[gnome-control-center] Updated Telugu Translationscommit 6aaa37a02b1cdf964b5357cb8f8932e80bf07f8f
Author: krishnababu k <kkrothap redhat ocm>
Date:  Tue Oct 19 16:19:53 2010 +0530

  Updated Telugu Translations

 po/te.po | 5316 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 2771 insertions(+), 2545 deletions(-)
---
diff --git a/po/te.po b/po/te.po
index 586800d..c042b79 100644
--- a/po/te.po
+++ b/po/te.po
@@ -8,26 +8,24 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-control-center.master.te\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-control-center&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2009-08-25 17:03+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-09-15 20:25+0530\n"
-"Last-Translator: Krishna Babu K <kkrothap redhat com>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"control-center&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-18 09:11+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-17 07:58+0000\n"
+"Last-Translator: Arjuna Rao Chavala <arjunaraoc gmail com>\n"
 "Language-Team: Telugu <en li org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n\n"
-"\n"
-"\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2010-10-17 08:00+0000\n"
+"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
 
 #: ../gnome-control-center.schemas.in.h:1
-#| msgid "Create New Location"
 msgid "Current network location"
 msgstr "ప�రస�త�త న���వర��� స�థానమ�"
 
 #: ../gnome-control-center.schemas.in.h:2
-#| msgid "Save _background image"
 msgid "More backgrounds URL"
 msgstr "మరినà±?ని à°¬à±?యాà°?à±?â??à°?à±?à°°à±?à°?à°¡à±?à°² URL"
 
@@ -40,1318 +38,242 @@ msgid ""
 "Set this to your current location name. This is used to determine the "
 "appropriate network proxy configuration."
 msgstr ""
-"ద�నిని మ� ప�రస�త�త స�థానమ� నామమ�న�� �మర���మ�. సర�న న���వర��� ప�ర���స� ���త��రణన� నిర�ణయి������ "
-"యిది వ�పయ��ి��బడి�ది."
+"ద�నిని మ� ప�రస�త�త స�థానమ� నామమ�న�� �మర���మ�. సర�న న���వర��� ప�ర���స� ���త��రణన� నిర�ణయి������ యిది "
+"వ�పయ��ి��బడి�ది."
 
 #: ../gnome-control-center.schemas.in.h:5
 msgid ""
 "URL for where to get more desktop backgrounds. If set to an empty string the "
 "link will not appear."
 msgstr ""
-"à°?à°?à±?à°?à°¡ మరినà±?ని à°¡à±?à°¸à±?à°?à±?à°?ాపà±? à°¬à±?యాà°?à±?â??à°?à±?à°°à±?à°?à°¡à±?లనà±? à°ªà±?à°?à°¦à°?లమà±? దాని URL. à°?ాళà±? à°¸à±?à°?à±?à°°à°¿à°?à°?à±?à°¨à°?à±? à°?మరà±?à°?à°¿à°¤à±? లిà°?à°?à±? "
-"�నిపి��ద�."
+"à°?à°?à±?à°?à°¡ మరినà±?ని à°¡à±?à°¸à±?à°?à±?à°?ాపà±? à°¬à±?యాà°?à±?â??à°?à±?à°°à±?à°?à°¡à±?లనà±? à°ªà±?à°?à°¦à°?లమà±? దాని URL. à°?ాళà±? à°¸à±?à°?à±?à°°à°¿à°?à°?à±?à°¨à°?à±? à°?మరà±?à°?à°¿à°¤à±? లిà°?à°?à±? à°?నిపిà°?à°?à°¦à±?."
 
 #: ../gnome-control-center.schemas.in.h:6
 msgid ""
 "URL for where to get more desktop themes. If set to an empty string the link "
 "will not appear."
-msgstr ""
-"à°?à°?à±?à°?à°¡ మరినà±?ని à°¡à±?à°¸à±?à°?à±?à°?ాపà±? à°¥à±?à°®à±?â??లనà±? à°ªà±?à°?à°¦à°?లమà±? దాని URL. à°?ాళà±? à°¸à±?à°?à±?à°°à°¿à°?à°?à±?à°¨à°?à±? à°?మరà±?à°?à°¿à°¤à±? లిà°?à°?à±? "
-"�నిపి��ద�."
-
-#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:114
-msgid "Image/label border"
-msgstr "�ిత�రమ�/ల�బ�ల� సరిహద�ద�"
-
-#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:115
-msgid "Width of border around the label and image in the alert dialog"
-msgstr "స���త డ�లా�� ల�ని ల�బ�ల� మరియ� �ిత�రమ� ������ �న�న సరిహద�ద� య���� వ�డల�ప�"
-
-#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:124
-msgid "Alert Type"
-msgstr "హ����రి� ర�మ�"
-
-#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:125
-msgid "The type of alert"
-msgstr "హ����రి� య���� ర�మ�"
-
-#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:133
-msgid "Alert Buttons"
-msgstr "స���త� బ�న�ల�"
-
-#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:134
-msgid "The buttons shown in the alert dialog"
-msgstr "స���త� డ�లా�� న�ద� ��పి��బడిన బ�న�ల�"
+msgstr "à°?à°?à±?à°?à°¡ మరినà±?ని à°¡à±?à°¸à±?à°?à±?à°?ాపà±? à°¥à±?à°®à±?â??లనà±? à°ªà±?à°?à°¦à°?లమà±? దాని URL. à°?ాళà±? à°¸à±?à°?à±?à°°à°¿à°?à°?à±?à°¨à°?à±? à°?మరà±?à°?à°¿à°¤à±? లిà°?à°?à±? à°?నిపిà°?à°?à°¦à±?."
 
-#: ../capplets/about-me/eel-alert-dialog.c:198
-msgid "Show more _details"
-msgstr "�ాలా వివరి�ప�ల� ��ప�మ�(_d)"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:28
-#, c-format
-msgid "Place your left thumb on %s"
-msgstr "మ� �డమ బ�ర��నవ�ల�న� %sప� వ����మ�"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:28
-#, c-format
-msgid "Swipe your left thumb on %s"
-msgstr "మ�ర� �డమ బ�ర��న�వ�ల�న� %sప� లా��మ�"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:29
-#, c-format
-msgid "Place your left index finger on %s"
-msgstr "మ� �డమ ��ప�డ�వ�ల�న� %sప� వ����మ�"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:29
-#, c-format
-msgid "Swipe your left index finger on %s"
-msgstr "మ� �డమ ��ప�డ�వ�ల�న� %sప� లా��మ�"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:30
-#, c-format
-msgid "Place your left middle finger on %s"
-msgstr "మ� �డమ మద�యవ�ల�న� %sప� వ����మ�"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:30
-#, c-format
-msgid "Swipe your left middle finger on %s"
-msgstr "మ� �డమ మద�యవ�ల�న� %sప� లా��మ�"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:31
-#, c-format
-msgid "Place your left ring finger on %s"
-msgstr "మ� �డమ ���రప�వ�ల�న� %sప� వ����మ�"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:31
-#, c-format
-msgid "Swipe your left ring finger on %s"
-msgstr "మ� �డమ ���రప�వ�ల�న� %sప� లా��మ�"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:32
-#, c-format
-msgid "Place your left little finger on %s"
-msgstr "మ� �డమ �ి�ి��నవ�ల�న� %sప� వ����మ�"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:32
-#, c-format
-msgid "Swipe your left little finger on %s"
-msgstr "మ� �డమ �ి�ి��నవ�ల�న� %sప� లా��మ�"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:33
-#, c-format
-msgid "Place your right thumb on %s"
-msgstr "మ� ��డి బ�ర��నవ�ల�న� %sప� వ����మ�"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:33
-#, c-format
-msgid "Swipe your right thumb on %s"
-msgstr "మ� ��డి బ�ర��నవ�ల�న� %sప� లా��మ�"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:34
-#, c-format
-msgid "Place your right index finger on %s"
-msgstr "మ� ��డి ��ప�డ�వ�ల�న� %sప� వ����మ�"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:34
-#, c-format
-msgid "Swipe your right index finger on %s"
-msgstr "మ� ��డి ��ప�డ�వ�ల�న� %sప� లా��మ�"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:35
-#, c-format
-msgid "Place your right middle finger on %s"
-msgstr "మ� ��డి మద�యవ�ల�న� %sప� వ����మ�"
+#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:134
+msgid "Key"
+msgstr "à°?à±?"
 
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:35
-#, c-format
-msgid "Swipe your right middle finger on %s"
-msgstr "మ� ��డి మధ�యవ�ల�న� %sప� లా��మ�"
+#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:135
+msgid "GConf key to which this property editor is attached"
+msgstr "ల��షణాలన� సరి��య�దాని�ి �న�బ�ధ��ా వ�న�న GConf మ��"
 
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:36
-#, c-format
-msgid "Place your right ring finger on %s"
-msgstr "మ� ��డి ���రప�వ�ల�న� %sప� వ����మ�"
+#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:141
+msgid "Callback"
+msgstr "వ�న���ి పిల�ప�"
 
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:36
-#, c-format
-msgid "Swipe your right ring finger on %s"
-msgstr "మ� ��డి ���రప�వ�ల�న� %sప� లా��మ�"
+#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:142
+msgid "Issue this callback when the value associated with key gets changed"
+msgstr "మ���� �న�బ�ధ��ా వ�న�న విల�వ మారినప�ప�డ� తిరి�ి వ�న���ి పిల�ప�"
 
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:37
-#, c-format
-msgid "Place your right little finger on %s"
-msgstr "మ� ��డి �ి�ి��నవ�ల�న� %sప� వ����మ�"
+#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:147
+msgid "Change set"
+msgstr "�మరి� మార�ప�"
 
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:37
-#, c-format
-msgid "Swipe your right little finger on %s"
-msgstr "మ� ��డి �ి�ి��నవ�ల�న� %sప� లా��మ�"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:72
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:98
-msgid "Place your finger on the reader again"
-msgstr "మ� వ�ల�న� �ద�వ�దాని(ర�డర�)ప� మరలా వ����మ�"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:74
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:100
-msgid "Swipe your finger again"
-msgstr "మ� వ�ల�న� మరలా లా��మ�"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:77
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:103
-msgid "Swipe was too short, try again"
-msgstr "త����వ�ా లా�ినార�, మరలా ప�రయత�ని���డి"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:79
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:105
-msgid "Your finger was not centered, try swiping your finger again"
-msgstr "మ� వ�ల� మద�యన ల�ద�, మ� వ�ల�న� మరలాలా�ి ప�రయత�ని���మ�"
-
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:81
-#: ../capplets/about-me/fingerprint-strings.h:107
-msgid "Remove your finger, and try swiping your finger again"
-msgstr "మ� వ�ల�న� తిసి, మరలా లా�ి ప�రయత�ని���మ�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.c:712
-msgid "Select Image"
-msgstr "ప�రతిబి�బమ�న� య��పి���య�మ�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.c:714
-msgid "No Image"
-msgstr "ప�రతిబి�బమ� ల�ద�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.c:742
-#: ../capplets/appearance/appearance-desktop.c:654
-msgid "Images"
-msgstr "ప�రతిబి�బమ�ల�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.c:746
-#: ../capplets/appearance/theme-installer.c:763
-msgid "All Files"
-msgstr "�న�ని దస�త�రమ�ల�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.c:886
+#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:148
 msgid ""
-"There was an error while trying to get the addressbook information\n"
-"Evolution Data Server can't handle the protocol"
-msgstr ""
-"�ిర�నామాప�స�త�� సమా�ారాన�ని ప��ద���� ప�రయత�నిస�త�న�నప�ప�డ� ����డ�� ద�ష���ది\n"
-"�వాల�య�షన� డా�ా స�వి� నియమాన�ని స�భాలి��ల�ద�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.c:907
-msgid "Unable to open address book"
-msgstr "�ిర�నామాప�స�త�ాన�ని త�ర�వల�ద�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.c:930
-#, c-format
-msgid "About %s"
-msgstr "%s à°?à±?à°°à°¿à°?à°?à°¿"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:1
-msgid "A_IM/iChat:"
-msgstr "A_IM/iChat:"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:2
-msgid "A_ddress:"
-msgstr "�ిర�నామా(_d):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:3
-msgid "A_ssistant:"
-msgstr "సహాయ�ి(_s):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:4
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.desktop.in.in.h:1
-msgid "About Me"
-msgstr "నా ��రి��ి"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:5
-msgid "Address"
-msgstr "�ిర�నామా"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:6
-msgid "C_ity:"
-msgstr "ప���ణ�(_i):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:7
-msgid "C_ompany:"
-msgstr "��ప�ని(_o):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:8
-msgid "Cale_ndar:"
-msgstr "��యాల��డర�(_n):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:9
-msgid "Change Passwo_rd..."
-msgstr "స���తపదాన�ని మార���మ�(_r):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:10
-msgid "Ci_ty:"
-msgstr "న�ర�(_t):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:11
-msgid "Co_untry:"
-msgstr "ద�శ� (_u):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:12
-msgid "Contact"
-msgstr "పరి�య�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:13
-msgid "Cou_ntry:"
-msgstr "ద�శ� (_n):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:14
-msgid "Disable _Fingerprint Login..."
-msgstr "వ�లిమ�ద�ర లా�ిన� ���తనమ���య�మ�... (_F)"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:15
-#| msgid "Small"
-msgid "Email"
-msgstr "� మ�యిల�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:16
-msgid "Enable _Fingerprint Login..."
-msgstr "వ�లిమ�ద�ర లా�ిన� ��తనమ���య�మ�... (_F)"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:17
-msgid "Full Name"
-msgstr "ప�ర�తి నామమ�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:18
-msgid "Hom_e:"
-msgstr "నివాస�(_e):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:19
-#: ../libslab/bookmark-agent.c:1135
-msgid "Home"
-msgstr "నివాస�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:20
-msgid "IC_Q:"
-msgstr "IC_Q:"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:21
-#| msgid "<b>Instant Messaging</b>"
-msgid "Instant Messaging"
-msgstr "త��షణ స�ద�శవ�యవస�థ"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:22
-msgid "Job"
-msgstr "�ార�యమ�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:23
-msgid "M_SN:"
-msgstr "M_SN:"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:24
-msgid "P.O. _box:"
-msgstr "P.O. _box:"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:25
-msgid "P._O. box:"
-msgstr "P._O. box:"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:26
-msgid "Personal Info"
-msgstr "వ�య��తి�త సమా�ార�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:27
-msgid "Select your photo"
-msgstr "మ� �ాయా�ిత�రమ�న� ������న�మ�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:28
-msgid "State/Pro_vince:"
-msgstr "రాష���ర�/ప�రా�తమ�(_v):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:29
-#| msgid "<b>Telephone</b>"
-msgid "Telephone"
-msgstr "ద�రవాణి"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:30
-msgid "User name:"
-msgstr "వినియ��దారి నామమ�:"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:31
-msgid "Web"
-msgstr "వ�బ�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:32
-msgid "Web _log:"
-msgstr "వ�బ� లా��(_l):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:33
-msgid "Wor_k:"
-msgstr "పని(_k):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:34
-#| msgid "Wor_k:"
-msgid "Work"
-msgstr "పని"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:35
-msgid "Work _fax:"
-msgstr "పని ఫా��స�(_f):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:36
-msgid "Zip/_Postal code:"
-msgstr "�ిప�/తపాలా స���య(_P):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:37
-msgid "_Address:"
-msgstr "�ిర�నామా(_A):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:38
-msgid "_Department:"
-msgstr "శా�(_D):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:39
-msgid "_Groupwise:"
-msgstr "సమ�హతరహా(_G):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:40
-msgid "_Home page:"
-msgstr "నివాస ప��ి(_H):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:41
-msgid "_Home:"
-msgstr "నివాస�(_H):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:42
-msgid "_Jabber:"
-msgstr "�ాబ�బర�(_J):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:43
-msgid "_Manager:"
-msgstr "à°?à°­à°¿à°?à°°à±?à°¤(_M):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:44
-msgid "_Mobile:"
-msgstr "మ�బ�ల�(_M):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:45
-msgid "_Profession:"
-msgstr "వ�త�తి (_P):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:46
-msgid "_State/Province:"
-msgstr "రాష�త�ర�/మ�డలమ�(_S):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:47
-msgid "_Title:"
-msgstr "శ�ర�షి� (_T):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:48
-msgid "_Work:"
-msgstr "పని(_W):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:49
-msgid "_Yahoo:"
-msgstr "యాహ�(_Y):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-dialog.ui.h:50
-msgid "_Zip/Postal code:"
-msgstr "�ిప�/తపాలా స���య(_Z):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me.desktop.in.in.h:2
-msgid "Set your personal information"
-msgstr "మ� వ�య��తి�త సమా�ారాన�ని �మర���డి"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:97
-msgid "You are not allowed to access the device. Contact your system administrator."
-msgstr "పరి�రమ�న� యా��సిస� ��య���� మ�ర� �న�మతిల�ద�. మ� సిస��మ� నిర�వహణాధి�ారిని స�ప�రది���డి."
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:99
-msgid "The device is already in use."
-msgstr "పరి�రమ� యిప�ప�ి�� వినియ���ల� వ��ది."
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:101
-msgid "An internal error occured"
-msgstr "�� ��తర��త ద�షమ� స�భవి��ినది"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:218
-msgid "Delete registered fingerprints?"
-msgstr "నమ�ద�న వ�లిమ�ద�రలన� త�ల�ి��ాలా?"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:221
-msgid "_Delete Fingerprints"
-msgstr "వ�లిమ�ద�రలన� త�ల�ి���మ� (_D)"
+"GConf change set containing data to be forwarded to the gconf client on apply"
+msgstr "బ���ర�త��� ��ర��వలసిన GConf మార�ప� �మరి�ల� వ�న�న దత�తా�శ�"
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:228
-msgid ""
-"Do you want to delete your registered fingerprints so fingerprint login is "
-"disabled?"
-msgstr "వ�లిమ�ద�ర లా�ిన� ���తనపరి�� నమ�ద�న వ�లిమ�ద�రల త�ల�ి�ప�న� మార� ��ద�దామన���న���న�నారా?"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:342
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.ui.h:1
-msgid "Done!"
-msgstr "��యి!"
-
-#. translators:
-#. * The variable is the name of the device, for example:
-#. * "Could you not access "Digital Persona U.are.U 4000/4000B" device
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:388
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:410
-#, c-format
-msgid "Could not access '%s' device"
-msgstr "'%s' పరి�రాన�ని యా��సిస� ��యల��ప�యి�ది"
+#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:153
+msgid "Conversion to widget callback"
+msgstr "widget వ�న���ి పిల�ప��� మార�ప�"
 
-#. translators:
-#. * The variable is the name of the device, for example:
-#. * "Could you not access "Digital Persona U.are.U 4000/4000B" device
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:459
-#, c-format
-msgid "Could not start finger capture on '%s' device"
-msgstr "'%s' పరి�రమ�ప�న వ�లి �ాప��ర�న� ప�రార�భి��ల�� ప�యి�ది"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:506
-msgid "Could not access any fingerprint readers"
-msgstr "���వ��ి వ�లిమ�ద�ర �ద�వర�లన� యా��సిస� ��యల�� ప�యి�ది"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:507
-msgid "Please contact your system administrator for help."
-msgstr "సహాయమ� ��ర�� దయ��సి మ� సిస��మ� నిర�వహణాధి�ారిని స�ప�రది���డి."
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:537
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.ui.h:2
-msgid "Enable Fingerprint Login"
-msgstr "వ�లిమ�ద�ర లా�ిన� ��తనమ���యి"
-
-#. translators:
-#. * The variable is the name of the device, for example:
-#. * "To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, using the
-#. * 'Digital Persona U.are.U 4000/4000B' device."
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:567
-#, c-format
+#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:154
 msgid ""
-"To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, "
-"using the '%s' device."
-msgstr "వ�లిమ�ద�ర లా�ిన� ��తనపర�����, మ�ర� మ� వ�లిమ�ద�రలల� వ���ి దాయవలసివ�����ది, '%s' పరి�రమ� వ�పయ��ి��ి"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:576
-msgid "Swipe finger on reader"
-msgstr "వ�ల�న� �ద�వరిప� లా��మ�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.c:578
-msgid "Place finger on reader"
-msgstr "వ�ల�న� �ద�వరిప� వ����మ�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.ui.h:3
-msgid "Left index finger"
-msgstr "�డమ ��ప�డ� వ�ల�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.ui.h:4
-#| msgid "Left index finger"
-msgid "Left little finger"
-msgstr "�డమ �ి�ి��న వ�ర�ల�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.ui.h:5
-#| msgid "Left index finger"
-msgid "Left middle finger"
-msgstr "�డమ మద�య వ�ర�ల�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.ui.h:6
-#| msgid "Left index finger"
-msgid "Left ring finger"
-msgstr "�డమ వ���రప� వ�ర�ల�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.ui.h:7
-msgid "Left thumb"
-msgstr "�డమ బ�ర��న వ�ర�ల�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.ui.h:8
-msgid "Other finger: "
-msgstr "�తర వ�ల�: "
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.ui.h:9
-msgid "Right index finger"
-msgstr "��డి ��ప�డ�వ�ల�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.ui.h:10
-#| msgid "Right index finger"
-msgid "Right little finger"
-msgstr "��డి �ి�ి��న వ�ర�ల�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.ui.h:11
-#| msgid "Right index finger"
-msgid "Right middle finger"
-msgstr "��డి మధ�య వ�ర�ల�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.ui.h:12
-#| msgid "Right index finger"
-msgid "Right ring finger"
-msgstr "��డి వ���రప� వ�ర�ల�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.ui.h:13
-#| msgid "Right"
-msgid "Right thumb"
-msgstr "��డి బ�ర��న వ�ర�ల�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.ui.h:14
-msgid "Select finger"
-msgstr "వ�ల�న� య��పి���యి"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-fingerprint.ui.h:15
-msgid ""
-"Your fingerprint was successfully saved. You should now be able to log in "
-"using your fingerprint reader."
-msgstr ""
-"మ� వ�లిమ�ద�ర సమర�దవ�త��ా దాయబడి�ది. మ�ర� యిప�ప�డ� మ� వ�లిమ�ద�ర �ద�వరి(ర�డర�) వ�పయ��ి��ి లా�ిన� "
-"�వ�వ�ల���తార�."
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:161
-msgid "Child exited unexpectedly"
-msgstr "�న������డా శిశ�వ� �త�త��ిత� �యి�ది"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:296
-#, c-format
-msgid "Could not shutdown backend_stdin IO channel: %s"
-msgstr "backend_stdin IO ప�రసారమార��� న� మ�యల�� ప�యి�ది: %s"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:309
-#, c-format
-msgid "Could not shutdown backend_stdout IO channel: %s"
-msgstr "backend_stdout IO ప�రసారమార��� న� మ�యల�� ప�యి�ది: %s"
+"Callback to be issued when data are to be converted from GConf to the widget"
+msgstr "దత�తా�శ� GConfన��డి widget�� మార���నప�ప�డ� �ార� ��యవలసిన వ�న���ి పిల�ప�"
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:408
-msgid "Authenticated!"
-msgstr "ద�వ��రి��బడిన!"
+#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:159
+msgid "Conversion from widget callback"
+msgstr "widget న��డి వ�న���ి పిల�ప� మార�ప�"
 
-#. This is a re-auth, and it failed.
-#. * The password must have been changed in the meantime!
-#. * Ask the user to re-authenticate
-#.
-#. Update status message and auth state
-#. Authentication failure
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:474
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:550
+#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:160
 msgid ""
-"Your password has been changed since you initially authenticated! Please re-"
-"authenticate."
-msgstr "మ�ర� ప�రధమ�ల� ద�వ��రి��బడి న�ద�వల�ల మ� స���తపద� మార��బడి�ది! దయ��సి తిరి�ి-ద�వ��రి��బడ�డి."
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:476
-msgid "That password was incorrect."
-msgstr "� స���తపద� సర�నది�ాద�."
+"Callback to be issued when data are to be converted to GConf from the widget"
+msgstr "దత�తా�శ� widgetన��డి GConf న�� మార���నప�ప�డ� �ార� ��యవలసిన వ�న���ి పిల�ప�"
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:523
-msgid "Your password has been changed."
-msgstr "మ� స���తపద� మార��బడి�ది."
-
-#. What does this indicate?
-#. * "Authentication information cannot be recovered?" from libpam?
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:533
-#, c-format
-msgid "System error: %s."
-msgstr "సిస��మ� ద�ష�: %s."
+#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:165
+msgid "UI Control"
+msgstr "య�� నియ�త�రణ"
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:536
-msgid "The password is too short."
-msgstr "� స���తపద� మర� ప����ి�ా��ది."
+#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:166
+msgid "Object that controls the property (normally a widget)"
+msgstr "ల��షణాలన� నియ�త�రి��� తాత�పర�య� (సహ���ా �� widget)"
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:539
-msgid "The password is too simple."
-msgstr "� స���తపద� మర� సాదారణ��ా ��ది."
+#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:181
+msgid "Property editor object data"
+msgstr "ల��షణాలన� సరి��య�దాని దత�తా�శ� తాత�పర�య�"
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:542
-msgid "The old and new passwords are too similar."
-msgstr "పాత మరియ� ��త�త స���తపదాల� మర� ప�లి��ా�న�నాయి."
+#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:182
+msgid "Custom data required by the specific property editor"
+msgstr "నిర�ద�శిత ల��షణాల సరి��య�దాని�వసరమయ�య� మల�ిన దత�తా�శ�"
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:544
-msgid "The new password must contain numeric or special character(s)."
-msgstr "��త�త స���తపద� ����ల� ల�దా ప�రత�య�� ���షరమ�(ల)న� తప�ప� �లి�ి��డవల�న�."
+#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:188
+msgid "Property editor data freeing callback"
+msgstr "ల��షణాలన� సరి��య�దాని దత�తా�శాన�ని �ాళ���య� వ�న���ిపిల�ప�"
 
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:547
-msgid "The old and new passwords are the same."
-msgstr "��త�త మరియ� పాత స���తపదాల� ���ప�లి�త� �న�నాయి."
+#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:189
+msgid "Callback to be issued when property editor object data is to be freed"
+msgstr "ల��షణాలన� సరి��య�దాని తాత�పర�య దత�తా�శాన�ని �ాళ���య���� �ార� ��యవలసిన వ�న���ిపిల�ప�"
 
-#. translators: Unable to launch <program>: <error message>
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:818
+#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:1406
 #, c-format
-msgid "Unable to launch %s: %s"
-msgstr "ది�� ల�మ� %s: %s"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:822
-msgid "Unable to launch backend"
-msgstr "బ�యా����డ� న� ది��ల�మ�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:823
-msgid "A system error has occurred"
-msgstr "�� సిస��మ� ద�ష� �ద�ర��ది"
-
-#. Update status message
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:843
-msgid "Checking password..."
-msgstr "స���తపదాన�ని పరిశ�లిస�త��ది..."
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:930
-msgid "Click <b>Change password</b> to change your password."
-msgstr "మ� స���తపదాన�ని మార������ <b>స���తపదాన�ని మార���</b> న�����డి."
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:933
-msgid "Please type your password in the <b>New password</b> field."
-msgstr "దయ��సి మ� స���తపదాన�ని <b>��త�త స���తపద�</b> ��ష�త�రమ�న�ద� ��ప���య�డి."
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:936
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.ui.h:5
-msgid "Please type your password again in the <b>Retype new password</b> field."
-msgstr "దయ��సి మ� స���తపదాన�ని <b>��త�త స���తపదాన�ని మరలా��ప���యి</b> ��ష�త�రమ�న�ద� ��ప���య�డి."
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.c:939
-msgid "The two passwords are not equal."
-msgstr "� ర��డ� స���తపదాల� సమాన��ావ�."
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.ui.h:1
-msgid "Change pa_ssword"
-msgstr "స��తపదాన�ని మార���మ� (_s)"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.ui.h:2
-msgid "Change password"
-msgstr "స���తపదాన�ని మార���మ�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.ui.h:3
-#| msgid "Change password"
-msgid "Change your password"
-msgstr "మ� స���తపదాన�ని మార���మ�"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.ui.h:4
-msgid "Current _password:"
-msgstr "ప�రస�త�త స���తపద� (_p):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.ui.h:6
 msgid ""
-"To change your password, enter your current password in the field below and "
-"click <b>Authenticate</b>.\n"
-"After you have authenticated, enter your new password, retype it for "
-"verification and click <b>Change password</b>."
-msgstr ""
-"మ� స���తపదాన�ని మార������, మ� ప�రస�త�త స���తపదాన�ని � ��రి�ది ��ష�త�రమ�న�ద� ప�రవ�శప����ి మరియ� "
-"<b>ద�వ��రి���</b> బ�న� న�����డి.\n"
-"మ�ర� ద�వ��రి��బడిన తర�వాత, మ� ��త�త స���తపదాన�ని ప�రవ�శప�����డి, నిర�ధారణ ��ర�� దాన�ని మరలా��ప���య�డి "
-"మరియ� <b>స���తపదాన�ని మార���మ�</b> న�����డి."
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.ui.h:8
-msgid "_Authenticate"
-msgstr "ద�వ��రి���(_A)"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.ui.h:9
-msgid "_New password:"
-msgstr "��త�త స���తపద�(_N):"
-
-#: ../capplets/about-me/gnome-about-me-password.ui.h:10
-msgid "_Retype new password:"
-msgstr "��త�త స���తపదాన�ని తిరి�ి��ప���య�డి(_R):"
-
-#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-enable-dialog.ui.h:1
-msgid "Accessible Lo_gin"
-msgstr "��ద�బా�� లా�ిన� (_g)"
-
-#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-enable-dialog.ui.h:2
-#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-properties.desktop.in.in.h:1
-msgid "Assistive Technologies"
-msgstr "సహాయ� సా���తి�తల�"
-
-#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-enable-dialog.ui.h:3
-msgid "Assistive Technologies Preferences"
-msgstr "సహాయ� సా���తి�తల �భ�ష��ాల�"
-
-#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-enable-dialog.ui.h:4
-msgid ""
-"Changes to enable assistive technologies will not take effect until your "
-"next log in."
-msgstr "సహాయ� సా���తి�తల ��తన��� ��సిన మార�ప�ల� మ� తర�వాతి లా�ిన� వర�� ప�రభావిత��ావ�."
-
-#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-enable-dialog.ui.h:5
-msgid "Close and _Log Out"
-msgstr "మ�యి మరియ� లా���వ��� �వ�వ�(_L)"
-
-#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-enable-dialog.ui.h:6
-msgid "Jump to Preferred Applications dialog"
-msgstr "à°?à°­à±?à°·à±?à°? à°?à°¨à±?వరà±?తనాల à°¡à±?లాà°?à±?â??à°?à±? à°¦à±?à°?à±?à°®à±?"
-
-#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-enable-dialog.ui.h:7
-msgid "Jump to the Accessible Login dialog"
-msgstr "à°?à°?à°¦à±?బాà°?à±? లాà°?à°¿à°¨à±? à°¡à±?లాà°?à±?â??à°?à±? à°¦à±?à°?à±?à°®à±?"
-
-#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-enable-dialog.ui.h:8
-msgid "Jump to the Keyboard Accessibility dialog"
-msgstr "à°?à±?à°¬à±?à°°à±?à°¡à±? à°?à°?à°¦à±?బాà°?à±? à°¡à±?లాà°?à±?â??à°?à±? à°¦à±?à°?à±?à°®à±?"
-
-#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-enable-dialog.ui.h:9
-msgid "Jump to the Mouse Accessibility dialog"
-msgstr "à°®à±?à°¸à±? à°?à°?à°¦à±?బాà°?à±? à°¡à±?లాà°?à±?â??à°?à±? à°¦à±?à°?à±?à°®à±?"
-
-#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-enable-dialog.ui.h:10
-#| msgid "/_Preferences"
-msgid "Preferences"
-msgstr "�భ�ష��ాల�"
-
-#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-enable-dialog.ui.h:11
-msgid "_Enable assistive technologies"
-msgstr "సహాయ� సా���తి�తలన� ��తన���య�మ�(_E)"
-
-#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-enable-dialog.ui.h:12
-msgid "_Keyboard Accessibility"
-msgstr "��బ�ర�డ� ��ద�బా�� (_K)"
-
-#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-enable-dialog.ui.h:13
-msgid "_Mouse Accessibility"
-msgstr "మ�స� ��ద�బా�� (_M)"
-
-#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-enable-dialog.ui.h:14
-msgid "_Preferred Applications"
-msgstr "�భ�ష�� �న�వర�తన�ల�(_P)"
-
-#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-properties.desktop.in.in.h:2
-msgid "Choose which accessibility features to enable when you log in"
-msgstr "à°®à±?à°°à±? లాà°?à°¿à°¨à±? à°?యినపà±?à°ªà±?à°¡à±? à°¯à±?à°?à±?à°µà°?à°?à°¿ యాà°?à±?సిసà±?â??బిలిà°?à°¿ à°¸à±?లభà±?యాలà±? à°?à±?తనపరà°?బడాలà±? à°¯à±?à°?à°?à±?à°?à±?à°¨à±?à°®à±?"
-
-#: ../capplets/appearance/appearance-desktop.c:623
-msgid "Add Wallpaper"
-msgstr "ర��ాల��రణ ప�ాన�ని �త��య�"
-
-#: ../capplets/appearance/appearance-desktop.c:658
-msgid "All files"
-msgstr "�న�ని దస�త�రాల�"
-
-#: ../capplets/appearance/appearance-font.c:494
-msgid "Font may be too large"
-msgstr "���షరశ�లి �ాలా ప�ద�దది�ా �న�న��ల��ది"
+"Couldn't find the file '%s'.\n"
+"\n"
+"Please make sure it exists and try again, or choose a different background "
+"picture."
+msgstr ""
+"'%s'దస�త�రమ� ద�ర�ల�ద�.\n"
+"\n"
+"దయà°?à±?సిన à°µà±?à°?à°¦à±?à°²à±?à°¦à±? సరిà°?à±?à°¸à±?à°?à±?ని మళà±?à°³à±? à°ªà±?రయతà±?నిà°?à°?à°?à°¡à°¿, à°²à±?à°? à°µà±?à°°à±?à°? à°¬à±?యాà°?à±?â??à°?à±?à°°à±?à°?à°¡à±? à°¦à±?à°¶à±?యానà±?ని à°?à°?పిà°? à°?à±?à°¸à±?à°?à±?à°?à°¡à°¿"
 
-#: ../capplets/appearance/appearance-font.c:498
-#, c-format
-msgid ""
-"The font selected is %d point large, and may make it difficult to "
-"effectively use the computer. It is recommended that you select a size "
-"smaller than %d."
-msgid_plural ""
-"The font selected is %d points large, and may make it difficult to "
-"effectively use the computer. It is recommended that you select a size "
-"smaller than %d."
-msgstr[0] ""
-"��పి� ��సిన ���షరశ�లి %d పాల� ప�ద�దది, ద�న�ని ��ప�య��ర� వినియ��ి���� �ష��తర�.మ�ర� %dపాల� �న�నా �ిన�నది "
-"��పి� ��స���వాలని సలహా"
-msgstr[1] ""
-"��పి� ��సిన ���షరశ�లి %d పాల� ప�ద�దది, ద�న�ని ��ప�య��ర� వినియ��ి���� �ష��తర�.మ�ర� %dపాల� �న�నా �ిన�నది "
-"��పి� ��స���వాలని సలహా"
-
-#: ../capplets/appearance/appearance-font.c:511
+#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:1414
 #, c-format
 msgid ""
-"The font selected is %d point large, and may make it difficult to "
-"effectively use the computer. It is recommended that you select a smaller "
-"sized font."
-msgid_plural ""
-"The font selected is %d points large, and may make it difficult to "
-"effectively use the computer. It is recommended that you select a smaller "
-"sized font."
-msgstr[0] ""
-"��పి� ��సిన ���షరశ�లి %d పాల� ప�ద�దది, ద�న�ని ��ప�య��ర� వినియ��ి���� �ష��తర�.మ�ర� పరిమాణ� �ిన�నది�ా �న�న "
-"���షరశ�లిని ��పి� ��స���వాలని సలహా"
-msgstr[1] ""
-"��పి� ��సిన ���షరశ�లి %d పాల� ప�ద�దది, ద�న�ని ��ప�య��ర� వినియ��ి���� �ష��తర�.మ�ర� పరిమాణ� �ిన�నది�ా �న�న "
-"���షరశ�లిని ��పి� ��స���వాలని సలహా"
-
-#: ../capplets/appearance/appearance-font.c:534
-msgid "Use previous font"
-msgstr "మ�న�ప�ి ఫా���న� వాడ�మ�"
-
-#: ../capplets/appearance/appearance-font.c:536
-msgid "Use selected font"
-msgstr "��పి���సిన ఫా���న� వాడ�మ�"
-
-#: ../capplets/appearance/appearance-main.c:55
-#, c-format
-#| msgid "Could not load the main interface"
-msgid "Could not load user interface file: %s"
-msgstr "వినియ��దారి యి��ర�ఫ�స� దస�త�రమ�న� ల�డ���యల�� ప�యి�ది: %s"
-
-#: ../capplets/appearance/appearance-main.c:134
-msgid "Specify the filename of a theme to install"
-msgstr "న�ల��ల�ప���� వ�విద�యా�శ దస�త�రనామాన�ని ప�ర���నమ�"
-
-#: ../capplets/appearance/appearance-main.c:135
-msgid "filename"
-msgstr "దస�త�రనామమ�"
-
-#. TRANSLATORS: don't translate the terms in brackets
-#: ../capplets/appearance/appearance-main.c:142
-msgid "Specify the name of the page to show (theme|background|fonts|interface)"
-msgstr "��ప���� ప��ియ���� నామమ�న� త�ల�ప�మ� (theme|background|fonts|interface)"
-
-#: ../capplets/appearance/appearance-main.c:143
-#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:907
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:540
-msgid "page"
-msgstr "ప��ి"
-
-#: ../capplets/appearance/appearance-main.c:150
-msgid "[WALLPAPER...]"
-msgstr "[వాలà±?â??à°ªà±?పరà±?...]"
-
-#: ../capplets/appearance/appearance-style.c:173
-#: ../capplets/common/gnome-theme-info.c:446
-#: ../capplets/common/gnome-theme-info.c:638
-msgid "Default Pointer"
-msgstr "�ప�రమ�య స��ి�"
-
-#: ../capplets/appearance/appearance-style.c:235
-#: ../capplets/appearance/appearance-themes.c:685
-msgid "Install"
-msgstr "స�స�థాపి���"
-
-#: ../capplets/appearance/appearance-style.c:255
-#: ../capplets/common/gnome-theme-info.c:1646
-#, c-format
-msgid ""
-"This theme will not look as intended because the required GTK+ theme engine "
-"'%s' is not installed."
-msgstr "థ�మ� �న���న�న విధ��ా �నిపి��ద� య����త��� �ావలిసిన GTK+ థ�మ� యి��న� '%s' స�స�థాపి��ిల�ద�."
-
-#: ../capplets/appearance/appearance-themes.c:673
-msgid "Apply Background"
-msgstr "à°¬à±?యాà°?à±?â??à°?à±?à°°à±?à°?à°¡à±?â??à°¨à±? à°?పాదిà°?à°?à±?à°®à±?"
-
-#: ../capplets/appearance/appearance-themes.c:677
-msgid "Apply Font"
-msgstr "ఫా���న� �పాది���మ�"
-
-#: ../capplets/appearance/appearance-themes.c:681
-msgid "Revert Font"
-msgstr "ఫా���న� తిరి�ివ����మ�"
-
-#: ../capplets/appearance/appearance-themes.c:711
-msgid ""
-"The current theme suggests a background and a font. Also, the last applied "
-"font suggestion can be reverted."
+"I don't know how to open the file '%s'.\n"
+"Perhaps it's a kind of picture that is not yet supported.\n"
+"\n"
+"Please select a different picture instead."
 msgstr ""
-"à°ªà±?à°°à°¸à±?à°¤à±?à°¤ à°¥à±?à°®à±? à°?à°? à°¬à±?యాà°?à±?â??à°?à±?à°°à±?à°?à°¡à±?â??à°¨à±? మరియà±? à°«à°¾à°?à°?à±?à°¨à±? à°¸à±?à°?à°¿à°¸à±?à°¤à±?à°?ది. à°?à°?à°?à°¾, à°?ివరిà°?à°¾ à°?పాదిà°?à°?à°¿à°¨ à°«à°¾à°?à°?à±? సలహాయనà±? "
-"తిప�పిప�ప�లద�."
-
-#: ../capplets/appearance/appearance-themes.c:713
-msgid ""
-"The current theme suggests a background. Also, the last applied font "
-"suggestion can be reverted."
-msgstr "à°ªà±?à°°à°¸à±?à°¤à±?à°¤ à°¥à±?à°®à±? à°?à°? à°¬à±?యాà°?à±?â??à°?à±?à°°à±?à°?à°¡à±?â??à°¨à±? à°¸à±?à°?à°¿à°¸à±?à°¤à±?à°?ది. à°?à°?à°?à°¾, à°?ివరిà°?à°¾ à°?పాదిà°?à°?à°¿à°¨ à°«à°¾à°?à°?à±? సలహా తిరిà°?à°¿à°ªà°?à°ªà°?లదà±?."
-
-#: ../capplets/appearance/appearance-themes.c:715
-msgid "The current theme suggests a background and a font."
-msgstr "à°ªà±?à°°à°¸à±?à°¤à±?à°¤ à°¥à±?à°®à±? à°?à°? à°¬à±?యాà°?à±?â??à°?à±?à°°à±?à°?à°¡à±?â??à°¨à±? మరియà±? à°«à°¾à°?à°?à±?à°¨à±? à°¸à±?à°?à°¿à°¸à±?à°¤à±?à°?ది."
-
-#: ../capplets/appearance/appearance-themes.c:717
-msgid ""
-"The current theme suggests a font. Also, the last applied font suggestion "
-"can be reverted."
-msgstr "ప�రస�త�త థ�మ� ఫా���న� స��ిస�త��ది. ���ా, �ివరి�ా �పాది��ిన ఫా��� సలహా తిప�పిప�ప�త��ది."
-
-#: ../capplets/appearance/appearance-themes.c:719
-msgid "The current theme suggests a background."
-msgstr "à°ªà±?à°°à°¸à±?à°¤à±?à°¤ à°¥à±?à°®à±? à°?à°? à°¬à±?యాà°?à±?â??à°?à±?à°°à±?à°?à°¡à±?â??à°¨à±? à°¸à±?à°?à°¿à°¸à±?à°¤à±?à°?ది."
-
-#: ../capplets/appearance/appearance-themes.c:721
-msgid "The last applied font suggestion can be reverted."
-msgstr "�ివరి�ా �పాది��బడిన ఫా��� సలహా తిప�పిప�ప�లద�."
-
-#: ../capplets/appearance/appearance-themes.c:723
-msgid "The current theme suggests a font."
-msgstr "à°ªà±?à°°à°¸à±?à°¤à±?à°¤ à°¥à±?à°®à±? à°?à°? à°«à°¾à°?à°?à±?â??à°¨à±? à°¸à±?à°?à°¿à°¸à±?à°¤à±?à°?ది."
+"'%s'దస�త�రమ�న� �లా త�రవాల� త�లియద�.\n"
+"బహ�శా, � ర�మ�న ద�శ�యాని�ి సహ�ార�ల�ద�.\n"
+"\n"
+"ద�ని�ి బద�ల��ా వ�ర�� ద�శ�యాన�ని ��పి� ��స����డి."
 
-#: ../capplets/appearance/appearance-themes.c:1045
-#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:646
-msgid "Custom"
-msgstr "మల����నిన"
+#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:1536
+msgid "Please select an image."
+msgstr "దయ��సి �� �ిత�రాన�ని ��పి� ��స����డి."
 
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:1
-msgid "Appearance Preferences"
-msgstr "�నిపి���విధాన� �భ�ష��ాల�"
+#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:1541
+msgid "_Select"
+msgstr "à°?à°?à°?à±?(_S)"
 
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:2
+#: ../panels/background/gnome-background-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Background"
-msgstr "à°¬à±?యాà°?à±?â??à°?à±?à°°à±?à°?à°¡à±?"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:3
-msgid "Best _shapes"
-msgstr "�త�తమ ర�పాల�(_S)"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:4
-msgid "Best co_ntrast"
-msgstr "�త�తమ �ాడత(_n)"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:5
-#| msgid "Colors"
-msgid "C_olors:"
-msgstr "ర���ల� (_o):"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:6
-msgid "C_ustomize..."
-msgstr "మల�ిన... (_u)"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:7
-#| msgid "Internet"
-msgid "Centered"
-msgstr "మద�యన"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:8
-msgid "Changing your cursor theme takes effect the next time you log in."
-msgstr "à°®à±? à°?à°°à±?సరà±? à°¥à±?à°®à±?â??à°¨à±? మారà±?à°?à±?à°? తరà±?వాత సారి à°®à±?à°°à±? లాà°?à°¿à°¨à±? à°?యినపà±?à°ªà±?à°¡à±? à°ªà±?రభావితà°?à°?à°µà±?à°¤à±?à°?ది."
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:9
-msgid "Colors"
-msgstr "వర�ణమ�ల�"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:10
-msgid "Controls"
-msgstr "నియ�త�రి�ల�"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:11
-msgid "Customize Theme"
-msgstr "మల�ిన థ�మ�"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:12
-msgid "D_etails..."
-msgstr "వివరమ�ల�(_e)..."
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:13
-msgid "Des_ktop font:"
-msgstr "డ�స����ాప� ఫా���(_k):"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:14
-msgid "Edit"
-msgstr "సరి��య�"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:15
-#| msgid "_Mirror screens"
-msgid "Fill screen"
-msgstr "త�రన� ని�ప�మ�"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:16
-msgid "Font Rendering Details"
-msgstr "ఫా��� ప�రస�ప����రణ వివరమ�ల�"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:17
-msgid "Fonts"
-msgstr "à°«à°¾à°?à°?à±?â??à°¸à±?"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:18
-#| msgid "Save _background image"
-msgid "Get more backgrounds online"
-msgstr "మరినà±?ని à°¬à±?యాà°?à±?â??à°?à±?à°°à±?à°?à°¡à±?లనà±? à°?à°¨à±?â??à°²à±?à°¨à±?â??à°¨à°?à°¦à±? à°ªà±?à°?à°¦à±?à°®à±?"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:19
-msgid "Get more themes online"
-msgstr "మరినà±?ని à°¥à±?à°®à±?లనà±? à°?à°¨à±?â??à°²à±?à°¨à±? à°¨à°?à°¦à±? à°ªà±?à°?à°¦à±?à°®à±?"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:20
-msgid "Gra_yscale"
-msgstr "��ర�స���ల�(_y)"
-
-#. font hinting
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:22
-#| msgid "<b>Hinting</b>"
-msgid "Hinting"
-msgstr "హి��ి���"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:23
-msgid "Horizontal gradient"
-msgstr "హారి�ా��ల� ��ర�డియ���"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:24
-msgid "Icons"
-msgstr "ప�రతిమ"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:25
-#| msgid "Icons"
-msgid "Icons only"
-msgstr "ప�రతిమల� మాత�రమ�"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:26
-msgid "Interface"
-msgstr "��తర�మ��ి"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:27
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:16
-msgid "Large"
-msgstr "ప�ద�ద"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:28
-#| msgid "<b>Menus and Toolbars</b>"
-msgid "Menus and Toolbars"
-msgstr "మ�న�ల� మరియ� సాధనప����ల�"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:29
-msgid "N_one"
-msgstr "�ద��ాద�(_o)"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:30
-msgid "Open a dialog to specify the color"
-msgstr "వర�ణమ�న� త�ల�ప���� డ�లా�� న� త�ర�వ�మ�"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:31
-msgid "Pointer"
-msgstr "స��ి�"
+msgstr "న�పధ�య�"
 
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:32
-#| msgid "Preview:"
-msgid "Preview"
-msgstr "�పదర�శన�"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:33
-msgid "R_esolution:"
-msgstr "త�వ�రత(_e):"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:34
-#| msgid "<b>Rendering</b>"
-msgid "Rendering"
-msgstr "ప�రస�ప�����య��"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:35
-msgid "Save Theme As..."
-msgstr "థ�మ� న� �లాదాయి..."
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:36
-msgid "Save _As..."
-msgstr "�లా దాయ�మ�(_A)..."
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:37
-msgid "Save _background image"
+#: ../panels/background/gnome-background-panel.desktop.in.in.h:2
+#, fuzzy
+msgid "Change the background"
 msgstr "à°¬à±?యాà°?à±?â??à°?à±?à°°à±?à°?à°¡à±? à°?à°¿à°¤à±?à°°à°®à±?à°¨à±? దాయà±?à°®à±?(_b)"
 
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:38
-msgid "Scaled"
-msgstr "స���ల���సిన"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:39
-msgid "Show _icons in menus"
-msgstr "మ�న�లన�ద� ప�రతిమలన� ��ప�మ�(_i)"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:40
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:30
-msgid "Small"
-msgstr "�ిన�న"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:41
-#| msgid "<b>Smoothing</b>"
-msgid "Smoothing"
-msgstr "స�న�నిత���య��"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:42
-msgid "Solid color"
-msgstr "మ�ద�ర� ర���"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:43
-msgid "Sub_pixel (LCDs)"
-msgstr "సబ� పి����ల� (LCDs)(_p)"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:44
-msgid "Sub_pixel smoothing (LCDs)"
-msgstr "సబ� పి����ల� స�న�నితత�వ���య�� (LCDs)(_p)"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:45
-#| msgid "<b>Subpixel Order</b>"
-msgid "Subpixel Order"
-msgstr "సబà±?â??పిà°?à±?à°?à±?à°²à±? à°?à±?à°°à°®à°?"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:46
-msgid "Text"
-msgstr "పాఠ�యమ�"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:47
-msgid "Text below items"
-msgstr "��శమ�ల ��రి�ది పాఠ�యమ�"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:48
-#| msgid "_Selected items:"
-msgid "Text beside items"
-msgstr "��శమ�ల ప�ర���ని పాఠ�యమ�"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:49
-#| msgid "Text"
-msgid "Text only"
-msgstr "పాఠ�యమ� మాత�రమ�"
+#: ../panels/background/background.ui.h:1
+msgid "Center"
+msgstr "మధ�య"
 
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:50
-msgid "The current controls theme does not support color schemes."
-msgstr "ప�రస�త�త నియ�త�రి�ల థ�మ� వర�ణప� పధ�ాల�� మద�దత�య��ల�ద�."
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:51
-msgid "Theme"
-msgstr "థ�మ�"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:52
-#| msgid "_Title:"
-msgid "Tiled"
-msgstr "��ల�డ�"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:53
-msgid "Toolbar _button labels:"
-msgstr "సాధనప���� బ�న� ల�బ�ల�స�(_b):"
+#: ../panels/background/background.ui.h:2
+#, fuzzy
+msgid "Fill"
+msgstr "ప�ర�తి(_F):"
 
-#. vertical hinting, pixel order blue, green, red
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:55
-msgid "VB_GR"
-msgstr "VB_GR"
+#: ../panels/background/background.ui.h:3
+msgid "Scale"
+msgstr "త�ిన�త�ా ��య�"
 
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:56
-msgid "Vertical gradient"
-msgstr "వర��ి�ల� ��ర�డియ���"
+#: ../panels/background/background.ui.h:4
+msgid "Span"
+msgstr "వ�యాప�తి"
 
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:57
-msgid "Window Border"
-msgstr "వి�డ� సరిహద�ద�"
+#: ../panels/background/background.ui.h:5
+msgid "Tile"
+msgstr "పల�ల��ావాడ�"
 
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:58
+#: ../panels/background/background.ui.h:6
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:95
 msgid "Zoom"
 msgstr "��మ�"
 
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:59
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:35
-msgid "_Add..."
-msgstr "�ల�ప�మ�(_A)..."
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:60
-msgid "_Application font:"
-msgstr "�న�వర�తన� ఫా���(_A):"
-
-#. pixel order blue, green, red
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:62
-msgid "_BGR"
-msgstr "_BGR"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:63
-msgid "_Description:"
-msgstr "వివరణ (_D):"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:64
-msgid "_Document font:"
-msgstr "పత�రమ� ఫా���(_D):"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:65
-msgid "_Editable menu shortcut keys"
-msgstr "సరి��ర���ల మ�న� ల��వ� ��ల�(_E)"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:66
-msgid "_File"
-msgstr "దస�త�రమ�(_F)"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:67
-msgid "_Fixed width font:"
-msgstr "నిర�ద�శిత వ�డల�ప� ఫా���(_F):"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:68
-msgid "_Full"
-msgstr "ప�ర�తి(_F):"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:69
-msgid "_Input boxes:"
-msgstr "à°?à°¨à±?â??à°ªà±?à°?à±? à°ªà±?à°?à±?à°?à±?à°²à±?(_I):"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:70
-msgid "_Install..."
-msgstr "స�స�థాపి���(_I)..."
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:71
-msgid "_Medium"
-msgstr "మాధ�యమ�(_M)"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:72
-msgid "_Monochrome"
-msgstr "మ�న���ర�మ�(_M)"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:73
-#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.ui.h:5
-msgid "_Name:"
-msgstr "నామమ�(_N):"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:74
-msgid "_None"
-msgstr "�ది�ాద�(_N)"
-
-#. pixel order red, green, blue
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:76
-msgid "_RGB"
-msgstr "_RGB"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:77
-msgid "_Reset to Defaults"
-msgstr "�ప�రమ�యాల�� తిరి�ి����(_R)"
-
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:78
-msgid "_Selected items:"
-msgstr "��పి���సిన ��శమ�ల� (_S):"
+#: ../panels/background/bg-colors-source.c:57
+#, fuzzy
+msgid "Butter"
+msgstr "మ��"
 
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:79
-msgid "_Size:"
-msgstr "పరిమాణ� (_S):"
+#: ../panels/background/bg-colors-source.c:58
+#, fuzzy
+msgid "Orange"
+msgstr "ప���"
 
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:80
-msgid "_Slight"
-msgstr "స�వల�ప�(_S)"
+#: ../panels/background/bg-colors-source.c:59
+msgid "Chocolate"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:81
-msgid "_Style:"
-msgstr "���షరశ�లి(_S):"
+#: ../panels/background/bg-colors-source.c:60
+#, fuzzy
+msgid "Chameleon"
+msgstr "�ాలియన�"
 
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:82
-msgid "_Tooltips:"
-msgstr "�ి���ాల�(_T):"
+#: ../panels/background/bg-colors-source.c:61
+msgid "Blue"
+msgstr ""
 
-#. vertical hinting, pixel order red, green, blue
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:84
-msgid "_VRGB"
-msgstr "_VRGB"
+#: ../panels/background/bg-colors-source.c:62
+msgid "Plum"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:85
-msgid "_Window title font:"
-msgstr "వి�డ� శ�ర�షి� ఫా���(_W):"
+#: ../panels/background/bg-colors-source.c:63
+msgid "Red"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:86
-msgid "_Windows:"
-msgstr "వి�డ�ల�(_W):"
+#: ../panels/background/bg-colors-source.c:64
+msgid "Aluminium"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/appearance/data/appearance.ui.h:87
-msgid "dots per inch"
-msgstr "����ళ��� ������ల�"
+#: ../panels/background/bg-colors-source.c:65
+msgid "Gray"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/appearance/data/gnome-appearance-properties.desktop.in.in.h:1
-msgid "Appearance"
-msgstr "��ార�"
+#: ../panels/background/bg-colors-source.c:66
+#, fuzzy
+msgid "Black"
+msgstr "వ�న���ి పిల�ప�"
 
-#: ../capplets/appearance/data/gnome-appearance-properties.desktop.in.in.h:2
-msgid "Customize the look of the desktop"
-msgstr "డ�స����ాప� య���� ర�పాన�ని మల���మ�"
+#: ../panels/background/cc-background-panel.c:619
+#, fuzzy
+msgid "Wallpapers"
+msgstr "ర��ాల��రణ ప�ాన�ని �త��య�"
 
-#: ../capplets/appearance/data/gnome-theme-installer.desktop.in.in.h:1
-msgid "Installs themes packages for various parts of the desktop"
-msgstr "డ�స����ాప� య���� వ�ర�వ�ర� భా�ాల�� థ�మ�స� ప�యా����లన� స�స�థాపిస�త��ది"
+#: ../panels/background/cc-background-panel.c:627
+msgid "Pictures Folder"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/appearance/data/gnome-theme-installer.desktop.in.in.h:2
-msgid "Theme Installer"
-msgstr "థ�మ� స�స�థాప�ి"
+#: ../panels/background/cc-background-panel.c:635
+msgid "Colors"
+msgstr "ర���ల�"
 
-#: ../capplets/appearance/data/gnome-theme-package.xml.in.h:1
-msgid "Gnome Theme Package"
-msgstr "��న�మ� థ�మ� నిర�వాహ�ి"
+#: ../panels/background/cc-background-panel.c:644
+msgid "Flickr"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/appearance/gnome-wp-info.c:50
+#: ../panels/background/gnome-wp-info.c:50
 msgid "No Desktop Background"
 msgstr "à°¡à±?à°¸à±?à°?à±?à°?ాపà±? à°¬à±?యాà°?à±?â??à°?à±?à°°à±?à°?à°¡à±?â?? à°²à±?à°¦à±?"
 
-#: ../capplets/appearance/gnome-wp-item.c:258
+#: ../panels/background/gnome-wp-item.c:294
 msgid "Slide Show"
 msgstr "స�ల�డ� ష�"
 
-#: ../capplets/appearance/gnome-wp-item.c:260
-#| msgid "Images"
+#: ../panels/background/gnome-wp-item.c:296
 msgid "Image"
 msgstr "ప�రతిబి�బమ�"
 
-#: ../capplets/appearance/gnome-wp-item.c:266
+#: ../panels/background/gnome-wp-item.c:302
 msgid "multiple sizes"
 msgstr "బహ�ళ పరిమాణమ�ల�"
 
-#: ../capplets/appearance/gnome-wp-item.c:271
-#: ../capplets/appearance/gnome-wp-item.c:273
+#. translators: x pixel(s) by y pixel(s)
+#: ../panels/background/gnome-wp-item.c:305
+#, c-format
+msgid "%d %s by %d %s"
+msgstr "%d %s - %d %s"
+
+#: ../panels/background/gnome-wp-item.c:307
+#: ../panels/background/gnome-wp-item.c:309
 msgid "pixel"
 msgid_plural "pixels"
 msgstr[0] "పి����ల�స�"
@@ -1361,12 +283,8 @@ msgstr[1] "పి����ల�స�"
 #. * mime type, size
 #. * Folder: /path/to/file
 #.
-#: ../capplets/appearance/gnome-wp-item.c:279
+#: ../panels/background/gnome-wp-item.c:317
 #, c-format
-#| msgid ""
-#| "<b>%s</b>\n"
-#| "%s, %d %s by %d %s\n"
-#| "Folder: %s"
 msgid ""
 "<b>%s</b>\n"
 "%s, %s\n"
@@ -1376,417 +294,186 @@ msgstr ""
 "%s, %s\n"
 "ఫ�ల�డర�: %s"
 
-#: ../capplets/appearance/theme-installer.c:178
-#: ../capplets/appearance/theme-installer.c:234
-msgid "Cannot install theme"
-msgstr "à°¥à±?à°®à±?â??à°¨à±? à°¸à°?à°¸à±?థాపిà°?à°?à°²à±?à°? à°ªà±?యిà°?ది"
-
-#: ../capplets/appearance/theme-installer.c:180
-#, c-format
-msgid "The %s utility is not installed."
-msgstr "%s స�లభ�య� స�స�థాపి��బడల�ద�."
-
-#: ../capplets/appearance/theme-installer.c:236
-msgid "There was a problem while extracting the theme."
-msgstr "à°¥à±?à°®à±?â??à°¨à±? à°µà±?లిà°?à°¿à°¤à±?à°¸à±?à°¤à±?à°¨à±?నపà±?à°ªà±?à°¡à±? à°?à°?à±?à°?à°¡ à°?à°? à°¦à±?à°·à°? à°?à°?ది."
-
-#: ../capplets/appearance/theme-installer.c:264
-msgid "There was an error installing the selected file"
-msgstr "��పి���సిన దస�త�ర�న� స�స�థాపి���త�న�నప�ప�డ� ����డ �� ద�ష� ��ది"
-
-#: ../capplets/appearance/theme-installer.c:265
-#, c-format
-msgid "\"%s\" does not appear to be a valid theme."
-msgstr "\"%s\" విలà±?à°µà±?à°¨ à°¥à±?à°®à±?â??లా à°?నిపిà°?à°?à±?à°?à°²à±?à°¦à±?."
-
-#: ../capplets/appearance/theme-installer.c:266
-#, c-format
-msgid ""
-"\"%s\" does not appear to be a valid theme. It may be a theme engine which "
-"you need to compile."
-msgstr "\"%s\" విలà±?à°µà±?à°¨ à°¥à±?à°®à±?â??లా à°?నిపిà°?à°?à±?à°?à°²à±?à°¦à±?. à°?ది à°®à±?à°°à±? à°?à°?à°ªà±?à°²à±? à°?à±?యవలిసిà°?à°¨à±?à°¨ à°¥à±?à°®à±?â??à°?à°?à°?à°¨à±? à°?à°¯à±?à°¯à±?à°?à°¡à±?à°?à±?à°?à±?."
-
-#: ../capplets/appearance/theme-installer.c:372
-#, c-format
-msgid "Installation for theme \"%s\" failed."
-msgstr "థ�మ� \"%s\" ��ర�� స�స�థాపన విఫలమ��ది."
-
-#: ../capplets/appearance/theme-installer.c:411
-#, c-format
-msgid "The theme \"%s\" has been installed."
-msgstr "థ�మ� \"%s\" స�స�థాపి��బడి�ది."
-
-#: ../capplets/appearance/theme-installer.c:421
-msgid "Would you like to apply it now, or keep your current theme?"
-msgstr "à°®à±?à°°à±? à°¦à±?నిని à°?à°ªà±?à°ªà±?à°¡à±? à°?పాదిà°?à°?à±?దామని à°?à°¨à±?à°?à±?à°?à°?à±?à°¨à±?నారా, à°²à±?దా à°®à±? à°ªà±?à°°à°¸à±?à°¤à±?à°¤ à°¥à±?à°®à±?â??à°¨à±? à°?à°?à°?à±?à°?à±?à°?à°?ారా?"
-
-#: ../capplets/appearance/theme-installer.c:424
-msgid "Keep Current Theme"
-msgstr "à°ªà±?à°°à°¸à±?తత à°¥à±?à°®à±?â??à°¨à±? à°?à°?à°?à±?à°®à±?"
-
-#: ../capplets/appearance/theme-installer.c:427
-msgid "Apply New Theme"
-msgstr "à°?à±?à°¤à±?à°¤ à°¥à±?à°®à±?â??à°¨à±? à°?పాదిà°?à°?à±?à°®à±?"
-
-#: ../capplets/appearance/theme-installer.c:471
-#, c-format
-msgid "GNOME Theme %s correctly installed"
-msgstr "GNOME థ�మ� %s ప�రస�త�త� స�స�థాపి��బడి��ది"
-
-#: ../capplets/appearance/theme-installer.c:533
-msgid "Failed to create temporary directory"
-msgstr "తాత��ాలి� స��య� స�ష��ి����ల� విఫలమ��ది"
-
-#: ../capplets/appearance/theme-installer.c:596
-msgid "New themes have been successfully installed."
-msgstr "��త�త థ�మ�స� సమర�ధవ�త��ా స�స�థాపి��బడినవి."
-
-#: ../capplets/appearance/theme-installer.c:643
-msgid "No theme file location specified to install"
-msgstr "న�ల��ల�ప���� వ�విద�యా�శ దస�త�ర స�థానాన�ని ప�ర���నల�ద� "
-
-#: ../capplets/appearance/theme-installer.c:667
+#. translators: <b>wallpaper name</b>
+#. * Image missing
+#. * Folder: /path/to/file
+#.
+#: ../panels/background/gnome-wp-item.c:329
 #, c-format
 msgid ""
-"Insufficient permissions to install the theme in:\n"
-"%s"
+"<b>%s</b>\n"
+"%s\n"
+"Folder: %s"
 msgstr ""
-"థ�మ� స�స�థాపి������ సరిప�ని �న�మత�ల�:\n"
-"%s"
-
-#: ../capplets/appearance/theme-installer.c:745
-msgid "Select Theme"
-msgstr "à°¥à±?à°®à±?â??à°¨à±? à°?à°?పిà°?à°?à±?à°¯à±?à°®à±?"
-
-#: ../capplets/appearance/theme-installer.c:756
-msgid "Theme Packages"
-msgstr "థ�మ� ప�యా����ల�"
-
-#: ../capplets/appearance/theme-save.c:93
-#, c-format
-msgid "Theme name must be present"
-msgstr "వ�విద�యా�శ� తప�పనిసరి�ా వ��డాలి"
-
-#: ../capplets/appearance/theme-save.c:156
-msgid "The theme already exists. Would you like to replace it?"
-msgstr "వ�విద�యా�శ �ప�ప�ి�� వ��ది. ద�న�ని ప�న�స�థాపి��ాలా?"
-
-#: ../capplets/appearance/theme-save.c:157
-#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:450
-msgid "_Overwrite"
-msgstr "��రిపివ�రత(_O)"
-
-#: ../capplets/appearance/theme-util.c:75
-msgid "Would you like to delete this theme?"
-msgstr "à°®à±?à°°à±? à°? à°¥à±?à°®à±?â??à°¨à±? à°¤à±?à°²à°?à°¿à°?à°?à±?దామని à°?à°¨à±?à°?à±?à°?à°?à±?à°¨à±?నారా?"
-
-#: ../capplets/appearance/theme-util.c:125
-msgid "Theme cannot be deleted"
-msgstr "థ�మ� త�ల�ి��ల�మ�"
-
-#: ../capplets/appearance/theme-util.c:252
-msgid "Could not install theme engine"
-msgstr "à°¥à±?à°®à±?â??à°¨à±? à°¸à°?à°¸à±?థాపిà°?à°?à°²à±?à°®à±?"
-
-#: ../capplets/common/activate-settings-daemon.c:16
-#| msgid ""
-#| "Unable to start the settings manager 'gnome-settings-daemon'.\n"
-#| "Without the GNOME settings manager running, some preferences may not take "
-#| "effect. This could indicate a problem with Bonobo, or a non-GNOME (e.g. "
-#| "KDE) settings manager may already be active and conflicting with the "
-#| "GNOME settings manager."
-msgid ""
-"Unable to start the settings manager 'gnome-settings-daemon'.\n"
-"Without the GNOME settings manager running, some preferences may not take "
-"effect. This could indicate a problem with DBus, or a non-GNOME (e.g. KDE) "
-"settings manager may already be active and conflicting with the GNOME "
-"settings manager."
-msgstr ""
-"�మరి�ల �భి�ర�త 'gnome-settings-daemon'న� ప�రార�భి��ల��ప�యి�ది.\n"
-"��న�మ� �మరి�ల �భి�ర�త నడవ�ప�త� �భ�ష��ాల�ల�ని ��న�ని ��శాల� పని��యవ�. �ది DBusత� వ�� సమస�యన� "
-"స��ిస�త��ది, ల�దా GNOME-�ాని (�.దా. KDE) �మరి�ల నిర�వాహి� యిప�ప�ి�� ��రియాశ�ల��ా వ��డివ��డవ���� "
-"మరియ� GNOME �మరి�ల నిర�వాహి�త� విభ�ది�����న�నది."
-
-#: ../capplets/common/capplet-stock-icons.c:66
-#, c-format
-msgid "Unable to load stock icon '%s'\n"
-msgstr "స��ా�� ప�రతిమన� ల�డ� ��యల�మ� '%s'\n"
-
-#: ../capplets/common/capplet-util.c:88
-#, c-format
-msgid "There was an error displaying help: %s"
-msgstr "సహాయ� ప�రదర�శి����ల� ద�ష�: %s"
-
-#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:98
-#, c-format
-msgid "Copying file: %u of %u"
-msgstr "దస�త�రమ�న� న�ల�త�యల�మ�: %2$u య���� %1$u"
-
-#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:145
-#, c-format
-msgid "Copying '%s'"
-msgstr "'%s' న�ల�త�య���న�నది"
-
-#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:185
-#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:312
-msgid "Copying files"
-msgstr "దస�త�రమ�లన� న�ల�త�య���న�నది"
-
-#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:224
-msgid "Parent Window"
-msgstr "మాత�ర�� వి�డ�"
-
-#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:225
-msgid "Parent window of the dialog"
-msgstr "à°¡à±?లాà°?à±?â??à°¯à±?à°?à±?à°? మాతà±?à°°à±?à°? విà°?à°¡à±?"
-
-#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:231
-msgid "From URI"
-msgstr " య��ర��ల� న��డి"
-
-#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:232
-msgid "URI currently transferring from"
-msgstr "య��ర��ల� ప�రస�త�త� ����డ న��డి బదలాయి��బడ�త��ది"
-
-#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:239
-msgid "To URI"
-msgstr "య��ర��ల� ��"
-
-#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:240
-msgid "URI currently transferring to"
-msgstr "య��ర��ల� ప�రస�త�త� ����డ�� బదలాయి��బడ�త��ది"
-
-#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:247
-msgid "Fraction completed"
-msgstr "ప�ర�తయిన భిన�న�"
-
-#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:248
-msgid "Fraction of transfer currently completed"
-msgstr "�ప�ప�ివర�� ప�ర�తయిన బదలాయి�ప� భిన�న�"
-
-#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:255
-msgid "Current URI index"
-msgstr "ప�రస�త�త య��ర��ల� స��ి"
-
-#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:256
-msgid "Current URI index - starts from 1"
-msgstr "ప�రస�త�త య��ర��ల� స��ి -1న��డి ప�రార�భ�"
-
-#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:263
-msgid "Total URIs"
-msgstr "మ�త�త� య��ర��ల� ల�"
-
-#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:264
-msgid "Total number of URIs"
-msgstr "మ�త�త� య��ర��ల� ల స���య"
-
-#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:444
-#, c-format
-msgid "File '%s' already exists. Do you want to overwrite it?"
-msgstr "దస�త�రమ� '%s' యిప�ప�ి�� వ��ది. మ�ర� దానిని తిరి�ివ�రాద�దామని �న���న���న�నారా?"
-
-#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:447
-msgid "_Skip"
-msgstr "వదిలవ�య�మ� (_S)"
-
-#: ../capplets/common/file-transfer-dialog.c:448
-msgid "Overwrite _All"
-msgstr "�న�ని�ిని తిరి�ివ�రాయి (_A)"
-
-#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:134
-msgid "Key"
-msgstr "à°?à±?"
-
-#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:135
-msgid "GConf key to which this property editor is attached"
-msgstr "ల��షణాలన� సరి��య�దాని�ి �న�బ�ధ��ా వ�న�న GConf మ��"
+"<b>%s</b>\n"
+"%s\n"
+"స��యమ�: %s"
 
-#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:141
-msgid "Callback"
-msgstr "వ�న���ి పిల�ప�"
+#: ../panels/background/gnome-wp-item.c:333
+msgid "Image missing"
+msgstr "బ�మ�మ �నబడ��ల�ద�"
 
-#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:142
-msgid "Issue this callback when the value associated with key gets changed"
-msgstr "మ���� �న�బ�ధ��ా వ�న�న విల�వ మారినప�ప�డ� తిరి�ి వ�న���ి పిల�ప�"
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:1
+msgid "12 hour format"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:147
-msgid "Change set"
-msgstr "�మరి� మార�ప�"
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:2
+msgid "16"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:148
-msgid "GConf change set containing data to be forwarded to the gconf client on apply"
-msgstr "బ���ర�త��� ��ర��వలసిన GConf మార�ప� �మరి�ల� వ�న�న దత�తా�శ�"
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:3
+msgid "2010"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:153
-msgid "Conversion to widget callback"
-msgstr "widget వ�న���ి పిల�ప��� మార�ప�"
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:4
+msgid "22"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:154
-msgid "Callback to be issued when data are to be converted from GConf to the widget"
-msgstr "దత�తా�శ� GConfన��డి widget�� మార���నప�ప�డ� �ార� ��యవలసిన వ�న���ి పిల�ప�"
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:5
+msgid "24 hour format"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:159
-msgid "Conversion from widget callback"
-msgstr "widget న��డి వ�న���ి పిల�ప� మార�ప�"
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:6
+msgid "45"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:160
-msgid "Callback to be issued when data are to be converted to GConf from the widget"
-msgstr "దత�తా�శ� widgetన��డి GConf న�� మార���నప�ప�డ� �ార� ��యవలసిన వ�న���ి పిల�ప� "
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:7
+msgid ":"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:165
-msgid "UI Control"
-msgstr "య�� నియ�త�రణ"
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:8
+#, fuzzy
+msgid "April"
+msgstr "పి����ల�స�"
 
-#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:166
-msgid "Object that controls the property (normally a widget)"
-msgstr "ల��షణాలన� నియ�త�రి��� తాత�పర�య� (సహ���ా �� widget)"
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:9
+msgid "August"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:181
-msgid "Property editor object data"
-msgstr "ల��షణాలన� సరి��య�దాని దత�తా�శ� తాత�పర�య�"
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:10
+#, fuzzy
+msgid "City:"
+msgstr "న�ర�(_i):"
 
-#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:182
-msgid "Custom data required by the specific property editor"
-msgstr "నిర�ద�శిత ల��షణాల సరి��య�దాని�వసరమయ�య� మల�ిన దత�తా�శ�"
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:11
+#, fuzzy
+msgid "Day:"
+msgstr "�లస�య� (_e):"
 
-#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:188
-msgid "Property editor data freeing callback"
-msgstr "ల��షణాలన� సరి��య�దాని దత�తా�శాన�ని �ాళ���య� వ�న���ిపిల�ప�"
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:12
+msgid "December"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:189
-msgid "Callback to be issued when property editor object data is to be freed"
-msgstr "ల��షణాలన� సరి��య�దాని తాత�పర�య దత�తా�శాన�ని �ాళ���య���� �ార� ��యవలసిన వ�న���ిపిల�ప�"
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:13
+msgid "February"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:1405
-#, c-format
-msgid ""
-"Couldn't find the file '%s'.\n"
-"\n"
-"Please make sure it exists and try again, or choose a different background "
-"picture."
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:14
+msgid "January"
 msgstr ""
-" '%s'దస�త�రమ� ద�ర�ల�ద�.\n"
-"\n"
-"దయà°?à±?సిన à°µà±?à°?à°¦à±?à°²à±?à°¦à±? సరిà°?à±?à°¸à±?à°?à±?ని మళà±?à°³à±? à°ªà±?రయతà±?నిà°?à°?à°?à°¡à°¿, à°²à±?à°? à°µà±?à°°à±?à°? à°¬à±?యాà°?à±?â??à°?à±?à°°à±?à°?à°¡à±? à°¦à±?à°¶à±?యానà±?ని à°?à°?పిà°? à°?à±?à°¸à±?à°?à±?à°?à°¡à°¿"
 
-#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:1413
-#, c-format
-msgid ""
-"I don't know how to open the file '%s'.\n"
-"Perhaps it's a kind of picture that is not yet supported.\n"
-"\n"
-"Please select a different picture instead."
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:15
+msgid "July"
 msgstr ""
-" '%s'దస�త�రమ�న� �లా త�రవాల� త�లియద�.\n"
-"బహ�శా, � ర�మ�న ద�శ�యాని�ి సహ�ార�ల�ద�.\n"
-"\n"
-"ద�ని�ి బద�ల��ా వ�ర�� ద�శ�యాన�ని ��పి� ��స����డి."
 
-#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:1533
-msgid "Please select an image."
-msgstr "దయ��సి �� �ిత�రాన�ని ��పి� ��స����డి."
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:16
+msgid "June"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:1538
-msgid "_Select"
-msgstr "à°?à°?à°?à±?(_S)"
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:17
+#, fuzzy
+msgid "March"
+msgstr "శ�ధి���"
 
-#: ../capplets/common/gnome-theme-info.c:639
-msgid "Default Pointer - Current"
-msgstr "ప�రస�త�త - �ప�రమ�య స��ి�"
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:18
+msgid "May"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/common/gnome-theme-info.c:643
-msgid "White Pointer"
-msgstr "శ�వ�త స��ి�"
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:19
+#, fuzzy
+msgid "Month:"
+msgstr "మాని�ర�"
 
-#: ../capplets/common/gnome-theme-info.c:644
-msgid "White Pointer - Current"
-msgstr "ప�రస�త�త - శ�వ�త స���ి"
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:20
+msgid "November"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/common/gnome-theme-info.c:648
-msgid "Large Pointer"
-msgstr "ప�ద�ద స��ి�"
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:21
+#, fuzzy
+msgid "October"
+msgstr "�తర"
 
-#: ../capplets/common/gnome-theme-info.c:649
-msgid "Large Pointer - Current"
-msgstr "ప�రస�త�త - ప�ద�ద స��ి�"
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:22
+#, fuzzy
+msgid "Region:"
+msgstr "వర�షన�:"
 
-#: ../capplets/common/gnome-theme-info.c:653
-msgid "Large White Pointer - Current"
-msgstr "భార� శ�వ�త స��ి� - ప�రస�త�త"
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:23
+msgid "September"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/common/gnome-theme-info.c:654
-msgid "Large White Pointer"
-msgstr "భారి శ�వ�త స��ి�"
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:24
+msgid "Set time automatically"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/common/gnome-theme-info.c:1622
-#, c-format
-msgid ""
-"This theme will not look as intended because the required GTK+ theme '%s' is "
-"not installed."
-msgstr "� థ�మ� �న���న�న��ల� �నిపి��ద� య����త��� �వసరమ�న GTK+ థ�మ� '%s' స�స�థాపి��ి ల�ద�."
+#: ../panels/datetime/datetime.ui.h:25
+msgid "Year:"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/common/gnome-theme-info.c:1630
-#, c-format
-msgid ""
-"This theme will not look as intended because the required window manager "
-"theme '%s' is not installed."
-msgstr "� థ�మ� �న���న�న��ల� �లిపి��ద� య����త��� �ావలిసిన వి�డ� నిర�వాహి� థ�మ� '%s' స�స�థాపి��ిల�ద�."
+#: ../panels/datetime/gnome-datetime-panel.desktop.in.in.h:1
+msgid "Date And Time"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/common/gnome-theme-info.c:1637
-#, c-format
-msgid ""
-"This theme will not look as intended because the required icon theme '%s' is "
-"not installed."
-msgstr "� థ�మ� �న���న�న��ల� �నిపి��ద� య����త��� �ావలిసిన ప�రతిమ థ�మ� '%s' స�స�థాపి��ిల�ద�."
+#: ../panels/datetime/gnome-datetime-panel.desktop.in.in.h:2
+msgid "Date and Time preferences panel"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/default-applications/default-applications.desktop.in.in.h:1
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:17
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-panel.desktop.in.in.h:1
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:11
 msgid "Preferred Applications"
 msgstr "�భ�ష�� �న�వర�తన�ల�"
 
-#: ../capplets/default-applications/default-applications.desktop.in.in.h:2
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Select your default applications"
 msgstr "మ� �ప�రమ�య �న�వర�తన�లన� ��పి���య�మ�"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-at-session.desktop.in.in.h:1
+#: ../panels/default-applications/gnome-at-session.desktop.in.in.h:1
 msgid "Start the preferred visual assistive technology"
 msgstr "�భ�ష�� ద�శ�యస�భ�ద సా���తి�తన� ప�రార�భి���మ�"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-at-session.desktop.in.in.h:2
+#: ../panels/default-applications/gnome-at-session.desktop.in.in.h:2
 msgid "Visual Assistance"
 msgstr "ద�శ�యస�భ�ధ సహాయ�ి"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:98
-#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:362
-#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:383
-#, c-format
-msgid "Error saving configuration: %s"
-msgstr "���త��రణన� దాయ��ల� ద�ష�: %s"
+#: ../panels/default-applications/gnome-da-capplet.c:84
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error setting default browser: %s"
+msgstr "�ర���మ����లన� పార�శ� ��య��ల� ద�ష�: %s\n"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:677
+#: ../panels/default-applications/gnome-da-capplet.c:107
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error setting default mailer: %s"
+msgstr "�ర���మ����లన� పార�శ� ��య��ల� ద�ష�: %s\n"
+
+#: ../panels/default-applications/gnome-da-capplet.c:322
+msgid "Custom"
+msgstr "మల����నిన"
+
+#: ../panels/default-applications/gnome-da-capplet.c:353
 msgid "Could not load the main interface"
 msgstr "మ���య ��తర�మ��ిని ని�పల��ప�త��ది"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:679
+#: ../panels/default-applications/gnome-da-capplet.c:355
 msgid "Please make sure that the applet is properly installed"
 msgstr "� �ప�ల��� సరి�ా స�స�థాపి��బడ�న��ల� దయ��సి ��స���న�మ�"
 
-#. TRANSLATORS: don't translate the terms in brackets
-#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:906
-msgid "Specify the name of the page to show (internet|multimedia|system|a11y)"
-msgstr "��ప���� ప��ియ���� నామమ�న� త�ల�ప�మ� (internet|multimedia|system|a11y)"
-
-#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:911
-msgid "- GNOME Default Applications"
-msgstr "- GNOME �ప�రమ�య �న�వర�తనమ�ల�"
-
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:1
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:2
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:1
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:1
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:1
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:1
 msgid "Accessibility"
 msgstr "��ద�బా��"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:3
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:3
 #, no-c-format
 msgid "All %s occurrences will be replaced with actual link"
 msgstr "�న�ని %s స�భవాల� వాస�తవ లి���త� ప�న�స�థాపిత� �వ�తాయి"
@@ -1794,499 +481,453 @@ msgstr "�న�ని %s స�భవాల� వాస�తవ లి��
 #.
 #. * vim: sw=2 ts=8 cindent noai bs=2
 #.
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:4
-#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.ui.h:1
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:4
+#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.ui.h:1
 msgid "C_ommand:"
 msgstr "�ద�శ�(_o):"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:5
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:5
 msgid "Co_mmand:"
 msgstr "�ద�శ�(_m):"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:6
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:6
 msgid "E_xecute flag:"
 msgstr "à°«à±?లాà°?à±?â??à°¨à±? నిరà±?వరà±?తిà°?à°?à±?(_x):"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:7
-#| msgid "<b>Image Viewer</b>"
-msgid "Image Viewer"
-msgstr "�ిత�ర దర�శ�ి"
-
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:8
-#| msgid "<b>Instant Messenger</b>"
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:7
 msgid "Instant Messenger"
 msgstr "సత�వర స�ద�శిని"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:9
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:8
 msgid "Internet"
 msgstr "���ర� న���"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:10
-#| msgid "<b>Mail Reader</b>"
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:9
 msgid "Mail Reader"
 msgstr "మ�యిల� �ద�వ�నది"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:11
-#| msgid "<b>Mobility</b>"
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:10
 msgid "Mobility"
 msgstr "స�థానభ�ర�శతత�వ�"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:12
-msgid "Multimedia"
-msgstr "బహ�ళమాద�యమ�"
-
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:13
-#| msgid "<b>Multimedia Player</b>"
-msgid "Multimedia Player"
-msgstr "బహ�ళమాద�యమ� ప�ల�యర�"
-
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:14
-msgid "Open link in new _tab"
-msgstr "లి���న� ��త�త �ాబ�న�ద� త�ర�వ�మ�(_t)"
-
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:15
-msgid "Open link in new _window"
-msgstr "లి���న� ��త�త �ాబ�న�ద� త�ర�వ�మ�(_w)"
-
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:16
-msgid "Open link with web browser _default"
-msgstr "లి���న� వ�బ� �న�వ�షణిన�ద� �ప�రమ�య��ా త�ర�వ�మ�(_d)"
-
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:18
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:12
 msgid "Run at st_art"
 msgstr "ప�రార�భ�వద�ద నడ�ప�మ�(_a)"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:19
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:13
 msgid "Run in t_erminal"
 msgstr "�ర�మినల�ల� నడ�ప�(_e)"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:20
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:14
 msgid "System"
 msgstr "సిస��మ�"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:21
-#| msgid "<b>Terminal Emulator</b>"
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:15
 msgid "Terminal Emulator"
 msgstr "��ర�మినల� �మ�య�ల��ర�"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:22
-#| msgid "<b>Text Editor</b>"
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:16
 msgid "Text Editor"
 msgstr "పాఠ�యమ� సరి��ర�పరి"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:23
-#| msgid "<b>Video Player</b>"
-msgid "Video Player"
-msgstr "వ�డియ� ప�ల�యర�"
-
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:24
-#| msgid "<b>Visual</b>"
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:17
 msgid "Visual"
 msgstr "ద�శ�యస�భ�దిత"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:25
-#| msgid "<b>Web Browser</b>"
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:18
 msgid "Web Browser"
 msgstr "వ�బ� �న�వ�షణి"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:26
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:19
 msgid "_Run at start"
 msgstr "ప�రార�భ� వద�ద నడ�ప�మ�(_R)"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:1
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:1
 msgid "Balsa"
 msgstr "బాల�సా"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:2
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:2
 msgid "Banshee Music Player"
 msgstr "బాన�ష� స���త ప�ల�యర�"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:3
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:3
 msgid "Claws Mail"
 msgstr "��లాస� మ�యిల�"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:4
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:4
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:31
 msgid "Dasher"
 msgstr "డాషర�"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:5
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:5
+#, fuzzy
 msgid "Debian Sensible Browser"
-msgstr "డ�బియన� స�న�నిత �న�వ�షణి"
+msgstr "�పిఫని మహా తల �న�వ�షి"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:6
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:6
+#, fuzzy
 msgid "Debian Terminal Emulator"
-msgstr "డ�బియన� ��ర�మినల� �మ�య�ల��ర�"
+msgstr "��ర�మినల� �మ�య�ల��ర�"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:7
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:7
 msgid "ETerm"
 msgstr "Eà°?à°?à±?à°°à°?"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:8
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:8
 msgid "Encompass"
 msgstr "పరివ�ష��ి���"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:9
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:9
 msgid "Epiphany Web Browser"
 msgstr "�పిఫని మహా తల �న�వ�షి"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:10
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:10
 msgid "Evolution Mail Reader"
 msgstr "�వల�య�షన� తపాలా �ద�వరి"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:11
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:11
 msgid "Firebird"
 msgstr "à°«à±?à°°à±?â??బరà±?à°¡à±?"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:12
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:12
 msgid "Firefox"
-msgstr "à°«à±?à°°à±?â??à°«à°¾à°?à±?à°¸à±? "
+msgstr "à°«à±?à°°à±?â??à°«à°¾à°?à±?à°¸à±?"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:13
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:13
 msgid "GNOME Magnifier without Screen Reader"
 msgstr "త�ర �ద�వ�నది ల����డా GNOME వ�ద�ద��రణి"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:14
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:14
 msgid "GNOME OnScreen Keyboard"
 msgstr "GNOME త�రప�ని ��బ�ర�డ�"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:15
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:15
 msgid "GNOME Terminal"
 msgstr "GNOME ��ర�మినల�"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:16
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:16
 msgid "Galeon"
 msgstr "�ాలియన�"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:17
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:17
 msgid "Gnopernicus"
 msgstr "��న�పర�ని�స�"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:18
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:18
 msgid "Gnopernicus with Magnifier"
 msgstr "వ�ద�ద��రణి త� ��న�పర�ని�స�"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:19
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:19
 msgid "Iceape"
 msgstr "Iceape"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:20
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:20
 msgid "Iceape Mail"
 msgstr "Iceape మ�యిల�"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:21
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:21
 msgid "Icedove"
 msgstr "Icedove"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:22
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:22
 msgid "Iceweasel"
 msgstr "Iceweasel"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:23
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:23
 msgid "KDE Magnifier without Screen Reader"
 msgstr "త�ర �ద�వ�నది ల����డా KDE వ�ద�ద��రణి"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:24
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:24
 msgid "KMail"
 msgstr "��మ�యిల�"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:25
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:25
 msgid "Konqueror"
 msgstr "�ా���వ�రర�"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:26
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:26
 msgid "Konsole"
 msgstr "�న�స�ల�"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:27
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:27
 msgid "Linux Screen Reader"
 msgstr "లిన��స� త�ర �ద�వ�నది"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:28
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:28
 msgid "Linux Screen Reader with Magnifier"
 msgstr "వ�ద�ద��రణి త� లిన��స� త�ర �ద�వ�నది"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:29
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:29
 msgid "Listen"
 msgstr "విన�"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:30
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:30
 msgid "Midori"
 msgstr "Midori"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:31
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:31
 msgid "Mozilla"
-msgstr "మ��ిల�లా"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:32
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:32
 msgid "Mozilla 1.6"
-msgstr "మ��ిల�లా 1.6"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:33
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:33
+#, fuzzy
 msgid "Mozilla Mail"
-msgstr "మ��ిల�లా తపాలా"
+msgstr "��లాస� మ�యిల�"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:34
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:34
 msgid "Mozilla Thunderbird"
 msgstr "à°®à±?à°?à°¿à°²à±?లా à°¥à°?à°¡à°°à±?â??బరà±?à°¡à±?"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:35
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:35
 msgid "Muine Music Player"
 msgstr "Muine స���త ప�ల�యర�"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:36
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:36
 msgid "Mutt"
 msgstr "మ��"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:37
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:37
 msgid "NXterm"
 msgstr "NXà°?à°?à±?à°°à°?"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:38
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:38
 msgid "Netscape Communicator"
 msgstr "à°¨à±?à°?à±?â??à°¸à±?à°?à±?à°ªà±? à°?à°®à±?à°¯à±?నిà°?à±?à°?à°°à±?"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:39
-msgid "Opera"
-msgstr "�ప�రా"
-
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:40
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:39
 msgid "Orca"
 msgstr "à°?à°°à±?à°?à°¾"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:41
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:40
 msgid "Orca with Magnifier"
 msgstr "వ�ద�ద��రణి త� �ర��ా"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:42
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:41
 msgid "RXVT"
 msgstr "RXVT"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:43
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:42
 msgid "Rhythmbox Music Player"
 msgstr "Rhythmbox స���త ప�ల�యర�"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:44
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:43
 msgid "SeaMonkey"
 msgstr "స�మ���"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:45
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:44
 msgid "SeaMonkey Mail"
 msgstr "స�మ��ి మ�యిల�"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:46
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:45
 msgid "Standard XTerminal"
 msgstr "ప�రామాణి� X���ర�"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:47
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:46
 msgid "Sylpheed"
 msgstr "సిల�ఫ�డ�"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:48
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:47
 msgid "Sylpheed-Claws"
 msgstr "సిల�ఫ�డ�-��లాస�"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:49
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:48
 msgid "Terminator"
 msgstr "��ర�మిన��ర�"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:50
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:49
 msgid "Thunderbird"
 msgstr "à°¥à°?à°¡à°°à±?â??బరà±?à°¡à±?"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:51
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:50
 msgid "Totem Movie Player"
 msgstr "����మ� మ�వ� ప�ల�యర�"
 
-#: ../capplets/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:52
+#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:51
 msgid "aterm"
 msgstr "aterm"
 
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:1
-msgid "Display Preferences"
-msgstr "ప�రదర�శన �భ�ష��ాల�"
-
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:2
-#| msgid "<i>Drag the monitors to set their place</i>"
-msgid "Drag the monitors to set their place"
-msgstr "మాని�ర�ల స�థానమ�న� �మర������ వా�ిని లా��మ�"
-
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:3
-msgid "Include _panel"
-msgstr "ప�యానల� ��ర���మ� (_p)"
+#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:1
+msgid "<i>Note: may limit resolution options</i>"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:4
-#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:302
+#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:2
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:316
 msgid "Left"
 msgstr "à°?à°¡à°®"
 
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:5
-#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:440
-#| msgid "<b>Monitor</b>"
+#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:3
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:520
 msgid "Monitor"
 msgstr "మాని�ర�"
 
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:6
-#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:301
-#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:340
+#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:4
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:315
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:354
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:60
 msgid "Normal"
-msgstr "సాదారణ"
+msgstr "సాధారణ"
 
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:7
+#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:5
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:61
 msgid "Off"
 msgstr "à°?à°«à±?"
 
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:8
+#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:6
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:62
 msgid "On"
-msgstr " �న�"
+msgstr "�న�"
 
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:9
-#| msgid "<b>Panel icon</b>"
-msgid "Panel icon"
-msgstr "ప�యానల� ప�రతిమ"
-
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:10
+#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:7
 msgid "R_otation:"
 msgstr "భ�రమణ�(_o):"
 
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:11
+#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:8
 msgid "Re_fresh rate:"
 msgstr "ప�నర�వి�ాస� ర���(_f):"
 
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:12
-#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:303
+#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:9
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:317
 msgid "Right"
 msgstr "à°?à±?à°¡à°¿"
 
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:13
-#| msgid "Upside Down"
+#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:10
 msgid "Upside-down"
 msgstr "ప�నప�ర��� ��రి�ద��"
 
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:14
-msgid "_Detect Monitors"
-msgstr "మాని�ర�లన� ��ర�తి���మ� (_D)"
+#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:11
+msgid "_Detect monitors"
+msgstr "మాని�ర�లన� �న���న� (_D)"
+
+#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:12
+msgid "_Include Top Menu Bar"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:15
-msgid "_Mirror screens"
-msgstr "�ద�దప� త�రల� (_M)"
+#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:13
+#, fuzzy
+msgid "_Mirror Screens"
+msgstr "�ద�దప� త�రల�"
 
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:16
+#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:14
 msgid "_Resolution:"
 msgstr "ద�శ�యప�రమాణ�(_R):"
 
-#: ../capplets/display/display-capplet.ui.h:17
-msgid "_Show displays in panel"
-msgstr "ప�యానల� న�ద� ప�రదర�శనలన� ��ప�మ� (_S)"
+#: ../panels/display/gnome-display-panel.desktop.in.in.h:1
+msgid "Change resolution and position of monitors"
+msgstr "మాని�ర� స�థానాన�ని ల��షణాలన� మార���"
 
-#: ../capplets/display/display-properties.desktop.in.in.h:1
-msgid "Change screen resolution"
-msgstr "త�ర త�వ�రతన� మార���మ�"
+#: ../panels/display/gnome-display-panel.desktop.in.in.h:2
+msgid "Monitors"
+msgstr "మాని�ర�ల�"
 
-#: ../capplets/display/display-properties.desktop.in.in.h:2
-msgid "Display"
-msgstr "ప�రదర�శి���"
-
-#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:304
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:318
 msgid "Upside Down"
 msgstr "ప�నప�ర��� ��రి�ద��"
 
-#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:346
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:360
 #, c-format
 msgid "%d Hz"
 msgstr "%d Hz"
 
-#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:432
+#. Translators: this is the feature where what you see on your laptop's
+#. * screen is the same as your external monitor. Here, "Mirror" is being
+#. * used as an adjective, not as a verb. For example, the Spanish
+#. * translation could be "Pantallas en Espejo", *not* "Espejar Pantallas".
+#.
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:509
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:1658
+msgid "Mirror Screens"
+msgstr "�ద�దప� త�రల�"
+
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:511
 #, c-format
-#| msgid "<b>Monitor: %s</b>"
 msgid "Monitor: %s"
 msgstr "మాని�ర�: %s"
 
-#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:511
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:589
 #, c-format
 msgid "%d x %d"
 msgstr "%d x %d"
 
-#. Translators: this is the feature where what you see on your laptop's
-#. * screen is the same as your external monitor. Here, "Mirror" is being
-#. * used as an adjective, not as a verb. For example, the Spanish
-#. * translation could be "Pantallas en Espejo", *not* "Espejar Pantallas".
-#.
-#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:1458
-msgid "Mirror Screens"
-msgstr "�ద�దప� త�రల�"
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:1513
+msgid ""
+"Select a monitor to change its properties; drag it to rearrange its "
+"placement."
+msgstr "మాని�ర� ల��షణాలని మార������ ������. దాని స�థానాన�ని మార���ాని�ి, ప���ి �దప�డి"
 
-#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:1878
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2081
 msgid "Could not save the monitor configuration"
 msgstr "మాని�ర� ���త��రణన� దాయల�� ప�యి�ది"
 
-#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:1889
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2104
 msgid "Could not get session bus while applying display configuration"
 msgstr "à°ªà±?రదరà±?శన à°?à°?à±?à°¤à±?à°?రణనà±? à°?పాదిà°?à°?à±?నపà±?à°ªà±?à°¡à±? à°¸à±?à°·à°¨à±? బసà±?â??à°¨à±? à°ªà±?à°?దలà±?à°? à°ªà±?యిà°?ది"
 
-#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:1931
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2149
 msgid "Could not detect displays"
 msgstr "ప�రదర�శనలన� ��ర�తి��ల��ప�యి�ది"
 
-#: ../capplets/display/xrandr-capplet.c:2146
+#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2356
 msgid "Could not get screen information"
 msgstr "త�ర సమా�ారమ�న� ప��దల�� ప�యి�ది"
 
-#: ../capplets/keybindings/00-multimedia-key.xml.in.h:1
+#: ../panels/keybindings/00-multimedia-key.xml.in.h:1
 msgid "Sound"
 msgstr "శబ�దమ�"
 
-#: ../capplets/keybindings/01-desktop-key.xml.in.h:1
-#: ../libslab/bookmark-agent.c:1146
+#: ../panels/keybindings/01-desktop-key.xml.in.h:1
 msgid "Desktop"
 msgstr "ర��స�థల�"
 
-#: ../capplets/keybindings/eggcellrendererkeys.c:21
+#: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:21
 msgid "New shortcut..."
 msgstr "��త�త ల��వ�..."
 
-#: ../capplets/keybindings/eggcellrendererkeys.c:163
-#: ../capplets/keybindings/eggcellrendererkeys.c:164
+#: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:164
+#: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:165
 msgid "Accelerator key"
 msgstr "���సలర��ర� ��"
 
-#: ../capplets/keybindings/eggcellrendererkeys.c:173
-#: ../capplets/keybindings/eggcellrendererkeys.c:174
+#: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:174
+#: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:175
 msgid "Accelerator modifiers"
 msgstr "���సలర��ర� సవరి�ప�ల�"
 
-#: ../capplets/keybindings/eggcellrendererkeys.c:182
-#: ../capplets/keybindings/eggcellrendererkeys.c:183
+#: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:183
+#: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:184
 msgid "Accelerator keycode"
 msgstr "���స�లర��ర� ����డ�"
 
-#: ../capplets/keybindings/eggcellrendererkeys.c:193
+#: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:194
 msgid "Accel Mode"
 msgstr "త�వరణసాధన విధ�"
 
-#: ../capplets/keybindings/eggcellrendererkeys.c:194
+#: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:195
 msgid "The type of accelerator."
 msgstr "���సలర��ర� ర��."
 
-#: ../capplets/keybindings/eggcellrendererkeys.c:242
-#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:119
-#: ../typing-break/drwright.c:467
+#: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:243
+#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:101
 msgid "Disabled"
 msgstr "���తన�"
 
-#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:200
+#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:182
 msgid "<Unknown Action>"
 msgstr "<�పరి�ిత ��రియ>"
 
-#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:942
-#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1566
+#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:932
+#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1563
 msgid "Custom Shortcuts"
 msgstr "మల����నిన ల��వ�ల�"
 
-#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1081
+#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1074
 msgid "Error saving the new shortcut"
 msgstr "��త�త ల��వ�న� దాయ��ల� ద�షమ�"
 
-#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1160
+#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1153
 #, c-format
 msgid ""
 "The shortcut \"%s\" cannot be used because it will become impossible to type "
@@ -2296,51 +937,52 @@ msgstr ""
 "ల�వ� \"%s\" �పయ��ి��బడద� ����త��� � �� �పయ��ి��ి ద�నిని ��ప���య�� �సాధ�య� �వ�త��ది.\n"
 "Control,Alt ల�దా �ద� సమయ�ల� Shift వ��ి ��లత� దయ��సి ప�రయత�ని���డి."
 
-#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1190
+#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1183
 #, c-format
 msgid ""
 "The shortcut \"%s\" is already used for\n"
 "\"%s\""
 msgstr ""
-" \"%s\" �న� �డ�డదారి �ప�ప�ి��\n"
+"\"%s\" �న� �డ�డదారి �ప�ప�ి��\n"
 " \"%s\"��ర�� వినియ���ల� వ��ది"
 
-#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1196
+#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1189
 #, c-format
-msgid "If you reassign the shortcut to \"%s\", the \"%s\" shortcut will be disabled."
+msgid ""
+"If you reassign the shortcut to \"%s\", the \"%s\" shortcut will be disabled."
 msgstr "మ�ర� ల��వ�న� \"%s\"�� తిరి�ి�ప�ప�ిస�త�, \"%s\" ల�వ� ���తనమ� ��యబడ�త��ది."
 
-#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1204
+#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1197
 msgid "_Reassign"
 msgstr "తిరి�ి�ప�ప�ి��� (_R)"
 
-#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1324
+#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1317
 #, c-format
 msgid "Error unsetting accelerator in configuration database: %s"
 msgstr "ర�ప�రణ దత�తా�శస�థాన�ల� త�వరణసాధన �మరి�న� త�సివ�య��ల� ద�ష�: %s"
 
-#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1521
+#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1518
 msgid "Too many custom shortcuts"
 msgstr "మర� య�����వ వినియ��దారి ల��వ�ల�"
 
-#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1818
+#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1850
 msgid "Action"
 msgstr "à°?à°°à±?à°¯"
 
-#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1840
+#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1872
 msgid "Shortcut"
 msgstr "ల��వ�"
 
-#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.ui.h:2
+#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.ui.h:2
 msgid "Custom Shortcut"
 msgstr "వినియ��దారి ల��వ�"
 
-#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.ui.h:3
-#: ../capplets/keybindings/keybinding.desktop.in.in.h:2
+#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.ui.h:3
+#: ../panels/keybindings/gnome-keybindings-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Keyboard Shortcuts"
 msgstr "��బ�ర�డ� ల��వ�ల�"
 
-#: ../capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.ui.h:4
+#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.ui.h:4
 msgid ""
 "To edit a shortcut key, click on the corresponding row and type a new key "
 "combination, or press backspace to clear."
@@ -2348,1262 +990,2846 @@ msgstr ""
 "à°²à°?à±?à°µà±?à°¨à±? సరిà°?à±?à°¯à±?à°?à°?à±?, à°¸à°?à°­à°?దిత à°?à°¡à±?à°¡à±?వరà±?సపà±? à°¨à±?à°?à±?à°?à°¿ మరియà±? à°?à±?à°¤à±?à°¤ à°?à°?à±?సలà±?à°?à°°à±?â??à°¨à±? à°?à±?à°ªà±?à°?à±?à°¯à°?à°¡à°¿, à°²à±?దా "
 "à°?à±?à°°à±?పివà±?à°¯à±?à°?à°?à±? à°¬à±?యాà°?à±?â??à°¸à±?à°ªà±?à°¸à±?â??à°¨à±? వతà±?à°¤à±?à°®à±?."
 
-#: ../capplets/keybindings/keybinding.desktop.in.in.h:1
+#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.ui.h:5
+msgid "_Name:"
+msgstr "నామమ�(_N):"
+
+#: ../panels/keybindings/gnome-keybindings-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Assign shortcut keys to commands"
 msgstr "�ద�శాల�� ల��వ�లన� �త��య�మ�"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:205
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:210
-msgid "Just apply settings and quit (compatibility only; now handled by daemon)"
-msgstr ""
-"��వల� �మరి�లన� �మల� ��సి త�య�ి���(�న�స�ధాన� మాత�రమ�, ప�రస�త�త� స�త�రధార�లత� మాత�రమ� "
-"నడ�పబడ�త��ది)"
-
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:215
-msgid "Start the page with the typing break settings showing"
-msgstr "��పి��� విరామ �మరి�లన� ��ప�త� ప��న� ప�రార�భి���"
-
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:220
-msgid "Start the page with the accessibility settings showing"
-msgstr "��ద�బా�� �మరి�లన� ��ప�త� ప��న� ప�రార�భి���మ�"
-
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:226
-msgid "- GNOME Keyboard Preferences"
-msgstr "- GNOME ��బ�ర�డ� �భ�ష��ాల�"
-
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:1
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:1
 msgid "Beep when _accessibility features are turned on or off"
 msgstr "à°?à°?à°¦à±?బాà°?à±? à°¸à±?లభà±?యాలà±? à°?à°¨à±? à°²à±?దా à°?à°«à±? à°?యినపà±?à°ªà±?à°¡à±? à°¬à±?à°ªà±?â??à°?à±?à°¯à±?à°®à±?(_a)"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:2
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:2
 msgid "Beep when a _modifier key is pressed"
 msgstr "సవరణి �� వత�తినప�ప�డ� బ�ప� ��య�మ�(_m)"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:3
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:3
 msgid "Beep when a _toggle key is pressed"
 msgstr "మారà±?à°ªà±? à°?à±? వతà±?తినపà±?à°ªà±?à°¡à±? à°¬à±?à°ªà±?â??à°?à±?à°¯à±?à°®à±?(_t)"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:4
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:4
 msgid "Beep when a key is pr_essed"
 msgstr "à°?à±? వతà±?తినపà±?à°ªà±?à°¡à±? à°¬à±?à°ªà±?â??à°?à±?à°¯à±?à°®à±?(_e)"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:5
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:5
 msgid "Beep when a key is reje_cted"
 msgstr "à°?à±? తిరసà±?à°?à°°à°¿à°?à°?బడినపà±?à°ªà±?à°¡à±? à°¬à±?à°ªà±?â??à°?à±?à°¯à±?à°®à±?(_c)"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:6
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:6
 msgid "Beep when key is _accepted"
 msgstr "�� �మ�ది��ినప�ప�డ� బ�ప� ��య�మ�(_a)"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:7
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:7
 msgid "Beep when key is _rejected"
 msgstr "�� తిరస��రి��ినప�ప�డ� బ�ప� ��య�మ�(_r)"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:8
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:5
-#| msgid "Mouse Keys"
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:8
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:3
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:17
 msgid "Bounce Keys"
 msgstr "బ�న�స� ��ల�"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:9
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:9
 msgid "Flash _window titlebar"
 msgstr "వి�డ� శ�ర�షి�ప����ని ప�ర�ాశి���మ�(_w)"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:10
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:10
 msgid "Flash entire _screen"
 msgstr "మ�త�త� త�రన� ప�ర�ాశి���మ� (_s)"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:11
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:15
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:14
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:11
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:10
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:15
 msgid "General"
 msgstr "సాధారణ"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:12
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:12
 msgid "Keyboard Accessibility Audio Feedback"
 msgstr "à°?à±?à°¬à±?à°°à±?à°¡à±? à°?à°?à°¦à±?బాà°?à±? à°?â??à°¡à°¿à°¯à±? à°«à±?à°¡à±?â??à°¬à±?యాà°?à±?"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:13
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:13
 msgid "Show _visual feedback for the alert sound"
 msgstr "à°¹à±?à°?à±?à°?à°°à°¿à°? శబà±?ధమà±?à°¨à°?à±? à°¦à±?à°¶à±?à°¯ à°«à±?à°¡à±?â??à°¬à±?యాà°?à±?â??à°¨à±? à°?à±?à°ªà±?à°®à±? (_v)"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:14
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:31
-#| msgid "<b>Slow Keys</b>"
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:14
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:34
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:76
 msgid "Slow Keys"
 msgstr "స�ల� ��ల�"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:15
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:32
-#| msgid "<b>Sticky Keys</b>"
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:15
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:35
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:80
 msgid "Sticky Keys"
 msgstr "���దివ��డ� ��ల�"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:16
-#| msgid "<b>Visual cues for sounds</b>"
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:16
 msgid "Visual cues for sounds"
 msgstr "శబ�దమ�ల�� ద�శ�య ��య�ల�"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:1
-msgid "A_cceleration:"
-msgstr "త�వర�ణ�(_c):"
-
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:3
-msgid "All_ow postponing of breaks"
-msgstr "విరామాల య���� వాయిదాలన� �న�మతి���మ�(_o)"
-
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:4
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:2
 msgid "Audio _Feedback..."
 msgstr "à°?à°¡à°¿à°¯à±? à°«à±?à°¡à±?â??à°¬à±?యాà°?à±?... (_F)"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:6
-msgid "Check if breaks are allowed to be postponed"
-msgstr "వాయిదావ�యబడ�న��ల� విరామాల� �న�మతి��బడినవ�మ� పరిశ�లి���మ�"
-
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:7
-#| msgid "<b>Cursor Blinking</b>"
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:4
 msgid "Cursor Blinking"
 msgstr "�ర�సర� బ�లి��వ���న�నది"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:8
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:5
 msgid "Cursor _blinks in text fields"
 msgstr "పాఠà±?యమà±? à°?à±?à°·à±?à°¤à±?à°°à°®à±?à°²à°?à°¦à±? à°?à°°à±?సరà±? à°¬à±?లిà°?à°?à±?â??à°?à°µà±?à°¤à±?à°?ది(_b)"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:9
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:4
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:6
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:4
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:29
 msgid "Cursor blinks speed"
 msgstr "�ర�సర� బ�లి��� వ���"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:10
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:5
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:7
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:5
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:30
 msgid "D_elay:"
 msgstr "�లస�య� (_e):"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:11
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:8
 msgid "Disa_ble sticky keys if two keys are pressed together"
 msgstr "���సారి ర��డ���ల� �లిపి వత�తబడిత� ���దివ��డ� ��లన� ���తన���య�మ�(_b)"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:12
-msgid "Duration of the break when typing is disallowed"
-msgstr "��పి��� �న�తి��బడనప�ప�డ� విరామ� య���� �ాలపరిమాణ�"
-
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:13
-msgid "Duration of work before forcing a break"
-msgstr "విరామ� ��ర�� బలవ�తప�������� మ�న�ప� పని య���� �ాలపరిమాణ�"
-
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:14
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:13
-#| msgid "_Paste"
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:9
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:14
 msgid "Fast"
 msgstr "వ��మ�"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:16
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:11
 msgid "Key presses _repeat when key is held down"
 msgstr "�� న����ివ���ినప�ప�డ� �� వత�త�ల� ప�నరావ�త� �ావాలి(_r)"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:17
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:12
 msgid "Keyboard Preferences"
 msgstr "��బ�ర�డ� �భ�ష��ాల�"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:18
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:13
 msgid "Keyboard _model:"
 msgstr "��బ�ర�డ� ర�తి(_m):"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:19
-msgid "Layout _Options..."
-msgstr "వాస�త� ����ి�ాల�(_O)..."
-
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:20
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:14
 msgid "Layouts"
 msgstr "వాస�త�ల�"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:21
-msgid ""
-"Lock screen after a certain duration to help prevent repetitive keyboard use "
-"injuries"
-msgstr "à°ªà±?నరావà±?à°¤ à°?à±?à°¬à±?à°°à±?à°¡à±? à°?పయà±?à°?à°¿à°¤ నషà±?à°?ాల నిరà±?దనà°?à±? సహాయపడà±?à°?à°?à±? à°?à±?à°?à°¤ à°?ాలపరిమాణà°? తరà±?వాత à°¤à±?à°°à°¨à±? లాà°?à±?â??à°?à±?à°¯à±?à°®à±?"
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:15
+msgid "List of keyboard layouts selected for usage"
+msgstr "వాడ���� ��పి��న �� బ�ర�డ� �మరి�ల�"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:22
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:18
+#. long delay
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:16
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:19
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:53
 msgid "Long"
 msgstr "ప�డవ�"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:23
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:17
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:56
 msgid "Mouse Keys"
 msgstr "మ�స� ��ల�"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:24
-#| msgid "<b>Repeat Keys</b>"
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:18
+msgid "Move _Down"
+msgstr "��రి�ద�� �ద�ప�మ�(_D)"
+
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:19
+msgid "Move _Up"
+msgstr "ప��ి �ద�ప�మ�(_U)"
+
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:20
+msgid "Move the selected keyboard layout down in the list"
+msgstr "������న�న �� బ�ర�డ� �మరి� �ాబితాల� ��రి�ద�� �ద�ప�మ�"
+
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:21
+msgid "Move the selected keyboard layout up in the list"
+msgstr "������న�న �� బ�ర�డ� �మరి� �ాబితాల� ప��ి �ద�ప�మ�"
+
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:22
+msgid "New windows u_se active window's layout"
+msgstr "��త�త వి�డ�ల� ��తనమ�న వి�డ� �మరి� వాడ�తాయి(_s)"
+
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:23
+msgid "Print a diagram of the selected keyboard layout"
+msgstr "������న�న �� బ�ర�డ� �మరి� బ�మ�మన� మ�ద�రి�ప�మ�"
+
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:24
+msgid "Remove the selected keyboard layout from the list"
+msgstr "������న�న �� బ�ర�డ� �మరి� �ాబితాన��డి త�ల�ి���మ�"
+
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:25
 msgid "Repeat Keys"
 msgstr "మళ�ళ���య� మ��ల�"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:25
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:26
 msgid "Repeat keys speed"
 msgstr "ప�నరావ�త ��ల వ���"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:26
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:27
+msgid ""
+"Replace the current keyboard layout settings with the\n"
+"default settings"
+msgstr "ప�రస�త�త �� బ�ర�డ� �మరి� ల��షణాలన� త�ల�ి��ి �ప�రమ�య ల��షణాల� ప�రవ�శప�����మ�."
+
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:29
 msgid "Reset to De_faults"
 msgstr "�ప�రమ�యాల�� తిర�ి����మ�(_f)"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:27
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:30
 msgid "S_peed:"
 msgstr "వ���(_p):"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:28
-msgid "Separate _layout for each window"
-msgstr "�����వి�డ��� ప�రత�య�� వాస�త�(_l)"
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:31
+msgid "Select a keyboard layout to be added to the list"
+msgstr "�ాబితా�� �త��య���� �� బ�ర�డ� �మరి�న� ������"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:29
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:26
-#| msgid "Shortcut"
+#. short delay
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:32
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:27
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:73
 msgid "Short"
 msgstr "ల��వ�"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:30
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:29
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:33
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:30
 msgid "Slow"
 msgstr "న�మ�మది"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:33
-msgid "Typing Break"
-msgstr "��పి��� విరామ�"
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:36
+msgid "View and edit keyboard layout options"
+msgstr "�� బ�ర�డ� �మరి� ����ి�ాలన� ��డ� మరియ� మార���"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:34
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:37
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:37
+msgid "_Acceleration:"
+msgstr "త�వర�ణ�(_A):"
+
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:38
 msgid "_Accessibility features can be toggled with keyboard shortcuts"
 msgstr "��ద�బా�� స�లభ�యాల� ��బ�ర�డ� ల�వ�లత� మార��బడ �లవ� (_A)"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:36
-msgid "_Break interval lasts:"
-msgstr "విరామ �ివరలన� విడ������మ�(_B)"
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:39
+msgid "_Add..."
+msgstr "�ల�ప�మ�(_A)..."
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:37
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:37
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:40
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:38
 msgid "_Delay:"
 msgstr "�లస�య�(_D):"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:38
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:41
 msgid "_Ignore fast duplicate keypresses"
 msgstr "వ�� న�ిల� ��వత�త�లన� వదిలివ�య�మ�(_I)"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:39
-msgid "_Lock screen to enforce typing break"
-msgstr "à°?à±?పిà°?à°?à±? విరామà°?à°¨à±? బలవà°?à°¤à°?à°?à±?à°¯à±?à°?à°?à±? à°¤à±?à°°à°¨à±? లాà°?à±?â??à°?à±?యమà±?(_L)"
-
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:40
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:42
 msgid "_Only accept long keypresses"
 msgstr "�����వస�ప� ��వత�త�లన� మాత�రమ� �మ�ది���(_O)"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:41
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:43
+msgid "_Options..."
+msgstr "����ి�మ�ల�... (_O)"
+
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:44
 msgid "_Pointer can be controlled using the keypad"
 msgstr "��బ�ర�డ� �పయ��ి��ి స��ి�న� నియ�త�రి��వ���� (_P)"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:42
-msgid "_Selected layouts:"
-msgstr "��పి��ాబడిన వాస�త�ల�(_S):"
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:45
+msgid "_Separate layout for each window"
+msgstr "ప�రతి వి�డ��ి ప�రత�య�� �మరి� (_S)"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:43
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:46
 msgid "_Simulate simultaneous keypresses"
 msgstr "సమ�ాల�న ��వత�త�లన� �����త���య�మ� (_S)"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:44
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:47
 msgid "_Speed:"
 msgstr "వ���(_S):"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:45
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:48
 msgid "_Type to test settings:"
 msgstr "�మరి�లన� పర���షి������ ��ప���య�మ�(_T):"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:46
-msgid "_Work interval lasts:"
-msgstr "పని విరామాల �ివరల�(_W):"
-
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:47
-msgid "minutes"
-msgstr "నిమిషాల�"
-
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-layout-chooser.ui.h:1
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-layout-chooser.ui.h:1
 msgid "By _country"
 msgstr "ద�శ� ద�వారా (_c):"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-layout-chooser.ui.h:2
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-layout-chooser.ui.h:2
 msgid "By _language"
 msgstr "భాష ద�వారా (_l)"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-layout-chooser.ui.h:3
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-layout-chooser.ui.h:3
 msgid "Choose a Layout"
 msgstr "నమ�నాన� ��పి���య�మ�"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-layout-chooser.ui.h:4
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-layout-chooser.ui.h:4
 msgid "Preview:"
 msgstr "�పదర�శన�:"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-layout-chooser.ui.h:5
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-layout-chooser.ui.h:5
 msgid "_Country:"
 msgstr "ద�శ� (_C):"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-layout-chooser.ui.h:6
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-layout-chooser.ui.h:6
 msgid "_Language:"
 msgstr "భాష (_L):"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-layout-chooser.ui.h:7
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-layout-chooser.ui.h:7
 msgid "_Variants:"
 msgstr "త�డాల�(_V):"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-model-chooser.ui.h:1
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-model-chooser.ui.h:1
 msgid "Choose a Keyboard Model"
 msgstr "��బ�ర�డ� ర�తిని ��పి���య�మ�"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-model-chooser.ui.h:2
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-model-chooser.ui.h:2
 msgid "_Models:"
 msgstr "ర�త�ల�(_M):"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-model-chooser.ui.h:3
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-model-chooser.ui.h:3
 msgid "_Vendors:"
 msgstr "�మ�మ��దార�ల�(_V):"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-options-dialog.ui.h:1
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-options-dialog.ui.h:1
 msgid "Keyboard Layout Options"
 msgstr "��బ�ర�డ� వాస�త� ����ి�ాల�"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkb.c:82
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkb.c:72
 msgid "Unknown"
 msgstr "త�లియని"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkblt.c:214
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkbot.c:234
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.c:583
-msgid "Default"
-msgstr "�ప�రమ�య�"
-
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkblt.c:332
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkblt.c:220
 msgid "Layout"
 msgstr "నమ�నా"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkbmc.c:168
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkbmc.c:165
 msgid "Vendors"
 msgstr "�మ�మ��దార�ల�"
 
-#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkbmc.c:234
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkbmc.c:231
 msgid "Models"
 msgstr "నమ�నాల�"
 
-#: ../capplets/keyboard/keyboard.desktop.in.in.h:1
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkbot.c:229
+#: ../panels/network/gnome-network-properties.c:582
+msgid "Default"
+msgstr "�ప�రమ�య�"
+
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Keyboard"
 msgstr "��బ�ర�డ�"
 
-#: ../capplets/keyboard/keyboard.desktop.in.in.h:2
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Set your keyboard preferences"
 msgstr "మ� ��బ�ర�డ� �భ�ష��ాలన� �మర���మ�"
 
+#: ../panels/mouse/capplet-stock-icons.c:66
+#, c-format
+msgid "Unable to load stock icon '%s'\n"
+msgstr "స��ా�� ప�రతిమన� ల�డ� ��యల�మ� '%s'\n"
+
 #. Translators: this is the gesture to trigger/choose the click type.
 #. Don't include the prefix "gesture|" in the translation.
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-accessibility.c:89
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-accessibility.c:91
 msgid "gesture|Move left"
 msgstr "�డమ�� �ద�ప�మ�"
 
 #. Translators: this is the gesture to trigger/choose the click type.
 #. Don't include the prefix "gesture|" in the translation.
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-accessibility.c:94
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-accessibility.c:96
 msgid "gesture|Move right"
 msgstr "��డి�ి �ద�ప�మ�"
 
 #. Translators: this is the gesture to trigger/choose the click type.
 #. Don't include the prefix "gesture|" in the translation.
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-accessibility.c:99
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-accessibility.c:101
 msgid "gesture|Move up"
 msgstr "ప��ి �ద�ప�మ�"
 
 #. Translators: this is the gesture to trigger/choose the click type.
 #. Don't include the prefix "gesture|" in the translation.
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-accessibility.c:104
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-accessibility.c:106
 msgid "gesture|Move down"
 msgstr "��రి�ద�ి �ద�ప�మ�"
 
 #. Translators: this is the gesture to trigger/choose the click type.
 #. Don't include the prefix "gesture|" in the translation.
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-accessibility.c:109
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-accessibility.c:111
 msgid "gesture|Disabled"
 msgstr "gesture|���తనపరి�ిన"
 
-#. TRANSLATORS: don't translate the terms in brackets
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:539
-msgid "Specify the name of the page to show (general|accessibility)"
-msgstr "��ప���� ప��ియ���� నామమ�న� త�ల�ప�మ� (general|accessibility)"
-
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:544
-msgid "- GNOME Mouse Preferences"
-msgstr "- GNOME మ�స� �భ�ష��ాల�"
-
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:2
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:2
 msgid "Choose type of click _beforehand"
 msgstr "మ��ద��ాన� న����� ర�ాన�ని ������న�మ�(_b)"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:3
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:3
 msgid "Choose type of click with mo_use gestures"
 msgstr "మ�స� ��స���రస� త� న�����ర�ాన�ని ������న�మ�(_u)"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:6
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:6
 msgid "D_ouble click:"
 msgstr "ర��డ� న�����ల�(_o):"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:7
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:7
 msgid "D_rag click:"
 msgstr "లా�ి న�����(_r):"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:8
-#| msgid "<b>Double-Click Timeout</b>"
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:8
+msgid "Disable _touchpad while typing"
+msgstr "��ప� ��స�త�న�నప�ప�డ� ���పాడ� ���తన� ��యి (_t)"
+
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:9
 msgid "Double-Click Timeout"
 msgstr "ర��డ�-న����ల� �ాలమ�మి��ినది"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:9
-#| msgid "<b>Drag and Drop</b>"
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:10
 msgid "Drag and Drop"
 msgstr "లా��మ� మరియ� వద�ల�మ�"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:10
-#| msgid "<b>Dwell Click</b>"
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:11
 msgid "Dwell Click"
 msgstr "డ�వ�ల� న�����"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:11
-msgid "Enable _horizontal scrolling"
-msgstr "హారి�ా��ల� స���రాలి��� ��తనమ���యి (_h)"
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:12
+msgid "Enable _mouse clicks with touchpad"
+msgstr "���పాడ� త� మ��� న�����లన� ��తన���యి (_m)"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:12
-msgid "Enable mouse _clicks with touchpad"
-msgstr "à°?à°?à±?â??పాడà±?â??à°¤à±? à°®à±?à°¸à±? à°¨à±?à°?à±?à°?à±?లనà±? à°?à±?తనమà±?à°?à±?యి (_c)"
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:13
+msgid "Enable h_orizontal scrolling"
+msgstr "సమా�తర��ా �ద�ప�� ��తన� ��యి (_o)"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:15
-#| msgid "Right"
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:16
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:40
 msgid "High"
 msgstr "�ధి�"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:17
-#| msgid "Large Pointer"
+#. large threshold
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:17
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:50
+msgid "Large"
+msgstr "ప�ద�ద"
+
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:18
 msgid "Locate Pointer"
 msgstr "స���ని ��ర�తి���మ�"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:19
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:20
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:54
 msgid "Low"
 msgstr "త����వ"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:20
-#| msgid "<b>Mouse Orientation</b>"
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:21
 msgid "Mouse Orientation"
 msgstr "మ�స� సర�ద�బా��"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:21
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:22
 msgid "Mouse Preferences"
 msgstr "మ�స� �భ�ష��ాల�"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:22
-#| msgid "<b>Pointer Speed</b>"
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:23
 msgid "Pointer Speed"
 msgstr "స��ి� వ���"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:23
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:24
 msgid "Scrolling"
 msgstr "స���రాలి���"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:24
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:25
 msgid "Seco_ndary click:"
 msgstr "ర��డవ న�����(_n):"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:25
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:26
 msgid "Sh_ow position of pointer when the Control key is pressed"
 msgstr "నియ�త�రి� �� వత�తినప�ప�డ� స��ి� ��పి��బడ� స�థానమ�(_o)"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:27
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:28
 msgid "Show click type _window"
 msgstr "న����� ర�� వి�డ�న� ��ప�మ�(_w)"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:28
-#| msgid "<b>Simulated Secondary Click</b>"
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:29
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:75
 msgid "Simulated Secondary Click"
 msgstr "�����త ర��డవ న�����"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:31
+#. small threshold
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:31
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:78
+msgid "Small"
+msgstr "�ిన�న"
+
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:32
 msgid "Thr_eshold:"
 msgstr "à°¤à±?à°°à±?à°·à±?â??à°¹à±?à°²à±?à°¡à±?(_e):"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:32
-#| msgid ""
-#| "<i>To test your double-click settings, try to double-click on the light "
-#| "bulb.</i>"
-msgid "To test your double-click settings, try to double-click on the light bulb."
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:33
+msgid ""
+"To test your double-click settings, try to double-click on the light bulb."
 msgstr "మ� ర��డ�-న�����ల �మరి�లన� పరిశ�లి������, �ా�తి బ�డ�డి ప� ర��డ�-న����ల� ప�రయత�ని���మ�."
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:33
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:34
 msgid "Touchpad"
 msgstr "à°?à°?à±?â??పాడà±?"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:34
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:35
 msgid "Two-_finger scrolling"
 msgstr "ర��డ�-వ�ళ�ళ స���రాలి��� (_f)"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:35
-#| msgid ""
-#| "<i>You can also use the Dwell Click panel applet to choose the click type."
-#| "</i>"
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:36
 msgid "You can also use the Dwell Click panel applet to choose the click type."
 msgstr "à°¨à±?à°?à±?à°?à±? à°°à°?à°?à°¨à±? à°?à°?à°?à±?à°?à°?à±? à°®à±?à°°à±? à°¡à±?à°µà±?à°²à±? à°¨à±?à°?à±?à°?à±? à°«à°²à°?à°? à°?à°ªà±?à°²à±?à°?à±?â??à°¨à±? à°?à±?à°¡à°¾ à°?పయà±?à°?à°¿à°?à°?à°µà°?à±?à°?à±?."
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:36
-msgid "_Acceleration:"
-msgstr "త�వర�ణ�(_A):"
-
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:38
-msgid "_Disable touchpad while typing"
-msgstr "à°?à±?à°ªà±? à°?à±?à°¯à±?నపà±?à°ªà±?à°¡à±? à°?à°?à±?â??పాడà±?â??à°¨à±? à°?à°?à±?తనమà±?à°?à±?యి (_D)"
-
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:39
-#| msgid "Disabled"
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:39
 msgid "_Disabled"
 msgstr "���తనమ�న (_D)"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:40
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:40
 msgid "_Edge scrolling"
 msgstr "���� స���రాలి��� (_E)"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:41
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:41
 msgid "_Initiate click when stopping pointer movement"
 msgstr "స��ి� �దలి� ����ాన� న�����న� సిద�ద���య�మ�(_I)"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:42
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:42
 msgid "_Left-handed"
 msgstr "�డమ-��తి(_L)"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:43
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:43
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:98
 msgid "_Motion threshold:"
 msgstr "à°?దలిà°? à°¤à±?à°°à±?à°·à±?â??à°¹à±?à°²à±?à°¡à±?(_M):"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:44
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:44
 msgid "_Right-handed"
 msgstr "��డి-��తి(_R)"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:45
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:45
 msgid "_Sensitivity:"
 msgstr "స�న�నితత�వ�(_S):"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:46
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:46
 msgid "_Single click:"
 msgstr "�� న�����(_S):"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:47
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:47
 msgid "_Timeout:"
 msgstr "సమయ� మి��ినది(_T):"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:48
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:48
 msgid "_Trigger secondary click by holding down the primary button"
 msgstr "ప�రాధమి� బ�న� న����ి����� ద�వారా ద�విత�య న�����న� ప�రయ��ి���మ�(_T):"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-settings-mouse.desktop.in.in.h:1
-msgid "Mouse"
-msgstr "మ�స�"
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-panel.desktop.in.in.h:1
+#, fuzzy
+msgid "Mouse and Touchpad"
+msgstr "à°?à°?à±?â??పాడà±?"
 
-#: ../capplets/mouse/gnome-settings-mouse.desktop.in.in.h:2
-msgid "Set your mouse preferences"
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-panel.desktop.in.in.h:2
+#, fuzzy
+msgid "Set your mouse and touchpad preferences"
 msgstr "మ� మ�స� �భ�ష��ాలన� �మర���మ�"
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.c:701
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.c:852
+#: ../panels/network/gnome-network-properties.c:700
+#: ../panels/network/gnome-network-properties.c:851
 msgid "New Location..."
 msgstr "��త�త స�థానమ�..."
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.c:818
+#: ../panels/network/gnome-network-properties.c:817
 msgid "Location already exists"
 msgstr "స�థానమ� యిప�ప�ి�� వ��ది"
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.desktop.in.in.h:1
+#: ../panels/network/gnome-network-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Network Proxy"
 msgstr "న���వర��� ప�రా��స�"
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.desktop.in.in.h:2
+#: ../panels/network/gnome-network-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Set your network proxy preferences"
 msgstr "మ� న���వర��� ప�రా��స� �భ�ష��ాలన� �మర���మ�"
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.ui.h:1
+#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:1
 msgid "<b>Di_rect internet connection</b>"
 msgstr "<b>à°¸à±?à°?à°¿à°?à°¾à°?à°¨à±?à°¨ à°?à°?à°?à°°à±?â??à°¨à±?à°?à±? à°?à°¨à±?à°¸à°?ధానà°?(_r)</b>"
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.ui.h:2
+#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:2
 msgid "<b>_Automatic proxy configuration</b>"
 msgstr "<b>స�వయ��ాల� ప�రా��స� ���త��రణ(_A)</b>"
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.ui.h:3
+#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:3
 msgid "<b>_Manual proxy configuration</b>"
 msgstr "<b>మానవ�య ప�రా��స� ���త��రణ(_M)</b>"
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.ui.h:4
+#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:4
 msgid "<b>_Use authentication</b>"
 msgstr "<b>ద�వ��రణన� �పయ��ి���మ�(_U)</b>"
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.ui.h:5
+#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:5
 msgid "Autoconfiguration _URL:"
 msgstr "స�వయ��ాల����త��రణ _URL:"
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.ui.h:6
+#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:6
 msgid "C_reate"
 msgstr "స�ష��ి��� (_r)"
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.ui.h:7
+#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:7
 msgid "Create New Location"
 msgstr "��త�త స�థానమ�న� స�ష��ి���మ�"
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.ui.h:8
+#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:8
 msgid "HTTP Proxy Details"
 msgstr "HTTP ప�రా��స� వివరమ�ల�"
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.ui.h:9
+#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:9
 msgid "H_TTP proxy:"
 msgstr "H_TTP ప�రా��స�:"
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.ui.h:10
-#| msgid "Ignored Hosts"
+#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:10
 msgid "Ignore Host List"
 msgstr "హ�స��� �ాబితాన� వదిలివ�య�మ�"
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.ui.h:11
+#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:11
 msgid "Ignored Hosts"
 msgstr "�తిధ�యలన� వదిలివ�య�మ�"
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.ui.h:12
+#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:12
 msgid "Location:"
 msgstr "స�థానమ�:"
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.ui.h:13
+#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:13
 msgid "Network Proxy Preferences"
 msgstr "న���వర��� ప�రా��స� �భ�ష��ాల�"
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.ui.h:14
+#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:14
 msgid "Port:"
 msgstr "ప�ర���:"
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.ui.h:15
+#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:15
 msgid "Proxy Configuration"
 msgstr "ప�రా��స� ���త��రణ"
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.ui.h:16
+#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:16
 msgid "S_ocks host:"
 msgstr "సా��స� �తిధ�య(_o):"
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.ui.h:17
+#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:17
 msgid "The location already exists."
 msgstr "స�థానమ� యిప�ప�ి�� వ��ది"
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.ui.h:18
+#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:18
 msgid "U_sername:"
 msgstr "వినియ��దార�నినామమ�(_s):"
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.ui.h:19
+#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:19
 msgid "_Delete Location"
 msgstr "స�థానమ� త�ల�ి���మ� (_D)"
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.ui.h:20
+#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:20
 msgid "_Details"
 msgstr "వివరమ�ల�(_D)"
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.ui.h:21
+#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:21
 msgid "_FTP proxy:"
 msgstr "_FTP ప�రా��స�:"
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.ui.h:22
+#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:22
 msgid "_Location name:"
 msgstr "స�థానమ� నామమ� (_L):"
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.ui.h:23
+#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:23
 msgid "_Password:"
 msgstr "స���తపద�(_P):"
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.ui.h:24
+#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:24
 msgid "_Secure HTTP proxy:"
 msgstr "ర��షిత HTTP ప�రా��స�(_S):"
 
-#: ../capplets/network/gnome-network-properties.ui.h:25
+#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:25
 msgid "_Use the same proxy for all protocols"
 msgstr "�న�ని నియమాల�� ��� ప�రా��స�ని �పయ��ి���మ�(_U)"
 
-#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:344
-msgid "Cannot start the preferences application for your window manager"
-msgstr "మ� �వా��ష �భి�ర�త ��ర�� �భ�ష��ాల �ార�య��ష�త�రాన�ని ప�రార�భి��డ� సాధ�య��ాద�"
+#: ../panels/universal-access/gnome-universal-access-panel.desktop.in.in.h:1
+msgid "Universal Access"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/universal-access/gnome-universal-access-panel.desktop.in.in.h:2
+#, fuzzy
+msgid "Universal Access Preferences"
+msgstr "�నిపి���విధాన� �భ�ష��ాల�"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:2
+#, no-c-format
+msgid "100%"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:4
+#, no-c-format
+msgid "125%"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:6
+#, no-c-format
+msgid "150%"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:7
+msgid "<span size=\"x-large\">High/Inverse</span>"
+msgstr ""
 
-#. translators: this is the Control key
-#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:608
-msgid "C_ontrol"
-msgstr "నియ�త�రణ(_o)"
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:8
+msgid "<span size=\"x-large\">High</span>"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:613
-msgid "_Alt"
-msgstr "_Alt"
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:9
+msgid "<span size=\"x-large\">Low</span>"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:619
-msgid "H_yper"
-msgstr "H_yper"
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:10
+msgid "<span size=\"x-large\">Normal</span>"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:626
-msgid "S_uper (or \"Windows logo\")"
-msgstr "స�పర� (ల�దా \"వి�డ�స� ల���\")(_u)"
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:11
+msgid "Acceptance delay:"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.c:633
-msgid "_Meta"
-msgstr "మ��ా(_M)"
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:12
+#, fuzzy
+msgid "Accessibility features can be turned on or off with keyboard shortcuts"
+msgstr "��ద�బా�� స�లభ�యాల� ��బ�ర�డ� ల�వ�లత� మార��బడ �లవ� (_A)"
 
-#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.ui.h:1
-#| msgid "<b>Movement Key</b>"
-msgid "Movement Key"
-msgstr "�దలి� ��"
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:13
+#, fuzzy
+msgid "Beep when Caps and Num Lock are used"
+msgstr "à°?à±? వతà±?తినపà±?à°ªà±?à°¡à±? à°¬à±?à°ªà±?â??à°?à±?à°¯à±?à°®à±?(_e)"
 
-#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.ui.h:2
-#| msgid "<b>Titlebar Action</b>"
-msgid "Titlebar Action"
-msgstr "శ�ర�షి�ప���� �ర�య"
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:14
+#, fuzzy
+msgid "Beep when a key is"
+msgstr "à°?à±? వతà±?తినపà±?à°ªà±?à°¡à±? à°¬à±?à°ªà±?â??à°?à±?à°¯à±?à°®à±?(_e)"
 
-#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.ui.h:3
-msgid "To move a window, press-and-hold this key then grab the window:"
-msgstr "వి�డ��� �ద�ల����, � ��న� వత�త�మ�-మరియ�-ప���ి����మ� �ప�ప�డ� వి�డ� ప����మ�:"
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:15
+#, fuzzy
+msgid "Beep when a key is rejected"
+msgstr "à°?à±? తిరసà±?à°?à°°à°¿à°?à°?బడినపà±?à°ªà±?à°¡à±? à°¬à±?à°ªà±?â??à°?à±?à°¯à±?à°®à±?(_c)"
 
-#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.ui.h:4
-msgid "Window Preferences"
-msgstr "వి�డ� �భ�ష��ాల�"
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:16
+#, fuzzy
+msgid "Beep when a modifer key is pressed"
+msgstr "సవరణి �� వత�తినప�ప�డ� బ�ప� ��య�మ�(_m)"
 
-#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.ui.h:5
-#| msgid "<b>Window Selection</b>"
-msgid "Window Selection"
-msgstr "వి�డ� ��పి�"
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:18
+msgid "Caribou"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.ui.h:6
-msgid "_Double-click titlebar to perform this action:"
-msgstr "� �ర�యన� �ర�ప���� శ�ర�షి�ప����ని ర��డ�-న�����ల� న�����మ�(_D):"
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:19
+#, fuzzy
+msgid "Change constrast:"
+msgstr "�మరి� మార�ప�"
 
-#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.ui.h:7
-msgid "_Interval before raising:"
-msgstr "�త�త��ిత��� మ��ద� విరామ�(_I):"
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:20
+msgid "Closed Captioning"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.ui.h:8
-msgid "_Raise selected windows after an interval"
-msgstr "విరామ� తర�వాత ��పి���సిన వి�డ�లన� ల�వన�త�త�మ�(_R)"
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:21
+#, fuzzy
+msgid "Contrast:"
+msgstr "స�ప�రది���"
 
-#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.ui.h:9
-msgid "_Select windows when the mouse moves over them"
-msgstr "మ�స� వా�ిప��ి �దల�ాన� వి�డ�న� ��పి���య�మ�(_S)"
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:22
+#, fuzzy
+msgid "Control the pointer using the keypad."
+msgstr "��బ�ర�డ� �పయ��ి��ి స��ి�న� నియ�త�రి��వ���� (_P)"
 
-#: ../capplets/windows/gnome-window-properties.ui.h:10
-msgid "seconds"
-msgstr "స��న�ల�"
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:23
+msgid "Control the pointer using the video camera."
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/windows/window-properties.desktop.in.in.h:1
-msgid "Set your window properties"
-msgstr "మ� వి�డ� ల��షణాలన� �మర���మ�"
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:24
+msgid "Ctrl+Alt+-"
+msgstr ""
 
-#: ../capplets/windows/window-properties.desktop.in.in.h:2
-msgid "Windows"
-msgstr "వి�డ�ల�"
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:25
+msgid "Ctrl+Alt+0"
+msgstr ""
 
-#: ../libwindow-settings/gnome-wm-manager.c:316
-#, c-format
-msgid "Window manager \"%s\" has not registered a configuration tool\n"
-msgstr "Window manager \"%s\" �వా��ష �భి�ర�త ర�ప�రణ పనిమ�����న� నమ�ద� ��స���ల�ద�\n"
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:26
+msgid "Ctrl+Alt+4"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:27
+msgid "Ctrl+Alt+8"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:28
+msgid "Ctrl+Alt+="
+msgstr ""
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:32
+msgid "Decrease size:"
+msgstr ""
 
-#: ../libwindow-settings/metacity-window-manager.c:404
-msgid "Maximize"
-msgstr "ప�ద�దది ��య�"
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:33
+#, fuzzy
+msgid "Disable if two keys are pressed together"
+msgstr "���సారి ర��డ���ల� �లిపి వత�తబడిత� ���దివ��డ� ��లన� ���తన���య�మ�(_b)"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:34
+msgid "Display"
+msgstr ""
 
-#: ../libwindow-settings/metacity-window-manager.c:405
-msgid "Maximize Vertically"
-msgstr "నిల�వ��ా ప�ద�దది��యి"
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:35
+msgid "Display a textual description of speech and sounds."
+msgstr ""
 
-#: ../libwindow-settings/metacity-window-manager.c:406
-msgid "Maximize Horizontally"
-msgstr "హారిà°?à°¾à°?à°?à°²à±?â??à°?à°¾ à°ªà±?à°¦à±?దదిà°?à±?యి"
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:36
+#, fuzzy
+msgid "Flash the entire screen"
+msgstr "మ�త�త� త�రన� ప�ర�ాశి���మ� (_s)"
 
-#: ../libwindow-settings/metacity-window-manager.c:407
-msgid "Minimize"
-msgstr "��రి�ద��మ�యి"
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:37
+#, fuzzy
+msgid "Flash the window title"
+msgstr "వి�డ� శ�ర�షి�ప����ని ప�ర�ాశి���మ�(_w)"
 
-#: ../libwindow-settings/metacity-window-manager.c:408
-msgid "Roll up"
-msgstr "���వ�� మడ�వ�"
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:38
+msgid "GOK"
+msgstr ""
 
-#: ../libwindow-settings/metacity-window-manager.c:409
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:39
+#, fuzzy
+msgid "Hearing"
+msgstr "ప�రస�ప�����య��"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:41
+msgid "High/Inverse"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:42
+#, fuzzy
+msgid "HighContrast"
+msgstr "స�ప�రది���"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:43
+msgid "HighContrastInverse"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:44
+#, fuzzy
+msgid "Hover Click"
+msgstr "డ�వ�ల� న�����"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:45
+msgid "I need assistance with:"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:46
+#, fuzzy
+msgid "Ignores fast duplicate keypresses"
+msgstr "వ�� న�ిల� ��వత�త�లన� వదిలివ�య�మ�(_I)"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:47
+msgid "Increase size:"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:48
+#, fuzzy
+msgid "Keyboard Settings..."
+msgstr "��బ�ర�డ� ల��వ�ల�"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:51
+#, fuzzy
+msgid "Larger"
+msgstr "ప�ద�ద"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:55
+#, fuzzy
+msgid "LowContrast"
+msgstr "స�ప�రది���"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:57
+#, fuzzy
+msgid "Mouse Settings..."
+msgstr "�మరి�లన� ����"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:58
+#, fuzzy
+msgid "Nomon"
+msgstr "�ద��ాద�"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:59
 msgid "None"
 msgstr "�ద��ాద�"
 
-#: ../shell/control-center.c:49
-#, c-format
-msgid "key not found [%s]\n"
-msgstr "�� �న���నబడల�ద� [%s]\n"
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:63
+#, fuzzy
+msgid "On screen keyboard"
+msgstr "GNOME త�రప�ని ��బ�ర�డ�"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:64
+msgid "OnBoard"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:65
+#, fuzzy
+msgid "Options..."
+msgstr "����ి�మ�ల�... (_O)"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:66
+msgid "Pointing and Clicking"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:67
+msgid "Puts a delay between when a key is pressed and when it is accepted."
+msgstr ""
 
-#: ../shell/control-center.c:143
-msgid "Hide on start (useful to preload the shell)"
-msgstr "à°ªà±?రారà°?à°­à°®à±?à°¨à°?à°¦à±? మరà±?à°?à±?నవà±?à°?à°?à±? (à°·à±?à°²à±?â??à°¨à±? à°®à±?à°?à°¦à±?à°?à°¾ à°²à±?à°¡à±? à°?à±?à°¯à±?à°?à°?à±? à°µà±?పయà±?à°?à°?à°°à°?)"
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:68
+#, fuzzy
+msgid "Screen Reader"
+msgstr "లిన��స� త�ర �ద�వ�నది"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:69
+#, fuzzy
+msgid "Seeing"
+msgstr "ప�రస�ప�����య��"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:70
+msgid "Shift+Ctrl+Alt+-"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:71
+msgid "Shift+Ctrl+Alt+="
+msgstr ""
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:74
+msgid "Show Universal Access status"
+msgstr ""
 
-#: ../shell/control-center.c:182
-msgid "Filter"
-msgstr "వడప�త"
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:79
+#, fuzzy
+msgid "Sound Settings..."
+msgstr "�మరి�లన� ����"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:81
+msgid "Test flash"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:82
+#, fuzzy
+msgid "Test:"
+msgstr "పాఠ�యమ�"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:83
+msgid "Text size:"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:84
+msgid "Treats a sequence of modifier keys as a key combination."
+msgstr ""
 
-#: ../shell/control-center.c:182
-msgid "Groups"
-msgstr "సమ�హాల�"
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:85
+#, fuzzy
+msgid "Trigger a click when the pointer hovers."
+msgstr "స��ి� �దలి� ����ాన� న�����న� సిద�ద���య�మ�(_I)"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:86
+#, fuzzy
+msgid "Trigger a secondary click by holding down the primary button."
+msgstr "ప�రాధమి� బ�న� న����ి����� ద�వారా ద�విత�య న�����న� ప�రయ��ి���మ�(_T):"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:87
+msgid "Turn on or off:"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:88
+#, fuzzy
+msgid "Type here to test settings"
+msgstr "�మరి�లన� పర���షి������ ��ప���య�మ�(_T):"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:89
+#, fuzzy
+msgid "Typing"
+msgstr "��పి��� విరామ�"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:90
+#, fuzzy
+msgid "Typing Assistant"
+msgstr "సహాయపడ� వ�య��తి(_s):"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:91
+msgid "Use a visual indication when an alert sound occurs."
+msgstr ""
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:92
+msgid "Use an alternative form of text input"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:93
+#, fuzzy
+msgid "Video Mouse"
+msgstr "మ�స�"
 
-#: ../shell/control-center.c:182
-msgid "Common Tasks"
-msgstr "�మ�మడి �ర�తవ�యాల�"
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:94
+#, fuzzy
+msgid "Visual Alerts"
+msgstr "ద�శ�య ప�రభావాల�"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:96
+#, fuzzy
+msgid "Zoom in:"
+msgstr "��మ�"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:97
+#, fuzzy
+msgid "Zoom out:"
+msgstr "��మ�"
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:99
+msgid "accepted"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:100
+msgid "pressed"
+msgstr ""
+
+#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:101
+msgid "rejected"
+msgstr ""
+
+#: ../shell/gnome-control-center.desktop.in.in.h:1 ../shell/shell.ui.h:1
+#, fuzzy
+msgid "System Settings"
+msgstr "�మరి�లన� ����"
 
-#: ../shell/control-center.c:185 ../shell/gnomecc.desktop.in.in.h:1
 #: ../shell/gnomecc.directory.in.h:1
 msgid "Control Center"
 msgstr "నియ�త�రణా ���ద�ర�"
 
-#: ../shell/control-center.schemas.in.h:1
-msgid "Close the control-center when a task is activated"
-msgstr "�ర�తవ�య� ��ర�యాశ�ల� �ా�ాన� నియ�త�రణా-���ద�ర�న� మ�య�మ�"
+#: ../examples/gnome-example-panel.desktop.in.in.h:1
+msgid "Example Panel"
+msgstr ""
 
-#: ../shell/control-center.schemas.in.h:2
-msgid "Exit shell on add or remove action performed"
-msgstr "�త��య� ల�దా త�సివ�య� �ర�య �ర�పబడ�ాన� ష�ల� న��డి బయ���రమ�మ�"
+#: ../examples/gnome-example-panel.desktop.in.in.h:2
+msgid "Example preferences panel"
+msgstr ""
 
-#: ../shell/control-center.schemas.in.h:3
-msgid "Exit shell on help action performed"
-msgstr "సహాయ� �ర�య �ర�పబడ�ాన� ష�ల� న��డి బయ���రమ�మ�"
+#: ../shell/shell.ui.h:2
+#, fuzzy
+msgid "_All Settings"
+msgstr "�మరి�లన� ����"
 
-#: ../shell/control-center.schemas.in.h:4
-msgid "Exit shell on start action performed"
-msgstr "ప�రార�భ� �ర�య �ర�పబడ�ాన� ష�ల� న��డి బయ���రమ�మ�"
+#~ msgid "Image/label border"
+#~ msgstr "�ిత�రమ�/ల�బ�ల� సరిహద�ద�"
 
-#: ../shell/control-center.schemas.in.h:5
-msgid "Exit shell on upgrade or uninstall action performed"
-msgstr "నవ��రణ ల�దా నిర�మ�లన �ర�య �ర�పబడ�ాన� ష�ల� న��డి బయ���రమ�మ�"
+#~ msgid "Width of border around the label and image in the alert dialog"
+#~ msgstr "స���త డ�లా�� ల�ని ల�బ�ల� మరియ� �ిత�రమ� ������ �న�న సరిహద�ద� య���� వ�డల�ప�"
 
-#: ../shell/control-center.schemas.in.h:6
-msgid "Indicates whether to close the shell when a help action is performed."
-msgstr "సహాయ� �ర�య �ర���ాన� ష�ల� మ�యాల�మ� స��ి���మ�."
+#~ msgid "Alert Type"
+#~ msgstr "హ����రి� ర�మ�"
 
-#: ../shell/control-center.schemas.in.h:7
-msgid "Indicates whether to close the shell when a start action is performed."
-msgstr "ప�రార�భ� �ర�య �ర���ాన� ష�ల� మ�యాల�మ� స��ి���మ�."
+#~ msgid "The type of alert"
+#~ msgstr "హ����రి� య���� ర�మ�"
 
-#: ../shell/control-center.schemas.in.h:8
-msgid ""
-"Indicates whether to close the shell when an add or remove action is "
-"performed."
-msgstr "�త��యి ల�దా త�సివ�యి �ర�య �ర���ాన� ష�ల� మ�యాల�మ� స��ి���మ�."
+#~ msgid "Alert Buttons"
+#~ msgstr "స���త� బ�న�ల�"
 
-#: ../shell/control-center.schemas.in.h:9
-msgid ""
-"Indicates whether to close the shell when an upgrade or uninstall action is "
-"performed."
-msgstr "నవ��రి��� ల�దా నిర�మ�లి��� �ర�య �ర���ాన� ష�ల� మ�యాల�మ� స��ి���మ�."
+#~ msgid "The buttons shown in the alert dialog"
+#~ msgstr "స���త� డ�లా�� న�ద� ��పి��బడిన బ�న�ల�"
 
-#: ../shell/control-center.schemas.in.h:10
-msgid "Task names and associated .desktop files"
-msgstr "�ర�తవ�య� నామమ�ల� మరియ� స�భ�దిత .desktop దస�త�రమ�ల�"
+#~ msgid "Show more _details"
+#~ msgstr "మరిన�నివివరాల� ��ప�మ�"
 
-#: ../shell/control-center.schemas.in.h:11
-msgid ""
-"The task name to be displayed in the control-center followed by a \";\" "
-"separator then the filename of an associated .desktop file to launch for "
-"that task."
-msgstr ""
-"\";\" విభ�ని త� నియ�త�రణ-��ద�ర� ల� �ర�తవ�య� నామమ� ప�రదర�శి��బడాలి �ప�ప�డ� స�భ�దిత .desktop "
-"దస�త�ర� � �ర�తవ�య�న� ది������ ప�రదర�శి��బడాలి."
+#~ msgid "Select Image"
+#~ msgstr "ప�రతిబి�బమ�న� య��పి���య�మ�"
 
-#. Translators: The format of this string is the task name to be displayed (translate that part) followed by a ";" separator then the filename (DONT translate the file name) of a .desktop file to launch. Multiple entries are separated by a ","
-#: ../shell/control-center.schemas.in.h:13
-msgid ""
-"[Change Theme;gtk-theme-selector.desktop,Set Preferred Applications;default-"
-"applications.desktop,Add Printer;gnome-cups-manager.desktop]"
-msgstr ""
-"[థ�మ� న� మార���మ�;gtk-theme-selector.desktop,�భ�ష�� �న�వర�తన�లన� �మర���మ�; default-"
-"applications.desktop,మ�ద�రణాయ�త�ర�న� �త��య�మ�;gnome-cups-manager.desktop]"
+#~ msgid "No Image"
+#~ msgstr "ప�రతిబి�బమ� ల�ద�"
 
-#: ../shell/control-center.schemas.in.h:14
-msgid "if true, the control-center will close when a \"Common Task\" is activated."
-msgstr "ని�మ�త�, \"�మ�మడి �ర�తవ�య�\" ��రియాశ�ల� �వ�వ�ాన� నియ�త�రణ-���ద�ర� మ�యబడ�త��ది."
+#~ msgid "Images"
+#~ msgstr "ప�రతిబి�బమ�ల�"
 
-#: ../shell/gnomecc.desktop.in.in.h:2
-msgid "The GNOME configuration tool"
-msgstr "GNOME ���త��రణ సాధన�"
+#~ msgid "All Files"
+#~ msgstr "�న�ని ఫ�ళ�ళ�"
 
-#: ../typing-break/drw-break-window.c:193
-msgid "_Postpone Break"
-msgstr "విరామ�న� వాయిదావ�య�మ�(_P)"
+#~ msgid ""
+#~ "There was an error while trying to get the addressbook information\n"
+#~ "Evolution Data Server can't handle the protocol"
+#~ msgstr ""
+#~ "�ిర�నామాప�స�త�� సమా�ారాన�ని ప��ద���� ప�రయత�నిస�త�న�నప�ప�డ� ����డ�� ద�ష���ది\n"
+#~ "�వాల�య�షన� డా�ా స�వి� నియమాన�ని స�భాలి��ల�ద�"
 
-#: ../typing-break/drw-break-window.c:249
-msgid "Take a break!"
-msgstr "విరామ� త�స���!"
+#~ msgid "Unable to open address book"
+#~ msgstr "�ిర�నామాప�స�త�ాన�ని త�ర�వల�ద�"
 
-#: ../typing-break/drwright.c:120
-#| msgid "/_Take a Break"
-msgid "_Take a Break"
-msgstr "విరామ� త�స��� (_T)"
+#~ msgid "About %s"
+#~ msgstr "%s à°?à±?à°°à°¿à°?à°?à°¿"
 
-#: ../typing-break/drwright.c:476
-#, c-format
-msgid "%d minute until the next break"
-msgid_plural "%d minutes until the next break"
-msgstr[0] "%d నిమ�ష� తర�వాత విరామ�"
-msgstr[1] "%d నిమ�ష� తర�వాత విరామ�"
+#~ msgid "A_IM/iChat:"
+#~ msgstr "A_IM/iChat:"
 
-#: ../typing-break/drwright.c:480
-#, c-format
-msgid "Less than one minute until the next break"
-msgstr "తర�వాత విరామాని�ి �� నిమిష� �న�నా త����వ సమయ�"
+#~ msgid "A_ddress:"
+#~ msgstr "�ిర�నామా(_d):"
 
-#: ../typing-break/drwright.c:563
-#, c-format
-msgid ""
-"Unable to bring up the typing break properties dialog with the following "
-"error: %s"
-msgstr "ప�ర���న�న ద�ష�త� పా�� ��పి��� విరామ ల��షణాల స�భాషణన� వ�లి�ి త�స��� రాల��స�యి�ది: %s"
+#~ msgid "About Me"
+#~ msgstr "నా ��రి��ి"
 
-#: ../typing-break/drwright.c:580
-msgid "Written by Richard Hult <richard imendio com>"
-msgstr "రి�ర�డ� హల��� �� వ�రాయబడి�ది <richard imendio com>"
+#~ msgid "Address"
+#~ msgstr "�ిర�నామా"
 
-#: ../typing-break/drwright.c:581
-msgid "Eye candy added by Anders Carlsson"
-msgstr "��డర�స� �ార�ల�సన� �� � ��యా�డ� �త ��యబడినది"
+#~ msgid "C_ompany:"
+#~ msgstr "��ప�ని(_o):"
 
-#: ../typing-break/drwright.c:590
-msgid "A computer break reminder."
-msgstr "��ప�య��ర� విరామ� ���ాప�� ��య�నది."
+#~ msgid "Cale_ndar:"
+#~ msgstr "��యాల��డర�(_n):"
 
-#: ../typing-break/drwright.c:592
-msgid "translator-credits"
-msgstr "KrishnaBabu K <kkrothap redhat com> 2008."
+#~ msgid "Change Passwo_rd..."
+#~ msgstr "రహస�య పదాన�ని మార���(_r):"
 
-#: ../typing-break/main.c:61
-msgid "Enable debugging code"
-msgstr "డ�బ���ి��� స�హిత న� ��తన���యి"
+#~ msgid "Ci_ty:"
+#~ msgstr "న�ర�(_t):"
 
-#: ../typing-break/main.c:63
-msgid "Don't check whether the notification area exists"
-msgstr "ప�ర��న ప�రద�శ� ��ద�మ� పరిశ�లి��వద�ద�"
+#~ msgid "Co_untry:"
+#~ msgstr "ద�శ� (_u):"
 
-#: ../typing-break/main.c:89
-msgid "Typing Monitor"
-msgstr "��పి��� మాని�ర�"
+#~ msgid "Cou_ntry:"
+#~ msgstr "ద�శ� (_n):"
 
-#: ../typing-break/main.c:105
-msgid ""
-"The typing monitor uses the notification area to display information. You "
-"don't seem to have a notification area on your panel. You can add it by "
-"right-clicking on your panel and choosing 'Add to panel', selecting "
-"'Notification area' and clicking 'Add'."
-msgstr ""
-"��పి��� దర�శిని తా��ద� ����� స�థలాన�ని సమా�ార� ప�రదర�శి������ �పయ��ిస�త��ది. మ� ప�యానల� ప� తా��ద� ����� "
-"స�థల� �న�న��ల� ల�ద�. ����� ��డివ�ప�న� ప�యానల� ప� న����ి 'ప�యానల� �� �త ��య�' ������ని, 'తా��ద� "
-"����� స�థల�' న� ��పి���సి '�త��య�' న�����డి."
+#~ msgid "Disable _Fingerprint Login..."
+#~ msgstr "వ�లిమ�ద�ర లా�ిన� ���తనమ���య�మ�... (_F)"
 
-#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:1
-msgid "If set to true, then OpenType fonts will be thumbnailed."
-msgstr "నిà°?à°?à°?à±? à°?మరà±?à°?à°¿à°¤à±?, à°?à°ªà±?à°ªà±?à°¡à±? à°?à°ªà±?à°¨à±?â??à°?à±?à°ªà±? à°«à°¾à°?à°?à±?à°²à±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?యిలà±? à°?à°µà±?తాయి."
+#~| msgid "Small"
+#~ msgid "Email"
+#~ msgstr "� మ�యిల�"
 
-#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:2
-msgid "If set to true, then PCF fonts will be thumbnailed."
-msgstr "నిà°?à°?à°?à±? à°?మరà±?à°?à°¿à°¤à±?, à°?à°ªà±?à°ªà±?à°¡à±? PCF à°«à°¾à°?à°?à±?à°²à±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?యిలà±? à°?à°µà±?తాయి."
+#~ msgid "Enable _Fingerprint Login..."
+#~ msgstr "వ�లిమ�ద�ర లా�ిన� ��తనమ���య�మ�... (_F)"
 
-#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:3
-msgid "If set to true, then TrueType fonts will be thumbnailed."
-msgstr "నిà°?à°?à°?à±? à°?మరà±?à°?à°¿à°¤à±?, à°?à°ªà±?à°ªà±?à°¡à±? à°?à±?à°°à±?à°?à±?à°ªà±? à°«à°¾à°?à°?à±?à°²à±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?యిలà±? à°?à°µà±?తాయి."
+#~ msgid "Full Name"
+#~ msgstr "ప�ర�తి ప�ర�"
 
-#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:4
-msgid "If set to true, then Type1 fonts will be thumbnailed."
-msgstr "నిà°?à°?à°?à±? à°?మరà±?à°?à°¿à°¤à±?, à°?à°ªà±?à°ªà±?à°¡à±? à°?à±?à°ªà±?1 à°«à°¾à°?à°?à±?à°²à±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?యిలà±? à°?à°µà±?తాయి."
+#~ msgid "Hom_e:"
+#~ msgstr "నివాస�(_e):"
 
-#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:5
-msgid "Set this key to the command used to create thumbnails for OpenType fonts."
-msgstr "à°?à°ªà±?à°¨à±?â??à°?à±?à°ªà±? à°«à°¾à°?à°?à±?à°² à°?à±?à°°à°?à±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?యిలà±?à°¸à±?à°¨à±? à°¸à±?à°·à±?à°?à°¿à°?à°?à±?à°?à°?à±? à°?పయà±?à°?à°¿à°?à°?à±? à°?à°¦à±?à°¶à°?à°?à±? à°? à°?à±?ని à°?మరà±?à°?à±?à°®à±?."
+#~ msgid "Home"
+#~ msgstr "నివాస�"
 
-#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:6
-msgid "Set this key to the command used to create thumbnails for PCF fonts."
-msgstr "PCF à°«à°¾à°?à°?à±?à°² à°?à±?à°°à°?à±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?యిలà±?à°¸à±?à°¨à±? à°¸à±?à°·à±?à°?à°¿à°?à°?à±?à°?à°?à±? à°?పయà±?à°?à°¿à°?à°?à±? à°?à°¦à±?à°¶à°?à°?à±? à°? à°?à±?ని à°?మరà±?à°?à±?à°®à±?."
+#~ msgid "IC_Q:"
+#~ msgstr "IC_Q:"
 
-#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:7
-msgid "Set this key to the command used to create thumbnails for TrueType fonts."
-msgstr "à°?à±?à°°à±?à°?à±?à°ªà±? à°«à°¾à°?à°?à±?à°² à°?à±?à°°à°?à±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?యిలà±?à°¸à±?à°¨à±? à°¸à±?à°·à±?à°?à°¿à°?à°?à±?à°?à°?à±? à°?పయà±?à°?à°¿à°?à°?à±? à°?à°¦à±?à°¶à°?à°?à±? à°? à°?à±?ని à°?మరà±?à°?à±?à°®à±?."
+#~| msgid "<b>Instant Messaging</b>"
+#~ msgid "Instant Messaging"
+#~ msgstr "త��షణ స�ద�శవ�యవస�థ"
 
-#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:8
-msgid "Set this key to the command used to create thumbnails for Type1 fonts."
-msgstr "à°?à±?à°ªà±? 1 à°«à°¾à°?à°?à±?à°² à°?à±?à°°à°?à±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?యిలà±?à°¸à±?à°¨à±? à°¸à±?à°·à±?à°?à°¿à°?à°?à±?à°?à°?à±? à°?పయà±?à°?à°¿à°?à°?à±? à°?à°¦à±?à°¶à°?à°?à±? à°? à°?à±?ని à°?మరà±?à°?à±?à°®à±?."
+#~ msgid "Job"
+#~ msgstr "�ార�యమ�"
 
-#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:9
-msgid "Thumbnail command for OpenType fonts"
-msgstr "à°?à°ªà±?à°¨à±?â??à°?à±?à°ªà±? à°«à°¾à°?à°?à±?à°² à°?à±?à°°à°?à±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?à°²à±? à°?à°¦à±?à°¶à°?"
+#~ msgid "M_SN:"
+#~ msgstr "M_SN:"
 
-#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:10
-msgid "Thumbnail command for PCF fonts"
-msgstr "PCF à°«à°¾à°?à°?à±?à°² à°?à±?à°°à°?à±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?à°²à±? à°?à°¦à±?à°¶à°?"
+#~ msgid "P.O. _box:"
+#~ msgstr "P.O. _box:"
 
-#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:11
-msgid "Thumbnail command for TrueType fonts"
-msgstr "à°?à±?à°°à±?à°?à±?à°ªà±? à°«à°¾à°?à°?à±?à°² à°?à±?à°°à°?à±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?à°²à±? à°?à°¦à±?à°¶à°?"
+#~ msgid "P._O. box:"
+#~ msgstr "P._O. box:"
 
-#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:12
-msgid "Thumbnail command for Type1 fonts"
-msgstr "à°?à±?à°ªà±?1 à°«à°¾à°?à°?à±?à°² à°?à±?à°°à°?à±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?à°²à±? à°?à°¦à±?à°¶à°?"
+#~ msgid "Personal Info"
+#~ msgstr "వ�య��తి�త సమా�ార�"
 
-#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:13
-msgid "Whether to thumbnail OpenType fonts"
-msgstr "à°?à°ªà±?à°¨à±?â??à°?à±?à°ªà±? à°«à°¾à°?à°?à±?లనà±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?à°²à±? à°?à±?యాలా"
+#~ msgid "Select your photo"
+#~ msgstr "మ� �ాయా�ిత�రమ�న� ������న�మ�"
 
-#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:14
-msgid "Whether to thumbnail PCF fonts"
-msgstr "PCF à°«à°¾à°?à°?à±?లనà±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?à°²à±? à°?à±?యాలా"
+#~ msgid "State/Pro_vince:"
+#~ msgstr "రాష���ర�/ప�రా�తమ�(_v):"
 
-#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:15
-msgid "Whether to thumbnail TrueType fonts"
-msgstr "à°?à±?à°°à±?à°?à±?à°ªà±? à°«à°¾à°?à°?à±?లనà±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?à°²à±? à°?à±?యాలా"
+#~| msgid "<b>Telephone</b>"
+#~ msgid "Telephone"
+#~ msgstr "ద�రవాణి"
 
-#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:16
-msgid "Whether to thumbnail Type1 fonts"
-msgstr "à°?à±?à°ªà±?1 à°«à°¾à°?à°?à±?లనà±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?à°²à±? à°?à±?యాలా"
+#~ msgid "User name:"
+#~ msgstr "వాడ��రి ప�ర�:"
 
-#: ../font-viewer/font-view.c:113
-msgid "The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789"
-msgstr "త�వరిత �పిలవర�ణ న��� స�మరి ����� ప�న��డి ద��ి�ది. 0123456789"
+#~ msgid "Web"
+#~ msgstr "వ�బ�"
 
-#: ../font-viewer/font-view.c:289
-msgid "Name:"
-msgstr "నామమ�:"
+#~ msgid "Web _log:"
+#~ msgstr "వ�బ� లా��(_l):"
 
-#: ../font-viewer/font-view.c:292
-msgid "Style:"
-msgstr "శ�లి:"
+#~ msgid "Wor_k:"
+#~ msgstr "పని(_k):"
 
-#: ../font-viewer/font-view.c:305
-msgid "Type:"
-msgstr "à°°à°?à°?:"
+#~| msgid "Wor_k:"
+#~ msgid "Work"
+#~ msgstr "పని"
 
-#: ../font-viewer/font-view.c:309
-msgid "Size:"
-msgstr "పరిమాణమ�:"
+#~ msgid "Work _fax:"
+#~ msgstr "పని ఫా��స�(_f):"
 
-#: ../font-viewer/font-view.c:353 ../font-viewer/font-view.c:366
-msgid "Version:"
-msgstr "వర�షన�:"
+#~ msgid "ZIP/_Postal code:"
+#~ msgstr "ZIP/ప�స��ల� ��డ�(_P):"
 
-#: ../font-viewer/font-view.c:357 ../font-viewer/font-view.c:368
-msgid "Copyright:"
-msgstr "�ాప�ర���:"
+#~ msgid "_Address:"
+#~ msgstr "�ిర�నామా(_A):"
 
-#: ../font-viewer/font-view.c:361
-msgid "Description:"
-msgstr "వివరణ:"
+#~ msgid "_Department:"
+#~ msgstr "శా�(_D):"
 
-#: ../font-viewer/font-view.c:441
-#| msgid "Install"
-msgid "Installed"
-msgstr "స�స�థాపి��ిన"
+#~ msgid "_GroupWise:"
+#~ msgstr "���ప�పర��ా(_G):"
 
-#: ../font-viewer/font-view.c:444
-#| msgid "Install"
-msgid "Install Failed"
-msgstr "స�స�థాపన విఫలమ��ది"
+#~ msgid "_Home page:"
+#~ msgstr "నివాస ప��ి(_H):"
 
-#: ../font-viewer/font-view.c:516
-#, c-format
-msgid "usage: %s fontfile\n"
-msgstr "వినిమయ�: %s ���షరశ�లిదస�త�ర�\n"
+#~ msgid "_Home:"
+#~ msgstr "నివాస�(_H):"
 
-#: ../font-viewer/font-view.c:591
-#| msgid "Install"
-msgid "I_nstall Font"
-msgstr "ఫా��� స�స�థాపి��� (_n)"
+#~ msgid "_Manager:"
+#~ msgstr "à°?à°­à°¿à°?à°°à±?à°¤(_M):"
 
-#: ../font-viewer/gnome-font-viewer.desktop.in.in.h:1
-msgid "Font Viewer"
-msgstr "ఫా��� వ���షణి"
+#~ msgid "_Mobile:"
+#~ msgstr "మ�బ�ల�(_M):"
 
-#: ../font-viewer/gnome-font-viewer.desktop.in.in.h:2
-msgid "Preview fonts"
-msgstr "ఫా���ల�న� �పదర�శన���య�మ�"
+#~ msgid "_Profession:"
+#~ msgstr "వ�త�తి (_P):"
 
-#: ../font-viewer/font-thumbnailer.c:245
-msgid "Text to thumbnail (default: Aa)"
-msgstr "à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?à°²à±? à°?à±? పాఠà±?యమà±? (à°?à°ªà±?à°°à°®à±?à°¯à°?:Aa)"
+#~ msgid "_State/Province:"
+#~ msgstr "రాష�త�ర�/మ�డలమ�(_S):"
 
-#: ../font-viewer/font-thumbnailer.c:245
-msgid "TEXT"
-msgstr "పాఠ�యమ�"
+#~ msgid "_Title:"
+#~ msgstr "శ�ర�షి� (_T):"
 
-#: ../font-viewer/font-thumbnailer.c:247
-msgid "Font size (default: 64)"
-msgstr "ఫా��� పరిమాణ� (�ప�రమ�య�: 64)"
+#~ msgid "_Work:"
+#~ msgstr "పని(_W):"
 
-#: ../font-viewer/font-thumbnailer.c:247
-msgid "SIZE"
-msgstr "పరిమాణ�"
+#~ msgid "_XMPP:"
+#~ msgstr "_XMPP:"
 
-#: ../font-viewer/font-thumbnailer.c:249
-msgid "FONT-FILE OUTPUT-FILE"
-msgstr "FONT-FILE OUTPUT-FILE"
+#~ msgid "_Yahoo:"
+#~ msgstr "యాహ�(_Y):"
 
-#: ../font-viewer/font-thumbnailer.c:268
-#, c-format
-msgid "Error parsing arguments: %s\n"
-msgstr "�ర���మ����లన� పార�శ� ��య��ల� ద�ష�: %s\n"
+#~ msgid "_ZIP/Postal code:"
+#~ msgstr "ZIP/ప�స��ల� ��డ�(_P):"
 
-#: ../libslab/app-shell.c:754
-#, c-format
-msgid "Your filter \"%s\" does not match any items."
-msgstr "మ� వడప�త \"%s\" � ��శమ�లన� ప�లిల�ద�."
+#~ msgid "Set your personal information"
+#~ msgstr "మ� వ�య��తి�త సమా�ారాన�ని �మర���డి"
 
-#: ../libslab/app-shell.c:756
-msgid "No matches found."
-msgstr "� ప�లి�ల� �న���నల�ద�."
+#~ msgid ""
+#~ "You are not allowed to access the device. Contact your system "
+#~ "administrator."
+#~ msgstr "పరి�రమ�న� యా��సిస� ��య���� మ�ర� �న�మతిల�ద�. మ� సిస��మ� నిర�వహణాధి�ారిని స�ప�రది���డి."
 
-#: ../libslab/app-shell.c:905
-msgid "Other"
-msgstr "�తర"
+#~| msgid "Key Binding (%s) is already in use\n"
+#~ msgid "The device is already in use."
+#~ msgstr "పరి�రమ� యిప�ప�ి�� వినియ���ల� వ��ది."
 
-#. make start action
-#: ../libslab/application-tile.c:374
-#, c-format
-#| msgid "<b>Start %s</b>"
-msgid "Start %s"
-msgstr "%s ప�రార�భి���"
+#~| msgid "A system error has occurred"
+#~ msgid "An internal error occured"
+#~ msgstr "�� ��తర��త ద�షమ� స�భవి��ినది"
 
-#: ../libslab/application-tile.c:395
-msgid "Help"
-msgstr "సహాయ�"
+#~ msgid "Delete registered fingerprints?"
+#~ msgstr "నమ�ద�న వ�లిమ�ద�రలన� త�ల�ి��ాలా?"
 
-#: ../libslab/application-tile.c:442
-msgid "Upgrade"
-msgstr "మ�ర���దల"
+#~ msgid "_Delete Fingerprints"
+#~ msgstr "వ�లిమ�ద�రలన� త�ల�ి���మ� (_D)"
 
-#: ../libslab/application-tile.c:457
-msgid "Uninstall"
-msgstr "నిర�మ�లి���"
+#~ msgid ""
+#~ "Do you want to delete your registered fingerprints so fingerprint login "
+#~ "is disabled?"
+#~ msgstr "వ�లిమ�ద�ర లా�ిన� ���తనపరి�� నమ�ద�న వ�లిమ�ద�రల త�ల�ి�ప�న� మార� ��ద�దామన���న���న�నారా?"
 
-#: ../libslab/application-tile.c:784 ../libslab/document-tile.c:721
-msgid "Remove from Favorites"
-msgstr "�ష��ా�శమ�ల న��డి త�సివ�య�మ�"
+#~| msgid "None"
+#~ msgid "Done!"
+#~ msgstr "��యి!"
 
-#: ../libslab/application-tile.c:786 ../libslab/document-tile.c:723
-msgid "Add to Favorites"
-msgstr "�ష���శమ�ల�� �త��య�మ�"
+#~ msgid "Could not access '%s' device"
+#~ msgstr "'%s' పరి�రాన�ని యా��సిస� ��యల��ప�యి�ది"
 
-#: ../libslab/application-tile.c:871
-msgid "Remove from Startup Programs"
-msgstr "ప�రార�భ ప�ర���రామ�స� న��డి త�సివ�య�మ�"
+#~ msgid "Could not start finger capture on '%s' device"
+#~ msgstr "'%s' పరి�రమ�ప�న వ�లి �ాప��ర�న� ప�రార�భి��ల�� ప�యి�ది"
 
-#: ../libslab/application-tile.c:873
-msgid "Add to Startup Programs"
-msgstr "ప�రార�భ ప�ర���రామ�స� �� �త��య�మ�"
+#~| msgid "Could not load the main interface"
+#~ msgid "Could not access any fingerprint readers"
+#~ msgstr "���వ��ి వ�లిమ�ద�ర �ద�వర�లన� యా��సిస� ��యల�� ప�యి�ది"
 
-#: ../libslab/bookmark-agent.c:1077
-msgid "New Spreadsheet"
-msgstr "à°?à±?à°¤à±?à°¤ à°¸à±?à°ªà±?à°°à±?à°¡à±?â??à°·à±?à°?à±?"
+#~ msgid "Please contact your system administrator for help."
+#~ msgstr "సహాయమ� ��ర�� దయ��సి మ� సిస��మ� నిర�వహణాధి�ారిని స�ప�రది���డి."
 
-#: ../libslab/bookmark-agent.c:1082
-msgid "New Document"
-msgstr "��త�త పత�రమ�"
+#~ msgid "Enable Fingerprint Login"
+#~ msgstr "వ�లిమ�ద�ర లా�ిన� ��తనమ���యి"
 
-#: ../libslab/bookmark-agent.c:1140
-msgid "Documents"
-msgstr "పత�రమ�ల�"
+#~ msgid ""
+#~ "To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, "
+#~ "using the '%s' device."
+#~ msgstr ""
+#~ "వ�లిమ�ద�ర లా�ిన� ��తనపర�����, మ�ర� మ� వ�లిమ�ద�రలల� వ���ి దాయవలసివ�����ది, '%s' పరి�రమ� "
+#~ "వ�పయ��ి��ి"
 
-#: ../libslab/bookmark-agent.c:1153
-msgid "File System"
-msgstr "దస�త�ర వ�యవస�థ"
+#~ msgid "Swipe finger on reader"
+#~ msgstr "వ�ల�న� �ద�వరిప� లా��మ�"
 
-#: ../libslab/bookmark-agent.c:1157
-msgid "Network Servers"
-msgstr "స�వి� �ల�లి�ల� "
+#~ msgid "Place finger on reader"
+#~ msgstr "వ�ల�న� �ద�వరిప� వ����మ�"
 
-#: ../libslab/bookmark-agent.c:1186
-msgid "Search"
-msgstr "శ�ధి���"
+#~ msgid "Left index finger"
+#~ msgstr "�డమ ��ప�డ� వ�ల�"
 
-#. make open with default action
-#: ../libslab/directory-tile.c:171
-#, c-format
-msgid "<b>Open</b>"
-msgstr "<b>త�ర�వ�</b>"
-
-#. make rename action
-#: ../libslab/directory-tile.c:190 ../libslab/document-tile.c:234
-msgid "Rename..."
-msgstr "ప�న�నామ�రణ�..."
-
-#: ../libslab/directory-tile.c:204 ../libslab/directory-tile.c:213
-#: ../libslab/document-tile.c:248 ../libslab/document-tile.c:257
-msgid "Send To..."
-msgstr "�� ప�ప�మ�..."
-
-#. make move to trash action
-#: ../libslab/directory-tile.c:228 ../libslab/document-tile.c:283
-msgid "Move to Trash"
-msgstr "��త�త���డి�ి �ద�ప�మ�"
-
-#: ../libslab/directory-tile.c:238 ../libslab/directory-tile.c:457
-#: ../libslab/document-tile.c:293 ../libslab/document-tile.c:837
-msgid "Delete"
-msgstr "త�ల�ి���"
-
-#: ../libslab/directory-tile.c:533 ../libslab/document-tile.c:985
-#, c-format
-msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
-msgstr "మ�ర� \"%s\" ని శాశ�వత��ా త�ల�ి���దామని �న������న�నారా?"
+#~| msgid "Left index finger"
+#~ msgid "Left little finger"
+#~ msgstr "�డమ �ి�ి��న వ�ర�ల�"
 
-#: ../libslab/directory-tile.c:534 ../libslab/document-tile.c:986
-msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
-msgstr "మ�ర� �� ��శమ� న� త�ల�ి��ిన��, �ది శాశ�వత��ా ప�త��ది."
+#~| msgid "Left index finger"
+#~ msgid "Left middle finger"
+#~ msgstr "�డమ మద�య వ�ర�ల�"
 
-#: ../libslab/document-tile.c:193
-#, c-format
-#| msgid "<b>Open with \"%s\"</b>"
-msgid "Open with \"%s\""
-msgstr "\"%s\" త� త�ర�వ�మ�"
+#~| msgid "Left index finger"
+#~ msgid "Left ring finger"
+#~ msgstr "�డమ వ���రప� వ�ర�ల�"
 
-#: ../libslab/document-tile.c:207
-msgid "Open with Default Application"
-msgstr "�ప�రమ�య �న�వర�తన�త� త�ర�వ�మ�"
+#~ msgid "Left thumb"
+#~ msgstr "�డమ బ�ర��న వ�ర�ల�"
 
-#: ../libslab/document-tile.c:218
-msgid "Open in File Manager"
-msgstr "దస�త�ర నిర�వాహ�ిన�ద� త�ర�వ�మ�"
+#~ msgid "Other finger: "
+#~ msgstr "�తర వ�ల�: "
 
-#: ../libslab/document-tile.c:617
-msgid "?"
-msgstr "?"
+#~ msgid "Right index finger"
+#~ msgstr "��డి ��ప�డ�వ�ల�"
 
-#: ../libslab/document-tile.c:624
-msgid "%l:%M %p"
-msgstr "%l:%M %p"
+#~| msgid "Right index finger"
+#~ msgid "Right little finger"
+#~ msgstr "��డి �ి�ి��న వ�ర�ల�"
 
-#: ../libslab/document-tile.c:632
-msgid "Today %l:%M %p"
-msgstr "à°?à°°à±?à°?à±? %l:%M %p"
+#~| msgid "Right index finger"
+#~ msgid "Right middle finger"
+#~ msgstr "��డి మధ�య వ�ర�ల�"
 
-#: ../libslab/document-tile.c:642
-msgid "Yesterday %l:%M %p"
-msgstr "నిన�న %l:%M %p"
+#~| msgid "Right index finger"
+#~ msgid "Right ring finger"
+#~ msgstr "��డి వ���రప� వ�ర�ల�"
 
-#: ../libslab/document-tile.c:654
-msgid "%a %l:%M %p"
-msgstr "%a %l:%M %p"
+#~| msgid "Right"
+#~ msgid "Right thumb"
+#~ msgstr "��డి బ�ర��న వ�ర�ల�"
 
-#: ../libslab/document-tile.c:662
-msgid "%b %d %l:%M %p"
-msgstr "%b %d %l:%M %p"
+#~ msgid "Select finger"
+#~ msgstr "వ�ల�న� య��పి���యి"
 
-#: ../libslab/document-tile.c:664
-msgid "%b %d %Y"
-msgstr "%b %d %Y"
+#~ msgid ""
+#~ "Your fingerprint was successfully saved. You should now be able to log in "
+#~ "using your fingerprint reader."
+#~ msgstr ""
+#~ "మ� వ�లిమ�ద�ర సమర�దవ�త��ా దాయబడి�ది. మ�ర� యిప�ప�డ� మ� వ�లిమ�ద�ర �ద�వరి(ర�డర�) వ�పయ��ి��ి లా�ిన� "
+#~ "�వ�వ�ల���తార�."
 
-#: ../libslab/search-bar.c:255
-msgid "Find Now"
-msgstr "�ప�ప�డ� �న���న�మ�"
+#~ msgid "Child exited unexpectedly"
+#~ msgstr "�న������డా శిశ�వ� �త�త��ిత� �యి�ది"
 
-#: ../libslab/system-tile.c:127
-#, c-format
-msgid "<b>Open %s</b>"
-msgstr "<b>%s త�ర�వ�మ�</b>"
+#~ msgid "Could not shutdown backend_stdin IO channel: %s"
+#~ msgstr "backend_stdin IO ప�రసారమార��� న� మ�యల�� ప�యి�ది: %s"
 
-#: ../libslab/system-tile.c:140
-#, c-format
-msgid "Remove from System Items"
-msgstr "సిస��మ� ��శమ�లన��డి త�ల�ి���మ�"
+#~ msgid "Could not shutdown backend_stdout IO channel: %s"
+#~ msgstr "backend_stdout IO ప�రసారమార��� న� మ�యల�� ప�యి�ది: %s"
+
+#~ msgid "Authenticated!"
+#~ msgstr "ద�వ��రి��బడిన!"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Your password has been changed since you initially authenticated! Please "
+#~ "re-authenticate."
+#~ msgstr ""
+#~ "మ�ర� ప�రధమ�ల� ద�వ��రి��బడి న�ద�వల�ల మ� స���తపద� మార��బడి�ది! దయ��సి తిరి�ి-ద�వ��రి��బడ�డి."
+
+#~ msgid "That password was incorrect."
+#~ msgstr "� స���తపద� సర�నది�ాద�."
+
+#~ msgid "Your password has been changed."
+#~ msgstr "మ� స���తపద� మార��బడి�ది."
+
+#~ msgid "System error: %s."
+#~ msgstr "సిస��మ� ద�ష�: %s."
+
+#~ msgid "The password is too short."
+#~ msgstr "� స���తపద� మర� ప����ి�ా��ది."
+
+#~ msgid "The password is too simple."
+#~ msgstr "స���తపద� �ాలా స�ల�వ��ా ��ది."
+
+#~ msgid "The old and new passwords are too similar."
+#~ msgstr "పాత మరియ� ��త�త స���తపదాల� దాదాప� ���లా �న�నాయి."
+
+#~ msgid "The new password must contain numeric or special character(s)."
+#~ msgstr "��త�త స���తపద� ����ల� ల�దా ప�రత�య�� ���షరమ�(ల)న� తప�ప� �లి�ి��డవల�న�."
+
+#~ msgid "The old and new passwords are the same."
+#~ msgstr "పాత మరియ� ��త�త స���తపదాల� ����."
+
+#~ msgid "The new password has already been used recently."
+#~ msgstr "��త�త స���తపద� � మధ�యన� వాడబడి�ది."
+
+#~ msgid "Unable to launch %s: %s"
+#~ msgstr "ది�� ల�మ� %s: %s"
+
+#~ msgid "Unable to launch backend"
+#~ msgstr "బ�యా����డ� న� ది��ల�మ�"
+
+#~ msgid "A system error has occurred"
+#~ msgstr "�� సిస��మ� ద�ష� �ద�ర��ది"
+
+#~ msgid "Checking password..."
+#~ msgstr "స���తపదాన�ని పరిశ�లిస�త��ది..."
+
+#~ msgid "Click <b>Change password</b> to change your password."
+#~ msgstr "మ� స���తపదాన�ని మార������ <b>స���తపదాన�ని మార���</b> న�����డి."
+
+#~ msgid "Please type your password in the <b>New password</b> field."
+#~ msgstr "దయ��సి మ� స���తపదాన�ని <b>��త�త స���తపద�</b> ��ష�త�రమ�న�ద� ��ప���య�డి."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please type your password again in the <b>Retype new password</b> field."
+#~ msgstr "దయ��సి మ� స���తపదాన�ని <b>��త�త స���తపదాన�ని మరలా��ప���యి</b> ��ష�త�రమ�న�ద� ��ప���య�డి."
+
+#~ msgid "The two passwords are not equal."
+#~ msgstr "ర��డ� స���తపదాల� సరిప�లల�ద�."
+
+#~ msgid "Change pa_ssword"
+#~ msgstr "స��తపదాన�ని మార���మ� (_s)"
+
+#~ msgid "Change password"
+#~ msgstr "స���తపదాన�ని మార���మ�"
+
+#~| msgid "Change password"
+#~ msgid "Change your password"
+#~ msgstr "మ� స���తపదాన�ని మార���మ�"
+
+#~ msgid "Current _password:"
+#~ msgstr "ప�రస�త�త స���తపద� (_p):"
+
+#~ msgid ""
+#~ "To change your password, enter your current password in the field below "
+#~ "and click <b>Authenticate</b>.\n"
+#~ "After you have authenticated, enter your new password, retype it for "
+#~ "verification and click <b>Change password</b>."
+#~ msgstr ""
+#~ "మ� స���తపదాన�ని మార������, మ� ప�రస�త�త స���తపదాన�ని � ��రి�ది ��ష�త�రమ�న�ద� ప�రవ�శప����ి మరియ� "
+#~ "<b>ద�వ��రి���</b> బ�న� న�����డి.\n"
+#~ "మ�ర� ద�వ��రి��బడిన తర�వాత, మ� ��త�త స���తపదాన�ని ప�రవ�శప�����డి, నిర�ధారణ ��ర�� దాన�ని మరలా��ప���య�డి "
+#~ "మరియ� <b>స���తపదాన�ని మార���మ�</b> న�����డి."
+
+#~ msgid "_Authenticate"
+#~ msgstr "ద�వ��రి���(_A)"
+
+#~ msgid "_New password:"
+#~ msgstr "��త�త స���తపద�(_N):"
+
+#~ msgid "_Retype new password:"
+#~ msgstr "��త�త స���తపదాన�ని తిరి�ి��ప���య�డి(_R):"
+
+#~ msgid "Accessible Lo_gin"
+#~ msgstr "��ద�బా�� లా�ిన� (_g)"
+
+#~ msgid "Assistive Technologies"
+#~ msgstr "సహాయ� సా���తి�తల�"
+
+#~ msgid "Assistive Technologies Preferences"
+#~ msgstr "సహాయ� సా���తి�తల �భ�ష��ాల�"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Changes to enable assistive technologies will not take effect until your "
+#~ "next log in."
+#~ msgstr "సహాయ� సా���తి�తల ��తన��� ��సిన మార�ప�ల� మ� తర�వాతి లా�ిన� వర�� ప�రభావిత��ావ�."
+
+#~ msgid "Changes to visual system bell take effect immediately."
+#~ msgstr "ద�శ�య వ�యవస�థ ధ�వని మార�ప�ల� వ���న� �మలవ�తాయి."
+
+#~ msgid "Close and _Log Out"
+#~ msgstr "మ�యి మరియ� లా���వ��� �వ�వ�(_L)"
+
+#~ msgid "Enable _visual system bell"
+#~ msgstr "ద�శ�య వ�యవస�థ ధ�వని ��తన���యి(_v)"
+
+#~ msgid "Jump to Preferred Applications dialog"
+#~ msgstr "à°?à°­à±?à°·à±?à°? à°?à°¨à±?వరà±?తనాల à°¡à±?లాà°?à±?â??à°?à±? à°¦à±?à°?à±?à°®à±?"
+
+#~ msgid "Jump to the Accessible Login dialog"
+#~ msgstr "à°?à°?à°¦à±?బాà°?à±? లాà°?à°¿à°¨à±? à°¡à±?లాà°?à±?â??à°?à±? à°¦à±?à°?à±?à°®à±?"
+
+#~ msgid "Jump to the Keyboard Accessibility dialog"
+#~ msgstr "à°?à±?à°¬à±?à°°à±?à°¡à±? à°?à°?à°¦à±?బాà°?à±? à°¡à±?లాà°?à±?â??à°?à±? à°¦à±?à°?à±?à°®à±?"
+
+#~| msgid "Jump to the Keyboard Accessibility dialog"
+#~ msgid "Jump to the Mouse Accessibility dialog"
+#~ msgstr "à°®à±?à°¸à±? à°?à°?à°¦à±?బాà°?à±? à°¡à±?లాà°?à±?â??à°?à±? à°¦à±?à°?à±?à°®à±?"
+
+#~| msgid "/_Preferences"
+#~ msgid "Preferences"
+#~ msgstr "�భ�ష��ాల�"
+
+#~ msgid "_Enable assistive technologies"
+#~ msgstr "సహాయ� సా���తి�తలన� ��తన���య�మ�(_E)"
+
+#~ msgid "_Keyboard Accessibility"
+#~ msgstr "��బ�ర�డ� ��ద�బా�� (_K)"
+
+#~ msgid "_Mouse Accessibility"
+#~ msgstr "మ�స� ��ద�బా�� (_M)"
+
+#~ msgid "_Password dialogs as normal windows"
+#~ msgstr "స���తపద� స�వాదాల� సాధారణ వి�డ�ల��ా (_P)"
+
+#~ msgid "_Preferred Applications"
+#~ msgstr "�భ�ష�� �న�వర�తన�ల�(_P)"
+
+#~| msgid "Beep when _accessibility features are turned on or off"
+#~ msgid "Choose which accessibility features to enable when you log in"
+#~ msgstr "à°®à±?à°°à±? లాà°?à°¿à°¨à±? à°?యినపà±?à°ªà±?à°¡à±? à°¯à±?à°?à±?à°µà°?à°?à°¿ యాà°?à±?సిసà±?â??బిలిà°?à°¿ à°¸à±?లభà±?యాలà±? à°?à±?తనపరà°?బడాలà±? à°¯à±?à°?à°?à±?à°?à±?à°¨à±?à°®à±?"
+
+#~ msgid "All files"
+#~ msgstr "�న�ని ఫ�ళ�ళ�"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Testing the new settings. If you don't respond in %d second the previous "
+#~ "settings will be restored."
+#~ msgid_plural ""
+#~ "Testing the new settings. If you don't respond in %d seconds the previous "
+#~ "settings will be restored."
+#~ msgstr[0] ""
+#~ "��త�త �మరి�ల పర���ష. %d స��న�ల� �న�� మ�ర� స�ప�ది���ప�త� పాత �మరి�ల� మళ�ళ� నిల�వ ��యబడతాయి."
+#~ msgstr[1] ""
+#~ "��త�త �మరి�ల పర���ష. %d స��న�ల� �న�� మ�ర� స�ప�ది���ప�త� పాత �మరి�ల� మళ�ళ� నిల�వ ��యబడతాయి."
+
+#~ msgid "Do you want to keep these settings?"
+#~ msgstr "మ�ర� � �మరి�లన� ���ాలన������న�నారా?"
+
+#~ msgid "Use _previous settings"
+#~ msgstr "��రిత� �మరి�లన� �పయ��ి��� (_p)"
+
+#~ msgid "_Keep settings"
+#~ msgstr "�మరి�లన� ���� (_K)"
+
+#~ msgid "Desktop effects could not be enabled"
+#~ msgstr "డ�స����ాప� �ఫ�����లన� ��తన� ��యల��ప�యా�"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please run \"Appearance/Desktop Effects\" again after restarting the "
+#~ "computer, when the new graphics driver is active."
+#~ msgstr ""
+#~ "��ప�య��ర� తిరి�ి ఫ�రార�భమ�న తర�వాత, ��త�త ��రాఫి��స� డ�ర�వర� ��తనమ�నప�డ�\"��ార�/ద�శ�యప�రభావాల�\" "
+#~ "నడ�ప�మ�."
+
+#~ msgid "Font may be too large"
+#~ msgstr "���షరశ�లి �ాలా ప�ద�దది�ా �న�న��ల��ది"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The font selected is %d point large, and may make it difficult to "
+#~ "effectively use the computer. It is recommended that you select a size "
+#~ "smaller than %d."
+#~ msgid_plural ""
+#~ "The font selected is %d points large, and may make it difficult to "
+#~ "effectively use the computer. It is recommended that you select a size "
+#~ "smaller than %d."
+#~ msgstr[0] ""
+#~ "��పి� ��సిన ���షరశ�లి %d పాల� ప�ద�దది, ద�న�ని ��ప�య��ర� వినియ��ి���� �ష��తర�.మ�ర� %dపాల� �న�నా "
+#~ "�ిన�నది ��పి� ��స���వాలని సలహా"
+#~ msgstr[1] ""
+#~ "��పి� ��సిన ���షరశ�లి %d పాల� ప�ద�దది, ద�న�ని ��ప�య��ర� వినియ��ి���� �ష��తర�.మ�ర� %dపాల� �న�నా "
+#~ "�ిన�నది ��పి� ��స���వాలని సలహా"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The font selected is %d point large, and may make it difficult to "
+#~ "effectively use the computer. It is recommended that you select a "
+#~ "smaller sized font."
+#~ msgid_plural ""
+#~ "The font selected is %d points large, and may make it difficult to "
+#~ "effectively use the computer. It is recommended that you select a smaller "
+#~ "sized font."
+#~ msgstr[0] ""
+#~ "��పి� ��సిన ���షరశ�లి %d పాల� ప�ద�దది, ద�న�ని ��ప�య��ర� వినియ��ి���� �ష��తర�.మ�ర� పరిమాణ� �ిన�నది�ా "
+#~ "�న�న ���షరశ�లిని ��పి� ��స���వాలని సలహా"
+#~ msgstr[1] ""
+#~ "��పి� ��సిన ���షరశ�లి %d పాల� ప�ద�దది, ద�న�ని ��ప�య��ర� వినియ��ి���� �ష��తర�.మ�ర� పరిమాణ� �ిన�నది�ా "
+#~ "�న�న ���షరశ�లిని ��పి� ��స���వాలని సలహా"
+
+#~ msgid "Use previous font"
+#~ msgstr "మ�న�ప�ి ఫా���న� వాడ�మ�"
+
+#~ msgid "Use selected font"
+#~ msgstr "��పి���సిన ఫా���న� వాడ�మ�"
+
+#~| msgid "Could not load the main interface"
+#~ msgid "Could not load user interface file: %s"
+#~ msgstr "వినియ��దారి యి��ర�ఫ�స� దస�త�రమ�న� ల�డ���యల�� ప�యి�ది: %s"
+
+#~ msgid "Specify the filename of a theme to install"
+#~ msgstr "న�ల��ల�ప���� వ�విద�యా�శ దస�త�రనామాన�ని ప�ర���నమ�"
+
+#~ msgid "filename"
+#~ msgstr "ఫ�ల�ప�ర�"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Specify the name of the page to show (theme|background|fonts|interface)"
+#~ msgstr "��ప���� ప��ియ���� నామమ�న� త�ల�ప�మ� (theme|background|fonts|interface)"
+
+#~ msgid "[WALLPAPER...]"
+#~ msgstr "[వాలà±?â??à°ªà±?పరà±?...]"
+
+#~ msgid "Default Pointer"
+#~ msgstr "�ప�రమ�య స��ి�"
+
+#~| msgid "_Install..."
+#~ msgid "Install"
+#~ msgstr "స�స�థాపి���"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This theme will not look as intended because the required GTK+ theme "
+#~ "engine '%s' is not installed."
+#~ msgstr "థ�మ� �న���న�న విధ��ా �నిపి��ద� య����త��� �ావలిసిన GTK+ థ�మ� యి��న� '%s' స�స�థాపి��ిల�ద�."
+
+#~ msgid "Apply Background"
+#~ msgstr "à°¬à±?యాà°?à±?â??à°?à±?à°°à±?à°?à°¡à±?â??à°¨à±? à°?పాదిà°?à°?à±?à°®à±?"
+
+#~ msgid "Apply Font"
+#~ msgstr "ఫా���న� �పాది���మ�"
+
+#~ msgid "Revert Font"
+#~ msgstr "ఫా���న� తిరి�ివ����మ�"
+
+#~ msgid "Revert Button Layout"
+#~ msgstr "మార�ప�రద�ద���య� బ�త�తామ� �మరి�"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The current theme suggests a background, a font and a button layout. "
+#~ "Also, the last applied font and button layout suggestion can be reverted."
+#~ msgstr ""
+#~ "ప�రస�త�త థ�మ� న�పధ�య�, ఫా���, బ�త�తామ� �మరి� స��ిస�త��ది. ��త�� మ��ద� �మల�పర�ిన ఫా���, "
+#~ "బ�త�తామ� �మరి� సలహా�ి తిరి�ిమారవ����."
+
+#~| msgid "The current theme suggests a background and a font."
+#~ msgid ""
+#~ "The current theme suggests a background and a font. Also, the last "
+#~ "applied font suggestion can be reverted."
+#~ msgstr ""
+#~ "à°ªà±?à°°à°¸à±?à°¤à±?à°¤ à°¥à±?à°®à±? à°?à°? à°¬à±?యాà°?à±?â??à°?à±?à°°à±?à°?à°¡à±?â??à°¨à±? మరియà±? à°«à°¾à°?à°?à±?à°¨à±? à°¸à±?à°?à°¿à°¸à±?à°¤à±?à°?ది. à°?à°?à°?à°¾, à°?ివరిà°?à°¾ à°?పాదిà°?à°?à°¿à°¨ à°«à°¾à°?à°?à±? సలహాయనà±? "
+#~ "తిప�పిప�ప�లద�."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The current theme suggests a background, a font and a button layout. "
+#~ "Also, the last applied button layout suggestion can be reverted."
+#~ msgstr ""
+#~ "ప�రస�త�త థ�మ� న�పధ�య�, ఫా���, బ�త�తామ� �మరి� స��ిస�త��ది. ��త�� మ��ద� �మల�పర�ిన బ�త�తామ� "
+#~ "�మరి� సలహా�ి తిరి�ిమారవ����."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The current theme suggests a background and a button layout. Also, the "
+#~ "last applied font and button layout suggestion can be reverted."
+#~ msgstr ""
+#~ "ప�రస�త�త థ�మ� న�పధ�య�, బ�త�తామ� �మరి� స��ిస�త��ది. ��త�� మ��ద� �మల�పర�ిన ఫా���, బ�త�తామ� "
+#~ "�మరి� సలహా�ి తిరి�ిమారవ����."
+
+#~| msgid "The current theme suggests a background and a font."
+#~ msgid ""
+#~ "The current theme suggests a background. Also, the last applied font "
+#~ "suggestion can be reverted."
+#~ msgstr ""
+#~ "à°ªà±?à°°à°¸à±?à°¤à±?à°¤ à°¥à±?à°®à±? à°?à°? à°¬à±?యాà°?à±?â??à°?à±?à°°à±?à°?à°¡à±?â??à°¨à±? à°¸à±?à°?à°¿à°¸à±?à°¤à±?à°?ది. à°?à°?à°?à°¾, à°?ివరిà°?à°¾ à°?పాదిà°?à°?à°¿à°¨ à°«à°¾à°?à°?à±? సలహా తిరిà°?à°¿à°ªà°?à°ªà°?లదà±?."
+
+#~ msgid "The current theme suggests a background and a font."
+#~ msgstr "à°ªà±?à°°à°¸à±?à°¤à±?à°¤ à°¥à±?à°®à±? à°?à°? à°¬à±?యాà°?à±?â??à°?à±?à°°à±?à°?à°¡à±?â??à°¨à±? మరియà±? à°«à°¾à°?à°?à±?à°¨à±? à°¸à±?à°?à°¿à°¸à±?à°¤à±?à°?ది."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The current theme suggests a font. Also, the last applied font suggestion "
+#~ "can be reverted."
+#~ msgstr "ప�రస�త�త థ�మ� ఫా���న� స��ిస�త��ది. ���ా, �ివరి�ా �పాది��ిన ఫా��� సలహా తిప�పిప�ప�త��ది."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The current theme suggests a font and a button layout. Also, the last "
+#~ "applied button_layout suggestion can be reverted."
+#~ msgstr ""
+#~ "ప�రస�త�త థ�మ� న�పధ�య�, బ�త�తామ� �మరి� స��ిస�త��ది. ��త�� మ��ద� �మల�పర�ిన ఫా���, బ�త�తామ� "
+#~ "�మరి� సలహా�ి తిరి�ిమారవ����."
+
+#~ msgid "The current theme suggests a background."
+#~ msgstr "à°ªà±?à°°à°¸à±?à°¤à±?à°¤ à°¥à±?à°®à±? à°?à°? à°¬à±?యాà°?à±?â??à°?à±?à°°à±?à°?à°¡à±?â??à°¨à±? à°¸à±?à°?à°¿à°¸à±?à°¤à±?à°?ది."
+
+#~ msgid "The last applied font suggestion can be reverted."
+#~ msgstr "�ివరి�ా �పాది��బడిన ఫా��� సలహా తిప�పిప�ప�లద�."
+
+#~ msgid "The current theme suggests a font."
+#~ msgstr "à°ªà±?à°°à°¸à±?à°¤à±?à°¤ à°¥à±?à°®à±? à°?à°? à°«à°¾à°?à°?à±?â??à°¨à±? à°¸à±?à°?à°¿à°¸à±?à°¤à±?à°?ది."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The current theme suggests a button layout. Also, the last button layout "
+#~ "suggestion can be reverted."
+#~ msgstr ""
+#~ "ప�రస�త�త థ�మ� బ�త�తామ� �మరి� స��ిస�త��ది. ��త�� మ��ద� �మల�పర�ిన బ�త�తామ� �మరి� సలహా�ి "
+#~ "తిరి�ిమారవ����."
+
+#~ msgid "<b>C_ustom:</b> Uses custom set of effects."
+#~ msgstr "<b>మల����న�న(_u):</b> మల����న�న ప�రభావాలన� వాడ�త��ది."
+
+#~ msgid "<b>Compiz is not installed</b>"
+#~ msgstr "<b>�ా�పి�� ని ప�రతిష��ి��ల�ద�</b>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<b>E_xtra:</b> Provides more aesthetically pleasing set of effects. "
+#~ "Requires faster graphics card."
+#~ msgstr ""
+#~ "<b>�దన� (E_):</b> మన�ర���మ�న ప�రభావ వర��మ�న� ��దిస�త��ది. ద�ని�ి శ���ర ��రాఫి��స� �ార�డ� "
+#~ "�వసరమ�త��ది."
+
+#~ msgid "<b>Mutter is running, can't switch to other effects.</b>"
+#~ msgstr "<b>మ���ర� నడ�స�త�న�నది. �తర ప�రభావాల�ి మార���� ��దరద�.</b>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<b>N_ormal:</b> Provides improved usability and good balance between "
+#~ "attractiveness and moderate performance requirements."
+#~ msgstr ""
+#~ "<b>సాధారణ(_o):</b> �ధి� �పయ���రణమ�న� ��దిస�త��ది మరియ� ��ర�షణ��, మితమ�న ద��షతా �వసరాల�� "
+#~ "మధ�య సమత�ల�యత పా�ిస�త��ది."
+
+#~ msgid ""
+#~ "<b>_None:</b> Provides a simple desktop environment without any effects."
+#~ msgstr "<b>�ద� వద�ద�(_N):</b> �లా��ి ప�రభావాల� ల�ని �� సరళమ�న డ�స����ాప� �వరణన� ��దిస�త��ది."
+
+#~ msgid "Best _shapes"
+#~ msgstr "�త�తమ ర�పాల�(_S)"
+
+#~ msgid "Best co_ntrast"
+#~ msgstr "�త�తమ �ాడత(_n)"
+
+#~| msgid "Colors"
+#~ msgid "C_olors:"
+#~ msgstr "ర���ల� (_o):"
+
+#~ msgid "C_ustomize..."
+#~ msgstr "మల�ిన... (_u)"
+
+#~ msgid "Changing your cursor theme takes effect the next time you log in."
+#~ msgstr "à°®à±? à°?à°°à±?సరà±? à°¥à±?à°®à±?â??à°¨à±? మారà±?à°?à±?à°? తరà±?వాత సారి à°®à±?à°°à±? లాà°?à°¿à°¨à±? à°?యినపà±?à°ªà±?à°¡à±? à°ªà±?రభావితà°?à°?à°µà±?à°¤à±?à°?ది."
+
+#~ msgid "Controls"
+#~ msgstr "నియ�త�రణల�"
+
+#~ msgid "Customize Theme"
+#~ msgstr "మల�ిన థ�మ�"
+
+#~ msgid "D_etails..."
+#~ msgstr "వివరమ�ల�(_e)..."
+
+#~ msgid "Des_ktop font:"
+#~ msgstr "డ�స����ాప� ఫా���(_k):"
+
+#~ msgid "Font Rendering Details"
+#~ msgstr "ఫా��� ప�రస�ప����రణ వివరమ�ల�"
+
+#~ msgid "Fonts"
+#~ msgstr "à°«à°¾à°?à°?à±?â??à°¸à±?"
+
+#~| msgid "Save _background image"
+#~ msgid "Get more backgrounds online"
+#~ msgstr "మరినà±?ని à°¬à±?యాà°?à±?â??à°?à±?à°°à±?à°?à°¡à±?లనà±? à°?à°¨à±?â??à°²à±?à°¨à±?â??à°¨à°?à°¦à±? à°ªà±?à°?à°¦à±?à°®à±?"
+
+#~ msgid "Get more themes online"
+#~ msgstr "మరినà±?ని à°¥à±?à°®à±?లనà±? à°?à°¨à±?â??à°²à±?à°¨à±? à°¨à°?à°¦à±? à°ªà±?à°?à°¦à±?à°®à±?"
+
+#~ msgid "Gra_yscale"
+#~ msgstr "��ర�స���ల�(_y)"
+
+#~| msgid "<b>Hinting</b>"
+#~ msgid "Hinting"
+#~ msgstr "హి��ి���"
+
+#~ msgid "Horizontal gradient"
+#~ msgstr "హారి�ా��ల� ��ర�డియ���"
+
+#~ msgid "Icons"
+#~ msgstr "ప�రతిమల�"
+
+#~| msgid "Icons"
+#~ msgid "Icons only"
+#~ msgstr "ప�రతిమల� మాత�రమ�"
+
+#~ msgid "N_one"
+#~ msgstr "�ద��ాద�(_o)"
+
+#~ msgid "Open a dialog to specify the color"
+#~ msgstr "వర�ణమ�న� త�ల�ప���� డ�లా�� న� త�ర�వ�మ�"
+
+#~ msgid "Pointer"
+#~ msgstr "స��ి�"
+
+#~ msgid "R_esolution:"
+#~ msgstr "త�వ�రత(_e):"
+
+#~ msgid "Save Theme As..."
+#~ msgstr "థ�మ� న� �లాదాయి..."
+
+#~ msgid "Save _As..."
+#~ msgstr "�లా దాయ�మ�(_A)..."
+
+#~| msgid "<b>Smoothing</b>"
+#~ msgid "Smoothing"
+#~ msgstr "స�న�నిత���య��"
+
+#~ msgid "Solid color"
+#~ msgstr "మ�ద�ర� ర���"
+
+#~ msgid "Stretch"
+#~ msgstr "సా�ద�య�"
+
+#~ msgid "Sub_pixel (LCDs)"
+#~ msgstr "సబ� పి����ల� (LCDs)(_p)"
+
+#~ msgid "Sub_pixel smoothing (LCDs)"
+#~ msgstr "సబ� పి����ల� స�న�నితత�వ���య�� (LCDs)(_p)"
+
+#~| msgid "<b>Subpixel Order</b>"
+#~ msgid "Subpixel Order"
+#~ msgstr "సబà±?â??పిà°?à±?à°?à±?à°²à±? à°?à±?à°°à°®à°?"
+
+#~ msgid "Text below items"
+#~ msgstr "��శమ�ల ��రి�ది పాఠ�యమ�"
+
+#~| msgid "_Selected items:"
+#~ msgid "Text beside items"
+#~ msgstr "��శమ�ల ప�ర���ని పాఠ�యమ�"
+
+#~| msgid "Text"
+#~ msgid "Text only"
+#~ msgstr "పాఠ�యమ� మాత�రమ�"
+
+#~ msgid "The current controls theme does not support color schemes."
+#~ msgstr "ప�రస�త�త నియ�త�రి�ల థ�మ� వర�ణప� పధ�ాల�� మద�దత�య��ల�ద�."
+
+#~ msgid "Theme"
+#~ msgstr "థ�మ�"
+
+#~ msgid "VB_GR"
+#~ msgstr "VB_GR"
+
+#~ msgid "Vertical gradient"
+#~ msgstr "వర��ి�ల� ��ర�డియ���"
+
+#~ msgid "Window Border"
+#~ msgstr "వి�డ� సరిహద�ద�"
+
+#~ msgid "_Application font:"
+#~ msgstr "�న�వర�తన� ఫా���(_A):"
+
+#~ msgid "_BGR"
+#~ msgstr "_BGR"
+
+#~ msgid "_Description:"
+#~ msgstr "వివరణ (_D):"
+
+#~ msgid "_Document font:"
+#~ msgstr "పత�రమ� ఫా���(_D):"
+
+#~ msgid "_Fixed width font:"
+#~ msgstr "నిర�ద�శిత వ�డల�ప� ఫా���(_F):"
+
+#~ msgid "_Input boxes:"
+#~ msgstr "à°?à°¨à±?â??à°ªà±?à°?à±? à°ªà±?à°?à±?à°?à±?à°²à±?(_I):"
+
+#~ msgid "_Install..."
+#~ msgstr "స�స�థాపి���(_I)..."
+
+#~ msgid "_Medium"
+#~ msgstr "మాధ�యమ�(_M)"
+
+#~ msgid "_Monochrome"
+#~ msgstr "మ�న���ర�మ�(_M)"
+
+#~ msgid "_None"
+#~ msgstr "�ది�ాద�(_N)"
+
+#~ msgid "_RGB"
+#~ msgstr "_RGB"
+
+#~ msgid "_Reset to Defaults"
+#~ msgstr "�ప�రమ�యాల�� తిరి�ి����(_R)"
+
+#~ msgid "_Selected items:"
+#~ msgstr "��పి���సిన ��శమ�ల� (_S):"
+
+#~ msgid "_Size:"
+#~ msgstr "పరిమాణ� (_S):"
+
+#~ msgid "_Slight"
+#~ msgstr "స�వల�ప�(_S)"
+
+#~ msgid "_Style:"
+#~ msgstr "���షరశ�లి(_S):"
+
+#~ msgid "_Tooltips:"
+#~ msgstr "�ి���ాల�(_T):"
+
+#~ msgid "_VRGB"
+#~ msgstr "_VRGB"
+
+#~ msgid "_Window title font:"
+#~ msgstr "వి�డ� శ�ర�షి� ఫా���(_W):"
+
+#~ msgid "_Windows:"
+#~ msgstr "వి�డ�ల�(_W):"
+
+#~ msgid "dots per inch"
+#~ msgstr "����ళ��� ������ల�"
+
+#~ msgid "Appearance"
+#~ msgstr "��ార�"
+
+#~ msgid "Customize the look of the desktop"
+#~ msgstr "డ�స����ాప� య���� ర�పాన�ని మల���మ�"
+
+#~ msgid "Installs themes packages for various parts of the desktop"
+#~ msgstr "డ�స����ాప� య���� వ�ర�వ�ర� భా�ాల�� థ�మ�స� ప�యా����లన� స�స�థాపిస�త��ది"
+
+#~ msgid "Theme Installer"
+#~ msgstr "థ�మ� స�స�థాప�ి"
+
+#~ msgid "Gnome Theme Package"
+#~ msgstr "��న�మ� థ�మ� నిర�వాహ�ి"
+
+#~ msgid "Cannot install theme"
+#~ msgstr "à°¥à±?à°®à±?â??à°¨à±? à°¸à°?à°¸à±?థాపిà°?à°?à°²à±?à°? à°ªà±?యిà°?ది"
+
+#~ msgid "The %s utility is not installed."
+#~ msgstr "%s స�లభ�య� స�స�థాపి��బడల�ద�."
+
+#~ msgid "There was a problem while extracting the theme."
+#~ msgstr "à°¥à±?à°®à±?â??à°¨à±? à°µà±?లిà°?à°¿à°¤à±?à°¸à±?à°¤à±?à°¨à±?నపà±?à°ªà±?à°¡à±? à°?à°?à±?à°?à°¡ à°?à°? à°¦à±?à°·à°? à°?à°?ది."
+
+#~ msgid "There was an error installing the selected file"
+#~ msgstr "��పి���సిన దస�త�ర�న� స�స�థాపి���త�న�నప�ప�డ� ����డ �� ద�ష� ��ది"
+
+#~ msgid "\"%s\" does not appear to be a valid theme."
+#~ msgstr "\"%s\" విలà±?à°µà±?à°¨ à°¥à±?à°®à±?â??లా à°?నిపిà°?à°?à±?à°?à°²à±?à°¦à±?."
+
+#~ msgid ""
+#~ "\"%s\" does not appear to be a valid theme. It may be a theme engine "
+#~ "which you need to compile."
+#~ msgstr "\"%s\" విలà±?à°µà±?à°¨ à°¥à±?à°®à±?â??లా à°?నిపిà°?à°?à±?à°?à°²à±?à°¦à±?. à°?ది à°®à±?à°°à±? à°?à°?à°ªà±?à°²à±? à°?à±?యవలిసిà°?à°¨à±?à°¨ à°¥à±?à°®à±?â??à°?à°?à°?à°¨à±? à°?à°¯à±?à°¯à±?à°?à°¡à±?à°?à±?à°?à±?."
+
+#~ msgid "Installation for theme \"%s\" failed."
+#~ msgstr "థ�మ� \"%s\" ��ర�� స�స�థాపన విఫలమ��ది."
+
+#~ msgid "The theme \"%s\" has been installed."
+#~ msgstr "థ�మ� \"%s\" స�స�థాపి��బడి�ది."
+
+#~ msgid "Would you like to apply it now, or keep your current theme?"
+#~ msgstr "à°®à±?à°°à±? à°¦à±?నిని à°?à°ªà±?à°ªà±?à°¡à±? à°?పాదిà°?à°?à±?దామని à°?à°¨à±?à°?à±?à°?à°?à±?à°¨à±?నారా, à°²à±?దా à°®à±? à°ªà±?à°°à°¸à±?à°¤à±?à°¤ à°¥à±?à°®à±?â??à°¨à±? à°?à°?à°?à±?à°?à±?à°?à°?ారా?"
+
+#~ msgid "Keep Current Theme"
+#~ msgstr "à°ªà±?à°°à°¸à±?తత à°¥à±?à°®à±?â??à°¨à±? à°?à°?à°?à±?à°®à±?"
+
+#~ msgid "Apply New Theme"
+#~ msgstr "à°?à±?à°¤à±?à°¤ à°¥à±?à°®à±?â??à°¨à±? à°?పాదిà°?à°?à±?à°®à±?"
+
+#~ msgid "GNOME Theme %s correctly installed"
+#~ msgstr "GNOME థ�మ� %s ప�రస�త�త� స�స�థాపి��బడి��ది"
+
+#~ msgid "Failed to create temporary directory"
+#~ msgstr "తాత��ాలి� స��య� స�ష��ి����ల� విఫలమ��ది"
+
+#~ msgid "New themes have been successfully installed."
+#~ msgstr "��త�త థ�మ�స� సమర�ధవ�త��ా స�స�థాపి��బడినవి."
+
+#~ msgid "No theme file location specified to install"
+#~ msgstr "న�ల��ల�ప���� వ�విద�యా�శ దస�త�ర స�థానాన�ని ప�ర���నల�ద�"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Insufficient permissions to install the theme in:\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "థ�మ� స�స�థాపి������ సరిప�ని �న�మత�ల�:\n"
+#~ "%s"
+
+#~ msgid "Select Theme"
+#~ msgstr "à°¥à±?à°®à±?â??à°¨à±? à°?à°?పిà°?à°?à±?à°¯à±?à°®à±?"
+
+#~ msgid "Theme Packages"
+#~ msgstr "థ�మ� ప�యా����ల�"
+
+#~ msgid "Theme name must be present"
+#~ msgstr "వ�విద�యా�శ� తప�పనిసరి�ా వ��డాలి"
+
+#~ msgid "The theme already exists. Would you like to replace it?"
+#~ msgstr "వ�విద�యా�శ �ప�ప�ి�� వ��ది. ద�న�ని ప�న�స�థాపి��ాలా?"
+
+#~ msgid "_Overwrite"
+#~ msgstr "��రిపివ�రత(_O)"
+
+#~ msgid "Would you like to delete this theme?"
+#~ msgstr "à°®à±?à°°à±? à°? à°¥à±?à°®à±?â??à°¨à±? à°¤à±?à°²à°?à°¿à°?à°?à±?దామని à°?à°¨à±?à°?à±?à°?à°?à±?à°¨à±?నారా?"
+
+#~ msgid "Theme cannot be deleted"
+#~ msgstr "థ�మ� త�ల�ి��ల�మ�"
+
+#~ msgid "Could not install theme engine"
+#~ msgstr "à°¥à±?à°®à±?â??à°¨à±? à°¸à°?à°¸à±?థాపిà°?à°?à°²à±?à°®à±?"
+
+#~| msgid ""
+#~| "Unable to start the settings manager 'gnome-settings-daemon'.\n"
+#~| "Without the GNOME settings manager running, some preferences may not "
+#~| "take effect. This could indicate a problem with Bonobo, or a non-GNOME "
+#~| "(e.g. KDE) settings manager may already be active and conflicting with "
+#~| "the GNOME settings manager."
+#~ msgid ""
+#~ "Unable to start the settings manager 'gnome-settings-daemon'.\n"
+#~ "Without the GNOME settings manager running, some preferences may not take "
+#~ "effect. This could indicate a problem with DBus, or a non-GNOME (e.g. "
+#~ "KDE) settings manager may already be active and conflicting with the "
+#~ "GNOME settings manager."
+#~ msgstr ""
+#~ "�మరి�ల �భి�ర�త 'gnome-settings-daemon'న� ప�రార�భి��ల��ప�యి�ది.\n"
+#~ "��న�మ� �మరి�ల �భి�ర�త నడవ�ప�త� �భ�ష��ాల�ల�ని ��న�ని ��శాల� పని��యవ�. �ది DBusత� వ�� సమస�యన� "
+#~ "స��ిస�త��ది, ల�దా GNOME-�ాని (�.దా. KDE) �మరి�ల నిర�వాహి� యిప�ప�ి�� ��రియాశ�ల��ా వ��డివ��డవ���� "
+#~ "మరియ� GNOME �మరి�ల నిర�వాహి�త� విభ�ది�����న�నది."
+
+#~ msgid "There was an error displaying help: %s"
+#~ msgstr "సహాయ� ప�రదర�శి����ల� ద�ష�: %s"
+
+#~ msgid "Copying file: %u of %u"
+#~ msgstr "దస�త�రమ�న� న�ల�త�యల�మ�: %2$u య���� %1$u"
+
+#~ msgid "Copying '%s'"
+#~ msgstr "'%s' న�ల�త�య���న�నది"
+
+#~ msgid "Copying files"
+#~ msgstr "దస�త�రమ�లన� న�ల�త�య���న�నది"
+
+#~ msgid "Parent Window"
+#~ msgstr "మాత�ర�� వి�డ�"
+
+#~ msgid "Parent window of the dialog"
+#~ msgstr "à°¡à±?లాà°?à±?â??à°¯à±?à°?à±?à°? మాతà±?à°°à±?à°? విà°?à°¡à±?"
+
+#~ msgid "From URI"
+#~ msgstr "య��ర��ల� న��డి"
+
+#~ msgid "URI currently transferring from"
+#~ msgstr "య��ర��ల� ప�రస�త�త� ����డ న��డి బదలాయి��బడ�త��ది"
+
+#~ msgid "To URI"
+#~ msgstr "య��ర��ల� ��"
+
+#~ msgid "URI currently transferring to"
+#~ msgstr "య��ర��ల� ప�రస�త�త� ����డ�� బదలాయి��బడ�త��ది"
+
+#~ msgid "Fraction completed"
+#~ msgstr "ప�ర�తయిన భిన�న�"
+
+#~ msgid "Fraction of transfer currently completed"
+#~ msgstr "�ప�ప�ివర�� ప�ర�తయిన బదలాయి�ప� భిన�న�"
+
+#~ msgid "Current URI index"
+#~ msgstr "ప�రస�త�త య��ర��ల� స��ి"
+
+#~ msgid "Current URI index - starts from 1"
+#~ msgstr "ప�రస�త�త య��ర��ల� స��ి -1న��డి ప�రార�భ�"
+
+#~ msgid "Total URIs"
+#~ msgstr "మ�త�త� య��ర��ల� ల�"
+
+#~ msgid "Total number of URIs"
+#~ msgstr "మ�త�త� య��ర��ల� ల స���య"
+
+#~| msgid "The theme already exists. Would you like to replace it?"
+#~ msgid "File '%s' already exists. Do you want to overwrite it?"
+#~ msgstr "దస�త�రమ� '%s' యిప�ప�ి�� వ��ది. మ�ర� దానిని తిరి�ివ�రాద�దామని �న���న���న�నారా?"
+
+#~ msgid "_Skip"
+#~ msgstr "వదిలవ�య�మ� (_S)"
+
+#~| msgid "_Overwrite"
+#~ msgid "Overwrite _All"
+#~ msgstr "�న�ని�ిని తిరి�ివ�రాయి (_A)"
+
+#~ msgid "Default Pointer - Current"
+#~ msgstr "ప�రస�త�త - �ప�రమ�య స��ి�"
+
+#~ msgid "White Pointer"
+#~ msgstr "శ�వ�త స��ి�"
+
+#~ msgid "White Pointer - Current"
+#~ msgstr "ప�రస�త�త - శ�వ�త స���ి"
+
+#~ msgid "Large Pointer"
+#~ msgstr "ప�ద�ద స��ి�"
+
+#~ msgid "Large Pointer - Current"
+#~ msgstr "ప�రస�త�త - ప�ద�ద స��ి�"
+
+#~ msgid "Large White Pointer - Current"
+#~ msgstr "భార� శ�వ�త స��ి� - ప�రస�త�త"
+
+#~ msgid "Large White Pointer"
+#~ msgstr "భారి శ�వ�త స��ి�"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This theme will not look as intended because the required GTK+ theme '%s' "
+#~ "is not installed."
+#~ msgstr "� థ�మ� �న���న�న��ల� �నిపి��ద� య����త��� �వసరమ�న GTK+ థ�మ� '%s' స�స�థాపి��ి ల�ద�."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This theme will not look as intended because the required window manager "
+#~ "theme '%s' is not installed."
+#~ msgstr "� థ�మ� �న���న�న��ల� �లిపి��ద� య����త��� �ావలిసిన వి�డ� నిర�వాహి� థ�మ� '%s' స�స�థాపి��ిల�ద�."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This theme will not look as intended because the required icon theme '%s' "
+#~ "is not installed."
+#~ msgstr "� థ�మ� �న���న�న��ల� �నిపి��ద� య����త��� �ావలిసిన ప�రతిమ థ�మ� '%s' స�స�థాపి��ిల�ద�."
+
+#~ msgid "Error saving configuration: %s"
+#~ msgstr "���త��రణన� దాయ��ల� ద�ష�: %s"
+
+#~| msgid ""
+#~| "Specify the name of the page to show (theme|background|fonts|interface)"
+#~ msgid ""
+#~ "Specify the name of the page to show (internet|multimedia|system|a11y)"
+#~ msgstr "��ప���� ప��ియ���� నామమ�న� త�ల�ప�మ� (internet|multimedia|system|a11y)"
+
+#~| msgid "Open with Default Application"
+#~ msgid "- GNOME Default Applications"
+#~ msgstr "- GNOME �ప�రమ�య �న�వర�తనమ�ల�"
+
+#~| msgid "<b>Image Viewer</b>"
+#~ msgid "Image Viewer"
+#~ msgstr "�ిత�ర దర�శ�ి"
+
+#~ msgid "Multimedia"
+#~ msgstr "బహ�ళమాద�యమ�"
+
+#~| msgid "<b>Multimedia Player</b>"
+#~ msgid "Multimedia Player"
+#~ msgstr "బహ�ళమాద�యమ� ప�ల�యర�"
+
+#~ msgid "Open link in new _tab"
+#~ msgstr "లి���న� ��త�త �ాబ�న�ద� త�ర�వ�మ�(_t)"
+
+#~ msgid "Open link in new _window"
+#~ msgstr "లి���న� ��త�త �ాబ�న�ద� త�ర�వ�మ�(_w)"
+
+#~ msgid "Open link with web browser _default"
+#~ msgstr "లి���న� వ�బ� �న�వ�షణిన�ద� �ప�రమ�య��ా త�ర�వ�మ�(_d)"
+
+#~| msgid "<b>Video Player</b>"
+#~ msgid "Video Player"
+#~ msgstr "వ�డియ� ప�ల�యర�"
+
+#~ msgid "Opera"
+#~ msgstr "�ప�రా"
+
+#~ msgid "Include _panel"
+#~ msgstr "ప�యానల� ��ర���మ� (_p)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "It appears that your graphics driver does not support the necessary "
+#~ "extensions to use this tool. Do you want to use your graphics driver "
+#~ "vendor's tool instead?"
+#~ msgstr ""
+#~ "మ� య���� ��రాఫి��స� డ�ర�వర� � పనిమ�����న� �పయ��ి��డాని�ి �వసరమ�న ���స���న�షన�లన� �దరి��డ� ల�ద�. "
+#~ "ద�ని బద�ల� ��రాఫి��స� డ�ర�వర� �మ�మ��దార�ని య���� పనిమ�����న� �పయ��ి��మ�ద�రా?"
+
+#~ msgid "Make Default"
+#~ msgstr "�ప�రమ�య��ా ��యి"
+
+#~ msgid "Monitor Preferences"
+#~ msgstr "మాని�ర� �భ�ష��ాల�"
+
+#~| msgid "<b>Panel icon</b>"
+#~ msgid "Panel icon"
+#~ msgstr "ప�యానల� ప�రతిమ"
+
+#~ msgid "Sa_me image in all monitors"
+#~ msgstr "�న�ని మాని�ర�లల� ��� బ�మ�మ(_m)"
+
+#~ msgid "_Show monitors in panel"
+#~ msgstr "మాని�ర�లన� వర�స�ా ��ప�మ�(_S)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Usage: %s SOURCE_FILE DEST_NAME\n"
+#~ "\n"
+#~ "This program installs a RANDR profile for multi-monitor setups into\n"
+#~ "a systemwide location. The resulting profile will get used when\n"
+#~ "the RANDR plug-in gets run in gnome-settings-daemon.\n"
+#~ "\n"
+#~ "SOURCE_FILE - a full pathname, typically /home/username/.config/monitors."
+#~ "xml\n"
+#~ "\n"
+#~ "DEST_NAME - relative name for the installed file. This will get put in\n"
+#~ "      the systemwide directory for RANDR configurations,\n"
+#~ "      so the result will typically be %s/DEST_NAME\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "వాడ��: %s SOURCE_FILE DEST_NAME\n"
+#~ "\n"
+#~ "� �న�వర�తనమ� RANDR ఫ�ర�ఫ�ల� బహ�ళ మాని�ర� వాడ���ి, వ�యవస�థవ�యాప�తి స�థానమ�ల� స�థాపిస�త��ది. "
+#~ "gnome-settings-daemon ల� RANDR ప�ల��-�న� నడిపినప�డ� � ఫ�ర�ఫ�ల� వాడబడ�త��ది.\n"
+#~ "\n"
+#~ "SOURCE_FILE - ప�ర�తి దారిత���డిన ప�ర�, సాధారణ��ా /home/username/.config/monitors."
+#~ "xml\n"
+#~ "\n"
+#~ "DEST_NAME - స�థాపి��ిన ఫ�ల� �ి సాప���ష ప�ర�.  RANDR �మరి�ల�� వ�యవస�థవ�యాప�తి స��యమ�ల� "
+#~ "ప�రవ�శ ప����బడ�త��ది.\n"
+#~ "             ఫలిత��ా ప�ర�తి దారిత� ప�ర� %s/DEST_NAME\n"
+
+#~ msgid "This program can only be used by the root user"
+#~ msgstr "� �న�వర�తనమ� ర��� వాడ��రి ��ర�� మాత�రమ�"
+
+#~ msgid "The source filename must be absolute"
+#~ msgstr "మ�ల ఫ�ల� ప�ర� ప�ర�తిదారిత� �వ�వబడాలి"
+
+#~ msgid "Could not open %s: %s\n"
+#~ msgstr "%s త�ర�ల��ప�యాన�. ద�ష�: %s\n"
+
+#~ msgid "Could not get information for %s: %s\n"
+#~ msgstr "%s ��ర�� వివరమ� ప��దల��ప�యాన�. ద�ష� %s\n"
+
+#~ msgid "%s must be a regular file\n"
+#~ msgstr "%s ��రమమ�న ఫ�ల� �వ�వాలి.\n"
+
+#~ msgid "This program must only be run through pkexec(1)"
+#~ msgstr "pkexec(1) ద�వారా మాత�రమ� � �న�వర�తనాన�ని నడపాలి"
+
+#~ msgid "PKEXEC_UID must be set to an integer value"
+#~ msgstr "PKEXEC_UID ప�ర�ణ స���య విల�వ �వ�వాలి"
+
+#~ msgid "%s must be owned by you\n"
+#~ msgstr "%s �ి మ� స�వ�తది �యివ��డాలి.\n"
+
+#~ msgid "%s must not have any directory components\n"
+#~ msgstr "%s ల� స��యవివరాల� వ��డ���డ సాధారణ ఫ�ల� ప�ర� �యివ��డాలి\n"
+
+#~ msgid "%s must be a directory\n"
+#~ msgstr "%s స��యమవ�వాలి\n"
+
+#~ msgid "Could not open %s/%s: %s\n"
+#~ msgstr "%s/%s త�ర��� వ�లవ�వల�ద�. ద�ష�: %s\n"
+
+#~ msgid "Could not rename %s to %s: %s\n"
+#~ msgstr "%s ని %s ప�ర�మార���� వ�లవల�ద�. ద�ష�: %s\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Authentication is required to install multi-monitor settings for all users"
+#~ msgstr "బహ�ళ మాని�ర� ల��షణాల� ��దరి�ి స�థాపి��డాని�ి ధ�వ��రణ �ావాలి."
+
+#~ msgid "Install multi-monitor settings for the whole system"
+#~ msgstr "బహ�ళ మాని�ర� ల��షణాల� వ�యవస�థల� స�థాపి���"
+
+#~ msgid "%d x %d (%s)"
+#~ msgstr "%d x %d (%s)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Your settings cannot be applied because the virtual resolution is not big "
+#~ "enough to contain your screens"
+#~ msgstr ""
+#~ "మ� య���� స����ి���ల� �న�వయి��బడల�ద�. �ారణ�, � �హా రి�ల�ల�య�షన� త�రలప� �మిడ��త ప�ద�దది�ా ల�ద�"
+
+#~ msgid "Please log out and log back in again"
+#~ msgstr "దయ��సి నిష���రమి��ి మరల ప�రవ�శి���డి"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The installation of an additional component (%s) is required in order to "
+#~ "apply your settings. Would you like to install it now?"
+#~ msgstr ""
+#~ "మ� స����ి���ల� �పాది��ాల��� �దనమ�న ��శమ�(%s)న� ప�రతిష��ి��ాలి. �ప�ప�డ� ద�నిని ప�రతిష��ి��మ�ద�వా?"
+
+#~ msgid "The monitor configuration has been saved"
+#~ msgstr "మాని�ర� �మరి� దా�బడి�ది"
+
+#~ msgid "This configuration will be used the next time someone logs in."
+#~ msgstr "� సారి �వర�నా ప�రవ�శి��ినప�ప�డ� � �మరి� వాడబడ�త��ది."
+
+#~ msgid "Could not set the default configuration for monitors"
+#~ msgstr "మాని�ర�ల�� �ప�రమ�య �మరి� ��య�� వ�లవల�ద�."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Just apply settings and quit (compatibility only; now handled by daemon)"
+#~ msgstr ""
+#~ "��వల� �మరి�లన� �మల� ��సి త�య�ి���(�న�స�ధాన� మాత�రమ�, ప�రస�త�త� స�త�రధార�లత� మాత�రమ� "
+#~ "నడ�పబడ�త��ది)"
+
+#~ msgid "Start the page with the typing break settings showing"
+#~ msgstr "��పి��� విరామ �మరి�లన� ��ప�త� ప��న� ప�రార�భి���"
+
+#~ msgid "Start the page with the accessibility settings showing"
+#~ msgstr "��ద�బా�� �మరి�లన� ��ప�త� ప��న� ప�రార�భి���మ�"
+
+#~ msgid "- GNOME Keyboard Preferences"
+#~ msgstr "- GNOME ��బ�ర�డ� �భ�ష��ాల�"
+
+#~ msgid "All_ow postponing of breaks"
+#~ msgstr "విరామాల య���� వాయిదాలన� �న�మతి���మ�(_o)"
+
+#~ msgid "Apply System-Wide..."
+#~ msgstr "వ�యవస�థ మ�త�త� �పాది���..."
+
+#~ msgid "Check if breaks are allowed to be postponed"
+#~ msgstr "వాయిదావ�యబడ�న��ల� విరామాల� �న�మతి��బడినవ�మ� పరిశ�లి���మ�"
+
+#~ msgid "Duration of the break when typing is disallowed"
+#~ msgstr "��పి��� �న�తి��బడనప�ప�డ� విరామ� య���� �ాలపరిమాణ�"
+
+#~ msgid "Duration of work before forcing a break"
+#~ msgstr "విరామ� ��ర�� బలవ�తప�������� మ�న�ప� పని య���� �ాలపరిమాణ�"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Lock screen after a certain duration to help prevent repetitive keyboard "
+#~ "use injuries"
+#~ msgstr ""
+#~ "à°ªà±?నరావà±?à°¤ à°?à±?à°¬à±?à°°à±?à°¡à±? à°?పయà±?à°?à°¿à°¤ నషà±?à°?ాల నిరà±?దనà°?à±? సహాయపడà±?à°?à°?à±? à°?à±?à°?à°¤ à°?ాలపరిమాణà°? తరà±?వాత à°¤à±?à°°à°¨à±? లాà°?à±?â??à°?à±?à°¯à±?à°®à±?"
+
+#~ msgid "_Break interval lasts:"
+#~ msgstr "విరామ �ివరలన� విడ������మ�(_B)"
+
+#~| msgid "<b>_Lock screen to enforce typing break</b>"
+#~ msgid "_Lock screen to enforce typing break"
+#~ msgstr "à°?à±?పిà°?à°?à±? విరామà°?à°¨à±? బలవà°?à°¤à°?à°?à±?à°¯à±?à°?à°?à±? à°¤à±?à°°à°¨à±? లాà°?à±?â??à°?à±?యమà±?(_L)"
+
+#~ msgid "_Show..."
+#~ msgstr "��ప�... (_S)"
+
+#~ msgid "_Work interval lasts:"
+#~ msgstr "పని విరామాల �ివరల�(_W):"
+
+#~ msgid "minutes"
+#~ msgstr "నిమిషాల�"
+
+#~| msgid ""
+#~| "Specify the name of the page to show (theme|background|fonts|interface)"
+#~ msgid "Specify the name of the page to show (general|accessibility)"
+#~ msgstr "��ప���� ప��ియ���� నామమ�న� త�ల�ప�మ� (general|accessibility)"
+
+#~| msgid "- GNOME Sound Preferences"
+#~ msgid "- GNOME Mouse Preferences"
+#~ msgstr "- GNOME మ�స� �భ�ష��ాల�"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Do you want to apply these settings system-wide, so that they are also "
+#~ "used for package installation and other system services?"
+#~ msgstr "పా���ి స�థాపన మరియ� �తర వ�యవస�థ స�వల�� వాడ�ాని�ి, � ల��షణాలన� వ�యవస�థవ�యాప�తి�ా �మల� ��యాలా?"
+
+#~ msgid "Reset"
+#~ msgstr "రద�ద� ��య�"
+
+#~ msgid "Cannot start the preferences application for your window manager"
+#~ msgstr "మ� �వా��ష �భి�ర�త ��ర�� �భ�ష��ాల �ార�య��ష�త�రాన�ని ప�రార�భి��డ� సాధ�య��ాద�"
+
+#~ msgid "_Alt"
+#~ msgstr "_Alt"
+
+#~ msgid "H_yper"
+#~ msgstr "H_yper"
+
+#~ msgid "S_uper (or \"Windows logo\")"
+#~ msgstr "స�పర� (ల�దా \"వి�డ�స� ల���\")(_u)"
+
+#~ msgid "_Meta"
+#~ msgstr "మ��ా(_M)"
+
+#~| msgid "<b>Movement Key</b>"
+#~ msgid "Movement Key"
+#~ msgstr "�దలి� ��"
+
+#~| msgid "<b>Titlebar Action</b>"
+#~ msgid "Titlebar Action"
+#~ msgstr "శ�ర�షి�ప���� �ర�య"
+
+#~ msgid "To move a window, press-and-hold this key then grab the window:"
+#~ msgstr "వి�డ��� �ద�ల����, � ��న� వత�త�మ�-మరియ�-ప���ి����మ� �ప�ప�డ� వి�డ� ప����మ�:"
+
+#~ msgid "Window Preferences"
+#~ msgstr "వి�డ� �భ�ష��ాల�"
+
+#~| msgid "<b>Window Selection</b>"
+#~ msgid "Window Selection"
+#~ msgstr "వి�డ� ��పి�"
+
+#~ msgid "_Double-click titlebar to perform this action:"
+#~ msgstr "� �ర�యన� �ర�ప���� శ�ర�షి�ప����ని ర��డ�-న�����ల� న�����మ�(_D):"
+
+#~ msgid "_Interval before raising:"
+#~ msgstr "�త�త��ిత��� మ��ద� విరామ�(_I):"
+
+#~ msgid "_Raise selected windows after an interval"
+#~ msgstr "విరామ� తర�వాత ��పి���సిన వి�డ�లన� ల�వన�త�త�మ�(_R)"
+
+#~ msgid "_Select windows when the mouse moves over them"
+#~ msgstr "మ�స� వా�ిప��ి �దల�ాన� వి�డ�న� ��పి���య�మ�(_S)"
+
+#~ msgid "seconds"
+#~ msgstr "స��న�ల�"
+
+#~ msgid "Set your window properties"
+#~ msgstr "మ� వి�డ� ల��షణాలన� �మర���మ�"
+
+#~ msgid "Windows"
+#~ msgstr "వి�డ�ల�"
+
+#~ msgid "Window manager \"%s\" has not registered a configuration tool\n"
+#~ msgstr "Window manager \"%s\" �వా��ష �భి�ర�త ర�ప�రణ పనిమ�����న� నమ�ద� ��స���ల�ద�\n"
+
+#~ msgid "Maximize"
+#~ msgstr "ప�ద�దది ��య�"
+
+#~ msgid "Maximize Vertically"
+#~ msgstr "నిల�వ��ా ప�ద�దది��యి"
+
+#~ msgid "Maximize Horizontally"
+#~ msgstr "హారిà°?à°¾à°?à°?à°²à±?â??à°?à°¾ à°ªà±?à°¦à±?దదిà°?à±?యి"
+
+#~ msgid "Minimize"
+#~ msgstr "��రి�ద��మ�యి"
+
+#~ msgid "Roll up"
+#~ msgstr "���వ�� మడ�వ�"
+
+#~ msgid "key not found [%s]\n"
+#~ msgstr "�� �న���నబడల�ద� [%s]\n"
+
+#~ msgid "Hide on start (useful to preload the shell)"
+#~ msgstr "à°ªà±?రారà°?à°­à°®à±?à°¨à°?à°¦à±? మరà±?à°?à±?నవà±?à°?à°?à±? (à°·à±?à°²à±?â??à°¨à±? à°®à±?à°?à°¦à±?à°?à°¾ à°²à±?à°¡à±? à°?à±?à°¯à±?à°?à°?à±? à°µà±?పయà±?à°?à°?à°°à°?)"
+
+#~ msgid "Filter"
+#~ msgstr "వడప�త"
+
+#~ msgid "Groups"
+#~ msgstr "సమ�హాల�"
+
+#~ msgid "Common Tasks"
+#~ msgstr "�మ�మడి �ర�తవ�యాల�"
+
+#~ msgid "Close the control-center when a task is activated"
+#~ msgstr "�ర�తవ�య� ��ర�యాశ�ల� �ా�ాన� నియ�త�రణా-���ద�ర�న� మ�య�మ�"
+
+#~ msgid "Exit shell on add or remove action performed"
+#~ msgstr "�త��య� ల�దా త�సివ�య� �ర�య �ర�పబడ�ాన� ష�ల� న��డి బయ���రమ�మ�"
+
+#~ msgid "Exit shell on help action performed"
+#~ msgstr "సహాయ� �ర�య �ర�పబడ�ాన� ష�ల� న��డి బయ���రమ�మ�"
+
+#~ msgid "Exit shell on start action performed"
+#~ msgstr "ప�రార�భ� �ర�య �ర�పబడ�ాన� ష�ల� న��డి బయ���రమ�మ�"
+
+#~ msgid "Exit shell on upgrade or uninstall action performed"
+#~ msgstr "నవ��రణ ల�దా నిర�మ�లన �ర�య �ర�పబడ�ాన� ష�ల� న��డి బయ���రమ�మ�"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Indicates whether to close the shell when a help action is performed."
+#~ msgstr "సహాయ� �ర�య �ర���ాన� ష�ల� మ�యాల�మ� స��ి���మ�."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Indicates whether to close the shell when a start action is performed."
+#~ msgstr "ప�రార�భ� �ర�య �ర���ాన� ష�ల� మ�యాల�మ� స��ి���మ�."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Indicates whether to close the shell when an add or remove action is "
+#~ "performed."
+#~ msgstr "�త��యి ల�దా త�సివ�యి �ర�య �ర���ాన� ష�ల� మ�యాల�మ� స��ి���మ�."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Indicates whether to close the shell when an upgrade or uninstall action "
+#~ "is performed."
+#~ msgstr "నవ��రి��� ల�దా నిర�మ�లి��� �ర�య �ర���ాన� ష�ల� మ�యాల�మ� స��ి���మ�."
+
+#~ msgid "Task names and associated .desktop files"
+#~ msgstr "�ర�తవ�య� నామమ�ల� మరియ� స�భ�దిత .desktop దస�త�రమ�ల�"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The task name to be displayed in the control-center followed by a \";\" "
+#~ "separator then the filename of an associated .desktop file to launch for "
+#~ "that task."
+#~ msgstr ""
+#~ "\";\" విభ�ని త� నియ�త�రణ-��ద�ర� ల� �ర�తవ�య� నామమ� ప�రదర�శి��బడాలి �ప�ప�డ� స�భ�దిత .desktop "
+#~ "దస�త�ర� � �ర�తవ�య�న� ది������ ప�రదర�శి��బడాలి."
+
+#~ msgid ""
+#~ "[Change Theme;gtk-theme-selector.desktop,Set Preferred Applications;"
+#~ "default-applications.desktop,Add Printer;gnome-cups-manager.desktop]"
+#~ msgstr ""
+#~ "[థ�మ� న� మార���మ�;gtk-theme-selector.desktop,�భ�ష�� �న�వర�తన�లన� �మర���మ�; "
+#~ "default-applications.desktop,మ�ద�రణాయ�త�ర�న� �త��య�మ�;gnome-cups-manager."
+#~ "desktop]"
+
+#~ msgid ""
+#~ "if true, the control-center will close when a \"Common Task\" is "
+#~ "activated."
+#~ msgstr "ని�మ�త�, \"�మ�మడి �ర�తవ�య�\" ��రియాశ�ల� �వ�వ�ాన� నియ�త�రణ-���ద�ర� మ�యబడ�త��ది."
+
+#~ msgid "The GNOME configuration tool"
+#~ msgstr "GNOME ���త��రణ సాధన�"
+
+#~ msgid "_Postpone Break"
+#~ msgstr "విరామ�న� వాయిదావ�య�మ�(_P)"
+
+#~ msgid "Take a break!"
+#~ msgstr "విరామ� త�స���!"
+
+#~| msgid "/_Take a Break"
+#~ msgid "_Take a Break"
+#~ msgstr "విరామ� త�స��� (_T)"
+
+#~ msgid "Take a break now (next in %dm)"
+#~ msgstr "ప�రస�త�తాని�ి విశ�రా�తి త�స��� (తర�వాతది %dm ల�)"
+
+#~ msgid "%d minute until the next break"
+#~ msgid_plural "%d minutes until the next break"
+#~ msgstr[0] "%d నిమ�ష� తర�వాత విరామ�"
+#~ msgstr[1] "%d నిమ�ష� తర�వాత విరామ�"
+
+#~ msgid "Take a break now (next in less than one minute)"
+#~ msgstr "ప�రస�త�తాని�ి విశ�రా�తి త�స��� (తర�వాతది నిమిష�ల�ప�ల�)"
+
+#~ msgid "Less than one minute until the next break"
+#~ msgstr "తర�వాత విరామాని�ి �� నిమిష� �న�నా త����వ సమయ�"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Unable to bring up the typing break properties dialog with the following "
+#~ "error: %s"
+#~ msgstr "ప�ర���న�న ద�ష�త� పా�� ��పి��� విరామ ల��షణాల స�భాషణన� వ�లి�ి త�స��� రాల��స�యి�ది: %s"
+
+#~ msgid "Written by Richard Hult <richard imendio com>"
+#~ msgstr "రి�ర�డ� హల��� �� వ�రాయబడి�ది <richard imendio com>"
+
+#~ msgid "Eye candy added by Anders Carlsson"
+#~ msgstr "��డర�స� �ార�ల�సన� �� � ��యా�డ� �త ��యబడినది"
+
+#~ msgid "A computer break reminder."
+#~ msgstr "��ప�య��ర� విరామ� ���ాప�� ��య�నది."
+
+#~ msgid "translator-credits"
+#~ msgstr ""
+#~ "KrishnaBabu K <kkrothap redhat com> 2008.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Launchpad Contributions:\n"
+#~ " Arjuna Rao Chavala https://launchpad.net/~arjunaraoc-gmail";
+
+#~ msgid "Enable debugging code"
+#~ msgstr "డ�బ���ి��� స�హిత న� ��తన���యి"
+
+#~ msgid "Don't check whether the notification area exists"
+#~ msgstr "ప�ర��న ప�రద�శ� ��ద�మ� పరిశ�లి��వద�ద�"
+
+#~ msgid "Typing Monitor"
+#~ msgstr "��పి��� మాని�ర�"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The typing monitor uses the notification area to display information. You "
+#~ "don't seem to have a notification area on your panel. You can add it by "
+#~ "right-clicking on your panel and choosing 'Add to panel', selecting "
+#~ "'Notification area' and clicking 'Add'."
+#~ msgstr ""
+#~ "��పి��� దర�శిని తా��ద� ����� స�థలాన�ని సమా�ార� ప�రదర�శి������ �పయ��ిస�త��ది. మ� ప�యానల� ప� తా��ద� ����� "
+#~ "స�థల� �న�న��ల� ల�ద�. ����� ��డివ�ప�న� ప�యానల� ప� న����ి 'ప�యానల� �� �త ��య�' ������ని, 'తా��ద� "
+#~ "����� స�థల�' న� ��పి���సి '�త��య�' న�����డి."
+
+#~ msgid "If set to true, then OpenType fonts will be thumbnailed."
+#~ msgstr "నిà°?à°?à°?à±? à°?మరà±?à°?à°¿à°¤à±?, à°?à°ªà±?à°ªà±?à°¡à±? à°?à°ªà±?à°¨à±?â??à°?à±?à°ªà±? à°«à°¾à°?à°?à±?à°²à±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?యిలà±? à°?à°µà±?తాయి."
+
+#~ msgid "If set to true, then PCF fonts will be thumbnailed."
+#~ msgstr "నిà°?à°?à°?à±? à°?మరà±?à°?à°¿à°¤à±?, à°?à°ªà±?à°ªà±?à°¡à±? PCF à°«à°¾à°?à°?à±?à°²à±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?యిలà±? à°?à°µà±?తాయి."
+
+#~ msgid "If set to true, then TrueType fonts will be thumbnailed."
+#~ msgstr "నిà°?à°?à°?à±? à°?మరà±?à°?à°¿à°¤à±?, à°?à°ªà±?à°ªà±?à°¡à±? à°?à±?à°°à±?à°?à±?à°ªà±? à°«à°¾à°?à°?à±?à°²à±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?యిలà±? à°?à°µà±?తాయి."
+
+#~ msgid "If set to true, then Type1 fonts will be thumbnailed."
+#~ msgstr "నిà°?à°?à°?à±? à°?మరà±?à°?à°¿à°¤à±?, à°?à°ªà±?à°ªà±?à°¡à±? à°?à±?à°ªà±?1 à°«à°¾à°?à°?à±?à°²à±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?యిలà±? à°?à°µà±?తాయి."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Set this key to the command used to create thumbnails for OpenType fonts."
+#~ msgstr "à°?à°ªà±?à°¨à±?â??à°?à±?à°ªà±? à°«à°¾à°?à°?à±?à°² à°?à±?à°°à°?à±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?యిలà±?à°¸à±?à°¨à±? à°¸à±?à°·à±?à°?à°¿à°?à°?à±?à°?à°?à±? à°?పయà±?à°?à°¿à°?à°?à±? à°?à°¦à±?à°¶à°?à°?à±? à°? à°?à±?ని à°?మరà±?à°?à±?à°®à±?."
+
+#~ msgid "Set this key to the command used to create thumbnails for PCF fonts."
+#~ msgstr "PCF à°«à°¾à°?à°?à±?à°² à°?à±?à°°à°?à±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?యిలà±?à°¸à±?à°¨à±? à°¸à±?à°·à±?à°?à°¿à°?à°?à±?à°?à°?à±? à°?పయà±?à°?à°¿à°?à°?à±? à°?à°¦à±?à°¶à°?à°?à±? à°? à°?à±?ని à°?మరà±?à°?à±?à°®à±?."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Set this key to the command used to create thumbnails for TrueType fonts."
+#~ msgstr "à°?à±?à°°à±?à°?à±?à°ªà±? à°«à°¾à°?à°?à±?à°² à°?à±?à°°à°?à±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?యిలà±?à°¸à±?à°¨à±? à°¸à±?à°·à±?à°?à°¿à°?à°?à±?à°?à°?à±? à°?పయà±?à°?à°¿à°?à°?à±? à°?à°¦à±?à°¶à°?à°?à±? à°? à°?à±?ని à°?మరà±?à°?à±?à°®à±?."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Set this key to the command used to create thumbnails for Type1 fonts."
+#~ msgstr "à°?à±?à°ªà±? 1 à°«à°¾à°?à°?à±?à°² à°?à±?à°°à°?à±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?యిలà±?à°¸à±?à°¨à±? à°¸à±?à°·à±?à°?à°¿à°?à°?à±?à°?à°?à±? à°?పయà±?à°?à°¿à°?à°?à±? à°?à°¦à±?à°¶à°?à°?à±? à°? à°?à±?ని à°?మరà±?à°?à±?à°®à±?."
+
+#~ msgid "Thumbnail command for OpenType fonts"
+#~ msgstr "à°?à°ªà±?à°¨à±?â??à°?à±?à°ªà±? à°«à°¾à°?à°?à±?à°² à°?à±?à°°à°?à±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?à°²à±? à°?à°¦à±?à°¶à°?"
+
+#~ msgid "Thumbnail command for PCF fonts"
+#~ msgstr "PCF à°«à°¾à°?à°?à±?à°² à°?à±?à°°à°?à±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?à°²à±? à°?à°¦à±?à°¶à°?"
+
+#~ msgid "Thumbnail command for TrueType fonts"
+#~ msgstr "à°?à±?à°°à±?à°?à±?à°ªà±? à°«à°¾à°?à°?à±?à°² à°?à±?à°°à°?à±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?à°²à±? à°?à°¦à±?à°¶à°?"
+
+#~ msgid "Thumbnail command for Type1 fonts"
+#~ msgstr "à°?à±?à°ªà±?1 à°«à°¾à°?à°?à±?à°² à°?à±?à°°à°?à±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?à°²à±? à°?à°¦à±?à°¶à°?"
+
+#~ msgid "Whether to thumbnail OpenType fonts"
+#~ msgstr "à°?à°ªà±?à°¨à±?â??à°?à±?à°ªà±? à°«à°¾à°?à°?à±?లనà±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?à°²à±? à°?à±?యాలా"
+
+#~ msgid "Whether to thumbnail PCF fonts"
+#~ msgstr "PCF à°«à°¾à°?à°?à±?లనà±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?à°²à±? à°?à±?యాలా"
+
+#~ msgid "Whether to thumbnail TrueType fonts"
+#~ msgstr "à°?à±?à°°à±?à°?à±?à°ªà±? à°«à°¾à°?à°?à±?లనà±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?à°²à±? à°?à±?యాలా"
+
+#~ msgid "Whether to thumbnail Type1 fonts"
+#~ msgstr "à°?à±?à°ªà±?1 à°«à°¾à°?à°?à±?లనà±? à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?à°²à±? à°?à±?యాలా"
+
+#~ msgid "Name:"
+#~ msgstr "నామమ�:"
+
+#~ msgid "Style:"
+#~ msgstr "శ�లి:"
+
+#~ msgid "Type:"
+#~ msgstr "à°°à°?à°?:"
+
+#~ msgid "Size:"
+#~ msgstr "పరిమాణమ�:"
+
+#~ msgid "Copyright:"
+#~ msgstr "�ాప�ర���:"
+
+#~ msgid "Description:"
+#~ msgstr "వివరణ:"
+
+#~| msgid "Install"
+#~ msgid "Installed"
+#~ msgstr "స�స�థాపి��ిన"
+
+#~| msgid "Install"
+#~ msgid "Install Failed"
+#~ msgstr "స�స�థాపన విఫలమ��ది"
+
+#~ msgid "usage: %s fontfile\n"
+#~ msgstr "వినిమయ�: %s ���షరశ�లిదస�త�ర�\n"
+
+#~| msgid "Install"
+#~ msgid "I_nstall Font"
+#~ msgstr "ఫా��� స�స�థాపి��� (_n)"
+
+#~ msgid "Font Viewer"
+#~ msgstr "ఫా��� వ���షణి"
+
+#~ msgid "Preview fonts"
+#~ msgstr "ఫా���ల�న� �పదర�శన���య�మ�"
+
+#~ msgid "Text to thumbnail (default: Aa)"
+#~ msgstr "à°¥à°?à°¬à±?â??à°¨à±?à°²à±? à°?à±? పాఠà±?యమà±? (à°?à°ªà±?à°°à°®à±?à°¯à°?:Aa)"
+
+#~ msgid "TEXT"
+#~ msgstr "పాఠ�యమ�"
+
+#~ msgid "Font size (default: 64)"
+#~ msgstr "ఫా��� పరిమాణ� (�ప�రమ�య�: 64)"
+
+#~ msgid "SIZE"
+#~ msgstr "పరిమాణ�"
+
+#~ msgid "FONT-FILE OUTPUT-FILE"
+#~ msgstr "FONT-FILE OUTPUT-FILE"
+
+#~ msgid "Your filter \"%s\" does not match any items."
+#~ msgstr "మ� వడప�త \"%s\" � ��శమ�లన� ప�లిల�ద�."
+
+#~ msgid "No matches found."
+#~ msgstr "� ప�లి�ల� �న���నల�ద�."
+
+#~| msgid "<b>Start %s</b>"
+#~ msgid "Start %s"
+#~ msgstr "%s ప�రార�భి���"
+
+#~ msgid "Help"
+#~ msgstr "సహాయ�"
+
+#~ msgid "Upgrade"
+#~ msgstr "మ�ర���దల"
+
+#~ msgid "Uninstall"
+#~ msgstr "నిర�మ�లి���"
+
+#~ msgid "Remove from Favorites"
+#~ msgstr "�ష��ా�శమ�ల న��డి త�సివ�య�మ�"
+
+#~ msgid "Add to Favorites"
+#~ msgstr "�ష���శమ�ల�� �త��య�మ�"
+
+#~ msgid "Remove from Startup Programs"
+#~ msgstr "ప�రార�భ ప�ర���రామ�స� న��డి త�సివ�య�మ�"
+
+#~ msgid "Add to Startup Programs"
+#~ msgstr "ప�రార�భ ప�ర���రామ�స� �� �త��య�మ�"
+
+#~ msgid "New Spreadsheet"
+#~ msgstr "à°?à±?à°¤à±?à°¤ à°¸à±?à°ªà±?à°°à±?à°¡à±?â??à°·à±?à°?à±?"
+
+#~ msgid "New Document"
+#~ msgstr "��త�త పత�రమ�"
+
+#~ msgctxt "Home folder"
+#~ msgid "Home"
+#~ msgstr "నివాస స��య�"
+
+#~| msgid "New Document"
+#~ msgid "Documents"
+#~ msgstr "పత�రమ�ల�"
+
+#~ msgid "File System"
+#~ msgstr "దస�త�ర వ�యవస�థ"
+
+#~ msgid "Network Servers"
+#~ msgstr "స�వి� �ల�లి�ల�"
+
+#~ msgid "<b>Open</b>"
+#~ msgstr "<b>త�ర�వ�</b>"
+
+#~ msgid "Rename..."
+#~ msgstr "ప�న�నామ�రణ�..."
+
+#~ msgid "Send To..."
+#~ msgstr "�� ప�ప�మ�..."
+
+#~ msgid "Move to Trash"
+#~ msgstr "��త�త���డి�ి �ద�ప�మ�"
+
+#~ msgid "Delete"
+#~ msgstr "త�ల�ి���"
+
+#~ msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
+#~ msgstr "మ�ర� \"%s\" ని శాశ�వత��ా త�ల�ి���దామని �న������న�నారా?"
+
+#~ msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
+#~ msgstr "మ�ర� �� ��శమ� న� త�ల�ి��ిన��, �ది శాశ�వత��ా ప�త��ది."
+
+#~| msgid "<b>Open with \"%s\"</b>"
+#~ msgid "Open with \"%s\""
+#~ msgstr "\"%s\" త� త�ర�వ�మ�"
+
+#~ msgid "Open with Default Application"
+#~ msgstr "�ప�రమ�య �న�వర�తన�త� త�ర�వ�మ�"
+
+#~ msgid "Open in File Manager"
+#~ msgstr "దస�త�ర నిర�వాహ�ిన�ద� త�ర�వ�మ�"
+
+#~ msgid "Remove from recent menu"
+#~ msgstr "���వలి మ�న�ల�న��డి త�ల�ి���"
+
+#~ msgid "Purge all the recent items"
+#~ msgstr "�న�ని ���వలి ��శాలన� త�ల�ి���"
+
+#~ msgid "?"
+#~ msgstr "?"
+
+#~ msgid "%l:%M %p"
+#~ msgstr "%l:%M %p"
+
+#~ msgid "Today %l:%M %p"
+#~ msgstr "à°?à°°à±?à°?à±? %l:%M %p"
+
+#~ msgid "Yesterday %l:%M %p"
+#~ msgstr "నిన�న %l:%M %p"
+
+#~ msgid "%a %l:%M %p"
+#~ msgstr "%a %l:%M %p"
+
+#~ msgid "%b %d %l:%M %p"
+#~ msgstr "%b %d %l:%M %p"
+
+#~ msgid "%b %d %Y"
+#~ msgstr "%b %d %Y"
+
+#~ msgid "Find Now"
+#~ msgstr "�ప�ప�డ� �న���న�మ�"
+
+#~ msgid "<b>Open %s</b>"
+#~ msgstr "<b>%s త�ర�వ�మ�</b>"
+
+#~ msgid "Remove from System Items"
+#~ msgstr "సిస��మ� ��శమ�లన��డి త�ల�ి���మ�"
+
+#~ msgid "Zip/_Postal code:"
+#~ msgstr "�ిప�/తపాలా స���య(_P):"
+
+#~ msgid "_Jabber:"
+#~ msgstr "�ాబ�బర�(_J):"
+
+#~ msgid "_Zip/Postal code:"
+#~ msgstr "�ిప�/తపాలా స���య(_Z):"
+
+#~ msgid "_Groupwise:"
+#~ msgstr "సమ�హతరహా(_G):"
+
+#~ msgid "Place your left thumb on %s"
+#~ msgstr "మ� �డమ బ�ర��నవ�ల�న� %sప� వ����మ�"
+
+#~ msgid "Swipe your left thumb on %s"
+#~ msgstr "మ�ర� �డమ బ�ర��న�వ�ల�న� %sప� లా��మ�"
+
+#~ msgid "Place your left index finger on %s"
+#~ msgstr "మ� �డమ ��ప�డ�వ�ల�న� %sప� వ����మ�"
+
+#~ msgid "Swipe your left index finger on %s"
+#~ msgstr "మ� �డమ ��ప�డ�వ�ల�న� %sప� లా��మ�"
+
+#~ msgid "Place your left middle finger on %s"
+#~ msgstr "మ� �డమ మద�యవ�ల�న� %sప� వ����మ�"
+
+#~ msgid "Swipe your left middle finger on %s"
+#~ msgstr "మ� �డమ మద�యవ�ల�న� %sప� లా��మ�"
+
+#~ msgid "Place your left ring finger on %s"
+#~ msgstr "మ� �డమ ���రప�వ�ల�న� %sప� వ����మ�"
+
+#~ msgid "Swipe your left ring finger on %s"
+#~ msgstr "మ� �డమ ���రప�వ�ల�న� %sప� లా��మ�"
+
+#~ msgid "Place your left little finger on %s"
+#~ msgstr "మ� �డమ �ి�ి��నవ�ల�న� %sప� వ����మ�"
+
+#~ msgid "Swipe your left little finger on %s"
+#~ msgstr "మ� �డమ �ి�ి��నవ�ల�న� %sప� లా��మ�"
+
+#~ msgid "Place your right thumb on %s"
+#~ msgstr "మ� ��డి బ�ర��నవ�ల�న� %sప� వ����మ�"
+
+#~ msgid "Swipe your right thumb on %s"
+#~ msgstr "మ� ��డి బ�ర��నవ�ల�న� %sప� లా��మ�"
+
+#~ msgid "Place your right index finger on %s"
+#~ msgstr "మ� ��డి ��ప�డ�వ�ల�న� %sప� వ����మ�"
+
+#~ msgid "Swipe your right index finger on %s"
+#~ msgstr "మ� ��డి ��ప�డ�వ�ల�న� %sప� లా��మ�"
+
+#~ msgid "Place your right middle finger on %s"
+#~ msgstr "మ� ��డి మద�యవ�ల�న� %sప� వ����మ�"
+
+#~ msgid "Swipe your right middle finger on %s"
+#~ msgstr "మ� ��డి మధ�యవ�ల�న� %sప� లా��మ�"
+
+#~ msgid "Place your right ring finger on %s"
+#~ msgstr "మ� ��డి ���రప�వ�ల�న� %sప� వ����మ�"
+
+#~ msgid "Swipe your right ring finger on %s"
+#~ msgstr "మ� ��డి ���రప�వ�ల�న� %sప� లా��మ�"
+
+#~ msgid "Place your right little finger on %s"
+#~ msgstr "మ� ��డి �ి�ి��నవ�ల�న� %sప� వ����మ�"
+
+#~ msgid "Swipe your right little finger on %s"
+#~ msgstr "మ� ��డి �ి�ి��నవ�ల�న� %sప� లా��మ�"
+
+#~ msgid "Place your finger on the reader again"
+#~ msgstr "మ� వ�ల�న� �ద�వ�దాని(ర�డర�)ప� మరలా వ����మ�"
+
+#~ msgid "Swipe your finger again"
+#~ msgstr "మ� వ�ల�న� మరలా లా��మ�"
+
+#~ msgid "Swipe was too short, try again"
+#~ msgstr "త����వ�ా లా�ినార�, మరలా ప�రయత�ని���డి"
+
+#~ msgid "Your finger was not centered, try swiping your finger again"
+#~ msgstr "మ� వ�ల� మద�యన ల�ద�, మ� వ�ల�న� మరలాలా�ి ప�రయత�ని���మ�"
 
+#~ msgid "Remove your finger, and try swiping your finger again"
+#~ msgstr "మ� వ�ల�న� తిసి, మరలా లా�ి ప�రయత�ని���మ�"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]