[alacarte] Added UG translationcommit 41f66e2db4d2e2b1509e4572e60dd95c4e5484fd
Author: Gheyret T.Kenji <gheyret gmail com>
Date:   Sat Oct 23 11:11:56 2010 +0200

    Added UG translation

 po/ug.po |   27 +++++++++++++--------------
 1 files changed, 13 insertions(+), 14 deletions(-)
---
diff --git a/po/ug.po b/po/ug.po
index d8548ff..5e3240b 100644
--- a/po/ug.po
+++ b/po/ug.po
@@ -8,11 +8,10 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Alacarte master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=alacarte&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-18 09:18+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-05 20:00+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-04-18 09:18+0000\n"
 "Last-Translator: Gheyret Kenji <gheyret yahoo com>\n"
-"Language-Team: GNOME Uighur Translation Project <gnome-uighur yahoogroups "
-"com>\n"
+"Language-Team: Uyghur Computer Science Association <UKIJ yahoogroups com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -27,19 +26,19 @@ msgstr "Ù?Û?رسÛ?ت"
 
 #: ../Alacarte/MainWindow.py:188
 msgid "Item"
-msgstr "تÛ?ر"
+msgstr "تÛ?ر"
 
 #: ../data/alacarte.desktop.in.in.h:1
 msgid "Change which applications are shown on the main menu"
-msgstr "باش menu  دا Ù?اÙ?سÙ? پرÙ?گراÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Û?رسÙ?تÙ?دÙ?غاÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? ئÛ?زگÛ?رتÙ?دÛ?"
+msgstr "ئاساسÙ?Ù? تÙ?زÙ?Ù?Ù?Ù?تÛ? Ù?Û?رسÙ?تÙ?Ù?Ù?دÙ?غاÙ? پرÙ?گراÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? ئÛ?زگÛ?رتÙ?دÛ?"
 
 #: ../data/alacarte.desktop.in.in.h:2 ../data/alacarte.ui.h:2
 msgid "Main Menu"
-msgstr "باش menu"
+msgstr "ئاساسÙ?Ù? تÙ?زÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?"
 
 #: ../data/alacarte.ui.h:1
 msgid "It_ems:"
-msgstr "تÛ?رÙ?Û?ر(_E):"
+msgstr "تÛ?رÙ?Û?ر(_E)"
 
 #: ../data/alacarte.ui.h:3
 msgid "Move Down"
@@ -51,7 +50,7 @@ msgstr "ئÛ?ستÙ?Ú¯Û?"
 
 #: ../data/alacarte.ui.h:5
 msgid "Ne_w Item"
-msgstr " Ù?Û?Ú­Ù? تÛ?ر(_W)"
+msgstr "Ù?Û?Ú­Ù? تÛ?ر(_W)"
 
 #: ../data/alacarte.ui.h:6
 msgid "New _Separator"
@@ -59,24 +58,24 @@ msgstr "Ù?Û?Ú­Ù? ئاÙ?رÙ?غÛ?Ú?(_S)"
 
 #: ../data/alacarte.ui.h:7
 msgid "Restore the default menu layout"
-msgstr "Ù?Û?Ú­Û?Ù?دÙ?Ù?Ù? menu ئÙ?رÛ?Ù?Ù?اشتÛ?رÙ?Ù?سÙ?Ù?Ù? ئÛ?سÙ?Ù?Ú¯Û? Ù?Û?Ù?تÛ?ر"
+msgstr "Ù?Û?Ú­Û?Ù?دÙ?Ù?Ù? ئÙ?رÛ?Ù?Ù?اشتÛ?رÛ?Ø´ ھاÙ?Ù?تÙ?Ú¯Û? Ù?اÙ?تÛ?رÙ?دÛ?"
 
 #: ../data/alacarte.ui.h:8
 msgid "Revert Changes?"
-msgstr "ئÛ?زگÙ?رÙ?Ø´Ù?Û?رÙ?Ù? ئÛ?سÙ?Ù?Ú¯Û? Ù?Û?Ù?تÛ?رÛ?Ù?سÙ?زØ?"
+msgstr "ئÛ?زگÙ?رÙ?Ø´Ù?Û?رÙ?Ù? ئÛ?سÙ?Ù? ھاÙ?Ù?تÙ?Ú¯Û? Ù?اÙ?تÛ?رسÛ?Ù?Ù?Û?Ø?"
 
 #: ../data/alacarte.ui.h:9
 msgid "Revert all menus to original settings?"
-msgstr "بارÙ?Ù?Ù? menu Ù?ارÙ?Ù? ئÛ?سÙ?Ù?دÙ?Ù?Ù? تÛ?Ú­Ø´Û?Ù?Ù?Û? Ù?اÙ?تÛ?راÙ?سÙ?زØ?"
+msgstr "بارÙ?Ù?Ù? تÙ?زÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Û?رÙ?Ù? ئÛ?سÙ?Ù? ھاÙ?Ù?تÙ?Ú¯Û? Ù?اÙ?تÛ?رسÛ?Ù?Ù?Û?Ø?"
 
 #: ../data/alacarte.ui.h:10
 msgid "_Menus:"
-msgstr "Menus(_M):"
+msgstr "تÙ?زÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Û?ر(_M):"
 
 #: ../data/alacarte.ui.h:11
 msgid "_New Menu"
-msgstr "Ù?Û?Ú­Ù? Menu(_N)"
+msgstr "Ù?Û?Ú­Ù? تÙ?زÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?(_N)"
 
 #: ../data/alacarte.ui.h:12
 msgid "_Revert to Original"
-msgstr "ئÛ?سÙ?Ù?Ú¯Û? Ù?اÙ?تÛ?رÛ?Ø´(_R)"
+msgstr "ئÛ?سÙ?Ù?دÙ?Ù?Ù? ھاÙ?Û?تÙ?Û? Ù?اÙ?تÛ?ر(_R)"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]