[brasero] po/vi: imported from Damned Liescommit 02be4fc32c07fccbd38ca07cd920d9c06759ba30
Author: Nguyán ThÃi Ngác Duy <pclouds gmail com>
Date:  Wed Aug 22 14:02:04 2012 +0700

  po/vi: imported from Damned Lies

 po/vi.po | 5433 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 2728 insertions(+), 2705 deletions(-)
---
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 897b077..3d627ab 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: barsero TRUNK\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=brasero&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-04-05 06:38+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-04-16 20:49+0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-13 10:08+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-22 14:02+0700\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie riverland net au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN googlegroups com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,286 +17,298 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"
 
-#: ../src/brasero-cli.c:70
-msgid "Open the specified project"
-msgstr "Má dá Ãn chá Äánh"
+#: ../data/brasero.desktop.in.in.h:1
+msgid "Brasero"
+msgstr "Brasero"
 
-#: ../src/brasero-cli.c:71
-msgid "PROJECT"
-msgstr "Dá ÃN"
+#: ../data/brasero.desktop.in.in.h:2
+msgid "Disc Burner and Copier"
+msgstr "CÃng cá ghi vÃo sao chÃp ÄÄa"
 
-#: ../src/brasero-cli.c:76
-msgid "Open the specified playlist as an audio project"
-msgstr "Má danh mác nhác chá Äánh dÆái dáng mát dá Ãn Ãm thanh"
+#: ../data/brasero.desktop.in.in.h:3
+msgid "Create and copy CDs and DVDs"
+msgstr "Táo và sao chÃp ÄÄa CD và DVD"
 
-#: ../src/brasero-cli.c:77
-msgid "PLAYLIST"
-msgstr "DANH MáC PHÃT"
+#: ../data/brasero.desktop.in.in.h:4
+msgid "Brasero Disc Burner"
+msgstr "CÃng cá chÃp ra ÄÄa Brasero"
 
-#: ../src/brasero-cli.c:82
-msgid "Set the drive to be used for burning"
-msgstr "XÃc Äánh á phái dÃng Äá ghi ÄÄa"
+#: ../data/brasero.desktop.in.in.h:5
+msgid "Open a New Window"
+msgstr ""
 
-#: ../src/brasero-cli.c:83
-msgid "DEVICE PATH"
-msgstr "ÄÆáNG DáN CáA THIáT Bá"
+#: ../data/brasero.desktop.in.in.h:6
+#, fuzzy
+#| msgid "Burn as _Image"
+msgid "Burn an Image File"
+msgstr "Ghi dáng _táp tin ánh ÄÄa"
 
-#: ../src/brasero-cli.c:86
-msgid "Create an image file instead of burning"
-msgstr "Táo ra mát táp tin ánh ÄÄa thay mà ghi ra ÄÄa"
+#: ../data/brasero.desktop.in.in.h:7
+#, fuzzy
+#| msgid "Create a new project"
+msgid "Create an Audio Project"
+msgstr "Táo mát dá Ãn mái."
 
-#: ../src/brasero-cli.c:90
-msgid "Open an audio project adding the URIs given on the command line"
+#: ../data/brasero.desktop.in.in.h:8
+#, fuzzy
+#| msgid "Create a new project"
+msgid "Create a Video Project"
+msgstr "Táo mát dá Ãn mái."
+
+#: ../data/mime/brasero.xml.in.h:1
+msgid "Brasero project file"
+msgstr "Táp tin dá Ãn Brasero"
+
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:1
+msgid "Should Nautilus extension output debug statements"
 msgstr ""
-"Má mát dá Ãn kiáu Ãm thanh, cÅng thÃm cÃc Äáa chá URI ÄÆa ra trÃn dÃng lánh"
+"Liáu trÃnh má ráng cho Nautilus phái hián thá nháng thÃng tin debug hay khÃng"
 
-#: ../src/brasero-cli.c:94
-msgid "Open a data project adding the URIs given on the command line"
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:2
+msgid ""
+"Should Nautilus extension output debug statements. The value should be set "
+"to true if it should."
 msgstr ""
-"Má mát dá Ãn kiáu dá liáu, cÅng thÃm cÃc Äáa chá URI ÄÆa ra trÃn dÃng lánh"
+"Liáu trÃnh má ráng cho Nautilus phái hián thá nháng thÃng tin debug hay "
+"khÃng. Náu cÃ, cán Äát già trá là true."
 
-#: ../src/brasero-cli.c:98
-msgid "Copy a disc"
-msgstr "Sao chÃp mát ÄÄa"
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:3
+msgid "The type of checksum used for images"
+msgstr "Äang táo checksum (mà kiám tra toÃn ván) cho táp tin ánh"
 
-#: ../src/brasero-cli.c:99 ../src/brasero-cli.c:119 ../src/brasero-cli.c:123
-msgid "PATH TO DEVICE"
-msgstr "ÄÆáNG DáN ÄáN THIáT Bá"
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:4
+msgid "Set to 0 for MD5, 1 for SHA1 and 2 for SHA256"
+msgstr "Äát là 0 cho MD5, 1 cho SHA1 và 2 cho SHA256"
 
-#: ../src/brasero-cli.c:102
-msgid "Cover to use"
-msgstr "BÃa cán dÃng"
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:5
+msgid "The type of checksum used for files"
+msgstr "Kiáu checksum (kiám tra toÃn ván) cho táp tin"
 
-#: ../src/brasero-cli.c:103
-msgid "PATH TO COVER"
-msgstr "ÄÆáNG DáN ÄáN BÃA"
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:6
+msgid "Directory to use for temporary files"
+msgstr "ThÆ mác cháa cÃc táp tin tám thái"
 
-#: ../src/brasero-cli.c:106
-msgid "Open a video project adding the URIs given on the command line"
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:7
+msgid ""
+"Contains the path to the directory where brasero should store temporary "
+"files. If that value is empty, the default directory set for glib will be "
+"used."
 msgstr ""
-"Má mát dá Ãn kiáu phim, cÅng thÃm cÃc Äáa chá URI ÄÆa ra trÃn dÃng lánh"
-
-#: ../src/brasero-cli.c:110
-msgid "URI of an image file to burn (autodetected)"
-msgstr "Äáa chá URI cáa ánh ÄÄa Äá ghi (tá phÃt hián)"
+"Cháa ÄÆáng dán thÆ mác brasero nÃn lÆu táp tin tám. Náu ráng, dÃng thÆ mác "
+"mác Äánh cáa glib."
 
-#: ../src/brasero-cli.c:111
-msgid "PATH TO IMAGE"
-msgstr "ÄÆáNG DáN CáA áNH ÄÄA"
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:8
+msgid "Favourite burn engine"
+msgstr "CÆ chá chÃp ra Æa thÃch"
 
-#: ../src/brasero-cli.c:114
-msgid "Force Brasero to display the project selection page"
-msgstr "Buác trÃnh Brasero hián thá trang láa chán dá Ãn"
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:9
+msgid ""
+"Contains the name of the favourite burn engine suite installed. It will be "
+"used if possible."
+msgstr ""
+"Cháa tÃn cáa bá cÆ chá chÃp ra Æa thÃch ÄÆác cÃi Äát. NÃ sá ÄÆác sá dáng náu "
+"cà thá."
 
-#: ../src/brasero-cli.c:118
-msgid "Open the blank disc dialog"
-msgstr "Má háp thoái Äá tráng ÄÄa"
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:10
+msgid "White list of additional plugins to use"
+msgstr "Danh sÃch cÃc phán bá sung thÃm cán dÃng"
 
-#: ../src/brasero-cli.c:122
-msgid "Open the check disc dialog"
-msgstr "Má háp thoái kiám tra ÄÄa"
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:11
+msgid ""
+"Contains the list of additional plugins Brasero will use to burn discs. If "
+"set to NULL, Brasero will load them all."
+msgstr ""
+"Cháa danh sÃch cÃc phán bá sung phá mà trÃnh Brasero sá sá dáng Äá chÃp ra "
+"ÄÄa. Äát thÃnh NULL (và già trá) thà Brasero sá náp tát cá. "
 
-#: ../src/brasero-cli.c:126
-msgid "Burn the contents of the burn:// URI"
-msgstr "Ghi ÄÄa nái dung cáa URI burn://"
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:12
+msgid "Enable the \"-immed\" flag with cdrecord"
+msgstr "Bát chác nÄng \"-immed\" vái trÃnh cdrecord"
 
-#: ../src/brasero-cli.c:130
-msgid "Start burning immediately."
-msgstr "Ghi ngay láp tác."
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:13
+msgid ""
+"Whether to use the \"-immed\" flag with cdrecord. Use with caution (set to "
+"true) as it's only a workaround for some drives/setups."
+msgstr ""
+"Liáu cà dÃng tuá chán \"-immed\" vái cdrecord hay khÃng. Cán thán khi dÃng "
+"(khi chán True) do ÄÃy chá là mát thá thuát cán dáng cho mát sá loái á ÄÄa/"
+"cáu hÃnh."
 
-#: ../src/brasero-cli.c:134
-msgid "Don't connect to an already-running instance"
-msgstr "KhÃng kát nái tián trÃnh ÄÃ cháy"
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:14
+msgid "Whether to use the \"-use-the-force-luke=dao\" flag with growisofs"
+msgstr ""
+"Liáu cà dÃng tuá chán \"-use-the-force-luke=dao\" vái growisofs hay khÃng"
 
-#: ../src/brasero-cli.c:138
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:15
 msgid ""
-"Burn the specified project and remove it.\n"
-"This option is mainly useful for integration with other applications."
+"Whether to use the \"-use-the-force-luke=dao\" flag with growisofs. Set to "
+"false, brasero won't use it; it may be a workaround for some drives/setups."
 msgstr ""
-"Ghi dá Ãn ÄÃ chán, sau ÄÃ thÃo bá.\n"
-"Láa chán nÃy chá yáu khi muán tÃch háp vái nháng áng dáng khÃc."
+"Liáu cà dÃng tuá chán \"-use-the-force-luke=dao\" vái growisofs hay khÃng. "
+"Náu chán False, brasero sá khÃng dÃng; ÄÃy là mát thá thuát cà thá dÃng cho "
+"mát sá loái á ÄÄa/cáu hÃnh."
 
-#: ../src/brasero-cli.c:139
-msgid "PATH"
-msgstr "ÄÆáNG DáN"
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:16
+msgid "Used in conjunction with the \"-immed\" flag with cdrecord"
+msgstr "DÃng chung vái tuá chán \"-immed\" cáa cdrecord"
 
-#. Translators: the xid is a number identifying each window in the X11
-#. * world (not Windows, MacOS X). The following sentence says that
-#. * brasero will be set to be always on top of the window identified by
-#. * xid. In other words, the window with the given xid will become brasero
-#. * parent as if brasero was a dialog for the parent application
-#: ../src/brasero-cli.c:147
-msgid "The XID of the parent window"
-msgstr "XID cáa cáa sá cha"
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:17
+msgid "Used in conjunction with the \"-immed\" flag with cdrecord."
+msgstr "DÃng chung vái tuá chán \"-immed\" cáa cdrecord"
 
-#. Translators: %s is the path of drive
-#: ../src/brasero-cli.c:204
-#, c-format
-msgid "\"%s\" cannot write."
-msgstr "\"%s\" khÃng ghi ÄÆác."
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:18
+msgid "Whether to use the \"--driver generic-mmc-raw\" flag with cdrdao"
+msgstr ""
+"Liáu cà dÃng tuá chán \"--driver generic-mmc-raw\" vái cdrdao hay khÃng"
 
-#: ../src/brasero-cli.c:206 ../src/brasero-cli.c:220
-msgid "Wrong command line option."
-msgstr "Tuá chán sai trong dÃng lánh."
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:19
+msgid ""
+"Whether to use the \"--driver generic-mmc-raw\" flag with cdrdao. Set to "
+"True, brasero will use it; it may be a workaround for some drives/setups."
+msgstr ""
+"Liáu cà dÃng tuá chán \"--driver generic-mmc-raw\" vái cdrdao hay khÃng. Náu "
+"chán True, brasero sá dÃng; ÄÃy là mát thá thuát cà thá dÃng cho mát sá loái "
+"á ÄÄa/cáu hÃnh."
 
-#. Translators: %s is the path of a drive
-#: ../src/brasero-cli.c:218 ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:2578
-#, c-format
-msgid "\"%s\" cannot be found."
-msgstr "KhÃng tÃm tháy  %s Â."
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:20
+msgid "The last browsed folder while looking for images to burn"
+msgstr "ThÆ mác duyát ánh ÄÄa cán ghi lán cuái"
 
-#: ../src/brasero-cli.c:297
-msgid "Incompatible command line options used."
-msgstr "DÃng cÃc tuá chán dÃng lánh khÃng tÆÆng thÃch vái nhau."
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:21
+msgid ""
+"Contains the absolute path of the directory that was last browsed for images "
+"to burn"
+msgstr "Cháa ÄÆáng dán tuyát Äái cáa thÆ mác duyát ánh ÄÄa lán cuái Äá ghi ÄÄa"
 
-#: ../src/brasero-cli.c:298
-msgid "Only one option can be given at a time"
-msgstr "Chá cà thá ÄÆa ra mái lán mát tuá chán"
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:22
+msgid "Enable file preview"
+msgstr "Bát xem thá phim"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:645
-#, c-format
-msgid "\"%s\" could not be found in the path"
-msgstr "KhÃng tÃm tháy  %s  trÃn ÄÆáng dán"
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:23
+msgid "Whether to display file preview. Set to true to use it."
+msgstr ""
+"Cà hián thá à xem thá táp tin hay khÃng. Bát tÃy chán nÃy thà hián thá."
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:649
-#, c-format
-msgid "\"%s\" GStreamer plugin could not be found"
-msgstr "KhÃng tÃm ÄÆác \"%s\" GStreamer plugin"
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:24
+msgid "Should brasero filter hidden files"
+msgstr "Brasero nÃn lác táp tin án ?"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:653 ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:665
-#, c-format
-msgid "The version of \"%s\" is too old"
-msgstr "PhiÃn bán \"%s\" quà cÅ"
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:25
+msgid ""
+"Should brasero filter hidden files. Set to true, brasero will filter hidden "
+"files."
+msgstr ""
+"TrÃnh Brasero cà nÃn lác cÃc táp tin bá án (táp tin  chám Â, cà tÃn bát Äáu "
+"vái dáu chám). Bát tÃy chán nÃy thà Brasero sá lác mái táp tin bá án."
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:657
-#, c-format
-msgid "\"%s\" is a symbolic link pointing to another program"
-msgstr "\"%s\" là mát liÃn kát tÆáng trÆng Äán mát trÃnh khÃc"
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:26
+msgid "Replace symbolic links by their targets"
+msgstr "Thay thá liÃn kát symbolic báng Äái tÆáng"
 
-#. Translators: %s is a filename
-#: ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:661 ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:211
-#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:509
-#, c-format
-msgid "\"%s\" could not be found"
-msgstr "KhÃng tÃm tháy \"%s\""
-
-#: ../plugins/cdrtools/burn-cdda2wav.c:206
-#: ../plugins/cdrtools/burn-cdda2wav.c:216
-#, c-format
-msgid "Copying audio track %02d"
-msgstr "Äang chÃp rÃnh Ãm thanh %02d"
-
-#: ../plugins/cdrtools/burn-cdda2wav.c:267
-msgid "Preparing to copy audio disc"
-msgstr "Äang chuán bá chÃp ÄÄa Ãm thanh"
-
-#: ../plugins/cdrtools/burn-cdda2wav.c:411
-msgid "Copy tracks from an audio CD with all associated information"
-msgstr "ChÃp cÃc rÃnh tá mát ÄÄa Ãm thanh vái tát cá cÃc thÃng tin Äi kÃm."
-
-#: ../libbrasero-burn/brasero-video-options.c:447
-msgid "Video format:"
-msgstr "Äánh dáng phim:"
-
-# Literal: don't translate / NghÄa chá: Äáng dách
-#: ../libbrasero-burn/brasero-video-options.c:458
-msgid "_NTSC"
-msgstr "_NTSC"
-
-#: ../libbrasero-burn/brasero-video-options.c:460
-msgid "Format used mostly on the North American continent"
-msgstr "Äánh dáng dÃng chá yáu á Bác Má"
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:27
+msgid ""
+"Should brasero replace symbolic links by their target files in the project. "
+"Set to true, brasero will replace symbolic links."
+msgstr ""
+"Liáu brasero cà phái thay thá nháng siÃu liÃn kát mám báng nháng táp tin Äái "
+"tÆáng trong dá Ãn hay khÃng. Náu chán True, brasero sá thay thá."
 
-# Literal: don't translate / NghÄa chá: Äáng dách
-#: ../libbrasero-burn/brasero-video-options.c:473
-msgid "_PAL/SECAM"
-msgstr "_PAL/SECAM"
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:28
+msgid "Should brasero filter broken symbolic links"
+msgstr "Liáu brasero cán sÃng lác nháng liÃn kát mám ÄÃ bá vá hay khÃng"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-video-options.c:475
-msgid "Format used mostly in Europe"
-msgstr "Äánh dáng thÆáng dÃng á Ãu"
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:29
+msgid ""
+"Should brasero filter broken symbolic links. Set to true, brasero will "
+"filter broken symbolic links."
+msgstr ""
+"Liáu brasero cà phái lác nháng liÃn kát mám bá vá hay khÃng. Náu chán True, "
+"brasero sá sÃng lác."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-video-options.c:489
-msgid "Native _format"
-msgstr "Äánh dáng _sá háu"
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:30
+msgid "The priority value for the plugin"
+msgstr "Già trá Äá Æu tiÃn cáa phán bá sung"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-video-options.c:504
-msgid "Aspect ratio:"
-msgstr "Tá lá hÃnh thá:"
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:31
+msgid ""
+"When several plugins are available for the same task, this value is used to "
+"determine which plugin should be given priority. 0 means the plugin's native "
+"priority is used. A positive value overrides the plugin's native priority. A "
+"negative value disables the plugin."
+msgstr ""
+"Khi cà vÃi phán bá sung cho cÃng cÃng viác, già trá nÃy giÃp xÃc Äánh Äá Æu "
+"tiÃn, 0 là Æu tiÃn bÃnh thÆáng. Già trá dÆÆng sá ghi Äà Äá Æu tiÃn bÃnh "
+"thÆáng. Già trá Ãm tát phán bá sung."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-video-options.c:515
-msgid "_4:3"
-msgstr "_4:3"
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:32
+msgid "Burning flags to be used"
+msgstr "Cá ghi ÄÄa cán dÃng"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-video-options.c:530
-msgid "_16:9"
-msgstr "_16:9"
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:33
+msgid ""
+"This value represents the burning flags that were used in such a context the "
+"last time."
+msgstr "Cá ghi ÄÄa dÃng lán cuái trong cÃng hoÃn cánh."
 
-#. Video options for (S)VCD
-#: ../libbrasero-burn/brasero-video-options.c:545
-msgid "VCD type:"
-msgstr "Kiáu VCD:"
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:34
+msgid "The speed to be used"
+msgstr "Tát Äá cán dÃng"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-video-options.c:558
-msgid "Create an SVCD"
-msgstr "Táo ra mát SVCD"
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:35
+msgid ""
+"This value represents the speed that was used in such a context the last "
+"time."
+msgstr "Tát Äá dÃng lán cuái trong cÃng hoÃn cánh."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-video-options.c:573
-msgid "Create a VCD"
-msgstr "Táo VCD"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:222
+msgid "Error while blanking."
+msgstr "Gáp lái trong khi Äá tráng."
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-debug.c:54
-msgid "Display debug statements on stdout for Brasero burn library"
-msgstr ""
-"Hián thá trÃn Äáu ra tiÃu chuán cÃc cÃu gá lái vá thÆ vián ghi ÄÄa Brasero"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:227
+#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:272
+msgid "Blank _Again"
+msgstr "Äá _lái tráng"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-debug.c:80
-msgid "Brasero media burning library"
-msgstr "ThÆ vián ghi ÄÄa cáa Brasero"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:244
+msgid "Unknown error."
+msgstr "Lái khÃng rÃ."
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-debug.c:81
-msgid "Display options for Brasero-burn library"
-msgstr "Hián thá cÃc tuá chán cho thÆ vián ghi ÄÄa cáa Brasero"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:264
+#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:288
+msgid "The disc was successfully blanked."
+msgstr "ÄÄa ÄÃ ÄÆác Äá tráng."
 
-#. Translators: %s is the name of the file that has just been deleted
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-stream-cfg.c:90
-#, c-format
-msgid "\"%s\" was removed from the file system."
-msgstr "ÄÃ gá bá \"%s\" khái há tháng táp tin."
+#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:270
+msgid "The disc is ready for use."
+msgstr "ÄÄa sán sÃng sá dáng."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-stream-cfg.c:129
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:753 ../src/brasero-video-disc.c:365
-#, c-format
-msgid "Directories cannot be added to video or audio discs"
-msgstr "KhÃng thá bá sung thÆ mác cho ÄÄa phim hoác Ãm thanh"
+#. Translators: This is a verb, an action
+#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:371
+msgid "_Blank"
+msgstr "Äá t_ráng"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-stream-cfg.c:142
-#, c-format
-msgid "Playlists cannot be added to video or audio discs"
-msgstr "KhÃng thá bá sung danh sÃch chÆi cho ÄÄa phim hoác Ãm thanh"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:402
+msgid "_Fast blanking"
+msgstr "Äá tráng nh_anh"
 
-#. Translators: %s is the name of the file
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-stream-cfg.c:157
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-stream-cfg.c:174
-#, c-format
-msgid "\"%s\" is not suitable for audio or video media"
-msgstr "\"%s\" khÃng thÃch háp cho phÆÆng tián Ãm thanh hoác phim"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:403
+msgid "Activate fast blanking, as opposed to a longer, thorough blanking"
+msgstr "Bát chác nÄng xoà nhanh, thay mà xoà chám và ká lÆáng hÆn"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-stream-cfg.c:401
-msgid "Analysing video files"
-msgstr "Äang phÃn tÃch cÃc táp tin phim"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:433
+msgid "Disc Blanking"
+msgstr "Äá tráng ÄÄa"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-data-vfs.c:218
-#, c-format
-msgid "\"%s\" cannot be read"
-msgstr " %s  khÃng Äác ÄÆác"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:162
+msgid "Burning CD/DVD"
+msgstr "ChÃp ra ÄÄa CD/DVD"
 
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:331
 #: ../libbrasero-burn/brasero-data-session.c:123
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:331 ../libbrasero-media/scsi-error.c:47
 #: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:89
-#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:243 ../plugins/cdrkit/burn-readom.c:110
-#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:135 ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:144
-#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:135
+#: ../libbrasero-media/scsi-error.c:47 ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:243
+#: ../plugins/cdrkit/burn-readom.c:110 ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:135
+#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:144 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:135
 #: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:144
 #: ../plugins/cdrtools/burn-readcd.c:111
 #: ../plugins/growisofs/burn-dvd-rw-format.c:84
@@ -306,141 +318,127 @@ msgstr " %s  khÃng Äác ÄÆác"
 msgid "The drive is busy"
 msgstr "á ÄÄa Äang bán"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-filtered-uri.c:57
-msgid "Hidden file"
-msgstr "Táp tin án"
-
-#: ../libbrasero-burn/brasero-filtered-uri.c:58
-msgid "Unreadable file"
-msgstr "Táp tin khÃng Äác ÄÆác"
-
-#: ../libbrasero-burn/brasero-filtered-uri.c:59
-msgid "Broken symbolic link"
-msgstr "LiÃn kát tÆáng trÆng bá ngát"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:332
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:649
+#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:90
+msgid "Make sure another application is not using it"
+msgstr "Kiám tra khÃng cà áng dáng khÃc sá dáng nÃ"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-filtered-uri.c:60
-#: ../libbrasero-utils/brasero-io.c:1188 ../libbrasero-utils/brasero-io.c:2059
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:409
 #, c-format
-msgid "Recursive symbolic link"
-msgstr "LÃn kát tÆáng trÆng Äá quy"
+msgid "\"%s\" cannot be unlocked"
+msgstr "KhÃng thá má khoà  %s Â"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:617
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:716
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:727
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:788
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:793
-#: ../src/brasero-playlist.c:536 ../src/brasero-video-tree-model.c:342
-msgid "(loadingâ)"
-msgstr "(Äang nápâ)"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:546 ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:678
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:761
+msgid "No burner specified"
+msgstr "ChÆa chá Äánh á chÃp ra"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:619
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:799
-#: ../src/brasero-playlist.c:497
-msgid "Empty"
-msgstr "Tráng"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:586
+msgid "No source drive specified"
+msgstr "ChÆa chá Äánh á nguán"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:725
-msgid "Disc file"
-msgstr "Táp tin ÄÄa"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:632
+msgid "Ongoing copying process"
+msgstr "Tián trÃnh sao chÃp Äang cháy"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:803
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:636 ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:735
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:872 ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:987
 #, c-format
-msgid "%d item"
-msgid_plural "%d items"
-msgstr[0] "%d mác"
+msgid "The drive cannot be locked (%s)"
+msgstr "KhÃng thá khoà á (%s)"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:1916
-#, c-format
-msgid "New folder"
-msgstr "ThÆ mác mái"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:695
+msgid "The drive has no rewriting capabilities"
+msgstr "á nÃy khÃng cà khá nÄng ghi lái"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:1919
-#, c-format
-msgid "New folder %i"
-msgstr "ThÆ mác mái %i"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:731
+msgid "Ongoing blanking process"
+msgstr "Tián trÃnh Äá trÃng Äang cháy"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:2406
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:2416
-msgid "Analysing files"
-msgstr "Äang phÃn tÃch cÃc táp tin"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:770
+msgid "The drive cannot burn"
+msgstr "á ÄÄa khÃng ghi ÄÆác"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:2432
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:471
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:240 ../src/brasero-project.c:1273
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data.c:672
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-stream.c:402
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:866
+#: ../libbrasero-burn/brasero-dest-selection.c:108
+msgid "Ongoing burning process"
+msgstr "Tián trÃnh chÃp ra Äang cháy"
+
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:983
+msgid "Ongoing checksumming operation"
+msgstr "TÃnh toÃn há sá checksum"
+
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1623
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1817
+msgid "Merging data is impossible with this disc"
+msgstr "KhÃng thá trán dá liáu trÃn ÄÄa nÃy"
+
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1624
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2184
+#: ../plugins/cdrkit/burn-genisoimage.c:206 ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:114
+#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:114
+#: ../plugins/cdrtools/burn-mkisofs.c:206
+#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:198
 #, c-format
-msgid "There are no files to write to disc"
-msgstr "KhÃng cà táp tin Äá ghi ra ÄÄa"
+msgid "Not enough space available on the disc"
+msgstr "KhÃng Äá chá tráng trÃn ÄÄa"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:2552
+#. Translators: %s is the name of a missing application
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1708
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:1180
+#: ../src/brasero-project.c:1383
 #, c-format
-msgid "\"%s\" is a recursive symbolic link."
-msgstr "\"%s\" là mát liÃn kát mám Äá quy."
+msgid "%s (application)"
+msgstr "%s (áng dáng)"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-io.c:1416
+#. Translators: %s is the name of a missing library
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1714
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:1186
+#: ../src/brasero-project.c:1389
 #, c-format
-msgid "The file does not appear to be a playlist"
-msgstr "Táp tin khÃng hÃnh nhÆ mát danh mác nhác"
+msgid "%s (library)"
+msgstr "%s (áng dáng)"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1135 ../src/brasero-audio-disc.c:642
+#. Translators: %s is the name of a missing GStreamer plugin
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1719
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:1191
+#: ../src/brasero-project.c:1394
 #, c-format
-msgid "\"%s\" could not be handled by GStreamer."
-msgstr "GStreamer khÃng xá là ÄÆác \"%s\""
+msgid "%s (GStreamer plugin)"
+msgstr "%s (plugin GStreamer)"
 
-#. Translators: %s is the name of the object (as in
-#. * GObject) from the Gstreamer library that could
-#. * not be created
-#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1207
-#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1220
-#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1233
-#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1375
-#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1746
-#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1761
-#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1770
-#: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:172
-#: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:187
-#: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:209
-#: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:221
-#: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:238
-#: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:335
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:294
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:306
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:456
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:509
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:543
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:590
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:611
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:623
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:648
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:309 ../plugins/transcode/burn-vob.c:329
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:344 ../plugins/transcode/burn-vob.c:356
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:373 ../plugins/transcode/burn-vob.c:431
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:448 ../plugins/transcode/burn-vob.c:460
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:472 ../plugins/transcode/burn-vob.c:484
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:501 ../plugins/transcode/burn-vob.c:592
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:609 ../plugins/transcode/burn-vob.c:621
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:633 ../plugins/transcode/burn-vob.c:655
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:672 ../plugins/transcode/burn-vob.c:718
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:795 ../plugins/transcode/burn-vob.c:812
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:827 ../plugins/transcode/burn-vob.c:839
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:850 ../plugins/transcode/burn-vob.c:861
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1036 ../plugins/transcode/burn-vob.c:1100
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1117 ../plugins/transcode/burn-vob.c:1138
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1165
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1752
+msgid "There is no track to burn"
+msgstr "KhÃng cà rÃnh Äá ghi"
+
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1859
+msgid ""
+"Please install the following required applications and libraries manually "
+"and try again:"
+msgstr ""
+"Vui lÃng cÃi Äát nháng áng dáng và thÆ vián phán mám cán thiát sau ÄÃy và "
+"thá lái:"
+
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:2576
+#: ../libbrasero-burn/brasero-caps-burn.c:868
 #, c-format
-msgid "%s element could not be created"
-msgstr "KhÃng thá táo phán tá %s"
+msgid "Only one track at a time can be checked"
+msgstr "CÃ thá kiám tra mái lán chá mát rÃnh"
+
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:2635
+msgid "No format for the temporary image could be found"
+msgstr "KhÃng tÃm tháy Äánh dáng cho ánh tám thái"
 
 #. Translators: Error message saying no graft point
 #. * is specified. A graft point is the path (on the
 #. * disc) where a file from any source will be added
 #. * ("grafted")
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:2846
 #: ../libbrasero-burn/brasero-caps-burn.c:66
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:2846 ../libbrasero-burn/burn-job.c:1219
-#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:1228
+#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:1219 ../libbrasero-burn/burn-job.c:1228
 #: ../libbrasero-burn/burn-mkisofs-base.c:302
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:218 ../src/brasero-app.c:784
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:218
 #: ../plugins/cdrkit/burn-genisoimage.c:368
 #: ../plugins/cdrkit/burn-readom.c:129 ../plugins/cdrkit/burn-readom.c:370
 #: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:726 ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:838
@@ -448,31 +446,12 @@ msgstr "KhÃng thá táo phán tá %s"
 #: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:851
 #: ../plugins/cdrtools/burn-mkisofs.c:368
 #: ../plugins/cdrtools/burn-readcd.c:130 ../plugins/cdrtools/burn-readcd.c:380
+#: ../src/brasero-app.c:784
 #, c-format
 msgid "An internal error occurred"
 msgstr "ÄÃ gáp lái nái bá"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-caps-burn.c:868
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:2576
-#, c-format
-msgid "Only one track at a time can be checked"
-msgstr "CÃ thá kiám tra mái lán chá mát rÃnh"
-
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-image-cfg.c:451
-msgid "Retrieving image format and size"
-msgstr "Äang Äác thÃng tin vá Äánh dqngj và kÃch thÆác táp tin ánh"
-
-#. Translators: This is a disc image
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-image-cfg.c:471
-msgid "The format of the disc image could not be identified"
-msgstr "KhÃng nhán ra Äánh dáng cáa táp tin ánh ÄÄa"
-
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-image-cfg.c:472
-msgid "Please set it manually"
-msgstr "Vui lÃng xÃc Äánh báng tay"
-
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:155
-#| msgid "Brasero - Burning disc (Simulation)"
 msgid "Brasero notification"
 msgstr "ThÃng bÃo Brasero"
 
@@ -740,12 +719,6 @@ msgstr "HÃy náp lái ÄÄa vÃo á chÃp ra CD/DVD."
 msgid "\"%s\" is busy."
 msgstr " %s  ván bán."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:649
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:332
-#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:90
-msgid "Make sure another application is not using it"
-msgstr "Kiám tra khÃng cà áng dáng khÃc sá dáng nÃ"
-
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:652
 #, c-format
 msgid "There is no disc in \"%s\"."
@@ -892,8 +865,8 @@ msgid "Appending audio tracks to a CD is not advised."
 msgstr "KhÃng nÃn phá thÃm rÃnh Ãm thanh vÃo mát ÄÄa CD."
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:971
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:993 ../src/brasero-data-disc.c:572
-#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:422
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:993
+#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:422 ../src/brasero-data-disc.c:572
 msgid "_Continue"
 msgstr "Tiáp tá_c"
 
@@ -931,8 +904,8 @@ msgid "Do you want to continue with full Windows compatibility disabled?"
 msgstr "Ván muán tiáp tác vái tÃnh tÆÆng thÃch Windows Äáy Äá bá tát ?"
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1142
-#: ../src/brasero-data-disc.c:734
 #: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:340
+#: ../src/brasero-data-disc.c:734
 msgid ""
 "Some files don't have a suitable name for a fully Windows-compatible CD."
 msgstr ""
@@ -1055,16 +1028,6 @@ msgstr "CÃn mát sá táp tin phim Äá ghi"
 msgid "There are some more songs left to burn"
 msgstr "CÃn mát sá bÃi hÃt Äá ghi"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2184
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1624
-#: ../plugins/cdrkit/burn-genisoimage.c:206 ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:114
-#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:114
-#: ../plugins/cdrtools/burn-mkisofs.c:206
-#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:198
-#, c-format
-msgid "Not enough space available on the disc"
-msgstr "KhÃng Äá chá tráng trÃn ÄÄa"
-
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2449
 #: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:411
 msgid "Do you really want to quit?"
@@ -1091,7 +1054,7 @@ msgstr ""
 "Vui lÃng ÄÆa vÃo mát ÄÄa CD hoác DVD ghi ÄÆác náu bán khÃng muán ghi ra táp "
 "tin ánh."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:302 ../src/brasero-project.c:1591
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:302 ../src/brasero-project.c:1593
 msgid "Create _Image"
 msgstr "Táo tá_p tin ánh"
 
@@ -1105,11 +1068,11 @@ msgid "Make _Several Copies"
 msgstr "ChÃp _nhiáu bán"
 
 #. Translators: This is a verb, an action
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:314 ../src/brasero-project.c:1520
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:314 ../src/brasero-project.c:1522
 msgid "_Burn"
 msgstr "ChÃp _ra"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:317 ../src/brasero-project.c:1517
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:317 ../src/brasero-project.c:1519
 msgid "Burn _Several Copies"
 msgstr "Ghi _nhiáu bán"
 
@@ -1150,11 +1113,20 @@ msgstr ""
 msgid "Please add files."
 msgstr "Vui lÃng bá sung táp tin."
 
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:471
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data.c:672
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:2432
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-stream.c:402
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:240 ../src/brasero-project.c:1275
+#, c-format
+msgid "There are no files to write to disc"
+msgstr "KhÃng cà táp tin Äá ghi ra ÄÄa"
+
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:476
 msgid "Please add songs."
 msgstr "Vui lÃng bá sung bÃi hÃt."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:477 ../src/brasero-project.c:1264
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:477 ../src/brasero-project.c:1266
 msgid "There are no songs to write to disc"
 msgstr "KhÃng cà bÃi hÃt Äá ghi ra ÄÄa."
 
@@ -1196,7 +1168,7 @@ msgstr "HÃy náp mát ÄÄa khÃng bá báo vá cháng sao chÃp."
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:526
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:1228
-#: ../src/brasero-project.c:1441
+#: ../src/brasero-project.c:1443
 msgid "All required applications and libraries are not installed."
 msgstr "Mát sá áng dáng và thÆ vián phán mám cán thiát chÆa cÃi Äát."
 
@@ -1252,7 +1224,7 @@ msgstr "Chán mát ÄÄa vÃo ÄÃ cán ghi"
 msgid "Disc Burning Setup"
 msgstr "Thiát láp ChÃp ra ÄÄa"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:757 ../src/brasero-project.c:1540
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:757 ../src/brasero-project.c:1542
 msgid "Video Options"
 msgstr "Tuá chán phim"
 
@@ -1300,102 +1272,11 @@ msgstr "ChÃp CD/DVD"
 msgid "Select disc to copy"
 msgstr "Chán ÄÄa cán sao chÃp"
 
-#. Translators: %s is the name of a missing application
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:1180
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1708 ../src/brasero-project.c:1381
-#, c-format
-msgid "%s (application)"
-msgstr "%s (áng dáng)"
-
-#. Translators: %s is the name of a missing library
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:1186
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1714 ../src/brasero-project.c:1387
-#, c-format
-msgid "%s (library)"
-msgstr "%s (áng dáng)"
-
-#. Translators: %s is the name of a missing GStreamer plugin
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:1191
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1719 ../src/brasero-project.c:1392
-#, c-format
-msgid "%s (GStreamer plugin)"
-msgstr "%s (plugin GStreamer)"
-
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:1222
-#: ../src/brasero-project.c:1435
+#: ../src/brasero-project.c:1437
 msgid "Please install the following manually and try again:"
 msgstr "Vui lÃng cÃi Äát gÃi sau và thá lái:"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:162
-msgid "Burning CD/DVD"
-msgstr "ChÃp ra ÄÄa CD/DVD"
-
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:409
-#, c-format
-msgid "\"%s\" cannot be unlocked"
-msgstr "KhÃng thá má khoà  %s Â"
-
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:546 ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:678
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:761
-msgid "No burner specified"
-msgstr "ChÆa chá Äánh á chÃp ra"
-
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:586
-msgid "No source drive specified"
-msgstr "ChÆa chá Äánh á nguán"
-
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:632
-msgid "Ongoing copying process"
-msgstr "Tián trÃnh sao chÃp Äang cháy"
-
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:636 ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:735
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:872 ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:987
-#, c-format
-msgid "The drive cannot be locked (%s)"
-msgstr "KhÃng thá khoà á (%s)"
-
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:695
-msgid "The drive has no rewriting capabilities"
-msgstr "á nÃy khÃng cà khá nÄng ghi lái"
-
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:731
-msgid "Ongoing blanking process"
-msgstr "Tián trÃnh Äá trÃng Äang cháy"
-
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:770
-msgid "The drive cannot burn"
-msgstr "á ÄÄa khÃng ghi ÄÆác"
-
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:866
-#: ../libbrasero-burn/brasero-dest-selection.c:108
-msgid "Ongoing burning process"
-msgstr "Tián trÃnh chÃp ra Äang cháy"
-
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:983
-msgid "Ongoing checksumming operation"
-msgstr "TÃnh toÃn há sá checksum"
-
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1623
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1817
-msgid "Merging data is impossible with this disc"
-msgstr "KhÃng thá trán dá liáu trÃn ÄÄa nÃy"
-
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1752
-msgid "There is no track to burn"
-msgstr "KhÃng cà rÃnh Äá ghi"
-
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1859
-msgid ""
-"Please install the following required applications and libraries manually "
-"and try again:"
-msgstr ""
-"Vui lÃng cÃi Äát nháng áng dáng và thÆ vián phán mám cán thiát sau ÄÃy và "
-"thá lái:"
-
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:2635
-msgid "No format for the temporary image could be found"
-msgstr "KhÃng tÃm tháy Äánh dáng cho ánh tám thái"
-
 #: ../libbrasero-burn/brasero-cover.c:119
 msgid "Unknown song"
 msgstr "KhÃng nhán ra bÃi hÃt"
@@ -1408,14 +1289,19 @@ msgstr "KhÃng nhán ra bÃi hÃt"
 #. * Before it there is the name of the song.
 #. * I had to break it because it is in a GtkTextBuffer
 #. * and every word has a different tag.
-#. Translators: %s is the name of an artist.
 #. Translators: %s is the name of the artist
-#: ../libbrasero-burn/brasero-cover.c:146 ../src/brasero-song-control.c:271
-#: ../src/brasero-player.c:419
+#. Translators: %s is the name of an artist.
+#: ../libbrasero-burn/brasero-cover.c:146 ../src/brasero-player.c:419
+#: ../src/brasero-song-control.c:271
 #, c-format
 msgid "by %s"
 msgstr "bái %s"
 
+#: ../libbrasero-burn/brasero-data-vfs.c:218
+#, c-format
+msgid "\"%s\" cannot be read"
+msgstr " %s  khÃng Äác ÄÆác"
+
 #: ../libbrasero-burn/brasero-dest-selection.c:599
 #: ../libbrasero-burn/brasero-image-type-chooser.c:133
 msgid "SVCD image"
@@ -1560,9 +1446,8 @@ msgid "Allow to add more data to the disc later"
 msgstr "Cho phÃp thÃm dá liáu náa vÃo ÄÄa vá sau"
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:751
-#: ../src/brasero-song-properties.c:226
 #: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:284
-#: ../src/brasero-multi-song-props.c:308
+#: ../src/brasero-multi-song-props.c:308 ../src/brasero-song-properties.c:226
 msgid "Options"
 msgstr "Tuá chán"
 
@@ -1578,13 +1463,31 @@ msgstr "XÃc Äánh thÆ mác cháa cÃc táp tin tám thái"
 msgid "Temporary files"
 msgstr "Táp tin tám"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-image-properties.c:243
-msgid "Disc image type:"
-msgstr "Loái táp tin ánh ÄÄa:"
-
-#: ../libbrasero-burn/brasero-image-type-chooser.c:97
-msgid "Autodetect"
-msgstr "Tá Äáng phÃt hián"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-filtered-uri.c:57
+msgid "Hidden file"
+msgstr "Táp tin án"
+
+#: ../libbrasero-burn/brasero-filtered-uri.c:58
+msgid "Unreadable file"
+msgstr "Táp tin khÃng Äác ÄÆác"
+
+#: ../libbrasero-burn/brasero-filtered-uri.c:59
+msgid "Broken symbolic link"
+msgstr "LiÃn kát tÆáng trÆng bá ngát"
+
+#: ../libbrasero-burn/brasero-filtered-uri.c:60
+#: ../libbrasero-utils/brasero-io.c:1188 ../libbrasero-utils/brasero-io.c:2059
+#, c-format
+msgid "Recursive symbolic link"
+msgstr "LÃn kát tÆáng trÆng Äá quy"
+
+#: ../libbrasero-burn/brasero-image-properties.c:243
+msgid "Disc image type:"
+msgstr "Loái táp tin ánh ÄÄa:"
+
+#: ../libbrasero-burn/brasero-image-type-chooser.c:97
+msgid "Autodetect"
+msgstr "Tá Äáng phÃt hián"
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-image-type-chooser.c:106
 msgid "ISO9660 image"
@@ -1603,7 +1506,7 @@ msgid "Cdrdao image"
 msgstr "Táp tin ánh cdrdao"
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-medium-properties.c:93
-#: ../src/brasero-project.c:1499
+#: ../src/brasero-project.c:1501
 #, c-format
 msgid "Properties of %s"
 msgstr "Thuác tÃnh vá %s"
@@ -1644,17 +1547,17 @@ msgstr "Tác Äá á ÄÄa trung bÃnh:"
 
 #. Translators: first %02i is hours, the second one is minutes
 #. * and the third one is seconds.
-#: ../libbrasero-burn/brasero-progress.c:436
+#: ../libbrasero-burn/brasero-progress.c:437
 #, c-format
 msgid "Estimated remaining time: %02i:%02i:%02i"
 msgstr "Thái gian cÃn lái dá ÄoÃn: %02i:%02i:%02i"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-progress.c:478
+#: ../libbrasero-burn/brasero-progress.c:479
 #, c-format
 msgid "%i MiB of %i MiB"
 msgstr "%i MiB trÃn %i MiB"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-progress.c:504
+#: ../libbrasero-burn/brasero-progress.c:505
 msgid "Estimated drive speed:"
 msgstr "Tác Äá á ÄÄa dá ÄoÃn:"
 
@@ -1690,8 +1593,8 @@ msgid "Select Disc Image"
 msgstr "Chán táp tin ánh ÄÄa"
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-src-image.c:444
-#: ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:236 ../src/brasero-project-name.c:162
-#: ../src/brasero-file-chooser.c:350 ../src/brasero-project.c:2219
+#: ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:236 ../src/brasero-file-chooser.c:350
+#: ../src/brasero-project.c:2221 ../src/brasero-project-name.c:162
 msgid "All files"
 msgstr "Mái táp tin"
 
@@ -1705,395 +1608,521 @@ msgstr "Táp tin ánh ÄÄa"
 msgid "Image type:"
 msgstr "Kiáu ánh:"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:77
-msgid "Getting size"
-msgstr "Äang láy kÃch cá"
-
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:79
-msgid "Writing"
-msgstr "Äang ghi"
-
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:80
-msgid "Blanking"
-msgstr "Äang Äá tráng"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:147
+#, c-format
+msgid "Estimated size: %s"
+msgstr "Dung lÆáng Æác tÃnh: %s"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:81
-msgid "Creating checksum"
-msgstr "Äang táo táng kiám (checksum)"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:209
+#: ../src/brasero-data-disc.c:870
+#, c-format
+msgid "Do you really want to add \"%s\" to the selection?"
+msgstr "Bán thác sá muán thÃm  %s  vÃo vÃng chán khÃng?"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:83
-msgid "Copying file"
-msgstr "Äang sao chÃp táp tin"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:228
+#: ../src/brasero-data-disc.c:879
+msgid ""
+"The children of this directory will have 7 parent directories.\n"
+"Brasero can create an image of such a file hierarchy and burn it but the "
+"disc may not be readable on all operating systems.\n"
+"Note: Such a file hierarchy is known to work on Linux."
+msgstr ""
+"CÃc mác con trong thÆ mác nÃy sá cà 7 thÆ mác cáp trÃn.\n"
+"TrÃnh Brasero cà khá nÄng táo mát ánh cáa há Äáng cáp nhÆ váy và chÃp nà ra; "
+"tuy nhiÃn, ÄÄa Äà cà thá khÃng Äác ÄÆác trÃn mái há Äiáu hÃnh.\n"
+"GHI CHà : há Äáng cáp táp tin nhÆ váy ÄÆác biát là hoát Äáng ÄÆác trÃn Linux."
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:84
-msgid "Analysing audio files"
-msgstr "Äang phÃn tÃch cÃc táp tin Ãm thanh"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:232
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:294
+#: ../src/brasero-data-disc.c:839 ../src/brasero-data-disc.c:883
+msgid "Ne_ver Add Such File"
+msgstr "KhÃng _bao giá bá sung loái táp tin nÃy"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:85
-msgid "Transcoding song"
-msgstr "Äang chuyán Äái báng mà bÃi hÃt"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:233
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:295
+#: ../src/brasero-data-disc.c:840 ../src/brasero-data-disc.c:884
+msgid "Al_ways Add Such File"
+msgstr "LuÃn bá sung lo_ái táp tin nÃy"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:86
-msgid "Preparing to write"
-msgstr "Äang chuán bá ghi"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:271
+#: ../src/brasero-data-disc.c:826
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you really want to add \"%s\" to the selection and use the third version "
+"of the ISO9660 standard to support it?"
+msgstr ""
+"Bán cà thát sá muán bá sung \"%s\" vÃo sá láa chán và dÃng chuán ISO9660 "
+"phiÃn bán 3 Äá há trá khÃng?"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:87
-msgid "Writing leadin"
-msgstr "Äang ghi Äáu vÃo"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:290
+#: ../src/brasero-data-disc.c:835
+msgid ""
+"The size of the file is over 2 GiB. Files larger than 2 GiB are not "
+"supported by the ISO9660 standard in its first and second versions (the most "
+"widespread ones).\n"
+"It is recommended to use the third version of the ISO9660 standard, which is "
+"supported by most operating systems, including Linux and all versions of "
+"Windowsâ.\n"
+"However, Mac OS X cannot read images created with version 3 of the ISO9660 "
+"standard."
+msgstr ""
+"Táp tin nÃy cà kÃch cá hÆn 2 GiB. Táp tin lán hÆn 2 GiB khÃng phái ÄÆác há "
+"trá bái tiÃu chuán ISO9660 trong phiÃn bán 1 và 2 (hai phiÃn bán phá bián "
+"nhát).\n"
+"KhuyÃn bán sá dáng tiÃu chuán ISO9660 phiÃn bán 3 mà ÄÆác há trá bái háu hát "
+"cÃc há Äiáu hÃnh, gám cà Linux và tát cá cÃc phiÃn bán Windows.\n"
+"Tiác là Mac OSX chÆa cà khá nÄng Äác ánh ÄÆác táo báng tiÃu chuán ISO9660 "
+"phiÃn bán 3."
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:88
-msgid "Writing CD-Text information"
-msgstr "Äang viát thÃng tin vá CD"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:330
+#: ../src/brasero-data-disc.c:729
+msgid "Should files be renamed to be fully Windows-compatible?"
+msgstr ""
+"CÃ nÃn thay Äái tÃn cáa mái táp tin Äá tÆÆng thÃch hoÃn toÃn vái Windows "
+"khÃng?"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:89
-msgid "Finalizing"
-msgstr "Äang kát thÃc"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:341
+#: ../src/brasero-data-disc.c:735
+msgid "Those names should be changed and truncated to 64 characters."
+msgstr "Mái tÃn nÃn bá thay Äái và cát ngán thÃnh 64 kà tá."
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:90
-msgid "Writing leadout"
-msgstr "Äang ghi Äáu ra"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:346
+#: ../src/brasero-data-disc.c:738
+msgid "_Disable Full Windows Compatibility"
+msgstr "_Tát tÃnh tÆÆng thÃch Windows Äáy Äá"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:91
-msgid "Starting to record"
-msgstr "Bát Äáu ghi"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:349
+#: ../src/brasero-data-disc.c:737
+msgid "_Rename for Full Windows Compatibility"
+msgstr "Tha_y tÃn Äá tÆÆng thÃch Äáy Äá vái Windows"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:92
-msgid "Success"
-msgstr "ThÃnh cÃng"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:566
+msgid "Size Estimation"
+msgstr "Æác tÃnh kÃch thÆác"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:93
-msgid "Ejecting medium"
-msgstr "Äáy phÆÆng tián ra"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:568
+msgid "Please wait until the estimation of the size is completed."
+msgstr "Vui lÃng chá Äán khi Æác tÃnh kÃch thÆác ÄÃ hoÃn thÃnh xong."
 
-#. Translators: %s is the plugin name
-#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:322 ../libbrasero-burn/burn-job.c:797
-#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:810 ../libbrasero-burn/burn-job.c:1029
-#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:1119
-#, c-format
-msgid "\"%s\" did not behave properly"
-msgstr " %s  khÃng áng xá ÄÃng"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:569
+msgid "All files need to be analysed to complete this operation."
+msgstr "Cán phÃn tÃch tát cá cÃc táp tin Äá hoÃn thÃnh thao tÃc nÃy."
 
-#. Translators: the first %s is the size of the free space on the medium
-#. * and the second %s is the size of the space required by the data to be
-#. * burnt.
-#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:430
-#, c-format
-msgid "Not enough space available on the disc (%s available for %s)"
-msgstr "KhÃng cà Äá khÃng gian tráng trÃn ÄÄa (%s tráng mà yÃu cáu là %s)"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:134
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:215
+msgid "Check _Again"
+msgstr "Kiám tr_a lái"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:522
-#, c-format
-msgid ""
-"The filesystem you chose to store the temporary image on cannot hold files "
-"with a size over 2 GiB"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:165
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:514
+msgid "The file integrity check could not be performed."
 msgstr ""
-"Bán Äà chán lÆu ánh tám thái trÃn mát há tháng táp tin khÃng cà khá nÄng lÆu "
-"táp tin cà kÃch cá hÆn 2 GiB"
+"KhÃng thá thác hián thao tÃc kiám tra tÃnh nguyÃn ván cáa há tháng táp tin."
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:537 ../libbrasero-burn/burn-job.c:559
-#, c-format
-msgid ""
-"The location you chose to store the temporary image on does not have enough "
-"free space for the disc image (%ld MiB needed)"
-msgstr ""
-"Bán Äà chán lÆu ánh tám thái á mát vá trà khÃng cà Äá chá tráng cho ánh ÄÄa "
-"(cán %ld MiB)"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:166 ../src/brasero-data-disc.c:214
+#: ../src/brasero-eject-dialog.c:100 ../src/brasero-playlist.c:393
+#: ../src/brasero-project.c:2621
+msgid "An unknown error occurred"
+msgstr "ÄÃ gáp lái khÃng xÃc Äánh"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:572 ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:365
-#, c-format
-msgid "The size of the volume could not be retrieved"
-msgstr "KhÃng thá láy kÃch cá cáa khái tin"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:178
+msgid "The file integrity check was performed successfully."
+msgstr "ÄÃ kiám tra tÃnh toÃn ván cáa há tháng táp tin."
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:627
-#, c-format
-msgid "No path was specified for the image output"
-msgstr "ChÆa chá Äánh ÄÆáng dán Äá xuát ánh"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:179
+msgid "There seem to be no corrupted files on the disc"
+msgstr "CÃc táp tin trÃn ÄÄa cà vá toÃn ván"
 
-#. Translators: %s is the error returned by libburn
-#. Translators: the %s is the error message from errno
-#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:768 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:710
-#: ../plugins/libburnia/burn-libburn.c:716
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:826
-#, c-format
-msgid "An internal error occurred (%s)"
-msgstr "ÄÃ gáp lái nái bá (%s)"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:207
+msgid "The following files appear to be corrupted:"
+msgstr "Nháng táp tin theo ÄÃy hÃnh nhÆ bá háng:"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-mkisofs-base.c:153
-#: ../libbrasero-burn/burn-mkisofs-base.c:494
-#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:527
-#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:707
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:287
-#, c-format
-msgid "The file is not stored locally"
-msgstr "Táp tin khÃng phái ÄÆác cát giá các bá"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:250
+msgid "Corrupted Files"
+msgstr "Táp tin bá háng"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-mkisofs-base.c:644
-#, c-format
-msgid "VIDEO_TS directory is missing or invalid"
-msgstr "ThÆ mác VIDEO_TS bá thiáu hoác khÃng háp lá"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:342
+msgid "Downloading MD5 file"
+msgstr "Tái táp tin MD5"
 
-#. Translators: %s is the name of the brasero element
-#: ../libbrasero-burn/burn-process.c:259
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:397
 #, c-format
-msgid "Process \"%s\" ended with an error code (%i)"
-msgstr "Tián trÃnh  %s  Äà kát thÃc vái mà lái (%i)"
+msgid "\"%s\" is not a valid URI"
+msgstr " %s  khÃng phái là mát Äáa chá URI háp lá"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-disc-message.c:133
-msgid "_Hide changes"
-msgstr " án t_hay Äái"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:515
+msgid "No MD5 file was given."
+msgstr "KhÃng cà táp tin MD5"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-disc-message.c:135
-#: ../libbrasero-utils/brasero-disc-message.c:154
-msgid "_Show changes"
-msgstr "_Hián thay Äái"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:692
+msgid "Use an _MD5 file to check the disc"
+msgstr "DÃng mát táp tin _MD5 Äá kiám tra sá toÃn ván cáa ÄÄa"
 
-#. Translators: This is an image, a picture, not a "Disc Image"
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-background.c:199
-msgid "Images"
-msgstr "ánh"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:693
+msgid "Use an external .md5 file that stores the checksum of a disc"
+msgstr "Sá dáng mát táp tin .md5 bÃn ngoÃi mà lÆu táng kiám cáa ÄÄa"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-background.c:230
-msgid "_Color"
-msgstr "_MÃu"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:706
+msgid "Open an MD5 file"
+msgstr "Má táp tin MD5"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-background.c:261
-msgid "Solid color"
-msgstr "MÃu Äác"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:721
+msgid "_Check"
+msgstr "_Kiám tra"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-background.c:262
-msgid "Horizontal gradient"
-msgstr "Dái mÃu nám ngang"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:752
+msgid "Disc Checking"
+msgstr "Kiám tra ÄÄa"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-background.c:263
-msgid "Vertical gradient"
-msgstr "Dái mÃu nám dác"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:78
+#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:92
+#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:102
+msgid "The operation cannot be performed."
+msgstr "KhÃng thá thác hián thao tÃc nÃy."
 
-#. second part
-#. Translators: This is an image, a picture, not a "Disc Image"
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-background.c:280
-msgid "_Image"
-msgstr "á_nh"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:79
+#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:151 ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:421
+#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:151
+#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:407
+#: ../plugins/growisofs/burn-dvd-rw-format.c:77
+#: ../plugins/libburnia/burn-libburn.c:610
+#, c-format
+msgid "The disc is not supported"
+msgstr "ÄÄa nÃy khÃng ÄÆác há trá"
 
-#. Translators: This is an image, a picture, not a "Disc Image"
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-background.c:308
-msgid "Image path:"
-msgstr "ÄÆáng dán ánh:"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:103
+msgid "The drive is empty"
+msgstr "á ván tráng"
 
-#. Translators: This is an image, a picture, not a "Disc Image"
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-background.c:320
-msgid "Choose an image"
-msgstr "Chán mát ánh"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:539
+#: ../src/brasero-eject-dialog.c:164
+msgid "Select a disc"
+msgstr "Chán mát ÄÄa"
 
-#. Translators: This is an image, a picture, not a "Disc Image"
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-background.c:331
-msgid "Image style:"
-msgstr "Kiáu dÃng ánh:"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:572
+msgid "Progress"
+msgstr "Tián hÃnh"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-background.c:345
-msgid "Centered"
-msgstr "Äát vÃo giáa"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:617
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:716
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:727
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:788
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:793
+#: ../src/brasero-playlist.c:536 ../src/brasero-video-tree-model.c:342
+msgid "(loadingâ)"
+msgstr "(Äang nápâ)"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-background.c:346
-msgid "Tiled"
-msgstr "LÃt Äáu"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:619
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:799
+#: ../src/brasero-playlist.c:497
+msgid "Empty"
+msgstr "Tráng"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-background.c:347
-msgid "Scaled"
-msgstr "Co giÃn"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:725
+msgid "Disc file"
+msgstr "Táp tin ÄÄa"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-background.c:384
-msgid "Background Properties"
-msgstr "Thuác tÃnh Nán"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:803
+#, c-format
+msgid "%d item"
+msgid_plural "%d items"
+msgstr[0] "%d mác"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:585
-msgid "Print"
-msgstr "In"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:1916
+#, c-format
+msgid "New folder"
+msgstr "ThÆ mác mái"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:597
-msgid "Bac_kground Properties"
-msgstr "Th_uác tÃnh nán"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:1919
+#, c-format
+msgid "New folder %i"
+msgstr "ThÆ mác mái %i"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:600
-msgid "Background properties"
-msgstr "Thuác tÃnh cáa nán"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:2406
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:2416
+msgid "Analysing files"
+msgstr "Äang phÃn tÃch cÃc táp tin"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:615
-msgid "Align right"
-msgstr "Canh phái"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:2552
+#, c-format
+msgid "\"%s\" is a recursive symbolic link."
+msgstr "\"%s\" là mát liÃn kát mám Äá quy."
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:625
-msgid "Center"
-msgstr "Canh giáa"
+#. Translators: %s is the path of a drive
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:2578 ../src/brasero-cli.c:218
+#, c-format
+msgid "\"%s\" cannot be found."
+msgstr "KhÃng tÃm tháy  %s Â."
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:635
-msgid "Align left"
-msgstr "Canh trÃi"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-image-cfg.c:451
+msgid "Retrieving image format and size"
+msgstr "Äang Äác thÃng tin vá Äánh dqngj và kÃch thÆác táp tin ánh"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:649
-msgid "Underline"
-msgstr "Gách chÃn"
+#. Translators: This is a disc image
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-image-cfg.c:471
+msgid "The format of the disc image could not be identified"
+msgstr "KhÃng nhán ra Äánh dáng cáa táp tin ánh ÄÄa"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:659
-msgid "Italic"
-msgstr "NghiÃng"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-image-cfg.c:472
+msgid "Please set it manually"
+msgstr "Vui lÃng xÃc Äánh báng tay"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:669
-msgid "Bold"
-msgstr "Äám"
+#. Translators: %s is the name of the file that has just been deleted
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-stream-cfg.c:90
+#, c-format
+msgid "\"%s\" was removed from the file system."
+msgstr "ÄÃ gá bá \"%s\" khái há tháng táp tin."
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:695
-msgid "Font family and size"
-msgstr "Loái phÃng chá và cá"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-stream-cfg.c:129
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:754 ../src/brasero-video-disc.c:365
+#, c-format
+msgid "Directories cannot be added to video or audio discs"
+msgstr "KhÃng thá bá sung thÆ mác cho ÄÄa phim hoác Ãm thanh"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:702
-msgid "_Text Color"
-msgstr "MÃ_u chá"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-stream-cfg.c:142
+#, c-format
+msgid "Playlists cannot be added to video or audio discs"
+msgstr "KhÃng thá bá sung danh sÃch chÆi cho ÄÄa phim hoác Ãm thanh"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:703
-msgid "Text color"
-msgstr "MÃu chá"
+#. Translators: %s is the name of the file
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-stream-cfg.c:157
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-stream-cfg.c:174
+#, c-format
+msgid "\"%s\" is not suitable for audio or video media"
+msgstr "\"%s\" khÃng thÃch háp cho phÆÆng tián Ãm thanh hoác phim"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:826
-msgid "Cover Editor"
-msgstr "Bá sáa BÃa"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-stream-cfg.c:401
+msgid "Analysing video files"
+msgstr "Äang phÃn tÃch cÃc táp tin phim"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-view.c:766
-msgid "Set Bac_kground Properties"
-msgstr "Äát thuác tÃnh _nán"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-video-options.c:447
+msgid "Video format:"
+msgstr "Äánh dáng phim:"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-view.c:807
-msgid "SIDES"
-msgstr "MáT"
+# Literal: don't translate / NghÄa chá: Äáng dách
+#: ../libbrasero-burn/brasero-video-options.c:458
+msgid "_NTSC"
+msgstr "_NTSC"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-view.c:823
-msgid "BACK COVER"
-msgstr "BÃA SAU"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-video-options.c:460
+msgid "Format used mostly on the North American continent"
+msgstr "Äánh dáng dÃng chá yáu á Bác Má"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-view.c:841
-msgid "FRONT COVER"
-msgstr "BÃA TRÆáC"
+# Literal: don't translate / NghÄa chá: Äáng dách
+#: ../libbrasero-burn/brasero-video-options.c:473
+msgid "_PAL/SECAM"
+msgstr "_PAL/SECAM"
 
-#. Translators: This is an image,
-#. * a picture, not a "Disc Image"
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-view.c:1021
-msgid "The image could not be loaded."
-msgstr "KhÃng thá náp ánh."
+#: ../libbrasero-burn/brasero-video-options.c:475
+msgid "Format used mostly in Europe"
+msgstr "Äánh dáng thÆáng dÃng á Ãu"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-tool-color-picker.c:166
-msgid "Pick a Color"
-msgstr "KÃn mÃu"
+#: ../libbrasero-burn/brasero-video-options.c:489
+msgid "Native _format"
+msgstr "Äánh dáng _sá háu"
+
+#: ../libbrasero-burn/brasero-video-options.c:504
+msgid "Aspect ratio:"
+msgstr "Tá lá hÃnh thá:"
+
+#: ../libbrasero-burn/brasero-video-options.c:515
+msgid "_4:3"
+msgstr "_4:3"
+
+#: ../libbrasero-burn/brasero-video-options.c:530
+msgid "_16:9"
+msgstr "_16:9"
+
+#. Video options for (S)VCD
+#: ../libbrasero-burn/brasero-video-options.c:545
+msgid "VCD type:"
+msgstr "Kiáu VCD:"
+
+#: ../libbrasero-burn/brasero-video-options.c:558
+msgid "Create an SVCD"
+msgstr "Táo ra mát SVCD"
+
+#: ../libbrasero-burn/brasero-video-options.c:573
+msgid "Create a VCD"
+msgstr "Táo VCD"
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-xfer.c:130 ../libbrasero-burn/brasero-xfer.c:266
 #, c-format
 msgid "Directory could not be created (%s)"
 msgstr "KhÃng thá táo thÆ mác (%s)"
 
-#: ../src/brasero-project-parse.c:62
-msgid "Error while loading the project."
-msgstr "Gáp lái khi náp dá Ãn."
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:77
+msgid "Getting size"
+msgstr "Äang láy kÃch cá"
 
-#: ../src/brasero-project-parse.c:454
-msgid "The project could not be opened"
-msgstr "KhÃng má ÄÆác Äá Ãn"
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:79
+msgid "Writing"
+msgstr "Äang ghi"
 
-#: ../src/brasero-project-parse.c:463
-msgid "The file is empty"
-msgstr "Táp tin ráng"
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:80
+msgid "Blanking"
+msgstr "Äang Äá tráng"
 
-#: ../src/brasero-project-parse.c:542 ../src/brasero-project-parse.c:607
-msgid "It does not seem to be a valid Brasero project"
-msgstr "Äá Ãn nÃy khÃng phái là Äá Ãn Brasero"
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:81
+msgid "Creating checksum"
+msgstr "Äang táo táng kiám (checksum)"
 
-#: ../libbrasero-media/brasero-drive-selection.c:341
-#: ../libbrasero-media/brasero-drive-selection.c:436
-msgid "Unnamed CD/DVD Drive"
-msgstr "á ÄÄa CD/DVD khÃng tÃn"
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:83
+msgid "Copying file"
+msgstr "Äang sao chÃp táp tin"
 
-#: ../libbrasero-media/brasero-media.c:54
-msgid "Display debug statements on stdout for Brasero media library"
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:84
+msgid "Analysing audio files"
+msgstr "Äang phÃn tÃch cÃc táp tin Ãm thanh"
+
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:85
+msgid "Transcoding song"
+msgstr "Äang chuyán Äái báng mà bÃi hÃt"
+
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:86
+msgid "Preparing to write"
+msgstr "Äang chuán bá ghi"
+
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:87
+msgid "Writing leadin"
+msgstr "Äang ghi Äáu vÃo"
+
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:88
+msgid "Writing CD-Text information"
+msgstr "Äang viát thÃng tin vá CD"
+
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:89
+msgid "Finalizing"
+msgstr "Äang kát thÃc"
+
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:90
+msgid "Writing leadout"
+msgstr "Äang ghi Äáu ra"
+
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:91
+msgid "Starting to record"
+msgstr "Bát Äáu ghi"
+
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:92
+msgid "Success"
+msgstr "ThÃnh cÃng"
+
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:93
+msgid "Ejecting medium"
+msgstr "Äáy phÆÆng tián ra"
+
+#: ../libbrasero-burn/burn-debug.c:54
+msgid "Display debug statements on stdout for Brasero burn library"
 msgstr ""
-"Hián thá trÃn Äáu ra tiÃu chuán cÃc cÃu gá lái vá thÆ vián phÆÆng tián "
-"Brasero"
+"Hián thá trÃn Äáu ra tiÃu chuán cÃc cÃu gá lái vá thÆ vián ghi ÄÄa Brasero"
 
-#: ../libbrasero-media/brasero-media.c:477
-msgid "Brasero optical media library"
-msgstr "ThÆ vián phÆÆng tián quang"
+#: ../libbrasero-burn/burn-debug.c:80
+msgid "Brasero media burning library"
+msgstr "ThÆ vián ghi ÄÄa cáa Brasero"
 
-#: ../libbrasero-media/brasero-media.c:478
-msgid "Display options for Brasero media library"
-msgstr "Hián thá cÃc láa chán cho thÆ vián phÆÆng tián cáa Brasero"
+#: ../libbrasero-burn/burn-debug.c:81
+msgid "Display options for Brasero-burn library"
+msgstr "Hián thá cÃc tuá chán cho thÆ vián ghi ÄÄa cáa Brasero"
 
-#. Translators: this is hour minute second like '2 h 14 min 25'
-#: ../libbrasero-media/brasero-units.c:71
+#. Translators: %s is the plugin name
+#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:322 ../libbrasero-burn/burn-job.c:797
+#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:810 ../libbrasero-burn/burn-job.c:1029
+#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:1119
 #, c-format
-msgid "%s h %s min %s"
-msgstr "%s h %s min %s"
+msgid "\"%s\" did not behave properly"
+msgstr " %s  khÃng áng xá ÄÃng"
 
-#. Translators: this is hour minute like '2 h 14'
-#: ../libbrasero-media/brasero-units.c:77
+#. Translators: the first %s is the size of the free space on the medium
+#. * and the second %s is the size of the space required by the data to be
+#. * burnt.
+#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:430
 #, c-format
-msgid "%s h %s"
-msgstr "%s h %s"
+msgid "Not enough space available on the disc (%s available for %s)"
+msgstr "KhÃng cà Äá khÃng gian tráng trÃn ÄÄa (%s tráng mà yÃu cáu là %s)"
 
-#. Translators: this is hour like '2 h'
-#: ../libbrasero-media/brasero-units.c:82
+#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:522
 #, c-format
-msgid "%s h"
-msgstr "%s h"
+msgid ""
+"The filesystem you chose to store the temporary image on cannot hold files "
+"with a size over 2 GiB"
+msgstr ""
+"Bán Äà chán lÆu ánh tám thái trÃn mát há tháng táp tin khÃng cà khá nÄng lÆu "
+"táp tin cà kÃch cá hÆn 2 GiB"
 
-#. Translators: this is 'hour:minute:second' like '2:14:25'
-#: ../libbrasero-media/brasero-units.c:86
+#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:537 ../libbrasero-burn/burn-job.c:559
 #, c-format
-msgid "%s:%s:%s"
-msgstr "%s:%s:%s"
+msgid ""
+"The location you chose to store the temporary image on does not have enough "
+"free space for the disc image (%ld MiB needed)"
+msgstr ""
+"Bán Äà chán lÆu ánh tám thái á mát vá trà khÃng cà Äá chá tráng cho ánh ÄÄa "
+"(cán %ld MiB)"
 
-#. Translators: this is 'hour:minute' or 'minute:second'
-#: ../libbrasero-media/brasero-units.c:92
-#: ../libbrasero-media/brasero-units.c:107
+#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:572 ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:365
 #, c-format
-msgid "%s:%s"
-msgstr "%s:%s"
+msgid "The size of the volume could not be retrieved"
+msgstr "KhÃng thá láy kÃch cá cáa khái tin"
 
-#. Translators: %s is a duration expressed in minutes
-#: ../libbrasero-media/brasero-units.c:99
+#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:627
 #, c-format
-msgid "%s min"
-msgstr "%s min"
+msgid "No path was specified for the image output"
+msgstr "ChÆa chá Äánh ÄÆáng dán Äá xuát ánh"
 
-#. Translators: the first %s is the number of minutes
-#. * and the second one is the number of seconds.
-#. * The whole string expresses a duration
-#: ../libbrasero-media/brasero-units.c:104
+#. Translators: %s is the error returned by libburn
+#. Translators: the %s is the error message from errno
+#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:768 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:710
+#: ../plugins/libburnia/burn-libburn.c:717
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:826
 #, c-format
-msgid "%s:%s min"
-msgstr "%s:%s min"
+msgid "An internal error occurred (%s)"
+msgstr "ÄÃ gáp lái nái bá (%s)"
 
-#. NOTE for translators, the first %s is the medium name
-#: ../libbrasero-media/brasero-medium-selection.c:158
+#: ../libbrasero-burn/burn-mkisofs-base.c:153
+#: ../libbrasero-burn/burn-mkisofs-base.c:494
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:287
+#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:527
+#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:707
 #, c-format
-msgid "%s: empty"
-msgstr "%s: tráng"
+msgid "The file is not stored locally"
+msgstr "Táp tin khÃng phái ÄÆác cát giá các bá"
 
-#. NOTE for translators: the first %s is the medium name, the
-#. * second %s is the space (kio, gio) used by data on the disc.
-#.
-#. NOTE for translators: the first %s is the medium name, the
-#. * second %s is the space (time) used by data on the disc.
-#. * I really don't know if I should set this string as
-#. * translatable.
-#: ../libbrasero-media/brasero-medium-selection.c:174
-#: ../libbrasero-media/brasero-medium-selection.c:186
+#: ../libbrasero-burn/burn-mkisofs-base.c:644
 #, c-format
-msgid "%s: %s"
-msgstr "%s: %s"
+msgid "VIDEO_TS directory is missing or invalid"
+msgstr "ThÆ mác VIDEO_TS bá thiáu hoác khÃng háp lá"
 
-#: ../libbrasero-media/brasero-medium-selection.c:451
-msgid "Searching for available discs"
-msgstr "Äang tÃm kiám ÄÄa sán sÃng"
+#: ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:645
+#, c-format
+msgid "\"%s\" could not be found in the path"
+msgstr "KhÃng tÃm tháy  %s  trÃn ÄÆáng dán"
 
-#: ../libbrasero-media/brasero-medium-selection.c:460
-msgid "No disc available"
-msgstr "KhÃng cà ÄÄa"
+#: ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:649
+#, c-format
+msgid "\"%s\" GStreamer plugin could not be found"
+msgstr "KhÃng tÃm ÄÆác \"%s\" GStreamer plugin"
+
+#: ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:653 ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:665
+#, c-format
+msgid "The version of \"%s\" is too old"
+msgstr "PhiÃn bán \"%s\" quà cÅ"
+
+#: ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:657
+#, c-format
+msgid "\"%s\" is a symbolic link pointing to another program"
+msgstr "\"%s\" là mát liÃn kát tÆáng trÆng Äán mát trÃnh khÃc"
+
+#. Translators: %s is a filename
+#: ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:661 ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:211
+#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:509
+#, c-format
+msgid "\"%s\" could not be found"
+msgstr "KhÃng tÃm tháy \"%s\""
+
+#. Translators: %s is the name of the brasero element
+#: ../libbrasero-burn/burn-process.c:259
+#, c-format
+msgid "Process \"%s\" ended with an error code (%i)"
+msgstr "Tián trÃnh  %s  Äà kát thÃc vái mà lái (%i)"
 
 #. Translators: This is a fake drive, a file, and means that
 #. * when we're writing, we're writing to a file and create an
@@ -2104,15 +2133,24 @@ msgstr "KhÃng cà ÄÄa"
 msgid "Image File"
 msgstr "Táp tin ánh"
 
-#: ../libbrasero-media/burn-iso9660.c:158
-#: ../libbrasero-media/burn-iso9660.c:167
-#: ../libbrasero-media/burn-iso9660.c:402
-#: ../libbrasero-media/burn-iso9660.c:439
-#: ../libbrasero-media/burn-iso9660.c:488
-#: ../libbrasero-media/burn-volume.c:128
-#, c-format
-msgid "It does not appear to be a valid ISO image"
-msgstr "Cà vá là nà khÃng phái mát ánh ISO háp lá"
+#: ../libbrasero-media/brasero-drive-selection.c:341
+#: ../libbrasero-media/brasero-drive-selection.c:436
+msgid "Unnamed CD/DVD Drive"
+msgstr "á ÄÄa CD/DVD khÃng tÃn"
+
+#: ../libbrasero-media/brasero-media.c:54
+msgid "Display debug statements on stdout for Brasero media library"
+msgstr ""
+"Hián thá trÃn Äáu ra tiÃu chuán cÃc cÃu gá lái vá thÆ vián phÆÆng tián "
+"Brasero"
+
+#: ../libbrasero-media/brasero-media.c:477
+msgid "Brasero optical media library"
+msgstr "ThÆ vián phÆÆng tián quang"
+
+#: ../libbrasero-media/brasero-media.c:478
+msgid "Display options for Brasero media library"
+msgstr "Hián thá cÃc láa chán cho thÆ vián phÆÆng tián cáa Brasero"
 
 #: ../libbrasero-media/brasero-medium.c:65
 msgid "File"
@@ -2213,16 +2251,88 @@ msgstr "%s dá liáu trong %s"
 msgid "%s in %s"
 msgstr "%s trong %s"
 
-#: ../libbrasero-media/brasero-volume.c:186
+#. NOTE for translators, the first %s is the medium name
+#: ../libbrasero-media/brasero-medium-selection.c:158
 #, c-format
-msgid "The disc mount point could not be retrieved"
-msgstr "KhÃng thá láy Äiám gán kát ÄÄa"
+msgid "%s: empty"
+msgstr "%s: tráng"
 
-#. NOTE for translators: the first %s is the disc type and Blank is an adjective.
-#: ../libbrasero-media/brasero-volume.c:409
+#. NOTE for translators: the first %s is the medium name, the
+#. * second %s is the space (kio, gio) used by data on the disc.
+#.
+#. NOTE for translators: the first %s is the medium name, the
+#. * second %s is the space (time) used by data on the disc.
+#. * I really don't know if I should set this string as
+#. * translatable.
+#: ../libbrasero-media/brasero-medium-selection.c:174
+#: ../libbrasero-media/brasero-medium-selection.c:186
 #, c-format
-msgid "Blank disc (%s)"
-msgstr "ÄÄa tráng (%s)"
+msgid "%s: %s"
+msgstr "%s: %s"
+
+#: ../libbrasero-media/brasero-medium-selection.c:451
+msgid "Searching for available discs"
+msgstr "Äang tÃm kiám ÄÄa sán sÃng"
+
+#: ../libbrasero-media/brasero-medium-selection.c:460
+msgid "No disc available"
+msgstr "KhÃng cà ÄÄa"
+
+#. Translators: this is hour minute second like '2 h 14 min 25'
+#: ../libbrasero-media/brasero-units.c:71
+#, c-format
+msgid "%s h %s min %s"
+msgstr "%s h %s min %s"
+
+#. Translators: this is hour minute like '2 h 14'
+#: ../libbrasero-media/brasero-units.c:77
+#, c-format
+msgid "%s h %s"
+msgstr "%s h %s"
+
+#. Translators: this is hour like '2 h'
+#: ../libbrasero-media/brasero-units.c:82
+#, c-format
+msgid "%s h"
+msgstr "%s h"
+
+#. Translators: this is 'hour:minute:second' like '2:14:25'
+#: ../libbrasero-media/brasero-units.c:86
+#, c-format
+msgid "%s:%s:%s"
+msgstr "%s:%s:%s"
+
+#. Translators: this is 'hour:minute' or 'minute:second'
+#: ../libbrasero-media/brasero-units.c:92
+#: ../libbrasero-media/brasero-units.c:107
+#, c-format
+msgid "%s:%s"
+msgstr "%s:%s"
+
+#. Translators: %s is a duration expressed in minutes
+#: ../libbrasero-media/brasero-units.c:99
+#, c-format
+msgid "%s min"
+msgstr "%s min"
+
+#. Translators: the first %s is the number of minutes
+#. * and the second one is the number of seconds.
+#. * The whole string expresses a duration
+#: ../libbrasero-media/brasero-units.c:104
+#, c-format
+msgid "%s:%s min"
+msgstr "%s:%s min"
+
+#: ../libbrasero-media/brasero-volume.c:186
+#, c-format
+msgid "The disc mount point could not be retrieved"
+msgstr "KhÃng thá láy Äiám gán kát ÄÄa"
+
+#. NOTE for translators: the first %s is the disc type and Blank is an adjective.
+#: ../libbrasero-media/brasero-volume.c:409
+#, c-format
+msgid "Blank disc (%s)"
+msgstr "ÄÄa tráng (%s)"
 
 #. NOTE for translators: the first %s is the disc type.
 #: ../libbrasero-media/brasero-volume.c:413
@@ -2249,6 +2359,16 @@ msgstr "ÄÄa nhác (%s)"
 msgid "Data disc (%s)"
 msgstr "ÄÄa dá liáu (%s)"
 
+#: ../libbrasero-media/burn-iso9660.c:158
+#: ../libbrasero-media/burn-iso9660.c:167
+#: ../libbrasero-media/burn-iso9660.c:402
+#: ../libbrasero-media/burn-iso9660.c:439
+#: ../libbrasero-media/burn-iso9660.c:488
+#: ../libbrasero-media/burn-volume.c:128
+#, c-format
+msgid "It does not appear to be a valid ISO image"
+msgstr "Cà vá là nà khÃng phái mát ánh ISO háp lá"
+
 #: ../libbrasero-media/scsi-error.c:43 ../src/brasero-project-name.c:84
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Lái khÃng rÃ"
@@ -2297,564 +2417,970 @@ msgstr "ChÆa thiát láp khoÃ"
 msgid "Invalid track mode"
 msgstr "Chá Äá rÃnh khÃng háp lá"
 
-#: ../src/eggdesktopfile.c:165
-#, c-format
-msgid "File is not a valid .desktop file"
-msgstr "Táp tin khÃng phái là mát táp tin .desktop háp lá"
-
-#: ../src/eggdesktopfile.c:188
-#, c-format
-msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
-msgstr "KhÃng nhán ra táp tin mÃi trÆáng PhiÃn bán  %s Â"
+#: ../libbrasero-utils/brasero-disc-message.c:133
+msgid "_Hide changes"
+msgstr " án t_hay Äái"
 
-#: ../src/eggdesktopfile.c:968
-#, c-format
-msgid "Starting %s"
-msgstr "Äang khái cháy %s"
+#: ../libbrasero-utils/brasero-disc-message.c:135
+#: ../libbrasero-utils/brasero-disc-message.c:154
+msgid "_Show changes"
+msgstr "_Hián thay Äái"
 
-#: ../src/eggdesktopfile.c:1110
+#: ../libbrasero-utils/brasero-io.c:1416
 #, c-format
-msgid "Application does not accept documents on command line"
-msgstr "áng dáng khÃng cháp nhán tÃi liáu trÃn dÃng lánh"
+msgid "The file does not appear to be a playlist"
+msgstr "Táp tin khÃng hÃnh nhÆ mát danh mác nhác"
 
-#: ../src/eggdesktopfile.c:1178
-#, c-format
-msgid "Unrecognized launch option: %d"
-msgstr "KhÃng nhán ra tuá chán khái cháy: %d"
+#. Translators: This is an image, a picture, not a "Disc Image"
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-background.c:199
+msgid "Images"
+msgstr "ánh"
 
-#: ../src/eggdesktopfile.c:1383
-#, c-format
-msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
-msgstr ""
-"KhÃng thá gái Äáa chá URI cáa tÃi liáu cho mát mác nháp mÃi trÆáng  "
-"Type=Link  (Kiáu=LiÃn kát)"
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-background.c:230
+msgid "_Color"
+msgstr "_MÃu"
 
-#: ../src/eggdesktopfile.c:1404
-#, c-format
-msgid "Not a launchable item"
-msgstr "KhÃng phái mác khái cháy ÄÆác"
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-background.c:261
+msgid "Solid color"
+msgstr "MÃu Äác"
 
-#: ../src/eggsmclient.c:226
-msgid "Disable connection to session manager"
-msgstr "Tát kát nái Äán trÃnh quán là buái háp"
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-background.c:262
+msgid "Horizontal gradient"
+msgstr "Dái mÃu nám ngang"
 
-#: ../src/eggsmclient.c:229
-msgid "Specify file containing saved configuration"
-msgstr "Ghi rà táp tin cháa cáu hÃnh Äà lÆu"
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-background.c:263
+msgid "Vertical gradient"
+msgstr "Dái mÃu nám dác"
 
-#: ../src/eggsmclient.c:229
-msgid "FILE"
-msgstr "TáP TIN"
+#. second part
+#. Translators: This is an image, a picture, not a "Disc Image"
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-background.c:280
+msgid "_Image"
+msgstr "á_nh"
 
-#: ../src/eggsmclient.c:232
-msgid "Specify session management ID"
-msgstr "XÃc Äánh mà sá quán là buái háp"
+#. Translators: This is an image, a picture, not a "Disc Image"
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-background.c:308
+msgid "Image path:"
+msgstr "ÄÆáng dán ánh:"
 
-#: ../src/eggsmclient.c:232
-msgid "ID"
-msgstr "MÃ sá"
+#. Translators: This is an image, a picture, not a "Disc Image"
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-background.c:320
+msgid "Choose an image"
+msgstr "Chán mát ánh"
 
-#: ../src/eggsmclient.c:253
-msgid "Session management options:"
-msgstr "CÃc tuá chán quán là buái háp:"
+#. Translators: This is an image, a picture, not a "Disc Image"
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-background.c:331
+msgid "Image style:"
+msgstr "Kiáu dÃng ánh:"
 
-#: ../src/eggsmclient.c:254
-msgid "Show session management options"
-msgstr "Hián thá cÃc tuá chán vá trÃnh quán là buái háp"
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-background.c:345
+msgid "Centered"
+msgstr "Äát vÃo giáa"
 
-#: ../src/brasero-pref.c:61
-msgid "Brasero Plugins"
-msgstr "Phán bá sung Brasero"
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-background.c:346
+msgid "Tiled"
+msgstr "LÃt Äáu"
 
-#: ../plugins/local-track/burn-uri.c:207 ../plugins/local-track/burn-uri.c:297
-#: ../plugins/local-track/burn-uri.c:472
-#, c-format
-msgid "Impossible to retrieve local file path"
-msgstr "KhÃng thá láy ÄÆáng dán táp tin các bá"
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-background.c:347
+msgid "Scaled"
+msgstr "Co giÃn"
 
-#: ../plugins/local-track/burn-uri.c:326
-#: ../plugins/local-track/burn-local-image.c:527
-msgid "Copying files locally"
-msgstr "Äang sao chÃp các bá cÃc táp tin"
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-background.c:384
+msgid "Background Properties"
+msgstr "Thuác tÃnh Nán"
 
-#. Translators: this is the name of the plugin
-#. * which will be translated only when it needs
-#. * displaying.
-#: ../plugins/local-track/burn-uri.c:747 ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:356
-msgid "CD/DVD Creator Folder"
-msgstr "ThÆ mác Táo CD/DVD"
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:589
+msgid "Print"
+msgstr "In"
 
-#: ../plugins/local-track/burn-uri.c:748
-msgid ""
-"Allows files added to the \"CD/DVD Creator Folder\" in Nautilus to be burned"
-msgstr ""
-"Cho phÃp bá sung táp tin vÃo \"ThÆ mác Táo CD/DVD\" cáa Nautilus Äá ghi"
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:601
+msgid "Bac_kground Properties"
+msgstr "Th_uác tÃnh nán"
 
-#: ../nautilus/brasero-nautilus.desktop.in.in.h:1
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:281
-msgid "CD/DVD Creator"
-msgstr "Bá táo ÄÄa CD/DVD"
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:604
+msgid "Background properties"
+msgstr "Thuác tÃnh cáa nán"
 
-#: ../nautilus/brasero-nautilus.desktop.in.in.h:2
-msgid "Create CDs and DVDs"
-msgstr "Táo ÄÄa CD và DVD"
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:619
+msgid "Align right"
+msgstr "Canh phái"
 
-#: ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:228 ../src/brasero-project-name.c:154
-msgid "Medium Icon"
-msgstr "Biáu tÆáng PhÆÆng tián"
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:629
+msgid "Center"
+msgstr "Canh giáa"
 
-#. Translators: this is an image, a picture, not a "Disc Image"
-#: ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:242 ../src/brasero-project-name.c:168
-#: ../src/brasero-file-chooser.c:375 ../src/brasero-project.c:2244
-msgctxt "picture"
-msgid "Image files"
-msgstr "Táp tin ánh ÄÄa"
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:639
+msgid "Align left"
+msgstr "Canh trÃi"
 
-#: ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:368
-msgid "Disc Name:"
-msgstr "TÃn ÄÄa:"
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:653
+msgid "Underline"
+msgstr "Gách chÃn"
 
-#. Translators: be careful, anything longer than the English will likely
-#. * not fit on small Nautilus windows
-#: ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:407
-msgid "Drag or copy files below to write them to disc"
-msgstr "KÃo hay sao chÃp táp tin vÃo dÆái ÄÃy Äá ghi nà vÃo ÄÄa"
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:663
+msgid "Italic"
+msgstr "NghiÃng"
 
-#: ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:423
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:335
-msgid "Write to Disc"
-msgstr "Ghi vÃo ÄÄa"
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:673
+msgid "Bold"
+msgstr "Äám"
 
-#: ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:442
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:715
-msgid "Write contents to a CD or DVD"
-msgstr "Ghi nái dung ra ÄÄa CD hoác DVD"
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:699
+msgid "Font family and size"
+msgstr "Loái phÃng chá và cá"
 
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:362
-msgid "Copy Disc"
-msgstr "ChÃp ÄÄa"
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:706
+msgid "_Text Color"
+msgstr "MÃ_u chá"
 
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:563
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:714
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:707
+msgid "Text color"
+msgstr "MÃu chá"
+
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:830
+msgid "Cover Editor"
+msgstr "Bá sáa BÃa"
+
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-view.c:766
+msgid "Set Bac_kground Properties"
+msgstr "Äát thuác tÃnh _nán"
+
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-view.c:807
+msgid "SIDES"
+msgstr "MáT"
+
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-view.c:823
+msgid "BACK COVER"
+msgstr "BÃA SAU"
+
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-view.c:841
+msgid "FRONT COVER"
+msgstr "BÃA TRÆáC"
+
+#. Translators: This is an image,
+#. * a picture, not a "Disc Image"
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-view.c:1021
+msgid "The image could not be loaded."
+msgstr "KhÃng thá náp ánh."
+
+#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1135 ../src/brasero-audio-disc.c:643
+#, c-format
+msgid "\"%s\" could not be handled by GStreamer."
+msgstr "GStreamer khÃng xá là ÄÆác \"%s\""
+
+#. Translators: %s is the name of the object (as in
+#. * GObject) from the Gstreamer library that could
+#. * not be created
+#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1207
+#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1220
+#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1233
+#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1375
+#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1746
+#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1761
+#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1770
+#: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:172
+#: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:187
+#: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:209
+#: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:221
+#: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:238
+#: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:335
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:294
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:306
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:456
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:509
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:543
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:590
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:611
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:623
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:648
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:309 ../plugins/transcode/burn-vob.c:329
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:344 ../plugins/transcode/burn-vob.c:356
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:373 ../plugins/transcode/burn-vob.c:431
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:448 ../plugins/transcode/burn-vob.c:460
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:472 ../plugins/transcode/burn-vob.c:484
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:501 ../plugins/transcode/burn-vob.c:592
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:609 ../plugins/transcode/burn-vob.c:621
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:633 ../plugins/transcode/burn-vob.c:655
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:672 ../plugins/transcode/burn-vob.c:718
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:795 ../plugins/transcode/burn-vob.c:812
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:827 ../plugins/transcode/burn-vob.c:839
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:850 ../plugins/transcode/burn-vob.c:861
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1036 ../plugins/transcode/burn-vob.c:1100
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1117 ../plugins/transcode/burn-vob.c:1138
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1165
+#, c-format
+msgid "%s element could not be created"
+msgstr "KhÃng thá táo phán tá %s"
+
+#: ../libbrasero-utils/brasero-tool-color-picker.c:166
+msgid "Pick a Color"
+msgstr "KÃn mÃu"
+
+#: ../nautilus/brasero-nautilus.desktop.in.in.h:1
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:281
+msgid "CD/DVD Creator"
+msgstr "Bá táo ÄÄa CD/DVD"
+
+#: ../nautilus/brasero-nautilus.desktop.in.in.h:2
+msgid "Create CDs and DVDs"
+msgstr "Táo ÄÄa CD và DVD"
+
+#: ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:228 ../src/brasero-project-name.c:154
+msgid "Medium Icon"
+msgstr "Biáu tÆáng PhÆÆng tián"
+
+#. Translators: this is an image, a picture, not a "Disc Image"
+#: ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:242 ../src/brasero-file-chooser.c:375
+#: ../src/brasero-project.c:2246 ../src/brasero-project-name.c:168
+msgctxt "picture"
+msgid "Image files"
+msgstr "Táp tin ánh ÄÄa"
+
+#. Translators: this is the name of the plugin
+#. * which will be translated only when it needs
+#. * displaying.
+#: ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:356 ../plugins/local-track/burn-uri.c:747
+msgid "CD/DVD Creator Folder"
+msgstr "ThÆ mác Táo CD/DVD"
+
+#: ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:368
+msgid "Disc Name:"
+msgstr "TÃn ÄÄa:"
+
+#. Translators: be careful, anything longer than the English will likely
+#. * not fit on small Nautilus windows
+#: ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:407
+msgid "Drag or copy files below to write them to disc"
+msgstr "KÃo hay sao chÃp táp tin vÃo dÆái ÄÃy Äá ghi nà vÃo ÄÄa"
+
+#: ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:423
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:323
+msgid "Write to Disc"
+msgstr "Ghi vÃo ÄÄa"
+
+#: ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:442
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:723
+msgid "Write contents to a CD or DVD"
+msgstr "Ghi nái dung ra ÄÄa CD hoác DVD"
+
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:370
+msgid "Copy Disc"
+msgstr "ChÃp ÄÄa"
+
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:571
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:722
 msgid "_Write to Discâ"
 msgstr "_Ghi ra ÄÄaâ"
 
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:564
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:572
 msgid "Write disc image to a CD or DVD"
 msgstr "Ghi ánh ÄÄa ra CD hoác DVD"
 
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:637
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:645
 msgid "_Copy Discâ"
 msgstr "_ChÃp ÄÄaâ"
 
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:638
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:646
 msgid "Create a copy of this CD or DVD"
 msgstr "Táo ra bán sao chÃp cáa ÄÄa CD hoác DVD"
 
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:651
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:659
 msgid "_Blank Discâ"
 msgstr "_Xoà tráng ÄÄaâ"
 
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:652
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:660
 msgid "Blank this CD or DVD"
 msgstr "Xoà ÄÄa CD hoác DVD"
 
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:668
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:676
 msgid "_Check Discâ"
 msgstr "_Kiám tra ÄÄaâ"
 
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:669
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:677
 msgid "Check the data integrity on this CD or DVD"
 msgstr "Kiám tra sá liáu trÃn ÄÄa CD hoác DVD nÃy cà toÃn ván khÃng"
 
-#. Translators: this is a picture not
-#. * a disc image
-#: ../src/brasero-project-name.c:83
-msgctxt "picture"
-msgid "Please select another image."
-msgstr "Vui lÃng chán mát ánh ÄÄa khÃc."
-
-#. NOTE to translators: the final string must not be over
-#. * 32 _bytes_.
-#. * The %s is the date
-#: ../src/brasero-project-name.c:269
+#: ../plugins/audio2cue/burn-audio2cue.c:191
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:124
 #, c-format
-msgid "Video disc (%s)"
-msgstr "ÄÄa phim (%s)"
+msgid "Data could not be read (%s)"
+msgstr "Dá liáu khÃng Äác ÄÆác (%s)"
 
-#: ../src/brasero-app.c:124
-msgid "_Project"
-msgstr "_Dá Ãn"
+#: ../plugins/audio2cue/burn-audio2cue.c:241
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:196
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:219
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:174
+#: ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:216 ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:495
+#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:160
+#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:274
+#, c-format
+msgid "Data could not be written (%s)"
+msgstr "KhÃng thá ghi dá liáu (%s)"
 
-#: ../src/brasero-app.c:125
-msgid "_View"
-msgstr "_Xem"
+#: ../plugins/audio2cue/burn-audio2cue.c:723
+msgid "Generates .cue files from audio"
+msgstr "Táo ra táp tin .cue tá nhác"
 
-#: ../src/brasero-app.c:126
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Sáa"
+#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:55
+msgid "cdrdao burning suite"
+msgstr "trÃnh ghi ÄÄa cdrdao"
 
-#: ../src/brasero-app.c:127
-msgid "_Tools"
-msgstr "_CÃng cá"
+#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:103
+msgid "Copying audio track"
+msgstr "Äang sao chÃp rÃnh Ãm thanh"
 
-#: ../src/brasero-app.c:129
-msgid "_Help"
-msgstr "Trá _giÃp"
+#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:109
+msgid "Copying data track"
+msgstr "Äang sao chÃp rÃnh dá liáu"
 
-#: ../src/brasero-app.c:131
-msgid "P_lugins"
-msgstr "Phán _bá sung"
+#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:145
+#, c-format
+msgid "Analysing track %02i"
+msgstr "Äang phÃn tÃch rÃnh %02i"
 
-#: ../src/brasero-app.c:132
-msgid "Choose plugins for Brasero"
-msgstr "Chán plugins cho Brasero"
+#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:249 ../plugins/cdrkit/burn-readom.c:116
+#: ../plugins/cdrkit/burn-readom.c:122 ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:106
+#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:106
+#: ../plugins/cdrtools/burn-readcd.c:117 ../plugins/cdrtools/burn-readcd.c:123
+#, c-format
+msgid "You do not have the required permissions to use this drive"
+msgstr "Bán khÃng cà Äá quyán truy cáp Äá sá dáng á ÄÄa nÃy"
 
-#: ../src/brasero-app.c:134
-msgid "E_ject"
-msgstr "Äáy r_a"
+#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:480
+msgid "Converting toc file"
+msgstr "Äang chuyán Äái táp tin mác lác (.toc)"
 
-#: ../src/brasero-app.c:135
-msgid "Eject a disc"
-msgstr "Äáy ÄÄa ra"
+#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:697
+msgid "Copies, burns and blanks CDs"
+msgstr "ChÃp, ghi và xoà tráng CD"
 
-#: ../src/brasero-app.c:137
-msgid "_Blankâ"
-msgstr "_Xoà trángâ"
+#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:762
+msgid "Enable the \"--driver generic-mmc-raw\" flag (see cdrdao manual)"
+msgstr "Bát tuá chán \"--driver generic-mmc-raw\" (xem thÃm tÃi liáu cdrdao)"
 
-#: ../src/brasero-app.c:138
-msgid "Blank a disc"
-msgstr "Xoà mát ÄÄa"
+#: ../plugins/cdrkit/burn-cdrkit.h:38
+msgid "cdrkit burning suite"
+msgstr "bá ghi ÄÄa cdrkit"
 
-#: ../src/brasero-app.c:140
-msgid "_Check Integrityâ"
-msgstr "_Kiám tra toÃn vánâ"
+#: ../plugins/cdrkit/burn-genisoimage.c:119
+#: ../plugins/cdrtools/burn-mkisofs.c:119
+#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:204
+#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:518
+#, c-format
+msgid "Last session import failed"
+msgstr "Lái nháp buái háp cuái cÃng"
 
-#: ../src/brasero-app.c:141
-msgid "Check data integrity of disc"
-msgstr "Kiám tra tÃnh nguyÃn ván dá liáu cáa ÄÄa"
+#: ../plugins/cdrkit/burn-genisoimage.c:125
+#: ../plugins/cdrkit/burn-genisoimage.c:132
+#: ../plugins/cdrtools/burn-mkisofs.c:125
+#: ../plugins/cdrtools/burn-mkisofs.c:132
+#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:210
+#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:217
+msgid "An image could not be created"
+msgstr "KhÃng thá táo ánh"
 
-#: ../src/brasero-app.c:144
-msgid "Quit Brasero"
-msgstr "ThoÃt Brasero"
+#: ../plugins/cdrkit/burn-genisoimage.c:138
+msgid "This version of genisoimage is not supported"
+msgstr "PhiÃn bán genisoimage nÃy khÃng ÄÆác há trá"
 
-#: ../src/brasero-app.c:146
-msgid "_Contents"
-msgstr "Má_c lác"
+#: ../plugins/cdrkit/burn-genisoimage.c:180
+#: ../plugins/cdrtools/burn-mkisofs.c:180
+#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:223
+msgid "Some files have invalid filenames"
+msgstr "Mát sá táp tin cà tÃn táp tin khÃng háp lá"
 
-#: ../src/brasero-app.c:146
-msgid "Display help"
-msgstr "Hián thá trá giÃp"
-
-#: ../src/brasero-app.c:149
-msgid "About"
-msgstr "Giái thiáu"
-
-#: ../src/brasero-app.c:421 ../src/brasero-app.c:2064
-msgid "Disc Burner"
-msgstr "CÃng cá chÃp ra ÄÄa"
-
-#: ../src/brasero-app.c:787 ../src/brasero-app.c:820 ../src/brasero-app.c:1448
-msgid "Error while loading the project"
-msgstr "Gáp loxi khi Äang náp dá Ãn"
+#: ../plugins/cdrkit/burn-genisoimage.c:186
+#: ../plugins/cdrtools/burn-mkisofs.c:186
+#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:229
+msgid "Unknown character encoding"
+msgstr "Bá kà tá khÃng rÃ"
 
-#: ../src/brasero-app.c:829 ../src/brasero-app.c:858 ../src/brasero-app.c:918
-#: ../src/brasero-project.c:1272
-msgid "Please add files to the project."
-msgstr "HÃy thÃm táp tin vÃo dá Ãn."
+#: ../plugins/cdrkit/burn-genisoimage.c:192
+#: ../plugins/cdrtools/burn-mkisofs.c:192
+msgid "There is no space left on the device"
+msgstr "KhÃng cà chá tráng cÃn lái trÃn thiát bá"
 
-#: ../src/brasero-app.c:830 ../src/brasero-app.c:859 ../src/brasero-app.c:919
-msgid "The project is empty"
-msgstr "Dá Ãn ván tráng."
+#: ../plugins/cdrkit/burn-genisoimage.c:527
+#: ../plugins/cdrtools/burn-mkisofs.c:531
+#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:1078
+msgid "Creates disc images from a file selection"
+msgstr "Táo ra táp tin ánh ÄÄa tá mát sá táp tin ÄÃ chán"
 
-#: ../src/brasero-app.c:1173
+#: ../plugins/cdrkit/burn-readom.c:136 ../plugins/cdrtools/burn-readcd.c:137
+#, c-format
 msgid ""
-"Brasero is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
-"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
-"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
-"version."
+"The location you chose to store the image on does not have enough free space "
+"for the disc image"
 msgstr ""
-"Brasero là phán mám tá do; bán cà quyán phÃt hÃnh lái nà vÃ/hoác sáa Äái nà "
-"vái Äiáu kián cáa Giáy PhÃp CÃng Cáng GNU nhÆ ÄÆác xuát bán bái Tá Chác Phán "
-"Mám Tá Do; hoác phiÃn bán 2 cáa Giáy PhÃp nÃy, hoác (tÃy chán) bát ká phiÃn "
-"bán sau nÃo."
+"Äáa Äiám mà bán Äà chán Äá lÆu lái táp tin ánh ÄÄa khÃng cà Äá khÃng gian "
+"tráng."
 
-#: ../src/brasero-app.c:1178
-msgid ""
-"Brasero is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
-"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
-"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
-"details."
-msgstr ""
-"Brasero ÄÆác phÃt hÃnh và mong muán nà cà Ãch, nhÆng KHÃNG Cà BáO HÃNH Gà "
-"Cá, THáM CHÃ KHÃNG CÃ BáO ÄáM ÄÆáC NGá Ã KHá NÄNG BÃN HAY KHá NÄNG LÃM ÄÆáC "
-"VIáC DáT KHOÃT. Xem Giáy PhÃp CÃng Cáng GNU Äá biát thÃm chi tiát."
+#: ../plugins/cdrkit/burn-readom.c:450 ../plugins/cdrtools/burn-readcd.c:460
+msgid "Copies any disc to a disc image"
+msgstr "ChÃp ÄÄa bát ká sang táp tin ánh ÄÄa"
+
+#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:122 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:122
+#: ../plugins/libburnia/burn-libburn.c:856
+#: ../plugins/libburnia/burn-libburn.c:887
+#, c-format
+msgid "An error occurred while writing to disc"
+msgstr "ÄÃ gáp lái khi Äang ghi ra ÄÄa"
 
-#: ../src/brasero-app.c:1183
+#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:128 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:128
+#, c-format
 msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"Brasero; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
-"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
-msgstr ""
-"Bán ÄÃ nhán mát bán sao cáa Giáy PhÃp CÃng Cáng GNU cÃng vái %s; náu khÃng, "
-"hÃy viát thÆ cho Tá Chác Phán Mám Tá Do,\n"
-"Free Software Foundation, Inc.,\n"
-"51 Franklin Street, Fifth Floor,\n"
-"Boston, MA 02110-1301, USA (Má)."
+"The system is too slow to write the disc at this speed. Try a lower speed"
+msgstr "Há tháng quà chám Äá ghi ÄÄa vái tác Äá nÃy. HÃy giám tác Äá lái."
 
-#: ../src/brasero-app.c:1195
-msgid "A simple to use CD/DVD burning application for GNOME"
-msgstr "Mát áng dáng chÃp ra ÄÄa CD/DVD dá dÃng cho GNOME"
+#. Translators: %s is the number of the track
+#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:255 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:252
+#, c-format
+msgid "Writing track %s"
+msgstr "Äang ghi rÃnh %s"
 
-#: ../src/brasero-app.c:1212
-msgid "Brasero Homepage"
-msgstr "Trang chá Brasero"
+#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:352 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:346
+msgid "Formatting disc"
+msgstr "Äang Äánh dáng ÄÄa"
 
-#. Translators: This is a special message that shouldn't be translated
-#. * literally. It is used in the about box to give credits to
-#. * the translators.
-#. * Thus, you should translate it to your name and email address.
-#. * You should also include other translators who have contributed to
-#. * this translation; in that case, please write each of them on a separate
-#. * line seperated by newlines (\n).
-#.
-#: ../src/brasero-app.c:1224
-msgid "translator-credits"
-msgstr "NhÃm Viát hÃa GNOME <gnomevi-list lists sourceforge net>"
+#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:372 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:358
+msgid "Writing cue sheet"
+msgstr "Äang ghi báng Äá táa"
 
-#: ../src/brasero-app.c:1446
+#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:394 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:380
 #, c-format
-msgid "The project \"%s\" does not exist"
-msgstr "Dá Ãn  %s  khÃng tán tái"
-
-#: ../src/brasero-app.c:1730 ../src/brasero-app.c:1736
-msgid "_Recent Projects"
-msgstr "Dá Ãn _váa má"
+msgid "The disc needs to be reloaded before being recorded"
+msgstr "ÄÄa cán phái ÄÆác náp lái trÆác khi thu"
 
-#: ../src/brasero-app.c:1731
-msgid "Display the projects recently opened"
-msgstr "Hián thá cÃc dá Ãn váa má"
+#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:1270
+msgid "Burns, blanks and formats CDs and DVDs"
+msgstr "Ghi, xoà tráng và Äinh dáng CD và DVD"
 
-#: ../data/brasero.desktop.in.in.h:1
-msgid "Brasero"
-msgstr "Brasero"
+#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:1414
+msgid "Enable the \"-immed\" flag (see wodim manual)"
+msgstr "Bát chác nÄng tuá chán \"-immed\" (xem tÃi liáu wodim)"
 
-#: ../data/brasero.desktop.in.in.h:2
-msgid "Brasero Disc Burner"
-msgstr "CÃng cá chÃp ra ÄÄa Brasero"
+#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:1417
+msgid "Minimum drive buffer fill ratio (in %) (see wodim manual):"
+msgstr "Tá lá tái thiáu Äián vÃng Äám á ÄÄa (theo %%) (xem sá tay wodim):"
 
-#: ../data/brasero.desktop.in.in.h:3
-msgid "Create and copy CDs and DVDs"
-msgstr "Táo và sao chÃp ÄÄa CD và DVD"
+#: ../plugins/cdrtools/burn-cdda2wav.c:206
+#: ../plugins/cdrtools/burn-cdda2wav.c:216
+#, c-format
+msgid "Copying audio track %02d"
+msgstr "Äang chÃp rÃnh Ãm thanh %02d"
 
-#: ../data/brasero.desktop.in.in.h:4
-msgid "Disc Burner and Copier"
-msgstr "CÃng cá ghi vÃo sao chÃp ÄÄa"
+#: ../plugins/cdrtools/burn-cdda2wav.c:267
+msgid "Preparing to copy audio disc"
+msgstr "Äang chuán bá chÃp ÄÄa Ãm thanh"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:1
-msgid "Burning flags to be used"
-msgstr "Cá ghi ÄÄa cán dÃng"
+#: ../plugins/cdrtools/burn-cdda2wav.c:411
+msgid "Copy tracks from an audio CD with all associated information"
+msgstr "ChÃp cÃc rÃnh tá mát ÄÄa Ãm thanh vái tát cá cÃc thÃng tin Äi kÃm."
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:2
-msgid ""
-"Contains the absolute path of the directory that was last browsed for images "
-"to burn"
-msgstr "Cháa ÄÆáng dán tuyát Äái cáa thÆ mác duyát ánh ÄÄa lán cuái Äá ghi ÄÄa"
+#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:1204
+#: ../plugins/libburnia/burn-libburn.c:975
+msgid "Burns, blanks and formats CDs, DVDs and BDs"
+msgstr "Ghi, xoà tráng và Äinh dáng CD, DVD và BD"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:3
-msgid ""
-"Contains the list of additional plugins Brasero will use to burn discs. If "
-"set to NULL, Brasero will load them all."
-msgstr ""
-"Cháa danh sÃch cÃc phán bá sung phá mà trÃnh Brasero sá sá dáng Äá chÃp ra "
-"ÄÄa. Äát thÃnh NULL (và già trá) thà Brasero sá náp tát cá. "
+#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:1417
+msgid "Enable the \"-immed\" flag (see cdrecord manual)"
+msgstr "Bát tuá chánh \"-immed\" (xem tÃi liáu cdrecord)"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:4
-msgid ""
-"Contains the name of the favourite burn engine suite installed. It will be "
-"used if possible."
+#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:1420
+#, c-format
+msgid "Minimum drive buffer fill ratio (in %%) (see cdrecord manual):"
 msgstr ""
-"Cháa tÃn cáa bá cÆ chá chÃp ra Æa thÃch ÄÆác cÃi Äát. NÃ sá ÄÆác sá dáng náu "
-"cà thá."
+"Mác Äá cho Äáy bá nhá Äám tái thiáu cáa á ÄÄa (báng %%) (xem tÃi liáu "
+"cdrecord)"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:5
-msgid ""
-"Contains the path to the directory where brasero should store temporary "
-"files. If that value is empty, the default directory set for glib will be "
-"used."
-msgstr ""
-"Cháa ÄÆáng dán thÆ mác brasero nÃn lÆu táp tin tám. Náu ráng, dÃng thÆ mác "
-"mác Äánh cáa glib."
+#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrtools.h:38
+msgid "cdrtools burning suite"
+msgstr "bá ghi ÄÄa cdrtools"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:6
-msgid "Directory to use for temporary files"
-msgstr "ThÆ mác cháa cÃc táp tin tám thái"
+#: ../plugins/cdrtools/burn-mkisofs.c:138
+msgid "This version of mkisofs is not supported"
+msgstr "PhiÃn bán mkisofs nÃy khÃng ÄÆác há trá"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:7
-msgid "Enable file preview"
-msgstr "Bát xem thá phim"
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:131
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:589
+#, c-format
+msgid "File \"%s\" could not be opened (%s)"
+msgstr "KhÃng má ÄÆác táp tin  %s  (%s)"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:8
-msgid "Enable the \"-immed\" flag with cdrecord"
-msgstr "Bát chác nÄng \"-immed\" vái trÃnh cdrecord"
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:617
+msgid "Creating checksum for image files"
+msgstr "Äang táo táng kiám cho mái táp tin ánh"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:9
-msgid "Favourite burn engine"
-msgstr "CÆ chá chÃp ra Æa thÃch"
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:859
+#, c-format
+msgid "No checksum file could be found on the disc"
+msgstr "KhÃng tÃm tháy táp tin táng kiám trÃn ÄÄa"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:10
-msgid "Replace symbolic links by their targets"
-msgstr "Thay thá liÃn kát symbolic báng Äái tÆáng"
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:893
+msgid "Checking file integrity"
+msgstr "Äang kiám tra tÃnh nguyÃn ván cáa táp tin"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:11
-msgid "Set to 0 for MD5, 1 for SHA1 and 2 for SHA256"
-msgstr "Äát là 0 cho MD5, 1 cho SHA1 và 2 cho SHA256"
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:987
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1012
+#, c-format
+msgid "File \"%s\" could not be opened"
+msgstr "KhÃng má ÄÆác bá táp tin  %s Â"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:12
-msgid "Should Nautilus extension output debug statements"
-msgstr ""
-"Liáu trÃnh má ráng cho Nautilus phái hián thá nháng thÃng tin debug hay khÃng"
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1085
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1206
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:550
+#, c-format
+msgid "Some files may be corrupted on the disc"
+msgstr "Mát sá táp tin cà thá bá háng trÃn ÄÄa"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:13
-msgid ""
-"Should Nautilus extension output debug statements. The value should be set "
-"to true if it should."
-msgstr ""
-"Liáu trÃnh má ráng cho Nautilus phái hián thá nháng thÃng tin debug hay "
-"khÃng. Náu cÃ, cán Äát già trá là true."
+#. Translators: this is the name of the plugin
+#. * which will be translated only when it needs
+#. * displaying.
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1465
+msgid "File Checksum"
+msgstr "Táng kiám Táp tin"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:14
-msgid "Should brasero filter broken symbolic links"
-msgstr "Liáu brasero cán sÃng lác nháng liÃn kát mám ÄÃ bá vá hay khÃng"
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1466
+msgid "Checks file integrities on a disc"
+msgstr "Kiám tra sá toÃn ván cáa cÃc táp tin trÃn mát ÄÄa"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:15
-msgid ""
-"Should brasero filter broken symbolic links. Set to true, brasero will "
-"filter broken symbolic links."
-msgstr ""
-"Liáu brasero cà phái lác nháng liÃn kát mám bá vá hay khÃng. Náu chán True, "
-"brasero sá sÃng lác."
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1504
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:856
+msgid "Hashing algorithm to be used:"
+msgstr "NÃn dÃng thuát toÃn táo chuái duy nhát:"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:16
-msgid "Should brasero filter hidden files"
-msgstr "Brasero nÃn lác táp tin án ?"
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1507
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:859
+msgid "MD5"
+msgstr "MD5"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:17
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1509
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:861
+msgid "SHA1"
+msgstr "SHA1"
+
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1511
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:863
+msgid "SHA256"
+msgstr "SHA256"
+
+#. Translators: first %s is the filename, second %s
+#. * is the error generated from errno
+#. Translators: first %s is the filename, second %s is the error
+#. * generated from errno
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:313
+#: ../plugins/libburnia/burn-libburn.c:679
+#, c-format
+msgid "\"%s\" could not be opened (%s)"
+msgstr "KhÃng thá má  %s  (%s)"
+
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:359
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:456
+msgid "Creating image checksum"
+msgstr "Äang táo táng kiám cáa ánh"
+
+#. Translators: this is the name of the plugin
+#. * which will be translated only when it needs
+#. * displaying.
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:831
+msgid "Image Checksum"
+msgstr "Táng kiám ánh"
+
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:832
+msgid "Checks disc integrity after it is burnt"
+msgstr "Kiám tra sá toÃn ván cáa mát ÄÄa sau khi ÄÃ ghi xong"
+
+#: ../plugins/dvdauthor/burn-dvdauthor.c:313
+#: ../plugins/vcdimager/burn-vcdimager.c:438
+msgid "Creating file layout"
+msgstr "Äang táo bá trà táp tin"
+
+#: ../plugins/dvdauthor/burn-dvdauthor.c:371
+msgid "Creates disc images suitable for video DVDs"
+msgstr "Táo ra cÃc ánh ÄÄa thÃch háp cho ÄÄa SVCD hÃnh"
+
+#. Translators: %s is the path to a drive. "regionset %s"
+#. * should be left as is just like "DVDCSS_METHOD=title
+#. * brasero --no-existing-session"
+#: ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:294
+#, c-format
 msgid ""
-"Should brasero filter hidden files. Set to true, brasero will filter hidden "
-"files."
+"Error while retrieving a key used for encryption. You may solve such a "
+"problem with one of the following methods: in a terminal either set the "
+"proper DVD region code for your CD/DVD player with the \"regionset %s\" "
+"command or run the \"DVDCSS_METHOD=title brasero --no-existing-session\" "
+"command"
 msgstr ""
-"TrÃnh Brasero cà nÃn lác cÃc táp tin bá án (táp tin  chám Â, cà tÃn bát Äáu "
-"vái dáu chám). Bát tÃy chán nÃy thà Brasero sá lác mái táp tin bá án."
+"Lái nhán khoà Äá mà hoÃ. Bán cà thá giái quyát ván Äá báng mát trong cÃc "
+"cÃch sau: Äát mà vÃng DVD phà háp cho Äáu phÃt CD/DVD báng lánh \"regionset "
+"%s\" hoác cháy lánh \"DVDCSS_METHOD=táa brasero --no-existing-session\" tá "
+"cáa sá dÃng lánh."
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:18
+#: ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:339
+msgid "Retrieving DVD keys"
+msgstr "Äang láy cÃc khoà ÄÄa DVD"
+
+#: ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:374
+#, c-format
+msgid "Video DVD could not be opened"
+msgstr "KhÃng thá má ÄÄa DVD phim"
+
+#: ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:395 ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:460
+#: ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:483
+#, c-format
+msgid "Error while reading video DVD (%s)"
+msgstr "Gáp lái khi Äác ÄÄa DVD phim (%s)"
+
+#: ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:402
+msgid "Copying video DVD"
+msgstr "Äang chÃp DVD hÃnh"
+
+#: ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:695
+msgid "Copies CSS encrypted video DVDs to a disc image"
+msgstr "ChÃp DVD hÃnh mà hoà báng CSS ra ánh ÄÄa"
+
+#: ../plugins/growisofs/burn-dvd-rw-format.c:190
+msgid "Blanks and formats rewritable DVDs and BDs"
+msgstr "Xoà tráng và Äinh dáng ÄÄa DVD và BD ghi lái ÄÆác"
+
+#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:753
+msgid "Burns and blanks DVDs and BDs"
+msgstr "Ghi và xoà tráng ÄÄa DVD và BD"
+
+#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:924
+msgid "Allow DAO use"
+msgstr "Cho phÃp dÃng DAO"
+
+#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs-common.h:38
+msgid "growisofs burning suite"
+msgstr "bá ghi ÄÄa growisofs"
+
+#: ../plugins/libburnia/burn-libburn.c:242
+#: ../plugins/libburnia/burn-libburn.c:250
+#, c-format
+msgid "libburn track could not be created"
+msgstr "KhÃng táo ÄÆác rÃnh libburn"
+
+#: ../plugins/libburnia/burn-libburn-common.c:158
+#, c-format
+msgid "libburn library could not be initialized"
+msgstr "ThÆ vián phán mám libburn khÃng khái Äáng ÄÆác"
+
+#: ../plugins/libburnia/burn-libburn-common.c:173
+#, c-format
+msgid "The drive address could not be retrieved"
+msgstr "KhÃng thá láy Äáa chá á ÄÄa"
+
+#: ../plugins/libburnia/burn-libburn-common.c:418
+#, c-format
+msgid "Writing track %02i"
+msgstr "Äang ghi rÃnh %02i"
+
+#: ../plugins/libburnia/burn-libburnia.h:38
+msgid "libburnia burning suite"
+msgstr "bá ghi ÄÄa libburnia"
+
+#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:222
+#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:291
+#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:571
+#, c-format
+msgid "Volume could not be created"
+msgstr "KhÃng thá táo khái tin"
+
+#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:345
+#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:893
+#, c-format
+msgid "libisofs could not be initialized."
+msgstr "libisofs khÃng khái Äáng ÄÆác."
+
+#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:485
+#, c-format
+msgid "Read options could not be created"
+msgstr "KhÃng thá táo tuá chán Äác"
+
+#. Translators: %s is the path
+#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:684
+#, c-format
+msgid "No parent could be found in the tree for the path \"%s\""
+msgstr "KhÃng tÃm tháy mác cáp trÃn trong cÃy cho ÄÆáng dán  %s Â"
+
+#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:744
+#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:811
+#, c-format
+msgid "libisofs reported an error while creating directory \"%s\""
+msgstr "libisofs thÃng bÃo lái trong khi táo ra thÆ mác \"%s\""
+
+#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:759
+#, c-format
 msgid ""
-"Should brasero replace symbolic links by their target files in the project. "
-"Set to true, brasero will replace symbolic links."
+"libisofs reported an error while adding contents to directory \"%s\" (%x)"
 msgstr ""
-"Liáu brasero cà phái thay thá nháng siÃu liÃn kát mám báng nháng táp tin Äái "
-"tÆáng trong dá Ãn hay khÃng. Náu chán True, brasero sá thay thá."
+"libisofs thÃng bÃo lái trong khi bá sung nái dung cho thÆ mác \"%s\" (%x)"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:19
-msgid "The last browsed folder while looking for images to burn"
-msgstr "ThÆ mác duyát ánh ÄÄa cán ghi lán cuái"
+#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:782
+#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:798
+#, c-format
+msgid "libisofs reported an error while adding file at path \"%s\""
+msgstr "libisofs thÃng bÃo lái trong khi bá sung táp tin tái ÄÆáng dán \"%s\""
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:20
-msgid "The priority value for the plugin"
-msgstr "Già trá Äá Æu tiÃn cáa phán bá sung"
+#: ../plugins/local-track/burn-local-image.c:260
+msgid "Copying checksum file"
+msgstr "Äang sao chÃp táp tin táng kiám"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:21
-msgid "The speed to be used"
-msgstr "Tát Äá cán dÃng"
+#: ../plugins/local-track/burn-local-image.c:527
+#: ../plugins/local-track/burn-uri.c:326
+msgid "Copying files locally"
+msgstr "Äang sao chÃp các bá cÃc táp tin"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:22
-msgid "The type of checksum used for files"
-msgstr "Kiáu checksum (kiám tra toÃn ván) cho táp tin"
+#. Translators: this is the name of the plugin
+#. * which will be translated only when it needs
+#. * displaying.
+#: ../plugins/local-track/burn-local-image.c:909
+msgid "File Downloader"
+msgstr "Bá tái vá táp tin"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:23
-msgid "The type of checksum used for images"
-msgstr "Äang táo checksum (mà kiám tra toÃn ván) cho táp tin ánh"
+#: ../plugins/local-track/burn-local-image.c:910
+msgid "Allows files not stored locally to be burned"
+msgstr "Cho phÃp ghi nháng táp tin khÃng lÆu trÃn mÃy tÃnh"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:24
-msgid ""
-"This value represents the burning flags that were used in such a context the "
-"last time."
-msgstr "Cá ghi ÄÄa dÃng lán cuái trong cÃng hoÃn cánh."
+#: ../plugins/local-track/burn-uri.c:207 ../plugins/local-track/burn-uri.c:297
+#: ../plugins/local-track/burn-uri.c:472
+#, c-format
+msgid "Impossible to retrieve local file path"
+msgstr "KhÃng thá láy ÄÆáng dán táp tin các bá"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:25
+#: ../plugins/local-track/burn-uri.c:748
 msgid ""
-"This value represents the speed that was used in such a context the last "
-"time."
-msgstr "Tát Äá dÃng lán cuái trong cÃng hoÃn cánh."
+"Allows files added to the \"CD/DVD Creator Folder\" in Nautilus to be burned"
+msgstr ""
+"Cho phÃp bá sung táp tin vÃo \"ThÆ mác Táo CD/DVD\" cáa Nautilus Äá ghi"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:26
-msgid "Used in conjunction with the \"-immed\" flag with cdrecord"
-msgstr "DÃng chung vái tuá chán \"-immed\" cáa cdrecord"
+#. Translators: This message is sent
+#. * when brasero could not link together
+#. * two gstreamer plugins so that one
+#. * sends its data to the second for further
+#. * processing. This data transmission is
+#. * done through a pad. Maybe this is a bit
+#. * too technical and should be removed?
+#: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:199
+#: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:260
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:318
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:356
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:553
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:663
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:694
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:715
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:189 ../plugins/transcode/burn-vob.c:395
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:555 ../plugins/transcode/burn-vob.c:688
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1052 ../plugins/transcode/burn-vob.c:1128
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1179
+#, c-format
+msgid "Impossible to link plugin pads"
+msgstr "KhÃng thá liÃn kát cÃc vÃng Äám phán bá sung"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:27
-msgid "Used in conjunction with the \"-immed\" flag with cdrecord."
-msgstr "DÃng chung vái tuá chán \"-immed\" cáa cdrecord"
+#: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:554
+msgid "Normalizing tracks"
+msgstr "Äang chuán hoà cÃc rÃnh"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:28
-msgid ""
-"When several plugins are available for the same task, this value is used to "
-"determine which plugin should be given priority. 0 means the plugin's native "
-"priority is used. A positive value overrides the plugin's native priority. A "
-"negative value disables the plugin."
+#: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:644
+msgid "Normalization"
+msgstr "Chuán hoÃ"
+
+#: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:645
+msgid "Sets consistent sound levels between tracks"
+msgstr "án Äánh mác Äá Ãm thanh giáa cÃc rÃnh bÃi nhác"
+
+#. Translators: %s is the string error from errno
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1086
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1274
+#, c-format
+msgid "Error while padding file (%s)"
+msgstr "Gáp lái khi Äám lÃt táp tin (%s)"
+
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1350
+msgid "Error while getting duration"
+msgstr "Gáp lái khi láy khoáng thái gian"
+
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1499
+#, c-format
+msgid "Analysing \"%s\""
+msgstr "Äang phÃn tÃch  %s Â"
+
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1536
+#, c-format
+msgid "Transcoding \"%s\""
+msgstr "Äang chuyán Äái báng mà cáa  %s Â"
+
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1773
+msgid "Converts any song file into a format suitable for audio CDs"
 msgstr ""
-"Khi cà vÃi phán bá sung cho cÃng cÃng viác, già trá nÃy giÃp xÃc Äánh Äá Æu "
-"tiÃn, 0 là Æu tiÃn bÃnh thÆáng. Già trá dÆÆng sá ghi Äà Äá Æu tiÃn bÃnh "
-"thÆáng. Già trá Ãm tát phán bá sung."
+"Chuyán bát ká táp tin bÃi hÃt sang mát Äánh dáng thÃch háp cho ÄÄa CD nhác"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:29
-msgid "Whether to display file preview. Set to true to use it."
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1264
+msgid "Converting video file to MPEG2"
+msgstr "Äang chuyán Äái táp tin phim sang MPEG2"
+
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1367
+msgid "Converts any video file into a format suitable for video DVDs"
 msgstr ""
-"Cà hián thá à xem thá táp tin hay khÃng. Bát tÃy chán nÃy thà hián thá."
+"Chuyán bát ká táp tin bÃi hÃt sang mát Äánh dáng thÃch háp cho ÄÄa DVD hÃnh"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:30
-msgid "Whether to use the \"--driver generic-mmc-raw\" flag with cdrdao"
+#: ../plugins/vcdimager/burn-vcdimager.c:478
+msgid "Creates disc images suitable for SVCDs"
+msgstr "Táo ra cÃc ánh ÄÄa thÃch háp cho ÄÄa SVCD"
+
+#: ../src/brasero-app.c:124
+msgid "_Project"
+msgstr "_Dá Ãn"
+
+#: ../src/brasero-app.c:125
+msgid "_View"
+msgstr "_Xem"
+
+#: ../src/brasero-app.c:126
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Sáa"
+
+#: ../src/brasero-app.c:127
+msgid "_Tools"
+msgstr "_CÃng cá"
+
+#: ../src/brasero-app.c:129
+msgid "_Help"
+msgstr "Trá _giÃp"
+
+#: ../src/brasero-app.c:131
+msgid "P_lugins"
+msgstr "Phán _bá sung"
+
+#: ../src/brasero-app.c:132
+msgid "Choose plugins for Brasero"
+msgstr "Chán plugins cho Brasero"
+
+#: ../src/brasero-app.c:134
+msgid "E_ject"
+msgstr "Äáy r_a"
+
+#: ../src/brasero-app.c:135
+msgid "Eject a disc"
+msgstr "Äáy ÄÄa ra"
+
+#: ../src/brasero-app.c:137
+msgid "_Blankâ"
+msgstr "_Xoà trángâ"
+
+#: ../src/brasero-app.c:138
+msgid "Blank a disc"
+msgstr "Xoà mát ÄÄa"
+
+#: ../src/brasero-app.c:140
+msgid "_Check Integrityâ"
+msgstr "_Kiám tra toÃn vánâ"
+
+#: ../src/brasero-app.c:141
+msgid "Check data integrity of disc"
+msgstr "Kiám tra tÃnh nguyÃn ván dá liáu cáa ÄÄa"
+
+#: ../src/brasero-app.c:144
+msgid "Quit Brasero"
+msgstr "ThoÃt Brasero"
+
+#: ../src/brasero-app.c:146
+msgid "_Contents"
+msgstr "Má_c lác"
+
+#: ../src/brasero-app.c:146
+msgid "Display help"
+msgstr "Hián thá trá giÃp"
+
+#: ../src/brasero-app.c:149
+msgid "About"
+msgstr "Giái thiáu"
+
+#: ../src/brasero-app.c:421 ../src/brasero-app.c:2065
+msgid "Disc Burner"
+msgstr "CÃng cá chÃp ra ÄÄa"
+
+#: ../src/brasero-app.c:787 ../src/brasero-app.c:820 ../src/brasero-app.c:1449
+msgid "Error while loading the project"
+msgstr "Gáp loxi khi Äang náp dá Ãn"
+
+#: ../src/brasero-app.c:829 ../src/brasero-app.c:858 ../src/brasero-app.c:918
+#: ../src/brasero-project.c:1274
+msgid "Please add files to the project."
+msgstr "HÃy thÃm táp tin vÃo dá Ãn."
+
+#: ../src/brasero-app.c:830 ../src/brasero-app.c:859 ../src/brasero-app.c:919
+msgid "The project is empty"
+msgstr "Dá Ãn ván tráng."
+
+#: ../src/brasero-app.c:1174
+msgid ""
+"Brasero is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
+"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
+"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
+"version."
 msgstr ""
-"Liáu cà dÃng tuá chán \"--driver generic-mmc-raw\" vái cdrdao hay khÃng"
+"Brasero là phán mám tá do; bán cà quyán phÃt hÃnh lái nà vÃ/hoác sáa Äái nà "
+"vái Äiáu kián cáa Giáy PhÃp CÃng Cáng GNU nhÆ ÄÆác xuát bán bái Tá Chác Phán "
+"Mám Tá Do; hoác phiÃn bán 2 cáa Giáy PhÃp nÃy, hoác (tÃy chán) bát ká phiÃn "
+"bán sau nÃo."
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:31
+#: ../src/brasero-app.c:1179
 msgid ""
-"Whether to use the \"--driver generic-mmc-raw\" flag with cdrdao. Set to "
-"True, brasero will use it; it may be a workaround for some drives/setups."
+"Brasero is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
+"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
+"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
+"details."
 msgstr ""
-"Liáu cà dÃng tuá chán \"--driver generic-mmc-raw\" vái cdrdao hay khÃng. Náu "
-"chán True, brasero sá dÃng; ÄÃy là mát thá thuát cà thá dÃng cho mát sá loái "
-"á ÄÄa/cáu hÃnh."
+"Brasero ÄÆác phÃt hÃnh và mong muán nà cà Ãch, nhÆng KHÃNG Cà BáO HÃNH Gà "
+"Cá, THáM CHÃ KHÃNG CÃ BáO ÄáM ÄÆáC NGá Ã KHá NÄNG BÃN HAY KHá NÄNG LÃM ÄÆáC "
+"VIáC DáT KHOÃT. Xem Giáy PhÃp CÃng Cáng GNU Äá biát thÃm chi tiát."
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:32
+#: ../src/brasero-app.c:1184
 msgid ""
-"Whether to use the \"-immed\" flag with cdrecord. Use with caution (set to "
-"true) as it's only a workaround for some drives/setups."
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"Brasero; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
+"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
 msgstr ""
-"Liáu cà dÃng tuá chán \"-immed\" vái cdrecord hay khÃng. Cán thán khi dÃng "
-"(khi chán True) do ÄÃy chá là mát thá thuát cán dáng cho mát sá loái á ÄÄa/"
-"cáu hÃnh."
+"Bán ÄÃ nhán mát bán sao cáa Giáy PhÃp CÃng Cáng GNU cÃng vái %s; náu khÃng, "
+"hÃy viát thÆ cho Tá Chác Phán Mám Tá Do,\n"
+"Free Software Foundation, Inc.,\n"
+"51 Franklin Street, Fifth Floor,\n"
+"Boston, MA 02110-1301, USA (Má)."
+
+#: ../src/brasero-app.c:1196
+msgid "A simple to use CD/DVD burning application for GNOME"
+msgstr "Mát áng dáng chÃp ra ÄÄa CD/DVD dá dÃng cho GNOME"
+
+#: ../src/brasero-app.c:1213
+msgid "Brasero Homepage"
+msgstr "Trang chá Brasero"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:33
-msgid "Whether to use the \"-use-the-force-luke=dao\" flag with growisofs"
-msgstr ""
-"Liáu cà dÃng tuá chán \"-use-the-force-luke=dao\" vái growisofs hay khÃng"
+#. Translators: This is a special message that shouldn't be translated
+#. * literally. It is used in the about box to give credits to
+#. * the translators.
+#. * Thus, you should translate it to your name and email address.
+#. * You should also include other translators who have contributed to
+#. * this translation; in that case, please write each of them on a separate
+#. * line seperated by newlines (\n).
+#.
+#: ../src/brasero-app.c:1225
+msgid "translator-credits"
+msgstr "NhÃm Viát hÃa GNOME <gnomevi-list lists sourceforge net>"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:34
-msgid ""
-"Whether to use the \"-use-the-force-luke=dao\" flag with growisofs. Set to "
-"false, brasero won't use it; it may be a workaround for some drives/setups."
-msgstr ""
-"Liáu cà dÃng tuá chán \"-use-the-force-luke=dao\" vái growisofs hay khÃng. "
-"Náu chán False, brasero sá khÃng dÃng; ÄÃy là mát thá thuát cà thá dÃng cho "
-"mát sá loái á ÄÄa/cáu hÃnh."
+#: ../src/brasero-app.c:1447
+#, c-format
+msgid "The project \"%s\" does not exist"
+msgstr "Dá Ãn  %s  khÃng tán tái"
 
-#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:35
-msgid "White list of additional plugins to use"
-msgstr "Danh sÃch cÃc phán bá sung thÃm cán dÃng"
+#: ../src/brasero-app.c:1731 ../src/brasero-app.c:1737
+msgid "_Recent Projects"
+msgstr "Dá Ãn _váa má"
 
-#: ../data/mime/brasero.xml.in.h:1
-msgid "Brasero project file"
-msgstr "Táp tin dá Ãn Brasero"
+#: ../src/brasero-app.c:1732
+msgid "Display the projects recently opened"
+msgstr "Hián thá cÃc dá Ãn váa má"
 
 #: ../src/brasero-audio-disc.c:155 ../src/brasero-data-disc.c:122
 #: ../src/brasero-video-disc.c:100
@@ -2912,72 +3438,72 @@ msgstr "Tám dáng"
 msgid "Split"
 msgstr "Xá"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:417
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:418
 msgid "Track"
 msgstr "RÃnh"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:457 ../src/brasero-video-disc.c:1204
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:458 ../src/brasero-video-disc.c:1206
 msgid "Title"
 msgstr "TÃn bÃi"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:479
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:480
 msgid "Artist"
 msgstr "Nghá sÄ"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:487 ../src/brasero-playlist.c:771
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:488 ../src/brasero-playlist.c:772
 #: ../src/brasero-split-dialog.c:1219
 msgid "Length"
 msgstr "DÃi"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:584
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:585
 msgid "The track will be padded at its end."
 msgstr "RÃnh nÃy sá ÄÆác Äám lÃt á kát thÃc."
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:585
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:586
 msgid "The track is shorter than 6 seconds"
 msgstr "RÃnh nÃy ngán hÆn 6 giÃy"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:645
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:646
 msgid "Make sure the appropriate codec is installed"
 msgstr "Kiám tra xem codec thÃch háp ÄÃ ÄÆác cÃi Äát"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:661
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:662
 #, c-format
 msgid "Do you want to add \"%s\", which is a video file?"
 msgstr "Bán cà muán bá sung \"%s\", là mát táp tin phim, khÃng?"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:670
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:671
 msgid ""
 "This file is a video and therefore only the audio part can be written to the "
 "disc."
 msgstr "Táp tin nÃy là mát phim thà chá phán Ãm thanh cà thá ÄÆác ghi vÃo ÄÄa."
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:673
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:674
 msgid "_Discard File"
 msgstr "_Huá táp tin"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:676
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:677
 msgid "_Add File"
 msgstr "ThÃ_m táp tin"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:747
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:748
 msgid "Do you want to search for audio files inside the directory?"
 msgstr "Muán quÃt thÆ mác nÃy tÃm táp tin Ãm thanh ?"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:757
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:758
 msgid "Search _Directory"
 msgstr "TÃm tr_ong thÆ mác"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:811 ../src/brasero-video-disc.c:395
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:812 ../src/brasero-video-disc.c:395
 #, c-format
 msgid "\"%s\" could not be opened."
 msgstr " %s  khÃng má ÄÆác."
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:856
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:857
 msgid "Do you want to create an audio CD with DTS tracks?"
 msgstr "Bán cà muán táo ra mát ÄÄa nhác dÃng rÃnh DTS khÃng?"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:857
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:858
 msgid ""
 "Some of the selected songs are suitable for creating DTS tracks.\n"
 "This type of audio CD track provides a higher quality of sound but can only "
@@ -2990,212 +3516,159 @@ msgstr ""
 "Chà Ã: Náu bán Äáng Ã, quà trÃnh chuán hoà sá khÃng Ãp dáng cho nháng rÃnh "
 "ÄÃ."
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:866
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:867
 msgid "Create _Regular Tracks"
 msgstr "Táo _rÃnh thÆáng"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:868
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:869
 msgid "Click here to burn all songs as regular tracks"
 msgstr "Nhán vÃo ÄÃy Äá ghi tát cá cÃc bÃi theo dáng rÃnh thÆáng"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:871
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:872
 msgid "Create _DTS Tracks"
 msgstr "Táo ra rÃnh _DTS"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:873
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:874
 msgid "Click here to burn all suitable songs as DTS tracks"
 msgstr "Nhán vÃo ÄÃy Äá ghi tát cá cÃc bÃi hÃt thÃch háp theo dáng rÃnh DTS"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:1289
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:1290
 msgid "Select one song only please."
 msgstr "Chá hÃy chán mái bÃi hÃt riÃng lá."
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:1290
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:1291
 msgid "Impossible to split more than one song at a time"
 msgstr "Chá cà thá xá mái lán mát bÃi hÃt"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:222
-msgid "Error while blanking."
-msgstr "Gáp lái trong khi Äá tráng."
-
-#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:227
-#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:272
-msgid "Blank _Again"
-msgstr "Äá _lái tráng"
-
-#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:244
-msgid "Unknown error."
-msgstr "Lái khÃng rÃ."
-
-#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:264
-#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:288
-msgid "The disc was successfully blanked."
-msgstr "ÄÄa ÄÃ ÄÆác Äá tráng."
-
-#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:270
-msgid "The disc is ready for use."
-msgstr "ÄÄa sán sÃng sá dáng."
+#: ../src/brasero-cli.c:70
+msgid "Open the specified project"
+msgstr "Má dá Ãn chá Äánh"
 
-#. Translators: This is a verb, an action
-#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:371
-msgid "_Blank"
-msgstr "Äá t_ráng"
+#: ../src/brasero-cli.c:71
+msgid "PROJECT"
+msgstr "Dá ÃN"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:402
-msgid "_Fast blanking"
-msgstr "Äá tráng nh_anh"
+#: ../src/brasero-cli.c:76
+msgid "Open the specified playlist as an audio project"
+msgstr "Má danh mác nhác chá Äánh dÆái dáng mát dá Ãn Ãm thanh"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:403
-msgid "Activate fast blanking, as opposed to a longer, thorough blanking"
-msgstr "Bát chác nÄng xoà nhanh, thay mà xoà chám và ká lÆáng hÆn"
+#: ../src/brasero-cli.c:77
+msgid "PLAYLIST"
+msgstr "DANH MáC PHÃT"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:433
-msgid "Disc Blanking"
-msgstr "Äá tráng ÄÄa"
+#: ../src/brasero-cli.c:82
+msgid "Set the drive to be used for burning"
+msgstr "XÃc Äánh á phái dÃng Äá ghi ÄÄa"
 
-#: ../src/brasero-playlist.c:390
-#, c-format
-msgid "Error parsing playlist \"%s\"."
-msgstr "Gáp lái khi phÃn tÃch cà phÃp cáa danh mác nhác  %s Â."
+#: ../src/brasero-cli.c:83
+msgid "DEVICE PATH"
+msgstr "ÄÆáNG DáN CáA THIáT Bá"
 
-#: ../src/brasero-playlist.c:393 ../src/brasero-data-disc.c:214
-#: ../src/brasero-project.c:2614 ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:166
-#: ../src/brasero-eject-dialog.c:100
-msgid "An unknown error occurred"
-msgstr "ÄÃ gáp lái khÃng xÃc Äánh"
+#: ../src/brasero-cli.c:86
+msgid "Create an image file instead of burning"
+msgstr "Táo ra mát táp tin ánh ÄÄa thay mà ghi ra ÄÄa"
 
-#. Translators: %d is the number of songs
-#: ../src/brasero-playlist.c:499
-#, c-format
-msgid "%d song"
-msgid_plural "%d songs"
-msgstr[0] "%d bÃi hÃt"
+#: ../src/brasero-cli.c:90
+msgid "Open an audio project adding the URIs given on the command line"
+msgstr ""
+"Má mát dá Ãn kiáu Ãm thanh, cÅng thÃm cÃc Äáa chá URI ÄÆa ra trÃn dÃng lánh"
 
-#: ../src/brasero-playlist.c:584
-msgid "Select Playlist"
-msgstr "Chán danh mác nhác"
+#: ../src/brasero-cli.c:94
+msgid "Open a data project adding the URIs given on the command line"
+msgstr ""
+"Má mát dá Ãn kiáu dá liáu, cÅng thÃm cÃc Äáa chá URI ÄÆa ra trÃn dÃng lánh"
 
-#: ../src/brasero-playlist.c:750
-msgid "Playlists"
-msgstr "Danh mác nhác"
+#: ../src/brasero-cli.c:98
+msgid "Copy a disc"
+msgstr "Sao chÃp mát ÄÄa"
 
-#: ../src/brasero-playlist.c:761
-msgid "Number of Songs"
-msgstr "Sá bÃi hÃt"
+#: ../src/brasero-cli.c:99 ../src/brasero-cli.c:119 ../src/brasero-cli.c:123
+msgid "PATH TO DEVICE"
+msgstr "ÄÆáNG DáN ÄáN THIáT Bá"
 
-#: ../src/brasero-playlist.c:781
-msgid "Genre"
-msgstr "Thá loái"
+#: ../src/brasero-cli.c:102
+msgid "Cover to use"
+msgstr "BÃa cán dÃng"
 
-#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:62
-msgid "Plugin"
-msgstr "Phán bá sung"
+#: ../src/brasero-cli.c:103
+msgid "PATH TO COVER"
+msgstr "ÄÆáNG DáN ÄáN BÃA"
 
-#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:63
-msgid "Enabled"
-msgstr "ÄÃ bát"
+#: ../src/brasero-cli.c:106
+msgid "Open a video project adding the URIs given on the command line"
+msgstr ""
+"Má mát dá Ãn kiáu phim, cÅng thÃm cÃc Äáa chá URI ÄÆa ra trÃn dÃng lánh"
 
-#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:143
-#, c-format
-msgid "Copyright %s"
-msgstr "TÃc quyán %s"
+#: ../src/brasero-cli.c:110
+msgid "URI of an image file to burn (autodetected)"
+msgstr "Äáa chá URI cáa ánh ÄÄa Äá ghi (tá phÃt hián)"
 
-#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:579
-#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:966
-msgid "_About"
-msgstr "G_iái thiáu"
+#: ../src/brasero-cli.c:111
+msgid "PATH TO IMAGE"
+msgstr "ÄÆáNG DáN CáA áNH ÄÄA"
 
-#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:587
-#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:972
-msgid "C_onfigure"
-msgstr "Cá_u hÃnh"
+#: ../src/brasero-cli.c:114
+msgid "Force Brasero to display the project selection page"
+msgstr "Buác trÃnh Brasero hián thá trang láa chán dá Ãn"
 
-#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:597
-msgid "A_ctivate"
-msgstr "KÃ_ch hoát"
+#: ../src/brasero-cli.c:118
+msgid "Open the blank disc dialog"
+msgstr "Má háp thoái Äá tráng ÄÄa"
 
-#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:609
-msgid "Ac_tivate All"
-msgstr "KÃch hoá_t tát cá"
+#: ../src/brasero-cli.c:122
+msgid "Open the check disc dialog"
+msgstr "Má háp thoái kiám tra ÄÄa"
 
-#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:614
-msgid "_Deactivate All"
-msgstr "Tát tát _cá"
+#: ../src/brasero-cli.c:126
+msgid "Burn the contents of the burn:// URI"
+msgstr "Ghi ÄÄa nái dung cáa URI burn://"
 
-#. Use the translated name for the plugin.
-#: ../src/brasero-plugin-option.c:258
-#, c-format
-msgid "Options for plugin %s"
-msgstr "TÃy chán vá phán bá sung %s"
+#: ../src/brasero-cli.c:130
+msgid "Start burning immediately."
+msgstr "Ghi ngay láp tác."
 
-#: ../src/brasero-song-properties.c:177
-msgid "Title:"
-msgstr "Táa Äá:"
+#: ../src/brasero-cli.c:134
+msgid "Don't connect to an already-running instance"
+msgstr "KhÃng kát nái tián trÃnh ÄÃ cháy"
 
-#: ../src/brasero-song-properties.c:187 ../src/brasero-song-properties.c:199
-#: ../src/brasero-song-properties.c:211 ../src/brasero-multi-song-props.c:211
-#: ../src/brasero-multi-song-props.c:252 ../src/brasero-multi-song-props.c:273
+#: ../src/brasero-cli.c:138
 msgid ""
-"This information will be written to the disc using CD-Text technology. It "
-"can be read and displayed by some audio CD players."
+"Burn the specified project and remove it.\n"
+"This option is mainly useful for integration with other applications."
 msgstr ""
-"ThÃng tin nÃy sá ghi ra ÄÄa dÃng ká thuát CD-Text. Mát sá mÃy chÆi CD nhác "
-"cà khá nÄng hián thi cÃc thÃng tin ÄÃ."
-
-#: ../src/brasero-song-properties.c:189 ../src/brasero-multi-song-props.c:242
-msgid "Artist:"
-msgstr "Nghá sÄ:"
-
-#: ../src/brasero-song-properties.c:201 ../src/brasero-multi-song-props.c:263
-msgid "Composer:"
-msgstr "NgÆái soán:"
-
-#: ../src/brasero-song-properties.c:235
-msgid "Song start:"
-msgstr "Äáu bÃi:"
-
-#: ../src/brasero-song-properties.c:241
-msgid "Song end:"
-msgstr "Cuái bÃi:"
-
-#: ../src/brasero-song-properties.c:247 ../src/brasero-multi-song-props.c:317
-msgid "Pause length:"
-msgstr "Khoáng tám dáng:"
-
-#: ../src/brasero-song-properties.c:256 ../src/brasero-multi-song-props.c:328
-msgid "Gives the length of the pause that should follow the track"
-msgstr "Ghi rà khoáng thái gian trong Äà cán tám dáng sau khi phÃt rÃnh ÄÃ"
-
-#: ../src/brasero-song-properties.c:258
-msgid "Track length:"
-msgstr "Bá dÃi rÃnh:"
-
-#: ../src/brasero-song-properties.c:287 ../src/brasero-multi-song-props.c:345
-msgid "Song Information"
-msgstr "ThÃng tin vá bÃi"
+"Ghi dá Ãn ÄÃ chán, sau ÄÃ thÃo bá.\n"
+"Láa chán nÃy chá yáu khi muán tÃch háp vái nháng áng dáng khÃc."
 
-#: ../src/brasero-song-properties.c:372
-#, c-format
-msgid "Song information for track %02i"
-msgstr "ThÃng tin vá bÃi trÃn rÃnh %02i"
+#: ../src/brasero-cli.c:139
+msgid "PATH"
+msgstr "ÄÆáNG DáN"
 
-#. *
-#. * Translators: this is the position being played in a stream. The
-#. * first %s is the position and the second %s is the whole length of
-#. * the stream. I chose to make that translatable in case some languages
-#. * don't allow the "/"
-#: ../src/brasero-song-control.c:99
+#. Translators: the xid is a number identifying each window in the X11
+#. * world (not Windows, MacOS X). The following sentence says that
+#. * brasero will be set to be always on top of the window identified by
+#. * xid. In other words, the window with the given xid will become brasero
+#. * parent as if brasero was a dialog for the parent application
+#: ../src/brasero-cli.c:147
+msgid "The XID of the parent window"
+msgstr "XID cáa cáa sá cha"
+
+#. Translators: %s is the path of drive
+#: ../src/brasero-cli.c:204
 #, c-format
-msgid "%s / %s"
-msgstr "%s / %s"
+msgid "\"%s\" cannot write."
+msgstr "\"%s\" khÃng ghi ÄÆác."
 
-#: ../src/brasero-song-control.c:528
-msgid "No file"
-msgstr "KhÃng cà táp tin"
+#: ../src/brasero-cli.c:206 ../src/brasero-cli.c:220
+msgid "Wrong command line option."
+msgstr "Tuá chán sai trong dÃng lánh."
 
-#: ../src/brasero-song-control.c:563
-msgid "Start and stop playing"
-msgstr "PhÃt và dáng phÃt"
+#: ../src/brasero-cli.c:297
+msgid "Incompatible command line options used."
+msgstr "DÃng cÃc tuá chán dÃng lánh khÃng tÆÆng thÃch vái nhau."
+
+#: ../src/brasero-cli.c:298
+msgid "Only one option can be given at a time"
+msgstr "Chá cà thá ÄÆa ra mái lán mát tuá chán"
 
 #: ../src/brasero-data-disc.c:125
 msgid "R_enameâ"
@@ -3265,28 +3738,6 @@ msgstr "Nà là mát liÃn kát tÆáng trÆng Äá quy."
 msgid "It does not exist at the specified location"
 msgstr "Nà khÃng tán tái á vá trà chá Äánh"
 
-#: ../src/brasero-data-disc.c:729
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:330
-msgid "Should files be renamed to be fully Windows-compatible?"
-msgstr ""
-"CÃ nÃn thay Äái tÃn cáa mái táp tin Äá tÆÆng thÃch hoÃn toÃn vái Windows "
-"khÃng?"
-
-#: ../src/brasero-data-disc.c:735
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:341
-msgid "Those names should be changed and truncated to 64 characters."
-msgstr "Mái tÃn nÃn bá thay Äái và cát ngán thÃnh 64 kà tá."
-
-#: ../src/brasero-data-disc.c:737
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:349
-msgid "_Rename for Full Windows Compatibility"
-msgstr "Tha_y tÃn Äá tÆÆng thÃch Äáy Äá vái Windows"
-
-#: ../src/brasero-data-disc.c:738
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:346
-msgid "_Disable Full Windows Compatibility"
-msgstr "_Tát tÃnh tÆÆng thÃch Windows Äáy Äá"
-
 #. Translators: %s is the name of the file
 #: ../src/brasero-data-disc.c:771
 #, c-format
@@ -3319,7 +3770,7 @@ msgstr "_Giá lái"
 #. * existed in the project with a new one with the same name.
 #. * Replace is a verb
 #. Translators: this is a verb
-#: ../src/brasero-data-disc.c:792 ../src/brasero-rename.c:383
+#: ../src/brasero-data-disc.c:792 ../src/brasero-rename.c:385
 msgid "_Replace"
 msgstr "Tha_y thá"
 
@@ -3330,67 +3781,6 @@ msgstr "Tha_y thá"
 msgid "Al_ways Replace"
 msgstr "LuÃn th_ay thá"
 
-#: ../src/brasero-data-disc.c:826
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:271
-#, c-format
-msgid ""
-"Do you really want to add \"%s\" to the selection and use the third version "
-"of the ISO9660 standard to support it?"
-msgstr ""
-"Bán cà thát sá muán bá sung \"%s\" vÃo sá láa chán và dÃng chuán ISO9660 "
-"phiÃn bán 3 Äá há trá khÃng?"
-
-#: ../src/brasero-data-disc.c:835
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:290
-msgid ""
-"The size of the file is over 2 GiB. Files larger than 2 GiB are not "
-"supported by the ISO9660 standard in its first and second versions (the most "
-"widespread ones).\n"
-"It is recommended to use the third version of the ISO9660 standard, which is "
-"supported by most operating systems, including Linux and all versions of "
-"Windowsâ.\n"
-"However, Mac OS X cannot read images created with version 3 of the ISO9660 "
-"standard."
-msgstr ""
-"Táp tin nÃy cà kÃch cá hÆn 2 GiB. Táp tin lán hÆn 2 GiB khÃng phái ÄÆác há "
-"trá bái tiÃu chuán ISO9660 trong phiÃn bán 1 và 2 (hai phiÃn bán phá bián "
-"nhát).\n"
-"KhuyÃn bán sá dáng tiÃu chuán ISO9660 phiÃn bán 3 mà ÄÆác há trá bái háu hát "
-"cÃc há Äiáu hÃnh, gám cà Linux và tát cá cÃc phiÃn bán Windows.\n"
-"Tiác là Mac OSX chÆa cà khá nÄng Äác ánh ÄÆác táo báng tiÃu chuán ISO9660 "
-"phiÃn bán 3."
-
-#: ../src/brasero-data-disc.c:839 ../src/brasero-data-disc.c:883
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:232
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:294
-msgid "Ne_ver Add Such File"
-msgstr "KhÃng _bao giá bá sung loái táp tin nÃy"
-
-#: ../src/brasero-data-disc.c:840 ../src/brasero-data-disc.c:884
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:233
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:295
-msgid "Al_ways Add Such File"
-msgstr "LuÃn bá sung lo_ái táp tin nÃy"
-
-#: ../src/brasero-data-disc.c:870
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:209
-#, c-format
-msgid "Do you really want to add \"%s\" to the selection?"
-msgstr "Bán thác sá muán thÃm  %s  vÃo vÃng chán khÃng?"
-
-#: ../src/brasero-data-disc.c:879
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:228
-msgid ""
-"The children of this directory will have 7 parent directories.\n"
-"Brasero can create an image of such a file hierarchy and burn it but the "
-"disc may not be readable on all operating systems.\n"
-"Note: Such a file hierarchy is known to work on Linux."
-msgstr ""
-"CÃc mác con trong thÆ mác nÃy sá cà 7 thÆ mác cáp trÃn.\n"
-"TrÃnh Brasero cà khá nÄng táo mát ánh cáa há Äáng cáp nhÆ váy và chÃp nà ra; "
-"tuy nhiÃn, ÄÄa Äà cà thá khÃng Äác ÄÆác trÃn mái há Äiáu hÃnh.\n"
-"GHI CHà : há Äáng cáp táp tin nhÆ váy ÄÆác biát là hoát Äáng ÄÆác trÃn Linux."
-
 #. Translators: %s is a string describing the type of medium and the
 #. * drive it is in. It's a tooltip.
 #: ../src/brasero-data-disc.c:979
@@ -3403,1059 +3793,890 @@ msgstr "Nháp %s"
 #: ../src/brasero-data-disc.c:986
 #, c-format
 msgid "I_mport %s"
-msgstr "_Nháp %s"
-
-#. Translators: This is a verb. It's a toolbar button.
-#: ../src/brasero-data-disc.c:1016
-msgid "I_mport"
-msgstr "_Nháp"
-
-#. Translators: %s is the name of the volume to import
-#: ../src/brasero-data-disc.c:1098
-#, c-format
-msgid "Do you want to import the session from \"%s\"?"
-msgstr "Bán cà muán nháp phiÃn lÃm viác tá \"%s\" khÃng?"
-
-#: ../src/brasero-data-disc.c:1101
-msgid ""
-"That way, old files from previous sessions will be usable after burning."
-msgstr ""
-"Báng cÃch ÄÃ, táp tin cÅ tá cÃc buái háp cháy trÆác sá ván cÃn cà khá nÄng "
-"sá dáng sau khi chÃp ra."
-
-#: ../src/brasero-data-disc.c:1109
-msgid "I_mport Session"
-msgstr "_Nháp buái háp"
-
-#: ../src/brasero-data-disc.c:1111
-msgid "Click here to import its contents"
-msgstr "Nhán vÃo ÄÃy Äá nháp nái dung cáa nÃ"
-
-#: ../src/brasero-data-disc.c:1490
-msgid "Please wait while the project is loading."
-msgstr "HÃy Äái trong khi náp dá Ãn."
-
-#: ../src/brasero-data-disc.c:1500
-msgid "_Cancel Loading"
-msgstr "_ThÃi náp"
-
-#: ../src/brasero-data-disc.c:1502
-msgid "Cancel loading current project"
-msgstr "ThÃi tián trÃnh náp dá Ãn hián thái"
-
-#: ../src/brasero-data-disc.c:1903
-msgid "File Renaming"
-msgstr "Thay tÃn Táp tin"
-
-#: ../src/brasero-data-disc.c:1907
-msgid "_Rename"
-msgstr "Tha_y tÃn"
-
-#: ../src/brasero-data-disc.c:1913
-msgid "Renaming mode"
-msgstr "Chá Äá thay Äái tÃn táp tin"
-
-#: ../src/brasero-data-disc.c:2335 ../src/brasero-file-filtered.c:256
-msgid "Files"
-msgstr "Táp tin"
-
-#: ../src/brasero-data-disc.c:2349 ../src/brasero-video-disc.c:1222
-msgid "Size"
-msgstr "KÃch cá"
-
-#: ../src/brasero-data-disc.c:2363
-msgid "Description"
-msgstr "MÃ tá"
-
-#: ../src/brasero-data-disc.c:2379
-msgid "Space"
-msgstr "Sác cháa"
-
-#: ../src/brasero-file-chooser.c:357 ../src/brasero-project.c:2224
-msgid "Audio files"
-msgstr "Táp tin Ãm thanh"
-
-#: ../src/brasero-file-chooser.c:365 ../src/brasero-project.c:2233
-msgid "Movies"
-msgstr "Phim"
-
-#: ../src/brasero-layout.c:100
-msgid "P_review"
-msgstr "_Xem thá"
-
-#. Translators: this is an image, a picture, not a "Disc Image"
-#: ../src/brasero-layout.c:102
-msgid "Display video, audio and image preview"
-msgstr "Hián thá à xem thá phim, Ãm thanh và ánh"
-
-#: ../src/brasero-layout.c:106
-msgid "_Show Side Panel"
-msgstr "_Hián khung lá"
-
-#: ../src/brasero-layout.c:107
-msgid "Show a side pane along the project"
-msgstr "Hián thá mát khung lá bÃn cánh dá Ãn"
-
-#: ../src/brasero-layout.c:121
-msgid "_Horizontal Layout"
-msgstr "Bá trà _nám ngang"
-
-#: ../src/brasero-layout.c:122
-msgid "Set a horizontal layout"
-msgstr "Thiát láp sÆ Äá bá trà nám ngang"
-
-#: ../src/brasero-layout.c:124
-msgid "_Vertical Layout"
-msgstr "Bá trà nám _dác"
-
-#: ../src/brasero-layout.c:125
-msgid "Set a vertical layout"
-msgstr "Äát mát bá trà theo chiáu dác"
-
-#: ../src/brasero-layout.c:1180
-msgid "Click to close the side pane"
-msgstr "Nhán vÃo Äá ÄÃng khung lá"
-
-#: ../src/brasero-player.c:540
-#, c-format
-msgid "%i à %i pixels"
-msgstr "%i à %i Äiám ánh"
-
-#. No Preview view
-#: ../src/brasero-player.c:845
-msgid "No preview"
-msgstr "KhÃng xem thá"
-
-#: ../src/brasero-project.c:194
-msgid "Save current project"
-msgstr "LÆu dá Ãn hián thái"
-
-#: ../src/brasero-project.c:195
-msgid "Save _Asâ"
-msgstr "LÆu _dángâ"
-
-#: ../src/brasero-project.c:196
-msgid "Save current project to a different location"
-msgstr "LÆu dá Ãn hián thái vÃo mát vá trà khÃc"
-
-#: ../src/brasero-project.c:197
-msgid "_Add Files"
-msgstr "ThÃ_m táp tin"
-
-#: ../src/brasero-project.c:198
-msgid "Add files to the project"
-msgstr "ThÃm táp tin vÃo dá Ãn"
-
-#: ../src/brasero-project.c:199
-msgid "_Remove Files"
-msgstr "_Bá táp tin"
-
-#. Translators: "empty" is a verb here
-#: ../src/brasero-project.c:202 ../src/brasero-project.c:2306
-msgid "E_mpty Project"
-msgstr "Äá dá Ãn"
-
-#: ../src/brasero-project.c:203
-msgid "Remove all files from the project"
-msgstr "Gá bá khái dá Ãn tát cá cÃc táp tin"
-
-#: ../src/brasero-project.c:204 ../src/brasero-project.c:1082
-msgid "_Burnâ"
-msgstr "_Ghiâ"
+msgstr "_Nháp %s"
 
-#: ../src/brasero-project.c:205
-msgid "Burn the disc"
-msgstr "ChÃp ra ÄÄa"
+#. Translators: This is a verb. It's a toolbar button.
+#: ../src/brasero-data-disc.c:1016
+msgid "I_mport"
+msgstr "_Nháp"
 
-#: ../src/brasero-project.c:693
-msgid ""
-"To add files to this project click the \"Add\" button or drag files to this "
-"area"
-msgstr ""
-"Äá bá sung táp tin cho dá Ãn nÃy hÃy nhán vÃo nÃt \"Bá sung\" hoác kÃo thá "
-"nháng táp tin vÃo vÃng nÃy."
+#. Translators: %s is the name of the volume to import
+#: ../src/brasero-data-disc.c:1098
+#, c-format
+msgid "Do you want to import the session from \"%s\"?"
+msgstr "Bán cà muán nháp phiÃn lÃm viác tá \"%s\" khÃng?"
 
-#: ../src/brasero-project.c:695
+#: ../src/brasero-data-disc.c:1101
 msgid ""
-"To remove files select them then click on the \"Remove\" button or press "
-"\"Delete\" key"
+"That way, old files from previous sessions will be usable after burning."
 msgstr ""
-"Äá loái bá táp tin, hÃy chán chÃng trÆác khi nhán vÃo nÃt \"Loái bá\" hoác "
-"nhán vÃo phÃm \"Delete\""
-
-#: ../src/brasero-project.c:802
-#, c-format
-msgid "Estimated project size: %s"
-msgstr "Æác lÆáng kÃch thÆác dá Ãn: %s"
+"Báng cÃch ÄÃ, táp tin cÅ tá cÃc buái háp cháy trÆác sá ván cÃn cà khá nÄng "
+"sá dáng sau khi chÃp ra."
 
-#: ../src/brasero-project.c:948 ../src/brasero-project.c:964
-msgid "The project is too large for the disc even with the overburn option."
-msgstr "Dá Ãn quà lán Äá ghi ra ÄÄa, ngay cá vái chác nÄng ghi quà tái."
+#: ../src/brasero-data-disc.c:1109
+msgid "I_mport Session"
+msgstr "_Nháp buái háp"
 
-#: ../src/brasero-project.c:975
-msgid ""
-"The project is too large for the disc and you must remove files from it.\n"
-"You may want to use this option if you're using 90 or 100 min CD-R(W) which "
-"cannot be properly recognized and therefore needs the overburn option.\n"
-"Note: This option might cause failure."
-msgstr ""
-"Dá Ãn là quà lán Äá ghi ra ÄÄa, cho nÃn bán phái bá ra mát sá táp tin.\n"
-"Bán cà thá dÃng chác nÄng nÃy náu nhÆ bán Äang dÃng cÃc ÄÄa CD-R(W) cà dung "
-"lÆáng khai bÃo 90 hoác 100 phÃt mà khÃng ÄÆác nhán dáng ÄÃng nhÆ thá.\n"
-"Chà Ã: DÃng chác nÄng nÃy cà thá gÃy thát bái."
+#: ../src/brasero-data-disc.c:1111
+msgid "Click here to import its contents"
+msgstr "Nhán vÃo ÄÃy Äá nháp nái dung cáa nÃ"
 
-#: ../src/brasero-project.c:1094
-msgid "Start to burn the contents of the selection"
-msgstr "Bát Äáu chÃp ra nái dung cáa vÃng chán"
+#: ../src/brasero-data-disc.c:1490
+msgid "Please wait while the project is loading."
+msgstr "HÃy Äái trong khi náp dá Ãn."
 
-#: ../src/brasero-project.c:1263
-msgid "Please add songs to the project."
-msgstr "HÃy thÃm bÃi hÃt vÃo dá Ãn."
+#: ../src/brasero-data-disc.c:1500
+msgid "_Cancel Loading"
+msgstr "_ThÃi náp"
 
-#: ../src/brasero-project.c:1900 ../src/brasero-project.c:1935
-msgid "Do you really want to create a new project and discard the current one?"
-msgstr "Bán thác sá muán táo mát dá Ãn mái và háy dá Ãn hián thái khÃng?"
+#: ../src/brasero-data-disc.c:1502
+msgid "Cancel loading current project"
+msgstr "ThÃi tián trÃnh náp dá Ãn hián thái"
 
-#: ../src/brasero-project.c:1905
-msgid "If you choose to create a new empty project, all changes will be lost."
-msgstr "Náu bán chán khái Äáng mát dá Ãn mái, tát cá nháng thay Äái sá bá mát."
+#: ../src/brasero-data-disc.c:1903
+msgid "File Renaming"
+msgstr "Thay tÃn Táp tin"
 
-#: ../src/brasero-project.c:1908
-msgid "_Discard Changes"
-msgstr "_Háy thay Äái"
+#: ../src/brasero-data-disc.c:1907
+msgid "_Rename"
+msgstr "Tha_y tÃn"
 
-#: ../src/brasero-project.c:1916
-msgid "Do you want to discard the file selection or add it to the new project?"
-msgstr "Bán muán bá cÃc táp tin Äà chán hay bá sung chÃng nà vÃo dá Ãn mái?"
+#: ../src/brasero-data-disc.c:1913
+msgid "Renaming mode"
+msgstr "Chá Äá thay Äái tÃn táp tin"
 
-#: ../src/brasero-project.c:1921 ../src/brasero-project.c:1940
-msgid ""
-"If you choose to create a new empty project, the file selection will be "
-"discarded."
-msgstr ""
-"Náu bán chán táo ra mát dá Ãn mái ráng, nháng táp tin ÄÃ chán sá bá loái bá."
+#: ../src/brasero-data-disc.c:2336 ../src/brasero-file-filtered.c:256
+msgid "Files"
+msgstr "Táp tin"
 
-#: ../src/brasero-project.c:1923
-msgid "_Discard File Selection"
-msgstr "_Loái bá cÃc táp tin ÄÃ chán"
+#: ../src/brasero-data-disc.c:2350 ../src/brasero-video-disc.c:1224
+msgid "Size"
+msgstr "KÃch cá"
 
-#: ../src/brasero-project.c:1927
-msgid "_Keep File Selection"
-msgstr "_Giá cÃc táp tin ÄÃ chán"
+#: ../src/brasero-data-disc.c:2364
+msgid "Description"
+msgstr "MÃ tá"
 
-#: ../src/brasero-project.c:1942
-msgid "_Discard Project"
-msgstr "_Háy dá Ãn"
+#: ../src/brasero-data-disc.c:2380
+msgid "Space"
+msgstr "Sác cháa"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2182
-msgid "Select Files"
-msgstr "Chán táp tin"
+#: ../src/brasero-eject-dialog.c:95
+#, c-format
+msgid "The disc in \"%s\" cannot be ejected"
+msgstr "KhÃng thá Äáy ÄÄa ra  %s Â"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2295
-msgid "Do you really want to empty the current project?"
-msgstr "Bán thác sá muán Äá dá Ãn hián thái khÃng?"
+#: ../src/brasero-eject-dialog.c:190
+msgid "_Eject"
+msgstr "Äáy _ra"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2300
-msgid ""
-"Emptying a project will remove all files already added. All the work will be "
-"lost. Note that files will not be deleted from their own location, just no "
-"longer listed here."
-msgstr ""
-"Äá dá Ãn thà gá bá mái táp tin Äáu Äà ÄÆác thÃm vÃo. Tát cá cÃc sá cá gáng "
-"sá bá mát hoÃn toÃn. Ghi chà ráng táp tin khÃng phái ÄÆác xoà khái vá trà "
-"gác, chá khÃng cÃn ÄÆác liát kà lái á ÄÃy."
+#: ../src/brasero-eject-dialog.c:205
+msgid "Eject Disc"
+msgstr "Äáy ÄÄa ra"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2357
-msgid "_Save"
-msgstr "_LÆu"
+#: ../src/brasero-file-chooser.c:357 ../src/brasero-project.c:2226
+msgid "Audio files"
+msgstr "Táp tin Ãm thanh"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2368
-msgid "_Add"
-msgstr "ThÃ_m"
+#: ../src/brasero-file-chooser.c:365 ../src/brasero-project.c:2235
+msgid "Movies"
+msgstr "Phim"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2373 ../src/brasero-split-dialog.c:1249
-msgid "_Remove"
-msgstr "_Bá"
+#: ../src/brasero-file-filtered.c:75 ../src/brasero-file-filtered.c:81
+msgid "No file filtered"
+msgstr "ChÆa lác táp tin"
 
-#. Translators: %s is the name of the project
-#: ../src/brasero-project.c:2437
+#: ../src/brasero-file-filtered.c:77
 #, c-format
-msgid "Brasero â %s (Data Disc)"
-msgstr "Brasero â %s (ÄÄa Sá liáu)"
+msgid "Hide the _filtered file list (%d file)"
+msgid_plural "Hide the _filtered file list (%d files)"
+msgstr[0] "án danh sÃch táp tin bá _lác (%d táp tin)"
 
-#. Translators: %s is the name of the project
-#: ../src/brasero-project.c:2440
+#: ../src/brasero-file-filtered.c:83
 #, c-format
-msgid "Brasero â %s (Audio Disc)"
-msgstr "Brasero â %s (ÄÄa Nhác)"
+msgid "Show the _filtered file list (%d file)"
+msgid_plural "Show the _filtered file list (%d files)"
+msgstr[0] "Hián danh sÃch táp tin bá _lác (%d táp tin)"
 
-#. Translators: %s is the name of the project
-#: ../src/brasero-project.c:2443
-#, c-format
-msgid "Brasero â %s (Video Disc)"
-msgstr "Brasero â %s (ÄÄa Phim)"
+#: ../src/brasero-file-filtered.c:135
+msgid "Filter Options"
+msgstr "Tuá chán Lác"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2613 ../src/brasero-project.c:2916
-msgid "Your project has not been saved."
-msgstr "ChÆa lÆu dá Ãn."
+#: ../src/brasero-file-filtered.c:218
+msgid ""
+"Select the files you want to restore and click on the \"Restore\" button"
+msgstr "Chán nháng táp tin cán phác hái, sau Äà bám nÃt  Phác hái Â"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2627
-msgid "Save the changes of current project before closing?"
-msgstr "LÆu cÃc thay Äái trong dá Ãn hián thái trÆác khi ÄÃng lái chá?"
+#: ../src/brasero-file-filtered.c:265
+msgid "Type"
+msgstr "Kiáu"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2632 ../src/brasero-project.c:2921
-msgid "If you don't save, changes will be permanently lost."
-msgstr "KhÃng lÆu thà cÃc thay Äái sá bá mát hoÃn toÃn."
+#: ../src/brasero-file-filtered.c:292
+msgid "_Restore"
+msgstr "_Phác hái"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2636 ../src/brasero-project.c:2642
-#: ../src/brasero-project.c:2924
-msgid "Cl_ose Without Saving"
-msgstr "ÄÃng mà _khÃng lÆu"
+#: ../src/brasero-file-filtered.c:301
+msgid "Restore the selected files"
+msgstr "Phác hái cÃc táp tin ÄÃ chán"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2724
-msgid "Save Current Project"
-msgstr "LÆu dá Ãn hián thái"
+#: ../src/brasero-file-filtered.c:303
+msgid "_Optionsâ"
+msgstr "_Tuá chánâ"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2742
-msgid "Save project as a Brasero audio project"
-msgstr "LÆu lái dá Ãn nhÆ mát dá Ãn nhác Brasero"
+#: ../src/brasero-file-filtered.c:311
+msgid "Set the options for file filtering"
+msgstr "Äát cÃc tÃy chán vá chác nÄng lác táp tin"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2743
-msgid "Save project as a plain text list"
-msgstr "LÆu dá Ãn dáng danh sÃch nháp thÃ"
+#. filter hidden files
+#: ../src/brasero-filter-option.c:65
+msgid "Filter _hidden files"
+msgstr "Lác táp ti_n án"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2747
-msgid "Save project as a PLS playlist"
-msgstr "LÆu dá Ãn dáng danh mác nhác PLS"
+#. replace symlink
+#: ../src/brasero-filter-option.c:72
+msgid "Re_place symbolic links"
+msgstr "Th_ay thá liÃn kát mám"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2748
-msgid "Save project as an M3U playlist"
-msgstr "LÆu dá Ãn dáng danh mác nhác M3U"
+#. filter broken symlink button
+#: ../src/brasero-filter-option.c:79
+msgid "Filter _broken symbolic links"
+msgstr "SÃng lác liÃn kát mám bá _vá"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2749
-msgid "Save project as an XSPF playlist"
-msgstr "LÆu lái dá Ãn nhÆ mát danh sÃch chái XSPF"
+#: ../src/brasero-filter-option.c:85
+msgid "Filtering options"
+msgstr "TÃy chán Lác"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2750
-msgid "Save project as an iriver playlist"
-msgstr "LÆu lái dá Ãn nhÆ mát danh sÃch chÆi iriver"
+#: ../src/brasero-layout.c:100
+msgid "P_review"
+msgstr "_Xem thá"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:95
-msgid "_Cover Editor"
-msgstr "Bá sáa _bÃa"
+#. Translators: this is an image, a picture, not a "Disc Image"
+#: ../src/brasero-layout.c:102
+msgid "Display video, audio and image preview"
+msgstr "Hián thá à xem thá phim, Ãm thanh và ánh"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:96
-msgid "Design and print covers for CDs"
-msgstr "Thiát ká và in ra bÃa cho ÄÄa CD"
+#: ../src/brasero-layout.c:106
+msgid "_Show Side Panel"
+msgstr "_Hián khung lá"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:97
-msgid "_New Project"
-msgstr "Dá Ã_n mái"
+#: ../src/brasero-layout.c:107
+msgid "Show a side pane along the project"
+msgstr "Hián thá mát khung lá bÃn cánh dá Ãn"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:98
-msgid "Create a new project"
-msgstr "Táo mát dá Ãn mái."
+#: ../src/brasero-layout.c:121
+msgid "_Horizontal Layout"
+msgstr "Bá trà _nám ngang"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:99
-msgid "_Empty Project"
-msgstr "Dá Ãn tráng"
+#: ../src/brasero-layout.c:122
+msgid "Set a horizontal layout"
+msgstr "Thiát láp sÆ Äá bá trà nám ngang"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:100
-msgid "Let you choose your new project"
-msgstr "Cho phÃp bán chán dá Ãn mái"
+#: ../src/brasero-layout.c:124
+msgid "_Vertical Layout"
+msgstr "Bá trà nám _dác"
+
+#: ../src/brasero-layout.c:125
+msgid "Set a vertical layout"
+msgstr "Äát mát bá trà theo chiáu dác"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:101
-msgid "New _Audio Project"
-msgstr "Dá Ãn Ãm th_anh mái"
+#: ../src/brasero-layout.c:1183
+msgid "Click to close the side pane"
+msgstr "Nhán vÃo Äá ÄÃng khung lá"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:102
-#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:76
-msgid ""
-"Create a traditional audio CD that will be playable on computers and stereos"
-msgstr ""
-"Táo mát ÄÄa CD kiáu Ãm thanh truyán tháng sá phÃt ÄÆác trÃn mÃy tÃnh và "
-"thiát bá Ãm láp thá"
+#: ../src/brasero-multi-song-props.c:89 ../src/brasero-multi-song-props.c:97
+#: ../src/brasero-multi-song-props.c:105 ../src/brasero-multi-song-props.c:123
+#: ../src/brasero-multi-song-props.c:139 ../src/brasero-multi-song-props.c:160
+#: ../src/brasero-multi-song-props.c:173 ../src/brasero-multi-song-props.c:249
+#: ../src/brasero-multi-song-props.c:270 ../src/brasero-multi-song-props.c:291
+#: ../src/brasero-rename.c:90 ../src/brasero-rename.c:321
+msgid "<Keep current values>"
+msgstr "<Giá già trá hián thái>"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:103
-msgid "New _Data Project"
-msgstr "_Dá Ãn dá liáu mái"
+#: ../src/brasero-multi-song-props.c:126 ../src/brasero-multi-song-props.c:143
+msgid "Remove silences"
+msgstr "Bá khoáng im"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:104
-#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:81
+#: ../src/brasero-multi-song-props.c:211 ../src/brasero-multi-song-props.c:252
+#: ../src/brasero-multi-song-props.c:273 ../src/brasero-song-properties.c:187
+#: ../src/brasero-song-properties.c:199 ../src/brasero-song-properties.c:211
 msgid ""
-"Create a CD/DVD containing any type of data that can only be read on a "
-"computer"
+"This information will be written to the disc using CD-Text technology. It "
+"can be read and displayed by some audio CD players."
 msgstr ""
-"Táo mát ÄÄa CD/DVD cháa bát cá loái dá liáu nÃo chá Äác ÄÆác trÃn mÃy tÃnh"
-
-#: ../src/brasero-project-manager.c:105
-msgid "New _Video Project"
-msgstr "Dá Ãn _phim mái"
+"ThÃng tin nÃy sá ghi ra ÄÄa dÃng ká thuát CD-Text. Mát sá mÃy chÆi CD nhác "
+"cà khá nÄng hián thi cÃc thÃng tin ÄÃ."
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:106
-#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:86
-msgid "Create a video DVD or an SVCD that is readable on TV readers"
-msgstr "Táo mát ÄÄa DVD phim hay SVCD mà Äác ÄÆác trÃn thiát bá Äác TV"
+#: ../src/brasero-multi-song-props.c:213
+msgid "Song titles"
+msgstr "TÃn bÃi hÃt"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:107
-msgid "Copy _Discâ"
-msgstr "_ChÃp ÄÄaâ"
+#: ../src/brasero-multi-song-props.c:230
+msgid "Additional song information"
+msgstr "ThÃng tin thÃm vá bÃi hÃt"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:108
-#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:91
-msgid ""
-"Create a 1:1 copy of an audio CD or a data CD/DVD on your hard disk or on "
-"another CD/DVD"
-msgstr ""
-"Sao chÃp nguyÃn bán mát ÄÄa CD nhác hoác ÄÄa CD/DVD sá liáu trÃn á cáng hoác "
-"trÃn mát ÄÄa CD/DVD khÃc"
+#: ../src/brasero-multi-song-props.c:242 ../src/brasero-song-properties.c:189
+msgid "Artist:"
+msgstr "Nghá sÄ:"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:109
-msgid "_Burn Imageâ"
-msgstr "_Ghi ánh ÄÄaâ"
+#: ../src/brasero-multi-song-props.c:263 ../src/brasero-song-properties.c:201
+msgid "Composer:"
+msgstr "NgÆái soán:"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:110
-#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:95
-#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:96
-msgid "Burn an existing CD/DVD image to disc"
-msgstr "ChÃp ra vÃo ÄÄa mát ánh ÄÄa CD/DVD ÄÃ tán tái"
+#: ../src/brasero-multi-song-props.c:317 ../src/brasero-song-properties.c:247
+msgid "Pause length:"
+msgstr "Khoáng tám dáng:"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:112
-msgid "_Openâ"
-msgstr "_Máâ"
+#: ../src/brasero-multi-song-props.c:328 ../src/brasero-song-properties.c:256
+msgid "Gives the length of the pause that should follow the track"
+msgstr "Ghi rà khoáng thái gian trong Äà cán tám dáng sau khi phÃt rÃnh ÄÃ"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:113
-msgid "Open a project"
-msgstr "Má mát dá Ãn"
+#: ../src/brasero-multi-song-props.c:345 ../src/brasero-song-properties.c:287
+msgid "Song Information"
+msgstr "ThÃng tin vá bÃi"
 
-#. Translators: the %s is a string representing the total size
-#. * of the file selection
-#: ../src/brasero-project-manager.c:259
+#: ../src/brasero-player.c:540
 #, c-format
-msgid "%d file selected (%s)"
-msgid_plural "%d files selected (%s)"
-msgstr[0] "%d táp tin ÄÆác chán (%s)"
+msgid "%i à %i pixels"
+msgstr "%i à %i Äiám ánh"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:270
-#, c-format
-msgid "%d file is supported (%s)"
-msgid_plural "%d files are supported (%s)"
-msgstr[0] "%d táp tin ÄÆác há trá (%s)"
+#. No Preview view
+#: ../src/brasero-player.c:845
+msgid "No preview"
+msgstr "KhÃng xem thá"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:276
+#: ../src/brasero-playlist.c:390
 #, c-format
-msgid "%d file can be added (%s)"
-msgid_plural "%d selected files can be added (%s)"
-msgstr[0] "%d táp tin cà thá ÄÆác thÃm (%s)"
+msgid "Error parsing playlist \"%s\"."
+msgstr "Gáp lái khi phÃn tÃch cà phÃp cáa danh mác nhác  %s Â."
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:287
+#. Translators: %d is the number of songs
+#: ../src/brasero-playlist.c:499
 #, c-format
-msgid "No file can be added (%i selected file)"
-msgid_plural "No file can be added (%i selected files)"
-msgstr[0] "KhÃng thá thÃm táp tin nÃo (%i táp tin ÄÃ chán)"
+msgid "%d song"
+msgid_plural "%d songs"
+msgstr[0] "%d bÃi hÃt"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:293
+#: ../src/brasero-playlist.c:584
+msgid "Select Playlist"
+msgstr "Chán danh mác nhác"
+
+#: ../src/brasero-playlist.c:751
+msgid "Playlists"
+msgstr "Danh mác nhác"
+
+#: ../src/brasero-playlist.c:762
+msgid "Number of Songs"
+msgstr "Sá bÃi hÃt"
+
+#: ../src/brasero-playlist.c:782
+msgid "Genre"
+msgstr "Thá loái"
+
+#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:62
+msgid "Plugin"
+msgstr "Phán bá sung"
+
+#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:63
+msgid "Enabled"
+msgstr "ÄÃ bát"
+
+#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:143
 #, c-format
-msgid "No file is supported (%i selected file)"
-msgid_plural "No file is supported (%i selected files)"
-msgstr[0] "KhÃng há trá táp tin nÃo (%i táp tin ÄÃ chán)"
+msgid "Copyright %s"
+msgstr "TÃc quyán %s"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:299 ../src/brasero-project-manager.c:453
-msgid "No file selected"
-msgstr "ChÆa chán táp tin"
+#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:579
+#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:967
+msgid "_About"
+msgstr "G_iái thiáu"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:590
-msgid "Brasero â New Audio Disc Project"
-msgstr "Brasero â Dá Ãn ÄÄa Nhác Mái"
+#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:587
+#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:973
+msgid "C_onfigure"
+msgstr "Cá_u hÃnh"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:604
-msgid "Brasero â New Data Disc Project"
-msgstr "Brasero â Dá Ãn ÄÄa Sá liáu Mái"
+#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:597
+msgid "A_ctivate"
+msgstr "KÃ_ch hoát"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:618
-msgid "Brasero â New Video Disc Project"
-msgstr "Brasero â Dá Ãn ÄÄa Phim Mái"
+#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:609
+msgid "Ac_tivate All"
+msgstr "KÃch hoá_t tát cá"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:628
-msgid "Brasero â New Image File"
-msgstr "Brasero â Táp Tin ánh ÄÄa Mái"
+#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:614
+msgid "_Deactivate All"
+msgstr "Tát tát _cá"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:643
-msgid "Brasero â Disc Copy"
-msgstr "Brasero â ChÃp ÄÄa"
+#. Use the translated name for the plugin.
+#: ../src/brasero-plugin-option.c:258
+#, c-format
+msgid "Options for plugin %s"
+msgstr "TÃy chán vá phán bá sung %s"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:727
-msgid "Open Project"
-msgstr "Má dá Ãn"
+#: ../src/brasero-pref.c:61
+msgid "Brasero Plugins"
+msgstr "Phán bá sung Brasero"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:830
-msgid "_New"
-msgstr "Má_i"
+#: ../src/brasero-project.c:194
+msgid "Save current project"
+msgstr "LÆu dá Ãn hián thái"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:834
-msgid "_Open"
-msgstr "_Má"
+#: ../src/brasero-project.c:195
+msgid "Save _Asâ"
+msgstr "LÆu _dángâ"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:885
-msgid "Browse the file system"
-msgstr "Duyát qua há tháng táp tin"
+#: ../src/brasero-project.c:196
+msgid "Save current project to a different location"
+msgstr "LÆu dá Ãn hián thái vÃo mát vá trà khÃc"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:907
-msgid "Display playlists and their contents"
-msgstr "Hián thá danh mác nhác và nái dung"
+#: ../src/brasero-project.c:197
+msgid "_Add Files"
+msgstr "ThÃ_m táp tin"
 
-#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:74
-msgid "Audi_o project"
-msgstr "Dá Ãn Ã_m thanh"
+#: ../src/brasero-project.c:198
+msgid "Add files to the project"
+msgstr "ThÃm táp tin vÃo dá Ãn"
 
-#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:75
-msgid "Create a traditional audio CD"
-msgstr "Táo mát ÄÄa CD kiáu Ãm thanh truyán tháng"
+#: ../src/brasero-project.c:199
+msgid "_Remove Files"
+msgstr "_Bá táp tin"
 
-#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:79
-msgid "D_ata project"
-msgstr "Dá Ãn dá liá_u"
+#. Translators: "empty" is a verb here
+#: ../src/brasero-project.c:202 ../src/brasero-project.c:2308
+msgid "E_mpty Project"
+msgstr "Äá dá Ãn"
 
-#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:80
-msgid "Create a data CD/DVD"
-msgstr "Táo mát ÄÄa CD/DVD kiáu dá liáu"
+#: ../src/brasero-project.c:203
+msgid "Remove all files from the project"
+msgstr "Gá bá khái dá Ãn tát cá cÃc táp tin"
 
-#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:84
-msgid "_Video project"
-msgstr "Dá Ãn _phim"
+#: ../src/brasero-project.c:204 ../src/brasero-project.c:1084
+msgid "_Burnâ"
+msgstr "_Ghiâ"
 
-#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:85
-msgid "Create a video DVD or an SVCD"
-msgstr "Táo ra mát ÄÄa phim DVD hoác mát ÄÄa SVCD"
+#: ../src/brasero-project.c:205
+msgid "Burn the disc"
+msgstr "ChÃp ra ÄÄa"
+
+#: ../src/brasero-project.c:693
+msgid ""
+"To add files to this project click the \"Add\" button or drag files to this "
+"area"
+msgstr ""
+"Äá bá sung táp tin cho dá Ãn nÃy hÃy nhán vÃo nÃt \"Bá sung\" hoác kÃo thá "
+"nháng táp tin vÃo vÃng nÃy."
 
-#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:89
-msgid "Disc _copy"
-msgstr "_ChÃp ÄÄa"
+#: ../src/brasero-project.c:695
+msgid ""
+"To remove files select them then click on the \"Remove\" button or press "
+"\"Delete\" key"
+msgstr ""
+"Äá loái bá táp tin, hÃy chán chÃng trÆác khi nhán vÃo nÃt \"Loái bá\" hoác "
+"nhán vÃo phÃm \"Delete\""
 
-#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:90
-msgid "Create 1:1 copy of a CD/DVD"
-msgstr "Táo mát bán sao 1:1 cáa mát ÄÄa CD/DVD"
+#: ../src/brasero-project.c:802
+#, c-format
+msgid "Estimated project size: %s"
+msgstr "Æác lÆáng kÃch thÆác dá Ãn: %s"
 
-#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:94
-msgid "Burn _image"
-msgstr "ChÃp ra á_nh"
+#: ../src/brasero-project.c:948 ../src/brasero-project.c:964
+msgid "The project is too large for the disc even with the overburn option."
+msgstr "Dá Ãn quà lán Äá ghi ra ÄÄa, ngay cá vái chác nÄng ghi quà tái."
 
-#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:292
-msgid "Last _Unsaved Project"
-msgstr "Dá Ãn chÆa lÆ_u cuái"
+#: ../src/brasero-project.c:975
+msgid ""
+"The project is too large for the disc and you must remove files from it.\n"
+"You may want to use this option if you're using 90 or 100 min CD-R(W) which "
+"cannot be properly recognized and therefore needs the overburn option.\n"
+"Note: This option might cause failure."
+msgstr ""
+"Dá Ãn là quà lán Äá ghi ra ÄÄa, cho nÃn bán phái bá ra mát sá táp tin.\n"
+"Bán cà thá dÃng chác nÄng nÃy náu nhÆ bán Äang dÃng cÃc ÄÄa CD-R(W) cà dung "
+"lÆáng khai bÃo 90 hoác 100 phÃt mà khÃng ÄÆác nhán dáng ÄÃng nhÆ thá.\n"
+"Chà Ã: DÃng chác nÄng nÃy cà thá gÃy thát bái."
 
-#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:308
-msgid "Load the last project that was not burned and not saved"
-msgstr "Náp dá Ãn cuái cÃng mà chÆa ÄÆác ghi và chÆa lÆu lái"
+#: ../src/brasero-project.c:1096
+msgid "Start to burn the contents of the selection"
+msgstr "Bát Äáu chÃp ra nái dung cáa vÃng chán"
 
-#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:414
-msgid "No recently used project"
-msgstr "KhÃng cà dá Ãn váa dÃng"
+#: ../src/brasero-project.c:1265
+msgid "Please add songs to the project."
+msgstr "HÃy thÃm bÃi hÃt vÃo dá Ãn."
 
-#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:463
-msgid "Create a new project:"
-msgstr "Táo mát dá Ãn mái:"
+#: ../src/brasero-project.c:1902 ../src/brasero-project.c:1937
+msgid "Do you really want to create a new project and discard the current one?"
+msgstr "Bán thác sá muán táo mát dá Ãn mái và háy dá Ãn hián thái khÃng?"
 
-#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:509
-msgid "Recent projects:"
-msgstr "Dá Ãn váa má :"
+#: ../src/brasero-project.c:1907
+msgid "If you choose to create a new empty project, all changes will be lost."
+msgstr "Náu bán chán khái Äáng mát dá Ãn mái, tát cá nháng thay Äái sá bá mát."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:134
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:215
-msgid "Check _Again"
-msgstr "Kiám tr_a lái"
+#: ../src/brasero-project.c:1910
+msgid "_Discard Changes"
+msgstr "_Háy thay Äái"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:165
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:514
-msgid "The file integrity check could not be performed."
-msgstr ""
-"KhÃng thá thác hián thao tÃc kiám tra tÃnh nguyÃn ván cáa há tháng táp tin."
+#: ../src/brasero-project.c:1918
+msgid "Do you want to discard the file selection or add it to the new project?"
+msgstr "Bán muán bá cÃc táp tin Äà chán hay bá sung chÃng nà vÃo dá Ãn mái?"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:178
-msgid "The file integrity check was performed successfully."
-msgstr "ÄÃ kiám tra tÃnh toÃn ván cáa há tháng táp tin."
+#: ../src/brasero-project.c:1923 ../src/brasero-project.c:1942
+msgid ""
+"If you choose to create a new empty project, the file selection will be "
+"discarded."
+msgstr ""
+"Náu bán chán táo ra mát dá Ãn mái ráng, nháng táp tin ÄÃ chán sá bá loái bá."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:179
-msgid "There seem to be no corrupted files on the disc"
-msgstr "CÃc táp tin trÃn ÄÄa cà vá toÃn ván"
+#: ../src/brasero-project.c:1925
+msgid "_Discard File Selection"
+msgstr "_Loái bá cÃc táp tin ÄÃ chán"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:207
-msgid "The following files appear to be corrupted:"
-msgstr "Nháng táp tin theo ÄÃy hÃnh nhÆ bá háng:"
+#: ../src/brasero-project.c:1929
+msgid "_Keep File Selection"
+msgstr "_Giá cÃc táp tin ÄÃ chán"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:250
-msgid "Corrupted Files"
-msgstr "Táp tin bá háng"
+#: ../src/brasero-project.c:1944
+msgid "_Discard Project"
+msgstr "_Háy dá Ãn"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:342
-msgid "Downloading MD5 file"
-msgstr "Tái táp tin MD5"
+#: ../src/brasero-project.c:2184
+msgid "Select Files"
+msgstr "Chán táp tin"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:397
-#, c-format
-msgid "\"%s\" is not a valid URI"
-msgstr " %s  khÃng phái là mát Äáa chá URI háp lá"
+#: ../src/brasero-project.c:2297
+msgid "Do you really want to empty the current project?"
+msgstr "Bán thác sá muán Äá dá Ãn hián thái khÃng?"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:515
-msgid "No MD5 file was given."
-msgstr "KhÃng cà táp tin MD5"
+#: ../src/brasero-project.c:2302
+msgid ""
+"Emptying a project will remove all files already added. All the work will be "
+"lost. Note that files will not be deleted from their own location, just no "
+"longer listed here."
+msgstr ""
+"Äá dá Ãn thà gá bá mái táp tin Äáu Äà ÄÆác thÃm vÃo. Tát cá cÃc sá cá gáng "
+"sá bá mát hoÃn toÃn. Ghi chà ráng táp tin khÃng phái ÄÆác xoà khái vá trà "
+"gác, chá khÃng cÃn ÄÆác liát kà lái á ÄÃy."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:692
-msgid "Use an _MD5 file to check the disc"
-msgstr "DÃng mát táp tin _MD5 Äá kiám tra sá toÃn ván cáa ÄÄa"
+#: ../src/brasero-project.c:2364
+msgid "_Save"
+msgstr "_LÆu"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:693
-msgid "Use an external .md5 file that stores the checksum of a disc"
-msgstr "Sá dáng mát táp tin .md5 bÃn ngoÃi mà lÆu táng kiám cáa ÄÄa"
+#: ../src/brasero-project.c:2375
+msgid "_Add"
+msgstr "ThÃ_m"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:706
-msgid "Open an MD5 file"
-msgstr "Má táp tin MD5"
+#: ../src/brasero-project.c:2380 ../src/brasero-split-dialog.c:1249
+msgid "_Remove"
+msgstr "_Bá"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:721
-msgid "_Check"
-msgstr "_Kiám tra"
+#. Translators: %s is the name of the project
+#: ../src/brasero-project.c:2444
+#, c-format
+msgid "Brasero â %s (Data Disc)"
+msgstr "Brasero â %s (ÄÄa Sá liáu)"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:752
-msgid "Disc Checking"
-msgstr "Kiám tra ÄÄa"
+#. Translators: %s is the name of the project
+#: ../src/brasero-project.c:2447
+#, c-format
+msgid "Brasero â %s (Audio Disc)"
+msgstr "Brasero â %s (ÄÄa Nhác)"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:147
+#. Translators: %s is the name of the project
+#: ../src/brasero-project.c:2450
 #, c-format
-msgid "Estimated size: %s"
-msgstr "Dung lÆáng Æác tÃnh: %s"
+msgid "Brasero â %s (Video Disc)"
+msgstr "Brasero â %s (ÄÄa Phim)"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:566
-msgid "Size Estimation"
-msgstr "Æác tÃnh kÃch thÆác"
+#: ../src/brasero-project.c:2620 ../src/brasero-project.c:2923
+msgid "Your project has not been saved."
+msgstr "ChÆa lÆu dá Ãn."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:568
-msgid "Please wait until the estimation of the size is completed."
-msgstr "Vui lÃng chá Äán khi Æác tÃnh kÃch thÆác ÄÃ hoÃn thÃnh xong."
+#: ../src/brasero-project.c:2634
+msgid "Save the changes of current project before closing?"
+msgstr "LÆu cÃc thay Äái trong dá Ãn hián thái trÆác khi ÄÃng lái chá?"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:569
-msgid "All files need to be analysed to complete this operation."
-msgstr "Cán phÃn tÃch tát cá cÃc táp tin Äá hoÃn thÃnh thao tÃc nÃy."
+#: ../src/brasero-project.c:2639 ../src/brasero-project.c:2928
+msgid "If you don't save, changes will be permanently lost."
+msgstr "KhÃng lÆu thà cÃc thay Äái sá bá mát hoÃn toÃn."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:78
-#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:92
-#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:102
-msgid "The operation cannot be performed."
-msgstr "KhÃng thá thác hián thao tÃc nÃy."
+#: ../src/brasero-project.c:2643 ../src/brasero-project.c:2649
+#: ../src/brasero-project.c:2931
+msgid "Cl_ose Without Saving"
+msgstr "ÄÃng mà _khÃng lÆu"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:79
-#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:151 ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:421
-#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:151
-#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:407
-#: ../plugins/growisofs/burn-dvd-rw-format.c:77
-#: ../plugins/libburnia/burn-libburn.c:609
-#, c-format
-msgid "The disc is not supported"
-msgstr "ÄÄa nÃy khÃng ÄÆác há trá"
+#: ../src/brasero-project.c:2731
+msgid "Save Current Project"
+msgstr "LÆu dá Ãn hián thái"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:103
-msgid "The drive is empty"
-msgstr "á ván tráng"
+#: ../src/brasero-project.c:2749
+msgid "Save project as a Brasero audio project"
+msgstr "LÆu lái dá Ãn nhÆ mát dá Ãn nhác Brasero"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:539
-#: ../src/brasero-eject-dialog.c:164
-msgid "Select a disc"
-msgstr "Chán mát ÄÄa"
+#: ../src/brasero-project.c:2750
+msgid "Save project as a plain text list"
+msgstr "LÆu dá Ãn dáng danh sÃch nháp thÃ"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:572
-msgid "Progress"
-msgstr "Tián hÃnh"
+#: ../src/brasero-project.c:2754
+msgid "Save project as a PLS playlist"
+msgstr "LÆu dá Ãn dáng danh mác nhác PLS"
 
-#: ../src/main.c:85
-msgid "[URI] [URI] â"
-msgstr "[URI] [URI] â"
+#: ../src/brasero-project.c:2755
+msgid "Save project as an M3U playlist"
+msgstr "LÆu dá Ãn dáng danh mác nhác M3U"
 
-#: ../src/main.c:97
-#, c-format
-msgid "Please type \"%s --help\" to see all available options\n"
-msgstr "Vui lÃng gà \"%s --help\" Äá xem tát cá cÃc tuá chán\n"
+#: ../src/brasero-project.c:2756
+msgid "Save project as an XSPF playlist"
+msgstr "LÆu lái dá Ãn nhÆ mát danh sÃch chái XSPF"
 
-#: ../plugins/audio2cue/burn-audio2cue.c:191
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:124
-#, c-format
-msgid "Data could not be read (%s)"
-msgstr "Dá liáu khÃng Äác ÄÆác (%s)"
+#: ../src/brasero-project.c:2757
+msgid "Save project as an iriver playlist"
+msgstr "LÆu lái dá Ãn nhÆ mát danh sÃch chÆi iriver"
 
-#: ../plugins/audio2cue/burn-audio2cue.c:241
-#: ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:216 ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:495
-#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:160
-#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:274
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:196
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:219
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:174
-#, c-format
-msgid "Data could not be written (%s)"
-msgstr "KhÃng thá ghi dá liáu (%s)"
+#: ../src/brasero-project-manager.c:95
+msgid "_Cover Editor"
+msgstr "Bá sáa _bÃa"
 
-#: ../plugins/audio2cue/burn-audio2cue.c:723
-msgid "Generates .cue files from audio"
-msgstr "Táo ra táp tin .cue tá nhác"
+#: ../src/brasero-project-manager.c:96
+msgid "Design and print covers for CDs"
+msgstr "Thiát ká và in ra bÃa cho ÄÄa CD"
 
-#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:55
-msgid "cdrdao burning suite"
-msgstr "trÃnh ghi ÄÄa cdrdao"
+#: ../src/brasero-project-manager.c:97
+msgid "_New Project"
+msgstr "Dá Ã_n mái"
 
-#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:103
-msgid "Copying audio track"
-msgstr "Äang sao chÃp rÃnh Ãm thanh"
+#: ../src/brasero-project-manager.c:98
+msgid "Create a new project"
+msgstr "Táo mát dá Ãn mái."
 
-#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:109
-msgid "Copying data track"
-msgstr "Äang sao chÃp rÃnh dá liáu"
+#: ../src/brasero-project-manager.c:99
+msgid "_Empty Project"
+msgstr "Dá Ãn tráng"
 
-#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:145
-#, c-format
-msgid "Analysing track %02i"
-msgstr "Äang phÃn tÃch rÃnh %02i"
+#: ../src/brasero-project-manager.c:100
+msgid "Let you choose your new project"
+msgstr "Cho phÃp bán chán dá Ãn mái"
 
-#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:249 ../plugins/cdrkit/burn-readom.c:116
-#: ../plugins/cdrkit/burn-readom.c:122 ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:106
-#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:106
-#: ../plugins/cdrtools/burn-readcd.c:117 ../plugins/cdrtools/burn-readcd.c:123
-#, c-format
-msgid "You do not have the required permissions to use this drive"
-msgstr "Bán khÃng cà Äá quyán truy cáp Äá sá dáng á ÄÄa nÃy"
+#: ../src/brasero-project-manager.c:101
+msgid "New _Audio Project"
+msgstr "Dá Ãn Ãm th_anh mái"
 
-#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:480
-msgid "Converting toc file"
-msgstr "Äang chuyán Äái táp tin mác lác (.toc)"
+#: ../src/brasero-project-manager.c:102
+#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:76
+msgid ""
+"Create a traditional audio CD that will be playable on computers and stereos"
+msgstr ""
+"Táo mát ÄÄa CD kiáu Ãm thanh truyán tháng sá phÃt ÄÆác trÃn mÃy tÃnh và "
+"thiát bá Ãm láp thá"
 
-#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:697
-msgid "Copies, burns and blanks CDs"
-msgstr "ChÃp, ghi và xoà tráng CD"
+#: ../src/brasero-project-manager.c:103
+msgid "New _Data Project"
+msgstr "_Dá Ãn dá liáu mái"
 
-#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:762
-msgid "Enable the \"--driver generic-mmc-raw\" flag (see cdrdao manual)"
-msgstr "Bát tuá chán \"--driver generic-mmc-raw\" (xem thÃm tÃi liáu cdrdao)"
+#: ../src/brasero-project-manager.c:104
+#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:81
+msgid ""
+"Create a CD/DVD containing any type of data that can only be read on a "
+"computer"
+msgstr ""
+"Táo mát ÄÄa CD/DVD cháa bát cá loái dá liáu nÃo chá Äác ÄÆác trÃn mÃy tÃnh"
 
-#: ../plugins/cdrkit/burn-genisoimage.c:119
-#: ../plugins/cdrtools/burn-mkisofs.c:119
-#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:204
-#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:518
-#, c-format
-msgid "Last session import failed"
-msgstr "Lái nháp buái háp cuái cÃng"
+#: ../src/brasero-project-manager.c:105
+msgid "New _Video Project"
+msgstr "Dá Ãn _phim mái"
 
-#: ../plugins/cdrkit/burn-genisoimage.c:125
-#: ../plugins/cdrkit/burn-genisoimage.c:132
-#: ../plugins/cdrtools/burn-mkisofs.c:125
-#: ../plugins/cdrtools/burn-mkisofs.c:132
-#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:210
-#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:217
-msgid "An image could not be created"
-msgstr "KhÃng thá táo ánh"
+#: ../src/brasero-project-manager.c:106
+#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:86
+msgid "Create a video DVD or an SVCD that is readable on TV readers"
+msgstr "Táo mát ÄÄa DVD phim hay SVCD mà Äác ÄÆác trÃn thiát bá Äác TV"
 
-#: ../plugins/cdrkit/burn-genisoimage.c:138
-msgid "This version of genisoimage is not supported"
-msgstr "PhiÃn bán genisoimage nÃy khÃng ÄÆác há trá"
+#: ../src/brasero-project-manager.c:107
+msgid "Copy _Discâ"
+msgstr "_ChÃp ÄÄaâ"
 
-#: ../plugins/cdrkit/burn-genisoimage.c:180
-#: ../plugins/cdrtools/burn-mkisofs.c:180
-#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:223
-msgid "Some files have invalid filenames"
-msgstr "Mát sá táp tin cà tÃn táp tin khÃng háp lá"
+#: ../src/brasero-project-manager.c:108
+#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:91
+msgid ""
+"Create a 1:1 copy of an audio CD or a data CD/DVD on your hard disk or on "
+"another CD/DVD"
+msgstr ""
+"Sao chÃp nguyÃn bán mát ÄÄa CD nhác hoác ÄÄa CD/DVD sá liáu trÃn á cáng hoác "
+"trÃn mát ÄÄa CD/DVD khÃc"
 
-#: ../plugins/cdrkit/burn-genisoimage.c:186
-#: ../plugins/cdrtools/burn-mkisofs.c:186
-#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:229
-msgid "Unknown character encoding"
-msgstr "Bá kà tá khÃng rÃ"
+#: ../src/brasero-project-manager.c:109
+msgid "_Burn Imageâ"
+msgstr "_Ghi ánh ÄÄaâ"
 
-#: ../plugins/cdrkit/burn-genisoimage.c:192
-#: ../plugins/cdrtools/burn-mkisofs.c:192
-msgid "There is no space left on the device"
-msgstr "KhÃng cà chá tráng cÃn lái trÃn thiát bá"
+#: ../src/brasero-project-manager.c:110
+#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:95
+#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:96
+msgid "Burn an existing CD/DVD image to disc"
+msgstr "ChÃp ra vÃo ÄÄa mát ánh ÄÄa CD/DVD ÄÃ tán tái"
 
-#: ../plugins/cdrkit/burn-genisoimage.c:527
-#: ../plugins/cdrtools/burn-mkisofs.c:531
-#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:1078
-msgid "Creates disc images from a file selection"
-msgstr "Táo ra táp tin ánh ÄÄa tá mát sá táp tin ÄÃ chán"
+#: ../src/brasero-project-manager.c:112
+msgid "_Openâ"
+msgstr "_Máâ"
 
-#: ../plugins/cdrkit/burn-readom.c:136 ../plugins/cdrtools/burn-readcd.c:137
+#: ../src/brasero-project-manager.c:113
+msgid "Open a project"
+msgstr "Má mát dá Ãn"
+
+#. Translators: the %s is a string representing the total size
+#. * of the file selection
+#: ../src/brasero-project-manager.c:259
 #, c-format
-msgid ""
-"The location you chose to store the image on does not have enough free space "
-"for the disc image"
-msgstr ""
-"Äáa Äiám mà bán Äà chán Äá lÆu lái táp tin ánh ÄÄa khÃng cà Äá khÃng gian "
-"tráng."
+msgid "%d file selected (%s)"
+msgid_plural "%d files selected (%s)"
+msgstr[0] "%d táp tin ÄÆác chán (%s)"
 
-#: ../plugins/cdrkit/burn-readom.c:450 ../plugins/cdrtools/burn-readcd.c:460
-msgid "Copies any disc to a disc image"
-msgstr "ChÃp ÄÄa bát ká sang táp tin ánh ÄÄa"
+#: ../src/brasero-project-manager.c:270
+#, c-format
+msgid "%d file is supported (%s)"
+msgid_plural "%d files are supported (%s)"
+msgstr[0] "%d táp tin ÄÆác há trá (%s)"
 
-#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:122 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:122
-#: ../plugins/libburnia/burn-libburn.c:855
-#: ../plugins/libburnia/burn-libburn.c:886
+#: ../src/brasero-project-manager.c:276
 #, c-format
-msgid "An error occurred while writing to disc"
-msgstr "ÄÃ gáp lái khi Äang ghi ra ÄÄa"
+msgid "%d file can be added (%s)"
+msgid_plural "%d selected files can be added (%s)"
+msgstr[0] "%d táp tin cà thá ÄÆác thÃm (%s)"
 
-#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:128 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:128
+#: ../src/brasero-project-manager.c:287
 #, c-format
-msgid ""
-"The system is too slow to write the disc at this speed. Try a lower speed"
-msgstr "Há tháng quà chám Äá ghi ÄÄa vái tác Äá nÃy. HÃy giám tác Äá lái."
+msgid "No file can be added (%i selected file)"
+msgid_plural "No file can be added (%i selected files)"
+msgstr[0] "KhÃng thá thÃm táp tin nÃo (%i táp tin ÄÃ chán)"
 
-#. Translators: %s is the number of the track
-#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:255 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:252
+#: ../src/brasero-project-manager.c:293
 #, c-format
-msgid "Writing track %s"
-msgstr "Äang ghi rÃnh %s"
+msgid "No file is supported (%i selected file)"
+msgid_plural "No file is supported (%i selected files)"
+msgstr[0] "KhÃng há trá táp tin nÃo (%i táp tin ÄÃ chán)"
 
-#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:352 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:346
-msgid "Formatting disc"
-msgstr "Äang Äánh dáng ÄÄa"
+#: ../src/brasero-project-manager.c:299 ../src/brasero-project-manager.c:453
+msgid "No file selected"
+msgstr "ChÆa chán táp tin"
 
-#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:372 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:358
-msgid "Writing cue sheet"
-msgstr "Äang ghi báng Äá táa"
+#: ../src/brasero-project-manager.c:590
+msgid "Brasero â New Audio Disc Project"
+msgstr "Brasero â Dá Ãn ÄÄa Nhác Mái"
 
-#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:394 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:380
-#, c-format
-msgid "The disc needs to be reloaded before being recorded"
-msgstr "ÄÄa cán phái ÄÆác náp lái trÆác khi thu"
+#: ../src/brasero-project-manager.c:604
+msgid "Brasero â New Data Disc Project"
+msgstr "Brasero â Dá Ãn ÄÄa Sá liáu Mái"
 
-#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:1270
-msgid "Burns, blanks and formats CDs and DVDs"
-msgstr "Ghi, xoà tráng và Äinh dáng CD và DVD"
+#: ../src/brasero-project-manager.c:618
+msgid "Brasero â New Video Disc Project"
+msgstr "Brasero â Dá Ãn ÄÄa Phim Mái"
 
-#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:1414
-msgid "Enable the \"-immed\" flag (see wodim manual)"
-msgstr "Bát chác nÄng tuá chán \"-immed\" (xem tÃi liáu wodim)"
+#: ../src/brasero-project-manager.c:628
+msgid "Brasero â New Image File"
+msgstr "Brasero â Táp Tin ánh ÄÄa Mái"
 
-#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:1417
-msgid "Minimum drive buffer fill ratio (in %) (see wodim manual):"
-msgstr "Tá lá tái thiáu Äián vÃng Äám á ÄÄa (theo %%) (xem sá tay wodim):"
+#: ../src/brasero-project-manager.c:643
+msgid "Brasero â Disc Copy"
+msgstr "Brasero â ChÃp ÄÄa"
 
-#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:1204
-#: ../plugins/libburnia/burn-libburn.c:974
-msgid "Burns, blanks and formats CDs, DVDs and BDs"
-msgstr "Ghi, xoà tráng và Äinh dáng CD, DVD và BD"
+#: ../src/brasero-project-manager.c:727
+msgid "Open Project"
+msgstr "Má dá Ãn"
 
-#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:1417
-msgid "Enable the \"-immed\" flag (see cdrecord manual)"
-msgstr "Bát tuá chánh \"-immed\" (xem tÃi liáu cdrecord)"
+#: ../src/brasero-project-manager.c:830
+msgid "_New"
+msgstr "Má_i"
 
-#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:1420
-#, c-format
-msgid "Minimum drive buffer fill ratio (in %%) (see cdrecord manual):"
-msgstr ""
-"Mác Äá cho Äáy bá nhá Äám tái thiáu cáa á ÄÄa (báng %%) (xem tÃi liáu "
-"cdrecord)"
+#: ../src/brasero-project-manager.c:834
+msgid "_Open"
+msgstr "_Má"
 
-#: ../plugins/cdrtools/burn-mkisofs.c:138
-msgid "This version of mkisofs is not supported"
-msgstr "PhiÃn bán mkisofs nÃy khÃng ÄÆác há trá"
+#: ../src/brasero-project-manager.c:885
+msgid "Browse the file system"
+msgstr "Duyát qua há tháng táp tin"
 
-#. Translators: %s is the path to a drive. "regionset %s"
-#. * should be left as is just like "DVDCSS_METHOD=title
-#. * brasero --no-existing-session"
-#: ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:294
+#: ../src/brasero-project-manager.c:907
+msgid "Display playlists and their contents"
+msgstr "Hián thá danh mác nhác và nái dung"
+
+#. Translators: this is a picture not
+#. * a disc image
+#: ../src/brasero-project-name.c:83
+msgctxt "picture"
+msgid "Please select another image."
+msgstr "Vui lÃng chán mát ánh ÄÄa khÃc."
+
+#. NOTE to translators: the final string must not be over
+#. * 32 _bytes_.
+#. * The %s is the date
+#: ../src/brasero-project-name.c:269
 #, c-format
-msgid ""
-"Error while retrieving a key used for encryption. You may solve such a "
-"problem with one of the following methods: in a terminal either set the "
-"proper DVD region code for your CD/DVD player with the \"regionset %s\" "
-"command or run the \"DVDCSS_METHOD=title brasero --no-existing-session\" "
-"command"
-msgstr ""
-"Lái nhán khoà Äá mà hoÃ. Bán cà thá giái quyát ván Äá báng mát trong cÃc "
-"cÃch sau: Äát mà vÃng DVD phà háp cho Äáu phÃt CD/DVD báng lánh \"regionset %"
-"s\" hoác cháy lánh \"DVDCSS_METHOD=táa brasero --no-existing-session\" tá "
-"cáa sá dÃng lánh."
+msgid "Video disc (%s)"
+msgstr "ÄÄa phim (%s)"
+
+#: ../src/brasero-project-parse.c:62
+msgid "Error while loading the project."
+msgstr "Gáp lái khi náp dá Ãn."
+
+#: ../src/brasero-project-parse.c:454
+msgid "The project could not be opened"
+msgstr "KhÃng má ÄÆác Äá Ãn"
 
-#: ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:339
-msgid "Retrieving DVD keys"
-msgstr "Äang láy cÃc khoà ÄÄa DVD"
+#: ../src/brasero-project-parse.c:463
+msgid "The file is empty"
+msgstr "Táp tin ráng"
 
-#: ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:374
-#, c-format
-msgid "Video DVD could not be opened"
-msgstr "KhÃng thá má ÄÄa DVD phim"
+#: ../src/brasero-project-parse.c:542 ../src/brasero-project-parse.c:607
+msgid "It does not seem to be a valid Brasero project"
+msgstr "Äá Ãn nÃy khÃng phái là Äá Ãn Brasero"
 
-#: ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:395 ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:460
-#: ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:483
-#, c-format
-msgid "Error while reading video DVD (%s)"
-msgstr "Gáp lái khi Äác ÄÄa DVD phim (%s)"
+#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:74
+msgid "Audi_o project"
+msgstr "Dá Ãn Ã_m thanh"
 
-#: ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:402
-msgid "Copying video DVD"
-msgstr "Äang chÃp DVD hÃnh"
+#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:75
+msgid "Create a traditional audio CD"
+msgstr "Táo mát ÄÄa CD kiáu Ãm thanh truyán tháng"
 
-#: ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:695
-msgid "Copies CSS encrypted video DVDs to a disc image"
-msgstr "ChÃp DVD hÃnh mà hoà báng CSS ra ánh ÄÄa"
+#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:79
+msgid "D_ata project"
+msgstr "Dá Ãn dá liá_u"
 
-#: ../plugins/growisofs/burn-dvd-rw-format.c:190
-msgid "Blanks and formats rewritable DVDs and BDs"
-msgstr "Xoà tráng và Äinh dáng ÄÄa DVD và BD ghi lái ÄÆác"
+#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:80
+msgid "Create a data CD/DVD"
+msgstr "Táo mát ÄÄa CD/DVD kiáu dá liáu"
 
-#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:753
-msgid "Burns and blanks DVDs and BDs"
-msgstr "Ghi và xoà tráng ÄÄa DVD và BD"
+#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:84
+msgid "_Video project"
+msgstr "Dá Ãn _phim"
 
-#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:924
-msgid "Allow DAO use"
-msgstr "Cho phÃp dÃng DAO"
+#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:85
+msgid "Create a video DVD or an SVCD"
+msgstr "Táo ra mát ÄÄa phim DVD hoác mát ÄÄa SVCD"
 
-#: ../plugins/libburnia/burn-libburn.c:242
-#: ../plugins/libburnia/burn-libburn.c:250
-#, c-format
-msgid "libburn track could not be created"
-msgstr "KhÃng táo ÄÆác rÃnh libburn"
+#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:89
+msgid "Disc _copy"
+msgstr "_ChÃp ÄÄa"
 
-#. Translators: first %s is the filename, second %s is the error
-#. * generated from errno
-#. Translators: first %s is the filename, second %s
-#. * is the error generated from errno
-#: ../plugins/libburnia/burn-libburn.c:678
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:313
-#, c-format
-msgid "\"%s\" could not be opened (%s)"
-msgstr "KhÃng thá má  %s  (%s)"
+#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:90
+msgid "Create 1:1 copy of a CD/DVD"
+msgstr "Táo mát bán sao 1:1 cáa mát ÄÄa CD/DVD"
 
-#: ../plugins/libburnia/burn-libburn-common.c:158
-#, c-format
-msgid "libburn library could not be initialized"
-msgstr "ThÆ vián phán mám libburn khÃng khái Äáng ÄÆác"
+#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:94
+msgid "Burn _image"
+msgstr "ChÃp ra á_nh"
 
-#: ../plugins/libburnia/burn-libburn-common.c:173
-#, c-format
-msgid "The drive address could not be retrieved"
-msgstr "KhÃng thá láy Äáa chá á ÄÄa"
+#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:292
+msgid "Last _Unsaved Project"
+msgstr "Dá Ãn chÆa lÆ_u cuái"
 
-#: ../plugins/libburnia/burn-libburn-common.c:417
-#, c-format
-msgid "Writing track %02i"
-msgstr "Äang ghi rÃnh %02i"
+#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:308
+msgid "Load the last project that was not burned and not saved"
+msgstr "Náp dá Ãn cuái cÃng mà chÆa ÄÆác ghi và chÆa lÆu lái"
 
-#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:222
-#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:291
-#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:571
-#, c-format
-msgid "Volume could not be created"
-msgstr "KhÃng thá táo khái tin"
+#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:414
+msgid "No recently used project"
+msgstr "KhÃng cà dá Ãn váa dÃng"
 
-#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:345
-#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:893
-#, c-format
-msgid "libisofs could not be initialized."
-msgstr "libisofs khÃng khái Äáng ÄÆác."
+#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:463
+msgid "Create a new project:"
+msgstr "Táo mát dá Ãn mái:"
 
-#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:485
-#, c-format
-msgid "Read options could not be created"
-msgstr "KhÃng thá táo tuá chán Äác"
+#: ../src/brasero-project-type-chooser.c:509
+msgid "Recent projects:"
+msgstr "Dá Ãn váa má :"
 
-#. Translators: %s is the path
-#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:684
-#, c-format
-msgid "No parent could be found in the tree for the path \"%s\""
-msgstr "KhÃng tÃm tháy mác cáp trÃn trong cÃy cho ÄÆáng dán  %s Â"
+#: ../src/brasero-rename.c:322
+msgid "Insert text"
+msgstr "ChÃn Äoán vÄn"
 
-#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:744
-#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:811
-#, c-format
-msgid "libisofs reported an error while creating directory \"%s\""
-msgstr "libisofs thÃng bÃo lái trong khi táo ra thÆ mác \"%s\""
+#: ../src/brasero-rename.c:323
+msgid "Delete text"
+msgstr "Xoà Äoán vÄn"
 
-#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:759
-#, c-format
-msgid ""
-"libisofs reported an error while adding contents to directory \"%s\" (%x)"
-msgstr ""
-"libisofs thÃng bÃo lái trong khi bá sung nái dung cho thÆ mác \"%s\" (%x)"
+#: ../src/brasero-rename.c:324
+msgid "Substitute text"
+msgstr "Thay thá Äoán vÄn"
 
-#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:782
-#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:798
-#, c-format
-msgid "libisofs reported an error while adding file at path \"%s\""
-msgstr "libisofs thÃng bÃo lái trong khi bá sung táp tin tái ÄÆáng dán \"%s\""
+#: ../src/brasero-rename.c:325
+msgid "Number files according to a pattern"
+msgstr "ÄÃnh sá thá tá táp tin theo mát máu"
 
-#: ../plugins/local-track/burn-local-image.c:260
-msgid "Copying checksum file"
-msgstr "Äang sao chÃp táp tin táng kiám"
+#: ../src/brasero-rename.c:326
+msgid "Insert number sequence at beginning"
+msgstr "ChÃn sá chuái tái Äiám Äáu"
 
-#. Translators: this is the name of the plugin
-#. * which will be translated only when it needs
-#. * displaying.
-#: ../plugins/local-track/burn-local-image.c:909
-msgid "File Downloader"
-msgstr "Bá tái vá táp tin"
+#. Translators: This is a verb. This is completed later
+#: ../src/brasero-rename.c:341
+msgid "Insert"
+msgstr "ChÃn"
 
-#: ../plugins/local-track/burn-local-image.c:910
-msgid "Allows files not stored locally to be burned"
-msgstr "Cho phÃp ghi nháng táp tin khÃng lÆu trÃn mÃy tÃnh"
+#. Translators: This finishes previous action "Insert". It goes like
+#. * this: "Insert" [Entry] "at the beginning".
+#: ../src/brasero-rename.c:355
+msgid "at the beginning"
+msgstr "tái Äiám Äáu"
 
-#. Translators: This message is sent
-#. * when brasero could not link together
-#. * two gstreamer plugins so that one
-#. * sends its data to the second for further
-#. * processing. This data transmission is
-#. * done through a pad. Maybe this is a bit
-#. * too technical and should be removed?
-#: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:199
-#: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:260
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:318
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:356
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:553
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:663
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:694
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:715
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:189 ../plugins/transcode/burn-vob.c:395
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:555 ../plugins/transcode/burn-vob.c:688
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1052 ../plugins/transcode/burn-vob.c:1128
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1179
-#, c-format
-msgid "Impossible to link plugin pads"
-msgstr "KhÃng thá liÃn kát cÃc vÃng Äám phán bá sung"
+#. Translators: This finishes previous action "Insert". It goes like
+#. * this: "Insert" [Entry] "at the end".
+#: ../src/brasero-rename.c:359
+msgid "at the end"
+msgstr "vÃo á cuái"
 
-#: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:554
-msgid "Normalizing tracks"
-msgstr "Äang chuán hoà cÃc rÃnh"
+#: ../src/brasero-rename.c:370
+msgid "Delete every occurrence of"
+msgstr "Xoà mái xuát hián cáa"
 
-#: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:644
-msgid "Normalization"
-msgstr "Chuán hoÃ"
+#. Reminder: if this string happens to be used somewhere else in brasero
+#. * we'll need a context with C_() macro
+#. Translators: this goes with above verb to say "_Replace" [Entry]
+#. * "with" [Entry].
+#: ../src/brasero-rename.c:400
+msgid "with"
+msgstr "báng"
 
-#: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:645
-msgid "Sets consistent sound levels between tracks"
-msgstr "án Äánh mác Äá Ãm thanh giáa cÃc rÃnh bÃi nhác"
+#: ../src/brasero-rename.c:414
+msgid "Rename to"
+msgstr "Thay tÃn thÃnh"
 
-#. Translators: %s is the string error from errno
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1086
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1274
-#, c-format
-msgid "Error while padding file (%s)"
-msgstr "Gáp lái khi Äám lÃt táp tin (%s)"
+#: ../src/brasero-rename.c:423
+msgid "{number}"
+msgstr "(sá)"
 
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1350
+#. *
+#. * Translators: this is the position being played in a stream. The
+#. * first %s is the position and the second %s is the whole length of
+#. * the stream. I chose to make that translatable in case some languages
+#. * don't allow the "/"
+#: ../src/brasero-song-control.c:99
 #, c-format
-msgid "Error while getting duration"
-msgstr "Gáp lái khi láy khoáng thái gian"
+msgid "%s / %s"
+msgstr "%s / %s"
 
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1499
-#, c-format
-msgid "Analysing \"%s\""
-msgstr "Äang phÃn tÃch  %s Â"
+#: ../src/brasero-song-control.c:528
+msgid "No file"
+msgstr "KhÃng cà táp tin"
+
+#: ../src/brasero-song-control.c:563
+msgid "Start and stop playing"
+msgstr "PhÃt và dáng phÃt"
+
+#: ../src/brasero-song-properties.c:177
+msgid "Title:"
+msgstr "Táa Äá:"
+
+#: ../src/brasero-song-properties.c:235
+msgid "Song start:"
+msgstr "Äáu bÃi:"
+
+#: ../src/brasero-song-properties.c:241
+msgid "Song end:"
+msgstr "Cuái bÃi:"
 
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1536
-#, c-format
-msgid "Transcoding \"%s\""
-msgstr "Äang chuyán Äái báng mà cáa  %s Â"
+#: ../src/brasero-song-properties.c:258
+msgid "Track length:"
+msgstr "Bá dÃi rÃnh:"
 
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1773
-msgid "Converts any song file into a format suitable for audio CDs"
-msgstr ""
-"Chuyán bát ká táp tin bÃi hÃt sang mát Äánh dáng thÃch háp cho ÄÄa CD nhác"
+#: ../src/brasero-song-properties.c:372
+#, c-format
+msgid "Song information for track %02i"
+msgstr "ThÃng tin vá bÃi trÃn rÃnh %02i"
 
 #: ../src/brasero-split-dialog.c:166
 msgid "Do you really want to split the track?"
@@ -4508,367 +4729,117 @@ msgstr "Bá _tát cá"
 msgid "Split Track"
 msgstr "Xá rÃnh"
 
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1066
-msgid "M_ethod:"
-msgstr "_PhÆÆng phÃp:"
-
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1072
-msgid "Method to be used to split the track"
-msgstr "PhÆÆng phÃp cán dÃng Äá chia tÃch rÃnh"
-
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1075
-msgid "Split track manually"
-msgstr "Xá rÃnh báng tay"
-
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1076
-msgid "Split track in parts with a fixed length"
-msgstr "Xá rÃnh theo phán cà chiáu dÃi cá Äánh"
-
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1077
-msgid "Split track in a fixed number of parts"
-msgstr "Xá rÃnh theo mát sá phán cá Äánh"
-
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1078
-msgid "Split track for each silence"
-msgstr "Xá rÃnh cho mái khoáng im"
-
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1084
-msgid "_Slice"
-msgstr "_Cát ra"
-
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1095
-msgid "Add a splitting point"
-msgstr "ThÃm mát Äiám xá"
-
-#. Translators: this goes with the next (= "seconds")
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1112
-msgid "Split this track every"
-msgstr "Xá rÃnh nÃy mái"
-
-#. Translators: this goes with the previous (= "Split track every")
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1121
-msgid "seconds"
-msgstr "giÃy"
-
-#. Translators: this goes with the next (= "parts")
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1130
-msgid "Split this track in"
-msgstr "Xá rÃnh nÃy theo"
-
-#. Translators: this goes with the previous (= "Split this track in")
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1139
-msgid "parts"
-msgstr "phán"
-
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1147
-msgid "Slicing Method"
-msgstr "PhÆÆng phÃp cát ra"
-
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1205
-msgid "Start"
-msgstr "Äáu"
-
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1212
-msgid "End"
-msgstr "Cuái"
-
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1235
-msgid "Mer_ge"
-msgstr "T_rán"
-
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1246
-msgid "Merge a selected slice with the next selected one"
-msgstr "Trán mát lÃt ÄÃ chán vái lÃt ÄÆác chán ká tiáp"
-
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1260
-msgid "Remove the selected slices"
-msgstr "Gá bá cÃc lÃt ÄÃ chán"
-
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1274
-msgid "Clear the slices preview"
-msgstr "Gát à xem thá lÃt"
-
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1284
-msgid "_List of slices that are to be created:"
-msgstr "Danh sÃch cÃc _lÃt cán táo :"
-
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1292
-msgid "Slices Preview"
-msgstr "Xem thá lÃt"
-
-#: ../src/brasero-time-button.c:287
-msgid "Hours"
-msgstr "Giá"
-
-#. Translators: separating hours and minutes
-#. Translators: separating minutes and seconds
-#. Translators: separating seconds and frames
-#: ../src/brasero-time-button.c:292 ../src/brasero-time-button.c:302
-#: ../src/brasero-time-button.c:312
-msgid ":"
-msgstr ":"
-
-#: ../src/brasero-time-button.c:297
-msgid "Minutes"
-msgstr "PhÃt"
-
-#: ../src/brasero-time-button.c:307
-msgid "Seconds"
-msgstr "GiÃy"
-
-#: ../src/brasero-time-button.c:317
-msgid "Frames (1 second = 75 frames)"
-msgstr "Khung (1 giÃy = 75 khung)"
-
-#: ../plugins/cdrkit/burn-cdrkit.h:38
-msgid "cdrkit burning suite"
-msgstr "bá ghi ÄÄa cdrkit"
-
-#: ../plugins/libburnia/burn-libburnia.h:38
-msgid "libburnia burning suite"
-msgstr "bá ghi ÄÄa libburnia"
-
-#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs-common.h:38
-msgid "growisofs burning suite"
-msgstr "bá ghi ÄÄa growisofs"
-
-#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrtools.h:38
-msgid "cdrtools burning suite"
-msgstr "bá ghi ÄÄa cdrtools"
-
-#: ../src/brasero-eject-dialog.c:95
-#, c-format
-msgid "The disc in \"%s\" cannot be ejected"
-msgstr "KhÃng thá Äáy ÄÄa ra  %s Â"
-
-#: ../src/brasero-eject-dialog.c:190
-msgid "_Eject"
-msgstr "Äáy _ra"
-
-#: ../src/brasero-eject-dialog.c:205
-msgid "Eject Disc"
-msgstr "Äáy ÄÄa ra"
-
-#: ../src/brasero-file-filtered.c:75 ../src/brasero-file-filtered.c:81
-msgid "No file filtered"
-msgstr "ChÆa lác táp tin"
-
-#: ../src/brasero-file-filtered.c:77
-#, c-format
-msgid "Hide the _filtered file list (%d file)"
-msgid_plural "Hide the _filtered file list (%d files)"
-msgstr[0] "án danh sÃch táp tin bá _lác (%d táp tin)"
-
-#: ../src/brasero-file-filtered.c:83
-#, c-format
-msgid "Show the _filtered file list (%d file)"
-msgid_plural "Show the _filtered file list (%d files)"
-msgstr[0] "Hián danh sÃch táp tin bá _lác (%d táp tin)"
-
-#: ../src/brasero-file-filtered.c:135
-msgid "Filter Options"
-msgstr "Tuá chán Lác"
-
-#: ../src/brasero-file-filtered.c:218
-msgid ""
-"Select the files you want to restore and click on the \"Restore\" button"
-msgstr "Chán nháng táp tin cán phác hái, sau Äà bám nÃt  Phác hái Â"
-
-#: ../src/brasero-file-filtered.c:265
-msgid "Type"
-msgstr "Kiáu"
-
-#: ../src/brasero-file-filtered.c:292
-msgid "_Restore"
-msgstr "_Phác hái"
-
-#: ../src/brasero-file-filtered.c:301
-msgid "Restore the selected files"
-msgstr "Phác hái cÃc táp tin ÄÃ chán"
-
-#: ../src/brasero-file-filtered.c:303
-msgid "_Optionsâ"
-msgstr "_Tuá chánâ"
-
-#: ../src/brasero-file-filtered.c:311
-msgid "Set the options for file filtering"
-msgstr "Äát cÃc tÃy chán vá chác nÄng lác táp tin"
-
-#. filter hidden files
-#: ../src/brasero-filter-option.c:63
-msgid "Filter _hidden files"
-msgstr "Lác táp ti_n án"
-
-#. replace symlink
-#: ../src/brasero-filter-option.c:70
-msgid "Re_place symbolic links"
-msgstr "Th_ay thá liÃn kát mám"
-
-#. filter broken symlink button
-#: ../src/brasero-filter-option.c:77
-msgid "Filter _broken symbolic links"
-msgstr "SÃng lác liÃn kát mám bá _vá"
-
-#: ../src/brasero-filter-option.c:83
-msgid "Filtering options"
-msgstr "TÃy chán Lác"
-
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:131
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:589
-#, c-format
-msgid "File \"%s\" could not be opened (%s)"
-msgstr "KhÃng má ÄÆác táp tin  %s  (%s)"
-
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:617
-msgid "Creating checksum for image files"
-msgstr "Äang táo táng kiám cho mái táp tin ánh"
-
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:859
-#, c-format
-msgid "No checksum file could be found on the disc"
-msgstr "KhÃng tÃm tháy táp tin táng kiám trÃn ÄÄa"
-
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:893
-msgid "Checking file integrity"
-msgstr "Äang kiám tra tÃnh nguyÃn ván cáa táp tin"
-
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:987
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1012
-#, c-format
-msgid "File \"%s\" could not be opened"
-msgstr "KhÃng má ÄÆác bá táp tin  %s Â"
-
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1085
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1206
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:550
-#, c-format
-msgid "Some files may be corrupted on the disc"
-msgstr "Mát sá táp tin cà thá bá háng trÃn ÄÄa"
-
-#. Translators: this is the name of the plugin
-#. * which will be translated only when it needs
-#. * displaying.
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1465
-msgid "File Checksum"
-msgstr "Táng kiám Táp tin"
-
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1466
-msgid "Checks file integrities on a disc"
-msgstr "Kiám tra sá toÃn ván cáa cÃc táp tin trÃn mát ÄÄa"
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1066
+msgid "M_ethod:"
+msgstr "_PhÆÆng phÃp:"
 
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1504
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:856
-msgid "Hashing algorithm to be used:"
-msgstr "NÃn dÃng thuát toÃn táo chuái duy nhát:"
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1072
+msgid "Method to be used to split the track"
+msgstr "PhÆÆng phÃp cán dÃng Äá chia tÃch rÃnh"
 
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1507
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:859
-msgid "MD5"
-msgstr "MD5"
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1075
+msgid "Split track manually"
+msgstr "Xá rÃnh báng tay"
 
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1509
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:861
-msgid "SHA1"
-msgstr "SHA1"
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1076
+msgid "Split track in parts with a fixed length"
+msgstr "Xá rÃnh theo phán cà chiáu dÃi cá Äánh"
 
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1511
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:863
-msgid "SHA256"
-msgstr "SHA256"
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1077
+msgid "Split track in a fixed number of parts"
+msgstr "Xá rÃnh theo mát sá phán cá Äánh"
 
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:359
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:456
-msgid "Creating image checksum"
-msgstr "Äang táo táng kiám cáa ánh"
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1078
+msgid "Split track for each silence"
+msgstr "Xá rÃnh cho mái khoáng im"
 
-#. Translators: this is the name of the plugin
-#. * which will be translated only when it needs
-#. * displaying.
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:831
-msgid "Image Checksum"
-msgstr "Táng kiám ánh"
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1084
+msgid "_Slice"
+msgstr "_Cát ra"
 
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:832
-msgid "Checks disc integrity after it is burnt"
-msgstr "Kiám tra sá toÃn ván cáa mát ÄÄa sau khi ÄÃ ghi xong"
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1095
+msgid "Add a splitting point"
+msgstr "ThÃm mát Äiám xá"
 
-#: ../src/brasero-multi-song-props.c:89 ../src/brasero-multi-song-props.c:97
-#: ../src/brasero-multi-song-props.c:105 ../src/brasero-multi-song-props.c:123
-#: ../src/brasero-multi-song-props.c:139 ../src/brasero-multi-song-props.c:160
-#: ../src/brasero-multi-song-props.c:173 ../src/brasero-multi-song-props.c:249
-#: ../src/brasero-multi-song-props.c:270 ../src/brasero-multi-song-props.c:291
-#: ../src/brasero-rename.c:90 ../src/brasero-rename.c:319
-msgid "<Keep current values>"
-msgstr "<Giá già trá hián thái>"
+#. Translators: this goes with the next (= "seconds")
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1112
+msgid "Split this track every"
+msgstr "Xá rÃnh nÃy mái"
 
-#: ../src/brasero-multi-song-props.c:126 ../src/brasero-multi-song-props.c:143
-msgid "Remove silences"
-msgstr "Bá khoáng im"
+#. Translators: this goes with the previous (= "Split track every")
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1121
+msgid "seconds"
+msgstr "giÃy"
 
-#: ../src/brasero-multi-song-props.c:213
-msgid "Song titles"
-msgstr "TÃn bÃi hÃt"
+#. Translators: this goes with the next (= "parts")
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1130
+msgid "Split this track in"
+msgstr "Xá rÃnh nÃy theo"
 
-#: ../src/brasero-multi-song-props.c:230
-msgid "Additional song information"
-msgstr "ThÃng tin thÃm vá bÃi hÃt"
+#. Translators: this goes with the previous (= "Split this track in")
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1139
+msgid "parts"
+msgstr "phán"
 
-#: ../src/brasero-rename.c:320
-msgid "Insert text"
-msgstr "ChÃn Äoán vÄn"
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1147
+msgid "Slicing Method"
+msgstr "PhÆÆng phÃp cát ra"
 
-#: ../src/brasero-rename.c:321
-msgid "Delete text"
-msgstr "Xoà Äoán vÄn"
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1205
+msgid "Start"
+msgstr "Äáu"
 
-#: ../src/brasero-rename.c:322
-msgid "Substitute text"
-msgstr "Thay thá Äoán vÄn"
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1212
+msgid "End"
+msgstr "Cuái"
 
-#: ../src/brasero-rename.c:323
-msgid "Number files according to a pattern"
-msgstr "ÄÃnh sá thá tá táp tin theo mát máu"
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1235
+msgid "Mer_ge"
+msgstr "T_rán"
 
-#: ../src/brasero-rename.c:324
-msgid "Insert number sequence at beginning"
-msgstr "ChÃn sá chuái tái Äiám Äáu"
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1246
+msgid "Merge a selected slice with the next selected one"
+msgstr "Trán mát lÃt ÄÃ chán vái lÃt ÄÆác chán ká tiáp"
 
-#. Translators: This is a verb. This is completed later
-#: ../src/brasero-rename.c:339
-msgid "Insert"
-msgstr "ChÃn"
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1260
+msgid "Remove the selected slices"
+msgstr "Gá bá cÃc lÃt ÄÃ chán"
 
-#. Translators: This finishes previous action "Insert". It goes like
-#. * this: "Insert" [Entry] "at the beginning".
-#: ../src/brasero-rename.c:353
-msgid "at the beginning"
-msgstr "tái Äiám Äáu"
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1274
+msgid "Clear the slices preview"
+msgstr "Gát à xem thá lÃt"
 
-#. Translators: This finishes previous action "Insert". It goes like
-#. * this: "Insert" [Entry] "at the end".
-#: ../src/brasero-rename.c:357
-msgid "at the end"
-msgstr "vÃo á cuái"
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1284
+msgid "_List of slices that are to be created:"
+msgstr "Danh sÃch cÃc _lÃt cán táo :"
 
-#: ../src/brasero-rename.c:368
-msgid "Delete every occurrence of"
-msgstr "Xoà mái xuát hián cáa"
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1292
+msgid "Slices Preview"
+msgstr "Xem thá lÃt"
 
-#. Reminder: if this string happens to be used somewhere else in brasero
-#. * we'll need a context with C_() macro
-#. Translators: this goes with above verb to say "_Replace" [Entry]
-#. * "with" [Entry].
-#: ../src/brasero-rename.c:398
-msgid "with"
-msgstr "báng"
+#: ../src/brasero-time-button.c:287
+msgid "Hours"
+msgstr "Giá"
 
-#: ../src/brasero-rename.c:412
-msgid "Rename to"
-msgstr "Thay tÃn thÃnh"
+#. Translators: separating hours and minutes
+#. Translators: separating minutes and seconds
+#. Translators: separating seconds and frames
+#: ../src/brasero-time-button.c:292 ../src/brasero-time-button.c:302
+#: ../src/brasero-time-button.c:312
+msgid ":"
+msgstr ":"
 
-#: ../src/brasero-rename.c:421
-msgid "{number}"
-msgstr "(sá)"
+#: ../src/brasero-time-button.c:297
+msgid "Minutes"
+msgstr "PhÃt"
+
+#: ../src/brasero-time-button.c:307
+msgid "Seconds"
+msgstr "GiÃy"
+
+#: ../src/brasero-time-button.c:317
+msgid "Frames (1 second = 75 frames)"
+msgstr "Khung (1 giÃy = 75 khung)"
 
 #: ../src/brasero-video-disc.c:101
 msgid "Open the selected video"
@@ -4899,27 +4870,79 @@ msgstr " %s  khÃng cà kiáu thÃch háp vái dá Ãn phim."
 msgid "Please only add files with video content"
 msgstr "Vui lÃng chá bá sung táp tin là phim"
 
-#: ../plugins/dvdauthor/burn-dvdauthor.c:313
-#: ../plugins/vcdimager/burn-vcdimager.c:438
-msgid "Creating file layout"
-msgstr "Äang táo bá trà táp tin"
+#: ../src/eggdesktopfile.c:165
+#, c-format
+msgid "File is not a valid .desktop file"
+msgstr "Táp tin khÃng phái là mát táp tin .desktop háp lá"
 
-#: ../plugins/dvdauthor/burn-dvdauthor.c:371
-msgid "Creates disc images suitable for video DVDs"
-msgstr "Táo ra cÃc ánh ÄÄa thÃch háp cho ÄÄa SVCD hÃnh"
+#: ../src/eggdesktopfile.c:188
+#, c-format
+msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
+msgstr "KhÃng nhán ra táp tin mÃi trÆáng PhiÃn bán  %s Â"
 
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1264
-msgid "Converting video file to MPEG2"
-msgstr "Äang chuyán Äái táp tin phim sang MPEG2"
+#: ../src/eggdesktopfile.c:968
+#, c-format
+msgid "Starting %s"
+msgstr "Äang khái cháy %s"
 
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1367
-msgid "Converts any video file into a format suitable for video DVDs"
+#: ../src/eggdesktopfile.c:1110
+#, c-format
+msgid "Application does not accept documents on command line"
+msgstr "áng dáng khÃng cháp nhán tÃi liáu trÃn dÃng lánh"
+
+#: ../src/eggdesktopfile.c:1178
+#, c-format
+msgid "Unrecognized launch option: %d"
+msgstr "KhÃng nhán ra tuá chán khái cháy: %d"
+
+#: ../src/eggdesktopfile.c:1383
+#, c-format
+msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
 msgstr ""
-"Chuyán bát ká táp tin bÃi hÃt sang mát Äánh dáng thÃch háp cho ÄÄa DVD hÃnh"
+"KhÃng thá gái Äáa chá URI cáa tÃi liáu cho mát mác nháp mÃi trÆáng  "
+"Type=Link  (Kiáu=LiÃn kát)"
 
-#: ../plugins/vcdimager/burn-vcdimager.c:478
-msgid "Creates disc images suitable for SVCDs"
-msgstr "Táo ra cÃc ánh ÄÄa thÃch háp cho ÄÄa SVCD"
+#: ../src/eggdesktopfile.c:1404
+#, c-format
+msgid "Not a launchable item"
+msgstr "KhÃng phái mác khái cháy ÄÆác"
+
+#: ../src/eggsmclient.c:226
+msgid "Disable connection to session manager"
+msgstr "Tát kát nái Äán trÃnh quán là buái háp"
+
+#: ../src/eggsmclient.c:229
+msgid "Specify file containing saved configuration"
+msgstr "Ghi rà táp tin cháa cáu hÃnh Äà lÆu"
+
+#: ../src/eggsmclient.c:229
+msgid "FILE"
+msgstr "TáP TIN"
+
+#: ../src/eggsmclient.c:232
+msgid "Specify session management ID"
+msgstr "XÃc Äánh mà sá quán là buái háp"
+
+#: ../src/eggsmclient.c:232
+msgid "ID"
+msgstr "MÃ sá"
+
+#: ../src/eggsmclient.c:253
+msgid "Session management options:"
+msgstr "CÃc tuá chán quán là buái háp:"
+
+#: ../src/eggsmclient.c:254
+msgid "Show session management options"
+msgstr "Hián thá cÃc tuá chán vá trÃnh quán là buái háp"
+
+#: ../src/main.c:85
+msgid "[URI] [URI] â"
+msgstr "[URI] [URI] â"
+
+#: ../src/main.c:97
+#, c-format
+msgid "Please type \"%s --help\" to see all available options\n"
+msgstr "Vui lÃng gà \"%s --help\" Äá xem tát cá cÃc tuá chán\n"
 
 #~ msgid "Results %iâ%i (out of %i)"
 #~ msgstr "Kát quá %iâ%i (trÃn %i)"
@@ -5418,8 +5441,8 @@ msgstr "Táo ra cÃc ánh ÄÄa thÃch háp cho ÄÄa SVCD"
 #~ "Please replace the disc with a recordable CD with at least %i MiB of free "
 #~ "space."
 #~ msgstr ""
-#~ "HÃy thay thá ÄÄa trong á báng mát ÄÄa CD thu ÄÆác mà ván cÃn cà Ãt nhát %"
-#~ "i MiB sác cháa tráng."
+#~ "HÃy thay thá ÄÄa trong á báng mát ÄÄa CD thu ÄÆác mà ván cÃn cà Ãt nhát "
+#~ "%i MiB sác cháa tráng."
 
 #~ msgid "Please replace the disc with a recordable CD."
 #~ msgstr "HÃy thay thá ÄÄa trong á báng mát ÄÄa CD thu ÄÆác."
@@ -5435,16 +5458,16 @@ msgstr "Táo ra cÃc ánh ÄÄa thÃch háp cho ÄÄa SVCD"
 #~ "Please replace the disc with a recordable DVD with at least %i MiB of "
 #~ "free space."
 #~ msgstr ""
-#~ "HÃy thay thá ÄÄa trong á báng mát ÄÄa CD thu ÄÆác mà ván cÃn cà Ãt nhát %"
-#~ "i MiB sác cháa tráng."
+#~ "HÃy thay thá ÄÄa trong á báng mát ÄÄa CD thu ÄÆác mà ván cÃn cà Ãt nhát "
+#~ "%i MiB sác cháa tráng."
 
 #~ msgid "Please replace the disc with a recordable DVD."
 #~ msgstr "HÃy thay thá ÄÄa trong á báng mát ÄÄa DVD thu ÄÆác."
 
 #~ msgid "Please insert a recordable DVD with at least %i MiB of free space."
 #~ msgstr ""
-#~ "HÃy thay thá ÄÄa trong á báng mát ÄÄa DVD thu ÄÆác mà ván cÃn cà Ãt nhát %"
-#~ "i MiB sác cháa tráng."
+#~ "HÃy thay thá ÄÄa trong á báng mát ÄÄa DVD thu ÄÆác mà ván cÃn cà Ãt nhát "
+#~ "%i MiB sác cháa tráng."
 
 #~ msgid "Please insert a recordable DVD."
 #~ msgstr "HÃy náp mát ÄÄa DVD thu ÄÆác."
@@ -5868,8 +5891,8 @@ msgstr "Táo ra cÃc ánh ÄÄa thÃch háp cho ÄÄa SVCD"
 #~ "\"%s\" is a symlink pointing to another program. Use the target program "
 #~ "instead"
 #~ msgstr ""
-#~ " %s  là mát liÃn kát tÆáng trÆng chá tái mát chÆÆng trÃnh khÃc. HÃy dÃng "
-#~ "chÆÆng trÃnh ÄÃch Äá thay thá"
+#~ " %s  là mát liÃn kát tÆáng trÆng chá tái mát chÆÆng trÃnh khÃc. HÃy "
+#~ "dÃng chÆÆng trÃnh ÄÃch Äá thay thá"
 
 #~ msgid "Uri of an image file to be burnt (autodetected)"
 #~ msgstr "Äáa chá URI cáa mát táp tin ánh cán chÃp ra (tá Äáng phÃt hián)"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]