[gnote] Updated Swedish translationcommit 8e9364fdcc54e7e52b550fce6f8008d2a4e116ec
Author: Josef Andersson <josef andersson gmail com>
Date:  Sun Mar 8 11:19:28 2015 +0000

  Updated Swedish translation

 po/sv.po | 2900 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------
 1 files changed, 1963 insertions(+), 937 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index a8b8d96..da99149 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -7,8 +7,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnote\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-20 09:06+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=gnote&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-01-18 22:13+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-03-20 09:12+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
@@ -18,7 +19,21 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: ../data/gnote.desktop.in.in.h:1
+#: ../data/appdata/gnote.appdata.xml.in.h:1
+msgid ""
+"Gnote is a simple note-taking application for GNOME desktop environment. It "
+"allows you to capture your ideas, link them together using WikiWiki-style "
+"links, group together in notebooks and some extra features for everyday use."
+msgstr ""
+
+#: ../data/appdata/gnote.appdata.xml.in.h:2
+msgid ""
+"Gnote also supports synchronization to make it possible to use on multiple "
+"devices."
+msgstr ""
+
+#: ../data/gnote.desktop.in.in.h:1 ../src/recentchanges.cpp:45
+#: ../src/recentchanges.cpp:479
 msgid "Gnote"
 msgstr "Gnote"
 
@@ -30,509 +45,767 @@ msgstr "Skriv ner anteckningar, länka till idéer och håll dig organiserad"
 msgid "Note-taker"
 msgstr "Anteckningsverktyg"
 
+#: ../data/gnote.desktop.in.in.h:4
+msgid "notes;idea;link;organize;"
+msgstr ""
+
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Enable spellchecking"
 msgstr "Aktivera stavningskontroll"
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:2
-msgid "If true, misspellings will be underlined in red, and correct spelling suggestions shown in the 
right-click menu."
-msgstr "Om sant, så kommer felstavningar att understrykas med rött och förslag på korrekta stavningar visas 
i högerklicksmenyn."
+msgid ""
+"If true, misspellings will be underlined in red, and correct spelling "
+"suggestions shown in the right-click menu."
+msgstr ""
+"Om sant, så kommer felstavningar att understrykas med rött och förslag på "
+"korrekta stavningar visas i högerklicksmenyn."
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:3
-msgid "Enable WikiWord highlighting"
-msgstr "Aktivera WikiOrd-färgmarkering"
+msgid "Automatically create links when typing"
+msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:4
-msgid "Enable this option to highlight words ThatLookLikeThis. Clicking the word will create a note with 
that name."
-msgstr "Aktivera detta alternativ för att färgmarkera ord som SerUtSomDetta. Att klicka på ett sådant ord 
kommer att skapa en anteckning med det namnet."
+msgid ""
+"Enable this option to automatically create a link, when text matches note "
+"title."
+msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:5
-msgid "Enable Auto bulleted lists"
-msgstr "Aktivera automatiska punktlistor"
+#, fuzzy
+#| msgid "Update links in referencing notes"
+msgid "Create links for URLs in notes"
+msgstr "Uppdatera länkar i refererande anteckningar"
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:6
-msgid "Enable this option if you want bulleted lists to be automatic when you place - or * at the beginning 
of a line."
-msgstr "Aktivera detta alternativ om du vill att punktlistor ska vara automatiska när du placerar ett - 
eller * i början av en rad."
+msgid "Enable this option to create links for URLs in notes."
+msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:7
-msgid "Enable Middle-Click Paste On Icon"
-msgstr "Aktivera inklistring vid mittenklick på ikon"
+msgid "Enable WikiWord highlighting"
+msgstr "Aktivera WikiOrd-färgmarkering"
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:8
-msgid "Enable this option if you want to be able to middle-click the Gnote icon to paste timestamped content 
into the Start Here note."
-msgstr "Aktivera detta alternativ om du vill kunna klistra in tidsstämplat innehåll i Börja här-anteckningen 
genom att mittenklicka på Gnote-ikonen."
+msgid ""
+"Enable this option to highlight words ThatLookLikeThis. Clicking the word "
+"will create a note with that name."
+msgstr ""
+"Aktivera detta alternativ för att färgmarkera ord som SerUtSomDetta. Att "
+"klicka på ett sådant ord kommer att skapa en anteckning med det namnet."
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:9
-msgid "Enable custom font"
-msgstr "Aktivera anpassat typsnitt"
+msgid "Enable Auto bulleted lists"
+msgstr "Aktivera automatiska punktlistor"
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:10
-msgid "If true, the font name set in custom-font-face will be used as the font when displaying notes. 
Otherwise the desktop default font will be used."
-msgstr "Om sant, så kommer typsnittet satt i custom-font-face att användas för att visa anteckningar. Annars 
så kommer skrivbordets standardtypsnitt att användas."
+msgid ""
+"Enable this option if you want bulleted lists to be automatic when you place "
+"- or * at the beginning of a line."
+msgstr ""
+"Aktivera detta alternativ om du vill att punktlistor ska vara automatiska "
+"när du placerar ett - eller * i början av en rad."
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:11
-msgid "Custom Font Face"
-msgstr "Anpassat typsnitt"
+msgid "Enable Middle-Click Paste On Icon"
+msgstr "Aktivera inklistring vid mittenklick på ikon"
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:12
-msgid "If enable-custom-font is true, the font name set here will be used as the font when displaying notes."
-msgstr "Om enable-custom-font är sant så kommer typsnittets namn som ställts in här att användas för att 
visa anteckningar."
+msgid ""
+"Enable this option if you want to be able to middle-click the Gnote icon to "
+"paste timestamped content into the Start Here note."
+msgstr ""
+"Aktivera detta alternativ om du vill kunna klistra in tidsstämplat innehåll "
+"i Börja här-anteckningen genom att mittenklicka på Gnote-ikonen."
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:13
-msgid "Enable global keybindings"
-msgstr "Aktivera globala tangentmappningar"
+msgid "Enable custom font"
+msgstr "Aktivera anpassat typsnitt"
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:14
-msgid "If true, the desktop-global keybindings set in /org/gnome/gnote/global-keybindings will be enabled, 
allowing for useful Gnote actions to be available from any application."
-msgstr "Om sant, så kommer de allmänna tangentbordsgenvägarna inställda i 
/org/gnome/gnote/global-keybindings att aktiveras, och tillåta Gnote-åtgärder från vilket program som helst."
+msgid ""
+"If true, the font name set in custom-font-face will be used as the font when "
+"displaying notes. Otherwise the desktop default font will be used."
+msgstr ""
+"Om sant, så kommer typsnittet satt i custom-font-face att användas för att "
+"visa anteckningar. Annars så kommer skrivbordets standardtypsnitt att "
+"användas."
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:15
-msgid "Start Here Note"
-msgstr "\"Börja här\"-anteckning"
+msgid "Custom Font Face"
+msgstr "Anpassat typsnitt"
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:16
-msgid "The note URI of the note that should be considered the \"Start Here\" note, which is always placed at 
the bottom of the Gnote note menu and also accessible by hotkey."
-msgstr "Antecknings-uri:n för anteckningen som ska anses vara \"Börja här\"-anteckningen, vilken alltid 
placeras i nederkant av Gnote-anteckningsmenyn och även är åtkomlig med en snabbtangent."
+msgid ""
+"If enable-custom-font is true, the font name set here will be used as the "
+"font when displaying notes."
+msgstr ""
+"Om enable-custom-font är sant så kommer typsnittets namn som ställts in här "
+"att användas för att visa anteckningar."
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:17
-msgid "Minimum number of notes to show in menu"
-msgstr "Minimal antal anteckningar att visa i menyn"
+msgid "Enable global keybindings"
+msgstr "Aktivera globala tangentmappningar"
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:18
-msgid "Integer determining the minimum number of notes to show in the Gnote note menu."
-msgstr "Heltal som bestämmer minimalt antal anteckningar att visa i Gnotes anteckningsmeny."
+msgid ""
+"If true, the desktop-global keybindings set in /org/gnome/gnote/global-"
+"keybindings will be enabled, allowing for useful Gnote actions to be "
+"available from any application."
+msgstr ""
+"Om sant, så kommer de allmänna tangentbordsgenvägarna inställda i /org/gnome/"
+"gnote/global-keybindings att aktiveras, och tillåta Gnote-åtgärder från "
+"vilket program som helst."
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:19
-msgid "List of pinned notes"
-msgstr "Lista över nålade anteckningar"
+msgid "Start Here Note"
+msgstr "\"Börja här\"-anteckning"
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:20
-msgid "Whitespace-separated list of note URIs for notes that should always appear in the Gnote note menu."
-msgstr "Blankstegsseparerad lista över URI:er för anteckningar som alltid ska visas i Gnotes 
anteckningsmeny."
+msgid ""
+"The note URI of the note that should be considered the \"Start Here\" note, "
+"which is always placed at the bottom of the Gnote note menu and also "
+"accessible by hotkey."
+msgstr ""
+"Antecknings-uri:n för anteckningen som ska anses vara \"Börja här\"-"
+"anteckningen, vilken alltid placeras i nederkant av Gnote-anteckningsmenyn "
+"och även är åtkomlig med en snabbtangent."
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:21
-msgid "Enable startup notes"
-msgstr "Aktivera anteckningar vid uppstart"
+msgid "Minimum number of notes to show in menu"
+msgstr "Minimal antal anteckningar att visa i menyn"
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:22
-msgid "If enabled, all notes that were open when Gnote quit will automatically be reopened at startup."
-msgstr "Om aktiverad kommer alla anteckningar som var öppnade när Gnote avslutades att öppnas igen vid nästa 
uppstart."
+msgid ""
+"Integer determining the minimum number of notes to show in the Gnote note "
+"menu."
+msgstr ""
+"Heltal som bestämmer minimalt antal anteckningar att visa i Gnotes "
+"anteckningsmeny."
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:23
-msgid "Saved height of Search window"
-msgstr "Sparad höjd för sökfönstret"
+msgid "List of pinned notes"
+msgstr "Lista över nålade anteckningar"
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:24
-msgid "Determines pixel height of Search window; stored on Gnote exit."
-msgstr "Bestämmer bildpunktshöjd för sökfönstret; lagras när Gnote avslutas."
+msgid ""
+"Whitespace-separated list of note URIs for notes that should always appear "
+"in the Gnote note menu."
+msgstr ""
+"Blankstegsseparerad lista över URI:er för anteckningar som alltid ska visas "
+"i Gnotes anteckningsmeny."
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:25
-msgid "Saved width of Search window"
-msgstr "Sparad bredd för sökfönstret"
+msgid "Is main window maximized"
+msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:26
-msgid "Determines pixel width of Search window; stored on Gnote exit."
-msgstr "Bestämmer bildpunktsbredd för sökfönstret; lagras när Gnote avslutas."
+msgid "If true, Gnote window will be maximized."
+msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:27
-msgid "Saved horizontal position of Search window"
-msgstr "Sparad horisontell position för sökfönstret"
+msgid "Saved height of Search window"
+msgstr "Sparad höjd för sökfönstret"
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:28
-msgid "Determines X coordinate of Search window; stored on Gnote exit."
-msgstr "Bestämmer X-koordinaten för sökfönstret; lagras när Gnote avslutas."
+msgid "Determines pixel height of Search window; stored on Gnote exit."
+msgstr "Bestämmer bildpunktshöjd för sökfönstret; lagras när Gnote avslutas."
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:29
-msgid "Saved vertical position of Search window"
-msgstr "Sparad vertikal position för sökfönstret"
+msgid "Saved width of Search window"
+msgstr "Sparad bredd för sökfönstret"
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:30
-msgid "Determines Y coordinate of Search window; stored on Gnote exit."
-msgstr "Bestämmer Y-koordinaten för sökfönstret; lagras när Gnote avslutas."
+msgid "Determines pixel width of Search window; stored on Gnote exit."
+msgstr "Bestämmer bildpunktsbredd för sökfönstret; lagras när Gnote avslutas."
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:31
 msgid "Saved splitter position of Search window splitter."
 msgstr "Sparad delningsposition för sökfönstret."
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:32
-msgid "Determines Search window splitter position in pixels; stored on Gnote exit."
-msgstr "Bestämmer delningsposition för sökfönstret (i bildpunkter); lagras när Gnote avslutas."
+msgid ""
+"Determines Search window splitter position in pixels; stored on Gnote exit."
+msgstr ""
+"Bestämmer delningsposition för sökfönstret (i bildpunkter); lagras när Gnote "
+"avslutas."
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:33
-msgid "FUSE Mounting Timeout (ms)"
-msgstr "Tidsgräns för FUSE-montering (ms)"
+#, fuzzy
+#| msgid "Saved height of Search window"
+msgid "Saved sorting of the Search window."
+msgstr "Sparad höjd för sökfönstret"
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:34
-msgid "Time (in milliseconds) Gnote should wait for a response when using FUSE to mount a sync share."
-msgstr "Tid (i millisekunder) som Gnote ska vänta på ett svar när FUSE används för att montera en 
synkroniseringsutdelning."
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Determines Search window splitter position in pixels; stored on Gnote "
+#| "exit."
+msgid "Determines Search window initial sorting."
+msgstr ""
+"Bestämmer delningsposition för sökfönstret (i bildpunkter); lagras när Gnote "
+"avslutas."
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:35
+msgid "FUSE Mounting Timeout (ms)"
+msgstr "Tidsgräns för FUSE-montering (ms)"
+
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:36
+msgid ""
+"Time (in milliseconds) Gnote should wait for a response when using FUSE to "
+"mount a sync share."
+msgstr ""
+"Tid (i millisekunder) som Gnote ska vänta på ett svar när FUSE används för "
+"att montera en synkroniseringsutdelning."
+
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:37
 msgid "SSHFS Remote Synchronization Folder"
 msgstr "Mapp för SSHFS-fjärrsynkronisering"
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:36
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:38
 msgid "Path on SSH server to Gnote synchronization directory (optional)."
 msgstr "Sökväg på SSH-servern för Gnotes synkroniseringskatalog (valfritt)."
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:37
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:39
 msgid "SSHFS Synchronization Server URL"
 msgstr "Server-URL för SSHFS-synkronisering"
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:38
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:40
 msgid "URL of SSH server containing Gnote synchronization directory."
 msgstr "URL för SSH-servern som innehåller Gnotes synkroniseringskatalog."
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:39
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:41
 msgid "SSHFS Remote Synchronization User Name"
 msgstr "Användarnamn för SSHFS-fjärrsynkronisering"
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:40
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:42
 msgid "User name to use when connecting to the synchronization server via SSH."
-msgstr "Användarnamnet att använda vid anslutning till synkroniseringsservern via SSH."
+msgstr ""
+"Användarnamnet att använda vid anslutning till synkroniseringsservern via "
+"SSH."
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:41
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:43
 msgid "SSHFS Synchronization Server Port"
 msgstr "Serverport för SSHFS-synkronisering"
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:42
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:44
 msgid "The port to use when connecting to the synchronization server via SSH."
 msgstr "Porten att använda vid anslutning till synkroniseringsservern via SSH."
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:43
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:45
 msgid "Link Updating Behavior on Note Rename"
 msgstr "Beteende för länkuppdatering vid namnbyte"
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:44
-msgid "Integer value indicating if there is a preference to always perform a specific link updating behavior 
when a note is renamed, instead of prompting the user. The values map to an internal enumeration. 0 indicates 
that the user wishes to be prompted when renaming a note may impact links that exist in other notes. 1 
indicates that links should automatically be removed. 2 indicates that link text should be updated to the new 
note name so that it will continue linking to the renamed note."
-msgstr "Heltalsvärde som indikerar om det finns en inställning för att alltid genomföra ett specifikt 
beteende för länkuppdateringar när en anteckning byter namn, istället för att fråga användaren. Värdena 
mappas till en intern numrering. 0 indikerar att användaren önskar att bli tillfrågad när en anteckning byter 
namn som kan påverka länkar som finns i andra anteckningar så att det nya anteckningsnamnet fortsätter att 
länka till anteckningen med nytt namn."
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:46
+msgid ""
+"Integer value indicating if there is a preference to always perform a "
+"specific link updating behavior when a note is renamed, instead of prompting "
+"the user. The values map to an internal enumeration. 0 indicates that the "
+"user wishes to be prompted when renaming a note may impact links that exist "
+"in other notes. 1 indicates that links should automatically be removed. 2 "
+"indicates that link text should be updated to the new note name so that it "
+"will continue linking to the renamed note."
+msgstr ""
+"Heltalsvärde som indikerar om det finns en inställning för att alltid "
+"genomföra ett specifikt beteende för länkuppdateringar när en anteckning "
+"byter namn, istället för att fråga användaren. Värdena mappas till en intern "
+"numrering. 0 indikerar att användaren önskar att bli tillfrågad när en "
+"anteckning byter namn som kan påverka länkar som finns i andra anteckningar "
+"så att det nya anteckningsnamnet fortsätter att länka till anteckningen med "
+"nytt namn."
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:45
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:47
 msgid "Enable closing notes with escape"
 msgstr "Aktivera stängning av anteckningar med escape-tangenten"
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:46
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:48
 msgid "If enabled, an opened note can be closed by hitting the escape key."
-msgstr "Om aktiverad kan en öppnad anteckning stängas genom att trycka på escape-tangenten."
+msgstr ""
+"Om aktiverad kan en öppnad anteckning stängas genom att trycka på escape-"
+"tangenten."
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:47
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:49
 msgid "Use status icon, when started as an application"
 msgstr "Använd statusikon, när startad som ett program"
 
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:48
-msgid "Has affect only when started as an application. When set to TRUE, shows a status icon. If set to 
FALSE, Search All Notes window is used as main application window, closing which makes application to exit."
-msgstr "Har endast effekt när startad som ett program. När inställd till TRUE så visas en statusikon. Om 
inställd till FALSE kommer Sök i alla anteckningar-fönstret att användas som huvudfönster för programmet, 
vilket gör att programmet avslutas om fönstret stängs."
-
-#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:49
-msgid "Show applet menu"
-msgstr "Visa panelprogramsmenyn"
-
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:50
-msgid "The global keybinding for showing the Gnote applet's menu. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" 
or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also 
abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string 
\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Den globala tangentmappningen för att öppna Gnotes panelprogramsmeny. Formatet ser ut som 
\"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Läsaren är ganska öppen och tillåter stora och 
små bokstäver, såvälsom förkortningar såsom \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Ställer du in alternativet 
till specialsträngen \"disabled\" så blir det ingen tangentbordsbindning för denna handling."
+msgid "Deprecated, has no effect."
+msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:51
-msgid "Open Start Here"
-msgstr "Öppna \"Börja här\""
+#, fuzzy
+#| msgid "Open the Search All Notes window"
+msgid "Open notes in new window"
+msgstr "Öppna \"Sök i alla anteckningar\"-fönstret"
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:52
-msgid "The global keybinding for opening the \"Start Here\" note. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" 
or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also 
abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string 
\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Den globala tangentmappningen för att öppna \"Börja Här\"-anteckningen. Formatet ser ut som 
\"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Läsaren är ganska öppen och tillåter stora och 
små bokstäver, såvälsom förkortningar såsom \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Ställer du in alternativet 
till specialsträngen \"disabled\" så blir det ingen tangentbordsbindning för denna handling."
+msgid ""
+"Open notes in new window instead of replacing active content of the same "
+"window"
+msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:53
-msgid "Create a new Note"
-msgstr "Skapa en ny anteckning"
+msgid "Save note window size and autosize note window to it"
+msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:54
-msgid "The global keybinding for creating and displaying a new Note. The format looks like 
\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or 
upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the 
special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Den globala tangentmappningen för att skapa och visa en ny anteckning. Formatet ser ut som 
\"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Läsaren är ganska öppen och tillåter stora och små 
bokstäver, såvälsom förkortningar såsom \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Ställer du in alternativet till 
specialsträngen \"disabled\" så blir det ingen tangentbordsbindning för denna handling."
+msgid ""
+"Saves note window size and automatically resizes main window to this size, "
+"when note is opened."
+msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:55
-msgid "Open Search Dialog"
-msgstr "Öppna sökdialog"
+msgid "Show applet menu"
+msgstr "Visa panelprogramsmenyn"
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:56
-msgid "The global keybinding for opening the Note Search dialog. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" 
or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also 
abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string 
\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Den globala tangentmappningen för att öppna Sök-dialogen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" 
eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Läsaren är ganska öppen och tillåter stora och små bokstäver, såvälsom 
förkortningar såsom \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Ställer du in alternativet till specialsträngen 
\"disabled\" så blir det ingen tangentbordsbindning för denna handling."
+msgid "Open Start Here"
+msgstr "Öppna \"Börja här\""
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:57
-msgid "Open Recent Changes"
-msgstr "Öppna senaste ändringarna"
+msgid "Create a new Note"
+msgstr "Skapa en ny anteckning"
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:58
-msgid "The global keybinding for opening the Recent Changes dialog. The format looks like 
\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or 
upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the 
special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr "Den globala tangentmappningen för att öppna \"Senaste ändringar\"-dialogen. Formatet ser ut som 
\"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Läsaren är ganska öppen och tillåter stora och 
små bokstäver, såvälsom förkortningar såsom \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Ställer du in alternativet 
till specialsträngen \"disabled\" så blir det ingen tangentbordsbindning för denna handling."
+msgid "Open Search Dialog"
+msgstr "Öppna sökdialog"
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:59
-msgid "HTML Export Last Directory"
-msgstr "HTML-exportera senaste katalogen"
+msgid "Open Recent Changes"
+msgstr "Öppna senaste ändringarna"
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:60
-msgid "The last directory a note was exported to using the Export To HTML plugin."
-msgstr "Senaste katalogen som en anteckning exporterades till med insticksmodulen \"Exportera till HTML\"."
+msgid "HTML Export Last Directory"
+msgstr "HTML-exportera senaste katalogen"
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:61
-msgid "HTML Export Linked Notes"
-msgstr "HTML-exportera länkade anteckningar"
+msgid ""
+"The last directory a note was exported to using the Export To HTML plugin."
+msgstr ""
+"Senaste katalogen som en anteckning exporterades till med insticksmodulen "
+"\"Exportera till HTML\"."
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:62
-msgid "The last setting for the 'Export linked notes' checkbox in the Export to HTML plugin."
-msgstr "Senaste inställningen för kryssrutan \"Exportera länkade anteckningar\" i insticksmodulen 
\"Exportera till HTML\"."
+msgid "HTML Export Linked Notes"
+msgstr "HTML-exportera länkade anteckningar"
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:63
-msgid "HTML Export All Linked Notes"
-msgstr "HTML-exportera alla länkade anteckningar"
+msgid ""
+"The last setting for the 'Export linked notes' checkbox in the Export to "
+"HTML plugin."
+msgstr ""
+"Senaste inställningen för kryssrutan \"Exportera länkade anteckningar\" i "
+"insticksmodulen \"Exportera till HTML\"."
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:64
-msgid "The last setting for the 'Include all other linked notes' checkbox in the Export to HTML plugin. This 
setting is used in conjunction with the 'HTML Export Linked Notes' setting and is used to specify whether all 
notes (found recursively) should be included during an export to HTML."
-msgstr "Den senaste inställningen för kryssrutan \"Inkludera alla andra länkade anteckningar\" i 
insticksmodulen \"Exportera till HTML\". Den här inställningen används i kombination med inställningen för 
\"HTML-exportera länkade anteckningar\" och används för att ange huruvida alla anteckningar (rekursivt 
hittade) ska inkluderas vid en HTML-exportering."
+msgid "HTML Export All Linked Notes"
+msgstr "HTML-exportera alla länkade anteckningar"
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:65
-msgid "Synchronization Client ID"
-msgstr "Id för synkroniseringsklient"
+msgid ""
+"The last setting for the 'Include all other linked notes' checkbox in the "
+"Export to HTML plugin. This setting is used in conjunction with the 'HTML "
+"Export Linked Notes' setting and is used to specify whether all notes (found "
+"recursively) should be included during an export to HTML."
+msgstr ""
+"Den senaste inställningen för kryssrutan \"Inkludera alla andra länkade "
+"anteckningar\" i insticksmodulen \"Exportera till HTML\". Den här "
+"inställningen används i kombination med inställningen för \"HTML-exportera "
+"länkade anteckningar\" och används för att ange huruvida alla anteckningar "
+"(rekursivt hittade) ska inkluderas vid en HTML-exportering."
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:66
-msgid "Unique identifier for this Gnote client, used when communicating with a sychronization server."
-msgstr "Unik identifierare för den den här Gnote-klienten, används vid kommunikation med en 
synkroniseringsserver."
+msgid "Synchronization Client ID"
+msgstr "Id för synkroniseringsklient"
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:67
-msgid "Synchronization Local Server Path"
-msgstr "Lokal serversökväg för synkronisering"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Unique identifier for this Gnote client, used when communicating with a "
+#| "sychronization server."
+msgid ""
+"Unique identifier for this Gnote client, used when communicating with a "
+"synchronization server."
+msgstr ""
+"Unik identifierare för den den här Gnote-klienten, används vid kommunikation "
+"med en synkroniseringsserver."
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:68
-msgid "Path to the synchronization server when using the filesystem synchronization service addin."
-msgstr "Sökväg till synkroniseringsservern när tilläggstjänsten för synkronisering av filsystem används."
+msgid "Synchronization Local Server Path"
+msgstr "Lokal serversökväg för synkronisering"
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:69
-msgid "Selected Synchronization Service Addin"
-msgstr "Valde tillägget synkroniseringstjänst"
+msgid ""
+"Path to the synchronization server when using the filesystem synchronization "
+"service addin."
+msgstr ""
+"Sökväg till synkroniseringsservern när tilläggstjänsten för synkronisering "
+"av filsystem används."
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:70
-msgid "Unique identifier for the currently configured note synchronization service addin."
-msgstr "Unik identifierare för den för närvarande konfigurerade tilläggstjänsten för synkronisering av 
anteckningar."
+msgid "Selected Synchronization Service Addin"
+msgstr "Valde tillägget synkroniseringstjänst"
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:71
-msgid "Note Synchronization Conflict Saved Behavior"
-msgstr "Sparat beteende för synkroniseringskonflikter för anteckningar"
+msgid ""
+"Unique identifier for the currently configured note synchronization service "
+"addin."
+msgstr ""
+"Unik identifierare för den för närvarande konfigurerade tilläggstjänsten för "
+"synkronisering av anteckningar."
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:72
-msgid "Integer value indicating if there is a preference to always perform a specific behavior when a 
conflict is detected, instead of prompting the user. The values map to an internal enumeration. 0 indicates 
that the user wishes to be prompted when a conflict occurs, so that they may handle each conflict situation 
on a case-by-case basis."
-msgstr "Heltalsvärde som indikerar om det finns en inställning för att alltid genomföra ett specifikt 
beteende när en konflikt har upptäckts, istället för att fråga användaren. Värdena mappas till en intern 
numrering. 0 indikerar att användaren önskar att bli tillfrågad när en konflikt uppstår, så att användaren 
kan hantera konflikten från fall till fall."
+msgid "Note Synchronization Conflict Saved Behavior"
+msgstr "Sparat beteende för synkroniseringskonflikter för anteckningar"
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:73
-msgid "Automatic Background Synchronization Timeout"
-msgstr "Tidsgräns överstegs för automatisk bakgrundssynkronisering"
+msgid ""
+"Integer value indicating if there is a preference to always perform a "
+"specific behavior when a conflict is detected, instead of prompting the "
+"user. The values map to an internal enumeration. 0 indicates that the user "
+"wishes to be prompted when a conflict occurs, so that they may handle each "
+"conflict situation on a case-by-case basis."
+msgstr ""
+"Heltalsvärde som indikerar om det finns en inställning för att alltid "
+"genomföra ett specifikt beteende när en konflikt har upptäckts, istället för "
+"att fråga användaren. Värdena mappas till en intern numrering. 0 indikerar "
+"att användaren önskar att bli tillfrågad när en konflikt uppstår, så att "
+"användaren kan hantera konflikten från fall till fall."
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:74
-msgid "Integer value indicating how frequently to perform a background sync of your notes (when sync is 
configured). Any value less than 1 indicates that autosync is disabled. The lowest acceptable positive value 
is 5. Value is in minutes."
-msgstr "Heltalsvärde som indikerar hur frekvent en bakgrundssynkronisering kommer att genomföras av dina 
anteckningar (när synkronisering är konfigurerad). Alla värden mindre än 1 indikerar att automatisk 
synkronisering är inaktiverad. Det lägsta tillåtna positiva värdet är 5. Värdet anges i minuter."
+msgid "Automatic Background Synchronization Timeout"
+msgstr "Tidsgräns överstegs för automatisk bakgrundssynkronisering"
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:75
-msgid "Accept SSL Certificates"
-msgstr "Acceptera SSL-certifikat"
+msgid ""
+"Integer value indicating how frequently to perform a background sync of your "
+"notes (when sync is configured). Any value less than 1 indicates that "
+"autosync is disabled. The lowest acceptable positive value is 5. Value is in "
+"minutes."
+msgstr ""
+"Heltalsvärde som indikerar hur frekvent en bakgrundssynkronisering kommer "
+"att genomföras av dina anteckningar (när synkronisering är konfigurerad). "
+"Alla värden mindre än 1 indikerar att automatisk synkronisering är "
+"inaktiverad. Det lägsta tillåtna positiva värdet är 5. Värdet anges i "
+"minuter."
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:76
-msgid "Use wdfs option \"-ac\" to accept SSL certificates without prompting the user."
-msgstr "Använd wdfs-flaggan \"-ac\" för att acceptera SSL-certifikat utan att tillfråga användaren."
+msgid "Accept SSL Certificates"
+msgstr "Acceptera SSL-certifikat"
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:77
-msgid "Timestamp format"
-msgstr "Format för tidsstämpel"
+msgid ""
+"Use wdfs option \"-ac\" to accept SSL certificates without prompting the "
+"user."
+msgstr ""
+"Använd wdfs-flaggan \"-ac\" för att acceptera SSL-certifikat utan att "
+"tillfråga användaren."
 
 #: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:78
-msgid "The date format that is used for the timestamp. It follows the format of strftime(3)."
-msgstr "Datumformatet som används för tidsstämpeln. Den följer formatet för strftime(3)."
-
-#: ../src/actionmanager.cpp:174
-msgid "_File"
-msgstr "_Arkiv"
-
-#: ../src/actionmanager.cpp:178
-msgid "_New"
-msgstr "_Ny"
+msgid "Share URL"
+msgstr ""
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:179
-#: ../src/actionmanager.cpp:230
-msgid "Create a new note"
-msgstr "Skapa en ny anteckning"
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:79
+msgid "WebDAV share URL where notes are synchronized to."
+msgstr ""
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:184
-msgid "_Open..."
-msgstr "_Öppna..."
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:80
+msgid "Share username"
+msgstr ""
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:184
-msgid "Open the selected note"
-msgstr "Öppna den valda anteckningen"
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:81
+msgid "Username to access WebDAV share."
+msgstr ""
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:190
-msgid "_Delete"
-msgstr "_Ta bort"
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:82
+msgid "Timestamp format"
+msgstr "Format för tidsstämpel"
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:190
-msgid "Delete the selected note"
-msgstr "Ta bort den valda anteckningen"
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:83
+msgid ""
+"The date format that is used for the timestamp. It follows the format of "
+"strftime(3)."
+msgstr ""
+"Datumformatet som används för tidsstämpeln. Den följer formatet för "
+"strftime(3)."
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:196
-#: ../src/notewindow.cpp:377
-msgid "_Close"
-msgstr "S_täng"
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:84
+msgid "Time between checks"
+msgstr ""
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:196
-msgid "Close this window"
-msgstr "Stäng det här fönstret"
+#: ../data/org.gnome.gnote.gschema.xml.in.h:85
+msgid ""
+"Time interval between note directory checks (in seconds). Min value is 5."
+msgstr ""
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:201
-#: ../src/tray.cpp:477
+#: ../src/actionmanager.cpp:84 ../src/actionmanager.cpp:171
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Avsluta"
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:201
+#: ../src/actionmanager.cpp:84
 msgid "Quit Gnote"
 msgstr "Avsluta Gnote"
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:204
-msgid "_Edit"
-msgstr "R_edigera"
-
-#: ../src/actionmanager.cpp:209
-#: ../src/applet.cpp:383
-#: ../src/tray.cpp:460
+#: ../src/actionmanager.cpp:89 ../src/actionmanager.cpp:168
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Inställningar"
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:209
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:101
+#: ../src/actionmanager.cpp:89 ../src/preferencesdialog.cpp:103
 msgid "Gnote Preferences"
 msgstr "Inställningar för Gnote"
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:212
-#: ../src/applet.cpp:384
-#: ../src/tray.cpp:465
-msgid "_Help"
-msgstr "_Hjälp"
-
-#: ../src/actionmanager.cpp:216
+#: ../src/actionmanager.cpp:93
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Innehåll"
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:216
+#: ../src/actionmanager.cpp:93
 msgid "Gnote Help"
 msgstr "Hjälp för Gnote"
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:221
-#: ../src/applet.cpp:385
+#: ../src/actionmanager.cpp:98 ../src/actionmanager.cpp:170
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:221
+#: ../src/actionmanager.cpp:98
 msgid "About Gnote"
 msgstr "Om Gnote"
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:225
+#: ../src/actionmanager.cpp:102
 msgid "TrayIcon"
 msgstr "Lådikon"
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:230
+#: ../src/actionmanager.cpp:107
 msgid "Create _New Note"
 msgstr "Skapa _ny anteckning"
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:235
-#: ../src/notewindow.cpp:329
+#: ../src/actionmanager.cpp:107
+msgid "Create a new note"
+msgstr "Skapa en ny anteckning"
+
+#: ../src/actionmanager.cpp:112
 msgid "_Search All Notes"
 msgstr "_Sök i alla anteckningar"
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:235
+#: ../src/actionmanager.cpp:112
 msgid "Open the Search All Notes window"
 msgstr "Öppna \"Sök i alla anteckningar\"-fönstret"
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:240
-msgid "S_ynchronize Notes"
-msgstr "S_ynkronisera anteckningar"
+#: ../src/actionmanager.cpp:166
+msgid "_New Note"
+msgstr "_Ny anteckning"
+
+#: ../src/actionmanager.cpp:167
+#, fuzzy
+#| msgid "_Window"
+msgid "New _Window"
+msgstr "_Fönster"
+
+#: ../src/actionmanager.cpp:169
+msgid "_Help"
+msgstr "_Hjälp"
+
+#: ../src/addininfo.cpp:74
+msgid "Failed to load plugin information!"
+msgstr ""
 
-#: ../src/actionmanager.cpp:240
-msgid "Start synchronizing notes"
-msgstr "Starta synkronisering av anteckningar"
+#: ../src/addininfo.cpp:124
+#, c-format
+msgid "Incompatible plug-in %s: expected %s, got %s"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addinmanager.cpp:133
+#, c-format
+msgid "Note plugin info %s already present"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addinmanager.cpp:141
+#, c-format
+msgid "%s does not implement %s"
+msgstr ""
 
-#: ../src/addins/backlinks/backlinksnoteaddin.cpp:43
+#: ../src/addinmanager.cpp:156
+#, c-format
+msgid "Note plugin %s already present"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addinmanager.cpp:174
+#, c-format
+msgid "Note plugin info %s is absent"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addinmanager.cpp:187
+#, c-format
+msgid "Note plugin %s is absent"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addinmanager.cpp:224
+#, c-format
+msgid "Failed to find module %s for addin %s"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addinmanager.cpp:228
+#, c-format
+msgid "Failed to load addin info for %s: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addinmanager.cpp:352
+msgid "Trying to load addins when they are already loaded"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addins/backlinks/backlinkmenuitem.cpp:41
+msgid "What links here?"
+msgstr "Vad länkar hit?"
+
+#: ../src/addins/backlinks/backlinkmenuitem.cpp:42
+#, fuzzy
+#| msgid "What links here?"
+msgid "Which notes have links to here?"
+msgstr "Vad länkar hit?"
+
+#: ../src/addins/backlinks/backlinks.desktop.in.in.h:1
 msgid "Backlinks"
 msgstr "Baklänkar"
 
-#: ../src/addins/backlinks/backlinksnoteaddin.cpp:47
+#: ../src/addins/backlinks/backlinks.desktop.in.in.h:2
 msgid "See which notes link to the one you're currently viewing."
 msgstr "Se vilka anteckningar som länkar till den som du ser på just nu."
 
-#: ../src/addins/backlinks/backlinksnoteaddin.cpp:51
-#: ../src/addins/inserttimestamp/inserttimestampnoteaddin.cpp:53
+#: ../src/addins/backlinks/backlinks.desktop.in.in.h:3
+#: ../src/addins/inserttimestamp/inserttimestamp.desktop.in.in.h:3
 msgid "Hubert Figuiere and Tomboy Project"
 msgstr "Hubert Figuiere och Tomboy-projektet"
 
-#: ../src/addins/backlinks/backlinksnoteaddin.cpp:89
-msgid "What links here?"
-msgstr "Vad länkar hit?"
-
-#: ../src/addins/backlinks/backlinksnoteaddin.cpp:145
+#: ../src/addins/backlinks/backlinksnoteaddin.cpp:86
 msgid "(none)"
 msgstr "(ingen)"
 
-#: ../src/addins/bugzilla/bugzillanoteaddin.cpp:60
+#: ../src/addins/bugzilla/bugzilla.desktop.in.in.h:1
 msgid "Bugzilla Links"
 msgstr "Bugzilla-länkar"
 
-#: ../src/addins/bugzilla/bugzillanoteaddin.cpp:64
-msgid "Allows you to drag a Bugzilla URL from your browser directly into a Gnote note. The bug number is 
inserted as a link with a little bug icon next to it."
-msgstr "Låter dig dra en Bugzilla-URL från din webbläsare direkt in i en Gnote-anteckning. Felnumret 
infogas som en länk med en liten \"bug\"-ikon bredvid sig."
-
-#: ../src/addins/bugzilla/bugzillanoteaddin.cpp:68
-#: ../src/addins/exporttohtml/exporttohtmlnoteaddin.cpp:72
-#: ../src/addins/printnotes/printnotesnoteaddin.cpp:57
-#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimportnoteaddin.cpp:67
+#: ../src/addins/bugzilla/bugzilla.desktop.in.in.h:2
+msgid ""
+"Allows you to drag a Bugzilla URL from your browser directly into a Gnote "
+"note. The bug number is inserted as a link with a little bug icon next to "
+"it."
+msgstr ""
+"Låter dig dra en Bugzilla-URL från din webbläsare direkt in i en Gnote-"
+"anteckning. Felnumret infogas som en länk med en liten \"bug\"-ikon bredvid "
+"sig."
+
+#: ../src/addins/bugzilla/bugzilla.desktop.in.in.h:3
+#: ../src/addins/exporttohtml/exporttohtml.desktop.in.in.h:3
+#: ../src/addins/fixedwidth/fixedwidth.desktop.in.in.h:3
+#: ../src/addins/printnotes/printnotes.desktop.in.in.h:3
+#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimport.desktop.in.in.h:3
 msgid "Hubert Figuiere and the Tomboy Project"
 msgstr "Hubert Figuiere och Tomboy-projektet"
 
-#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:62
-msgid "You can use any bugzilla just by dragging links into notes. If you want a special icon for certain 
hosts, add them here."
-msgstr "Du kan använda en valfri bugzilla helt enkelt genom att dra länkar till anteckningar. Om du vill ha 
en speciell ikon för vissa värddatorer kan du lägga till dem här."
+#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:64
+msgid ""
+"You can use any bugzilla just by dragging links into notes. If you want a "
+"special icon for certain hosts, add them here."
+msgstr ""
+"Du kan använda en valfri bugzilla helt enkelt genom att dra länkar till "
+"anteckningar. Om du vill ha en speciell ikon för vissa värddatorer kan du "
+"lägga till dem här."
 
-#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:79
+#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:81
 msgid "Host Name"
 msgstr "Värdnamn"
 
-#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:92
+#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:94
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikon"
 
-#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:226
+#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:229
 msgid "Select an icon..."
 msgstr "Välj en ikon..."
 
 #. Extra Widget
-#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:241
+#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:244
 msgid "_Host name:"
 msgstr "_Värdnamn:"
 
-#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:273
+#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:278
 msgid "Host name invalid"
 msgstr "Värdnamnet är ogiltigt"
 
-#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:274
+#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:279
 msgid "You must specify a valid Bugzilla host name to use with this icon."
-msgstr "Du måste ange ett giltigt värdnamn för den Bugzilla som ska användas med den här ikonen."
+msgstr ""
+"Du måste ange ett giltigt värdnamn för den Bugzilla som ska användas med den "
+"här ikonen."
 
-#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:293
+#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:298
 msgid "Error saving icon"
 msgstr "Fel vid sparandet av ikon"
 
-#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:294
+#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:299
 msgid "Could not save the icon file."
 msgstr "Kunde inte spara ikonfilen. "
 
-#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:366
+#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:371
 msgid "Really remove this icon?"
 msgstr "Verkligen ta bort den här ikonen?"
 
-#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:367
+#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:372
 msgid "If you remove an icon it is permanently lost."
 msgstr "Om du tar bort en ikon försvinner den för alltid."
 
+#: ../src/addins/bugzilla/bugzillapreferences.cpp:394
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Error saving icon"
+msgid "Error removing icon %s: %s"
+msgstr "Fel vid sparandet av ikon"
+
+#: ../src/addins/exporttogtg/exporttogtg.desktop.in.in.h:1
+#: ../src/addins/exporttogtg/exporttogtgnoteaddin.cpp:71
+msgid "Export to Getting Things GNOME"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addins/exporttogtg/exporttogtg.desktop.in.in.h:2
+#, fuzzy
+#| msgid "Exports individual notes to HTML."
+msgid "Exports individual notes as Getting Things GNOME tasks"
+msgstr "Exportera individuella anteckningar till HTML."
+
+#: ../src/addins/exporttogtg/exporttogtg.desktop.in.in.h:3
+#: ../src/addins/specialnotes/specialnotes.desktop.in.in.h:3
+#: ../src/addins/statistics/statistics.desktop.in.in.h:3
+msgid "Aurimas Černius"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addins/exporttogtg/exporttogtgnoteaddin.cpp:72
+msgid "Export note as Getting Things GNOME task"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addins/exporttogtg/exporttogtgnoteaddin.cpp:86
+msgid "GTG XML loaded, but interface not found"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addins/exporttogtg/exporttogtgnoteaddin.cpp:92
+#, c-format
+msgid "Failed to create GTG interface from XML: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addins/exporttogtg/exporttogtgnoteaddin.cpp:100
+msgid "Failed to create D-Bus proxy for GTG"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addins/exporttogtg/exporttogtgnoteaddin.cpp:116
+#, c-format
+msgid "Failed to call GTG: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addins/exporttohtml/exporttohtml.desktop.in.in.h:1
+#: ../src/addins/exporttohtml/exporttohtmlnoteaddin.cpp:76
+msgid "Export to HTML"
+msgstr "Exportera till HTML"
+
+#: ../src/addins/exporttohtml/exporttohtml.desktop.in.in.h:2
+msgid "Exports individual notes to HTML."
+msgstr "Exportera individuella anteckningar till HTML."
+
 #: ../src/addins/exporttohtml/exporttohtmldialog.cpp:41
 msgid "Destination for HTML Export"
 msgstr "Mål för HTML-export"
@@ -545,247 +818,522 @@ msgstr "Exportera länkade anteckningar"
 msgid "Include all other linked notes"
 msgstr "Inkludera alla andra länkade anteckningar"
 
-#: ../src/addins/exporttohtml/exporttohtmlnoteaddin.cpp:64
-#: ../src/addins/exporttohtml/exporttohtmlnoteaddin.cpp:99
-msgid "Export to HTML"
+#: ../src/addins/exporttohtml/exporttohtmlnoteaddin.cpp:77
+#, fuzzy
+#| msgid "Export to HTML"
+msgid "Export note to HTML"
 msgstr "Exportera till HTML"
 
-#: ../src/addins/exporttohtml/exporttohtmlnoteaddin.cpp:68
-msgid "Exports individual notes to HTML."
-msgstr "Exportera individuella anteckningar till HTML."
+#: ../src/addins/exporttohtml/exporttohtmlnoteaddin.cpp:117
+#, c-format
+msgid "Could not open exported note in a web browser: %s"
+msgstr ""
 
-#: ../src/addins/exporttohtml/exporttohtmlnoteaddin.cpp:145
+#: ../src/addins/exporttohtml/exporttohtmlnoteaddin.cpp:121
 msgid "Your note was exported to \"%1%\"."
 msgstr "Din anteckning exporterades till \"%1%\"."
 
-#: ../src/addins/exporttohtml/exporttohtmlnoteaddin.cpp:154
+#: ../src/addins/exporttohtml/exporttohtmlnoteaddin.cpp:130
 msgid "Note exported successfully"
 msgstr "Anteckningen exporterades"
 
-#: ../src/addins/exporttohtml/exporttohtmlnoteaddin.cpp:179
+#: ../src/addins/exporttohtml/exporttohtmlnoteaddin.cpp:144
+#: ../src/addins/exporttohtml/exporttohtmlnoteaddin.cpp:152
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Could not save the file \"%s\""
+msgid "Could not export: %s"
+msgstr "Kunde inte spara filen \"%s\""
+
+#: ../src/addins/exporttohtml/exporttohtmlnoteaddin.cpp:155
 #, c-format
 msgid "Could not save the file \"%s\""
 msgstr "Kunde inte spara filen \"%s\""
 
-#: ../src/addins/filesystemsyncservice/filesystemsyncserviceaddin.cpp:49
-msgid "Local Directory Sync Service Add-in"
-msgstr "Tillägg för lokal synkroniseringstjänst"
-
-#: ../src/addins/filesystemsyncservice/filesystemsyncserviceaddin.cpp:53
-msgid "Synchronize Gnote Notes to a local file system path"
-msgstr "Synkronisera Gnote-anteckningar till ett lokalt filsystem"
-
-#: ../src/addins/filesystemsyncservice/filesystemsyncserviceaddin.cpp:57
-msgid "Aurimas Cernius and the Tomboy Project"
-msgstr "Aurimas Cernius och Tomboy-projektet"
-
-#: ../src/addins/filesystemsyncservice/filesystemsyncserviceaddin.cpp:124
+#: ../src/addins/filesystemsyncservice/filesystemsyncserviceaddin.cpp:102
 msgid "_Folder Path:"
 msgstr "_Mappsökväg:"
 
-#: ../src/addins/filesystemsyncservice/filesystemsyncserviceaddin.cpp:131
+#: ../src/addins/filesystemsyncservice/filesystemsyncserviceaddin.cpp:109
 msgid "Select Synchronization Folder..."
 msgstr "Välj synkroniseringsmapp..."
 
-#: ../src/addins/filesystemsyncservice/filesystemsyncserviceaddin.cpp:154
+#: ../src/addins/filesystemsyncservice/filesystemsyncserviceaddin.cpp:134
 msgid "Folder path field is empty."
 msgstr "Fältet för mappsökväg är tomt."
 
-#: ../src/addins/filesystemsyncservice/filesystemsyncserviceaddin.cpp:161
-msgid "Specified folder path does not exist, and Gnote was unable to create it."
+#: ../src/addins/filesystemsyncservice/filesystemsyncserviceaddin.cpp:141
+msgid ""
+"Specified folder path does not exist, and Gnote was unable to create it."
 msgstr "Angiven mappsökväg finns inte och Gnote kunde inte skapa den."
 
-#: ../src/addins/filesystemsyncservice/filesystemsyncserviceaddin.cpp:237
+#: ../src/addins/filesystemsyncservice/filesystemsyncserviceaddin.cpp:217
 msgid "Local Folder"
 msgstr "Lokal mapp"
 
-#: ../src/addins/fixedwidth/fixedwidthmenuitem.cpp:35
-msgid "Fixed Wid_th"
-msgstr "Fast _bredd"
+#: ../src/addins/filesystemsyncservice/filesystemsyncservice.desktop.in.in.h:1
+#, fuzzy
+#| msgid "Local Directory Sync Service Add-in"
+msgid "Local Directory Sync Service Plugin"
+msgstr "Tillägg för lokal synkroniseringstjänst"
+
+#: ../src/addins/filesystemsyncservice/filesystemsyncservice.desktop.in.in.h:2
+msgid "Synchronize Gnote Notes to a local file system path"
+msgstr "Synkronisera Gnote-anteckningar till ett lokalt filsystem"
 
-#. this is the name of the plugin.
-#: ../src/addins/fixedwidth/fixedwidthnoteaddin.cpp:49
+#: ../src/addins/filesystemsyncservice/filesystemsyncservice.desktop.in.in.h:3
+#: ../src/addins/webdavsyncservice/webdavsyncservice.desktop.in.in.h:3
+#, fuzzy
+#| msgid "Aurimas Cernius and the Tomboy Project"
+msgid "Aurimas Černius and the Tomboy Project"
+msgstr "Aurimas Cernius och Tomboy-projektet"
+
+#: ../src/addins/fixedwidth/fixedwidth.desktop.in.in.h:1
 msgid "Fixed Width"
 msgstr "Fast bredd"
 
-#: ../src/addins/fixedwidth/fixedwidthnoteaddin.cpp:53
+#: ../src/addins/fixedwidth/fixedwidth.desktop.in.in.h:2
 msgid "Adds fixed-width font style."
 msgstr "Lägger till en typsnittsstil med fast bredd."
 
-#. Add the menu item when the window is created
+#: ../src/addins/fixedwidth/fixedwidthmenuitem.cpp:35
+msgid "Fixed Wid_th"
+msgstr "Fast _bredd"
+
+#: ../src/addins/inserttimestamp/inserttimestamp.desktop.in.in.h:1
 #: ../src/addins/inserttimestamp/inserttimestampnoteaddin.cpp:45
-#: ../src/addins/inserttimestamp/inserttimestampnoteaddin.cpp:78
 msgid "Insert Timestamp"
 msgstr "Infoga tidsstämpel"
 
-#: ../src/addins/inserttimestamp/inserttimestampnoteaddin.cpp:49
+#: ../src/addins/inserttimestamp/inserttimestamp.desktop.in.in.h:2
 msgid "Inserts current date and time at the cursor position."
 msgstr "Infogar aktuellt datum och tid vid markörens position."
 
+#: ../src/addins/inserttimestamp/inserttimestampnoteaddin.cpp:46
+#, fuzzy
+#| msgid "Insert Timestamp"
+msgid "Insert Timestamp into note"
+msgstr "Infoga tidsstämpel"
+
 #. Label
-#: ../src/addins/inserttimestamp/inserttimestamppreferences.cpp:67
+#: ../src/addins/inserttimestamp/inserttimestamppreferences.cpp:70
 msgid "Choose one of the predefined formats or use your own."
 msgstr "Välj ett av de fördefinierade formaten eller använd ditt egna format."
 
-#: ../src/addins/inserttimestamp/inserttimestamppreferences.cpp:75
+#: ../src/addins/inserttimestamp/inserttimestamppreferences.cpp:78
 msgid "Use _Selected Format"
 msgstr "Använd _valt format"
 
-#: ../src/addins/inserttimestamp/inserttimestamppreferences.cpp:104
+#: ../src/addins/inserttimestamp/inserttimestamppreferences.cpp:110
 msgid "_Use Custom Format"
 msgstr "Använd anpassat t_ypsnitt"
 
-#: ../src/addins/noteoftheday/noteofthedayapplicationaddin.cpp:45
-msgid "Note of the Day"
-msgstr "Dagens anteckning"
+#. TRANSLATORS: first %s is file name, second is error
+#: ../src/addins/notedirectorywatcher/notedirectorywatcherapplicationaddin.cpp:236
+#, c-format
+msgid "NoteDirectoryWatcher: Update aborted, error reading %s: %s"
+msgstr ""
 
-#: ../src/addins/noteoftheday/noteofthedayapplicationaddin.cpp:49
-msgid "Automatically creates a \"Today\" note for easily jotting down daily thoughts"
-msgstr "Skapar automatiskt en \"Idag\"-anteckning för att enklare plita ner dagliga tankar"
+#. TRANSLATORS: %s is file
+#: ../src/addins/notedirectorywatcher/notedirectorywatcherapplicationaddin.cpp:263
+#, c-format
+msgid "NoteDirectoryWatcher: Error reading note title from %s"
+msgstr ""
 
-#: ../src/addins/noteoftheday/noteofthedayapplicationaddin.cpp:54
-msgid "Debarshi Ray and the Tomboy Project"
-msgstr "Debarshi Ray och Tomboy-projektet"
+#. TRANSLATORS: %s is file
+#: ../src/addins/notedirectorywatcher/notedirectorywatcherapplicationaddin.cpp:271
+#, c-format
+msgid "NoteDirectoryWatcher: Unknown error creating note from %s"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: first %s is file, second is error
+#: ../src/addins/notedirectorywatcher/notedirectorywatcherapplicationaddin.cpp:277
+#, c-format
+msgid "NoteDirectoryWatcher: Error creating note from %s: %s"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: first %s is file, second is error
+#: ../src/addins/notedirectorywatcher/notedirectorywatcherapplicationaddin.cpp:290
+#, c-format
+msgid "NoteDirectoryWatcher: Update aborted, error parsing %s: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addins/notedirectorywatcher/notedirectorywatcher.desktop.in.in.h:1
+msgid "Note Directory Watcher"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addins/notedirectorywatcher/notedirectorywatcher.desktop.in.in.h:2
+msgid "Watch your Gnote note directory for changes to your notes."
+msgstr ""
+
+#: ../src/addins/notedirectorywatcher/notedirectorywatcher.desktop.in.in.h:3
+#, fuzzy
+#| msgid "and Tomboy original authors."
+msgid "Aurimas Černius and Tomboy original authors"
+msgstr "och de ursprungliga utvecklarna av Tomboy."
+
+#: ../src/addins/notedirectorywatcher/notedirectorywatcherpreferences.cpp:35
+msgid "_Directory check interval:"
+msgstr ""
 
-#: ../src/addins/noteoftheday/noteoftheday.cpp:32
+#: ../src/addins/noteoftheday/noteoftheday.cpp:33
 msgid "Today: Template"
 msgstr "Idag: Mall"
 
-#: ../src/addins/noteoftheday/noteoftheday.cpp:34
+#: ../src/addins/noteoftheday/noteoftheday.cpp:35
 msgid "Today: "
 msgstr "Idag: "
 
-#: ../src/addins/noteoftheday/noteoftheday.cpp:158
+#. TRANSLATORS: first %s is note title, second is error
+#. TRANSLATORS: first %s is template note title, second is error
+#: ../src/addins/noteoftheday/noteoftheday.cpp:49
+#: ../src/addins/noteoftheday/noteofthedaypreferences.cpp:72
+#, c-format
+msgid "NoteOfTheDay could not create %s: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addins/noteoftheday/noteoftheday.cpp:155
 msgid "Tasks"
 msgstr "Uppgifter"
 
-#: ../src/addins/noteoftheday/noteoftheday.cpp:159
+#: ../src/addins/noteoftheday/noteoftheday.cpp:156
 msgid "Appointments"
 msgstr "Möten"
 
 #. Format: "Today: Friday, July 01 2005"
-#: ../src/addins/noteoftheday/noteoftheday.cpp:165
+#: ../src/addins/noteoftheday/noteoftheday.cpp:162
 msgid "%A, %B %d %Y"
 msgstr "%A, %d %B %Y"
 
-#: ../src/addins/noteoftheday/noteofthedaypreferences.cpp:35
+#: ../src/addins/noteoftheday/noteoftheday.desktop.in.in.h:1
+msgid "Note of the Day"
+msgstr "Dagens anteckning"
+
+#: ../src/addins/noteoftheday/noteoftheday.desktop.in.in.h:2
+msgid ""
+"Automatically creates a \"Today\" note for easily jotting down daily thoughts"
+msgstr ""
+"Skapar automatiskt en \"Idag\"-anteckning för att enklare plita ner dagliga "
+"tankar"
+
+#: ../src/addins/noteoftheday/noteoftheday.desktop.in.in.h:3
+msgid "Debarshi Ray and the Tomboy Project"
+msgstr "Debarshi Ray och Tomboy-projektet"
+
+#: ../src/addins/noteoftheday/noteofthedaypreferences.cpp:34
 msgid "_Open Today: Template"
 msgstr "_Öppna Idag: Mall"
 
-#: ../src/addins/noteoftheday/noteofthedaypreferences.cpp:36
-msgid "Change the <span weight=\"bold\">Today: Template</span> note to customize the text that new Today 
notes have."
-msgstr "Ändra anteckningen <span weight=\"bold\">Idag: Mall</span> för att anpassa texten som nya 
Idag-anteckningar använder."
+#: ../src/addins/noteoftheday/noteofthedaypreferences.cpp:35
+msgid ""
+"Change the <span weight=\"bold\">Today: Template</span> note to customize "
+"the text that new Today notes have."
+msgstr ""
+"Ändra anteckningen <span weight=\"bold\">Idag: Mall</span> för att anpassa "
+"texten som nya Idag-anteckningar använder."
 
-#: ../src/addins/printnotes/printnotesnoteaddin.cpp:49
+#: ../src/addins/printnotes/printnotes.desktop.in.in.h:1
 msgid "Printing Support"
 msgstr "Utskriftsstöd"
 
-#: ../src/addins/printnotes/printnotesnoteaddin.cpp:53
+#: ../src/addins/printnotes/printnotes.desktop.in.in.h:2
 msgid "Allows you to print a note."
 msgstr "Låter dig skriva ut en anteckning."
 
-#: ../src/addins/printnotes/printnotesnoteaddin.cpp:80
+#: ../src/addins/printnotes/printnotesnoteaddin.cpp:61
 msgid "Print"
 msgstr "Skriv ut"
 
-#: ../src/addins/printnotes/printnotesnoteaddin.cpp:135
+#: ../src/addins/printnotes/printnotesnoteaddin.cpp:61
+#, fuzzy
+#| msgid "Print Footer"
+msgid "Print note"
+msgstr "Skriv ut sidfot"
+
+#: ../src/addins/printnotes/printnotesnoteaddin.cpp:136
 msgid "Error printing note"
 msgstr "Fel vid utskrift av anteckning"
 
 #. %1% is the page number, %2% is the total number of pages
-#: ../src/addins/printnotes/printnotesnoteaddin.cpp:299
+#: ../src/addins/printnotes/printnotesnoteaddin.cpp:303
 msgid "Page %1% of %2%"
 msgstr "Sida %1% av %2%"
 
-#: ../src/addins/replacetitle/replacetitlenoteaddin.cpp:43
-#: ../src/addins/replacetitle/replacetitlenoteaddin.cpp:77
+#: ../src/addins/readonly/readonly.desktop.in.in.h:1
+#: ../src/addins/readonly/readonlynoteaddin.cpp:53
+msgid "Read Only"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addins/readonly/readonly.desktop.in.in.h:2
+msgid "Mark certain notes as read only"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addins/readonly/readonly.desktop.in.in.h:3
+msgid "Aurimas Černius, Debarshi Ray and Arief Bayu Purwanto"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addins/readonly/readonlynoteaddin.cpp:54
+msgid "Make this note read-only"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addins/replacetitle/replacetitle.desktop.in.in.h:1
+#: ../src/addins/replacetitle/replacetitlenoteaddin.cpp:51
 msgid "Replace title"
 msgstr "Ersätt titel"
 
-#: ../src/addins/replacetitle/replacetitlenoteaddin.cpp:48
+#: ../src/addins/replacetitle/replacetitle.desktop.in.in.h:2
 msgid "Replace title with selection."
 msgstr "Ersätt titeln med markeringen."
 
-#: ../src/addins/replacetitle/replacetitlenoteaddin.cpp:54
+#: ../src/addins/replacetitle/replacetitle.desktop.in.in.h:3
 msgid "Pierre-Yves Luyten"
 msgstr "Pierre-Yves Luyten"
 
-#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimportnoteaddin.cpp:59
+#: ../src/addins/specialnotes/specialnotesapplicationaddin.cpp:38
+#: ../src/addins/specialnotes/specialnotes.desktop.in.in.h:1
+#, fuzzy
+#| msgid "Search All Notes"
+msgid "Special Notes"
+msgstr "Sök i alla anteckningar"
+
+#: ../src/addins/specialnotes/specialnotes.desktop.in.in.h:2
+msgid "Show special notes, that are otherwise hidden"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addins/statistics/statisticsapplicationaddin.cpp:50
+msgid "Show Statistics"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addins/statistics/statistics.desktop.in.in.h:1
+#: ../src/addins/statistics/statisticswidget.cpp:171
+#, fuzzy
+#| msgid "Status"
+msgid "Statistics"
+msgstr "Status"
+
+#: ../src/addins/statistics/statistics.desktop.in.in.h:2
+msgid "Show various statistics about notes."
+msgstr ""
+
+#: ../src/addins/statistics/statisticswidget.cpp:91
+#, fuzzy
+#| msgid "Gnote Notes"
+msgid "Total Notes:"
+msgstr "Gnote-anteckningar"
+
+#: ../src/addins/statistics/statisticswidget.cpp:97
+#, fuzzy
+#| msgid "Notebooks"
+msgid "Total Notebooks:"
+msgstr "Anteckningsblock"
+
+#: ../src/addins/statistics/statisticswidget.cpp:127
+#, fuzzy
+#| msgid "Total: %1% note"
+#| msgid_plural "Total: %1% notes"
+msgid "%1% note"
+msgid_plural "%1% notes"
+msgstr[0] "Totalt: %1% anteckning"
+msgstr[1] "Totalt: %1% anteckningar"
+
+#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimport.desktop.in.in.h:1
 msgid "Sticky Notes Importer"
 msgstr "Importera från Klisterlappar"
 
-#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimportnoteaddin.cpp:63
+#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimport.desktop.in.in.h:2
 msgid "Import your notes from the Sticky Notes applet."
 msgstr "Importera dina anteckningar från panelprogrammet Klisterlappar."
 
-#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimportnoteaddin.cpp:109
+#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimportnoteaddin.cpp:87
 msgid "Import from Sticky Notes"
 msgstr "Importera från Klisterlappar"
 
-#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimportnoteaddin.cpp:209
+#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimportnoteaddin.cpp:214
 msgid "No Sticky Notes found"
 msgstr "Inga klisterlappar hittades"
 
 #. %1% is a the file name
-#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimportnoteaddin.cpp:211
+#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimportnoteaddin.cpp:216
 msgid "No suitable Sticky Notes file was found at \"%1%\"."
 msgstr "Ingen lämplig Klisterlappar-fil hittades i \"%1%\"."
 
-#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimportnoteaddin.cpp:219
+#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimportnoteaddin.cpp:224
 msgid "Sticky Notes import completed"
 msgstr "Importeringen från Klisterlappar är färdig"
 
 #. here %1% is the number of notes imported, %2% the total number of notes.
-#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimportnoteaddin.cpp:221
+#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimportnoteaddin.cpp:226
 msgid "<b>%1%</b> of <b>%2%</b> Sticky Notes were successfully imported."
 msgstr "<b>%1%</b> av <b>%2%</b> klisterlappar blev importerade."
 
-#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimportnoteaddin.cpp:240
+#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimportnoteaddin.cpp:245
 msgid "Untitled"
 msgstr "Namnlös"
 
-#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimportnoteaddin.cpp:278
+#: ../src/addins/stickynoteimport/stickynoteimportnoteaddin.cpp:283
 msgid "Sticky Note: "
 msgstr "Klisterlapp: "
 
-#: ../src/addins/tomboyimport/tomboyimportaddin.cpp:48
+#. namespace
+#: ../src/addins/tableofcontents/tableofcontentsaction.cpp:37
+#: ../src/addins/tableofcontents/tableofcontentsaction.cpp:38
+#: ../src/addins/tableofcontents/tableofcontents.desktop.in.in.h:1
+#: ../src/addins/tableofcontents/tableofcontentsnoteaddin.cpp:66
+msgid "Table of Contents"
+msgstr "Innehållsförteckning"
+
+#: ../src/addins/tableofcontents/tableofcontents.desktop.in.in.h:2
+msgid ""
+"Navigate long structured notes. Set section and subsection headings in your "
+"note, and the Table of Contents will show in a menu."
+msgstr ""
+
+#: ../src/addins/tableofcontents/tableofcontents.desktop.in.in.h:3
+msgid "Luc Pionchon"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addins/tableofcontents/tableofcontents.desktop.in.in.h:4
+msgid "© 2013 Luc Pionchon"
+msgstr ""
+
+#. no toc items, and no action entries = empty menu
+#: ../src/addins/tableofcontents/tableofcontentsnoteaddin.cpp:140
+#, fuzzy
+#| msgid "Open Table of Contents"
+msgid "(empty table of contents)"
+msgstr "Öppna innehållsförteckning"
+
+#: ../src/addins/tableofcontents/tableofcontentsnoteaddin.cpp:155
+msgid "Heading 1"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addins/tableofcontents/tableofcontentsnoteaddin.cpp:161
+msgid "Heading 2"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addins/tableofcontents/tableofcontentsnoteaddin.cpp:167
+#, fuzzy
+#| msgid "Table of Contents"
+msgid "Table of Contents Help"
+msgstr "Innehållsförteckning"
+
+#. namespace
+#: ../src/addins/todo/todo.desktop.in.in.h:1
+msgid "TODO"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addins/todo/todo.desktop.in.in.h:2
+msgid "Highlight FIXME, TODO and XXX patterns in notes."
+msgstr ""
+
+#: ../src/addins/todo/todo.desktop.in.in.h:3
+msgid "Aurimas Černius, Romain Tartière"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addins/tomboyimport/tomboyimport.desktop.in.in.h:1
 msgid "Tomboy Importer"
 msgstr "Tomboy-importerare"
 
-#: ../src/addins/tomboyimport/tomboyimportaddin.cpp:52
+#: ../src/addins/tomboyimport/tomboyimport.desktop.in.in.h:2
 msgid "Import your notes from Tomboy."
 msgstr "Importera dina anteckningar från Tomboy."
 
-#: ../src/addins/tomboyimport/tomboyimportaddin.cpp:56
+#: ../src/addins/tomboyimport/tomboyimport.desktop.in.in.h:3
 msgid "Hubert Figuiere"
 msgstr "Hubert Figuiere"
 
-#: ../src/addins/underline/underlinemenuitem.cpp:35
-msgid "_Underline"
-msgstr "_Understryk"
-
-#. this is the name of the plugin.
-#: ../src/addins/underline/underlinenoteaddin.cpp:49
+#: ../src/addins/underline/underline.desktop.in.in.h:1
 msgid "Underline"
 msgstr "Understryk"
 
-#: ../src/addins/underline/underlinenoteaddin.cpp:53
+#: ../src/addins/underline/underline.desktop.in.in.h:2
 msgid "Adds ability to underline text."
 msgstr "Lägger till möjligheten att stryka under text."
 
-#: ../src/addins/underline/underlinenoteaddin.cpp:57
+#: ../src/addins/underline/underline.desktop.in.in.h:3
 msgid "Hubert Figuière and the Tomboy Project"
 msgstr "Hubert Figuière och Tomboy-projektet"
 
-#: ../src/gnote.cpp:372
-msgid "Cannot create new note"
-msgstr "Kan inte skapa ny anteckning"
+#: ../src/addins/underline/underlinemenuitem.cpp:35
+msgid "_Underline"
+msgstr "_Understryk"
+
+#: ../src/addins/webdavsyncservice/webdavsyncserviceaddin.cpp:70
+msgid "_URL:"
+msgstr "_Url:"
+
+#: ../src/addins/webdavsyncservice/webdavsyncserviceaddin.cpp:75
+msgid "User_name:"
+msgstr "Användar_namn:"
+
+#: ../src/addins/webdavsyncservice/webdavsyncserviceaddin.cpp:81
+msgid "_Password:"
+msgstr "_Lösenord:"
+
+#: ../src/addins/webdavsyncservice/webdavsyncserviceaddin.cpp:105
+msgid "WebDAV"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addins/webdavsyncservice/webdavsyncserviceaddin.cpp:117
+msgid ""
+"There was an error connecting to the server. This may be caused by using an "
+"incorrect user name and/or password."
+msgstr ""
+"Det inträffade ett fel vid anslutning till servern. Det kan ha orsakats av "
+"ett felaktigt användarnamn och/eller lösenord."
+
+#: ../src/addins/webdavsyncservice/webdavsyncserviceaddin.cpp:173
+msgid "URL, username, or password field is empty."
+msgstr "Fältet för url, användarnamn eller lösenord är tomt."
+
+#. TODO: If the above fails (no keyring daemon), save all but password
+#. to GConf, and notify user.
+#. Save configuration into GConf
+#. Preferences.Set ("/apps/tomboy/sync_wdfs_url", url ?? string.Empty);
+#. Preferences.Set ("/apps/tomboy/sync_wdfs_username", username ?? string.Empty);
+#: ../src/addins/webdavsyncservice/webdavsyncserviceaddin.cpp:262
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Saving configuration to the GNOME keyring failed with the following "
+#| "message:"
+msgid ""
+"Saving configuration to the GNOME keyring failed with the following "
+"message:\n"
+"\n"
+"%1%"
+msgstr ""
+"Sparning av konfiguration till GNOME-nyckelringen misslyckades med följande "
+"meddelande:"
 
-#: ../src/gnote.cpp:425
+#: ../src/addins/webdavsyncservice/webdavsyncservice.desktop.in.in.h:1
+msgid "WebDAV Sync Service Plugin"
+msgstr ""
+
+#: ../src/addins/webdavsyncservice/webdavsyncservice.desktop.in.in.h:2
+#, fuzzy
+#| msgid "Synchronize Gnote Notes to a local file system path"
+msgid "Synchronize Gnote Notes to a WebDAV URL."
+msgstr "Synkronisera Gnote-anteckningar till ett lokalt filsystem"
+
+#: ../src/dbus/remotecontrol-client-glue.cpp:138
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Installation failed"
+msgid "Remote call to %s failed"
+msgstr "Installationen misslyckades"
+
+#: ../src/dbus/remotecontrol.cpp:82
+#, c-format
+msgid "Exception thrown when creating note: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnote.cpp:185
+msgid "Gnote is already running. Exiting..."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnote.cpp:289
 msgid "and Tomboy original authors."
 msgstr "och de ursprungliga utvecklarna av Tomboy."
 
-#: ../src/gnote.cpp:434
+#: ../src/gnote.cpp:295
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
@@ -795,9 +1343,15 @@ msgstr ""
 "Skicka synpunkter på översättningen\n"
 "till <tp-sv listor tp-sv se>."
 
-#: ../src/gnote.cpp:443
+#: ../src/gnote.cpp:304
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Copyright © 2010-2012 Aurimas Cernius\n"
+#| "Copyright © 2009-2011 Debarshi Ray\n"
+#| "Copyright © 2009 Hubert Figuiere\n"
+#| "Copyright © 2004-2009 the Tomboy original authors."
 msgid ""
-"Copyright © 2010-2012 Aurimas Cernius\n"
+"Copyright © 2010-2015 Aurimas Cernius\n"
 "Copyright © 2009-2011 Debarshi Ray\n"
 "Copyright © 2009 Hubert Figuiere\n"
 "Copyright © 2004-2009 the Tomboy original authors."
@@ -807,1087 +1361,1666 @@ msgstr ""
 "Copyright © 2009 Hubert Figuiere\n"
 "Copyright © 2004-2009 De ursprungliga Tomboy-upphovsmännen."
 
-#: ../src/gnote.cpp:447
+#: ../src/gnote.cpp:308
 msgid "A simple and easy to use desktop note-taking application."
 msgstr "Ett enkelt och lättanvänt program för att ta anteckningar."
 
-#: ../src/gnote.cpp:458
+#: ../src/gnote.cpp:319
 msgid "Homepage"
 msgstr "Webbplats"
 
-#: ../src/gnote.cpp:554
-msgid "Run Gnote as a GNOME panel applet."
-msgstr "Kör Gnote som ett panelprogram i GNOME."
-
-#: ../src/gnote.cpp:555
+#: ../src/gnote.cpp:494
 msgid "Run Gnote in background."
 msgstr "Kör Gnote i bakgrunden."
 
-#: ../src/gnote.cpp:556
+#: ../src/gnote.cpp:495
+#, fuzzy
+#| msgid "Run Gnote as a GNOME panel applet."
+msgid "Run Gnote as GNOME Shell search provider."
+msgstr "Kör Gnote som ett panelprogram i GNOME."
+
+#: ../src/gnote.cpp:496
 msgid "Specify the path of the directory containing the notes."
 msgstr "Ange sökvägen för katalogen som innehåller anteckningarna."
 
-#: ../src/gnote.cpp:556
+#: ../src/gnote.cpp:496
 msgid "path"
 msgstr "sökväg"
 
-#: ../src/gnote.cpp:557
+#: ../src/gnote.cpp:497
 msgid "Open the search all notes window with the search text."
 msgstr "Öppna \"Sök i alla anteckningar\"-fönstret med söktexten."
 
-#: ../src/gnote.cpp:557
-#: ../src/gnote.cpp:562
+#: ../src/gnote.cpp:497 ../src/gnote.cpp:502
 msgid "text"
 msgstr "text"
 
-#: ../src/gnote.cpp:558
+#: ../src/gnote.cpp:498
 msgid "Print version information."
 msgstr "Skriv ut versionsinformation."
 
-#: ../src/gnote.cpp:559
+#: ../src/gnote.cpp:499
 msgid "Create and display a new note, with a optional title."
 msgstr "Skapa och visa en ny anteckning, med en valfri titel."
 
-#: ../src/gnote.cpp:559
+#: ../src/gnote.cpp:499
 msgid "title"
 msgstr "titel"
 
-#: ../src/gnote.cpp:560
+#: ../src/gnote.cpp:500
 msgid "Display the existing note matching title."
 msgstr "Visa den befintliga matchande titeln för anteckningen."
 
-#: ../src/gnote.cpp:560
+#: ../src/gnote.cpp:500
 msgid "title/url"
 msgstr "titel/url"
 
-#: ../src/gnote.cpp:561
+#: ../src/gnote.cpp:501
 msgid "Display the 'Start Here' note."
 msgstr "Visa \"Börja här\"-anteckningen."
 
-#: ../src/gnote.cpp:562
+#: ../src/gnote.cpp:502
 msgid "Search and highlight text in the opened note."
 msgstr "Sök och färgmarkera text i den öppnade anteckningen."
 
-#: ../src/gnote.cpp:566
+#: ../src/gnote.cpp:506
 msgid "A note taking application"
 msgstr "Ett anteckningsblock"
 
-#: ../src/gnote.cpp:566
+#: ../src/gnote.cpp:506
 msgid "Gnote options at launch"
 msgstr "Gnote-alternativ vid uppstart"
 
-#: ../src/gnote.cpp:759
+#: ../src/gnote.cpp:583
+msgid "Could not connect to remote instance."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnote.cpp:699
 msgid "Version %1%"
 msgstr "Version %1%"
 
-#: ../src/notebooks/createnotebookdialog.cpp:38
-#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:109
-msgid "Create a new notebook"
-msgstr "Skapa ett nytt anteckningsblock"
+#. TRANSLATORS: the first %s is icon name, %d is for size, last %s is error description
+#: ../src/iconmanager.cpp:66
+#, c-format
+msgid "Failed to load icon (%s, %d): %s"
+msgstr ""
 
-#: ../src/notebooks/createnotebookdialog.cpp:39
-msgid "Type the name of the notebook you'd like to create."
-msgstr "Ange namnet på anteckningsblocket du vill skapa."
+#: ../src/noteaddin.cpp:108 ../src/noteaddin.cpp:122 ../src/noteaddin.cpp:135
+msgid "Plugin is disposing already"
+msgstr ""
+
+#: ../src/noteaddin.cpp:139
+msgid "Window is not embedded"
+msgstr ""
 
-#: ../src/notebooks/createnotebookdialog.cpp:47
+#. Probably IOException or UnauthorizedAccessException?
+#: ../src/notebase.cpp:200 ../src/note.cpp:382
+#, c-format
+msgid "Exception while saving note: %s"
+msgstr ""
+
+#. write failure, but not critical
+#: ../src/notebase.cpp:444
+#, c-format
+msgid "Failed to update note format: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../src/notebase.cpp:568
+#, c-format
+msgid "Filesystem error: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../src/notebooks/createnotebookdialog.cpp:41
+#, fuzzy
+#| msgid "Create a new notebook"
+msgid "Create Notebook"
+msgstr "Skapa ett nytt anteckningsblock"
+
+#: ../src/notebooks/createnotebookdialog.cpp:45
 msgid "N_otebook name:"
 msgstr "Namn _på anteckningsblock:"
 
-#: ../src/notebooks/createnotebookdialog.cpp:60
+#: ../src/notebooks/createnotebookdialog.cpp:58
 msgid "Name already taken"
 msgstr "Namnet används redan"
 
 #. Translation note: This is the Create button in the Create
 #. New Note Dialog.
-#: ../src/notebooks/createnotebookdialog.cpp:73
+#: ../src/notebooks/createnotebookdialog.cpp:71
 msgid "C_reate"
 msgstr "S_kapa"
 
-#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:103
-msgid "Note_books"
-msgstr "Antecknings_block"
+#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:66
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:229
+msgid "Notebooks"
+msgstr "Anteckningsblock"
 
-#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:104
-#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:129
+#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:67
 msgid "Create a new note in a notebook"
 msgstr "Skapa en ny anteckning i ett anteckningsblock"
 
-#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:108
-#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:263
+#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:96
+#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:146
 msgid "New Note_book..."
 msgstr "Nytt antecknings_block..."
 
-#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:113
-msgid "_New Note"
-msgstr "_Ny anteckning"
-
-#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:114
-msgid "Create a new note in this notebook"
-msgstr "Skapa en ny anteckning i detta anteckningsblock"
-
-#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:118
-msgid "_Open Template Note"
-msgstr "_Öppna anteckningsmall"
-
-#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:119
-msgid "Open this notebook's template note"
-msgstr "Öppna anteckningsmallen för detta anteckningsblock"
-
-#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:123
-msgid "Delete Note_book"
-msgstr "Ta bort antecknings_block"
-
-#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:124
-msgid "Delete the selected notebook"
-msgstr "Ta bort det valda anteckningsblocket"
-
-#: ../src/notebooks/notebookapplicationaddin.cpp:128
-#: ../src/recentchanges.cpp:296
-msgid "Notebooks"
-msgstr "Anteckningsblock"
-
 #. The templateNoteTite should show the name of the
 #. notebook. For example, if the name of the notebooks
 #. "Meetings", the templateNoteTitle should be "Meetings
 #. Notebook Template". Translators should place the
 #. name of the notebook accordingly using "%1%".
-#: ../src/notebooks/notebook.cpp:87
+#: ../src/notebooks/notebook.cpp:109
 msgid "%1% Notebook Template"
 msgstr "Anteckningsmall för %1%"
 
-#: ../src/notebooks/notebook.cpp:167
-#: ../src/notemanager.cpp:555
+#: ../src/notebooks/notebook.cpp:185 ../src/notemanagerbase.cpp:301
 msgid "New Note"
 msgstr "Ny anteckning"
 
-#: ../src/notebooks/notebook.cpp:207
-msgid "All Notes"
-msgstr "Alla anteckningar"
-
-#: ../src/notebooks/notebook.cpp:219
-msgid "Unfiled Notes"
-msgstr "Ej arkiverade anteckningar"
-
-#: ../src/notebooks/notebookmanager.cpp:337
+#: ../src/notebooks/notebookmanager.cpp:364
 msgid "Really delete this notebook?"
 msgstr "Verkligen ta bort detta anteckningsblock?"
 
-#: ../src/notebooks/notebookmanager.cpp:338
-msgid "The notes that belong to this notebook will not be deleted, but they will no longer be associated 
with this notebook. This action cannot be undone."
-msgstr "Anteckningarna som tillhör detta anteckningsblock kommer inte att tas bort men de kommer inte längre 
att vara associerade med detta anteckningsblock. Denna åtgärd kan inte ångras."
+#: ../src/notebooks/notebookmanager.cpp:365
+msgid ""
+"The notes that belong to this notebook will not be deleted, but they will no "
+"longer be associated with this notebook. This action cannot be undone."
+msgstr ""
+"Anteckningarna som tillhör detta anteckningsblock kommer inte att tas bort "
+"men de kommer inte längre att vara associerade med detta anteckningsblock. "
+"Denna åtgärd kan inte ångras."
 
 #: ../src/notebooks/notebookmenuitem.cpp:35
 msgid "No notebook"
 msgstr "Inget anteckningsblock"
 
-#: ../src/notebooks/notebooknewnotemenuitem.cpp:39
+#: ../src/notebooks/notebooknewnotemenuitem.cpp:40
 msgid "New \"%1%\" Note"
 msgstr "Ny \"%1%\"-anteckning"
 
-#: ../src/notebooks/notebooknoteaddin.cpp:86
+#: ../src/notebooks/notebooknoteaddin.cpp:81
 msgid "Place this note into a notebook"
 msgstr "Placera denna anteckning i ett anteckningsblock"
 
-#: ../src/notebooks/notebooknoteaddin.cpp:196
+#: ../src/notebooks/notebooknoteaddin.cpp:191
 msgid "Notebook"
 msgstr "Anteckningsblock"
 
-#: ../src/notebooks/notebooknoteaddin.cpp:222
+#: ../src/notebooks/notebooknoteaddin.cpp:214
 msgid "_New notebook..."
 msgstr "_Nytt anteckningsblock..."
 
+#: ../src/notebooks/specialnotebooks.cpp:46
+msgid "All"
+msgstr "Alla"
+
+#: ../src/notebooks/specialnotebooks.cpp:75
+#, fuzzy
+#| msgid "Unfiled Notes"
+msgid "Unfiled"
+msgstr "Ej arkiverade anteckningar"
+
+#: ../src/notebooks/specialnotebooks.cpp:106
+msgid "Important"
+msgstr ""
+
+#: ../src/notebooks/specialnotebooks.cpp:133
+msgid "Active"
+msgstr ""
+
+#: ../src/notebuffer.cpp:1505
+msgid "</list> tag mismatch"
+msgstr ""
+
+#: ../src/notebuffer.cpp:1584
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Exception occurred: {0}"
+msgid "Exception: %s"
+msgstr "Undantag inträffade: {0}"
+
+#. TRANSLATORS: %1% will be replaced by note title
+#: ../src/note.cpp:59
+#, fuzzy
+#| msgid "Really delete %1% note?"
+#| msgid_plural "Really delete %1% notes?"
+msgid "Really delete \"%1%\"?"
+msgstr "Verkligen ta bort %1% anteckning?"
+
 #. TRANSLATORS: %1% is number of notes
-#: ../src/note.cpp:74
+#: ../src/note.cpp:63
 msgid "Really delete %1% note?"
 msgid_plural "Really delete %1% notes?"
 msgstr[0] "Verkligen ta bort %1% anteckning?"
 msgstr[1] "Verkligen ta bort %1% anteckningar?"
 
-#: ../src/note.cpp:81
+#: ../src/note.cpp:70
 msgid "If you delete a note it is permanently lost."
 msgstr "Om du tar bort en anteckning försvinner den för alltid."
 
-#: ../src/note.cpp:117
+#: ../src/note.cpp:106
 msgid "Error saving note data."
 msgstr "Fel vid sparande av anteckningsdata."
 
-#: ../src/note.cpp:118
-msgid "An error occurred while saving your notes. Please check that you have sufficient disk space, and that 
you have appropriate rights on ~/.gnote. Error details can be found in ~/.gnote.log."
-msgstr "Ett fel inträffade när dina anteckningar sparades. Kontrollera att du har tillräckligt mycket 
diskutrymme och att du har lämpliga rättigheter på ~/.gnote. Mer information kan hittas i ~/.gnote.log."
+#: ../src/note.cpp:107
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "An error occurred while saving your notes. Please check that you have "
+#| "sufficient disk space, and that you have appropriate rights on ~/.gnote. "
+#| "Error details can be found in ~/.gnote.log."
+msgid ""
+"An error occurred while saving your notes. Please check that you have "
+"sufficient disk space, and that you have appropriate rights on ~/.local/"
+"share/gnote. Error details can be found in ~/.gnote.log."
+msgstr ""
+"Ett fel inträffade när dina anteckningar sparades. Kontrollera att du har "
+"tillräckligt mycket diskutrymme och att du har lämpliga rättigheter på ~/."
+"gnote. Mer information kan hittas i ~/.gnote.log."
+
+#: ../src/note.cpp:474
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Error saving icon"
+msgid "Error while saving: %s"
+msgstr "Fel vid sparandet av ikon"
+
+#: ../src/note.cpp:699
+msgid "Setting text content for closed notes not supported"
+msgstr ""
 
-#. New Note Template
-#. Translators: This is 'New Note' Template, not New 'Note Template'
-#: ../src/notemanager.cpp:112
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:323
+#: ../src/notemanagerbase.cpp:105 ../src/preferencesdialog.cpp:320
 msgid "New Note Template"
 msgstr "Ny anteckningsmall"
 
-#: ../src/notemanager.cpp:249
+#: ../src/notemanagerbase.cpp:359
+msgid "Describe your new note here."
+msgstr "Beskriv din nya anteckning här."
+
+#: ../src/notemanager.cpp:133
 msgid ""
-"<note-content xmlns:link=\"http://beatniksoftware.com/tomboy/link\";>Start Here\n"
+"<note-content xmlns:link=\"http://beatniksoftware.com/tomboy/link\";>Start "
+"Here\n"
 "\n"
 "<bold>Welcome to Gnote!</bold>\n"
 "\n"
 "Use this \"Start Here\" note to begin organizing your ideas and thoughts.\n"
 "\n"
-"You can create new notes to hold your ideas by selecting the \"Create New Note\" item from the Gnote menu 
in your GNOME Panel. Your note will be saved automatically.\n"
+"You can create new notes to hold your ideas by selecting the \"Create New "
+"Note\" item from the Gnote menu in your GNOME Panel. Your note will be saved "
+"automatically.\n"
 "\n"
-"Then organize the notes you create by linking related notes and ideas together!\n"
+"Then organize the notes you create by linking related notes and ideas "
+"together!\n"
 "\n"
-"We've created a note called <link:internal>Using Links in Gnote</link:internal>. Notice how each time we 
type <link:internal>Using Links in Gnote</link:internal> it automatically gets underlined? Click on the link 
to open the note.</note-content>"
+"We've created a note called <link:internal>Using Links in Gnote</link:"
+"internal>. Notice how each time we type <link:internal>Using Links in "
+"Gnote</link:internal> it automatically gets underlined? Click on the link "
+"to open the note.</note-content>"
 msgstr ""
-"<note-content xmlns:link=\"http://beatniksoftware.com/tomboy/link\";>Börja här\n"
+"<note-content xmlns:link=\"http://beatniksoftware.com/tomboy/link\";>Börja "
+"här\n"
 "\n"
 "<bold>Välkommen till Gnote!</bold>\n"
 "\n"
-"Använd anteckningen \"Börja här\" för att börja organisera dina idéer och tankar.\n"
+"Använd anteckningen \"Börja här\" för att börja organisera dina idéer och "
+"tankar.\n"
 "\n"
-"Du kan skapa nya anteckningar som innehåller dina idéer genom att välja \"Skapa ny anteckning\" från 
Gnote-menyn i din GNOME-panel. Din anteckning kommer att sparas automatiskt.\n"
+"Du kan skapa nya anteckningar som innehåller dina idéer genom att välja "
+"\"Skapa ny anteckning\" från Gnote-menyn i din GNOME-panel. Din anteckning "
+"kommer att sparas automatiskt.\n"
 "\n"
-"Organisera sedan anteckningarna som du skapar genom att länka relaterade anteckningar och idéer till 
varandra!\n"
+"Organisera sedan anteckningarna som du skapar genom att länka relaterade "
+"anteckningar och idéer till varandra!\n"
 "\n"
-"Vi har skapat en anteckning kallad <link:internal>Användning av länkar i Gnote</link:internal>. Observera 
att varje gång vi skriver <link:internal>Användning av länkar i Gnote</link:internal> så blir den automatiskt 
understruken? Klicka på länken för att öppna anteckningen.</note-content>"
+"Vi har skapat en anteckning kallad <link:internal>Användning av länkar i "
+"Gnote</link:internal>. Observera att varje gång vi skriver <link:"
+"internal>Användning av länkar i Gnote</link:internal> så blir den "
+"automatiskt understruken? Klicka på länken för att öppna anteckningen.</"
+"note-content>"
 
-#: ../src/notemanager.cpp:268
+#: ../src/notemanager.cpp:152
 msgid ""
 "<note-content>Using Links in Gnote\n"
 "\n"
-"Notes in Gnote can be linked together by highlighting text in the current note and clicking the 
<bold>Link</bold> button above in the toolbar. Doing so will create a new note and also underline the note's 
title in the current note.\n"
+"Notes in Gnote can be linked together by highlighting text in the current "
+"note and clicking the <bold>Link</bold> button above in the toolbar. Doing "
+"so will create a new note and also underline the note's title in the current "
+"note.\n"
 "\n"
-"Changing the title of a note will update links present in other notes. This prevents broken links from 
occurring when a note is renamed.\n"
+"Changing the title of a note will update links present in other notes. This "
+"prevents broken links from occurring when a note is renamed.\n"
 "\n"
-"Also, if you type the name of another note in your current note, it will automatically be linked for 
you.</note-content>"
+"Also, if you type the name of another note in your current note, it will "
+"automatically be linked for you.</note-content>"
 msgstr ""
 "<note-content>Användning av länkar i Gnote\n"
 "\n"
-"Anteckningar i Gnote kan länkas samman genom att markera text i den aktuella anteckningen och sedan klicka 
på knappen <bold>Länka</bold> ovanför i verktygsraden. Det innebär att en ny anteckning skapas samt att 
anteckningens titel kommer att understrykas i den aktuella anteckningen.\n"
+"Anteckningar i Gnote kan länkas samman genom att markera text i den aktuella "
+"anteckningen och sedan klicka på knappen <bold>Länka</bold> ovanför i "
+"verktygsfältet. Det innebär att en ny anteckning skapas samt att "
+"anteckningens titel kommer att understrykas i den aktuella anteckningen.\n"
 "\n"
-"Ändring av titeln för en anteckning kommer även att uppdatera de länkar som finns i andra anteckningar. 
Det här förhindrar att länkarna pekar fel när en anteckning byter namn.\n"
+"Ändring av titeln för en anteckning kommer även att uppdatera de länkar som "
+"finns i andra anteckningar. Det här förhindrar att länkarna pekar fel när "
+"en anteckning byter namn.\n"
 "\n"
-"Om du skriver in namnet på en annan anteckning i din aktuella anteckning, kommer den automatiskt att länkas 
åt dig.</note-content>"
+"Om du skriver in namnet på en annan anteckning i din aktuella anteckning, "
+"kommer den automatiskt att länkas åt dig.</note-content>"
 
 #. Attempt to find an existing Start Here note
-#: ../src/notemanager.cpp:283
-#: ../src/notemanager.cpp:336
+#: ../src/notemanager.cpp:167 ../src/notemanager.cpp:208
 msgid "Start Here"
 msgstr "Börja här"
 
-#: ../src/notemanager.cpp:289
+#: ../src/notemanager.cpp:173
 msgid "Using Links in Gnote"
 msgstr "Användning av länkar i Gnote"
 
-#: ../src/notemanager.cpp:666
-msgid "Describe your new note here."
-msgstr "Beskriv din nya anteckning här."
+#: ../src/notemanager.cpp:178
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Error printing note"
+msgid "Error creating start notes: %s"
+msgstr "Fel vid utskrift av anteckning"
 
-#: ../src/noterenamedialog.cpp:121
+#. TRANSLATORS: first %s is file, second is error
+#: ../src/notemanager.cpp:196
+#, c-format
+msgid "Error parsing note XML, skipping \"%s\": %s"
+msgstr ""
+
+#: ../src/noterenamedialog.cpp:123
 msgid "Rename Note Links?"
 msgstr "Byt namn på anteckningslänkar?"
 
-#: ../src/noterenamedialog.cpp:125
+#: ../src/noterenamedialog.cpp:127
 msgid "_Don't Rename Links"
 msgstr "Byt _inte namn på länkar"
 
-#: ../src/noterenamedialog.cpp:126
+#: ../src/noterenamedialog.cpp:128
 msgid "_Rename Links"
 msgstr "_Byt namn på länkar"
 
-#: ../src/noterenamedialog.cpp:127
+#: ../src/noterenamedialog.cpp:129
 msgid "Select All"
 msgstr "Markera allt"
 
-#: ../src/noterenamedialog.cpp:128
+#: ../src/noterenamedialog.cpp:130
 msgid "Select None"
 msgstr "Markera inget"
 
-#: ../src/noterenamedialog.cpp:129
+#: ../src/noterenamedialog.cpp:131
 msgid "Always show this _window"
 msgstr "Visa alltid _det här fönstret"
 
-#: ../src/noterenamedialog.cpp:130
+#: ../src/noterenamedialog.cpp:132
 msgid "Alwa_ys rename links"
 msgstr "Byt allt_id namn på länkar"
 
-#: ../src/noterenamedialog.cpp:132
+#: ../src/noterenamedialog.cpp:134
 msgid "Never rename _links"
 msgstr "Byt aldrig namn på _länkar"
 
-#: ../src/noterenamedialog.cpp:151
+#: ../src/noterenamedialog.cpp:152
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Rename links in other notes from \"<span underline=\"single\">%1</span>\" "
+#| "to\"<span underline=\"single\">%2</span>\"?\n"
+#| "\n"
+#| "If you do not rename the links, they will no longer link to anything."
 msgid ""
-"Rename links in other notes from \"<span underline=\"single\">%1</span>\" to\"<span 
underline=\"single\">%2</span>\"?\n"
+"Rename links in other notes from \"<span underline=\"single\">%1</span>\" to "
+"\"<span underline=\"single\">%2</span>\"?\n"
 "\n"
 "If you do not rename the links, they will no longer link to anything."
 msgstr ""
-"Byt namn på länkar i andra anteckningar från \"<span underline=\"single\">%1</span>\" till \"<span 
underline=\"single\">%2</span>\"?\n"
+"Byt namn på länkar i andra anteckningar från \"<span underline=\"single\">"
+"%1</span>\" till \"<span underline=\"single\">%2</span>\"?\n"
 "\n"
-"Om du inte byter namn på länkarna så kommer de inte längre att länka till någonting."
+"Om du inte byter namn på länkarna så kommer de inte längre att länka till "
+"någonting."
 
-#: ../src/noterenamedialog.cpp:184
+#: ../src/noterenamedialog.cpp:185
 msgid "Rename Links"
 msgstr "Byt namn på länkar"
 
-#: ../src/noterenamedialog.cpp:199
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:367
+#: ../src/noterenamedialog.cpp:200 ../src/synchronization/syncdialog.cpp:331
 msgid "Note Title"
 msgstr "Anteckningstitel"
 
-#: ../src/noterenamedialog.cpp:235
+#: ../src/noterenamedialog.cpp:237
 msgid "Ad_vanced"
 msgstr "A_vancerat"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:84
-msgid "Find in This Note"
-msgstr "Sök i den här anteckningen"
-
-#: ../src/notewindow.cpp:337
+#: ../src/notewindow.cpp:372
 msgid "_Link to New Note"
 msgstr "_Länka till ny anteckning"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:345
+#: ../src/notewindow.cpp:380
 msgid "Te_xt"
 msgstr "Te_xt"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:354
-msgid "_Find in This Note"
-msgstr "_Sök i den här anteckningen"
-
-#: ../src/notewindow.cpp:369
-msgid "Clos_e All Notes"
-msgstr "S_täng alla anteckningar"
-
-#: ../src/notewindow.cpp:404
-msgid "Search"
-msgstr "Sök"
-
-#: ../src/notewindow.cpp:408
-msgid "Search your notes (Ctrl-Shift-F)"
-msgstr "Sök i dina anteckningar (Ctrl-Skift-F)"
-
-# Hoppas detta är verbet...
-#: ../src/notewindow.cpp:418
-msgid "Link"
-msgstr "Länka"
-
-#: ../src/notewindow.cpp:424
-msgid "Link selected text to a new note (Ctrl-L)"
-msgstr "Länka markerad text till en ny anteckning (Ctrl-L)"
-
-#: ../src/notewindow.cpp:433
-msgid "_Text"
-msgstr "_Text"
-
-#: ../src/notewindow.cpp:439
+#: ../src/notewindow.cpp:417
 msgid "Set properties of text"
 msgstr "Ställ in textegenskaper"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:443
-msgid "T_ools"
-msgstr "_Verktyg"
+#: ../src/notewindow.cpp:421
+msgid "Is Important"
+msgstr ""
 
-#: ../src/notewindow.cpp:448
-msgid "Use tools on this note"
-msgstr "Använd verktyg på denna anteckning."
+#: ../src/notewindow.cpp:422
+msgid "Toggle notes presence in Important Notes notebook"
+msgstr ""
 
-#: ../src/notewindow.cpp:458
+#: ../src/notewindow.cpp:430 ../src/searchnoteswidget.cpp:144
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:147
+msgid "_Delete"
+msgstr "_Ta bort"
+
+#: ../src/notewindow.cpp:430
 msgid "Delete this note"
 msgstr "Ta bort denna anteckning"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:468
-#: ../src/synchronization/syncmanager.cpp:136
-msgid "Synchronize Notes"
-msgstr "Synkronisera anteckningar"
-
-#: ../src/notewindow.cpp:504
-msgid "This note is a template note. It determines the default content of regular notes, and will not show 
up in the note menu or search window."
-msgstr "Denna anteckning är en mallanteckning. Den bestämmer standardinnehållet för vanliga anteckningar och 
kommer inte att visas i anteckningsmenyn eller sökfönster."
+#: ../src/notewindow.cpp:446
+msgid ""
+"This note is a template note. It determines the default content of regular "
+"notes, and will not show up in the note menu or search window."
+msgstr ""
+"Denna anteckning är en mallanteckning. Den bestämmer standardinnehållet för "
+"vanliga anteckningar och kommer inte att visas i anteckningsmenyn eller "
+"sökfönster."
 
-#: ../src/notewindow.cpp:507
+#: ../src/notewindow.cpp:449
 msgid "Convert to regular note"
 msgstr "Konvertera till vanlig anteckning"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:510
+#: ../src/notewindow.cpp:452
 msgid "Save Si_ze"
 msgstr "Spara st_orlek"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:514
+#: ../src/notewindow.cpp:456
 msgid "Save Se_lection"
 msgstr "Spara ma_rkering"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:518
+#: ../src/notewindow.cpp:460
 msgid "Save _Title"
 msgstr "Spara _titel"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:606
-msgid "_Find..."
-msgstr "_Sök..."
-
-#: ../src/notewindow.cpp:614
-msgid "Find _Next"
-msgstr "Sök _nästa"
-
-#: ../src/notewindow.cpp:624
-msgid "Find _Previous"
-msgstr "Sök _föregående"
-
-#: ../src/notewindow.cpp:694
+#: ../src/notewindow.cpp:562 ../src/notewindow.cpp:1085
 msgid "Cannot create note"
 msgstr "Kan inte skapa anteckning"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:749
-msgid "_Next"
-msgstr "_Nästa"
-
-#: ../src/notewindow.cpp:750
-msgid "_Previous"
-msgstr "_Föregående"
-
-#: ../src/notewindow.cpp:763
-msgid "_Find:"
-msgstr "_Sök:"
+# Hoppas detta är verbet...
+#: ../src/notewindow.cpp:828
+#, fuzzy
+#| msgid "Link"
+msgid "_Link"
+msgstr "Länka"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:1205
+#: ../src/notewindow.cpp:829
 msgid "<b>_Bold</b>"
 msgstr "<b>_Fet</b>"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:1206
+#: ../src/notewindow.cpp:830
 msgid "<i>_Italic</i>"
 msgstr "<i>_Kursiv</i>"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:1207
+#: ../src/notewindow.cpp:831
 msgid "<s>_Strikeout</s>"
 msgstr "<s>_Genomstruken</s>"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:1209
+#: ../src/notewindow.cpp:833
 msgid "_Highlight"
 msgstr "_Markera"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:1211
+#: ../src/notewindow.cpp:835
 msgid "_Normal"
 msgstr "_Normal"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:1213
+#: ../src/notewindow.cpp:837
 msgid "Hu_ge"
 msgstr "_Enorm"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:1215
+#: ../src/notewindow.cpp:839
 msgid "_Large"
 msgstr "_Stor"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:1217
+#: ../src/notewindow.cpp:841
 msgid "S_mall"
 msgstr "_Liten"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:1219
+#: ../src/notewindow.cpp:843
 msgid "Bullets"
 msgstr "Punkter"
 
-#: ../src/notewindow.cpp:1222
-msgid "Increase Font Size"
-msgstr "Öka typsnittsstorlek"
-
-#: ../src/notewindow.cpp:1223
-msgid "Decrease Font Size"
-msgstr "Minska typsnittsstorlek"
-
-#: ../src/notewindow.cpp:1294
-msgid "Font Size"
-msgstr "Typsnittsstorlek"
-
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:119
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:121
 msgid "General"
 msgstr "Allmänt"
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:121
-msgid "Hotkeys"
-msgstr "Snabbtangenter"
+# Hoppas detta är verbet...
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:122
+#, fuzzy
+#| msgid "Link"
+msgid "Links"
+msgstr "Länka"
 
 #. TRANSLATORS: Addin category.
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:124
-#: ../src/sharp/addinstreemodel.cpp:147
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:125 ../src/sharp/addinstreemodel.cpp:164
 msgid "Synchronization"
 msgstr "Synkronisering"
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:126
-msgid "Add-ins"
-msgstr "Tillägg"
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:127
+msgid "Plugins"
+msgstr "Insticksmoduler"
 
-#. Status icon
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:228
-msgid "Use Status _Icon"
-msgstr "Använd status_ikon"
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:204
+#, c-format
+msgid "Plugin %s is absent"
+msgstr ""
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:241
+#. Open in new window
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:243
+#, fuzzy
+#| msgid "Always show this _window"
+msgid "Always _open notes in new window"
+msgstr "Visa alltid _det här fönstret"
+
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:256
 msgid "_Spell check while typing"
 msgstr "_Stavningskontroll när text skrivs in"
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:247
-msgid "Misspellings will be underlined in red, with correct spelling suggestions shown in the context menu."
-msgstr "Felstavningar kommer att strykas under i rött, och korrekta stavningsförslag visas i 
sammanhangsmenyn."
-
-#. WikiWords...
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:258
-msgid "Highlight _WikiWords"
-msgstr "Färgmarkera _WikiOrd"
-
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:264
-msgid "Enable this option to highlight words <b>ThatLookLikeThis</b>. Clicking the word will create a note 
with that name."
-msgstr "Aktivera detta alternativ för att färgmarkera ord <b>SomSerUtSomDetta</b>. Att klicka på ett sådant 
kommer att skapa en anteckning med dess namn."
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:257
+msgid ""
+"Misspellings will be underlined in red, with correct spelling suggestions "
+"shown in the context menu."
+msgstr ""
+"Felstavningar kommer att strykas under i rött, och korrekta stavningsförslag "
+"visas i sammanhangsmenyn."
 
 #. Auto bulleted list
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:271
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:267
 msgid "Enable auto-_bulleted lists"
 msgstr "Aktivera a_utomatiska punktlistor"
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:280
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:268
+msgid "Start new bulleted list by starting new line with character \"-\"."
+msgstr ""
+
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:277
 msgid "Use custom _font"
 msgstr "Använd anpassat _typsnitt"
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:297
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:295
 msgid "When renaming a linked note: "
 msgstr "När en länkad anteckning byter namn: "
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:302
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:299
 msgid "Ask me what to do"
 msgstr "Fråga mig vad som ska göras"
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:303
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:300
 msgid "Never rename links"
 msgstr "Byt aldrig namn på länkar"
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:304
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:301
 msgid "Always rename links"
 msgstr "Byt alltid namn på länkar"
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:326
-msgid "Use the new note template to specify the text that should be used when creating a new note."
-msgstr "Använd den nya anteckningsmallen för att ange texten som ska användas när en ny anteckning skapas."
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:321
+msgid ""
+"Use the new note template to specify the text that should be used when "
+"creating a new note."
+msgstr ""
+"Använd den nya anteckningsmallen för att ange texten som ska användas när en "
+"ny anteckning skapas."
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:334
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:326
 msgid "Open New Note Template"
 msgstr "Öppna ny anteckningsmall"
 
-#. Hotkeys...
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:396
-msgid "Listen for _Hotkeys"
-msgstr "Lyssna efter _snabbtangenter"
+#. internal links
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:383
+msgid "_Automatically link to notes"
+msgstr ""
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:403
-msgid "Hotkeys allow you to quickly access your notes from anywhere with a keypress. Example Hotkeys: 
<b>&lt;Control&gt;&lt;Shift&gt;F11</b>, <b>&lt;Alt&gt;N</b>"
-msgstr "Snabbtangenter låter dig snabbt få tillgång till dina anteckningar varifrån som helst. Exempel på 
snabbtangenter: <b>&lt;Control&gt;&lt;Shift&gt;F11</b>, <b>&lt;Alt&gt;N</b>"
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:384
+msgid "Enable this option to create a link when text matches note title."
+msgstr ""
 
-#. Show notes menu keybinding...
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:423
-msgid "Show notes _menu"
-msgstr "Visa antecknings_meny"
+#. URLs
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:390
+msgid "Create links for _URLs"
+msgstr ""
 
-#. Open Start Here keybinding...
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:440
-msgid "Open \"_Start Here\""
-msgstr "Öppna \"_Börja här\""
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:391
+msgid ""
+"Enable this option to create links for URLs. Clicking will open URL with "
+"appropriate program."
+msgstr ""
 
-#. Create new note keybinding...
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:456
-msgid "Create _new note"
-msgstr "Skapa _ny anteckning"
+#. WikiWords...
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:398
+msgid "Highlight _WikiWords"
+msgstr "Färgmarkera _WikiOrd"
 
-#. Open Search All Notes window keybinding...
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:472
-msgid "Open \"Search _All Notes\""
-msgstr "Öppna \"Sök i _alla anteckningar\""
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:399
+msgid ""
+"Enable this option to highlight words <b>ThatLookLikeThis</b>. Clicking the "
+"word will create a note with that name."
+msgstr ""
+"Aktivera detta alternativ för att färgmarkera ord <b>SomSerUtSomDetta</b>. "
+"Att klicka på ett sådant kommer att skapa en anteckning med dess namn."
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:509
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:431
 msgid "Ser_vice:"
 msgstr "T_jänst:"
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:565
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:1120
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:487 ../src/preferencesdialog.cpp:1117
 msgid "Not configurable"
 msgstr "Inte konfigurerbar"
 
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:514
+#, fuzzy
+#| msgid "Automatic Background Synchronization Timeout"
+msgid "Automatical background s_ync interval (minutes)"
+msgstr "Tidsgräns överstegs för automatisk bakgrundssynkronisering"
+
 #. "Advanced..." button to bring up extra sync config dialog
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:585
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:538
 msgid "_Advanced..."
 msgstr "_Avancerat..."
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:630
-msgid "The following add-ins are installed"
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:585
+#, fuzzy
+#| msgid "The following add-ins are installed"
+msgid "The following plugins are installed:"
 msgstr "Följande tillägg är installerade"
 
 #. TODO: In a future version, add in an "Install Add-ins..." button
 #. TODO: In a future version, add in a "Repositories..." button
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:661
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:620
 msgid "_Enable"
 msgstr "_Aktivera"
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:667
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:626
 msgid "_Disable"
 msgstr "_Inaktivera"
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:798
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:784
 msgid "Not Implemented"
 msgstr "Inte implementerad"
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:812
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:800
 msgid "%1% Preferences"
 msgstr "Inställningar för %1%"
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:953
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:935
 msgid "Choose Note Font"
 msgstr "Välj anteckningstypsnitt"
 
 #. Create dialog
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:1036
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:1033
 msgid "Other Synchronization Options"
 msgstr "Andra synkroniseringsalternativ"
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:1039
-msgid "When a conflict is detected between a local note and a note on the configured synchronization server:"
-msgstr "När en konflikt upptäcks mellan en lokal anteckning och en anteckning på den konfigurerade 
synkroniseringsservern:"
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:1036
+msgid ""
+"When a conflict is detected between a local note and a note on the "
+"configured synchronization server:"
+msgstr ""
+"När en konflikt upptäcks mellan en lokal anteckning och en anteckning på den "
+"konfigurerade synkroniseringsservern:"
 
 #. label.Xalign = 0;
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:1043
-msgid "Always ask me what to do."
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:1040
+#, fuzzy
+#| msgid "Always ask me what to do."
+msgid "Always ask me what to do"
 msgstr "Fråga mig vad som ska göras."
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:1047
-msgid "Rename my local note."
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:1044
+#, fuzzy
+#| msgid "Rename my local note."
+msgid "Rename my local note"
 msgstr "Byt namn på min lokala anteckning."
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:1051
-msgid "Replace my local note with the server's update."
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:1048
+#, fuzzy
+#| msgid "Replace my local note with the server's update."
+msgid "Replace my local note with the server's update"
 msgstr "Ersätt min lokal anteckning med serverns uppdatering."
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:1159
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:1150
 msgid "Are you sure?"
 msgstr "Är du säker?"
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:1160
-msgid "Clearing your synchronization settings is not recommended. You may be forced to synchronize all of 
your notes again when you save new settings."
-msgstr "Tömning av dina synkroniseringsinställningar rekommenderas inte. Du kan tvingas att synkronisera 
alla dina anteckningar igen när du sparar nya inställningar."
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:1151
+msgid ""
+"Clearing your synchronization settings is not recommended. You may be "
+"forced to synchronize all of your notes again when you save new settings."
+msgstr ""
+"Tömning av dina synkroniseringsinställningar rekommenderas inte. Du kan "
+"tvingas att synkronisera alla dina anteckningar igen när du sparar nya "
+"inställningar."
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:1169
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:1161
 msgid "Resetting Synchronization Settings"
 msgstr "Återställer synkroniseringsinställningar"
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:1170
-msgid "You have disabled the configured synchronization service. Your synchronization settings will now be 
cleared. You may be forced to synchronize all of your notes again when you save new settings."
-msgstr "Du har inaktiverat den konfigurerade synkroniseringstjänsten. Dina synkroniseringsinställningar 
kommer nu att tas bort. Du kan tvingas att synkronisera alla dina anteckningar igen när du sparar nya 
inställningar."
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:1162
+msgid ""
+"You have disabled the configured synchronization service. Your "
+"synchronization settings will now be cleared. You may be forced to "
+"synchronize all of your notes again when you save new settings."
+msgstr ""
+"Du har inaktiverat den konfigurerade synkroniseringstjänsten. Dina "
+"synkroniseringsinställningar kommer nu att tas bort. Du kan tvingas att "
+"synkronisera alla dina anteckningar igen när du sparar nya inställningar."
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:1236
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:1228
 msgid "Connection successful"
 msgstr "Anslutningen lyckades"
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:1237
-msgid "Gnote is ready to synchronize your notes. Would you like to synchronize them now?"
-msgstr "Gnote är redo att synkronisera dina anteckningar. Vill du synkronisera dem nu?"
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:1229
+msgid ""
+"Gnote is ready to synchronize your notes. Would you like to synchronize them "
+"now?"
+msgstr ""
+"Gnote är redo att synkronisera dina anteckningar. Vill du synkronisera dem "
+"nu?"
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:1260
-msgid "Please check your information and try again. The log file {0} may contain more information about the 
error."
-msgstr "Kontrollera din information och försök igen. Loggfilen {0} kan innehålla mer information om felet."
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:1253
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Please check your information and try again. The log file {0} may "
+#| "contain more information about the error."
+msgid ""
+"Please check your information and try again. The log file %1% may contain "
+"more information about the error."
+msgstr ""
+"Kontrollera din information och försök igen. Loggfilen {0} kan innehålla "
+"mer information om felet."
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:1267
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:1258
 msgid "Error connecting"
 msgstr "Fel vid anslutning"
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:1331
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:1321
 msgid "Version:"
 msgstr "Version:"
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:1336
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:1324
 msgid "Author:"
 msgstr "Upphovsman:"
 
-#: ../src/preferencesdialog.cpp:1342
+#: ../src/preferencesdialog.cpp:1329
 msgid "Copyright:"
 msgstr "Copyright:"
 
-#: ../src/recentchanges.cpp:93
-msgid "Search All Notes"
-msgstr "Sök i alla anteckningar"
+#: ../src/recentchanges.cpp:129
+msgid "All Notes"
+msgstr "Alla anteckningar"
 
-#: ../src/recentchanges.cpp:115
-msgid "_Search:"
-msgstr "_Sök:"
+#: ../src/recentchanges.cpp:135
+#, fuzzy
+#| msgid "_New"
+msgid "New"
+msgstr "_Ny"
+
+#: ../src/recentchanges.cpp:156
+msgid "Search"
+msgstr "Sök"
+
+#: ../src/recentchanges.cpp:197
+msgid "Find _Next"
+msgstr "Sök _nästa"
+
+#: ../src/recentchanges.cpp:205
+msgid "Find _Previous"
+msgstr "Sök _föregående"
 
-#: ../src/recentchanges.cpp:373
+#: ../src/recentchanges.cpp:673
+msgid "_Close"
+msgstr "S_täng"
+
+#: ../src/remotecontrolproxy.cpp:57
+#, c-format
+msgid "Failed to load D-Bus interface %s: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:137
+#, fuzzy
+#| msgid "_Open..."
+msgid "_Open"
+msgstr "_Öppna..."
+
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:140
+msgid "Open In New _Window"
+msgstr ""
+
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:150
+#, fuzzy
+#| msgid "User_name:"
+msgid "Re_name..."
+msgstr "Användar_namn:"
+
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:659
 msgid "Note"
 msgstr "Anteckning"
 
-#: ../src/recentchanges.cpp:395
-msgid "Last Changed"
-msgstr "Senast ändrad"
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:681
+msgid "Modified"
+msgstr ""
 
-#: ../src/recentchanges.cpp:580
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1000
+msgid "Notes"
+msgstr "Anteckningar"
+
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1019
+msgid ""
+"No results found in the selected notebook.\n"
+"Click here to search across all notes."
+msgstr ""
+"Inga resultat hittades i markerad anteckningsbok.\n"
+"Klicka här för att söka igenom alla anteckningar."
+
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1023
+msgid "Click here to search across all notebooks"
+msgstr "Klicka här för att söka igenom alla anteckningsböcker"
+
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1044
 msgid "Matches"
 msgstr "Träffar"
 
 #. TRANSLATORS: search found a match in note title
-#: ../src/recentchanges.cpp:634
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1096
 msgid "Title match"
 msgstr "Titelmatchning"
 
-#: ../src/recentchanges.cpp:638
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1100
 msgid "%1% match"
 msgid_plural "%1% matches"
 msgstr[0] "%1% träff"
 msgstr[1] "%1% träffar"
 
-#: ../src/recentchanges.cpp:652
-msgid "Total: %1% note"
-msgid_plural "Total: %1% notes"
-msgstr[0] "Totalt: %1% anteckning"
-msgstr[1] "Totalt: %1% anteckningar"
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1311
+msgid "_New"
+msgstr "_Ny"
 
-#: ../src/recentchanges.cpp:668
-msgid "Matches: %1% note"
-msgid_plural "Matches: %1% notes"
-msgstr[0] "Sökträffar: %1% anteckning"
-msgstr[1] "Sökträffar: %1% anteckningar"
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1340
+msgid "_Open Template Note"
+msgstr "_Öppna anteckningsmall"
 
-#: ../src/recentchanges.cpp:684
-msgid ""
-"No results found in the selected notebook.\n"
-"Click here to search across all notes."
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1351
+#, fuzzy
+#| msgid "_New"
+msgid "_New..."
+msgstr "_Ny"
+
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1487 ../src/searchnoteswidget.cpp:1500
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1511
+#, c-format
+msgid "Failed to parse setting %s (Value: %s):"
 msgstr ""
-"Inga resultat hittades i markerad anteckningsbok.\n"
-"Klicka här för att söka igenom alla anteckningar."
 
-#: ../src/recentchanges.cpp:688
-msgid "Click here to search across all notebooks"
-msgstr "Klicka här för att söka igenom alla anteckningsböcker"
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1488
+msgid "Expected format 'column:order'"
+msgstr ""
 
-#: ../src/recentchanges.cpp:863
-msgid "Notes"
-msgstr "Anteckningar"
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1501
+#, c-format
+msgid "Unrecognized column %s"
+msgstr ""
+
+#: ../src/searchnoteswidget.cpp:1512
+#, c-format
+msgid "Unrecognized order %s"
+msgstr ""
 
-#: ../src/sharp/addinstreemodel.cpp:93
+#: ../src/sharp/addinstreemodel.cpp:109
 msgid "Name"
 msgstr "Namn"
 
-#: ../src/sharp/addinstreemodel.cpp:105
+#: ../src/sharp/addinstreemodel.cpp:121
 msgid "Version"
 msgstr "Version"
 
 #. TRANSLATORS: Addin category.
-#: ../src/sharp/addinstreemodel.cpp:138
+#: ../src/sharp/addinstreemodel.cpp:155
 msgid "Formatting"
 msgstr "Formatering"
 
 #. TRANSLATORS: Addin category.
-#: ../src/sharp/addinstreemodel.cpp:141
+#: ../src/sharp/addinstreemodel.cpp:158
 msgid "Desktop integration"
 msgstr "Skrivbordsintegration"
 
 #. TRANSLATORS: Addin category.
-#: ../src/sharp/addinstreemodel.cpp:144
+#: ../src/sharp/addinstreemodel.cpp:161
 msgid "Tools"
 msgstr "Verktyg"
 
 #. TRANSLATORS: Addin category is unknown.
-#: ../src/sharp/addinstreemodel.cpp:151
+#: ../src/sharp/addinstreemodel.cpp:168
 msgid "Unknown"
 msgstr "Okänd"
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:110
+#: ../src/sharp/modulemanager.cpp:62
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Error saving icon"
+msgid "Error loading %s"
+msgstr "Fel vid sparandet av ikon"
+
+#: ../src/sharp/modulemanager.cpp:69
+#, c-format
+msgid "Error getting symbol dynamic_module_instanciate: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../src/sharp/xmlreader.cpp:195
+#, c-format
+msgid "XML error: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../src/sharp/xmlreader.cpp:195
+msgid "unknown parse error"
+msgstr ""
+
+#: ../src/sharp/xmlwriter.cpp:40
+msgid "%1% failed"
+msgstr ""
+
+#: ../src/sharp/xsltransform.cpp:67
+msgid "NULL stylesheet, please fill a bug"
+msgstr ""
+
+#: ../src/synchronization/filesystemsyncserver.cpp:369
+#, c-format
+msgid ""
+"Exception during server cleanup while committing. Server integrity is OK, "
+"but there may be some excess files floating around. Here's the error: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/synchronization/filesystemsyncserver.cpp:609
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Error connecting to the synchronization service. Please try again."
+msgid "Error deleting the old synchronization lock \"%s\": %s"
+msgstr "Fel vid anslutning till synkroniseringstjänsten. Försök igen."
+
+#: ../src/synchronization/fusesyncserviceaddin.cpp:115
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "This synchronization addin is not supported on your computer. Please make "
+#| "sure you have FUSE and {0} correctly installed and configured"
+msgid ""
+"This synchronization addin is not supported on your computer. Please make "
+"sure you have FUSE and %1% correctly installed and configured"
+msgstr ""
+"Det här synkroniseringstillägget stöds inte på din dator. Försäkra dig om "
+"att du har FUSE och {0} korrekt installerade och konfigurerade"
+
+#: ../src/synchronization/fusesyncserviceaddin.cpp:158
+msgid "Could not read testfile."
+msgstr "Kunde inte läsa testfilen. "
+
+#: ../src/synchronization/fusesyncserviceaddin.cpp:167
+msgid "Write test failed."
+msgstr "Skrivtestet misslyckades."
+
+#: ../src/synchronization/fusesyncserviceaddin.cpp:196
+msgid "Timeout connecting to server."
+msgstr "Tidsgränsen överstegs vid anslutning till server."
+
+#: ../src/synchronization/fusesyncserviceaddin.cpp:202
+msgid "Error connecting to server."
+msgstr "Fel vid anslutning till servern."
+
+#: ../src/synchronization/fusesyncserviceaddin.cpp:215
+msgid "FUSE could not be enabled."
+msgstr "FUSE kunde inte aktiveras."
+
+#: ../src/synchronization/fusesyncserviceaddin.cpp:246
+#, fuzzy
+#| msgid "An error ocurred while connecting to the specified server:"
+msgid "An error occurred while connecting to the specified server"
+msgstr "Ett fel inträffade vid anslutning till den angivna servern:"
+
+#. TRANSLATORS: %s is file
+#: ../src/synchronization/gnotesyncclient.cpp:165
+#, c-format
+msgid "Unparsable last-sync-date element in %s"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: %s is file
+#: ../src/synchronization/gnotesyncclient.cpp:175
+#, c-format
+msgid "Unparsable last-sync-rev element in %s"
+msgstr ""
+
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:64
 msgid "Note Conflict"
 msgstr "Anteckningskonflikt"
 
 #. Suggest renaming note by appending " (old)" to the existing title
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:115
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:69
 msgid " (old)"
 msgstr " (gammal)"
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:157
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:114
 msgid "Rename local note:"
 msgstr "Byt namn på lokal anteckning:"
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:164
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:121
 msgid "Update links in referencing notes"
 msgstr "Uppdatera länkar i refererande anteckningar"
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:171
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:127
 msgid "Overwrite local note"
 msgstr "Skriv över lokal anteckning"
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:175
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:131
 msgid "Always perform this action"
 msgstr "Genomför alltid den här åtgärden"
 
 #. Set initial dialog text
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:181
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:137
 msgid "Note conflict detected"
 msgstr "Anteckningskonflikt upptäcktes"
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:183
-msgid "The server version of \"%1%\" conflicts with your local note. What do you want to do with your local 
note?"
-msgstr "Serverversionen av \"%1%\" står i konflikt med din lokala anteckning. Vad vill du göra med din 
lokala anteckning?"
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:139
+msgid ""
+"The server version of \"%1%\" conflicts with your local note. What do you "
+"want to do with your local note?"
+msgstr ""
+"Serverversionen av \"%1%\" står i konflikt med din lokala anteckning. Vad "
+"vill du göra med din lokala anteckning?"
 
 #. Expander containing TreeView
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:337
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:296
 msgid "Details"
 msgstr "Detaljer"
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:374
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:338
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:531
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:483
 msgid "Acquiring sync lock..."
 msgstr "Tar över synkroniseringslås..."
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:534
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:486
 msgid "Committing changes..."
 msgstr "Verkställer ändringar..."
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:537
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:489
 msgid "Synchronizing Notes"
 msgstr "Synkroniserar anteckningar"
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:538
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:490
 msgid "Synchronizing your notes..."
 msgstr "Synkroniserar dina anteckningar..."
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:539
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:491
 msgid "This may take a while, kick back and enjoy!"
 msgstr "Det här kan ta en stund, luta dig tillbaka och njut!"
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:541
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:493
 msgid "Connecting to the server..."
 msgstr "Ansluter till servern..."
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:547
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:499
 msgid "Deleting notes off of the server..."
 msgstr "Tar bort anteckningar från servern..."
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:551
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:503
 msgid "Downloading new/updated notes..."
 msgstr "Hämtar nya/uppdaterade anteckningar..."
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:563
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:515
 msgid "Server Locked"
 msgstr "Servern är låst"
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:564
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:516
 msgid "Server is locked"
 msgstr "Servern är låst"
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:565
-msgid "One of your other computers is currently synchronizing. Please wait 2 minutes and try again."
-msgstr "En av dina andra datorer synkroniserar för tillfället. Vänta 2 minuter och försök igen."
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:517
+msgid ""
+"One of your other computers is currently synchronizing. Please wait 2 "
+"minutes and try again."
+msgstr ""
+"En av dina andra datorer synkroniserar för tillfället. Vänta 2 minuter och "
+"försök igen."
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:569
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:521
 msgid "Preparing to download updates from server..."
 msgstr "Förbereder att hämta uppdateringar från servern..."
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:572
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:524
 msgid "Preparing to upload updates to server..."
 msgstr "Förbereder för att skicka upp uppdateringar till servern..."
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:575
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:527
 msgid "Uploading notes to server..."
 msgstr "Skickar upp anteckningar till servern..."
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:578
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:530
 msgid "Synchronization Failed"
 msgstr "Synkroniseringen misslyckades"
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:579
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:531
 msgid "Failed to synchronize"
 msgstr "Misslyckades med att synkronisera"
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:580
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:532
 msgid "Could not synchronize notes. Check the details below and try again."
-msgstr "Kunde inte synkronisera anteckningar. Kontrollera detaljerna nedan och försök igen."
+msgstr ""
+"Kunde inte synkronisera anteckningar. Kontrollera detaljerna nedan och "
+"försök igen."
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:586
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:538
 msgid "Synchronization Complete"
 msgstr "Synkroniseringen är färdig"
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:587
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:539
 msgid "Synchronization is complete"
 msgstr "Synkroniseringen är färdig"
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:588
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:540
 msgid "%1% note updated."
 msgid_plural "%1% notes updated."
 msgstr[0] "%1% anteckning uppdaterad."
 msgstr[1] "%1% anteckningar uppdaterade."
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:589
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:541
 msgid "Your notes are now up to date."
 msgstr "Dina anteckningar är nu uppdaterade."
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:594
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:546
 msgid "Synchronization Canceled"
 msgstr "Synkroniseringen avbröts"
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:595
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:547
 msgid "Synchronization was canceled"
 msgstr "Synkroniseringen har avbrutits"
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:596
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:548
 msgid "You canceled the synchronization. You may close the window now."
 msgstr "Du avbröt synkroniseringen. Du kan stänga fönstret nu."
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:600
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:552
 msgid "Synchronization Not Configured"
 msgstr "Synkronisering är inte konfigurerad"
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:601
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:553
 msgid "Synchronization is not configured"
 msgstr "Synkronisering är inte konfigurerad"
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:602
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:554
 msgid "Please configure synchronization in the preferences dialog."
 msgstr "Konfigurera synkronisering i inställningsdialogrutan."
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:606
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:558
 msgid "Synchronization Service Error"
 msgstr "Fel i synkroniseringstjänsten"
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:607
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:559
 msgid "Service error"
 msgstr "Fel i tjänst"
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:608
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:560
 msgid "Error connecting to the synchronization service. Please try again."
 msgstr "Fel vid anslutning till synkroniseringstjänsten. Försök igen."
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:622
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:574
 msgid "Deleted locally"
 msgstr "Tar bort lokalt"
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:625
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:577
 msgid "Deleted from server"
 msgstr "Borttagen från servern"
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:628
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:580
 msgid "Updated"
 msgstr "Uppdaterad"
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:631
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:583
 msgid "Added"
 msgstr "Tillagd"
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:634
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:586
 msgid "Uploaded changes to server"
 msgstr "Skickade upp ändringar till servern"
 
-#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:637
+#: ../src/synchronization/syncdialog.cpp:589
 msgid "Uploaded new note to server"
 msgstr "Skickade upp ny anteckning till servern"
 
-#: ../src/synchronization/syncmanager.cpp:135
-msgid "_Tools"
-msgstr "Ver_ktyg"
+#: ../src/synchronization/syncmanager.cpp:66
+msgid "Synchronize Notes"
+msgstr "Synkronisera anteckningar"
 
-#: ../src/tray.cpp:54
-msgid "Take notes"
-msgstr "Skriv anteckningar"
+#: ../src/synchronization/syncmanager.cpp:85
+#: ../src/synchronization/syncmanager.cpp:102
+#: ../src/synchronization/syncmanager.cpp:575
+#, c-format
+msgid "Report a bug. Cast failed: %s"
+msgstr ""
 
-#: ../src/tray.cpp:164
-msgid " (new)"
-msgstr " (ny)"
+#: ../src/synchronization/syncmanager.cpp:148
+#, c-format
+msgid "Error cleaning up addin after synchronization: %s"
+msgstr ""
 
-#: ../src/tray.cpp:470
-msgid "_About Gnote"
-msgstr "_Om Gnote"
+#: ../src/synchronization/syncmanager.cpp:173
+#, c-format
+msgid "Exception while creating SyncServer: %s"
+msgstr ""
 
-#: ../src/utils.cpp:130
-msgid "The \"Gnote Manual\" could not be found. Please verify that your installation has been completed 
successfully."
-msgstr "\"Handbok för Gnote-anteckningar\" kunde inte hittas. Verifiera att din installation har 
färdigställts korrekt."
+#. top-level try
+#: ../src/synchronization/syncmanager.cpp:377
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "Saving configuration to the GNOME keyring failed with the following "
+#| "message:"
+msgid "Synchronization failed with the following exception: %s"
+msgstr ""
+"Sparning av konfiguration till GNOME-nyckelringen misslyckades med följande "
+"meddelande:"
+
+#: ../src/synchronization/syncutils.cpp:148
+#: ../src/synchronization/syncutils.cpp:180
+msgid "Could not enable FUSE"
+msgstr "Kunde inte aktivera FUSE"
+
+#: ../src/synchronization/syncutils.cpp:149
+#: ../src/synchronization/syncutils.cpp:181
+msgid ""
+"The FUSE module could not be loaded. Please check that it is installed "
+"properly and try again."
+msgstr ""
+"FUSE-modulen kunde inte läsas in. Kontrollera att den är korrekt installerad "
+"och försök igen."
+
+#: ../src/synchronization/syncutils.cpp:157
+msgid "Enable FUSE?"
+msgstr "Aktivera FUSE?"
 
-#: ../src/utils.cpp:138
+#. TODO: This message isn't entirely accurate.
+#. We should fix it.
+#: ../src/synchronization/syncutils.cpp:160
+msgid ""
+"The synchronization you've chosen requires the FUSE module to be loaded.\n"
+"\n"
+"To avoid getting this prompt in the future, you should load FUSE at "
+"startup. Add \"modprobe fuse\" to /etc/init.d/boot.local or \"fuse\" to /"
+"etc/modules."
+msgstr ""
+"Synkroniseringen som du har valt kräver att FUSE-modulen läses in.\n"
+"\n"
+"För att undvika att få den här prompten i framtiden bör du läsa in FUSE vid "
+"uppstart. Lägg till \"modprobe fuse\" till /etc/init.d/boot.local eller "
+"\"fuse\" till /etc/modules."
+
+#: ../src/utils.cpp:144
+msgid ""
+"The \"Gnote Manual\" could not be found. Please verify that your "
+"installation has been completed successfully."
+msgstr ""
+"\"Handbok för Gnote-anteckningar\" kunde inte hittas. Verifiera att din "
+"installation har färdigställts korrekt."
+
+#: ../src/utils.cpp:152
 msgid "Help not found"
 msgstr "Hjälp hittades inte"
 
-#: ../src/utils.cpp:171
+#: ../src/utils.cpp:185
 msgid "Cannot open location"
 msgstr "Kan inte öppna plats"
 
 #. TRANSLATORS: argument is time.
-#: ../src/utils.cpp:186
+#: ../src/utils.cpp:215
 msgid "Today, %1%"
 msgstr "Idag, %1%"
 
-#: ../src/utils.cpp:187
+#: ../src/utils.cpp:216
 msgid "Today"
 msgstr "Idag"
 
 #. TRANSLATORS: argument is time.
-#: ../src/utils.cpp:193
+#: ../src/utils.cpp:222
 msgid "Yesterday, %1%"
 msgstr "Igår, %1%"
 
-#: ../src/utils.cpp:194
+#: ../src/utils.cpp:223
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Igår"
 
-#. TRANSLATORS: 2 or more days ago, up to one week.
-#. First argument is number of days, second is time.
-#: ../src/utils.cpp:203
-msgid "%1% day ago, %2%"
-msgid_plural "%1% days ago, %2%"
-msgstr[0] "%1% dag sedan, %2%"
-msgstr[1] "%1% dagar sedan, %2%"
-
-#. TRANSLATORS: 2 or more days ago, up to one week.
-#. Argument is number of days.
-#: ../src/utils.cpp:209
-msgid "%1% day ago"
-msgid_plural "%1% days ago"
-msgstr[0] "%1% dag sedan"
-msgstr[1] "%1% dagar sedan"
-
 #. TRANSLATORS: argument is time.
-#: ../src/utils.cpp:217
+#: ../src/utils.cpp:229
 msgid "Tomorrow, %1%"
 msgstr "Imorgon, %1%"
 
-#: ../src/utils.cpp:218
+#: ../src/utils.cpp:230
 msgid "Tomorrow"
 msgstr "Imorgon"
 
-#. TRANSLATORS: In 2 or more days, up to one week.
-#. First argument is number of days, second is time.
-#: ../src/utils.cpp:227
-msgid "In %1% day, %2%"
-msgid_plural "In %1% days, %2%"
-msgstr[0] "Inom %1% dag, %2%"
-msgstr[1] "Inom %1% dagar, %2%"
-
-#. TRANSLATORS: In 2 or more days, up to one week.
-#. Argument is number of days.
-#: ../src/utils.cpp:233
-msgid "In %1% day"
-msgid_plural "In %1% days"
-msgstr[0] "Inom %1% dag"
-msgstr[1] "Inom %1% dagar"
-
-#: ../src/utils.cpp:244
+#. TRANSLATORS: date in current year.
+#: ../src/utils.cpp:234
+msgid "%b %d"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: first argument is date, second is time.
+#: ../src/utils.cpp:237 ../src/utils.cpp:249
+#, fuzzy
+#| msgid "In %1% day, %2%"
+#| msgid_plural "In %1% days, %2%"
+msgid "%1%, %2%"
+msgstr "Inom %1% dag, %2%"
+
+#: ../src/utils.cpp:242
 msgid "No Date"
 msgstr "Inget datum"
 
-#: ../src/watchers.cpp:210
+#. TRANSLATORS: date in other than current year.
+#: ../src/utils.cpp:246
+#, fuzzy
+#| msgid "%A, %B %d %Y"
+msgid "%b %d %Y"
+msgstr "%A, %d %B %Y"
+
+#: ../src/watchers.cpp:200
 msgid "(Untitled %1%)"
 msgstr "(Namnlös %1%)"
 
-#: ../src/watchers.cpp:245
-msgid "A note with the title <b>%1%</b> already exists. Please choose another name for this note before 
continuing."
-msgstr "En anteckning med titeln <b>%1%</b> finns redan. Välj ett annat namn för denna anteckning innan du 
fortsätter."
+#: ../src/watchers.cpp:231
+msgid ""
+"A note with the title <b>%1%</b> already exists. Please choose another name "
+"for this note before continuing."
+msgstr ""
+"En anteckning med titeln <b>%1%</b> finns redan. Välj ett annat namn för "
+"denna anteckning innan du fortsätter."
 
-#: ../src/watchers.cpp:259
+#: ../src/watchers.cpp:246
 msgid "Note title taken"
 msgstr "Anteckningstiteln är upptagen"
 
-#: ../src/watchers.cpp:593
+#: ../src/watchers.cpp:309
+msgid "Check spelling"
+msgstr ""
+
+#: ../src/watchers.cpp:310
+#, fuzzy
+#| msgid "Use tools on this note"
+msgid "Check spelling in this note"
+msgstr "Använd verktyg på denna anteckning."
+
+#: ../src/watchers.cpp:674
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "_Kopiera länkadress"
 
-#: ../src/watchers.cpp:599
+#: ../src/watchers.cpp:680
 msgid "_Open Link"
 msgstr "_Öppna länk"
 
+#~ msgid "Enable startup notes"
+#~ msgstr "Aktivera anteckningar vid uppstart"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If enabled, all notes that were open when Gnote quit will automatically "
+#~ "be reopened at startup."
+#~ msgstr ""
+#~ "Om aktiverad kommer alla anteckningar som var öppnade när Gnote "
+#~ "avslutades att öppnas igen vid nästa uppstart."
+
+#~ msgid "Saved horizontal position of Search window"
+#~ msgstr "Sparad horisontell position för sökfönstret"
+
+#~ msgid "Determines X coordinate of Search window; stored on Gnote exit."
+#~ msgstr "Bestämmer X-koordinaten för sökfönstret; lagras när Gnote avslutas."
+
+#~ msgid "Saved vertical position of Search window"
+#~ msgstr "Sparad vertikal position för sökfönstret"
+
+#~ msgid "Determines Y coordinate of Search window; stored on Gnote exit."
+#~ msgstr "Bestämmer Y-koordinaten för sökfönstret; lagras när Gnote avslutas."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Has affect only when started as an application. When set to TRUE, shows a "
+#~ "status icon. If set to FALSE, Search All Notes window is used as main "
+#~ "application window, closing which makes application to exit."
+#~ msgstr ""
+#~ "Har endast effekt när startad som ett program. När inställd till TRUE så "
+#~ "visas en statusikon. Om inställd till FALSE kommer Sök i alla "
+#~ "anteckningar-fönstret att användas som huvudfönster för programmet, "
+#~ "vilket gör att programmet avslutas om fönstret stängs."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The global keybinding for showing the Gnote applet's menu. The format "
+#~ "looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
+#~ "parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+#~ "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Den globala tangentmappningen för att öppna Gnotes panelprogramsmeny. "
+#~ "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+#~ "F1\". Läsaren är ganska öppen och tillåter stora och små bokstäver, "
+#~ "såvälsom förkortningar såsom \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". "
+#~ "Ställer du in alternativet till specialsträngen \"disabled\" så blir det "
+#~ "ingen tangentbordsbindning för denna handling."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The global keybinding for opening the \"Start Here\" note. The format "
+#~ "looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
+#~ "parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+#~ "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Den globala tangentmappningen för att öppna \"Börja Här\"-anteckningen. "
+#~ "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+#~ "F1\". Läsaren är ganska öppen och tillåter stora och små bokstäver, "
+#~ "såvälsom förkortningar såsom \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". "
+#~ "Ställer du in alternativet till specialsträngen \"disabled\" så blir det "
+#~ "ingen tangentbordsbindning för denna handling."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The global keybinding for creating and displaying a new Note. The format "
+#~ "looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
+#~ "parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+#~ "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Den globala tangentmappningen för att skapa och visa en ny anteckning. "
+#~ "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
+#~ "F1\". Läsaren är ganska öppen och tillåter stora och små bokstäver, "
+#~ "såvälsom förkortningar såsom \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". "
+#~ "Ställer du in alternativet till specialsträngen \"disabled\" så blir det "
+#~ "ingen tangentbordsbindning för denna handling."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The global keybinding for opening the Note Search dialog. The format "
+#~ "looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
+#~ "parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+#~ "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Den globala tangentmappningen för att öppna Sök-dialogen. Formatet ser ut "
+#~ "som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Läsaren "
+#~ "är ganska öppen och tillåter stora och små bokstäver, såvälsom "
+#~ "förkortningar såsom \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Ställer du in "
+#~ "alternativet till specialsträngen \"disabled\" så blir det ingen "
+#~ "tangentbordsbindning för denna handling."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The global keybinding for opening the Recent Changes dialog. The format "
+#~ "looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
+#~ "parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
+#~ "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set "
+#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Den globala tangentmappningen för att öppna \"Senaste ändringar\"-"
+#~ "dialogen. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;"
+#~ "&lt;Alt&gt;F1\". Läsaren är ganska öppen och tillåter stora och små "
+#~ "bokstäver, såvälsom förkortningar såsom \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;"
+#~ "\". Ställer du in alternativet till specialsträngen \"disabled\" så blir "
+#~ "det ingen tangentbordsbindning för denna handling."
+
+#~ msgid "_File"
+#~ msgstr "_Arkiv"
+
+#~ msgid "Open the selected note"
+#~ msgstr "Öppna den valda anteckningen"
+
+#~ msgid "Delete the selected note"
+#~ msgstr "Ta bort den valda anteckningen"
+
+#~ msgid "Close this window"
+#~ msgstr "Stäng det här fönstret"
+
+#~ msgid "_Edit"
+#~ msgstr "R_edigera"
+
+#~ msgid "S_ynchronize Notes"
+#~ msgstr "S_ynkronisera anteckningar"
+
+#~ msgid "Start synchronizing notes"
+#~ msgstr "Starta synkronisering av anteckningar"
+
+#~ msgid "Cannot create new note"
+#~ msgstr "Kan inte skapa ny anteckning"
+
+#~ msgid "Type the name of the notebook you'd like to create."
+#~ msgstr "Ange namnet på anteckningsblocket du vill skapa."
+
+#~ msgid "Note_books"
+#~ msgstr "Antecknings_block"
+
+#~ msgid "Create a new note in this notebook"
+#~ msgstr "Skapa en ny anteckning i detta anteckningsblock"
+
+#~ msgid "Open this notebook's template note"
+#~ msgstr "Öppna anteckningsmallen för detta anteckningsblock"
+
+#~ msgid "Delete Note_book"
+#~ msgstr "Ta bort antecknings_block"
+
+#~ msgid "Delete the selected notebook"
+#~ msgstr "Ta bort det valda anteckningsblocket"
+
+#~ msgid "Find in This Note"
+#~ msgstr "Sök i den här anteckningen"
+
+#~ msgid "_Find in This Note"
+#~ msgstr "_Sök i den här anteckningen"
+
+#~ msgid "Clos_e All Notes"
+#~ msgstr "S_täng alla anteckningar"
+
+#~ msgid "Search your notes (Ctrl-Shift-F)"
+#~ msgstr "Sök i dina anteckningar (Ctrl-Skift-F)"
+
+#~ msgid "Link selected text to a new note (Ctrl-L)"
+#~ msgstr "Länka markerad text till en ny anteckning (Ctrl-L)"
+
+#~ msgid "_Text"
+#~ msgstr "_Text"
+
+#~ msgid "T_ools"
+#~ msgstr "_Verktyg"
+
+#~ msgid "_Find..."
+#~ msgstr "_Sök..."
+
+#~ msgid "_Next"
+#~ msgstr "_Nästa"
+
+#~ msgid "_Previous"
+#~ msgstr "_Föregående"
+
+#~ msgid "_Find:"
+#~ msgstr "_Sök:"
+
+#~ msgid "Increase Font Size"
+#~ msgstr "Öka typsnittsstorlek"
+
+#~ msgid "Decrease Font Size"
+#~ msgstr "Minska typsnittsstorlek"
+
+#~ msgid "Font Size"
+#~ msgstr "Typsnittsstorlek"
+
+#~ msgid "Hotkeys"
+#~ msgstr "Snabbtangenter"
+
+#~ msgid "Add-ins"
+#~ msgstr "Tillägg"
+
+#~ msgid "Use Status _Icon"
+#~ msgstr "Använd status_ikon"
+
+#~ msgid "Listen for _Hotkeys"
+#~ msgstr "Lyssna efter _snabbtangenter"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Hotkeys allow you to quickly access your notes from anywhere with a "
+#~ "keypress. Example Hotkeys: <b>&lt;Control&gt;&lt;Shift&gt;F11</b>, <b>&lt;"
+#~ "Alt&gt;N</b>"
+#~ msgstr ""
+#~ "Snabbtangenter låter dig snabbt få tillgång till dina anteckningar "
+#~ "varifrån som helst. Exempel på snabbtangenter: <b>&lt;Control&gt;&lt;"
+#~ "Shift&gt;F11</b>, <b>&lt;Alt&gt;N</b>"
+
+#~ msgid "Show notes _menu"
+#~ msgstr "Visa antecknings_meny"
+
+#~ msgid "Open \"_Start Here\""
+#~ msgstr "Öppna \"_Börja här\""
+
+#~ msgid "Create _new note"
+#~ msgstr "Skapa _ny anteckning"
+
+#~ msgid "Open \"Search _All Notes\""
+#~ msgstr "Öppna \"Sök i _alla anteckningar\""
+
+#~ msgid "_Search:"
+#~ msgstr "_Sök:"
+
+#~ msgid "Last Changed"
+#~ msgstr "Senast ändrad"
+
+#~ msgid "Matches: %1% note"
+#~ msgid_plural "Matches: %1% notes"
+#~ msgstr[0] "Sökträffar: %1% anteckning"
+#~ msgstr[1] "Sökträffar: %1% anteckningar"
+
+#~ msgid "_Tools"
+#~ msgstr "Ver_ktyg"
+
+#~ msgid "Take notes"
+#~ msgstr "Skriv anteckningar"
+
+#~ msgid " (new)"
+#~ msgstr " (ny)"
+
+#~ msgid "_About Gnote"
+#~ msgstr "_Om Gnote"
+
+#~ msgid "%1% day ago, %2%"
+#~ msgid_plural "%1% days ago, %2%"
+#~ msgstr[0] "%1% dag sedan, %2%"
+#~ msgstr[1] "%1% dagar sedan, %2%"
+
+#~ msgid "%1% day ago"
+#~ msgid_plural "%1% days ago"
+#~ msgstr[0] "%1% dag sedan"
+#~ msgstr[1] "%1% dagar sedan"
+
+#~ msgid "In %1% day"
+#~ msgid_plural "In %1% days"
+#~ msgstr[0] "Inom %1% dag"
+#~ msgstr[1] "Inom %1% dagar"
+
 #~ msgid "Editing"
 #~ msgstr "Redigering"
 
@@ -1907,7 +3040,6 @@ msgstr "_Öppna länk"
 #~ msgstr "Hanteraren för \"note://\"-url:er"
 
 #~ msgid "Really delete this note?"
-
 #~ msgid_plural "Really delete these %1% notes?"
 #~ msgstr[0] "Verkligen ta bort denna anteckning?"
 #~ msgstr[1] "Verkligen ta bort dessa %1% anteckningar?"
@@ -1924,9 +3056,6 @@ msgstr "_Öppna länk"
 #~ msgid "Copyright © 2009 Hubert Figuiere"
 #~ msgstr "Copyright © 2009 Hubert Figuiere"
 
-#~ msgid "Gnote Notes"
-#~ msgstr "Gnote-anteckningar"
-
 #~ msgid "_Fixed Width"
 #~ msgstr "_Fast bredd"
 
@@ -2018,9 +3147,6 @@ msgstr "_Öppna länk"
 #~ msgid "Se_rver:"
 #~ msgstr "Se_rver:"
 
-#~ msgid "User_name:"
-#~ msgstr "Användar_namn:"
-
 #~ msgid "_Folder Path (optional):"
 #~ msgstr "_Mappsökväg (valfritt):"
 
@@ -2047,43 +3173,13 @@ msgstr "_Öppna länk"
 #~ msgid "Tasque"
 #~ msgstr "Tasque"
 
-#~ msgid "All"
-#~ msgstr "Alla"
-
 #~ msgid "--- Tasque is not running ---"
 #~ msgstr "--- Tasque är inte igång ---"
 
-#~ msgid "_URL:"
-#~ msgstr "_Url:"
-
-#~ msgid "_Password:"
-#~ msgstr "_Lösenord:"
-
-#~ msgid "URL, username, or password field is empty."
-#~ msgstr "Fältet för url, användarnamn eller lösenord är tomt."
-
 #~ msgid "WebDAV (wdfs FUSE)"
 #~ msgstr "WebDAV (wdfs FUSE)"
 
-#~ msgid ""
-#~ "There was an error connecting to the server. This may be caused by using "
-#~ "an incorrect user name and/or password."
-#~ msgstr ""
-#~ "Det inträffade ett fel vid anslutning till servern. Det kan ha orsakats "
-#~ "av ett felaktigt användarnamn och/eller lösenord."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Saving configuration to the GNOME keyring failed with the following "
-#~ "message:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Sparning av konfiguration till GNOME-nyckelringen misslyckades med "
-#~ "följande meddelande:"
-
-#~ msgid "_Window"
-#~ msgstr "_Fönster"
-
 #~ msgid "Really delete this {0} note?"
-
 #~ msgid_plural "Really delete these {0} notes?"
 #~ msgstr[0] "Verkligen ta bort {0} anteckning?"
 #~ msgstr[1] "Verkligen ta bort dessa {0} anteckningar?"
@@ -2188,57 +3284,6 @@ msgstr "_Öppna länk"
 #~ msgid "MMMM d yyyy"
 #~ msgstr "d MMMM yyyy"
 
-#~ msgid ""
-#~ "This synchronization addin is not supported on your computer. Please make "
-#~ "sure you have FUSE and {0} correctly installed and configured"
-#~ msgstr ""
-#~ "Det här synkroniseringstillägget stöds inte på din dator. Försäkra dig om "
-#~ "att du har FUSE och {0} korrekt installerade och konfigurerade"
-
-#~ msgid "Could not read testfile."
-#~ msgstr "Kunde inte läsa testfilen. "
-
-#~ msgid "Write test failed."
-#~ msgstr "Skrivtestet misslyckades."
-
-#~ msgid "Timeout connecting to server."
-#~ msgstr "Tidsgränsen överstegs vid anslutning till server."
-
-#~ msgid "Error connecting to server."
-#~ msgstr "Fel vid anslutning till servern."
-
-#~ msgid "FUSE could not be enabled."
-#~ msgstr "FUSE kunde inte aktiveras."
-
-#~ msgid "An error ocurred while connecting to the specified server:"
-#~ msgstr "Ett fel inträffade vid anslutning till den angivna servern:"
-
-#~ msgid "Could not enable FUSE"
-#~ msgstr "Kunde inte aktivera FUSE"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The FUSE module could not be loaded. Please check that it is installed "
-#~ "properly and try again."
-#~ msgstr ""
-#~ "FUSE-modulen kunde inte läsas in. Kontrollera att den är korrekt "
-#~ "installerad och försök igen."
-
-#~ msgid "Enable FUSE?"
-#~ msgstr "Aktivera FUSE?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The synchronization you've chosen requires the FUSE module to be loaded.\n"
-#~ "\n"
-#~ "To avoid getting this prompt in the future, you should load FUSE at "
-#~ "startup. Add \"modprobe fuse\" to /etc/init.d/boot.local or \"fuse\" to /"
-#~ "etc/modules."
-#~ msgstr ""
-#~ "Synkroniseringen som du har valt kräver att FUSE-modulen läses in.\n"
-#~ "\n"
-#~ "För att undvika att få den här prompten i framtiden bör du läsa in FUSE "
-#~ "vid uppstart. Lägg till \"modprobe fuse\" till /etc/init.d/boot.local "
-#~ "eller \"fuse\" till /etc/modules."
-
 #~ msgid "Add-in"
 #~ msgstr "Tillägg"
 
@@ -2320,9 +3365,6 @@ msgstr "_Öppna länk"
 #~ msgid "Whether to print a header in each page"
 #~ msgstr "Huruvida ett sidhuvud ska skrivas ut på varje sida"
 
-#~ msgid "Print Footer"
-#~ msgstr "Skriv ut sidfot"
-
 #~ msgid "Whether to print a footer in each page"
 #~ msgstr "Huruvida en sidfot ska skrivas ut på varje sida"
 
@@ -2434,7 +3476,6 @@ msgstr "_Öppna länk"
 #~ msgstr "Hög"
 
 #~ msgid "Total: {0} task"
-
 #~ msgid_plural "Total: {0} tasks"
 #~ msgstr[0] "Totalt: {0} uppgift"
 #~ msgstr[1] "Totalt: {0} uppgifter"
@@ -2555,15 +3596,9 @@ msgstr "_Öppna länk"
 #~ msgid "Some of the required add-ins were not found"
 #~ msgstr "Några av de nödvändiga tilläggen kunde inte hittas"
 
-#~ msgid "Installation failed"
-#~ msgstr "Installationen misslyckades"
-
 #~ msgid "Url"
 #~ msgstr "Url"
 
-#~ msgid "Exception occurred: {0}"
-#~ msgstr "Undantag inträffade: {0}"
-
 #~ msgid "MonoDevelop Package"
 #~ msgstr "MonoDevelop-paket"
 
@@ -2715,9 +3750,6 @@ msgstr "_Öppna länk"
 #~ "händelsehanterare. Minnesprofileraren heap-shot ({2}) kan hjälpa till att "
 #~ "identifiera läckande referenser."
 
-#~ msgid "Plugins"
-#~ msgstr "Insticksmoduler"
-
 #~ msgid "Written by:"
 #~ msgstr "Skrivet av:"
 
@@ -2780,15 +3812,9 @@ msgstr "_Öppna länk"
 #~ msgid "ToC"
 #~ msgstr "Innehåll"
 
-#~ msgid "Open Table of Contents"
-#~ msgstr "Öppna innehållsförteckning"
-
 #~ msgid "Open \"_Table of Contents\""
 #~ msgstr "Öppna \"_Innehållsförteckning\""
 
-#~ msgid "Table of Contents"
-#~ msgstr "Innehållsförteckning"
-
 #~ msgid "_Table of Contents"
 #~ msgstr "Innehålls_förteckning"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]