[gucharmap/gnome-2-32] Updated Japanese translation.commit 2c73ff7c043db67dbf8817a084667103ca5069e8
Author: Takayuki KUSANO <AE5T-KSN asahi-net or jp>
Date:   Sun Oct 17 14:48:41 2010 +0900

    Updated Japanese translation.
    
    Backported from master branch and modifed for Unicode 5.2.

 po/ja.po |  269 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 files changed, 155 insertions(+), 114 deletions(-)
---
diff --git a/po/ja.po b/po/ja.po
index e5e9e20..03171e2 100644
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -11,13 +11,14 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gucharmap master\n"
+"Project-Id-Version: gucharmap gnome-2-32\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gucharmap&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-09-16 21:50+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-09-09 00:37+0900\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-13 12:52+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-17 02:44+0900\n"
 "Last-Translator: Takayuki KUSANO <AE5T-KSN asahi-net or jp>\n"
 "Language-Team: Japanese <gnome-translation gnome gr jp>\n"
+"Language: ja\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -494,45 +495,46 @@ msgstr "FONT"
 
 # F.Y.I
 # http://ja.wikipedia.org/wiki/Unicode
+# JIS X 0221:2007 ��
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:14
 msgid "Basic Latin"
 msgstr "å?ºæ?¬ã?©ã??ã?³æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:15
 msgid "Latin-1 Supplement"
-msgstr "ã?©ã??ã?³æ??å­?-1 è£?足"
+msgstr "ã?©ã??ã?³1è£?å?©"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:16
 msgid "Latin Extended-A"
-msgstr "ã?©ã??ã?³æ??å­?æ?¡å¼µ-A"
+msgstr "ã?©ã??ã?³æ??å­?æ?¡å¼µ A"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:17
 msgid "Latin Extended-B"
-msgstr "ã?©ã??ã?³æ??å­?æ?¡å¼µ-B"
+msgstr "ã?©ã??ã?³æ??å­?æ?¡å¼µ B"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:18
 msgid "IPA Extensions"
-msgstr "IPA æ?¡å¼µæ??å­?"
+msgstr "IPA æ?¡å¼µ"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:19
 msgid "Spacing Modifier Letters"
-msgstr "空ç?½å¤?æ?´æ??å­?"
+msgstr "å??é?²ã??ä¼´ã??修飾æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:20
 msgid "Combining Diacritical Marks"
-msgstr "å?ºå?¥ç?ºé?³ç¬¦ã?®çµ?ã?¿å??ã??ã??"
+msgstr "ã??ã?¤ã?¢ã?¯ã?ªã??ã?£ã?«ã?«ã??ã?¼ã?¯"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:21
 msgid "Greek and Coptic"
-msgstr "ã?®ã?ªã?·ã?¢æ??å­?ã?»ã?³ã??ã??æ??å­?"
+msgstr "ã?®ã?ªã?·ã?¢æ??å­?å??ã?³ã?³ã??ã??æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:22 ../gucharmap/unicode-scripts.h:34
 msgid "Cyrillic"
-msgstr "ã?­ã?ªã?«æ??å­?"
+msgstr "ã?­ã?ªã?¼ã?«æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:23
 msgid "Cyrillic Supplement"
-msgstr "ã?­ã?ªã?«æ??å­? 追å? "
+msgstr "ã?­ã?ªã?¼ã?«æ??å­?è£?å?©"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:24 ../gucharmap/unicode-scripts.h:17
 msgid "Armenian"
@@ -552,7 +554,7 @@ msgstr "ã?·ã?ªã?¢æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:28
 msgid "Arabic Supplement"
-msgstr "ã?¢ã?©ã??ã?¢æ??å­? 追å? "
+msgstr "ã?¢ã?©ã??ã?¢æ??å­?è£?å?©"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:29 ../gucharmap/unicode-scripts.h:101
 msgid "Thaana"
@@ -568,7 +570,7 @@ msgstr "ã?µã??ã?ªã?¢æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:32 ../gucharmap/unicode-scripts.h:36
 msgid "Devanagari"
-msgstr "ã??ã?¼ã?´ã?¡ã??ã?¼ã?¬ã?ªã?¼æ??å­?"
+msgstr "ã??ã?¼ã?´ã?¡ã?¼ã??ã?¼ã?¬ã?ªã?¼æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:33 ../gucharmap/unicode-scripts.h:21
 msgid "Bengali"
@@ -580,11 +582,11 @@ msgstr "ã?°ã?«ã? ã?­ã?¼æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:35 ../gucharmap/unicode-scripts.h:43
 msgid "Gujarati"
-msgstr "ã?°ã?¸ã?£ã?©ã??æ??å­?"
+msgstr "ã?°ã?¸ã?£ã?©ã?¼ã??æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:36 ../gucharmap/unicode-scripts.h:81
 msgid "Oriya"
-msgstr "ã?ªã?ªã?¤æ??å­?"
+msgstr "ã?ªã?ªã?¤ã?¼æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:37 ../gucharmap/unicode-scripts.h:99
 msgid "Tamil"
@@ -600,7 +602,7 @@ msgstr "ã?«ã?³ã??ã??æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:40 ../gucharmap/unicode-scripts.h:69
 msgid "Malayalam"
-msgstr "ã??ã?©ã?¤ã?©ã? æ??å­?"
+msgstr "ã??ã?©ã?¤ã?¼ã?©ã? æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:41 ../gucharmap/unicode-scripts.h:90
 msgid "Sinhala"
@@ -612,7 +614,7 @@ msgstr "ã?¿ã?¤æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:43 ../gucharmap/unicode-scripts.h:61
 msgid "Lao"
-msgstr "ã?©ã?ªæ??å­?"
+msgstr "ã?©ã?ªã?¹æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:44 ../gucharmap/unicode-scripts.h:103
 msgid "Tibetan"
@@ -636,7 +638,7 @@ msgstr "ã?¨ã??ã?ªã??ã?¢æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:49
 msgid "Ethiopic Supplement"
-msgstr "ã?¨ã??ã?ªã??ã?¢æ??å­? 追å? "
+msgstr "ã?¨ã??ã?ªã??ã?¢æ??å­?è£?å?©"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:50 ../gucharmap/unicode-scripts.h:29
 msgid "Cherokee"
@@ -644,7 +646,7 @@ msgstr "ã??ã?§ã?­ã?­ã?¼æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:51
 msgid "Unified Canadian Aboriginal Syllabics"
-msgstr "çµ±å??ã?«ã??ã??å??ä½?æ°?æ??é?³ç¯?æ??å­?"
+msgstr "çµ±å??ã?«ã??ã??å??ä½?æ°?é?³ç¯?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:52 ../gucharmap/unicode-scripts.h:75
 msgid "Ogham"
@@ -660,15 +662,15 @@ msgstr "ã?¿ã?¬ã?­ã?°æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:55 ../gucharmap/unicode-scripts.h:47
 msgid "Hanunoo"
-msgstr "ã??ã??ã??æ??å­?"
+msgstr "ã??ã??ã??ã?ªæ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:56 ../gucharmap/unicode-scripts.h:25
 msgid "Buhid"
-msgstr "ã??ã?¼ã??ã??ã??æ??å­?"
+msgstr "ã??ã??ã??ã??æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:57 ../gucharmap/unicode-scripts.h:95
 msgid "Tagbanwa"
-msgstr "ã?¿ã?°ã??ã?³ã?¯æ??å­?"
+msgstr "ã?¿ã?°ã??ã??ã?¯æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:58 ../gucharmap/unicode-scripts.h:60
 msgid "Khmer"
@@ -688,23 +690,23 @@ msgstr "ã?ªã?³ã??æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:62 ../gucharmap/unicode-scripts.h:96
 msgid "Tai Le"
-msgstr "ã?¿ã?¤ã?»ã?«æ??å­?"
+msgstr "ã?¿ã?¤ã?»ã?­æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:63 ../gucharmap/unicode-scripts.h:74
 msgid "New Tai Lue"
-msgstr "æ?°ã?¿ã?¤ã?»ã?«ã?¼æ??å­?"
+msgstr "æ?°ã?¿ã?¤ã?»ã?­æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:64
 msgid "Khmer Symbols"
-msgstr "ã?¯ã?¡ã?¼ã?«æ??å­? è¨?å?·"
+msgstr "ã?¯ã?¡ã?¼ã?«æ??å­?ç?¨è¨?å?·"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:65 ../gucharmap/unicode-scripts.h:24
 msgid "Buginese"
-msgstr "ã??ã?®æ??å­?"
+msgstr "ã??ã?®ã?¹æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:66 ../gucharmap/unicode-scripts.h:97
 msgid "Tai Tham"
-msgstr "ã?¿ã?¤ã?»ã?©ã?¼ã?³ã??ã?¼æ??å­?"
+msgstr "ã?©ã?¼ã?³ã??ã?¼æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:67 ../gucharmap/unicode-scripts.h:19
 msgid "Balinese"
@@ -720,7 +722,7 @@ msgstr "ã?¬ã??ã??ã?£æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:70 ../gucharmap/unicode-scripts.h:76
 msgid "Ol Chiki"
-msgstr "ã?µã?³ã?¿ã?¼ã?ªã?¼æ??å­?"
+msgstr "ã?ªã?«ã??ã?­æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:71
 msgid "Vedic Extensions"
@@ -728,15 +730,15 @@ msgstr "ã?´ã?§ã?¼ã??æ??å­?æ?¡å¼µ"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:72
 msgid "Phonetic Extensions"
-msgstr "表é?³æ??å­?æ?¡å¼µ"
+msgstr "�声���張"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:73
 msgid "Phonetic Extensions Supplement"
-msgstr "表é?³æ??å­?æ?¡å¼µ 追å? "
+msgstr "�声���張��"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:74
 msgid "Combining Diacritical Marks Supplement"
-msgstr "�������符 追�"
+msgstr "ã??ã?¤ã?¢ã?¯ã?ªã??ã?£ã?«ã?«ã??ã?¼ã?¯è£?å?©"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:75
 msgid "Latin Extended Additional"
@@ -748,11 +750,11 @@ msgstr "ã?®ã?ªã?·ã?¢æ??å­?æ?¡å¼µ"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:77
 msgid "General Punctuation"
-msgstr "ä¸?è?¬ç??ã?ªå?¥èª­ç?¹"
+msgstr "���読�"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:78
 msgid "Superscripts and Subscripts"
-msgstr "ä¸?ä»?ã??æ??å­?ã?»ä¸?ä»?ã??æ??å­?"
+msgstr "ä¸?ä»?ã??ã?»ä¸?ä»?ã??"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:79
 msgid "Currency Symbols"
@@ -760,15 +762,15 @@ msgstr "é??貨è¨?å?·"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:80
 msgid "Combining Diacritical Marks for Symbols"
-msgstr "è¨?å?·ç?¨å?ºå?¥ç?ºé?³ç¬¦ã?®çµ?ã?¿å??ã??ã??"
+msgstr "è¨?å?·ç?¨ã??ã?¤ã?¢ã?¯ã?ªã??ã?£ã?«ã?«ã??ã?¼ã?¯"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:81
 msgid "Letterlike Symbols"
-msgstr "����"
+msgstr "æ??å­?æ§?è¨?å?·"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:82
 msgid "Number Forms"
-msgstr "æ?°å­?å­?å½¢"
+msgstr "æ?°å­?ã?«æº?ã??ã??ã??ã?®"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:83
 msgid "Arrows"
@@ -776,7 +778,7 @@ msgstr "��"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:84
 msgid "Mathematical Operators"
-msgstr "�学���"
+msgstr "�学��"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:85
 msgid "Miscellaneous Technical"
@@ -784,11 +786,11 @@ msgstr "ã??ã?®ä»?ã?®æ??è¡?ç?¨è¨?å?·"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:86
 msgid "Control Pictures"
-msgstr "�御��"
+msgstr "�御�����"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:87
 msgid "Optical Character Recognition"
-msgstr "å??å­¦å¼?æ??å­?èª?è­?è¨?å?·"
+msgstr "å??å­¦ç??æ??å­?èª?è­?ã??OCR"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:88
 msgid "Enclosed Alphanumerics"
@@ -812,43 +814,43 @@ msgstr "ã??ã?®ä»?ã?®è¨?å?·"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:93
 msgid "Dingbats"
-msgstr "çµµæ??å­?"
+msgstr "�飾��"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:94
 msgid "Miscellaneous Mathematical Symbols-A"
-msgstr "ã??ã?®ä»?ã?®æ?°å­¦è¨?å?·-A"
+msgstr "ã??ã?®ä»?ã?®æ?°å­¦è¨?å?· A"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:95
 msgid "Supplemental Arrows-A"
-msgstr "���足-A"
+msgstr "���� A"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:96
 msgid "Braille Patterns"
-msgstr "ã??ã?©ã?¤ã?¦ç?¹å­?å?³å½¢"
+msgstr "ã??ã?©ã?¤ã?¦ç?¹å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:97
 msgid "Supplemental Arrows-B"
-msgstr "���足-B"
+msgstr "���� B"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:98
 msgid "Miscellaneous Mathematical Symbols-B"
-msgstr "ã??ã?®ä»?ã?®æ?°å­¦è¨?å?·-B"
+msgstr "ã??ã?®ä»?ã?®æ?°å­¦è¨?å?· B"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:99
 msgid "Supplemental Mathematical Operators"
-msgstr "�学����足"
+msgstr "���学��"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:100
 msgid "Miscellaneous Symbols and Arrows"
-msgstr "ã??ã?®ä»?ã?®è¨?å?·ã?»ç?¢å?°"
+msgstr "ã??ã?®ä»?ã?®è¨?å?·å??ã?³ç?¢å?°"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:101 ../gucharmap/unicode-scripts.h:40
 msgid "Glagolitic"
-msgstr "ã?°ã?©ã?´ã?¼ã?«æ??å­?"
+msgstr "ã?°ã?©ã?´ã?«æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:102
 msgid "Latin Extended-C"
-msgstr "ã?©ã??ã?³æ??å­?æ?¡å¼µ-C"
+msgstr "ã?©ã??ã?³æ??å­?æ?¡å¼µ C"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:103 ../gucharmap/unicode-scripts.h:31
 msgid "Coptic"
@@ -856,7 +858,7 @@ msgstr "ã?³ã??ã??æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:104
 msgid "Georgian Supplement"
-msgstr "ã?°ã?«ã?¸ã?¢æ??å­? 追å? "
+msgstr "ã?°ã?«ã?¸ã?¢æ??å­?è£?å?©"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:105 ../gucharmap/unicode-scripts.h:104
 msgid "Tifinagh"
@@ -868,39 +870,39 @@ msgstr "ã?¨ã??ã?ªã??ã?¢æ??å­?æ?¡å¼µ"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:107
 msgid "Cyrillic Extended-A"
-msgstr "ã?­ã?ªã?«æ??å­?æ?¡å¼µ-A"
+msgstr "ã?­ã?ªã?¼ã?«æ??å­?æ?¡å¼µ A"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:108
 msgid "Supplemental Punctuation"
-msgstr "追��読�"
+msgstr "���読�"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:109
 msgid "CJK Radicals Supplement"
-msgstr "CJK ���足"
+msgstr "CJK ����"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:110
 msgid "Kangxi Radicals"
-msgstr "康ç??é?¨é¦?"
+msgstr "康ç??é?¨é¦?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:111
 msgid "Ideographic Description Characters"
-msgstr "表æ??è¨?è¿°æ??å­?"
+msgstr "æ¼¢å­?æ§?æ??è¨?è¿°æ??å­?ã??IDC"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:112
 msgid "CJK Symbols and Punctuation"
-msgstr "CJK ����読�"
+msgstr "CJK ã?®è¨?å?·å??ã?³å?¥èª­ç?¹"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:113 ../gucharmap/unicode-scripts.h:49
 msgid "Hiragana"
-msgstr "ã?²ã??ã??ã?ª"
+msgstr "平仮å??"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:114 ../gucharmap/unicode-scripts.h:57
 msgid "Katakana"
-msgstr "ã?«ã?¿ã?«ã??"
+msgstr "ç??ä»®å??"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:115 ../gucharmap/unicode-scripts.h:22
 msgid "Bopomofo"
-msgstr "中���"
+msgstr "注���"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:116
 msgid "Hangul Compatibility Jamo"
@@ -908,19 +910,19 @@ msgstr "ã??ã?³ã?°ã?«äº?æ??å­?æ¯?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:117
 msgid "Kanbun"
-msgstr "æ¼¢æ??"
+msgstr "æ¼¢æ??ç?¨è¨?å?·"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:118
 msgid "Bopomofo Extended"
-msgstr "中����張"
+msgstr "注����張"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:119
 msgid "CJK Strokes"
-msgstr "CJK å­?ç?»"
+msgstr "CJK ���"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:120
 msgid "Katakana Phonetic Extensions"
-msgstr "ã?«ã?¿ã?«ã??表é?³æ?¡å¼µ"
+msgstr "ç??ä»®å??æ?¡å¼µ"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:121
 msgid "Enclosed CJK Letters and Months"
@@ -928,23 +930,23 @@ msgstr "å?²ã?¿ CJK æ??å­?ã?»æ??"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:122
 msgid "CJK Compatibility"
-msgstr "CJK äº?æ??æ??å­?"
+msgstr "CJK äº?æ??ç?¨æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:123
 msgid "CJK Unified Ideographs Extension A"
-msgstr "CJK 表æ??æ??å­?æ?¡å¼µ A"
+msgstr "CJK çµ±å??æ¼¢å­?æ?¡å¼µ A"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:124
 msgid "Yijing Hexagram Symbols"
-msgstr "æ??çµ?å?«å?¦è¨?å?·"
+msgstr "æ??çµ?è¨?å?·"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:125
 msgid "CJK Unified Ideographs"
-msgstr "CJK çµ±ä¸?表æ??æ??å­?"
+msgstr "CJK çµ±å??æ¼¢å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:126
 msgid "Yi Syllables"
-msgstr "ã?¤é?³ç¯?æ??å­?"
+msgstr "ã?¤æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:127
 msgid "Yi Radicals"
@@ -960,7 +962,7 @@ msgstr "ã?´ã?¡ã?¤æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:130
 msgid "Cyrillic Extended-B"
-msgstr "ã?­ã?ªã?«æ??å­?æ?¡å¼µ-B"
+msgstr "ã?­ã?ªã?¼ã?«æ??å­?æ?¡å¼µ B"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:131 ../gucharmap/unicode-scripts.h:20
 msgid "Bamum"
@@ -968,19 +970,19 @@ msgstr "ã??ã? ã?³æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:132
 msgid "Modifier Tone Letters"
-msgstr "声調��"
+msgstr "声調修飾æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:133
 msgid "Latin Extended-D"
-msgstr "ã?©ã??ã?³æ??å­?æ?¡å¼µ-D"
+msgstr "ã?©ã??ã?³æ??å­?æ?¡å¼µ D"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:134 ../gucharmap/unicode-scripts.h:92
 msgid "Syloti Nagri"
-msgstr "ã?·ã?­ã??ã?£ã?»ã??ã?°ã?ªæ??å­?"
+msgstr "ã?·ã?­ã??ã?£ã??ã?°ã?ªæ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:135
 msgid "Common Indic Number Forms"
-msgstr "å?±é??ã?¤ã?³ã??æ?°å­?å½¢"
+msgstr "å?±é??ã?¤ã?³ã??æ?°å­?ã?«æº?ã??ã??ã??ã?®"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:136
 msgid "Phags-pa"
@@ -992,7 +994,7 @@ msgstr "ã?µã?¦ã?©ã?¼ã?·ã?¥ã??ã?©æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:138
 msgid "Devanagari Extended"
-msgstr "ã??ã?¼ã?´ã?¡ã??ã?¼ã?¬ã?ªã?¼æ??å­?æ?¡å¼µ"
+msgstr "ã??ã?¼ã?´ã?¡ã?¼ã??ã?¼ã?¬ã?ªã?¼æ??å­?æ?¡å¼µ"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:139 ../gucharmap/unicode-scripts.h:58
 msgid "Kayah Li"
@@ -1004,7 +1006,7 @@ msgstr "ã?«ã?¸ã?£ã?³æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:141
 msgid "Hangul Jamo Extended-A"
-msgstr "ã??ã?³ã?°ã?«å­?æ¯?æ?¡å¼µ-A"
+msgstr "ã??ã?³ã?°ã?«å­?æ¯?æ?¡å¼µ A"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:142 ../gucharmap/unicode-scripts.h:54
 msgid "Javanese"
@@ -1016,7 +1018,7 @@ msgstr "ã??ã?£ã? æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:144
 msgid "Myanmar Extended-A"
-msgstr "ã??ã?£ã?³ã??ã?¼æ??å­?æ?¡å¼µ-A"
+msgstr "ã??ã?£ã?³ã??ã?¼æ??å­?æ?¡å¼µ A"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:145 ../gucharmap/unicode-scripts.h:98
 msgid "Tai Viet"
@@ -1032,19 +1034,19 @@ msgstr "ã??ã?³ã?°ã?«é?³ç¯?æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:148
 msgid "Hangul Jamo Extended-B"
-msgstr "ã??ã?³ã?°ã?«å­?æ¯?æ?¡å¼µ-B"
+msgstr "ã??ã?³ã?°ã?«å­?æ¯?æ?¡å¼µ B"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:149
 msgid "High Surrogates"
-msgstr "ä¸?ä½?ã?µã?­ã?²ã?¼ã??"
+msgstr "��代�符��置"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:150
 msgid "High Private Use Surrogates"
-msgstr "ä¸?ä½?ç§?ç?¨ã?µã?­ã?²ã?¼ã??"
+msgstr "����代�符��置"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:151
 msgid "Low Surrogates"
-msgstr "ä¸?ä½?ã?µã?­ã?²ã?¼ã??"
+msgstr "��代�符��置"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:152
 msgid "Private Use Area"
@@ -1052,47 +1054,47 @@ msgstr "ç§?ç?¨é ?å??"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:153
 msgid "CJK Compatibility Ideographs"
-msgstr "CJK äº?æ??表æ??æ??å­?"
+msgstr "CJK äº?æ??æ¼¢å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:154
 msgid "Alphabetic Presentation Forms"
-msgstr "ã?¢ã?«ã??ã?¡ã??ã??ã??表è¨?å­?å½¢"
+msgstr "ã?¢ã?«ã??ã?¡ã??ã??ã??表示形"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:155
 msgid "Arabic Presentation Forms-A"
-msgstr "ã?¢ã?©ã??ã?¢æ??å­?表æ??å­?å½¢-A"
+msgstr "ã?¢ã?©ã??ã?¢è¡¨ç¤ºå½¢ A"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:156
 msgid "Variation Selectors"
-msgstr "ã??ã?ªã?¨ã?¼ã?·ã?§ã?³ã?»ã?»ã?¬ã?¯ã?¿"
+msgstr "å­?å½¢é?¸æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:157
 msgid "Vertical Forms"
-msgstr "縦���読�"
+msgstr "縦æ?¸ã??å½¢"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:158
 msgid "Combining Half Marks"
-msgstr "å??ã??ã?¼ã?¯ã?®çµ?ã?¿å??ã??ã??"
+msgstr "å??è¨?å?·"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:159
 msgid "CJK Compatibility Forms"
-msgstr "CJK äº?æ??å­?å½¢"
+msgstr "CJK äº?æ??å½¢"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:160
 msgid "Small Form Variants"
-msgstr "å°?ã??ã??å­?å½¢ã?®å¤?ä½?"
+msgstr "å°?å­?å½¢"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:161
 msgid "Arabic Presentation Forms-B"
-msgstr "ã?¢ã?©ã??ã?¢æ??å­?表æ??å­?å½¢-B"
+msgstr "ã?¢ã?©ã??ã?¢è¡¨ç¤ºå½¢ B"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:162
 msgid "Halfwidth and Fullwidth Forms"
-msgstr "å??è§?ã?»å?¨è§?å­?å½¢"
+msgstr "å??è§?ã?»å?¨è§?å½¢"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:163
 msgid "Specials"
-msgstr "����"
+msgstr "ç?¹æ®?ç?¨é??æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:164
 msgid "Linear B Syllabary"
@@ -1104,7 +1106,7 @@ msgstr "ç·?æ??å­? B 表æ??æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:166
 msgid "Aegean Numbers"
-msgstr "ã?¨ã?¼ã?²æµ·æ??æ??æ?°å­?"
+msgstr "�����"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:167
 msgid "Ancient Greek Numbers"
@@ -1128,7 +1130,7 @@ msgstr "ã?«ã?ªã?¢æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:172 ../gucharmap/unicode-scripts.h:77
 msgid "Old Italic"
-msgstr "ã?ªã?¼ã?«ã??ã?»ã?¤ã?¿ã?ªã??ã?¯"
+msgstr "å?¤ä»£ã?¤ã?¿ã?ªã?¢æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:173 ../gucharmap/unicode-scripts.h:41
 msgid "Gothic"
@@ -1140,19 +1142,19 @@ msgstr "ã?¦ã?¬ã?ªã??æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:175 ../gucharmap/unicode-scripts.h:78
 msgid "Old Persian"
-msgstr "æ¥?å½¢æ??å­?"
+msgstr "å?¤ä»£ã??ã?«ã?·ã?£æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:176 ../gucharmap/unicode-scripts.h:35
 msgid "Deseret"
-msgstr "ã??ã?¼ã?¬ã??ã??æ??å­?"
+msgstr "ã??ã?¶ã?¬ã??ã??æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:177 ../gucharmap/unicode-scripts.h:89
 msgid "Shavian"
-msgstr "ã?·ã?§ã?¦æ??å­?"
+msgstr "ã?·ã?§ã?¤ã?´ã?£ã?¢ã?³æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:178 ../gucharmap/unicode-scripts.h:82
 msgid "Osmanya"
-msgstr "ã?ªã?¹ã??ã?³ã?¤æ??å­?"
+msgstr "ã?ªã?¹ã??ã??ã?¢æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:179
 msgid "Cypriot Syllabary"
@@ -1172,7 +1174,7 @@ msgstr "ã?ªã??ã?£ã?¢æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:183 ../gucharmap/unicode-scripts.h:59
 msgid "Kharoshthi"
-msgstr "ã?«ã?­ã?¼ã?·ã?¥ã??ã?£æ??å­?"
+msgstr "ã?«ã?­ã?¼ã?·ã?¥ã??ã?£ã?¼æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:184 ../gucharmap/unicode-scripts.h:79
 msgid "Old South Arabian"
@@ -1204,11 +1206,11 @@ msgstr "ã?«ã?¤ã??ã?£æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:191 ../gucharmap/unicode-scripts.h:32
 msgid "Cuneiform"
-msgstr "ã??ã??ã?³å½¢æ??å­?"
+msgstr "æ¥?å½¢æ??å­?"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:192
 msgid "Cuneiform Numbers and Punctuation"
-msgstr "ã??ã??ã?³å½¢æ?°å?¤ã?¨å?¥èª­ç?¹"
+msgstr "æ¥?å½¢æ??å­?ã?®æ?°å­?å??ã?³å?¥èª­ç?¹"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:193 ../gucharmap/unicode-scripts.h:37
 msgid "Egyptian Hieroglyphs"
@@ -1224,15 +1226,15 @@ msgstr "�楽��"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:196
 msgid "Ancient Greek Musical Notation"
-msgstr "�代�����楽��"
+msgstr "�代�����符��"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:197
 msgid "Tai Xuan Jing Symbols"
-msgstr "�����������"
+msgstr "太ç??çµ?è¨?å?·"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:198
 msgid "Counting Rod Numerals"
-msgstr "ç®?ç±?æ?°å­?"
+msgstr "�����"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:199
 msgid "Mathematical Alphanumeric Symbols"
@@ -1248,39 +1250,39 @@ msgstr "ã??ã??ã??ç??"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:202
 msgid "Enclosed Alphanumeric Supplement"
-msgstr "������足"
+msgstr "�������"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:203
 msgid "Enclosed Ideographic Supplement"
-msgstr "å?²ã?¿ã?¨ã??ã?ªã??ã?¢æ??å­?è£?足"
+msgstr "å?²ã?¿è¡¨æ??æ??å­?è£?å?©"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:204
 msgid "CJK Unified Ideographs Extension B"
-msgstr "CJK çµ±ä¸?表æ??æ??å­?æ?¡å¼µ B"
+msgstr "CJK çµ±å??æ¼¢å­?æ?¡å¼µ B"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:205
 msgid "CJK Unified Ideographs Extension C"
-msgstr "CJK 表æ??æ??å­?æ?¡å¼µ C"
+msgstr "CJK çµ±å??æ¼¢å­?æ?¡å¼µ C"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:206
 msgid "CJK Compatibility Ideographs Supplement"
-msgstr "CJK äº?æ??表æ??æ??å­?è£?足"
+msgstr "CJK äº?æ??æ¼¢å­?è£?å?©"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:207
 msgid "Tags"
-msgstr "����"
+msgstr "ã?¿ã?°"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:208
 msgid "Variation Selectors Supplement"
-msgstr "ã??ã?ªã?¨ã?¼ã?·ã?§ã?³ã?»ã?»ã?¬ã?¯ã?¿è£?足"
+msgstr "å­?å½¢é?¸æ??å­?è£?å?©"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:209
 msgid "Supplementary Private Use Area-A"
-msgstr "è£?足ç§?ç?¨é ?å??-A"
+msgstr "è£?å?©ç§?ç?¨é ?å?? A"
 
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:210
 msgid "Supplementary Private Use Area-B"
-msgstr "è£?足ç§?ç?¨é ?å??-B"
+msgstr "è£?å?©ç§?ç?¨é ?å?? B"
 
 #: ../gucharmap/unicode-scripts.h:23
 msgid "Braille"
@@ -1363,6 +1365,45 @@ msgstr "ã??ã?¹ã?¦"
 msgid "Unicode Block"
 msgstr "Unicode ã??ã?­ã??ã?¯"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-script-chapters-model.c:130
+#: ../gucharmap/gucharmap-script-chapters-model.c:155
 msgid "Script"
 msgstr "ã?¹ã?¯ã?ªã??ã??"
+
+#~ msgid "Sho_w only glyphs from this font"
+#~ msgstr "ã??ã?®ã??ã?©ã?³ã??ã?®ã?°ã?ªã??ã?®ã?¿è¡¨ç¤º(_W)"
+
+#~ msgid "Mandaic"
+#~ msgstr "ã??ã?³ã??ã?¤ã??ã?¯æ??å­?"
+
+#~ msgid "Batak"
+#~ msgstr "ã??ã?¿ã?¯æ??å­?"
+
+#~ msgid "Ethiopic Extended-A"
+#~ msgstr "ã?¨ã??ã?ªã??ã?¢æ??å­?æ?¡å¼µ A"
+
+#~ msgid "Brahmi"
+#~ msgstr "ã??ã?©ã?¼ã??ã??ã?¼æ??å­?"
+
+#~ msgid "Bamum Supplement"
+#~ msgstr "ã??ã? ã?³æ??å­?è£?å?©"
+
+#~ msgid "Kana Supplement"
+#~ msgstr "ã??ã?ªæ??å­?è£?å?©"
+
+#~ msgid "Playing Cards"
+#~ msgstr "ã??ã?©ã?³ã??"
+
+#~ msgid "Miscellaneous Symbols And Pictographs"
+#~ msgstr "ã??ã?®ä»?ã?®è¨?å?·ã?¨çµµæ??å­?"
+
+#~ msgid "Emoticons"
+#~ msgstr "çµµæ??å­?"
+
+#~ msgid "Transport And Map Symbols"
+#~ msgstr "交é??ã?¨å?°å?³ã?®è¨?å?·"
+
+#~ msgid "Alchemical Symbols"
+#~ msgstr "é?¬é??è¡?è¨?å?·"
+
+#~ msgid "CJK Unified Ideographs Extension D"
+#~ msgstr "CJK çµ±å??æ¼¢å­?æ?¡å¼µ D"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]