[sound-juicer] Updated Serbian translationcommit 2f5693448bca423b9a5fd03e03b754ea57ad3cc2
Author: Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>
Date:  Sun Aug 29 21:00:56 2010 +0200

  Updated Serbian translation

 po/sr.po    | 462 ++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 po/sr latin po | 462 ++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 2 files changed, 456 insertions(+), 468 deletions(-)
---
diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index be9a77a..ba1c549 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -5,19 +5,22 @@
 #
 # Maintainer: Ð?еÑ?ан Ð?аÑ?иÑ?евиÑ? <dejan ns sympatico ca>
 # Reviewed on 2005-09-03 by Ð?ндÑ?иÑ?а Ð?аÑ?иÑ? <andrija gmail com>
+# Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>, 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sound-juicer\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=sound-";
 "juicer&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-08-04 19:30+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-09-06 23:07+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-07-13 21:04+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-27 15:17+0200\n"
 "Last-Translator: Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>\n"
-"Language-Team: Serbian (sr) <gnom prevod org>\n"
+"Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4;  plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 :  n"
+"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
 
 #: ../data/sound-juicer.desktop.in.in.h:1
 msgid "Audio CD Extractor"
@@ -27,102 +30,83 @@ msgstr "Ð?звлаÑ?еÑ?е ЦÐ? звÑ?ка"
 msgid "Copy music from your CDs"
 msgstr "УмножиÑ?е мÑ?зикÑ? Ñ?а ваÑ?иÑ? ЦÐ?-а"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:1
-msgid "<b>Device</b>"
-msgstr "<b>УÑ?еÑ?аÑ?</b>"
-
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:2
-msgid "<b>Disc:</b>"
-msgstr "<b>Ð?иÑ?к:</b>"
-
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:3
-msgid "<b>Duration:</b>"
-msgstr "<b>ТÑ?аÑ?аÑ?е:</b>"
-
-# andrija: да ли би ово могло као â??ФоÑ?маÑ?â?? ?
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:4
-msgid "<b>Format</b>"
-msgstr "<b>Ð?апиÑ?</b>"
-
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:5
-msgid "<b>Music Folder</b>"
-msgstr "<b>Ð?еÑ?Ñ?о Ñ?а мÑ?зиком</b>"
-
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:6
-msgid "<b>Track Names</b>"
-msgstr "<b>Ð?мена пеÑ?ама</b>"
-
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:7
-msgid "<b>_Artist:</b>"
-msgstr "<b>Ð?зв_оÑ?аÑ?:</b>"
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:1
+msgid "CD _drive:"
+msgstr "ЦÐ? _Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?:"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:8
-msgid "<b>_Genre:</b>"
-msgstr "<b>Ð?ан_Ñ?:</b>"
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:2
+#| msgid "device"
+msgid "Device"
+msgstr "Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:9
-msgid "<b>_Title:</b>"
-msgstr "<b>_Ð?аÑ?лов:</b>"
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:3
+#| msgid "_Disc"
+msgid "Disc:"
+msgstr "Ð?иÑ?к:"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:10
-msgid "<b>_Year:</b>"
-msgstr "<b>_Ð?одина:</b>"
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:4
+#| msgid "Duration"
+msgid "Duration:"
+msgstr "ТÑ?аÑ?аÑ?е:"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:11
-msgid "CD _drive:"
-msgstr "ЦÐ? _Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?:"
-
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:12
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:5
 msgid "E_ject"
 msgstr "Ð?з_баÑ?и"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:13
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:6
 msgid "Edit _Profiles..."
 msgstr "УÑ?еди поÑ?Ñ?ав_ке..."
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:14
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:7
 msgid "File _name:"
 msgstr "_Ð?азив даÑ?оÑ?еке:"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:15
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:8
 msgid "Folder hie_rarchy:"
 msgstr "_ХиÑ?еÑ?аÑ?Ñ?иÑ?а меÑ?Ñ?а:"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:16
+# andrija: да ли би ово могло као â??ФоÑ?маÑ?â?? ?
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:9
+#| msgid "<b>Format</b>"
+msgid "Format"
+msgstr "ФоÑ?маÑ?"
+
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:10
 msgid "Multiple Albums Found"
 msgstr "Ð?иÑ?е албÑ?ма пÑ?онаÑ?ено"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:17
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:11
+#| msgid "<b>Music Folder</b>"
+msgid "Music Folder"
+msgstr "ФаÑ?Ñ?икла Ñ?а мÑ?зиком"
+
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:12
 msgid "O_utput Format:"
 msgstr "Ð?_злазни Ñ?оÑ?маÑ?:"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:18
-msgid "Pre_vious Track"
-msgstr "Ð?Ñ?еÑ?Ñ?одна пеÑ?ма"
-
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:19
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:13
 msgid "Preferences"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?авке"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:20
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:14
 msgid "Select A Folder"
 msgstr "Ð?забеÑ?иÑ?е меÑ?Ñ?о"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:21
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:15
 msgid "Skip to the next track"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?и на Ñ?ледеÑ?Ñ? пеÑ?мÑ?"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:22
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:16
 msgid "Skip to the previous track"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?и на пÑ?еÑ?Ñ?однÑ? пеÑ?мÑ?"
 
 # Соковник за звÑ?к = Ð?вÑ?ковник
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:23 ../src/sj-main.c:139 ../src/sj-main.c:141
-#: ../src/sj-main.c:1641
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:17 ../src/sj-main.c:137 ../src/sj-main.c:139
+#: ../src/sj-main.c:1629
 msgid "Sound Juicer"
 msgstr "Ð?вÑ?ковник"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:24
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:18
 msgid ""
 "This CD could be more than one album. Please select which album it is below "
 "and press <i>Continue</i>."
@@ -130,80 +114,88 @@ msgstr ""
 "Ð?ваÑ? ЦÐ? може биÑ?и Ñ?едан од виÑ?е албÑ?ма. Ð?Ñ?под изабеÑ?иÑ?е коÑ?и Ñ?е албÑ?м и "
 "пÑ?иÑ?иÑ?ниÑ?е <i>Ð?аÑ?Ñ?ави</i>."
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:25
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:19
+#| msgid "<b>Track Names</b>"
+msgid "Track Names"
+msgstr "Ð?мена пеÑ?ама"
+
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:20
 msgid "Track Progress"
 msgstr "Ток пеÑ?ме"
 
 # andrija: Ð?вде Ñ?е Ñ? пиÑ?аÑ?Ñ? *бÑ?оÑ? пеÑ?ме*
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:26
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:21
 msgid "Tracks"
 msgstr "Ð?Ñ?меÑ?е"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:27
-msgid "_Contents"
-msgstr "_СадÑ?жаÑ?"
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:22
+#| msgid "Artist"
+msgid "_Artist:"
+msgstr "_Ð?звоÑ?аÑ?:"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:28 ../src/sj-main.c:232
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:23 ../src/sj-main.c:229
 msgid "_Continue"
 msgstr "_Ð?аÑ?Ñ?ави"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:29
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:24
 msgid "_Deselect All"
 msgstr "_Укини избоÑ? за Ñ?ве"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:30
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:25
 msgid "_Disc"
 msgstr "Ð?иÑ?к"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:31
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:26
 msgid "_Duplicate Disc"
 msgstr "_Умножи диÑ?к"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:32
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:27
 msgid "_Edit"
 msgstr "_УÑ?еÑ?иваÑ?е"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:33
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:28
 msgid "_Eject after extracting tracks"
 msgstr "_Ð?збаÑ?и након извлаÑ?еÑ?а нÑ?меÑ?а"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:34
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:29
 msgid "_Folder:"
 msgstr "_ФаÑ?Ñ?икла:"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:35
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:30
+#| msgid "<b>_Genre:</b>"
+msgid "_Genre:"
+msgstr "_Ð?анÑ?:"
+
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:31
 msgid "_Help"
 msgstr "_Ð?омоÑ?"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:36
-msgid "_Next Track"
-msgstr "СледеÑ?а пеÑ?ма"
-
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:37
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:32
 msgid "_Open music folder when finished"
 msgstr "_Ð?Ñ?воÑ?и диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?м Ñ?а мÑ?зиком по завÑ?Ñ?еÑ?кÑ?"
 
-# andrija: ниÑ?ам Ñ?игÑ?Ñ?ан где да Ñ?Ñ?авим пÑ?еÑ?иÑ?Ñ?, па Ñ?е ниÑ?ам ни Ñ?Ñ?авио
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:38
-msgid "_Play / Pause"
-msgstr "Ð?_Ñ?Ñ?Ñ?и / Ð?аÑ?зиÑ?аÑ?"
-
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:39
-msgid "_Re-read Disc"
-msgstr "_Ð?оново пÑ?оÑ?иÑ?аÑ?"
-
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:40
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:33
 msgid "_Select All"
 msgstr "_Ð?забеÑ?и Ñ?ве"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:41
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:34
 msgid "_Strip special characters"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ави Ñ?амо Ñ?лова и б_Ñ?оÑ?еве"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:42
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:35
 msgid "_Submit Track Names..."
 msgstr "Ð?Ñ?е_даÑ? имена пеÑ?ама..."
 
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:36
+#| msgid "Title"
+msgid "_Title:"
+msgstr "_Ð?аÑ?лов:"
+
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:37
+#| msgid "<b>_Year:</b>"
+msgid "_Year:"
+msgstr "_Ð?одина:"
+
 #: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:2
 #, no-c-format
 msgid ""
@@ -215,8 +207,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "%at â?? наÑ?лов албÑ?ма %aT â?? наÑ?лов албÑ?ма (малим Ñ?ловима) %aa â?? извоÑ?аÑ? албÑ?ма "
 "%aA â?? извоÑ?аÑ? албÑ?ма (малим Ñ?ловима) %as â?? извоÑ?аÑ? албÑ?ма (за Ñ?еÑ?аÑ?е) %aS â?? "
-"извоÑ?аÑ? албÑ?ма (малим Ñ?ловима, за Ñ?еÑ?аÑ?е) %ay â?? година %tt â?? наÑ?лов пеÑ?ме %"
-"tT â?? наÑ?лов пеÑ?ме (малим Ñ?ловима) %ta â?? извоÑ?аÑ? пеÑ?ме %tA â?? извоÑ?аÑ? пеÑ?ме "
+"извоÑ?аÑ? албÑ?ма (малим Ñ?ловима, за Ñ?еÑ?аÑ?е) %ay â?? година %tt â?? наÑ?лов пеÑ?ме "
+"%tT â?? наÑ?лов пеÑ?ме (малим Ñ?ловима) %ta â?? извоÑ?аÑ? пеÑ?ме %tA â?? извоÑ?аÑ? пеÑ?ме "
 "(малим Ñ?ловима) %ts â?? извоÑ?аÑ? пеÑ?ме (за Ñ?еÑ?аÑ?е) %tS â?? извоÑ?аÑ? пеÑ?ме (малим "
 "Ñ?ловима, за Ñ?еÑ?аÑ?е)"
 
@@ -230,32 +222,24 @@ msgstr "Ð?аÑ?ина звÑ?ка"
 
 #: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:6
 #, no-c-format
-#| msgid ""
-#| "Do not specify an extension. %at -- album title %aT -- album title "
-#| "(lowercase) %aa -- album artist %aA -- album artist (lowercase) %as -- "
-#| "album artist (sortable) %aS -- album artist (sortable lowercase) %tn -- "
-#| "track number (i.e 8) %tN -- track number, zero padded (i.e 08) %tt -- "
-#| "track title %tT -- track title (lowercase) %ta -- track artist %tA -- "
-#| "track artist (lowercase) %ts -- track artist (sortable) %tS -- track "
-#| "artist (sortable lowercase)"
 msgid ""
 "Do not specify an extension. %at -- album title %aT -- album title "
 "(lowercase) %aa -- album artist %aA -- album artist (lowercase) %as -- album "
 "artist (sortable) %aS -- album artist (sortable lowercase) %tn -- track "
-"number (i.e 8) %tN -- track number, zero padded (i.e 08) %tt -- track title %"
-"tT -- track title (lowercase) %ta -- track artist %tA -- track artist "
+"number (i.e 8) %tN -- track number, zero padded (i.e 08) %tt -- track title "
+"%tT -- track title (lowercase) %ta -- track artist %tA -- track artist "
 "(lowercase) %ts -- track artist (sortable) %tS -- track artist (sortable "
 "lowercase) %dn -- disc and track number (i.e Disk 2 - 6, or 6) %dN -- disc "
 "number, zero padded (i.e d02t06, or 06)"
 msgstr ""
 "Ð?е наводиÑ?е екÑ?Ñ?ензиÑ?Ñ?. %at â?? наÑ?лов албÑ?ма %aT â?? наÑ?лов албÑ?ма (малим "
 "Ñ?ловима) %aa â?? извоÑ?аÑ? албÑ?ма %aA â?? извоÑ?аÑ? албÑ?ма (малим Ñ?ловима) %as â?? "
-"извоÑ?аÑ? албÑ?ма (за Ñ?еÑ?аÑ?е) %aS â?? извоÑ?аÑ? албÑ?ма (малим Ñ?ловима, за Ñ?еÑ?аÑ?е) %"
-"tn â?? бÑ?оÑ? пеÑ?ме (нпÑ?. 8) %tN â?? бÑ?оÑ? пеÑ?ме, попÑ?Ñ?ен нÑ?лама (нпÑ?. 08) %tt â?? "
+"извоÑ?аÑ? албÑ?ма (за Ñ?еÑ?аÑ?е) %aS â?? извоÑ?аÑ? албÑ?ма (малим Ñ?ловима, за Ñ?еÑ?аÑ?е) "
+"%tn â?? бÑ?оÑ? пеÑ?ме (нпÑ?. 8) %tN â?? бÑ?оÑ? пеÑ?ме, попÑ?Ñ?ен нÑ?лама (нпÑ?. 08) %tt â?? "
 "наÑ?лов пеÑ?ме %tT â?? наÑ?лов пеÑ?ме (малим Ñ?ловима) %ta â?? извоÑ?аÑ? пеÑ?ме %tA â?? "
-"извоÑ?аÑ? пеÑ?ме (малим Ñ?ловима) %ts â?? извоÑ?аÑ? албÑ?ма (за Ñ?еÑ?аÑ?е) %tS â?? "
-"извоÑ?аÑ? албÑ?ма (малим Ñ?ловима, за Ñ?еÑ?аÑ?е) %dn â?? бÑ?оÑ? диÑ?ка Ñ? нÑ?меÑ?е (нпÑ?. "
-"Ð?иÑ?к 2 - 6, или 6) %dN â?? бÑ?оÑ? диÑ?ка, попÑ?Ñ?ен нÑ?лама (нпÑ?. д02Ñ?06, или 06)"
+"извоÑ?аÑ? пеÑ?ме (малим Ñ?ловима) %ts â?? извоÑ?аÑ? албÑ?ма (за Ñ?еÑ?аÑ?е) %tS â?? извоÑ?аÑ? "
+"албÑ?ма (малим Ñ?ловима, за Ñ?еÑ?аÑ?е) %dn â?? бÑ?оÑ? диÑ?ка Ñ? нÑ?меÑ?е (нпÑ?. Ð?иÑ?к 2 - "
+"6, или 6) %dN â?? бÑ?оÑ? диÑ?ка, попÑ?Ñ?ен нÑ?лама (нпÑ?. д02Ñ?06, или 06)"
 
 #: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:7
 msgid ""
@@ -395,64 +379,36 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot read CD: %s"
 msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?иÑ?ам ЦÐ?: %s"
 
-#: ../libjuicer/sj-metadata-cdtext.c:78
+#: ../libjuicer/sj-metadata-getter.c:247
 #, c-format
-msgid "Cannot read CD"
-msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?иÑ?ам ЦÐ?"
+msgid "Could not create CD lookup thread"
+msgstr "Ð?е могÑ? да напÑ?авим ниÑ? за пÑ?еÑ?Ñ?агÑ? ЦÐ?-а"
 
-#: ../libjuicer/sj-metadata-cdtext.c:93 ../libjuicer/sj-metadata-cdtext.c:114
-#: ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:109 ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:132
-#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:328 ../src/egg-play-preview.c:466
-msgid "Unknown Artist"
-msgstr "Ð?епознаÑ?и извоÑ?аÑ?"
+#: ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:86
+#, c-format
+msgid "Cannot access CD"
+msgstr "Ð?е могÑ? да пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?пим диÑ?кÑ?"
 
-#: ../libjuicer/sj-metadata-cdtext.c:94 ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:105
-#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:344 ../src/egg-play-preview.c:461
+#: ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:105 ../src/egg-play-preview.c:461
 msgid "Unknown Title"
 msgstr "Ð?епознаÑ? наÑ?лов"
 
+#: ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:109 ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:135
+#: ../src/egg-play-preview.c:466
+msgid "Unknown Artist"
+msgstr "Ð?епознаÑ?и извоÑ?аÑ?"
+
 # andrija: Ñ? пиÑ?аÑ?Ñ? je подÑ?азÑ?мевано име пеÑ?ме
-#: ../libjuicer/sj-metadata-cdtext.c:113 ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:129
+#: ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:131
 #, c-format
 msgid "Track %d"
 msgstr "Ð?Ñ?меÑ?а %d"
 
-#: ../libjuicer/sj-metadata-getter.c:249
+#: ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:156
 #, c-format
-msgid "Could not create CD lookup thread"
-msgstr "Ð?е могÑ? да напÑ?авим ниÑ? за пÑ?еÑ?Ñ?агÑ? ЦÐ?-а"
-
-#: ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:86
-#, c-format
-#| msgid "Cannot read CD"
-msgid "Cannot access CD"
-msgstr "Ð?е могÑ? да пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?пим диÑ?кÑ?"
-
-#: ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:150
-#, c-format
-#| msgid "Cannot read CD: %s"
 msgid "Cannot access CD: %s"
 msgstr "Ð?е могÑ? да пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?пим диÑ?кÑ?: %s"
 
-#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:210
-#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:217
-#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:231
-#, c-format
-msgid "This CD could not be queried: %s\n"
-msgstr "УпиÑ? за оваÑ? ЦÐ? ниÑ?е Ñ?Ñ?пео: %s\n"
-
-#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:326
-msgid "Various"
-msgstr "Разни"
-
-#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:369
-msgid "Incomplete metadata for this CD"
-msgstr "Ð?епоÑ?пÑ?ни меÑ?аподаÑ?и за оваÑ? ЦÐ?"
-
-#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:399
-msgid "[Untitled]"
-msgstr "[Nеименовано]"
-
 #: ../src/egg-play-preview.c:165
 msgid "URI"
 msgstr "Ð?дÑ?еÑ?а"
@@ -461,7 +417,7 @@ msgstr "Ð?дÑ?еÑ?а"
 msgid "The URI of the audio file"
 msgstr "Ð?дÑ?еÑ?а звÑ?Ñ?не даÑ?оÑ?еке"
 
-#: ../src/egg-play-preview.c:175 ../src/sj-main.c:626 ../src/sj-main.c:1798
+#: ../src/egg-play-preview.c:175 ../src/sj-main.c:619 ../src/sj-main.c:1785
 msgid "Title"
 msgstr "Ð?аÑ?лов"
 
@@ -469,7 +425,7 @@ msgstr "Ð?аÑ?лов"
 msgid "The title of the current stream."
 msgstr "Ð?аÑ?лов Ñ?Ñ?енÑ?Ñ?ног Ñ?ока."
 
-#: ../src/egg-play-preview.c:185 ../src/sj-main.c:632 ../src/sj-main.c:1807
+#: ../src/egg-play-preview.c:185 ../src/sj-main.c:625 ../src/sj-main.c:1794
 msgid "Artist"
 msgstr "Ð?звоÑ?аÑ?"
 
@@ -493,7 +449,7 @@ msgstr "Ð?озиÑ?иÑ?а"
 msgid "The position in the current stream in seconds."
 msgstr "Ð?озиÑ?иÑ?а Ñ? Ñ?Ñ?енÑ?Ñ?ном Ñ?окÑ? Ñ? Ñ?екÑ?ндама."
 
-#: ../src/egg-play-preview.c:215 ../src/sj-main.c:1818
+#: ../src/egg-play-preview.c:215 ../src/sj-main.c:1805
 msgid "Duration"
 msgstr "ТÑ?аÑ?аÑ?е"
 
@@ -567,26 +523,26 @@ msgstr ""
 "\n"
 "http://prevod.org â?? пÑ?евод на Ñ?Ñ?пÑ?ки Ñ?език."
 
-#: ../src/sj-extracting.c:146
+#: ../src/sj-extracting.c:147
 #, c-format
 msgid "Failed to get output format"
 msgstr "Ð?е могÑ? да добавим излазни Ñ?оÑ?маÑ?"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:167
+#: ../src/sj-extracting.c:168
 msgid "Name too long"
 msgstr "Ð?азив Ñ?е пÑ?едÑ?гаÑ?ак"
 
 #. TODO: find out why GTK+ needs this to work (see #364371)
-#: ../src/sj-extracting.c:226
+#: ../src/sj-extracting.c:227
 msgid "Extract"
 msgstr "Ð?звÑ?Ñ?и"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:303
+#: ../src/sj-extracting.c:304
 msgid "A file with the same name exists"
 msgstr "Ð?еÑ? поÑ?Ñ?оÑ?и даÑ?оÑ?ека Ñ?а овим називом"
 
 # andrija: Ð?оÑ?ловниÑ?и пÑ?евод пÑ?еÑ?коÑ?и и пÑ?еÑ?ними Ñ?Ñ? пÑ?евиÑ?е блиÑ?ки и може доÑ?и до Ñ?лÑ?Ñ?аÑ?ног меÑ?аÑ?а
-#: ../src/sj-extracting.c:305
+#: ../src/sj-extracting.c:306
 #, c-format
 msgid ""
 "A file called '%s' exists, size %s.\n"
@@ -595,63 +551,59 @@ msgstr ""
 "Ð?аÑ?оÑ?ека имена â??%sâ?? поÑ?Ñ?оÑ?и, велиÑ?ине %s kB.\n"
 "Ð?а ли желиÑ?е да пÑ?опÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е овÑ? пеÑ?мÑ? или да Ñ?е пÑ?еÑ?нимиÑ?е?"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:315
+#: ../src/sj-extracting.c:316
 msgid "_Skip"
 msgstr "_Ð?Ñ?опÑ?Ñ?Ñ?и"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:316
+#: ../src/sj-extracting.c:317
 msgid "S_kip All"
 msgstr "Ð?_Ñ?опÑ?Ñ?Ñ?и Ñ?ве"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:317
+#: ../src/sj-extracting.c:318
 msgid "_Overwrite"
 msgstr "Ð?Ñ?е_Ñ?ними"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:318
+#: ../src/sj-extracting.c:319
 msgid "Overwrite _All"
 msgstr "Ð?Ñ?_еÑ?ними Ñ?ве"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:367
+#: ../src/sj-extracting.c:368
 #, c-format
 msgid "Failed to create output directory: %s"
 msgstr "Ð?е могÑ? да напÑ?авим излазни диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?м: %s"
 
 # Ð?е моÑ?амо доÑ?ловÑ?е
-#: ../src/sj-extracting.c:507
+#: ../src/sj-extracting.c:508
 #, c-format
 msgid "Estimated time left: %d:%02d (at %0.1fÃ?)"
 msgstr "Ð?Ñ?еоÑ?Ñ?ало пÑ?оÑ?еÑ?ено вÑ?еме: %d:%02d (пÑ?и %0.1fx)"
 
 # Ð?е моÑ?амо доÑ?ловÑ?е
-#: ../src/sj-extracting.c:509
+#: ../src/sj-extracting.c:510
 msgid "Estimated time left: unknown"
 msgstr "Ð?Ñ?еоÑ?Ñ?ало вÑ?еме: непознаÑ?о"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:599
+#: ../src/sj-extracting.c:600
 msgid "CD rip complete"
 msgstr "Ð?авÑ?Ñ?ено Ñ?е извлаÑ?еÑ?е звÑ?ка"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:691
-#| msgid ""
-#| "Sound Juicer could not extract this CD.\n"
-#| "Reason: %s"
+#: ../src/sj-extracting.c:692
 msgid "Sound Juicer could not extract this CD."
-msgstr ""
-"Ð?вÑ?ковник не може да извÑ?Ñ?е пеÑ?ме Ñ?а овог диÑ?ка."
+msgstr "Ð?вÑ?ковник не може да извÑ?Ñ?е пеÑ?ме Ñ?а овог диÑ?ка."
 
-#: ../src/sj-extracting.c:693 ../src/sj-main.c:185 ../src/sj-main.c:814
-#: ../src/sj-main.c:932 ../src/sj-main.c:1033 ../src/sj-main.c:1245
-#: ../src/sj-main.c:1601
+#: ../src/sj-extracting.c:694 ../src/sj-main.c:183 ../src/sj-main.c:807
+#: ../src/sj-main.c:926 ../src/sj-main.c:1025 ../src/sj-main.c:1235
+#: ../src/sj-main.c:1590
 msgid "Reason"
 msgstr "Разлог"
 
 #. Change the label to Stop while extracting
 #. TODO: find out why GTK+ needs this to work (see #364371)
-#: ../src/sj-extracting.c:789
+#: ../src/sj-extracting.c:790
 msgid "Stop"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ави"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:818 ../src/sj-extracting.c:824
+#: ../src/sj-extracting.c:819 ../src/sj-extracting.c:825
 msgid "Extracting audio from CD"
 msgstr "УзимаÑ?е мÑ?зике Ñ?а ноÑ?аÑ?а звÑ?ка Ñ?е Ñ? Ñ?окÑ?"
 
@@ -724,101 +676,100 @@ msgstr "Ð?зговоÑ?ена Ñ?еÑ?"
 msgid "Error while saving custom genre: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?Ñ?ваÑ?Ñ? пÑ?оизвоÑ?ног жанÑ?а: %s"
 
-#: ../src/sj-main.c:118
+#: ../src/sj-main.c:116
 msgid "E_xtract"
 msgstr "Ð?з_вÑ?Ñ?и"
 
-#: ../src/sj-main.c:184
+#: ../src/sj-main.c:182
 msgid "Could not start Sound Juicer"
 msgstr "Ð?е могÑ? да покÑ?енем Ð?вÑ?ковник"
 
-#: ../src/sj-main.c:187
+#: ../src/sj-main.c:185
 msgid "Please consult the documentation for assistance."
 msgstr "Ð?огледаÑ?Ñ?е докÑ?менÑ?аÑ?иÑ?Ñ? за помоÑ?."
 
-#: ../src/sj-main.c:230
+#: ../src/sj-main.c:227
 msgid "You are currently extracting a CD. Do you want to quit now or continue?"
 msgstr ""
 "Ð?и Ñ?Ñ?енÑ?Ñ?но извлаÑ?иÑ?е Ñ?а ЦÐ?-a. Ð?а ли Ñ?ада Ñ?оÑ?еÑ?е да пÑ?екинеÑ?е или да "
 "наÑ?Ñ?авиÑ?е?"
 
-#: ../src/sj-main.c:290 ../src/sj-main.c:548
+#: ../src/sj-main.c:287 ../src/sj-main.c:541
 msgid "(unknown)"
 msgstr "(непознаÑ?о)"
 
-#: ../src/sj-main.c:418
-#| msgid "_Submit Album"
+#: ../src/sj-main.c:413
 msgid "S_ubmit Album"
 msgstr "Ð?о_Ñ?аÑ?и албÑ?м"
 
 #. Translators: title, artist
-#: ../src/sj-main.c:425
+#: ../src/sj-main.c:418
 #, c-format
 msgid "Could not find %s by %s on MusicBrainz."
 msgstr "Ð?е могÑ? да наÑ?ем %s од %s на MusicBrainz-Ñ?."
 
-#: ../src/sj-main.c:430
+#: ../src/sj-main.c:423
 msgid "You can improve the MusicBrainz database by adding this album."
 msgstr "Ð?ожеÑ?е Ñ?напÑ?едиÑ?и MusicBrainz базÑ? додаваÑ?ем овог албÑ?ма."
 
-#: ../src/sj-main.c:812 ../src/sj-main.c:928 ../src/sj-main.c:1031
+#: ../src/sj-main.c:805 ../src/sj-main.c:922 ../src/sj-main.c:1023
 msgid "Could not read the CD"
 msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?иÑ?ам ЦÐ?"
 
-#: ../src/sj-main.c:813 ../src/sj-main.c:931
+#: ../src/sj-main.c:806 ../src/sj-main.c:925
 msgid "Sound Juicer could not read the track listing on this CD."
 msgstr "Ð?вÑ?ковник не може да Ñ?иÑ?а Ñ?пиÑ?ак пеÑ?ама Ñ?а овог ЦÐ?-а."
 
 #. Set statusbar message
-#: ../src/sj-main.c:902
+#: ../src/sj-main.c:896
 msgid "Retrieving track listing...please wait."
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?зимам Ñ?пиÑ?ак пеÑ?ама... Ð?олим пÑ?иÑ?екаÑ?Ñ?е."
 
-#: ../src/sj-main.c:992
+#: ../src/sj-main.c:985
 #, c-format
 msgid "Sound Juicer could not use the CD-ROM device '%s'"
 msgstr "Ð?вÑ?ковник не може да Ñ?поÑ?Ñ?еби ЦÐ? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?Ñ? â??%sâ??"
 
-#: ../src/sj-main.c:999
+#: ../src/sj-main.c:992
 msgid "HAL daemon may not be running."
 msgstr "HAL Ñ?Ñ?лÑ?га можада ниÑ?е покÑ?енÑ?Ñ?а."
 
-#: ../src/sj-main.c:1024
+#: ../src/sj-main.c:1016
 #, c-format
 msgid "Sound Juicer could not access the CD-ROM device '%s'"
 msgstr "Ð?вÑ?ковник не може да пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?пи ЦÐ? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?Ñ? â??%sâ??"
 
-#: ../src/sj-main.c:1123
+#: ../src/sj-main.c:1114
 msgid "No CD-ROM drives found"
 msgstr "Ð?иÑ?едан ЦÐ? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ? ниÑ?е наÑ?ен"
 
-#: ../src/sj-main.c:1124
+#: ../src/sj-main.c:1115
 msgid "Sound Juicer could not find any CD-ROM drives to read."
 msgstr "Ð?вÑ?ковник не може да наÑ?е ниÑ?едан ЦÐ? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ? да Ñ?иÑ?а."
 
-#: ../src/sj-main.c:1155
+#: ../src/sj-main.c:1145
 msgid ""
 "The currently selected audio profile is not available on your installation."
 msgstr "ТÑ?енÑ?Ñ?но изабÑ?ани звÑ?Ñ?ни пÑ?оÑ?ил ниÑ?е доÑ?Ñ?Ñ?пан на ваÑ?ем Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?."
 
-#: ../src/sj-main.c:1157
+#: ../src/sj-main.c:1147
 msgid "_Change Profile"
 msgstr "_Ð?змени поÑ?Ñ?авкÑ?"
 
-#: ../src/sj-main.c:1243
+#: ../src/sj-main.c:1233
 msgid "Could not open URL"
 msgstr "Ð?е могÑ? да оÑ?воÑ?им адÑ?еÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/sj-main.c:1244
+#: ../src/sj-main.c:1234
 msgid "Sound Juicer could not open the submission URL"
 msgstr "Ð?вÑ?ковник не може да оÑ?воÑ?и пÑ?иложенÑ? адÑ?еÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/sj-main.c:1353
+#: ../src/sj-main.c:1342
 #, c-format
 msgid "Unknown column %d was edited"
 msgstr "Ð?епознаÑ?a колона %d Ñ?е пÑ?омеÑ?ена"
 
-#: ../src/sj-main.c:1494 ../src/sj-prefs.c:103
+#: ../src/sj-main.c:1483 ../src/sj-prefs.c:102
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not display help for Sound Juicer\n"
@@ -827,50 +778,44 @@ msgstr ""
 "Ð?е може да пÑ?икаже помоÑ? за Ð?вÑ?ковника\n"
 "%s"
 
-#: ../src/sj-main.c:1599
+#: ../src/sj-main.c:1588
 msgid "Could not duplicate disc"
 msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?множим диÑ?к"
 
-#: ../src/sj-main.c:1600
+#: ../src/sj-main.c:1589
 msgid "Sound Juicer could not duplicate the disc"
 msgstr "Ð?вÑ?ковник не може да Ñ?множи Ñ?Ñ?ажени диÑ?к"
 
-#: ../src/sj-main.c:1628
+#: ../src/sj-main.c:1616
 msgid "Start extracting immediately"
 msgstr "Ð?дмаÑ? поÑ?ни Ñ?а пÑ?еноÑ?ом пеÑ?ама"
 
-#: ../src/sj-main.c:1629
+#: ../src/sj-main.c:1617
 msgid "Start playing immediately"
 msgstr "Ð?дмаÑ? пÑ?Ñ?Ñ?и пеÑ?мÑ?"
 
-#: ../src/sj-main.c:1630
+#: ../src/sj-main.c:1618
 msgid "What CD device to read"
 msgstr "Ð?оÑ?и ЦÐ? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ? да Ñ?иÑ?ам"
 
-#: ../src/sj-main.c:1630
+#: ../src/sj-main.c:1618
 msgid "DEVICE"
 msgstr "УРÐ?Ð?Ð?Ð?"
 
-#: ../src/sj-main.c:1631
+#: ../src/sj-main.c:1619
 msgid "URI to the CD device to read"
 msgstr "Ð?дÑ?еÑ?а до ЦÐ? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?а за Ñ?иÑ?аÑ?е"
 
-#: ../src/sj-main.c:1644
+#: ../src/sj-main.c:1632
 msgid "- Extract music from your CDs"
 msgstr "â?? извÑ?Ñ?иÑ?е мÑ?зикÑ? Ñ?а ваÑ?иÑ? ноÑ?аÑ?а звÑ?ка"
 
-#: ../src/sj-main.c:1681
+#: ../src/sj-main.c:1669
 msgid "Could not create GConf client.\n"
 msgstr "Ð?е може да напÑ?ави Ð?Ð?онÑ? клиÑ?енÑ?.\n"
 
-#. this is made up
-#: ../src/sj-main.c:1715
-#, c-format
-msgid "The interface file for Sound Juicer could not be read."
-msgstr "Ð?аÑ?оÑ?ека Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?а за Ð?вÑ?ковник не може да Ñ?е Ñ?иÑ?а."
-
 # andrija: Ð?вде Ñ?е Ñ? пиÑ?аÑ?Ñ? *бÑ?оÑ? пеÑ?ме*
-#: ../src/sj-main.c:1783
+#: ../src/sj-main.c:1770
 msgid "Track"
 msgstr "Ð?Ñ?меÑ?а"
 
@@ -914,75 +859,124 @@ msgstr "Ð?е може да напÑ?ави Ð?СÑ?Ñ?имеÑ?ов аÑ?дио изл
 msgid "Seeking to %s"
 msgstr "Ð?Ñ?емоÑ?ава на %s"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:52
+#: ../src/sj-prefs.c:51
 msgid "Album Artist, Album Title"
 msgstr "Ð?звоÑ?аÑ? albuma, Ð?аÑ?лов albuma"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:53
+#: ../src/sj-prefs.c:52
 msgid "Album Artist (sortable), Album Title"
 msgstr "Ð?звоÑ?аÑ? албÑ?ма (може Ñ?е поÑ?еÑ?аÑ?и), Ð?аÑ?лов албÑ?ма"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:54
+#: ../src/sj-prefs.c:53
 msgid "Track Artist, Album Title"
 msgstr "Ð?звоÑ?аÑ? пеÑ?ме, Ð?аÑ?лов албÑ?ма"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:55
+#: ../src/sj-prefs.c:54
 msgid "Track Artist (sortable), Album Title"
 msgstr "Ð?звоÑ?аÑ? пеÑ?ме (може Ñ?е поÑ?еÑ?аÑ?и), Ð?аÑ?лов албÑ?ма"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:56
+#: ../src/sj-prefs.c:55
 msgid "Album Title"
 msgstr "Ð?аÑ?лов albuma"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:57
+#: ../src/sj-prefs.c:56
 msgid "Album Artist"
 msgstr "Ð?звоÑ?аÑ?"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:58
+#: ../src/sj-prefs.c:57
 msgid "Album Artist (sortable)"
 msgstr "Ð?звоÑ?аÑ? (може Ñ?е поÑ?еÑ?аÑ?и)"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:59
+#: ../src/sj-prefs.c:58
 msgid "Album Artist - Album Title"
 msgstr "Ð?звоÑ?аÑ? - Ð?аÑ?лов албÑ?ма"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:60
+#: ../src/sj-prefs.c:59
 msgid "Album Artist (sortable) - Album Title"
 msgstr "Ð?звоÑ?аÑ? (може Ñ?е поÑ?еÑ?аÑ?и) - Ð?аÑ?лов албÑ?ма"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:61
+#: ../src/sj-prefs.c:60
 msgid "[none]"
 msgstr "[ниÑ?Ñ?а]"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:66
+#: ../src/sj-prefs.c:65
 msgid "Number - Title"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ? - Ð?аÑ?лов"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:67
+#: ../src/sj-prefs.c:66
 msgid "Track Title"
 msgstr "Ð?аÑ?лов пеÑ?ме"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:68
+#: ../src/sj-prefs.c:67
 msgid "Track Artist - Track Title"
 msgstr "Ð?звоÑ?аÑ? пеÑ?ме â?? Ð?аÑ?лов пеÑ?ме"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:69
+#: ../src/sj-prefs.c:68
 msgid "Track Artist (sortable) - Track Title"
 msgstr "Ð?звоÑ?аÑ? пеÑ?ме (може Ñ?е поÑ?еÑ?аÑ?и) â?? Ð?аÑ?лов пеÑ?ме"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:70
+#: ../src/sj-prefs.c:69
 msgid "Number. Track Artist - Track Title"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?. Ð?звоÑ?аÑ? пеÑ?ме â?? Ð?аÑ?лов пеÑ?ме"
 
 #. {N_("Number. Track Artist (sortable) - Track Title"), "%tN. %ts - %tt"},
-#: ../src/sj-prefs.c:72
+#: ../src/sj-prefs.c:71
 msgid "Number-Track Artist-Track Title (lowercase)"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ? â?? извоÑ?аÑ? пеÑ?ме â?? наÑ?лов пеÑ?ме"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:275
+#: ../src/sj-prefs.c:274
 msgid "Example Path"
 msgstr "Ð?Ñ?имеÑ? пÑ?Ñ?аÑ?е"
 
+#~ msgid "<b>Device</b>"
+#~ msgstr "<b>УÑ?еÑ?аÑ?</b>"
+
+#~ msgid "<b>Disc:</b>"
+#~ msgstr "<b>Ð?иÑ?к:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Duration:</b>"
+#~ msgstr "<b>ТÑ?аÑ?аÑ?е:</b>"
+
+#~ msgid "<b>_Artist:</b>"
+#~ msgstr "<b>Ð?зв_оÑ?аÑ?:</b>"
+
+#~ msgid "<b>_Title:</b>"
+#~ msgstr "<b>_Ð?аÑ?лов:</b>"
+
+#~ msgid "Pre_vious Track"
+#~ msgstr "Ð?Ñ?еÑ?Ñ?одна пеÑ?ма"
+
+#~ msgid "_Contents"
+#~ msgstr "_СадÑ?жаÑ?"
+
+#~ msgid "_Next Track"
+#~ msgstr "СледеÑ?а пеÑ?ма"
+
+# andrija: ниÑ?ам Ñ?игÑ?Ñ?ан где да Ñ?Ñ?авим пÑ?еÑ?иÑ?Ñ?, па Ñ?е ниÑ?ам ни Ñ?Ñ?авио
+#~ msgid "_Play / Pause"
+#~ msgstr "Ð?_Ñ?Ñ?Ñ?и / Ð?аÑ?зиÑ?аÑ?"
+
+#~ msgid "_Re-read Disc"
+#~ msgstr "_Ð?оново пÑ?оÑ?иÑ?аÑ?"
+
+#~ msgid "Cannot read CD"
+#~ msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?иÑ?ам ЦÐ?"
+
+#~ msgid "This CD could not be queried: %s\n"
+#~ msgstr "УпиÑ? за оваÑ? ЦÐ? ниÑ?е Ñ?Ñ?пео: %s\n"
+
+#~ msgid "Various"
+#~ msgstr "Разни"
+
+#~ msgid "Incomplete metadata for this CD"
+#~ msgstr "Ð?епоÑ?пÑ?ни меÑ?аподаÑ?и за оваÑ? ЦÐ?"
+
+#~ msgid "[Untitled]"
+#~ msgstr "[Nеименовано]"
+
+#~ msgid "The interface file for Sound Juicer could not be read."
+#~ msgstr "Ð?аÑ?оÑ?ека Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?а за Ð?вÑ?ковник не може да Ñ?е Ñ?иÑ?а."
+
 #~ msgid "_Eject when finished"
 #~ msgstr "_Ð?збаÑ?и по завÑ?Ñ?еÑ?кÑ?"
 
diff --git a/po/sr latin po b/po/sr latin po
index a0300a2..caf8e02 100644
--- a/po/sr latin po
+++ b/po/sr latin po
@@ -5,19 +5,22 @@
 #
 # Maintainer: Dejan MatijeviÄ? <dejan ns sympatico ca>
 # Reviewed on 2005-09-03 by Andrija ZariÄ? <andrija gmail com>
+# MiloÅ¡ PopoviÄ? <gpopac gmail com>, 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sound-juicer\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=sound-";
 "juicer&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-08-04 19:30+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-09-06 23:07+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-07-13 21:04+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-27 15:17+0200\n"
 "Last-Translator: MiloÅ¡ PopoviÄ? <gpopac gmail com>\n"
-"Language-Team: Serbian (sr) <gnom prevod org>\n"
+"Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4;  plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 :  n"
+"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
 
 #: ../data/sound-juicer.desktop.in.in.h:1
 msgid "Audio CD Extractor"
@@ -27,102 +30,83 @@ msgstr "IzvlaÄ?enje CD zvuka"
 msgid "Copy music from your CDs"
 msgstr "Umnožite muziku sa vaših CD-a"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:1
-msgid "<b>Device</b>"
-msgstr "<b>UreÄ?aj</b>"
-
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:2
-msgid "<b>Disc:</b>"
-msgstr "<b>Disk:</b>"
-
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:3
-msgid "<b>Duration:</b>"
-msgstr "<b>Trajanje:</b>"
-
-# andrija: da li bi ovo moglo kao â??Formatâ?? ?
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:4
-msgid "<b>Format</b>"
-msgstr "<b>Zapis</b>"
-
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:5
-msgid "<b>Music Folder</b>"
-msgstr "<b>Mesto sa muzikom</b>"
-
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:6
-msgid "<b>Track Names</b>"
-msgstr "<b>Imena pesama</b>"
-
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:7
-msgid "<b>_Artist:</b>"
-msgstr "<b>Izv_oÄ?aÄ?:</b>"
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:1
+msgid "CD _drive:"
+msgstr "CD _ureÄ?aj:"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:8
-msgid "<b>_Genre:</b>"
-msgstr "<b>Žan_r:</b>"
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:2
+#| msgid "device"
+msgid "Device"
+msgstr "ureÄ?aj"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:9
-msgid "<b>_Title:</b>"
-msgstr "<b>_Naslov:</b>"
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:3
+#| msgid "_Disc"
+msgid "Disc:"
+msgstr "Disk:"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:10
-msgid "<b>_Year:</b>"
-msgstr "<b>_Godina:</b>"
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:4
+#| msgid "Duration"
+msgid "Duration:"
+msgstr "Trajanje:"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:11
-msgid "CD _drive:"
-msgstr "CD _ureÄ?aj:"
-
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:12
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:5
 msgid "E_ject"
 msgstr "Iz_baci"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:13
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:6
 msgid "Edit _Profiles..."
 msgstr "Uredi postav_ke..."
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:14
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:7
 msgid "File _name:"
 msgstr "_Naziv datoteke:"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:15
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:8
 msgid "Folder hie_rarchy:"
 msgstr "_Hijerarhija mesta:"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:16
+# andrija: da li bi ovo moglo kao â??Formatâ?? ?
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:9
+#| msgid "<b>Format</b>"
+msgid "Format"
+msgstr "Format"
+
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:10
 msgid "Multiple Albums Found"
 msgstr "ViÅ¡e albuma pronaÄ?eno"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:17
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:11
+#| msgid "<b>Music Folder</b>"
+msgid "Music Folder"
+msgstr "Fascikla sa muzikom"
+
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:12
 msgid "O_utput Format:"
 msgstr "I_zlazni format:"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:18
-msgid "Pre_vious Track"
-msgstr "Prethodna pesma"
-
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:19
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:13
 msgid "Preferences"
 msgstr "Postavke"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:20
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:14
 msgid "Select A Folder"
 msgstr "Izaberite mesto"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:21
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:15
 msgid "Skip to the next track"
 msgstr "PreÄ?i na sledeÄ?u pesmu"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:22
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:16
 msgid "Skip to the previous track"
 msgstr "PreÄ?i na prethodnu pesmu"
 
 # Sokovnik za zvuk = Zvukovnik
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:23 ../src/sj-main.c:139 ../src/sj-main.c:141
-#: ../src/sj-main.c:1641
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:17 ../src/sj-main.c:137 ../src/sj-main.c:139
+#: ../src/sj-main.c:1629
 msgid "Sound Juicer"
 msgstr "Zvukovnik"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:24
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:18
 msgid ""
 "This CD could be more than one album. Please select which album it is below "
 "and press <i>Continue</i>."
@@ -130,80 +114,88 @@ msgstr ""
 "Ovaj CD može biti jedan od više albuma. Ispod izaberite koji je album i "
 "pritisnite <i>Nastavi</i>."
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:25
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:19
+#| msgid "<b>Track Names</b>"
+msgid "Track Names"
+msgstr "Imena pesama"
+
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:20
 msgid "Track Progress"
 msgstr "Tok pesme"
 
 # andrija: Ovde je u pitanju *broj pesme*
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:26
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:21
 msgid "Tracks"
 msgstr "Numere"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:27
-msgid "_Contents"
-msgstr "_Sadržaj"
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:22
+#| msgid "Artist"
+msgid "_Artist:"
+msgstr "_IzvoÄ?aÄ?:"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:28 ../src/sj-main.c:232
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:23 ../src/sj-main.c:229
 msgid "_Continue"
 msgstr "_Nastavi"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:29
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:24
 msgid "_Deselect All"
 msgstr "_Ukini izbor za sve"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:30
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:25
 msgid "_Disc"
 msgstr "Disk"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:31
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:26
 msgid "_Duplicate Disc"
 msgstr "_Umnoži disk"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:32
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:27
 msgid "_Edit"
 msgstr "_UreÄ?ivanje"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:33
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:28
 msgid "_Eject after extracting tracks"
 msgstr "_Izbaci nakon izvlaÄ?enja numera"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:34
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:29
 msgid "_Folder:"
 msgstr "_Fascikla:"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:35
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:30
+#| msgid "<b>_Genre:</b>"
+msgid "_Genre:"
+msgstr "_Žanr:"
+
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:31
 msgid "_Help"
 msgstr "_PomoÄ?"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:36
-msgid "_Next Track"
-msgstr "SledeÄ?a pesma"
-
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:37
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:32
 msgid "_Open music folder when finished"
 msgstr "_Otvori direktorijum sa muzikom po završetku"
 
-# andrija: nisam siguran gde da stavim preÄ?icu, pa je nisam ni stavio
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:38
-msgid "_Play / Pause"
-msgstr "P_usti / Pauziraj"
-
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:39
-msgid "_Re-read Disc"
-msgstr "_Ponovo proÄ?itaj"
-
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:40
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:33
 msgid "_Select All"
 msgstr "_Izaberi sve"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:41
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:34
 msgid "_Strip special characters"
 msgstr "Ostavi samo slova i b_rojeve"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:42
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:35
 msgid "_Submit Track Names..."
 msgstr "Pre_daj imena pesama..."
 
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:36
+#| msgid "Title"
+msgid "_Title:"
+msgstr "_Naslov:"
+
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:37
+#| msgid "<b>_Year:</b>"
+msgid "_Year:"
+msgstr "_Godina:"
+
 #: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:2
 #, no-c-format
 msgid ""
@@ -215,8 +207,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "%at â?? naslov albuma %aT â?? naslov albuma (malim slovima) %aa â?? izvoÄ?aÄ? albuma "
 "%aA â?? izvoÄ?aÄ? albuma (malim slovima) %as â?? izvoÄ?aÄ? albuma (za reÄ?anje) %aS â?? "
-"izvoÄ?aÄ? albuma (malim slovima, za reÄ?anje) %ay â?? godina %tt â?? naslov pesme %"
-"tT â?? naslov pesme (malim slovima) %ta â?? izvoÄ?aÄ? pesme %tA â?? izvoÄ?aÄ? pesme "
+"izvoÄ?aÄ? albuma (malim slovima, za reÄ?anje) %ay â?? godina %tt â?? naslov pesme "
+"%tT â?? naslov pesme (malim slovima) %ta â?? izvoÄ?aÄ? pesme %tA â?? izvoÄ?aÄ? pesme "
 "(malim slovima) %ts â?? izvoÄ?aÄ? pesme (za reÄ?anje) %tS â?? izvoÄ?aÄ? pesme (malim "
 "slovima, za reÄ?anje)"
 
@@ -230,32 +222,24 @@ msgstr "JaÄ?ina zvuka"
 
 #: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:6
 #, no-c-format
-#| msgid ""
-#| "Do not specify an extension. %at -- album title %aT -- album title "
-#| "(lowercase) %aa -- album artist %aA -- album artist (lowercase) %as -- "
-#| "album artist (sortable) %aS -- album artist (sortable lowercase) %tn -- "
-#| "track number (i.e 8) %tN -- track number, zero padded (i.e 08) %tt -- "
-#| "track title %tT -- track title (lowercase) %ta -- track artist %tA -- "
-#| "track artist (lowercase) %ts -- track artist (sortable) %tS -- track "
-#| "artist (sortable lowercase)"
 msgid ""
 "Do not specify an extension. %at -- album title %aT -- album title "
 "(lowercase) %aa -- album artist %aA -- album artist (lowercase) %as -- album "
 "artist (sortable) %aS -- album artist (sortable lowercase) %tn -- track "
-"number (i.e 8) %tN -- track number, zero padded (i.e 08) %tt -- track title %"
-"tT -- track title (lowercase) %ta -- track artist %tA -- track artist "
+"number (i.e 8) %tN -- track number, zero padded (i.e 08) %tt -- track title "
+"%tT -- track title (lowercase) %ta -- track artist %tA -- track artist "
 "(lowercase) %ts -- track artist (sortable) %tS -- track artist (sortable "
 "lowercase) %dn -- disc and track number (i.e Disk 2 - 6, or 6) %dN -- disc "
 "number, zero padded (i.e d02t06, or 06)"
 msgstr ""
 "Ne navodite ekstenziju. %at â?? naslov albuma %aT â?? naslov albuma (malim "
 "slovima) %aa â?? izvoÄ?aÄ? albuma %aA â?? izvoÄ?aÄ? albuma (malim slovima) %as â?? "
-"izvoÄ?aÄ? albuma (za reÄ?anje) %aS â?? izvoÄ?aÄ? albuma (malim slovima, za reÄ?anje) %"
-"tn â?? broj pesme (npr. 8) %tN â?? broj pesme, popunjen nulama (npr. 08) %tt â?? "
+"izvoÄ?aÄ? albuma (za reÄ?anje) %aS â?? izvoÄ?aÄ? albuma (malim slovima, za reÄ?anje) "
+"%tn â?? broj pesme (npr. 8) %tN â?? broj pesme, popunjen nulama (npr. 08) %tt â?? "
 "naslov pesme %tT â?? naslov pesme (malim slovima) %ta â?? izvoÄ?aÄ? pesme %tA â?? "
-"izvoÄ?aÄ? pesme (malim slovima) %ts â?? izvoÄ?aÄ? albuma (za reÄ?anje) %tS â?? "
-"izvoÄ?aÄ? albuma (malim slovima, za reÄ?anje) %dn â?? broj diska u numere (npr. "
-"Disk 2 - 6, ili 6) %dN â?? broj diska, popunjen nulama (npr. d02t06, ili 06)"
+"izvoÄ?aÄ? pesme (malim slovima) %ts â?? izvoÄ?aÄ? albuma (za reÄ?anje) %tS â?? izvoÄ?aÄ? "
+"albuma (malim slovima, za reÄ?anje) %dn â?? broj diska u numere (npr. Disk 2 - "
+"6, ili 6) %dN â?? broj diska, popunjen nulama (npr. d02t06, ili 06)"
 
 #: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:7
 msgid ""
@@ -395,64 +379,36 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot read CD: %s"
 msgstr "Ne mogu da Ä?itam CD: %s"
 
-#: ../libjuicer/sj-metadata-cdtext.c:78
+#: ../libjuicer/sj-metadata-getter.c:247
 #, c-format
-msgid "Cannot read CD"
-msgstr "Ne mogu da Ä?itam CD"
+msgid "Could not create CD lookup thread"
+msgstr "Ne mogu da napravim nit za pretragu CD-a"
 
-#: ../libjuicer/sj-metadata-cdtext.c:93 ../libjuicer/sj-metadata-cdtext.c:114
-#: ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:109 ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:132
-#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:328 ../src/egg-play-preview.c:466
-msgid "Unknown Artist"
-msgstr "Nepoznati izvoÄ?aÄ?"
+#: ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:86
+#, c-format
+msgid "Cannot access CD"
+msgstr "Ne mogu da pristupim disku"
 
-#: ../libjuicer/sj-metadata-cdtext.c:94 ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:105
-#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:344 ../src/egg-play-preview.c:461
+#: ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:105 ../src/egg-play-preview.c:461
 msgid "Unknown Title"
 msgstr "Nepoznat naslov"
 
+#: ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:109 ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:135
+#: ../src/egg-play-preview.c:466
+msgid "Unknown Artist"
+msgstr "Nepoznati izvoÄ?aÄ?"
+
 # andrija: u pitanju je podrazumevano ime pesme
-#: ../libjuicer/sj-metadata-cdtext.c:113 ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:129
+#: ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:131
 #, c-format
 msgid "Track %d"
 msgstr "Numera %d"
 
-#: ../libjuicer/sj-metadata-getter.c:249
+#: ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:156
 #, c-format
-msgid "Could not create CD lookup thread"
-msgstr "Ne mogu da napravim nit za pretragu CD-a"
-
-#: ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:86
-#, c-format
-#| msgid "Cannot read CD"
-msgid "Cannot access CD"
-msgstr "Ne mogu da pristupim disku"
-
-#: ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:150
-#, c-format
-#| msgid "Cannot read CD: %s"
 msgid "Cannot access CD: %s"
 msgstr "Ne mogu da pristupim disku: %s"
 
-#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:210
-#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:217
-#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:231
-#, c-format
-msgid "This CD could not be queried: %s\n"
-msgstr "Upit za ovaj CD nije uspeo: %s\n"
-
-#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:326
-msgid "Various"
-msgstr "Razni"
-
-#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:369
-msgid "Incomplete metadata for this CD"
-msgstr "Nepotpuni metapodaci za ovaj CD"
-
-#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:399
-msgid "[Untitled]"
-msgstr "[Neimenovano]"
-
 #: ../src/egg-play-preview.c:165
 msgid "URI"
 msgstr "Adresa"
@@ -461,7 +417,7 @@ msgstr "Adresa"
 msgid "The URI of the audio file"
 msgstr "Adresa zvuÄ?ne datoteke"
 
-#: ../src/egg-play-preview.c:175 ../src/sj-main.c:626 ../src/sj-main.c:1798
+#: ../src/egg-play-preview.c:175 ../src/sj-main.c:619 ../src/sj-main.c:1785
 msgid "Title"
 msgstr "Naslov"
 
@@ -469,7 +425,7 @@ msgstr "Naslov"
 msgid "The title of the current stream."
 msgstr "Naslov trenutnog toka."
 
-#: ../src/egg-play-preview.c:185 ../src/sj-main.c:632 ../src/sj-main.c:1807
+#: ../src/egg-play-preview.c:185 ../src/sj-main.c:625 ../src/sj-main.c:1794
 msgid "Artist"
 msgstr "IzvoÄ?aÄ?"
 
@@ -493,7 +449,7 @@ msgstr "Pozicija"
 msgid "The position in the current stream in seconds."
 msgstr "Pozicija u trenutnom toku u sekundama."
 
-#: ../src/egg-play-preview.c:215 ../src/sj-main.c:1818
+#: ../src/egg-play-preview.c:215 ../src/sj-main.c:1805
 msgid "Duration"
 msgstr "Trajanje"
 
@@ -567,26 +523,26 @@ msgstr ""
 "\n"
 "http://prevod.org â?? prevod na srpski jezik."
 
-#: ../src/sj-extracting.c:146
+#: ../src/sj-extracting.c:147
 #, c-format
 msgid "Failed to get output format"
 msgstr "Ne mogu da dobavim izlazni format"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:167
+#: ../src/sj-extracting.c:168
 msgid "Name too long"
 msgstr "Naziv je predugaÄ?ak"
 
 #. TODO: find out why GTK+ needs this to work (see #364371)
-#: ../src/sj-extracting.c:226
+#: ../src/sj-extracting.c:227
 msgid "Extract"
 msgstr "Izvuci"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:303
+#: ../src/sj-extracting.c:304
 msgid "A file with the same name exists"
 msgstr "VeÄ? postoji datoteka sa ovim nazivom"
 
 # andrija: Doslovniji prevod preskoÄ?i i presnimi su previÅ¡e bliski i može doÄ?i do sluÄ?ajnog meÅ¡anja
-#: ../src/sj-extracting.c:305
+#: ../src/sj-extracting.c:306
 #, c-format
 msgid ""
 "A file called '%s' exists, size %s.\n"
@@ -595,63 +551,59 @@ msgstr ""
 "Datoteka imena â??%sâ?? postoji, veliÄ?ine %s kB.\n"
 "Da li želite da propustite ovu pesmu ili da je presnimite?"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:315
+#: ../src/sj-extracting.c:316
 msgid "_Skip"
 msgstr "_Propusti"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:316
+#: ../src/sj-extracting.c:317
 msgid "S_kip All"
 msgstr "P_ropusti sve"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:317
+#: ../src/sj-extracting.c:318
 msgid "_Overwrite"
 msgstr "Pre_snimi"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:318
+#: ../src/sj-extracting.c:319
 msgid "Overwrite _All"
 msgstr "Pr_esnimi sve"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:367
+#: ../src/sj-extracting.c:368
 #, c-format
 msgid "Failed to create output directory: %s"
 msgstr "Ne mogu da napravim izlazni direktorijum: %s"
 
 # Ne moramo doslovce
-#: ../src/sj-extracting.c:507
+#: ../src/sj-extracting.c:508
 #, c-format
 msgid "Estimated time left: %d:%02d (at %0.1fÃ?)"
 msgstr "Preostalo procenjeno vreme: %d:%02d (pri %0.1fx)"
 
 # Ne moramo doslovce
-#: ../src/sj-extracting.c:509
+#: ../src/sj-extracting.c:510
 msgid "Estimated time left: unknown"
 msgstr "Preostalo vreme: nepoznato"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:599
+#: ../src/sj-extracting.c:600
 msgid "CD rip complete"
 msgstr "ZavrÅ¡eno je izvlaÄ?enje zvuka"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:691
-#| msgid ""
-#| "Sound Juicer could not extract this CD.\n"
-#| "Reason: %s"
+#: ../src/sj-extracting.c:692
 msgid "Sound Juicer could not extract this CD."
-msgstr ""
-"Zvukovnik ne može da izvuÄ?e pesme sa ovog diska."
+msgstr "Zvukovnik ne može da izvuÄ?e pesme sa ovog diska."
 
-#: ../src/sj-extracting.c:693 ../src/sj-main.c:185 ../src/sj-main.c:814
-#: ../src/sj-main.c:932 ../src/sj-main.c:1033 ../src/sj-main.c:1245
-#: ../src/sj-main.c:1601
+#: ../src/sj-extracting.c:694 ../src/sj-main.c:183 ../src/sj-main.c:807
+#: ../src/sj-main.c:926 ../src/sj-main.c:1025 ../src/sj-main.c:1235
+#: ../src/sj-main.c:1590
 msgid "Reason"
 msgstr "Razlog"
 
 #. Change the label to Stop while extracting
 #. TODO: find out why GTK+ needs this to work (see #364371)
-#: ../src/sj-extracting.c:789
+#: ../src/sj-extracting.c:790
 msgid "Stop"
 msgstr "Zaustavi"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:818 ../src/sj-extracting.c:824
+#: ../src/sj-extracting.c:819 ../src/sj-extracting.c:825
 msgid "Extracting audio from CD"
 msgstr "Uzimanje muzike sa nosaÄ?a zvuka je u toku"
 
@@ -724,101 +676,100 @@ msgstr "Izgovorena reÄ?"
 msgid "Error while saving custom genre: %s"
 msgstr "GreÅ¡ka pri Ä?uvanju proizvoljnog žanra: %s"
 
-#: ../src/sj-main.c:118
+#: ../src/sj-main.c:116
 msgid "E_xtract"
 msgstr "Iz_vuci"
 
-#: ../src/sj-main.c:184
+#: ../src/sj-main.c:182
 msgid "Could not start Sound Juicer"
 msgstr "Ne mogu da pokrenem Zvukovnik"
 
-#: ../src/sj-main.c:187
+#: ../src/sj-main.c:185
 msgid "Please consult the documentation for assistance."
 msgstr "Pogledajte dokumentaciju za pomoÄ?."
 
-#: ../src/sj-main.c:230
+#: ../src/sj-main.c:227
 msgid "You are currently extracting a CD. Do you want to quit now or continue?"
 msgstr ""
 "Vi trenutno izvlaÄ?ite sa CD-a. Da li sada hoÄ?ete da prekinete ili da "
 "nastavite?"
 
-#: ../src/sj-main.c:290 ../src/sj-main.c:548
+#: ../src/sj-main.c:287 ../src/sj-main.c:541
 msgid "(unknown)"
 msgstr "(nepoznato)"
 
-#: ../src/sj-main.c:418
-#| msgid "_Submit Album"
+#: ../src/sj-main.c:413
 msgid "S_ubmit Album"
 msgstr "Po_Å¡alji album"
 
 #. Translators: title, artist
-#: ../src/sj-main.c:425
+#: ../src/sj-main.c:418
 #, c-format
 msgid "Could not find %s by %s on MusicBrainz."
 msgstr "Ne mogu da naÄ?em %s od %s na MusicBrainz-u."
 
-#: ../src/sj-main.c:430
+#: ../src/sj-main.c:423
 msgid "You can improve the MusicBrainz database by adding this album."
 msgstr "Možete unaprediti MusicBrainz bazu dodavanjem ovog albuma."
 
-#: ../src/sj-main.c:812 ../src/sj-main.c:928 ../src/sj-main.c:1031
+#: ../src/sj-main.c:805 ../src/sj-main.c:922 ../src/sj-main.c:1023
 msgid "Could not read the CD"
 msgstr "Ne mogu da Ä?itam CD"
 
-#: ../src/sj-main.c:813 ../src/sj-main.c:931
+#: ../src/sj-main.c:806 ../src/sj-main.c:925
 msgid "Sound Juicer could not read the track listing on this CD."
 msgstr "Zvukovnik ne može da Ä?ita spisak pesama sa ovog CD-a."
 
 #. Set statusbar message
-#: ../src/sj-main.c:902
+#: ../src/sj-main.c:896
 msgid "Retrieving track listing...please wait."
 msgstr "Preuzimam spisak pesama... Molim priÄ?ekajte."
 
-#: ../src/sj-main.c:992
+#: ../src/sj-main.c:985
 #, c-format
 msgid "Sound Juicer could not use the CD-ROM device '%s'"
 msgstr "Zvukovnik ne može da upotrebi CD ureÄ?aju â??%sâ??"
 
-#: ../src/sj-main.c:999
+#: ../src/sj-main.c:992
 msgid "HAL daemon may not be running."
 msgstr "HAL usluga možada nije pokrenuta."
 
-#: ../src/sj-main.c:1024
+#: ../src/sj-main.c:1016
 #, c-format
 msgid "Sound Juicer could not access the CD-ROM device '%s'"
 msgstr "Zvukovnik ne može da pristupi CD ureÄ?aju â??%sâ??"
 
-#: ../src/sj-main.c:1123
+#: ../src/sj-main.c:1114
 msgid "No CD-ROM drives found"
 msgstr "Nijedan CD ureÄ?aj nije naÄ?en"
 
-#: ../src/sj-main.c:1124
+#: ../src/sj-main.c:1115
 msgid "Sound Juicer could not find any CD-ROM drives to read."
 msgstr "Zvukovnik ne može da naÄ?e nijedan CD ureÄ?aj da Ä?ita."
 
-#: ../src/sj-main.c:1155
+#: ../src/sj-main.c:1145
 msgid ""
 "The currently selected audio profile is not available on your installation."
 msgstr "Trenutno izabrani zvuÄ?ni profil nije dostupan na vaÅ¡em sistemu."
 
-#: ../src/sj-main.c:1157
+#: ../src/sj-main.c:1147
 msgid "_Change Profile"
 msgstr "_Izmeni postavku"
 
-#: ../src/sj-main.c:1243
+#: ../src/sj-main.c:1233
 msgid "Could not open URL"
 msgstr "Ne mogu da otvorim adresu"
 
-#: ../src/sj-main.c:1244
+#: ../src/sj-main.c:1234
 msgid "Sound Juicer could not open the submission URL"
 msgstr "Zvukovnik ne može da otvori priloženu adresu"
 
-#: ../src/sj-main.c:1353
+#: ../src/sj-main.c:1342
 #, c-format
 msgid "Unknown column %d was edited"
 msgstr "Nepoznata kolona %d je promenjena"
 
-#: ../src/sj-main.c:1494 ../src/sj-prefs.c:103
+#: ../src/sj-main.c:1483 ../src/sj-prefs.c:102
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not display help for Sound Juicer\n"
@@ -827,50 +778,44 @@ msgstr ""
 "Ne može da prikaže pomoÄ? za Zvukovnika\n"
 "%s"
 
-#: ../src/sj-main.c:1599
+#: ../src/sj-main.c:1588
 msgid "Could not duplicate disc"
 msgstr "Ne mogu da umnožim disk"
 
-#: ../src/sj-main.c:1600
+#: ../src/sj-main.c:1589
 msgid "Sound Juicer could not duplicate the disc"
 msgstr "Zvukovnik ne može da umnoži traženi disk"
 
-#: ../src/sj-main.c:1628
+#: ../src/sj-main.c:1616
 msgid "Start extracting immediately"
 msgstr "Odmah poÄ?ni sa prenosom pesama"
 
-#: ../src/sj-main.c:1629
+#: ../src/sj-main.c:1617
 msgid "Start playing immediately"
 msgstr "Odmah pusti pesmu"
 
-#: ../src/sj-main.c:1630
+#: ../src/sj-main.c:1618
 msgid "What CD device to read"
 msgstr "Koji CD ureÄ?aj da Ä?itam"
 
-#: ../src/sj-main.c:1630
+#: ../src/sj-main.c:1618
 msgid "DEVICE"
 msgstr "UREÄ?AJ"
 
-#: ../src/sj-main.c:1631
+#: ../src/sj-main.c:1619
 msgid "URI to the CD device to read"
 msgstr "Adresa do CD ureÄ?aja za Ä?itanje"
 
-#: ../src/sj-main.c:1644
+#: ../src/sj-main.c:1632
 msgid "- Extract music from your CDs"
 msgstr "â?? izvucite muziku sa vaÅ¡ih nosaÄ?a zvuka"
 
-#: ../src/sj-main.c:1681
+#: ../src/sj-main.c:1669
 msgid "Could not create GConf client.\n"
 msgstr "Ne može da napravi GKonf klijent.\n"
 
-#. this is made up
-#: ../src/sj-main.c:1715
-#, c-format
-msgid "The interface file for Sound Juicer could not be read."
-msgstr "Datoteka suÄ?elja za Zvukovnik ne može da se Ä?ita."
-
 # andrija: Ovde je u pitanju *broj pesme*
-#: ../src/sj-main.c:1783
+#: ../src/sj-main.c:1770
 msgid "Track"
 msgstr "Numera"
 
@@ -914,75 +859,124 @@ msgstr "Ne može da napravi GStrimerov audio izlaz"
 msgid "Seeking to %s"
 msgstr "Premotava na %s"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:52
+#: ../src/sj-prefs.c:51
 msgid "Album Artist, Album Title"
 msgstr "IzvoÄ?aÄ? albuma, Naslov albuma"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:53
+#: ../src/sj-prefs.c:52
 msgid "Album Artist (sortable), Album Title"
 msgstr "IzvoÄ?aÄ? albuma (može se poreÄ?ati), Naslov albuma"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:54
+#: ../src/sj-prefs.c:53
 msgid "Track Artist, Album Title"
 msgstr "IzvoÄ?aÄ? pesme, Naslov albuma"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:55
+#: ../src/sj-prefs.c:54
 msgid "Track Artist (sortable), Album Title"
 msgstr "IzvoÄ?aÄ? pesme (može se poreÄ?ati), Naslov albuma"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:56
+#: ../src/sj-prefs.c:55
 msgid "Album Title"
 msgstr "Naslov albuma"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:57
+#: ../src/sj-prefs.c:56
 msgid "Album Artist"
 msgstr "IzvoÄ?aÄ?"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:58
+#: ../src/sj-prefs.c:57
 msgid "Album Artist (sortable)"
 msgstr "IzvoÄ?aÄ? (može se poreÄ?ati)"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:59
+#: ../src/sj-prefs.c:58
 msgid "Album Artist - Album Title"
 msgstr "IzvoÄ?aÄ? - Naslov albuma"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:60
+#: ../src/sj-prefs.c:59
 msgid "Album Artist (sortable) - Album Title"
 msgstr "IzvoÄ?aÄ? (može se poreÄ?ati) - Naslov albuma"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:61
+#: ../src/sj-prefs.c:60
 msgid "[none]"
 msgstr "[ništa]"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:66
+#: ../src/sj-prefs.c:65
 msgid "Number - Title"
 msgstr "Broj - Naslov"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:67
+#: ../src/sj-prefs.c:66
 msgid "Track Title"
 msgstr "Naslov pesme"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:68
+#: ../src/sj-prefs.c:67
 msgid "Track Artist - Track Title"
 msgstr "IzvoÄ?aÄ? pesme â?? Naslov pesme"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:69
+#: ../src/sj-prefs.c:68
 msgid "Track Artist (sortable) - Track Title"
 msgstr "IzvoÄ?aÄ? pesme (može se poreÄ?ati) â?? Naslov pesme"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:70
+#: ../src/sj-prefs.c:69
 msgid "Number. Track Artist - Track Title"
 msgstr "Broj. IzvoÄ?aÄ? pesme â?? Naslov pesme"
 
 #. {N_("Number. Track Artist (sortable) - Track Title"), "%tN. %ts - %tt"},
-#: ../src/sj-prefs.c:72
+#: ../src/sj-prefs.c:71
 msgid "Number-Track Artist-Track Title (lowercase)"
 msgstr "Broj â?? izvoÄ?aÄ? pesme â?? naslov pesme"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:275
+#: ../src/sj-prefs.c:274
 msgid "Example Path"
 msgstr "Primer putanje"
 
+#~ msgid "<b>Device</b>"
+#~ msgstr "<b>UreÄ?aj</b>"
+
+#~ msgid "<b>Disc:</b>"
+#~ msgstr "<b>Disk:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Duration:</b>"
+#~ msgstr "<b>Trajanje:</b>"
+
+#~ msgid "<b>_Artist:</b>"
+#~ msgstr "<b>Izv_oÄ?aÄ?:</b>"
+
+#~ msgid "<b>_Title:</b>"
+#~ msgstr "<b>_Naslov:</b>"
+
+#~ msgid "Pre_vious Track"
+#~ msgstr "Prethodna pesma"
+
+#~ msgid "_Contents"
+#~ msgstr "_Sadržaj"
+
+#~ msgid "_Next Track"
+#~ msgstr "SledeÄ?a pesma"
+
+# andrija: nisam siguran gde da stavim preÄ?icu, pa je nisam ni stavio
+#~ msgid "_Play / Pause"
+#~ msgstr "P_usti / Pauziraj"
+
+#~ msgid "_Re-read Disc"
+#~ msgstr "_Ponovo proÄ?itaj"
+
+#~ msgid "Cannot read CD"
+#~ msgstr "Ne mogu da Ä?itam CD"
+
+#~ msgid "This CD could not be queried: %s\n"
+#~ msgstr "Upit za ovaj CD nije uspeo: %s\n"
+
+#~ msgid "Various"
+#~ msgstr "Razni"
+
+#~ msgid "Incomplete metadata for this CD"
+#~ msgstr "Nepotpuni metapodaci za ovaj CD"
+
+#~ msgid "[Untitled]"
+#~ msgstr "[Neimenovano]"
+
+#~ msgid "The interface file for Sound Juicer could not be read."
+#~ msgstr "Datoteka suÄ?elja za Zvukovnik ne može da se Ä?ita."
+
 #~ msgid "_Eject when finished"
 #~ msgstr "_Izbaci po završetku"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]