[zenity] Updated Slovenian translationcommit 9614a18368defedaa0cd45bfe68db3b6ba49c57f
Author: Matej UrbanÄiÄ <mateju svn gnome org>
Date:   Thu Jul 14 14:41:18 2011 +0200

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |  355 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 181 insertions(+), 174 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 85db5ba..4c3cca8 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: zenity master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=zenity&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2011-06-28 21:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-06-29 09:46+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-07-13 19:21+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-14 07:56+0100\n"
 "Last-Translator: Matej UrbanÄiÄ <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -89,12 +89,12 @@ msgstr "NajveÄja vrednost mora biti veÄja od najmanjÅe.\n"
 msgid "Value out of range.\n"
 msgstr "Vrednost je izven obmoÄja.\n"
 
-#: ../src/tree.c:321
+#: ../src/tree.c:324
 #, c-format
 msgid "No column titles specified for List dialog.\n"
 msgstr "Za pogovorno okno seznama ni doloÄenih naslovov stolpcev.\n"
 
-#: ../src/tree.c:327
+#: ../src/tree.c:330
 #, c-format
 msgid "You should use only one List dialog type.\n"
 msgstr "Uporabiti bi morali le eno vrsto pogovornega okna seznama.\n"
@@ -184,562 +184,569 @@ msgstr "Opozorilo"
 msgid "_Enter new text:"
 msgstr "_Vnesite novo besedilo:"
 
-#: ../src/option.c:145
+#: ../src/option.c:146
 msgid "Set the dialog title"
 msgstr "Nastavi naziv pogovornega okna"
 
-#: ../src/option.c:146
+#: ../src/option.c:147
 msgid "TITLE"
 msgstr "NAZIV"
 
-#: ../src/option.c:154
+#: ../src/option.c:155
 msgid "Set the window icon"
 msgstr "Nastavi ikono okna"
 
-#: ../src/option.c:155
+#: ../src/option.c:156
 msgid "ICONPATH"
 msgstr "POTIKONE"
 
-#: ../src/option.c:163
+#: ../src/option.c:164
 msgid "Set the width"
 msgstr "Nastavi Åirino"
 
-#: ../src/option.c:164
+#: ../src/option.c:165
 msgid "WIDTH"
 msgstr "ÅIRINA"
 
-#: ../src/option.c:172
+#: ../src/option.c:173
 msgid "Set the height"
 msgstr "Nastavi viÅino"
 
-#: ../src/option.c:173
+#: ../src/option.c:174
 msgid "HEIGHT"
 msgstr "VIÅINA"
 
-#: ../src/option.c:181
+#: ../src/option.c:182
 msgid "Set dialog timeout in seconds"
 msgstr "Nastavitev Äasovnega zamika pogovornega okna v sekundah"
 
 #. Timeout for closing the dialog
-#: ../src/option.c:183
+#: ../src/option.c:184
 msgid "TIMEOUT"
 msgstr "ZAKASNITEV"
 
-#: ../src/option.c:197
+#: ../src/option.c:198
 msgid "Display calendar dialog"
 msgstr "PokaÅi pogovorno okno koledarja"
 
-#: ../src/option.c:206
-#: ../src/option.c:266
-#: ../src/option.c:309
-#: ../src/option.c:342
-#: ../src/option.c:454
-#: ../src/option.c:596
-#: ../src/option.c:668
-#: ../src/option.c:788
-#: ../src/option.c:821
-#: ../src/option.c:926
-msgid "Set the dialog text"
-msgstr "Nastavi besedilo pogovornega okna"
-
 #: ../src/option.c:207
 #: ../src/option.c:267
-#: ../src/option.c:276
 #: ../src/option.c:310
-#: ../src/option.c:343
-#: ../src/option.c:455
-#: ../src/option.c:562
-#: ../src/option.c:597
-#: ../src/option.c:669
-#: ../src/option.c:678
-#: ../src/option.c:687
-#: ../src/option.c:738
-#: ../src/option.c:747
-#: ../src/option.c:756
-#: ../src/option.c:765
-#: ../src/option.c:789
-#: ../src/option.c:822
-#: ../src/option.c:927
+#: ../src/option.c:351
+#: ../src/option.c:471
+#: ../src/option.c:613
+#: ../src/option.c:685
+#: ../src/option.c:813
+#: ../src/option.c:854
+#: ../src/option.c:959
+msgid "Set the dialog text"
+msgstr "Nastavi besedilo pogovornega okna"
+
+#: ../src/option.c:208
+#: ../src/option.c:268
+#: ../src/option.c:277
+#: ../src/option.c:311
+#: ../src/option.c:352
+#: ../src/option.c:472
+#: ../src/option.c:579
+#: ../src/option.c:614
+#: ../src/option.c:686
+#: ../src/option.c:695
+#: ../src/option.c:704
+#: ../src/option.c:763
+#: ../src/option.c:772
+#: ../src/option.c:781
+#: ../src/option.c:790
+#: ../src/option.c:814
+#: ../src/option.c:855
+#: ../src/option.c:960
 msgid "TEXT"
 msgstr "BESEDILO"
 
-#: ../src/option.c:215
+#: ../src/option.c:216
 msgid "Set the calendar day"
 msgstr "Nastavi dan na koledarju"
 
-#: ../src/option.c:216
+#: ../src/option.c:217
 msgid "DAY"
 msgstr "DAN"
 
-#: ../src/option.c:224
+#: ../src/option.c:225
 msgid "Set the calendar month"
 msgstr "Nastavi mesec na koledarju"
 
-#: ../src/option.c:225
+#: ../src/option.c:226
 msgid "MONTH"
 msgstr "MESEC"
 
-#: ../src/option.c:233
+#: ../src/option.c:234
 msgid "Set the calendar year"
 msgstr "Nastavi leto na koledarju"
 
-#: ../src/option.c:234
+#: ../src/option.c:235
 msgid "YEAR"
 msgstr "LETO"
 
-#: ../src/option.c:242
-#: ../src/option.c:944
+#: ../src/option.c:243
+#: ../src/option.c:977
 msgid "Set the format for the returned date"
 msgstr "Nastavi oblikovanje vrnjenega datuma"
 
-#: ../src/option.c:243
-#: ../src/option.c:945
+#: ../src/option.c:244
+#: ../src/option.c:978
 msgid "PATTERN"
 msgstr "VZOREC"
 
-#: ../src/option.c:257
+#: ../src/option.c:258
 msgid "Display text entry dialog"
 msgstr "PokaÅi pogovorno okno vnos besedila"
 
-#: ../src/option.c:275
+#: ../src/option.c:276
 msgid "Set the entry text"
 msgstr "Nastavi zaÄetno besedilo"
 
-#: ../src/option.c:284
+#: ../src/option.c:285
 msgid "Hide the entry text"
 msgstr "Skrij zaÄetno besedilo"
 
-#: ../src/option.c:300
+#: ../src/option.c:301
 msgid "Display error dialog"
 msgstr "PokaÅi pogovorno okno napake"
 
-#: ../src/option.c:318
-#: ../src/option.c:351
-#: ../src/option.c:695
-#: ../src/option.c:797
+#: ../src/option.c:319
+#: ../src/option.c:360
+#: ../src/option.c:712
+#: ../src/option.c:822
 msgid "Do not enable text wrapping"
 msgstr "Ne omogoÄi preloma besedila"
 
-#: ../src/option.c:333
+#: ../src/option.c:328
+#: ../src/option.c:369
+#: ../src/option.c:721
+#: ../src/option.c:831
+msgid "Do not enable pango markup"
+msgstr "Ne omogoÄi oznaÄevanja pango"
+
+#: ../src/option.c:342
 msgid "Display info dialog"
 msgstr "PokaÅi pogovorno okno podatkov"
 
-#: ../src/option.c:366
+#: ../src/option.c:383
 msgid "Display file selection dialog"
 msgstr "PokaÅi pogovorno okno izbire datoteke"
 
-#: ../src/option.c:375
+#: ../src/option.c:392
 msgid "Set the filename"
 msgstr "Nastavi ime datoteke"
 
-#: ../src/option.c:376
-#: ../src/option.c:720
+#: ../src/option.c:393
+#: ../src/option.c:745
 msgid "FILENAME"
 msgstr "Ime datoteke"
 
-#: ../src/option.c:384
+#: ../src/option.c:401
 msgid "Allow multiple files to be selected"
 msgstr "Dovoli izbrati veÄ datotek"
 
-#: ../src/option.c:393
+#: ../src/option.c:410
 msgid "Activate directory-only selection"
 msgstr "omogoÄi izbor le map"
 
-#: ../src/option.c:402
+#: ../src/option.c:419
 msgid "Activate save mode"
 msgstr "OmogoÄi naÄin shranjevanja"
 
-#: ../src/option.c:411
-#: ../src/option.c:490
-#: ../src/option.c:935
+#: ../src/option.c:428
+#: ../src/option.c:507
+#: ../src/option.c:968
 msgid "Set output separator character"
 msgstr "Nastavi znak za loÄevanje izhoda"
 
-#: ../src/option.c:412
-#: ../src/option.c:491
-#: ../src/option.c:936
+#: ../src/option.c:429
+#: ../src/option.c:508
+#: ../src/option.c:969
 msgid "SEPARATOR"
 msgstr "LOÄILNIK"
 
-#: ../src/option.c:420
+#: ../src/option.c:437
 msgid "Confirm file selection if filename already exists"
 msgstr "Potrdi izbor datotek, v kolikor ime datoteke Åe obstaja"
 
-#: ../src/option.c:429
+#: ../src/option.c:446
 msgid "Sets a filename filter"
 msgstr "DoloÄi filter imen datoteke"
 
 #. Help for file-filter argument (name and patterns for file selection)
-#: ../src/option.c:431
+#: ../src/option.c:448
 msgid "NAME | PATTERN1 PATTERN2 ..."
 msgstr "IME | VZOREC1 VZOREC2 ..."
 
-#: ../src/option.c:445
+#: ../src/option.c:462
 msgid "Display list dialog"
 msgstr "PokaÅi pogovorno okno seznama"
 
-#: ../src/option.c:463
+#: ../src/option.c:480
 msgid "Set the column header"
 msgstr "Nastavi glavo stolpca"
 
-#: ../src/option.c:464
+#: ../src/option.c:481
 msgid "COLUMN"
 msgstr "STOLPEC"
 
-#: ../src/option.c:472
+#: ../src/option.c:489
 msgid "Use check boxes for first column"
 msgstr "Uporabi oznaÄna polja za prvi stolpec"
 
-#: ../src/option.c:481
+#: ../src/option.c:498
 msgid "Use radio buttons for first column"
 msgstr "Uporabi radijski gumb za prvi stolpec"
 
-#: ../src/option.c:499
+#: ../src/option.c:516
 msgid "Allow multiple rows to be selected"
 msgstr "Dovoli izbor veÄ vrstic"
 
-#: ../src/option.c:508
-#: ../src/option.c:728
+#: ../src/option.c:525
+#: ../src/option.c:753
 msgid "Allow changes to text"
 msgstr "Dovoli spremembe v besedilu"
 
-#: ../src/option.c:517
+#: ../src/option.c:534
 msgid "Print a specific column (Default is 1. 'ALL' can be used to print all columns)"
 msgstr "Natisni doloÄen stolpec (privzeto je izbrana moÅnost 1. Za izpis vseh stolpcev lahko uporabite 'ALL')"
 
 #. Column index number to print out on a list dialog
-#: ../src/option.c:519
-#: ../src/option.c:528
+#: ../src/option.c:536
+#: ../src/option.c:545
 msgid "NUMBER"
 msgstr "ÅTEVILKA"
 
-#: ../src/option.c:527
+#: ../src/option.c:544
 msgid "Hide a specific column"
 msgstr "Skrij doloÄen stolpec"
 
-#: ../src/option.c:536
+#: ../src/option.c:553
 msgid "Hides the column headers"
 msgstr "Skrije glavo stolpca"
 
-#: ../src/option.c:552
+#: ../src/option.c:569
 msgid "Display notification"
 msgstr "PokaÅi obvestilo"
 
-#: ../src/option.c:561
+#: ../src/option.c:578
 msgid "Set the notification text"
 msgstr "Nastavi besedilo obvestila"
 
-#: ../src/option.c:570
+#: ../src/option.c:587
 msgid "Listen for commands on stdin"
 msgstr "PosluÅaj ukaze na stdin"
 
-#: ../src/option.c:587
+#: ../src/option.c:604
 msgid "Display progress indication dialog"
 msgstr "PokaÅi pogovorno okno napredka opravila"
 
-#: ../src/option.c:605
+#: ../src/option.c:622
 msgid "Set initial percentage"
 msgstr "Nastavi zaÄetni odstotek"
 
-#: ../src/option.c:606
+#: ../src/option.c:623
 msgid "PERCENTAGE"
 msgstr "ODSTOTEK"
 
-#: ../src/option.c:614
+#: ../src/option.c:631
 msgid "Pulsate progress bar"
 msgstr "Vrstica napredka naj utripa"
 
-#: ../src/option.c:624
+#: ../src/option.c:641
 #, no-c-format
 msgid "Dismiss the dialog when 100% has been reached"
 msgstr "Opusti pogovorno okno, ko je doseÅenih 100%"
 
-#: ../src/option.c:634
+#: ../src/option.c:651
 #, no-c-format
 msgid "Kill parent process if Cancel button is pressed"
 msgstr "UniÄi nadrejeno opravilo, kadar je pritisnjen gumb za preklic"
 
-#: ../src/option.c:644
+#: ../src/option.c:661
 #, no-c-format
 msgid "Hide Cancel button"
 msgstr "Skrij gumb za preklic"
 
-#: ../src/option.c:659
+#: ../src/option.c:676
 msgid "Display question dialog"
 msgstr "PokaÅi pogovorno okno vpraÅanja"
 
-#: ../src/option.c:677
-#: ../src/option.c:746
+#: ../src/option.c:694
+#: ../src/option.c:771
 msgid "Sets the label of the Ok button"
 msgstr "Nastavi besedilo gumba V redu"
 
-#: ../src/option.c:686
-#: ../src/option.c:755
+#: ../src/option.c:703
+#: ../src/option.c:780
 msgid "Sets the label of the Cancel button"
 msgstr "Nastavi besedilo gumba PrekliÄi"
 
-#: ../src/option.c:710
+#: ../src/option.c:735
 msgid "Display text information dialog"
 msgstr "PokaÅi pogovorno okno podatkov o besedilu"
 
-#: ../src/option.c:719
+#: ../src/option.c:744
 msgid "Open file"
 msgstr "Odpri datoteko"
 
-#: ../src/option.c:737
+#: ../src/option.c:762
 msgid "Set the text font"
 msgstr "DoloÄitev pisave besedila"
 
-#: ../src/option.c:764
+#: ../src/option.c:789
 msgid "Enable a I read and agree checkbox"
 msgstr "OmogoÄi oznaÄna polja za potrditev strinjanja in branja"
 
-#: ../src/option.c:779
+#: ../src/option.c:804
 msgid "Display warning dialog"
 msgstr "PokaÅi pogovorno okno opozorila"
 
-#: ../src/option.c:812
+#: ../src/option.c:845
 msgid "Display scale dialog"
 msgstr "PokaÅi pogovorno okno merila"
 
-#: ../src/option.c:830
+#: ../src/option.c:863
 msgid "Set initial value"
 msgstr "Nastavi zaÄetno vrednost"
 
-#: ../src/option.c:831
-#: ../src/option.c:840
-#: ../src/option.c:849
-#: ../src/option.c:858
-#: ../src/option.c:993
+#: ../src/option.c:864
+#: ../src/option.c:873
+#: ../src/option.c:882
+#: ../src/option.c:891
+#: ../src/option.c:1026
 msgid "VALUE"
 msgstr "VREDNOST"
 
-#: ../src/option.c:839
+#: ../src/option.c:872
 msgid "Set minimum value"
 msgstr "Nastavi najmanjÅo vrednost"
 
-#: ../src/option.c:848
+#: ../src/option.c:881
 msgid "Set maximum value"
 msgstr "Nastavi najveÄjo vrednost"
 
-#: ../src/option.c:857
+#: ../src/option.c:890
 msgid "Set step size"
 msgstr "Nastavi velikost koraka"
 
-#: ../src/option.c:866
+#: ../src/option.c:899
 msgid "Print partial values"
 msgstr "Natisni delne vrednosti"
 
-#: ../src/option.c:875
+#: ../src/option.c:908
 msgid "Hide value"
 msgstr "Skrij vrednost"
 
-#: ../src/option.c:890
+#: ../src/option.c:923
 msgid "Display forms dialog"
 msgstr "PokaÅi pogovorno okno obrazca"
 
-#: ../src/option.c:899
+#: ../src/option.c:932
 msgid "Add a new Entry in forms dialog"
 msgstr "Dodaj nov vnos v pogovorno okno obrazca"
 
-#: ../src/option.c:900
-#: ../src/option.c:909
+#: ../src/option.c:933
+#: ../src/option.c:942
 msgid "Field name"
 msgstr "Ime polja"
 
-#: ../src/option.c:908
+#: ../src/option.c:941
 msgid "Add a new Password Entry in forms dialog"
 msgstr "Dodaj nov vnos gesla v pogovorno okno obrazca"
 
-#: ../src/option.c:917
+#: ../src/option.c:950
 msgid "Add a new Calendar in forms dialog"
 msgstr "Dodaj nov koledar v pogovorno okno obrazca"
 
 # G:7 K:2 O:4
-#: ../src/option.c:918
+#: ../src/option.c:951
 msgid "Calendar field name"
 msgstr "Ime polja koledarja"
 
-#: ../src/option.c:959
+#: ../src/option.c:992
 msgid "Display password dialog"
 msgstr "PrikaÅi pogovorno okno gesla"
 
-#: ../src/option.c:968
+#: ../src/option.c:1001
 msgid "Display the username option"
 msgstr "PrikaÅi moÅnost uporabniÅkega imena"
 
-#: ../src/option.c:983
+#: ../src/option.c:1016
 msgid "Display color selection dialog"
 msgstr "PokaÅi pogovorno okno izbire barv"
 
-#: ../src/option.c:992
+#: ../src/option.c:1025
 msgid "Set the color"
 msgstr "Nastavi barvo"
 
-#: ../src/option.c:1001
+#: ../src/option.c:1034
 msgid "Show the palette"
 msgstr "PokaÅi paleto"
 
 # G:2 K:0 O:0
-#: ../src/option.c:1016
+#: ../src/option.c:1049
 msgid "About zenity"
 msgstr "O programu"
 
-#: ../src/option.c:1025
+#: ../src/option.c:1058
 msgid "Print version"
 msgstr "IzpiÅi razliÄico"
 
-#: ../src/option.c:1843
+#: ../src/option.c:1881
 msgid "General options"
 msgstr "SploÅne moÅnosti"
 
-#: ../src/option.c:1844
+#: ../src/option.c:1882
 msgid "Show general options"
 msgstr "PokaÅi sploÅne moÅnosti"
 
 # G:0 K:7 O:1
-#: ../src/option.c:1854
+#: ../src/option.c:1892
 msgid "Calendar options"
 msgstr "MoÅnosti koledarja"
 
 # G:0 K:7 O:1
-#: ../src/option.c:1855
+#: ../src/option.c:1893
 msgid "Show calendar options"
 msgstr "PokaÅi moÅnosti koledarja"
 
-#: ../src/option.c:1865
+#: ../src/option.c:1903
 msgid "Text entry options"
 msgstr "MoÅnosti vnosa besedila"
 
-#: ../src/option.c:1866
+#: ../src/option.c:1904
 msgid "Show text entry options"
 msgstr "PokaÅi moÅnosti vnosa besedila"
 
-#: ../src/option.c:1876
+#: ../src/option.c:1914
 msgid "Error options"
 msgstr "MoÅnosti napak"
 
-#: ../src/option.c:1877
+#: ../src/option.c:1915
 msgid "Show error options"
 msgstr "PokaÅi moÅnosti napak"
 
-#: ../src/option.c:1887
+#: ../src/option.c:1925
 msgid "Info options"
 msgstr "MoÅnosti info"
 
-#: ../src/option.c:1888
+#: ../src/option.c:1926
 msgid "Show info options"
 msgstr "PokaÅi moÅnosti info"
 
-#: ../src/option.c:1898
+#: ../src/option.c:1936
 msgid "File selection options"
 msgstr "MoÅnosti izbire datoteke"
 
-#: ../src/option.c:1899
+#: ../src/option.c:1937
 msgid "Show file selection options"
 msgstr "PokaÅi moÅnosti izbire datotek"
 
-#: ../src/option.c:1909
+#: ../src/option.c:1947
 msgid "List options"
 msgstr "MoÅnosti seznama"
 
-#: ../src/option.c:1910
+#: ../src/option.c:1948
 msgid "Show list options"
 msgstr "PokaÅi moÅnosti seznama"
 
-#: ../src/option.c:1921
+#: ../src/option.c:1959
 msgid "Notification icon options"
 msgstr "MoÅnosti ikone obvestil"
 
-#: ../src/option.c:1922
+#: ../src/option.c:1960
 msgid "Show notification icon options"
 msgstr "PokaÅi moÅnosti ikone obvestil"
 
-#: ../src/option.c:1933
+#: ../src/option.c:1971
 msgid "Progress options"
 msgstr "MoÅnosti prikaza napredka"
 
-#: ../src/option.c:1934
+#: ../src/option.c:1972
 msgid "Show progress options"
 msgstr "PokaÅi moÅnosti prikaza napredka"
 
-#: ../src/option.c:1944
+#: ../src/option.c:1982
 msgid "Question options"
 msgstr "MoÅnosti vpraÅanja"
 
-#: ../src/option.c:1945
+#: ../src/option.c:1983
 msgid "Show question options"
 msgstr "PokaÅi moÅnosti vpraÅanja"
 
-#: ../src/option.c:1955
+#: ../src/option.c:1993
 msgid "Warning options"
 msgstr "MoÅnosti opozorila"
 
-#: ../src/option.c:1956
+#: ../src/option.c:1994
 msgid "Show warning options"
 msgstr "PokaÅi moÅnosti opozorila"
 
 # G:0 K:7 O:1
-#: ../src/option.c:1966
+#: ../src/option.c:2004
 msgid "Scale options"
 msgstr "MoÅnosti merila"
 
 # G:0 K:7 O:1
-#: ../src/option.c:1967
+#: ../src/option.c:2005
 msgid "Show scale options"
 msgstr "PokaÅi moÅnosti merila"
 
-#: ../src/option.c:1977
+#: ../src/option.c:2015
 msgid "Text information options"
 msgstr "MoÅnosti podatkov besedila"
 
-#: ../src/option.c:1978
+#: ../src/option.c:2016
 msgid "Show text information options"
 msgstr "PokaÅi moÅnosti podatkov besedila"
 
-#: ../src/option.c:1988
+#: ../src/option.c:2026
 msgid "Color selection options"
 msgstr "MoÅnosti izbire barv"
 
-#: ../src/option.c:1989
+#: ../src/option.c:2027
 msgid "Show color selection options"
 msgstr "PokaÅi moÅnosti izbire barv"
 
-#: ../src/option.c:1999
+#: ../src/option.c:2037
 msgid "Password dialog options"
 msgstr "MoÅnosti pogovornega okna gesla"
 
-#: ../src/option.c:2000
+#: ../src/option.c:2038
 msgid "Show password dialog options"
 msgstr "PokaÅi moÅnosti pogovornega okna gesla"
 
-#: ../src/option.c:2010
+#: ../src/option.c:2048
 msgid "Forms dialog options"
 msgstr "MoÅnosti pogovornega okna obrazca"
 
-#: ../src/option.c:2011
+#: ../src/option.c:2049
 msgid "Show forms dialog options"
 msgstr "PokaÅi moÅnosti pogovornega okna obrazca"
 
-#: ../src/option.c:2021
+#: ../src/option.c:2059
 msgid "Miscellaneous options"
 msgstr "Razne moÅnosti"
 
-#: ../src/option.c:2022
+#: ../src/option.c:2060
 msgid "Show miscellaneous options"
 msgstr "PokaÅi razne moÅnosti"
 
-#: ../src/option.c:2047
+#: ../src/option.c:2085
 #, c-format
 msgid "This option is not available. Please see --help for all possible usages.\n"
 msgstr "Ta moÅnost ni na voljo. Za pregled vseh mogoÄih uporab si oglejte --help.\n"
 
-#: ../src/option.c:2051
+#: ../src/option.c:2089
 #, c-format
 msgid "--%s is not supported for this dialog\n"
 msgstr "--%s ni podprt v tem pogovornem oknu\n"
 
-#: ../src/option.c:2055
+#: ../src/option.c:2093
 #, c-format
 msgid "Two or more dialog options specified\n"
 msgstr "DoloÄeni sta dve ali veÄ moÅnosti pogovornega okna\n"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]