[gnome-system-monitor] [l10n] Update Japanese translationcommit 734905ad3220245785fa0dc150a069712f693465
Author: OKANO Takayoshi <kano na rim or jp>
Date:   Mon Aug 20 01:24:06 2012 +0900

    [l10n] Update Japanese translation

 po/ja.po |  389 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 203 insertions(+), 186 deletions(-)
---
diff --git a/po/ja.po b/po/ja.po
index 917fd03..bd1def3 100644
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-system-monitor master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=system-monitor&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2012-07-24 23:43+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-28 12:59+0900\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-17 06:42+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-20 00:35+0900\n"
 "Last-Translator: OKANO Takayoshi <kano na rim or jp>\n"
 "Language-Team: Japanese <gnome-translation gnome gr jp>\n"
 "Language: ja\n"
@@ -21,8 +21,8 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
-#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:1 ../src/callbacks.cpp:184
-#: ../src/interface.cpp:635 ../src/procman.cpp:721
+#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:1 ../data/interface.ui.h:1
+#: ../src/callbacks.cpp:184 ../src/procman.cpp:721
 msgid "System Monitor"
 msgstr "ãããããããã"
 
@@ -30,6 +30,95 @@ msgstr "ãããããããã"
 msgid "View current processes and monitor system state"
 msgstr "çåããããããèçãããããããçæãçèããã"
 
+#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:3
+msgid "Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;"
+msgstr ""
+
+#: ../data/interface.ui.h:2
+msgid "System"
+msgstr "ãããã"
+
+#: ../data/interface.ui.h:3
+msgid "End _Process"
+msgstr "ãããããçä(_P)"
+
+#: ../data/interface.ui.h:4 ../data/preferences.ui.h:9
+msgid "Processes"
+msgstr "ãããã"
+
+#: ../data/interface.ui.h:5
+msgid "CPU History"
+msgstr "CPU äççãåæ"
+
+#: ../data/interface.ui.h:6
+msgid "Memory and Swap History"
+msgstr "ãããããããããåæ"
+
+#: ../data/interface.ui.h:7 ../src/interface.cpp:327
+#: ../src/procproperties.cpp:133 ../src/proctable.cpp:251
+msgid "Memory"
+msgstr "ããã"
+
+#: ../data/interface.ui.h:8 ../src/interface.cpp:338
+msgid "Swap"
+msgstr "ãããã"
+
+#: ../data/interface.ui.h:9
+msgid "Network History"
+msgstr "ãããããããåæ"
+
+#: ../data/interface.ui.h:10 ../src/interface.cpp:363
+msgid "Receiving"
+msgstr "åä:"
+
+#: ../data/interface.ui.h:11
+msgid "Total Received"
+msgstr "åäãåè:"
+
+#: ../data/interface.ui.h:12
+msgid "Sent"
+msgstr "éä:"
+
+#: ../data/interface.ui.h:13
+msgid "Total Sent"
+msgstr "éäãåè:"
+
+#: ../data/interface.ui.h:14
+msgid "\n"
+msgstr ""
+
+#: ../data/interface.ui.h:16 ../data/preferences.ui.h:12
+msgid "Resources"
+msgstr "ãããã"
+
+#: ../data/interface.ui.h:17 ../data/preferences.ui.h:14
+msgid "File Systems"
+msgstr "ãããããããã"
+
+#: ../data/lsof.ui.h:1
+msgid "Search for Open Files"
+msgstr "ãããããããããããæç"
+
+#: ../data/lsof.ui.h:2
+msgid "_Name contains:"
+msgstr "ããããåãæãåã(_N):"
+
+#: ../data/lsof.ui.h:3
+msgid "Case insensitive matching"
+msgstr "å/åæåãååããã"
+
+#: ../data/lsof.ui.h:4
+msgid "C_lear"
+msgstr "ããã(_L)"
+
+#: ../data/lsof.ui.h:5
+msgid "S_earch results:"
+msgstr "æççæ(_E):"
+
+#: ../data/openfiles.ui.h:1
+msgid "Open Files"
+msgstr "ãããããããããã"
+
 #: ../data/preferences.ui.h:1
 msgid "System Monitor Preferences"
 msgstr "ãããããããããèå"
@@ -62,10 +151,6 @@ msgstr "èçããéç"
 msgid "Process i_nformation shown in list:"
 msgstr "äèãèçãããããããæå(_N):"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:9 ../src/interface.cpp:714
-msgid "Processes"
-msgstr "ãããã"
-
 #: ../data/preferences.ui.h:10
 msgid "Graphs"
 msgstr "ããã"
@@ -74,17 +159,23 @@ msgstr "ããã"
 msgid "_Show network speed in bits"
 msgstr "ãããããããéåããããåäãèçãã(_S)"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:12 ../src/interface.cpp:718
-msgid "Resources"
-msgstr "ãããã"
-
 #: ../data/preferences.ui.h:13
 msgid "Show _all file systems"
 msgstr "ãããããããããããããèçãã(_A)"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:14 ../src/interface.cpp:722
-msgid "File Systems"
-msgstr "ãããããããã"
+#: ../data/renice.ui.h:1
+msgid "Change _Priority"
+msgstr "åååãåæ(_P)"
+
+#: ../data/renice.ui.h:2
+msgid "_Nice value:"
+msgstr "Nice å(_N):"
+
+#: ../data/renice.ui.h:3
+#, fuzzy
+#| msgid "The priority of a process is given by its nice value. A lower nice value corresponds to a higher priority."
+msgid "<small><i><b>Note:</b> The priority of a process is given by its nice value. A lower nice value corresponds to a higher priority.</i></small>"
+msgstr "ãããããåååããNice åãäããããããåãã Nice åãéãåååãçåãããã"
 
 #: ../src/argv.cpp:21
 msgid "Show the System tab"
@@ -113,31 +204,31 @@ msgstr ""
 "ãããããã <henrich debian org>\n"
 "ææGNOMEããããä <http://www.gnome.gr.jp/>"
 
-#: ../src/disks.cpp:299 ../src/memmaps.cpp:361
+#: ../src/disks.cpp:298 ../src/memmaps.cpp:361
 msgid "Device"
 msgstr "ãããã"
 
-#: ../src/disks.cpp:300
+#: ../src/disks.cpp:299
 msgid "Directory"
 msgstr "ããããã"
 
-#: ../src/disks.cpp:301 ../src/gsm_color_button.c:222 ../src/openfiles.cpp:251
+#: ../src/disks.cpp:300 ../src/gsm_color_button.c:222 ../src/openfiles.cpp:251
 msgid "Type"
 msgstr "çé"
 
-#: ../src/disks.cpp:302
+#: ../src/disks.cpp:301
 msgid "Total"
 msgstr "åè"
 
-#: ../src/disks.cpp:303
+#: ../src/disks.cpp:302
 msgid "Free"
 msgstr "çã"
 
-#: ../src/disks.cpp:304
+#: ../src/disks.cpp:303
 msgid "Available"
 msgstr "åçåè"
 
-#: ../src/disks.cpp:305
+#: ../src/disks.cpp:304
 msgid "Used"
 msgstr "äçæã"
 
@@ -408,129 +499,70 @@ msgstr "ãããã"
 msgid "Set process priority manually"
 msgstr ""
 
-#: ../src/interface.cpp:231
-msgid "End _Process"
-msgstr "ãããããçä(_P)"
-
 #. Translators: color picker title, %s is CPU, Memory, Swap, Receiving, Sending
-#: ../src/interface.cpp:279
+#: ../src/interface.cpp:256
 #, c-format
 msgid "Pick a Color for '%s'"
 msgstr "'%s' ãèãéæ"
 
-#: ../src/interface.cpp:290
-msgid "CPU History"
-msgstr "CPU äççãåæ"
-
-#: ../src/interface.cpp:344 ../src/procproperties.cpp:139
+#: ../src/interface.cpp:292 ../src/procproperties.cpp:139
 msgid "CPU"
 msgstr "CPU"
 
-#: ../src/interface.cpp:346
+#: ../src/interface.cpp:294
 #, c-format
 msgid "CPU%d"
 msgstr "CPU%d"
 
-#: ../src/interface.cpp:367
-msgid "Memory and Swap History"
-msgstr "ãããããããããåæ"
-
-#: ../src/interface.cpp:401 ../src/proctable.cpp:252
-#: ../src/procproperties.cpp:133
-msgid "Memory"
-msgstr "ããã"
-
-#: ../src/interface.cpp:432
-msgid "Swap"
-msgstr "ãããã"
-
-#: ../src/interface.cpp:463
-msgid "Network History"
-msgstr "ãããããããåæ"
-
-#: ../src/interface.cpp:496
-msgid "Receiving"
-msgstr "åä:"
-
-#: ../src/interface.cpp:529
-msgid "Total Received"
-msgstr "åäãåè:"
-
-#: ../src/interface.cpp:557
+#: ../src/interface.cpp:378
 msgid "Sending"
 msgstr "éä:"
 
-#: ../src/interface.cpp:591
-msgid "Total Sent"
-msgstr "éäãåè:"
-
-#. procman_create_sysinfo_view();
-#: ../src/interface.cpp:710
-msgid "System"
-msgstr "ãããã"
-
 #: ../src/load-graph.cpp:166
 #, c-format
 msgid "%u second"
 msgid_plural "%u seconds"
 msgstr[0] "%u ç"
 
-#: ../src/load-graph.cpp:347
+#: ../src/load-graph.cpp:345
 #, fuzzy
 msgid "not available"
 msgstr "åçåè"
 
 #. xgettext: 540MiB (53 %) of 1.0 GiB
-#: ../src/load-graph.cpp:350
+#: ../src/load-graph.cpp:348
 #, c-format
 msgid "%s (%.1f%%) of %s"
 msgstr "%s (%.1f%%) / %s"
 
-#: ../src/lsof.cpp:124
-#, c-format
-msgid ""
-"<b>Error</b>\n"
-"'%s' is not a valid Perl regular expression.\n"
-"%s"
+#: ../src/lsof.cpp:125
+msgid "Error"
+msgstr ""
+
+#: ../src/lsof.cpp:126
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "<b>Error</b>\n"
+#| "'%s' is not a valid Perl regular expression.\n"
+#| "%s"
+msgid "'%s' is not a valid Perl regular expression."
 msgstr ""
 "<b>ããã</b>\n"
 "'%s' ãããæååã Perl ãæèèçãããååããããããã:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/lsof.cpp:270
+#: ../src/lsof.cpp:272
 msgid "Process"
 msgstr "ãããã"
 
-#: ../src/lsof.cpp:282
+#: ../src/lsof.cpp:284
 msgid "PID"
 msgstr "PID"
 
-#: ../src/lsof.cpp:292 ../src/memmaps.cpp:339
+#: ../src/lsof.cpp:294 ../src/memmaps.cpp:339
 msgid "Filename"
 msgstr "ããããå"
 
-#. gtk_window_set_modal(GTK_WINDOW(dialog), TRUE);
-#: ../src/lsof.cpp:309
-msgid "Search for Open Files"
-msgstr "ãããããããããããæç"
-
-#: ../src/lsof.cpp:336
-msgid "_Name contains:"
-msgstr "ããããåãæãåã(_N):"
-
-#. The default accelerator collides with the default close accelerator.
-#: ../src/lsof.cpp:350
-msgid "C_lear"
-msgstr "ããã(_L)"
-
-#: ../src/lsof.cpp:354
-msgid "Case insensitive matching"
-msgstr "å/åæåãååããã"
-
-#: ../src/lsof.cpp:362
-msgid "S_earch results:"
-msgstr "æççæ(_E):"
-
 #. xgettext: virtual memory start
 #: ../src/memmaps.cpp:341
 msgid "VM Start"
@@ -627,11 +659,7 @@ msgstr "FD"
 msgid "Object"
 msgstr "ãããããã"
 
-#: ../src/openfiles.cpp:336
-msgid "Open Files"
-msgstr "ãããããããããã"
-
-#: ../src/openfiles.cpp:357
+#: ../src/openfiles.cpp:346
 #, c-format
 msgid "_Files opened by process \"%s\" (PID %u):"
 msgstr "\"%s\" (PID: %u) ããããããããããããäè(_F):"
@@ -1046,33 +1074,25 @@ msgstr "éæãããããã Â%s (PID: %u) ãçäãããã?"
 msgid "Ending a process may destroy data, break the session or introduce a security risk. Only unresponsive processes should be ended."
 msgstr "ãããããçäããããããããçæãããããããçåçäãããããããããããäãåéæãååãããããæãããããããååãçããããããããçäããããããã"
 
-#: ../src/procdialogs.cpp:130 ../src/procdialogs.cpp:220
+#: ../src/procdialogs.cpp:130
 #, fuzzy, c-format
 msgid "(%s Priority)"
 msgstr "(äãååå)"
 
-#: ../src/procdialogs.cpp:174
+#: ../src/procdialogs.cpp:175
 #, c-format
 msgid "Change Priority of Process Â%s (PID: %u)"
 msgstr "ãããã Â%s (PID: %u) ãåååãåæ"
 
-#: ../src/procdialogs.cpp:186
-msgid "Change _Priority"
-msgstr "åååãåæ(_P)"
-
-#: ../src/procdialogs.cpp:209
-msgid "_Nice value:"
-msgstr "Nice å(_N):"
-
-#: ../src/procdialogs.cpp:226
+#: ../src/procdialogs.cpp:193
 msgid "Note:"
 msgstr "ãã:"
 
-#: ../src/procdialogs.cpp:227
+#: ../src/procdialogs.cpp:194
 msgid "The priority of a process is given by its nice value. A lower nice value corresponds to a higher priority."
 msgstr "ãããããåååããNice åãäããããããåãã Nice åãéãåååãçåãããã"
 
-#: ../src/procdialogs.cpp:449
+#: ../src/procdialogs.cpp:418
 msgid "Icon"
 msgstr "ãããã"
 
@@ -1080,123 +1100,123 @@ msgstr "ãããã"
 msgid "A simple process and system monitor."
 msgstr "ããããããããããçæãçèãããããããããããããã"
 
-#: ../src/proctable.cpp:237 ../src/procproperties.cpp:130
+#: ../src/procproperties.cpp:104 ../src/util.cpp:420
+msgid "N/A"
+msgstr "N/A"
+
+#: ../src/procproperties.cpp:130 ../src/proctable.cpp:236
 msgid "Process Name"
 msgstr "ããããå"
 
-#: ../src/proctable.cpp:238 ../src/procproperties.cpp:131
+#: ../src/procproperties.cpp:131 ../src/proctable.cpp:237
 msgid "User"
 msgstr "ãããã"
 
-#: ../src/proctable.cpp:239 ../src/procproperties.cpp:132
+#: ../src/procproperties.cpp:132 ../src/proctable.cpp:238
 msgid "Status"
 msgstr "çæ"
 
-#: ../src/proctable.cpp:240 ../src/procproperties.cpp:134
+#: ../src/procproperties.cpp:134 ../src/proctable.cpp:239
 msgid "Virtual Memory"
 msgstr "äæããã"
 
-#: ../src/proctable.cpp:241 ../src/procproperties.cpp:135
+#: ../src/procproperties.cpp:135 ../src/proctable.cpp:240
 msgid "Resident Memory"
 msgstr "ççããã"
 
-#: ../src/proctable.cpp:242 ../src/procproperties.cpp:136
+#: ../src/procproperties.cpp:136 ../src/proctable.cpp:241
 msgid "Writable Memory"
 msgstr "æãèãåèããã"
 
-#: ../src/proctable.cpp:243 ../src/procproperties.cpp:137
+#: ../src/procproperties.cpp:137 ../src/proctable.cpp:242
 msgid "Shared Memory"
 msgstr "åæããã"
 
-#: ../src/proctable.cpp:244 ../src/procproperties.cpp:138
+#: ../src/procproperties.cpp:138 ../src/proctable.cpp:243
 msgid "X Server Memory"
 msgstr "X ããããããã"
 
-#: ../src/proctable.cpp:245
-#, no-c-format
-msgid "% CPU"
-msgstr "% CPU"
-
-#: ../src/proctable.cpp:246 ../src/procproperties.cpp:140
+#: ../src/procproperties.cpp:140 ../src/proctable.cpp:245
 msgid "CPU Time"
 msgstr "CPU æé"
 
-#: ../src/proctable.cpp:247 ../src/procproperties.cpp:141
+#: ../src/procproperties.cpp:140
+#, c-format
+msgid "%lld second"
+msgid_plural "%lld seconds"
+msgstr[0] "%lld ç"
+
+#: ../src/procproperties.cpp:141 ../src/proctable.cpp:246
 msgid "Started"
 msgstr "èåææ"
 
-#: ../src/proctable.cpp:248 ../src/procproperties.cpp:142
+#: ../src/procproperties.cpp:142 ../src/proctable.cpp:247
 msgid "Nice"
 msgstr "Niceå"
 
-#: ../src/proctable.cpp:249 ../src/procproperties.cpp:144
+#: ../src/procproperties.cpp:143 ../src/proctable.cpp:261
+msgid "Priority"
+msgstr "ååå"
+
+#: ../src/procproperties.cpp:144 ../src/proctable.cpp:248
 msgid "ID"
 msgstr "ID"
 
-#: ../src/proctable.cpp:250 ../src/procproperties.cpp:145
+#: ../src/procproperties.cpp:145 ../src/proctable.cpp:249
 msgid "Security Context"
 msgstr "ãããããããããããã"
 
-#: ../src/proctable.cpp:251 ../src/procproperties.cpp:146
+#: ../src/procproperties.cpp:146 ../src/proctable.cpp:250
 msgid "Command Line"
 msgstr "ããããããã"
 
 #. xgettext: combined noun, the function the process is waiting in, see wchan ps(1)
-#: ../src/proctable.cpp:254 ../src/procproperties.cpp:147
+#: ../src/procproperties.cpp:147 ../src/proctable.cpp:253
 msgid "Waiting Channel"
 msgstr "äæäãéæ"
 
-#: ../src/proctable.cpp:255
+#: ../src/procproperties.cpp:258
+msgid "Process Properties"
+msgstr "ãããããããããã"
+
+#: ../src/procproperties.cpp:278
+#, c-format
+msgid "Properties of process \"%s\" (PID %u):"
+msgstr "ãããã \"%s\" (PID %u) ãããããã:"
+
+#: ../src/proctable.cpp:244
+#, no-c-format
+msgid "% CPU"
+msgstr "% CPU"
+
+#: ../src/proctable.cpp:254
 msgid "Control Group"
 msgstr "Control Group"
 
-#: ../src/proctable.cpp:256
+#: ../src/proctable.cpp:255
 msgid "Unit"
 msgstr ""
 
-#: ../src/proctable.cpp:257
+#: ../src/proctable.cpp:256
 msgid "Session"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Seat = i.e. the physical seat the session of the process belongs to, only
 #. for multi-seat environments. See http://en.wikipedia.org/wiki/Multiseat_configuration
-#: ../src/proctable.cpp:260
+#: ../src/proctable.cpp:259
 #, fuzzy
 msgid "Seat"
 msgstr "çæ"
 
-#: ../src/proctable.cpp:261
+#: ../src/proctable.cpp:260
 msgid "Owner"
 msgstr ""
 
-#: ../src/proctable.cpp:262 ../src/procproperties.cpp:143
-msgid "Priority"
-msgstr "ååå"
-
-#: ../src/proctable.cpp:1086
+#: ../src/proctable.cpp:1078
 #, c-format
 msgid "Load averages for the last 1, 5, 15 minutes: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
 msgstr "æè1, 5, 15åéãååèè: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:104
-msgid "N/A"
-msgstr "N/A"
-
-#: ../src/procproperties.cpp:140
-#, c-format
-msgid "%lld second"
-msgid_plural "%lld seconds"
-msgstr[0] "%lld ç"
-
-#: ../src/procproperties.cpp:258
-msgid "Process Properties"
-msgstr "ãããããããããã"
-
-#: ../src/procproperties.cpp:278
-#, c-format
-msgid "Properties of process \"%s\" (PID %u):"
-msgstr "ãããã \"%s\" (PID %u) ãããããã:"
-
 #. Translators: The first string parameter is release version (codename),
 #. * the second one is the architecture, 32 or 64-bit
 #: ../src/sysinfo.cpp:78
@@ -1211,37 +1231,35 @@ msgstr "ãããã %s %s"
 msgid "%d-bit"
 msgstr "%d-bit"
 
-#: ../src/sysinfo.cpp:740
+#: ../src/sysinfo.cpp:734
 #, c-format
 msgid "Kernel %s"
 msgstr "ãããã %s"
 
-#: ../src/sysinfo.cpp:754
+#: ../src/sysinfo.cpp:746
 #, c-format
 msgid "GNOME %s"
 msgstr "GNOME %s"
 
 #. hardware section
-#: ../src/sysinfo.cpp:769
-#, c-format
-msgid "<b>Hardware</b>"
-msgstr "<b>ãããããã</b>"
+#: ../src/sysinfo.cpp:759
+msgid "Hardware"
+msgstr "ãããããã"
 
-#: ../src/sysinfo.cpp:774
+#: ../src/sysinfo.cpp:764
 msgid "Memory:"
 msgstr "ããã:"
 
-#: ../src/sysinfo.cpp:779
+#: ../src/sysinfo.cpp:769
 msgid "Processor:"
 msgstr "ããããã:"
 
 #. disk space section
-#: ../src/sysinfo.cpp:788
-#, c-format
-msgid "<b>System Status</b>"
-msgstr "<b>ãããããçæ</b>"
+#: ../src/sysinfo.cpp:778
+msgid "System Status"
+msgstr "ãããããçæ"
 
-#: ../src/sysinfo.cpp:794
+#: ../src/sysinfo.cpp:784
 msgid "Available disk space:"
 msgstr "åçåèãããããåé:"
 
@@ -1341,16 +1359,15 @@ msgid "%u byte"
 msgid_plural "%u bytes"
 msgstr[0] "%u ããã"
 
-#: ../src/util.cpp:420
-msgid "<i>N/A</i>"
-msgstr "<i>N/A</i>"
-
 #. xgettext: rate, 10MiB/s or 10Mbit/s
-#: ../src/util.cpp:582
+#: ../src/util.cpp:585
 #, c-format
 msgid "%s/s"
 msgstr "%s/ç"
 
+#~ msgid "<i>N/A</i>"
+#~ msgstr "<i>N/A</i>"
+
 #~ msgid "Unknown model"
 #~ msgstr "äæãããã"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]