[gnome-bluetooth] Updated Greek help translationcommit 5c1c7b5908ee29eb479b731587548288d6a34603
Author: Tom Tryfonidis <tomtryf gmail com>
Date:   Thu Aug 16 17:51:34 2012 +0300

    Updated Greek help translation

 help/el/el.po |  488 ++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 295 insertions(+), 193 deletions(-)
---
diff --git a/help/el/el.po b/help/el/el.po
index 70cb021..37baeb9 100644
--- a/help/el/el.po
+++ b/help/el/el.po
@@ -6,55 +6,99 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-bluetooth master\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-12-01 18:02+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-26 09:20+0200\n"
-"Last-Translator: Marios Zindilis <m zindilis dmajor org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-08 19:33+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-16 12:34+0200\n"
+"Last-Translator: Tom Tryfonidis <tomtryf gmail com>\n"
 "Language-Team: Greek <team gnome gr>\n"
+"Language: el\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Lokalize 1.0\n"
 
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/gnome-bluetooth.xml:186(None)
-msgid ""
-"@@image: 'figures/bluetooth-applet.png'; md5=be49aed48d4f1cd84dfd912664b32864"
-msgstr ""
-"@@image: 'figures/bluetooth-applet.png'; md5=be49aed48d4f1cd84dfd912664b32864"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/gnome-bluetooth.xml:269(None)
-msgid ""
-"@@image: 'figures/bluetooth-wizard.png'; md5=bad909a5b3d4b8e0cbd9af05e4f0ed3d"
+#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
+#| msgid "translator-credits"
+msgctxt "_"
+msgid "translator-credits"
 msgstr ""
-"@@image: 'figures/bluetooth-wizard.png'; md5=bad909a5b3d4b8e0cbd9af05e4f0ed3d"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/gnome-bluetooth.xml:314(None)
+"ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎ GNOME\n"
+" ÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÏ <m zindilis dmajor org, 2009\n"
+"\n"
+"ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ, ÎÏÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÏÎÎÎÎÎ http://www.gnome.gr/";
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#.
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/index.docbook:186(imagedata)
+#| msgid ""
+#| "@@image: 'figures/bluetooth-applet.png'; "
+#| "md5=be49aed48d4f1cd84dfd912664b32864"
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/bluetooth-applet.png' "
+"md5='be49aed48d4f1cd84dfd912664b32864'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/bluetooth-applet.png' "
+"md5='be49aed48d4f1cd84dfd912664b32864'"
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#.
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/index.docbook:269(imagedata)
+#| msgid ""
+#| "@@image: 'figures/bluetooth-wizard.png'; "
+#| "md5=bad909a5b3d4b8e0cbd9af05e4f0ed3d"
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/bluetooth-wizard.png' "
+"md5='bad909a5b3d4b8e0cbd9af05e4f0ed3d'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/bluetooth-wizard.png' "
+"md5='bad909a5b3d4b8e0cbd9af05e4f0ed3d'"
+
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#.
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/index.docbook:314(imagedata)
+#| msgid ""
+#| "@@image: 'figures/bluetooth-properties.png'; "
+#| "md5=29c87da1b0147ad9837223a69fd8835d"
+msgctxt "_"
 msgid ""
-"@@image: 'figures/bluetooth-properties.png'; "
-"md5=29c87da1b0147ad9837223a69fd8835d"
+"external ref='figures/bluetooth-properties.png' "
+"md5='29c87da1b0147ad9837223a69fd8835d'"
 msgstr ""
-"@@image: 'figures/bluetooth-properties.png'; "
-"md5=29c87da1b0147ad9837223a69fd8835d"
+"external ref='figures/bluetooth-properties.png' "
+"md5='29c87da1b0147ad9837223a69fd8835d'"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:10(title)
+#: C/index.docbook:10(articleinfo/title)
 msgid "gnome-bluetooth Manual"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ gnome-bluetooth"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:12(year)
-msgid "2009"
-msgstr "2009"
-
-#: C/gnome-bluetooth.xml:13(holder)
-msgid "Baptiste Mille-Mathias"
-msgstr "Baptiste Mille-Mathias"
+#: C/index.docbook:11(articleinfo/copyright)
+msgid "<year>2009</year> <holder>Baptiste Mille-Mathias</holder>"
+msgstr "<year>2009</year> <holder>Baptiste Mille-Mathias</holder>"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:17(para)
+#: C/index.docbook:17(legalnotice/para)
 msgid ""
 "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
 "the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
@@ -71,7 +115,7 @@ msgstr ""
 "type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">ÏÏÎÎÎÏÎÎ</ulink> Î ÏÏÎ ÎÏÏÎÎÎ COPYING-DOCS "
 "ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÏÏ ÏÎ ÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:26(para)
+#: C/index.docbook:26(legalnotice/para) C/legal.xml:12(legalnotice/para)
 msgid ""
 "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
 "GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
@@ -83,7 +127,7 @@ msgstr ""
 "ÎÎÏÏÏÎÏÏÎ ÎÏÏ ÎÏÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎ, ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎÎÏÎÏ Ï' ÎÏÏÏ "
 "ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏ, ÏÏÏÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎ ÏÎÎÎÎ 6 ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:33(para)
+#: C/index.docbook:33(legalnotice/para) C/legal.xml:19(legalnotice/para)
 msgid ""
 "Many of the names used by companies to distinguish their products and "
 "services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
@@ -97,7 +141,7 @@ msgstr ""
 "ÏÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏ GNOME ÎÏÎÏÎ ÎÎÏÏÎ ÎÏÏÏÎ, ÏÏÏÎ ÎÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÏ "
 "ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏ Î ÎÎ ÎÏÏÎÎÎÏÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:49(para)
+#: C/index.docbook:49(listitem/para) C/legal.xml:35(listitem/para)
 msgid ""
 "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
 "EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
@@ -141,53 +185,49 @@ msgstr ""
 "ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ, ÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ "
 "ÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:42(para)
+#: C/index.docbook:42(legalnotice/para) C/legal.xml:28(legalnotice/para)
+#| msgid ""
+#| "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE "
+#| "TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER "
+#| "UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
 msgid ""
 "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
 "OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
-"<placeholder-1/>"
+"<_:orderedlist-1/>"
 msgstr ""
 "TÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎ "
-"ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ GNU ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ: "
-"<placeholder-1/>"
-
-#: C/gnome-bluetooth.xml:91(firstname)
-msgid "Baptiste"
-msgstr "Baptiste"
-
-#: C/gnome-bluetooth.xml:92(surname)
-msgid "Mille-Mathias"
-msgstr "Mille-Mathias"
+"ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ GNU ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ: <_:"
+"orderedlist-1/>"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:94(orgname)
-msgid "GNOME Documentation Project"
-msgstr "ÎÏÎÎ ÏÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏ ÏÎÏ GNOME"
-
-#: C/gnome-bluetooth.xml:96(email)
-msgid "baptiste millemathias gmail com"
-msgstr "baptiste millemathias gmail com"
-
-#: C/gnome-bluetooth.xml:106(revnumber)
-msgid "1.0"
-msgstr "1.0"
-
-#: C/gnome-bluetooth.xml:107(date)
-msgid "March 2009"
-msgstr "ÎÎÏÏÎÎÏ 2009"
+#: C/index.docbook:90(authorgroup/author)
+msgid ""
+"<firstname>Baptiste</firstname> <surname>Mille-Mathias</surname> "
+"<affiliation> <orgname>GNOME Documentation Project</orgname> <address> "
+"<email>baptiste millemathias gmail com</email> </address> </affiliation>"
+msgstr ""
+"<firstname>Baptiste</firstname> <surname>Mille-Mathias</surname> "
+"<affiliation> <orgname>ÎÏÎÎ ÏÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏ ÏÎÏ GNOME</orgname> <address> "
+"<email>baptiste millemathias gmail com</email> </address> </affiliation>"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:109(para)
+#: C/index.docbook:109(revdescription/para)
 msgid "Baptiste Mille-Mathias <email>baptiste millemathias gmail com</email>"
 msgstr "Baptiste Mille-Mathias <email>baptiste millemathias gmail com</email>"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:125(releaseinfo)
+#: C/index.docbook:105(revhistory/revision)
+msgid ""
+"<revnumber>1.0</revnumber> <date>March 2009</date> <_:revdescription-1/>"
+msgstr ""
+"<revnumber>1.0</revnumber> <date>ÎÎÏÏÎÎÏ 2009</date> <_:revdescription-1/>"
+
+#: C/index.docbook:125(articleinfo/releaseinfo)
 msgid "This manual describes version 2.28 of gnome-bluetooth."
 msgstr "ÎÏÏÏ ÏÎ ÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎ 2.28 ÏÎÏ gnome-bluetooth."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:127(title)
+#: C/index.docbook:127(legalnotice/title)
 msgid "Feedback"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:128(para)
+#: C/index.docbook:128(legalnotice/para)
 msgid ""
 "To report a bug or make a suggestion regarding the <application>gnome-"
 "bluetooth</application> application or this manual, follow the directions in "
@@ -199,7 +239,7 @@ msgstr ""
 "ÎÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎ <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" "
 "type=\"help\">ÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÏ GNOME</ulink>."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:137(para)
+#: C/index.docbook:137(abstract/para)
 msgid ""
 "<application>gnome-bluetooth</application> is an application to manage "
 "Bluetooth devices in the GNOME desktop."
@@ -207,23 +247,24 @@ msgstr ""
 "ÎÎ <application>gnome-bluetooth</application> ÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎ "
 "ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÏÎ Bluetooth ÏÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ GNOME."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:141(primary)
-msgid "gnome-bluetooth"
-msgstr "gnome-bluetooth"
+#: C/index.docbook:140(article/indexterm)
+#| msgid "gnome-bluetooth"
+msgid "<primary>gnome-bluetooth</primary>"
+msgstr "<primary>gnome-bluetooth</primary>"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:144(primary)
-msgid "Bluetooth"
-msgstr "Bluetooth"
+#: C/index.docbook:143(article/indexterm)
+msgid "<primary>Bluetooth</primary>"
+msgstr "<primary>Bluetooth</primary>"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:147(primary)
-msgid "Communication"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎ"
+#: C/index.docbook:146(article/indexterm)
+msgid "<primary>Communication</primary>"
+msgstr "<primary>ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎ</primary>"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:151(title)
+#: C/index.docbook:151(sect1/title)
 msgid "Introduction"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÎ"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:156(para)
+#: C/index.docbook:156(listitem/para)
 msgid ""
 "<application>gnome-bluetooth</application> permits to send files to your "
 "Bluetooth devices, or browse their content."
@@ -231,30 +272,33 @@ msgstr ""
 "ÎÎ <application>gnome-bluetooth</application> ÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎ "
 "ÎÏÏÎÎÎ ÏÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ Bluetooth, Î ÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎÎÎÎ ÏÎÏÏ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:161(para)
+#: C/index.docbook:161(listitem/para)
 msgid "Connect to your devices, like headset or audio gateway."
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏ, ÏÏÏÏ ÎÎÎÏÏÏÎÎÎ Î ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÏÎÏ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:166(para)
+#: C/index.docbook:166(listitem/para)
 msgid "You can add or delete Bluetooth devices, or manage their permissions."
 msgstr ""
 "ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎÏÎ Î ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ Bluetooth, Î ÎÎ "
 "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏÏ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:152(para)
+#: C/index.docbook:152(sect1/para)
+#| msgid ""
+#| "<application>gnome-bluetooth</application> is an application that let you "
+#| "manage Bluetooth in the GNOME destkop. <placeholder-1/>"
 msgid ""
 "<application>gnome-bluetooth</application> is an application that let you "
-"manage Bluetooth in the GNOME destkop. <placeholder-1/>"
+"manage Bluetooth in the GNOME destkop. <_:itemizedlist-1/>"
 msgstr ""
 "ÎÎ <application>gnome-bluetooth</application> ÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÎÏ "
-"ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÏÎ ÏÎ Bluetooth ÏÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ GNOME. "
-"<placeholder-1/>"
+"ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÏÎ ÏÎ Bluetooth ÏÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ GNOME. <_:"
+"itemizedlist-1/>"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:175(title)
+#: C/index.docbook:175(sect1/title)
 msgid "Bluetooth Applet"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎ Bluetooth"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:177(para)
+#: C/index.docbook:177(sect1/para)
 msgid ""
 "The applet is the resident application you can find in the notification "
 "applet, that let you quickly access to the features, like sending files, or "
@@ -264,47 +308,59 @@ msgstr ""
 "ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ, ÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏÏÎÎÎ ÏÏÏÏ Î "
 "ÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ Î ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÏÎ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:182(title)
+#: C/index.docbook:182(figure/title)
 msgid "Bluetooth Applet icon in notification tray"
 msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏ Bluetooth ÏÏÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:193(title)
+#: C/index.docbook:193(sect2/title)
 msgid "Starting Bluetooth Applet"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏ Bluetooth"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:195(para)
+#: C/index.docbook:195(sect2/para)
+#| msgid ""
+#| "The <application>gnome-bluetooth</application> applet is started "
+#| "automatically when you log into your session, and you can find its icon "
+#| "in the notification zone. To launch manually the applet, open menu "
+#| "<menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenu>Accessories</"
+#| "guimenu><guimenu>Terminal</guimenu></menuchoice> and type "
+#| "<command>bluetooth-applet</command>."
 msgid ""
 "The <application>gnome-bluetooth</application> applet is started "
 "automatically when you log into your session, and you can find its icon in "
-"the notification zone. To launch manually the applet, open menu "
-"<menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenu>Accessories</"
-"guimenu><guimenu>Terminal</guimenu></menuchoice> and type <command>bluetooth-"
-"applet</command>."
+"the notification zone. To launch manually the applet, open menu <menuchoice> "
+"<guimenu>Applications</guimenu><guimenu>Accessories</"
+"guimenu><guimenu>Terminal</guimenu> </menuchoice> and type "
+"<command>bluetooth-applet</command>."
 msgstr ""
 "Î ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎ <application>gnome-bluetooth</application> ÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏÏÎÎÏÎ "
 "ÏÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏ, ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÎÏ "
 "ÏÏÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ. ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎ, "
-"ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏ <menuchoice><guimenu>ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ</"
-"guimenu><guimenu>ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ</guimenu><guimenu>ÎÎÏÎÎÏÎÎÏ</guimenu></"
+"ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏ <menuchoice> <guimenu>ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ</"
+"guimenu><guimenu>ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ</guimenu><guimenu>ÎÎÏÎÎÏÎÎÏ</guimenu> </"
 "menuchoice> ÎÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ <command>bluetooth-applet</command>."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:203(para)
+#: C/index.docbook:203(sect2/para)
+#| msgid ""
+#| "To prevent launching of the applet in your desktop, open menu "
+#| "<menuchoice><guimenu>System</guimenu><guimenu>Preferences</"
+#| "guimenu><guimenu>Session</guimenu></menuchoice> and disable "
+#| "<guilabel>Bluetooth Manager</guilabel>."
 msgid ""
-"To prevent launching of the applet in your desktop, open menu "
-"<menuchoice><guimenu>System</guimenu><guimenu>Preferences</"
-"guimenu><guimenu>Session</guimenu></menuchoice> and disable "
-"<guilabel>Bluetooth Manager</guilabel>."
+"To prevent launching of the applet in your desktop, open menu <menuchoice> "
+"<guimenu>System</guimenu><guimenu>Preferences</guimenu><guimenu>Session</"
+"guimenu> </menuchoice> and disable <guilabel>Bluetooth Manager</guilabel>."
 msgstr ""
 "ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ "
-"ÏÎÏ, ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÏ <menuchoice><guimenu>ÎÏÏÏÎÎÎ</"
-"guimenu><guimenu>ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ</guimenu><guimenu>ÎÏÎÎÎÏÎÎ</guimenu></"
-"menuchoice> ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÏÎ ÏÎ <guilabel>Bluetooth Manager</guilabel>."
+"ÏÎÏ, ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÏ <menuchoice> <guimenu>ÎÏÏÏÎÎÎ</"
+"guimenu><guimenu>ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ</guimenu><guimenu>ÎÏÎÎÎÏÎÎ</guimenu> </"
+"menuchoice> ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÏÎ ÏÎÎ <guilabel>ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎ Bluetooth</"
+"guilabel>."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:212(title)
+#: C/index.docbook:212(sect2/title)
 msgid "Turning off your Bluetooth adapter"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎ Bluetooth"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:213(para)
+#: C/index.docbook:213(sect2/para)
 msgid ""
 "Disabling your Bluetooth adapter will stop current and all future "
 "communications from and to your Bluetooth adapter. Disabling your Bluetooth "
@@ -319,7 +375,7 @@ msgstr ""
 "ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎ Bluetooth ÏÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ "
 "ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:218(para)
+#: C/index.docbook:218(sect2/para)
 msgid ""
 "Click on the icon of the applet, and choose <menuchoice><guimenu>Turn Off "
 "Bluetooth</guimenu></menuchoice>, the notification icon will become grey."
@@ -328,11 +384,11 @@ msgstr ""
 "<menuchoice><guimenu>ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ Bluetooth</guimenu></menuchoice>, ÎÏÏÏÎ "
 "ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:225(title)
+#: C/index.docbook:225(sect2/title)
 msgid "Sending files to Bluetooth device"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ Bluetooth"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:226(para)
+#: C/index.docbook:226(sect2/para)
 msgid ""
 "Choose this menu to send a file to a device; a file chooser will appear to "
 "pick up the file to send and you'll have to select the device to send the "
@@ -342,11 +398,11 @@ msgstr ""
 "ÎÎÏÎÎÎÏÏÎÎ ÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎÏ ÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎ, "
 "ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÏÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:233(title)
+#: C/index.docbook:233(sect2/title)
 msgid "Browsing Bluetooth device"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ Bluetooth"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:234(para)
+#: C/index.docbook:234(sect2/para)
 msgid ""
 "Choose this menu to browse the device filesystem directly in your file "
 "manager."
@@ -354,17 +410,17 @@ msgstr ""
 "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ "
 "ÎÏ' ÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:238(title)
+#: C/index.docbook:238(sect2/title)
 msgid "Last used devices"
 msgstr "ÎÏÏÏÏÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:239(para)
+#: C/index.docbook:239(sect2/para)
 msgid "This section displays your paired devices you can connect to."
 msgstr ""
 "ÎÏÏÎ Î ÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÏÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ "
 "ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:240(para)
+#: C/index.docbook:240(sect2/para)
 msgid ""
 "To connect to the device, click on its name, which will become bolded to "
 "inform you're connect to it."
@@ -372,11 +428,11 @@ msgstr ""
 "ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏÎÏÏÎ ÏÏÎ ÏÎÎÎÎ ÏÎÏ, ÏÎ ÏÏÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÎ "
 "ÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÎ Ï' ÎÏÏÎÎ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:244(title)
+#: C/index.docbook:244(sect2/title)
 msgid "Adding a new device"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:246(para)
+#: C/index.docbook:246(sect2/para)
 msgid ""
 "To add a new device (which consist of pairing your adapter with your "
 "device), click on the applet icon, and choose <guimenu>Setup new device...</"
@@ -388,7 +444,7 @@ msgstr ""
 "ÎÎÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ...</guimenu>. ÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÏ ÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ "
 "ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:253(para)
+#: C/index.docbook:253(note/para)
 msgid ""
 "Don't forget to set your remote device in discoverable mode before starting "
 "the process, else the wizard won't be able to find it."
@@ -396,7 +452,7 @@ msgstr ""
 "ÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎ ÏÎÏÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ "
 "ÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ, ÎÎÎÎÏÏ Î ÎÎÎÎÏÏ ÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:259(para)
+#: C/index.docbook:259(sect2/para)
 msgid ""
 "The wizard will present the discoverable devices it has found all around. "
 "You can filter out the list of devices by choosing the type of devices "
@@ -406,11 +462,11 @@ msgstr ""
 "ÏÎÎÏÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÎ ÏÏÏÎ ÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎ "
 "ÏÎÏÎÎÏÎ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:265(title)
+#: C/index.docbook:265(figure/title)
 msgid "Device search in wizard"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏ"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:275(para)
+#: C/index.docbook:275(sect2/para)
 msgid ""
 "If your device has a harcoded passkey, choose <guibutton>Passkey Options...</"
 "guibutton>, in the new dialog, choose the passkey to use."
@@ -419,7 +475,7 @@ msgstr ""
 "<guibutton>ÎÏÎÎÎÎÎÏ PIN...</guibutton> ÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ "
 "ÎÏÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:279(para)
+#: C/index.docbook:279(sect2/para)
 msgid ""
 "Choose <guibutton>Forward</guibutton> for the pairing step; if you defined a "
 "fixed passkey in the previous step the pairing will occur automatically, "
@@ -431,21 +487,25 @@ msgstr ""
 "ÎÎÏÎÎÎÏÏÎÎ ÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ. ÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÎ "
 "ÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎÎ ÏÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ Î ÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎ ÏÏÎÎÏÏÎÎÏÎ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:287(title) C/gnome-bluetooth.xml:303(title)
+#: C/index.docbook:287(sect2/title) C/index.docbook:303(sect1/title)
 msgid "Preferences"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:289(para)
+#: C/index.docbook:289(sect2/para)
+#| msgid ""
+#| "Click on the icon of the applet, and choose "
+#| "<menuchoice><guilabel>Preferences</guilabel></menuchoice>, the "
+#| "preferences dialog will appear."
 msgid ""
-"Click on the icon of the applet, and choose "
-"<menuchoice><guilabel>Preferences</guilabel></menuchoice>, the preferences "
-"dialog will appear."
+"Click on the icon of the applet, and choose <menuchoice> "
+"<guilabel>Preferences</guilabel> </menuchoice>, the preferences dialog will "
+"appear."
 msgstr ""
-"ÎÎÏÎÏÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏ, ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ "
-"<menuchoice><guilabel>ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ</guilabel></menuchoice>, ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÏÎÎ "
-"Î ÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎ."
+"ÎÎÏÎÏÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏ, ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ <menuchoice> "
+"<guilabel>ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ</guilabel> </menuchoice>, ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÏÎÎ Î ÎÎÎÎÎÎÎÏ "
+"ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:296(para)
+#: C/index.docbook:296(sect2/para)
 msgid ""
 "For more information about preferences, see section <xref linkend=\"gnome-"
 "bluetooth-preferences\"/>"
@@ -453,7 +513,7 @@ msgstr ""
 "ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎ ÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ, ÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎ "
 "<xref linkend=\"gnome-bluetooth-preferences\"/>"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:304(para)
+#: C/index.docbook:304(sect1/para)
 msgid ""
 "The <application>gnome-bluetooth</application> preference dialog allows you "
 "to manage your various Bluetooth devices or change properties of your "
@@ -463,15 +523,15 @@ msgstr ""
 "ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ Bluetooth Î ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ "
 "ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏ/ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎ/ÏÎ ÏÎÏ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:310(title)
+#: C/index.docbook:310(figure/title)
 msgid "Preferences dialog"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:321(title)
+#: C/index.docbook:321(sect2/title)
 msgid "Discoverable"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÏÎÎÎ"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:323(para)
+#: C/index.docbook:323(sect2/para)
 msgid ""
 "When your adapter is set to <guilabel>Discoverable</guilabel> any Bluetooth "
 "device around will be able to see it, and therefore will able to ask pairing."
@@ -480,7 +540,7 @@ msgstr ""
 "ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎ Bluetooth ÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎ, ÎÏÏÏÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎ "
 "ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎÎÏÎÎ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:328(para)
+#: C/index.docbook:328(important/para)
 msgid ""
 "Bluetooth as other network types implies security risks, so setting your "
 "adapter undiscoverable to other devices is a good thing to do to limit the "
@@ -490,7 +550,7 @@ msgstr ""
 "ÎÏÏÎÎÎÎÎÏ, ÎÏÏÏÎ Î ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÏ "
 "ÏÏÏÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÏÎÏ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:333(para)
+#: C/index.docbook:333(sect2/para)
 msgid ""
 "This is only useful to set your device discoverable if you plan to pair it "
 "with another device, once it is done, you can untick <guilabel>Discoverable</"
@@ -500,7 +560,7 @@ msgstr ""
 "ÏÏÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎ, ÎÎÎ ÏÏÎÎ ÏÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎ "
 "<guilabel>ÎÎÎÏÎÎÏÏÎÎÎ</guilabel>."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:338(para)
+#: C/index.docbook:338(note/para)
 msgid ""
 "When your device is undiscoverable, communication with already paired "
 "Bluetooth devices is possible."
@@ -508,11 +568,11 @@ msgstr ""
 "ÎÎÏÏÏ Î ÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎÎÎ, ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ Î ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎ "
 "ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ Bluetooth."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:345(title)
+#: C/index.docbook:345(sect2/title)
 msgid "Adapter friendly name"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎ"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:346(para)
+#: C/index.docbook:346(sect2/para)
 msgid ""
 "The friendly name is an alias for the address used to identified each "
 "Bluetooth device much easier to remind."
@@ -520,23 +580,23 @@ msgstr ""
 "ÎÎ ÏÎÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ "
 "ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ Bluetooth, ÏÎ ÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÏÏÎ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:350(para)
+#: C/index.docbook:350(sect2/para)
 msgid ""
 "By default the adapter friendly name is <envar>HOSTNAME</envar>-0 (where "
 "<envar>HOSTNAME</envar> is the name of your computer), to change it, edit "
 "the text entry and set the name you want. the change will be immediatly "
 "effective."
 msgstr ""
-"ÎÏÏ ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ <envar>HOSTNAME</envar>-"
-"0 (ÏÏÎÏ <envar>HOSTNAME</envar> ÎÎÎÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ). ÎÎÎ ÎÎ "
-"ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ, ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÏÎÎÏÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎ ÏÎÏ "
+"ÎÏÏ ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎÏ ÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ <envar>HOSTNAME</"
+"envar>-0 (ÏÏÎÏ <envar>HOSTNAME</envar> ÎÎÎÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ). "
+"ÎÎÎ ÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ, ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÏÎÎÏÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎ ÏÎÏ "
 "ÎÎÎÎÏÎ. Î ÎÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÏÎÎ ÎÎÎÏÏÏ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:358(title)
+#: C/index.docbook:358(sect2/title)
 msgid "Known Devices"
 msgstr "ÎÎÏÏÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:364(para)
+#: C/index.docbook:364(listitem/para)
 msgid ""
 "Setup new device, as described in <xref linkend=\"gnome-bluetooth-applet-"
 "setup\"/>"
@@ -544,11 +604,11 @@ msgstr ""
 "ÎÏÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÏÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎ <xref linkend=\"gnome-"
 "bluetooth-applet-setup\"/>"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:369(para)
+#: C/index.docbook:369(listitem/para)
 msgid "Connect / Disconnect to a device."
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ/ÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:374(para)
+#: C/index.docbook:374(listitem/para)
 msgid ""
 "Device Deletion. Deletion will suppress pairing between the adapter and the "
 "device, and no communication will be allowed. You need to pair them together "
@@ -558,22 +618,25 @@ msgstr ""
 "ÎÎÎ ÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ, ÎÎÎ ÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎ. ÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎ "
 "ÏÏÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎ Ï.Ï. ÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:359(para)
+#: C/index.docbook:359(sect2/para)
+#| msgid ""
+#| "<guilabel>Known devices</guilabel> lists the Bluetooth devices you paired "
+#| "and let you manage them, like deleting them, connect to them or adding "
+#| "new one. <placeholder-1/>"
 msgid ""
 "<guilabel>Known devices</guilabel> lists the Bluetooth devices you paired "
 "and let you manage them, like deleting them, connect to them or adding new "
-"one. <placeholder-1/>"
+"one. <_:itemizedlist-1/>"
 msgstr ""
 "ÎÎ <guilabel>ÎÎÏÏÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ</guilabel> ÏÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ Bluetooth "
 "ÏÎÏ ÏÏÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎÏÎ, ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ Ï' "
-"ÎÏÏÎÏ Î ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎ. <placeholder-1/>"
+"ÎÏÏÎÏ Î ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎ. <_:itemizedlist-1/>"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:385(title)
-#| msgid "Browsing Bluetooth device"
+#: C/index.docbook:385(sect2/title)
 msgid "Show Bluetooth icon"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ Bluetooth"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:386(para)
+#: C/index.docbook:386(sect2/para)
 msgid ""
 "You can show or hide Bluetooth icon in the panel. See <xref linkend=\"gnome-"
 "bluetooth-applet\"/> for the applet features."
@@ -582,7 +645,7 @@ msgstr ""
 "ÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ. ÎÎÎÏÎ ÏÎ <xref linkend=\"gnome-bluetooth-applet\"/> ÎÎÎ ÏÎ "
 "ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:392(para)
+#: C/index.docbook:392(important/para)
 msgid ""
 "If you disable the icon in the panel, only limited set of actions will "
 "remain available."
@@ -590,11 +653,11 @@ msgstr ""
 "ÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏ ÏÎÎ ÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎ, ÎÏÎÎ ÎÎÎ "
 "ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:399(title)
+#: C/index.docbook:399(sect2/title)
 msgid "Receive Files"
 msgstr "ÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:401(para)
+#: C/index.docbook:401(sect2/para)
 msgid ""
 "Click on the <guilabel>Receive Files</guilabel> button and the "
 "<guilabel>Personal File Sharing Preferences</guilabel> dialog will appear. "
@@ -605,22 +668,17 @@ msgstr ""
 "ÎÏÏ ÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÎ ÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ  ÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÏÏ "
 "Bluetooth."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:405(para)
-#| msgid ""
-#| "File reception is not implemented in <application>gnome-bluetooth</"
-#| "application>, but in <application>gnome-user-share</application>, so you "
-#| "have to install this application to be able to received files over "
-#| "Bluetooth."
+#: C/index.docbook:405(important/para)
 msgid ""
 "This feature is not provided by <application>gnome-bluetooth</application>. "
 "<application>gnome-user-share</application> must be installed to use this "
 "feature."
 msgstr ""
-"ÎÏÏÏ ÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎ <application>gnome-bluetooth<"
-"/application>. ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎ ÏÎ <application>gnome-user-share</application>"
-" ÎÎÎ ÎÎ ÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ."
+"ÎÏÏÏ ÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎ <application>gnome-bluetooth</"
+"application>. ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎ ÏÎ <application>gnome-user-share</application> "
+"ÎÎÎ ÎÎ ÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:409(para)
+#: C/index.docbook:409(important/para)
 msgid ""
 "Read more in the <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:gnome-user-share"
 "\">Personal File Sharing Manual</ulink>: <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:"
@@ -628,18 +686,17 @@ msgid ""
 "and <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:gnome-user-share#gnome-user-share-"
 "enabling-bluetooth\">sharing</ulink>."
 msgstr ""
-"ÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ ÏÏÎ <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:gnome-user-share\">"
-"ÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÏÏÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ</ulink>: <ulink type=\"help\" "
-"url=\"ghelp:gnome-user-share#gnome-user-share-bluetooth-receiving\">ÎÎÏÎ<"
-"/ulink> ÎÎÎ <ulink type=\"help\" "
-"url=\"ghelp:gnome-user-share#gnome-user-share-enabling-bluetooth\">"
-"ÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏÏ</ulink>."
+"ÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ ÏÏÎ <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:gnome-user-share"
+"\">ÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÏÏÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ</ulink>: <ulink type=\"help\" "
+"url=\"ghelp:gnome-user-share#gnome-user-share-bluetooth-receiving\">ÎÎÏÎ</"
+"ulink> ÎÎÎ <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:gnome-user-share#gnome-user-"
+"share-enabling-bluetooth\">ÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏÏ</ulink>."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:418(title)
+#: C/index.docbook:418(sect1/title)
 msgid "Frequently Asked Questions"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎÎÏ ÏÎ ÏÏÏÎÎÏ ÎÏÏÏÎÏÎÎÏ"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:422(para)
+#: C/index.docbook:422(question/para)
 msgid ""
 "I don't see how to receive files over Bluetooth on my computer in "
 "<application>gnome-bluetooth</application>, am I blind?"
@@ -647,12 +704,7 @@ msgstr ""
 "ÎÎ ÎÎÎÏÏ ÏÏÏ ÎÎ ÎÎÎÏ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÏÏ Bluetooth ÏÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÏ ÏÏÎ "
 "<application>gnome-bluetooth</application>, ÎÎÏÏÏ ÎÏÏ ÏÏÏÎÏÎÎÎ;"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:425(para)
-#| msgid ""
-#| "File reception is not implemented in <application>gnome-bluetooth</"
-#| "application>, but in <application>gnome-user-share</application>, so you "
-#| "have to install this application to be able to received files over "
-#| "Bluetooth."
+#: C/index.docbook:425(answer/para)
 msgid ""
 "File reception is not implemented in <application>gnome-bluetooth</"
 "application>, but in <application>gnome-user-share</application>, so you "
@@ -660,21 +712,20 @@ msgid ""
 "Button explained in the <xref linkend=\"gnome-bluetooth-prefs-receive\"/> is "
 "just a launcher of its configuration dialog."
 msgstr ""
-"Î ÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ <application>gnome-bluetooth<"
-"/application>, ÎÎÎÎ ÏÏÎ <application>gnome-user-share</application>, ÎÏÏÏÎ "
-"ÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎ "
-"ÎÎÏÏ Bluetooth. ÎÎ ÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎ <xref "
-"linkend=\"gnome-bluetooth-prefs-receive\"/> ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎ "
-"ÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ."
+"Î ÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ <application>gnome-bluetooth</"
+"application>, ÎÎÎÎ ÏÏÎ <application>gnome-user-share</application>, ÎÏÏÏÎ ÎÎ "
+"ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÏÏ "
+"Bluetooth. ÎÎ ÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎ ÏÏÎ <xref linkend=\"gnome-bluetooth-"
+"prefs-receive\"/> ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ."
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:433(para)
+#: C/index.docbook:433(question/para)
 msgid ""
 "I found a bug in <application>gnome-bluetooth</application> what I can do?"
 msgstr ""
 "ÎÏÎÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎ <application>gnome-bluetooth</application>, ÏÎ ÎÏÎÏÏ ÎÎ "
 "ÎÎÎÏ;"
 
-#: C/gnome-bluetooth.xml:436(para)
+#: C/index.docbook:436(answer/para)
 msgid ""
 "You should submit a bug report to <ulink url=\"http://bugzilla.gnome.org/";
 "enter_bug.cgi?product=gnome-bluetooth\"/>."
@@ -682,8 +733,59 @@ msgstr ""
 "ÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎ <ulink url=\"http://";
 "bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-bluetooth\"/>."
 
-#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
-#: C/gnome-bluetooth.xml:0(None)
-msgid "translator-credits"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÏ <m zindilis dmajor org, 2009"
+#: C/legal.xml:9(para/ulink)
+msgid "link"
+msgstr "ÏÏÎÎÎÏÎÎ"
+
+#: C/legal.xml:2(legalnotice/para)
+#| msgid ""
+#| "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document "
+#| "under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 "
+#| "or any later version published by the Free Software Foundation with no "
+#| "Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You "
+#| "can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl"
+#| "\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgid ""
+"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
+"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
+"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
+"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
+"of the GFDL at this <_:ulink-1/> or in the file COPYING-DOCS distributed "
+"with this manual."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎÎ Î ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ, ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ/Î ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÏÏ "
+"ÏÎÏÏ ÏÏÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏ GNU (GFDL), ÎÎÎÎÏÎ 1.1 Î "
+"ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎ, ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÎÏÏ ÏÎ ÎÎÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏ "
+"ÏÏÏÎÏ ÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎ, ÏÏÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎÎÎÏ, ÎÎÎ ÏÏÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎ "
+"ÎÏÎÏÎÎÏÏÎÎÎÏ. ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ GFDL Ï' ÎÏÏÏ ÏÎ <_:"
+"ulink-1/> Î ÏÏÎ ÎÏÏÎÎÎ COPYING-DOCS ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÏÏ ÏÎ ÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎ."
+
+#~ msgid "2009"
+#~ msgstr "2009"
+
+#~ msgid "Baptiste Mille-Mathias"
+#~ msgstr "Baptiste Mille-Mathias"
+
+#~ msgid "Baptiste"
+#~ msgstr "Baptiste"
+
+#~ msgid "Mille-Mathias"
+#~ msgstr "Mille-Mathias"
+
+#~ msgid "GNOME Documentation Project"
+#~ msgstr "ÎÏÎÎ ÏÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏ ÏÎÏ GNOME"
+
+#~ msgid "baptiste millemathias gmail com"
+#~ msgstr "baptiste millemathias gmail com"
+
+#~ msgid "1.0"
+#~ msgstr "1.0"
+
+#~ msgid "March 2009"
+#~ msgstr "ÎÎÏÏÎÎÏ 2009"
+
+#~ msgid "Bluetooth"
+#~ msgstr "Bluetooth"
 
+#~ msgid "Communication"
+#~ msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎ"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]