[gnome-contacts] L10N: Updated Persian translationcommit 3f8267e874489001170774474369b0b5cf2b7d39
Author: Arash Mousavi <mousavi arash gmail com>
Date:   Wed Oct 17 11:26:38 2012 +0330

    L10N: Updated Persian translation

 po/fa.po |  118 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 59 insertions(+), 59 deletions(-)
---
diff --git a/po/fa.po b/po/fa.po
index f32d846..c51ce92 100644
--- a/po/fa.po
+++ b/po/fa.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-contacts master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "contacts&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-17 13:05+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-06 20:15+0330\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-13 10:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-17 11:26+0330\n"
 "Last-Translator: Arash Mousavi <mousavi arash gmail com>\n"
 "Language-Team: Persian\n"
 "Language: fa_IR\n"
@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
 
-#: ../data/gnome-contacts.desktop.in.in.h:1 ../src/contacts-app.vala:230
+#: ../data/gnome-contacts.desktop.in.in.h:1 ../src/contacts-app.vala:240
 #: ../src/main.vala:28
 msgid "Contacts"
 msgstr "ØØÙØÙØ"
@@ -34,6 +34,10 @@ msgid "_About Contacts"
 msgstr "_ØØØØØÙ ØØÙØÙØ"
 
 #: ../src/app-menu.ui.h:3
+msgid "_Help"
+msgstr "_ØØÙÙÙØ"
+
+#: ../src/app-menu.ui.h:4
 msgid "_Quit"
 msgstr "_ØØÙØ"
 
@@ -42,7 +46,7 @@ msgstr "_ØØÙØ"
 msgid "No contact with id %s found"
 msgstr "ÙÛÚ ØØÙØÛÛ ØØ ÙØØØÙ %s ÙÛØØ ÙØØ"
 
-#: ../src/contacts-app.vala:80 ../src/contacts-app.vala:198
+#: ../src/contacts-app.vala:80 ../src/contacts-app.vala:204
 msgid "Contact not found"
 msgstr "ØØÙØ ÙÛØØ ÙØØ"
 
@@ -54,225 +58,225 @@ msgstr "ØØÛÛØ ØÙØØÚÙ ØÙÙÙ"
 msgid "Select"
 msgstr "ØÙØØØØ"
 
-#: ../src/contacts-app.vala:176
+#: ../src/contacts-app.vala:182
 msgid "translator-credits"
 msgstr "ØØØ ÙÙØÙÛ <mousavi arash gmail com>"
 
-#: ../src/contacts-app.vala:177
+#: ../src/contacts-app.vala:183
 msgid "GNOME Contacts"
 msgstr "ØØÙØÙØÛ ÚÙÙÙ"
 
-#: ../src/contacts-app.vala:178
+#: ../src/contacts-app.vala:184
 msgid "About GNOME Contacts"
 msgstr "ØØØØØÙâÙØÛ ØØÙØÙØÛ ÚÙÙÙ"
 
-#: ../src/contacts-app.vala:179
+#: ../src/contacts-app.vala:185
 msgid "Contact Management Application"
 msgstr "ØØÙØÙÙ ÙØÛØÛØ ØØÙØÛØÙ"
 
-#: ../src/contacts-app.vala:197
+#: ../src/contacts-app.vala:203
 #, c-format
 msgid "No contact with email address %s found"
 msgstr "ÙÛØ ØØÙØÛÛ ØØ ØØØØ ÙØØâØÙÚØØÙÙÛÚÛ %s ÙÛØØ ÙØØ"
 
-#: ../src/contacts-app.vala:246
+#: ../src/contacts-app.vala:256
 msgid "New"
 msgstr "ØØÛØ"
 
-#: ../src/contacts-app.vala:381
+#: ../src/contacts-app.vala:391
 #, c-format
 msgid "Contact deleted: \"%s\""
 msgstr "ØØÙØ ØØÙ ØØ: Â%sÂ"
 
-#: ../src/contacts-app.vala:408
+#: ../src/contacts-app.vala:418
 msgid "Show contact with this individual id"
 msgstr "ÙÙØÛØ ØØÙØ ØØ ØÛÙ ØÙØØÙ ÛÚØÙÙ"
 
-#: ../src/contacts-app.vala:410
+#: ../src/contacts-app.vala:420
 msgid "Show contact with this email address"
 msgstr "ÙÙØÛØ ØØÙØ ØØ ØÛÙ ØØØØ ÙØØâØÙÚØØÙÙÛÚÛ"
 
-#: ../src/contacts-app.vala:423
+#: ../src/contacts-app.vala:433
 #, c-format
 msgid "%s linked to %s"
 msgstr "%s ÙÛÙÙØ ØØÙ ØÙ %s"
 
-#: ../src/contacts-app.vala:425 ../src/contacts-link-dialog.vala:87
+#: ../src/contacts-app.vala:435 ../src/contacts-link-dialog.vala:87
 #, c-format
 msgid "%s linked to the contact"
 msgstr "%s ØÙ ØØÙØ ÙÛÙÙØ ØØ"
 
-#: ../src/contacts-app.vala:442
+#: ../src/contacts-app.vala:452
 msgid "â contact management"
 msgstr "â ÙØÛØÛØ ØØÙØ"
 
-#: ../src/contacts-avatar-dialog.vala:202
+#: ../src/contacts-avatar-dialog.vala:197
 msgid "Browse for more pictures"
 msgstr "ÙØÙØ ØØØÛ ØÚØâÙØÛ ØÛØØØ"
 
-#: ../src/contacts-avatar-dialog.vala:250
+#: ../src/contacts-avatar-dialog.vala:244
 msgid "Select Picture"
 msgstr "ØÙØØØØ ØÚØ"
 
-#: ../src/contacts-avatar-dialog.vala:253 ../src/contacts-link-dialog.vala:152
+#: ../src/contacts-avatar-dialog.vala:247 ../src/contacts-link-dialog.vala:152
 msgid "Close"
 msgstr "ØØÙØ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:592
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:591
 msgctxt "Addresses on the Web"
 msgid "Links"
 msgstr "ÙÛÙÙØ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:593
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:592
 msgctxt "Web address"
 msgid "Link"
 msgstr "ÙÛÙÙØ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:680 ../src/contacts-contact-pane.vala:681
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:679 ../src/contacts-contact-pane.vala:680
 #: ../src/contacts-link-dialog.vala:116
 #: ../src/contacts-new-contact-dialog.vala:86
 #: ../src/contacts-new-contact-dialog.vala:121
 msgid "Email"
 msgstr "ÙØØ ØÙÚØØÙÙÛÚÛ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:722
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:721
 #: ../src/contacts-new-contact-dialog.vala:95
 #: ../src/contacts-new-contact-dialog.vala:126
 msgid "Phone"
 msgstr "ØÙÙÙ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:723 ../src/contacts-link-dialog.vala:132
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:722 ../src/contacts-link-dialog.vala:132
 msgid "Phone number"
 msgstr "ØÙØØÙ ØÙÙÙ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:783 ../src/contacts-contact-pane.vala:784
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:782 ../src/contacts-contact-pane.vala:783
 msgid "Chat"
 msgstr "ÚÙ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:849
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:848
 msgid "January"
 msgstr "ÚØÙÙÛÙ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:850
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:849
 msgid "February"
 msgstr "ÙÙØÛÙ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:851
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:850
 msgid "March"
 msgstr "ÙØØØ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:852
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:851
 msgid "April"
 msgstr "ØÙØÛÙ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:853
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:852
 msgid "May"
 msgstr "ÙÙ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:854
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:853
 msgid "June"
 msgstr "ÚÙØÙ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:855
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:854
 msgid "July"
 msgstr "ÚÙØÛÙ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:856
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:855
 msgid "August"
 msgstr "ØÙØ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:857
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:856
 msgid "September"
 msgstr "ØÙØØÙØØ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:858
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:857
 msgid "October"
 msgstr "ØÚØØØ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:859
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:858
 msgid "November"
 msgstr "ÙÙØÙØØ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:860
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:859
 msgid "December"
 msgstr "ØØØÙØØ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:898 ../src/contacts-contact-pane.vala:899
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:897 ../src/contacts-contact-pane.vala:898
 msgid "Birthday"
 msgstr "ØÙÙØ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:971 ../src/contacts-contact-pane.vala:972
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:970 ../src/contacts-contact-pane.vala:971
 msgid "Nickname"
 msgstr "ÙØÙ ÙØØØØØ"
 
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1061
 #: ../src/contacts-contact-pane.vala:1062
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1063
 msgid "Note"
 msgstr "ÛØØØØØØ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1202
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1201
 msgid "Addresses"
 msgstr "ØØØØâÙØ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1203
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1202
 #: ../src/contacts-new-contact-dialog.vala:104
 #: ../src/contacts-new-contact-dialog.vala:131
 msgid "Address"
 msgstr "ØØØØ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1305
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1304
 msgid "Add to My Contacts"
 msgstr "ØØØÙÙ ÚØØÙ ØÙ ÂØØÙØÛØÙ ÙÙÂ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1315
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1314
 msgid "Unlink"
 msgstr "ØØÙ ÙÛÙÙØ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1347
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1346
 msgid "Add detail..."
 msgstr "ØØØÙÙ ÚØØÙ ØØØÛØØ..."
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1362
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1361
 #, c-format
 msgid "Select detail to add to %s"
 msgstr "ØÙØØØØ ØØØÛØØ ØØØÛ ØØØÙÙ ÚØØÙ ØÙ %s"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1766
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1752
 #, c-format
 msgid "Does %s from %s belong here?"
 msgstr "ØÛØ %s ØØ %s ÙØØÙØ ØÙ ØÛÙØØ ÙÛâØÙØØ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1768
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1754
 #, c-format
 msgid "Do these details belong to %s?"
 msgstr "ØÛØ ØÛÙ ØØØÛØØ ÙØØÙØ ØÙ %s ÙÛØØÙØØ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1778
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1764
 msgid "Yes"
 msgstr "ØÙÙ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1779
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1765
 msgid "No"
 msgstr "ØÛØ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1976
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1962
 msgid "Select email address"
 msgstr "ØÙØØØØ ØØØØ ÙØØâØÙÚØØÙÙÛÚÛ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:2049
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:2035
 msgid "Select what to call"
 msgstr "ØØØÛ ØÙØØ ØÙØØØØ ÚÙÛØ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:2113
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:2099
 msgid "Select chat account"
 msgstr "ØØØØ ÚÙ ØØ ØÙØØØØ ÚÙÛØ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:2193
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:2179
 msgid "Add/Remove Linked Contacts..."
 msgstr "ØØØÙÙ/ØØÙ ØØÙØÙØÛ ÙÛÙÙØ ØØÙ..."
 
 #. Utils.add_menu_item (context_menu,_("Send..."));
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:2197
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:2183
 msgid "Delete"
 msgstr "ØØÙ"
 
@@ -455,12 +459,10 @@ msgstr "ÙÛÙÙØ"
 
 #: ../src/contacts-link-dialog.vala:182
 #, c-format
-#| msgid "Link Contact"
 msgid "Link contacts to %s"
 msgstr "ÙÛÙÙØ ÚØØÙ ØØÙØÙØ ØÙ %s"
 
 #: ../src/contacts-link-dialog.vala:184
-#| msgid "<span weight='bold'>Select contact to link to</span>"
 msgid "Select contact to link to"
 msgstr "ØØÙØ ØØ ØØØÛ ÙÛÙÙØ ØÙØØØØ ÚÙÛØ"
 
@@ -605,8 +607,6 @@ msgid "TTY"
 msgstr "TTY"
 
 #: ../src/contacts-view.vala:271
-#| msgid "Suggestion"
-#| msgid_plural "Suggestions"
 msgid "Suggestions"
 msgstr "ÙÛØÙÙØØÙØ"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]