[libgtop] Added UG translationcommit 825c28e04f86b72fcae741cc501a2869616767eb
Author: Sahran <sahran live com>
Date:   Sat Oct 16 20:32:37 2010 +0200

    Added UG translation

 po/LINGUAS |    1 +
 po/ug.po   |  188 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 189 insertions(+), 0 deletions(-)
---
diff --git a/po/LINGUAS b/po/LINGUAS
index 42a185c..6580301 100644
--- a/po/LINGUAS
+++ b/po/LINGUAS
@@ -77,6 +77,7 @@ ta
 te
 th
 tr
+ug
 uk
 vi
 xh
diff --git a/po/ug.po b/po/ug.po
new file mode 100644
index 0000000..75a82ba
--- /dev/null
+++ b/po/ug.po
@@ -0,0 +1,188 @@
+# Uyghur translation for libgtop.
+# Copyright (C) 2010 libgtop's COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the libgtop package.
+# Gheyret Kenji <gheyret yahoo com>, 2010.
+# Sahran <sahran live com>, 2010.
+# 
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: libgtop master\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=libgtop&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-02 23:22+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-08 10:12+0600\n"
+"Last-Translator: Sahran <sahran live com>\n"
+"Language-Team: Uyghur Computer Science Association <UKIJ yahoogroups com>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+
+#: ../lib/read.c:51
+#, c-format
+msgid "read %d byte"
+msgid_plural "read %d bytes"
+msgstr[0] "%d باÙ?ت  ئÙ?Ù?Û?"
+
+#: ../lib/read_data.c:51
+msgid "read data size"
+msgstr " ئÙ?Ù?Û?Ù?Ù?دÙ?غاÙ? ساÙ?Ù?Ù?Ù?-Ù?Û?Ù?Û?Ù?اتÙ?Ù?Ú­ Ú?Ù?Ú­Ù?Û?Ù?Ù?"
+
+#: ../lib/read_data.c:70
+#, c-format
+msgid "read %lu byte of data"
+msgid_plural "read %lu bytes of data"
+msgstr[0] "%lu باÙ?ت ساÙ?Ù?Ù?Ù?-Ù?Û?Ù?Û?Ù?ات ئÙ?Ù?Û?دÙ?"
+
+#: ../lib/write.c:51
+#, c-format
+msgid "wrote %d byte"
+msgid_plural "wrote %d bytes"
+msgstr[0] "%d باÙ?ت ساÙ?Ù?Ù?Ù?-Ù?Û?Ù?Û?Ù?ات Ù?ازدÙ?"
+
+#: ../src/daemon/gnuserv.c:455
+msgid "Enable debugging"
+msgstr "سازÙ?اشÙ?Ù? Ù?Ù?زغات"
+
+#: ../src/daemon/gnuserv.c:457
+msgid "Enable verbose output"
+msgstr "تÛ?پسÙ?Ù?Ù?Ù? Ú?Ù?Ù?Ù?رÙ?Ø´Ù?Ù? Ù?Ù?زغات"
+
+#: ../src/daemon/gnuserv.c:459
+msgid "Don't fork into background"
+msgstr "ئارÙ?ا سÛ?Ù¾Ù?دا تارÙ?اÙ? جÛ?رÙ?اÙ? ھاسÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?ا"
+
+#: ../src/daemon/gnuserv.c:461
+msgid "Invoked from inetd"
+msgstr "«inetd» ئارÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?زغÙ?تÙ?Ù?غاÙ?"
+
+#: ../src/daemon/gnuserv.c:495
+#, c-format
+msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
+msgstr ""
+"'%s --help' ئÙ?جرا Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?سا بÛ?Ù?رÛ?Ù? Ù?Û?رÙ? تاÙ?Ù?اÙ?Ù?Ù?سÙ?Ù?Ù? ئÙ?Ø´Ù?Ù?تÙ?Ø´Ù?Ù?Ú­ تÙ?Ù?Û?Ù? "
+"تÙ?زÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Û?رÛ?Ù?Ù?دÛ?.\n"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:27 ../sysdeps/sun4/siglist.c:27
+msgid "Hangup"
+msgstr "ئÛ?سÙ?Ù¾ Ù?Ù?Ù?"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:28 ../sysdeps/sun4/siglist.c:28
+msgid "Interrupt"
+msgstr "ئÛ?زÛ?Ù?"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:29 ../sysdeps/sun4/siglist.c:29
+msgid "Quit"
+msgstr "Ú?Û?Ù?Ù?Ù?"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:30 ../sysdeps/sun4/siglist.c:30
+msgid "Illegal instruction"
+msgstr "خاتا بÛ?Ù?رÛ?Ù?"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:31 ../sysdeps/sun4/siglist.c:31
+msgid "Trace trap"
+msgstr "ئÙ?زÙ?اش تÙ?زÙ?Ù?Ù?"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:32 ../sysdeps/sun4/siglist.c:32
+msgid "Abort"
+msgstr "تÙ?ختات"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:33 ../sysdeps/sun4/siglist.c:33
+msgid "EMT error"
+msgstr "EMT خاتاÙ?Ù?Ù?Ù?"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:34 ../sysdeps/sun4/siglist.c:34
+msgid "Floating-point exception"
+msgstr "Ù?Û?سÙ?ر ساÙ? خاتاÙ?Ù?Ù?"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:35 ../sysdeps/sun4/siglist.c:35
+msgid "Kill"
+msgstr "ئاخÙ?رÙ?اشتÛ?ر"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:36 ../sysdeps/sun4/siglist.c:36
+msgid "Bus error"
+msgstr "باش Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Û? خاتاÙ?Ù?Ù?Ù?"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:37 ../sysdeps/sun4/siglist.c:37
+msgid "Segmentation violation"
+msgstr "جÛ?رÙ?اÙ? بÛ?Ù?Ù?Ù?Ù? تÙ?Ù?Û?Ù?Û?Ø´Ù?"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:38 ../sysdeps/sun4/siglist.c:38
+msgid "Bad argument to system call"
+msgstr "سÙ?ستÛ?Ù?ا Ú?اÙ?Ù?رغاÙ? پاراÙ?Û?تÙ?ر خاتا"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:39 ../sysdeps/sun4/siglist.c:39
+msgid "Broken pipe"
+msgstr "بÛ?زÛ?Ù?غاÙ? Ù?Û?Ù?Ú?Û?"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:40 ../sysdeps/sun4/siglist.c:40
+msgid "Alarm clock"
+msgstr "Ù?Ù?ڭغÛ?راÙ?Ù?Ù?Ù? سائÛ?ت"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:41 ../sysdeps/sun4/siglist.c:41
+msgid "Termination"
+msgstr "تÙ?ختات"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:42 ../sysdeps/sun4/siglist.c:42
+msgid "Urgent condition on socket"
+msgstr "socket دÙ?Ù?Ù? جÙ?ددÙ?Ù? ئÛ?Ú¾Û?اÙ?"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:43 ../sysdeps/sun4/siglist.c:43
+msgid "Stop"
+msgstr "تÙ?ختا"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:44 ../sysdeps/sun4/siglist.c:44
+msgid "Keyboard stop"
+msgstr "Ú¾Û?رپتاختا تÙ?ختات"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:45 ../sysdeps/sun4/siglist.c:45
+msgid "Continue"
+msgstr "داÛ?اÙ?Ù?اشتÛ?ر"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:46 ../sysdeps/sun4/siglist.c:46
+msgid "Child status has changed"
+msgstr "باÙ?ا پرÙ?گراÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ú­ ھاÙ?Ù?تÙ? ئÛ?زگÛ?ردÙ?"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:47 ../sysdeps/sun4/siglist.c:47
+msgid "Background read from tty"
+msgstr "TTY دÙ?Ù? ئارÙ?Ù?دÙ?Ù? ئÙ?Ù?Û?"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:48 ../sysdeps/sun4/siglist.c:48
+msgid "Background write to tty"
+msgstr "TTY غا ئارÙ?Ù?دÙ?Ù? Ù?از"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:49 ../sysdeps/sun4/siglist.c:49
+msgid "I/O now possible"
+msgstr "I/O Ù?Ù? ئÙ?Ø´Ù?Û?تÙ?Ù?Ù?Ù? بÙ?Ù?Ù?دÛ?"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:50 ../sysdeps/sun4/siglist.c:50
+msgid "CPU limit exceeded"
+msgstr "CPU Ù?Ù?Ú­ Ú?Û?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?سÙ?دÙ?Ù? ئÛ?Ø´Ù?Ù¾ Ù?Û?تتÙ?"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:51 ../sysdeps/sun4/siglist.c:51
+msgid "File size limit exceeded"
+msgstr "Ú¾Û?ججÛ?تÙ?Ù?Ú­ ئÛ?زÛ?Ù?Ù?Û?Ù?Ù? Ú?Û?Ù?تÙ?Ù? ئÛ?Ø´Ù?Ù¾ Ù?Û?تتÙ?"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:52 ../sysdeps/sun4/siglist.c:52
+msgid "Virtual alarm clock"
+msgstr "Ù?Û?Û?Ú¾Û?Ù? Ù?Ù?ڭغÛ?راÙ?Ù?Ù?Ù? سائÛ?ت"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:53 ../sysdeps/sun4/siglist.c:53
+msgid "Profiling alarm clock"
+msgstr "Ù?Ù?ڭغÛ?راÙ?Ù?Ù?Ù? سائÛ?تÙ?Ù?Ú­ سÛ?Ù¾Ù?Ù?Ù?Ù?سÙ?"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:54 ../sysdeps/sun4/siglist.c:54
+msgid "Window size change"
+msgstr "Ù?Û?زÙ?Û?Ù? Ú?Ù?Ú­Ù?Û?Ù?Ù?Ù?Ù?Ú­ ئÛ?زگÙ?رÙ?Ø´Ù?"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:55 ../sysdeps/sun4/siglist.c:55
+msgid "Information request"
+msgstr "ئÛ?Ú?Û?ر ئÙ?Ù?تÙ?Ù?اسÙ?"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:56 ../sysdeps/sun4/siglist.c:56
+msgid "User defined signal 1"
+msgstr "ئÙ?Ø´Ù?Û?تÙ?Û?Ú?Ù? بÛ?Ù?Ù?تÙ?Û?Ù? سÙ?Ú¯Ù?اÙ? 1"
+
+#: ../sysdeps/osf1/siglist.c:57 ../sysdeps/sun4/siglist.c:57
+msgid "User defined signal 2"
+msgstr "ئÙ?Ø´Ù?Û?تÙ?Û?Ú?Ù? بÛ?Ù?Ù?تÙ?Û?Ù? سÙ?Ú¯Ù?اÙ? 2"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]