[ghex] [l10n] Update Japanese translationcommit d7839c92c7372ca8bdcdcbe58580ebcf81176fcb
Author: Jiro Matsuzawa <jmatsuzawa gnome org>
Date:  Fri Aug 10 21:08:47 2012 +0900

  [l10n] Update Japanese translation
  
  Merge latest pot

 po/ja.po | 390 ++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 files changed, 190 insertions(+), 200 deletions(-)
---
diff --git a/po/ja.po b/po/ja.po
index 4a91da7..a3b259a 100644
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -9,20 +9,19 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ghex master\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=ghex&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-26 14:48+0000\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=ghex&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
+"POT-Creation-Date: 2012-03-01 23:51+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-01-01 19:55+0900\n"
 "Last-Translator: Jiro Matsuzawa <jmatsuzawa src gnome org>\n"
 "Language-Team: Japanese <gnome-translation gnome gr jp>\n"
+"Language: ja\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: ja\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: ../data/ghex.desktop.in.h:1 ../src/ghex-window.c:651
-#: ../src/ghex-window.c:1097
+#: ../data/ghex.desktop.in.h:1 ../src/ghex-window.c:650
+#: ../src/ghex-window.c:1084
 msgid "GHex"
 msgstr "GHex"
 
@@ -58,49 +57,49 @@ msgstr "2é"
 msgid "Character table"
 msgstr "æåãããã"
 
-#: ../src/converter.c:231
+#: ../src/converter.c:232
 msgid "Base Converter"
 msgstr "åæãããããã"
 
 #. entries
-#: ../src/converter.c:252
+#: ../src/converter.c:253
 msgid "_Binary:"
 msgstr "2é(_B):"
 
-#: ../src/converter.c:254
+#: ../src/converter.c:255
 msgid "_Octal:"
 msgstr "8é(_O):"
 
-#: ../src/converter.c:256
+#: ../src/converter.c:257
 msgid "_Decimal:"
 msgstr "10é(_D):"
 
-#: ../src/converter.c:258
+#: ../src/converter.c:259
 msgid "_Hex:"
 msgstr "16é(_H):"
 
-#: ../src/converter.c:260
+#: ../src/converter.c:261
 msgid "_ASCII:"
 msgstr "æå(_A):"
 
 #. get cursor button
-#: ../src/converter.c:264
+#: ../src/converter.c:265
 msgid "_Get cursor value"
 msgstr "ããããäçãããåãåå(_G)"
 
-#: ../src/converter.c:278
+#: ../src/converter.c:279
 msgid "Get cursor value"
 msgstr "ããããäçãããåãååããã"
 
-#: ../src/converter.c:278
+#: ../src/converter.c:279
 msgid "Gets the value at cursor in binary, octal, decimal, hex and ASCII"
 msgstr "ããããäçãåã 2éã8éã10éã16é ãæå (ASCII) ãååããã"
 
-#: ../src/converter.c:418
+#: ../src/converter.c:419
 msgid "ERROR"
 msgstr "ããã"
 
-#: ../src/findreplace.c:97 ../src/findreplace.c:221 ../src/ui.c:864
+#: ../src/findreplace.c:97 ../src/findreplace.c:221 ../src/ui.c:873
 #, c-format
 msgid "GHex (%s): Find Data"
 msgstr "GHex (%s): ããããæç"
@@ -141,7 +140,7 @@ msgstr "åãæç"
 msgid "Finds the previous occurrence of the search string "
 msgstr "åæãåçããæçæååãèçããã"
 
-#: ../src/findreplace.c:141 ../src/findreplace.c:418 ../src/findreplace.c:466
+#: ../src/findreplace.c:141 ../src/findreplace.c:418 ../src/findreplace.c:469
 msgid "Cancel"
 msgstr "ããããã"
 
@@ -182,7 +181,7 @@ msgstr "éãã"
 msgid "Closes advanced find window"
 msgstr "æåæçããããããéããã"
 
-#: ../src/findreplace.c:355 ../src/ui.c:862
+#: ../src/findreplace.c:355 ../src/ui.c:871
 #, c-format
 msgid "GHex (%s): Find & Replace Data"
 msgstr "GHex (%s): ããããæçãçæ"
@@ -235,70 +234,70 @@ msgstr "çæããæååãæçããåããããããçãæãã
 msgid "Closes find and replace data window"
 msgstr "ããããæçãçæããããããéããã"
 
-#: ../src/findreplace.c:434 ../src/ui.c:860
+#: ../src/findreplace.c:434 ../src/ui.c:869
 #, c-format
 msgid "GHex (%s): Jump To Byte"
 msgstr "GHex (%s): æåããäçããããã"
 
-#: ../src/findreplace.c:464
+#: ../src/findreplace.c:467
 msgid "Jump to byte"
 msgstr "æåããäçããããã"
 
-#: ../src/findreplace.c:464
+#: ../src/findreplace.c:467
 msgid "Enter the byte to jump to"
 msgstr "ããããããããããååããäãã"
 
-#: ../src/findreplace.c:465
+#: ../src/findreplace.c:468
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
-#: ../src/findreplace.c:465
+#: ../src/findreplace.c:468
 msgid "Jumps to the specified byte"
 msgstr "æåããããããããããããã"
 
-#: ../src/findreplace.c:466
+#: ../src/findreplace.c:469
 msgid "Closes jump to byte window"
 msgstr "ãããããããããããéããã"
 
-#: ../src/findreplace.c:529 ../src/findreplace.c:563 ../src/findreplace.c:670
+#: ../src/findreplace.c:532 ../src/findreplace.c:566 ../src/findreplace.c:673
 msgid "There is no active document to search!"
 msgstr "æçåèãããããããããããããããï"
 
-#: ../src/findreplace.c:536 ../src/findreplace.c:570 ../src/findreplace.c:677
-#: ../src/findreplace.c:711 ../src/findreplace.c:756
+#: ../src/findreplace.c:539 ../src/findreplace.c:573 ../src/findreplace.c:680
+#: ../src/findreplace.c:714 ../src/findreplace.c:759
 msgid "There is no string to search for!"
 msgstr "æçããæååããããããï"
 
-#: ../src/findreplace.c:548 ../src/findreplace.c:686 ../src/findreplace.c:877
+#: ../src/findreplace.c:551 ../src/findreplace.c:689 ../src/findreplace.c:879
 msgid "End Of File reached"
 msgstr "ããããççãåéãããã"
 
-#: ../src/findreplace.c:549 ../src/findreplace.c:582 ../src/findreplace.c:685
-#: ../src/findreplace.c:878 ../src/findreplace.c:901
+#: ../src/findreplace.c:552 ../src/findreplace.c:585 ../src/findreplace.c:688
+#: ../src/findreplace.c:880 ../src/findreplace.c:903
 msgid "String was not found!\n"
 msgstr "æååããããããï\n"
 
-#: ../src/findreplace.c:581 ../src/findreplace.c:900
+#: ../src/findreplace.c:584 ../src/findreplace.c:902
 msgid "Beginning Of File reached"
 msgstr "ããããåéãåéãããã"
 
-#: ../src/findreplace.c:598
+#: ../src/findreplace.c:601
 msgid "There is no active document to move the cursor in!"
 msgstr "ãããããçåãããããããããããããããããï"
 
-#: ../src/findreplace.c:616
+#: ../src/findreplace.c:619
 msgid "No offset has been specified!"
 msgstr "ããããããæåãããããããï"
 
-#: ../src/findreplace.c:641
+#: ../src/findreplace.c:644
 msgid "The specified offset is beyond the file boundaries!"
 msgstr "æåãããããããããããããççãèãããããï"
 
-#: ../src/findreplace.c:649
+#: ../src/findreplace.c:652
 msgid "Can not position cursor beyond the End Of File!"
 msgstr "ãããããççããåãããããããçåãããããï"
 
-#: ../src/findreplace.c:656
+#: ../src/findreplace.c:659
 msgid ""
 "You may only give the offset as:\n"
 " - a positive decimal number, or\n"
@@ -310,30 +309,30 @@ msgstr ""
 " - '0x' ãåãã16éæå\n"
 " - '+' ããã '-' çåãæãçåããããã"
 
-#: ../src/findreplace.c:702
+#: ../src/findreplace.c:705
 msgid "There is no active buffer to replace data in!"
 msgstr "çæãèãããããããããããããããããããããï"
 
-#: ../src/findreplace.c:727 ../src/findreplace.c:728
+#: ../src/findreplace.c:730 ../src/findreplace.c:731
 msgid "End Of File reached!"
 msgstr "ããããççãåéããããï"
 
-#: ../src/findreplace.c:747
+#: ../src/findreplace.c:750
 msgid "There is no active document to replace data in!"
 msgstr "çæãèãããããããããããããããããï"
 
-#: ../src/findreplace.c:777
+#: ../src/findreplace.c:780
 msgid "No occurrences were found."
 msgstr "èåãããããèãããããããããã"
 
-#: ../src/findreplace.c:780
+#: ../src/findreplace.c:783
 #, c-format
 msgid "Replaced %d occurrence."
 msgid_plural "Replaced %d occurrences."
 msgstr[0] "%dåãçãæãããã"
 msgstr[1] "%dåãçãæãããã"
 
-#: ../src/findreplace.c:820
+#: ../src/findreplace.c:823
 msgid "No string to search for!"
 msgstr "æçåèãæååããããããï"
 
@@ -346,7 +345,7 @@ msgstr ""
 "URI ãéãããã:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/ghex-window.c:94
+#: ../src/ghex-window.c:96
 #, c-format
 msgid ""
 "Can not open file:\n"
@@ -355,302 +354,302 @@ msgstr ""
 "ãããããéãããã:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/ghex-window.c:325
+#: ../src/ghex-window.c:327
 msgid "_File"
 msgstr "ãããã(_F)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:326
+#: ../src/ghex-window.c:328
 msgid "_Edit"
 msgstr "çé(_E)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:327
+#: ../src/ghex-window.c:329
 msgid "_View"
 msgstr "èç(_V)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:328
+#: ../src/ghex-window.c:330
 msgid "_Group Data As"
 msgstr "ããããå(_G)"
 
 #. View submenu
-#: ../src/ghex-window.c:329
+#: ../src/ghex-window.c:331
 msgid "_Windows"
 msgstr "ããããã(_W)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:330
+#: ../src/ghex-window.c:332
 msgid "_Help"
 msgstr "ããã(_H)"
 
 #. File menu
-#: ../src/ghex-window.c:333
+#: ../src/ghex-window.c:335
 msgid "_Open..."
 msgstr "éã(_O)..."
 
-#: ../src/ghex-window.c:334
+#: ../src/ghex-window.c:336
 msgid "Open a file"
 msgstr "ãããããéããã"
 
-#: ../src/ghex-window.c:336
+#: ../src/ghex-window.c:338
 msgid "_Save"
 msgstr "äå(_S)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:337
+#: ../src/ghex-window.c:339
 msgid "Save the current file"
 msgstr "ãããããããäåããã"
 
-#: ../src/ghex-window.c:339
+#: ../src/ghex-window.c:341
 msgid "Save _As..."
 msgstr "ååãäå(_A)..."
 
-#: ../src/ghex-window.c:340
+#: ../src/ghex-window.c:342
 msgid "Save the current file with a different name"
 msgstr "ãããããããåãååãäããäåããã"
 
-#: ../src/ghex-window.c:342
+#: ../src/ghex-window.c:344
 msgid "Save As _HTML..."
 msgstr "HTML ãäå(_H)..."
 
-#: ../src/ghex-window.c:343
+#: ../src/ghex-window.c:345
 msgid "Export data to HTML source"
 msgstr "ãããã HTML ãããããååããã"
 
-#: ../src/ghex-window.c:345
+#: ../src/ghex-window.c:347
 msgid "_Revert"
 msgstr "æã(_R)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:346
+#: ../src/ghex-window.c:348
 msgid "Revert to a saved version of the file"
 msgstr "äåãããããããæããã"
 
-#: ../src/ghex-window.c:348
+#: ../src/ghex-window.c:350
 msgid "_Print"
 msgstr "åå(_P)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:349
+#: ../src/ghex-window.c:351
 msgid "Print the current file"
 msgstr "ãããããããååããã"
 
-#: ../src/ghex-window.c:351
+#: ../src/ghex-window.c:353
 msgid "Print Previe_w..."
 msgstr "ååããããã(_W)..."
 
-#: ../src/ghex-window.c:352
+#: ../src/ghex-window.c:354
 msgid "Preview printed data"
 msgstr "ååããããããããããããèçããã"
 
-#: ../src/ghex-window.c:354
+#: ../src/ghex-window.c:356
 msgid "_Close"
 msgstr "éãã(_C)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:355
+#: ../src/ghex-window.c:357
 msgid "Close the current file"
 msgstr "ãããããããéããã"
 
-#: ../src/ghex-window.c:357
+#: ../src/ghex-window.c:359
 msgid "E_xit"
 msgstr "çä(_X)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:358
+#: ../src/ghex-window.c:360
 msgid "Exit the program"
 msgstr "ããããããããçäããã"
 
 #. Edit menu
-#: ../src/ghex-window.c:362
+#: ../src/ghex-window.c:364
 msgid "_Undo"
 msgstr "åãæã(_U)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:363
+#: ../src/ghex-window.c:365
 msgid "Undo the last action"
 msgstr "æåãæäãæããã"
 
-#: ../src/ghex-window.c:365
+#: ../src/ghex-window.c:367
 msgid "_Redo"
 msgstr "ããçã(_R)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:366
+#: ../src/ghex-window.c:368
 msgid "Redo the undone action"
 msgstr "åèãããããæäãããçããã"
 
-#: ../src/ghex-window.c:368
+#: ../src/ghex-window.c:370
 msgid "_Copy"
 msgstr "ããã(_C)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:369
+#: ../src/ghex-window.c:371
 msgid "Copy selection to clipboard"
 msgstr "éæçåããããããããããããããã"
 
-#: ../src/ghex-window.c:371
+#: ../src/ghex-window.c:373
 msgid "Cu_t"
 msgstr "åãåã(_T)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:372
+#: ../src/ghex-window.c:374
 msgid "Cut selection"
 msgstr "éæçåãåãåããã"
 
-#: ../src/ghex-window.c:374
+#: ../src/ghex-window.c:376
 msgid "Pa_ste"
 msgstr "èãäã(_S)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:375
+#: ../src/ghex-window.c:377
 msgid "Paste data from clipboard"
 msgstr "ãããããããããããããèãäããã"
 
-#: ../src/ghex-window.c:377
+#: ../src/ghex-window.c:379
 msgid "_Find"
 msgstr "æç(_F)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:378
+#: ../src/ghex-window.c:380
 msgid "Search for a string"
 msgstr "æååãæçããã"
 
-#: ../src/ghex-window.c:380
+#: ../src/ghex-window.c:382
 msgid "_Advanced Find"
 msgstr "æåæç(_A)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:381
+#: ../src/ghex-window.c:383
 msgid "Advanced Find"
 msgstr "æåæçãèããã"
 
-#: ../src/ghex-window.c:383
+#: ../src/ghex-window.c:385
 msgid "R_eplace"
 msgstr "çæ(_E)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:384
+#: ../src/ghex-window.c:386
 msgid "Replace a string"
 msgstr "æååãçæããã"
 
-#: ../src/ghex-window.c:386
+#: ../src/ghex-window.c:388
 msgid "_Goto Byte..."
 msgstr "æåããåæãçå(_G)..."
 
-#: ../src/ghex-window.c:387
+#: ../src/ghex-window.c:389
 msgid "Jump to a certain position"
 msgstr "æåããäçãããããããã"
 
-#: ../src/ghex-window.c:389
+#: ../src/ghex-window.c:391
 msgid "_Preferences"
 msgstr "èå(_P)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:390
+#: ../src/ghex-window.c:392
 msgid "Configure the application"
 msgstr "GHex ãèåãåæããã"
 
 #. View menu
-#: ../src/ghex-window.c:394
+#: ../src/ghex-window.c:396
 msgid "_Add View"
 msgstr "ããããèå(_A)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:395
+#: ../src/ghex-window.c:397
 msgid "Add a new view to the buffer"
 msgstr "æããããããããããããèåããã"
 
-#: ../src/ghex-window.c:397
+#: ../src/ghex-window.c:399
 msgid "_Remove View"
 msgstr "ããããåé(_R)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:398
+#: ../src/ghex-window.c:400
 msgid "Remove the current view of the buffer"
 msgstr "ããããããããããããåéããã"
 
 #. Help menu
-#: ../src/ghex-window.c:402
+#: ../src/ghex-window.c:404
 msgid "_Contents"
 msgstr "çæ(_C)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:403
+#: ../src/ghex-window.c:405
 msgid "Help on this application"
 msgstr "ghex ãããããã"
 
-#: ../src/ghex-window.c:405
+#: ../src/ghex-window.c:407
 msgid "_About"
 msgstr "æå(_A)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:406
+#: ../src/ghex-window.c:408
 msgid "About this application"
 msgstr "ãããããããããããããã"
 
 #. Edit menu
-#: ../src/ghex-window.c:413
+#: ../src/ghex-window.c:415
 msgid "_Insert Mode"
 msgstr "æåããã(_I)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:414
+#: ../src/ghex-window.c:416
 msgid "Insert/overwrite data"
 msgstr "æå/äæãããããåãæããã"
 
 #. Windows menu
-#: ../src/ghex-window.c:418
+#: ../src/ghex-window.c:420
 msgid "Character _Table"
 msgstr "æåãããã(_T)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:419
+#: ../src/ghex-window.c:421
 msgid "Show the character table"
 msgstr "æåãããããèçããã"
 
-#: ../src/ghex-window.c:421
+#: ../src/ghex-window.c:423
 msgid "_Base Converter"
 msgstr "åæãããããã(_B)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:422
+#: ../src/ghex-window.c:424
 msgid "Open base conversion dialog"
 msgstr "åæåæããããããéããã"
 
-#: ../src/ghex-window.c:424
+#: ../src/ghex-window.c:426
 msgid "Type Conversion _Dialog"
 msgstr "ååæããããã(_D)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:425
+#: ../src/ghex-window.c:427
 msgid "Show the type conversion dialog in the edit window"
 msgstr "çéããããããäãååæããããããèçããã"
 
-#: ../src/ghex-window.c:431 ../src/ui.c:48
+#: ../src/ghex-window.c:433 ../src/ui.c:48
 msgid "_Bytes"
 msgstr "ããã(_B)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:432
+#: ../src/ghex-window.c:434
 msgid "Group data by 8 bits"
 msgstr "8ããããããããåããã"
 
-#: ../src/ghex-window.c:433 ../src/ui.c:49
+#: ../src/ghex-window.c:435 ../src/ui.c:49
 msgid "_Words"
 msgstr "ããã(_W)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:434
+#: ../src/ghex-window.c:436
 msgid "Group data by 16 bits"
 msgstr "16ããããããããåããã"
 
-#: ../src/ghex-window.c:435 ../src/ui.c:50
+#: ../src/ghex-window.c:437 ../src/ui.c:50
 msgid "_Longwords"
 msgstr "ãããããã(_L)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:436
+#: ../src/ghex-window.c:438
 msgid "Group data by 32 bits"
 msgstr "32ããããããããåããã"
 
-#: ../src/ghex-window.c:770
+#: ../src/ghex-window.c:769
 #, c-format
 msgid "Offset: %s"
 msgstr "ããããã: %s"
 
-#: ../src/ghex-window.c:773
+#: ../src/ghex-window.c:772
 #, c-format
 msgid "; %s bytes from %s to %s selected"
 msgstr "; %s ããã (%s ãã %s ãã) éæãããã"
 
-#: ../src/ghex-window.c:1057
+#: ../src/ghex-window.c:1044
 #, c-format
 msgid "Activate file %s"
 msgstr "ãããã %s ãèãèããã"
 
-#: ../src/ghex-window.c:1093
+#: ../src/ghex-window.c:1080
 #, c-format
 msgid "%s - GHex"
 msgstr "%s - GHex"
 
-#: ../src/ghex-window.c:1221
+#: ../src/ghex-window.c:1206
 msgid "Select a file to save buffer as"
 msgstr "ããããããæãèãããããåã"
 
-#: ../src/ghex-window.c:1277
+#: ../src/ghex-window.c:1238
 #, c-format
 msgid ""
 "File %s exists.\n"
@@ -659,20 +658,20 @@ msgstr ""
 "ãããã %s ãååãããããã\n"
 "äæãããããããããããï"
 
-#: ../src/ghex-window.c:1310 ../src/ui.c:293
+#: ../src/ghex-window.c:1264 ../src/ui.c:300
 #, c-format
 msgid "Saved buffer to file %s"
 msgstr "ãããããã %s ãããããäåãããã"
 
-#: ../src/ghex-window.c:1316
+#: ../src/ghex-window.c:1271
 msgid "Error saving file!"
 msgstr "ããããæãèãäããããï"
 
-#: ../src/ghex-window.c:1322
+#: ../src/ghex-window.c:1277
 msgid "Can't open file for writing!"
 msgstr "ãããããæãèããããï"
 
-#: ../src/ghex-window.c:1367
+#: ../src/ghex-window.c:1322
 #, c-format
 msgid ""
 "File %s has changed since last save.\n"
@@ -681,15 +680,15 @@ msgstr ""
 "ãããã %s ãååãäåããææããããããã\n"
 "åæãäåããããï"
 
-#: ../src/ghex-window.c:1371
+#: ../src/ghex-window.c:1326
 msgid "Do_n't save"
 msgstr "äåããã(_N)"
 
-#: ../src/ghex-window.c:1391 ../src/ui.c:281
+#: ../src/ghex-window.c:1346 ../src/ui.c:288
 msgid "You don't have the permissions to save the file!"
 msgstr "ãããããäåããæéããããããï"
 
-#: ../src/ghex-window.c:1395 ../src/ui.c:286
+#: ../src/ghex-window.c:1350 ../src/ui.c:293
 msgid "An error occurred while saving file!"
 msgstr "ãããããäåããéãããããççããããï"
 
@@ -718,12 +717,12 @@ msgid "Unsigned 32 bit:"
 msgstr "çåãã 32ããã:"
 
 #: ../src/hex-dialog.c:64
-msgid "32 bit float:"
-msgstr " 32ãããæååæç:"
+msgid "Float 32 bit:"
+msgstr ""
 
 #: ../src/hex-dialog.c:65
-msgid "64 bit float:"
-msgstr " 64ãããæååæç:"
+msgid "Float 64 bit:"
+msgstr ""
 
 #: ../src/hex-dialog.c:66
 msgid "Hexadecimal:"
@@ -737,46 +736,46 @@ msgstr " 8é:"
 msgid "Binary:"
 msgstr " 2é:"
 
-#: ../src/hex-dialog.c:197
+#: ../src/hex-dialog.c:204
 msgid "Show little endian decoding"
 msgstr "ããããããããããååãèçãã"
 
-#: ../src/hex-dialog.c:204
+#: ../src/hex-dialog.c:211
 msgid "Show unsigned and float as hexadecimal"
 msgstr "16éãçåããæååæçååãèçãã"
 
-#: ../src/hex-dialog.c:210
+#: ../src/hex-dialog.c:217
 msgid "Stream Length:"
 msgstr "ããããããéã:"
 
-#: ../src/hex-dialog.c:232
+#: ../src/hex-dialog.c:239
 msgid "FIXME: no conversion function"
 msgstr "FIXME: åæéæãããããã"
 
-#: ../src/hex-document.c:436
+#: ../src/hex-document.c:435
 msgid "New document"
 msgstr "æãããããããã"
 
-#: ../src/hex-document.c:790
+#: ../src/hex-document.c:784
 #, c-format
 msgid "Page"
 msgstr "ããã"
 
-#: ../src/hex-document.c:796 ../src/hex-document.c:921
+#: ../src/hex-document.c:790 ../src/hex-document.c:915
 #, c-format
 msgid "Hex dump generated by"
 msgstr "ãã 16éããããçæãããã"
 
-#: ../src/hex-document.c:807
+#: ../src/hex-document.c:801
 msgid "Saving to HTML..."
 msgstr "HTML ååãäå..."
 
-#: ../src/hex-document.c:844
+#: ../src/hex-document.c:838
 #, c-format
 msgid "Previous page"
 msgstr "åãããã"
 
-#: ../src/hex-document.c:859
+#: ../src/hex-document.c:853
 #, c-format
 msgid "Next page"
 msgstr "æãããã"
@@ -806,7 +805,7 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "'%s --help' ãåçåèãããããããããããããããäèãèçããã\n"
 
-#: ../src/main.c:81 ../src/main.c:94
+#: ../src/main.c:80 ../src/main.c:93
 #, c-format
 msgid "Invalid geometry string \"%s\"\n"
 msgstr "èçäçãæåå \"%s\" ãæããããããã\n"
@@ -882,51 +881,51 @@ msgstr "ççãããã"
 msgid "Fonts"
 msgstr "ãããã"
 
-#: ../src/preferences.c:239
+#: ../src/preferences.c:245
 msgid "_Data font:"
 msgstr "ãããããããã(_D):"
 
-#: ../src/preferences.c:255
+#: ../src/preferences.c:259
 msgid "Data font"
 msgstr "ãããããããã"
 
-#: ../src/preferences.c:255
+#: ../src/preferences.c:259
 msgid "Select the data font"
 msgstr "ããããèçãäçãããããããéæããäãã"
 
-#: ../src/preferences.c:269
+#: ../src/preferences.c:268
 msgid "Header fo_nt:"
 msgstr "ããããããããã(_N):"
 
-#: ../src/preferences.c:284
+#: ../src/preferences.c:281
 msgid "Header font"
 msgstr "ããããããããã"
 
-#: ../src/preferences.c:284
+#: ../src/preferences.c:281
 msgid "Select the header font"
 msgstr "ãããããèçãäçãããããããéæããäãã"
 
-#: ../src/preferences.c:310
+#: ../src/preferences.c:306
 msgid "_Print shaded box over:"
 msgstr "åãäããçåãååããèæ(_P):"
 
-#: ../src/preferences.c:322
+#: ../src/preferences.c:318
 msgid "Box size"
 msgstr "çåãåãã"
 
-#: ../src/preferences.c:322
+#: ../src/preferences.c:318
 msgid "Select size of box (in number of lines)"
 msgstr "åãäããçåãèæãæåããäãã"
 
-#: ../src/preferences.c:326
+#: ../src/preferences.c:322
 msgid "lines (0 for no box)"
 msgstr "è (0: çåãã)"
 
-#: ../src/preferences.c:333
+#: ../src/preferences.c:329
 msgid "Printing"
 msgstr "åå"
 
-#: ../src/preferences.c:451 ../src/ui.c:202
+#: ../src/preferences.c:447 ../src/ui.c:209
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error displaying help: \n"
@@ -935,11 +934,11 @@ msgstr ""
 "æãããããèçããããã: \n"
 "%s"
 
-#: ../src/preferences.c:503
+#: ../src/preferences.c:499
 msgid "Can not open desired font!"
 msgstr "ãæãããããããèããããï"
 
-#: ../src/preferences.c:564
+#: ../src/preferences.c:560
 msgid ""
 "The offset format string contains invalid format specifier.\n"
 "Only 'x', 'X', 'p', 'P', 'd' and 'o' are allowed."
@@ -960,55 +959,33 @@ msgstr "16éããã"
 msgid "ASCII data"
 msgstr "ASCII ããã"
 
-#: ../src/ui.c:144
-msgid ""
-"Copyright  1998 - 2006 Jaka MoÄnik\n"
-"Copyright  2006 - 2010 GHex Contributors"
-msgstr ""
-"Copyright  1998 - 2006 Jaka MoÄnik\n"
-"Copyright  2006 - 2010 GHex Contributors"
+#: ../src/ui.c:150
+msgid "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
+msgstr "ãããããããããããããããããããããããããããããèåãæäãã GNU äèåèåçèèåçæãçäçãããããããäéãçãåããæéãäãæããããããåéåãããåæãããããããããã"
 
-#: ../src/ui.c:151
-msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
-"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
-"any later version."
-msgstr ""
-"ãããããããããããããããããããããããããããããèåãæäãã GNU "
-"äèåèåçèèåçæãçäçãããããããäéãçãåããæéãäãæãã"
-"ããããåéåãããåæãããããããããã"
+#: ../src/ui.c:154
+msgid "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details."
+msgstr "æããããããæçããæãããããããéåããããåçããåçãçåãççãåããéçãããããæéãäèãåãããããããäèãèããããããèçãã GNU äèåèåçèèåçæããèäããã"
 
-#: ../src/ui.c:155
-msgid ""
-"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
-"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
-"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
-"more details."
-msgstr ""
-"æããããããæçããæãããããããéåããããåçããåçãçåãççã"
-"åããéçãããããæéãäèãåãããããããäèãèããããããèçãã "
-"GNU äèåèåçèèåçæããèäããã"
+#: ../src/ui.c:158
+msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
+msgstr "ããããæããããããäçã GNU äèåèåçèèåçæãåããåãåããããããããããããããååããFree Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA ããéçããäããã"
 
-#: ../src/ui.c:159
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
-"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
+#. Translators: these two strings here indicate the copyright time span,
+#. e.g. 1998-2012.
+#: ../src/ui.c:170
+msgid "Copyright  %Idâ%Id The GHex authors"
 msgstr ""
-"ããããæããããããäçã GNU äèåèåçèèåçæãåããåãåãããã"
-"ããããããããããååããFree Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
-"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA ããéçããäããã"
 
-#: ../src/ui.c:171
+#: ../src/ui.c:174
 msgid "A binary file editor"
 msgstr "ãããããããããããããããããã"
 
-#: ../src/ui.c:177
+#: ../src/ui.c:180
 msgid "About GHex"
 msgstr "GHex ãããã"
 
-#: ../src/ui.c:178
+#: ../src/ui.c:181
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "çè æ <takeshi aihana gmail com>\n"
@@ -1017,36 +994,36 @@ msgstr ""
 "Yuusuke Tahara <tahara gnome gr jp>\n"
 "Eiichiro ITANI <emu ceres dti ne jp>"
 
-#: ../src/ui.c:181
+#: ../src/ui.c:184
 msgid "GHex Website"
 msgstr "GHex ããããããã"
 
-#: ../src/ui.c:311
+#: ../src/ui.c:318
 msgid "Select a file to open"
 msgstr "éããããããéæ"
 
-#: ../src/ui.c:342
+#: ../src/ui.c:349
 #, c-format
 msgid "Loaded file %s"
 msgstr "ãããã %s ãèãèãåä"
 
-#: ../src/ui.c:350
+#: ../src/ui.c:357
 msgid "Can not open file!"
 msgstr "ãããããéããããï"
 
-#: ../src/ui.c:415
+#: ../src/ui.c:422
 msgid "Select path and file name for the HTML source"
 msgstr "HTMLããããããããååãéæ"
 
-#: ../src/ui.c:449
+#: ../src/ui.c:454
 msgid "You need to specify a base name for the HTML files."
 msgstr "HTMLãããããæåå (.html) ãéããååãæåããäããã"
 
-#: ../src/ui.c:460 ../src/ui.c:484
+#: ../src/ui.c:465 ../src/ui.c:491
 msgid "You don't have the permission to write to the selected path.\n"
 msgstr "æåããããããããæãèãæéããããããã\n"
 
-#: ../src/ui.c:471
+#: ../src/ui.c:477
 msgid ""
 "Saving to HTML will overwrite some files.\n"
 "Do you want to proceed?"
@@ -1054,16 +1031,29 @@ msgstr ""
 "HTML ååãäåãããããããããããäæããããã\n"
 "çèããããããããããï"
 
-#: ../src/ui.c:736
+#: ../src/ui.c:745
 #, c-format
 msgid "Really revert file %s?"
 msgstr "æåããããã %s ãåãæããããï"
 
-#: ../src/ui.c:750
+#: ../src/ui.c:759
 #, c-format
 msgid "Reverted buffer from file %s"
 msgstr "ãããã %s ãäãããããããããããæãããã"
 
+#~ msgid "32 bit float:"
+#~ msgstr " 32ãããæååæç:"
+
+#~ msgid "64 bit float:"
+#~ msgstr " 64ãããæååæç:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Copyright  1998 - 2006 Jaka MoÄnik\n"
+#~ "Copyright  2006 - 2010 GHex Contributors"
+#~ msgstr ""
+#~ "Copyright  1998 - 2006 Jaka MoÄnik\n"
+#~ "Copyright  2006 - 2010 GHex Contributors"
+
 #~ msgid "GNOME Hexadecimal Editor"
 #~ msgstr "GNOME åãã16éæããããããããããã"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]