[gnome-documents] L10N: Updated Persian translationcommit b2a996998634f2f72b51804df02bcef7dbcc2cfa
Author: Arash Mousavi <mousavi arash gmail com>
Date:   Wed Oct 17 11:27:59 2012 +0330

    L10N: Updated Persian translation

 po/fa.po |   65 ++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 36 insertions(+), 29 deletions(-)
---
diff --git a/po/fa.po b/po/fa.po
index cc2005e..4d9de24 100644
--- a/po/fa.po
+++ b/po/fa.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-documents master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "documents&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-30 02:39+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-06 20:36+0330\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-26 16:18+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-17 11:27+0330\n"
 "Last-Translator: Arash Mousavi <mousavi arash gmail com>\n"
 "Language-Team: Persian\n"
 "Language: fa_IR\n"
@@ -100,25 +100,30 @@ msgid "Skydrive"
 msgstr "ØØÚØÛâØØØÛÙ"
 
 #. Translators: %s is the title of a document
-#: ../src/documents.js:972
+#: ../src/documents.js:976
 #, c-format
 msgid "Unable to load \"%s\" for preview"
 msgstr "ÙÙÛâØÙØÙ Â%s ØØ ØØØÛ ÙÛØâÙÙØÛØ ØØØÚÛØÛ ÚØØ"
 
-#: ../src/embed.js:74
+#: ../src/embed.js:73
 msgid "Loading..."
 msgstr "ØØ ØØÙ ØØØÚÛØÛ..."
 
-#: ../src/embed.js:220
-#| msgid "About Documents"
+#: ../src/embed.js:223
 msgid "No Documents Found"
 msgstr "ØÙØÛ ÙÛØØ ÙØØ"
 
-#: ../src/embed.js:226
-msgid "You can add your online accounts in"
-msgstr "ØÙØ ÙÛâØÙØÙÛØ ØØØØâÙØÛ ØÙÙØÛÙ ØÙØ ØØ ØØØÙÙ ÚÙÛØ ØØ"
+#. Translators: %s here is "System Settings", which is in a separate string
+#. due to markup, and should be translated only in the context of this sentence
+#: ../src/embed.js:246
+#, c-format
+#| msgid "You can add your online accounts in"
+msgid "You can add your online accounts in %s"
+msgstr "ØÙØ ÙÛâØÙØÙÛØ ØØØØâÙØÛ ØØØØ ØÙØ ØØ  ØØ %s ØØØÙÙ ÚÙÛØ"
 
-#: ../src/embed.js:227
+#. Translators: this should be translated in the context of the
+#. "You can add your online accounts in System Settings" sentence above
+#: ../src/embed.js:250
 msgid "System Settings"
 msgstr "ØÙØÛÙØØ ØÛØØÙ"
 
@@ -162,7 +167,7 @@ msgid_plural "%d selected"
 msgstr[0] "%Id ØÙØØØØ ØØ"
 msgstr[1] "%Id ØÙØØØØ ØØ"
 
-#: ../src/mainToolbar.js:208 ../src/properties.js:58
+#: ../src/mainToolbar.js:208 ../src/properties.js:59
 msgid "Done"
 msgstr "ØÙØØÙ ØØ"
 
@@ -170,7 +175,7 @@ msgstr "ØÙØØÙ ØØ"
 msgid "Back"
 msgstr "ØØÚØØ"
 
-#: ../src/mainToolbar.js:244
+#: ../src/mainToolbar.js:248
 msgid "Select Items"
 msgstr "ØÙØØØØ ÙÙØØØ"
 
@@ -195,37 +200,35 @@ msgstr "ØÙØÙØÛ ØÙØ ØØØØÙ ÙÙØØØ ØØÙ ÙØØÙØ"
 msgid "Some documents might not be available during this process"
 msgstr "ØØØØØÛ ØØ ØÙØÙØ ÙÙÚÙ ØØØ ØØ ØÛÙ ØÙØØÙ ØÛÙ ÙØÙØÙ ÙÙØÙØ ÙØØØÙØ"
 
-#. Properties dialog heading
-#: ../src/properties.js:73 ../src/selections.js:792
+#: ../src/properties.js:57 ../src/selections.js:793
 msgid "Properties"
 msgstr "ØØØÛØØØ"
 
 #. Title item
-#: ../src/properties.js:81 ../src/searchbar.js:225
+#: ../src/properties.js:74 ../src/searchbar.js:225
 msgid "Title"
 msgstr "ØÙÙØÙ"
 
-#: ../src/properties.js:88 ../src/searchbar.js:227
+#: ../src/properties.js:81 ../src/searchbar.js:227
 msgid "Author"
 msgstr "ÙÙÛØÙØÙ"
 
 #. Source item
-#: ../src/properties.js:95
-#| msgid "Sources"
+#: ../src/properties.js:88
 msgid "Source"
 msgstr "ÙÙØØ"
 
 #. Date Modified item
-#: ../src/properties.js:101
+#: ../src/properties.js:94
 msgid "Date Modified"
 msgstr "ØØØÛØ ØØÛÛØ"
 
-#: ../src/properties.js:108
+#: ../src/properties.js:101
 msgid "Date Created"
 msgstr "ØØØÛØ ØØØØ"
 
 #. Document type item
-#: ../src/properties.js:115 ../src/searchbar.js:135
+#: ../src/properties.js:108 ../src/searchbar.js:135
 msgid "Type"
 msgstr "ÙÙØ"
 
@@ -272,26 +275,26 @@ msgstr "ØÙØÙØÛ ÙØÙÛ"
 msgid "Match"
 msgstr "ØØØØÙ"
 
-#: ../src/selections.js:761
+#: ../src/selections.js:616 ../src/selections.js:785
+msgid "Organize"
+msgstr "ØØØÙØÙØÙÛ"
+
+#: ../src/selections.js:762
 msgid "Print"
 msgstr "ÚØÙ..."
 
-#: ../src/selections.js:768
+#: ../src/selections.js:769
 msgid "Delete"
 msgstr "ØØÙ"
 
-#: ../src/selections.js:784
-msgid "Organize"
-msgstr "ØØØÙØÙØÙÛ"
-
 #. Translators: this is the Open action in a context menu
-#: ../src/selections.js:873
+#: ../src/selections.js:874
 #, c-format
 msgid "Open with %s"
 msgstr "ØØØ ÚØØÙ ØØ %s"
 
 #. Translators: this is the Open action in a context menu
-#: ../src/selections.js:876 ../src/resources/preview-menu.ui.h:1
+#: ../src/selections.js:877 ../src/resources/preview-menu.ui.h:1
 msgid "Open"
 msgstr "ØØØ ÚØØÙ"
 
@@ -371,6 +374,10 @@ msgid "About Documents"
 msgstr "ØØØØØÙâÛ ØÙØÙØ"
 
 #: ../src/resources/app-menu.ui.h:6
+msgid "Help"
+msgstr "ØØÙÙÙØ"
+
+#: ../src/resources/app-menu.ui.h:7
 msgid "Quit"
 msgstr "ØØÙØ"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]