[baobab] Updated Vietnamese translationcommit 98c5c7654831374bc1d0431517f98edabd4a7eec
Author: Nguyán ThÃi Ngác Duy <pclouds gmail com>
Date:   Wed Aug 22 14:01:02 2012 +0700

    Updated Vietnamese translation

 po/vi.po |   63 ++++++++++++++++++++++---------------------------------------
 1 files changed, 23 insertions(+), 40 deletions(-)
---
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index edbcf76..5ee56b7 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=baobab&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-08-20 14:51+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-22 13:57+0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-22 14:00+0700\n"
 "Last-Translator: Nguyán ThÃi Ngác Duy <pclouds gmail com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN googlegroups com>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -46,16 +46,15 @@ msgstr "Hián loái biáu Äá nÃo."
 
 #: ../src/baobab-application.vala:30
 msgid "Print version information and exit"
-msgstr ""
+msgstr "In thÃng tin phiÃn bán và thoÃt"
 
 #: ../src/baobab-application.vala:104
-#, fuzzy
 #| msgid "Disk Usage Analyzer"
 msgid "- Disk Usage Analyzer"
 msgstr "Bá phÃn tÃch cÃch sá dáng ÄÄa"
 
 #: ../src/baobab-cellrenderers.vala:54
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "%5d item"
 #| msgid_plural "%5d items"
 msgid "%d item"
@@ -87,34 +86,29 @@ msgid "Set the root node from the model"
 msgstr "Äát nÃt gác cho mà hÃnh"
 
 #: ../src/baobab-chart.c:898
-#, fuzzy
 #| msgid "Move to parent folder"
 msgid "_Move to parent folder"
-msgstr "Chuyán sang thÆ mác cha"
+msgstr "_Chuyán sang thÆ mác cha"
 
 #: ../src/baobab-chart.c:902
-#, fuzzy
 #| msgid "Zoom in"
 msgid "Zoom _in"
-msgstr "PhÃng to"
+msgstr "PhÃng _to"
 
 #: ../src/baobab-chart.c:906
-#, fuzzy
 #| msgid "Zoom out"
 msgid "Zoom _out"
-msgstr "Thu nhá"
+msgstr "Thu _nhá"
 
 #: ../src/baobab-location.vala:52
-#, fuzzy
 #| msgid "Scan home folder"
 msgid "Home folder"
-msgstr "QuÃt thÆ mác cà nhÃn"
+msgstr "ThÆ mác cà nhÃn"
 
 #: ../src/baobab-location.vala:91
-#, fuzzy
 #| msgid "Scan Home"
 msgid "Main volume"
-msgstr "QuÃt thÆ mác cà nhÃn"
+msgstr "PhÃn vÃng chÃnh"
 
 #: ../src/baobab-main-window.ui.h:1
 msgid "Scan a folder"
@@ -125,7 +119,6 @@ msgid "Scan Folder"
 msgstr "QuÃt thÆ mác"
 
 #: ../src/baobab-main-window.ui.h:3
-#, fuzzy
 #| msgid "Scan Remote Folder"
 msgid "Scan a remote folder"
 msgstr "QuÃt thÆ mác á xa"
@@ -135,24 +128,22 @@ msgid "Scan Remote Folder"
 msgstr "QuÃt thÆ mác á xa"
 
 #: ../src/baobab-main-window.ui.h:5 ../src/baobab-window.vala:474
-#, fuzzy
 #| msgid "Cannot scan location \"%s\""
 msgid "Show all locations"
-msgstr "KhÃng thá quÃt vá trà  %s Â"
+msgstr "Hián mái vá trÃ"
 
 #: ../src/baobab-main-window.ui.h:6
-#, fuzzy
 #| msgid "Ready"
 msgid "Reload"
-msgstr "Sán sÃng"
+msgstr "Náp lái"
 
 #: ../src/baobab-main-window.ui.h:7
 msgid "label"
-msgstr ""
+msgstr "nhÃn"
 
 #: ../src/baobab-main-window.ui.h:8
 msgid "Close"
-msgstr ""
+msgstr "ÄÃng"
 
 #: ../src/baobab-main-window.ui.h:9
 msgid "Folder"
@@ -171,16 +162,14 @@ msgid "Contents"
 msgstr "Mác lác"
 
 #: ../src/baobab-main-window.ui.h:13
-#, fuzzy
 #| msgid "View as Rings Chart"
 msgid "Rings Chart"
-msgstr "Xem dáng biáu Äá nhán"
+msgstr "Biáu Äá nhán"
 
 #: ../src/baobab-main-window.ui.h:14
-#, fuzzy
 #| msgid "View as Treemap Chart"
 msgid "Treemap Chart"
-msgstr "Xem dáng biáu Äá cÃy"
+msgstr "Biáu Äá cÃy"
 
 #: ../src/baobab-main-window.ui.h:15
 msgid "_Open Folder"
@@ -188,7 +177,7 @@ msgstr "Má t_hÆ mác"
 
 #: ../src/baobab-main-window.ui.h:16
 msgid "_Copy Path to Clipboard"
-msgstr ""
+msgstr "_ChÃp ÄÆáng dán vÃo báng tám"
 
 #: ../src/baobab-main-window.ui.h:17
 msgid "Mo_ve to Trash"
@@ -200,30 +189,27 @@ msgstr "Trá g_iÃp"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:2
 msgid "_About"
-msgstr ""
+msgstr "_Giái thiáu"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:3
-#, fuzzy
 #| msgid "_Edit"
 msgid "_Quit"
-msgstr "_Sáa"
+msgstr "T_hoÃt"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:4
 msgid "_Analyzer"
 msgstr "Bá _phÃn tÃch"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:5
-#, fuzzy
 #| msgid "Scan Home"
 msgid "_Scan Home"
-msgstr "QuÃt thÆ mác cà nhÃn"
+msgstr "_QuÃt thÆ mác cà nhÃn"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:6
 msgid "Scan F_olderâ"
 msgstr "QuÃt _thÆ mácâ"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:7
-#, fuzzy
 #| msgid "S_can Remote Folderâ"
 msgid "Scan Remote Fo_lderâ"
 msgstr "Q_uÃt thÆ mác á xaâ"
@@ -234,16 +220,14 @@ msgstr "_Xem"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:9
 msgid "_Stop"
-msgstr ""
+msgstr "_Dáng"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:10
-#, fuzzy
 #| msgid "Ready"
 msgid "_Reload"
-msgstr "Sán sÃng"
+msgstr "_Náp lái"
 
 #: ../src/baobab-menu.ui.h:11
-#, fuzzy
 #| msgid "All_ocated Space"
 msgid "_Allocated Space"
 msgstr "VÃng ÄÃ cáp _phÃt"
@@ -261,10 +245,9 @@ msgid "Select Folder"
 msgstr "Chán thÆ mác"
 
 #: ../src/baobab-window.vala:250
-#, fuzzy
 #| msgid "Could not analyze disk usage."
 msgid "Could not analyze volume."
-msgstr "KhÃng thá phÃn tÃch sá dáng ÄÄa."
+msgstr "KhÃng thá phÃn tÃch phÃn vÃng ÄÄa."
 
 # Name: don't translate / TÃn: Äáng dách
 #: ../src/baobab-window.vala:302
@@ -281,12 +264,12 @@ msgstr "NhÃm Viát hoà GNOME (http://gnomevi.sourceforge.net)"
 
 #: ../src/baobab-window.vala:465
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "ThÃi"
 
 #: ../src/baobab-window.vala:557
 #, c-format
 msgid "Could not scan folder \"%s\" or some of the folders it contains."
-msgstr ""
+msgstr "KhÃng thá quÃt thÆ mác \"%s\" hoác mát sá thÆ mác con."
 
 #. || is_virtual_filesystem ()
 #: ../src/baobab-window.vala:576 ../src/baobab-window.vala:582[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]