RAW"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_authentication_pane.glade.h:8
+msgid "or"
+msgstr "o"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:254
-msgid "a video"
-msgstr "un vídeo"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_publishing_options_pane.glade.h:3
+msgid "A _new album"
+msgstr "Un àlbum _nou"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:308
-msgid "has"
-msgstr ""
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_publishing_options_pane.glade.h:4
+msgid "An _existing album"
+msgstr "Un àlbum e_xistent"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:309
-msgid "has no"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_publishing_options_pane.glade.h:5
+msgid "_Remove location, tag and camera-identifying data before uploading"
 msgstr ""
+"Sup_rimeix les dades d'ubicació, d'etiquetes i d'identificació de la càmera "
+"abans de la càrrega."
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:314
-msgid "modifications"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_publishing_options_pane.glade.h:6
+msgid "'Publishing to $url as $username' (populated in application code)"
 msgstr ""
+"«S'està publicant a $url com $username» (completat al codi de l'aplicació)"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:315
-msgid "internal modifications"
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_publishing_options_pane.glade.h:7
+msgid "Scaling constraint:"
+msgstr "Constant d'e_scala:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_publishing_options_pane.glade.h:8
+msgid "pixels"
+msgstr " píxels"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_publishing_options_pane.glade.h:9
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1236
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1250
+#: ../src/Dimensions.vala:17
+msgid "Original size"
+msgstr "Mida original"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/gallery3_publishing_options_pane.glade.h:10
+#: ../src/Dimensions.vala:20
+msgid "Width or height"
+msgstr "Amplada o alçada"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_authentication_pane.glade.h:1
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/rajce_authentication_pane.glade.h:1
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_authentication_pane.glade.h:1
+#: ../ui/shotwell.glade.h:14
+msgid "label"
+msgstr "etiqueta"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_publishing_options_pane.glade.h:1
+msgid "Blogs:"
+msgstr "Blogs:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_publishing_options_pane.glade.h:2
+#: ../plugins/shotwell-publishing/flickr_publishing_options_pane.glade.h:1
+msgid "Photo _size:"
+msgstr "_Mida de la fotografia:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/rajce_publishing_options_pane.glade.h:1
+msgid "you are logged in rajce as $name"
+msgstr "Actualment esteu connectat al rajce com a $name"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/rajce_publishing_options_pane.glade.h:7
+msgid "$mediatype will appear in"
+msgstr "$mediatype apareixeran a"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade.h:1
+msgid "_Albums (or write new):"
+msgstr "À_lbums (o escriviu-ne un de nou):"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade.h:2
+msgid "Access _type:"
+msgstr "_Tipus d'accés:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade.h:3
+msgid "Disable _comments"
+msgstr "Inhabilita els _comentaris"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade.h:4
+msgid "_Forbid downloading original photo"
+msgstr "_Prohibeix baixar la fotografia original"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade.h:7
+msgid "Public"
+msgstr "Públic"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade.h:8
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:1181
+msgid "Friends"
+msgstr "Amics"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade.h:9
+#: ../plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:497
+msgid "Private"
+msgstr "Privat"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:61
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:59
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1127
+msgid "Shotwell Connect"
+msgstr "Shotwell Connect"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:63
+msgid ""
+"You are not currently logged into Facebook.\n"
+"\n"
+"If you don't yet have a Facebook account, you can create one during the "
+"login process. During login, Shotwell Connect may ask you for permission to "
+"upload photos and publish to your feed. These permissions are required for "
+"Shotwell Connect to function."
 msgstr ""
+"Actualment no esteu connectat al Facebook.\n"
+"\n"
+"Si encara no teniu un compte al Facebook, podeu crear-ne un durant el procés "
+"de connexió. Durant la connexió, el Shotwell Connect pot ser que us demani "
+"permís per pujar fotografies i publicar-les al mur. Aquests permisos són "
+"necessaris perquè el Shotwell Connect funcioni."
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:316
-msgid "external modifications"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:65
+msgid ""
+"You have already logged in and out of Facebook during this Shotwell "
+"session.\n"
+"To continue publishing to Facebook, quit and restart Shotwell, then try "
+"publishing again."
 msgstr ""
+"Ja us heu connectat i desconnectat al Facebook en aquesta sessió del "
+"Shotwell.\n"
+"Per continuar publicant al Facebook, sortiu, reinicieu el Shotwell i torneu "
+"a intentar-ho."
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:370
-msgid "flagged"
-msgstr "senyalat"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:86
+msgid "Standard (720 pixels)"
+msgstr "Estàndard (720 píxels)"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:371
-msgid "not flagged"
-msgstr "sense senyalar"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:89
+msgid "Large (2048 pixels)"
+msgstr "Gran (2048 píxels)"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:434
-msgid "and higher"
-msgstr "i superior"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:254
+msgid "Testing connection to Facebook..."
+msgstr "S'està comprovant la connexió amb el Facebook..."
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:435
-msgid "only"
-msgstr "només"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:347
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:379
+msgid "Creating album..."
+msgstr "S'està creant l'àlbum..."
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:436
-msgid "and lower"
-msgstr "i inferior"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:374
+msgid ""
+"A file required for publishing is unavailable. Publishing to Facebook can't "
+"continue."
+msgstr ""
+"Un dels fitxers necessaris per a la publicació no està disponible. No es pot "
+"continuar amb la publicació a Facebook."
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:498
-msgid "is after"
-msgstr "està després"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:1019
+#, c-format
+msgid ""
+"You are logged into Facebook as %s.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Actualment esteu connectat al Facebook com a %s.\n"
+"\n"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:499
-msgid "is before"
-msgstr "està abans"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:1020
+msgid "Where would you like to publish the selected photos?"
+msgstr "On us agradaria publicar les fotografies seleccionades?"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:500
-msgid "is between"
-msgstr "està entre"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:1021
+#: ../plugins/shotwell-publishing/facebook_publishing_options_pane.glade.h:3
+msgid "Upload _size:"
+msgstr "Mida de _pujada:"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:513
-msgid "and"
-msgstr "i"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:1180
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1214
+msgid "Just me"
+msgstr "Només jo"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:720
-msgid "any"
-msgstr "qualsevol"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:1182
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1210
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1234
+msgid "Everyone"
+msgstr "Tothom"
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:721
-msgid "all"
-msgstr "tots"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:61
+msgid ""
+"You are not currently logged into Flickr.\n"
+"\n"
+"Click Login to log into Flickr in your Web browser. You will have to "
+"authorize Shotwell Connect to link to your Flickr account."
+msgstr ""
+"Actualment no esteu connectat al Flickr.\n"
+"\n"
+"Feu clic a connecta per connectar-vos al Flickr en el navegador web. Haureu "
+"d'autoritzar al Shotwell Connect per enllaçar el vostre compte del Flickr."
 
-#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:722
-msgid "none"
-msgstr "cap"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:63
+msgid ""
+"You have already logged in and out of Flickr during this Shotwell session.\n"
+"To continue publishing to Flickr, quit and restart Shotwell, then try "
+"publishing again."
+msgstr ""
+"Ja us heu connectat i desconnectat al Flickr en aquesta sessió del "
+"Shotwell.\n"
+"Per continuar publicant al Flickr, sortiu, reinicieu el Shotwell i torneu a "
+"intentar-ho."
 
-#: src/searches/Branch.vala:68
-msgid "Saved Searches"
-msgstr "Cerques desades"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:375
+msgid "Preparing for login..."
+msgstr "S'està preparant per connectar..."
 
-#: src/searches/Branch.vala:77 src/library/LibraryWindow.vala:346
-#: src/sidebar/Tree.vala:195
-msgid "Ne_w Saved Search..."
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:444
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:595
+msgid ""
+"A file required for publishing is unavailable. Publishing to Flickr can't "
+"continue."
 msgstr ""
+"Un dels fitxers necessaris per a la publicació no està disponible. No es pot "
+"continuar amb la publicació a Flickr."
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:457
+msgid "Verifying authorization..."
+msgstr "S'està verificant l'autorització..."
 
-#: src/main.vala:54
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1153
 #, c-format
 msgid ""
-"Your photo library is not compatible with this version of Shotwell. It "
-"appears it was created by Shotwell %s (schema %d). This version is %s "
-"(schema %d). Please use the latest version of Shotwell."
+"You are logged into Flickr as %s.\n"
+"\n"
 msgstr ""
-"La biblioteca de fotografies no és compatible amb aquesta versió del "
-"Shotwell. Sembla que es va crear amb el Shotwell %s (esquema %d). Aquesta "
-"versió és la %s (esquema %d). Utilitzeu l'última versió del Shotwell."
+"Heu entrat al Flickr com a %s.\n"
+"\n"
 
-#: src/main.vala:59
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1156
 #, c-format
 msgid ""
-"Shotwell was unable to upgrade your photo library from version %s (schema "
-"%d) to %s (schema %d). For more information please check the Shotwell Wiki "
-"at %s"
+"Your free Flickr account limits how much data you can upload per month.\n"
+"This month you have %d megabyte remaining in your upload quota."
+msgid_plural ""
+"Your free Flickr account limits how much data you can upload per month.\n"
+"This month you have %d megabytes remaining in your upload quota."
+msgstr[0] ""
+"El vostre compte gratuït del Flickr restringeix la quantitat de dades que "
+"podeu pujar cada mes.\n"
+"Aquest mes, us queden %d megabyte de quota de pujada."
+msgstr[1] ""
+"El vostre compte gratuït del Flickr restringeix la quantitat de dades que "
+"podeu pujar cada mes.\n"
+"Aquest mes, us queden %d megabytes de quota de pujada."
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1160
+msgid "Your Flickr Pro account entitles you to unlimited uploads."
+msgstr "El vostre compte del Flickr Pro us permet pujades il·limitades."
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1165
+msgid "Photos _visible to:"
+msgstr "Les fotografies són _visibles per:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1167
+msgid "Videos _visible to:"
+msgstr "Els vídeos són _visibles per:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1170
+msgid "Photos and videos _visible to:"
+msgstr "Les fotografies i els vídeos són _visibles per:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1211
+msgid "Friends & family only"
+msgstr "Només els amics i la família"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1212
+msgid "Family only"
+msgstr "Només família"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1213
+msgid "Friends only"
+msgstr "Només amics"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1234
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1248
+msgid "2048 x 1536 pixels"
+msgstr "2048 x 1536 píxels"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1235
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1249
+msgid "4096 x 3072 pixels"
+msgstr "4096 x 3072 píxels"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:58
+msgid ""
+"You are not currently logged into Picasa Web Albums.\n"
+"\n"
+"Click Login to log into Picasa Web Albums in your Web browser. You will have "
+"to authorize Shotwell Connect to link to your Picasa Web Albums account."
 msgstr ""
-"El Shotwell no ha pogut actualitzar la biblioteca de fotografies de la "
-"versió %s (esquema %d) a la %s (esquema %d). Per obtenir més informació "
-"comproveu el Wiki del Shotwell a %s."
+"No esteu connectat a Picasa Web Albums.\n"
+"\n"
+"Feu clic en «Entra» per connectar-vos a Picasa Web Albums al navegador web. "
+"Haureu d'autoritzar Shotwell Connect per poder enllaçar amb el vostre compte "
+"Picasa Web Albums."
 
-#: src/main.vala:65
-#, c-format
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:361
 msgid ""
-"Your photo library is not compatible with this version of Shotwell. It "
-"appears it was created by Shotwell %s (schema %d). This version is %s "
-"(schema %d). Please clear your library by deleting %s and re-import your "
-"photos."
+"A file required for publishing is unavailable. Publishing to Picasa can't "
+"continue."
 msgstr ""
-"La biblioteca de fotografies no és compatible amb aquesta versió del "
-"Shotwell. Sembla que es va crear amb el Shotwell %s (esquema %d). Aquesta "
-"versió és la %s (esquema %d). Netegeu la biblioteca mitjançant la supressió "
-"de %s i torneu a importar les fotografies."
+"Un fitxer necessari per la publicació no està disponible. No es pot dur a "
+"terme la publicació cap a Picasa."
 
-#: src/main.vala:71
+#. populate any widgets whose contents are programmatically-generated.
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:659
 #, c-format
-msgid "Unknown error attempting to verify Shotwell's database: %s"
+msgid "You are logged into Picasa Web Albums as %s."
+msgstr "Heu entrant als àlbums web del Picasa com a %s."
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:665
+msgid "Videos will appear in:"
+msgstr "Els vídeos apareixeran a:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:746
+msgid "Small (640 x 480 pixels)"
+msgstr "Petita (640 x 480 píxels)"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:747
+msgid "Medium (1024 x 768 pixels)"
+msgstr "Mitjana (1024 x 768 píxels)"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:748
+msgid "Recommended (1600 x 1200 pixels)"
+msgstr "Recomanada (1600 x 1200 píxels)"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:749
+msgid "Google+ (2048 x 1536 pixels)"
+msgstr "Google+ (2048 x 1536 pixels)"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:750
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:756
+msgid "Original Size"
+msgstr "Mida original"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:746
+#, c-format
+msgid "Creating album %s..."
+msgstr "Creant àlbum %s..."
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:917
+msgid "An error message occurred when publishing to Piwigo. Please try again."
+msgstr "S'ha produït un error en connectar-se a Piwigo. Proveu de nou."
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:998
+msgid ""
+"Enter the URL of your Piwigo photo library as well as the username and "
+"password associated with your Piwigo account for that library."
 msgstr ""
-"S'ha produït un error desconegut en intentar verificar la base de dades del "
-"Shotwell: %s"
+"Introduïu l'URL de la vostra biblioteca fotogràfica Piwigo i també el nom "
+"d'usuari i contrasenya associats amb el vostre compte Piwigo per aquesta "
+"biblioteca."
 
-#: src/main.vala:104
-msgid "Loading Shotwell"
-msgstr "S'està carregant el Shotwell"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:999
+msgid ""
+"Shotwell cannot contact your Piwigo photo library. Please verify the URL you "
+"entered"
+msgstr ""
+"El Shotwell no pot contactar amb la vostra biblioteca fotogràfica Piwigo. "
+"Comproveu l'URL que heu introduït"
 
-#: src/main.vala:294
-msgid "Path to Shotwell's private data"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1032
+msgid "Invalid URL"
+msgstr "Adreça incorrecta"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1235
+msgid "Admins, Family, Friends, Contacts"
+msgstr "Administradors, família, amics, contactes"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1236
+msgid "Admins, Family, Friends"
+msgstr "Administradors, família, amics"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1237
+msgid "Admins, Family"
+msgstr "Administradors, família"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1238
+msgid "Admins"
+msgstr "Administradors"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:57
+msgid ""
+"You are not currently logged into YouTube.\n"
+"\n"
+"You must have already signed up for a Google account and set it up for use "
+"with YouTube to continue. You can set up most accounts by using your browser "
+"to log into the YouTube site at least once."
 msgstr ""
+"Actualment no esteu connectat al YouTube.\n"
+"\n"
+"Per continuar heu de tenir un compte al Google i configurar-lo per poder "
+"utilitzar-lo amb el YoutTube. Podeu configurar la majoria de comtes "
+"utilitzant el navegador i entrant almenys un cop al lloc YouTube."
 
-#: src/main.vala:294
-msgid "DIRECTORY"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:362
+msgid ""
+"A file required for publishing is unavailable. Publishing to Youtube can't "
+"continue."
 msgstr ""
+"Un dels fitxers necessaris per a la publicació no està disponible. No es pot "
+"continuar amb la publicació a Youtube."
 
-#: src/main.vala:298
-msgid "Do not monitor library directory at runtime for changes"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:461
+#, c-format
+msgid "You are logged into YouTube as %s."
+msgstr "Actualment esteu connectat al YouTube com a %s."
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:463
+#, c-format
+msgid "Videos will appear in '%s'"
+msgstr "Els vídeos apareixeran a «%s»"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:495
+msgid "Public listed"
+msgstr "Llistat públicament"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:496
+msgid "Public unlisted"
+msgstr "Sense llistar públicament"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/facebook_publishing_options_pane.glade.h:1
+msgid "Publish to an e_xisting album:"
+msgstr "Public_a a un àlbum existent:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/facebook_publishing_options_pane.glade.h:2
+msgid "Create a _new album named:"
+msgstr "Crea un àlbum _nou anomenat:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/facebook_publishing_options_pane.glade.h:4
+msgid "Videos and new photo albums _visible to:"
+msgstr "Els vídeos i els àlbums de fotografies nous són _visibles per a:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/facebook_publishing_options_pane.glade.h:5
+#: ../plugins/shotwell-publishing/flickr_publishing_options_pane.glade.h:2
+#: ../plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade.h:5
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade.h:8
+msgid ""
+"_Remove location, camera, and other identifying information before uploading"
 msgstr ""
+"Sup_rimeix la ubicació, càmera i qualsevol altra informació identificativa "
+"abans de la càrrega"
 
-#: src/main.vala:302
-msgid "Don't display startup progress meter"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/flickr_pin_entry_pane.glade.h:1
+msgid ""
+"Enter the confirmation number which appears after you log into Flickr in "
+"your Web browser."
 msgstr ""
+"Introduïu el número de confirmació que apareix després que us connecteu al "
+"Flickr en el navegador web."
 
-#: src/main.vala:306
-msgid "Show the application's version"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/flickr_pin_entry_pane.glade.h:2
+msgid "Authorization _Number:"
+msgstr "_Número d'autorització:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/flickr_pin_entry_pane.glade.h:3
+#: ../src/Dialogs.vala:131
+msgid "Con_tinue"
+msgstr "Con_tinua"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade.h:3
+msgid "L_ist album in public gallery"
+msgstr "_Llista l'àlbum en una galeria pública"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade.h:4
+msgid "Photo _size preset:"
+msgstr "Mida p_redeterminada de les fotografies:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_authentication_pane.glade.h:2
+msgid "_URL of your Piwigo photo library"
+msgstr "_URL de la biblioteca de fotografies Piwigo"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_authentication_pane.glade.h:3
+msgid "User _name"
+msgstr "_Nom d'usuari"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_authentication_pane.glade.h:5
+msgid "_Remember Password"
+msgstr "_Recorda la contrasenya"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade.h:2
+msgid "An _existing category:"
+msgstr "Una categoria _existent:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade.h:4
+msgid "Photos will be _visible by:"
+msgstr "Les fotografies seran _visibles per a:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade.h:5
+msgid "Photo size:"
+msgstr "Mida de la fotografia:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade.h:6
+msgid "within category:"
+msgstr "a la categoria:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade.h:7
+msgid "Album comment:"
+msgstr "Comentari de l'àlbum:"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade.h:9
+msgid "_If a title is set and comment unset, use title as comment"
 msgstr ""
+"S_i el títol està definit i el comentari no ho està, es farà servir el títol "
+"com a comentari"
 
-#: src/main.vala:338
-msgid "[FILE]"
-msgstr "[FITXER]"
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade.h:10
+msgid "_Do no upload tags"
+msgstr "_No pugis les etiquetes"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade.h:11
+msgid "Logout"
+msgstr "Surt"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade.h:12
+#: ../src/Resources.vala:303
+msgid "Publish"
+msgstr "Publica"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/shotwell-publishing.vala:26
+msgid "Core Publishing Services"
+msgstr "Serveis de publicació principals"
+
+#: ../plugins/shotwell-publishing/youtube_publishing_options_pane.glade.h:1
+msgid "Video privacy _setting:"
+msgstr "_Paràmetres de la privacitat dels vídeos:"
+
+#: ../plugins/shotwell-transitions/BlindsEffect.vala:20
+msgid "Blinds"
+msgstr "Persiana"
+
+#: ../plugins/shotwell-transitions/ChessEffect.vala:20
+msgid "Chess"
+msgstr "Escacs"
+
+#: ../plugins/shotwell-transitions/CircleEffect.vala:20
+msgid "Circle"
+msgstr "Cercle"
+
+#: ../plugins/shotwell-transitions/CirclesEffect.vala:20
+msgid "Circles"
+msgstr "Cercles"
+
+#: ../plugins/shotwell-transitions/ClockEffect.vala:20
+msgid "Clock"
+msgstr "Rellotge"
+
+#: ../plugins/shotwell-transitions/CrumbleEffect.vala:20
+msgid "Crumble"
+msgstr "Esmicolament"
+
+#: ../plugins/shotwell-transitions/FadeEffect.vala:20
+msgid "Fade"
+msgstr "Esvaïment"
+
+#: ../plugins/shotwell-transitions/SlideEffect.vala:20
+msgid "Slide"
+msgstr "Diapositiva"
 
-#: src/main.vala:342
+#: ../plugins/shotwell-transitions/SquaresEffect.vala:20
+msgid "Squares"
+msgstr "Quadrats"
+
+#: ../plugins/shotwell-transitions/StripesEffect.vala:20
+msgid "Stripes"
+msgstr "Ratlles"
+
+#: ../plugins/shotwell-transitions/shotwell-transitions.vala:28
+msgid "Core Slideshow Transitions"
+msgstr "Transicions principals de la projecció de diapositives"
+
+#: ../plugins/shotwell-transitions/shotwell-transitions.vala:75
+msgid "Copyright 2010 Maxim Kartashev, Copyright 2011-2015 Yorba Foundation"
+msgstr "Copyright 2010 Maxim Kartashev, Copyright 2011-2015 Yorba Foundation"
+
+#: ../src/AppDirs.vala:48 ../src/AppDirs.vala:99
 #, c-format
-msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
-msgstr ""
-"Executeu «%s --help» per veure una llista completa de les opcions "
-"disponibles de la línia d'ordres.\n"
+msgid "Unable to create cache directory %s: %s"
+msgstr "Impossible crear el directori de memòria cau %s: %s"
 
-#: src/Properties.vala:84
-msgid "Today"
-msgstr "Avui"
+#: ../src/AppDirs.vala:58 ../src/AppDirs.vala:88
+#, c-format
+msgid "Unable to create data directory %s: %s"
+msgstr "No s'ha pogut crear el directori de dades %s: %s"
 
-#: src/Properties.vala:86
-msgid "Yesterday"
-msgstr "Ahir"
+#. If XDG yarfed, use ~/Pictures
+#: ../src/AppDirs.vala:152
+msgid "Pictures"
+msgstr "Imatges"
 
-#: src/Properties.vala:340 src/Dialogs.vala:1273
-msgid "Title:"
-msgstr "Títol:"
+#: ../src/AppDirs.vala:190
+#, c-format
+msgid "Unable to create temporary directory %s: %s"
+msgstr "No s'ha pogut crear el directori temporal %s: %s"
 
-#: src/Properties.vala:343
-msgid "Items:"
-msgstr "Elements:"
+#: ../src/AppDirs.vala:207 ../src/AppDirs.vala:223
+#, c-format
+msgid "Unable to create data subdirectory %s: %s"
+msgstr "No s'ha pogut crear el subdirectori de dades %s: %s"
+
+#: ../src/AppWindow.vala:53
+msgid "Pin Toolbar"
+msgstr "Mantén la barra d'eines"
+
+#: ../src/AppWindow.vala:54
+msgid "Pin the toolbar open"
+msgstr "Mantén la barra d'eines oberta"
+
+#: ../src/AppWindow.vala:59
+msgid "Leave fullscreen"
+msgstr "Surt de la pantalla completa"
 
-#: src/Properties.vala:346
+#: ../src/AppWindow.vala:525
+msgid "_Contents"
+msgstr "C_ontingut"
+
+#: ../src/AppWindow.vala:530
+msgid "_Frequently Asked Questions"
+msgstr "_Preguntes més freqüents"
+
+#: ../src/AppWindow.vala:535
+msgid "_Report a Problem..."
+msgstr "Info_rma d'un problema..."
+
+#: ../src/AppWindow.vala:634 ../src/AppWindow.vala:655
+#: ../src/AppWindow.vala:672 ../src/Dialogs.vala:20 ../src/Dialogs.vala:28
+#: ../src/Dialogs.vala:1418 ../src/Dialogs.vala:1441 ../src/Resources.vala:162
+#: ../src/data_imports/DataImportsUI.vala:374
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:475
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_Cancel·la"
+
+#: ../src/AppWindow.vala:682
 #, c-format
-msgid "%d Event"
-msgid_plural "%d Events"
-msgstr[0] "%d esdeveniment"
-msgstr[1] "%d esdeveniments"
+msgid ""
+"A fatal error occurred when accessing Shotwell's library. Shotwell cannot "
+"continue.\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"S'ha produït un error fatal en accedir a la biblioteca del Shotwell. El "
+"Shotwell no pot continuar.\n"
+"\n"
+"%s"
 
-#: src/Properties.vala:353 src/events/EventDirectoryItem.vala:87
+#: ../src/AppWindow.vala:702
+msgid "Visit the Yorba web site"
+msgstr "Vés al lloc web d'en Yorba"
+
+#: ../src/AppWindow.vala:714
 #, c-format
-msgid "%d Photo"
-msgid_plural "%d Photos"
-msgstr[0] "Una fotografia"
-msgstr[1] "%d fotografies"
+msgid "Unable to display help: %s"
+msgstr "No s'ha pogut mostrar l'ajuda: %s"
 
-#: src/Properties.vala:355 src/events/EventDirectoryItem.vala:85
+#: ../src/AppWindow.vala:722
 #, c-format
-msgid "%d Video"
-msgid_plural "%d Videos"
-msgstr[0] "%d vídeo"
-msgstr[1] "%d vídeos"
+msgid "Unable to navigate to bug database: %s"
+msgstr "No es pot navegar a causa d'un error a la base de dades: %s"
 
-#: src/Properties.vala:377
-msgid "Date:"
-msgstr "Data:"
+#: ../src/AppWindow.vala:730
+#, c-format
+msgid "Unable to display FAQ: %s"
+msgstr "No s'han pogut mostrar les PMF: %s"
 
-#: src/Properties.vala:381
-msgid "Time:"
-msgstr "Hora:"
+#: ../src/BatchImport.vala:26
+msgid "Success"
+msgstr "Correcte"
 
-#: src/Properties.vala:384 src/Properties.vala:389
-msgid "From:"
-msgstr "Des de:"
+#: ../src/BatchImport.vala:29
+msgid "File error"
+msgstr "S'ha produït un error de fitxer"
 
-#: src/Properties.vala:385 src/Properties.vala:390
-msgid "To:"
-msgstr "A:"
+#: ../src/BatchImport.vala:32
+msgid "Unable to decode file"
+msgstr "No s'ha pogut descodificar el fitxer"
 
-#: src/Properties.vala:395 src/editing_tools/EditingTools.vala:1850
-msgid "Size:"
-msgstr "Mida:"
+#: ../src/BatchImport.vala:35
+msgid "Database error"
+msgstr "S'ha produït un error de la base de dades"
 
-#: src/Properties.vala:404
-msgid "Duration:"
-msgstr "Durada:"
+#: ../src/BatchImport.vala:38
+msgid "User aborted import"
+msgstr "L'usuari ha interromput la importació"
+
+#: ../src/BatchImport.vala:41
+msgid "Not a file"
+msgstr "No és un fitxer"
+
+#: ../src/BatchImport.vala:44
+msgid "File already exists in database"
+msgstr "El fitxer ja existeix a la base de dades"
+
+#: ../src/BatchImport.vala:47
+msgid "Unsupported file format"
+msgstr "El format de fitxer no és compatible"
 
-#: src/Properties.vala:404
+#: ../src/BatchImport.vala:50
+msgid "Not an image file"
+msgstr "No és un fitxer d'imatge"
+
+#: ../src/BatchImport.vala:53
+msgid "Disk failure"
+msgstr "Ha fallat el disc"
+
+#: ../src/BatchImport.vala:56
+msgid "Disk full"
+msgstr "El disc està ple"
+
+#: ../src/BatchImport.vala:59
+msgid "Camera error"
+msgstr "S'ha produït un error a la càmera"
+
+#: ../src/BatchImport.vala:62
+msgid "File write error"
+msgstr "S'ha produït un error en escriure el fitxer"
+
+#: ../src/BatchImport.vala:65
+msgid "Corrupt image file"
+msgstr "Fitxer d'imatge corromput"
+
+#: ../src/BatchImport.vala:68
 #, c-format
-msgid "%.1f seconds"
-msgstr "%.1f segons"
+msgid "Imported failed (%d)"
+msgstr "Ha fallat la importació (%d)"
 
-#: src/Properties.vala:408
-msgid "Developer:"
-msgstr "Revelador:"
+#: ../src/CollectionPage.vala:230 ../src/PhotoPage.vala:2637
+msgid "S_lideshow"
+msgstr "_Presentació de diapositives"
 
-#: src/Properties.vala:436 src/Properties.vala:440 src/Properties.vala:447
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2218
-msgid "Exposure:"
-msgstr "Exposició:"
+#: ../src/CollectionPage.vala:231 ../src/PhotoPage.vala:2638
+msgid "Play a slideshow"
+msgstr "Reprodueix una presentació de diapositives"
 
-#: src/Properties.vala:585
-msgid "Location:"
-msgstr "Ubicació:"
+#: ../src/CollectionPage.vala:456
+msgid "Export Photo/Video"
+msgstr "Exporta la fotografia/vídeo"
 
-#: src/Properties.vala:588
-msgid "File size:"
-msgstr "Mida del fitxer:"
+#: ../src/CollectionPage.vala:456
+msgid "Export Photos/Videos"
+msgstr "Exporta les fotografies/vídeos"
 
-#: src/Properties.vala:592
-msgid "Current Development:"
-msgstr ""
+#: ../src/CollectionPage.vala:458 ../src/Dialogs.vala:58
+#: ../src/PhotoPage.vala:3211
+msgid "Export Photo"
+msgstr "Exporta les fotografies"
 
-#: src/Properties.vala:594
-msgid "Original dimensions:"
-msgstr "Mida original:"
+#: ../src/CollectionPage.vala:458 ../src/Dialogs.vala:87
+msgid "Export Photos"
+msgstr "Exporta les fotografies"
 
-#: src/Properties.vala:597
-msgid "Camera make:"
-msgstr "Fabricant de la càmera:"
+#: ../src/CollectionPage.vala:545 ../src/CollectionPage.vala:561
+msgid "Rotating"
+msgstr "S'està girant"
 
-#: src/Properties.vala:600
-msgid "Camera model:"
-msgstr "Model de la càmera:"
+#: ../src/CollectionPage.vala:545 ../src/CollectionPage.vala:561
+msgid "Undoing Rotate"
+msgstr "S'està desfent la rotació"
 
-#: src/Properties.vala:603
-msgid "Flash:"
-msgstr "Flaix:"
+#: ../src/CollectionPage.vala:570
+msgid "Flipping Horizontally"
+msgstr "S'està invertint horitzontalment"
 
-#: src/Properties.vala:605
-msgid "Focal length:"
-msgstr "Distància focal:"
+#: ../src/CollectionPage.vala:571
+msgid "Undoing Flip Horizontally"
+msgstr "S'està desfent la inversió horitzontal"
 
-#: src/Properties.vala:608
-msgid "Exposure date:"
-msgstr ""
+#: ../src/CollectionPage.vala:580
+msgid "Flipping Vertically"
+msgstr "S'està invertint verticalment"
 
-#: src/Properties.vala:611
-msgid "Exposure time:"
-msgstr ""
+#: ../src/CollectionPage.vala:581
+msgid "Undoing Flip Vertically"
+msgstr "S'està desfent la inversió verticalment"
 
-#: src/Properties.vala:614
-msgid "Exposure bias:"
-msgstr "Desplaçament de l'exposició:"
+#: ../src/Commands.vala:733
+msgid "Reverting"
+msgstr "S'està revertint"
 
-#: src/Properties.vala:616
-msgid "GPS latitude:"
-msgstr "Latitud GPS:"
+#: ../src/Commands.vala:733
+msgid "Undoing Revert"
+msgstr "S'està desfent la reversió"
 
-#: src/Properties.vala:619
-msgid "GPS longitude:"
-msgstr "Longitud GPS:"
+#: ../src/Commands.vala:777
+msgid "Enhancing"
+msgstr "S'està millorant"
 
-#: src/Properties.vala:622
-msgid "Artist:"
-msgstr "Artista:"
+#: ../src/Commands.vala:777
+msgid "Undoing Enhance"
+msgstr "S'està desfent la millora"
 
-#: src/Properties.vala:624
-msgid "Copyright:"
-msgstr "Copyright:"
+#: ../src/Commands.vala:853
+msgid "Applying Color Transformations"
+msgstr "S'estan aplicant les transformacions de colors"
 
-#: src/Properties.vala:626
-msgid "Software:"
-msgstr "Programari:"
+#: ../src/Commands.vala:853
+msgid "Undoing Color Transformations"
+msgstr "S'estan desfent les transformacions de color"
 
-#: src/Properties.vala:630 src/Dialogs.vala:1288
-msgid "Comment:"
-msgstr ""
+#: ../src/Commands.vala:1003
+msgid "Creating New Event"
+msgstr "S'està creant un esdeveniment nou"
 
-#: src/Properties.vala:639
-msgid "Extended Information"
-msgstr "Informació ampliada"
+#: ../src/Commands.vala:1004
+msgid "Removing Event"
+msgstr "S'està suprimint l'esdeveniment"
+
+#: ../src/Commands.vala:1013
+msgid "Moving Photos to New Event"
+msgstr "S'estan movent les fotografies a l'esdeveniment nou"
+
+#: ../src/Commands.vala:1014
+msgid "Setting Photos to Previous Event"
+msgstr "S'estan establint les fotografies a l'esdeveniment anterior"
+
+#: ../src/Commands.vala:1071
+msgid "Merging"
+msgstr "S'està combinant"
+
+#: ../src/Commands.vala:1072
+msgid "Unmerging"
+msgstr "S'està desfent la combinació"
+
+#: ../src/Commands.vala:1081
+msgid "Duplicating photos"
+msgstr "S'estan duplicant les fotografies"
+
+#: ../src/Commands.vala:1081
+msgid "Removing duplicated photos"
+msgstr "S'estan suprimint les fotografies duplicades"
+
+#: ../src/Commands.vala:1104
+#, c-format
+msgid "Unable to duplicate one photo due to a file error"
+msgid_plural "Unable to duplicate %d photos due to file errors"
+msgstr[0] ""
+"No s'ha pogut duplicar una fotografia a causa d'un error en el fitxer"
+msgstr[1] ""
+"No s'han pogut duplicar %d fotografies a causa d'errors en els fitxers"
+
+#: ../src/Commands.vala:1191
+msgid "Restoring previous rating"
+msgstr "S'està restaurant la valoració anterior"
+
+#: ../src/Commands.vala:1201 ../src/Commands.vala:1202
+msgid "Increasing ratings"
+msgstr "S'estan incrementant les puntuacions"
+
+#: ../src/Commands.vala:1201 ../src/Commands.vala:1202
+msgid "Decreasing ratings"
+msgstr "S'estan reduint les puntuacions"
+
+#: ../src/Commands.vala:1252
+msgid "Setting RAW developer"
+msgstr "S'està establint el revelador RAW"
+
+#: ../src/Commands.vala:1252
+msgid "Restoring previous RAW developer"
+msgstr "S'està restaurant el revelador RAW anterior"
+
+#: ../src/Commands.vala:1253
+msgid "Set Developer"
+msgstr "Estableix el desenvolupador"
+
+#: ../src/Commands.vala:1343
+msgid "Original photo could not be adjusted."
+msgstr "La fotografia original no s'ha pogut ajustar."
+
+#: ../src/Commands.vala:1364
+msgid "Adjusting Date and Time"
+msgstr "S'està ajustant la data i l'hora"
+
+#: ../src/Commands.vala:1364
+msgid "Undoing Date and Time Adjustment"
+msgstr "S'està desfent l'ajustament de la data i l'hora"
+
+#: ../src/Commands.vala:1395
+msgid "One original photo could not be adjusted."
+msgid_plural "The following original photos could not be adjusted."
+msgstr[0] "La fotografia original no s'ha pogut ajustar."
+msgstr[1] "Les fotografies originals no s'han pogut ajustar."
+
+#: ../src/Commands.vala:1397 ../src/Commands.vala:1421
+msgid "Time Adjustment Error"
+msgstr "S'ha produït un error en ajustar l'hora"
+
+#: ../src/Commands.vala:1419
+msgid "Time adjustments could not be undone on the following photo file."
+msgid_plural ""
+"Time adjustments could not be undone on the following photo files."
+msgstr[0] ""
+"L'ajustament de l'hora no s'ha pogut desfer en el fitxer de fotografia "
+"següent."
+msgstr[1] ""
+"Els ajustaments de l'hora no s'han pogut desfer en els fitxers de "
+"fotografies següents."
+
+#: ../src/Commands.vala:1633 ../src/Commands.vala:1656
+msgid "Create Tag"
+msgstr "Crea una etiqueta"
 
-#: src/Dialogs.vala:16
+#: ../src/Commands.vala:1691
+#, c-format
+msgid "Move Tag \"%s\""
+msgstr "Mou l'etiqueta «%s»"
+
+#: ../src/Commands.vala:2343
+msgid "Move Photos to Trash"
+msgstr "Mou les fotografies a la paperera"
+
+#: ../src/Commands.vala:2343
+msgid "Restore Photos from Trash"
+msgstr "Restaura les fotografies de la paperera"
+
+#: ../src/Commands.vala:2344
+msgid "Move the photos to the Shotwell trash"
+msgstr "Mou les fotografies a la paperera del Shotwell"
+
+#: ../src/Commands.vala:2344
+msgid "Restore the photos back to the Shotwell library"
+msgstr "Restaura les fotografies cap a la biblioteca del Shotwell"
+
+#: ../src/Commands.vala:2363
+msgid "Moving Photos to Trash"
+msgstr "S'estan movent les fotografies a la paperera"
+
+#: ../src/Commands.vala:2363
+msgid "Restoring Photos From Trash"
+msgstr "S'estan restaurant les fotografies de la paperera"
+
+#: ../src/Commands.vala:2449
+msgid "Flag selected photos"
+msgstr "Senyala les fotografies seleccionades"
+
+#: ../src/Commands.vala:2450
+msgid "Unflag selected photos"
+msgstr "Treu el senyalador a les fotografies seleccionades"
+
+#: ../src/Commands.vala:2451
+msgid "Flagging selected photos"
+msgstr "S'estan marcant les fotos seleccionades"
+
+#: ../src/Commands.vala:2452
+msgid "Unflagging selected photos"
+msgstr "S'estan desmarcant les fotos seleccionades"
+
+#: ../src/Commands.vala:2459
+msgid "Flag"
+msgstr "Senyala"
+
+#: ../src/Commands.vala:2459
+msgid "Unflag"
+msgstr "Treu el senyalador"
+
+#: ../src/DesktopIntegration.vala:121
+#, c-format
+msgid "Unable to launch Nautilus Send-To: %s"
+msgstr "No s'ha pogut executar el Nautilus Send-To: %s"
+
+#: ../src/DesktopIntegration.vala:129
+msgid "Send To"
+msgstr "Envia a"
+
+#: ../src/DesktopIntegration.vala:174
+#, c-format
+msgid "Unable to export background to %s: %s"
+msgstr "No s'ha pogut exportar el fons a %s: %s"
+
+#: ../src/DesktopIntegration.vala:311
+#, c-format
+msgid "Unable to prepare desktop slideshow: %s"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut preparar la presentació de diapositives de l'escriptori: %s"
+
+#: ../src/Dialogs.vala:16
 #, c-format
 msgid "This will remove the tag \"%s\" from one photo. Continue?"
 msgid_plural "This will remove the tag \"%s\" from %d photos. Continue?"
 msgstr[0] "Això suprimirà l'etiqueta «%s» d'una fotografia. Voleu continuar?"
 msgstr[1] "Això suprimirà l'etiqueta «%s» de %d fotografies. Voleu continuar?"
 
-#: src/Dialogs.vala:20 src/Dialogs.vala:28 src/Dialogs.vala:1361
-#: src/Dialogs.vala:1384 src/data_imports/DataImportsUI.vala:399
-#: src/AppWindow.vala:615 src/AppWindow.vala:636 src/AppWindow.vala:653
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:498
-msgid "_Cancel"
-msgstr "_Cancel·la"
-
-#: src/Dialogs.vala:20 src/Dialogs.vala:28 src/Dialogs.vala:1329
-#: src/Resources.vala:330 src/Resources.vala:378 src/Resources.vala:643
+#: ../src/Dialogs.vala:20 ../src/Dialogs.vala:28 ../src/Dialogs.vala:1386
+#: ../src/Resources.vala:163 ../src/Resources.vala:369
+#: ../src/Resources.vala:417 ../src/Resources.vala:682
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Suprimeix"
 
-#: src/Dialogs.vala:25
+#: ../src/Dialogs.vala:25
 #, c-format
 msgid "This will remove the saved search \"%s\". Continue?"
 msgstr "Això suprimirà la cerca desada «%s». Voleu continuar?"
 
-#: src/Dialogs.vala:35
-#, c-format
+#: ../src/Dialogs.vala:35
 msgid ""
 "Switching developers will undo all changes you have made to this photo in "
 "Shotwell"
@@ -668,17 +1470,26 @@ msgid_plural ""
 "Switching developers will undo all changes you have made to these photos in "
 "Shotwell"
 msgstr[0] ""
+"En canviar els desenvolupadors es desfaran tots els canvis que heu fet a "
+"aquesta foto al Shotwell"
 msgstr[1] ""
+"En canviar els desenvolupadors es desfaran tots els canvis que heu fet a "
+"aquestes fotos al Shotwell"
 
-#: src/Dialogs.vala:39
+#: ../src/Dialogs.vala:39
 msgid "_Switch Developer"
-msgstr ""
+msgstr "_Canvia el desenvolupador"
 
-#: src/Dialogs.vala:58
+#: ../src/Dialogs.vala:58
 msgid "Export Video"
 msgstr "Exporta vídeos"
 
-#: src/Dialogs.vala:115
+#. Ticket #3023
+#. Attempt to replace the system error with something friendlier
+#. if we can't copy an image over for editing in an external tool.
+#. Did we fail because we can't write to this directory?
+#. Yes - display an alternate error message here.
+#: ../src/Dialogs.vala:115
 #, c-format
 msgid ""
 "Shotwell couldn't create a file for editing this photo because you do not "
@@ -687,15 +1498,16 @@ msgstr ""
 "El Shotwell no ha pogut crear un fitxer per editar aquesta fotografia perquè "
 "no teniu permís per escriure a %s."
 
-#: src/Dialogs.vala:124
+#: ../src/Dialogs.vala:124
 msgid ""
 "Unable to export the following photo due to a file error.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"No s'ha pogut exportar la fotografia següent degut a un error en el fitxer.\n"
+"No s'ha pogut exportar la fotografia següent a causa d'un error en el "
+"fitxer.\n"
 "\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:130
+#: ../src/Dialogs.vala:130
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -705,184 +1517,213 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Voleu continuar exportant?"
 
-#: src/Dialogs.vala:131
-msgid "Con_tinue"
-msgstr "Con_tinua"
-
-#: src/Dialogs.vala:147
+#. "Unmodified" and "Current," though they appear in the "Format:" popup menu, really
+#. aren't formats so much as they are operating modes that determine specific formats.
+#. Hereafter we'll refer to these as "special formats."
+#: ../src/Dialogs.vala:147
 msgid "Unmodified"
 msgstr "Sense modificar"
 
-#: src/Dialogs.vala:148
+#: ../src/Dialogs.vala:148
 msgid "Current"
 msgstr "Actual"
 
-#: src/Dialogs.vala:212
+#. layout controls
+#: ../src/Dialogs.vala:213
 msgid "_Format:"
 msgstr "_Format:"
 
-#: src/Dialogs.vala:215
+#: ../src/Dialogs.vala:216
 msgid "_Quality:"
 msgstr "_Qualitat:"
 
-#: src/Dialogs.vala:218
+#: ../src/Dialogs.vala:219
 msgid "_Scaling constraint:"
 msgstr "Constant d'e_scala:"
 
-#: src/Dialogs.vala:221
-msgid " _pixels"
-msgstr " _píxels"
+#: ../src/Dialogs.vala:222
+msgid "_Pixels:"
+msgstr " _Píxels:"
 
-#: src/Dialogs.vala:229
+#: ../src/Dialogs.vala:225
 msgid "Export metadata"
 msgstr "Exporta les metadades"
 
-#: src/Dialogs.vala:465
+#: ../src/Dialogs.vala:459
 msgid "Save Details..."
-msgstr ""
+msgstr "Desa els detalls..."
 
-#: src/Dialogs.vala:466
+#: ../src/Dialogs.vala:460
 msgid "Save Details"
-msgstr ""
+msgstr "Desa els detalls"
 
-#: src/Dialogs.vala:481
+#: ../src/Dialogs.vala:475
 #, c-format
 msgid "(and %d more)\n"
 msgstr "(i %d més)\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:534
+#: ../src/Dialogs.vala:528
 msgid "Import Results Report"
-msgstr ""
+msgstr "Importa l'informe de resultats"
 
-#: src/Dialogs.vala:538
+#: ../src/Dialogs.vala:532
 #, c-format
 msgid "Attempted to import %d file."
 msgid_plural "Attempted to import %d files."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "S'ha intentat importar %d fitxer"
+msgstr[1] "S'han intentat importar %d fitxers"
 
-#: src/Dialogs.vala:541
+#: ../src/Dialogs.vala:535
 #, c-format
 msgid "Of these, %d file was successfully imported."
 msgid_plural "Of these, %d files were successfully imported."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "D'aquests, s'ha importat correctament %d fitxer"
+msgstr[1] "D'aquests, s'han importat correctament %d fitxers"
 
-#: src/Dialogs.vala:553
+#.
+#. Duplicates
+#.
+#: ../src/Dialogs.vala:547
 msgid "Duplicate Photos/Videos Not Imported:"
-msgstr ""
+msgstr "Fotos/Vídeos duplicats que no s'han importat:"
 
-#: src/Dialogs.vala:557
+#: ../src/Dialogs.vala:551
 msgid "duplicates existing media item"
-msgstr ""
+msgstr "duplica un element multimèdia existent"
 
-#: src/Dialogs.vala:568
+#.
+#. Files Not Imported Due to Camera Errors
+#.
+#: ../src/Dialogs.vala:562
 msgid "Photos/Videos Not Imported Due to Camera Errors:"
-msgstr ""
+msgstr "Fotos/Vídeos que no s'han importat a causa d'errors de la càmera:"
 
-#: src/Dialogs.vala:571 src/Dialogs.vala:586 src/Dialogs.vala:601
-#: src/Dialogs.vala:617 src/Dialogs.vala:632 src/Dialogs.vala:646
+#: ../src/Dialogs.vala:565 ../src/Dialogs.vala:580 ../src/Dialogs.vala:595
+#: ../src/Dialogs.vala:611 ../src/Dialogs.vala:626 ../src/Dialogs.vala:640
 msgid "error message:"
-msgstr ""
+msgstr "missatge d'error:"
 
-#: src/Dialogs.vala:582
+#.
+#. Files Not Imported Because They Weren't Recognized as Photos or Videos
+#.
+#: ../src/Dialogs.vala:576
 msgid "Files Not Imported Because They Weren't Recognized as Photos or Videos:"
 msgstr ""
+"Fitxers que no s'han importat perquè no s'han reconegut com a fotos o vídeos:"
 
-#: src/Dialogs.vala:597
+#.
+#. Photos/Videos Not Imported Because They Weren't in a Format Shotwell Understands
+#.
+#: ../src/Dialogs.vala:591
 msgid ""
 "Photos/Videos Not Imported Because They Weren't in a Format Shotwell "
 "Understands:"
 msgstr ""
+"Fitxers que no s'han importat perquè no estaven en un format que el Shotwell "
+"pugui comprendre:"
 
-#: src/Dialogs.vala:612
+#.
+#. Photos/Videos Not Imported Because Shotwell Couldn't Copy Them into its Library
+#.
+#: ../src/Dialogs.vala:606
 msgid ""
 "Photos/Videos Not Imported Because Shotwell Couldn't Copy Them into its "
 "Library:"
 msgstr ""
+"Fotos/Vídeos que no s'han importat perquè el Shotwell no ha pogut copiar-los "
+"en aquesta biblioteca:"
 
-#: src/Dialogs.vala:616
+#: ../src/Dialogs.vala:610
 #, c-format
 msgid ""
 "couldn't copy %s\n"
 "\tto %s"
 msgstr ""
+"no s'ha pogut copiar %s\n"
+"\ta %s"
 
-#: src/Dialogs.vala:628
+#.
+#. Photos/Videos Not Imported Because GDK Pixbuf Library Identified them as Corrupt
+#.
+#: ../src/Dialogs.vala:622
 msgid "Photos/Videos Not Imported Because Files Are Corrupt:"
 msgstr ""
+"Fotos/Vídeos que no s'han importat perquè els fitxers estan corromputs:"
 
-#: src/Dialogs.vala:643
+#.
+#. Photos/Videos Not Imported for Other Reasons
+#.
+#: ../src/Dialogs.vala:637
 msgid "Photos/Videos Not Imported for Other Reasons:"
-msgstr ""
+msgstr "Fotos/Vídeos que no s'han importat per altres raons:"
 
-#: src/Dialogs.vala:663
+#: ../src/Dialogs.vala:657
 #, c-format
 msgid "1 duplicate photo was not imported:\n"
 msgid_plural "%d duplicate photos were not imported:\n"
 msgstr[0] "No s'ha importat una fotografia duplicada:\n"
 msgstr[1] "No s'han importat %d fotografies duplicades:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:666
+#: ../src/Dialogs.vala:660
 #, c-format
 msgid "1 duplicate video was not imported:\n"
 msgid_plural "%d duplicate videos were not imported:\n"
 msgstr[0] "No s'ha importat un vídeo duplicat:\n"
 msgstr[1] "No s'han importat %d vídeos duplicats:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:669
+#: ../src/Dialogs.vala:663
 #, c-format
 msgid "1 duplicate photo/video was not imported:\n"
 msgid_plural "%d duplicate photos/videos were not imported:\n"
 msgstr[0] "No s'ha importat una fotografia/vídeo duplicat:\n"
 msgstr[1] "No s'han importat %d fotografies/vídeos duplicats:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:683
+#: ../src/Dialogs.vala:677
 #, c-format
 msgid "1 photo failed to import due to a file or hardware error:\n"
 msgid_plural "%d photos failed to import due to a file or hardware error:\n"
 msgstr[0] ""
-"Ha fallat la importació d'una fotografia degut a un error de fitxer o de "
+"Ha fallat la importació d'una fotografia a causa d'un error de fitxer o de "
 "maquinari:\n"
 msgstr[1] ""
-"Ha fallat la importació de %d fotografies degut a un error de fitxer o de "
+"Ha fallat la importació de %d fotografies a causa d'un error de fitxer o de "
 "maquinari:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:686
+#: ../src/Dialogs.vala:680
 #, c-format
 msgid "1 video failed to import due to a file or hardware error:\n"
 msgid_plural "%d videos failed to import due to a file or hardware error:\n"
 msgstr[0] ""
-"Ha fallat la importació d'un vídeo degut a un error de fitxer o de "
+"Ha fallat la importació d'un vídeo a causa d'un error de fitxer o de "
 "maquinari:\n"
 msgstr[1] ""
-"Ha fallat la importació de %d vídeos degut a un error de fitxer o de "
+"Ha fallat la importació de %d vídeos a causa d'un error de fitxer o de "
 "maquinari:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:689
+#: ../src/Dialogs.vala:683
 #, c-format
 msgid "1 photo/video failed to import due to a file or hardware error:\n"
 msgid_plural ""
 "%d photos/videos failed to import due to a file or hardware error:\n"
 msgstr[0] ""
-"Ha fallat la importació d'una fotografia/vídeo degut a un error de fitxer o "
-"de maquinari:\n"
-msgstr[1] ""
-"Ha fallat la importació de %d fotografies/vídeos degut a un error de fitxer "
+"Ha fallat la importació d'una fotografia/vídeo a causa d'un error de fitxer "
 "o de maquinari:\n"
+msgstr[1] ""
+"Ha fallat la importació de %d fotografies/vídeos a causa d'un error de "
+"fitxer o de maquinari:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:692
+#: ../src/Dialogs.vala:686
 #, c-format
 msgid "1 file failed to import due to a file or hardware error:\n"
 msgid_plural "%d files failed to import due to a file or hardware error:\n"
 msgstr[0] ""
-"Ha fallat la importació d'un fitxer degut a un error de fitxer o de "
+"Ha fallat la importació d'un fitxer a causa d'un error de fitxer o de "
 "maquinari:\n"
 msgstr[1] ""
-"Ha fallat la importació de %d fitxers degut a un error de fitxer o de "
+"Ha fallat la importació de %d fitxers a causa d'un error de fitxer o de "
 "maquinari:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:706
+#: ../src/Dialogs.vala:700
 #, c-format
 msgid ""
 "1 photo failed to import because the photo library folder was not writable:\n"
@@ -896,7 +1737,7 @@ msgstr[1] ""
 "Ha fallat la importació de %d fotografies perquè no es pot escriure a la "
 "carpeta de la biblioteca de fotografies:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:709
+#: ../src/Dialogs.vala:703
 #, c-format
 msgid ""
 "1 video failed to import because the photo library folder was not writable:\n"
@@ -910,7 +1751,7 @@ msgstr[1] ""
 "Ha fallat la importació de %d vídeos perquè no es pot escriure a la carpeta "
 "de la biblioteca de fotografies:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:712
+#: ../src/Dialogs.vala:706
 #, c-format
 msgid ""
 "1 photo/video failed to import because the photo library folder was not "
@@ -925,7 +1766,7 @@ msgstr[1] ""
 "Ha fallat la importació de %d fotografies/vídeos perquè no es pot escriure a "
 "la carpeta de la biblioteca de fotografies:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:715
+#: ../src/Dialogs.vala:709
 #, c-format
 msgid ""
 "1 file failed to import because the photo library folder was not writable:\n"
@@ -939,208 +1780,236 @@ msgstr[1] ""
 "Ha fallat la importació de %d fitxers perquè no es pot escriure a la carpeta "
 "de la biblioteca de fotografies:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:729
+#: ../src/Dialogs.vala:723
 #, c-format
 msgid "1 photo failed to import due to a camera error:\n"
 msgid_plural "%d photos failed to import due to a camera error:\n"
 msgstr[0] ""
-"Ha fallat la importació d'una fotografia degut a un error de la càmera:\n"
+"Ha fallat la importació d'una fotografia a causa d'un error de la càmera:\n"
 msgstr[1] ""
-"Ha fallat la importació de %d fotografies degut a un error de la càmera:\n"
+"Ha fallat la importació de %d fotografies a causa d'un error de la càmera:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:732
+#: ../src/Dialogs.vala:726
 #, c-format
 msgid "1 video failed to import due to a camera error:\n"
 msgid_plural "%d videos failed to import due to a camera error:\n"
-msgstr[0] "Ha fallat la importació d'un vídeo degut a un error de la càmera:\n"
+msgstr[0] ""
+"Ha fallat la importació d'un vídeo a causa d'un error de la càmera:\n"
 msgstr[1] ""
-"Ha fallat la importació de %d vídeos degut a un error de la càmera:\n"
+"Ha fallat la importació de %d vídeos a causa d'un error de la càmera:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:735
+#: ../src/Dialogs.vala:729
 #, c-format
 msgid "1 photo/video failed to import due to a camera error:\n"
 msgid_plural "%d photos/videos failed to import due to a camera error:\n"
 msgstr[0] ""
-"Ha fallat la importació d'una fotografia/vídeo degut a un error de la "
+"Ha fallat la importació d'una fotografia/vídeo a causa d'un error de la "
 "càmera:\n"
 msgstr[1] ""
-"Ha fallat la importació de %d fotografies/vídeos degut a un error de la "
+"Ha fallat la importació de %d fotografies/vídeos a causa d'un error de la "
 "càmera:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:738
+#: ../src/Dialogs.vala:732
 #, c-format
 msgid "1 file failed to import due to a camera error:\n"
 msgid_plural "%d files failed to import due to a camera error:\n"
 msgstr[0] ""
-"Ha fallat la importació d'un fitxer degut a un error de la càmera:\n"
+"Ha fallat la importació d'un fitxer a causa d'un error de la càmera:\n"
 msgstr[1] ""
-"Ha fallat la importació de %d fitxers degut a un error de la càmera:\n"
+"Ha fallat la importació de %d fitxers a causa d'un error de la càmera:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:752
+#: ../src/Dialogs.vala:746
 #, c-format
 msgid "1 photo failed to import because it was corrupt:\n"
 msgid_plural "%d photos failed to import because they were corrupt:\n"
-msgstr[0] ""
+msgstr[0] "No s'ha pogut importar 1 foto perquè el fitxer està corromput:\n"
 msgstr[1] ""
+"No s'han pogut importar %d fotos perquè els fitxers estan corromputs:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:755
+#: ../src/Dialogs.vala:749
 #, c-format
 msgid "1 video failed to import because it was corrupt:\n"
 msgid_plural "%d videos failed to import because they were corrupt:\n"
-msgstr[0] ""
+msgstr[0] "No s'ha pogut importar 1 vídeo perquè el fitxer està corromput:\n"
 msgstr[1] ""
+"No s'han pogut importar %d vídeos perquè els fitxers estan corromputs:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:758
+#: ../src/Dialogs.vala:752
 #, c-format
 msgid "1 photo/video failed to import because it was corrupt:\n"
 msgid_plural "%d photos/videos failed to import because they were corrupt:\n"
 msgstr[0] ""
+"No s'ha pogut importar 1 foto/vídeo perquè el fitxer està corromput:\n"
 msgstr[1] ""
+"No s'han pogut importar %d fotos/vídeos perquè els fitxers estan corromputs:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:761
+#: ../src/Dialogs.vala:755
 #, c-format
 msgid "1 file failed to import because it was corrupt:\n"
 msgid_plural "%d files failed to import because it was corrupt:\n"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "No s'ha pogut importar 1 fitxer perquè està corromput:\n"
+msgstr[1] "No s'han pogut importar %d fitxers perquè estan corromputs:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:778
+#. we have no notion of "unsupported" video files right now in Shotwell (all
+#. standard container formats are supported, it's just that the streams in them
+#. might or might not be interpretable), so this message does not need to be
+#. media specific
+#: ../src/Dialogs.vala:772
 #, c-format
 msgid "1 unsupported photo skipped:\n"
 msgid_plural "%d unsupported photos skipped:\n"
 msgstr[0] "S'ha omès una fotografia no compatible:\n"
 msgstr[1] "S'han omès %d fotografies no compatibles:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:793
+#. we have no notion of "non-video" video files right now in Shotwell, so this
+#. message doesn't need to be media specific
+#: ../src/Dialogs.vala:787
 #, c-format
 msgid "1 non-image file skipped.\n"
 msgid_plural "%d non-image files skipped.\n"
 msgstr[0] "S'ha omès un fitxer que no era d'imatge:\n"
 msgstr[1] "S'han omès %d fitxers que no eren d'imatge:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:804
+#: ../src/Dialogs.vala:798
 #, c-format
 msgid "1 photo skipped due to user cancel:\n"
 msgid_plural "%d photos skipped due to user cancel:\n"
-msgstr[0] "S'ha omès una fotografia degut a la cancel·lació de l'usuari:\n"
-msgstr[1] "S'han omès %d fotografies degut a la cancel·lació de l'usuari:\n"
+msgstr[0] "S'ha omès una fotografia a causa de la cancel·lació de l'usuari:\n"
+msgstr[1] "S'han omès %d fotografies a causa de la cancel·lació de l'usuari:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:807
+#: ../src/Dialogs.vala:801
 #, c-format
 msgid "1 video skipped due to user cancel:\n"
 msgid_plural "%d videos skipped due to user cancel:\n"
-msgstr[0] "S'ha omès un vídeo degut a la cancel·lació de l'usuari:\n"
-msgstr[1] "S'han omès %d vídeos degut a la cancel·lació de l'usuari:\n"
+msgstr[0] "S'ha omès un vídeo a causa de la cancel·lació de l'usuari:\n"
+msgstr[1] "S'han omès %d vídeos a causa de la cancel·lació de l'usuari:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:810
+#: ../src/Dialogs.vala:804
 #, c-format
 msgid "1 photo/video skipped due to user cancel:\n"
 msgid_plural "%d photos/videos skipped due to user cancel:\n"
 msgstr[0] ""
-"S'ha omès una fotografia/vídeo degut a la cancel·lació de l'usuari:\n"
+"S'ha omès una fotografia/vídeo a causa de la cancel·lació de l'usuari:\n"
 msgstr[1] ""
-"S'han omès %d fotografies/vídeos degut a la cancel·lació de l'usuari:\n"
+"S'han omès %d fotografies/vídeos a causa de la cancel·lació de l'usuari:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:813
+#: ../src/Dialogs.vala:807
 #, c-format
 msgid "1 file skipped due to user cancel:\n"
 msgid_plural "%d file skipped due to user cancel:\n"
-msgstr[0] "S'ha omès un fitxer degut a la cancel·lació de l'usuari:\n"
-msgstr[1] "S'han omès %d fitxers degut a la cancel·lació de l'usuari:\n"
+msgstr[0] "S'ha omès un fitxer a causa de la cancel·lació de l'usuari:\n"
+msgstr[1] "S'han omès %d fitxers a causa de la cancel·lació de l'usuari:\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:827
+#: ../src/Dialogs.vala:821
 #, c-format
 msgid "1 photo successfully imported.\n"
 msgid_plural "%d photos successfully imported.\n"
 msgstr[0] "S'ha importat una fotografia correctament.\n"
 msgstr[1] "S'han importat %d fotografies correctament.\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:830
+#: ../src/Dialogs.vala:824
 #, c-format
 msgid "1 video successfully imported.\n"
 msgid_plural "%d videos successfully imported.\n"
 msgstr[0] "S'ha importat un vídeo correctament.\n"
 msgstr[1] "S'han importat %d vídeos correctament.\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:833
+#: ../src/Dialogs.vala:827
 #, c-format
 msgid "1 photo/video successfully imported.\n"
 msgid_plural "%d photos/videos successfully imported.\n"
 msgstr[0] "S'ha importat una fotografia/vídeo correctament.\n"
 msgstr[1] "S'han importat %d fotografies/vídeos correctament.\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:849
+#. if no media items were imported at all (i.e. an empty directory attempted), need to at least
+#. report that nothing was imported
+#: ../src/Dialogs.vala:843
 msgid "No photos or videos imported.\n"
 msgstr "No s'ha importat cap vídeo o fotografia.\n"
 
-#: src/Dialogs.vala:856 src/Dialogs.vala:875
+#: ../src/Dialogs.vala:850 ../src/Dialogs.vala:869
 msgid "Import Complete"
 msgstr "S'ha completat la importació"
 
-#: src/Dialogs.vala:1103
+#: ../src/Dialogs.vala:1155
 #, c-format
 msgid "%d second"
 msgid_plural "%d seconds"
 msgstr[0] "%d segon"
 msgstr[1] "%d segons"
 
-#: src/Dialogs.vala:1106
+#: ../src/Dialogs.vala:1158
 #, c-format
 msgid "%d minute"
 msgid_plural "%d minutes"
 msgstr[0] "%d minut"
 msgstr[1] "%d minuts"
 
-#: src/Dialogs.vala:1110
+#: ../src/Dialogs.vala:1162
 #, c-format
 msgid "%d hour"
 msgid_plural "%d hours"
 msgstr[0] "%d hora"
 msgstr[1] "%d hores"
 
-#: src/Dialogs.vala:1113
+#: ../src/Dialogs.vala:1165
 msgid "1 day"
 msgstr "1 dia"
 
-#: src/Dialogs.vala:1263 src/Resources.vala:205
+#: ../src/Dialogs.vala:1315 ../src/Resources.vala:236
 msgid "Rename Event"
 msgstr "Canvia el nom de l'esdeveniment"
 
-#: src/Dialogs.vala:1263
+#: ../src/Dialogs.vala:1315
 msgid "Name:"
 msgstr "Nom:"
 
-#: src/Dialogs.vala:1273 src/Resources.vala:274
+#. Dialog title
+#. Button label
+#: ../src/Dialogs.vala:1326 ../src/Resources.vala:308
 msgid "Edit Title"
 msgstr "Edita el títol"
 
-#: src/Dialogs.vala:1287 src/Resources.vala:280
+#: ../src/Dialogs.vala:1327 ../src/Properties.vala:340
+msgid "Title:"
+msgstr "Títol:"
+
+#. Dialog title
+#: ../src/Dialogs.vala:1343 ../src/Resources.vala:315
 msgid "Edit Event Comment"
-msgstr ""
+msgstr "Edita el comentari de l'esdeveniment"
 
-#: src/Dialogs.vala:1287
+#: ../src/Dialogs.vala:1344
 msgid "Edit Photo/Video Comment"
-msgstr ""
+msgstr "Edita el comentari de la foto/vídeo"
+
+#: ../src/Dialogs.vala:1345 ../src/Properties.vala:628
+msgid "Comment:"
+msgstr "Comentari:"
 
-#: src/Dialogs.vala:1304
-msgid "_Trash File"
-msgid_plural "_Trash Files"
-msgstr[0] "_Envia el fitxer a la paperera"
-msgstr[1] "_Envia els fitxers a la paperera"
+#: ../src/Dialogs.vala:1361
+msgid "Remove and _Trash File"
+msgid_plural "Remove and _Trash Files"
+msgstr[0] "Suprimeix i _envia el fitxer a la paperera"
+msgstr[1] "Suprimeix i _envia els fitxers a la paperera"
 
-#: src/Dialogs.vala:1308
-msgid "Only _Remove"
-msgstr "_Suprimeix només"
+#: ../src/Dialogs.vala:1365
+msgid "_Remove From Library"
+msgstr "_Suprimeix de la biblioteca"
+
+#: ../src/Dialogs.vala:1385 ../src/camera/ImportPage.vala:1741
+msgid "_Keep"
+msgstr "_Manté"
 
-#: src/Dialogs.vala:1351
+#: ../src/Dialogs.vala:1408
 msgid "Revert External Edit?"
 msgstr "Voleu revertir l'edició externa?"
 
-#: src/Dialogs.vala:1351
+#: ../src/Dialogs.vala:1408
 msgid "Revert External Edits?"
 msgstr "Voleu revertir les edicions externes?"
 
-#: src/Dialogs.vala:1353
+#: ../src/Dialogs.vala:1410
 #, c-format
 msgid "This will destroy all changes made to the external file. Continue?"
 msgid_plural ""
@@ -1150,87 +2019,87 @@ msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 "Això suprimirà tots els canvis fets als %d fitxers externs. Voleu continuar?"
 
-#: src/Dialogs.vala:1357
+#: ../src/Dialogs.vala:1414
 msgid "Re_vert External Edit"
 msgstr "_Reverteix l'edició externa"
 
-#: src/Dialogs.vala:1357
+#: ../src/Dialogs.vala:1414
 msgid "Re_vert External Edits"
 msgstr "_Reverteix les edicions externes"
 
-#: src/Dialogs.vala:1378
+#: ../src/Dialogs.vala:1435
 #, c-format
 msgid "This will remove the photo from the library. Continue?"
 msgid_plural "This will remove %d photos from the library. Continue?"
 msgstr[0] "Això suprimirà la fotografia de la biblioteca. Voleu continuar?"
 msgstr[1] "Això suprimirà %d fotografies de la biblioteca. Voleu continuar?"
 
-#: src/Dialogs.vala:1385
+#: ../src/Dialogs.vala:1442 ../src/Resources.vala:178
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Suprimeix"
 
-#: src/Dialogs.vala:1386
+#: ../src/Dialogs.vala:1443
 msgid "Remove Photo From Library"
 msgstr "Suprimeix la fotografia de la biblioteca"
 
-#: src/Dialogs.vala:1386
+#: ../src/Dialogs.vala:1443
 msgid "Remove Photos From Library"
 msgstr "Suprimeix les fotografies de la biblioteca"
 
-#: src/Dialogs.vala:1479
+#: ../src/Dialogs.vala:1536
 #, c-format
 msgid "%d%%"
 msgstr "%d%%"
 
-#: src/Dialogs.vala:1626
+#: ../src/Dialogs.vala:1688
 msgid "AM"
 msgstr "AM"
 
-#: src/Dialogs.vala:1627
+#: ../src/Dialogs.vala:1689
 msgid "PM"
 msgstr "PM"
 
-#: src/Dialogs.vala:1628
+#: ../src/Dialogs.vala:1690
 msgid "24 Hr"
 msgstr "24 h"
 
-#: src/Dialogs.vala:1643
+#: ../src/Dialogs.vala:1705
 msgid "_Shift photos/videos by the same amount"
 msgstr "_Desplaça les fotografies/vídeos amb la mateixa quantitat"
 
-#: src/Dialogs.vala:1648
+#: ../src/Dialogs.vala:1710
 msgid "Set _all photos/videos to this time"
 msgstr "Estableix _totes les fotografies/vídeos a aquesta hora"
 
-#: src/Dialogs.vala:1655
+#: ../src/Dialogs.vala:1717
 msgid "_Modify original photo file"
-msgstr "_Modificar el fitxer d'imatge original"
+msgstr "_Modifica el fitxer d'imatge original"
 
-#: src/Dialogs.vala:1655
+#: ../src/Dialogs.vala:1717
 msgid "_Modify original photo files"
-msgstr "_Modificar els fitxers d'imatges originals"
+msgstr "_Modifica els fitxers d'imatges originals"
 
-#: src/Dialogs.vala:1658
+#: ../src/Dialogs.vala:1720
 msgid "_Modify original file"
 msgstr "_Modifica el fitxer original"
 
-#: src/Dialogs.vala:1658
+#: ../src/Dialogs.vala:1720
 msgid "_Modify original files"
 msgstr "_Modifica els fitxers originals"
 
-#: src/Dialogs.vala:1744
+#: ../src/Dialogs.vala:1806
 msgid "Original: "
 msgstr "Original: "
 
-#: src/Dialogs.vala:1745
+#: ../src/Dialogs.vala:1807
 msgid "%m/%d/%Y, %H:%M:%S"
 msgstr "%d/%m/%Y, %H:%M:%S"
 
-#: src/Dialogs.vala:1746
+#: ../src/Dialogs.vala:1808
 msgid "%m/%d/%Y, %I:%M:%S %p"
 msgstr "%d/%m/%Y, %I:%M:%S %p"
 
-#: src/Dialogs.vala:1835
+#: ../src/Dialogs.vala:1897
 #, c-format
 msgid ""
 "Exposure time will be shifted forward by\n"
@@ -1239,7 +2108,7 @@ msgstr ""
 "El temps d'exposició es desplaçarà cap endavant per\n"
 "%d %s, %d %s, %d %s i %d %s."
 
-#: src/Dialogs.vala:1836
+#: ../src/Dialogs.vala:1898
 #, c-format
 msgid ""
 "Exposure time will be shifted backward by\n"
@@ -1248,31 +2117,31 @@ msgstr ""
 "El temps d'exposició es desplaçarà cap enrere per\n"
 "%d %s, %d %s, %d %s i %d %s."
 
-#: src/Dialogs.vala:1838
+#: ../src/Dialogs.vala:1900
 msgid "day"
 msgid_plural "days"
 msgstr[0] "dia"
 msgstr[1] "dies"
 
-#: src/Dialogs.vala:1839
+#: ../src/Dialogs.vala:1901
 msgid "hour"
 msgid_plural "hours"
 msgstr[0] "hora"
 msgstr[1] "hores"
 
-#: src/Dialogs.vala:1840
+#: ../src/Dialogs.vala:1902
 msgid "minute"
 msgid_plural "minutes"
 msgstr[0] "minut"
 msgstr[1] "minuts"
 
-#: src/Dialogs.vala:1841
+#: ../src/Dialogs.vala:1903
 msgid "second"
 msgid_plural "seconds"
 msgstr[0] "segon"
 msgstr[1] "segons"
 
-#: src/Dialogs.vala:1885
+#: ../src/Dialogs.vala:1947
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1291,89 +2160,93 @@ msgstr[1] ""
 "\n"
 "I %d altres."
 
-#: src/Dialogs.vala:1907 src/Dialogs.vala:1934
+#: ../src/Dialogs.vala:1969 ../src/Dialogs.vala:1996
 msgid "Tags (separated by commas):"
 msgstr "Etiquetes (separades per comes):"
 
-#: src/Dialogs.vala:2014
+#: ../src/Dialogs.vala:2076
 msgid "Welcome!"
 msgstr "Us donem la benvinguda"
 
-#: src/Dialogs.vala:2021
-#, c-format
+#: ../src/Dialogs.vala:2083
 msgid "Welcome to Shotwell!"
 msgstr "Us donem la benvinguda al Shotwell"
 
-#: src/Dialogs.vala:2025
-#, c-format
+#: ../src/Dialogs.vala:2087
 msgid "To get started, import photos in any of these ways:"
 msgstr ""
 "Per començar, podeu importar fotografies de qualsevol de les maneres "
 "següents:"
 
-#: src/Dialogs.vala:2044
+#: ../src/Dialogs.vala:2106
 #, c-format
 msgid "Choose <span weight=\"bold\">File %s Import From Folder</span>"
 msgstr "Trieu <span weight=\"bold\">Fitxer %s Importa des d'una carpeta</span>"
 
-#: src/Dialogs.vala:2045
+#: ../src/Dialogs.vala:2107
 msgid "Drag and drop photos onto the Shotwell window"
 msgstr "Arrossegueu i deixeu anar fotografies a la finestra del Shotwell"
 
-#: src/Dialogs.vala:2046
+#: ../src/Dialogs.vala:2108
 msgid "Connect a camera to your computer and import"
 msgstr "Connecteu una càmera al vostre ordinador i importeu-ne les fotografies"
 
-#: src/Dialogs.vala:2056
+#: ../src/Dialogs.vala:2118
 #, c-format
 msgid "_Import photos from your %s folder"
 msgstr "_Importa les fotografies de la carpeta %s"
 
-#: src/Dialogs.vala:2063
+#: ../src/Dialogs.vala:2125
 msgid "You can also import photos in any of these ways:"
 msgstr "També podeu importar fotografies de qualsevol d'aquestes maneres:"
 
-#: src/Dialogs.vala:2073
+#: ../src/Dialogs.vala:2135
 msgid "_Don't show this message again"
 msgstr "_No tornis a mostrar aquest missatge"
 
-#: src/Dialogs.vala:2108
+#: ../src/Dialogs.vala:2170
 #, c-format
 msgid "Import photos from your %s library"
 msgstr "Importa fotografies de la biblioteca %s"
 
-#: src/Dialogs.vala:2252 src/Dialogs.vala:2256
+#. We're installed system-wide, so use the system help.
+#. We're being run from the build directory; we'll have to handle clicks to this
+#. link manually ourselves, due to a limitation ghelp: URIs.
+#: ../src/Dialogs.vala:2311 ../src/Dialogs.vala:2315
 msgid "(Help)"
 msgstr "(ajuda)"
 
-#: src/Dialogs.vala:2265
+#: ../src/Dialogs.vala:2324
 #, c-format
 msgid "Year%sMonth%sDay"
 msgstr "Any%sMes%sDia"
 
-#: src/Dialogs.vala:2267
+#: ../src/Dialogs.vala:2326
 #, c-format
 msgid "Year%sMonth"
 msgstr "Any%sMes"
 
-#: src/Dialogs.vala:2269
+#: ../src/Dialogs.vala:2328
 #, c-format
 msgid "Year%sMonth-Day"
 msgstr "Any%sMes-Dia"
 
-#: src/Dialogs.vala:2271
+#: ../src/Dialogs.vala:2330
 msgid "Year-Month-Day"
 msgstr "Any-Mes-Dia"
 
-#: src/Dialogs.vala:2272 src/editing_tools/EditingTools.vala:777
+#: ../src/Dialogs.vala:2331 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:781
 msgid "Custom"
 msgstr "Personalitzat"
 
-#: src/Dialogs.vala:2509
+#. Invalid pattern.
+#: ../src/Dialogs.vala:2568
 msgid "Invalid pattern"
 msgstr "Patró no vàlid"
 
-#: src/Dialogs.vala:2612
+#. This function is used to determine whether or not files should be copied or linked when imported.
+#. Returns ACCEPT for copy, REJECT for link, and CANCEL for (drum-roll) cancel.
+#: ../src/Dialogs.vala:2670
 msgid ""
 "Shotwell can copy the photos into your library folder or it can import them "
 "without copying."
@@ -1381,31 +2254,31 @@ msgstr ""
 "El Shotwell pot copiar les fotografies a la carpeta de la biblioteca o les "
 "pot importar sense copiar-les."
 
-#: src/Dialogs.vala:2617
+#: ../src/Dialogs.vala:2675
 msgid "Co_py Photos"
 msgstr "Co_pia les fotografies"
 
-#: src/Dialogs.vala:2618
+#: ../src/Dialogs.vala:2676
 msgid "_Import in Place"
 msgstr "_Importa-les a la ubicació"
 
-#: src/Dialogs.vala:2619
+#: ../src/Dialogs.vala:2677
 msgid "Import to Library"
 msgstr "Importa a la biblioteca"
 
-#: src/Dialogs.vala:2629 src/PhotoPage.vala:3075
+#: ../src/Dialogs.vala:2687 ../src/PhotoPage.vala:3087
 msgid "Remove From Library"
 msgstr "Suprimeix de la biblioteca"
 
-#: src/Dialogs.vala:2630 src/PhotoPage.vala:3075
+#: ../src/Dialogs.vala:2688 ../src/PhotoPage.vala:3087
 msgid "Removing Photo From Library"
 msgstr "S'està suprimint la fotografia de la biblioteca"
 
-#: src/Dialogs.vala:2630
+#: ../src/Dialogs.vala:2688
 msgid "Removing Photos From Library"
 msgstr "S'estan suprimint les fotografies de la biblioteca"
 
-#: src/Dialogs.vala:2644
+#: ../src/Dialogs.vala:2702
 #, c-format
 msgid ""
 "This will remove the photo/video from your Shotwell library. Would you also "
@@ -1428,7 +2301,7 @@ msgstr[1] ""
 "\n"
 "Aquesta acció no es pot desfer."
 
-#: src/Dialogs.vala:2648
+#: ../src/Dialogs.vala:2706
 #, c-format
 msgid ""
 "This will remove the video from your Shotwell library. Would you also like "
@@ -1451,7 +2324,7 @@ msgstr[1] ""
 "\n"
 "Aquesta acció no es pot desfer."
 
-#: src/Dialogs.vala:2652
+#: ../src/Dialogs.vala:2710
 #, c-format
 msgid ""
 "This will remove the photo from your Shotwell library. Would you also like "
@@ -1474,7 +2347,7 @@ msgstr[1] ""
 "\n"
 "Aquesta acció no es pot desfer."
 
-#: src/Dialogs.vala:2684
+#: ../src/Dialogs.vala:2742
 #, c-format
 msgid ""
 "The photo or video cannot be moved to your desktop trash. Delete this file?"
@@ -1487,621 +2360,392 @@ msgstr[1] ""
 "%d fotografies/vídeos no es poden moure a la paperera de l'escriptori. Voleu "
 "suprimir aquests fitxers?"
 
-#: src/Dialogs.vala:2701
+#. Alert the user that the files were not removed.
+#: ../src/Dialogs.vala:2759
 #, c-format
 msgid "The photo or video cannot be deleted."
 msgid_plural "%d photos/videos cannot be deleted."
 msgstr[0] "La fotografia o vídeo no es pot suprimir."
 msgstr[1] "%d fotografies/vídeos no es poden suprimir."
 
-#: src/folders/Branch.vala:141
-msgid "Folders"
-msgstr ""
+#: ../src/Dimensions.vala:23
+msgid "Width"
+msgstr "Amplada"
 
-#: src/tags/Branch.vala:127
-msgid "Tags"
-msgstr "Etiquetes"
+#: ../src/Dimensions.vala:26
+msgid "Height"
+msgstr "Alçada"
 
-#: src/BatchImport.vala:26
-msgid "Success"
-msgstr "Correcte"
+#. verify this is a directory
+#: ../src/DirectoryMonitor.vala:889
+#, c-format
+msgid "Unable to monitor %s: Not a directory (%s)"
+msgstr "No s'ha pogut fer un seguiment de %s: no és un directori (%s)"
 
-#: src/BatchImport.vala:29
-msgid "File error"
-msgstr "S'ha produït un error de fitxer"
+#. if no name, pretty up the start time
+#: ../src/Event.vala:751
+#, c-format
+msgid "Event %s"
+msgstr "Esdeveniment %s"
 
-#: src/BatchImport.vala:32
-msgid "Unable to decode file"
-msgstr "No s'ha pogut descodificar el fitxer"
+#: ../src/Exporter.vala:232
+#, c-format
+msgid "Unable to generate a temporary file for %s: %s"
+msgstr "No s'ha pogut generar un fitxer temporal per a %s: %s"
 
-#: src/BatchImport.vala:35
-msgid "Database error"
-msgstr "S'ha produït un error de la base de dades"
+#: ../src/Exporter.vala:299
+msgid "Exporting"
+msgstr "S'està exportant"
 
-#: src/BatchImport.vala:38
-msgid "User aborted import"
-msgstr "L'usuari ha interromput la importació"
+#: ../src/Exporter.vala:317
+#, c-format
+msgid "File %s already exists. Replace?"
+msgstr "Ja existeix el fitxer %s. Voleu reemplaçar-lo?"
 
-#: src/BatchImport.vala:41
-msgid "Not a file"
-msgstr "No és un fitxer"
+#: ../src/Exporter.vala:319
+msgid "_Skip"
+msgstr "_Omet-lo"
 
-#: src/BatchImport.vala:44
-msgid "File already exists in database"
-msgstr "El fitxer ja existeix a la base de dades"
+#: ../src/Exporter.vala:319
+msgid "_Replace"
+msgstr "_Reemplaça'l"
 
-#: src/BatchImport.vala:47
-msgid "Unsupported file format"
-msgstr "El format de fitxer no és compatible"
+#: ../src/Exporter.vala:319
+msgid "Replace _All"
+msgstr "Reempl_aça'ls tots"
 
-#: src/BatchImport.vala:50
-msgid "Not an image file"
-msgstr "No és un fitxer d'imatge"
+#: ../src/Exporter.vala:319
+msgid "Export"
+msgstr "Exporta"
 
-#: src/BatchImport.vala:53
-msgid "Disk failure"
-msgstr "Ha fallat el disc"
+#: ../src/MediaMonitor.vala:400
+#, c-format
+msgid "Unable to process monitoring updates: %s"
+msgstr "No s'han pogut processar les actualitzacions de seguiment: %s"
 
-#: src/BatchImport.vala:56
-msgid "Disk full"
-msgstr "El disc està ple"
+#: ../src/MediaPage.vala:158
+msgid "Adjust the size of the thumbnails"
+msgstr "Ajusta la mida de les miniatures"
 
-#: src/BatchImport.vala:59
-msgid "Camera error"
-msgstr "S'ha produït un error a la càmera"
+#: ../src/MediaPage.vala:340 ../src/PhotoPage.vala:2593
+#: ../src/Resources.vala:188 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:174
+msgid "Zoom _In"
+msgstr "_Amplia"
 
-#: src/BatchImport.vala:62
-msgid "File write error"
-msgstr "S'ha produït un error en escriure el fitxer"
+#: ../src/MediaPage.vala:341
+msgid "Increase the magnification of the thumbnails"
+msgstr "Augmenta la mida de les miniatures"
 
-#: src/BatchImport.vala:65
-msgid "Corrupt image file"
-msgstr ""
+#: ../src/MediaPage.vala:346 ../src/PhotoPage.vala:2599
+#: ../src/Resources.vala:189 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:180
+msgid "Zoom _Out"
+msgstr "_Redueix"
+
+#: ../src/MediaPage.vala:347
+msgid "Decrease the magnification of the thumbnails"
+msgstr "Redueix la mida de les miniatures"
+
+#: ../src/MediaPage.vala:414
+msgid "Sort _Photos"
+msgstr "Ordena les _fotografies"
+
+#: ../src/MediaPage.vala:423
+msgid "_Play Video"
+msgstr "_Reprodueix el vídeo"
+
+#: ../src/MediaPage.vala:424
+msgid "Open the selected videos in the system video player"
+msgstr "Obre els vídeos seleccionats en el reproductor de vídeo del sistema"
+
+#: ../src/MediaPage.vala:428 ../src/PhotoPage.vala:2642
+msgid "_Developer"
+msgstr "_Desenvolupador"
+
+#: ../src/MediaPage.vala:440 ../src/camera/Branch.vala:99
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:711 ../src/camera/ImportPage.vala:727
+#: ../src/photos/RawSupport.vala:303
+msgid "Camera"
+msgstr "Càmera"
+
+#: ../src/MediaPage.vala:451 ../src/camera/ImportPage.vala:874
+msgid "_Titles"
+msgstr "_Títols"
+
+#: ../src/MediaPage.vala:452 ../src/camera/ImportPage.vala:875
+msgid "Display the title of each photo"
+msgstr "Mostra el títol de cada fotografia"
+
+#: ../src/MediaPage.vala:457 ../src/events/EventsDirectoryPage.vala:130
+msgid "_Comments"
+msgstr "_Comentaris"
+
+#: ../src/MediaPage.vala:458
+msgid "Display the comment of each photo"
+msgstr "Mostra el comentari de cada foto"
+
+#: ../src/MediaPage.vala:469 ../src/library/LibraryWindow.vala:375
+msgid "Ta_gs"
+msgstr "Eti_quetes"
 
-#: src/BatchImport.vala:68
+#: ../src/MediaPage.vala:470
+msgid "Display each photo's tags"
+msgstr "Mostra les etiquetes de cada fotografia"
+
+#: ../src/MediaPage.vala:486
+msgid "By _Title"
+msgstr "Per _títol"
+
+#: ../src/MediaPage.vala:487
+msgid "Sort photos by title"
+msgstr "Ordena les fotografies per títol"
+
+#: ../src/MediaPage.vala:492
+msgid "By Exposure _Date"
+msgstr "Per _data d'exposició"
+
+#: ../src/MediaPage.vala:493
+msgid "Sort photos by exposure date"
+msgstr "Ordena les fotografies per data d'exposició"
+
+#: ../src/MediaPage.vala:498
+msgid "By _Rating"
+msgstr "Per _puntuació"
+
+#: ../src/MediaPage.vala:499
+msgid "Sort photos by rating"
+msgstr "Ordena les fotografies per puntuació"
+
+#: ../src/MediaPage.vala:504
+msgid "By _Filename"
+msgstr "Per nom de _fitxer"
+
+#: ../src/MediaPage.vala:505
+msgid "Sort photos by filename"
+msgstr "Ordena les fotografies per nom de fitxer"
+
+#: ../src/MediaPage.vala:515 ../src/library/LibraryWindow.vala:421
+msgid "_Ascending"
+msgstr "_Ascendent"
+
+#: ../src/MediaPage.vala:516 ../src/library/LibraryWindow.vala:422
+msgid "Sort photos in an ascending order"
+msgstr "Ordena les fotografies en ordre ascendent"
+
+#: ../src/MediaPage.vala:521 ../src/library/LibraryWindow.vala:428
+msgid "D_escending"
+msgstr "D_escendent"
+
+#: ../src/MediaPage.vala:522 ../src/library/LibraryWindow.vala:429
+msgid "Sort photos in a descending order"
+msgstr "Ordena les fotografies en ordre descendent"
+
+#: ../src/MediaPage.vala:723
 #, c-format
-msgid "Imported failed (%d)"
-msgstr "Ha fallat la importació (%d)"
+msgid ""
+"Shotwell was unable to play the selected video:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"El Shotwell no ha pogut reproduir el vídeo seleccionat:\n"
+"%s"
+
+#: ../src/Page.vala:1263
+msgid "No photos/videos"
+msgstr "Cap fotografia/vídeo"
+
+#: ../src/Page.vala:1267
+msgid "No photos/videos found"
+msgstr "No s'ha trobat cap fotografia/vídeo"
 
-#: src/Photo.vala:3656
+#: ../src/Page.vala:2565
+msgid "Photos cannot be exported to this directory."
+msgstr "No es poden exportar fotografies a aquest directori."
+
+#: ../src/Photo.vala:3753
 msgid "modified"
 msgstr "modificat"
 
-#: src/PhotoPage.vala:532
+#. previous button
+#: ../src/PhotoPage.vala:533
 msgid "Previous photo"
 msgstr "Fotografia anterior"
 
-#: src/PhotoPage.vala:537
+#. next button
+#: ../src/PhotoPage.vala:539
 msgid "Next photo"
 msgstr "Fotografia següent"
 
-#: src/PhotoPage.vala:1844
+#: ../src/PhotoPage.vala:1847
 #, c-format
 msgid "Photo source file missing: %s"
 msgstr "Manca el fitxer font de la fotografia: %s"
 
-#: src/PhotoPage.vala:2404 src/library/LibraryWindow.vala:360
-#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:165
+#: ../src/PhotoPage.vala:2414 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:165
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:359
 msgid "_View"
 msgstr "_Visualitza"
 
-#: src/PhotoPage.vala:2408 src/direct/DirectPhotoPage.vala:81
+#: ../src/PhotoPage.vala:2418 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:81
 msgid "T_ools"
 msgstr "Ei_nes"
 
-#: src/PhotoPage.vala:2413 src/direct/DirectPhotoPage.vala:86
+#: ../src/PhotoPage.vala:2423 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:86
 msgid "_Previous Photo"
 msgstr "Fotografia an_terior"
 
-#: src/PhotoPage.vala:2414 src/direct/DirectPhotoPage.vala:87
+#: ../src/PhotoPage.vala:2424 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:87
 msgid "Previous Photo"
 msgstr "Fotografia anterior"
 
-#: src/PhotoPage.vala:2419 src/direct/DirectPhotoPage.vala:92
+#: ../src/PhotoPage.vala:2429 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:92
 msgid "_Next Photo"
 msgstr "Fotografia _següent"
 
-#: src/PhotoPage.vala:2420 src/direct/DirectPhotoPage.vala:93
+#: ../src/PhotoPage.vala:2430 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:93
 msgid "Next Photo"
 msgstr "Fotografia següent"
 
-#: src/PhotoPage.vala:2583 src/direct/DirectPhotoPage.vala:174
-#: src/MediaPage.vala:325
-msgid "Zoom _In"
-msgstr "_Amplia"
-
-#: src/PhotoPage.vala:2584 src/direct/DirectPhotoPage.vala:175
+#: ../src/PhotoPage.vala:2594 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:175
 msgid "Increase the magnification of the photo"
 msgstr "Incrementa l'ampliació de la fotografia"
 
-#: src/PhotoPage.vala:2589 src/direct/DirectPhotoPage.vala:180
-#: src/MediaPage.vala:331
-msgid "Zoom _Out"
-msgstr "_Redueix"
-
-#: src/PhotoPage.vala:2590 src/direct/DirectPhotoPage.vala:181
+#: ../src/PhotoPage.vala:2600 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:181
 msgid "Decrease the magnification of the photo"
 msgstr "Redueix l'ampliació de la fotografia"
 
-#: src/PhotoPage.vala:2595 src/direct/DirectPhotoPage.vala:186
+#: ../src/PhotoPage.vala:2605 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:186
 msgid "Fit to _Page"
 msgstr "Ajusta a l'amplada de la _pàgina"
 
-#: src/PhotoPage.vala:2596 src/direct/DirectPhotoPage.vala:187
+#: ../src/PhotoPage.vala:2606 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:187
 msgid "Zoom the photo to fit on the screen"
 msgstr "Amplia la fotografia per ajustar-la a la pantalla"
 
-#: src/PhotoPage.vala:2601 src/direct/DirectPhotoPage.vala:192
+#: ../src/PhotoPage.vala:2612 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:193
+#, no-c-format
 msgid "Zoom _100%"
 msgstr "Ampliació _100%"
 
-#: src/PhotoPage.vala:2602 src/direct/DirectPhotoPage.vala:193
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/PhotoPage.vala:2614 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:195
+#, no-c-format
 msgid "Zoom the photo to 100% magnification"
 msgstr "Amplia la fotografia al 100%"
 
-#: src/PhotoPage.vala:2607 src/direct/DirectPhotoPage.vala:198
+#: ../src/PhotoPage.vala:2620 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:201
+#, no-c-format
 msgid "Zoom _200%"
 msgstr "Ampliació _200%"
 
-#: src/PhotoPage.vala:2608 src/direct/DirectPhotoPage.vala:199
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/PhotoPage.vala:2622 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:203
+#, no-c-format
 msgid "Zoom the photo to 200% magnification"
 msgstr "Amplia la fotografia al 200%"
 
-#: src/PhotoPage.vala:2628 src/MediaPage.vala:413
-msgid "_Developer"
-msgstr "_Desenvolupador"
-
-#: src/PhotoPage.vala:3216
+#: ../src/PhotoPage.vala:3231
 #, c-format
 msgid "Unable to export %s: %s"
 msgstr "No s'ha pogut exportar %s: %s"
 
-#: src/data_imports/DataImportsPluginHost.vala:65
-#: src/data_imports/DataImportsPluginHost.vala:78
-#, c-format
-msgid "%s Database"
-msgstr "Base de dades %s"
-
-#: src/data_imports/DataImportsPluginHost.vala:148
-#: src/data_imports/DataImportsPluginHost.vala:294
-#, c-format
-msgid "Importing from %s can't continue because an error occurred:"
-msgstr "No pot continuar la importació des de %s perquè s'ha produït un error:"
-
-#: src/data_imports/DataImportsPluginHost.vala:151
-msgid "To try importing from another service, select one from the above menu."
-msgstr ""
-"Intenteu importar des d'un altre servei, seleccioneu-ne un del menú següent."
-
-#: src/data_imports/DataImports.vala:22
-msgid "Data Imports"
-msgstr "Dades de les importacions"
-
-#: src/data_imports/DataImportsUI.vala:10
-msgid ""
-"You do not have any data imports plugins enabled.\n"
-"\n"
-"In order to use the Import From Application functionality, you need to have "
-"at least one data imports plugin enabled. Plugins can be enabled in the "
-"Preferences dialog."
-msgstr ""
-"No teniu cap connector d'importació de dades activat.\n"
-"\n"
-"Per poder utilitzar la funcionalitat d'importació des d'una aplicació, heu "
-"de tenir com a mínim un connector d'importació de dades habilitat. Podeu "
-"habilitar els connectors al diàleg de preferències."
-
-#: src/data_imports/DataImportsUI.vala:100
-msgid "Database file:"
-msgstr "Fitxer de base de dades:"
-
-#: src/data_imports/DataImportsUI.vala:112 src/library/LibraryWindow.vala:899
-msgid "_Import"
-msgstr "_Importa"
-
-#: src/data_imports/DataImportsUI.vala:216
-msgid "Import From Application"
-msgstr "Importa des de l'aplicació"
-
-#: src/data_imports/DataImportsUI.vala:217
-msgid "Import media _from:"
-msgstr "Importar mitjans _de:"
-
-#: src/data_imports/DataImportsUI.vala:394
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:493
-msgid "_Close"
-msgstr "_Tanca"
-
-#: src/SlideshowPage.vala:49 src/SlideshowPage.vala:182
-msgid "Settings"
-msgstr "Paràmetres"
-
-#: src/SlideshowPage.vala:141 src/Screensaver.vala:18
-msgid "Slideshow"
-msgstr "Projecció de diapositives"
-
-#: src/SlideshowPage.vala:161
-msgid "Back"
-msgstr "Enrere"
-
-#: src/SlideshowPage.vala:162
-msgid "Go to the previous photo"
-msgstr "Vés a la fotografia anterior"
-
-#: src/SlideshowPage.vala:168 src/SlideshowPage.vala:273
-msgid "Pause"
-msgstr "Fes una pausa"
-
-#: src/SlideshowPage.vala:169 src/SlideshowPage.vala:274
-msgid "Pause the slideshow"
-msgstr "Fes una pausa a la presentació de diapositives"
-
-#: src/SlideshowPage.vala:175
-msgid "Next"
-msgstr "Següent"
-
-#: src/SlideshowPage.vala:176
-msgid "Go to the next photo"
-msgstr "Vés a la fotografia següent"
-
-#: src/SlideshowPage.vala:183
-msgid "Change slideshow settings"
-msgstr "Canvia els paràmetres de la presentació de diapositives"
-
-#: src/SlideshowPage.vala:237
-msgid "All photo source files are missing."
-msgstr "Manquen tots els fitxers d'origen de les fotografies."
-
-#: src/SlideshowPage.vala:269
-msgid "Play"
-msgstr "Reprodueix"
-
-#: src/SlideshowPage.vala:270
-msgid "Continue the slideshow"
-msgstr "Continua la presentació de diapositives"
-
-#: src/Commands.vala:733
-msgid "Reverting"
-msgstr "S'està revertint"
-
-#: src/Commands.vala:733
-msgid "Undoing Revert"
-msgstr "S'està desfent la reversió"
-
-#: src/Commands.vala:777
-msgid "Enhancing"
-msgstr "S'està millorant"
-
-#: src/Commands.vala:777
-msgid "Undoing Enhance"
-msgstr "S'està desfent la millora"
-
-#: src/Commands.vala:845
-msgid "Applying Color Transformations"
-msgstr ""
-
-#: src/Commands.vala:845
-msgid "Undoing Color Transformations"
-msgstr ""
-
-#: src/Commands.vala:995
-msgid "Creating New Event"
-msgstr "S'està creant un esdeveniment nou"
-
-#: src/Commands.vala:996
-msgid "Removing Event"
-msgstr "S'està suprimint l'esdeveniment"
-
-#: src/Commands.vala:1005
-msgid "Moving Photos to New Event"
-msgstr "S'estan movent les fotografies a l'esdeveniment nou"
-
-#: src/Commands.vala:1006
-msgid "Setting Photos to Previous Event"
-msgstr "S'estan establint les fotografies a l'esdeveniment anterior"
-
-#: src/Commands.vala:1063
-msgid "Merging"
-msgstr "S'està combinant"
-
-#: src/Commands.vala:1064
-msgid "Unmerging"
-msgstr "S'està desfent la combinació"
-
-#: src/Commands.vala:1073
-msgid "Duplicating photos"
-msgstr "S'estan duplicant les fotografies"
-
-#: src/Commands.vala:1073
-msgid "Removing duplicated photos"
-msgstr "S'estan suprimint les fotografies duplicades"
-
-#: src/Commands.vala:1096
-#, c-format
-msgid "Unable to duplicate one photo due to a file error"
-msgid_plural "Unable to duplicate %d photos due to file errors"
-msgstr[0] "No s'ha pogut duplicar una fotografia degut a un error en el fitxer"
-msgstr[1] ""
-"No s'han pogut duplicar %d fotografies degut a errors en els fitxers"
-
-#: src/Commands.vala:1183
-msgid "Restoring previous rating"
-msgstr "S'està restaurant la valoració anterior"
-
-#: src/Commands.vala:1193 src/Commands.vala:1194
-msgid "Increasing ratings"
-msgstr "S'estan incrementant les puntuacions"
-
-#: src/Commands.vala:1193 src/Commands.vala:1194
-msgid "Decreasing ratings"
-msgstr "S'estan reduint les puntuacions"
-
-#: src/Commands.vala:1244
-msgid "Setting RAW developer"
-msgstr "S'està establint el revelador RAW"
-
-#: src/Commands.vala:1244
-msgid "Restoring previous RAW developer"
-msgstr "S'està restaurant el revelador RAW anterior"
-
-#: src/Commands.vala:1245
-msgid "Set Developer"
-msgstr "Estableix el desenvolupador"
-
-#: src/Commands.vala:1335
-msgid "Original photo could not be adjusted."
-msgstr "La fotografia original no s'ha pogut ajustar."
-
-#: src/Commands.vala:1356
-msgid "Adjusting Date and Time"
-msgstr "S'està ajustant la data i l'hora"
-
-#: src/Commands.vala:1356
-msgid "Undoing Date and Time Adjustment"
-msgstr "S'està desfent l'ajustament de la data i l'hora"
-
-#: src/Commands.vala:1387
-msgid "One original photo could not be adjusted."
-msgid_plural "The following original photos could not be adjusted."
-msgstr[0] "La fotografia original no s'ha pogut ajustar."
-msgstr[1] "Les fotografies originals no s'han pogut ajustar."
-
-#: src/Commands.vala:1389 src/Commands.vala:1413
-msgid "Time Adjustment Error"
-msgstr "S'ha produït un error en ajustar l'hora"
-
-#: src/Commands.vala:1411
-msgid "Time adjustments could not be undone on the following photo file."
-msgid_plural ""
-"Time adjustments could not be undone on the following photo files."
-msgstr[0] ""
-"L'ajustament de l'hora no s'ha pogut desfer en el fitxer de fotografia "
-"següent."
-msgstr[1] ""
-"Els ajustaments de l'hora no s'han pogut desfer en els fitxers de "
-"fotografies següents."
-
-#: src/Commands.vala:1625 src/Commands.vala:1648
-msgid "Create Tag"
-msgstr "Crea un etiqueta"
-
-#: src/Commands.vala:1683
-#, c-format
-msgid "Move Tag \"%s\""
-msgstr "Mou l'etiqueta «%s»"
-
-#: src/Commands.vala:2335
-msgid "Move Photos to Trash"
-msgstr "Mou les fotografies a la paperera"
-
-#: src/Commands.vala:2335
-msgid "Restore Photos from Trash"
-msgstr "Restaura les fotografies de la paperera"
-
-#: src/Commands.vala:2336
-msgid "Move the photos to the Shotwell trash"
-msgstr "Mou les fotografies a la paperera del Shotwell"
-
-#: src/Commands.vala:2336
-msgid "Restore the photos back to the Shotwell library"
-msgstr "Restaura les fotografies cap a la biblioteca del Shotwell"
-
-#: src/Commands.vala:2355
-msgid "Moving Photos to Trash"
-msgstr "S'estan movent les fotografies a la paperera"
-
-#: src/Commands.vala:2355
-msgid "Restoring Photos From Trash"
-msgstr "S'estan restaurant les fotografies de la paperera"
-
-#: src/Commands.vala:2441
-msgid "Flag selected photos"
-msgstr "Senyala les fotografies seleccionades"
-
-#: src/Commands.vala:2442
-msgid "Unflag selected photos"
-msgstr "Treu el senyalador a les fotografies seleccionades"
-
-#: src/Commands.vala:2443
-msgid "Flagging selected photos"
-msgstr ""
-
-#: src/Commands.vala:2444
-msgid "Unflagging selected photos"
-msgstr ""
-
-#: src/Commands.vala:2451
-msgid "Flag"
-msgstr "Senyala"
-
-#: src/Commands.vala:2451
-msgid "Unflag"
-msgstr "Treu el senyalador"
-
-#: src/photos/RawSupport.vala:134
-msgid "RAW"
-msgstr "RAW"
-
-#: src/photos/RawSupport.vala:297 src/MediaPage.vala:420
-msgid "Shotwell"
-msgstr "Shotwell"
-
-#: src/photos/BmpSupport.vala:32
-msgid "BMP"
-msgstr "BMP"
-
-#: src/photos/JfifSupport.vala:84
-msgid "JPEG"
-msgstr "JPEG"
-
-#: src/photos/JfifSupport.vala:182
-#, c-format
-msgid "Low (%d%%)"
-msgstr "Baixa (%d%%)"
-
-#: src/photos/JfifSupport.vala:185
-#, c-format
-msgid "Medium (%d%%)"
-msgstr "Mitjana (%d%%)"
-
-#: src/photos/JfifSupport.vala:188
-#, c-format
-msgid "High (%d%%)"
-msgstr "Alta (%d%%)"
-
-#: src/photos/JfifSupport.vala:191
-#, c-format
-msgid "Maximum (%d%%)"
-msgstr "Màxima (%d%%)"
-
-#: src/photos/PngSupport.vala:30
-msgid "PNG"
-msgstr "PNG"
-
-#: src/photos/TiffSupport.vala:86
-msgid "TIFF"
-msgstr "TIFF"
-
-#: src/Page.vala:1268
-msgid "No photos/videos"
-msgstr "Cap fotografia/vídeo"
-
-#: src/Page.vala:1272
-msgid "No photos/videos found"
-msgstr "No s'ha trobat cap fotografia/vídeo"
-
-#: src/Page.vala:2569
-msgid "Photos cannot be exported to this directory."
-msgstr "No es poden exportar fotografies a aquest directori."
-
-#: src/MediaMonitor.vala:400
-#, c-format
-msgid "Unable to process monitoring updates: %s"
-msgstr "No s'han pogut processar les actualitzacions de seguiment: %s"
-
-#: src/Printing.vala:255
+#: ../src/Printing.vala:255
 msgid "Fill the entire page"
 msgstr "Omple tota la pàgina"
 
-#: src/Printing.vala:256
+#: ../src/Printing.vala:256
 msgid "2 images per page"
 msgstr "2 imatges per pàgina"
 
-#: src/Printing.vala:257
+#: ../src/Printing.vala:257
 msgid "4 images per page"
 msgstr "4 imatges per pàgina"
 
-#: src/Printing.vala:258
+#: ../src/Printing.vala:258
 msgid "6 images per page"
 msgstr "6 imatges per pàgina"
 
-#: src/Printing.vala:259
+#: ../src/Printing.vala:259
 msgid "8 images per page"
 msgstr "8 imatges per pàgina"
 
-#: src/Printing.vala:260
+#: ../src/Printing.vala:260
 msgid "16 images per page"
 msgstr "16 imatges per pàgina"
 
-#: src/Printing.vala:261
+#: ../src/Printing.vala:261
 msgid "32 images per page"
 msgstr "32 imatges per pàgina"
 
-#: src/Printing.vala:348
+#: ../src/Printing.vala:348
 msgid "in."
 msgstr "polzades"
 
-#: src/Printing.vala:349
+#: ../src/Printing.vala:349
 msgid "cm"
 msgstr "cm"
 
-#: src/Printing.vala:817 src/editing_tools/EditingTools.vala:757
+#: ../src/Printing.vala:817 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:761
 msgid "Wallet (2 x 3 in.)"
 msgstr "Cartera (2 x 3 polzades)"
 
-#: src/Printing.vala:820 src/editing_tools/EditingTools.vala:758
+#: ../src/Printing.vala:820 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:762
 msgid "Notecard (3 x 5 in.)"
 msgstr "Targeta (3 x 5 polzades)"
 
-#: src/Printing.vala:823 src/editing_tools/EditingTools.vala:759
+#: ../src/Printing.vala:823 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:763
 msgid "4 x 6 in."
 msgstr "4 x 6 polzades"
 
-#: src/Printing.vala:826 src/editing_tools/EditingTools.vala:760
+#: ../src/Printing.vala:826 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:764
 msgid "5 x 7 in."
 msgstr "5 x 7 polzades"
 
-#: src/Printing.vala:829 src/editing_tools/EditingTools.vala:761
+#: ../src/Printing.vala:829 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:765
 msgid "8 x 10 in."
 msgstr "8 x 10 polzades"
 
-#: src/Printing.vala:832 src/editing_tools/EditingTools.vala:763
+#: ../src/Printing.vala:832 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:767
 msgid "11 x 14 in."
 msgstr "11 x 14 polzades"
 
-#: src/Printing.vala:835 src/editing_tools/EditingTools.vala:765
+#: ../src/Printing.vala:835 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:769
 msgid "16 x 20 in."
 msgstr "16 x 20 polzades"
 
-#: src/Printing.vala:841 src/editing_tools/EditingTools.vala:767
+#: ../src/Printing.vala:841 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:771
 msgid "Metric Wallet (9 x 13 cm)"
 msgstr "Cartera en sistema mètric (9 x 13 cm)"
 
-#: src/Printing.vala:844 src/editing_tools/EditingTools.vala:768
+#: ../src/Printing.vala:844 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:772
 msgid "Postcard (10 x 15 cm)"
 msgstr "Postal (10 x 15 cm)"
 
-#: src/Printing.vala:847 src/editing_tools/EditingTools.vala:769
+#: ../src/Printing.vala:847 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:773
 msgid "13 x 18 cm"
 msgstr "13 x 18 cm"
 
-#: src/Printing.vala:850 src/editing_tools/EditingTools.vala:770
+#: ../src/Printing.vala:850 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:774
 msgid "18 x 24 cm"
 msgstr "18 x 24 cm"
 
-#: src/Printing.vala:853 src/editing_tools/EditingTools.vala:772
+#: ../src/Printing.vala:853 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:776
 msgid "20 x 30 cm"
 msgstr "20 x 30 cm"
 
-#: src/Printing.vala:856 src/editing_tools/EditingTools.vala:773
+#: ../src/Printing.vala:856 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:777
 msgid "24 x 40 cm"
 msgstr "24 x 40 cm"
 
-#: src/Printing.vala:859 src/editing_tools/EditingTools.vala:774
+#: ../src/Printing.vala:859 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:778
 msgid "30 x 40 cm"
 msgstr "30 x 40 cm"
 
-#: src/Printing.vala:875
+#: ../src/Printing.vala:875
 msgid "Image Settings"
 msgstr "Paràmetres de la imatge"
 
-#: src/Printing.vala:888
+#: ../src/Printing.vala:888
 msgid "Printing..."
 msgstr "S'està imprimint..."
 
-#: src/Printing.vala:908 src/Printing.vala:1111
+#: ../src/Printing.vala:908 ../src/Printing.vala:1111
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to print photo:\n"
@@ -2112,1536 +2756,1922 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: src/db/DatabaseTable.vala:37
-#, c-format
-msgid "Unable to open/create photo database %s: error code %d"
-msgstr ""
-"No s'ha pogut obrir o crear la base de dades de fotografies %s: codi d'error "
-"%d"
+#: ../src/Properties.vala:84
+msgid "Today"
+msgstr "Avui"
 
-#: src/db/DatabaseTable.vala:46
-#, c-format
-msgid ""
-"Unable to write to photo database file:\n"
-" %s"
-msgstr ""
-"No s'ha pogut escriure al fitxer de la base de dades de fotografies:\n"
-" %s"
+#: ../src/Properties.vala:86
+msgid "Yesterday"
+msgstr "Ahir"
 
-#: src/db/DatabaseTable.vala:48
-#, c-format
-msgid ""
-"Error accessing database file:\n"
-" %s\n"
-"\n"
-"Error was: \n"
-"%s"
-msgstr ""
-"S'ha produït un error en accedir al fitxer de la base de dades:\n"
-" %s\n"
-"\n"
-"L'error ha estat: \n"
-"%s"
+#: ../src/Properties.vala:227 ../src/camera/ImportPage.vala:312
+msgid "RAW+JPEG"
+msgstr "RAW+JPEG"
 
-#: src/VideoSupport.vala:464
-msgid "Export Videos"
-msgstr "Exporta vídeos"
+#: ../src/Properties.vala:343
+msgid "Items:"
+msgstr "Elements:"
 
-#: src/DesktopIntegration.vala:118
+#: ../src/Properties.vala:346
 #, c-format
-msgid "Unable to launch Nautilus Send-To: %s"
-msgstr "No s'ha pogut executar el Nautilus Send-To: %s"
-
-#: src/DesktopIntegration.vala:126
-msgid "Send To"
-msgstr "Envia a"
+msgid "%d Event"
+msgid_plural "%d Events"
+msgstr[0] "%d esdeveniment"
+msgstr[1] "%d esdeveniments"
 
-#: src/DesktopIntegration.vala:171
+#: ../src/Properties.vala:353 ../src/events/EventDirectoryItem.vala:87
 #, c-format
-msgid "Unable to export background to %s: %s"
-msgstr "No s'ha pogut exportar el fons a %s: %s"
+msgid "%d Photo"
+msgid_plural "%d Photos"
+msgstr[0] "Una fotografia"
+msgstr[1] "%d fotografies"
 
-#: src/DesktopIntegration.vala:299
+#: ../src/Properties.vala:355 ../src/events/EventDirectoryItem.vala:85
 #, c-format
-msgid "Unable to prepare desktop slideshow: %s"
-msgstr ""
-"No s'ha pogut preparar la presentació de diapositives de l'escriptori: %s"
-
-#: src/library/FlaggedPage.vala:8 src/SearchFilter.vala:587
-#: src/SearchFilter.vala:588 src/SearchFilter.vala:990
-msgid "Flagged"
-msgstr "Senyalat"
-
-#: src/library/TrashPage.vala:8
-msgid "Trash"
-msgstr "Paperera"
-
-#: src/library/TrashPage.vala:108
-msgid "Trash is empty"
-msgstr "La paperera està buida"
-
-#: src/library/TrashPage.vala:112
-msgid "Delete"
-msgstr "Suprimeix"
-
-#: src/library/TrashPage.vala:113
-msgid "Deleting Photos"
-msgstr "S'estan suprimint les fotografies"
-
-#: src/library/OfflinePage.vala:8
-msgid "Missing Files"
-msgstr "Manquen fitxers"
-
-#: src/library/OfflinePage.vala:106
-msgid "Deleting..."
-msgstr "S'està suprimint..."
-
-#: src/library/LastImportPage.vala:8
-msgid "Last Import"
-msgstr "Darrera importació"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:301
-msgid "_Import From Folder..."
-msgstr "_Importa des d'una carpeta..."
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:302
-msgid "Import photos from disk to library"
-msgstr "Importa fotografies des del disc a la biblioteca"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:309
-msgid "Import From _Application..."
-msgstr "Importa des de l'_aplicació..."
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:313
-msgid "Sort _Events"
-msgstr "Ordena els es_deveniments"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:323
-msgid "Empty T_rash"
-msgstr "Buida la _paperera"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:324
-msgid "Delete all photos in the trash"
-msgstr "Suprimeix totes les fotografies de la paperera"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:329
-msgid "View Eve_nt for Photo"
-msgstr "Visualitza l'_esdeveniment de la fotografia"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:334
-msgid "_Find"
-msgstr "_Cerca"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:335
-msgid "Find photos and videos by search criteria"
-msgstr "Cerca fotografies i vídeos per criteri de cerca"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:352 src/direct/DirectPhotoPage.vala:46
-msgid "_File"
-msgstr "_Fitxer"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:356 src/direct/DirectPhotoPage.vala:73
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Edita"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:364 src/direct/DirectPhotoPage.vala:77
-msgid "_Photo"
-msgstr "_Fotografia"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:368
-msgid "_Photos"
-msgstr "_Fotografies"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:372
-msgid "Even_ts"
-msgstr "E_sdeveniments"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:376 src/MediaPage.vala:454
-msgid "Ta_gs"
-msgstr "Eti_quetes"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:380 src/direct/DirectPhotoPage.vala:169
-msgid "_Help"
-msgstr "A_juda"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:391
-msgid "_Basic Information"
-msgstr "Informació _bàsica"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:392
-msgid "Display basic information for the selection"
-msgstr "Mostra informació bàsica sobre la selecció"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:397
-msgid "E_xtended Information"
-msgstr "Informació am_pliada"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:398
-msgid "Display extended information for the selection"
-msgstr "Mostra informació ampliada sobre la selecció"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:403
-msgid "_Search Bar"
-msgstr "Barra de _cerca"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:404
-msgid "Display the search bar"
-msgstr "Mostra la barra de cerca"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:409
-msgid "S_idebar"
-msgstr ""
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:410
-msgid "Display the sidebar"
-msgstr ""
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:422 src/MediaPage.vala:494
-msgid "_Ascending"
-msgstr "_Ascendent"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:423 src/MediaPage.vala:495
-msgid "Sort photos in an ascending order"
-msgstr "Ordena les fotografies en ordre ascendent"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:429 src/MediaPage.vala:500
-msgid "D_escending"
-msgstr "D_escendent"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:430 src/MediaPage.vala:501
-msgid "Sort photos in a descending order"
-msgstr "Ordena les fotografies en ordre descendent"
+msgid "%d Video"
+msgid_plural "%d Videos"
+msgstr[0] "%d vídeo"
+msgstr[1] "%d vídeos"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:668
-msgid "Import From Folder"
-msgstr "Importa des d'una carpeta"
+#. display only one date if start and end are the same
+#: ../src/Properties.vala:377
+msgid "Date:"
+msgstr "Data:"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:737
-msgid "Empty Trash"
-msgstr "Buida la paperera"
+#. display only one time if start and end are the same
+#: ../src/Properties.vala:381
+msgid "Time:"
+msgstr "Hora:"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:737
-msgid "Emptying Trash..."
-msgstr "S'està buidant la paperera..."
+#. display time range
+#. display date range
+#: ../src/Properties.vala:384 ../src/Properties.vala:389
+msgid "From:"
+msgstr "Des de:"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:896
-msgid "Shotwell is configured to import photos to your home directory.\n"
-msgstr ""
-"El Shotwell està configurat per importar fotografies a la vostra carpeta "
-"d'usuari.\n"
+#: ../src/Properties.vala:385 ../src/Properties.vala:390
+msgid "To:"
+msgstr "A:"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:899
-msgid "Library Location"
-msgstr "Ubicació de la biblioteca"
+#: ../src/Properties.vala:395 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:1890
+msgid "Size:"
+msgstr "Mida:"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:912
-msgid "Photos cannot be imported from this directory."
-msgstr "No es poden importar fotografies des d'aquest directori."
+#: ../src/Properties.vala:404
+msgid "Duration:"
+msgstr "Durada:"
 
-#: src/library/LibraryWindow.vala:1200
+#: ../src/Properties.vala:404
 #, c-format
-msgid "%s (%d%%)"
-msgstr "%s (%d%%)"
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:1244 src/library/LibraryWindow.vala:1255
-msgid "Updating library..."
-msgstr "S'està actualitzant la biblioteca..."
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:1261
-msgid "Preparing to auto-import photos..."
-msgstr "S'està preparant la importació automàtica de fotografies..."
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:1266
-msgid "Auto-importing photos..."
-msgstr "S'estan important automàticament les fotografies..."
-
-#: src/library/LibraryWindow.vala:1274
-msgid "Writing metadata to files..."
-msgstr "S'estan escrivint les metadades als fitxers..."
-
-#: src/library/Branch.vala:37
-msgid "Library"
-msgstr "Biblioteca"
+msgid "%.1f seconds"
+msgstr "%.1f segons"
 
-#: src/library/ImportQueuePage.vala:8
-msgid "Importing..."
-msgstr "S'està important..."
+#: ../src/Properties.vala:408
+msgid "Developer:"
+msgstr "Revelador:"
 
-#: src/library/ImportQueuePage.vala:66
-msgid "_Stop Import"
-msgstr "A_tura la importació"
+#. fit both on the top line, emit and move on
+#: ../src/Properties.vala:436 ../src/Properties.vala:440
+#: ../src/Properties.vala:447 ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2258
+msgid "Exposure:"
+msgstr "Exposició:"
 
-#: src/library/ImportQueuePage.vala:67
-msgid "Stop importing photos"
-msgstr "Atura la importació de fotografies"
+#. nothing special to be done for now for Events
+#: ../src/Properties.vala:583
+msgid "Location:"
+msgstr "Ubicació:"
 
-#: src/library/ImportQueuePage.vala:123
-msgid "Preparing to import..."
-msgstr "S'està preparant per importar..."
+#: ../src/Properties.vala:586
+msgid "File size:"
+msgstr "Mida del fitxer:"
 
-#: src/library/ImportQueuePage.vala:150
-#, c-format
-msgid "Imported %s"
-msgstr "S'ha importat %s"
+#: ../src/Properties.vala:590
+msgid "Current Development:"
+msgstr "Desenvolupament actual:"
 
-#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:51 src/direct/DirectPhotoPage.vala:413
-msgid "_Save"
-msgstr "De_sa"
+#: ../src/Properties.vala:592
+msgid "Original dimensions:"
+msgstr "Mida original:"
 
-#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:52
-msgid "Save photo"
-msgstr "Desa la fotografia"
+#: ../src/Properties.vala:595
+msgid "Camera make:"
+msgstr "Fabricant de la càmera:"
 
-#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:57
-msgid "Save _As..."
-msgstr "Anomena i _desa..."
+#: ../src/Properties.vala:598
+msgid "Camera model:"
+msgstr "Model de la càmera:"
 
-#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:58
-msgid "Save photo with a different name"
-msgstr "Desa la fotografia amb un nom diferent"
+#: ../src/Properties.vala:601
+msgid "Flash:"
+msgstr "Flaix:"
 
-#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:69
-msgid "Print the photo to a printer connected to your computer"
-msgstr "Imprimeix la fotografia a una impressora connectada a l'ordinador"
+#: ../src/Properties.vala:603
+msgid "Focal length:"
+msgstr "Distància focal:"
 
-#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:223
-#, c-format
-msgid "%s does not exist."
-msgstr "No existeix %s."
+#: ../src/Properties.vala:606
+msgid "Exposure date:"
+msgstr "Data d'exposició:"
 
-#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:225
-#, c-format
-msgid "%s is not a file."
-msgstr "%s no és un fitxer."
+#: ../src/Properties.vala:609
+msgid "Exposure time:"
+msgstr "Temps d'exposició:"
 
-#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:227
-#, c-format
-msgid ""
-"%s does not support the file format of\n"
-"%s."
-msgstr ""
-"%s no és compatible amb el format de fitxer de\n"
-"%s."
+#: ../src/Properties.vala:612
+msgid "Exposure bias:"
+msgstr "Desplaçament de l'exposició:"
 
-#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:413
-msgid "_Save a Copy"
-msgstr "De_sa'n una còpia"
+#: ../src/Properties.vala:614
+msgid "GPS latitude:"
+msgstr "Latitud GPS:"
 
-#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:416
-#, c-format
-msgid "Lose changes to %s?"
-msgstr "Voleu descartar els canvis a %s?"
+#: ../src/Properties.vala:617
+msgid "GPS longitude:"
+msgstr "Longitud GPS:"
 
-#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:417
-msgid "Close _without Saving"
-msgstr "Tanca _sense desar"
+#: ../src/Properties.vala:620
+msgid "Artist:"
+msgstr "Artista:"
 
-#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:450
-#, c-format
-msgid "Error while saving to %s: %s"
-msgstr "S'ha produït un error en desar a %s: %s"
+#: ../src/Properties.vala:622
+msgid "Copyright:"
+msgstr "Copyright:"
 
-#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:478 src/direct/DirectPhotoPage.vala:499
-msgid "Save As"
-msgstr "Anomena i desa"
+#: ../src/Properties.vala:624
+msgid "Software:"
+msgstr "Programari:"
 
-#: src/DirectoryMonitor.vala:889
-#, c-format
-msgid "Unable to monitor %s: Not a directory (%s)"
-msgstr "No s'ha pogut fer un seguiment de %s: no és un directori (%s)"
+#: ../src/Properties.vala:639
+msgid "Extended Information"
+msgstr "Informació ampliada"
 
-#: src/Resources.vala:17
+#: ../src/Resources.vala:17
 msgid "Photo Manager"
 msgstr "Gestor fotogràfic"
 
-#: src/Resources.vala:18
+#: ../src/Resources.vala:18
 msgid "Photo Viewer"
 msgstr "Visualitzador fotogràfic"
 
-#: src/Resources.vala:27 plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:32
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:34
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:32
-#: plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:32
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:32
-#: plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:34
-msgid "Copyright 2009-2013 Yorba Foundation"
-msgstr ""
-
-#: src/Resources.vala:144
+#: ../src/Resources.vala:144
 msgid "Rotate _Right"
 msgstr "Gi_ra a la dreta"
 
-#: src/Resources.vala:145 src/Resources.vala:150
+#: ../src/Resources.vala:145 ../src/Resources.vala:150
 msgid "Rotate"
 msgstr "Gira"
 
-#: src/Resources.vala:146
+#: ../src/Resources.vala:146
 msgid "Rotate Right"
 msgstr "Gira a la dreta"
 
-#: src/Resources.vala:147
+#: ../src/Resources.vala:147
 msgid "Rotate the photos right (press Ctrl to rotate left)"
 msgstr ""
 "Gira les fotografies cap a la dreta (premeu Ctrl per girar cap a l'esquerra)"
 
-#: src/Resources.vala:149
+#: ../src/Resources.vala:149
 msgid "Rotate _Left"
 msgstr "Gira a _l'esquerra"
 
-#: src/Resources.vala:151
+#: ../src/Resources.vala:151
 msgid "Rotate Left"
 msgstr "Gira a l'esquerra"
 
-#: src/Resources.vala:152
+#: ../src/Resources.vala:152
 msgid "Rotate the photos left"
 msgstr "Gira les fotografies cap a l'esquerra"
 
-#: src/Resources.vala:154
+#: ../src/Resources.vala:154
 msgid "Flip Hori_zontally"
 msgstr "Inverteix horit_zontalment"
 
-#: src/Resources.vala:155
+#: ../src/Resources.vala:155
 msgid "Flip Horizontally"
 msgstr "Inverteix horitzontalment"
 
-#: src/Resources.vala:157
+#: ../src/Resources.vala:157
 msgid "Flip Verti_cally"
 msgstr "Inverteix verti_calment"
 
-#: src/Resources.vala:158
+#: ../src/Resources.vala:158
 msgid "Flip Vertically"
 msgstr "Inverteix verticalment"
 
-#: src/Resources.vala:160
+#: ../src/Resources.vala:160
+msgid "_About"
+msgstr "_Quant a"
+
+#: ../src/Resources.vala:161
+msgid "_Apply"
+msgstr "_Aplica"
+
+#: ../src/Resources.vala:164 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:73
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:355
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Edita"
+
+#: ../src/Resources.vala:165
+msgid "_Forward"
+msgstr "_Endavant"
+
+#: ../src/Resources.vala:166
+msgid "Fulls_creen"
+msgstr "_Pantalla completa"
+
+#: ../src/Resources.vala:167 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:169
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:379
+msgid "_Help"
+msgstr "A_juda"
+
+#: ../src/Resources.vala:168
+msgid "Leave _Fullscreen"
+msgstr "Surt de la _pantalla completa"
+
+#: ../src/Resources.vala:169 ../src/Resources.vala:371
+msgid "_New"
+msgstr "_Nova"
+
+#: ../src/Resources.vala:170
+msgid "_Next"
+msgstr "_Següent"
+
+#: ../src/Resources.vala:171
+msgid "_OK"
+msgstr "_D'acord"
+
+#: ../src/Resources.vala:172
+msgid "_Play"
+msgstr "_Reprodueix"
+
+#: ../src/Resources.vala:173 ../src/Resources.vala:325
+msgid "_Preferences"
+msgstr "Preferè_ncies"
+
+#: ../src/Resources.vala:174
+msgid "_Previous"
+msgstr "An_terior"
+
+#: ../src/Resources.vala:175
+msgid "_Print"
+msgstr "_Imprimeix"
+
+#: ../src/Resources.vala:176
+msgid "_Quit"
+msgstr "_Surt"
+
+#: ../src/Resources.vala:177
+msgid "_Refresh"
+msgstr "Actualit_za"
+
+#: ../src/Resources.vala:179
+msgid "_Revert"
+msgstr "Rever_teix"
+
+#: ../src/Resources.vala:180 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:51
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:422
+msgid "_Save"
+msgstr "De_sa"
+
+#: ../src/Resources.vala:181
+msgid "Save _As"
+msgstr "_Anomena i desa"
+
+#: ../src/Resources.vala:182
+msgid "Sort _Ascending"
+msgstr "Ordre _ascendent"
+
+#: ../src/Resources.vala:183
+msgid "Sort _Descending"
+msgstr "Ordre d_escendent"
+
+#: ../src/Resources.vala:184
+msgid "_Stop"
+msgstr "A_tura"
+
+#: ../src/Resources.vala:185
+msgid "_Undelete"
+msgstr "Rec_upera"
+
+#: ../src/Resources.vala:186
+msgid "_Normal Size"
+msgstr "Mida _normal"
+
+#: ../src/Resources.vala:187
+msgid "Best _Fit"
+msgstr "Millor e_ncaix"
+
+#: ../src/Resources.vala:191
 msgid "_Enhance"
 msgstr "_Millora"
 
-#: src/Resources.vala:161
+#: ../src/Resources.vala:192
 msgid "Enhance"
 msgstr "Millora"
 
-#: src/Resources.vala:162
+#: ../src/Resources.vala:193
 msgid "Automatically improve the photo's appearance"
 msgstr "Millora automàticament l'aparença de la fotografia"
 
-#: src/Resources.vala:164
+#: ../src/Resources.vala:195
 msgid "_Copy Color Adjustments"
-msgstr ""
+msgstr "_Copia els ajustaments de color"
 
-#: src/Resources.vala:165
+#: ../src/Resources.vala:196
 msgid "Copy Color Adjustments"
-msgstr ""
+msgstr "Copia els ajustaments de color"
 
-#: src/Resources.vala:166
+#: ../src/Resources.vala:197
 msgid "Copy the color adjustments applied to the photo"
-msgstr ""
+msgstr "Copia els ajustaments de color aplicats a la foto"
 
-#: src/Resources.vala:168
+#: ../src/Resources.vala:199
 msgid "_Paste Color Adjustments"
-msgstr ""
+msgstr "_Enganxa els ajustaments de color"
 
-#: src/Resources.vala:169
+#: ../src/Resources.vala:200
 msgid "Paste Color Adjustments"
-msgstr ""
+msgstr "Enganxa els ajustaments de color"
 
-#: src/Resources.vala:170
+#: ../src/Resources.vala:201
 msgid "Apply copied color adjustments to the selected photos"
-msgstr ""
+msgstr "Aplica els ajustaments de color copiats a les fotos seleccionades"
 
-#: src/Resources.vala:172
+#: ../src/Resources.vala:203
 msgid "_Crop"
 msgstr "Es_capça"
 
-#: src/Resources.vala:173
+#: ../src/Resources.vala:204
 msgid "Crop"
 msgstr "Escapça"
 
-#: src/Resources.vala:174
+#: ../src/Resources.vala:205
 msgid "Crop the photo's size"
 msgstr "Escapça la mida de la fotografia"
 
-#: src/Resources.vala:176 src/editing_tools/StraightenTool.vala:100
+#: ../src/Resources.vala:207 ../src/editing_tools/StraightenTool.vala:100
 msgid "_Straighten"
 msgstr "_Adreça"
 
-#: src/Resources.vala:177
+#: ../src/Resources.vala:208
 msgid "Straighten"
 msgstr "Adreça"
 
-#: src/Resources.vala:178
+#: ../src/Resources.vala:209
 msgid "Straighten the photo"
 msgstr "Adreça la fotografia"
 
-#: src/Resources.vala:180
+#: ../src/Resources.vala:211
 msgid "_Red-eye"
 msgstr "_Ulls vermells"
 
-#: src/Resources.vala:181
+#: ../src/Resources.vala:212
 msgid "Red-eye"
 msgstr "Ulls vermells"
 
-#: src/Resources.vala:182
+#: ../src/Resources.vala:213
 msgid "Reduce or eliminate any red-eye effects in the photo"
 msgstr "Redueix o suprimeix qualsevol efecte d'ulls vermells a la fotografia"
 
-#: src/Resources.vala:184
+#: ../src/Resources.vala:215
 msgid "_Adjust"
 msgstr "_Ajusta"
 
-#: src/Resources.vala:185
+#: ../src/Resources.vala:216
 msgid "Adjust"
 msgstr "Ajusta"
 
-#: src/Resources.vala:186
+#: ../src/Resources.vala:217
 msgid "Adjust the photo's color and tone"
 msgstr "Ajusta el color i el to de la fotografia"
 
-#: src/Resources.vala:188
+#: ../src/Resources.vala:219
 msgid "Re_vert to Original"
 msgstr "_Reverteix a l'original"
 
-#: src/Resources.vala:189
+#: ../src/Resources.vala:220
 msgid "Revert to Original"
 msgstr "Reverteix a l'original"
 
-#: src/Resources.vala:191
+#: ../src/Resources.vala:222
 msgid "Revert External E_dits"
 msgstr "Reverteix les edicions e_xternes"
 
-#: src/Resources.vala:192
+#: ../src/Resources.vala:223
 msgid "Revert to the master photo"
 msgstr "Reverteix a la fotografia mestra"
 
-#: src/Resources.vala:194
+#: ../src/Resources.vala:225
 msgid "Set as _Desktop Background"
 msgstr "Estableix com a fons d'_escriptori"
 
-#: src/Resources.vala:195
+#: ../src/Resources.vala:226
 msgid "Set selected image to be the new desktop background"
 msgstr "Estableix la imatge seleccionada com a fons de l'escriptori"
 
-#: src/Resources.vala:196
+#: ../src/Resources.vala:227
 msgid "Set as _Desktop Slideshow..."
 msgstr "Estableix com a presentació de _diapositives de l'escriptori..."
 
-#: src/Resources.vala:198
+#: ../src/Resources.vala:229
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Desfés"
 
-#: src/Resources.vala:199
+#: ../src/Resources.vala:230
 msgid "Undo"
 msgstr "Desfés"
 
-#: src/Resources.vala:201
+#: ../src/Resources.vala:232
 msgid "_Redo"
 msgstr "_Refés"
 
-#: src/Resources.vala:202
+#: ../src/Resources.vala:233
 msgid "Redo"
 msgstr "Refés"
 
-#: src/Resources.vala:204
+#: ../src/Resources.vala:235
 msgid "Re_name Event..."
 msgstr "Can_via el nom de l'esdeveniment..."
 
-#: src/Resources.vala:207
+#: ../src/Resources.vala:238
 msgid "Make _Key Photo for Event"
 msgstr "Fes-la la fotografia _principal de l'esdeveniment"
 
-#: src/Resources.vala:208
+#: ../src/Resources.vala:239
 msgid "Make Key Photo for Event"
 msgstr "Fes-la la fotografia principal de l'esdeveniment"
 
-#: src/Resources.vala:210
+#: ../src/Resources.vala:241
 msgid "_New Event"
 msgstr "Esdeveniment _nou"
 
-#: src/Resources.vala:211
+#: ../src/Resources.vala:242
 msgid "New Event"
 msgstr "Esdeveniment nou"
 
-#: src/Resources.vala:213
+#: ../src/Resources.vala:244
 msgid "Move Photos"
 msgstr "Mou les fotografies"
 
-#: src/Resources.vala:214
+#: ../src/Resources.vala:245
 msgid "Move photos to an event"
 msgstr "Mou les fotografies cap a un esdeveniment"
 
-#: src/Resources.vala:216
+#: ../src/Resources.vala:247
 msgid "_Merge Events"
 msgstr "_Combina els esdeveniments"
 
-#: src/Resources.vala:217
+#: ../src/Resources.vala:248
 msgid "Merge"
 msgstr "Combina"
 
-#: src/Resources.vala:218
+#: ../src/Resources.vala:249
 msgid "Combine events into a single event"
-msgstr "Combinar events en un únic event"
+msgstr "Combina les esdeveniments en un únic esdeveniment"
 
-#: src/Resources.vala:220
+#: ../src/Resources.vala:251
 msgid "_Set Rating"
 msgstr "_Estableix la puntuació"
 
-#: src/Resources.vala:221
+#: ../src/Resources.vala:252
 msgid "Set Rating"
 msgstr "Estableix la puntuació"
 
-#: src/Resources.vala:222
+#: ../src/Resources.vala:253
 msgid "Change the rating of your photo"
 msgstr "Canvia la puntuació de la fotografia"
 
-#: src/Resources.vala:224
+#: ../src/Resources.vala:255
 msgid "_Increase"
 msgstr "_Incrementa"
 
-#: src/Resources.vala:225
+#: ../src/Resources.vala:256
 msgid "Increase Rating"
 msgstr "Incrementa la puntuació"
 
-#: src/Resources.vala:227
+#: ../src/Resources.vala:258
 msgid "_Decrease"
 msgstr "_Redueix"
 
-#: src/Resources.vala:228
+#: ../src/Resources.vala:259
 msgid "Decrease Rating"
 msgstr "Redueix la puntuació"
 
-#: src/Resources.vala:230
+#: ../src/Resources.vala:261
 msgid "_Unrated"
 msgstr "_Sense puntuació"
 
-#: src/Resources.vala:231
+#: ../src/Resources.vala:262
 msgid "Unrated"
 msgstr "Sense puntuació"
 
-#: src/Resources.vala:232
+#: ../src/Resources.vala:263
 msgid "Rate Unrated"
 msgstr "Puntua les fotografies sense puntuació"
 
-#: src/Resources.vala:233
+#: ../src/Resources.vala:264
 msgid "Setting as unrated"
 msgstr "S'està establint com sense puntuació"
 
-#: src/Resources.vala:234
+#: ../src/Resources.vala:265
 msgid "Remove any ratings"
 msgstr "Suprimeix totes les puntuacions"
 
-#: src/Resources.vala:236
+#: ../src/Resources.vala:267
 msgid "_Rejected"
 msgstr "_Rebutjada"
 
-#: src/Resources.vala:237
+#: ../src/Resources.vala:268
 msgid "Rejected"
 msgstr "Rebutjada"
 
-#: src/Resources.vala:238
+#: ../src/Resources.vala:269
 msgid "Rate Rejected"
 msgstr "Puntua com a rebutjada"
 
-#: src/Resources.vala:239
+#: ../src/Resources.vala:270
 msgid "Setting as rejected"
 msgstr "S'està establint com a rebutjada"
 
-#: src/Resources.vala:240
+#: ../src/Resources.vala:271
 msgid "Set rating to rejected"
 msgstr "Estableix la puntuació com a rebutjada"
 
-#: src/Resources.vala:242
+#: ../src/Resources.vala:273
 msgid "Rejected _Only"
 msgstr "Només les _rebutjades"
 
-#: src/Resources.vala:243
+#: ../src/Resources.vala:274
 msgid "Rejected Only"
 msgstr "Només les rebutjades"
 
-#: src/Resources.vala:244
+#: ../src/Resources.vala:275
 msgid "Show only rejected photos"
 msgstr "Mostra només les fotografies rebutjades"
 
-#: src/Resources.vala:246
+#: ../src/Resources.vala:277
 msgid "All + _Rejected"
 msgstr "Totes més les _rebutjades"
 
-#: src/Resources.vala:247 src/Resources.vala:248
+#: ../src/Resources.vala:278 ../src/Resources.vala:279
 msgid "Show all photos, including rejected"
 msgstr "Mostra totes les fotografies, incloses les rebutjades"
 
-#: src/Resources.vala:250
+#: ../src/Resources.vala:281
 msgid "_All Photos"
 msgstr "_Totes les fotografies"
 
-#: src/Resources.vala:251 src/Resources.vala:252
+#. Button label
+#. Button tooltip
+#: ../src/Resources.vala:283 ../src/Resources.vala:285
 msgid "Show all photos"
 msgstr "Mostra totes les fotografies"
 
-#: src/Resources.vala:254
+#: ../src/Resources.vala:287
 msgid "_Ratings"
 msgstr "_Puntuacions"
 
-#: src/Resources.vala:255
+#: ../src/Resources.vala:288
 msgid "Display each photo's rating"
 msgstr "Mostra la puntuació de cada fotografia"
 
-#: src/Resources.vala:257
+#: ../src/Resources.vala:290
 msgid "_Filter Photos"
 msgstr "_Filtra les fotografies"
 
-#: src/Resources.vala:258
+#: ../src/Resources.vala:291
 msgid "Filter Photos"
 msgstr "Filtra les fotografies"
 
-#: src/Resources.vala:259
+#: ../src/Resources.vala:292
 msgid "Limit the number of photos displayed based on a filter"
 msgstr "Limita el nombre de fotografies mostrades basant-se en un filtre"
 
-#: src/Resources.vala:261
+#: ../src/Resources.vala:294
 msgid "_Duplicate"
 msgstr "_Duplica"
 
-#: src/Resources.vala:262
+#: ../src/Resources.vala:295
 msgid "Duplicate"
 msgstr "Duplica"
 
-#: src/Resources.vala:263
+#: ../src/Resources.vala:296
 msgid "Make a duplicate of the photo"
 msgstr "Fes un duplicat de la fotografia"
 
-#: src/Resources.vala:265
+#: ../src/Resources.vala:298
 msgid "_Export..."
 msgstr "_Exporta..."
 
-#: src/Resources.vala:267
+#: ../src/Resources.vala:300
 msgid "_Print..."
 msgstr "_Imprimeix..."
 
-#: src/Resources.vala:269
+#: ../src/Resources.vala:302
 msgid "Pu_blish..."
 msgstr "Pu_blica..."
 
-#: src/Resources.vala:270
-msgid "Publish"
-msgstr "Publica"
-
-#: src/Resources.vala:271
+#: ../src/Resources.vala:304
 msgid "Publish to various websites"
 msgstr "Publica a diversos llocs web"
 
-#: src/Resources.vala:273
+#: ../src/Resources.vala:306
 msgid "Edit _Title..."
 msgstr "Edita el _títol..."
 
-#: src/Resources.vala:276
+#: ../src/Resources.vala:310
 msgid "Edit _Comment..."
-msgstr ""
+msgstr "Edita el _comentari..."
 
-#: src/Resources.vala:277
+#. Button label
+#: ../src/Resources.vala:312
 msgid "Edit Comment"
-msgstr ""
+msgstr "Edita el comentari..."
 
-#: src/Resources.vala:279
+#: ../src/Resources.vala:314
 msgid "Edit Event _Comment..."
-msgstr ""
+msgstr "Edita el _comentari de l'esdeveniment..."
 
-#: src/Resources.vala:282
+#: ../src/Resources.vala:317
 msgid "_Adjust Date and Time..."
 msgstr "_Ajusta la data i l'hora..."
 
-#: src/Resources.vala:283
+#: ../src/Resources.vala:318
 msgid "Adjust Date and Time"
 msgstr "Ajusta la data i l'hora"
 
-#: src/Resources.vala:285
+#: ../src/Resources.vala:320
 msgid "Add _Tags..."
 msgstr "Afegeix e_tiquetes..."
 
-#: src/Resources.vala:286
+#: ../src/Resources.vala:321
 msgid "_Add Tags..."
-msgstr "_Afegir etiquetes..."
+msgstr "_Afegeix etiquetes..."
 
-#: src/Resources.vala:287 src/Resources.vala:318
+#. Dialog title
+#. Undo/Redo command name (in Edit menu)
+#: ../src/Resources.vala:323 ../src/Resources.vala:356
 msgid "Add Tags"
 msgstr "Afegeix etiquetes"
 
-#: src/Resources.vala:289
-msgid "_Preferences"
-msgstr "Preferè_ncies"
-
-#: src/Resources.vala:291
+#: ../src/Resources.vala:327
 msgid "Open With E_xternal Editor"
 msgstr "Obre amb un editor e_xtern"
 
-#: src/Resources.vala:293
+#: ../src/Resources.vala:329
 msgid "Open With RA_W Editor"
 msgstr "Obre amb un editor d'imatges RA_W"
 
-#: src/Resources.vala:295
+#: ../src/Resources.vala:331
 msgid "Send _To..."
 msgstr "Envia _a..."
 
-#: src/Resources.vala:296
+#: ../src/Resources.vala:332
 msgid "Send T_o..."
 msgstr "Enviar _a..."
 
-#: src/Resources.vala:298
+#: ../src/Resources.vala:334
 msgid "_Find..."
 msgstr "_Cerca..."
 
-#: src/Resources.vala:299
+#: ../src/Resources.vala:335
 msgid "Find"
 msgstr "Cerca"
 
-#: src/Resources.vala:300
+#: ../src/Resources.vala:336
 msgid "Find an image by typing text that appears in its name or tags"
 msgstr ""
 "Cerqueu una imatge escrivint text que aparegui en el seu nom o les seves "
 "etiquetes"
 
-#: src/Resources.vala:302
+#: ../src/Resources.vala:338
 msgid "_Flag"
 msgstr "_Senyala"
 
-#: src/Resources.vala:304
+#: ../src/Resources.vala:340
 msgid "Un_flag"
 msgstr "_Treu el senyalador"
 
-#: src/Resources.vala:307
+#: ../src/Resources.vala:343
 #, c-format
 msgid "Unable to launch editor: %s"
 msgstr "No s'ha pogut executar l'editor: %s"
 
-#: src/Resources.vala:312
+#: ../src/Resources.vala:348
 #, c-format
 msgid "Add Tag \"%s\""
 msgstr "Afegeix l'etiqueta «%s»"
 
-#: src/Resources.vala:314
+#. Used when adding two tags to photo(s)
+#: ../src/Resources.vala:351
 #, c-format
 msgid "Add Tags \"%s\" and \"%s\""
 msgstr "Afegeix les etiquetes «%s» i «%s»"
 
-#: src/Resources.vala:322
+#: ../src/Resources.vala:361
 #, c-format
 msgid "_Delete Tag \"%s\""
 msgstr "_Suprimeix l'etiqueta «%s»"
 
-#: src/Resources.vala:326
+#: ../src/Resources.vala:365
 #, c-format
 msgid "Delete Tag \"%s\""
 msgstr "Suprimeix l'etiqueta «%s»"
 
-#: src/Resources.vala:329
+#: ../src/Resources.vala:368
 msgid "Delete Tag"
 msgstr "Suprimeix l'etiqueta"
 
-#: src/Resources.vala:332
-msgid "_New"
-msgstr "_Nova"
-
-#: src/Resources.vala:335
+#: ../src/Resources.vala:374
 #, c-format
 msgid "Re_name Tag \"%s\"..."
 msgstr "Can_via el nom de l'etiqueta «%s»..."
 
-#: src/Resources.vala:339
+#: ../src/Resources.vala:378
 #, c-format
 msgid "Rename Tag \"%s\" to \"%s\""
 msgstr "Canvia el nom de l'etiqueta «%s» a «%s»"
 
-#: src/Resources.vala:342
+#: ../src/Resources.vala:381
 msgid "_Rename..."
 msgstr "_Canvia el nom..."
 
-#: src/Resources.vala:344
+#: ../src/Resources.vala:383
 msgid "Modif_y Tags..."
 msgstr "Modi_fica les etiquetes..."
 
-#: src/Resources.vala:345
+#: ../src/Resources.vala:384
 msgid "Modify Tags"
 msgstr "Modifica les etiquetes"
 
-#: src/Resources.vala:348
+#: ../src/Resources.vala:387
 #, c-format
 msgid "Tag Photo as \"%s\""
 msgstr "Etiqueta la fotografia com a «%s»"
 
-#: src/Resources.vala:348
+#: ../src/Resources.vala:387
 #, c-format
 msgid "Tag Photos as \"%s\""
 msgstr "Etiqueta les fotografies com a «%s»"
 
-#: src/Resources.vala:352
+#: ../src/Resources.vala:391
 #, c-format
 msgid "Tag the selected photo as \"%s\""
 msgstr "Etiqueta la fotografia seleccionada com a «%s»"
 
-#: src/Resources.vala:353
+#: ../src/Resources.vala:392
 #, c-format
 msgid "Tag the selected photos as \"%s\""
 msgstr "Etiqueta les fotografies seleccionades com a «%s»"
 
-#: src/Resources.vala:357
+#: ../src/Resources.vala:396
 #, c-format
 msgid "Remove Tag \"%s\" From _Photo"
 msgstr "Suprimeix l'etiqueta «%s» de la _fotografia"
 
-#: src/Resources.vala:358
+#: ../src/Resources.vala:397
 #, c-format
 msgid "Remove Tag \"%s\" From _Photos"
 msgstr "Suprimeix l'etiqueta «%s» de les _fotografies"
 
-#: src/Resources.vala:362
+#: ../src/Resources.vala:401
 #, c-format
 msgid "Remove Tag \"%s\" From Photo"
 msgstr "Suprimeix l'etiqueta «%s» de la fotografia"
 
-#: src/Resources.vala:363
+#: ../src/Resources.vala:402
 #, c-format
 msgid "Remove Tag \"%s\" From Photos"
 msgstr "Suprimeix l'etiqueta «%s» de les fotografies"
 
-#: src/Resources.vala:367
+#: ../src/Resources.vala:406
 #, c-format
 msgid "Unable to rename tag to \"%s\" because the tag already exists."
 msgstr ""
 "No s'ha pogut canviar el nom de l'etiqueta a «%s» perquè l'etiqueta ja "
 "existeix."
 
-#: src/Resources.vala:371
+#: ../src/Resources.vala:410
 #, c-format
 msgid "Unable to rename search to \"%s\" because the search already exists."
 msgstr ""
 "No s'ha pogut canviar el nom de la cerca a «%s» perquè aquesta ja existeix."
 
-#: src/Resources.vala:374
+#: ../src/Resources.vala:413
 msgid "Saved Search"
 msgstr "Cerca desada"
 
-#: src/Resources.vala:376
+#: ../src/Resources.vala:415
 msgid "Delete Search"
 msgstr "Suprimeix la cerca"
 
-#: src/Resources.vala:379
+#: ../src/Resources.vala:418
 msgid "_Edit..."
 msgstr "_Edita..."
 
-#: src/Resources.vala:380
+#: ../src/Resources.vala:419
 msgid "Re_name..."
 msgstr "Ca_nvia el nom..."
 
-#: src/Resources.vala:383
+#: ../src/Resources.vala:422
 #, c-format
 msgid "Rename Search \"%s\" to \"%s\""
 msgstr "Canvia el nom de la cerca «%s» a «%s»"
 
-#: src/Resources.vala:387
+#: ../src/Resources.vala:426
 #, c-format
 msgid "Delete Search \"%s\""
 msgstr "Suprimeix la cerca «%s»"
 
-#: src/Resources.vala:545
+#: ../src/Resources.vala:584
 #, c-format
 msgid "Rate %s"
 msgstr "Puntua com a %s"
 
-#: src/Resources.vala:546
+#: ../src/Resources.vala:585
 #, c-format
 msgid "Set rating to %s"
 msgstr "Estableix la puntuació a %s"
 
-#: src/Resources.vala:547
+#: ../src/Resources.vala:586
 #, c-format
 msgid "Setting rating to %s"
 msgstr "S'està establint la puntuació a %s"
 
-#: src/Resources.vala:549
+#: ../src/Resources.vala:588
 #, c-format
 msgid "Display %s"
 msgstr "Mostra %s"
 
-#: src/Resources.vala:550
+#: ../src/Resources.vala:589
 #, c-format
 msgid "Only show photos with a rating of %s"
 msgstr "Mostra només les fotografies amb una puntuació de %s"
 
-#: src/Resources.vala:551
+#: ../src/Resources.vala:590
 #, c-format
 msgid "%s or Better"
 msgstr "%s o millor"
 
-#: src/Resources.vala:552
+#: ../src/Resources.vala:591
 #, c-format
 msgid "Display %s or Better"
 msgstr "Mostra només les de %s o millors"
 
-#: src/Resources.vala:553
+#: ../src/Resources.vala:592
 #, c-format
 msgid "Only show photos with a rating of %s or better"
 msgstr "Mostra només les fotografies amb una puntuació de %s o millor"
 
-#: src/Resources.vala:644
+#: ../src/Resources.vala:683
 msgid "Remove the selected photos from the trash"
 msgstr "Suprimeix les fotografies seleccionades de la paperera"
 
-#: src/Resources.vala:645
+#: ../src/Resources.vala:684
 msgid "Remove the selected photos from the library"
 msgstr "Suprimeix les fotografies seleccionades de la biblioteca"
 
-#: src/Resources.vala:647
+#: ../src/Resources.vala:686
 msgid "_Restore"
 msgstr "_Restaura"
 
-#: src/Resources.vala:648
+#: ../src/Resources.vala:687
 msgid "Move the selected photos back into the library"
 msgstr "Torna les fotografies seleccionades a la biblioteca"
 
-#: src/Resources.vala:650
+#: ../src/Resources.vala:689
 msgid "Show in File Mana_ger"
 msgstr "Mostra al nave_gador de fitxers"
 
-#: src/Resources.vala:651
+#: ../src/Resources.vala:690
 msgid "Open the selected photo's directory in the file manager"
 msgstr "Obre el directori de la fotografia seleccionada al gestor de fitxers"
 
-#: src/Resources.vala:654
+#: ../src/Resources.vala:693
 #, c-format
 msgid "Unable to open in file manager: %s"
 msgstr "No s'ha pogut obrir en el gestor de fitxers: %s"
 
-#: src/Resources.vala:657
+#: ../src/Resources.vala:696
 msgid "R_emove From Library"
 msgstr "_Suprimeix de la biblioteca"
 
-#: src/Resources.vala:659
+#: ../src/Resources.vala:698
 msgid "_Move to Trash"
 msgstr "_Mou a la paperera"
 
-#: src/Resources.vala:661
+#: ../src/Resources.vala:700
 msgid "Select _All"
 msgstr "Selecciona-ho _tot"
 
-#: src/Resources.vala:662
+#: ../src/Resources.vala:701
 msgid "Select all items"
 msgstr "Selecciona tots els elements"
 
-#: src/Resources.vala:740
+#. ...precache the timestamp string...
+#. / Locale-specific time format for 12-hour time, i.e. 8:31 PM
+#. / Precede modifier with a dash ("-") to pad with spaces, otherwise will pad with zeroes
+#. / See http://developer.gnome.org/glib/2.32/glib-GDateTime.html#g-date-time-format
+#: ../src/Resources.vala:780
 msgid "%-I:%M %p"
-msgstr ""
+msgstr "%-I:%M %p"
 
-#: src/Resources.vala:741
+#. / Locale-specific time format for 12-hour time with seconds, i.e. 8:31:42 PM
+#. / Precede modifier with a dash ("-") to pad with spaces, otherwise will pad with zeroes
+#. / See http://developer.gnome.org/glib/2.32/glib-GDateTime.html#g-date-time-format
+#: ../src/Resources.vala:785
 msgid "%-I:%M:%S %p"
-msgstr ""
+msgstr "%-I:%M:%S %p"
 
-#: src/Resources.vala:742
+#. / Locale-specific calendar date format, i.e. "Tue Mar 08, 2006"
+#. / See http://developer.gnome.org/glib/2.32/glib-GDateTime.html#g-date-time-format
+#: ../src/Resources.vala:789
 msgid "%a %b %d, %Y"
 msgstr "%a, %l de %b de %Y"
 
-#: src/Resources.vala:743 src/Resources.vala:745
+#. / Locale-specific starting date format for multi-date strings,
+#. / i.e. the "Tue Mar 08" in "Tue Mar 08 - 10, 2006"
+#. / See http://developer.gnome.org/glib/2.32/glib-GDateTime.html#g-date-time-format
+#. / Locale-specific calendar date format for multi-month strings,
+#. / i.e. the "Tue Mar 08" in "Tue Mar 08 to Mon Apr 06, 2006"
+#. / See http://developer.gnome.org/glib/2.32/glib-GDateTime.html#g-date-time-format
+#: ../src/Resources.vala:794 ../src/Resources.vala:804
 msgid "%a %b %d"
 msgstr "%a, %l de %d"
 
-#: src/Resources.vala:744
+#. / Locale-specific ending date format for multi-date strings,
+#. / i.e. the "10, 2006" in "Tue Mar 08 - 10, 2006"
+#. / See http://developer.gnome.org/glib/2.32/glib-GDateTime.html#g-date-time-format
+#: ../src/Resources.vala:799
 msgid "%d, %Y"
 msgstr "%l de %Y"
 
-#: src/editing_tools/StraightenTool.vala:99
-msgid "Angle:"
-msgstr "Angle:"
+#: ../src/Screensaver.vala:18 ../src/SlideshowPage.vala:141
+msgid "Slideshow"
+msgstr "Projecció de diapositives"
 
-#: src/editing_tools/StraightenTool.vala:102
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2204
-msgid "_Reset"
-msgstr "_Reinicia"
+#. Flagged label and toggle
+#: ../src/SearchFilter.vala:587 ../src/SearchFilter.vala:588
+#: ../src/SearchFilter.vala:972 ../src/library/FlaggedPage.vala:8
+msgid "Flagged"
+msgstr "Senyalat"
+
+#: ../src/SearchFilter.vala:593 ../src/SearchFilter.vala:594
+msgid "Photos"
+msgstr "Fotografies"
+
+#: ../src/SearchFilter.vala:599 ../src/SearchFilter.vala:600
+msgid "Videos"
+msgstr "Vídeos"
+
+#: ../src/SearchFilter.vala:605
+msgid "RAW Photos"
+msgstr "Fotografies RAW"
+
+#: ../src/SearchFilter.vala:606
+msgid "RAW photos"
+msgstr "Fotografies RAW"
+
+#: ../src/SearchFilter.vala:934
+#, c-format
+msgid "Error loading UI file %s: %s"
+msgstr ""
+"S'ha produït un error en carregar el fitxer d'interfície d'usuari %s: %s"
+
+#. Ticket #3260 - Add a 'close' context menu to
+#. the searchbar.
+#. Prepare the close menu for use, but don't
+#. display it yet; we'll connect it to secondary
+#. click later on.
+#: ../src/SearchFilter.vala:945
+msgid "Close"
+msgstr "Tanca"
+
+#. Type label and toggles
+#: ../src/SearchFilter.vala:951
+msgid "Type"
+msgstr "Tipus"
+
+#. Rating label and button
+#: ../src/SearchFilter.vala:985 ../src/searches/SearchBoolean.vala:184
+msgid "Rating"
+msgstr "Valoració"
+
+#: ../src/SlideshowPage.vala:49 ../src/SlideshowPage.vala:183
+msgid "Settings"
+msgstr "Paràmetres"
+
+#. Set up toolbar
+#. add toolbar buttons
+#: ../src/SlideshowPage.vala:160
+msgid "Back"
+msgstr "Enrere"
+
+#: ../src/SlideshowPage.vala:162
+msgid "Go to the previous photo"
+msgstr "Vés a la fotografia anterior"
+
+#: ../src/SlideshowPage.vala:167 ../src/SlideshowPage.vala:274
+msgid "Pause"
+msgstr "Fes una pausa"
+
+#: ../src/SlideshowPage.vala:169 ../src/SlideshowPage.vala:275
+msgid "Pause the slideshow"
+msgstr "Fes una pausa a la presentació de diapositives"
+
+#: ../src/SlideshowPage.vala:174
+msgid "Next"
+msgstr "Següent"
+
+#: ../src/SlideshowPage.vala:176
+msgid "Go to the next photo"
+msgstr "Vés a la fotografia següent"
+
+#: ../src/SlideshowPage.vala:184
+msgid "Change slideshow settings"
+msgstr "Canvia els paràmetres de la presentació de diapositives"
+
+#. An entire slideshow set might be missing, so check for a loop.
+#: ../src/SlideshowPage.vala:238
+msgid "All photo source files are missing."
+msgstr "Manquen tots els fitxers d'origen de les fotografies."
+
+#: ../src/SlideshowPage.vala:270
+msgid "Play"
+msgstr "Reprodueix"
+
+#: ../src/SlideshowPage.vala:271
+msgid "Continue the slideshow"
+msgstr "Continua la presentació de diapositives"
+
+#: ../src/Tag.vala:817
+msgid "untitled"
+msgstr "sense títol"
+
+#. multiple videos
+#: ../src/VideoSupport.vala:489
+msgid "Export Videos"
+msgstr "Exporta vídeos"
+
+#: ../src/camera/Branch.vala:85
+msgid "Cameras"
+msgstr "Càmeres"
+
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:459
+msgid ""
+"Unable to unmount camera. Try unmounting the camera from the file manager."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut desmuntar la càmera. Intenteu desmuntar-la des del gestor de "
+"fitxers."
+
+#. hide duplicates checkbox
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:776
+msgid "Hide photos already imported"
+msgstr "Amaga les fotografies que ja s'hagin importat"
+
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:777
+msgid "Only display photos that have not been imported"
+msgstr "Mostra només les fotografies que no s'hagin importat"
+
+#. Ticket #3304 - Import page shouldn't display confusing message
+#. prior to import.
+#. TODO: replace this with approved text for "talking to camera,
+#. please wait" once new strings are being accepted.
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:847
+msgid "Starting import, please wait..."
+msgstr "S'està iniciant la importació, espereu..."
+
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:886
+msgid "Import _Selected"
+msgstr "Importa les _seleccionades"
+
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:887
+msgid "Import the selected photos into your library"
+msgstr "Importa les fotografies seleccionades a la biblioteca"
+
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:892
+msgid "Import _All"
+msgstr "Importa-les _totes"
+
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:893
+msgid "Import all the photos into your library"
+msgstr "Importa totes les fotografies a la biblioteca"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:661
+#. it's mounted, offer to unmount for the user
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1014
+msgid ""
+"Shotwell needs to unmount the camera from the filesystem in order to access "
+"it. Continue?"
+msgstr ""
+"Cal que el Shotwell desmunti la càmera del sistema de fitxers per poder-hi "
+"accedir. Voleu continuar?"
+
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1020
+msgid "_Unmount"
+msgstr "_Desmunta-la"
+
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1025
+msgid "Please unmount the camera."
+msgstr "Desmunteu la càmera."
+
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1030
+msgid ""
+"The camera is locked by another application. Shotwell can only access the "
+"camera when it's unlocked. Please close any other application using the "
+"camera and try again."
+msgstr ""
+"Una altra aplicació està blocant la càmera. El Shotwell només pot accedir a "
+"la càmera si no està blocada. Tanqueu qualsevol altra aplicació que "
+"l'estigui utilitzant i torneu-ho a intentar."
+
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1040
+msgid "Please close any other application using the camera."
+msgstr "Tanqueu qualsevol altra aplicació que estigui utilitzant la càmera."
+
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1045
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to fetch previews from the camera:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"No es poden obtenir previsualitzacions de la càmera:\n"
+"%s"
+
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1062
+msgid "Unmounting..."
+msgstr "S'està desmuntant..."
+
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1168
+msgid "Fetching photo information"
+msgstr "S'està recollint la informació de les fotografies"
+
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1523
+#, c-format
+msgid "Fetching preview for %s"
+msgstr "S'està recollint la previsualització de %s"
+
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1639
+#, c-format
+msgid "Unable to lock camera: %s"
+msgstr "No es pot blocar la càmera: %s"
+
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1724
+#, c-format
+msgid "Delete this photo from camera?"
+msgid_plural "Delete these %d photos from camera?"
+msgstr[0] "Voleu suprimir aquesta fotografia de la càmera?"
+msgstr[1] "Voleu suprimir aquestes %d fotografies de la càmera?"
+
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1727
+#, c-format
+msgid "Delete this video from camera?"
+msgid_plural "Delete these %d videos from camera?"
+msgstr[0] "Voleu suprimir aquest vídeo de la càmera?"
+msgstr[1] "Voleu suprimir aquests %d vídeos de la càmera?"
+
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1730
+#, c-format
+msgid "Delete this photo/video from camera?"
+msgid_plural "Delete these %d photos/videos from camera?"
+msgstr[0] "Voleu suprimir aquesta fotografia/vídeo de la càmera?"
+msgstr[1] "Voleu suprimir aquestes %d fotografies/vídeos de la càmera?"
+
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1733
+#, c-format
+msgid "Delete these files from camera?"
+msgid_plural "Delete these %d files from camera?"
+msgstr[0] "Voleu suprimir aquest fitxer de la càmera?"
+msgstr[1] "Voleu suprimir aquests %d fitxers de la càmera?"
+
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1760
+msgid "Removing photos/videos from camera"
+msgstr "S'estan suprimint les fotografies/vídeos de la càmera"
+
+#: ../src/camera/ImportPage.vala:1764
+#, c-format
+msgid "Unable to delete %d photo/video from the camera due to errors."
+msgid_plural "Unable to delete %d photos/videos from the camera due to errors."
+msgstr[0] ""
+"No s'ha pogut suprimir %d fotografia/vídeo de la càmera a causa d'errors."
+msgstr[1] ""
+"No s'han pogut suprimir %d fotografies/vídeos de la càmera a causa d'errors."
+
+#: ../src/data_imports/DataImports.vala:22
+msgid "Data Imports"
+msgstr "Dades de les importacions"
+
+#. Send an empty job to the queue to mark the end of the import
+#: ../src/data_imports/DataImportsPluginHost.vala:65
+#: ../src/data_imports/DataImportsPluginHost.vala:78
+#, c-format
+msgid "%s Database"
+msgstr "Base de dades %s"
+
+#: ../src/data_imports/DataImportsPluginHost.vala:148
+#: ../src/data_imports/DataImportsPluginHost.vala:294
+#, c-format
+msgid "Importing from %s can't continue because an error occurred:"
+msgstr "No pot continuar la importació des de %s perquè s'ha produït un error:"
+
+#: ../src/data_imports/DataImportsPluginHost.vala:151
+msgid "To try importing from another service, select one from the above menu."
+msgstr ""
+"Intenteu importar des d'un altre servei, seleccioneu-ne un del menú següent."
+
+#: ../src/data_imports/DataImportsUI.vala:10
+msgid ""
+"You do not have any data imports plugins enabled.\n"
+"\n"
+"In order to use the Import From Application functionality, you need to have "
+"at least one data imports plugin enabled. Plugins can be enabled in the "
+"Preferences dialog."
+msgstr ""
+"No teniu cap connector d'importació de dades activat.\n"
+"\n"
+"Per poder utilitzar la funcionalitat d'importació des d'una aplicació, heu "
+"de tenir com a mínim un connector d'importació de dades habilitat. Podeu "
+"habilitar els connectors al diàleg de preferències."
+
+#: ../src/data_imports/DataImportsUI.vala:100
+msgid "Database file:"
+msgstr "Fitxer de base de dades:"
+
+#: ../src/data_imports/DataImportsUI.vala:112
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:898
+msgid "_Import"
+msgstr "_Importa"
+
+#: ../src/data_imports/DataImportsUI.vala:217
+msgid "Import From Application"
+msgstr "Importa des de l'aplicació"
+
+#: ../src/data_imports/DataImportsUI.vala:369
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:470
+msgid "_Close"
+msgstr "_Tanca"
+
+#: ../src/db/DatabaseTable.vala:37
+#, c-format
+msgid "Unable to open/create photo database %s: error code %d"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut obrir o crear la base de dades de fotografies %s: codi d'error "
+"%d"
+
+#: ../src/db/DatabaseTable.vala:46
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to write to photo database file:\n"
+" %s"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut escriure al fitxer de la base de dades de fotografies:\n"
+" %s"
+
+#: ../src/db/DatabaseTable.vala:48
+#, c-format
+msgid ""
+"Error accessing database file:\n"
+" %s\n"
+"\n"
+"Error was: \n"
+"%s"
+msgstr ""
+"S'ha produït un error en accedir al fitxer de la base de dades:\n"
+" %s\n"
+"\n"
+"L'error ha estat: \n"
+"%s"
+
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:46 ../src/library/LibraryWindow.vala:351
+msgid "_File"
+msgstr "_Fitxer"
+
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:52
+msgid "Save photo"
+msgstr "Desa la fotografia"
+
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:57
+msgid "Save _As..."
+msgstr "Anomena i _desa..."
+
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:58
+msgid "Save photo with a different name"
+msgstr "Desa la fotografia amb un nom diferent"
+
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:69
+msgid "Print the photo to a printer connected to your computer"
+msgstr "Imprimeix la fotografia a una impressora connectada a l'ordinador"
+
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:77 ../src/library/LibraryWindow.vala:363
+msgid "_Photo"
+msgstr "_Fotografia"
+
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:227
+#, c-format
+msgid "%s does not exist."
+msgstr "No existeix %s."
+
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:229
+#, c-format
+msgid "%s is not a file."
+msgstr "%s no és un fitxer."
+
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:231
+#, c-format
+msgid ""
+"%s does not support the file format of\n"
+"%s."
+msgstr ""
+"%s no és compatible amb el format de fitxer de\n"
+"%s."
+
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:422
+msgid "_Save a Copy"
+msgstr "De_sa'n una còpia"
+
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:425
+#, c-format
+msgid "Lose changes to %s?"
+msgstr "Voleu descartar els canvis a %s?"
+
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:426
+msgid "Close _without Saving"
+msgstr "Tanca _sense desar"
+
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:459
+#, c-format
+msgid "Error while saving to %s: %s"
+msgstr "S'ha produït un error en desar a %s: %s"
+
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:487
+#: ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:508
+msgid "Save As"
+msgstr "Anomena i desa"
+
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:665
 msgid "Return to current photo dimensions"
 msgstr "Torna a la mida actual de la fotografia"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:664
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:668
 msgid "Set the crop for this photo"
 msgstr "Estableix l'escapçament d'aquesta fotografia"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:676
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:680
 msgid "Pivot the crop rectangle between portrait and landscape orientations"
 msgstr ""
 "Pivota el rectangle d'escapçament entre les orientacions vertical i apaïsada"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:749
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:753
 msgid "Unconstrained"
 msgstr "Sense límits"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:750
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:754
 msgid "Square"
 msgstr "Quadrat"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:751
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:755
 msgid "Screen"
 msgstr "Pantalla"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:752
-#: plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:750
-msgid "Original Size"
-msgstr "Mida original"
-
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:753
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:756
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:766
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:776
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:757
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:760
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:770
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:780
 msgid "-"
 msgstr "-"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:754
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:758
 msgid "SD Video (4 : 3)"
 msgstr "Vídeo SD (4 : 3)"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:755
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:759
 msgid "HD Video (16 : 9)"
 msgstr "Vídeo HD (16 : 9)"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:762
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:766
 msgid "Letter (8.5 x 11 in.)"
-msgstr ""
+msgstr "Carta (8.5 x 11 in.)"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:764
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:768
 msgid "Tabloid (11 x 17 in.)"
-msgstr ""
+msgstr "Tabloide (11 x 17 in.)"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:771
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:775
 msgid "A4 (210 x 297 mm)"
 msgstr "A4 (210 x 297 mm)"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:775
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:779
 msgid "A3 (297 x 420 mm)"
 msgstr "A3 (297 x 420 mm)"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:1865
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:1905
 msgid "Close the red-eye tool"
 msgstr "Tanca l'eina d'ulls vermells"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:1868
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:1908
 msgid "Remove any red-eye effects in the selected region"
 msgstr "Suprimeix tots els efectes d'ulls vermells de la regió seleccionada"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2226
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2244
+#: ../src/editing_tools/StraightenTool.vala:102
+msgid "_Reset"
+msgstr "_Reinicia"
+
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2266
 msgid "Saturation:"
 msgstr "Saturació:"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2234
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2274
 msgid "Tint:"
 msgstr "Tint:"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2243
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2283
 msgid "Temperature:"
 msgstr "Temperatura:"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2251
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2291
 msgid "Shadows:"
 msgstr "Ombres:"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2259
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2299
 msgid "Highlights:"
-msgstr ""
+msgstr "Realçats:"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2313
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2353
 msgid "Reset Colors"
 msgstr "Reinicialitza els colors"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2313
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2353
 msgid "Reset all color adjustments to original"
 msgstr "Reinicialitza tots els ajustaments de color a l'original"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2665
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2705
 msgid "Temperature"
 msgstr "Temperatura"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2678
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2718
 msgid "Tint"
 msgstr "Tint"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2691
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2731
 msgid "Saturation"
 msgstr "Saturació"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2704
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2744
 msgid "Exposure"
 msgstr "Exposició"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2717
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2757
 msgid "Shadows"
 msgstr "Ombres"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2730
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2770
 msgid "Highlights"
-msgstr ""
+msgstr "Realçats"
 
-#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2740
+#: ../src/editing_tools/EditingTools.vala:2780
 msgid "Contrast Expansion"
 msgstr "Expansió del contrast"
 
-#: src/AppWindow.vala:49
-msgid "Pin Toolbar"
-msgstr "Mantén la barra d'eines"
+#: ../src/editing_tools/StraightenTool.vala:99
+msgid "Angle:"
+msgstr "Angle:"
 
-#: src/AppWindow.vala:50
-msgid "Pin the toolbar open"
-msgstr "Mantén la barra d'eines oberta"
+#: ../src/events/EventDirectoryItem.vala:83
+#, c-format
+msgid "%d Photo/Video"
+msgid_plural "%d Photos/Videos"
+msgstr[0] "%d fotografia/vídeo"
+msgstr[1] "%d fotografies/vídeos"
 
-#: src/AppWindow.vala:53 src/AppWindow.vala:131
-msgid "Leave fullscreen"
-msgstr "Surt de la pantalla completa"
+#: ../src/events/EventPage.vala:129
+msgid "No Event"
+msgstr "Cap esdeveniment"
 
-#: src/AppWindow.vala:130
-msgid "Leave _Fullscreen"
-msgstr "Surt de la _pantalla completa"
+#: ../src/events/EventsDirectoryPage.vala:131
+msgid "Display the comment of each event"
+msgstr "Mostra el comentari per cada esdeveniment"
 
-#: src/AppWindow.vala:491
-msgid "_Quit"
-msgstr "_Surt"
+#: ../src/events/EventsDirectoryPage.vala:155
+msgid "No events"
+msgstr "Sense esdeveniments"
 
-#: src/AppWindow.vala:496
-msgid "_About"
-msgstr "_Quant a"
+#: ../src/events/EventsDirectoryPage.vala:159
+msgid "No events found"
+msgstr "No s'han trobat esdeveniments"
 
-#: src/AppWindow.vala:501
-msgid "Fulls_creen"
-msgstr "_Pantalla completa"
+#: ../src/events/EventsDirectoryPage.vala:230
+msgid "Events"
+msgstr "Esdeveniments"
 
-#: src/AppWindow.vala:506
-msgid "_Contents"
-msgstr "C_ontingut"
+#: ../src/events/EventsDirectoryPage.vala:244
+msgid "Undated"
+msgstr "Sense data"
 
-#: src/AppWindow.vala:511
-msgid "_Frequently Asked Questions"
-msgstr "_Preguntes més freqüents"
+#: ../src/events/EventsDirectoryPage.vala:245
+msgid "%Y"
+msgstr "%Y"
 
-#: src/AppWindow.vala:516
-msgid "_Report a Problem..."
-msgstr "_Reportar problema..."
+#: ../src/events/EventsDirectoryPage.vala:246
+msgid "%B"
+msgstr "%B"
 
-#: src/AppWindow.vala:663
-#, c-format
-msgid ""
-"A fatal error occurred when accessing Shotwell's library. Shotwell cannot "
-"continue.\n"
-"\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"S'ha produït un error fatal en accedir a la biblioteca del Shotwell. El "
-"Shotwell no pot continuar.\n"
-"\n"
-"%s"
+#: ../src/folders/Branch.vala:141
+msgid "Folders"
+msgstr "Carpetes"
 
-#: src/AppWindow.vala:683 plugins/common/Resources.vala:9
-msgid "Visit the Yorba web site"
-msgstr "Vés al lloc web d'en Yorba"
+#: ../src/library/Branch.vala:36 ../ui/shotwell.glade.h:32
+msgid "Library"
+msgstr "Biblioteca"
 
-#: src/AppWindow.vala:686 plugins/common/Resources.vala:28
-msgid "translator-credits"
-msgstr "Credits de traducció"
+#: ../src/library/ImportQueuePage.vala:8
+msgid "Importing..."
+msgstr "S'està important..."
 
-#: src/AppWindow.vala:695
-#, c-format
-msgid "Unable to display help: %s"
-msgstr "No s'ha pogut mostrar l'ajuda: %s"
+#: ../src/library/ImportQueuePage.vala:67
+msgid "_Stop Import"
+msgstr "A_tura la importació"
 
-#: src/AppWindow.vala:703
-#, c-format
-msgid "Unable to navigate to bug database: %s"
-msgstr "Incapaç de navegar per un bug a la base de dades: %s"
+#: ../src/library/ImportQueuePage.vala:68
+msgid "Stop importing photos"
+msgstr "Atura la importació de fotografies"
+
+#: ../src/library/ImportQueuePage.vala:124
+msgid "Preparing to import..."
+msgstr "S'està preparant per importar..."
 
-#: src/AppWindow.vala:711
+#: ../src/library/ImportQueuePage.vala:151
 #, c-format
-msgid "Unable to display FAQ: %s"
-msgstr "No s'han pogut mostrar les PMF: %s"
+msgid "Imported %s"
+msgstr "S'ha importat %s"
 
-#: src/Tag.vala:817
-msgid "untitled"
-msgstr "sense títol"
+#: ../src/library/LastImportPage.vala:8
+msgid "Last Import"
+msgstr "Darrera importació"
 
-#: src/Dimensions.vala:17
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1233
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1250
-msgid "Original size"
-msgstr "Mida original"
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:301
+msgid "_Import From Folder..."
+msgstr "_Importa des d'una carpeta..."
 
-#: src/Dimensions.vala:20
-msgid "Width or height"
-msgstr "Amplada o alçada"
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:302
+msgid "Import photos from disk to library"
+msgstr "Importa fotografies des del disc a la biblioteca"
 
-#: src/Dimensions.vala:23
-msgid "Width"
-msgstr "Amplada"
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:309
+msgid "Import From _Application..."
+msgstr "Importa des de l'_aplicació..."
 
-#: src/Dimensions.vala:26
-msgid "Height"
-msgstr "Alçada"
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:313
+msgid "Sort _Events"
+msgstr "Ordena els es_deveniments"
 
-#: src/MediaPage.vala:143
-msgid "Adjust the size of the thumbnails"
-msgstr "Ajusta la mida de les miniatures"
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:323
+msgid "Empty T_rash"
+msgstr "Buida la _paperera"
 
-#: src/MediaPage.vala:326
-msgid "Increase the magnification of the thumbnails"
-msgstr "Augmenta la mida de les miniatures"
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:324
+msgid "Delete all photos in the trash"
+msgstr "Suprimeix totes les fotografies de la paperera"
 
-#: src/MediaPage.vala:332
-msgid "Decrease the magnification of the thumbnails"
-msgstr "Redueix la mida de les miniatures"
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:329
+msgid "View Eve_nt for Photo"
+msgstr "Visualitza l'_esdeveniment de la fotografia"
 
-#: src/MediaPage.vala:399
-msgid "Sort _Photos"
-msgstr "Ordena les _fotografies"
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:333
+msgid "_Find"
+msgstr "_Cerca"
 
-#: src/MediaPage.vala:408
-msgid "_Play Video"
-msgstr "_Reprodueix el vídeo"
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:334
+msgid "Find photos and videos by search criteria"
+msgstr "Cerca fotografies i vídeos per criteri de cerca"
 
-#: src/MediaPage.vala:409
-msgid "Open the selected videos in the system video player"
-msgstr "Obre els vídeos seleccionats en el reproductor de vídeo del sistema"
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:345 ../src/searches/Branch.vala:77
+#: ../src/sidebar/Tree.vala:185
+msgid "Ne_w Saved Search..."
+msgstr "Cerca no_va desada..."
 
-#: src/MediaPage.vala:442 src/events/EventsDirectoryPage.vala:130
-msgid "_Comments"
-msgstr ""
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:367
+msgid "_Photos"
+msgstr "_Fotografies"
 
-#: src/MediaPage.vala:443
-msgid "Display the comment of each photo"
-msgstr ""
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:371
+msgid "Even_ts"
+msgstr "E_sdeveniments"
 
-#: src/MediaPage.vala:455
-msgid "Display each photo's tags"
-msgstr "Mostra les etiquetes de cada fotografia"
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:390
+msgid "_Basic Information"
+msgstr "Informació _bàsica"
 
-#: src/MediaPage.vala:471
-msgid "By _Title"
-msgstr "Per _títol"
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:391
+msgid "Display basic information for the selection"
+msgstr "Mostra informació bàsica sobre la selecció"
 
-#: src/MediaPage.vala:472
-msgid "Sort photos by title"
-msgstr "Ordena les fotografies per títol"
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:396
+msgid "E_xtended Information"
+msgstr "Informació am_pliada"
 
-#: src/MediaPage.vala:477
-msgid "By Exposure _Date"
-msgstr "Per _data d'exposició"
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:397
+msgid "Display extended information for the selection"
+msgstr "Mostra informació ampliada sobre la selecció"
 
-#: src/MediaPage.vala:478
-msgid "Sort photos by exposure date"
-msgstr "Ordena les fotografies per data d'exposició"
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:402
+msgid "_Search Bar"
+msgstr "Barra de _cerca"
 
-#: src/MediaPage.vala:483
-msgid "By _Rating"
-msgstr "Per _puntuació"
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:403
+msgid "Display the search bar"
+msgstr "Mostra la barra de cerca"
 
-#: src/MediaPage.vala:484
-msgid "Sort photos by rating"
-msgstr "Ordena les fotografies per puntuació"
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:408
+msgid "S_idebar"
+msgstr "_Barra lateral"
+
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:409
+msgid "Display the sidebar"
+msgstr "Mostra la barra lateral"
+
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:667
+msgid "Import From Folder"
+msgstr "Importa des d'una carpeta"
+
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:736
+msgid "Empty Trash"
+msgstr "Buida la paperera"
+
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:736
+msgid "Emptying Trash..."
+msgstr "S'està buidant la paperera..."
 
-#: src/MediaPage.vala:702
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:895
 #, c-format
 msgid ""
-"Shotwell was unable to play the selected video:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"El Shotwell no ha pogut reproduir el vídeo seleccionat:\n"
-"%s"
+"Shotwell is configured to import photos to your home directory.\n"
+"We recommend changing this in <span weight=\"bold\">Edit %s Preferences</"
+"span>.\n"
+"Do you want to continue importing photos?"
+msgstr ""
+"El Shotwell està configurat per importar les fotos al vostre directori "
+"d'inici.\n"
+"Us recomanem canviar això a <span weight=\"bold\">Edita %s Preferències</"
+"span>.\n"
+"Voleu continuar la importació de les fotos?"
+
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:898 ../ui/shotwell.glade.h:18
+msgid "Library Location"
+msgstr "Ubicació de la biblioteca"
+
+#. TODO: Specify which directory/file.
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:911
+msgid "Photos cannot be imported from this directory."
+msgstr "No es poden importar fotografies des d'aquest directori."
 
-#: src/events/EventDirectoryItem.vala:83
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:1199
 #, c-format
-msgid "%d Photo/Video"
-msgid_plural "%d Photos/Videos"
-msgstr[0] "%d fotografia/vídeo"
-msgstr[1] "%d fotografies/vídeos"
+msgid "%s (%d%%)"
+msgstr "%s (%d%%)"
 
-#: src/events/EventsDirectoryPage.vala:131
-msgid "Display the comment of each event"
-msgstr ""
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:1243
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:1254
+msgid "Updating library..."
+msgstr "S'està actualitzant la biblioteca..."
 
-#: src/events/EventsDirectoryPage.vala:155
-msgid "No events"
-msgstr "Sense esdeveniments"
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:1260
+msgid "Preparing to auto-import photos..."
+msgstr "S'està preparant la importació automàtica de fotografies..."
 
-#: src/events/EventsDirectoryPage.vala:159
-msgid "No events found"
-msgstr "No s'han trobat esdeveniments"
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:1265
+msgid "Auto-importing photos..."
+msgstr "S'estan important automàticament les fotografies..."
 
-#: src/events/EventsDirectoryPage.vala:230
-msgid "Events"
-msgstr "Esdeveniments"
+#: ../src/library/LibraryWindow.vala:1273
+msgid "Writing metadata to files..."
+msgstr "S'estan escrivint les metadades als fitxers..."
 
-#: src/events/EventsDirectoryPage.vala:244
-msgid "Undated"
-msgstr "Sense data"
+#: ../src/library/OfflinePage.vala:8
+msgid "Missing Files"
+msgstr "Manquen fitxers"
 
-#: src/events/EventsDirectoryPage.vala:245
-msgid "%Y"
-msgstr "%Y"
+#: ../src/library/OfflinePage.vala:106
+msgid "Deleting..."
+msgstr "S'està suprimint..."
 
-#: src/events/EventsDirectoryPage.vala:246
-msgid "%B"
-msgstr "%B"
+#: ../src/library/TrashPage.vala:8
+msgid "Trash"
+msgstr "Paperera"
 
-#: src/events/EventPage.vala:129
-msgid "No Event"
-msgstr "Cap esdeveniment"
+#: ../src/library/TrashPage.vala:108
+msgid "Trash is empty"
+msgstr "La paperera està buida"
 
-#: src/AppDirs.vala:48 src/AppDirs.vala:99
-#, c-format
-msgid "Unable to create cache directory %s: %s"
-msgstr "Imposible crear el directori de caché %s: %s"
+#: ../src/library/TrashPage.vala:112
+msgid "Delete"
+msgstr "Suprimeix"
+
+#: ../src/library/TrashPage.vala:113
+msgid "Deleting Photos"
+msgstr "S'estan suprimint les fotografies"
 
-#: src/AppDirs.vala:58 src/AppDirs.vala:88
+#: ../src/main.vala:54
 #, c-format
-msgid "Unable to create data directory %s: %s"
-msgstr "No s'ha pogut crear el directori de dades %s: %s"
+msgid ""
+"Your photo library is not compatible with this version of Shotwell. It "
+"appears it was created by Shotwell %s (schema %d). This version is %s "
+"(schema %d). Please use the latest version of Shotwell."
+msgstr ""
+"La biblioteca de fotografies no és compatible amb aquesta versió del "
+"Shotwell. Sembla que es va crear amb el Shotwell %s (esquema %d). Aquesta "
+"versió és la %s (esquema %d). Utilitzeu l'última versió del Shotwell."
 
-#: src/AppDirs.vala:152
-msgid "Pictures"
-msgstr "Imatges"
+#: ../src/main.vala:59
+#, c-format
+msgid ""
+"Shotwell was unable to upgrade your photo library from version %s (schema "
+"%d) to %s (schema %d). For more information please check the Shotwell Wiki "
+"at %s"
+msgstr ""
+"El Shotwell no ha pogut actualitzar la biblioteca de fotografies de la "
+"versió %s (esquema %d) a la %s (esquema %d). Per obtenir més informació "
+"comproveu el Wiki del Shotwell a %s."
 
-#: src/AppDirs.vala:190
+#: ../src/main.vala:65
 #, c-format
-msgid "Unable to create temporary directory %s: %s"
-msgstr "No s'ha pogut crear el directori temporal %s: %s"
+msgid ""
+"Your photo library is not compatible with this version of Shotwell. It "
+"appears it was created by Shotwell %s (schema %d). This version is %s "
+"(schema %d). Please clear your library by deleting %s and re-import your "
+"photos."
+msgstr ""
+"La biblioteca de fotografies no és compatible amb aquesta versió del "
+"Shotwell. Sembla que es va crear amb el Shotwell %s (esquema %d). Aquesta "
+"versió és la %s (esquema %d). Netegeu la biblioteca mitjançant la supressió "
+"de %s i torneu a importar les fotografies."
 
-#: src/AppDirs.vala:207 src/AppDirs.vala:223
+#: ../src/main.vala:71
 #, c-format
-msgid "Unable to create data subdirectory %s: %s"
-msgstr "No s'ha pogut crear el subdirectori de dades %s: %s"
+msgid "Unknown error attempting to verify Shotwell's database: %s"
+msgstr ""
+"S'ha produït un error desconegut en intentar verificar la base de dades del "
+"Shotwell: %s"
 
-#: src/slideshow/TransitionEffects.vala:98
-msgid "(None)"
-msgstr "(Cap)"
+#: ../src/main.vala:104
+msgid "Loading Shotwell"
+msgstr "S'està carregant el Shotwell"
 
-#: src/slideshow/TransitionEffects.vala:287
-msgid "None"
-msgstr "Cap"
+#: ../src/main.vala:294
+msgid "Path to Shotwell's private data"
+msgstr "Camí a les dades privades del Shotwell"
 
-#: src/slideshow/TransitionEffects.vala:339
-msgid "Random"
+#: ../src/main.vala:294
+msgid "DIRECTORY"
+msgstr "DIRECTORI"
+
+#: ../src/main.vala:298
+msgid "Do not monitor library directory at runtime for changes"
 msgstr ""
+"No monitoritzis el directori de la biblioteca en mode d'execució per canvis"
 
-#: src/slideshow/Slideshow.vala:22
-msgid "Slideshow Transitions"
-msgstr "Transicions de la presentació de diapositives"
+#: ../src/main.vala:302
+msgid "Don't display startup progress meter"
+msgstr "No mostris la barra de progrés d'inici"
+
+#: ../src/main.vala:306
+msgid "Show the application's version"
+msgstr "Mostra la versió de l'aplicació"
+
+#. init GTK (valac has already called g_threads_init())
+#: ../src/main.vala:338
+msgid "[FILE]"
+msgstr "[FITXER]"
 
-#: src/Exporter.vala:232
+#: ../src/main.vala:342
 #, c-format
-msgid "Unable to generate a temporary file for %s: %s"
-msgstr "No s'ha pogut generar un fitxer temporal per a %s: %s"
+msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
+msgstr ""
+"Executeu «%s --help» per veure una llista completa de les opcions "
+"disponibles de la línia d'ordres.\n"
 
-#: src/Exporter.vala:299
-msgid "Exporting"
-msgstr "S'està exportant"
+#: ../src/photos/BmpSupport.vala:32
+msgid "BMP"
+msgstr "BMP"
 
-#: src/Exporter.vala:317
+#: ../src/photos/JfifSupport.vala:84
+msgid "JPEG"
+msgstr "JPEG"
+
+#: ../src/photos/JfifSupport.vala:185
 #, c-format
-msgid "File %s already exists. Replace?"
-msgstr "Ja existeix el fitxer %s. Voleu reemplaçar-lo?"
+msgid "Low (%d%%)"
+msgstr "Baixa (%d%%)"
 
-#: src/Exporter.vala:319
-msgid "_Skip"
-msgstr "_Omet-lo"
+#: ../src/photos/JfifSupport.vala:188
+#, c-format
+msgid "Medium (%d%%)"
+msgstr "Mitjana (%d%%)"
 
-#: src/Exporter.vala:319
-msgid "_Replace"
-msgstr "_Reemplaça'l"
+#: ../src/photos/JfifSupport.vala:191
+#, c-format
+msgid "High (%d%%)"
+msgstr "Alta (%d%%)"
 
-#: src/Exporter.vala:319
-msgid "Replace _All"
-msgstr "Reempl_aça'ls tots"
+#: ../src/photos/JfifSupport.vala:194
+#, c-format
+msgid "Maximum (%d%%)"
+msgstr "Màxima (%d%%)"
 
-#: src/Exporter.vala:319
-msgid "Export"
-msgstr "Exporta"
+#: ../src/photos/PngSupport.vala:30
+msgid "PNG"
+msgstr "PNG"
 
-#: src/SearchFilter.vala:593 src/SearchFilter.vala:594
-msgid "Photos"
-msgstr "Fotografies"
+#: ../src/photos/RawSupport.vala:134
+msgid "RAW"
+msgstr "RAW"
 
-#: src/SearchFilter.vala:599 src/SearchFilter.vala:600
-msgid "Videos"
-msgstr "Vídeos"
+#: ../src/photos/TiffSupport.vala:86
+msgid "TIFF"
+msgstr "TIFF"
 
-#: src/SearchFilter.vala:605
-msgid "RAW Photos"
-msgstr "Fotografies RAW"
+#: ../src/publishing/Publishing.vala:16
+msgid "Publishing"
+msgstr "S'està publicant"
 
-#: src/SearchFilter.vala:606
-msgid "RAW photos"
-msgstr "Fotografies RAW"
+#: ../src/publishing/PublishingPluginHost.vala:11
+msgid "Preparing for upload"
+msgstr "S'està preparant per pujar"
 
-#: src/SearchFilter.vala:952
+#: ../src/publishing/PublishingPluginHost.vala:12
 #, c-format
-msgid "Error loading UI file %s: %s"
-msgstr ""
-"S'ha produït un error en carregar el fitxer d'interfície d'usuari %s: %s"
+msgid "Uploading %d of %d"
+msgstr "S'està pujant %d de %d"
 
-#: src/SearchFilter.vala:969
-msgid "Type"
-msgstr "Tipus"
+#: ../src/publishing/PublishingPluginHost.vala:81
+#, c-format
+msgid "Publishing to %s can't continue because an error occurred:"
+msgstr "La publicació a %s no pot continuar perquè s'ha produït un error:"
 
-#: src/publishing/Publishing.vala:16
-msgid "Publishing"
-msgstr "S'està publicant"
+#: ../src/publishing/PublishingPluginHost.vala:84
+msgid "To try publishing to another service, select one from the above menu."
+msgstr ""
+"Si voleu intentar publicar les fotografies a un altre servei, seleccioneu-ne "
+"un del menú de sobre."
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:105
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:105
 msgid "The selected photos/videos were successfully published."
 msgstr "S'han publicat correctament les fotografies/vídeos seleccionats."
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:107
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:107
 msgid "The selected videos were successfully published."
 msgstr "S'han publicat correctament els vídeos seleccionats."
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:109
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:109
 msgid "The selected photos were successfully published."
 msgstr "S'han publicat correctament les fotografies seleccionades."
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:112
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:112
 msgid "The selected video was successfully published."
 msgstr "S'ha publicat correctament el vídeo seleccionat."
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:114
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:114
 msgid "The selected photo was successfully published."
 msgstr "S'ha publicat correctament la fotografia seleccionada."
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:122
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:122
 msgid "Fetching account information..."
 msgstr "S'està recollint la informació del compte..."
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:128
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:128
 msgid "Logging in..."
 msgstr "S'està entrant..."
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:183
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:185
 msgid "Publish Photos"
 msgstr "Publica les fotografies"
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:184
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:186
 msgid "Publish photos _to:"
 msgstr "Publica les fotografies _a:"
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:186
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:188
 msgid "Publish Videos"
 msgstr "Publica vídeos"
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:187
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:189
 msgid "Publish videos _to"
 msgstr "Publica vídeos _a:"
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:189
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:191
 msgid "Publish Photos and Videos"
 msgstr "Publica fotografies i vídeos"
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:190
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:192
 msgid "Publish photos and videos _to"
 msgstr "Publica fotografies i vídeos _a"
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:383
+#. There are no enabled publishing services that accept this media type,
+#. warn the user.
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:360
 msgid "Unable to publish"
 msgstr "No s'ha pogut publicar"
 
-#: src/publishing/PublishingUI.vala:384
+#: ../src/publishing/PublishingUI.vala:361
 #, c-format
 msgid ""
 "Shotwell cannot publish the selected items because you do not have a "
@@ -3654,946 +4684,405 @@ msgstr ""
 "<b>Edita les preferències de %s</b> i habiliteu un o més dels connectors de "
 "publicació a la pestanya <b>Connectors</b>."
 
-#: src/publishing/PublishingPluginHost.vala:11
-msgid "Preparing for upload"
-msgstr "S'està preparant per pujar"
-
-#: src/publishing/PublishingPluginHost.vala:12
-#, c-format
-msgid "Uploading %d of %d"
-msgstr "S'està pujant %d de %d"
-
-#: src/publishing/PublishingPluginHost.vala:81
-#, c-format
-msgid "Publishing to %s can't continue because an error occurred:"
-msgstr "La publicació a %s no pot continuar perquè s'ha produït un error:"
-
-#: src/publishing/PublishingPluginHost.vala:84
-msgid "To try publishing to another service, select one from the above menu."
-msgstr ""
-"Si voleu intentar publicar les fotografies a un altre servei, seleccioneu-ne "
-"un del menú de sobre."
-
-#: src/sidebar/Tree.vala:199
-msgid "New _Tag..."
-msgstr "_Etiqueta nova..."
-
-#: plugins/common/RESTSupport.vala:424
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:971
-msgid "A temporary file needed for publishing is unavailable"
-msgstr "No està disponible un fitxer temporal que cal per publicar"
-
-#: plugins/common/RESTSupport.vala:1138
-msgid ""
-"You have already logged in and out of a Google service during this Shotwell "
-"session.\n"
-"\n"
-"To continue publishing to Google services, quit and restart Shotwell, then "
-"try publishing again."
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:57
-msgid ""
-"You are not currently logged into YouTube.\n"
-"\n"
-"You must have already signed up for a Google account and set it up for use "
-"with YouTube to continue. You can set up most accounts by using your browser "
-"to log into the YouTube site at least once."
-msgstr ""
-"Actualment no esteu connectat al YouTube.\n"
-"\n"
-"Per continuar heu de tenir un compte al Google i configurar-lo per poder "
-"utilitzar-lo amb el YoutTube. Podeu configurar la majoria de comtes "
-"utilitzant el navegador i entrant almenys un cop al lloc YouTube."
-
-#: plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:362
-msgid ""
-"A file required for publishing is unavailable. Publishing to Youtube can't "
-"continue."
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:461
-#, c-format
-msgid "You are logged into YouTube as %s."
-msgstr "Actualment esteu connectat al YouTube com a %s."
-
-#: plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:463
-#, c-format
-msgid "Videos will appear in '%s'"
-msgstr "Els vídeos apareixeran a «%s»"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:495
-msgid "Public listed"
-msgstr "Llistat públicament"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:496
-msgid "Public unlisted"
-msgstr "Sense llistar públicament"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:497
-msgid "Private"
-msgstr "Privat"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/shotwell-publishing.vala:26
-msgid "Core Publishing Services"
-msgstr "Serveis de publicació principals"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:61
-msgid ""
-"You are not currently logged into Flickr.\n"
-"\n"
-"Click Login to log into Flickr in your Web browser. You will have to "
-"authorize Shotwell Connect to link to your Flickr account."
-msgstr ""
-"Actualment no esteu connectat al Flickr.\n"
-"\n"
-"Feu clic a connecta per connectar-vos al Flickr en el navegador web. Haureu "
-"d'autoritzar al Shotwell Connect per enllaçar el vostre compte del Flickr."
-
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:63
-msgid ""
-"You have already logged in and out of Flickr during this Shotwell session.\n"
-"To continue publishing to Flickr, quit and restart Shotwell, then try "
-"publishing again."
-msgstr ""
-"Ja us heu connectat i desconnectat al Flickr en aquesta sessió del "
-"Shotwell.\n"
-"Per continuar publicant al Flickr, sortiu, reinicieu el Shotwell i torneu a "
-"intentar-ho."
-
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:375
-msgid "Preparing for login..."
-msgstr "S'està preparant per connectar..."
-
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:444
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:595
-msgid ""
-"A file required for publishing is unavailable. Publishing to Flickr can't "
-"continue."
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:457
-msgid "Verifying authorization..."
-msgstr "S'està verificant l'autorització..."
-
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1153
-#, c-format
-msgid ""
-"You are logged into Flickr as %s.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Heu entrat al Flickr com a %s.\n"
-"\n"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1155
-#, c-format
-msgid ""
-"Your free Flickr account limits how much data you can upload per month.\n"
-"This month, you have %d megabytes remaining in your upload quota."
-msgstr ""
-"El vostre compte gratuït del Flickr restringeix la quantitat de dades que "
-"podeu pujar cada mes.\n"
-"Aquest mes, us queden %d megabytes de quota de pujada."
-
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1157
-msgid "Your Flickr Pro account entitles you to unlimited uploads."
-msgstr "El vostre compte del Flickr Pro us permet pujades il·limitades."
-
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1162
-msgid "Photos _visible to:"
-msgstr "Les fotografies són _visibles per:"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1164
-msgid "Videos _visible to:"
-msgstr "Els vídeos són _visibles per:"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1167
-msgid "Photos and videos _visible to:"
-msgstr "Les fotografies i els vídeos són _visibles per:"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1207
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1234
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:1182
-msgid "Everyone"
-msgstr "Tothom"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1208
-msgid "Friends & family only"
-msgstr "Només els amics i la família"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1209
-msgid "Family only"
-msgstr "Només família"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1210
-msgid "Friends only"
-msgstr "Només amics"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1211
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:1180
-msgid "Just me"
-msgstr "Només jo"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1229
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1246
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:107
-#, fuzzy
-msgid "500 x 375 pixels"
-msgstr ""
-"500 × 375 píxels"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1230
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1247
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:108
-#, fuzzy
-msgid "1024 x 768 pixels"
-msgstr ""
-"1024 × 768 píxels"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1231
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1248
-msgid "2048 x 1536 pixels"
-msgstr "2048 x 1536 píxels"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:1232
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1249
-msgid "4096 x 3072 pixels"
-msgstr "4096 x 3072 píxels"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:746
-#, c-format
-msgid "Creating album %s..."
-msgstr "Creant àlbum %s..."
-
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:917
-msgid "An error message occurred when publishing to Piwigo. Please try again."
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:998
-msgid ""
-"Enter the URL of your Piwigo photo library as well as the username and "
-"password associated with your Piwigo account for that library."
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:999
-msgid ""
-"Shotwell cannot contact your Piwigo photo library. Please verify the URL you "
-"entered"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/Branch.vala:68
+msgid "Saved Searches"
+msgstr "Cerques desades"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1000
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:590
-msgid "Username and/or password invalid. Please try again"
-msgstr ""
+#. Ordering must correspond with SearchConditionText.Context
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:168
+msgid "contains"
+msgstr "conté"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1032
-#, c-format
-msgid "Invalid URL"
-msgstr "Adreça incorrecta"
+#. Ordering must correspond with Context
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:169
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:500
+msgid "is exactly"
+msgstr "és exactament"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1037
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:620
-#, c-format
-msgid "Invalid User Name or Password"
-msgstr "Nom d'usuari o contrasenya incorrectes"
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:170
+msgid "starts with"
+msgstr "comença amb"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1127
-#: plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:59
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:61
-msgid "Shotwell Connect"
-msgstr "Shotwell Connect"
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:171
+msgid "ends with"
+msgstr "acaba amb"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1235
-msgid "Admins, Family, Friends, Contacts"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:172
+msgid "does not contain"
+msgstr "no conté"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1236
-msgid "Admins, Family, Friends"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:173
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:504
+msgid "is not set"
+msgstr "no està establert"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1237
-msgid "Admins, Family"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:174
+msgid "is set"
+msgstr "està establert"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:1238
-msgid "Admins"
-msgstr ""
+#. Ordering must correspond with SearchConditionMediaType.Context
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:248
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:379
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:444
+msgid "is"
+msgstr "és"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:58
-msgid ""
-"You are not currently logged into Picasa Web Albums.\n"
-"\n"
-"Click Login to log into Picasa Web Albums in your Web browser. You will have "
-"to authorize Shotwell Connect to link to your Picasa Web Albums account."
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:249
+msgid "is not"
+msgstr "no és"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:361
-msgid ""
-"A file required for publishing is unavailable. Publishing to Picasa can't "
-"continue."
-msgstr ""
-"Un fitxer necessari per la publicació no està disponible. No es pot dur a "
-"terme la publicació cap a Picasa."
+#. Ordering must correspond with SearchConditionMediaType.MediaType
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:255
+msgid "any photo"
+msgstr "qualsevol fotografia"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:379
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:347
-msgid "Creating album..."
-msgstr "S'està creant l'àlbum..."
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:256
+msgid "a raw photo"
+msgstr "una fotografia RAW"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:659
-#, c-format
-msgid "You are logged into Picasa Web Albums as %s."
-msgstr "Heu entrant als àlbums web del Picasa com a %s."
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:257
+msgid "a video"
+msgstr "un vídeo"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:665
-msgid "Videos will appear in:"
-msgstr "Els vídeos apareixeran a:"
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:311
+msgid "has"
+msgstr "conté"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:670
-msgid "Photos will appear in:"
-msgstr "Les fotografies apareixeran a:"
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:312
+msgid "has no"
+msgstr "no conté"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:746
-msgid "Small (640 x 480 pixels)"
-msgstr "Petita (640 x 480 píxels)"
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:317
+msgid "modifications"
+msgstr "modificacions"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:747
-msgid "Medium (1024 x 768 pixels)"
-msgstr "Mitjana (1024 x 768 píxels)"
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:318
+msgid "internal modifications"
+msgstr "modificacions internes"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:748
-msgid "Recommended (1600 x 1200 pixels)"
-msgstr "Recomanada (1600 x 1200 píxels)"
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:319
+msgid "external modifications"
+msgstr "modificacions externes"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:749
-msgid "Google+ (2048 x 1536 pixels)"
-msgstr "Google+ (2048 x 1536 pixels)"
+#. Ordering must correspond with SearchConditionFlagged.State
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:373
+msgid "flagged"
+msgstr "senyalat"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:63
-msgid ""
-"You are not currently logged into Facebook.\n"
-"\n"
-"If you don't yet have a Facebook account, you can create one during the "
-"login process. During login, Shotwell Connect may ask you for permission to "
-"upload photos and publish to your feed. These permissions are required for "
-"Shotwell Connect to function."
-msgstr ""
-"Actualment no esteu connectat al Facebook.\n"
-"\n"
-"Si encara no teniu un compte al Facebook, podeu crear-ne un durant el procés "
-"de connexió. Durant la connexió, el Shotwell Connect pot ser que us demani "
-"permís per pujar fotografies i publicar-les al mur. Aquests permisos són "
-"necessaris perquè el Shotwell Connect funcioni."
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:374
+msgid "not flagged"
+msgstr "sense senyalar"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:65
-msgid ""
-"You have already logged in and out of Facebook during this Shotwell "
-"session.\n"
-"To continue publishing to Facebook, quit and restart Shotwell, then try "
-"publishing again."
-msgstr ""
-"Ja us heu connectat i desconnectat al Facebook en aquesta sessió del "
-"Shotwell.\n"
-"Per continuar publicant al Facebook, sortiu, reinicieu el Shotwell i torneu "
-"a intentar-ho."
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:437
+msgid "and higher"
+msgstr "i superior"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:86
-msgid "Standard (720 pixels)"
-msgstr "Estàndard (720 píxels)"
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:438
+msgid "only"
+msgstr "només"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:89
-msgid "Large (2048 pixels)"
-msgstr "Gran (2048 píxels)"
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:439
+msgid "and lower"
+msgstr "i inferior"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:254
-msgid "Testing connection to Facebook..."
-msgstr "S'està comprovant la connexió amb el Facebook..."
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:501
+msgid "is after"
+msgstr "està després"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:374
-msgid ""
-"A file required for publishing is unavailable. Publishing to Facebook can't "
-"continue."
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:502
+msgid "is before"
+msgstr "està abans"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:1019
-#, c-format
-msgid ""
-"You are logged into Facebook as %s.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Actualment esteu connectat al Facebook com a %s.\n"
-"\n"
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:503
+msgid "is between"
+msgstr "està entre"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:1020
-msgid "Where would you like to publish the selected photos?"
-msgstr "On us agradaria publicar les fotografies seleccionades?"
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:516
+msgid "and"
+msgstr "i"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:1021
-msgid "Upload _size:"
-msgstr "Mida de _pujada:"
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:697
+msgid "Search"
+msgstr "Cerca"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:1181
-msgid "Friends"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:702
+msgid "Cancel"
+msgstr "Cancel·la"
 
-#: plugins/shotwell-transitions/CrumbleEffect.vala:20
-msgid "Crumble"
-msgstr "Esmicolament"
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:703
+msgid "OK"
+msgstr "D'acord"
 
-#: plugins/shotwell-transitions/ChessEffect.vala:20
-msgid "Chess"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:721
+msgid "any"
+msgstr "qualsevol"
 
-#: plugins/shotwell-transitions/CirclesEffect.vala:20
-msgid "Circles"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:722
+msgid "all"
+msgstr "tots"
 
-#: plugins/shotwell-transitions/BlindsEffect.vala:20
-msgid "Blinds"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SavedSearchDialog.vala:723
+msgid "none"
+msgstr "cap"
 
-#: plugins/shotwell-transitions/StripesEffect.vala:20
-msgid "Stripes"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SearchBoolean.vala:157
+msgid "Any text"
+msgstr "Qualsevol text"
 
-#: plugins/shotwell-transitions/ClockEffect.vala:20
-msgid "Clock"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SearchBoolean.vala:160
+msgid "Title"
+msgstr "Títol"
 
-#: plugins/shotwell-transitions/CircleEffect.vala:20
-msgid "Circle"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SearchBoolean.vala:163
+msgid "Tag"
+msgstr "Etiqueta"
 
-#: plugins/shotwell-transitions/shotwell-transitions.vala:28
-msgid "Core Slideshow Transitions"
-msgstr "Transicions principals de la projecció de diapositives"
+#: ../src/searches/SearchBoolean.vala:166
+msgid "Comment"
+msgstr "Comentari"
 
-#: plugins/shotwell-transitions/shotwell-transitions.vala:75
-msgid "Copyright 2010 Maxim Kartashev, Copyright 2011-2013 Yorba Foundation"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SearchBoolean.vala:169
+msgid "Event name"
+msgstr "Nom de l'esdeveniment"
 
-#: plugins/shotwell-transitions/SlideEffect.vala:20
-msgid "Slide"
-msgstr "Diapositiva"
+#: ../src/searches/SearchBoolean.vala:172
+msgid "File name"
+msgstr "Nom del fitxer"
 
-#: plugins/shotwell-transitions/FadeEffect.vala:20
-msgid "Fade"
-msgstr "Esvaïment"
+#: ../src/searches/SearchBoolean.vala:175
+msgid "Media type"
+msgstr "Tipus de suport"
 
-#: plugins/shotwell-transitions/SquaresEffect.vala:20
-msgid "Squares"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SearchBoolean.vala:178
+msgid "Flag state"
+msgstr "Estat del senyalador"
 
-#: plugins/shotwell-data-imports/shotwell-data-imports.vala:22
-msgid "Core Data Import Services"
-msgstr ""
+#: ../src/searches/SearchBoolean.vala:181
+msgid "Photo state"
+msgstr "Estat de la foto"
 
-#: plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:56
-msgid ""
-"Welcome to the F-Spot library import service.\n"
-"\n"
-"Please select a library to import, either by selecting one of the existing "
-"libraries found by Shotwell or by selecting an alternative F-Spot database "
-"file."
-msgstr ""
-"Benvingut al servei d'importació de biblioteques de F-Spot\n"
-"\n"
-"Per favor triau una biblioteca a importar, ja sigui triant una de les "
-"biblioteques trobades per Shotwell o bé seleccionant un fitxer de biblioteca "
-"F-Spot alternatiu."
+#: ../src/searches/SearchBoolean.vala:187
+msgid "Date"
+msgstr "Data"
 
-#: plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:58
-msgid ""
-"Welcome to the F-Spot library import service.\n"
-"\n"
-"Please select an F-Spot database file."
-msgstr ""
-"Benvingut al servei d'importació de biblioteques de F-Spot.\n"
-"\n"
-"Per favir seleccionau un fitxer de biblioteca F-Spot"
+#: ../src/sidebar/Tree.vala:189
+msgid "New _Tag..."
+msgstr "_Etiqueta nova..."
 
-#: plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:60
-msgid "Manually select an F-Spot database file to import:"
-msgstr "Seleccionar manualment un fitxer de biblioteca F-Spot a importar:"
+#: ../src/slideshow/Slideshow.vala:22
+msgid "Slideshow Transitions"
+msgstr "Transicions de la presentació de diapositives"
 
-#: plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:62
-msgid ""
-"Cannot open the selected F-Spot database file: the file does not exist or is "
-"not an F-Spot database"
-msgstr ""
-"No es pot obrir el fitxer de base de dades F-Spot seleccionat: el fitxer no "
-"existeix o no és una base de dades F-Spot correcta"
+#: ../src/slideshow/TransitionEffects.vala:98
+msgid "(None)"
+msgstr "(Cap)"
 
-#: plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:64
-msgid ""
-"Cannot open the selected F-Spot database file: this version of the F-Spot "
-"database is not supported by Shotwell"
-msgstr ""
-"No es pot obrir el fitxer de base de dades F-Spot seleccionat: Shotwell no "
-"suporta aquesta versió de F-Spot"
+#: ../src/slideshow/TransitionEffects.vala:287
+msgid "None"
+msgstr "Cap"
 
-#: plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:66
-msgid ""
-"Cannot read the selected F-Spot database file: error while reading tags table"
-msgstr ""
-"No es pot llegir el fitxer de base de dades F-Spot seleccionat: error "
-"llegint taula d'etiquetes"
+#: ../src/slideshow/TransitionEffects.vala:339
+msgid "Random"
+msgstr "Aleatori"
 
-#: plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:68
-msgid ""
-"Cannot read the selected F-Spot database file: error while reading photos "
-"table"
-msgstr ""
-"No es pot llegir el fitxer de base de dades F-Spot seleccionat: error "
-"llegint taula d'imatges"
+#: ../src/tags/Branch.vala:127
+msgid "Tags"
+msgstr "Etiquetes"
 
-#: plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:70
-#, c-format
-msgid ""
-"Shotwell has found %d photos in the F-Spot library and is currently "
-"importing them. Duplicates will be automatically detected and removed.\n"
-"\n"
-"You can close this dialog and start using Shotwell while the import is "
-"taking place in the background."
-msgstr ""
-"Shotwell ha trobat %d imatges dins la biblioteca F-Spot i les està "
-"important. Els duplicats seran automàticament detectats i eliminats.\n"
-"\n"
-"Podeu tancar aquest diàleg i començar a emprar Shotwell mentres la "
-"importació té lloc en segon pla."
+#: ../ui/set_background_dialog.glade.h:1
+msgid "Set as Desktop Background"
+msgstr "Estableix com a fons d'escriptori"
 
-#: plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:84
-#, c-format
-msgid "F-Spot library: %s"
-msgstr "Biblioteca F-Spot: %s"
+#: ../ui/set_background_dialog.glade.h:2
+#: ../ui/set_background_slideshow_dialog.glade.h:6
+msgid "Use for Desktop"
+msgstr "Utilitza per a l'escriptori"
 
-#: plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:416
-msgid "Preparing to import"
-msgstr "Preparant per importar"
+#: ../ui/set_background_dialog.glade.h:3
+#: ../ui/set_background_slideshow_dialog.glade.h:7
+msgid "Use for Lock Screen"
+msgstr "Utilitza per a la pantalla de bloqueig"
 
-#: ui/set_background_dialog.glade:14
+#: ../ui/set_background_slideshow_dialog.glade.h:1
 msgid "Set as Desktop Slideshow"
-msgstr "Estableix coma a presentació de diapositives de l'escriptori"
-
-#: ui/set_background_dialog.glade:55
-msgid "Generate desktop background slideshow"
-msgstr "Genera la presentació de diapositives del fons de l'escriptori"
+msgstr "Estableix com a presentació de diapositives de l'escriptori"
 
-#: ui/set_background_dialog.glade:82
+#: ../ui/set_background_slideshow_dialog.glade.h:2
 msgid "Show each photo for"
 msgstr "Mostra cada fotografia durant"
 
-#: ui/set_background_dialog.glade:94
+#: ../ui/set_background_slideshow_dialog.glade.h:3
 msgid "period of time"
 msgstr "període de temps"
 
-#: ui/set_background_dialog.glade:116
+#: ../ui/set_background_slideshow_dialog.glade.h:4
+msgid "Generate desktop background slideshow"
+msgstr "Genera la presentació de diapositives del fons de l'escriptori"
+
+#: ../ui/set_background_slideshow_dialog.glade.h:5
 msgid "How long each photo is shown on the desktop background"
 msgstr "Quan de temps es mostra cada fotografia en el fons de l'escriptori"
 
-#: ui/shotwell.glade:7
-msgid "Search"
-msgstr "Cerca"
-
-#: ui/shotwell.glade:47
+#: ../ui/shotwell.glade.h:1
 msgid "_Name of search:"
 msgstr "_Nom de la cerca:"
 
-#: ui/shotwell.glade:108
+#: ../ui/shotwell.glade.h:2
 msgid "_Match"
 msgstr "_Coincideix"
 
-#: ui/shotwell.glade:137
+#: ../ui/shotwell.glade.h:3
 msgid "of the following:"
 msgstr "amb el següent:"
 
-#: ui/shotwell.glade:218
+#: ../ui/shotwell.glade.h:4
 msgid "<b>Printed Image Size</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Mida de la imatge impresa</b>"
 
-#: ui/shotwell.glade:235
+#: ../ui/shotwell.glade.h:5
 msgid "Use a _standard size:"
 msgstr "Utilitza una mida es_tàndard:"
 
-#: ui/shotwell.glade:278
+#: ../ui/shotwell.glade.h:6
 msgid "Use a c_ustom size:"
 msgstr "Utilitza una mida _personalitzada:"
 
-#: ui/shotwell.glade:368
+#: ../ui/shotwell.glade.h:7
 msgid "_Match photo aspect ratio"
 msgstr "_Coincideix la relació d'aspecte de la fotografia"
 
-#: ui/shotwell.glade:392
+#: ../ui/shotwell.glade.h:8
 msgid "_Autosize:"
 msgstr "Mida _automàtica:"
 
-#: ui/shotwell.glade:432
+#: ../ui/shotwell.glade.h:9
 msgid "<b>Titles</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Títols</b>"
 
-#: ui/shotwell.glade:449
+#: ../ui/shotwell.glade.h:10
 msgid "Print image _title"
 msgstr "Imprimeix el _títol de la imatge"
 
-#: ui/shotwell.glade:493
+#: ../ui/shotwell.glade.h:11
 msgid "<b>Pixel Resolution</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Resolució de píxels</b>"
 
-#: ui/shotwell.glade:513
+#: ../ui/shotwell.glade.h:12
 msgid "_Output photo at:"
 msgstr "_Imprimeix la fotografia en:"
 
-#: ui/shotwell.glade:548
+#: ../ui/shotwell.glade.h:13
 msgid "pixels per inch"
 msgstr "píxels per polzada"
 
-#: ui/shotwell.glade:581 ui/shotwell.glade:623
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_authentication_pane.glade:27
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_authentication_pane.glade:27
-msgid "label"
-msgstr "etiqueta"
-
-#: ui/shotwell.glade:719
+#: ../ui/shotwell.glade.h:15
 msgid "Shotwell Preferences"
 msgstr "Preferències del Shotwell"
 
-#: ui/shotwell.glade:796
+#: ../ui/shotwell.glade.h:16
 msgid "white"
 msgstr "blanc"
 
-#: ui/shotwell.glade:823
+#: ../ui/shotwell.glade.h:17
 msgid "black"
 msgstr "negre"
 
-#: ui/shotwell.glade:871
+#: ../ui/shotwell.glade.h:19
 msgid "_Watch library directory for new files"
 msgstr "_Vigila si hi ha fitxers nous al directori de la biblioteca"
 
-#: ui/shotwell.glade:900
+#: ../ui/shotwell.glade.h:20
 msgid "Metadata"
 msgstr "Metadades"
 
-#: ui/shotwell.glade:920
+#: ../ui/shotwell.glade.h:21
 msgid "Write tags, titles, and other _metadata to photo files"
 msgstr ""
 "Escrius etiquetes, títols i altres _metadades als fitxers de fotografies"
 
-#: ui/shotwell.glade:946
+#: ../ui/shotwell.glade.h:22
 msgid "Display"
 msgstr "Mostra"
 
-#: ui/shotwell.glade:967
+#: ../ui/shotwell.glade.h:23
 msgid "_Import photos to:"
 msgstr "_Importa fotografies a:"
 
-#: ui/shotwell.glade:990
+#: ../ui/shotwell.glade.h:24
 msgid "_Background:"
 msgstr "_Fons:"
 
-#: ui/shotwell.glade:1013
+#: ../ui/shotwell.glade.h:25
 msgid "Importing"
 msgstr "S'està important"
 
-#: ui/shotwell.glade:1036
+#: ../ui/shotwell.glade.h:26
 msgid "_Directory structure:"
 msgstr "_Estructura dels directoris:"
 
-#: ui/shotwell.glade:1075
+#: ../ui/shotwell.glade.h:27
 msgid "_Pattern:"
 msgstr "_Patró:"
 
-#: ui/shotwell.glade:1157
+#: ../ui/shotwell.glade.h:28
 msgid "Example:"
 msgstr "Exemple:"
 
-#: ui/shotwell.glade:1174
+#: ../ui/shotwell.glade.h:29
 msgid "R_ename imported files to lowercase"
 msgstr "_Canvia el nom dels fitxers importats a minúscules"
 
-#: ui/shotwell.glade:1203
+#: ../ui/shotwell.glade.h:30
 msgid "RAW Developer"
 msgstr "Revelador RAW"
 
-#: ui/shotwell.glade:1238
+#: ../ui/shotwell.glade.h:31
 msgid "De_fault:"
 msgstr "Per de_fecte:"
 
-#: ui/shotwell.glade:1292
+#: ../ui/shotwell.glade.h:33
 msgid "E_xternal photo editor:"
 msgstr "Editor fotogràfic e_xtern:"
 
-#: ui/shotwell.glade:1308
+#: ../ui/shotwell.glade.h:34
 msgid "External _RAW editor:"
 msgstr "Editor extern d'imatges _RAW:"
 
-#: ui/shotwell.glade:1373
+#: ../ui/shotwell.glade.h:35
 msgid "External Editors"
 msgstr "Editors externs"
 
-#: ui/shotwell.glade:1400
+#: ../ui/shotwell.glade.h:36
 msgid "Plugins"
 msgstr "Connectors"
 
-#: ui/shotwell.glade:1469
+#: ../ui/shotwell.glade.h:37
 msgid "_Delay:"
 msgstr "_Retard:"
 
-#: ui/shotwell.glade:1485
+#: ../ui/shotwell.glade.h:38
 msgid "_Transition effect:"
 msgstr "Efecte de _transició:"
 
-#: ui/shotwell.glade:1501
+#: ../ui/shotwell.glade.h:39
 msgid "Transition d_elay:"
 msgstr "R_etard de transició:"
 
-#: ui/shotwell.glade:1513
+#: ../ui/shotwell.glade.h:40
 msgid "Show t_itle"
-msgstr "Mostrar t_ítol"
+msgstr "Mostra el t_ítol"
 
-#: ui/shotwell.glade:1603 ui/shotwell.glade:1616
+#: ../ui/shotwell.glade.h:41
 msgid "seconds"
 msgstr "segons"
 
-#: ui/shotwell.glade:1696
-msgid "_Login"
-msgstr "_Connecta"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/facebook_publishing_options_pane.glade:21
-msgid ""
-" (text depends on fb username and is modified in the app - \n"
-"anything put into this field won't display)"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/facebook_publishing_options_pane.glade:39
-msgid "Publish to an e_xisting album:"
-msgstr "Public_a a un àlbum existent:"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/facebook_publishing_options_pane.glade:57
-msgid "Create a _new album named:"
-msgstr "Crea un àlbum _nou anomenat:"
+#~ msgid "Only _Remove"
+#~ msgstr "_Suprimeix només"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/facebook_publishing_options_pane.glade:139
-msgid "Videos and new photo albums _visible to:"
-msgstr "Els vídeos i els àlbums de fotografies nous són _visibles per a:"
+#~ msgid "Import media _from:"
+#~ msgstr "Importar mitjans _de:"
 
-#: plugins/shotwell-publishing/facebook_publishing_options_pane.glade:175
-#: plugins/shotwell-publishing/flickr_publishing_options_pane.glade:102
-#: plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade:178
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade:226
-msgid ""
-"_Remove location, camera, and other identifying information before uploading"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/facebook_publishing_options_pane.glade:197
-#: plugins/shotwell-publishing/flickr_publishing_options_pane.glade:137
-#: plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade:229
-#: plugins/shotwell-publishing/youtube_publishing_options_pane.glade:99
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_publishing_options_pane.glade:116
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade:115
-msgid "_Logout"
-msgstr "_Surt"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/facebook_publishing_options_pane.glade:212
-#: plugins/shotwell-publishing/flickr_publishing_options_pane.glade:153
-#: plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade:243
-#: plugins/shotwell-publishing/youtube_publishing_options_pane.glade:115
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_publishing_options_pane.glade:134
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade:129
-msgid "_Publish"
-msgstr "_Publica"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/flickr_pin_entry_pane.glade:16
-msgid ""
-"Enter the confirmation number which appears after you log into Flickr in "
-"your Web browser."
-msgstr ""
-"Introduïu el número de confirmació que apareix després que us connecteu al "
-"Flickr en el navegador web."
-
-#: plugins/shotwell-publishing/flickr_pin_entry_pane.glade:37
-msgid "Authorization _Number:"
-msgstr "_Número d'autorització:"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/flickr_publishing_options_pane.glade:19
-msgid ""
-"You are logged into Flickr as (name).\n"
-"\n"
-"(this label's string is populated and set inside the code, \n"
-"so changes made here will not display)"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/flickr_publishing_options_pane.glade:44
-msgid "_visibility label (populated in the code)"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/flickr_publishing_options_pane.glade:61
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_publishing_options_pane.glade:60
-msgid "Photo _size:"
-msgstr "_Mida de la fotografia:"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade:18
-msgid ""
-"'you are logged in as $name'\n"
-"(populated in the application code)"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade:75
-msgid "An _existing album:"
-msgstr "Un àlbum e_xistent:"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade:94
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade:52
-msgid "A _new album named:"
-msgstr "Un àlbum _nou anomenat:"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade:113
-msgid "L_ist album in public gallery"
-msgstr "_Llista l'àlbum en una galeria pública"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade:134
-msgid ""
-"$mediatype will appear in\n"
-"(populated in code)"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/picasa_publishing_options_pane.glade:150
-msgid "Photo _size preset:"
-msgstr "Mida p_redeterminada de les fotografies:"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_authentication_pane.glade:49
-msgid "_URL of your Piwigo photo library"
-msgstr "_URL de la biblioteca de fotografies Piwigo"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_authentication_pane.glade:59
-msgid "User _name"
-msgstr "_Nom d'usuari"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_authentication_pane.glade:73
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_authentication_pane.glade:59
-msgid "_Password"
-msgstr "_Contrasenya"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_authentication_pane.glade:130
-msgid "_Remember Password"
-msgstr "_Recorda la contrasenya"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_authentication_pane.glade:151
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_authentication_pane.glade:107
-msgid "Login"
-msgstr "Entra"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade:40
-msgid "An _existing category:"
-msgstr "Una categoria _existent:"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade:121
-msgid "Photos will be _visible by:"
-msgstr "Les fotografies seran _visibles per a:"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade:149
-msgid "Photo size:"
-msgstr "Mida de la fotografia:"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade:176
-msgid "within category:"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade:210
-msgid "Album comment:"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade:242
-msgid "_If a title is set and comment unset, use title as comment"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade:258
-msgid "_Do no upload tags"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing/piwigo_publishing_options_pane.glade:278
-msgid "Logout"
-msgstr "Surt"
-
-#: plugins/shotwell-publishing/youtube_publishing_options_pane.glade:55
-msgid "Video privacy _setting:"
-msgstr "_Paràmetres de la privacitat dels vídeos:"
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:38
-msgid "Copyright 2012 BJA Electronics"
-msgstr "Copyright 2012 BJA Electronics"
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:109
-msgid "1280 x 853 pixels"
-msgstr "1280 × 853 píxels"
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:313
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:323
-#, c-format
-msgid "'%s' isn't a valid response to an OAuth authentication request"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:561
-msgid ""
-"TumblrPublisher: start( ): can't start; this publisher is not restartable."
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:589
-msgid "Enter the username and password associated with your Tumblr account."
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:639
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:760
-#, c-format
-msgid "Could not load UI: %s"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/TumblrPublishing.vala:742
-#, c-format
-msgid ""
-"You are logged into Tumblr as %s.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/YandexPublishing.vala:24
-msgid "Copyright 2010+ Evgeniy Polyakov <zbr ioremap net>"
-msgstr "Copyright 2010+ Evgeniy Polyakov <zbr ioremap net>"
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/YandexPublishing.vala:27
-msgid "Visit the Yandex.Fotki web site"
-msgstr "Vés al lloc web d'en Yandex.Fotki"
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/YandexPublishing.vala:635
-msgid "You are not currently logged into Yandex.Fotki."
-msgstr "Actualment no esteu connectat al Yandex.Fotki."
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_authentication_pane.glade:49
-msgid "_Email address"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_publishing_options_pane.glade:19
-msgid ""
-"You are logged into Tumblr as (name).\n"
-"\n"
-"(this label's string is populated and set inside the code, \n"
-"so changes made here will not display)"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/tumblr_publishing_options_pane.glade:43
-msgid "Blogs:"
-msgstr ""
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade:24
-msgid "_Albums (or write new):"
-msgstr "À_lbums (o escriviu-ne un de nou):"
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade:38
-msgid "Access _type:"
-msgstr "_Tipus d'accés:"
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade:81
-msgid "Disable _comments"
-msgstr "Inhabilita els _comentaris"
-
-#: plugins/shotwell-publishing-extras/yandex_publish_model.glade:96
-msgid "_Forbid downloading original photo"
-msgstr "_Prohibeix baixar la fotografia original"
+#~ msgid "Shotwell is configured to import photos to your home directory.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "El Shotwell està configurat per importar fotografies a la vostra carpeta "
+#~ "d'usuari.\n"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]