[glade] Updated Polish translationcommit e005fc447019eaa8afc16f65d2f48a0a22385cb6
Author: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>
Date:  Thu Aug 23 03:12:54 2012 +0200

  Updated Polish translation

 po/pl.po | 4152 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 2158 insertions(+), 1994 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index f0b64d5..4d2a45b 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: glade\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-03 23:41+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-03 23:42+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-23 03:12+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-23 03:13+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -21,532 +21,657 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 "X-Poedit-Country: Poland\n"
 
-#: ../data/glade.desktop.in.in.h:1
-msgid "Create or open user interface designs for GTK+ applications"
-msgstr "Tworzenie lub otwieranie projektÃw interfejsÃw dla programÃw GTK+"
-
-#: ../data/glade.desktop.in.in.h:2 ../src/main.c:41
+#: ../data/glade.desktop.in.in.h:1 ../src/main.c:42
 msgid "Glade"
 msgstr "Glade"
 
+#: ../data/glade.desktop.in.in.h:2
+msgid "Interface Designer"
+msgstr "NarzÄdzie do projektowania interfejsÃw uÅytkownika"
+
 #: ../data/glade.desktop.in.in.h:3
 msgid "Glade Interface Designer"
 msgstr "NarzÄdzie do projektowania interfejsÃw Glade"
 
 #: ../data/glade.desktop.in.in.h:4
-msgid "Interface Designer"
-msgstr "NarzÄdzie do projektowania interfejsÃw uÅytkownika"
+msgid "Create or open user interface designs for GTK+ applications"
+msgstr "Tworzenie lub otwieranie projektÃw interfejsÃw dla programÃw GTK+"
 
-#: ../src/glade-window.c:52
-msgid "[Read Only]"
-msgstr "[Tylko do odczytu]"
+#: ../src/glade.glade.h:1
+msgid "Select"
+msgstr "Zaznacz"
 
-#: ../src/glade-window.c:313
-msgid "User Interface Designer"
-msgstr "NarzÄdzie do projektowania interfejsÃw uÅytkownika"
+#: ../src/glade.glade.h:2
+msgid "Select widgets in the workspace"
+msgstr "Zaznacza widÅety w obszarze roboczym"
 
-#. translators: referring to the action of activating a file named '%s'.
-#. *       we also indicate to users that the file may be read-only with
-#. *       the second '%s'
-#: ../src/glade-window.c:536
-#, c-format
-msgid "Activate '%s' %s"
-msgstr "Aktywacja \"%s\" %s"
+#: ../src/glade.glade.h:3
+msgid "Drag Resize"
+msgstr "Przesuwaj"
 
-#. translators: referring to the action of activating a file named '%s'
-#. FIXME add hint for translators
-#: ../src/glade-window.c:542 ../src/glade-window.c:550
-#, c-format
-msgid "Activate '%s'"
-msgstr "Aktywacja \"%s\""
+#: ../src/glade.glade.h:4
+msgid "Drag and resize widgets in the workspace"
+msgstr "Zmienia rozmiar widÅetÃw w obszarze roboczym"
 
-#. Name
-#: ../src/glade-window.c:598 ../gladeui/glade-base-editor.c:2031
-#: ../gladeui/glade-editor-table.c:411
-msgid "Name:"
-msgstr "Nazwa:"
+#: ../src/glade.glade.h:5
+msgid "Margin Edit"
+msgstr "Modyfikacja marginesu"
 
-#: ../src/glade-window.c:601
-msgid "Requires:"
-msgstr "Wymaga:"
+#: ../src/glade.glade.h:6
+msgid "Edit widget margins"
+msgstr "Modyfikuje marginesy widÅetu"
 
-#: ../src/glade-window.c:1044
-msgid "Openâ"
-msgstr "OtwÃrzâ"
+#: ../src/glade.glade.h:7
+msgid "Alignment Edit"
+msgstr "Modyfikacja wyrÃwnania"
 
-#: ../src/glade-window.c:1078
-#, c-format
-msgid "Project %s is still loading."
-msgstr "Projekt \"%s\" jest wczytywany."
+#: ../src/glade.glade.h:8
+msgid "Edit widget alignment"
+msgstr "Modyfikuje wyrÃwnanie widÅetu"
 
-#: ../src/glade-window.c:1110
-#, c-format
-msgid "The file %s has been modified since reading it"
-msgstr "Plik %s zostaÅ zmodyfikowany od czasu ostatniego odczytu"
+#: ../src/glade.glade.h:9 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:236
+msgid "Save"
+msgstr "Zapisanie"
 
-#: ../src/glade-window.c:1114
-msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
-msgstr ""
-"Zapisanie go moÅe spowodowaÄ utratÄ wszystkich zewnÄtrznych zmian. ZapisaÄ "
-"go mimo to?"
+#: ../src/glade.glade.h:10
+msgid "Save the current project"
+msgstr "Zapisuje bieÅÄcy projekt"
 
-#: ../src/glade-window.c:1119
-msgid "_Save Anyway"
-msgstr "Zapi_sz mimo to"
+#: ../src/glade.glade.h:11
+msgid "Save _As"
+msgstr "Z_apisz jako"
 
-#: ../src/glade-window.c:1127
-msgid "_Don't Save"
-msgstr "_Nie zapisuj"
+#: ../src/glade.glade.h:12
+msgid "Save the current project with a different name"
+msgstr "Zapisuje bieÅÄcy projekt pod innÄ nazwÄ"
 
-#: ../src/glade-window.c:1156
-#, c-format
-msgid "Failed to save %s: %s"
-msgstr "Zapisanie %s siÄ nie powiodÅo: %s"
+#: ../src/glade.glade.h:13 ../src/glade-window.c:3074
+#: ../gladeui/glade-editor.c:409 ../gladeui/glade-widget.c:1259
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5205 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5232
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5251 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5289
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10121 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10690
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10844
+msgid "Properties"
+msgstr "WÅaÅciwoÅci"
 
-#: ../src/glade-window.c:1177
-#, c-format
-msgid "Project '%s' saved"
-msgstr "Zapisano projekt \"%s\""
+#: ../src/glade.glade.h:14
+msgid "Edit project properties"
+msgstr "Modyfikuje preferencje projektu"
 
-#: ../src/glade-window.c:1200
-msgid "Save Asâ"
-msgstr "Zapisz jakoâ"
+#: ../src/glade.glade.h:15 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:382
+msgid "Close"
+msgstr "Zamknij"
 
-#: ../src/glade-window.c:1248
-#, c-format
-msgid "Could not save the file %s"
-msgstr "Nie moÅna zapisaÄ pliku %s"
+#: ../src/glade.glade.h:16
+msgid "Close the current project"
+msgstr "Zamyka bieÅÄcy projekt"
 
-#: ../src/glade-window.c:1252
-msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
-msgstr "Brak uprawnieÅ wymaganych do zapisania pliku."
+#: ../src/glade.glade.h:17
+msgid "Undo"
+msgstr "Cofnij"
 
-#: ../src/glade-window.c:1274
-#, c-format
-msgid "Could not save file %s. Another project with that path is open."
-msgstr ""
-"Nie moÅna zapisaÄ pliku %s. Inny projekt o tej samej ÅcieÅce jest otwarty."
+#: ../src/glade.glade.h:18
+msgid "Undo the last action"
+msgstr "Cofa ostatnie dziaÅanie"
 
-#: ../src/glade-window.c:1299
-msgid "No open projects to save"
-msgstr "Brak otwartych projektÃw do zapisu"
+#: ../src/glade.glade.h:19
+msgid "Redo"
+msgstr "PonÃw"
 
-#: ../src/glade-window.c:1330
-#, c-format
-msgid "Save changes to project \"%s\" before closing?"
-msgstr "ZapisaÄ zmiany w projekcie \"%s\" przed zamkniÄciem?"
+#: ../src/glade.glade.h:20
+msgid "Redo the last action"
+msgstr "Ponawia ostatnie dziaÅanie"
 
-#: ../src/glade-window.c:1338
-msgid "Your changes will be lost if you don't save them."
-msgstr "Zmiany zostanÄ utracone, jeÅli nie zostanie zapisane."
+#: ../src/glade.glade.h:21
+msgid "Cut"
+msgstr "Wytnij"
 
-#: ../src/glade-window.c:1342
-msgid "Close _without Saving"
-msgstr "Zamknij _bez zapisywania"
+#: ../src/glade.glade.h:22
+msgid "Cut the selection"
+msgstr "Wycina zaznaczone"
 
-#: ../src/glade-window.c:1369
-#, c-format
-msgid "Failed to save %s to %s: %s"
-msgstr "Zapisanie %s do %s siÄ nie powiodÅo: %s"
+#: ../src/glade.glade.h:23
+msgid "Copy"
+msgstr "Skopiuj"
 
-#: ../src/glade-window.c:1382
-msgid "Saveâ"
-msgstr "Zapiszâ"
+#: ../src/glade.glade.h:24
+msgid "Copy the selection"
+msgstr "Kopiuje zaznaczone"
 
-#: ../src/glade-window.c:2074
-msgid ""
-"Glade is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
-"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
-"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
-"version.\n"
-"\n"
-"Glade is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
-"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
-"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
-"details.\n"
-"\n"
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"Glade; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
-"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
-msgstr ""
-"Program Glade jest wolnym oprogramowaniem; moÅna go rozprowadzaÄ dalej i/lub "
-"modyfikowaÄ na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez "
-"FundacjÄ Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - wedÅug wersji "
-"drugiej tej Licencji lub ktÃrejÅ z pÃÅniejszych wersji.\n"
-"\n"
-"Program Glade rozpowszechniany jest z nadziejÄ, iÅ bÄdzie on uÅyteczny - "
-"jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyÅlnej gwarancji PRZYDATNOÅCI "
-"HANDLOWEJ albo PRZYDATNOÅCI DO OKREÅLONYCH ZASTOSOWAÅ. W celu uzyskania "
-"bliÅszych informacji naleÅy zapoznaÄ siÄ z PowszechnÄ LicencjÄ PublicznÄ "
-"GNU.\n"
-"Z pewnoÅciÄ wraz z programem Glade dostarczono takÅe egzemplarz Powszechnej "
-"Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeÅli nie - proszÄ "
-"napisaÄ do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, "
-"Boston, MA 02110-130159 USA."
+#: ../src/glade.glade.h:25
+msgid "Paste"
+msgstr "Wklej"
 
-#: ../src/glade-window.c:2100
-msgid "translator-credits"
-msgstr "Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2010, 2011, 2012"
+#: ../src/glade.glade.h:26
+msgid "Paste the clipboard"
+msgstr "Wkleja ze schowka"
 
-#: ../src/glade-window.c:2102
-msgid "A user interface designer for GTK+ and GNOME."
-msgstr "Projektowanie interfejsÃw uÅytkownika dla GTK+ i GNOME."
+#: ../src/glade.glade.h:27 ../gladeui/glade-object-stub.c:101
+msgid "Delete"
+msgstr "UsuÅ"
 
-#: ../src/glade-window.c:2172 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5837
-msgid "_File"
-msgstr "_Plik"
+#: ../src/glade.glade.h:28
+msgid "Delete the selection"
+msgstr "Usuwa zaznaczone"
 
-#: ../src/glade-window.c:2173 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5848
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Edycja"
+#: ../src/glade.glade.h:29
+msgid "_Previous Project"
+msgstr "_Poprzedni projekt"
 
-#: ../src/glade-window.c:2174 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5857
-msgid "_View"
-msgstr "_Widok"
+#: ../src/glade.glade.h:30
+msgid "Activate previous project"
+msgstr "Aktywuje poprzedni projekt"
 
-#: ../src/glade-window.c:2175
-msgid "_Projects"
-msgstr "_Projekty"
+#: ../src/glade.glade.h:31
+msgid "_Next Project"
+msgstr "_NastÄpny projekt"
 
-#: ../src/glade-window.c:2176 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5861
-msgid "_Help"
-msgstr "Pomo_c"
+#: ../src/glade.glade.h:32
+msgid "Activate next project"
+msgstr "Aktywuje nastÄpny projekt"
+
+#: ../src/glade.glade.h:33
+msgid "New"
+msgstr "Nowy"
 
-#: ../src/glade-window.c:2182
+#: ../src/glade.glade.h:34
 msgid "Create a new project"
 msgstr "Tworzy nowy projekt"
 
-#: ../src/glade-window.c:2184
-msgid "_Openâ"
-msgstr "_OtwÃrzâ"
+#: ../src/glade.glade.h:35 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:237
+msgid "Open"
+msgstr "Otwarcie"
 
-#: ../src/glade-window.c:2185
+#: ../src/glade.glade.h:36
 msgid "Open a project"
 msgstr "Otwiera projekt"
 
-#: ../src/glade-window.c:2187
-msgid "Open _Recent"
-msgstr "O_statnio otwierane"
+#: ../src/glade.glade.h:37
+msgid "Quit"
+msgstr "ZakoÅcz"
 
-#: ../src/glade-window.c:2190
+#: ../src/glade.glade.h:38
 msgid "Quit the program"
 msgstr "KoÅczy dziaÅanie programu"
 
-#. ViewMenu
-#: ../src/glade-window.c:2193
-msgid "Palette _Appearance"
-msgstr "WyglÄd p_alety"
+#: ../src/glade.glade.h:39
+msgid "Open _Recent"
+msgstr "O_statnio otwierane"
 
-#: ../src/glade-window.c:2197
+#: ../src/glade.glade.h:40
+msgid "About"
+msgstr "O programie"
+
+#: ../src/glade.glade.h:41
 msgid "About this application"
 msgstr "Informacje o programie"
 
-#: ../src/glade-window.c:2199
+#: ../src/glade.glade.h:42
 msgid "_Developer Reference"
 msgstr "_PodrÄcznik programistyczny"
 
-#: ../src/glade-window.c:2200
+#: ../src/glade.glade.h:43
 msgid "Display the developer reference manual"
 msgstr "WyÅwietla podrÄczniki programistyczny"
 
-#: ../src/glade-window.c:2210
-msgid "Save the current project"
-msgstr "Zapisuje bieÅÄcy projekt"
-
-#: ../src/glade-window.c:2212
-msgid "Save _Asâ"
-msgstr "Z_apisz jakoâ"
-
-#: ../src/glade-window.c:2213
-msgid "Save the current project with a different name"
-msgstr "Zapisuje bieÅÄcy projekt pod innÄ nazwÄ"
-
-#: ../src/glade-window.c:2217
-msgid "Close the current project"
-msgstr "Zamyka bieÅÄcy projekt"
-
-#: ../src/glade-window.c:2221
-msgid "Undo the last action"
-msgstr "Cofa ostatnie dziaÅanie"
-
-#: ../src/glade-window.c:2224
-msgid "Redo the last action"
-msgstr "Ponawia ostatnie dziaÅanie"
-
-#: ../src/glade-window.c:2227
-msgid "Cut the selection"
-msgstr "Wycina zaznaczone"
-
-#: ../src/glade-window.c:2230
-msgid "Copy the selection"
-msgstr "Kopiuje zaznaczone"
-
-#: ../src/glade-window.c:2233
-msgid "Paste the clipboard"
-msgstr "Wkleja ze schowka"
-
-#: ../src/glade-window.c:2236
-msgid "Delete the selection"
-msgstr "Usuwa zaznaczone"
-
-#: ../src/glade-window.c:2239
-msgid "Edit project properties"
-msgstr "Modyfikuje preferencje projektu"
-
-#. ProjectsMenu
-#: ../src/glade-window.c:2242
-msgid "_Previous Project"
-msgstr "_Poprzedni projekt"
-
-#: ../src/glade-window.c:2243
-msgid "Activate previous project"
-msgstr "Aktywuje poprzedni projekt"
-
-#: ../src/glade-window.c:2245
-msgid "_Next Project"
-msgstr "_NastÄpny projekt"
+#: ../src/glade.glade.h:44
+msgid "Preferences"
+msgstr "Preferencje"
 
-#: ../src/glade-window.c:2246
-msgid "Activate next project"
-msgstr "Aktywuje nastÄpny projekt"
+#: ../src/glade.glade.h:45
+msgid "Edit Glade preferences"
+msgstr "Modyfikuje preferencje programu Glade"
 
-#: ../src/glade-window.c:2255
+#: ../src/glade.glade.h:46
 msgid "_Use Small Icons"
 msgstr "_MaÅe ikony"
 
-#: ../src/glade-window.c:2256
+#: ../src/glade.glade.h:47
 msgid "Show items using small icons"
 msgstr "WyÅwietla elementy uÅywajÄc maÅych ikon"
 
-#: ../src/glade-window.c:2259
+#: ../src/glade.glade.h:48
 msgid "Dock _Palette"
 msgstr "Zakotwicz pal_etÄ"
 
-#: ../src/glade-window.c:2260
+#: ../src/glade.glade.h:49
 msgid "Dock the palette into the main window"
 msgstr "Zakotwicza paletÄ w gÅÃwnym oknie"
 
-#: ../src/glade-window.c:2263
+#: ../src/glade.glade.h:50
 msgid "Dock _Inspector"
 msgstr "Zakotwicz i_nspektora"
 
-#: ../src/glade-window.c:2264
+#: ../src/glade.glade.h:51
 msgid "Dock the inspector into the main window"
 msgstr "Zakotwicza inspektora w gÅÃwnym oknie"
 
-#: ../src/glade-window.c:2267
+#: ../src/glade.glade.h:52
 msgid "Dock Prop_erties"
 msgstr "Zakotwicz _wÅaÅciwoÅci"
 
-#: ../src/glade-window.c:2268
+#: ../src/glade.glade.h:53
 msgid "Dock the editor into the main window"
 msgstr "Zakotwicza edytor w gÅÃwnym oknie"
 
-#: ../src/glade-window.c:2271
-msgid "Tool_bar"
-msgstr "Pasek _narzÄdziowy"
-
-#: ../src/glade-window.c:2272
-msgid "Show the toolbar"
-msgstr "WyÅwietla pasek narzÄdziowy"
-
-#: ../src/glade-window.c:2275
+#: ../src/glade.glade.h:54
 msgid "_Statusbar"
 msgstr "Pasek _stanu"
 
-#: ../src/glade-window.c:2276
+#: ../src/glade.glade.h:55
 msgid "Show the statusbar"
 msgstr "WyÅwietla pasek stanu"
 
-#: ../src/glade-window.c:2279
+#: ../src/glade.glade.h:56
+msgid "Tool_bar"
+msgstr "Pasek _narzÄdziowy"
+
+#: ../src/glade.glade.h:57
+msgid "Show the toolbar"
+msgstr "WyÅwietla pasek narzÄdziowy"
+
+#: ../src/glade.glade.h:58
 msgid "Project _Tabs"
 msgstr "_Karty projektÃw"
 
-#: ../src/glade-window.c:2280
+#: ../src/glade.glade.h:59
 msgid "Show notebook tabs for loaded projects"
 msgstr "WyÅwietla karty dla wczytanych projektÃw"
 
-#: ../src/glade-window.c:2289
+#: ../src/glade.glade.h:60
 msgid "Text _beside icons"
 msgstr "Tekst _obok ikon"
 
-#: ../src/glade-window.c:2290
+#: ../src/glade.glade.h:61
 msgid "Display items as text beside icons"
 msgstr "WyÅwietla elementy jako tekst z ikonÄ"
 
-#: ../src/glade-window.c:2292
+#: ../src/glade.glade.h:62
 msgid "_Icons only"
 msgstr "Tylko i_kony"
 
-#: ../src/glade-window.c:2293
+#: ../src/glade.glade.h:63
 msgid "Display items as icons only"
 msgstr "WyÅwietla elementy jako ikony"
 
-#: ../src/glade-window.c:2295
+#: ../src/glade.glade.h:64
 msgid "_Text only"
 msgstr "Tylko _tekst"
 
-#: ../src/glade-window.c:2296
+#: ../src/glade.glade.h:65
 msgid "Display items as text only"
 msgstr "WyÅwietla elementy jako tekst"
 
-#: ../src/glade-window.c:2587
-msgid "Close document"
-msgstr "Zamknij dokument"
+#: ../src/glade.glade.h:66
+msgid ""
+"Copyright  2001-2006 Ximian, Inc.\n"
+"Copyright  2001-2006 Joaquin Cuenca Abela, Paolo Borelli, et al.\n"
+"Copyright  2001-2012 Tristan Van Berkom, Juan Pablo Ugarte, et al."
+msgstr ""
+"Copyright  2001-2006 Ximian, Inc.\n"
+"Copyright  2001-2006 Joaquin Cuenca Abela, Paolo Borelli i inni.\n"
+"Copyright  2001-2012 Tristan Van Berkom, Juan Pablo Ugarte i inni."
 
-#: ../src/glade-window.c:2674
-msgid "Could not create a new project."
-msgstr "Nie moÅna utworzyÄ nowego projektu."
+#: ../src/glade.glade.h:69
+msgid "A user interface designer for GTK+ and GNOME."
+msgstr ""
+"Projektowanie interfejsÃw uÅytkownika dla biblioteki GTK+ i Årodowiska GNOME."
 
-#: ../src/glade-window.c:2727
-#, c-format
-msgid "The project %s has unsaved changes"
-msgstr "Projekt %s ma niezapisane zmiany"
+#: ../src/glade.glade.h:70
+msgid "Visit Glade web site"
+msgstr "Witryna programu Glade"
 
-#: ../src/glade-window.c:2732
-msgid "If you reload it, all unsaved changes could be lost. Reload it anyway?"
+#: ../src/glade.glade.h:71
+msgid ""
+"Glade is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
+"it under the terms of the GNU General Public License as \n"
+"published by the Free Software Foundation; either version 2 of the \n"
+"License, or (at your option) any later version.\n"
+"\n"
+"Glade is distributed in the hope that it will be useful\n"
+"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of \n"
+"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the \n"
+"GNU General Public License for more details.\n"
+"\n"
+"You should have received a copy of the GNU General Public License \n"
+"along with Glade; if not, write to the Free Software \n"
+"Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, \n"
+"MA 02110-1301, USA."
 msgstr ""
-"Ponowne wczytanie spowoduje utratÄ wszystkich niezapisanych zmian. WczytaÄ "
-"ponownie mimo to?"
+"Program Glade jest wolnym oprogramowaniem; moÅna go rozprowadzaÄ dalej\n"
+"i/lub modyfikowaÄ na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej\n"
+"przez FundacjÄ Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) - wedÅug\n"
+"wersji drugiej tej Licencji lub ktÃrejÅ z pÃÅniejszych wersji.\n"
+"\n"
+"Program Glade rozpowszechniany jest z nadziejÄ, iÅ bÄdzie on uÅyteczny -\n"
+"jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyÅlnej gwarancji PRZYDATNOÅCI\n"
+"HANDLOWEJ albo PRZYDATNOÅCI DO OKREÅLONYCH ZASTOSOWAÅ. W celu uzyskania\n"
+"bliÅszych informacji naleÅy zapoznaÄ siÄ z PowszechnÄ LicencjÄ PublicznÄ\n"
+"GNU.\n"
+"Z pewnoÅciÄ wraz z programem Glade dostarczono takÅe egzemplarz Powszechnej\n"
+"Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeÅli nie - proszÄ\n"
+"napisaÄ do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,\n"
+"Boston, MA 02110-1301, USA."
 
-#: ../src/glade-window.c:2742
-#, c-format
-msgid "The project file %s has been externally modified"
-msgstr "Plik %s zostaÅ zmodyfikowany w innym programie"
+#: ../src/glade.glade.h:85
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2010, 2011, 2012"
 
-#: ../src/glade-window.c:2747
-msgid "Do you want to reload the project?"
-msgstr "WczytaÄ projekt ponownie?"
+#: ../src/glade.glade.h:86 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5913
+msgid "_File"
+msgstr "_Plik"
 
-#: ../src/glade-window.c:2753
-msgid "_Reload"
-msgstr "_Wczytaj ponownie"
+#: ../src/glade.glade.h:87 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5924
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Edycja"
 
-#: ../src/glade-window.c:2868
-msgid "_Undo"
-msgstr "_Cofnij"
+#: ../src/glade.glade.h:88 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5933
+msgid "_View"
+msgstr "_Widok"
 
-#: ../src/glade-window.c:2872
-#, c-format
-msgid "Undo: %s"
-msgstr "Cofa: %s"
+#: ../src/glade.glade.h:89
+msgid "Palette _Appearance"
+msgstr "WyglÄd p_alety"
 
-#: ../src/glade-window.c:2873 ../src/glade-window.c:2887
-msgid "the last action"
-msgstr "ostatnie dziaÅanie"
+#: ../src/glade.glade.h:90
+msgid "_Projects"
+msgstr "_Projekty"
+
+#: ../src/glade.glade.h:91 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5937
+msgid "_Help"
+msgstr "Pomo_c"
+
+#: ../src/glade.glade.h:92
+msgid "toolbutton1"
+msgstr "przycisk narzÄdziowy 1"
+
+#: ../src/glade.glade.h:93
+msgid "toolbutton2"
+msgstr "przycisk narzÄdziowy 2"
+
+#: ../src/glade.glade.h:94
+msgid "toolbutton3"
+msgstr "przycisk narzÄdziowy 3"
+
+#: ../src/glade.glade.h:95
+msgid "toolbutton5"
+msgstr "przycisk narzÄdziowy 5"
+
+#: ../src/glade.glade.h:96
+msgid "toolbutton6"
+msgstr "przycisk narzÄdziowy 6"
+
+#: ../src/glade.glade.h:97
+msgid "toolbutton7"
+msgstr "przycisk narzÄdziowy 7"
+
+#: ../src/glade.glade.h:98
+msgid "radiotoolbutton1"
+msgstr "narzÄdziowy przeÅÄcznik radiowy 1"
+
+#: ../src/glade.glade.h:99
+msgid "radiotoolbutton2"
+msgstr "narzÄdziowy przeÅÄcznik radiowy 2"
+
+#: ../src/glade.glade.h:100
+msgid "radiotoolbutton3"
+msgstr "narzÄdziowy przeÅÄcznik radiowy 3"
+
+#: ../src/glade.glade.h:101
+msgid "radiotoolbutton4"
+msgstr "narzÄdziowy przeÅÄcznik radiowy 4"
+
+#: ../src/glade.glade.h:102
+msgid "Glade Preferences"
+msgstr "Preferencje programu Glade"
+
+#: ../src/glade.glade.h:103
+msgid "Removes the selected catalog path"
+msgstr "Usuwa zaznaczonÄ ÅcieÅkÄ katalogu"
+
+#: ../src/glade.glade.h:104
+msgid "Add a new catalog path"
+msgstr "Dodaje nowÄ ÅcieÅkÄ katalogu"
+
+#: ../src/glade.glade.h:105
+msgid "Extra catalog paths"
+msgstr "Dodatkowe ÅcieÅki katalogÃw"
+
+#. translators: refers to a tab name used to group all the relevant widget's properties
+#: ../src/glade.glade.h:106 ../gladeui/glade-base-editor.c:1728
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1068
+msgid "General"
+msgstr "OgÃlne"
+
+#: ../src/glade.glade.h:107
+msgid "Select a catalog search path"
+msgstr "WybÃr ÅcieÅki przeszukiwania katalogÃw"
+
+#: ../src/glade-window.c:56
+msgid "[Read Only]"
+msgstr "[Tylko do odczytu]"
+
+#: ../src/glade-window.c:318
+msgid "User Interface Designer"
+msgstr "NarzÄdzie do projektowania interfejsÃw uÅytkownika"
+
+#. translators: referring to the action of activating a file named '%s'.
+#. *       we also indicate to users that the file may be read-only with
+#. *       the second '%s'
+#: ../src/glade-window.c:519
+#, c-format
+msgid "Activate '%s' %s"
+msgstr "Aktywacja \"%s\" %s"
+
+#. translators: referring to the action of activating a file named '%s'
+#. FIXME add hint for translators
+#: ../src/glade-window.c:525 ../src/glade-window.c:533
+#, c-format
+msgid "Activate '%s'"
+msgstr "Aktywacja \"%s\""
+
+#. Name
+#: ../src/glade-window.c:581 ../gladeui/glade-base-editor.c:2023
+#: ../gladeui/glade-editor-table.c:502
+msgid "Name:"
+msgstr "Nazwa:"
+
+#: ../src/glade-window.c:584
+msgid "Requires:"
+msgstr "Wymaga:"
+
+#: ../src/glade-window.c:643
+msgid "_Undo"
+msgstr "_Cofnij"
+
+#: ../src/glade-window.c:646
+#, c-format
+msgid "Undo: %s"
+msgstr "Cofa: %s"
+
+#: ../src/glade-window.c:647 ../src/glade-window.c:658
+msgid "the last action"
+msgstr "ostatnie dziaÅanie"
 
-#: ../src/glade-window.c:2882
+#: ../src/glade-window.c:654
 msgid "_Redo"
 msgstr "_PonÃw"
 
-#: ../src/glade-window.c:2886
+#: ../src/glade-window.c:657
 #, c-format
 msgid "Redo: %s"
 msgstr "Ponawia: %s"
 
-#: ../src/glade-window.c:3352
-msgid "Go back in undo history"
-msgstr "Przechodzi wstecz w historii poleceÅ"
+#: ../src/glade-window.c:1035
+msgid "Openâ"
+msgstr "OtwÃrzâ"
+
+#: ../src/glade-window.c:1069
+#, c-format
+msgid "Project %s is still loading."
+msgstr "Projekt \"%s\" jest wczytywany."
+
+#: ../src/glade-window.c:1101
+#, c-format
+msgid "The file %s has been modified since reading it"
+msgstr "Plik %s zostaÅ zmodyfikowany od czasu ostatniego odczytu"
 
-#: ../src/glade-window.c:3355
-msgid "Go forward in undo history"
-msgstr "Przechodzi dalej w historii poleceÅ"
+#: ../src/glade-window.c:1105
+msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
+msgstr ""
+"Zapisanie go moÅe spowodowaÄ utratÄ wszystkich zewnÄtrznych zmian. ZapisaÄ "
+"go mimo to?"
 
-#: ../src/glade-window.c:3410
-msgid "Palette"
-msgstr "Paleta"
+#: ../src/glade-window.c:1110
+msgid "_Save Anyway"
+msgstr "Zapi_sz mimo to"
 
-#: ../src/glade-window.c:3420
-msgid "Inspector"
-msgstr "Inspektor"
+#: ../src/glade-window.c:1118
+msgid "_Don't Save"
+msgstr "_Nie zapisuj"
 
-#: ../src/glade-window.c:3427 ../gladeui/glade-editor.c:405
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1247 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5114
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5141 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5160
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5198 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10092
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10664 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10818
-msgid "Properties"
-msgstr "WÅaÅciwoÅci"
+#: ../src/glade-window.c:1147
+#, c-format
+msgid "Failed to save %s: %s"
+msgstr "Zapisanie %s siÄ nie powiodÅo: %s"
 
-#: ../src/glade-window.c:3464
-msgid "Select"
-msgstr "Zaznacz"
+#: ../src/glade-window.c:1168
+#, c-format
+msgid "Project '%s' saved"
+msgstr "Zapisano projekt \"%s\""
 
-#: ../src/glade-window.c:3465
-msgid "Select widgets in the workspace"
-msgstr "Zaznacza widÅety w obszarze roboczym"
+#: ../src/glade-window.c:1191
+msgid "Save Asâ"
+msgstr "Zapisz jakoâ"
 
-#: ../src/glade-window.c:3469
-msgid "Drag Resize"
-msgstr "Przesuwaj"
+#: ../src/glade-window.c:1239
+#, c-format
+msgid "Could not save the file %s"
+msgstr "Nie moÅna zapisaÄ pliku %s"
 
-#: ../src/glade-window.c:3470
-msgid "Drag and resize widgets in the workspace"
-msgstr "Zmienia rozmiar widÅetÃw w obszarze roboczym"
+#: ../src/glade-window.c:1243
+msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
+msgstr "Brak uprawnieÅ wymaganych do zapisania pliku."
 
-#: ../src/glade-window.c:3474
-msgid "Margin Edit"
-msgstr "Modyfikacja marginesu"
+#: ../src/glade-window.c:1265
+#, c-format
+msgid "Could not save file %s. Another project with that path is open."
+msgstr ""
+"Nie moÅna zapisaÄ pliku %s. Inny projekt o tej samej ÅcieÅce jest otwarty."
 
-#: ../src/glade-window.c:3475
-msgid "Edit widget margins"
-msgstr "Modyfikuje marginesy widÅetu"
+#: ../src/glade-window.c:1290
+msgid "No open projects to save"
+msgstr "Brak otwartych projektÃw do zapisu"
 
-#: ../src/glade-window.c:3479
-msgid "Alignment Edit"
-msgstr "Modyfikacja wyrÃwnania"
+#: ../src/glade-window.c:1321
+#, c-format
+msgid "Save changes to project \"%s\" before closing?"
+msgstr "ZapisaÄ zmiany w projekcie \"%s\" przed zamkniÄciem?"
 
-#: ../src/glade-window.c:3480
-msgid "Edit widget alignment"
-msgstr "Modyfikuje wyrÃwnanie widÅetu"
+#: ../src/glade-window.c:1329
+msgid "Your changes will be lost if you don't save them."
+msgstr "Zmiany zostanÄ utracone, jeÅli nie zostanie zapisane."
+
+#: ../src/glade-window.c:1333
+msgid "Close _without Saving"
+msgstr "Zamknij _bez zapisywania"
 
-#: ../src/main.c:50
+#: ../src/glade-window.c:1360
+#, c-format
+msgid "Failed to save %s to %s: %s"
+msgstr "Zapisanie %s do %s siÄ nie powiodÅo: %s"
+
+#: ../src/glade-window.c:1373
+msgid "Saveâ"
+msgstr "Zapiszâ"
+
+#: ../src/glade-window.c:2279
+msgid "Close document"
+msgstr "Zamknij dokument"
+
+#: ../src/glade-window.c:2366
+msgid "Could not create a new project."
+msgstr "Nie moÅna utworzyÄ nowego projektu."
+
+#: ../src/glade-window.c:2419
+#, c-format
+msgid "The project %s has unsaved changes"
+msgstr "Projekt %s ma niezapisane zmiany"
+
+#: ../src/glade-window.c:2424
+msgid "If you reload it, all unsaved changes could be lost. Reload it anyway?"
+msgstr ""
+"Ponowne wczytanie spowoduje utratÄ wszystkich niezapisanych zmian. WczytaÄ "
+"ponownie mimo to?"
+
+#: ../src/glade-window.c:2434
+#, c-format
+msgid "The project file %s has been externally modified"
+msgstr "Plik %s zostaÅ zmodyfikowany w innym programie"
+
+#: ../src/glade-window.c:2439
+msgid "Do you want to reload the project?"
+msgstr "WczytaÄ projekt ponownie?"
+
+#: ../src/glade-window.c:2445
+msgid "_Reload"
+msgstr "_Wczytaj ponownie"
+
+#: ../src/glade-window.c:3070
+msgid "Palette"
+msgstr "Paleta"
+
+#: ../src/glade-window.c:3072
+msgid "Inspector"
+msgstr "Inspektor"
+
+#: ../src/main.c:51
 msgid "Output version information and exit"
 msgstr "Wypisuje informacje o wersji i koÅczy dziaÅanie"
 
-#: ../src/main.c:53
+#: ../src/main.c:54
 msgid "Disable Devhelp integration"
 msgstr "WyÅÄcza integracjÄ z programem Devhelp"
 
-#: ../src/main.c:56
+#: ../src/main.c:57
 msgid "[FILE...]"
 msgstr "[PLIK...]"
 
-#: ../src/main.c:65
+#: ../src/main.c:66
 msgid "be verbose"
 msgstr "wiÄcej komunikatÃw"
 
-#: ../src/main.c:93
+#: ../src/main.c:94
 msgid "Create or edit user interface designs for GTK+ or GNOME applications."
 msgstr ""
 "Tworzenie lub modyfikowanie projektÃw interfejsÃw uÅytkownika dla programÃw "
 "GTK+ i GNOME."
 
-#: ../src/main.c:97 ../src/main.c:98
+#: ../src/main.c:98 ../src/main.c:99
 msgid "Glade options"
 msgstr "Opcje programu Glade"
 
-#: ../src/main.c:104
+#: ../src/main.c:105
 msgid "Glade debug options"
 msgstr "Opcje debugowania programu Glade"
 
-#: ../src/main.c:105
+#: ../src/main.c:106
 msgid "Show Glade debug options"
 msgstr "WyÅwietla opcje debugowania programu Glade"
 
-#: ../src/main.c:148
+#: ../src/main.c:149
 msgid ""
 "gmodule support not found. gmodule support is required for glade to work"
 msgstr ""
 "Nie odnaleziono obsÅugi gmodule. Do uruchomienia programu Glade wymagana "
 "jest obsÅuga gmodule."
 
-#: ../src/main.c:186
+#: ../src/main.c:189
 #, c-format
 msgid "Unable to open '%s', the file does not exist.\n"
 msgstr "Nie moÅna otworzyÄ \"%s\", plik nie istnieje.\n"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:432
+#: ../gladeui/glade-app.c:485
 #, c-format
 msgid ""
 "Trying to save private data to %s directory but it is a regular file.\n"
@@ -556,7 +681,7 @@ msgstr ""
 "plikiem.\n"
 "Dane prywatne nie bÄdÄ zapisywane w tej sesji"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:444
+#: ../gladeui/glade-app.c:497
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to create directory %s to save private data.\n"
@@ -565,7 +690,7 @@ msgstr ""
 "Utworzenie katalogu %s w celu zapisu danych prywatnych siÄ nie powiodÅo.\n"
 "Dane prywatne nie bÄdÄ zapisywane w tej sesji"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:472
+#: ../gladeui/glade-app.c:525
 #, c-format
 msgid ""
 "Error writing private data to %s (%s).\n"
@@ -574,7 +699,7 @@ msgstr ""
 "BÅÄd podczas zapisywania danych prywatnych do %s (%s).\n"
 "Dane prywatne nie bÄdÄ zapisywane w tej sesji"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:484
+#: ../gladeui/glade-app.c:537
 #, c-format
 msgid ""
 "Error serializing configuration data to save (%s).\n"
@@ -583,7 +708,7 @@ msgstr ""
 "BÅÄd podczas szeregowania danych konfiguracji do zapisu (%s).\n"
 "Dane prywatne nie bÄdÄ zapisywane w tej sesji"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:497
+#: ../gladeui/glade-app.c:550
 #, c-format
 msgid ""
 "Error opening %s to write private data (%s).\n"
@@ -592,68 +717,63 @@ msgstr ""
 "BÅÄd podczas otwierania %s do zapisu danych prywatnych (%s).\n"
 "Dane prywatne nie bÄdÄ zapisywane w tej sesji"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:544
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:551
 #, c-format
 msgid "Setting object type on %s to %s"
 msgstr "Ustawianie typu obiektu %s na %s"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:706
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:713
 #, c-format
 msgid "Add a %s to %s"
 msgstr "Dodanie %s do %s"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:798 ../gladeui/glade-command.c:1056
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:805 ../gladeui/glade-command.c:1055
 #, c-format
 msgid "Add %s"
 msgstr "Dodanie %s"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:830
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:837
 #, c-format
 msgid "Add child %s"
 msgstr "Dodanie elementu potomnego %s"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:918
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:926
 #, c-format
 msgid "Delete %s child from %s"
 msgstr "UsuniÄcie elementu potomnego %s z %s"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1043
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1052
 #, c-format
 msgid "Reorder %s's children"
 msgstr "Zmiana kolejnoÅci elementÃw potomnych %s"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1477 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:108
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1495 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:89
 msgid "Container"
 msgstr "Kontener"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1478
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1496
 msgid "The container object this editor is currently editing"
 msgstr "Obiekt kontenera obecnie uÅywany przez edytora"
 
-#. translators: refers to a tab name used to group all the relevant widget's properties
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1709 ../gladeui/glade-editor.c:1085
-msgid "General"
-msgstr "OgÃlne"
-
 #. translators: refers to a tab name used to show the widget hierarchy
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1718
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1737
 msgid "Hierarchy"
 msgstr "Hierarchia"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1756 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:283
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1775 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:137
 msgid "Label"
 msgstr "Etykieta"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1771 ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1399
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1790 ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1405
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
 #. Type
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:2046
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:2038
 msgid "Type:"
 msgstr "Typ:"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:2259
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:2254
 msgid ""
 "<big><b>Tips:</b></big>\n"
 " * Right-click over the treeview to add items.\n"
@@ -673,7 +793,7 @@ msgid "Authentication"
 msgstr "Uwierzytelnienie"
 
 #. GTK_STOCK_DND
-#: ../gladeui/glade-builtins.c:73 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:142
+#: ../gladeui/glade-builtins.c:73 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:124
 msgid "Drag and Drop"
 msgstr "PrzeciÄgniÄcie i upuszczenie"
 
@@ -762,91 +882,91 @@ msgstr "Ustawienie wielu wÅaÅciwoÅci"
 msgid "Setting %s of %s"
 msgstr "Ustawienie %s dla %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:645 ../gladeui/glade-editor-property.c:3043
+#: ../gladeui/glade-command.c:645 ../gladeui/glade-editor-property.c:3036
 #, c-format
 msgid "Setting %s of %s to %s"
 msgstr "Ustawienie %s dla %s na %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:892 ../gladeui/glade-command.c:919
+#: ../gladeui/glade-command.c:891 ../gladeui/glade-command.c:918
 #, c-format
 msgid "Renaming %s to %s"
 msgstr "Zmienianie nazwy %s na %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:1057 ../gladeui/glade-command.c:1629
-#: ../gladeui/glade-command.c:1655 ../gladeui/glade-command.c:1757
-#: ../gladeui/glade-command.c:1795
+#: ../gladeui/glade-command.c:1056 ../gladeui/glade-command.c:1620
+#: ../gladeui/glade-command.c:1646 ../gladeui/glade-command.c:1748
+#: ../gladeui/glade-command.c:1787
 msgid "multiple"
 msgstr "wielu"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:1215
+#: ../gladeui/glade-command.c:1204
 msgid "You cannot remove a widget internal to a composite widget."
 msgstr "Nie moÅna usunÄÄ widÅetu bÄdÄcego czÄÅciÄ widÅetu zÅoÅonego."
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:1222
+#: ../gladeui/glade-command.c:1211
 #, c-format
 msgid "%s is locked by %s, edit %s first."
 msgstr "%s jest zablokowane przez %s, naleÅy najpierw zmodyfikowaÄ %s."
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:1234
+#: ../gladeui/glade-command.c:1223
 #, c-format
 msgid "Remove %s"
 msgstr "UsuniÄcie %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:1237
+#: ../gladeui/glade-command.c:1226
 msgid "Remove multiple"
 msgstr "UsuniÄcie wielu"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:1601
+#: ../gladeui/glade-command.c:1592
 #, c-format
 msgid "Create %s"
 msgstr "Utworzenie %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:1627
+#: ../gladeui/glade-command.c:1618
 #, c-format
 msgid "Delete %s"
 msgstr "UsuniÄcie %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:1653
+#: ../gladeui/glade-command.c:1644
 #, c-format
 msgid "Cut %s"
 msgstr "WyciÄcie %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:1755
+#: ../gladeui/glade-command.c:1746
 #, c-format
 msgid "Paste %s"
 msgstr "Wklejenie %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:1792
+#: ../gladeui/glade-command.c:1784
 #, c-format
 msgid "Drag-n-Drop from %s to %s"
 msgstr "PrzeciÄgniÄcie z %s do %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:1919
+#: ../gladeui/glade-command.c:1911
 #, c-format
 msgid "Add signal handler %s"
 msgstr "Dodanie uchwytu sygnaÅu %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:1920
+#: ../gladeui/glade-command.c:1912
 #, c-format
 msgid "Remove signal handler %s"
 msgstr "UsuniÄcie uchwytu sygnaÅu %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:1921
+#: ../gladeui/glade-command.c:1913
 #, c-format
 msgid "Change signal handler %s"
 msgstr "Zmiana uchwytu sygnaÅu %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:2139
+#: ../gladeui/glade-command.c:2130
 #, c-format
 msgid "Setting i18n metadata"
 msgstr "Ustawienie metadanych lokalizacji"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:2256
+#: ../gladeui/glade-command.c:2247
 #, c-format
 msgid "Locking %s by widget %s"
 msgstr "Blokowanie %s widÅetem %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:2297
+#: ../gladeui/glade-command.c:2288
 #, c-format
 msgid "Unlocking %s"
 msgstr "Odblokowywanie %s"
@@ -856,185 +976,185 @@ msgstr "Odblokowywanie %s"
 msgid "Unable to load image (%s)"
 msgstr "Nie moÅna wczytaÄ obrazu (%s)"
 
-#: ../gladeui/glade-design-layout.c:639
+#: ../gladeui/glade-design-layout.c:640
 #, c-format
 msgid "Editing alignments of %s"
 msgstr "Modyfikowanie wyrÃwnaâ %s"
 
-#: ../gladeui/glade-design-layout.c:713
+#: ../gladeui/glade-design-layout.c:714
 #, c-format
 msgid "Editing margins of %s"
 msgstr "Modyfikowanie marginesÃw %s"
 
-#: ../gladeui/glade-design-layout.c:1955
+#: ../gladeui/glade-design-layout.c:1928
 msgid "Design View"
 msgstr "Widok projektu"
 
-#: ../gladeui/glade-design-layout.c:1956
+#: ../gladeui/glade-design-layout.c:1929
 msgid "The GladeDesignView that contains this layout"
 msgstr "GladeDesignView zawierajÄcy ten ukÅad"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:217
+#: ../gladeui/glade-editor.c:220
 msgid "Show info"
 msgstr "WyÅwietlanie informacji"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:218
+#: ../gladeui/glade-editor.c:221
 msgid "Whether to show an informational button for the loaded widget"
 msgstr "OkreÅla, czy wyÅwietlaÄ przycisk informacyjny dla wczytanego widÅetu"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:225 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:560
+#: ../gladeui/glade-editor.c:228 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:1
 msgid "Widget"
 msgstr "WidÅet"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:226
+#: ../gladeui/glade-editor.c:229
 msgid "The currently loaded widget in this editor"
 msgstr "Obecnie wczytany widÅet w tym edytorze"
 
 #. construct tab label widget
-#: ../gladeui/glade-editor.c:252 ../gladeui/glade-editor.c:492
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1101
+#: ../gladeui/glade-editor.c:255 ../gladeui/glade-editor.c:497
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1084
 msgid "Accessibility"
 msgstr "DostÄpnoÅÄ"
 
 #. configure page container
-#: ../gladeui/glade-editor.c:269 ../gladeui/glade-editor.c:491
+#: ../gladeui/glade-editor.c:272 ../gladeui/glade-editor.c:496
 msgid "_Signals"
 msgstr "_SygnaÅy"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:337
+#: ../gladeui/glade-editor.c:340
 msgid "View documentation for the selected widget"
 msgstr "WyÅwietla dokumentacjÄ dla zaznaczonego widÅetu"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:357
+#: ../gladeui/glade-editor.c:360
 msgid "Reset widget properties to their defaults"
 msgstr "Przywraca domyÅlne wÅaÅciwoÅci widÅetu"
 
 #. translators: referring to the properties of a widget named '%s [%s]'
-#: ../gladeui/glade-editor.c:392
+#: ../gladeui/glade-editor.c:396
 #, c-format
 msgid "%s Properties - %s [%s]"
 msgstr "WÅaÅciwoÅci %s - %s [%s]"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:488
+#: ../gladeui/glade-editor.c:493
 msgid "_General"
 msgstr "_OgÃlne"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:489
+#: ../gladeui/glade-editor.c:494
 msgid "_Packing"
 msgstr "_Pakowanie"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:490
+#: ../gladeui/glade-editor.c:495
 msgid "_Common"
 msgstr "_WspÃlne"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:932
+#: ../gladeui/glade-editor.c:914
 #, c-format
 msgid "Create a %s"
 msgstr "Tworzenie %s"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:940
+#: ../gladeui/glade-editor.c:922
 msgid "Crea_te"
 msgstr "_UtwÃrz"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1043
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1026
 msgid "Reset"
 msgstr "PrzywrÃÄ"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1054
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1037
 msgid "Property"
 msgstr "WÅaÅciwoÅÄ"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1093
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1076
 msgid "Common"
 msgstr "WspÃlne"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1134
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1117
 msgid "(default)"
 msgstr "(domyÅlne)"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1149
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1132
 msgid "Select the properties that you want to reset to their default values"
 msgstr "WybÃr wÅaÅciwoÅci, ktÃrym majÄ zostaÄ przywrÃcone domyÅlne wartoÅci"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1283
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1267
 msgid "Reset Widget Properties"
 msgstr "PrzywrÃcenie domyÅlnych wÅaÅciwoÅci widÅetu"
 
 #. Checklist
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1300
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1284
 msgid "_Properties:"
 msgstr "_WÅaÅciwoÅci:"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1329
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1313
 msgid "_Select All"
 msgstr "Zaznacz _wszystko"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1337
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1321
 msgid "_Unselect All"
 msgstr "Odznacz w_szystko"
 
 #. Description
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1347
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1331
 msgid "Property _Description:"
 msgstr "_Opis wÅaÅciwoÅci:"
 
 #. Translators: first %s is the project name, second is a widget name
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1443
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1427
 #, c-format
 msgid "%s - %s Properties"
 msgstr "WÅaÅciwoÅci %s - %s"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:625
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:630
 msgid "Property Class"
 msgstr "Klasa wÅaÅciwoÅci"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:626
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:631
 msgid "The GladePropertyClass this GladeEditorProperty was created for"
 msgstr "GladePropertyClass, dla ktÃrej utworzony zostaÅ GladeEditorProperty"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:632
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:637
 msgid "Use Command"
 msgstr "UÅycie polecenia"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:633
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:638
 msgid "Whether we should use the command API for the undo/redo stack"
 msgstr "OkreÅla, czy bÄdzie uÅywane API poleceÅ dla stosu cofnij/ponÃw"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1137
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1120
 msgid "Select Fields"
 msgstr "WybÃr pÃl"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1159
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1142
 msgid "_Select individual fields:"
 msgstr "Pro_szÄ wybraÄ poszczegÃlne pola:"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1491
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1476
 msgid "Select Named Icon"
 msgstr "WybÃr nazwanej ikony"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1766
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1752
 msgid "Edit Text"
 msgstr "Modyfikowanie tekstu"
 
 #. Text
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1796
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1782
 msgid "_Text:"
 msgstr "_Tekst:"
 
 #. Translatable
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1830
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1816
 msgid "T_ranslatable"
 msgstr "_MoÅliwoÅÄ tÅumaczenia"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1836 ../gladeui/glade-property.c:660
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1822 ../gladeui/glade-property.c:660
 msgid "Whether this property is translatable"
 msgstr "OkreÅla, czy wÅaÅciwoÅÄ moÅe byÄ tÅumaczona"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1844
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1830
 msgid "Conte_xt for translation:"
 msgstr "_Kontekst dla tÅumaczenia:"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1850
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1836
 msgid ""
 "For short and ambiguous strings: type a word here to differentiate the "
 "meaning of this string from the meaning of other occurrences of the same "
@@ -1043,80 +1163,100 @@ msgstr ""
 "Dla krÃtkich i niejednoznacznych ciÄgÃw: naleÅy tu wpisaÄ sÅowo, aby "
 "rozrÃÅniÄ znaczenie tego ciÄgu od znaczeÅ innych wystÄpieÅ tego samego ciÄgu"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1881
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1867
 msgid "Co_mments for translators:"
 msgstr "Ko_mentarze dla tÅumaczy:"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1996
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1982
 msgid "Select a file from the project resource directory"
 msgstr "WybÃr pliku z katalogu zasobÃw projektu"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2280
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2296
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2266
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2282
 msgid "Yes"
 msgstr "Tak"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2280
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2296
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2311
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2266
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2282
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2297
 msgid "No"
 msgstr "Nie"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2719
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1392 ../gladeui/glade-widget.c:1211
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2712
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1398 ../gladeui/glade-widget.c:1223
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2728 ../gladeui/glade-property.c:627
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2721 ../gladeui/glade-property.c:627
 msgid "Class"
 msgstr "Klasa"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2745
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2738
 #, c-format
 msgid "Choose parentless %s type objects in this project"
 msgstr "WybÃr braku nadrzÄdnoÅci obiektÃw typu %s w tym projekcie"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2746
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2739
 #, c-format
 msgid "Choose a parentless %s in this project"
 msgstr "WybÃr braku nadrzÄdnoÅci %s w tym projekcie"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2749
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2742
 #, c-format
 msgid "Choose %s type objects in this project"
 msgstr "WybÃr obiektÃw typu %s w tym projekcie"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2750
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2743
 #, c-format
 msgid "Choose a %s in this project"
 msgstr "WybÃr %s w tym projekcie"
 
 #. Checklist
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2820
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2962
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2813
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2955
 msgid "O_bjects:"
 msgstr "_Obiekty:"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2914
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2907
 msgid "_New"
 msgstr "_Nowy"
 
 #. translators: Creating 'a widget' for 'a property' of 'a widget'
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3069
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3062
 #, c-format
 msgid "Creating %s for %s of %s"
 msgstr "Tworzenie %s dla %s na %s"
 
 #. Checklist
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3267
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3261
 msgid "Objects:"
 msgstr "Obiekty:"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-table.c:408
+#: ../gladeui/glade-editor-table.c:234
+msgid "Click to disable template class"
+msgstr "KlikniÄcie wyÅÄczy klasÄ szablonu"
+
+#: ../gladeui/glade-editor-table.c:241
+msgid ""
+"Click to make this widget a template class (It will be renamed to 'this')"
+msgstr ""
+"KlikniÄcie przeksztaÅci ten widÅet na klasÄ szablonu (nazwa zostanie "
+"zmieniona na \"to\")"
+
+#: ../gladeui/glade-editor-table.c:499
 msgid "The Object's name"
 msgstr "Nazwa obiektu"
 
-#: ../gladeui/glade-inspector.c:180 ../gladeui/glade-widget.c:1240
+#: ../gladeui/glade-editor-table.c:526
+msgid "The template class name this widget defines"
+msgstr "Nazwa klasy szablonu, ktÃrÄ okreÅla ten widÅet"
+
+#. Template class
+#: ../gladeui/glade-editor-table.c:529
+msgid "Template Class:"
+msgstr "Klasa szablonu:"
+
+#: ../gladeui/glade-inspector.c:180 ../gladeui/glade-widget.c:1252
 msgid "Project"
 msgstr "Projekt"
 
@@ -1124,7 +1264,7 @@ msgstr "Projekt"
 msgid "The project being inspected"
 msgstr "Sprawdzany projekt"
 
-#: ../gladeui/glade-inspector.c:382
+#: ../gladeui/glade-inspector.c:399
 msgid "< search widgets >"
 msgstr "< wyszukiwanie widÅetÃw >"
 
@@ -1157,10 +1297,6 @@ msgstr "_WyÅwietlanie tylko standardowych ikon"
 msgid "Could not create directory: %s"
 msgstr "Nie moÅna utworzyÄ katalogu: %s"
 
-#: ../gladeui/glade-object-stub.c:101
-msgid "Delete"
-msgstr "UsuÅ"
-
 #: ../gladeui/glade-object-stub.c:103
 msgid "Delete All"
 msgstr "UsuÅ wszystko"
@@ -1169,24 +1305,24 @@ msgstr "UsuÅ wszystko"
 msgid "Widget selector"
 msgstr "WybÃr widÅetÃw"
 
-#: ../gladeui/glade-popup.c:411
+#: ../gladeui/glade-popup.c:409
 msgid "_Add widget here"
 msgstr "Dod_aj widÅet tutaj"
 
-#: ../gladeui/glade-popup.c:416 ../gladeui/glade-popup.c:592
+#: ../gladeui/glade-popup.c:414 ../gladeui/glade-popup.c:591
 msgid "Add widget as _toplevel"
 msgstr "Dodaj widÅet jako _najwyÅszy poziom"
 
-#: ../gladeui/glade-popup.c:426
+#: ../gladeui/glade-popup.c:424
 msgid "_Select"
 msgstr "Z_aznacz"
 
-#: ../gladeui/glade-popup.c:501 ../gladeui/glade-popup.c:599
-#: ../gladeui/glade-popup.c:681
+#: ../gladeui/glade-popup.c:499 ../gladeui/glade-popup.c:598
+#: ../gladeui/glade-popup.c:680
 msgid "Read _documentation"
 msgstr "Odczytaj _dokumentacjÄ"
 
-#: ../gladeui/glade-popup.c:673
+#: ../gladeui/glade-popup.c:672
 msgid "Set default value"
 msgstr "Ustawienie domyÅlnej wartoÅci"
 
@@ -1224,7 +1360,7 @@ msgstr "WyÅwietlanie wersji podglÄdowej"
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
-"Run '%s --help' to see a full list of available command lineoptions.\n"
+"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
 msgstr ""
 "%s\n"
 "Wykonanie polecenia \"%s --help\" wyÅwietli peÅnÄ listÄ dostÄpnych opcji "
@@ -1277,51 +1413,51 @@ msgstr "BÅÄd: %s.\n"
 msgid "Broken pipe!\n"
 msgstr "Uszkodzony potok.\n"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:977
+#: ../gladeui/glade-project.c:987
 msgid "Whether project has been modified since it was last saved"
 msgstr "OkreÅla, czy projekt zostaÅ zmodyfikowany od czasu ostatniego zapisu"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:983
+#: ../gladeui/glade-project.c:993
 msgid "Has Selection"
 msgstr "Posiada zaznaczenie"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:984
+#: ../gladeui/glade-project.c:994
 msgid "Whether project has a selection"
 msgstr "OkreÅla, czy projekt posiada zaznaczenie"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:990
+#: ../gladeui/glade-project.c:1000
 msgid "Path"
 msgstr "ÅcieÅka"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:991
+#: ../gladeui/glade-project.c:1001
 msgid "The filesystem path of the project"
 msgstr "ÅcieÅka do pliku projektu"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:997
+#: ../gladeui/glade-project.c:1007
 msgid "Read Only"
 msgstr "Tylko do odczytu"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:998
+#: ../gladeui/glade-project.c:1008
 msgid "Whether project is read-only"
 msgstr "OkreÅla, czy projekt jest tylko do odczytu"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:1004
+#: ../gladeui/glade-project.c:1014
 msgid "Add Item"
 msgstr "Dodanie elementu"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:1005
+#: ../gladeui/glade-project.c:1015
 msgid "The current item to add to the project"
 msgstr "BieÅÄcy element do dodania do projektu"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:1011
+#: ../gladeui/glade-project.c:1021
 msgid "Pointer Mode"
-msgstr "Tryb wskaÅnika"
+msgstr "Tryb kursora"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:1012
+#: ../gladeui/glade-project.c:1022
 msgid "The currently effective GladePointerMode"
 msgstr "Obecnie dziaÅajÄcy GladePointerMode"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:1189
+#: ../gladeui/glade-project.c:1199
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to load %s.\n"
@@ -1331,18 +1467,18 @@ msgstr ""
 "NastÄpujÄce wymagane katalogi sÄ niedostÄpne: %s"
 
 #. translators: refers to project name '%s' that targets gtk version '%d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1472
+#: ../gladeui/glade-project.c:1483
 #, c-format
 msgid "%s targets Gtk+ %d.%d"
 msgstr "%s uÅywa biblioteki GTK+ %d.%d"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:1511
+#: ../gladeui/glade-project.c:1522
 msgid "Specially because there is an object that can not be build with type "
 msgstr ""
 "SzczegÃlnie poniewaÅ istnieje obiekt, ktÃry nie moÅe zostaÄ zbudowany za "
 "pomocÄ typu "
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:1516
+#: ../gladeui/glade-project.c:1527
 #, c-format
 msgid ""
 "Specially because there are %d objects that can not be build with types "
@@ -1350,11 +1486,11 @@ msgstr ""
 "SzczegÃlnie poniewaÅ istnieje %d obiektÃw, ktÃre nie mogÄ zostaÄ zbudowane "
 "za pomocÄ typÃw "
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:1523
+#: ../gladeui/glade-project.c:1534
 msgid " and "
 msgstr " i "
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:1541
+#: ../gladeui/glade-project.c:1552
 #, c-format
 msgid ""
 "But this version of Glade is for GTK+ 3 only.\n"
@@ -1367,8 +1503,8 @@ msgstr ""
 "programu Glade 3.8 bez Åadnych przestarzaÅych widÅetÃw.\n"
 "%s"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:1684 ../gladeui/glade-project.c:1721
-#: ../gladeui/glade-project.c:1958 ../gladeui/glade-project.c:4284
+#: ../gladeui/glade-project.c:1696 ../gladeui/glade-project.c:1733
+#: ../gladeui/glade-project.c:1970 ../gladeui/glade-project.c:4101
 #, c-format
 msgid "%s document properties"
 msgstr "WÅaÅciwoÅci dokumentu %s"
@@ -1377,7 +1513,7 @@ msgstr "WÅaÅciwoÅci dokumentu %s"
 #. Verify code here (versioning, incompatability checks)
 #. ******************************************************************
 #. translators: refers to a widget in toolkit version '%s %d.%d' and a project targeting toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:2051
+#: ../gladeui/glade-project.c:2063
 #, c-format
 msgid "This widget was introduced in %s %d.%d while project targets %s %d.%d"
 msgstr ""
@@ -1385,17 +1521,17 @@ msgstr ""
 "biblioteki %s %d.%d"
 
 #. translators: refers to a widget '[%s]' introduced in toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:2055
+#: ../gladeui/glade-project.c:2067
 #, c-format
 msgid "[%s] Object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
 msgstr "[%s] Klasa obiektÃw \"%s\" zostaÅa wprowadzona w bibliotece %s %d.%d\n"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:2057
+#: ../gladeui/glade-project.c:2069
 msgid "This widget is deprecated"
 msgstr "Ten widÅet jest przestarzaÅy"
 
 #. translators: refers to a widget '[%s]' loaded from toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:2060
+#: ../gladeui/glade-project.c:2072
 #, c-format
 msgid "[%s] Object class '%s' from %s %d.%d is deprecated\n"
 msgstr "[%s] Klasa obiektÃw \"%s\" z biblioteki %s %d.%d jest przestarzaÅa\n"
@@ -1406,7 +1542,7 @@ msgstr "[%s] Klasa obiektÃw \"%s\" z biblioteki %s %d.%d jest przestarzaÅa\n"
 #.
 #. translators: refers to a property in toolkit version '%s %d.%d'
 #. * and a project targeting toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:2070
+#: ../gladeui/glade-project.c:2082
 #, c-format
 msgid "This property was introduced in %s %d.%d while project targets %s %d.%d"
 msgstr ""
@@ -1414,7 +1550,7 @@ msgstr ""
 "biblioteki %s %d.%d"
 
 #. translators: refers to a property '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:2074
+#: ../gladeui/glade-project.c:2086
 #, c-format
 msgid "[%s] Property '%s' of object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
 msgstr ""
@@ -1422,7 +1558,7 @@ msgstr ""
 "bibliotece %s %d.%d\n"
 
 #. translators: refers to a property '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:2078
+#: ../gladeui/glade-project.c:2090
 #, c-format
 msgid ""
 "[%s] Packing property '%s' of object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
@@ -1431,7 +1567,7 @@ msgstr ""
 "bibliotece %s %d.%d\n"
 
 #. translators: refers to a signal '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:2082
+#: ../gladeui/glade-project.c:2094
 #, c-format
 msgid "[%s] Signal '%s' of object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
 msgstr ""
@@ -1440,115 +1576,115 @@ msgstr ""
 
 #. translators: refers to a signal in toolkit version '%s %d.%d'
 #. * and a project targeting toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:2087
+#: ../gladeui/glade-project.c:2099
 #, c-format
 msgid "This signal was introduced in %s %d.%d while project targets %s %d.%d"
 msgstr ""
 "Ten sygnaÅ zostaÅ wprowadzony w bibliotece %s %d.%d, a ten projekt uÅywa "
 "biblioteki %s %d.%d"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:2315
+#: ../gladeui/glade-project.c:2327
 msgid "Details"
 msgstr "SzczegÃÅy"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:2331
+#: ../gladeui/glade-project.c:2343
 #, c-format
 msgid "Project \"%s\" has errors. Save anyway?"
 msgstr "Projekt \"%s\" posiada bÅÄdy. ZapisaÄ mimo to?"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:2332
+#: ../gladeui/glade-project.c:2344
 #, c-format
 msgid "Project \"%s\" has deprecated widgets and/or version mismatches."
 msgstr "Projekt \"%s\" posiada przestarzaÅe widÅety i/lub niezgodnoÅci wersji."
 
 #. translators: refers to an unknown object named '%s' of type '%s'
-#: ../gladeui/glade-project.c:2357
+#: ../gladeui/glade-project.c:2369
 #, c-format
 msgid "Unknown object %s with type %s\n"
 msgstr "Nieznany obiekt %s o typie %s\n"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:3899
+#: ../gladeui/glade-project.c:3716
 #, c-format
 msgid "Unsaved %i"
 msgstr "Niezapisany %i"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:3958
+#: ../gladeui/glade-project.c:3775
 #, c-format
 msgid "Project %s has no deprecated widgets or version mismatches."
 msgstr ""
 "Projekt %s nie posiada przestarzaÅych widÅetÃw lub niezgodnoÅci wersji."
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:4095
+#: ../gladeui/glade-project.c:3912
 msgid "Image resources are loaded locally:"
 msgstr "Zasoby obrazÃw sÄ wczytywane lokalnie:"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:4112
+#: ../gladeui/glade-project.c:3929
 msgid "From the project directory"
 msgstr "Z katalogu projektu"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:4123
+#: ../gladeui/glade-project.c:3940
 msgid "From a project relative directory"
 msgstr "Z katalogu wzglÄdnego projektu"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:4139
+#: ../gladeui/glade-project.c:3956
 msgid "From this directory"
 msgstr "Z tego katalogu"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:4144
+#: ../gladeui/glade-project.c:3961
 msgid "Choose a path to load image resources"
 msgstr "WybÃr ÅcieÅki do wczytywania zasobÃw obrazÃw"
 
 #. Target versions
-#: ../gladeui/glade-project.c:4169
+#: ../gladeui/glade-project.c:3986
 msgid "Toolkit versions required:"
 msgstr "Wymagane wersje zestawu narzÄdzi:"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:4265
+#: ../gladeui/glade-project.c:4082
 msgid "Verify versions and deprecations:"
 msgstr "Sprawdzanie wersji i elementÃw przestarzaÅych:"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:4652
+#: ../gladeui/glade-project.c:4469
 #, c-format
 msgid "(internal %s)"
 msgstr "(wewnÄtrzna %s)"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:4657
+#: ../gladeui/glade-project.c:4474
 #, c-format
 msgid "(%s child)"
 msgstr "(potomek %s)"
 
 #. translators: refers to a property named '%s' of widget '%s'
-#: ../gladeui/glade-project.c:4665
+#: ../gladeui/glade-project.c:4482
 #, c-format
 msgid "(%s of %s)"
 msgstr "(wÅaÅciwoÅÄ %s widÅetu %s)"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:4892 ../gladeui/glade-project.c:4945
-#: ../gladeui/glade-project.c:5108
+#: ../gladeui/glade-project.c:4709 ../gladeui/glade-project.c:4762
+#: ../gladeui/glade-project.c:4925
 msgid "No widget selected."
 msgstr "Nie zaznaczono widÅetu."
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:4909 ../gladeui/glade-project.c:4942
+#: ../gladeui/glade-project.c:4726 ../gladeui/glade-project.c:4759
 msgid "Unknown widgets ignored."
 msgstr "Zignorowano nieznane widÅety."
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:4994
+#: ../gladeui/glade-project.c:4811
 msgid "Unable to paste to the selected parent"
 msgstr "Nie moÅna wkleiÄ do zaznaczonego elementu nadrzÄdnego"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:5005
+#: ../gladeui/glade-project.c:4822
 msgid "Unable to paste to multiple widgets"
 msgstr "Nie moÅna wkleiÄ do wielu widÅetÃw"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:5021
+#: ../gladeui/glade-project.c:4838
 msgid "No widget on the clipboard"
 msgstr "Brak widÅetu w schowku"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:5066
+#: ../gladeui/glade-project.c:4883
 msgid "Only one widget can be pasted at a time to this container"
 msgstr "Tylko jeden widÅet na raz moÅe byÄ wklejany do tego kontenera"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:5078
+#: ../gladeui/glade-project.c:4895
 msgid "Insufficient amount of placeholders in target container"
 msgstr "NiewystarczajÄca iloÅÄ miejsca w kontenerze docelowym"
 
@@ -1602,75 +1738,91 @@ msgstr "Stan wizualny"
 msgid "Priority information for the property editor to act on"
 msgstr "Informacja o priorytecie, na ktÃrej ma opieraÄ siÄ edytor wÅaÅciwoÅci"
 
-#: ../gladeui/glade-signal.c:161
+#: ../gladeui/glade-signal.c:179
 msgid "SignalClass"
 msgstr "Klasa sygnaÅÃw"
 
-#: ../gladeui/glade-signal.c:162
+#: ../gladeui/glade-signal.c:180
 msgid "The signal class of this signal"
 msgstr "Klasa tego sygnaÅu"
 
-#: ../gladeui/glade-signal.c:167 ../gladeui/glade-signal-editor.c:869
+#: ../gladeui/glade-signal.c:185 ../gladeui/glade-signal-editor.c:1174
+msgid "Detail"
+msgstr "SzczegÃÅ"
+
+#: ../gladeui/glade-signal.c:186
+msgid "The detail for this signal"
+msgstr "SzczegÃÅ dla tego sygnaÅu"
+
+#: ../gladeui/glade-signal.c:191 ../gladeui/glade-signal-editor.c:1189
 msgid "Handler"
 msgstr "Program obsÅugujÄcy"
 
-#: ../gladeui/glade-signal.c:168
+#: ../gladeui/glade-signal.c:192
 msgid "The handler for this signal"
 msgstr "Program obsÅugujÄcy dla tego sygnaÅu"
 
-#: ../gladeui/glade-signal.c:173
+#: ../gladeui/glade-signal.c:197
 msgid "User Data"
 msgstr "Dane uÅytkownika"
 
-#: ../gladeui/glade-signal.c:174
+#: ../gladeui/glade-signal.c:198
 msgid "The user data for this signal"
 msgstr "Dane uÅytkownika dla tego sygnaÅu"
 
-#: ../gladeui/glade-signal.c:179 ../gladeui/glade-widget.c:1295
+#: ../gladeui/glade-signal.c:203 ../gladeui/glade-widget.c:1307
 msgid "Support Warning"
 msgstr "OstrzeÅenie obsÅugi"
 
-#: ../gladeui/glade-signal.c:180
+#: ../gladeui/glade-signal.c:204
 msgid "The versioning support warning for this signal"
 msgstr "OstrzeÅenie obsÅugi wersjonowania dla tego sygnaÅu"
 
-#: ../gladeui/glade-signal.c:185 ../gladeui/glade-signal-editor.c:939
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:32
+#: ../gladeui/glade-signal.c:209 ../gladeui/glade-signal-editor.c:1259
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:266
 msgid "After"
 msgstr "Po"
 
-#: ../gladeui/glade-signal.c:186
+#: ../gladeui/glade-signal.c:210
 msgid "Whether this signal is run after default handlers"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy ten sygnaÅ jest wykonywany po domyÅlnych programach "
 "obsÅugujÄcych"
 
-#: ../gladeui/glade-signal.c:191
+#: ../gladeui/glade-signal.c:215
 msgid "Swapped"
 msgstr "Wymieniony"
 
-#: ../gladeui/glade-signal.c:192
+#: ../gladeui/glade-signal.c:216
 msgid "Whether the user data is swapped with the instance for the handler"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy dane uÅytkownika sÄ wymienione z instancjÄ dla programu "
 "obsÅugujÄcego"
 
-#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:251
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:453
 msgid "Select an object to pass to the handler"
 msgstr "WybÃr obiektu do przekazania programowi obsÅugujÄcemu"
 
-#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:862 ../plugins/gtk+/glade-accels.c:445
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:1167 ../plugins/gtk+/glade-accels.c:445
 msgid "Signal"
 msgstr "SygnaÅ"
 
-#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:907
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:1227
 msgid "User data"
 msgstr "Dane uÅytkownika"
 
-#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:922
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:1242
 msgid "Swap"
 msgstr "Wymiana"
 
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:1407
+msgid "Glade Widget"
+msgstr "WidÅet programu Glade"
+
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:1408
+msgid "The glade widget to edit signals"
+msgstr "WidÅet programu Glade do modyfikowania sygnaÅÃw"
+
 #: ../gladeui/glade-utils.c:135 ../gladeui/glade-utils.c:165
 #, c-format
 msgid "We could not find the symbol \"%s\""
@@ -1681,7 +1833,7 @@ msgstr "Nie moÅna odnaleÅÄ symbolu \"%s\""
 msgid "Could not get the type from \"%s\""
 msgstr "Nie moÅna pobraÄ typu z \"%s\""
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:287
+#: ../gladeui/glade-utils.c:289
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot add non scrollable %s widget to a %s directly.\n"
@@ -1690,29 +1842,29 @@ msgstr ""
 "Nie moÅna dodaÄ nieprzewijalnego widÅetu %s bezpoÅrednio do %s.\n"
 "NaleÅy najpierw dodaÄ %s."
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:464
+#: ../gladeui/glade-utils.c:469
 msgid "All Files"
 msgstr "Wszystkie pliki"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:469
+#: ../gladeui/glade-utils.c:474
 msgid "Libglade Files"
 msgstr "Pliki libglade"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:474
+#: ../gladeui/glade-utils.c:479
 msgid "GtkBuilder Files"
 msgstr "Pliki GtkBuilder"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:480
+#: ../gladeui/glade-utils.c:485
 msgid "All Glade Files"
 msgstr "Wszystkie pliki Glade"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:1197
+#: ../gladeui/glade-utils.c:1178
 msgid "Could not show link:"
 msgstr "Nie moÅna wyÅwietliÄ odnoÅnika:"
 
 #. Reset the column
-#: ../gladeui/glade-utils.c:1604 ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:817
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:322
+#: ../gladeui/glade-utils.c:1587 ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:823
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:22
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
 
@@ -1728,8 +1880,8 @@ msgstr "WskaÅnik do struktury GladeWidgetActionClass"
 msgid "Whether this action is sensitive"
 msgstr "OkreÅla, czy to dziaÅanie jest aktywne"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-action.c:197 ../gladeui/glade-widget.c:1300
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:553
+#: ../gladeui/glade-widget-action.c:197 ../gladeui/glade-widget.c:1312
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:455
 msgid "Visible"
 msgstr "WidocznoÅÄ"
 
@@ -1737,69 +1889,69 @@ msgstr "WidocznoÅÄ"
 msgid "Whether this action is visible"
 msgstr "OkreÅla, czy to dziaÅanie jest widoczne"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:251
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:256
 #, c-format
 msgid "A derived adaptor (%s) of %s already exist!"
 msgstr "Adapter wyprowadzony (%s) z %s juÅ istnieje."
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:914
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:920
 #, c-format
 msgid "%s does not support adding any children."
 msgstr "%s nie obsÅuguje dodawania elementÃw potomnych."
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1393
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1399
 msgid "Name of the class"
 msgstr "Nazwa klasy"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1400
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1406
 msgid "GType of the class"
 msgstr "Typ GType klasy"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1406
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1412
 msgid "Title"
 msgstr "TytuÅ"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1407
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1413
 msgid "Translated title for the class used in the glade UI"
 msgstr "PrzetÅumaczony tytuÅ klasy uÅywanej w interfejsie Glade"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1413
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1419
 msgid "Generic Name"
 msgstr "Nazwa ogÃlna"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1414
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1420
 msgid "Used to generate names of new widgets"
 msgstr "UÅywane do tworzenia nazw nowych widÅetÃw"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1420 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:226
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1426 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:258
 msgid "Icon Name"
 msgstr "Nazwa ikony"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1421
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1427
 msgid "The icon name"
 msgstr "Nazwa ikony"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1427
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1433
 msgid "Catalog"
 msgstr "Katalog"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1428
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1434
 msgid "The name of the widget catalog this class was declared by"
 msgstr "Nazwa katalogu widÅetÃw deklarujÄca tÄ klasÄ"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1434
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1440
 msgid "Book"
 msgstr "KsiÄÅka"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1435
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1441
 msgid "DevHelp search namespace for this widget class"
 msgstr "PrzestrzeÅ nazw Devhelp dla tej klasy widÅetÃw"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1441
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1447
 msgid "Special Child Type"
 msgstr "Specjalny typ potomka"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1442
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1448
 msgid ""
 "Holds the name of the packing property to depict special children for this "
 "container class"
@@ -1807,132 +1959,140 @@ msgstr ""
 "Przechowuje nazwÄ wÅaÅciwoÅci pakujÄcej, w celu zobrazowania specjalnego "
 "potomka dla tej klasy kontenerÃw"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1449 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:118
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1455 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:24
 msgid "Cursor"
 msgstr "Kursor"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1450
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1456
 msgid "A cursor for inserting widgets in the UI"
 msgstr "Kursor do wstawiania widÅetÃw do interfejsu uÅytkownika"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1212
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1224
 msgid "The name of the widget"
 msgstr "Nazwa widÅetu"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1216
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1228
 msgid "Internal name"
 msgstr "Nazwa wewnÄtrzna"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1217
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1229
 msgid "The internal name of the widget"
 msgstr "Nazwa wewnÄtrzna widÅetu"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1221
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1233
 msgid "Anarchist"
 msgstr "Anarchista"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1222
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1234
 msgid ""
 "Whether this composite child is an ancestral child or an anarchist child"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy zÅoÅony potomek jest potomkiem dziedzicznym, czy potomkiem "
 "anarchistycznym"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1228
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1240
 msgid "Object"
 msgstr "Obiekt"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1229
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1241
 msgid "The object associated"
 msgstr "Obiekt powiÄzany"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1234
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1246
 msgid "Adaptor"
 msgstr "Adapter"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1235
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1247
 msgid "The class adaptor for the associated widget"
 msgstr "Adapter klasy dla powiÄzanego widÅetu"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1241
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1253
 msgid "The glade project that this widget belongs to"
 msgstr "Projekt Glade, do ktÃrego ten widÅet naleÅy"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1248
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1260
 msgid "A list of GladeProperties"
 msgstr "Lista wÅaÅciwoÅci Glade"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1252 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:346
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1264 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:91
 msgid "Parent"
 msgstr "Rodzic"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1253
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1265
 msgid "A pointer to the parenting GladeWidget"
 msgstr "WskaÅnik do rodzicielskiego obiektu GladeWidget"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1258
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1270
 msgid "Internal Name"
 msgstr "Nazwa wewnÄtrzna"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1259
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1271
 msgid "A generic name prefix for internal widgets"
 msgstr "OgÃlny przedrostek nazwy dla widÅetÃw wewnÄtrznych"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1263
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1275
 msgid "Template"
 msgstr "Szablon"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1264
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1276
 msgid "A GladeWidget template to base a new widget on"
 msgstr "Szablon GladeWidget, na ktÃrym opieraÄ nowe widÅety"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1269
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1281
 msgid "Exact Template"
 msgstr "DokÅadny szablon"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1271
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1283
 msgid "Whether we are creating an exact duplicate when using a template"
 msgstr "OkreÅla, czy tworzyÄ dokÅadny duplikat podczas uÅywania szablonu"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1275
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1287
 msgid "Reason"
 msgstr "Przyczyna"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1276
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1288
 msgid "A GladeCreateReason for this creation"
 msgstr "GladeCreateReason dla tego utworzenia"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1283
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1295
 msgid "Toplevel Width"
 msgstr "SzerokoÅÄ najwyÅszego poziomu"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1284
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1296
 msgid "The width of the widget when toplevel in the GladeDesignLayout"
 msgstr ""
 "SzerokoÅÄ widÅetu, gdy jest elementem najwyÅszego poziomu w GladeDesignLayout"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1289
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1301
 msgid "Toplevel Height"
 msgstr "WysokoÅÄ najwyÅszego poziomu"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1290
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1302
 msgid "The height of the widget when toplevel in the GladeDesignLayout"
 msgstr ""
 "WysokoÅÄ widÅetu, gdy jest elementem najwyÅszego poziomu w GladeDesignLayout"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1296
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1308
 msgid "A warning string about version mismatches"
 msgstr "CiÄg ostrzeÅenia o niezgodnoÅci wersji"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1301
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1313
 msgid "Wether the widget is visible or not"
 msgstr "OkreÅla, czy widÅet jest widoczny"
 
-#: ../gladeui/icon-naming-spec.c:38 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:23
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1317 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:90
+msgid "Template Class"
+msgstr "Klasa szablonu"
+
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1318
+msgid "The class name this template defines"
+msgstr "Nazwa klasy, ktÃrÄ ten szablon okreÅla"
+
+#: ../gladeui/icon-naming-spec.c:38 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:571
 msgid "Actions"
 msgstr "DziaÅania"
 
-#: ../gladeui/icon-naming-spec.c:40 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:45
+#: ../gladeui/icon-naming-spec.c:40 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:568
 msgid "Applications"
 msgstr "Programy"
 
@@ -1996,100 +2156,100 @@ msgid "Setting %s to not use action appearance"
 msgstr "Ustawianie %s na nieuÅywanie wyglÄdu czynnoÅci"
 
 #: ../plugins/gtk+/glade-activatable-editor.c:347
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10660 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10693
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:21
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10686 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10719
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:410
 msgid "Action"
 msgstr "CzynnoÅÄ"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:222
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:223
 msgctxt "textattr"
 msgid "Style"
 msgstr "Styl"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:226
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:227
 msgctxt "textattr"
 msgid "Weight"
 msgstr "SzerokoÅÄ"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:230
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:231
 msgctxt "textattr"
 msgid "Variant"
 msgstr "Wariant"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:234
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:235
 msgctxt "textattr"
 msgid "Stretch"
 msgstr "RozciÄgniÄcie"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:238
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:239
 msgctxt "textattr"
 msgid "Underline"
 msgstr "PodkreÅlenie"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:242
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:243
 msgctxt "textattr"
 msgid "Strikethrough"
 msgstr "PrzekreÅlenie"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:246
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:247
 msgctxt "textattr"
 msgid "Gravity"
 msgstr "Grawitacja"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:250
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:251
 msgctxt "textattr"
 msgid "Gravity Hint"
 msgstr "PodpowiedÅ grawitacji"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:261
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:262
 msgctxt "textattr"
 msgid "Size"
 msgstr "Rozmiar"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:265
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:266
 msgctxt "textattr"
 msgid "Absolute Size"
 msgstr "Rozmiar bezwzglÄdny"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:272
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:273
 msgctxt "textattr"
 msgid "Foreground Color"
 msgstr "Kolor tekstu"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:276
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:277
 msgctxt "textattr"
 msgid "Background Color"
 msgstr "Kolor tÅa"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:280
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:281
 msgctxt "textattr"
 msgid "Underline Color"
 msgstr "Kolor podkreÅlenia"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:284
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:285
 msgctxt "textattr"
 msgid "Strikethrough Color"
 msgstr "Kolor przekreÅlenia"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:294
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:295
 msgctxt "textattr"
 msgid "Scale"
 msgstr "Skala"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:299
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:300
 msgctxt "textattr"
 msgid "Font Description"
 msgstr "Opis czcionki"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:325
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:360
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:368
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:374
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:820
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:326
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:361
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:369
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:375
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:826
 msgid "<Enter Value>"
 msgstr "<Tutaj naleÅy wprowadziÄ wartoÅÄ>"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:359
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:360
 msgid "Unset"
 msgstr "Nieustawione"
 
@@ -2097,19 +2257,19 @@ msgstr "Nieustawione"
 msgid "Select a color"
 msgstr "WybÃr koloru"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:750
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:756
 msgid "Select a font"
 msgstr "WybÃr czcionki"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:875
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:881
 msgid "Attribute"
 msgstr "Atrybut"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:883
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:889
 msgid "Value"
 msgstr "WartoÅÄ"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:1037
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:1042
 msgid "Setup Text Attributes"
 msgstr "Ustawienia atrybutÃw tekstu"
 
@@ -2239,14 +2399,14 @@ msgid "Setting %s to use a secondary icon from filename"
 msgstr "Ustawianie %s na uÅywanie drugorzÄdnej ikony z pliku"
 
 #. Text...
-#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:494 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10143
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10271
+#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:494 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10172
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10300
 msgid "Text"
 msgstr "Tekst"
 
 #. Progress...
-#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:540 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10148
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10276 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:369
+#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:540 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10177
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10305 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:395
 msgid "Progress"
 msgstr "PostÄp"
 
@@ -2260,55 +2420,55 @@ msgstr "GÅÃwna ikona"
 msgid "Secondary icon"
 msgstr "DrugorzÄdna ikona"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-fixed.c:523 ../plugins/gtk+/glade-gtk-grid.c:398
+#: ../plugins/gtk+/glade-fixed.c:528 ../plugins/gtk+/glade-gtk-grid.c:398
 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk-table.c:452
 #, c-format
 msgid "Placing %s inside %s"
 msgstr "Umieszczanie %s wewnÄtrz %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-fixed.c:1011
+#: ../plugins/gtk+/glade-fixed.c:1018
 msgid "X position property"
 msgstr "WÅaÅciwoÅÄ pozycji X"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-fixed.c:1012
+#: ../plugins/gtk+/glade-fixed.c:1019
 msgid "The property used to set the X position of a child object"
 msgstr "WÅaÅciwoÅÄ uÅywana do ustawienia pozycji X obiektu potomnego"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-fixed.c:1018
+#: ../plugins/gtk+/glade-fixed.c:1025
 msgid "Y position property"
 msgstr "WÅaÅciwoÅÄ pozycji Y"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-fixed.c:1019
+#: ../plugins/gtk+/glade-fixed.c:1026
 msgid "The property used to set the Y position of a child object"
 msgstr "WÅaÅciwoÅÄ uÅywana do ustawienia pozycji Y obiektu potomnego"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-fixed.c:1025
+#: ../plugins/gtk+/glade-fixed.c:1032
 msgid "Width property"
 msgstr "WÅaÅciwoÅÄ szerokoÅci"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-fixed.c:1026
+#: ../plugins/gtk+/glade-fixed.c:1033
 msgid "The property used to set the width of a child object"
 msgstr "WÅaÅciwoÅÄ uÅywana do ustawienia szerokoÅci obiektu potomnego"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-fixed.c:1032
+#: ../plugins/gtk+/glade-fixed.c:1039
 msgid "Height property"
 msgstr "WÅaÅciwoÅÄ wysokoÅci"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-fixed.c:1033
+#: ../plugins/gtk+/glade-fixed.c:1040
 msgid "The property used to set the height of a child object"
 msgstr "WÅaÅciwoÅÄ uÅywana do ustawienia wysokoÅci obiektu potomnego"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-fixed.c:1039
+#: ../plugins/gtk+/glade-fixed.c:1046
 msgid "Can resize"
 msgstr "MoÅna zmieniaÄ rozmiar"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-fixed.c:1040
+#: ../plugins/gtk+/glade-fixed.c:1047
 msgid "Whether this container supports resizes of child widgets"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy ten kontener obsÅuguje zmienianie rozmiarÃw widÅetÃw potomnych"
 
 #. We have to save/load icon-size as int, and fake the enum
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:65 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:229
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:65 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:261
 msgid "Icon Size"
 msgstr "Rozmiar ikony"
 
@@ -2318,183 +2478,183 @@ msgstr ""
 "Rozmiar symboliczny do uÅycia dla ikony standardowej, zestawu ikon lub "
 "nazwanej ikony"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:814
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:885
 #, c-format
 msgid "Removing parent of %s"
 msgstr "Usuwanie rodzica %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:877
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:948
 #, c-format
 msgid "Adding parent %s for %s"
 msgstr "Dodawanie rodzica %s dla %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:978
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1049
 #, c-format
 msgid "Adding %s to Size Group %s"
 msgstr "Dodawanie %s do grupy rozmiaru %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:982
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1053
 #, c-format
 msgid "Adding %s to a new Size Group"
 msgstr "Dodawania %s do nowej grupy rozmiaru"
 
 #. Add trailing new... item
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1040
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1111
 msgid "New Size Group"
 msgstr "Nowa grupa rozmiaru"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1087
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1170
 msgid "Cannot add a toplevel window to a containter."
 msgstr "Nie moÅna dodaÄ okna najwyÅszego poziomu do kontenera."
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1098
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1181
 #, c-format
 msgid "Widgets of type %s can only have widgets as children."
 msgstr "WidÅety typu %s mogÄ posiadaÄ widÅety tylko jako elementy potomne."
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1109
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1192
 #, c-format
 msgid "Widgets of type %s need placeholders to add children."
 msgstr ""
 "WidÅety typu %s wymagajÄ elementÃw zastÄpowalnych, aby dodaÄ element potomny."
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1454
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1565
 #, c-format
 msgid "Ordering children of %s"
 msgstr "Ustawienie kolejnoÅci potomkÃw %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1959 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1967
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2070 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2078
 #, c-format
 msgid "Insert placeholder to %s"
 msgstr "Wstawienie elementu zastÄpowalnego do %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1975
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2086
 #, c-format
 msgid "Remove placeholder from %s"
 msgstr "UsuniÄcie elementu zastÄpowalnego z %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3061 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3068
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3177 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3184
 #, c-format
 msgid "Insert page on %s"
 msgstr "Wstawienie strony w %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3076
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3192
 #, c-format
 msgid "Remove page from %s"
 msgstr "UsuniÄcie strony w %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4541
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4632
 msgid "This property only applies to stock images"
 msgstr "Ta wÅaÅciwoÅÄ ma zastosowanie wyÅÄcznie w standardowych obrazach"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4544
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4635
 msgid "This property only applies to named icons"
 msgstr "Ta wÅaÅciwoÅÄ ma zastosowanie wyÅÄcznie w nazwanych ikonach"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4841
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4932
 msgid "<separator>"
 msgstr "<separator>"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4855
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4946
 msgid "<custom>"
 msgstr "<wÅasny>"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4893
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4984
 msgid "Children cannot be added to a separator."
 msgstr "Elementy potomne nie mogÄ byÄ dodawane do separatora."
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4901
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4992
 msgid "Children cannot be added to a Recent Chooser Menu."
 msgstr "Elementy potomne nie mogÄ byÄ dodawane do menu ostatnio otwieranych."
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4910
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5001
 #, c-format
 msgid "%s already has a menu."
 msgstr "%s juÅ posiada menu."
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4920
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5011
 #, c-format
 msgid "%s item already has a submenu."
 msgstr "Element %s juÅ posiada podmenu."
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5110
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5201
 msgid "Tool Item"
 msgstr "Element narzÄdziowy"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5124 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5147
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5215 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5238
 msgid "Packing"
 msgstr "Pakowanie"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5137 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:510
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5228 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:172
 msgid "Tool Item Group"
 msgstr "Grupa elementÃw narzÄdziowych"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5156 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:389
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5247 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:293
 msgid "Recent Chooser Menu"
 msgstr "Menu ostatnio otwieranych"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5191 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:308
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5282 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:135
 msgid "Menu Item"
 msgstr "Element menu"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5234 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5242
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5325 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5333
 msgid "Normal item"
 msgstr "ZwykÅy element"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5235 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5243
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5326 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5334
 msgid "Image item"
 msgstr "Element obrazu"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5236 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5244
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5327 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5335
 msgid "Check item"
 msgstr "Element menu wyboru"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5237 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5245
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5328 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5336
 msgid "Radio item"
 msgstr "Element menu radiowego"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5238 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5246
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5329 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5337
 msgid "Separator item"
 msgstr "Element separatora"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5247 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6091
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6280 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6289
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5338 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6167
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6356 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6365
 msgid "Recent Menu"
 msgstr "Menu ostatnio otwieranych"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5279 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5330
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5370 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5421
 msgid "Edit Menu Bar"
 msgstr "Modyfikowanie paska menu"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5281 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5332
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5372 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5423
 msgid "Edit Menu"
 msgstr "Modyfikowanie menu"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5428
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5510
 #, c-format
 msgid "An object of type %s cannot have any children."
 msgstr "Obiekt typu %s nie moÅe posiadaÄ Åadnych elementÃw potomnych."
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6068 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6266
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:74
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6144 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6342
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:169
 msgid "Button"
 msgstr "Przycisk"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6069 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6267
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10149 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10277
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10694
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6145 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6343
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10178 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10306
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10720
 msgid "Toggle"
 msgstr "PrzeÅÄcznik"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6070 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6081
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6089 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6268
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6278 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6287
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10695
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6146 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6157
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6165 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6344
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6354 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6363
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10721
 msgid "Radio"
 msgstr "Przycisk radiowy"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6071 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6269
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:306
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6147 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6345
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:113
 msgid "Menu"
 msgstr "Menu"
 
@@ -2502,136 +2662,136 @@ msgstr "Menu"
 #. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
 #. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
 #.
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6072 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6270
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:123
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6148 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6346
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:339
 msgid "Custom"
 msgstr "WÅasny"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6073 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6082
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6090 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6271
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6279 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6288
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:426
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6149 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6158
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6166 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6347
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6355 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6364
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:303
 msgid "Separator"
 msgstr "Separator"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6078 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6086
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6275 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6284
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:323
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6154 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6162
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6351 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6360
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:111
 msgid "Normal"
 msgstr "ZwykÅy"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6079 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6087
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6276 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6285
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:234
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6155 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6163
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6352 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6361
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:257
 msgid "Image"
 msgstr "Obraz"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6080 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6088
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6277 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6286
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6156 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6164
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6353 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6362
 msgid "Check"
 msgstr "Przycisk wyboru"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6112
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6188
 msgid "Tool Bar Editor"
 msgstr "Edytor paska narzÄdziowego"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6262
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6338
 msgid "Group"
 msgstr "Grupa"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6309
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6385
 msgid "Tool Palette Editor"
 msgstr "Edytor palety narzÄdziowej"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7053
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7117
 msgid "This property does not apply when Ellipsize is set."
 msgstr ""
 "Ta wÅaÅciwoÅÄ nie ma zastosowania, kiedy ustawiona jest opcja \"Ellipsize\"."
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7072
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7136
 msgid "This property does not apply when Angle is set."
 msgstr ""
 "Ta wÅaÅciwoÅÄ nie ma zastosowania, kiedy ustawiona jest opcja \"Angle\"."
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7950
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:8003
 msgid "Introduction page"
 msgstr "Strona wprowadzenia"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7954
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:8007
 msgid "Content page"
 msgstr "Strona treÅci"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7958
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:8011
 msgid "Confirmation page"
 msgstr "Strona potwierdzenia"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:9572
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:9607
 #, c-format
 msgid "%s is set to load %s from the model"
 msgstr "%s jest ustawione na wczytanie %s z modelu"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:9574
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:9609
 #, c-format
 msgid "%s is set to manipulate %s directly"
 msgstr "%s jest ustawione, aby modyfikowaÄ %s bezpoÅrednio"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10087 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:525
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10116 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:435
 msgid "Tree View Column"
 msgstr "Kolumna widoku drzewa"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10087 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:87
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10116 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:440
 msgid "Cell Renderer"
 msgstr "WyÅwietlanie komÃrek"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10093
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10122
 msgid "Properties and Attributes"
 msgstr "WÅaÅciwoÅci i atrybuty"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10099
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10128
 msgid "Common Properties and Attributes"
 msgstr "WspÃlne wÅaÅciwoÅci i atrybuty"
 
 #. Accelerator
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10144 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10272
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:12
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10173 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10301
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:412
 msgid "Accelerator"
 msgstr "Klawisz skrÃtu"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10145 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10273
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:101
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10174 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10302
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:123
 msgid "Combo"
 msgstr "Pole kombinowane"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10146 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10274
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10175 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10303
 msgid "Spin"
 msgstr "Krzywa"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10147 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10275
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10176 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10304
 msgid "Pixbuf"
 msgstr "Bufor pikseli"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10150 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10278
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:449
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10179 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10307
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:190
 msgid "Spinner"
 msgstr "Spinner"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10183
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10212
 msgid "Icon View Editor"
 msgstr "Edytor widoku ikon"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10188
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10217
 msgid "Combo Editor"
 msgstr "Edytor pola kombinowanego"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10193
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10222
 msgid "Entry Completion Editor"
 msgstr "Edytor uzupeÅniania wprowadzania"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10268
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10297
 msgid "Column"
 msgstr "Kolumna"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10291
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10320
 msgid "Tree View Editor"
 msgstr "Edytor widoku drzewa"
 
@@ -2639,7 +2799,7 @@ msgstr "Edytor widoku drzewa"
 #. * treeview editors and provide a custom control that sets all its columns
 #. * to fixed size and then control the column's sensitivity accordingly.
 #.
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10384
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10413
 msgid ""
 "Columns must have a fixed size inside a treeview with fixed height mode set"
 msgstr ""
@@ -2647,23 +2807,23 @@ msgstr ""
 "staÅej wysokoÅci"
 
 #. --------------------------- GtkAction ---------------------------------
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10498
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10524
 msgid "The accelerator can only be set when inside an Action Group."
 msgstr "Klawisz skrÃtu moÅna zastosowaÄ tylko wewnÄtrz grupy czynnoÅci."
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10696
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10722
 msgid "Recent"
 msgstr "Ostatnie"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10704
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10730
 msgid "Action Group Editor"
 msgstr "Edytor grupy czynnoÅci"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10814 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10844
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10840 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10870
 msgid "Tag"
 msgstr "Znacznik"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10852
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10878
 msgid "Text Tag Table Editor"
 msgstr "Edytor tabeli znacznikÃw tekstu"
 
@@ -2741,7 +2901,7 @@ msgstr "NaleÅy ustawiÄ, aby okreÅliÄ stan dla tego ÅrÃdÅa \"%s\""
 msgid "Set the state for this source of '%s'"
 msgstr "Ustawienie stanu dla tego ÅrÃdÅa \"%s\""
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-icon-sources.c:804 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:177
+#: ../plugins/gtk+/glade-icon-sources.c:804 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:259
 msgid "File Name"
 msgstr "Nazwa pliku"
 
@@ -2909,2117 +3069,2121 @@ msgstr ""
 "okreÅliÄ kilka kolumn w przechowalni danych"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:1
-msgid "Collate"
-msgstr "PorÃwnanie"
+msgid "Page Setup Dialog"
+msgstr "Okno ustawienia strony"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:2
-msgid "Copies"
-msgstr "Kopie"
+msgid "Print Dialog"
+msgstr "Okno wydruku"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:3
-msgid "GTK+ Unix Print Toplevels"
-msgstr "NajwyÅsze poziomy wydruku GTK+ dla systemÃw UNIX"
+msgid "Page Set"
+msgstr "Ustawienie strony"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:4
-msgid "Generate PDF"
-msgstr "Utworzenie pliku PDF"
+msgid "Copies"
+msgstr "Kopie"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:5
-msgid "Generate PS"
-msgstr "Utworzenie pliku PostScript"
+msgid "Collate"
+msgstr "PorÃwnanie"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:6
-msgid "Number Up"
-msgstr "Liczba do gÃry"
+msgid "Reverse"
+msgstr "OdwrÃcenie"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:7
-msgid "Number Up Layout"
-msgstr "UkÅad liczb do gÃry"
+#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:7 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:289
+msgid "Scale"
+msgstr "Skalowanie"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:8
-msgid "Page Set"
-msgstr "Ustawienie strony"
+msgid "Generate PDF"
+msgstr "Utworzenie pliku PDF"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:9
-msgid "Page Setup Dialog"
-msgstr "Okno ustawienia strony"
+msgid "Generate PS"
+msgstr "Utworzenie pliku PostScript"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:11
-msgid "Print Dialog"
-msgstr "Okno wydruku"
+msgid "Number Up"
+msgstr "Liczba do gÃry"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:12
-msgid "Reverse"
-msgstr "OdwrÃcenie"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:13 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:408
-msgid "Scale"
-msgstr "Skalowanie"
+msgid "Number Up Layout"
+msgstr "UkÅad liczb do gÃry"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:1
-msgid "A list of accelerator keys"
-msgstr "Lista klawiszy skrÃtÃw"
+#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:13
+msgid "GTK+ Unix Print Toplevels"
+msgstr "NajwyÅsze poziomy wydruku GTK+ dla systemÃw UNIX"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:2
-msgid "A list of sources for this icon factory"
-msgstr "Lista ÅrÃdeÅ dla tego generatora ikon"
+msgid "Preview snapshot"
+msgstr "Migawka podglÄdu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:3
-msgid "A symbolic icon size for the stock icon"
-msgstr "Symboliczny rozmiar ikony dla ikony standardowej"
+msgid "Edit Separately"
+msgstr "Modyfikowanie oddzielne"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:4
+msgid "Remove Parent"
+msgstr "UsuniÄcie rodzica"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:5
+msgid "Add Parent"
+msgstr "Dodanie rodzica"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:6
+msgid "Alignment"
+msgstr "WyrÃwnanie"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:7
+msgid "Viewport"
+msgstr "Obszar wyÅwietlania"
 
-#. NOT AVAILABLES ON WIN32
-#. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
-#. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
-#.
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:8
-msgid "About Dialog"
-msgstr "Okno informacyjne"
+msgid "Event Box"
+msgstr "Pole zdarzeÅ"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:9
-msgid "Accel Group"
-msgstr "Grupa ze skrÃtem"
+msgid "Frame"
+msgstr "Ramka"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:10
-msgid "Accel Label"
-msgstr "Etykieta ze skrÃtem"
+msgid "Aspect Frame"
+msgstr "Ramka proporcji"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:11
+msgid "Scrolled Window"
+msgstr "Przewijane okno"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:12
+msgid "Expander"
+msgstr "Element rozwijajÄcy"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:13
-msgid "Accelerator Mode column"
-msgstr "Kolumna trybu skrÃtu"
+msgid "Table"
+msgstr "Tabela"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:14
-msgid "Accelerator Modifiers column"
-msgstr "Kolumna modyfikatorÃw skrÃtu"
+msgid "Box"
+msgstr "Skrzynka"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:15
-msgid "Accelerator Renderer"
-msgstr "WyÅwietlanie skrÃtÃw"
+msgid "Paned"
+msgstr "W kratkÄ"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:16
+msgid "Add to Size Group"
+msgstr "Dodanie do grupy rozmiaru"
 
-#. Accelerators
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:17
-msgid "Accelerators"
-msgstr "Klawisze skrÃtÃw"
+msgid "Style Classes"
+msgstr "Klasy stylÃw"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:18
-msgid "Accessible Description"
-msgstr "Opis dla technologii wspierajÄcych"
+msgid "Fill"
+msgstr "WypeÅnienie"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:19
+msgid "Start"
+msgstr "RozpoczÄcie"
 
-#. Atk name and description properties
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:20
-msgid "Accessible Name"
-msgstr "Nazwa dla technologii wspierajÄcych"
+msgid "Center"
+msgstr "WyÅrodkowanie"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:22
-msgid "Action Group"
-msgstr "Grupa czynnoÅci"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:21
+msgid "End"
+msgstr "Koniec"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:24
-msgid "Activatable column"
-msgstr "Kolumna aktywacji"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:23
+msgid "All"
+msgstr "Wszystkie"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:25
+msgid "Exposure"
+msgstr "OdsÅoniÄcie"
 
-#. Atk activate property
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:26
-msgid "Activate"
-msgstr "Aktywacja"
+msgid "Pointer Motion"
+msgstr "Ruch kursora"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:27
-msgid "Active column"
-msgstr "Aktywna kolumna"
+msgid "Pointer Motion Hint"
+msgstr "PodpowiedÅ ruchu kursora"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:28
-msgid "Add Parent"
-msgstr "Dodanie rodzica"
+msgid "Button Motion"
+msgstr "Ruch z przyciskiem"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:29
-msgid "Add to Size Group"
-msgstr "Dodanie do grupy rozmiaru"
+msgid "Button 1 Motion"
+msgstr "Ruch z przyciskiem 1"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:30
-msgid "Adjustment"
-msgstr "Dopasowanie"
+msgid "Button 2 Motion"
+msgstr "Ruch z przyciskiem 2"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:31
-msgid "Adjustment column"
-msgstr "Kolumna dopasowania"
+msgid "Button 3 Motion"
+msgstr "Ruch z przyciskiem 3"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:32
+msgid "Button Press"
+msgstr "WciÅniÄcie przycisku"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:33
-msgid "Alignment"
-msgstr "WyrÃwnanie"
+msgid "Button Release"
+msgstr "Zwolnienie przycisku"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:34
-msgid "Alignment column"
-msgstr "Kolumna wyrÃwnania"
+msgid "Key Press"
+msgstr "WciÅniÄcie klawisza"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:35
-msgid "All"
-msgstr "Wszystkie"
+msgid "Key Release"
+msgstr "Zwolnienie klawisza"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:36
-msgid "All Events"
-msgstr "Wszystkie zdarzenia"
+msgid "Enter Notify"
+msgstr "Powiadomienie o wejÅciu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:37
-msgid "All Modifiers"
-msgstr "Wszystkie modyfikatory"
+msgid "Leave Notify"
+msgstr "Powiadomienie o opuszczeniu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:38
-msgid "Alt Key"
-msgstr "Klawisz Alt"
+msgid "Focus Change"
+msgstr "Zmiana skupienia"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:39
-msgid "Always"
-msgstr "Zawsze"
+msgid "Structure"
+msgstr "Struktura"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:40
-msgid "Always Center"
-msgstr "Zawsze na Årodku"
+msgid "Property Change"
+msgstr "Zmiana wÅaÅciwoÅci"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:41
-msgid "An accelerator key for this action"
-msgstr "Klawisz skrÃtu dla tej czynnoÅci"
+msgid "Visibility Notify"
+msgstr "Powiadomienie o widocznoÅci"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:42
-msgid "Application Chooser Button"
-msgstr "Przycisk wyboru programu"
+msgid "Proximity In"
+msgstr "BliskoÅÄ wewnÄtrz"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:43
-msgid "Application Chooser Dialog"
-msgstr "Okno wyboru programu"
+msgid "Proximity Out"
+msgstr "BliskoÅÄ na zewnÄtrz"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:44
-msgid "Application Chooser Widget"
-msgstr "WidÅet wyboru programu"
+msgid "Substructure"
+msgstr "Podstruktura"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:46
-msgid "Arrow"
-msgstr "StrzaÅka"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:45
+msgid "Scroll"
+msgstr "Przewijanie"
 
-#. NOT AVAILABLES ON WIN32
-#. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
-#. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
-#.
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:51
-msgid "Artistic"
-msgstr "Artistic"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:46
+msgid "Touch"
+msgstr "Dotyk"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:52
-msgid "Ascending"
-msgstr "RosnÄco"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:47
+msgid "Smooth scroll"
+msgstr "PÅynne przewijanie"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:53
-msgid "Aspect Frame"
-msgstr "Ramka proporcji"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:48
+msgid "All Events"
+msgstr "Wszystkie zdarzenia"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:54
-msgid "Assistant"
-msgstr "Asystent"
+#. Accelerators
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:50
+msgid "Accelerators"
+msgstr "Klawisze skrÃtÃw"
+
+#. Atk name and description properties
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:52
+msgid "Accessible Name"
+msgstr "Nazwa dla technologii wspierajÄcych"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:53
+msgid "Accessible Description"
+msgstr "Opis dla technologii wspierajÄcych"
 
+#. Atk relationset properties
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:55
-msgid "Attributes"
-msgstr "Atrybuty"
+msgid "Controlled By"
+msgstr "Kontrolowany przez"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:56
-msgid "Attributes column"
-msgstr "Kolumna atrybutÃw"
+msgid "Controller For"
+msgstr "BÄdÄcy kontrolujÄcym dla"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:57
-msgid "Automatic"
-msgstr "Automatyczny"
+msgid "Labelled By"
+msgstr "Etykietowany przez"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:58
+msgid "Label For"
+msgstr "BÄdÄcy etykietÄ dla"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:59
+msgid "Member Of"
+msgstr "Element"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:60
+msgid "Node Child Of"
+msgstr "WÄzeÅ potomny wobec"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:61
+msgid "Flows To"
+msgstr "PrzepÅywa do"
 
-#. NOT AVAILABLES ON WIN32
-#. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
-#. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
-#.
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:62
-msgid "BSD"
-msgstr "BSD"
+msgid "Flows From"
+msgstr "PrzepÅywa z"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:63
-msgid "Background Color Name column"
-msgstr "Kolumna nazwy koloru tÅa"
+msgid "Subwindow Of"
+msgstr "Okno podrzÄdne dla"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:64
-msgid "Background Color column"
-msgstr "Kolumna koloru tÅa"
+msgid "Embeds"
+msgstr "Osadza"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:65
-msgid "Background RGBA column"
-msgstr "Kolumna koloru RGBA tÅa"
+msgid "Embedded By"
+msgstr "Osadzane przez"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:66
-msgid "Before"
-msgstr "Przed"
+msgid "Popup For"
+msgstr "Menu podrÄczne dla"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:67
-msgid "Both"
-msgstr "Oba"
+msgid "Parent Window Of"
+msgstr "Okno rodzicielskie"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:68
-msgid "Bottom"
-msgstr "DÃÅ"
+msgid "Described By"
+msgstr "Opisywane przez"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:69
-msgid "Bottom Left"
-msgstr "Lewy dolny"
+msgid "Description For"
+msgstr "Opis dla"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:70
-msgid "Bottom Right"
-msgstr "Prawy dolny"
+msgid "A list of style class names to apply to this widget"
+msgstr "Lista nazw klas stylÃw do zastosowania do tego widÅetu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:71
-msgid "Bottom to Top"
-msgstr "Z doÅu do gÃry"
+msgid "A list of accelerator keys"
+msgstr "Lista klawiszy skrÃtÃw"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:72
-msgid "Box"
-msgstr "Skrzynka"
+msgid "Object instance's name formatted for assistive technology access"
+msgstr ""
+"Nazwa instancji obiektu sformatowanego dla dostÄpu technologii wspierajÄcych"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:73
-msgid "Browse"
-msgstr "PrzeglÄdaj"
+msgid "Description of an object, formatted for assistive technology access"
+msgstr "Opis obiektu sformatowany dla dostÄpu technologii wspierajÄcych"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:74
+msgid "Indicates an object controlled by one or more target objects"
+msgstr ""
+"OkreÅla, czy obiekt jest kontrolowany przez jeden lub wiÄcej obiektÃw "
+"docelowych"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:75
-msgid "Button 1 Motion"
-msgstr "Ruch z przyciskiem 1"
+msgid "Indicates an object is a controller for one or more target objects"
+msgstr ""
+"OkreÅla, czy obiekt jest kontrolujÄcym dla jednego lub wiÄcej obiektÃw "
+"docelowych"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:76
-msgid "Button 2 Motion"
-msgstr "Ruch z przyciskiem 2"
+msgid "Indicates an object is labelled by one or more target objects"
+msgstr ""
+"OkreÅla, czy obiekt jest etykietowany przez jeden lub wiÄcej obiektÃw "
+"docelowych"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:77
-msgid "Button 3 Motion"
-msgstr "Ruch z przyciskiem 3"
+msgid "Indicates an object is a label for one or more target objects"
+msgstr ""
+"OkreÅla, czy obiekt jest etykietÄ dla jednego lub wiÄcej obiektÃw docelowych"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:78
-msgid "Button Box"
-msgstr "Skrzynka z przyciskami"
+msgid ""
+"Indicates an object is a member of a group of one or more target objects"
+msgstr ""
+"OkreÅla, czy obiekt jest elementem grupy jednego lub wiÄcej obiektÃw "
+"docelowych"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:79
-msgid "Button Motion"
-msgstr "Ruch z przyciskiem"
+msgid ""
+"Indicates an object is a cell in a treetable which is displayed because a "
+"cell in the same column is expanded and identifies that cell"
+msgstr ""
+"OkreÅla, czy obiekt jest komÃrkÄ w widoku drzewa i jest wyÅwietlany, "
+"poniewaÅ inna komÃrka w tej samej kolumnie zostaÅa rozwiniÄta i wskazuje na "
+"ten obiekt"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:80
-msgid "Button Press"
-msgstr "WciÅniÄcie przycisku"
+msgid ""
+"Indicates that the object has content that flows logically to another "
+"AtkObject in a sequential way, (for instance text-flow)"
+msgstr ""
+"OkreÅla, czy obiekt posiada treÅÄ przepÅywajÄcÄ sekwencyjnie do kolejnego "
+"obiektu AtkObject (np. text-flow)"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:81
-msgid "Button Release"
-msgstr "Zwolnienie przycisku"
+msgid ""
+"Indicates that the object has content that flows logically from another "
+"AtkObject in a sequential way, (for instance text-flow)"
+msgstr ""
+"OkreÅla, czy obiekt posiada treÅÄ przepÅywajÄcÄ sekwencyjnie z kolejnego "
+"obiektu AtkObject (np. text-flow)"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:82
-msgid "Calendar"
-msgstr "Kalendarz"
+msgid ""
+"Indicates a subwindow attached to a component but otherwise has no "
+"connection in the UI hierarchy to that component"
+msgstr ""
+"Wskazuje na okno podrzÄdne doÅÄczone do skÅadnika, ale nie posiadajÄce "
+"Åadnych innych powiÄzaÅ do tego skÅadnika w hierarchii interfejsu uÅytkownika"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:83
-msgid "Cancel"
-msgstr "Anuluj"
+msgid ""
+"Indicates that the object visually embeds another object's content, i.e. "
+"this object's content flows around another's content"
+msgstr ""
+"OkreÅla, czy obiekt osadza wizualnie treÅÄ innego obiektu, tzn. treÅÄ "
+"obiektu przepÅywa wokÃÅ innej treÅci"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:84
-msgid "Cell Background Color column"
-msgstr "Kolumna koloru tÅa komÃrki"
+msgid ""
+"Inverse of 'Embeds', indicates that this object's content is visually "
+"embedded in another object"
+msgstr ""
+"OdwrotnoÅÄ \"Osadza\". OkreÅla, czy treÅÄ tego obiektu jest wizualnie "
+"osadzona w innym obiekcie"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:85
-msgid "Cell Background Color name column"
-msgstr "Kolumna nazwy koloru tÅa komÃrki"
+msgid "Indicates that an object is a popup for another object"
+msgstr "OkreÅla, czy obiekt jest elementem podrÄcznym innego obiektu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:86
-msgid "Cell Background RGBA column"
-msgstr "Kolumna koloru RGBA tÅa komÃrki"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:88
-msgid "Center"
-msgstr "WyÅrodkowanie"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:89
-msgid "Center on Parent"
-msgstr "WyÅrodkowane na rodzicu"
+msgid "Indicates that an object is a parent window of another object"
+msgstr "OkreÅla, czy obiekt jest oknem rodzicielskim innego obiektu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:90
-msgid "Character"
-msgstr "Znak"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:87
+msgid ""
+"Indicates that another object provides descriptive information about this "
+"object; more verbose than 'Labelled By'"
+msgstr ""
+"OkreÅla, czy inny obiekt dostarcza informacje opisujÄce ten obiekt; bardziej "
+"szczegÃÅowe niÅ \"Etykietowany przez\""
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:91
-msgid "Check Button"
-msgstr "Menu wyboru"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:88
+msgid ""
+"Indicates that an object provides descriptive information about another "
+"object; more verbose than 'Label For'"
+msgstr ""
+"OkreÅla, czy obiekt dostarcza informacje opisujÄce inny obiekt; bardziej "
+"szczegÃÅowe niÅ \"Etykieta dla\""
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:92
-msgid "Check Menu Item"
-msgstr "Element menu wyboru"
+msgid "Queue"
+msgstr "Kolejka"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:93
+msgid "Immediate"
+msgstr "BezpoÅredni"
 
-#. Atk click property
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:94
-msgid "Click"
-msgstr "KlikniÄcie"
+msgid "Insert Before"
+msgstr "Wstawienie po"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:95
-msgid "Climb Rate column"
-msgstr "Kolumna oceny piÄcia"
+msgid "Insert After"
+msgstr "Wstawienie przed"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:96
-msgid "Close"
-msgstr "Zamknij"
+msgid "Remove Slot"
+msgstr "UsuniÄcie gniazda"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:97
-msgid "Color Button"
-msgstr "Przycisk wyboru koloru"
+msgid "Number of items"
+msgstr "Liczba elementÃw"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:98
-msgid "Color Selection"
-msgstr "WybÃr koloru"
+msgid "The number of items in the box"
+msgstr "Liczba elementÃw w polu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:99
-msgid "Color Selection Dialog"
-msgstr "Okno wyboru koloru"
+msgid "Horizontal Box"
+msgstr "Pole poziome"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:100
-msgid "Columns"
-msgstr "Kolumny"
+msgid "Vertical Box"
+msgstr "Pole pionowe"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:101
+msgid "Window"
+msgstr "Okno"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:102
-msgid "Combo Box"
-msgstr "Pole kombinowane"
+msgid "North West"
+msgstr "PÃÅnocny zachÃd"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:103
-msgid "Combo Box Text"
-msgstr "Tekst pola kombinowanego"
+msgid "North"
+msgstr "PÃÅnoc"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:104
-msgid "Combo Renderer"
-msgstr "WyÅwietlanie pola kombinowanego"
+msgid "North East"
+msgstr "PÃÅnocny wschÃd"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:105
-msgid "Composite Widgets"
-msgstr "WidÅety skÅadania"
-
+msgid "West"
+msgstr "ZachÃd"
+
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:106
-msgid "Condensed"
-msgstr "Zmniejszone"
+msgid "East"
+msgstr "WschÃd"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:107
-msgid "Confirm"
-msgstr "Potwierdzenie"
+msgid "South West"
+msgstr "PoÅudniowy zachÃd"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:108
+msgid "South"
+msgstr "PoÅudnie"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:109
-msgid "Containers"
-msgstr "Kontenery"
+msgid "South East"
+msgstr "PoÅudniowy wschÃd"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:110
-msgid "Content"
-msgstr "TreÅÄ"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:111
-msgid "Continuous"
-msgstr "CiÄgÅe"
+msgid "Static"
+msgstr "Statyczne"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:112
-msgid "Control Key"
-msgstr "Klawisz Ctrl"
+msgid "Dialog"
+msgstr "Okno dialogowe"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:113
-msgid "Control and Display"
-msgstr "Kontrola i wyÅwietlanie"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:114
+msgid "Toolbar"
+msgstr "Pasek narzÄdziowy"
 
-#. Atk relationset properties
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:115
-msgid "Controlled By"
-msgstr "Kontrolowany przez"
+msgid "Splash Screen"
+msgstr "Ekran powitalny"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:116
-msgid "Controller For"
-msgstr "BÄdÄcy kontrolujÄcym dla"
+msgid "Utility"
+msgstr "NarzÄdzie"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:117
-msgid "Create Folder"
-msgstr "Utworzenie katalogu"
+msgid "Dock"
+msgstr "Dok"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:124
-msgid "Data"
-msgstr "Dane"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:118
+msgid "Desktop"
+msgstr "Pulpit"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:119
+msgid "Drop Down Menu"
+msgstr "Menu rozwijane"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:120
+msgid "Popup Menu"
+msgstr "Menu podrÄczne"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:121
+msgid "Tooltip"
+msgstr "PodpowiedÅ"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:122
+msgid "Notification"
+msgstr "Powiadomienie"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:125
-msgid "Data column"
-msgstr "Kolumna danych"
+msgid "Top Level"
+msgstr "NajwyÅszy poziom"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:126
-msgid "Default"
-msgstr "DomyÅlne"
+msgid "Popup"
+msgstr "Menu podrÄczne"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:127
-msgid "Delayed"
-msgstr "OpÃÅnione"
+msgid "Offscreen"
+msgstr "Poza ekranem"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:128
-msgid "Descending"
-msgstr "MalejÄco"
+msgid "Mouse"
+msgstr "Mysz"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:129
-msgid "Described By"
-msgstr "Opisywane przez"
+msgid "Always Center"
+msgstr "Zawsze na Årodku"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:130
-msgid "Description For"
-msgstr "Opis dla"
+msgid "Center on Parent"
+msgstr "WyÅrodkowane na rodzicu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:131
-msgid "Description of an object, formatted for assistive technology access"
-msgstr "Opis obiektu sformatowany dla dostÄpu technologii wspierajÄcych"
+msgid "Offscreen Window"
+msgstr "Okno poza ekranem"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:132
-msgid "Desktop"
-msgstr "Pulpit"
+msgid "Menu Shell"
+msgstr "PowÅoka menu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:133
-msgid "Dialog"
-msgstr "Okno dialogowe"
+msgid "Position"
+msgstr "PoÅoÅenie"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:134
-msgid "Dialog Box"
-msgstr "Pole dialogowe"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:135
-msgid "Digits column"
-msgstr "Kolumna cyfr"
+msgid "The position of the menu item in the menu shell"
+msgstr "PoÅoÅenie elementu menu w powÅoce menu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:136
-msgid "Discontinuous"
-msgstr "NieciÄgÅe"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:137
-msgid "Discrete"
-msgstr "Dyskretne"
+msgid "Edit&#8230;"
+msgstr "Modyfikuj&#8230;"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:138
-msgid "Dock"
-msgstr "Dok"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:139
-msgid "Double"
-msgstr "PodwÃjne"
+msgid "Use Underline"
+msgstr "UÅycie podkreÅlenia"
 
+#. GtkActivatable
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:140
-msgid "Down"
-msgstr "DÃÅ"
+msgid "Related Action"
+msgstr "PowiÄzana czynnoÅÄ"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:141
-msgid "Drag & Drop"
-msgstr "PrzeciÄgniÄcie i upuszczenie"
+msgid "Use Action Appearance"
+msgstr "UÅycie wyglÄdu czynnoÅci"
 
+#. Atk click property
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:143
-msgid "Drawing Area"
-msgstr "Obszar rysowania"
+msgid "Click"
+msgstr "KlikniÄcie"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:144
-msgid "Drop Down Menu"
-msgstr "Menu rozwijane"
+msgid "Set the description of the Click atk action"
+msgstr ""
+"Ustawienie opisu czynnoÅci klikniÄcia, przekazywany technologiom wspierajÄcym"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:145
-msgid "East"
-msgstr "WschÃd"
+msgid "Image Menu Item"
+msgstr "Graficzny element menu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:146
-msgid "Edge"
-msgstr "KrawÄdÅ"
+msgid "Stock Item"
+msgstr "Standardowy element"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:147
-msgid "Edit Separately"
-msgstr "Modyfikowanie oddzielne"
+msgid "Accel Group"
+msgstr "Grupa ze skrÃtem"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:148
-msgid "Edit&#8230;"
-msgstr "Modyfikuj&#8230;"
+msgid "The stock item for this menu item"
+msgstr "Standardowy element dla tego elementu menu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:149
-msgid "Editable column"
-msgstr "Kolumna modyfikowalna"
+msgid "Check Menu Item"
+msgstr "Element menu wyboru"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:150
-msgid "Eighth Key"
-msgstr "Ãsmy klawisz"
+msgid "Radio Menu Item"
+msgstr "Element menu radiowego"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:151
-msgid "Ellipsize column"
-msgstr "Kolumna \"Ellipsize\""
+msgid "Separator Menu Item"
+msgstr "Element menu separatora"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:152
-msgid "Embedded By"
-msgstr "Osadzane przez"
+msgid "Menu Bar"
+msgstr "Pasek menu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:153
-msgid "Embeds"
-msgstr "Osadza"
+msgid "Left to Right"
+msgstr "Od lewej do prawej"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:154
-msgid "End"
-msgstr "Koniec"
+msgid "Right to Left"
+msgstr "Od prawej do lewej"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:155
-msgid "Enter Notify"
-msgstr "Powiadomienie o wejÅciu"
+msgid "Top to Bottom"
+msgstr "Z gÃry do doÅu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:156
-msgid "Enter a list of column types for this data store"
-msgstr "ProszÄ wprowadziÄ typy kolumn dla tej przechowalni danych"
+msgid "Bottom to Top"
+msgstr "Z doÅu do gÃry"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:157
-msgid "Enter a list of values to be applied on each row"
-msgstr "ProszÄ wprowadziÄ listÄ wartoÅci do zastosowania dla kaÅdego wiersza"
+msgid "Tool Bar"
+msgstr "Pasek narzÄdziowy"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:158
-msgid "Entry Buffer"
-msgstr "Bufor wprowadzania"
+msgid "Horizontal"
+msgstr "Poziome"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:159
-msgid "Entry Completion"
-msgstr "UzupeÅnienie wprowadzania"
+msgid "Vertical"
+msgstr "Pionowe"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:160
-msgid "Error"
-msgstr "BÅÄd"
+msgid "Icons only"
+msgstr "Tylko ikony"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:161
-msgid "Etched In"
-msgstr "WklÄsÅe"
+msgid "Text only"
+msgstr "Tylko tekst"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:162
-msgid "Etched Out"
-msgstr "WypukÅe"
+msgid "Text below icons"
+msgstr "Tekst pod ikonami"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:163
-msgid "Event Box"
-msgstr "Pole zdarzeÅ"
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "Tekst obok ikon"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:164
-msgid "Expand"
-msgstr "RozwiniÄcie"
+msgid "The position of the tool item in the toolbar"
+msgstr "PoÅoÅenie elementu narzÄdziowego na pasku narzÄdziowym"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:165
-msgid "Expanded"
-msgstr "RozwiniÄte"
+msgid "Tool Palette"
+msgstr "Paleta narzÄdziowa"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:166
-msgid "Expander"
-msgstr "Element rozwijajÄcy"
+msgid "Invalid"
+msgstr "NieprawidÅowe"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:167
-msgid "Exposure"
-msgstr "OdsÅoniÄcie"
+msgid "Small Toolbar"
+msgstr "MaÅy pasek narzÄdziowy"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:168
-msgid "Extra Condensed"
-msgstr "Dodatkowo zmniejszone"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:169
-msgid "Extra Expanded"
-msgstr "Dodatkowo rozwiniÄte"
+msgid "Large Toolbar"
+msgstr "DuÅy pasek narzÄdziowy"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:170
-msgid "Family column"
-msgstr "Kolumna rodziny"
+msgid "Drag & Drop"
+msgstr "PrzeciÄgniÄcie i upuszczenie"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:171
-msgid "Fifth Key"
-msgstr "PiÄty klawisz"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:172
-msgid "Fifth Mouse Button"
-msgstr "PiÄty przycisk myszy"
+msgid "The position of the tool item group in the palette"
+msgstr "PoÅoÅenie grupy elementÃw narzÄdziowych w palecie"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:173
-msgid "File Chooser Button"
-msgstr "Przycisk wyboru pliku"
+msgid "Middle"
+msgstr "Årodek"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:174
-msgid "File Chooser Dialog"
-msgstr "Okno wyboru pliku"
+msgid "Half"
+msgstr "PoÅowa"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:175
-msgid "File Chooser Widget"
-msgstr "WidÅet wyboru pliku"
+msgid "Separator Tool Item"
+msgstr "Element narzÄdziowego separatora"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:176
-msgid "File Filter"
-msgstr "Filtr plikÃw"
+msgid "Tool Button"
+msgstr "Przycisk narzÄdziowy"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:177
+msgid ""
+"The stock icon displayed on the item (choose an item from GTK+ stock or from "
+"an icon factory)"
+msgstr ""
+"Standardowa ikona wyÅwietlana na elemencie (naleÅy wybraÄ element "
+"standardowy biblioteki GTK+ lub z generatora ikon)"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:178
-msgid "Fill"
-msgstr "WypeÅnienie"
+msgid "Toggle Tool Button"
+msgstr "Przycisk narzÄdziowy przeÅÄczenia"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:179
-msgid "First Mouse Button"
-msgstr "Pierwszy przycisk myszy"
+msgid "Radio Tool Button"
+msgstr "NarzÄdziowy przeÅÄcznik radiowy"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:180
-msgid "Fixed"
-msgstr "StaÅe"
+msgid "Menu Tool Button"
+msgstr "Przycisk narzÄdziowy menu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:181
-msgid "Flows From"
-msgstr "PrzepÅywa z"
+msgid "Handle Box"
+msgstr "Pole z uchwytem"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:182
-msgid "Flows To"
-msgstr "PrzepÅywa do"
+msgid "Left"
+msgstr "Lewo"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:183
-msgid "Focus Change"
-msgstr "Zmiana skupienia"
+msgid "Right"
+msgstr "Prawo"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:184
-msgid "Follow State column"
-msgstr "Kolumna stanu podÄÅania"
+msgid "Top"
+msgstr "GÃra"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:185
-msgid "Font Button"
-msgstr "Przycisk wyboru czcionki"
+msgid "Bottom"
+msgstr "DÃÅ"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:186
-msgid "Font Description column"
-msgstr "Kolumna opisu czcionki"
+msgid "In"
+msgstr "WewnÄtrz"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:187
-msgid "Font Selection"
-msgstr "WybÃr czcionki"
+msgid "Out"
+msgstr "Na zewnÄtrz"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:188
-msgid "Font Selection Dialog"
-msgstr "Okno wyboru czcionki"
+msgid "Etched In"
+msgstr "WklÄsÅe"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:189
-msgid "Font column"
-msgstr "Kolumna czcionki"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:190
-msgid "Foreground Color Name column"
-msgstr "Kolumna nazwy koloru tekstu"
+msgid "Etched Out"
+msgstr "WypukÅe"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:191
-msgid "Foreground Color column"
-msgstr "Kolumna koloru tekstu"
+msgid "Attributes"
+msgstr "Atrybuty"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:192
-msgid "Foreground RGBA column"
-msgstr "Kolumna koloru RGBA tekstu"
+msgid "Word"
+msgstr "SÅowo"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:193
-msgid "Forth Mouse Button"
-msgstr "Czwarty przycisk myszy"
+msgid "Character"
+msgstr "Znak"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:194
-msgid "Frame"
-msgstr "Ramka"
+msgid "Word Character"
+msgstr "Znak sÅowa"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:195
+msgid "The pango attributes for this label"
+msgstr "Atrybuty biblioteki Pango dla tej etykiety"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:196
+msgid "Text Entry"
+msgstr "WejÅcie tekstowe"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:197
+msgid "Primary Stock Icon"
+msgstr "GÅÃwna ikona standardowa"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:198
+msgid "Secondary Stock Icon"
+msgstr "DrugorzÄdna ikona standardowa"
 
-#. NOT AVAILABLES ON WIN32
-#. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
-#. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
-#.
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:199
-msgid "GPL 2.0"
-msgstr "GPL 2.0"
+msgid "Primary Icon Pixbuf"
+msgstr "Bufor pikseli gÅÃwnej ikony"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:200
+msgid "Secondary Icon Pixbuf"
+msgstr "Bufor pikseli drugorzÄdnej ikony"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:201
+msgid "Primary Icon Name"
+msgstr "Nazwa gÅÃwnej ikony"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:202
+msgid "Secondary Icon Name"
+msgstr "Nazwa drugorzÄdnej ikony"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:203
+msgid "Primary Icon Activatable"
+msgstr "AktywnoÅÄ gÅÃwnej ikony"
 
-#. NOT AVAILABLES ON WIN32
-#. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
-#. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
-#.
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:204
-msgid "GPL 3.0"
-msgstr "GPL 3.0"
+msgid "Secondary Icon Activatable"
+msgstr "AktywnoÅÄ drugorzÄdnej ikony"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:205
-msgid "Grid"
-msgstr "Siatka"
+msgid "Primary Icon Sensitive"
+msgstr "AktywnoÅÄ gÅÃwnej ikony"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:206
-msgid "Grow Only"
-msgstr "Tylko roÅniÄcie"
+msgid "Secondary Icon Sensitive"
+msgstr "AktywnoÅÄ drugorzÄdnej ikony"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:207
-msgid "Gtk"
-msgstr "GTK"
+msgid "Progress Fraction"
+msgstr "UÅamek postÄpu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:208
-msgid "Half"
-msgstr "PoÅowa"
+msgid "Progress Pulse Step"
+msgstr "Pulsowanie postÄpu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:209
-msgid "Handle Box"
-msgstr "Pole z uchwytem"
+msgid "Invisible Char Set"
+msgstr "Ustawienie znakÃw niewidocznych"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:210
-msgid "Has Entry column"
-msgstr "Kolumna wpisu"
+msgid "Primary Icon Tooltip Text"
+msgstr "Tekst podpowiedzi gÅÃwnej ikony"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:211
-msgid "Height column"
-msgstr "Kolumna wysokoÅci"
+msgid "Secondary Icon Tooltip Text"
+msgstr "Tekst podpowiedzi drugorzÄdnej ikony"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:212
-msgid "Horizontal"
-msgstr "Poziome"
+msgid "Primary Icon Tooltip Markup"
+msgstr "Znaczniki podpowiedzi gÅÃwnej ikony"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:213
-msgid "Horizontal Alignment"
-msgstr "WyrÃwnanie poziome"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:214
-msgid "Horizontal Alignment column"
-msgstr "Kolumna wyrÃwnania poziomego"
+msgid "Secondary Icon Tooltip Markup"
+msgstr "Znaczniki podpowiedzi drugorzÄdnej ikony"
 
+#. Atk activate property
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:215
-msgid "Horizontal Box"
-msgstr "Pole poziome"
+msgid "Activate"
+msgstr "Aktywacja"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:216
-msgid "Horizontal Button Box"
-msgstr "Poziome pole przyciskÃw"
+msgid "Set the description of the Activate atk action"
+msgstr ""
+"Ustawienie opisu czynnoÅci aktywowania, przekazywany technologiom "
+"wspierajÄcym"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:217
-msgid "Horizontal Padding"
-msgstr "WypeÅnienie poziome"
+msgid "Text View"
+msgstr "Widok tekstowy"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:218
-msgid "Horizontal Padding column"
-msgstr "Kolumna wypeÅnienia poziomego"
+msgid "Stock Button"
+msgstr "Standardowy przycisk"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:219
-msgid "Horizontal Panes"
-msgstr "PodziaÅ poziomy"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:220
-msgid "Horizontal Scale"
-msgstr "Pozioma skala"
+msgid "Response ID"
+msgstr "Identyfikator odpowiedzi"
 
+#. Atk press property
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:221
-msgid "Horizontal Scrollbar"
-msgstr "Poziomy pasek przewijania"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:222
-msgid "Horizontal Separator"
-msgstr "Poziomy separator"
+msgid "Press"
+msgstr "WciÅniÄcie"
 
+#. Atk release property
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:223
-msgid "Horizontal and Vertical"
-msgstr "Poziome i pionowe"
+msgid "Release"
+msgstr "Zwolnienie"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:224
-msgid "Hyper Modifier"
-msgstr "Klawisz Hiper"
+msgid "The stock item for this button"
+msgstr "Standardowy element dla tego przycisku"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:225
-msgid "Icon Factory"
-msgstr "Generator ikon"
+msgid "The response ID of this button in a dialog"
+msgstr "Identyfikator odpowiedzi tego przycisku w oknie dialogowym"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:226
+msgid "Set the description of the Press atk action"
+msgstr ""
+"Ustawienie opisu czynnoÅci wciÅniÄcia, przekazywany technologiom wspierajÄcym"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:227
-msgid "Icon Name column"
-msgstr "Kolumna nazwy ikony"
+msgid "Set the description of the Release atk action"
+msgstr ""
+"Ustawienie opisu czynnoÅci zwolnienia, przekazywany technologiom wspierajÄcym"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:228
+msgid "Toggle Button"
+msgstr "Przycisk przeÅÄczenia"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:229
+msgid "Check Button"
+msgstr "Menu wyboru"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:230
-msgid "Icon Sources"
-msgstr "ÅrÃdÅa ikon"
+msgid "Spin Button"
+msgstr "Przycisk krzywej"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:231
-msgid "Icon View"
-msgstr "Widok ikon"
+msgid "Always"
+msgstr "Zawsze"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:232
-msgid "Icons only"
-msgstr "Tylko ikony"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:233
 msgid "If Valid"
 msgstr "JeÅeli prawidÅowe"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:235
-msgid "Image Menu Item"
-msgstr "Graficzny element menu"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:233
+msgid "Radio Button"
+msgstr "Przycisk radiowy"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:236
-msgid "Immediate"
-msgstr "BezpoÅredni"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:234
+msgid "Switch"
+msgstr "PrzeÅÄcznik"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:237
-msgid "In"
-msgstr "WewnÄtrz"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:235
+msgid "File Chooser Button"
+msgstr "Przycisk wyboru pliku"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:238
-msgid "Inconsistent column"
-msgstr "Kolumna sprzecznoÅci"
+msgid "Select Folder"
+msgstr "WybÃr katalogu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:239
-msgid ""
-"Indicates a subwindow attached to a component but otherwise has no "
-"connection in the UI hierarchy to that component"
-msgstr ""
-"Wskazuje na okno podrzÄdne doÅÄczone do skÅadnika, ale nie posiadajÄce "
-"Åadnych innych powiÄzaÅ do tego skÅadnika w hierarchii interfejsu uÅytkownika"
+msgid "Create Folder"
+msgstr "Utworzenie katalogu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:240
-msgid "Indicates an object controlled by one or more target objects"
-msgstr ""
-"OkreÅla, czy obiekt jest kontrolowany przez jeden lub wiÄcej obiektÃw "
-"docelowych"
+msgid "Scale Button"
+msgstr "Przycisk skalowania"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:241
-msgid ""
-"Indicates an object is a cell in a treetable which is displayed because a "
-"cell in the same column is expanded and identifies that cell"
-msgstr ""
-"OkreÅla, czy obiekt jest komÃrkÄ w widoku drzewa i jest wyÅwietlany, "
-"poniewaÅ inna komÃrka w tej samej kolumnie zostaÅa rozwiniÄta i wskazuje na "
-"ten obiekt"
+msgid "Volume Button"
+msgstr "Przycisk gÅoÅnoÅci"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:242
-msgid "Indicates an object is a controller for one or more target objects"
-msgstr ""
-"OkreÅla, czy obiekt jest kontrolujÄcym dla jednego lub wiÄcej obiektÃw "
-"docelowych"
+msgid "File Chooser Widget"
+msgstr "WidÅet wyboru pliku"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:243
-msgid "Indicates an object is a label for one or more target objects"
-msgstr ""
-"OkreÅla, czy obiekt jest etykietÄ dla jednego lub wiÄcej obiektÃw docelowych"
+msgid "Application Chooser Widget"
+msgstr "WidÅet wyboru programu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:244
-msgid ""
-"Indicates an object is a member of a group of one or more target objects"
-msgstr ""
-"OkreÅla, czy obiekt jest elementem grupy jednego lub wiÄcej obiektÃw "
-"docelowych"
+msgid "Color Button"
+msgstr "Przycisk wyboru koloru"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:245
-msgid "Indicates an object is labelled by one or more target objects"
-msgstr ""
-"OkreÅla, czy obiekt jest etykietowany przez jeden lub wiÄcej obiektÃw "
-"docelowych"
+msgid "Font Button"
+msgstr "Przycisk wyboru czcionki"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:246
-msgid "Indicates that an object is a parent window of another object"
-msgstr "OkreÅla, czy obiekt jest oknem rodzicielskim innego obiektu"
+msgid "Combo Box"
+msgstr "Pole kombinowane"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:247
-msgid "Indicates that an object is a popup for another object"
-msgstr "OkreÅla, czy obiekt jest elementem podrÄcznym innego obiektu"
+msgid "Automatic"
+msgstr "Automatyczny"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:248
-msgid ""
-"Indicates that an object provides descriptive information about another "
-"object; more verbose than 'Label For'"
-msgstr ""
-"OkreÅla, czy obiekt dostarcza informacje opisujÄce inny obiekt; bardziej "
-"szczegÃÅowe niÅ \"Etykieta dla\""
+msgid "On"
+msgstr "WÅÄczone"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:249
-msgid ""
-"Indicates that another object provides descriptive information about this "
-"object; more verbose than 'Labelled By'"
-msgstr ""
-"OkreÅla, czy inny obiekt dostarcza informacje opisujÄce ten obiekt; bardziej "
-"szczegÃÅowe niÅ \"Etykietowany przez\""
+msgid "Off"
+msgstr "WyÅÄczone"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:250
-msgid ""
-"Indicates that the object has content that flows logically from another "
-"AtkObject in a sequential way, (for instance text-flow)"
-msgstr ""
-"OkreÅla, czy obiekt posiada treÅÄ przepÅywajÄcÄ sekwencyjnie z kolejnego "
-"obiektu AtkObject (np. text-flow)"
+msgid "Combo Box Text"
+msgstr "Tekst pola kombinowanego"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:251
-msgid ""
-"Indicates that the object has content that flows logically to another "
-"AtkObject in a sequential way, (for instance text-flow)"
-msgstr ""
-"OkreÅla, czy obiekt posiada treÅÄ przepÅywajÄcÄ sekwencyjnie do kolejnego "
-"obiektu AtkObject (np. text-flow)"
+msgid "Items"
+msgstr "Elementy"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:252
-msgid ""
-"Indicates that the object visually embeds another object's content, i.e. "
-"this object's content flows around another's content"
-msgstr ""
-"OkreÅla, czy obiekt osadza wizualnie treÅÄ innego obiektu, tzn. treÅÄ "
-"obiektu przepÅywa wokÃÅ innej treÅci"
+msgid "The list of items to show in the combo box"
+msgstr "Lista elementÃw do wyÅwietlenia w polu kombinowanym"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:253
-msgid "Indicator Size column"
-msgstr "Kolumna rozmiaru wskaÅnika"
+msgid "Application Chooser Button"
+msgstr "Przycisk wyboru programu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:254
-msgid "Info"
-msgstr "Informacje"
+msgid "Progress Bar"
+msgstr "Pasek postÄpu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:255
-msgid "Info Bar"
-msgstr "Pasek informacji"
+msgid "Continuous"
+msgstr "CiÄgÅe"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:256
-msgid "Initially Complete"
-msgstr "PoczÄtkowo peÅne"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:257
-msgid "Insert After"
-msgstr "Wstawienie przed"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:258
-msgid "Insert Before"
-msgstr "Wstawienie po"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:259
-msgid "Insert Column"
-msgstr "Wstawienie kolumny"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:260
-msgid "Insert Page After"
-msgstr "Wstawienie strony po"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:261
-msgid "Insert Page Before"
-msgstr "Wstawienie strony przed"
+msgid "Discrete"
+msgstr "Dyskretne"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:262
-msgid "Insert Row"
-msgstr "Wstawienie wiersza"
+msgid "A symbolic icon size for the stock icon"
+msgstr "Symboliczny rozmiar ikony dla ikony standardowej"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:263
-msgid "Intro"
-msgstr "Wprowadzenie"
+msgid "Dialog Box"
+msgstr "Pole dialogowe"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:264
-msgid "Invalid"
-msgstr "NieprawidÅowe"
+msgid "Insert Row"
+msgstr "Wstawienie wiersza"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:265
-msgid ""
-"Inverse of 'Embeds', indicates that this object's content is visually "
-"embedded in another object"
-msgstr ""
-"OdwrotnoÅÄ \"Osadza\". OkreÅla, czy treÅÄ tego obiektu jest wizualnie "
-"osadzona w innym obiekcie"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:266
-msgid "Inverted column"
-msgstr "Odwrotna kolumna"
+msgid "Before"
+msgstr "Przed"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:267
-msgid "Invisible Char Set"
-msgstr "Ustawienie znakÃw niewidocznych"
+msgid "Insert Column"
+msgstr "Wstawienie kolumny"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:268
-msgid "Italic"
-msgstr "Pochylenie"
+msgid "Remove Row"
+msgstr "UsuniÄcie wiersza"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:269
-msgid "Items"
-msgstr "Elementy"
+msgid "Remove Column"
+msgstr "UsuniÄcie kolumny"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:270
-msgid "Key Press"
-msgstr "WciÅniÄcie klawisza"
+msgid "Expand"
+msgstr "RozwiniÄcie"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:271
-msgid "Key Release"
-msgstr "Zwolnienie klawisza"
+msgid "Shrink"
+msgstr "Zmniejszanie"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:272
-msgid "Keycode column"
-msgstr "Kolumna kodu klawiszy"
+msgid "Grid"
+msgstr "Siatka"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:273
+msgid "Rows"
+msgstr "RzÄdy"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:274
+msgid "Columns"
+msgstr "Kolumny"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:275
+msgid "The number of rows for this grid"
+msgstr "Liczba rzÄdÃw dla tej siatki"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:276
+msgid "The number of columns for this grid"
+msgstr "Liczba kolumn dla tej siatki"
 
-#. NOT AVAILABLES ON WIN32
-#. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
-#. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
-#.
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:277
-msgid "LGPL 2.1"
-msgstr "LGPL 2.1"
+msgid "Horizontal Panes"
+msgstr "PodziaÅ poziomy"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:278
+msgid "Vertical Panes"
+msgstr "PodziaÅ pionowy"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:279
+msgid "Notebook"
+msgstr "Karty"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:280
+msgid "Insert Page Before"
+msgstr "Wstawienie strony przed"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:281
+msgid "Insert Page After"
+msgstr "Wstawienie strony po"
 
-#. NOT AVAILABLES ON WIN32
-#. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
-#. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
-#.
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:282
-msgid "LGPL 3.0"
-msgstr "LGPL 3.0"
+msgid "Remove Page"
+msgstr "UsuniÄcie strony"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:283
+msgid "Number of pages"
+msgstr "Liczba stron"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:284
-msgid "Label For"
-msgstr "BÄdÄcy etykietÄ dla"
+msgid "Set the current page (strictly for editing purposes)"
+msgstr "Ustawienie bieÅÄcej strony (wyÅÄcznie do modyfikowania)"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:285
-msgid "Labelled By"
-msgstr "Etykietowany przez"
+msgid "The number of pages in the notebook"
+msgstr "Liczba stron w notatniku"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:286
-msgid "Language column"
-msgstr "Kolumna jÄzyka"
+msgid "Range"
+msgstr "Zakres"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:287
-msgid "Large Toolbar"
-msgstr "DuÅy pasek narzÄdziowy"
+msgid "Discontinuous"
+msgstr "NieciÄgÅe"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:288
-msgid "Layout"
-msgstr "UkÅad"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:289
-msgid "Least Recently Used first"
-msgstr "Ostatnio otwierane na koÅcu"
+msgid "Delayed"
+msgstr "OpÃÅnione"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:290
-msgid "Leave Notify"
-msgstr "Powiadomienie o opuszczeniu"
+msgid "Horizontal Scale"
+msgstr "Pozioma skala"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:291
-msgid "Left"
-msgstr "Lewo"
+msgid "Vertical Scale"
+msgstr "Pionowa skala"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:292
-msgid "Left to Right"
-msgstr "Od lewej do prawej"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:293
-msgid "Link Button"
-msgstr "Przycisk odnoÅnika"
+msgid "Calendar"
+msgstr "Kalendarz"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:294
-msgid "List Store"
-msgstr "Lista przechowalni"
+msgid "Scrollbar"
+msgstr "Pasek przewijania"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:295
-msgid "List of widgets in this group"
-msgstr "Lista widÅetÃw w tej grupie"
+msgid "Horizontal Scrollbar"
+msgstr "Poziomy pasek przewijania"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:296
-msgid "Lock Key"
-msgstr "Klawisz blokady"
+msgid "Vertical Scrollbar"
+msgstr "Pionowy pasek przewijania"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:297
-msgid "Low"
-msgstr "Nisko"
+msgid "Button Box"
+msgstr "Skrzynka z przyciskami"
 
-#. NOT AVAILABLES ON WIN32
-#. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
-#. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
-#.
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:302
-msgid "MIT X11"
-msgstr "MIT X11"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:298
+msgid "Default"
+msgstr "DomyÅlne"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:303
-msgid "Markup column"
-msgstr "Kolumna znacznikÃw"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:299
+msgid "Spread"
+msgstr "RozpiÄtoÅÄ"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:300
+msgid "Edge"
+msgstr "KrawÄdÅ"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:301
+msgid "Horizontal Button Box"
+msgstr "Poziome pole przyciskÃw"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:302
+msgid "Vertical Button Box"
+msgstr "Pole przycisku pionowego"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:304
-msgid "Maximum width in characters"
-msgstr "Maksymalna szerokoÅÄ w znakach"
+msgid "Horizontal Separator"
+msgstr "Poziomy separator"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:305
-msgid "Member Of"
-msgstr "Element"
+msgid "Vertical Separator"
+msgstr "Pionowy separator"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:306
+msgid "Status Bar"
+msgstr "Pasek stanu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:307
-msgid "Menu Bar"
-msgstr "Pasek menu"
+msgid "Accel Label"
+msgstr "Etykieta ze skrÃtem"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:308
+msgid "Arrow"
+msgstr "StrzaÅka"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:309
-msgid "Menu Shell"
-msgstr "PowÅoka menu"
+msgid "Up"
+msgstr "GÃra"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:310
-msgid "Menu Tool Button"
-msgstr "Przycisk narzÄdziowy menu"
+msgid "Down"
+msgstr "DÃÅ"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:311
-msgid "Message Dialog"
-msgstr "Okno komunikatu"
+msgid "Layout"
+msgstr "UkÅad"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:312
-msgid "Meta Modifier"
-msgstr "Klawisz Meta"
+msgid "Fixed"
+msgstr "StaÅe"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:313
-msgid "Middle"
-msgstr "Årodek"
+msgid "Drawing Area"
+msgstr "Obszar rysowania"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:314
-msgid "Mime Types"
-msgstr "Typy MIME"
+msgid "Info Bar"
+msgstr "Pasek informacji"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:315
-msgid "Miscellaneous"
-msgstr "RÃÅne"
+msgid "Info"
+msgstr "Informacje"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:316
-msgid "Model column"
-msgstr "Kolumna modelu"
+msgid "Warning"
+msgstr "OstrzeÅenie"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:317
-msgid "Most Recently Used first"
-msgstr "Ostatnio otwierane na poczÄtku"
+msgid "Question"
+msgstr "Pytanie"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:318
-msgid "Mouse"
-msgstr "Mysz"
+msgid "Error"
+msgstr "BÅÄd"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:319
-msgid "Multiple"
-msgstr "Wiele"
+msgid "Other"
+msgstr "Inne"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:320
 msgid "Never"
 msgstr "Nigdy"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:321
-msgid "Node Child Of"
-msgstr "WÄzeÅ potomny wobec"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:324
-msgid "North"
-msgstr "PÃÅnoc"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:325
-msgid "North East"
-msgstr "PÃÅnocny wschÃd"
+msgid "Top Left"
+msgstr "Lewy gÃrny"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:326
-msgid "North West"
-msgstr "PÃÅnocny zachÃd"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:322
+msgid "Bottom Left"
+msgstr "Lewy dolny"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:327
-msgid "Notebook"
-msgstr "Karty"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:323
+msgid "Top Right"
+msgstr "Prawy gÃrny"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:328
-msgid "Notification"
-msgstr "Powiadomienie"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:324
+msgid "Bottom Right"
+msgstr "Prawy dolny"
 
+#. NOT AVAILABLES ON WIN32
+#. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
+#. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
+#.
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:329
-msgid "Number of Pages"
-msgstr "Liczba stron"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:330
-msgid "Number of items"
-msgstr "Liczba elementÃw"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:331
-msgid "Number of pages"
-msgstr "Liczba stron"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:332
-msgid "Number of pages in this assistant"
-msgstr "Liczba stron w tym asystencie"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:333
-msgid "Object instance's name formatted for assistive technology access"
-msgstr ""
-"Nazwa instancji obiektu sformatowanego dla dostÄpu technologii wspierajÄcych"
+msgid "About Dialog"
+msgstr "Okno informacyjne"
 
+#. NOT AVAILABLES ON WIN32
+#. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
+#. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
+#.
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:334
-msgid "Oblique"
-msgstr "Nachylenie"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:335
-msgid "Off"
-msgstr "WyÅÄczone"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:336
-msgid "Offscreen"
-msgstr "Poza ekranem"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:337
-msgid "Offscreen Window"
-msgstr "Okno poza ekranem"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:338
-msgid "Ok"
-msgstr "Ok"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:339
-msgid "Ok, Cancel"
-msgstr "OK, anulowanie"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:340
-msgid "On"
-msgstr "WÅÄczone"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:341
-msgid "Open"
-msgstr "Otwarcie"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:342
-msgid "Orientation column"
-msgstr "Kolumna poÅoÅenia"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:343
-msgid "Other"
-msgstr "Inne"
+msgid "Unknown"
+msgstr "Nieznana"
 
+#. NOT AVAILABLES ON WIN32
+#. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
+#. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
+#.
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:344
-msgid "Out"
-msgstr "Na zewnÄtrz"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:345
-msgid "Paned"
-msgstr "W kratkÄ"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:347
-msgid "Parent Window Of"
-msgstr "Okno rodzicielskie"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:348
-msgid "Patterns"
-msgstr "Wzory"
+msgid "GPL 2.0"
+msgstr "GPL 2.0"
 
+#. NOT AVAILABLES ON WIN32
+#. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
+#. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
+#.
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:349
-msgid "Pixbuf Expander Closed column"
-msgstr "Kolumna zamkniÄtego rozwiniÄcia bufora pikseli"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:350
-msgid "Pixbuf Expander Open column"
-msgstr "Kolumna otwartego rozwiniÄcia bufora pikseli"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:351
-msgid "Pixbuf Renderer"
-msgstr "WyÅwietlanie bufora pikseli"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:352
-msgid "Pixbuf column"
-msgstr "Kolumna bufora pikseli"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:353
-msgid "Pointer Motion"
-msgstr "Ruch wskaÅnika"
+msgid "GPL 3.0"
+msgstr "GPL 3.0"
 
+#. NOT AVAILABLES ON WIN32
+#. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
+#. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
+#.
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:354
-msgid "Pointer Motion Hint"
-msgstr "PodpowiedÅ ruchu wskaÅnika"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:355
-msgid "Popup"
-msgstr "Menu podrÄczne"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:356
-msgid "Popup For"
-msgstr "Menu podrÄczne dla"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:357
-msgid "Popup Menu"
-msgstr "Menu podrÄczne"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:358
-msgid "Position"
-msgstr "PoÅoÅenie"
-
-#. Atk press property
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:360
-msgid "Press"
-msgstr "WciÅniÄcie"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:361
-msgid "Preview snapshot"
-msgstr "Migawka podglÄdu"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:362
-msgid "Primary Icon Activatable"
-msgstr "AktywnoÅÄ gÅÃwnej ikony"
+msgid "LGPL 2.1"
+msgstr "LGPL 2.1"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:363
-msgid "Primary Icon Name"
-msgstr "Nazwa gÅÃwnej ikony"
+#. NOT AVAILABLES ON WIN32
+#. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
+#. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
+#.
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:359
+msgid "LGPL 3.0"
+msgstr "LGPL 3.0"
 
+#. NOT AVAILABLES ON WIN32
+#. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
+#. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
+#.
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:364
-msgid "Primary Icon Pixbuf"
-msgstr "Bufor pikseli gÅÃwnej ikony"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:365
-msgid "Primary Icon Sensitive"
-msgstr "AktywnoÅÄ gÅÃwnej ikony"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:366
-msgid "Primary Icon Tooltip Markup"
-msgstr "Znaczniki podpowiedzi gÅÃwnej ikony"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:367
-msgid "Primary Icon Tooltip Text"
-msgstr "Tekst podpowiedzi gÅÃwnej ikony"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:368
-msgid "Primary Stock Icon"
-msgstr "GÅÃwna ikona standardowa"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:370
-msgid "Progress Bar"
-msgstr "Pasek postÄpu"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:371
-msgid "Progress Fraction"
-msgstr "UÅamek postÄpu"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:372
-msgid "Progress Pulse Step"
-msgstr "Pulsowanie postÄpu"
+msgid "BSD"
+msgstr "BSD"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:373
-msgid "Progress Renderer"
-msgstr "WyÅwietlanie postÄpu"
+#. NOT AVAILABLES ON WIN32
+#. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
+#. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
+#.
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:369
+msgid "MIT X11"
+msgstr "MIT X11"
 
+#. NOT AVAILABLES ON WIN32
+#. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
+#. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
+#.
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:374
-msgid "Property Change"
-msgstr "Zmiana wÅaÅciwoÅci"
+msgid "Artistic"
+msgstr "Artistic"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:375
-msgid "Proximity Out"
-msgstr "BliskoÅÄ na zewnÄtrz"
+msgid ""
+"You can mark this as translatable and set one name/address if you want to "
+"show a translation specific translator, otherwise you should list all "
+"translators and unmark this string for translation"
+msgstr ""
+"Aby wskazaÄ konkretnego tÅumacza, moÅna zaznaczyÄ wÅaÅciwoÅÄ jako moÅliwÄ do "
+"tÅumaczenia i wpisaÄ jedno nazwisko/adres. W pozostaÅych przypadkach naleÅy "
+"wymieniÄ wszystkich tÅumaczy i pozostawiÄ wÅaÅciwoÅÄ \"moÅliwe do tÅumaczenia"
+"\" niezaznaczonÄ"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:376
-msgid "Proximity In"
-msgstr "BliskoÅÄ wewnÄtrz"
+msgid "Color Selection Dialog"
+msgstr "Okno wyboru koloru"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:377
-msgid "Pulse column"
-msgstr "Kolumna pulsowania"
+msgid "File Chooser Dialog"
+msgstr "Okno wyboru pliku"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:378
-msgid "Question"
-msgstr "Pytanie"
+msgid "Font Selection Dialog"
+msgstr "Okno wyboru czcionki"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:379
-msgid "Queue"
-msgstr "Kolejka"
+msgid "Application Chooser Dialog"
+msgstr "Okno wyboru programu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:380
-msgid "Radio Action"
-msgstr "CzynnoÅÄ pola radiowego"
+msgid "Message Dialog"
+msgstr "Okno komunikatu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:381
-msgid "Radio Button"
-msgstr "Przycisk radiowy"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:382
-msgid "Radio Menu Item"
-msgstr "Element menu radiowego"
+msgid "Ok"
+msgstr "Ok"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:383
-msgid "Radio Tool Button"
-msgstr "NarzÄdziowy przeÅÄcznik radiowy"
+msgid "Cancel"
+msgstr "Anuluj"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:384
-msgid "Radio column"
-msgstr "Kolumna pola radiowego"
+msgid "Yes, No"
+msgstr "Tak, Nie"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:385
-msgid "Range"
-msgstr "Zakres"
+msgid "Ok, Cancel"
+msgstr "OK, anulowanie"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:386
-msgid "Recent Action"
-msgstr "Ostatnia czynnoÅÄ"
+msgid "Color Selection"
+msgstr "WybÃr koloru"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:387
-msgid "Recent Chooser"
-msgstr "Ostatnio otwierane"
+msgid "Font Selection"
+msgstr "WybÃr czcionki"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:388
-msgid "Recent Chooser Dialog"
-msgstr "Okno ostatnio otwieranych"
+msgid "Assistant"
+msgstr "Asystent"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:389
+msgid "Number of Pages"
+msgstr "Liczba stron"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:390
-msgid "Recent Filter"
-msgstr "Ostatni filtr"
+msgid "Initially Complete"
+msgstr "PoczÄtkowo peÅne"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:391
-msgid "Recent Manager"
-msgstr "MenedÅer ostatnio otwieranych"
+msgid "Content"
+msgstr "TreÅÄ"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:392
+msgid "Intro"
+msgstr "Wprowadzenie"
 
-#. GtkActivatable
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:393
-msgid "Related Action"
-msgstr "PowiÄzana czynnoÅÄ"
+msgid "Confirm"
+msgstr "Potwierdzenie"
 
-#. Atk release property
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:395
-msgid "Release"
-msgstr "Zwolnienie"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:394
+msgid "Summary"
+msgstr "Podsumowanie"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:396
-msgid "Release Modifier"
-msgstr "Modyfikator zwolnienia"
+msgid "Number of pages in this assistant"
+msgstr "Liczba stron w tym asystencie"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:397
-msgid "Remove Column"
-msgstr "UsuniÄcie kolumny"
+msgid ""
+"Whether this page will initially be marked as complete regardless of user "
+"input."
+msgstr ""
+"OkreÅla, czy ta strona ma zostaÄ poczÄtkowo oznaczona jako peÅna, "
+"niezaleÅnie od tego, co wprowadziÅ uÅytkownik."
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:398
-msgid "Remove Page"
-msgstr "UsuniÄcie strony"
+msgid "The page position in the Assistant"
+msgstr "PoÅoÅenie strony w asystencie"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:399
-msgid "Remove Parent"
-msgstr "UsuniÄcie rodzica"
+msgid "Link Button"
+msgstr "Przycisk odnoÅnika"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:400
-msgid "Remove Row"
-msgstr "UsuniÄcie wiersza"
+msgid "Recent Chooser"
+msgstr "Ostatnio otwierane"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:401
-msgid "Remove Slot"
-msgstr "UsuniÄcie gniazda"
+msgid "Most Recently Used first"
+msgstr "Ostatnio otwierane na poczÄtku"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:402
-msgid "Response ID"
-msgstr "Identyfikator odpowiedzi"
+msgid "Least Recently Used first"
+msgstr "Ostatnio otwierane na koÅcu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:403
-msgid "Right"
-msgstr "Prawo"
+msgid "Recent Chooser Dialog"
+msgstr "Okno ostatnio otwieranych"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:404
-msgid "Right to Left"
-msgstr "Od prawej do lewej"
+msgid "Size Group"
+msgstr "Grupa rozmiaru"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:405
-msgid "Rise column"
-msgstr "Kolumna podniesienia"
+msgid "Widgets"
+msgstr "WidÅety"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:406
-msgid "Rows"
-msgstr "RzÄdy"
+msgid "Both"
+msgstr "Oba"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:407
-msgid "Save"
-msgstr "Zapisanie"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:409
-msgid "Scale Button"
-msgstr "Przycisk skalowania"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:410
-msgid "Scale column"
-msgstr "Kolumna skalowania"
+msgid "List of widgets in this group"
+msgstr "Lista widÅetÃw w tej grupie"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:411
-msgid "Scroll"
-msgstr "Przewijanie"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:408
+msgid "Window Group"
+msgstr "Grupa okna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:412
-msgid "Scrollbar"
-msgstr "Pasek przewijania"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:409
+msgid "Adjustment"
+msgstr "Dopasowanie"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:413
-msgid "Scrolled Window"
-msgstr "Przewijane okno"
+msgid "An accelerator key for this action"
+msgstr "Klawisz skrÃtu dla tej czynnoÅci"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:414
-msgid "Second Mouse Button"
-msgstr "Drugi przycisk myszy"
+msgid "Toggle Action"
+msgstr "CzynnoÅÄ przeÅÄczenia"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:415
-msgid "Secondary Icon Activatable"
-msgstr "AktywnoÅÄ drugorzÄdnej ikony"
+msgid "Radio Action"
+msgstr "CzynnoÅÄ pola radiowego"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:416
-msgid "Secondary Icon Name"
-msgstr "Nazwa drugorzÄdnej ikony"
+msgid "Recent Action"
+msgstr "Ostatnia czynnoÅÄ"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:417
-msgid "Secondary Icon Pixbuf"
-msgstr "Bufor pikseli drugorzÄdnej ikony"
+msgid "Action Group"
+msgstr "Grupa czynnoÅci"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:418
-msgid "Secondary Icon Sensitive"
-msgstr "AktywnoÅÄ drugorzÄdnej ikony"
+msgid "Entry Completion"
+msgstr "UzupeÅnienie wprowadzania"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:419
-msgid "Secondary Icon Tooltip Markup"
-msgstr "Znaczniki podpowiedzi drugorzÄdnej ikony"
+msgid "Icon Factory"
+msgstr "Generator ikon"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:420
-msgid "Secondary Icon Tooltip Text"
-msgstr "Tekst podpowiedzi drugorzÄdnej ikony"
+msgid "Icon Sources"
+msgstr "ÅrÃdÅa ikon"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:421
-msgid "Secondary Stock Icon"
-msgstr "DrugorzÄdna ikona standardowa"
+msgid "A list of sources for this icon factory"
+msgstr "Lista ÅrÃdeÅ dla tego generatora ikon"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:422
-msgid "Select Folder"
-msgstr "WybÃr katalogu"
+msgid "List Store"
+msgstr "Lista przechowalni"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:423
-msgid "Semi Condensed"
-msgstr "W poÅowie zmniejszone"
+msgid "Data"
+msgstr "Dane"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:424
-msgid "Semi Expanded"
-msgstr "W poÅowie rozszerzone"
+msgid "Enter a list of column types for this data store"
+msgstr "ProszÄ wprowadziÄ typy kolumn dla tej przechowalni danych"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:425
-msgid "Sensitive column"
-msgstr "Kolumna aktywnoÅci"
+msgid "Enter a list of values to be applied on each row"
+msgstr "ProszÄ wprowadziÄ listÄ wartoÅci do zastosowania dla kaÅdego wiersza"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:426
+msgid "Tree Store"
+msgstr "Przechowalnia drzewa"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:427
-msgid "Separator Menu Item"
-msgstr "Element menu separatora"
+msgid "Tree Model Filter"
+msgstr "Filtr modelu drzewa"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:428
-msgid "Separator Tool Item"
-msgstr "Element narzÄdziowego separatora"
+msgid "Tree Model Sort"
+msgstr "PorzÄdkowanie modelu drzewa"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:429
-msgid "Set the current page (strictly for editing purposes)"
-msgstr "Ustawienie bieÅÄcej strony (wyÅÄcznie do modyfikowania)"
+msgid "Tree Selection"
+msgstr "WybÃr drzewa"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:430
-msgid "Set the description of the Activate atk action"
-msgstr ""
-"Ustawienie opisu czynnoÅci aktywowania, przekazywany technologiom "
-"wspierajÄcym"
+msgid "Single"
+msgstr "Pojedyncze"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:431
-msgid "Set the description of the Click atk action"
-msgstr ""
-"Ustawienie opisu czynnoÅci klikniÄcia, przekazywany technologiom wspierajÄcym"
+msgid "Browse"
+msgstr "PrzeglÄdaj"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:432
-msgid "Set the description of the Press atk action"
-msgstr ""
-"Ustawienie opisu czynnoÅci wciÅniÄcia, przekazywany technologiom wspierajÄcym"
+msgid "Multiple"
+msgstr "Wiele"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:433
-msgid "Set the description of the Release atk action"
-msgstr ""
-"Ustawienie opisu czynnoÅci zwolnienia, przekazywany technologiom wspierajÄcym"
+msgid "Tree View"
+msgstr "Widok drzewa"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:434
-msgid "Seventh Key"
-msgstr "SiÃdmy klawisz"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:435
-msgid "Shift Key"
-msgstr "Klawisz Shift"
+msgid "Horizontal and Vertical"
+msgstr "Poziome i pionowe"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:436
-msgid "Shrink"
-msgstr "Zmniejszanie"
+msgid "Ascending"
+msgstr "RosnÄco"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:437
-msgid "Single"
-msgstr "Pojedyncze"
+msgid "Descending"
+msgstr "MalejÄco"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:438
-msgid "Single Paragraph Mode column"
-msgstr "Kolumna trybu pojedynczego akapitu"
+msgid "Grow Only"
+msgstr "Tylko roÅniÄcie"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:439
-msgid "Sixth Key"
-msgstr "SzÃsty klawisz"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:440
-msgid "Size Group"
-msgstr "Grupa rozmiaru"
+msgid "Icon View"
+msgstr "Widok ikon"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:441
-msgid "Size column"
-msgstr "Kolumna rozmiaru"
+msgid "Cell Background Color name column"
+msgstr "Kolumna nazwy koloru tÅa komÃrki"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:442
-msgid "Small Capitals"
-msgstr "MaÅe kapitaliki"
+msgid "Cell Background Color column"
+msgstr "Kolumna koloru tÅa komÃrki"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:443
-msgid "Small Toolbar"
-msgstr "MaÅy pasek narzÄdziowy"
+msgid "Cell Background RGBA column"
+msgstr "Kolumna koloru RGBA tÅa komÃrki"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:444
-msgid "South"
-msgstr "PoÅudnie"
+msgid "Width column"
+msgstr "Kolumna szerokoÅci"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:445
-msgid "South East"
-msgstr "PoÅudniowy wschÃd"
+msgid "Height column"
+msgstr "Kolumna wysokoÅci"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:446
-msgid "South West"
-msgstr "PoÅudniowy zachÃd"
+msgid "Horizontal Padding"
+msgstr "WypeÅnienie poziome"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:447
-msgid "Spin Button"
-msgstr "Przycisk krzywej"
+msgid "Horizontal Padding column"
+msgstr "Kolumna wypeÅnienia poziomego"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:448
-msgid "Spin Renderer"
-msgstr "WyÅwietlanie krzywej"
+msgid "Vertical Padding"
+msgstr "WypeÅnienie pionowe"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:449
+msgid "Vertical Padding column"
+msgstr "Kolumna wypeÅnienia pionowego"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:450
-msgid "Spinner Renderer"
-msgstr "WyÅwietlanie spinnera"
+msgid "Horizontal Alignment"
+msgstr "WyrÃwnanie poziome"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:451
-msgid "Splash Screen"
-msgstr "Ekran powitalny"
+msgid "Horizontal Alignment column"
+msgstr "Kolumna wyrÃwnania poziomego"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:452
-msgid "Spread"
-msgstr "RozpiÄtoÅÄ"
+msgid "Vertical Alignment"
+msgstr "WyrÃwnanie pionowe"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:453
-msgid "Start"
-msgstr "RozpoczÄcie"
+msgid "Vertical Alignment column"
+msgstr "Kolumna wyrÃwnania pionowego"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:454
-msgid "Static"
-msgstr "Statyczne"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:455
-msgid "Status Bar"
-msgstr "Pasek stanu"
+msgid "Sensitive column"
+msgstr "Kolumna aktywnoÅci"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:456
-msgid "Status Icon"
-msgstr "Ikona stanu"
+msgid "Visible column"
+msgstr "Kolumna widocznoÅci"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:457
-msgid "Stock Button"
-msgstr "Standardowy przycisk"
+msgid "The column in the model to load the value from"
+msgstr "Kolumna w modelu, z ktÃrej wczytaÄ wartoÅÄ"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:458
-msgid "Stock Detail column"
-msgstr "Kolumna szczegÃÅÃw standardowych"
+msgid "Text Renderer"
+msgstr "WyÅwietlanie tekstu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:459
-msgid "Stock Item"
-msgstr "Standardowy element"
+msgid "Alignment column"
+msgstr "Kolumna wyrÃwnania"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:460
-msgid "Stock Size column"
-msgstr "Kolumna rozmiaru standardowego"
+msgid "Attributes column"
+msgstr "Kolumna atrybutÃw"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:461
-msgid "Stock column"
-msgstr "Kolumna standardowa"
+msgid "Background Color Name column"
+msgstr "Kolumna nazwy koloru tÅa"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:462
-msgid "Stretch column"
-msgstr "Kolumna rozciÄgniÄcia"
+msgid "Background Color column"
+msgstr "Kolumna koloru tÅa"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:463
-msgid "Strikethrough column"
-msgstr "Kolumna przekreÅlenia"
+msgid "Editable column"
+msgstr "Kolumna modyfikowalna"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:464
-msgid "Structure"
-msgstr "Struktura"
+msgid "Ellipsize column"
+msgstr "Kolumna \"Ellipsize\""
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:465
-msgid "Style column"
-msgstr "Kolumna stylu"
+msgid "Family column"
+msgstr "Kolumna rodziny"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:466
-msgid "Substructure"
-msgstr "Podstruktura"
+msgid "Font column"
+msgstr "Kolumna czcionki"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:467
-msgid "Subwindow Of"
-msgstr "Okno podrzÄdne dla"
+msgid "Font Description column"
+msgstr "Kolumna opisu czcionki"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:468
-msgid "Summary"
-msgstr "Podsumowanie"
+msgid "Foreground Color Name column"
+msgstr "Kolumna nazwy koloru tekstu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:469
-msgid "Super Modifier"
-msgstr "Klawisz Super"
+msgid "Foreground Color column"
+msgstr "Kolumna koloru tekstu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:470
-msgid "Switch"
-msgstr "PrzeÅÄcznik"
+msgid "Language column"
+msgstr "Kolumna jÄzyka"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:471
-msgid "Table"
-msgstr "Tabela"
+msgid "Markup column"
+msgstr "Kolumna znacznikÃw"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:472
-msgid "Text Buffer"
-msgstr "Bufor tekstowy"
+msgid "Rise column"
+msgstr "Kolumna podniesienia"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:473
-msgid "Text Column column"
-msgstr "Kolumna kolumny tekstu"
+msgid "Scale column"
+msgstr "Kolumna skalowania"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:474
-msgid "Text Entry"
-msgstr "WejÅcie tekstowe"
+msgid "Single Paragraph Mode column"
+msgstr "Kolumna trybu pojedynczego akapitu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:475
-msgid "Text Horizontal Alignment column"
-msgstr "Kolumna wyrÃwnania poziomego tekstu"
+msgid "Size column"
+msgstr "Kolumna rozmiaru"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:476
-msgid "Text Renderer"
-msgstr "WyÅwietlanie tekstu"
+msgid "Data column"
+msgstr "Kolumna danych"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:477
-msgid "Text Tag"
-msgstr "Znacznik tekstu"
+msgid "Ultra Condensed"
+msgstr "Znacznie zmniejszone"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:478
-msgid "Text Tag Table"
-msgstr "Tabela znacznika tekstu"
+msgid "Extra Condensed"
+msgstr "Dodatkowo zmniejszone"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:479
-msgid "Text Vertical Alignment column"
-msgstr "Kolumna wyrÃwnania pionowego tekstu"
+msgid "Condensed"
+msgstr "Zmniejszone"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:480
-msgid "Text View"
-msgstr "Widok tekstowy"
+msgid "Semi Condensed"
+msgstr "W poÅowie zmniejszone"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:481
-msgid "Text below icons"
-msgstr "Tekst pod ikonami"
+msgid "Semi Expanded"
+msgstr "W poÅowie rozszerzone"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:482
-msgid "Text beside icons"
-msgstr "Tekst obok ikon"
+msgid "Expanded"
+msgstr "RozwiniÄte"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:483
-msgid "Text column"
-msgstr "Kolumna tekstu"
+msgid "Extra Expanded"
+msgstr "Dodatkowo rozwiniÄte"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:484
-msgid "Text only"
-msgstr "Tylko tekst"
+msgid "Ultra Expanded"
+msgstr "Znacznie rozwiniÄte"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:485
-msgid "The column in the model to load the value from"
-msgstr "Kolumna w modelu, z ktÃrej wczytaÄ wartoÅÄ"
+msgid "Stretch column"
+msgstr "Kolumna rozciÄgniÄcia"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:486
-msgid "The list of application names to add to the filter"
-msgstr "Lista nazw programÃw do dodania do filtru"
+msgid "Strikethrough column"
+msgstr "Kolumna przekreÅlenia"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:487
-msgid "The list of file name patterns to add to the filter"
-msgstr "Lista wzorÃw nazw plikÃw do dodania do filtru"
+msgid "Oblique"
+msgstr "Nachylenie"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:488
-msgid "The list of items to show in the combo box"
-msgstr "Lista elementÃw do wyÅwietlenia w polu kombinowanym"
+msgid "Italic"
+msgstr "Pochylenie"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:489
-msgid "The list of mime types to add to the filter"
-msgstr "Lista typÃw MIME do dodania do filtru"
+msgid "Style column"
+msgstr "Kolumna stylu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:490
-msgid "The number of columns for this grid"
-msgstr "Liczba kolumn dla tej siatki"
+msgid "Text column"
+msgstr "Kolumna tekstu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:491
-msgid "The number of items in the box"
-msgstr "Liczba elementÃw w polu"
+msgid "Double"
+msgstr "PodwÃjne"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:492
-msgid "The number of pages in the notebook"
-msgstr "Liczba stron w notatniku"
+msgid "Low"
+msgstr "Nisko"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:493
-msgid "The number of rows for this grid"
-msgstr "Liczba rzÄdÃw dla tej siatki"
+msgid "Underline column"
+msgstr "Kolumna podkreÅlenia"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:494
-msgid "The page position in the Assistant"
-msgstr "PoÅoÅenie strony w asystencie"
+msgid "Small Capitals"
+msgstr "MaÅe kapitaliki"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:495
-msgid "The pango attributes for this label"
-msgstr "Atrybuty biblioteki Pango dla tej etykiety"
+msgid "Variant column"
+msgstr "Kolumna wariantu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:496
-msgid "The position of the menu item in the menu shell"
-msgstr "PoÅoÅenie elementu menu w powÅoce menu"
+msgid "Weight column"
+msgstr "Kolumna wagi"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:497
-msgid "The position of the tool item group in the palette"
-msgstr "PoÅoÅenie grupy elementÃw narzÄdziowych w palecie"
+msgid "Width in Characters column"
+msgstr "SzerokoÅÄ w kolumnie znakÃw"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:498
-msgid "The position of the tool item in the toolbar"
-msgstr "PoÅoÅenie elementu narzÄdziowego na pasku narzÄdziowym"
+msgid "Wrap Mode column"
+msgstr "Kolumna trybu zwiniÄcia"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:499
-msgid "The response ID of this button in a dialog"
-msgstr "Identyfikator odpowiedzi tego przycisku w oknie dialogowym"
+msgid "Wrap Width column"
+msgstr "Kolumna szerokoÅci zwiniÄcia"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:500
-msgid ""
-"The stock icon displayed on the item (choose an item from GTK+ stock or from "
-"an icon factory)"
-msgstr ""
-"Standardowa ikona wyÅwietlana na elemencie (naleÅy wybraÄ element "
-"standardowy biblioteki GTK+ lub z generatora ikon)"
+msgid "Background RGBA column"
+msgstr "Kolumna koloru RGBA tÅa"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:501
-msgid "The stock item for this button"
-msgstr "Standardowy element dla tego przycisku"
+msgid "Foreground RGBA column"
+msgstr "Kolumna koloru RGBA tekstu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:502
-msgid "The stock item for this menu item"
-msgstr "Standardowy element dla tego elementu menu"
+msgid "Maximum width in characters"
+msgstr "Maksymalna szerokoÅÄ w znakach"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:503
-msgid "Third Mouse Button"
-msgstr "Trzeci przycisk myszy"
+msgid "Accelerator Renderer"
+msgstr "WyÅwietlanie skrÃtÃw"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:504
-msgid "Toggle Action"
-msgstr "CzynnoÅÄ przeÅÄczenia"
+msgid "Gtk"
+msgstr "GTK"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:505
-msgid "Toggle Button"
-msgstr "Przycisk przeÅÄczenia"
+msgid "Accelerator Mode column"
+msgstr "Kolumna trybu skrÃtu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:506
-msgid "Toggle Renderer"
-msgstr "WyÅwietlanie przeÅÄczenia"
+msgid "Shift Key"
+msgstr "Klawisz Shift"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:507
-msgid "Toggle Tool Button"
-msgstr "Przycisk narzÄdziowy przeÅÄczenia"
+msgid "Lock Key"
+msgstr "Klawisz blokady"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:508
-msgid "Tool Bar"
-msgstr "Pasek narzÄdziowy"
+msgid "Control Key"
+msgstr "Klawisz Ctrl"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:509
-msgid "Tool Button"
-msgstr "Przycisk narzÄdziowy"
+msgid "Alt Key"
+msgstr "Klawisz Alt"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:510
+msgid "Fifth Key"
+msgstr "PiÄty klawisz"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:511
-msgid "Tool Palette"
-msgstr "Paleta narzÄdziowa"
+msgid "Sixth Key"
+msgstr "SzÃsty klawisz"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:512
-msgid "Toolbar"
-msgstr "Pasek narzÄdziowy"
+msgid "Seventh Key"
+msgstr "SiÃdmy klawisz"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:513
-msgid "Tooltip"
-msgstr "PodpowiedÅ"
+msgid "Eighth Key"
+msgstr "Ãsmy klawisz"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:514
-msgid "Top"
-msgstr "GÃra"
+msgid "First Mouse Button"
+msgstr "Pierwszy przycisk myszy"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:515
-msgid "Top Left"
-msgstr "Lewy gÃrny"
+msgid "Second Mouse Button"
+msgstr "Drugi przycisk myszy"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:516
-msgid "Top Level"
-msgstr "NajwyÅszy poziom"
+msgid "Third Mouse Button"
+msgstr "Trzeci przycisk myszy"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:517
-msgid "Top Right"
-msgstr "Prawy gÃrny"
+msgid "Forth Mouse Button"
+msgstr "Czwarty przycisk myszy"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:518
-msgid "Top to Bottom"
-msgstr "Z gÃry do doÅu"
+msgid "Fifth Mouse Button"
+msgstr "PiÄty przycisk myszy"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:519
-msgid "Toplevels"
-msgstr "NajwyÅsze poziomy"
+msgid "Super Modifier"
+msgstr "Klawisz Super"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:520
-msgid "Tree Model Filter"
-msgstr "Filtr modelu drzewa"
+msgid "Hyper Modifier"
+msgstr "Klawisz Hiper"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:521
-msgid "Tree Model Sort"
-msgstr "PorzÄdkowanie modelu drzewa"
+msgid "Meta Modifier"
+msgstr "Klawisz Meta"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:522
-msgid "Tree Selection"
-msgstr "WybÃr drzewa"
+msgid "Release Modifier"
+msgstr "Modyfikator zwolnienia"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:523
-msgid "Tree Store"
-msgstr "Przechowalnia drzewa"
+msgid "All Modifiers"
+msgstr "Wszystkie modyfikatory"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:524
-msgid "Tree View"
-msgstr "Widok drzewa"
+msgid "Accelerator Modifiers column"
+msgstr "Kolumna modyfikatorÃw skrÃtu"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:525
+msgid "Keycode column"
+msgstr "Kolumna kodu klawiszy"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:526
-msgid "Ultra Condensed"
-msgstr "Znacznie zmniejszone"
+msgid "Combo Renderer"
+msgstr "WyÅwietlanie pola kombinowanego"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:527
-msgid "Ultra Expanded"
-msgstr "Znacznie rozwiniÄte"
+msgid "Has Entry column"
+msgstr "Kolumna wpisu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:528
-msgid "Underline column"
-msgstr "Kolumna podkreÅlenia"
+msgid "Model column"
+msgstr "Kolumna modelu"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:529
+msgid "Text Column column"
+msgstr "Kolumna kolumny tekstu"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:530
+msgid "Spin Renderer"
+msgstr "WyÅwietlanie krzywej"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:531
+msgid "Adjustment column"
+msgstr "Kolumna dopasowania"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:532
+msgid "Climb Rate column"
+msgstr "Kolumna oceny piÄcia"
 
-#. NOT AVAILABLES ON WIN32
-#. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
-#. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
-#.
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:533
-msgid "Unknown"
-msgstr "Nieznana"
+msgid "Digits column"
+msgstr "Kolumna cyfr"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:534
-msgid "Up"
-msgstr "GÃra"
+msgid "Pixbuf Renderer"
+msgstr "WyÅwietlanie bufora pikseli"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:535
-msgid "Use Action Appearance"
-msgstr "UÅycie wyglÄdu czynnoÅci"
+msgid "Follow State column"
+msgstr "Kolumna stanu podÄÅania"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:536
-msgid "Use Underline"
-msgstr "UÅycie podkreÅlenia"
+msgid "Icon Name column"
+msgstr "Kolumna nazwy ikony"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:537
-msgid "Utility"
-msgstr "NarzÄdzie"
+msgid "Pixbuf column"
+msgstr "Kolumna bufora pikseli"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:538
-msgid "Value column"
-msgstr "Kolumna wartoÅci"
+msgid "Pixbuf Expander Closed column"
+msgstr "Kolumna zamkniÄtego rozwiniÄcia bufora pikseli"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:539
-msgid "Variant column"
-msgstr "Kolumna wariantu"
+msgid "Pixbuf Expander Open column"
+msgstr "Kolumna otwartego rozwiniÄcia bufora pikseli"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:540
-msgid "Vertical"
-msgstr "Pionowe"
+msgid "Stock Detail column"
+msgstr "Kolumna szczegÃÅÃw standardowych"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:541
-msgid "Vertical Alignment"
-msgstr "WyrÃwnanie pionowe"
+msgid "Stock column"
+msgstr "Kolumna standardowa"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:542
-msgid "Vertical Alignment column"
-msgstr "Kolumna wyrÃwnania pionowego"
+msgid "Stock Size column"
+msgstr "Kolumna rozmiaru standardowego"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:543
-msgid "Vertical Box"
-msgstr "Pole pionowe"
+msgid "Progress Renderer"
+msgstr "WyÅwietlanie postÄpu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:544
-msgid "Vertical Button Box"
-msgstr "Pole przycisku pionowego"
+msgid "Orientation column"
+msgstr "Kolumna poÅoÅenia"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:545
-msgid "Vertical Padding"
-msgstr "WypeÅnienie pionowe"
+msgid "Pulse column"
+msgstr "Kolumna pulsowania"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:546
-msgid "Vertical Padding column"
-msgstr "Kolumna wypeÅnienia pionowego"
+msgid "Text Horizontal Alignment column"
+msgstr "Kolumna wyrÃwnania poziomego tekstu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:547
-msgid "Vertical Panes"
-msgstr "PodziaÅ pionowy"
+msgid "Text Vertical Alignment column"
+msgstr "Kolumna wyrÃwnania pionowego tekstu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:548
-msgid "Vertical Scale"
-msgstr "Pionowa skala"
+msgid "Value column"
+msgstr "Kolumna wartoÅci"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:549
-msgid "Vertical Scrollbar"
-msgstr "Pionowy pasek przewijania"
+msgid "Inverted column"
+msgstr "Odwrotna kolumna"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:550
-msgid "Vertical Separator"
-msgstr "Pionowy separator"
+msgid "Spinner Renderer"
+msgstr "WyÅwietlanie spinnera"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:551
-msgid "Viewport"
-msgstr "Obszar wyÅwietlania"
+msgid "Active column"
+msgstr "Aktywna kolumna"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:552
-msgid "Visibility Notify"
-msgstr "Powiadomienie o widocznoÅci"
+msgid "Toggle Renderer"
+msgstr "WyÅwietlanie przeÅÄczenia"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:553
+msgid "Activatable column"
+msgstr "Kolumna aktywacji"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:554
-msgid "Visible column"
-msgstr "Kolumna widocznoÅci"
+msgid "Inconsistent column"
+msgstr "Kolumna sprzecznoÅci"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:555
-msgid "Volume Button"
-msgstr "Przycisk gÅoÅnoÅci"
+msgid "Indicator Size column"
+msgstr "Kolumna rozmiaru wskaÅnika"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:556
-msgid "Warning"
-msgstr "OstrzeÅenie"
+msgid "Radio column"
+msgstr "Kolumna pola radiowego"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:557
-msgid "Weight column"
-msgstr "Kolumna wagi"
+msgid "Status Icon"
+msgstr "Ikona stanu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:558
-msgid "West"
-msgstr "ZachÃd"
+msgid "Text Buffer"
+msgstr "Bufor tekstowy"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:559
-msgid ""
-"Whether this page will initially be marked as complete regardless of user "
-"input."
-msgstr ""
-"OkreÅla, czy ta strona ma zostaÄ poczÄtkowo oznaczona jako peÅna, "
-"niezaleÅnie od tego, co wprowadziÅ uÅytkownik."
+msgid "Entry Buffer"
+msgstr "Bufor wprowadzania"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:560
+msgid "Text Tag"
+msgstr "Znacznik tekstu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:561
-msgid "Widgets"
-msgstr "WidÅety"
+msgid "Text Tag Table"
+msgstr "Tabela znacznika tekstu"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:562
-msgid "Width column"
-msgstr "Kolumna szerokoÅci"
+msgid "File Filter"
+msgstr "Filtr plikÃw"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:563
-msgid "Width in Characters column"
-msgstr "SzerokoÅÄ w kolumnie znakÃw"
+msgid "Mime Types"
+msgstr "Typy MIME"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:564
-msgid "Window"
-msgstr "Okno"
+msgid "Patterns"
+msgstr "Wzory"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:565
-msgid "Window Group"
-msgstr "Grupa okna"
+msgid "The list of mime types to add to the filter"
+msgstr "Lista typÃw MIME do dodania do filtru"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:566
-msgid "Word"
-msgstr "SÅowo"
+msgid "The list of file name patterns to add to the filter"
+msgstr "Lista wzorÃw nazw plikÃw do dodania do filtru"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:567
-msgid "Word Character"
-msgstr "Znak sÅowa"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:568
-msgid "Wrap Mode column"
-msgstr "Kolumna trybu zwiniÄcia"
+msgid "Recent Filter"
+msgstr "Ostatni filtr"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:569
-msgid "Wrap Width column"
-msgstr "Kolumna szerokoÅci zwiniÄcia"
+msgid "The list of application names to add to the filter"
+msgstr "Lista nazw programÃw do dodania do filtru"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:570
-msgid "Yes, No"
-msgstr "Tak, Nie"
+msgid "Recent Manager"
+msgstr "MenedÅer ostatnio otwieranych"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:571
-msgid ""
-"You can mark this as translatable and set one name/address if you want to "
-"show a translation specific translator, otherwise you should list all "
-"translators and unmark this string for translation"
-msgstr ""
-"Aby wskazaÄ konkretnego tÅumacza, moÅna zaznaczyÄ wÅaÅciwoÅÄ jako moÅliwÄ do "
-"tÅumaczenia i wpisaÄ jedno nazwisko/adres. W pozostaÅych przypadkach naleÅy "
-"wymieniÄ wszystkich tÅumaczy i pozostawiÄ wÅaÅciwoÅÄ \"moÅliwe do tÅumaczenia"
-"\" niezaznaczonÄ"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:572
+msgid "Toplevels"
+msgstr "NajwyÅsze poziomy"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:573
+msgid "Containers"
+msgstr "Kontenery"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:574
+msgid "Control and Display"
+msgstr "Kontrola i wyÅwietlanie"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:575
+msgid "Composite Widgets"
+msgstr "WidÅety skÅadania"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:576
+msgid "Miscellaneous"
+msgstr "RÃÅne"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]