[baobab] Updated Uyghur translationcommit b9e6c9ad5d3322ebf5bd14ed80022f6a3bf44ac9
Author: Gheyret Kenji <gheyret gmail com>
Date:  Wed Feb 13 19:53:51 2013 +0900

  Updated Uyghur translation
  
  Signed-off-by: Gheyret Kenji <gheyret gmail com>

 po/ug.po |  32 +++++---------------------------
 1 files changed, 5 insertions(+), 27 deletions(-)
---
diff --git a/po/ug.po b/po/ug.po
index 44ed4ae..e876b5c 100644
--- a/po/ug.po
+++ b/po/ug.po
@@ -8,9 +8,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-utils\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=baobab&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2012-12-30 01:47+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-08 15:43+0600\n"
-"Last-Translator: Sahran <sahran ug gmail com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-12 03:42+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-13 19:47+0900\n"
+"Last-Translator: Gheyret Kenji <gheyret gmail com>\n"
 "Language-Team: Uyghur Computer Science Association <UKIJ yahoogroups com>\n"
 "Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -47,7 +47,6 @@ msgid "Which type of chart should be displayed."
 msgstr "ÙØÙØÙ ØÙÙØÙÙÙ ØÙØØÚØØÙÙØ ÙÛØØÙØÙÙÙØÛ."
 
 #: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:5
-#| msgid "Windows share"
 msgid "Window size"
 msgstr "ÙÛØÙÛÙ ÚÙÚÙÛÙÙ"
 
@@ -56,7 +55,6 @@ msgid "The initial size of the window"
 msgstr "ÙÛØÙÛÙÙÙÚ ØÛØÙÛÙÙÙ ÚÙÚÙÛÙÙ"
 
 #: ../data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in.h:7
-#| msgid "Windows share"
 msgid "Window state"
 msgstr "ÙÛØÙÛÙ ÚØÙÙØÙ"
 
@@ -69,14 +67,11 @@ msgid "Print version information and exit"
 msgstr "ÙÛØØ ØÛÚÛØÙÙÙ ÙÛØØÙØÙÙ ØØØÙØÙÙØÙØÛ"
 
 #: ../src/baobab-application.vala:104
-#| msgid "Disk Usage Analyzer"
 msgid "- Disk Usage Analyzer"
 msgstr "- ØÙØÙØ ØÙØÙÙØÙØ ØÛÚÙÙÙÚÙØÙ"
 
 #: ../src/baobab-cellrenderers.vala:100
 #, c-format
-#| msgid "%5d item"
-#| msgid_plural "%5d items"
 msgid "%d item"
 msgid_plural "%d items"
 msgstr[0] "ââ%d ØÛØ"
@@ -106,22 +101,18 @@ msgid "Set the root node from the model"
 msgstr "ÙÙØÛÙÙÙÚ ØÙÙ ØÛÚÛÙÙÙÙ ØÛÚØÙÙÛÙ"
 
 #: ../src/baobab-chart.c:898
-#| msgid "Move to parent folder"
 msgid "_Move to parent folder"
 msgstr "ØØØØ ÙÙØÙÛÚÙØ ÙÛØÙÛ(_M)"
 
 #: ../src/baobab-chart.c:902
-#| msgid "Zoom in"
 msgid "Zoom _in"
 msgstr "ÚÙÚØÙØ(_I)"
 
 #: ../src/baobab-chart.c:906
-#| msgid "Zoom out"
 msgid "Zoom _out"
 msgstr "ÙÙÚÙÙÙÛØ(_O)"
 
 #: ../src/baobab-location.vala:77
-#| msgid "Scan home folder"
 msgid "Home folder"
 msgstr "ÙØÙØÙ ÙÛÙØÛØÙØÛ"
 
@@ -130,12 +121,10 @@ msgid "Main volume"
 msgstr "ØØØØØÙÙ ØÙØÙØ"
 
 #: ../src/baobab-main-window.ui.h:1
-#| msgid "Scan F_olderâ"
 msgid "Scan Folderâ"
 msgstr "ÙÙØÙÛÚ ØÛÙØÛØâ"
 
 #: ../src/baobab-main-window.ui.h:2
-#| msgid "S_can Remote Folderâ"
 msgid "Scan Remote Folderâ"
 msgstr "ÙÙØØÙØÙÙÙ ÙÙØÙÛÚÙÙ ØÛÙØÛØâ"
 
@@ -157,15 +146,13 @@ msgstr "ÚÙÚÙÛÙÙ"
 
 #: ../src/baobab-main-window.ui.h:7
 msgid "Contents"
-msgstr "ÙÛØÙÛÙ"
+msgstr "ÙÛØÙÛÙÙØØ"
 
 #: ../src/baobab-main-window.ui.h:8
-#| msgid "View as Rings Chart"
 msgid "Rings Chart"
 msgstr "ÚÛÙØÛØØÙÙØÙ ØÙØØÚØØÙÙØ"
 
 #: ../src/baobab-main-window.ui.h:9
-#| msgid "View as Treemap Chart"
 msgid "Treemap Chart"
 msgstr "ØØØØÙÙØÙ ØÙØØÚØØÙÙØ"
 
@@ -198,7 +185,6 @@ msgid "_Analyzer"
 msgstr "ØÛÚÙÙÙÚÙ(_A)"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:5
-#| msgid "Scan Home"
 msgid "_Scan Home"
 msgstr "ÙØÙØÙ ÙÛÙØÛØÙØÙÙÙ ØÛÙØÛØ(_S)"
 
@@ -207,7 +193,6 @@ msgid "Scan F_olderâ"
 msgstr "ÙÙØÙÛÚ ØÛÙØÛØ(_O)â"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:7
-#| msgid "S_can Remote Folderâ"
 msgid "Scan Remote Fo_lderâ"
 msgstr "ÙÙØØÙØÙÙÙ ÙÙØÙÛÚÙÙ ØÛÙØÛØ(_L)â"
 
@@ -236,7 +221,6 @@ msgid "Select Folder"
 msgstr "ÙÙØÙÛÚ ØØÙÙØ"
 
 #: ../src/baobab-window.vala:279
-#| msgid "Could not analyze disk usage."
 msgid "Could not analyze volume."
 msgstr "ØÙØÙÙÙÙ ØÛÚÙÙÙ ÙÙÙØÙÙÙØÙ."
 
@@ -252,13 +236,7 @@ msgstr "ØÙØÙØ ØÙØÙÙØÙØ ØÛÚÛØÙÙ ØÛÚÙÙÙÙÚÛ ØÙØÙÙ
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Gheyret Kenji <gheyret gmail com>\n"
 "Sahran<sahran live com>\n"
-"Muhemmed Erdem <misran_erdem hotmail com>\n"
-"\n"
-"Launchpad Contributions:\n"
-" Abdumomin.Kadir https://launchpad.net/~abdumomin-kadir\n";
-" Gheyret T.Kenji https://launchpad.net/~gheyret\n";
-" Gheyret T.Kenji https://launchpad.net/~gheyretkenji\n";
-" Sahran https://launchpad.net/~sahran";
+"Muhemmed Erdem <misran_erdem hotmail com>"
 
 #: ../src/baobab-window.vala:580
 #, c-format


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]