[gnome-boxes] Updated Traditional Chinese translation(Hong Kong and Taiwan)commit 0a74b99f8da5882b2f19303f8ee2851ba69a058d
Author: Cheng-Chia Tseng <pswo10680 gmail com>
Date:   Mon Feb 18 18:33:00 2013 +0800

    Updated Traditional Chinese translation(Hong Kong and Taiwan)

 po/zh_HK.po |  375 +++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 po/zh_TW.po |  375 +++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 2 files changed, 420 insertions(+), 330 deletions(-)
---
diff --git a/po/zh_HK.po b/po/zh_HK.po
index aa1a49a..4395e56 100644
--- a/po/zh_HK.po
+++ b/po/zh_HK.po
@@ -3,12 +3,13 @@
 # This file is distributed under the same license as the gnome-boxes package.
 # Cheng-Chia Tseng <pswo10680 gmail com>, 2012.
 #
+#: ../src/main.vala:15
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-boxes master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-01-28 09:54+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-28 09:54+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-18 18:32+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-18 18:32+0800\n"
 "Last-Translator: Cheng-Chia Tseng <pswo10680 gmail com>\n"
 "Language-Team: Chinese (Hong Kong) <community linuxhall org>\n"
 "Language: \n"
@@ -16,9 +17,10 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 #: ../data/gnome-boxes.desktop.in.in.h:1
-#: ../data/gnome-boxes-search-provider.ini.in.h:1 ../src/main.vala:95
+#: ../data/gnome-boxes-search-provider.ini.in.h:1 ../src/main.vala:73
 msgid "Boxes"
 msgstr "ææ"
 
@@ -82,39 +84,72 @@ msgstr "èçæåå"
 msgid "Window maximized state"
 msgstr "èçæååçæ"
 
-#: ../src/app.vala:108
+#: ../src/app.vala:137
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Cheng-Chia Tseng <pswo10680 gmail com>, 2012."
 
-#: ../src/app.vala:109
+#: ../src/app.vala:138
 msgid "A simple GNOME 3 application to access remote or virtual systems"
 msgstr "çæ GNOME 3 æççåïåååéçæèæçç"
 
-#: ../src/app.vala:121 ../src/topbar.vala:56
+#: ../src/app.vala:155 ../src/topbar.vala:56
 msgid "New"
 msgstr "æå"
 
-#: ../src/app.vala:126
+#: ../src/app.vala:160
 msgid "About Boxes"
 msgstr "éæææ"
 
-#: ../src/app.vala:127
+#: ../src/app.vala:161
 msgid "Quit"
 msgstr "éå"
 
-#: ../src/app.vala:726
+#: ../src/app.vala:213 ../src/main.vala:9
+msgid "Display version number"
+msgstr "éççæçè"
+
+#: ../src/app.vala:215
+msgid "Open in full screen"
+msgstr "äåèåéå"
+
+#: ../src/app.vala:216 ../src/main.vala:10
+msgid "Check virtualization capabilities"
+msgstr "ææèæåèå"
+
+#: ../src/app.vala:217
+msgid "Open box with UUID"
+msgstr "ä UUID éåäæ"
+
+#: ../src/app.vala:218
+msgid "Search term"
+msgstr "æåèè"
+
+#. A 'broker' is a virtual-machine manager (could be local or remote). Currently libvirt is the only one 
supported.
+#: ../src/app.vala:220
+msgid "URI to display, broker or installer media"
+msgstr "èéçççåïæåèçååé"
+
+#: ../src/app.vala:231
+msgid "- A simple application to access remote or virtual machines"
+msgstr "- åååéçæåæèææççææççå"
+
+#: ../src/app.vala:253
+msgid "Too many command line arguments specified.\n"
+msgstr "æåäåååäååæã\n"
+
+#: ../src/app.vala:811
 #, c-format
 msgid "Box '%s' has been deleted"
 msgstr "ã%sãäæååé"
 
-#: ../src/app.vala:727
+#: ../src/app.vala:812
 #, c-format
 msgid "%u box has been deleted"
 msgid_plural "%u boxes have been deleted"
 msgstr[0] "%u èäæååé"
 msgstr[1] "%u èäæååé"
 
-#: ../src/app.vala:811
+#: ../src/app.vala:896
 #, c-format
 msgid "Connection to '%s' failed"
 msgstr "ã%sãçéçåæ"
@@ -127,113 +162,127 @@ msgstr "æåèæèäç"
 msgid "(press Ctrl+Alt keys to ungrab)"
 msgstr "(æä Ctrl+Alt æéçååææå)"
 
+#: ../src/empty-boxes.vala:30
+msgid "No boxes found"
+msgstr "æäåäæ"
+
+#: ../src/empty-boxes.vala:37
+msgid "Create one using the button on the top left."
+msgstr "äçåäèçæéäåçäæã"
+
 #: ../src/installer-media.vala:91 ../src/properties.vala:73
 msgid "System"
 msgstr "çç"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:393 ../src/remote-machine.vala:52
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:116 ../src/remote-machine.vala:52
 msgid "Name"
 msgstr "åç"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:396
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:121 ../src/ovirt-machine.vala:58
 msgid "Virtualizer"
 msgstr "èæå"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:398 ../src/remote-machine.vala:55
-#: ../src/wizard.vala:398
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:123 ../src/ovirt-machine.vala:59
+#: ../src/remote-machine.vala:58 ../src/wizard.vala:400
 msgid "URI"
 msgstr "çå"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:405 ../src/libvirt-machine.vala:410
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:131
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:136
 msgid "Troubleshooting log"
 msgstr "çéæèèé"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:414
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:140
 msgid "Copy to clipboard"
 msgstr "èèååèç"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:429
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:155
 msgid "Save log"
 msgstr "ååèé"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:445
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:171
 #, c-format
 msgid "Error saving: %s"
 msgstr "ååæççéèï%s"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:467 ../src/remote-machine.vala:59
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:193 ../src/ovirt-machine.vala:63
+#: ../src/remote-machine.vala:62
 msgid "Protocol"
 msgstr "åå"
 
 #. Translators: This is the text on the button to select an iso for the cd
-#: ../src/libvirt-machine.vala:495 ../src/libvirt-machine.vala:537
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:221
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:263
 msgid "Select"
 msgstr "éå"
 
 #. Translators: empty is listed as the filename for a non-mounted CD
-#: ../src/libvirt-machine.vala:497 ../src/libvirt-machine.vala:538
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:223
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:264
 msgid "empty"
 msgstr "ç"
 
 #. Translators: Remove is the label on the button to remove an iso from a cdrom drive
-#: ../src/libvirt-machine.vala:500 ../src/libvirt-machine.vala:522
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:226
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:248
 msgid "Remove"
 msgstr "çé"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:506 ../src/wizard-source.vala:305
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:232 ../src/wizard-source.vala:305
 msgid "Select a device or ISO file"
 msgstr "éåèçæ ISO ææ"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:545
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:271
 msgid "CD/DVD"
 msgstr "CD/DVD"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:573 ../src/libvirt-machine.vala:590
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:299
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:316
 msgid "Add support to guest"
 msgstr "çåçååææ"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:575
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:301
 msgid "USB device support"
 msgstr "USB èçææ"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:592
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:318
 msgid "Smartcard support"
 msgstr "ææåææ"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:734
-msgid "When you force shutdown, the box may lose data."
-msgstr "çäåèéææïäæåèæéåèæã"
-
-#: ../src/libvirt-machine.vala:811 ../src/wizard.vala:434
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:383 ../src/wizard.vala:436
 msgid "Memory"
 msgstr "èæé"
 
-#. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
-#: ../src/libvirt-machine.vala:864
-#, c-format
-msgid "Restoring %s from disk"
-msgstr "æåççéå %s"
-
-#. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
-#: ../src/libvirt-machine.vala:867
-#, c-format
-msgid "Starting %s"
-msgstr "æååå %s"
-
-#: ../src/libvirt-machine.vala:909
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:466
 #, c-format
 msgid "Restart of '%s' is taking too long. Force it to shutdown?"
 msgstr "ã%sãçéæååæéééãæåèåèéæï"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:926
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:479
 #, c-format
 msgid "Changes require restart of '%s'. Attempt restart?"
 msgstr "èåéèã%sãéæååãèåéæååï"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:941
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:494
 msgid "Maximum Disk Size"
 msgstr "æåççåé"
 
+#: ../src/libvirt-machine.vala:426
+msgid "When you force shutdown, the box may lose data."
+msgstr "çäåèéææïäæåèæéåèæã"
+
+#. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
+#: ../src/libvirt-machine.vala:502
+#, c-format
+msgid "Restoring %s from disk"
+msgstr "æåççéå %s"
+
+#. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
+#: ../src/libvirt-machine.vala:505
+#, c-format
+msgid "Starting %s"
+msgstr "æååå %s"
+
 #. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
 #: ../src/machine.vala:126
 #, c-format
@@ -251,77 +300,73 @@ msgid "Saving..."
 msgstr "æåååâ"
 
 #. 3rd row
-#: ../src/machine.vala:549 ../src/unattended-installer.vala:250
+#: ../src/machine.vala:558 ../src/unattended-installer.vala:250
 #: ../src/unattended-installer.vala:359
 msgid "Password"
 msgstr "åç"
 
-#: ../src/main.vala:12
-msgid "Display version number"
-msgstr "éççæçè"
-
-#: ../src/main.vala:13
-msgid "Open in full screen"
-msgstr "äåèåéå"
-
-#: ../src/main.vala:14
-msgid "Check virtualization capabilities"
-msgstr "ææèæåèå"
-
-#: ../src/main.vala:15
-msgid "Open box with UUID"
-msgstr "ä UUID éåäæ"
-
-#. A 'broker' is a virtual-machine manager (could be local or remote). Currently libvirt is the only one 
supported.
-#: ../src/main.vala:17
-msgid "URI to display, broker or installer media"
-msgstr "èéçççåïæåèçååé"
-
-#: ../src/main.vala:22
-msgid "- A simple application to access remote or virtual machines"
-msgstr "- åååéçæåæèææççææççå"
-
-#: ../src/main.vala:44
-#, c-format
-msgid "Too many command line arguments specified.\n"
-msgstr "æåäåååäååæã\n"
-
 #. FIXME: add proper UI & docs
-#: ../src/main.vala:76
+#: ../src/main.vala:54
 #, c-format
 msgid "â The CPU is capable of virtualization: %s\n"
 msgstr "â CPU åæèæåçèåï%s\n"
 
-#: ../src/main.vala:77
+#: ../src/main.vala:55
 #, c-format
 msgid "â The KVM module is loaded: %s\n"
 msgstr "â KVM æçåèåï%s\n"
 
-#: ../src/main.vala:78
+#: ../src/main.vala:56
 #, c-format
 msgid "â Libvirt KVM guest available: %s\n"
 msgstr "â Libvirt KVM guest åçï %s\n"
 
-#: ../src/main.vala:79
+#: ../src/main.vala:57
 #, c-format
 msgid "â Boxes storage pool available: %s\n"
 msgstr "â Boxes èèæåçï%s\n"
 
-#: ../src/main.vala:83
+#: ../src/main.vala:61
 #, c-format
 msgid "â The SELinux context is default: %s\n"
 msgstr "â SELinux æåçéèåï%s\n"
 
-#: ../src/main.vala:87
+#: ../src/main.vala:65
 #, c-format
 msgid "Report bugs to <%s>.\n"
 msgstr "ååéèç <%s>ã\n"
 
-#: ../src/main.vala:88
+#: ../src/main.vala:66
 #, c-format
 msgid "%s home page: <%s>.\n"
 msgstr "%s ééï<%s>ã\n"
 
+#: ../src/notificationbar.vala:57
+#, c-format
+msgid "Not connected to %s"
+msgstr "æéæè %s"
+
+#: ../src/notificationbar.vala:57 ../src/notificationbar.vala:110
+msgid "Sign In"
+msgstr "çå"
+
+#: ../src/notificationbar.vala:75
+#, c-format
+msgid "Sign In to %s"
+msgstr "çå %s"
+
+#: ../src/notificationbar.vala:81
+msgid "_Username"
+msgstr "äçèåç(_U)"
+
+#: ../src/notificationbar.vala:96
+msgid "_Password"
+msgstr "åç(_P)"
+
+#: ../src/ovirt-broker.vala:64
+msgid "Connection to oVirt broker failed"
+msgstr "oVirt broker çéçåæ"
+
 #. Translators: The %s will be replaced with the name of the VM
 #: ../src/properties.vala:19
 #, c-format
@@ -365,32 +410,32 @@ msgstr "åèéæ"
 msgid "Pausing '%s' failed"
 msgstr "ã%sãçæååæ"
 
-#: ../src/spice-display.vala:255
+#: ../src/spice-display.vala:266
 msgid "Share clipboard"
 msgstr "åäåèç"
 
-#: ../src/spice-display.vala:261
+#: ../src/spice-display.vala:272
 msgid "Resize guest"
 msgstr "éæèæåçåå"
 
-#: ../src/spice-display.vala:270
+#: ../src/spice-display.vala:281
 msgid "Redirect new USB devices"
 msgstr "éæååæç USB èç"
 
-#: ../src/spice-display.vala:296
+#: ../src/spice-display.vala:307
 #, c-format
 msgid "Error connecting %s: %s"
 msgstr "éæå %s æççéèï%s"
 
-#: ../src/spice-display.vala:323 ../src/wizard.vala:251
+#: ../src/spice-display.vala:334 ../src/wizard.vala:251
 msgid "Invalid URI"
 msgstr "çæçå"
 
-#: ../src/spice-display.vala:333
+#: ../src/spice-display.vala:344
 msgid "The port must be specified once"
 msgstr "èéæååèæåäæ"
 
-#: ../src/spice-display.vala:342
+#: ../src/spice-display.vala:353
 msgid "Missing port in Spice URI"
 msgstr "Spice URI äéæéæå"
 
@@ -456,14 +501,6 @@ msgstr "çååçå"
 msgid "Downloading device drivers..."
 msgstr "æåäèèçéåçå..."
 
-#: ../src/util.vala:321
-msgid "yes"
-msgstr "æ"
-
-#: ../src/util.vala:321
-msgid "no"
-msgstr "å"
-
 #: ../src/util-app.vala:229
 #, c-format
 msgid ""
@@ -503,6 +540,14 @@ msgid ""
 "readable/writable"
 msgstr "%s ç libvirt äç GNOME Boxes èèæäçïäèçéåéäçèåèæåå"
 
+#: ../src/util.vala:321
+msgid "yes"
+msgstr "æ"
+
+#: ../src/util.vala:321
+msgid "no"
+msgstr "å"
+
 #. No guest caps or none compatible
 #. FIXME: Better error messsage than this please?
 #: ../src/vm-configurator.vala:440
@@ -514,18 +559,18 @@ msgid ""
 "An error occurred during installation preparation. Express Install disabled."
 msgstr "ååèæåæééåéèãåéåèååçã"
 
-#: ../src/vm-creator.vala:156
+#: ../src/vm-creator.vala:155
 msgid "Installing..."
 msgstr "æååèâ"
 
 #. Translators: We show 'Live' tag next or below the name of live OS media or box based on such media.
 #. http://en.wikipedia.org/wiki/Live_CD
-#: ../src/vm-creator.vala:160 ../src/wizard-source.vala:246
+#: ../src/vm-creator.vala:159 ../src/wizard-source.vala:246
 msgid "Live"
 msgstr "Live"
 
 #. This string is about automatic installation progress
-#: ../src/vm-creator.vala:245
+#: ../src/vm-creator.vala:244
 #, c-format
 msgid "%d%% Installed"
 msgid_plural "%d%% Installed"
@@ -536,6 +581,38 @@ msgstr[1] "ååè %d%%"
 msgid "Read-only"
 msgstr "åè"
 
+#: ../src/wizard-source.vala:119 ../src/wizard-source.vala:146
+msgid "Enter URL"
+msgstr "èåçå"
+
+#: ../src/wizard-source.vala:126
+msgid "Select a file"
+msgstr "éåææ"
+
+#: ../src/wizard-source.vala:163
+msgid ""
+"<b>Desktop Access</b>\n"
+"\n"
+"Will add boxes for all systems available from this account."
+msgstr ""
+"<b>æéåå</b>\n"
+"\n"
+"æçæåèææåççççååäæã"
+
+#: ../src/wizard-source.vala:255
+msgid "32-bit x86 system"
+msgstr "32 äå x86 çç"
+
+#: ../src/wizard-source.vala:256
+msgid "64-bit x86 system"
+msgstr "64 äå x86 çç"
+
+#. Translator comment: %s is name of vendor here (e.g Canonical Ltd or Red Hat Inc)
+#: ../src/wizard-source.vala:265
+#, c-format
+msgid " from %s"
+msgstr " äè %s"
+
 #: ../src/wizard.vala:100
 msgid "Box creation failed"
 msgstr "åçäæåæ"
@@ -556,65 +633,65 @@ msgstr "æåååäåäæã"
 msgid "Desktop Access"
 msgstr "æéåå"
 
-#: ../src/wizard.vala:263
+#: ../src/wizard.vala:265
 #, c-format
 msgid "Unsupported protocol '%s'"
 msgstr "æææçååã%sã"
 
-#: ../src/wizard.vala:269
+#: ../src/wizard.vala:271
 msgid "Unknown installer media"
 msgstr "æççåèçååé"
 
-#: ../src/wizard.vala:270
+#: ../src/wizard.vala:272
 msgid "Analyzing..."
 msgstr "æååæâ"
 
-#: ../src/wizard.vala:302
+#: ../src/wizard.vala:304
 msgid "Failed to analyze installer media. Corrupted or incomplete media?"
 msgstr "åèçååéåæåæãåéæåæåæææäåæï"
 
-#: ../src/wizard.vala:374
+#: ../src/wizard.vala:376
 msgid "Box setup failed"
 msgstr "äæèååæ"
 
-#: ../src/wizard.vala:388
+#: ../src/wizard.vala:390
 msgid "Will create a new box with the following properties:"
 msgstr "æääååæåçæäæï"
 
-#: ../src/wizard.vala:393
+#: ../src/wizard.vala:395
 msgid "Type"
 msgstr "éå"
 
-#: ../src/wizard.vala:396
+#: ../src/wizard.vala:398
 msgid "Host"
 msgstr "äæ"
 
-#: ../src/wizard.vala:407 ../src/wizard.vala:418
+#: ../src/wizard.vala:409 ../src/wizard.vala:420
 msgid "Port"
 msgstr "çå"
 
-#: ../src/wizard.vala:409
+#: ../src/wizard.vala:411
 msgid "TLS Port"
 msgstr "TLS çå"
 
-#: ../src/wizard.vala:423
+#: ../src/wizard.vala:425
 msgid "Will add boxes for all systems available from this account:"
 msgstr "æçæåèææåççççååäæï"
 
-#: ../src/wizard.vala:443
+#: ../src/wizard.vala:445
 msgid "Disk"
 msgstr "çç"
 
-#: ../src/wizard.vala:443
+#: ../src/wizard.vala:445
 #, c-format
 msgid "%s maximum"
 msgstr "%s æå"
 
-#: ../src/wizard.vala:533
+#: ../src/wizard.vala:535
 msgid "Introduction"
 msgstr "çä"
 
-#: ../src/wizard.vala:537
+#: ../src/wizard.vala:539
 msgid ""
 "Creating a Box will allow you to use another operating system directly from "
 "your existing login.\n"
@@ -626,38 +703,38 @@ msgstr ""
 "\n"
 "äåäéæè<b><i>ççä</i></b> ææçæåïæååçååäææéèç<b><i>èææ</i></b>ã"
 
-#: ../src/wizard.vala:549
+#: ../src/wizard.vala:551
 msgid "Source Selection"
 msgstr "äæéå"
 
-#: ../src/wizard.vala:550
+#: ../src/wizard.vala:552
 msgid "Insert operating system installation media or select a source below"
 msgstr "æåäæççåèåéïæåäæéåäæ"
 
-#: ../src/wizard.vala:560
+#: ../src/wizard.vala:562
 msgid ""
 "Any trademarks shown above are used merely for identification of software "
 "products you have already obtained and are the property of their respective "
 "owners."
 msgstr "äääæéççåæçåçääçäåååçèäçåèèäçïéäåæäçåææèçèçã"
 
-#: ../src/wizard.vala:573
+#: ../src/wizard.vala:575
 msgid "Preparation"
 msgstr "æå"
 
-#: ../src/wizard.vala:574
+#: ../src/wizard.vala:576
 msgid "Preparing to create new box"
 msgstr "æåæååçæäæ"
 
-#: ../src/wizard.vala:610
+#: ../src/wizard.vala:612
 msgid "Setup"
 msgstr "èç"
 
-#: ../src/wizard.vala:617
+#: ../src/wizard.vala:619
 msgid "Review"
 msgstr "æé"
 
-#: ../src/wizard.vala:628
+#: ../src/wizard.vala:630
 msgid ""
 "Virtualization extensions are unavailable on your system. Expect this box to "
 "be extremely slow. If your system is recent enough (made in or after 2008), "
@@ -665,62 +742,30 @@ msgid ""
 "enable them in your system's BIOS setup."
 msgstr "èæåæååèäèåäçççääçãåäéæéèäæåçåçæãåæäççççäåæ (2008 æäåèé)ïäçççååèæéäæååèïèäåèéèåäççç BIOS èçäåçååã"
 
-#: ../src/wizard.vala:643
+#: ../src/wizard.vala:645
 msgid "Create a Box"
 msgstr "åçäæ"
 
-#: ../src/wizard.vala:646
+#: ../src/wizard.vala:648
 msgid "_Cancel"
 msgstr "åæ(_C)"
 
-#: ../src/wizard.vala:655
+#: ../src/wizard.vala:657
 msgid "_Back"
 msgstr "èå(_B)"
 
-#: ../src/wizard.vala:662
+#: ../src/wizard.vala:664
 msgid "C_ontinue"
 msgstr "çç(_O)"
 
-#: ../src/wizard.vala:670
+#: ../src/wizard.vala:672
 msgid "C_reate"
 msgstr "åç(_R)"
 
-#: ../src/wizard.vala:754
+#: ../src/wizard.vala:756
 msgid "C_ustomize..."
 msgstr "èé(_U)â"
 
-#: ../src/wizard-source.vala:119 ../src/wizard-source.vala:146
-msgid "Enter URL"
-msgstr "èåçå"
-
-#: ../src/wizard-source.vala:126
-msgid "Select a file"
-msgstr "éåææ"
-
-#: ../src/wizard-source.vala:163
-msgid ""
-"<b>Desktop Access</b>\n"
-"\n"
-"Will add boxes for all systems available from this account."
-msgstr ""
-"<b>æéåå</b>\n"
-"\n"
-"æçæåèææåççççååäæã"
-
-#: ../src/wizard-source.vala:255
-msgid "32-bit x86 system"
-msgstr "32 äå x86 çç"
-
-#: ../src/wizard-source.vala:256
-msgid "64-bit x86 system"
-msgstr "64 äå x86 çç"
-
-#. Translator comment: %s is name of vendor here (e.g Canonical Ltd or Red Hat Inc)
-#: ../src/wizard-source.vala:265
-#, c-format
-msgid " from %s"
-msgstr " äè %s"
-
 #~ msgid "Fullscreen"
 #~ msgstr "åèå"
 
diff --git a/po/zh_TW.po b/po/zh_TW.po
index 8944bf4..c55796d 100644
--- a/po/zh_TW.po
+++ b/po/zh_TW.po
@@ -3,12 +3,13 @@
 # This file is distributed under the same license as the gnome-boxes package.
 # Cheng-Chia Tseng <pswo10680 gmail com>, 2012.
 #
+#: ../src/main.vala:15
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-boxes master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-01-28 09:54+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-27 22:24+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-18 18:32+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-16 20:34+0800\n"
 "Last-Translator: Cheng-Chia Tseng <pswo10680 gmail com>\n"
 "Language-Team: Chinese (Taiwan) <chinese-l10n googlegroups com>\n"
 "Language: \n"
@@ -16,9 +17,10 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 #: ../data/gnome-boxes.desktop.in.in.h:1
-#: ../data/gnome-boxes-search-provider.ini.in.h:1 ../src/main.vala:95
+#: ../data/gnome-boxes-search-provider.ini.in.h:1 ../src/main.vala:73
 msgid "Boxes"
 msgstr "ææ"
 
@@ -82,39 +84,72 @@ msgstr "èçæåå"
 msgid "Window maximized state"
 msgstr "èçæååçæ"
 
-#: ../src/app.vala:108
+#: ../src/app.vala:137
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Cheng-Chia Tseng <pswo10680 gmail com>, 2012."
 
-#: ../src/app.vala:109
+#: ../src/app.vala:138
 msgid "A simple GNOME 3 application to access remote or virtual systems"
 msgstr "çæ GNOME 3 æççåïåååéçæèæçç"
 
-#: ../src/app.vala:121 ../src/topbar.vala:56
+#: ../src/app.vala:155 ../src/topbar.vala:56
 msgid "New"
 msgstr "æå"
 
-#: ../src/app.vala:126
+#: ../src/app.vala:160
 msgid "About Boxes"
 msgstr "éæææ"
 
-#: ../src/app.vala:127
+#: ../src/app.vala:161
 msgid "Quit"
 msgstr "éå"
 
-#: ../src/app.vala:726
+#: ../src/app.vala:213 ../src/main.vala:9
+msgid "Display version number"
+msgstr "éççæçè"
+
+#: ../src/app.vala:215
+msgid "Open in full screen"
+msgstr "äåèåéå"
+
+#: ../src/app.vala:216 ../src/main.vala:10
+msgid "Check virtualization capabilities"
+msgstr "ææèæåèå"
+
+#: ../src/app.vala:217
+msgid "Open box with UUID"
+msgstr "ä UUID éåäæ"
+
+#: ../src/app.vala:218
+msgid "Search term"
+msgstr "æåèè"
+
+#. A 'broker' is a virtual-machine manager (could be local or remote). Currently libvirt is the only one 
supported.
+#: ../src/app.vala:220
+msgid "URI to display, broker or installer media"
+msgstr "èéçççåïæåèçååé"
+
+#: ../src/app.vala:231
+msgid "- A simple application to access remote or virtual machines"
+msgstr "- åååéçæåæèææççææççå"
+
+#: ../src/app.vala:253
+msgid "Too many command line arguments specified.\n"
+msgstr "æåäåååäååæã\n"
+
+#: ../src/app.vala:811
 #, c-format
 msgid "Box '%s' has been deleted"
 msgstr "ã%sãäæååé"
 
-#: ../src/app.vala:727
+#: ../src/app.vala:812
 #, c-format
 msgid "%u box has been deleted"
 msgid_plural "%u boxes have been deleted"
 msgstr[0] "%u èäæååé"
 msgstr[1] "%u èäæååé"
 
-#: ../src/app.vala:811
+#: ../src/app.vala:896
 #, c-format
 msgid "Connection to '%s' failed"
 msgstr "ã%sãçéçåæ"
@@ -127,113 +162,127 @@ msgstr "æåèæèäç"
 msgid "(press Ctrl+Alt keys to ungrab)"
 msgstr "(æä Ctrl+Alt æéçååææå)"
 
+#: ../src/empty-boxes.vala:30
+msgid "No boxes found"
+msgstr "æäåäæ"
+
+#: ../src/empty-boxes.vala:37
+msgid "Create one using the button on the top left."
+msgstr "äçåäèçæéäåçäæã"
+
 #: ../src/installer-media.vala:91 ../src/properties.vala:73
 msgid "System"
 msgstr "çç"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:393 ../src/remote-machine.vala:52
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:116 ../src/remote-machine.vala:52
 msgid "Name"
 msgstr "åç"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:396
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:121 ../src/ovirt-machine.vala:58
 msgid "Virtualizer"
 msgstr "èæå"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:398 ../src/remote-machine.vala:55
-#: ../src/wizard.vala:398
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:123 ../src/ovirt-machine.vala:59
+#: ../src/remote-machine.vala:58 ../src/wizard.vala:400
 msgid "URI"
 msgstr "çå"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:405 ../src/libvirt-machine.vala:410
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:131
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:136
 msgid "Troubleshooting log"
 msgstr "çéæèèé"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:414
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:140
 msgid "Copy to clipboard"
 msgstr "èèååèç"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:429
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:155
 msgid "Save log"
 msgstr "ååèé"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:445
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:171
 #, c-format
 msgid "Error saving: %s"
 msgstr "ååæççéèï%s"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:467 ../src/remote-machine.vala:59
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:193 ../src/ovirt-machine.vala:63
+#: ../src/remote-machine.vala:62
 msgid "Protocol"
 msgstr "åå"
 
 #. Translators: This is the text on the button to select an iso for the cd
-#: ../src/libvirt-machine.vala:495 ../src/libvirt-machine.vala:537
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:221
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:263
 msgid "Select"
 msgstr "éå"
 
 #. Translators: empty is listed as the filename for a non-mounted CD
-#: ../src/libvirt-machine.vala:497 ../src/libvirt-machine.vala:538
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:223
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:264
 msgid "empty"
 msgstr "ç"
 
 #. Translators: Remove is the label on the button to remove an iso from a cdrom drive
-#: ../src/libvirt-machine.vala:500 ../src/libvirt-machine.vala:522
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:226
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:248
 msgid "Remove"
 msgstr "çé"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:506 ../src/wizard-source.vala:305
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:232 ../src/wizard-source.vala:305
 msgid "Select a device or ISO file"
 msgstr "éåèçæ ISO ææ"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:545
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:271
 msgid "CD/DVD"
 msgstr "CD/DVD"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:573 ../src/libvirt-machine.vala:590
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:299
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:316
 msgid "Add support to guest"
 msgstr "çåçååææ"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:575
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:301
 msgid "USB device support"
 msgstr "USB èçææ"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:592
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:318
 msgid "Smartcard support"
 msgstr "ææåææ"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:734
-msgid "When you force shutdown, the box may lose data."
-msgstr "çæåèéææïäæåèæéåèæã"
-
-#: ../src/libvirt-machine.vala:811 ../src/wizard.vala:434
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:383 ../src/wizard.vala:436
 msgid "Memory"
 msgstr "èæé"
 
-#. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
-#: ../src/libvirt-machine.vala:864
-#, c-format
-msgid "Restoring %s from disk"
-msgstr "æåççéå %s"
-
-#. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
-#: ../src/libvirt-machine.vala:867
-#, c-format
-msgid "Starting %s"
-msgstr "æååå %s"
-
-#: ../src/libvirt-machine.vala:909
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:466
 #, c-format
 msgid "Restart of '%s' is taking too long. Force it to shutdown?"
 msgstr "ã%sãçéæååæéééãæåèåèéæï"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:926
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:479
 #, c-format
 msgid "Changes require restart of '%s'. Attempt restart?"
 msgstr "èåéèã%sãéæååãèåéæååï"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:941
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:494
 msgid "Maximum Disk Size"
 msgstr "æåççåé"
 
+#: ../src/libvirt-machine.vala:426
+msgid "When you force shutdown, the box may lose data."
+msgstr "çæåèéææïäæåèæéåèæã"
+
+#. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
+#: ../src/libvirt-machine.vala:502
+#, c-format
+msgid "Restoring %s from disk"
+msgstr "æåççéå %s"
+
+#. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
+#: ../src/libvirt-machine.vala:505
+#, c-format
+msgid "Starting %s"
+msgstr "æååå %s"
+
 #. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
 #: ../src/machine.vala:126
 #, c-format
@@ -251,77 +300,73 @@ msgid "Saving..."
 msgstr "æåååâ"
 
 #. 3rd row
-#: ../src/machine.vala:549 ../src/unattended-installer.vala:250
+#: ../src/machine.vala:558 ../src/unattended-installer.vala:250
 #: ../src/unattended-installer.vala:359
 msgid "Password"
 msgstr "åç"
 
-#: ../src/main.vala:12
-msgid "Display version number"
-msgstr "éççæçè"
-
-#: ../src/main.vala:13
-msgid "Open in full screen"
-msgstr "äåèåéå"
-
-#: ../src/main.vala:14
-msgid "Check virtualization capabilities"
-msgstr "ææèæåèå"
-
-#: ../src/main.vala:15
-msgid "Open box with UUID"
-msgstr "ä UUID éåäæ"
-
-#. A 'broker' is a virtual-machine manager (could be local or remote). Currently libvirt is the only one 
supported.
-#: ../src/main.vala:17
-msgid "URI to display, broker or installer media"
-msgstr "èéçççåïæåèçååé"
-
-#: ../src/main.vala:22
-msgid "- A simple application to access remote or virtual machines"
-msgstr "- åååéçæåæèææççææççå"
-
-#: ../src/main.vala:44
-#, c-format
-msgid "Too many command line arguments specified.\n"
-msgstr "æåäåååäååæã\n"
-
 #. FIXME: add proper UI & docs
-#: ../src/main.vala:76
+#: ../src/main.vala:54
 #, c-format
 msgid "â The CPU is capable of virtualization: %s\n"
 msgstr "â CPU åæèæåçèåï%s\n"
 
-#: ../src/main.vala:77
+#: ../src/main.vala:55
 #, c-format
 msgid "â The KVM module is loaded: %s\n"
 msgstr "â KVM æçåèåï%s\n"
 
-#: ../src/main.vala:78
+#: ../src/main.vala:56
 #, c-format
 msgid "â Libvirt KVM guest available: %s\n"
 msgstr "â Libvirt KVM guest åçï %s\n"
 
-#: ../src/main.vala:79
+#: ../src/main.vala:57
 #, c-format
 msgid "â Boxes storage pool available: %s\n"
 msgstr "â Boxes èèæåçï%s\n"
 
-#: ../src/main.vala:83
+#: ../src/main.vala:61
 #, c-format
 msgid "â The SELinux context is default: %s\n"
 msgstr "â SELinux æåçéèåï%s\n"
 
-#: ../src/main.vala:87
+#: ../src/main.vala:65
 #, c-format
 msgid "Report bugs to <%s>.\n"
 msgstr "ååéèç <%s>ã\n"
 
-#: ../src/main.vala:88
+#: ../src/main.vala:66
 #, c-format
 msgid "%s home page: <%s>.\n"
 msgstr "%s ééï<%s>ã\n"
 
+#: ../src/notificationbar.vala:57
+#, c-format
+msgid "Not connected to %s"
+msgstr "æéæè %s"
+
+#: ../src/notificationbar.vala:57 ../src/notificationbar.vala:110
+msgid "Sign In"
+msgstr "çå"
+
+#: ../src/notificationbar.vala:75
+#, c-format
+msgid "Sign In to %s"
+msgstr "çå %s"
+
+#: ../src/notificationbar.vala:81
+msgid "_Username"
+msgstr "äçèåç(_U)"
+
+#: ../src/notificationbar.vala:96
+msgid "_Password"
+msgstr "åç(_P)"
+
+#: ../src/ovirt-broker.vala:64
+msgid "Connection to oVirt broker failed"
+msgstr "oVirt broker çéçåæ"
+
 #. Translators: The %s will be replaced with the name of the VM
 #: ../src/properties.vala:19
 #, c-format
@@ -365,32 +410,32 @@ msgstr "åèéæ"
 msgid "Pausing '%s' failed"
 msgstr "ã%sãçæååæ"
 
-#: ../src/spice-display.vala:255
+#: ../src/spice-display.vala:266
 msgid "Share clipboard"
 msgstr "åäåèç"
 
-#: ../src/spice-display.vala:261
+#: ../src/spice-display.vala:272
 msgid "Resize guest"
 msgstr "éæèæåçåå"
 
-#: ../src/spice-display.vala:270
+#: ../src/spice-display.vala:281
 msgid "Redirect new USB devices"
 msgstr "éæååæç USB èç"
 
-#: ../src/spice-display.vala:296
+#: ../src/spice-display.vala:307
 #, c-format
 msgid "Error connecting %s: %s"
 msgstr "éæå %s æççéèï%s"
 
-#: ../src/spice-display.vala:323 ../src/wizard.vala:251
+#: ../src/spice-display.vala:334 ../src/wizard.vala:251
 msgid "Invalid URI"
 msgstr "çæçå"
 
-#: ../src/spice-display.vala:333
+#: ../src/spice-display.vala:344
 msgid "The port must be specified once"
 msgstr "èéæååèæåäæ"
 
-#: ../src/spice-display.vala:342
+#: ../src/spice-display.vala:353
 msgid "Missing port in Spice URI"
 msgstr "Spice URI äéæéæå"
 
@@ -456,14 +501,6 @@ msgstr "çåéé"
 msgid "Downloading device drivers..."
 msgstr "æåäèèçéåçå..."
 
-#: ../src/util.vala:321
-msgid "yes"
-msgstr "æ"
-
-#: ../src/util.vala:321
-msgid "no"
-msgstr "å"
-
 #: ../src/util-app.vala:229
 #, c-format
 msgid ""
@@ -506,6 +543,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "%s ç libvirt äç GNOME Boxes èèæäçïäèçéåéäçèåèæåå"
 
+#: ../src/util.vala:321
+msgid "yes"
+msgstr "æ"
+
+#: ../src/util.vala:321
+msgid "no"
+msgstr "å"
+
 #. No guest caps or none compatible
 #. FIXME: Better error messsage than this please?
 #: ../src/vm-configurator.vala:440
@@ -517,18 +562,18 @@ msgid ""
 "An error occurred during installation preparation. Express Install disabled."
 msgstr "ååèæåæééåéèãåéåèååçã"
 
-#: ../src/vm-creator.vala:156
+#: ../src/vm-creator.vala:155
 msgid "Installing..."
 msgstr "æååèâ"
 
 #. Translators: We show 'Live' tag next or below the name of live OS media or box based on such media.
 #. http://en.wikipedia.org/wiki/Live_CD
-#: ../src/vm-creator.vala:160 ../src/wizard-source.vala:246
+#: ../src/vm-creator.vala:159 ../src/wizard-source.vala:246
 msgid "Live"
 msgstr "Live"
 
 #. This string is about automatic installation progress
-#: ../src/vm-creator.vala:245
+#: ../src/vm-creator.vala:244
 #, c-format
 msgid "%d%% Installed"
 msgid_plural "%d%% Installed"
@@ -539,6 +584,38 @@ msgstr[1] "ååè %d%%"
 msgid "Read-only"
 msgstr "åè"
 
+#: ../src/wizard-source.vala:119 ../src/wizard-source.vala:146
+msgid "Enter URL"
+msgstr "èåçå"
+
+#: ../src/wizard-source.vala:126
+msgid "Select a file"
+msgstr "éåææ"
+
+#: ../src/wizard-source.vala:163
+msgid ""
+"<b>Desktop Access</b>\n"
+"\n"
+"Will add boxes for all systems available from this account."
+msgstr ""
+"<b>æéåå</b>\n"
+"\n"
+"æçæåèææåççççååäæã"
+
+#: ../src/wizard-source.vala:255
+msgid "32-bit x86 system"
+msgstr "32 äå x86 çç"
+
+#: ../src/wizard-source.vala:256
+msgid "64-bit x86 system"
+msgstr "64 äå x86 çç"
+
+#. Translator comment: %s is name of vendor here (e.g Canonical Ltd or Red Hat Inc)
+#: ../src/wizard-source.vala:265
+#, c-format
+msgid " from %s"
+msgstr " äè %s"
+
 #: ../src/wizard.vala:100
 msgid "Box creation failed"
 msgstr "åçäæåæ"
@@ -559,65 +636,65 @@ msgstr "æåååäåäæã"
 msgid "Desktop Access"
 msgstr "æéåå"
 
-#: ../src/wizard.vala:263
+#: ../src/wizard.vala:265
 #, c-format
 msgid "Unsupported protocol '%s'"
 msgstr "æææçååã%sã"
 
-#: ../src/wizard.vala:269
+#: ../src/wizard.vala:271
 msgid "Unknown installer media"
 msgstr "æççåèçååé"
 
-#: ../src/wizard.vala:270
+#: ../src/wizard.vala:272
 msgid "Analyzing..."
 msgstr "æååæâ"
 
-#: ../src/wizard.vala:302
+#: ../src/wizard.vala:304
 msgid "Failed to analyze installer media. Corrupted or incomplete media?"
 msgstr "åèçååéåæåæãåéæåæåæææäåæï"
 
-#: ../src/wizard.vala:374
+#: ../src/wizard.vala:376
 msgid "Box setup failed"
 msgstr "äæèååæ"
 
-#: ../src/wizard.vala:388
+#: ../src/wizard.vala:390
 msgid "Will create a new box with the following properties:"
 msgstr "æääååæåçæäæï"
 
-#: ../src/wizard.vala:393
+#: ../src/wizard.vala:395
 msgid "Type"
 msgstr "éå"
 
-#: ../src/wizard.vala:396
+#: ../src/wizard.vala:398
 msgid "Host"
 msgstr "äæ"
 
-#: ../src/wizard.vala:407 ../src/wizard.vala:418
+#: ../src/wizard.vala:409 ../src/wizard.vala:420
 msgid "Port"
 msgstr "çå"
 
-#: ../src/wizard.vala:409
+#: ../src/wizard.vala:411
 msgid "TLS Port"
 msgstr "TLS çå"
 
-#: ../src/wizard.vala:423
+#: ../src/wizard.vala:425
 msgid "Will add boxes for all systems available from this account:"
 msgstr "æçæåèææåççççååäæï"
 
-#: ../src/wizard.vala:443
+#: ../src/wizard.vala:445
 msgid "Disk"
 msgstr "çç"
 
-#: ../src/wizard.vala:443
+#: ../src/wizard.vala:445
 #, c-format
 msgid "%s maximum"
 msgstr "%s æå"
 
-#: ../src/wizard.vala:533
+#: ../src/wizard.vala:535
 msgid "Introduction"
 msgstr "çä"
 
-#: ../src/wizard.vala:537
+#: ../src/wizard.vala:539
 msgid ""
 "Creating a Box will allow you to use another operating system directly from "
 "your existing login.\n"
@@ -630,15 +707,15 @@ msgstr ""
 "æåäéæè<b><i>çèä</i></b> ææçæåïæååçååæææéèç<b><i>è"
 "ææ</i></b>ã"
 
-#: ../src/wizard.vala:549
+#: ../src/wizard.vala:551
 msgid "Source Selection"
 msgstr "äæéå"
 
-#: ../src/wizard.vala:550
+#: ../src/wizard.vala:552
 msgid "Insert operating system installation media or select a source below"
 msgstr "æåäæççåèåéïæåäæéåäæ"
 
-#: ../src/wizard.vala:560
+#: ../src/wizard.vala:562
 msgid ""
 "Any trademarks shown above are used merely for identification of software "
 "products you have already obtained and are the property of their respective "
@@ -647,23 +724,23 @@ msgstr ""
 "äääæéççåæçåçääçæåååçèéçåèèäçïéäåæäçåææ"
 "èçèçã"
 
-#: ../src/wizard.vala:573
+#: ../src/wizard.vala:575
 msgid "Preparation"
 msgstr "æå"
 
-#: ../src/wizard.vala:574
+#: ../src/wizard.vala:576
 msgid "Preparing to create new box"
 msgstr "æåæååçæäæ"
 
-#: ../src/wizard.vala:610
+#: ../src/wizard.vala:612
 msgid "Setup"
 msgstr "èç"
 
-#: ../src/wizard.vala:617
+#: ../src/wizard.vala:619
 msgid "Review"
 msgstr "æé"
 
-#: ../src/wizard.vala:628
+#: ../src/wizard.vala:630
 msgid ""
 "Virtualization extensions are unavailable on your system. Expect this box to "
 "be extremely slow. If your system is recent enough (made in or after 2008), "
@@ -674,62 +751,30 @@ msgstr ""
 "çéåæ (2008 æäåèé)ïæçççååèæéäæååèïèæåèéèåæç"
 "çç BIOS èçäåçååã"
 
-#: ../src/wizard.vala:643
+#: ../src/wizard.vala:645
 msgid "Create a Box"
 msgstr "åçäæ"
 
-#: ../src/wizard.vala:646
+#: ../src/wizard.vala:648
 msgid "_Cancel"
 msgstr "åæ(_C)"
 
-#: ../src/wizard.vala:655
+#: ../src/wizard.vala:657
 msgid "_Back"
 msgstr "èå(_B)"
 
-#: ../src/wizard.vala:662
+#: ../src/wizard.vala:664
 msgid "C_ontinue"
 msgstr "çç(_O)"
 
-#: ../src/wizard.vala:670
+#: ../src/wizard.vala:672
 msgid "C_reate"
 msgstr "åç(_R)"
 
-#: ../src/wizard.vala:754
+#: ../src/wizard.vala:756
 msgid "C_ustomize..."
 msgstr "èè(_U)â"
 
-#: ../src/wizard-source.vala:119 ../src/wizard-source.vala:146
-msgid "Enter URL"
-msgstr "èåçå"
-
-#: ../src/wizard-source.vala:126
-msgid "Select a file"
-msgstr "éåææ"
-
-#: ../src/wizard-source.vala:163
-msgid ""
-"<b>Desktop Access</b>\n"
-"\n"
-"Will add boxes for all systems available from this account."
-msgstr ""
-"<b>æéåå</b>\n"
-"\n"
-"æçæåèææåççççååäæã"
-
-#: ../src/wizard-source.vala:255
-msgid "32-bit x86 system"
-msgstr "32 äå x86 çç"
-
-#: ../src/wizard-source.vala:256
-msgid "64-bit x86 system"
-msgstr "64 äå x86 çç"
-
-#. Translator comment: %s is name of vendor here (e.g Canonical Ltd or Red Hat Inc)
-#: ../src/wizard-source.vala:265
-#, c-format
-msgid " from %s"
-msgstr " äè %s"
-
 #~ msgid "Fullscreen"
 #~ msgstr "åèå"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]