[totem] Updated Serbian translationcommit cde0f601c7a0ef22f521ab402782c041321f503e
Author: Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>
Date:  Sun Aug 29 21:01:31 2010 +0200

  Updated Serbian translation

 po/sr.po    | 993 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 po/sr latin po | 993 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 2 files changed, 1140 insertions(+), 846 deletions(-)
---
diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index 0737db0..412297c 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -7,21 +7,22 @@
 # Prevous maintainer: Ð?еÑ?ко Ð?. СÑ?аноÑ?евиÑ? <veljko vms homelinux net>
 # Reviewed on 2005-07-11 by Ð?анило Шеган <danilo gnome org>
 # Reviewed on 2005-09-03 by Ð?ндÑ?иÑ?а Ð?аÑ?иÑ? <andrija gmail com>
+# Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>, 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: totem\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=totem&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-01-21 20:16+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-24 01:26+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-09 23:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-27 15:12+0200\n"
 "Last-Translator: Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>\n"
-"Language-Team: Serbian (sr) <gnom prevod org>\n"
+"Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3;  plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 :  n%10>=2 && "
-"n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4;  plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 :  n"
+"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
 "X-Poedit-Language: Serbian\n"
 "X-Poedit-Country: SERBIA\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
@@ -30,11 +31,11 @@ msgstr ""
 msgid "Leave Fullscreen"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ?Ñ?и Ñ?ео екÑ?ан"
 
-#: ../data/fullscreen.ui.h:2 ../data/totem.ui.h:98
+#: ../data/fullscreen.ui.h:2 ../data/totem.ui.h:102
 msgid "Time:"
 msgstr "Ð?Ñ?еме:"
 
-#: ../data/playlist.ui.h:1
+#: ../data/playlist.ui.h:1 ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:1
 msgid "Add..."
 msgstr "Ð?одаÑ?..."
 
@@ -50,7 +51,7 @@ msgstr "Ð?Ñ?емеÑ?Ñ?и иÑ?под"
 msgid "Move Up"
 msgstr "Ð?Ñ?емеÑ?Ñ?и изнад"
 
-#: ../data/playlist.ui.h:5
+#: ../data/playlist.ui.h:5 ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:8
 msgid "Remove"
 msgstr "Уклони"
 
@@ -62,7 +63,7 @@ msgstr "Уклони даÑ?оÑ?екÑ? из Ñ?пиÑ?ка"
 msgid "Save Playlist..."
 msgstr "СаÑ?Ñ?ваÑ? лиÑ?Ñ?Ñ?..."
 
-#: ../data/playlist.ui.h:8 ../data/totem.ui.h:73
+#: ../data/playlist.ui.h:8 ../data/totem.ui.h:77
 msgid "Select a file to use for text subtitles"
 msgstr "Ð?забеÑ?иÑ?е Ñ?екÑ?Ñ?Ñ?алнÑ? даÑ?оÑ?екÑ? Ñ?а Ñ?иÑ?ловима"
 
@@ -70,11 +71,11 @@ msgstr "Ð?забеÑ?иÑ?е Ñ?екÑ?Ñ?Ñ?алнÑ? даÑ?оÑ?екÑ? Ñ?а Ñ?иÑ?ло
 msgid "_Copy Location"
 msgstr "_Умножи пÑ?Ñ?аÑ?Ñ?..."
 
-#: ../data/playlist.ui.h:10
+#: ../data/playlist.ui.h:10 ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:12
 msgid "_Remove"
 msgstr "У_клони"
 
-#: ../data/playlist.ui.h:11 ../data/totem.ui.h:138
+#: ../data/playlist.ui.h:11 ../data/totem.ui.h:145
 msgid "_Select Text Subtitles..."
 msgstr "_Ð?забеÑ?и Ñ?екÑ?Ñ?Ñ?ални Ñ?иÑ?л..."
 
@@ -135,7 +136,7 @@ msgstr "Ð?лбÑ?м:"
 msgid "Artist:"
 msgstr "Ð?звоÑ?аÑ?:"
 
-#: ../data/properties.ui.h:9 ../data/totem.ui.h:23
+#: ../data/properties.ui.h:9 ../data/totem.ui.h:22
 #: ../src/totem-properties-view.c:89
 msgid "Audio"
 msgstr "Ð?вÑ?к"
@@ -170,7 +171,7 @@ msgstr "ТÑ?аÑ?аÑ?е:"
 msgid "Framerate:"
 msgstr "Ð?адÑ?ова по Ñ?екÑ?нди:"
 
-#: ../data/properties.ui.h:17 ../data/totem.ui.h:40
+#: ../data/properties.ui.h:17 ../data/totem.ui.h:41
 msgid "General"
 msgstr "Ð?пÑ?Ñ?е"
 
@@ -185,9 +186,9 @@ msgstr "Ð?пÑ?Ñ?е"
 #: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:167
 #: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:169
 #: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:238
-#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:240
-#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:257
-#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:260
+#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:248
+#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:271
+#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:274
 msgid "N/A"
 msgstr "недоÑ?Ñ?Ñ?пно"
 
@@ -211,7 +212,8 @@ msgstr "Ð?аÑ?лов:"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ð?епознаÑ?"
 
-#: ../data/properties.ui.h:22 ../src/totem-properties-view.c:85
+#: ../data/properties.ui.h:22 ../data/totem.ui.h:104
+#: ../src/totem-properties-view.c:85
 msgid "Video"
 msgstr "Ð?идео"
 
@@ -232,8 +234,8 @@ msgstr "_Ð?одаÑ? Ñ? лиÑ?Ñ?Ñ? за пÑ?Ñ?Ñ?аÑ?е"
 # и Ñ?илмова и мÑ?зике а Ñ?ини Ñ?е да Ñ?е Ñ?ако и оÑ?Ñ?аÑ?и
 # â??Ð?номов биоÑ?коп и мÑ?зиÑ?ка кÑ?Ñ?иÑ?аâ?? ?
 #. Title
-#: ../data/totem.desktop.in.in.in.h:1 ../data/totem.ui.h:50
-#: ../src/totem-object.c:1630
+#: ../data/totem.desktop.in.in.in.h:1 ../data/totem.ui.h:53
+#: ../src/totem-object.c:1620
 msgid "Movie Player"
 msgstr "Ð?номов биоÑ?коп и мÑ?зиÑ?ка кÑ?Ñ?иÑ?а"
 
@@ -325,463 +327,480 @@ msgstr "Ð?ени за з_вÑ?к"
 msgid "About this application"
 msgstr "Ð? пÑ?огÑ?амÑ?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:22
-msgid "Also disable the screensaver when playing _audio"
-msgstr "Ð?немогÑ?Ñ?и Ñ?Ñ?в_аÑ?а екÑ?ана и када Ñ?е пÑ?Ñ?Ñ?ен Ñ?амо звÑ?к"
-
-#: ../data/totem.ui.h:24
+#: ../data/totem.ui.h:23
 msgid "Audio Output"
 msgstr "Ð?вÑ?Ñ?ни излаз"
 
-#: ../data/totem.ui.h:25 ../src/totem-menu.c:346
+#. Translators: an entry in the "Languages" menu, used to choose the audio language of a DVD
+#: ../data/totem.ui.h:24 ../src/totem-menu.c:197
 msgid "Auto"
 msgstr "СамопÑ?илагоди"
 
-#: ../data/totem.ui.h:26
-msgid "Automatically _load subtitle files when movie is loaded"
-msgstr "Сам Ñ?Ñ?иÑ?аÑ? _Ñ?иÑ?л пÑ?и Ñ?Ñ?иÑ?аваÑ?Ñ? новог видеа"
-
-#: ../data/totem.ui.h:27
-msgid "Automatically _resize the window when a new video is loaded"
-msgstr "Сам _пÑ?омени велиÑ?инÑ? пÑ?озоÑ?а пÑ?и Ñ?Ñ?иÑ?аваÑ?Ñ? новог видеа"
-
-#: ../data/totem.ui.h:28
+#: ../data/totem.ui.h:25
 msgid "Clear the playlist"
 msgstr "Ð?Ñ?иÑ?Ñ?и лиÑ?Ñ?Ñ? за пÑ?Ñ?Ñ?аÑ?е"
 
-#: ../data/totem.ui.h:29
+#: ../data/totem.ui.h:26
 msgid "Co_ntrast:"
 msgstr "Ð?о_нÑ?Ñ?аÑ?Ñ?:"
 
-#: ../data/totem.ui.h:30
+#: ../data/totem.ui.h:27
 msgid "Color Balance"
 msgstr "РавноÑ?ежа боÑ?а"
 
-#: ../data/totem.ui.h:31
+#: ../data/totem.ui.h:28
 msgid "Configure plugins to extend the application"
 msgstr "Ð?одеÑ?и додаÑ?ке да пÑ?оÑ?иÑ?иÑ?е могÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?и пÑ?огÑ?ама"
 
-#: ../data/totem.ui.h:32
+#: ../data/totem.ui.h:29
 msgid "Configure the application"
 msgstr "Ð?одеÑ?и пÑ?огÑ?ам"
 
-#: ../data/totem.ui.h:33
+#: ../data/totem.ui.h:30
 msgid "Connection _speed:"
 msgstr "Ð?Ñ?зина _везе:"
 
-#: ../data/totem.ui.h:34
+#: ../data/totem.ui.h:31
 msgid "Decrease volume"
 msgstr "УÑ?иÑ?аÑ? звÑ?к"
 
-#: ../data/totem.ui.h:35
-msgid "Deinterlace"
-msgstr "РаÑ?плиÑ?аÑ?е"
+#: ../data/totem.ui.h:32
+msgid "Disable _deinterlacing of interlaced videos"
+msgstr "Ð?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?и _Ñ?аÑ?плиÑ?аÑ?е пÑ?еплеÑ?еног видеа"
 
-#: ../data/totem.ui.h:36
+#: ../data/totem.ui.h:33
+#| msgid "Also disable the screensaver when playing _audio"
+msgid "Disable screensaver when playing "
+msgstr "Ð?немогÑ?Ñ?и Ñ?Ñ?в_аÑ?а екÑ?ана када Ñ?е пÑ?Ñ?Ñ?ен "
+
+#. Tab label in the Preferences dialogue
+#: ../data/totem.ui.h:35
 msgid "Display"
 msgstr "Ð?Ñ?иказ"
 
-#: ../data/totem.ui.h:37
+#: ../data/totem.ui.h:36
 msgid "Eject the current disc"
 msgstr "Ð?збаÑ?и Ñ?Ñ?енÑ?Ñ?ни диÑ?к"
 
-#: ../data/totem.ui.h:38
+#: ../data/totem.ui.h:37
+msgid "External Chapters"
+msgstr "СпоÑ?на поглавÑ?а"
+
+#. Audio visualization dimensions
+#: ../data/totem.ui.h:39
 msgid "Extra Large"
 msgstr "Ð?кÑ?Ñ?Ñ?а велико"
 
-#: ../data/totem.ui.h:39
+#: ../data/totem.ui.h:40
 msgid "Fit Window to Movie"
 msgstr "Ð?Ñ?илагоди пÑ?озоÑ? Ñ?илмÑ?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:41
+#: ../data/totem.ui.h:42
 msgid "Go to the DVD menu"
 msgstr "Ð?ди на Ð?Ð?Ð? мени"
 
-#: ../data/totem.ui.h:42
+#: ../data/totem.ui.h:43
 msgid "Go to the angle menu"
 msgstr "Ð?ди на мени за Ñ?глове"
 
-#: ../data/totem.ui.h:43
+#: ../data/totem.ui.h:44
 msgid "Go to the audio menu"
 msgstr "Ð?ди на мени звÑ?ка"
 
-#: ../data/totem.ui.h:44
+#: ../data/totem.ui.h:45
 msgid "Go to the chapter menu"
 msgstr "Ð?ди на мени поглавÑ?а"
 
-#: ../data/totem.ui.h:45
+#: ../data/totem.ui.h:46
 msgid "Go to the title menu"
 msgstr "Ð?ди на мени наÑ?лова"
 
-#: ../data/totem.ui.h:46
+#: ../data/totem.ui.h:47
 msgid "Help contents"
 msgstr "СадÑ?жаÑ? помоÑ?и"
 
-#: ../data/totem.ui.h:47
+#: ../data/totem.ui.h:48
 msgid "Increase volume"
 msgstr "Ð?оÑ?аÑ?аÑ? звÑ?к"
 
-#: ../data/totem.ui.h:48
+#: ../data/totem.ui.h:49
 msgid "Intranet/LAN"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?анеÑ?/Ð?Ð?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:49
+#. Audio visualization dimensions
+#: ../data/totem.ui.h:51
 msgid "Large"
 msgstr "Ð?елико"
 
-#: ../data/totem.ui.h:51
+#: ../data/totem.ui.h:52
+#| msgid "Automatically _load subtitle files when movie is loaded"
+msgid "Load _chapter files when movie is loaded"
+msgstr "УÑ?иÑ?аÑ? п_оглавÑ?а пÑ?и Ñ?Ñ?иÑ?аваÑ?Ñ? Ñ?илма"
+
+#: ../data/totem.ui.h:54
 msgid "Networking"
 msgstr "Рад Ñ? мÑ?ежи"
 
-#: ../data/totem.ui.h:52
+#: ../data/totem.ui.h:55
 msgid "Next chapter or movie"
 msgstr "СледеÑ?е поглавÑ?е или Ñ?илм"
 
-#: ../data/totem.ui.h:53
+#. Audio visualization dimensions
+#: ../data/totem.ui.h:57
 msgid "Normal"
 msgstr "Ð?оÑ?мално"
 
-#: ../data/totem.ui.h:54
+#: ../data/totem.ui.h:58
 msgid "Open _Location..."
 msgstr "Ð?Ñ?воÑ?и _пÑ?Ñ?аÑ?Ñ?..."
 
-#: ../data/totem.ui.h:55
+#: ../data/totem.ui.h:59
 msgid "Open a file"
 msgstr "Ð?Ñ?воÑ?и даÑ?оÑ?екÑ?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:56
+#: ../data/totem.ui.h:60
 msgid "Open a non-local file"
 msgstr "Ð?Ñ?воÑ?и даÑ?оÑ?екÑ? коÑ?а ниÑ?е локална"
 
-#: ../data/totem.ui.h:57
+#: ../data/totem.ui.h:61
 msgid "Play / P_ause"
 msgstr "Ð?_Ñ?Ñ?Ñ?и / паÑ?за"
 
-#: ../data/totem.ui.h:58
+#: ../data/totem.ui.h:62
 msgid "Play or pause the movie"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?и или паÑ?зиÑ?аÑ? Ñ?илм"
 
-#: ../data/totem.ui.h:59
+#: ../data/totem.ui.h:63
 msgid "Playback"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?е"
 
-#: ../data/totem.ui.h:60
+#: ../data/totem.ui.h:64
 msgid "Plugins..."
 msgstr "Ð?одаÑ?и..."
 
-#: ../data/totem.ui.h:61
+#: ../data/totem.ui.h:65
 msgid "Prefere_nces"
 msgstr "Ð?оÑ?_Ñ?авке"
 
-#: ../data/totem.ui.h:62
+#: ../data/totem.ui.h:66
 msgid "Previous chapter or movie"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?Ñ?одно поглавÑ?е или Ñ?илм"
 
-#: ../data/totem.ui.h:63
+#: ../data/totem.ui.h:67
 msgid "Quit the program"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ?Ñ?и пÑ?огÑ?ам"
 
-#: ../data/totem.ui.h:64
+#: ../data/totem.ui.h:68
 msgid "Reset to _Defaults"
 msgstr "_Ð?Ñ?аÑ?и на подÑ?азÑ?мевано"
 
-#: ../data/totem.ui.h:65
+#: ../data/totem.ui.h:69
 msgid "Resize _1:1"
 msgstr "Ð?елиÑ?ина _1:1"
 
-#: ../data/totem.ui.h:66
+#: ../data/totem.ui.h:70
 msgid "Resize _2:1"
 msgstr "Ð?елиÑ?ина _2:1"
 
-#: ../data/totem.ui.h:67
+#: ../data/totem.ui.h:71
 msgid "Resize to double the original video size"
 msgstr "Ð?Ñ?пло Ñ?веÑ?ава оÑ?игиналнÑ? велиÑ?инÑ? видеа"
 
-#: ../data/totem.ui.h:68
+#: ../data/totem.ui.h:72
 msgid "Resize to half the original video size"
 msgstr "Упола Ñ?веÑ?ава оÑ?игиналнÑ? велиÑ?инÑ? видеа"
 
-#: ../data/totem.ui.h:69
+#: ../data/totem.ui.h:73
 msgid "Resize to the original video size"
 msgstr "УвеÑ?ава на оÑ?игиналнÑ? велиÑ?инÑ? видеа"
 
-#: ../data/totem.ui.h:70
+#: ../data/totem.ui.h:74
 msgid "S_idebar"
 msgstr "_Ð?оÑ?на повÑ?Ñ?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:71
+#: ../data/totem.ui.h:75
 msgid "S_ubtitles"
 msgstr "_Ð?Ñ?еводи"
 
-#: ../data/totem.ui.h:72
+#: ../data/totem.ui.h:76
 msgid "Sat_uration:"
 msgstr "_Ð?аÑ?иÑ?еÑ?е:"
 
-#: ../data/totem.ui.h:74
+#: ../data/totem.ui.h:78
 msgid "Set the repeat mode"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?ави Ñ?ежим за понавÑ?аÑ?е"
 
-#: ../data/totem.ui.h:75
+#: ../data/totem.ui.h:79
 msgid "Set the shuffle mode"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?ави иÑ?пÑ?еÑ?Ñ?мбани Ñ?ежим"
 
-#: ../data/totem.ui.h:76
+#: ../data/totem.ui.h:80
 msgid "Sets 16:9 (widescreen) aspect ratio"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?авÑ?а Ñ?азмеÑ?Ñ? на 16:9 (Ñ?иÑ?оки екÑ?ан)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:77
+#: ../data/totem.ui.h:81
 msgid "Sets 2.11:1 (DVB) aspect ratio"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?авÑ?а Ñ?азмеÑ?Ñ? на 2,11:9 (Ð?Ð?Ð?)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:78
+#: ../data/totem.ui.h:82
 msgid "Sets 4:3 (TV) aspect ratio"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?авÑ?а Ñ?азмеÑ?Ñ? на 4:3 (ТÐ?)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:79
+#: ../data/totem.ui.h:83
 msgid "Sets automatic aspect ratio"
 msgstr "Сам поÑ?Ñ?ави одноÑ? виÑ?ине и Ñ?иÑ?ине"
 
-#: ../data/totem.ui.h:80
+#: ../data/totem.ui.h:84
 msgid "Sets square aspect ratio"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?ави квадÑ?аÑ?ни одноÑ? виÑ?ине и Ñ?иÑ?ине"
 
-#: ../data/totem.ui.h:81
+#: ../data/totem.ui.h:85
 msgid "Show _Controls"
 msgstr "Ð?Ñ?икажи _конÑ?Ñ?оле"
 
-#: ../data/totem.ui.h:82
+#: ../data/totem.ui.h:86
 msgid "Show _visual effects when an audio file is played"
 msgstr "Ð?Ñ?икажи _визÑ?елне еÑ?екÑ?е када Ñ?е пÑ?Ñ?Ñ?ена аÑ?дио даÑ?оÑ?ека"
 
-#: ../data/totem.ui.h:83
+#: ../data/totem.ui.h:87
 msgid "Show controls"
 msgstr "Ð?Ñ?икажи конÑ?Ñ?оле"
 
-#: ../data/totem.ui.h:84
+#: ../data/totem.ui.h:88
 msgid "Show or hide the sidebar"
 msgstr "Ð?Ñ?икажи или Ñ?акÑ?иÑ? боÑ?нÑ? повÑ?Ñ?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:85
+#: ../data/totem.ui.h:89
 msgid "Shuff_le Mode"
 msgstr "Ð?Ñ?пÑ?е_Ñ?Ñ?мбани Ñ?ежим"
 
-#: ../data/totem.ui.h:86
+#: ../data/totem.ui.h:90
 msgid "Skip _Backwards"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?коÑ?и Ñ?наÑ?Ñ?а_г"
 
-#: ../data/totem.ui.h:87
+#: ../data/totem.ui.h:91
 msgid "Skip _Forward"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?коÑ?и Ñ?напÑ?_ед"
 
-#: ../data/totem.ui.h:88
+#: ../data/totem.ui.h:92
 msgid "Skip backwards"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?коÑ?и Ñ?наÑ?Ñ?аг"
 
-#: ../data/totem.ui.h:89
+#: ../data/totem.ui.h:93
 msgid "Skip forward"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?коÑ?и Ñ?напÑ?ед"
 
-#: ../data/totem.ui.h:90
+#: ../data/totem.ui.h:94
 msgid "Square"
 msgstr "Ð?вадÑ?аÑ?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:91
+#: ../data/totem.ui.h:95
 msgid "Start playing files from last position"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?и даÑ?оÑ?еке од меÑ?Ñ?а где Ñ?Ñ? заÑ?Ñ?Ñ?авÑ?ене"
 
-#: ../data/totem.ui.h:92 ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5708
+#: ../data/totem.ui.h:96 ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5892
 msgid "Stereo"
 msgstr "СÑ?еÑ?ео"
 
-#: ../data/totem.ui.h:93
+#: ../data/totem.ui.h:97
 msgid "Switch An_gles"
 msgstr "Ð?Ñ?оме_на Ñ?гла гледаÑ?а"
 
-#: ../data/totem.ui.h:94
+#: ../data/totem.ui.h:98
 msgid "Switch camera angles"
 msgstr "Ð?Ñ?омени Ñ?гао камеÑ?е"
 
-#: ../data/totem.ui.h:95
+#: ../data/totem.ui.h:99
 msgid "Switch to fullscreen"
 msgstr "Ð?Ñ?ебаÑ?и на Ñ?ео екÑ?ан"
 
-#: ../data/totem.ui.h:96
+#: ../data/totem.ui.h:100
 msgid "Text Subtitles"
 msgstr "ТекÑ?Ñ?Ñ?ални Ñ?иÑ?лови"
 
-#: ../data/totem.ui.h:97
+#: ../data/totem.ui.h:101
 msgid "Time seek bar"
 msgstr "ТÑ?ака за вÑ?еме"
 
-#: ../data/totem.ui.h:99
+#: ../data/totem.ui.h:103
 msgid "Totem Preferences"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?авке ТоÑ?ема"
 
-#: ../data/totem.ui.h:100
+#: ../data/totem.ui.h:105
+msgid "Video or Audio"
+msgstr "Ð?идео или звÑ?к"
+
+#: ../data/totem.ui.h:106
 msgid "View the properties of the current stream"
 msgstr "Ð?огледаÑ? оÑ?обине Ñ?Ñ?енÑ?Ñ?ног Ñ?ока"
 
-#: ../data/totem.ui.h:101
+#: ../data/totem.ui.h:107
 msgid "Visual Effects"
 msgstr "Ð?изÑ?елни еÑ?екÑ?и"
 
-#: ../data/totem.ui.h:102
+#: ../data/totem.ui.h:108
 msgid "Visualization _size:"
 msgstr "Ð?_елиÑ?ина визÑ?ализаÑ?иÑ?е:"
 
-#: ../data/totem.ui.h:103
+#: ../data/totem.ui.h:109
 msgid "Volume _Down"
 msgstr "У_Ñ?иÑ?аÑ?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:104
+#: ../data/totem.ui.h:110
 msgid "Volume _Up"
 msgstr "Ð?о_Ñ?аÑ?аÑ?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:105
+#: ../data/totem.ui.h:111
 msgid "Zoom In"
 msgstr "УвеÑ?аÑ?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:106
+#: ../data/totem.ui.h:112
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "УмаÑ?и"
 
-#: ../data/totem.ui.h:107
+#: ../data/totem.ui.h:113
 msgid "Zoom Reset"
 msgstr "Ð?Ñ?аÑ?и Ñ?веÑ?аÑ?е"
 
-#: ../data/totem.ui.h:108
+#: ../data/totem.ui.h:114
 msgid "Zoom in"
 msgstr "УвеÑ?аÑ?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:109
+#: ../data/totem.ui.h:115
 msgid "Zoom out"
 msgstr "УмаÑ?и"
 
-#: ../data/totem.ui.h:110
+#: ../data/totem.ui.h:116
 msgid "Zoom reset"
 msgstr "Ð?Ñ?аÑ?и Ñ?веÑ?аÑ?е"
 
-#: ../data/totem.ui.h:111
+#: ../data/totem.ui.h:117
 msgid "_About"
 msgstr "_Ð? пÑ?огÑ?амÑ?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:112
+#: ../data/totem.ui.h:118
 msgid "_Angle Menu"
 msgstr "Ð?ени за Ñ?_глове"
 
-#: ../data/totem.ui.h:113
+#: ../data/totem.ui.h:119
 msgid "_Aspect Ratio"
 msgstr "_Ð?дноÑ? Ñ?иÑ?ине и виÑ?ине"
 
-#: ../data/totem.ui.h:114
+#: ../data/totem.ui.h:120
 msgid "_Audio output type:"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?а _звÑ?Ñ?ног излаза:"
 
-#: ../data/totem.ui.h:115
+#: ../data/totem.ui.h:121
 msgid "_Brightness:"
 msgstr "_Ð?Ñ?веÑ?Ñ?еноÑ?Ñ?:"
 
-#: ../data/totem.ui.h:116
+#: ../data/totem.ui.h:122
 msgid "_Chapter Menu"
 msgstr "Ð?ени по_главÑ?а"
 
-#: ../data/totem.ui.h:117
+#: ../data/totem.ui.h:123
 msgid "_Clear Playlist"
 msgstr "Ð?_Ñ?иÑ?Ñ?и Ñ?пиÑ?ак"
 
-#: ../data/totem.ui.h:118
+#: ../data/totem.ui.h:124
 msgid "_Contents"
 msgstr "_СадÑ?жаÑ?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:119
+#: ../data/totem.ui.h:125
 msgid "_DVD Menu"
 msgstr "_Ð?Ð?Ð? мени"
 
-#: ../data/totem.ui.h:120
-msgid "_Deinterlace"
-msgstr "_РаÑ?плиÑ?аÑ?е"
-
-#: ../data/totem.ui.h:121
+#: ../data/totem.ui.h:126
 msgid "_Edit"
 msgstr "_УÑ?еÑ?иваÑ?е"
 
-#: ../data/totem.ui.h:122
+#: ../data/totem.ui.h:127
 msgid "_Eject"
 msgstr "Ð?з_баÑ?и"
 
-#: ../data/totem.ui.h:123
+#: ../data/totem.ui.h:128
 msgid "_Encoding:"
 msgstr "_Ð?одиÑ?аÑ?е:"
 
-#: ../data/totem.ui.h:124
+#: ../data/totem.ui.h:129
 msgid "_Font:"
 msgstr "_Словни лик:"
 
-#: ../data/totem.ui.h:125
+#: ../data/totem.ui.h:130
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "_Цео екÑ?ан"
 
-#: ../data/totem.ui.h:126
+#: ../data/totem.ui.h:131
 msgid "_Go"
 msgstr "_Ð?ди"
 
-#: ../data/totem.ui.h:127
+#: ../data/totem.ui.h:132
 msgid "_Help"
 msgstr "_Ð?омоÑ?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:128
+#: ../data/totem.ui.h:133
 msgid "_Hue:"
 msgstr "_Ð?иÑ?анÑ?а:"
 
-#: ../data/totem.ui.h:129
+#: ../data/totem.ui.h:134
 msgid "_Languages"
 msgstr "_Ð?езиÑ?и"
 
-#: ../data/totem.ui.h:130
+#: ../data/totem.ui.h:135
+#| msgid "Automatically _load subtitle files when movie is loaded"
+msgid "_Load subtitle files when movie is loaded"
+msgstr "УÑ?иÑ?аÑ? _Ñ?иÑ?лове пÑ?и Ñ?Ñ?иÑ?аваÑ?Ñ? видеа"
+
+#: ../data/totem.ui.h:136
 msgid "_Movie"
 msgstr "_Филм"
 
-#: ../data/totem.ui.h:131
+#: ../data/totem.ui.h:137
 msgid "_Next Chapter/Movie"
 msgstr "_СледеÑ?е поглавÑ?е/Ñ?илм"
 
-#: ../data/totem.ui.h:132
+#: ../data/totem.ui.h:138
 msgid "_Open..."
 msgstr "_Ð?Ñ?воÑ?и..."
 
-#: ../data/totem.ui.h:133
+#: ../data/totem.ui.h:139
 msgid "_Previous Chapter/Movie"
 msgstr "_Ð?Ñ?еÑ?Ñ?одно поглавÑ?е/Ñ?илм"
 
-#: ../data/totem.ui.h:134
+#: ../data/totem.ui.h:140
 msgid "_Properties"
 msgstr "Ð?Ñ?о_бине"
 
-#: ../data/totem.ui.h:135
+#: ../data/totem.ui.h:141
 msgid "_Quit"
 msgstr "Ð?_заÑ?и"
 
-#: ../data/totem.ui.h:136
+#: ../data/totem.ui.h:142
 msgid "_Repeat Mode"
 msgstr "_Режим понавÑ?аÑ?а"
 
-#: ../data/totem.ui.h:137
+#: ../data/totem.ui.h:143
 msgid "_Resize 1:2"
 msgstr "_Ð?елиÑ?ина 1:2"
 
-#: ../data/totem.ui.h:139
+#: ../data/totem.ui.h:144
+#| msgid "Automatically _resize the window when a new video is loaded"
+msgid "_Resize the window when a new video is loaded"
+msgstr "_Ð?Ñ?омени велиÑ?инÑ? пÑ?озоÑ?а пÑ?и Ñ?Ñ?иÑ?аваÑ?Ñ? видеа"
+
+#: ../data/totem.ui.h:146
 msgid "_Sound"
 msgstr "_Ð?вÑ?к"
 
-#: ../data/totem.ui.h:140
+#: ../data/totem.ui.h:147
 msgid "_Title Menu"
 msgstr "Ð?ени _наÑ?лова"
 
-#: ../data/totem.ui.h:141
+#: ../data/totem.ui.h:148
 msgid "_Type of visualization:"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?_а визÑ?ализаÑ?иÑ?е:"
 
-#: ../data/totem.ui.h:142
+#: ../data/totem.ui.h:149
 msgid "_View"
 msgstr "Ð?_Ñ?еглед"
 
@@ -811,8 +830,8 @@ msgid ""
 "the network: \"0\" for 14.4 Kbps Modem, \"1\" for 19.2 Kbps Modem, \"2\" for "
 "28.8 Kbps Modem, \"3\" for 33.6 Kbps Modem, \"4\" for 34.4 Kbps Modem, \"5\" "
 "for 56 Kbps Modem/ISDN, \"6\" for 112 Kbps Dual ISDN/DSL, \"7\" for 256 Kbps "
-"DSL/Cable, \"8\" for 384 Kbps DSL/Cable, \"9\" for 512 Kbps DSL/Cable, \"10"
-"\" for 1.5 Mbps T1/Intranet/LAN, \"11\" for Intranet/LAN."
+"DSL/Cable, \"8\" for 384 Kbps DSL/Cable, \"9\" for 512 Kbps DSL/Cable, "
+"\"10\" for 1.5 Mbps T1/Intranet/LAN, \"11\" for Intranet/LAN."
 msgstr ""
 "Ð?квиÑ?не бÑ?зине мÑ?ежне конекÑ?иÑ?е, коÑ?иÑ?Ñ?е Ñ?е да Ñ?е одабеÑ?е квалиÑ?еÑ? медиÑ?а "
 "пÑ?еко мÑ?еже: â??0â?? за 14,4 Kbit/s модем, â??1â?? за 19,2 Kbit/s модем, â??2â?? за 28,8 "
@@ -822,26 +841,22 @@ msgstr ""
 "1,5 Mbit/s Т1/Ð?нÑ?Ñ?анеÑ?/Ð?Ð?Ð?, â??11â?? за Ð?нÑ?еÑ?неÑ?/Ð?Ð?Ð?."
 
 #: ../data/totem.schemas.in.h:5
-msgid "Buffer size"
-msgstr "Ð?елиÑ?ина баÑ?еÑ?а"
-
-#: ../data/totem.schemas.in.h:6
 msgid "Default location for the \"Open...\" dialogs"
 msgstr "Ð?одÑ?азÑ?мевана пÑ?Ñ?аÑ?а за пÑ?озоÑ?Ñ?е â??Ð?Ñ?воÑ?и...â??"
 
 # bug: folder or directory?
-#: ../data/totem.schemas.in.h:7
+#: ../data/totem.schemas.in.h:6
 msgid ""
 "Default location for the \"Open...\" dialogs, default is the current "
 "directory"
 msgstr "Ð?одÑ?азÑ?мевана пÑ?Ñ?аÑ?а за пÑ?озоÑ?Ñ?е â??Ð?Ñ?воÑ?и...â??, инаÑ?е Ñ?екÑ?Ñ?а Ñ?аÑ?Ñ?икла"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:8
+#: ../data/totem.schemas.in.h:7
 msgid "Default location for the \"Take Screenshot\" dialogs"
 msgstr "Ð?одÑ?азÑ?мевана пÑ?Ñ?аÑ?а за пÑ?озоÑ?Ñ?е â??Ð?апÑ?ави Ñ?нимак екÑ?анаâ??"
 
 # bug: folder or directory?
-#: ../data/totem.schemas.in.h:9
+#: ../data/totem.schemas.in.h:8
 msgid ""
 "Default location for the \"Take Screenshot\" dialogs, default is the "
 "Pictures directory"
@@ -849,35 +864,27 @@ msgstr ""
 "Ð?одÑ?азÑ?мевана пÑ?Ñ?аÑ?а за пÑ?озоÑ?Ñ?е â??Ð?апÑ?ави Ñ?нимак екÑ?анаâ??, Ñ? Ñ?Ñ?пÑ?оÑ?ном "
 "подÑ?азÑ?мевана Ñ?аÑ?Ñ?икла Ñ?а Ñ?ликама"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:10
-msgid "Enable deinterlacing"
-msgstr "УкÑ?Ñ?Ñ?и Ñ?аÑ?плиÑ?аÑ?е"
-
-#: ../data/totem.schemas.in.h:11
+#: ../data/totem.schemas.in.h:9
 msgid "Encoding charset for subtitle"
 msgstr "Ð?одиÑ?аÑ?е Ñ?кÑ?па знакова за Ñ?иÑ?л"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:12
-msgid "Maximum amount of data to decode ahead of display (in seconds)"
-msgstr "Ð?аÑ?виÑ?е подаÑ?ака коÑ?е декодиÑ?аÑ?и пÑ?е пÑ?иказа (Ñ? Ñ?екÑ?ндама)"
-
-#: ../data/totem.schemas.in.h:13
+#: ../data/totem.schemas.in.h:10
 msgid "Name of the visual effects plugins"
 msgstr "Ð?азив додаÑ?ка за визÑ?елне еÑ?екÑ?е"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:14
+#: ../data/totem.schemas.in.h:11
 msgid "Network buffering threshold"
 msgstr "Ð?Ñ?аг за мÑ?ежно Ñ?иÑ?аÑ?е Ñ?напÑ?ед"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:15
+#: ../data/totem.schemas.in.h:12
 msgid "Network connection speed"
 msgstr "Ð?Ñ?зина везе"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:16
+#: ../data/totem.schemas.in.h:13
 msgid "Pango font description for subtitle rendering"
 msgstr "Ð?пиÑ? Ð?анго Ñ?ловног лика за иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аваÑ?е Ñ?екÑ?Ñ?а пÑ?евода"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:17
+#: ../data/totem.schemas.in.h:14
 msgid ""
 "Quality settings for the audio visualization: \"0\" for small, \"1\" for "
 "normal, \"2\" for large, \"3\" for extra large."
@@ -885,55 +892,55 @@ msgstr ""
 "Ð?одеÑ?аваÑ?е квалиÑ?еÑ?а визÑ?ализаÑ?иÑ?е звÑ?ка: â??0â?? за мали, â??1â?? за ноÑ?мални, â??2â?? "
 "за велики, â??3â?? за екÑ?Ñ?Ñ?а велики."
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:18
+#: ../data/totem.schemas.in.h:15
 msgid "Repeat mode"
 msgstr "Режим понавÑ?аÑ?а"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:19
+#: ../data/totem.schemas.in.h:16
 msgid "Resize the canvas automatically on file load"
 msgstr "Ð?Ñ?омени аÑ?Ñ?омаÑ?Ñ?ки велиÑ?инÑ? плаÑ?на пÑ?и Ñ?ноÑ?Ñ? даÑ?оÑ?еке"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:20
+#: ../data/totem.schemas.in.h:17
 msgid "Show visual effects when no video is displayed"
 msgstr "Ð?Ñ?икажи визÑ?елне еÑ?екÑ?е када Ñ?е не пÑ?иказÑ?Ñ?е видео"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:21
+#: ../data/totem.schemas.in.h:18
 msgid "Show visual effects when playing an audio only file."
 msgstr "Ð?Ñ?икажи визÑ?елне еÑ?екÑ?е када Ñ?е пÑ?Ñ?Ñ?ена звÑ?Ñ?на даÑ?оÑ?ека."
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:22
+#: ../data/totem.schemas.in.h:19
 msgid "Shuffle mode"
 msgstr "Ð?Ñ?пÑ?еÑ?Ñ?_мбани Ñ?ежим"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:23
+#: ../data/totem.schemas.in.h:20
 msgid "Subtitle encoding"
 msgstr "Ð?одиÑ?аÑ?е за Ñ?иÑ?л"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:24
+#: ../data/totem.schemas.in.h:21
 msgid "Subtitle font"
 msgstr "ФонÑ? за Ñ?иÑ?л"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:25
+#: ../data/totem.schemas.in.h:22
 msgid "The brightness of the video"
 msgstr "Ð?Ñ?веÑ?Ñ?еÑ?е видео Ñ?нимка"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:26
+#: ../data/totem.schemas.in.h:23
 msgid "The contrast of the video"
 msgstr "Ð?онÑ?Ñ?аÑ?Ñ? видео Ñ?нимка"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:27
+#: ../data/totem.schemas.in.h:24
 msgid "The hue of the video"
 msgstr "Ð?иÑ?анÑ?е видео Ñ?нимка"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:28
+#: ../data/totem.schemas.in.h:25
 msgid "The saturation of the video"
 msgstr "Ð?аÑ?иÑ?еÑ?е видео Ñ?нимка"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:29
+#: ../data/totem.schemas.in.h:26
 msgid "Type of audio output to use"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?а звÑ?Ñ?ног излаза коÑ?и Ñ?е коÑ?иÑ?Ñ?и"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:30
+#: ../data/totem.schemas.in.h:27
 msgid ""
 "Type of audio output to use: \"0\" for stereo, \"1\" for 4-channel output, "
 "\"2\" for 5.0 channel output, \"3\" for 5.1 channel output, \"4\" for AC3 "
@@ -947,40 +954,46 @@ msgstr ""
 #. character set. You can change this to be the most common
 #. encoding for fansub subtitles in your language. File a bug
 #. against Totem, and leave UTF-8 as the default if in doubt.
-#: ../data/totem.schemas.in.h:35
+#: ../data/totem.schemas.in.h:32
 msgid "UTF-8"
 msgstr "CP1250"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:36
+#: ../data/totem.schemas.in.h:33
 msgid "Visualization quality setting"
 msgstr "Ð?одеÑ?аваÑ?е квалиÑ?еÑ?а визÑ?ализаÑ?иÑ?е"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:37
-msgid "Whether the main window should stay on top"
-msgstr "Ð?а ли главни пÑ?озоÑ? оÑ?Ñ?аÑ?е на вÑ?Ñ?Ñ?"
+#: ../data/totem.schemas.in.h:34
+#| msgid "Whether to autoload text subtitle files when a movie is loaded"
+msgid "Whether to autoload external chapter files when a movie is loaded"
+msgstr "Ð?а ли да Ñ?ам Ñ?Ñ?иÑ?ам Ñ?поÑ?не даÑ?оÑ?еке Ñ?а поглавÑ?има пÑ?и Ñ?Ñ?иÑ?аваÑ?Ñ? Ñ?илма"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:38
-msgid "Whether the main window should stay on top of the other ones"
-msgstr "Ð?а ли главни пÑ?озоÑ? оÑ?Ñ?аÑ?е изнад оÑ?Ñ?алиÑ? пÑ?озоÑ?а"
+#: ../data/totem.schemas.in.h:35
+#| msgid "Whether to autoload text subtitle files when a movie is loaded"
+msgid "Whether to autoload external chapter files when a movie is loaded."
+msgstr "Ð?а ли да Ñ?ам Ñ?Ñ?иÑ?ам Ñ?поÑ?не даÑ?оÑ?еке Ñ?а поглавÑ?има пÑ?и Ñ?Ñ?иÑ?аваÑ?Ñ? Ñ?илма."
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:39
+#: ../data/totem.schemas.in.h:36
 msgid "Whether to autoload text subtitle files when a movie is loaded"
 msgstr "Ð?а ли да Ñ?ам Ñ?Ñ?иÑ?ам Ñ?екÑ?Ñ?Ñ?алне даÑ?оÑ?еке Ñ?а Ñ?иÑ?лом пÑ?и Ñ?Ñ?иÑ?аваÑ?Ñ? Ñ?илма"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:40
-#| msgid "Whether to disable the plugins in the user's home directory"
+#: ../data/totem.schemas.in.h:37
+#| msgid "Whether to enable debug for the playback engine"
+msgid "Whether to disable deinterlacing for interlaced movies"
+msgstr "Ð?а ли да онемогÑ?Ñ?им Ñ?аÑ?плиÑ?аÑ?е видеа Ñ?а иÑ?пÑ?еплеÑ?аним кадÑ?овима"
+
+#: ../data/totem.schemas.in.h:38
 msgid "Whether to disable the keyboard shortcuts"
 msgstr "Ð?а ли да онемогÑ?Ñ?им пÑ?еÑ?иÑ?е Ñ?а Ñ?аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?е"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:41
+#: ../data/totem.schemas.in.h:39
 msgid "Whether to disable the plugins in the user's home directory"
 msgstr "Ð?а ли да онемогÑ?Ñ?им додаÑ?ке Ñ? коÑ?иÑ?никовом лиÑ?ном диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?мÑ?"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:42
+#: ../data/totem.schemas.in.h:40
 msgid "Whether to enable debug for the playback engine"
 msgstr "Ð?а ли да Ñ?е Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?и пÑ?аÑ?еÑ?е гÑ?еÑ?ака пÑ?и пÑ?Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:43
+#: ../data/totem.schemas.in.h:41
 msgid ""
 "Whether to remember the position of played audio/video files when pausing or "
 "closing them."
@@ -992,10 +1005,6 @@ msgstr ""
 msgid "Enter the _address of the file you would like to open:"
 msgstr "УнеÑ?иÑ?е _адÑ?еÑ?Ñ? даÑ?оÑ?еке коÑ?Ñ? желиÑ?е да оÑ?воÑ?иÑ?е:"
 
-#: ../lib/totem-scrsaver.c:115
-msgid "Playing a movie"
-msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?а Ñ?илм"
-
 #: ../src/eggdesktopfile.c:165
 #, c-format
 msgid "File is not a valid .desktop file"
@@ -1058,18 +1067,19 @@ msgstr "ФоÑ?маÑ? даÑ?оÑ?еке"
 msgid "Extension(s)"
 msgstr "Ð?кÑ?Ñ?ензиÑ?а(е)"
 
-#: ../src/eggfileformatchooser.c:645
+#. Translators: the parameter is a filename
+#: ../src/eggfileformatchooser.c:652
 #, c-format
 msgid ""
-"The program was not able to find out the file format you want to use for `%"
-"s'. Please make sure to use a known extension for that file or manually "
+"The program was not able to find out the file format you want to use for `"
+"%s'. Please make sure to use a known extension for that file or manually "
 "choose a file format from the list below."
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?огÑ?ам ниÑ?е био Ñ? могÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?и да оÑ?кÑ?иÑ?е Ñ?оÑ?маÑ? даÑ?оÑ?еке коÑ?Ñ? желиÑ?е да "
 "коÑ?иÑ?Ñ?иÑ?е за â??%sâ??. Ð?Ñ?овеÑ?иÑ?е да ли коÑ?иÑ?Ñ?иÑ?е познаÑ?Ñ? екÑ?Ñ?ензиÑ?Ñ? или Ñ?Ñ?Ñ?но "
 "одабеÑ?иÑ?е Ñ?оÑ?маÑ? даÑ?оÑ?еке из лиÑ?Ñ?е иÑ?под."
 
-#: ../src/eggfileformatchooser.c:652
+#: ../src/eggfileformatchooser.c:659
 msgid "File format not recognized"
 msgstr "Ð?иÑ?е пÑ?епознаÑ? Ñ?оÑ?маÑ? даÑ?оÑ?еке"
 
@@ -1117,38 +1127,25 @@ msgstr "_Ð?Ñ?Ñ?Ñ?и Ñ?ад"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Ð?ониÑ?Ñ?и"
 
-#: ../src/totem-fullscreen.c:593
+#: ../src/totem-fullscreen.c:595
 msgid "No File"
 msgstr "Ð?ема даÑ?оÑ?еке"
 
-#: ../src/totem-interface.c:139 ../src/totem-interface.c:147
-#, c-format
-msgid "Could not launch URL \"%s\": %s"
-msgstr "Ð?е могÑ? да покÑ?енем УРÐ? â??%sâ??: %s"
-
-#: ../src/totem-interface.c:139
-msgid "Default browser not configured"
-msgstr "Ð?одÑ?азÑ?мевани веб Ñ?иÑ?аÑ? ниÑ?е подеÑ?ен"
-
-#: ../src/totem-interface.c:140 ../src/totem-interface.c:148
-msgid "Error launching URI"
-msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и покÑ?еÑ?аÑ?Ñ? УРÐ?"
-
-#: ../src/totem-interface.c:207 ../src/totem-interface.c:239
+#: ../src/totem-interface.c:172 ../src/totem-interface.c:204
 #, c-format
 msgid "Couldn't load the '%s' interface. %s"
 msgstr "Ð?иÑ?е Ñ?Ñ?пело Ñ?Ñ?иÑ?аваÑ?е â??%sâ?? Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?а. %s"
 
-#: ../src/totem-interface.c:207
+#: ../src/totem-interface.c:172
 msgid "The file does not exist."
 msgstr "Ð?аÑ?оÑ?ека не поÑ?Ñ?оÑ?и."
 
-#: ../src/totem-interface.c:209 ../src/totem-interface.c:211
-#: ../src/totem-interface.c:241 ../src/totem-interface.c:243
+#: ../src/totem-interface.c:174 ../src/totem-interface.c:176
+#: ../src/totem-interface.c:206 ../src/totem-interface.c:208
 msgid "Make sure that Totem is properly installed."
 msgstr "Ð?Ñ?овеÑ?иÑ?е да ли Ñ?е ТоÑ?ем пÑ?авилно инÑ?Ñ?алиÑ?ан."
 
-#: ../src/totem-interface.c:354
+#: ../src/totem-interface.c:319
 msgid ""
 "Totem is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
@@ -1160,7 +1157,7 @@ msgstr ""
 "Слободни СоÑ?Ñ?веÑ? (FSF); било веÑ?зиÑ?е 2 Ñ?е Ð?иÑ?енÑ?е, било (по ваÑ?ем наÑ?оÑ?еÑ?Ñ?) "
 "било коÑ?е новиÑ?е веÑ?зиÑ?е."
 
-#: ../src/totem-interface.c:358
+#: ../src/totem-interface.c:323
 msgid ""
 "Totem is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
@@ -1172,7 +1169,7 @@ msgstr ""
 "Ð?Ð?РÐ?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð? Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?. Ð?идиÑ?е Ð?Ð?У Ð?пÑ?Ñ?Ñ? Ð?авнÑ? Ð?иÑ?енÑ?Ñ? за виÑ?е деÑ?аÑ?а."
 
 # bug: old address for FSF
-#: ../src/totem-interface.c:362
+#: ../src/totem-interface.c:327
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "Totem; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, "
@@ -1182,7 +1179,7 @@ msgstr ""
 "пиÑ?иÑ?е Ð?адÑ?жбини за Слободни СоÑ?Ñ?веÑ? (Free Software Foundation, Inc.), 51 "
 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
 
-#: ../src/totem-interface.c:365
+#: ../src/totem-interface.c:330
 msgid ""
 "Totem contains an exception to allow the use of proprietary GStreamer "
 "plugins."
@@ -1190,26 +1187,26 @@ msgstr ""
 "ТоÑ?ем Ñ?адÑ?жи изÑ?зеÑ?ак да би дозволио Ñ?поÑ?Ñ?ебÑ? влаÑ?ниÑ?киÑ? додаÑ?ака за "
 "Ð?СÑ?Ñ?имеÑ?."
 
-#: ../src/totem-menu.c:342
+#. Translators: an entry in the "Languages" menu, used to choose the audio language of a DVD
+#: ../src/totem-menu.c:192
 msgid "None"
 msgstr "Ð?иÑ?Ñ?а"
 
 #. Translators:
 #. * This is not a JPEG image, but a disc image, for example,
 #. * an ISO file
-#: ../src/totem-menu.c:894
+#: ../src/totem-menu.c:739
 #, c-format
-#| msgid "Play Disc '%s'"
 msgid "Play Image '%s'"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?и одÑ?аз â??%sâ??"
 
 # bug: wtf?
-#: ../src/totem-menu.c:897 ../src/totem-menu.c:979
+#: ../src/totem-menu.c:742 ../src/totem-menu.c:824
 #, c-format
 msgid "device%d"
 msgstr "Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?%d"
 
-#: ../src/totem-menu.c:976
+#: ../src/totem-menu.c:821
 #, c-format
 msgid "Play Disc '%s'"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?и диÑ?к â??%sâ??"
@@ -1217,16 +1214,16 @@ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?и диÑ?к â??%sâ??"
 # bug: string composition
 #. This lists the back-end type and version, such as
 #. * Movie Player using GStreamer 0.10.1
-#: ../src/totem-menu.c:1327
+#: ../src/totem-menu.c:1172
 #, c-format
 msgid "Movie Player using %s"
 msgstr "Ð?Ñ?огÑ?ам за Ñ?олмове коÑ?иÑ?Ñ?и %s"
 
-#: ../src/totem-menu.c:1331
+#: ../src/totem-menu.c:1176
 msgid "Copyright © 2002-2009 Bastien Nocera"
 msgstr "Сва пÑ?ава задÑ?жана © 2002â??2009 Ð?аÑ?Ñ?иÑ?ен Ð?оÑ?еÑ?а (Bastien Nocera)"
 
-#: ../src/totem-menu.c:1336 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1114
+#: ../src/totem-menu.c:1181 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1166
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Ð?еÑ?ко СÑ?аноÑ?евиÑ? <veljko vms homelinux net>\n"
@@ -1237,47 +1234,47 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?анко Ð?окановиÑ? <branko kokanovic gmail com>\n"
 "Ð?Ñ?евод.оÑ?г â?? пÑ?евод на Ñ?Ñ?пÑ?ки Ñ?език."
 
-#: ../src/totem-menu.c:1340
+#: ../src/totem-menu.c:1185
 msgid "Totem Website"
 msgstr "ТоÑ?ем веб адÑ?еÑ?а"
 
-#: ../src/totem-menu.c:1375
+#: ../src/totem-menu.c:1220
 msgid "Configure Plugins"
 msgstr "Ð?одеÑ?и додаÑ?ке"
 
-#: ../src/totem-object.c:430
+#. Translators: %s is the totem version number
+#: ../src/totem-object.c:429
 #, c-format
-#| msgid "Totem Website"
 msgid "Totem %s"
 msgstr "ТоÑ?ем %s"
 
-#: ../src/totem-object.c:999 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:361
+#: ../src/totem-object.c:999 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:369
 msgid "Playing"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?а"
 
-#: ../src/totem-object.c:1001 ../src/totem-options.c:51
+#: ../src/totem-object.c:1001 ../src/totem-options.c:52
 msgid "Pause"
 msgstr "Ð?аÑ?зиÑ?аÑ?"
 
-#: ../src/totem-object.c:1006 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:357
+#: ../src/totem-object.c:1006 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:365
 msgid "Paused"
 msgstr "Ð?аÑ?за"
 
 #. Translators: this refers to a media file
 #: ../src/totem-object.c:1008 ../src/totem-object.c:1018
-#: ../src/totem-options.c:50
+#: ../src/totem-options.c:51
 #: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:76
 #: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:88
 msgid "Play"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?и"
 
-#: ../src/totem-object.c:1013 ../src/totem-object.c:1622
-#: ../src/totem-statusbar.c:94 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:345
+#: ../src/totem-object.c:1013 ../src/totem-object.c:1612
+#: ../src/totem-statusbar.c:96 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:353
 msgid "Stopped"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?авÑ?ено"
 
 #: ../src/totem-object.c:1094 ../src/totem-object.c:1121
-#: ../src/totem-object.c:1751 ../src/totem-object.c:1914
+#: ../src/totem-object.c:1742 ../src/totem-object.c:1905
 #, c-format
 msgid "Totem could not play '%s'."
 msgstr "ТоÑ?ем ниÑ?е могао да пÑ?Ñ?Ñ?и â??%sâ??."
@@ -1341,7 +1338,7 @@ msgstr "УбаÑ?иÑ?е дÑ?Ñ?ги диÑ?к за Ñ?епÑ?одÑ?кÑ?иÑ?Ñ?."
 msgid "Totem was not able to play this disc."
 msgstr "ТоÑ?ем ниÑ?е могао да пÑ?Ñ?Ñ?и оваÑ? диÑ?к."
 
-#: ../src/totem-object.c:1252 ../src/totem-object.c:4177
+#: ../src/totem-object.c:1252 ../src/totem-object.c:4186
 msgid "No reason."
 msgstr "Ð?ез Ñ?азлога."
 
@@ -1353,171 +1350,172 @@ msgstr "Ð?номов биоÑ?коп е подÑ?жава пÑ?Ñ?Ñ?аÑ?е звÑ?Ñ?
 msgid "Please consider using a music player or a CD extractor to play this CD"
 msgstr "Ð?оÑ?иÑ?Ñ?иÑ?е пÑ?огÑ?ам за пÑ?Ñ?Ñ?аÑ?е или извлаÑ?еÑ?е мÑ?зике за оваÑ? ЦÐ?"
 
-#: ../src/totem-object.c:1757
+#: ../src/totem-object.c:1748
 msgid "No error message"
 msgstr "Ð?ема поÑ?Ñ?ке о гÑ?еÑ?Ñ?и"
 
-#: ../src/totem-object.c:2141
+#: ../src/totem-object.c:2134
 msgid "Totem could not display the help contents."
 msgstr "ТоÑ?ем ниÑ?е могао да пÑ?икаже Ñ?адÑ?жаÑ? помоÑ?и."
 
-#: ../src/totem-object.c:2471 ../src/totem-object.c:2473
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1413
+#: ../src/totem-object.c:2489 ../src/totem-object.c:2491
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1469
 msgid "An error occurred"
 msgstr "Ð?оÑ?ло Ñ?е до гÑ?еÑ?ке"
 
-#: ../src/totem-object.c:4019 ../src/totem-object.c:4021
+#: ../src/totem-object.c:4028 ../src/totem-object.c:4030
 msgid "Previous Chapter/Movie"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?Ñ?одно поглавÑ?е/Ñ?илм"
 
-#: ../src/totem-object.c:4028 ../src/totem-object.c:4030
+#: ../src/totem-object.c:4037 ../src/totem-object.c:4039
 msgid "Play / Pause"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?и / паÑ?за"
 
-#: ../src/totem-object.c:4038 ../src/totem-object.c:4040
+#: ../src/totem-object.c:4047 ../src/totem-object.c:4049
 msgid "Next Chapter/Movie"
 msgstr "СледеÑ?е поглавÑ?е/Ñ?илм"
 
-#: ../src/totem-object.c:4052 ../src/totem-object.c:4054
-#| msgid "_Fullscreen"
+#: ../src/totem-object.c:4061 ../src/totem-object.c:4063
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Цео екÑ?ан"
 
-#: ../src/totem-object.c:4177
+#: ../src/totem-object.c:4186
 msgid "Totem could not startup."
 msgstr "ТоÑ?ем ниÑ?е Ñ?Ñ?пео да Ñ?е покÑ?ене."
 
-#: ../src/totem-open-location.c:171
+#: ../src/totem-open-location.c:179
 msgid "Open Location..."
 msgstr "Ð?Ñ?воÑ?и пÑ?Ñ?аÑ?Ñ?..."
 
-#: ../src/totem-options.c:48
+#: ../src/totem-options.c:49
 msgid "Enable debug"
 msgstr "Ð?могÑ?Ñ?и Ñ?азбÑ?биÑ?аÑ?е"
 
-#: ../src/totem-options.c:49
+#: ../src/totem-options.c:50
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?и/паÑ?за"
 
-#: ../src/totem-options.c:52
+#: ../src/totem-options.c:53
 msgid "Next"
 msgstr "СледеÑ?и"
 
-#: ../src/totem-options.c:53
+#: ../src/totem-options.c:54
 msgid "Previous"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?Ñ?одни"
 
-#: ../src/totem-options.c:54
+#: ../src/totem-options.c:55
 msgid "Seek Forwards"
 msgstr "ТÑ?ажи Ñ?напÑ?ед"
 
-#: ../src/totem-options.c:55
+#: ../src/totem-options.c:56
 msgid "Seek Backwards"
 msgstr "ТÑ?ажи Ñ?назад"
 
-#: ../src/totem-options.c:56
+#: ../src/totem-options.c:57
 msgid "Volume Up"
 msgstr "Ð?оÑ?аÑ?аÑ?"
 
-#: ../src/totem-options.c:57
+#: ../src/totem-options.c:58
 msgid "Volume Down"
 msgstr "УÑ?иÑ?аÑ?"
 
-#: ../src/totem-options.c:58
+#: ../src/totem-options.c:59
 msgid "Mute sound"
 msgstr "УÑ?иÑ?аÑ? звÑ?к"
 
-#: ../src/totem-options.c:59
+#: ../src/totem-options.c:60
 msgid "Toggle Fullscreen"
 msgstr "Ð?а Ñ?ео-екÑ?ан"
 
-#: ../src/totem-options.c:60
+#: ../src/totem-options.c:61
 msgid "Show/Hide Controls"
 msgstr "Ð?Ñ?икажи/Ñ?акÑ?иÑ? конÑ?Ñ?оле"
 
-#: ../src/totem-options.c:61
+#: ../src/totem-options.c:62
 msgid "Quit"
 msgstr "Ð?заÑ?и"
 
 #. Translators: this refers to a media file
-#: ../src/totem-options.c:62
+#: ../src/totem-options.c:63
 #: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:79
 #: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:91
 msgid "Enqueue"
 msgstr "Ð?акажи"
 
-#: ../src/totem-options.c:63
+#: ../src/totem-options.c:64
 msgid "Replace"
 msgstr "Ð?амени"
 
-#: ../src/totem-options.c:64
+#: ../src/totem-options.c:65
 msgid "Don't connect to an already-running instance"
 msgstr "Ð?е повезÑ?Ñ? Ñ?е на веÑ? покÑ?енÑ?Ñ? пÑ?огÑ?ам"
 
-#: ../src/totem-options.c:65
+#: ../src/totem-options.c:66
 msgid "Seek"
 msgstr "СкоÑ?и"
 
-#: ../src/totem-options.c:66
+#. Translators: help for a (hidden) command line option to specify a playlist entry to start playing on load
+#: ../src/totem-options.c:68
 msgid "Playlist index"
 msgstr "Ð?ндекÑ? Ñ? Ñ?пиÑ?кÑ?"
 
-#: ../src/totem-options.c:68
+#: ../src/totem-options.c:70
 msgid "Movies to play"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?иÑ?и Ñ?илмове"
 
 #. By extension entry
-#: ../src/totem-playlist.c:150
+#: ../src/totem-playlist.c:157
 msgid "MP3 ShoutCast playlist"
 msgstr "MP3 ShoutCast лиÑ?Ñ?а"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:151
+#: ../src/totem-playlist.c:158
 msgid "MP3 audio (streamed)"
 msgstr "MP3 звÑ?к (кÑ?оз Ñ?ок)"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:152
+#: ../src/totem-playlist.c:159
 msgid "MP3 audio (streamed, DOS format)"
 msgstr "MP3 звÑ?к (кÑ?оз Ñ?ок, DOS Ñ?оÑ?маÑ?)"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:153
+#: ../src/totem-playlist.c:160
 msgid "XML Shareable Playlist"
 msgstr "XML деÑ?ива лиÑ?Ñ?а"
 
 #. This is "Title 3", where title is a DVD title
 #. * Note: NOT a DVD chapter
-#: ../src/totem-playlist.c:356
+#: ../src/totem-playlist.c:359
 #, c-format
 msgid "Title %d"
 msgstr "Ð?аÑ?лов %d"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:457
+#: ../src/totem-playlist.c:458
 msgid "Could not save the playlist"
 msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?аÑ?Ñ?вам лиÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:1030
+#: ../src/totem-playlist.c:1029
 msgid "Save Playlist"
 msgstr "СаÑ?Ñ?ваÑ? лиÑ?Ñ?Ñ?"
 
 #. translators: Playlist is the default saved playlist filename,
 #. * without the suffix
-#: ../src/totem-playlist.c:1042 ../src/totem-sidebar.c:142
+#: ../src/totem-playlist.c:1041 ../src/totem-sidebar.c:145
 msgid "Playlist"
 msgstr "Ð?иÑ?Ñ?а"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:1854
+#: ../src/totem-playlist.c:1863
 #, c-format
-msgid "The playlist '%s' could not be parsed, it might be damaged."
-msgstr "Ð?иÑ?Ñ?а â??%sâ?? Ñ?е не може Ñ?Ñ?иÑ?аÑ?и, можда Ñ?е оÑ?Ñ?еÑ?ена."
+#| msgid "The playlist '%s' could not be parsed, it might be damaged."
+msgid "The playlist '%s' could not be parsed. It might be damaged."
+msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?Ñ?иÑ?ам лиÑ?Ñ?Ñ? â??%sâ??. Ð?ожда Ñ?е оÑ?Ñ?еÑ?ена."
 
-#: ../src/totem-playlist.c:1855
+#: ../src/totem-playlist.c:1864
 msgid "Playlist error"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка Ñ?а лиÑ?Ñ?ом"
 
-#: ../src/totem-preferences.c:106
+#: ../src/totem-preferences.c:108
 msgid "Enable visual effects?"
 msgstr "УкÑ?Ñ?Ñ?и визÑ?елне еÑ?екÑ?е?"
 
-#: ../src/totem-preferences.c:108
+#: ../src/totem-preferences.c:110
 msgid ""
 "It seems you are running Totem remotely.\n"
 "Are you sure you want to enable the visual effects?"
@@ -1525,24 +1523,24 @@ msgstr ""
 "Ð?згледа да Ñ?Ñ?е покÑ?енÑ?ли ТоÑ?ем Ñ?а Ñ?даÑ?ене локаÑ?иÑ?е.\n"
 "Ð?а ли заиÑ?Ñ?а желиÑ?е да омогÑ?Ñ?иÑ?е визÑ?елне еÑ?екÑ?е?"
 
-#: ../src/totem-preferences.c:363
+#: ../src/totem-preferences.c:405
 msgid "Changing the visuals effect type will require a restart to take effect."
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?омена вÑ?Ñ?Ñ?е визÑ?елниÑ? еÑ?екаÑ?а заÑ?Ñ?ева изновно покÑ?еÑ?аÑ?е да би Ñ?Ñ?Ñ?пила Ñ? "
 "деÑ?Ñ?Ñ?во"
 
-#: ../src/totem-preferences.c:447
+#: ../src/totem-preferences.c:489
 msgid ""
 "The change of audio output type will only take effect when Totem is "
 "restarted."
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?омена вÑ?Ñ?Ñ?е звÑ?Ñ?ног излаза Ñ?е Ñ?зеÑ?и маÑ?а Ñ?ек када Ñ?е ТоÑ?ем поново покÑ?ене."
 
-#: ../src/totem-preferences.c:542
+#: ../src/totem-preferences.c:593
 msgid "Preferences"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?авке"
 
-#: ../src/totem-preferences.c:702
+#: ../src/totem-preferences.c:767
 msgid "Select Subtitle Font"
 msgstr "Ð?дабеÑ?иÑ?е Ñ?ловни лик за пÑ?еводе"
 
@@ -1552,46 +1550,46 @@ msgstr "Ð?дабеÑ?иÑ?е Ñ?ловни лик за пÑ?еводе"
 msgid "Audio/Video"
 msgstr "Ð?вÑ?к/видео"
 
-#: ../src/totem-statusbar.c:89
+#: ../src/totem-statusbar.c:91
 msgid "0:00 / 0:00"
 msgstr "0:00 / 0:00"
 
-#: ../src/totem-statusbar.c:111
+#: ../src/totem-statusbar.c:113
 #, c-format
 msgid "%s (Streaming)"
 msgstr "%s (ТекÑ?Ñ?и)"
 
 #. Elapsed / Total Length
-#: ../src/totem-statusbar.c:118 ../src/totem-time-label.c:65
+#: ../src/totem-statusbar.c:120 ../src/totem-time-label.c:64
 #, c-format
 msgid "%s / %s"
 msgstr "%s / %s"
 
 #. Seeking to Time / Total Length
-#: ../src/totem-statusbar.c:121 ../src/totem-time-label.c:68
+#: ../src/totem-statusbar.c:123 ../src/totem-time-label.c:67
 #, c-format
 msgid "Seek to %s / %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?коÑ?и до %s / %s"
 
 # andrija: Ð?аÑ?еÑ?оваÑ?е?
-#: ../src/totem-statusbar.c:215
+#: ../src/totem-statusbar.c:217
 msgid "Buffering"
 msgstr "Ð?Ñ?еноÑ? Ñ? баÑ?еÑ?"
 
 #. eg: 75 %
-#: ../src/totem-statusbar.c:226
+#: ../src/totem-statusbar.c:228
 #, c-format
 msgid "%d %%"
 msgstr "%d %%"
 
 #. eg: Paused, 0:32 / 1:05
-#: ../src/totem-statusbar.c:295
+#: ../src/totem-statusbar.c:303
 #, c-format
 msgid "%s, %s"
 msgstr "%s, %s"
 
 #. eg: Buffering, 75 %
-#: ../src/totem-statusbar.c:300
+#: ../src/totem-statusbar.c:308
 #, c-format
 msgid "%s, %d %%"
 msgstr "%s, %d %%"
@@ -1744,7 +1742,7 @@ msgstr "Ð?ема адÑ?еÑ?е видео Ñ?нимка"
 #. Translators: The first string is "Filename" (as translated); the second is an actual filename.
 #. The third string is "Resolution" (as translated); the fourth and fifth are screenshot height and width, respectively.
 #. The sixth string is "Duration" (as translated); the seventh is the movie duration in words.
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:668
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:672
 #, c-format
 msgid ""
 "<b>%s</b>: %s\n"
@@ -1755,72 +1753,72 @@ msgstr ""
 "<b>%s</b>: %dÃ?%d\n"
 "<b>%s</b>: %s"
 
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:669
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:673
 msgid "Filename"
 msgstr "Ð?ме даÑ?оÑ?еке"
 
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:671
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:675
 msgid "Resolution"
 msgstr "РезолÑ?Ñ?иÑ?а"
 
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:674
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:678
 msgid "Duration"
 msgstr "ТÑ?аÑ?аÑ?е"
 
-#: ../src/totem-uri.c:468
+#: ../src/totem-uri.c:500 ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1042
 msgid "All files"
 msgstr "Све даÑ?оÑ?еке"
 
-#: ../src/totem-uri.c:473
+#: ../src/totem-uri.c:505 ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1039
 msgid "Supported files"
 msgstr "Ð?одÑ?жане даÑ?оÑ?еке"
 
-#: ../src/totem-uri.c:485
+#: ../src/totem-uri.c:517
 msgid "Audio files"
 msgstr "Ð?вÑ?Ñ?не даÑ?оÑ?еке"
 
-#: ../src/totem-uri.c:493
+#: ../src/totem-uri.c:525
 msgid "Video files"
 msgstr "Ð?идео даÑ?оÑ?еке"
 
-#: ../src/totem-uri.c:503
+#: ../src/totem-uri.c:535
 msgid "Subtitle files"
 msgstr "Ð?аÑ?оÑ?еке Ñ?а Ñ?иÑ?лом"
 
-#: ../src/totem-uri.c:555
+#: ../src/totem-uri.c:587
 msgid "Select Text Subtitles"
 msgstr "Ð?дабеÑ?иÑ?е Ñ?екÑ?Ñ?Ñ?ални Ñ?иÑ?л"
 
-#: ../src/totem-uri.c:617
+#: ../src/totem-uri.c:649
 msgid "Select Movies or Playlists"
 msgstr "Ð?забеÑ?иÑ?е Ñ?илмове или Ñ?пиÑ?кове"
 
-#: ../src/totem.c:93
+#: ../src/totem.c:114
 msgid "Could not open link"
 msgstr "Ð?е могÑ? да оÑ?воÑ?им везÑ?"
 
-#: ../src/totem.c:151 ../src/totem.c:177
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:647
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1800
+#: ../src/totem.c:192 ../src/totem.c:218
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:666
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1863
 msgid "Totem Movie Player"
 msgstr "ТоÑ?ем â?? пÑ?Ñ?Ñ?аÑ?е Ñ?илмова"
 
 # andrija: непоÑ?пÑ?н пÑ?евод, а Ñ?ежак :)
 # данило: ниÑ?и и безбедно, поÑ?лÑ?жиÑ?е ;)
-#: ../src/totem.c:152 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2226
+#: ../src/totem.c:193 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2286
 msgid "Could not initialize the thread-safe libraries."
 msgstr "Ð?иÑ?ам Ñ?Ñ?пео да Ñ?Ñ?иÑ?ам библиоÑ?еке за безбедан Ñ?ад Ñ?а ниÑ?има."
 
-#: ../src/totem.c:152
+#: ../src/totem.c:193
 msgid "Verify your system installation. Totem will now exit."
 msgstr "Ð?Ñ?овеÑ?иÑ?е инÑ?Ñ?алаÑ?иÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?ема. ТоÑ?ем Ñ?е Ñ?е Ñ?ада Ñ?гаÑ?иÑ?и."
 
 #. Handle command line arguments
-#: ../src/totem.c:160
+#: ../src/totem.c:201
 msgid "- Play movies and songs"
 msgstr "- пÑ?Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?е Ñ?илмове и пеÑ?ме"
 
-#: ../src/totem.c:169
+#: ../src/totem.c:210
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -1829,31 +1827,31 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Ð?окÑ?ениÑ?е '%s --help' за комплеÑ?ан Ñ?пиÑ?ак могÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?и из конзоле.\n"
 
-#: ../src/totem.c:186
+#: ../src/totem.c:226
 msgid "Totem could not initialize the configuration engine."
 msgstr "ТоÑ?ем ниÑ?е Ñ?Ñ?пео да покÑ?ене Ñ?иÑ?Ñ?ем подеÑ?аваÑ?а."
 
-#: ../src/totem.c:186
+#: ../src/totem.c:227
 msgid "Make sure that GNOME is properly installed."
 msgstr "Ð?Ñ?овеÑ?иÑ?е да ли Ñ?е Ð?ном пÑ?авилно инÑ?Ñ?алиÑ?ан."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:1729
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:1759
 msgid "Password requested for RTSP server"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?евана Ñ?е лозинка за РТСÐ? Ñ?еÑ?веÑ?"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2902
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2906
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2992
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2996
 #, c-format
 msgid "Audio Track #%d"
 msgstr "Ð?вÑ?Ñ?на нÑ?меÑ?а #%d"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2934
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2938
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3024
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3028
 #, c-format
 msgid "Subtitle #%d"
 msgstr "Ð?Ñ?евод #%d"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3342
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3437
 msgid ""
 "The requested audio output was not found. Please select another audio output "
 "in the Multimedia Systems Selector."
@@ -1861,16 +1859,16 @@ msgstr ""
 "Ð?иÑ?е наÑ?ен Ñ?Ñ?ажени звÑ?Ñ?ни излаз. Ð?олим изабеÑ?иÑ?е дÑ?Ñ?ги звÑ?Ñ?ни излаз Ñ? "
 "â??Ð?збиÑ?аÑ?Ñ? мÑ?лÑ?имедиÑ?алног Ñ?иÑ?Ñ?емаâ??."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3347
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3442
 msgid "Location not found."
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?о ниÑ?е наÑ?ено."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3351
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3446
 msgid ""
 "Could not open location; you might not have permission to open the file."
 msgstr "Ð?е могÑ? да оÑ?воÑ?им меÑ?Ñ?о: можда немаÑ?е дозволе за Ñ?иÑ?аÑ?е даÑ?оÑ?еке."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3362
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3457
 msgid ""
 "The video output is in use by another application. Please close other video "
 "applications, or select another video output in the Multimedia Systems "
@@ -1879,7 +1877,7 @@ msgstr ""
 "Ð?идео излаз веÑ? коÑ?иÑ?Ñ?и неки дÑ?Ñ?ги пÑ?огÑ?ам. Ð?аÑ?воÑ?иÑ?е оÑ?Ñ?але видео пÑ?огÑ?аме, "
 "или изабеÑ?иÑ?е неки дÑ?Ñ?ги видео излаз Ñ? â??Ð?збиÑ?аÑ?Ñ? мÑ?лÑ?имедиÑ?алног Ñ?иÑ?Ñ?емаâ??."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3368
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3463
 msgid ""
 "The audio output is in use by another application. Please select another "
 "audio output in the Multimedia Systems Selector. You may want to consider "
@@ -1890,13 +1888,13 @@ msgstr ""
 "Ñ?еÑ?веÑ?а."
 
 #. should be exactly one missing thing (source or converter)
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3386
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3392
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3481
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3487
 #, c-format
 msgid "The playback of this movie requires a %s plugin which is not installed."
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?е овог Ñ?илма заÑ?Ñ?ева додаÑ?ак %s коÑ?и ниÑ?е инÑ?Ñ?алиÑ?ан."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3393
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3488
 #, c-format
 msgid ""
 "The playback of this movie requires the following decoders which are not "
@@ -1908,34 +1906,34 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3418
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3513
 msgid ""
 "Cannot play this file over the network. Try downloading it to disk first."
 msgstr ""
 "Ð?е могÑ? да пÑ?Ñ?Ñ?им овÑ? даÑ?оÑ?екÑ? пÑ?еко мÑ?еже. Ð?окÑ?Ñ?аÑ?Ñ?е да Ñ?е пÑ?во пÑ?енеÑ?еÑ?е "
 "на диÑ?к."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3490
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3585
 msgid "Media file could not be played."
 msgstr "Ð?е могÑ? пÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и даÑ?оÑ?екÑ?."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5704
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5888
 msgid "Surround"
 msgstr "СаÑ?аÑ?нд"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5706
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5890
 msgid "Mono"
 msgstr "Ð?оно"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6053
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6237
 msgid "Too old version of GStreamer installed."
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?анo Ñ?е пÑ?еÑ?Ñ?аÑ?о издаÑ?е Ð?СÑ?Ñ?имеÑ?а."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6060
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6244
 msgid "Media contains no supported video streams."
 msgstr "Ð?аÑ?оÑ?ека не Ñ?адÑ?жи подÑ?жане видео Ñ?окове."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6590
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6757
 msgid ""
 "Failed to create a GStreamer play object. Please check your GStreamer "
 "installation."
@@ -1943,8 +1941,8 @@ msgstr ""
 "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?но обÑ?азоваÑ?е Ð?СÑ?Ñ?имеÑ?ов обÑ?екаÑ? за пÑ?Ñ?Ñ?аÑ?е. Ð?Ñ?овеÑ?иÑ?е инÑ?Ñ?алаÑ?иÑ?Ñ? "
 "Ð?СÑ?Ñ?имеÑ?а."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6739
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6874
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6871
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:7006
 msgid ""
 "Failed to open video output. It may not be available. Please select another "
 "video output in the Multimedia Systems Selector."
@@ -1952,7 +1950,7 @@ msgstr ""
 "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?ан пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?п видео излазÑ?. Ð?ожда ниÑ?е доÑ?Ñ?Ñ?пан. Ð?забеÑ?иÑ?е неки дÑ?Ñ?ги "
 "видео излаз Ñ? â??Ð?збиÑ?аÑ?Ñ? мÑ?лÑ?имедиÑ?алног Ñ?иÑ?Ñ?емаâ??."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6751
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6883
 msgid ""
 "Could not find the video output. You may need to install additional "
 "GStreamer plugins, or select another video output in the Multimedia Systems "
@@ -1961,7 +1959,7 @@ msgstr ""
 "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?ан пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?п видео излазÑ?. Ð?ожда Ñ?Ñ?еба да инÑ?Ñ?алиÑ?аÑ?е Ñ?оÑ? неке додаÑ?ке "
 "или изабеÑ?еÑ?е неки дÑ?Ñ?ги видео излаз Ñ? â??Ð?збиÑ?аÑ?Ñ? мÑ?лÑ?имедиÑ?алног Ñ?иÑ?Ñ?емаâ??."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6786
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6918
 msgid ""
 "Failed to open audio output. You may not have permission to open the sound "
 "device, or the sound server may not be running. Please select another audio "
@@ -1971,7 +1969,7 @@ msgstr ""
 "Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?Ñ?, или ниÑ?е покÑ?енÑ?Ñ? звÑ?Ñ?ни Ñ?еÑ?веÑ?. Ð?забеÑ?иÑ?е дÑ?Ñ?ги звÑ?Ñ?ни излаз Ñ? "
 "â??Ð?збиÑ?аÑ?Ñ? мÑ?лÑ?имедиÑ?алног Ñ?иÑ?Ñ?емаâ??."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6806
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6938
 msgid ""
 "Could not find the audio output. You may need to install additional "
 "GStreamer plugins, or select another audio output in the Multimedia Systems "
@@ -2008,9 +2006,10 @@ msgstr "%d:%02d"
 #, c-format
 msgid "%d hour"
 msgid_plural "%d hours"
-msgstr[0] "%d Ñ?аÑ?"
-msgstr[1] "%d Ñ?аÑ?а"
-msgstr[2] "%d Ñ?аÑ?ова"
+msgstr[0] "%d Ñ?аÑ?"
+msgstr[1] "%d Ñ?аÑ?а"
+msgstr[2] "%d Ñ?аÑ?и"
+msgstr[3] "%d Ñ?аÑ?"
 
 #: ../src/backend/video-utils.c:140
 #, c-format
@@ -2019,6 +2018,7 @@ msgid_plural "%d minutes"
 msgstr[0] "%d минÑ?Ñ?"
 msgstr[1] "%d минÑ?Ñ?а"
 msgstr[2] "%d минÑ?Ñ?а"
+msgstr[3] "%d минÑ?Ñ?"
 
 #: ../src/backend/video-utils.c:143
 #, c-format
@@ -2027,6 +2027,7 @@ msgid_plural "%d seconds"
 msgstr[0] "%d Ñ?екÑ?нда"
 msgstr[1] "%d Ñ?екÑ?нде"
 msgstr[2] "%d Ñ?екÑ?нди"
+msgstr[3] "%d Ñ?екÑ?нда"
 
 #. hour:minutes:seconds
 #: ../src/backend/video-utils.c:149
@@ -2080,17 +2081,18 @@ msgstr "Bemused"
 msgid "Control Totem through a mobile phone with a Bemused client"
 msgstr "УпÑ?авÑ?аÑ?Ñ?е ТоÑ?емом пÑ?еко мобилног Ñ?елеÑ?она коÑ?иÑ?Ñ?еÑ?и Bemused Ñ?Ñ?лÑ?гÑ?"
 
-#: ../src/plugins/bemused/totem-bemused.c:185
+#. Translators: the parameter is a number used to identify this playlist entry
+#: ../src/plugins/bemused/totem-bemused.c:186
 #, c-format
 msgid "Untitled %d"
 msgstr "Ð?еименовано %d"
 
-#: ../src/plugins/bemused/totem-bemused.c:607
+#: ../src/plugins/bemused/totem-bemused.c:609
 msgid "Totem Bemused Server"
 msgstr "ТоÑ?емов Bemused Ñ?еÑ?веÑ?"
 
 #. FIXME version
-#: ../src/plugins/bemused/totem-bemused.c:609
+#: ../src/plugins/bemused/totem-bemused.c:611
 msgid "Totem Bemused Server version 1.0"
 msgstr "ТоÑ?емов Bemused Ñ?еÑ?веÑ?, веÑ?зиÑ?а 1.0"
 
@@ -2141,6 +2143,104 @@ msgstr "Снима (С)Ð?ЦÐ? или Ð?идео Ð?Ð?Ð? диÑ?кове"
 msgid "Video Disc Recorder"
 msgstr "СмимаÑ?е Ð?идео диÑ?кова"
 
+#: ../src/plugins/chapters/chapters.totem-plugin.in.h:1
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1190
+#| msgid "_Chapter Menu"
+msgid "Chapters"
+msgstr "Ð?о_главÑ?а"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters.totem-plugin.in.h:2
+#| msgid "_Chapter Menu"
+msgid "Chapters support"
+msgstr "Ð?одÑ?Ñ?ка за поглавÑ?а"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-edit.ui.h:1
+msgid "Enter new name for a chapter:"
+msgstr "УнеÑ?иÑ?е ново име поглавÑ?а:"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:2
+msgid "Continue to watch movie without loaded chapters"
+msgstr "Ð?аÑ?Ñ?ави Ñ?илм без Ñ?Ñ?иÑ?аниÑ? поглавÑ?а"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:3
+msgid "Continue without"
+msgstr "Ð?аÑ?Ñ?ави без"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:4
+#| msgid "Go to the chapter menu"
+msgid "Go to chapter"
+msgstr "Ð?ди на поглавÑ?е"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:5
+msgid "Load chapters from external file"
+msgstr "УÑ?иÑ?аÑ? поглавÑ?а из Ñ?поÑ?не даÑ?оÑ?еке"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:6
+msgid "Load chapters..."
+msgstr "УÑ?иÑ?аÑ? поглавÑ?а..."
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:7
+msgid "No chapters data"
+msgstr "Ð?ема подаÑ?ака о поглавÑ?има"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:9
+#| msgid "Remove file from playlist"
+msgid "Remove chapter from the list"
+msgstr "Уклони поглавÑ?а из Ñ?пиÑ?ка"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:10
+#| msgid "0 Channels"
+msgid "Save Changes"
+msgstr "СаÑ?Ñ?ваÑ? пÑ?омене"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:11
+#| msgid "_Go"
+msgid "_Go to"
+msgstr "_Ð?ди на"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:56
+#, c-format
+msgid ""
+"<b>Title: </b>%s\n"
+"<b>Start time: </b>%s"
+msgstr ""
+"<b>Ð?аÑ?лов: </b>%s\n"
+"<b>Ð?оÑ?еÑ?ак: </b>%s"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:370
+msgid "Error while reading file with chapters"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом Ñ?иÑ?аÑ?а даÑ?оÑ?еке Ñ?а поглавÑ?има"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:582
+msgid "Chapter with the same time already exists"
+msgstr "Ð?оглавÑ?а Ñ?а овим називом веÑ? поÑ?Ñ?оÑ?е"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:583
+msgid "Try another name or remove an existing chapter"
+msgstr "Ð?забеÑ?иÑ?е неко дÑ?Ñ?го име или Ñ?клониÑ?е поглавÑ?е"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:760
+msgid "Error while writing file with chapters"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом Ñ?пиÑ?а даÑ?оÑ?еке Ñ?а поглавÑ?има"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:885
+#| msgid "An error occurred while fetching albums."
+msgid "Error occurred while saving chapters"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом Ñ?Ñ?ваÑ?а поглавÑ?а"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:886
+msgid "Please check you rights and free space"
+msgstr "Ð?Ñ?овеÑ?иÑ?е овлаÑ?Ñ?еÑ?а и пÑ?еоÑ?Ñ?али пÑ?оÑ?Ñ?оÑ? на диÑ?кÑ?"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1020
+#| msgid "Open a file"
+msgid "Open Chapters File"
+msgstr "Ð?Ñ?воÑ?и даÑ?оÑ?екÑ? Ñ?а поглавÑ?има"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-cmml-parser.c:558
+msgid "Failed to parse CMML file"
+msgstr "Ð?е могÑ? да оÑ?воÑ?им ЦÐ?Ð?Ð? даÑ?оÑ?екÑ?"
+
 #. Translators: this refers to a media file
 #: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:97
 msgid "Delete"
@@ -2160,9 +2260,6 @@ msgid "D-Bus Service"
 msgstr "D-Bus Ñ?Ñ?лÑ?га"
 
 #: ../src/plugins/dbus-service/dbus-service.totem-plugin.in.h:2
-#| msgid ""
-#| "Plugin for sending notifications of currently-playing movies to the D-Bus "
-#| "subsystem."
 msgid ""
 "Plugin for sending notifications of currently playing movies to the D-Bus "
 "subsystem."
@@ -2206,8 +2303,9 @@ msgid "Stream BBC programs from the last 7 days from the BBC iPlayer service."
 msgstr "Ð?Ñ?има BBC пÑ?огÑ?аме од поÑ?ледÑ?иÑ? 7 дана пÑ?еко BBC иÐ?леÑ?еÑ? Ñ?еÑ?виÑ?а."
 
 #: ../src/plugins/iplayer/iplayer.py:57
-msgid "Error Listing Channel Categories"
-msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и доÑ?ваÑ?аÑ?Ñ? лиÑ?Ñ?е каÑ?егоÑ?иÑ?а канала"
+#| msgid "Error Listing Channel Categories"
+msgid "Error listing channel categories"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и пÑ?еÑ?зимаÑ?Ñ? каÑ?егоÑ?иÑ?а канала"
 
 #: ../src/plugins/iplayer/iplayer.py:57
 msgid ""
@@ -2228,12 +2326,15 @@ msgid "Error getting programme feed"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?зимаÑ?Ñ? довода пÑ?огÑ?ама"
 
 #: ../src/plugins/iplayer/iplayer.py:106
+#| msgid ""
+#| "There was an unknown error getting the list of programmes for this "
+#| "channel and category combination."
 msgid ""
-"There was an unknown error getting the list of programmes for this channel "
-"and category combination."
+"There was an error getting the list of programmes for this channel and "
+"category combination."
 msgstr ""
-"Ð?еÑ?ила Ñ?е непознаÑ?а гÑ?еÑ?ка пÑ?иликом пÑ?еÑ?зимаÑ?а лиÑ?Ñ?е пÑ?огÑ?ама за овÑ? "
-"комбинаÑ?иÑ?Ñ? канала и каÑ?егоÑ?иÑ?е."
+"Ð?огодила Ñ?е гÑ?еÑ?ка пÑ?иликом пÑ?еÑ?зимаÑ?а Ñ?пиÑ?ка пÑ?огÑ?ама за ове канале и "
+"каÑ?егоÑ?иÑ?е."
 
 #: ../src/plugins/iplayer/iplayer2.py:295
 #, python-format
@@ -2261,7 +2362,6 @@ msgid "Latest Releases"
 msgstr "Ð?оÑ?ледÑ?а издаÑ?а"
 
 #: ../src/plugins/jamendo/jamendo.ui.h:6
-#| msgid "Number of albums to _retrieve"
 msgid "Number of albums to _retrieve:"
 msgstr "Ð?_Ñ?оÑ? албÑ?ма за пÑ?еÑ?зимаÑ?е:"
 
@@ -2270,12 +2370,11 @@ msgid "Popular"
 msgstr "Ð?опÑ?лаÑ?ни"
 
 #: ../src/plugins/jamendo/jamendo.ui.h:8
-#| msgid "Preferred audio _format"
 msgid "Preferred audio _format:"
 msgstr "Ð?миÑ?ени _Ñ?оÑ?маÑ? звÑ?ка:"
 
 #: ../src/plugins/jamendo/jamendo.ui.h:9
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:511
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:521
 #: ../src/plugins/youtube/youtube.ui.h:2
 msgid "Search Results"
 msgstr "РезÑ?лÑ?аÑ?и пÑ?еÑ?Ñ?аге"
@@ -2413,15 +2512,15 @@ msgstr "Ð?иÑ?ам Ñ?Ñ?пео да покÑ?енем lirc."
 msgid "Couldn't read lirc configuration."
 msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?Ñ?иÑ?ам lirc поÑ?Ñ?авке."
 
-#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:200
+#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:198
 msgid "Recordings"
 msgstr "СнимÑ?и"
 
-#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:523
+#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:521
 msgid "MythTV Recordings"
 msgstr "MythTV Ñ?нимÑ?и"
 
-#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:524
+#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:522
 msgid "MythTV LiveTV"
 msgstr "MythTV Ñ?живо"
 
@@ -2430,7 +2529,6 @@ msgid "Download Movie Subtitles"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?зми Ñ?иÑ?лове за Ñ?илм"
 
 #: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.ui.h:2
-#| msgid "_Languages"
 msgid "Language"
 msgstr "Ð?език"
 
@@ -2514,24 +2612,30 @@ msgstr "Ð?Ñ?обине"
 msgid "%d x %d"
 msgstr "%d x %d"
 
-# bug: plural-forms
 #: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:238
-#, c-format
-msgid "%d frames per second"
-msgstr "%d кадÑ?ова Ñ? Ñ?екÑ?нди"
-
-#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:240
-#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:257
+#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:271
 #, c-format
 msgid "%d kbps"
 msgstr "%d kbps"
 
-#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:260
+# bug: plural-forms
+#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:245
+#, c-format
+#| msgid "%d frames per second"
+msgid "%d frame per second"
+msgid_plural "%d frames per second"
+msgstr[0] "%d кадаÑ? Ñ? Ñ?екÑ?нди"
+msgstr[1] "%d кадÑ?а Ñ? Ñ?екÑ?нди"
+msgstr[2] "%d кадÑ?ова Ñ? Ñ?екÑ?нди"
+msgstr[3] "%d кадаÑ? Ñ? Ñ?екÑ?нди"
+
+#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:274
 #, c-format
 msgid "%d Hz"
 msgstr "%d Hz"
 
-#: ../src/plugins/publish/totem-publish.c:588
+#. Translators: computers on the local network which are publishing their playlists over the network
+#: ../src/plugins/publish/totem-publish.c:589
 msgid "Neighbors"
 msgstr "Ð?омÑ?иÑ?е"
 
@@ -2549,10 +2653,6 @@ msgstr "_Ð?азив Ñ?еÑ?виÑ?а:"
 
 #: ../src/plugins/publish/publish-plugin.ui.h:3
 #, no-c-format
-#| msgid ""
-#| "<small>The name used for announcing the playlist service on the network.\n"
-#| "All occurrences of the string <b>%u</b> will be replaced by your name,\n"
-#| "and <b>%h</b> will be replaced by your computer's host name.</small>"
 msgid ""
 "The name used for announcing the playlist service on the network.\n"
 "All occurrences of the string <b>%u</b> will be replaced by your name,\n"
@@ -2566,6 +2666,11 @@ msgstr ""
 msgid "Use _encrypted transport protocol (HTTPS)"
 msgstr "_ШиÑ?Ñ?овани пÑ?оÑ?окол пÑ?еноÑ?а (HTTPS)"
 
+#: ../src/plugins/screensaver/totem-screensaver.c:94
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1964
+msgid "Playing a movie"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?а Ñ?илм"
+
 #: ../src/plugins/screenshot/gallery.ui.h:1
 msgid "Calculate the number of screenshots"
 msgstr "Ð?зÑ?аÑ?Ñ?наÑ? бÑ?оÑ? Ñ?нимака екÑ?ана"
@@ -2591,7 +2696,7 @@ msgid "_Name:"
 msgstr "_Ð?ме:"
 
 #. Write the screenshot to the temporary file
-#: ../src/plugins/screenshot/gnome-screenshot-widget.c:379
+#: ../src/plugins/screenshot/gnome-screenshot-widget.c:383
 #: ../src/plugins/screenshot/totem-screenshot.c:63
 msgid "Screenshot.png"
 msgstr "Ñ?илмÑ?ки-Ñ?нимак.png"
@@ -2629,9 +2734,9 @@ msgid "Save Screenshot"
 msgstr "СаÑ?Ñ?ваÑ? Ñ?нимак екÑ?ана"
 
 #. Create the screenshot widget
-#: ../src/plugins/screenshot/totem-screenshot.c:159
+#. Translators: %s is the movie title and %d is an auto-incrementing number to make filename unique
+#: ../src/plugins/screenshot/totem-screenshot.c:160
 #, c-format
-#| msgid "Screenshot%d.png"
 msgid "Screenshot-%s-%d.png"
 msgstr "Снимак-Ñ?илма-%s-%d.png"
 
@@ -2660,19 +2765,36 @@ msgstr "Ð?апÑ?ави _галеÑ?иÑ?Ñ? Ñ?нимака екÑ?ана..."
 msgid "Create a gallery of screenshots"
 msgstr "Ð?Ñ?ави галеÑ?иÑ?Ñ? Ñ?нимака екÑ?ана"
 
-#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:171
+#. Update the "seconds" label so that it always has the correct singular/plural form
+#. Translators: label for the seconds selector in the "Skip to" dialogue
+#. Fix the label width at the maximum necessary for the plural labels, to prevent it changing size when we change the spinner value
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:158
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:184
+#| msgid "seconds"
+msgid "second"
+msgid_plural "seconds"
+msgstr[0] "Ñ?екÑ?нда"
+msgstr[1] "Ñ?екÑ?нде"
+msgstr[2] "Ñ?екÑ?нди"
+msgstr[3] "Ñ?екÑ?нда"
+
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:184
+msgid "seconds"
+msgstr "Ñ?екÑ?нди"
+
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:190
 msgid "Skip to"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?коÑ?и до"
 
-#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto-plugin.c:215
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto-plugin.c:216
 msgid "_Skip to..."
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?коÑ?и _до..."
 
-#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto-plugin.c:215
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto-plugin.c:216
 msgid "Skip to a specific time"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?коÑ?и до одÑ?еÑ?еног вÑ?емена"
 
-#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto-plugin.c:221
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto-plugin.c:222
 msgid "Could not load the \"Skip to\" dialog interface."
 msgstr "Ð?иÑ?ам Ñ?Ñ?пео да Ñ?Ñ?иÑ?ам Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?е â??Ð?Ñ?еÑ?коÑ?и доâ?? пÑ?озоÑ?Ñ?еÑ?а."
 
@@ -2680,28 +2802,22 @@ msgstr "Ð?иÑ?ам Ñ?Ñ?пео да Ñ?Ñ?иÑ?ам Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?е â??Ð?Ñ?еÑ?коÑ?и
 msgid "_Skip to:"
 msgstr "Ð?Ñ?е_Ñ?коÑ?и до:"
 
-#: ../src/plugins/skipto/skipto.ui.h:2
-msgid "seconds"
-msgstr "Ñ?екÑ?нди"
-
 #. Display an error
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:170
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:173
 #, c-format
-#| msgid "Could not get metadata for file %s: %s"
 msgid "Could not get name and thumbnail for %s: %s"
 msgstr "Ð?е могÑ? да пÑ?ибавим име и Ñ?маÑ?ени пÑ?иказ за %s: %s"
 
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:171
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:174
 msgid "File Error"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка Ñ? додаÑ?кÑ?"
 
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:244
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:358
-#| msgid "Could not connect to the Galago daemon."
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:251
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:368
 msgid "Could not connect to Tracker"
 msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?е повежем на ТÑ?акеÑ?"
 
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:251
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:258
 msgid "No results"
 msgstr "Ð?ез Ñ?езÑ?лÑ?аÑ?а"
 
@@ -2710,15 +2826,16 @@ msgstr "Ð?ез Ñ?езÑ?лÑ?аÑ?а"
 #. * Showing 10-20 of 128 matches
 #. * This is similar to what web searches use, eg. Google on the top-right of their search results page show:
 #. * Personalized Results 1 - 10 of about 4,130,000 for foobar
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:276
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:283
 #, c-format
 msgid "Showing %i - %i of %i match"
 msgid_plural "Showing %i - %i of %i matches"
 msgstr[0] "Ð?Ñ?иказÑ?Ñ?ем %i - %i од %i поклапаÑ?а"
 msgstr[1] "Ð?Ñ?иказÑ?Ñ?ем %i - %i од %i поклапаÑ?а"
 msgstr[2] "Ð?Ñ?иказÑ?Ñ?ем %i - %i од %i поклапаÑ?а"
+msgstr[3] "Ð?Ñ?иказÑ?Ñ?ем %i - %i од %i поклапаÑ?а"
 
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:571
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:581
 msgid "Page"
 msgstr "СÑ?Ñ?аниÑ?а"
 
@@ -2755,36 +2872,36 @@ msgstr "СÑ?одни Ñ?нимÑ?и"
 msgid "Videos"
 msgstr "Ð?идео Ñ?нимÑ?и"
 
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:314
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:316
 msgid "_Open in Web Browser"
 msgstr "Ð?Ñ?воÑ?и _инÑ?еÑ?неÑ? пÑ?егледник"
 
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:314
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:316
 msgid "Open the video in your web browser"
 msgstr "Ð?Ñ?ваÑ?а видео Ñ? инÑ?еÑ?неÑ? пÑ?егледаÑ?Ñ?"
 
 #. Add the sidebar page
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:364
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:366
 msgid "YouTube"
 msgstr "YouTube"
 
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:456
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:452
 msgid "Cancelling queryâ?¦"
 msgstr "Ð?ониÑ?Ñ?авам Ñ?пиÑ?..."
 
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:505
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:513
 msgid "Error Looking Up Video URI"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?Ñ?ажеÑ?Ñ? адÑ?еÑ?е видео Ñ?нимка"
 
 #. Hide the ugly technical message libgdata gives behind a nice one telling them it's out of date (which it likely is
 #. * if we're receiving a protocol error).
 #. Spew out the error message as provided
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:695
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:700
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:797
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:802
 msgid "Error Searching for Videos"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?Ñ?ажеÑ?Ñ? видео Ñ?нимака"
 
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:696
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:798
 msgid ""
 "The response from the server could not be understood. Please check you are "
 "running the latest version of libgdata."
@@ -2793,54 +2910,54 @@ msgstr ""
 "libgdata библиоÑ?еке."
 
 #. Update the UI
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:842
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:972
 msgid "Fetching search resultsâ?¦"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?зимам Ñ?езÑ?лÑ?аÑ?е пÑ?еÑ?Ñ?аге..."
 
 #. Update the UI
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:893
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:1037
 msgid "Fetching related videosâ?¦"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?зимам Ñ?Ñ?одне Ñ?нимке..."
 
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:944
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:1088
 msgid "Error Opening Video in Web Browser"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и оÑ?ваÑ?аÑ?Ñ? видео Ñ?нимка Ñ? инÑ?еÑ?неÑ? пÑ?егледникÑ?"
 
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:964
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:1108
 msgid "Fetching more videosâ?¦"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?зимам Ñ?оÑ? видео Ñ?нимака..."
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:419
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:431
 msgid "No URI to play"
 msgstr "Ð?ема адÑ?еÑ?е за пÑ?Ñ?Ñ?аÑ?е"
 
 #. translators: this is:
 #. * Open With ApplicationName
 #. * as in nautilus' right-click menu
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1052
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1104
 #, c-format
 msgid "_Open with \"%s\""
 msgstr "_Ð?Ñ?воÑ?и Ñ?а â??%sâ??"
 
 # bug: clear it up?
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1103
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1155
 #, c-format
 msgid "Browser Plugin using %s"
 msgstr "Ð?одаÑ?ак за веб Ñ?иÑ?аÑ? коÑ?иÑ?Ñ?еÑ?и %s"
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1108
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1160
 msgid "Totem Browser Plugin"
 msgstr "ТоÑ?емов додаÑ?ак за веб Ñ?иÑ?аÑ?"
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2119
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2179
 msgid "No playlist or playlist empty"
 msgstr "Ð?ема Ñ?пиÑ?ка за пÑ?Ñ?Ñ?аÑ?е или Ñ?е пÑ?азан"
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2210
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2270
 msgid "Movie browser plugin"
 msgstr "ТоÑ?емов додаÑ?ак за пÑ?еглед Ñ?илмова"
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2226
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2286
 msgid "Verify your system installation. The Totem plugin will now exit."
 msgstr "Ð?Ñ?овеÑ?иÑ?е инÑ?Ñ?алаÑ?иÑ?Ñ? ваÑ?ег Ñ?иÑ?Ñ?ема. ТоÑ?ем додаÑ?ак Ñ?е Ñ?е Ñ?ада Ñ?гаÑ?иÑ?и."
 
@@ -2891,6 +3008,36 @@ msgstr ""
 "winpdb или rpdb2. Уколико ниÑ?Ñ?е изабÑ?али лозинкÑ? Ñ?ади Ñ?клаÑ?аÑ?а гÑ?еÑ?ака кÑ?оз "
 "Ð?Ð?онÑ?, коÑ?иÑ?Ñ?иÑ?е подÑ?азÑ?меванÑ? лозинкÑ? (totem)."
 
+#~ msgid "Deinterlace"
+#~ msgstr "РаÑ?плиÑ?аÑ?е"
+
+#~ msgid "_Deinterlace"
+#~ msgstr "_РаÑ?плиÑ?аÑ?е"
+
+#~ msgid "Buffer size"
+#~ msgstr "Ð?елиÑ?ина баÑ?еÑ?а"
+
+#~ msgid "Enable deinterlacing"
+#~ msgstr "УкÑ?Ñ?Ñ?и Ñ?аÑ?плиÑ?аÑ?е"
+
+#~ msgid "Maximum amount of data to decode ahead of display (in seconds)"
+#~ msgstr "Ð?аÑ?виÑ?е подаÑ?ака коÑ?е декодиÑ?аÑ?и пÑ?е пÑ?иказа (Ñ? Ñ?екÑ?ндама)"
+
+#~ msgid "Whether the main window should stay on top"
+#~ msgstr "Ð?а ли главни пÑ?озоÑ? оÑ?Ñ?аÑ?е на вÑ?Ñ?Ñ?"
+
+#~ msgid "Whether the main window should stay on top of the other ones"
+#~ msgstr "Ð?а ли главни пÑ?озоÑ? оÑ?Ñ?аÑ?е изнад оÑ?Ñ?алиÑ? пÑ?озоÑ?а"
+
+#~ msgid "Could not launch URL \"%s\": %s"
+#~ msgstr "Ð?е могÑ? да покÑ?енем УРÐ? â??%sâ??: %s"
+
+#~ msgid "Default browser not configured"
+#~ msgstr "Ð?одÑ?азÑ?мевани веб Ñ?иÑ?аÑ? ниÑ?е подеÑ?ен"
+
+#~ msgid "Error launching URI"
+#~ msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и покÑ?еÑ?аÑ?Ñ? УРÐ?"
+
 #~ msgid "Sound volume"
 #~ msgstr "Ð?аÑ?ина звÑ?ка"
 
diff --git a/po/sr latin po b/po/sr latin po
index e5e9311..4868942 100644
--- a/po/sr latin po
+++ b/po/sr latin po
@@ -7,21 +7,22 @@
 # Prevous maintainer: Veljko M. StanojeviÄ? <veljko vms homelinux net>
 # Reviewed on 2005-07-11 by Danilo Å egan <danilo gnome org>
 # Reviewed on 2005-09-03 by Andrija ZariÄ? <andrija gmail com>
+# MiloÅ¡ PopoviÄ? <gpopac gmail com>, 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: totem\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=totem&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-01-21 20:16+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-24 01:26+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-09 23:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-27 15:12+0200\n"
 "Last-Translator: MiloÅ¡ PopoviÄ? <gpopac gmail com>\n"
-"Language-Team: Serbian (sr) <gnom prevod org>\n"
+"Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3;  plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 :  n%10>=2 && "
-"n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4;  plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 :  n"
+"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
 "X-Poedit-Language: Serbian\n"
 "X-Poedit-Country: SERBIA\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
@@ -30,11 +31,11 @@ msgstr ""
 msgid "Leave Fullscreen"
 msgstr "Napusti ceo ekran"
 
-#: ../data/fullscreen.ui.h:2 ../data/totem.ui.h:98
+#: ../data/fullscreen.ui.h:2 ../data/totem.ui.h:102
 msgid "Time:"
 msgstr "Vreme:"
 
-#: ../data/playlist.ui.h:1
+#: ../data/playlist.ui.h:1 ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:1
 msgid "Add..."
 msgstr "Dodaj..."
 
@@ -50,7 +51,7 @@ msgstr "Premesti ispod"
 msgid "Move Up"
 msgstr "Premesti iznad"
 
-#: ../data/playlist.ui.h:5
+#: ../data/playlist.ui.h:5 ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:8
 msgid "Remove"
 msgstr "Ukloni"
 
@@ -62,7 +63,7 @@ msgstr "Ukloni datoteku iz spiska"
 msgid "Save Playlist..."
 msgstr "SaÄ?uvaj listu..."
 
-#: ../data/playlist.ui.h:8 ../data/totem.ui.h:73
+#: ../data/playlist.ui.h:8 ../data/totem.ui.h:77
 msgid "Select a file to use for text subtitles"
 msgstr "Izaberite tekstualnu datoteku sa titlovima"
 
@@ -70,11 +71,11 @@ msgstr "Izaberite tekstualnu datoteku sa titlovima"
 msgid "_Copy Location"
 msgstr "_Umnoži putanju..."
 
-#: ../data/playlist.ui.h:10
+#: ../data/playlist.ui.h:10 ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:12
 msgid "_Remove"
 msgstr "U_kloni"
 
-#: ../data/playlist.ui.h:11 ../data/totem.ui.h:138
+#: ../data/playlist.ui.h:11 ../data/totem.ui.h:145
 msgid "_Select Text Subtitles..."
 msgstr "_Izaberi tekstualni titl..."
 
@@ -135,7 +136,7 @@ msgstr "Album:"
 msgid "Artist:"
 msgstr "IzvoÄ?aÄ?:"
 
-#: ../data/properties.ui.h:9 ../data/totem.ui.h:23
+#: ../data/properties.ui.h:9 ../data/totem.ui.h:22
 #: ../src/totem-properties-view.c:89
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvuk"
@@ -170,7 +171,7 @@ msgstr "Trajanje:"
 msgid "Framerate:"
 msgstr "Kadrova po sekundi:"
 
-#: ../data/properties.ui.h:17 ../data/totem.ui.h:40
+#: ../data/properties.ui.h:17 ../data/totem.ui.h:41
 msgid "General"
 msgstr "Opšte"
 
@@ -185,9 +186,9 @@ msgstr "Opšte"
 #: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:167
 #: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:169
 #: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:238
-#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:240
-#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:257
-#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:260
+#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:248
+#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:271
+#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:274
 msgid "N/A"
 msgstr "nedostupno"
 
@@ -211,7 +212,8 @@ msgstr "Naslov:"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nepoznat"
 
-#: ../data/properties.ui.h:22 ../src/totem-properties-view.c:85
+#: ../data/properties.ui.h:22 ../data/totem.ui.h:104
+#: ../src/totem-properties-view.c:85
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
@@ -232,8 +234,8 @@ msgstr "_Dodaj u listu za puštanje"
 # i filmova i muzike a Ä?ini se da Ä?e tako i ostati
 # â??Gnomov bioskop i muziÄ?ka kutijaâ?? ?
 #. Title
-#: ../data/totem.desktop.in.in.in.h:1 ../data/totem.ui.h:50
-#: ../src/totem-object.c:1630
+#: ../data/totem.desktop.in.in.in.h:1 ../data/totem.ui.h:53
+#: ../src/totem-object.c:1620
 msgid "Movie Player"
 msgstr "Gnomov bioskop i muziÄ?ka kutija"
 
@@ -325,463 +327,480 @@ msgstr "Meni za z_vuk"
 msgid "About this application"
 msgstr "O programu"
 
-#: ../data/totem.ui.h:22
-msgid "Also disable the screensaver when playing _audio"
-msgstr "OnemoguÄ?i Ä?uv_ara ekrana i kada je puÅ¡ten samo zvuk"
-
-#: ../data/totem.ui.h:24
+#: ../data/totem.ui.h:23
 msgid "Audio Output"
 msgstr "ZvuÄ?ni izlaz"
 
-#: ../data/totem.ui.h:25 ../src/totem-menu.c:346
+#. Translators: an entry in the "Languages" menu, used to choose the audio language of a DVD
+#: ../data/totem.ui.h:24 ../src/totem-menu.c:197
 msgid "Auto"
 msgstr "Samoprilagodi"
 
-#: ../data/totem.ui.h:26
-msgid "Automatically _load subtitle files when movie is loaded"
-msgstr "Sam uÄ?itaj _titl pri uÄ?itavanju novog videa"
-
-#: ../data/totem.ui.h:27
-msgid "Automatically _resize the window when a new video is loaded"
-msgstr "Sam _promeni veliÄ?inu prozora pri uÄ?itavanju novog videa"
-
-#: ../data/totem.ui.h:28
+#: ../data/totem.ui.h:25
 msgid "Clear the playlist"
 msgstr "OÄ?isti listu za puÅ¡tanje"
 
-#: ../data/totem.ui.h:29
+#: ../data/totem.ui.h:26
 msgid "Co_ntrast:"
 msgstr "Ko_ntrast:"
 
-#: ../data/totem.ui.h:30
+#: ../data/totem.ui.h:27
 msgid "Color Balance"
 msgstr "Ravnoteža boja"
 
-#: ../data/totem.ui.h:31
+#: ../data/totem.ui.h:28
 msgid "Configure plugins to extend the application"
 msgstr "Podesi dodatke da proÅ¡irite moguÄ?nosti programa"
 
-#: ../data/totem.ui.h:32
+#: ../data/totem.ui.h:29
 msgid "Configure the application"
 msgstr "Podesi program"
 
-#: ../data/totem.ui.h:33
+#: ../data/totem.ui.h:30
 msgid "Connection _speed:"
 msgstr "Brzina _veze:"
 
-#: ../data/totem.ui.h:34
+#: ../data/totem.ui.h:31
 msgid "Decrease volume"
 msgstr "Utišaj zvuk"
 
-#: ../data/totem.ui.h:35
-msgid "Deinterlace"
-msgstr "Rasplitanje"
+#: ../data/totem.ui.h:32
+msgid "Disable _deinterlacing of interlaced videos"
+msgstr "IskljuÄ?i _rasplitanje prepletenog videa"
 
-#: ../data/totem.ui.h:36
+#: ../data/totem.ui.h:33
+#| msgid "Also disable the screensaver when playing _audio"
+msgid "Disable screensaver when playing "
+msgstr "OnemoguÄ?i Ä?uv_ara ekrana kada je puÅ¡ten "
+
+#. Tab label in the Preferences dialogue
+#: ../data/totem.ui.h:35
 msgid "Display"
 msgstr "Prikaz"
 
-#: ../data/totem.ui.h:37
+#: ../data/totem.ui.h:36
 msgid "Eject the current disc"
 msgstr "Izbaci trenutni disk"
 
-#: ../data/totem.ui.h:38
+#: ../data/totem.ui.h:37
+msgid "External Chapters"
+msgstr "Spoljna poglavlja"
+
+#. Audio visualization dimensions
+#: ../data/totem.ui.h:39
 msgid "Extra Large"
 msgstr "Ekstra veliko"
 
-#: ../data/totem.ui.h:39
+#: ../data/totem.ui.h:40
 msgid "Fit Window to Movie"
 msgstr "Prilagodi prozor filmu"
 
-#: ../data/totem.ui.h:41
+#: ../data/totem.ui.h:42
 msgid "Go to the DVD menu"
 msgstr "Idi na DVD meni"
 
-#: ../data/totem.ui.h:42
+#: ../data/totem.ui.h:43
 msgid "Go to the angle menu"
 msgstr "Idi na meni za uglove"
 
-#: ../data/totem.ui.h:43
+#: ../data/totem.ui.h:44
 msgid "Go to the audio menu"
 msgstr "Idi na meni zvuka"
 
-#: ../data/totem.ui.h:44
+#: ../data/totem.ui.h:45
 msgid "Go to the chapter menu"
 msgstr "Idi na meni poglavlja"
 
-#: ../data/totem.ui.h:45
+#: ../data/totem.ui.h:46
 msgid "Go to the title menu"
 msgstr "Idi na meni naslova"
 
-#: ../data/totem.ui.h:46
+#: ../data/totem.ui.h:47
 msgid "Help contents"
 msgstr "Sadržaj pomoÄ?i"
 
-#: ../data/totem.ui.h:47
+#: ../data/totem.ui.h:48
 msgid "Increase volume"
 msgstr "PojaÄ?aj zvuk"
 
-#: ../data/totem.ui.h:48
+#: ../data/totem.ui.h:49
 msgid "Intranet/LAN"
 msgstr "Intranet/LM"
 
-#: ../data/totem.ui.h:49
+#. Audio visualization dimensions
+#: ../data/totem.ui.h:51
 msgid "Large"
 msgstr "Veliko"
 
-#: ../data/totem.ui.h:51
+#: ../data/totem.ui.h:52
+#| msgid "Automatically _load subtitle files when movie is loaded"
+msgid "Load _chapter files when movie is loaded"
+msgstr "UÄ?itaj p_oglavlja pri uÄ?itavanju filma"
+
+#: ../data/totem.ui.h:54
 msgid "Networking"
 msgstr "Rad u mreži"
 
-#: ../data/totem.ui.h:52
+#: ../data/totem.ui.h:55
 msgid "Next chapter or movie"
 msgstr "SledeÄ?e poglavlje ili film"
 
-#: ../data/totem.ui.h:53
+#. Audio visualization dimensions
+#: ../data/totem.ui.h:57
 msgid "Normal"
 msgstr "Normalno"
 
-#: ../data/totem.ui.h:54
+#: ../data/totem.ui.h:58
 msgid "Open _Location..."
 msgstr "Otvori _putanju..."
 
-#: ../data/totem.ui.h:55
+#: ../data/totem.ui.h:59
 msgid "Open a file"
 msgstr "Otvori datoteku"
 
-#: ../data/totem.ui.h:56
+#: ../data/totem.ui.h:60
 msgid "Open a non-local file"
 msgstr "Otvori datoteku koja nije lokalna"
 
-#: ../data/totem.ui.h:57
+#: ../data/totem.ui.h:61
 msgid "Play / P_ause"
 msgstr "P_usti / pauza"
 
-#: ../data/totem.ui.h:58
+#: ../data/totem.ui.h:62
 msgid "Play or pause the movie"
 msgstr "Pusti ili pauziraj film"
 
-#: ../data/totem.ui.h:59
+#: ../data/totem.ui.h:63
 msgid "Playback"
 msgstr "Puštanje"
 
-#: ../data/totem.ui.h:60
+#: ../data/totem.ui.h:64
 msgid "Plugins..."
 msgstr "Dodaci..."
 
-#: ../data/totem.ui.h:61
+#: ../data/totem.ui.h:65
 msgid "Prefere_nces"
 msgstr "Pos_tavke"
 
-#: ../data/totem.ui.h:62
+#: ../data/totem.ui.h:66
 msgid "Previous chapter or movie"
 msgstr "Prethodno poglavlje ili film"
 
-#: ../data/totem.ui.h:63
+#: ../data/totem.ui.h:67
 msgid "Quit the program"
 msgstr "Napusti program"
 
-#: ../data/totem.ui.h:64
+#: ../data/totem.ui.h:68
 msgid "Reset to _Defaults"
 msgstr "_Vrati na podrazumevano"
 
-#: ../data/totem.ui.h:65
+#: ../data/totem.ui.h:69
 msgid "Resize _1:1"
 msgstr "VeliÄ?ina _1:1"
 
-#: ../data/totem.ui.h:66
+#: ../data/totem.ui.h:70
 msgid "Resize _2:1"
 msgstr "VeliÄ?ina _2:1"
 
-#: ../data/totem.ui.h:67
+#: ../data/totem.ui.h:71
 msgid "Resize to double the original video size"
 msgstr "Duplo uveÄ?ava originalnu veliÄ?inu videa"
 
-#: ../data/totem.ui.h:68
+#: ../data/totem.ui.h:72
 msgid "Resize to half the original video size"
 msgstr "Upola uveÄ?ava originalnu veliÄ?inu videa"
 
-#: ../data/totem.ui.h:69
+#: ../data/totem.ui.h:73
 msgid "Resize to the original video size"
 msgstr "UveÄ?ava na originalnu veliÄ?inu videa"
 
-#: ../data/totem.ui.h:70
+#: ../data/totem.ui.h:74
 msgid "S_idebar"
 msgstr "_BoÄ?na povrÅ¡"
 
-#: ../data/totem.ui.h:71
+#: ../data/totem.ui.h:75
 msgid "S_ubtitles"
 msgstr "_Prevodi"
 
-#: ../data/totem.ui.h:72
+#: ../data/totem.ui.h:76
 msgid "Sat_uration:"
 msgstr "_ZasiÄ?enje:"
 
-#: ../data/totem.ui.h:74
+#: ../data/totem.ui.h:78
 msgid "Set the repeat mode"
 msgstr "Postavi režim za ponavljanje"
 
-#: ../data/totem.ui.h:75
+#: ../data/totem.ui.h:79
 msgid "Set the shuffle mode"
 msgstr "Postavi ispretumbani režim"
 
-#: ../data/totem.ui.h:76
+#: ../data/totem.ui.h:80
 msgid "Sets 16:9 (widescreen) aspect ratio"
 msgstr "Postavlja razmeru na 16:9 (Å¡iroki ekran)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:77
+#: ../data/totem.ui.h:81
 msgid "Sets 2.11:1 (DVB) aspect ratio"
 msgstr "Postavlja razmeru na 2,11:9 (DVB)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:78
+#: ../data/totem.ui.h:82
 msgid "Sets 4:3 (TV) aspect ratio"
 msgstr "Postavlja razmeru na 4:3 (TV)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:79
+#: ../data/totem.ui.h:83
 msgid "Sets automatic aspect ratio"
 msgstr "Sam postavi odnos visine i Å¡irine"
 
-#: ../data/totem.ui.h:80
+#: ../data/totem.ui.h:84
 msgid "Sets square aspect ratio"
 msgstr "Postavi kvadratni odnos visine i Å¡irine"
 
-#: ../data/totem.ui.h:81
+#: ../data/totem.ui.h:85
 msgid "Show _Controls"
 msgstr "Prikaži _kontrole"
 
-#: ../data/totem.ui.h:82
+#: ../data/totem.ui.h:86
 msgid "Show _visual effects when an audio file is played"
 msgstr "Prikaži _vizuelne efekte kada je puštena audio datoteka"
 
-#: ../data/totem.ui.h:83
+#: ../data/totem.ui.h:87
 msgid "Show controls"
 msgstr "Prikaži kontrole"
 
-#: ../data/totem.ui.h:84
+#: ../data/totem.ui.h:88
 msgid "Show or hide the sidebar"
 msgstr "Prikaži ili sakrij boÄ?nu povrÅ¡"
 
-#: ../data/totem.ui.h:85
+#: ../data/totem.ui.h:89
 msgid "Shuff_le Mode"
 msgstr "Ispre_tumbani režim"
 
-#: ../data/totem.ui.h:86
+#: ../data/totem.ui.h:90
 msgid "Skip _Backwards"
 msgstr "PreskoÄ?i unatra_g"
 
-#: ../data/totem.ui.h:87
+#: ../data/totem.ui.h:91
 msgid "Skip _Forward"
 msgstr "PreskoÄ?i unapr_ed"
 
-#: ../data/totem.ui.h:88
+#: ../data/totem.ui.h:92
 msgid "Skip backwards"
 msgstr "PreskoÄ?i unatrag"
 
-#: ../data/totem.ui.h:89
+#: ../data/totem.ui.h:93
 msgid "Skip forward"
 msgstr "PreskoÄ?i unapred"
 
-#: ../data/totem.ui.h:90
+#: ../data/totem.ui.h:94
 msgid "Square"
 msgstr "Kvadrat"
 
-#: ../data/totem.ui.h:91
+#: ../data/totem.ui.h:95
 msgid "Start playing files from last position"
 msgstr "Pusti datoteke od mesta gde su zaustavljene"
 
-#: ../data/totem.ui.h:92 ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5708
+#: ../data/totem.ui.h:96 ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5892
 msgid "Stereo"
 msgstr "Stereo"
 
-#: ../data/totem.ui.h:93
+#: ../data/totem.ui.h:97
 msgid "Switch An_gles"
 msgstr "Prome_na ugla gledanja"
 
-#: ../data/totem.ui.h:94
+#: ../data/totem.ui.h:98
 msgid "Switch camera angles"
 msgstr "Promeni ugao kamere"
 
-#: ../data/totem.ui.h:95
+#: ../data/totem.ui.h:99
 msgid "Switch to fullscreen"
 msgstr "Prebaci na ceo ekran"
 
-#: ../data/totem.ui.h:96
+#: ../data/totem.ui.h:100
 msgid "Text Subtitles"
 msgstr "Tekstualni titlovi"
 
-#: ../data/totem.ui.h:97
+#: ../data/totem.ui.h:101
 msgid "Time seek bar"
 msgstr "Traka za vreme"
 
-#: ../data/totem.ui.h:99
+#: ../data/totem.ui.h:103
 msgid "Totem Preferences"
 msgstr "Postavke Totema"
 
-#: ../data/totem.ui.h:100
+#: ../data/totem.ui.h:105
+msgid "Video or Audio"
+msgstr "Video ili zvuk"
+
+#: ../data/totem.ui.h:106
 msgid "View the properties of the current stream"
 msgstr "Pogledaj osobine trenutnog toka"
 
-#: ../data/totem.ui.h:101
+#: ../data/totem.ui.h:107
 msgid "Visual Effects"
 msgstr "Vizuelni efekti"
 
-#: ../data/totem.ui.h:102
+#: ../data/totem.ui.h:108
 msgid "Visualization _size:"
 msgstr "V_eliÄ?ina vizualizacije:"
 
-#: ../data/totem.ui.h:103
+#: ../data/totem.ui.h:109
 msgid "Volume _Down"
 msgstr "U_tišaj"
 
-#: ../data/totem.ui.h:104
+#: ../data/totem.ui.h:110
 msgid "Volume _Up"
 msgstr "Po_jaÄ?aj"
 
-#: ../data/totem.ui.h:105
+#: ../data/totem.ui.h:111
 msgid "Zoom In"
 msgstr "UveÄ?aj"
 
-#: ../data/totem.ui.h:106
+#: ../data/totem.ui.h:112
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "Umanji"
 
-#: ../data/totem.ui.h:107
+#: ../data/totem.ui.h:113
 msgid "Zoom Reset"
 msgstr "Vrati uveÄ?anje"
 
-#: ../data/totem.ui.h:108
+#: ../data/totem.ui.h:114
 msgid "Zoom in"
 msgstr "UveÄ?aj"
 
-#: ../data/totem.ui.h:109
+#: ../data/totem.ui.h:115
 msgid "Zoom out"
 msgstr "Umanji"
 
-#: ../data/totem.ui.h:110
+#: ../data/totem.ui.h:116
 msgid "Zoom reset"
 msgstr "Vrati uveÄ?anje"
 
-#: ../data/totem.ui.h:111
+#: ../data/totem.ui.h:117
 msgid "_About"
 msgstr "_O programu"
 
-#: ../data/totem.ui.h:112
+#: ../data/totem.ui.h:118
 msgid "_Angle Menu"
 msgstr "Meni za u_glove"
 
-#: ../data/totem.ui.h:113
+#: ../data/totem.ui.h:119
 msgid "_Aspect Ratio"
 msgstr "_Odnos Å¡irine i visine"
 
-#: ../data/totem.ui.h:114
+#: ../data/totem.ui.h:120
 msgid "_Audio output type:"
 msgstr "Vrsta _zvuÄ?nog izlaza:"
 
-#: ../data/totem.ui.h:115
+#: ../data/totem.ui.h:121
 msgid "_Brightness:"
 msgstr "_Osvetljenost:"
 
-#: ../data/totem.ui.h:116
+#: ../data/totem.ui.h:122
 msgid "_Chapter Menu"
 msgstr "Meni po_glavlja"
 
-#: ../data/totem.ui.h:117
+#: ../data/totem.ui.h:123
 msgid "_Clear Playlist"
 msgstr "O_Ä?isti spisak"
 
-#: ../data/totem.ui.h:118
+#: ../data/totem.ui.h:124
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Sadržaj"
 
-#: ../data/totem.ui.h:119
+#: ../data/totem.ui.h:125
 msgid "_DVD Menu"
 msgstr "_DVD meni"
 
-#: ../data/totem.ui.h:120
-msgid "_Deinterlace"
-msgstr "_Rasplitanje"
-
-#: ../data/totem.ui.h:121
+#: ../data/totem.ui.h:126
 msgid "_Edit"
 msgstr "_UreÄ?ivanje"
 
-#: ../data/totem.ui.h:122
+#: ../data/totem.ui.h:127
 msgid "_Eject"
 msgstr "Iz_baci"
 
-#: ../data/totem.ui.h:123
+#: ../data/totem.ui.h:128
 msgid "_Encoding:"
 msgstr "_Kodiranje:"
 
-#: ../data/totem.ui.h:124
+#: ../data/totem.ui.h:129
 msgid "_Font:"
 msgstr "_Slovni lik:"
 
-#: ../data/totem.ui.h:125
+#: ../data/totem.ui.h:130
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "_Ceo ekran"
 
-#: ../data/totem.ui.h:126
+#: ../data/totem.ui.h:131
 msgid "_Go"
 msgstr "_Idi"
 
-#: ../data/totem.ui.h:127
+#: ../data/totem.ui.h:132
 msgid "_Help"
 msgstr "_PomoÄ?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:128
+#: ../data/totem.ui.h:133
 msgid "_Hue:"
 msgstr "_Nijansa:"
 
-#: ../data/totem.ui.h:129
+#: ../data/totem.ui.h:134
 msgid "_Languages"
 msgstr "_Jezici"
 
-#: ../data/totem.ui.h:130
+#: ../data/totem.ui.h:135
+#| msgid "Automatically _load subtitle files when movie is loaded"
+msgid "_Load subtitle files when movie is loaded"
+msgstr "UÄ?itaj _titlove pri uÄ?itavanju videa"
+
+#: ../data/totem.ui.h:136
 msgid "_Movie"
 msgstr "_Film"
 
-#: ../data/totem.ui.h:131
+#: ../data/totem.ui.h:137
 msgid "_Next Chapter/Movie"
 msgstr "_SledeÄ?e poglavlje/film"
 
-#: ../data/totem.ui.h:132
+#: ../data/totem.ui.h:138
 msgid "_Open..."
 msgstr "_Otvori..."
 
-#: ../data/totem.ui.h:133
+#: ../data/totem.ui.h:139
 msgid "_Previous Chapter/Movie"
 msgstr "_Prethodno poglavlje/film"
 
-#: ../data/totem.ui.h:134
+#: ../data/totem.ui.h:140
 msgid "_Properties"
 msgstr "Oso_bine"
 
-#: ../data/totem.ui.h:135
+#: ../data/totem.ui.h:141
 msgid "_Quit"
 msgstr "I_zaÄ?i"
 
-#: ../data/totem.ui.h:136
+#: ../data/totem.ui.h:142
 msgid "_Repeat Mode"
 msgstr "_Režim ponavljanja"
 
-#: ../data/totem.ui.h:137
+#: ../data/totem.ui.h:143
 msgid "_Resize 1:2"
 msgstr "_VeliÄ?ina 1:2"
 
-#: ../data/totem.ui.h:139
+#: ../data/totem.ui.h:144
+#| msgid "Automatically _resize the window when a new video is loaded"
+msgid "_Resize the window when a new video is loaded"
+msgstr "_Promeni veliÄ?inu prozora pri uÄ?itavanju videa"
+
+#: ../data/totem.ui.h:146
 msgid "_Sound"
 msgstr "_Zvuk"
 
-#: ../data/totem.ui.h:140
+#: ../data/totem.ui.h:147
 msgid "_Title Menu"
 msgstr "Meni _naslova"
 
-#: ../data/totem.ui.h:141
+#: ../data/totem.ui.h:148
 msgid "_Type of visualization:"
 msgstr "Vrst_a vizualizacije:"
 
-#: ../data/totem.ui.h:142
+#: ../data/totem.ui.h:149
 msgid "_View"
 msgstr "P_regled"
 
@@ -811,8 +830,8 @@ msgid ""
 "the network: \"0\" for 14.4 Kbps Modem, \"1\" for 19.2 Kbps Modem, \"2\" for "
 "28.8 Kbps Modem, \"3\" for 33.6 Kbps Modem, \"4\" for 34.4 Kbps Modem, \"5\" "
 "for 56 Kbps Modem/ISDN, \"6\" for 112 Kbps Dual ISDN/DSL, \"7\" for 256 Kbps "
-"DSL/Cable, \"8\" for 384 Kbps DSL/Cable, \"9\" for 512 Kbps DSL/Cable, \"10"
-"\" for 1.5 Mbps T1/Intranet/LAN, \"11\" for Intranet/LAN."
+"DSL/Cable, \"8\" for 384 Kbps DSL/Cable, \"9\" for 512 Kbps DSL/Cable, "
+"\"10\" for 1.5 Mbps T1/Intranet/LAN, \"11\" for Intranet/LAN."
 msgstr ""
 "Okvirne brzine mrežne konekcije, koriste se da se odabere kvalitet medija "
 "preko mreže: â??0â?? za 14,4 Kbit/s modem, â??1â?? za 19,2 Kbit/s modem, â??2â?? za 28,8 "
@@ -822,26 +841,22 @@ msgstr ""
 "1,5 Mbit/s T1/Intranet/LAN, â??11â?? za Internet/LAN."
 
 #: ../data/totem.schemas.in.h:5
-msgid "Buffer size"
-msgstr "VeliÄ?ina bafera"
-
-#: ../data/totem.schemas.in.h:6
 msgid "Default location for the \"Open...\" dialogs"
 msgstr "Podrazumevana putanja za prozorÄ?e â??Otvori...â??"
 
 # bug: folder or directory?
-#: ../data/totem.schemas.in.h:7
+#: ../data/totem.schemas.in.h:6
 msgid ""
 "Default location for the \"Open...\" dialogs, default is the current "
 "directory"
 msgstr "Podrazumevana putanja za prozorÄ?e â??Otvori...â??, inaÄ?e tekuÄ?a fascikla"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:8
+#: ../data/totem.schemas.in.h:7
 msgid "Default location for the \"Take Screenshot\" dialogs"
 msgstr "Podrazumevana putanja za prozorÄ?e â??Napravi snimak ekranaâ??"
 
 # bug: folder or directory?
-#: ../data/totem.schemas.in.h:9
+#: ../data/totem.schemas.in.h:8
 msgid ""
 "Default location for the \"Take Screenshot\" dialogs, default is the "
 "Pictures directory"
@@ -849,35 +864,27 @@ msgstr ""
 "Podrazumevana putanja za prozorÄ?e â??Napravi snimak ekranaâ??, u suprotnom "
 "podrazumevana fascikla sa slikama"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:10
-msgid "Enable deinterlacing"
-msgstr "UkljuÄ?i rasplitanje"
-
-#: ../data/totem.schemas.in.h:11
+#: ../data/totem.schemas.in.h:9
 msgid "Encoding charset for subtitle"
 msgstr "Kodiranje skupa znakova za titl"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:12
-msgid "Maximum amount of data to decode ahead of display (in seconds)"
-msgstr "Najviše podataka koje dekodirati pre prikaza (u sekundama)"
-
-#: ../data/totem.schemas.in.h:13
+#: ../data/totem.schemas.in.h:10
 msgid "Name of the visual effects plugins"
 msgstr "Naziv dodatka za vizuelne efekte"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:14
+#: ../data/totem.schemas.in.h:11
 msgid "Network buffering threshold"
 msgstr "Prag za mrežno Ä?itanje unapred"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:15
+#: ../data/totem.schemas.in.h:12
 msgid "Network connection speed"
 msgstr "Brzina veze"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:16
+#: ../data/totem.schemas.in.h:13
 msgid "Pango font description for subtitle rendering"
 msgstr "Opis Pango slovnog lika za iscrtavanje teksta prevoda"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:17
+#: ../data/totem.schemas.in.h:14
 msgid ""
 "Quality settings for the audio visualization: \"0\" for small, \"1\" for "
 "normal, \"2\" for large, \"3\" for extra large."
@@ -885,55 +892,55 @@ msgstr ""
 "PodeÅ¡avanje kvaliteta vizualizacije zvuka: â??0â?? za mali, â??1â?? za normalni, â??2â?? "
 "za veliki, â??3â?? za ekstra veliki."
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:18
+#: ../data/totem.schemas.in.h:15
 msgid "Repeat mode"
 msgstr "Režim ponavljanja"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:19
+#: ../data/totem.schemas.in.h:16
 msgid "Resize the canvas automatically on file load"
 msgstr "Promeni automatski veliÄ?inu platna pri unosu datoteke"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:20
+#: ../data/totem.schemas.in.h:17
 msgid "Show visual effects when no video is displayed"
 msgstr "Prikaži vizuelne efekte kada se ne prikazuje video"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:21
+#: ../data/totem.schemas.in.h:18
 msgid "Show visual effects when playing an audio only file."
 msgstr "Prikaži vizuelne efekte kada je puÅ¡tena zvuÄ?na datoteka."
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:22
+#: ../data/totem.schemas.in.h:19
 msgid "Shuffle mode"
 msgstr "Ispretu_mbani režim"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:23
+#: ../data/totem.schemas.in.h:20
 msgid "Subtitle encoding"
 msgstr "Kodiranje za titl"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:24
+#: ../data/totem.schemas.in.h:21
 msgid "Subtitle font"
 msgstr "Font za titl"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:25
+#: ../data/totem.schemas.in.h:22
 msgid "The brightness of the video"
 msgstr "Osvetljenje video snimka"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:26
+#: ../data/totem.schemas.in.h:23
 msgid "The contrast of the video"
 msgstr "Kontrast video snimka"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:27
+#: ../data/totem.schemas.in.h:24
 msgid "The hue of the video"
 msgstr "Nijanse video snimka"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:28
+#: ../data/totem.schemas.in.h:25
 msgid "The saturation of the video"
 msgstr "ZasiÄ?enje video snimka"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:29
+#: ../data/totem.schemas.in.h:26
 msgid "Type of audio output to use"
 msgstr "Vrsta zvuÄ?nog izlaza koji se koristi"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:30
+#: ../data/totem.schemas.in.h:27
 msgid ""
 "Type of audio output to use: \"0\" for stereo, \"1\" for 4-channel output, "
 "\"2\" for 5.0 channel output, \"3\" for 5.1 channel output, \"4\" for AC3 "
@@ -947,40 +954,46 @@ msgstr ""
 #. character set. You can change this to be the most common
 #. encoding for fansub subtitles in your language. File a bug
 #. against Totem, and leave UTF-8 as the default if in doubt.
-#: ../data/totem.schemas.in.h:35
+#: ../data/totem.schemas.in.h:32
 msgid "UTF-8"
 msgstr "CP1250"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:36
+#: ../data/totem.schemas.in.h:33
 msgid "Visualization quality setting"
 msgstr "Podešavanje kvaliteta vizualizacije"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:37
-msgid "Whether the main window should stay on top"
-msgstr "Da li glavni prozor ostaje na vrhu"
+#: ../data/totem.schemas.in.h:34
+#| msgid "Whether to autoload text subtitle files when a movie is loaded"
+msgid "Whether to autoload external chapter files when a movie is loaded"
+msgstr "Da li da sam uÄ?itam spoljne datoteke sa poglavljima pri uÄ?itavanju filma"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:38
-msgid "Whether the main window should stay on top of the other ones"
-msgstr "Da li glavni prozor ostaje iznad ostalih prozora"
+#: ../data/totem.schemas.in.h:35
+#| msgid "Whether to autoload text subtitle files when a movie is loaded"
+msgid "Whether to autoload external chapter files when a movie is loaded."
+msgstr "Da li da sam uÄ?itam spoljne datoteke sa poglavljima pri uÄ?itavanju filma."
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:39
+#: ../data/totem.schemas.in.h:36
 msgid "Whether to autoload text subtitle files when a movie is loaded"
 msgstr "Da li da sam uÄ?itam tekstualne datoteke sa titlom pri uÄ?itavanju filma"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:40
-#| msgid "Whether to disable the plugins in the user's home directory"
+#: ../data/totem.schemas.in.h:37
+#| msgid "Whether to enable debug for the playback engine"
+msgid "Whether to disable deinterlacing for interlaced movies"
+msgstr "Da li da onemoguÄ?im rasplitanje videa sa isprepletanim kadrovima"
+
+#: ../data/totem.schemas.in.h:38
 msgid "Whether to disable the keyboard shortcuts"
 msgstr "Da li da onemoguÄ?im preÄ?ice sa tastature"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:41
+#: ../data/totem.schemas.in.h:39
 msgid "Whether to disable the plugins in the user's home directory"
 msgstr "Da li da onemoguÄ?im dodatke u korisnikovom liÄ?nom direktorijumu"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:42
+#: ../data/totem.schemas.in.h:40
 msgid "Whether to enable debug for the playback engine"
 msgstr "Da li da se ukljuÄ?i praÄ?enje greÅ¡aka pri puÅ¡tanju"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:43
+#: ../data/totem.schemas.in.h:41
 msgid ""
 "Whether to remember the position of played audio/video files when pausing or "
 "closing them."
@@ -992,10 +1005,6 @@ msgstr ""
 msgid "Enter the _address of the file you would like to open:"
 msgstr "Unesite _adresu datoteke koju želite da otvorite:"
 
-#: ../lib/totem-scrsaver.c:115
-msgid "Playing a movie"
-msgstr "Pušta film"
-
 #: ../src/eggdesktopfile.c:165
 #, c-format
 msgid "File is not a valid .desktop file"
@@ -1058,18 +1067,19 @@ msgstr "Format datoteke"
 msgid "Extension(s)"
 msgstr "Ekstenzija(e)"
 
-#: ../src/eggfileformatchooser.c:645
+#. Translators: the parameter is a filename
+#: ../src/eggfileformatchooser.c:652
 #, c-format
 msgid ""
-"The program was not able to find out the file format you want to use for `%"
-"s'. Please make sure to use a known extension for that file or manually "
+"The program was not able to find out the file format you want to use for `"
+"%s'. Please make sure to use a known extension for that file or manually "
 "choose a file format from the list below."
 msgstr ""
 "Program nije bio u moguÄ?nosti da otkrije format datoteke koju želite da "
 "koristite za â??%sâ??. Proverite da li koristite poznatu ekstenziju ili ruÄ?no "
 "odaberite format datoteke iz liste ispod."
 
-#: ../src/eggfileformatchooser.c:652
+#: ../src/eggfileformatchooser.c:659
 msgid "File format not recognized"
 msgstr "Nije prepoznat format datoteke"
 
@@ -1117,38 +1127,25 @@ msgstr "_Pusti sad"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Poništi"
 
-#: ../src/totem-fullscreen.c:593
+#: ../src/totem-fullscreen.c:595
 msgid "No File"
 msgstr "Nema datoteke"
 
-#: ../src/totem-interface.c:139 ../src/totem-interface.c:147
-#, c-format
-msgid "Could not launch URL \"%s\": %s"
-msgstr "Ne mogu da pokrenem URL â??%sâ??: %s"
-
-#: ../src/totem-interface.c:139
-msgid "Default browser not configured"
-msgstr "Podrazumevani veb Ä?itaÄ? nije podeÅ¡en"
-
-#: ../src/totem-interface.c:140 ../src/totem-interface.c:148
-msgid "Error launching URI"
-msgstr "Greška pri pokretanju URI"
-
-#: ../src/totem-interface.c:207 ../src/totem-interface.c:239
+#: ../src/totem-interface.c:172 ../src/totem-interface.c:204
 #, c-format
 msgid "Couldn't load the '%s' interface. %s"
 msgstr "Nije uspelo uÄ?itavanje â??%sâ?? suÄ?elja. %s"
 
-#: ../src/totem-interface.c:207
+#: ../src/totem-interface.c:172
 msgid "The file does not exist."
 msgstr "Datoteka ne postoji."
 
-#: ../src/totem-interface.c:209 ../src/totem-interface.c:211
-#: ../src/totem-interface.c:241 ../src/totem-interface.c:243
+#: ../src/totem-interface.c:174 ../src/totem-interface.c:176
+#: ../src/totem-interface.c:206 ../src/totem-interface.c:208
 msgid "Make sure that Totem is properly installed."
 msgstr "Proverite da li je Totem pravilno instaliran."
 
-#: ../src/totem-interface.c:354
+#: ../src/totem-interface.c:319
 msgid ""
 "Totem is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
@@ -1160,7 +1157,7 @@ msgstr ""
 "Slobodni Softver (FSF); bilo verzije 2 te Licence, bilo (po vaÅ¡em nahoÄ?enju) "
 "bilo koje novije verzije."
 
-#: ../src/totem-interface.c:358
+#: ../src/totem-interface.c:323
 msgid ""
 "Totem is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
@@ -1172,7 +1169,7 @@ msgstr ""
 "ODREÄ?ENOJ NAMENI. Vidite GNU OpÅ¡tu Javnu Licencu za viÅ¡e detalja."
 
 # bug: old address for FSF
-#: ../src/totem-interface.c:362
+#: ../src/totem-interface.c:327
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "Totem; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, "
@@ -1182,7 +1179,7 @@ msgstr ""
 "pišite Zadužbini za Slobodni Softver (Free Software Foundation, Inc.), 51 "
 "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
 
-#: ../src/totem-interface.c:365
+#: ../src/totem-interface.c:330
 msgid ""
 "Totem contains an exception to allow the use of proprietary GStreamer "
 "plugins."
@@ -1190,26 +1187,26 @@ msgstr ""
 "Totem sadrži izuzetak da bi dozvolio upotrebu vlasniÄ?kih dodataka za "
 "GStrimer."
 
-#: ../src/totem-menu.c:342
+#. Translators: an entry in the "Languages" menu, used to choose the audio language of a DVD
+#: ../src/totem-menu.c:192
 msgid "None"
 msgstr "Ništa"
 
 #. Translators:
 #. * This is not a JPEG image, but a disc image, for example,
 #. * an ISO file
-#: ../src/totem-menu.c:894
+#: ../src/totem-menu.c:739
 #, c-format
-#| msgid "Play Disc '%s'"
 msgid "Play Image '%s'"
 msgstr "Pusti odraz â??%sâ??"
 
 # bug: wtf?
-#: ../src/totem-menu.c:897 ../src/totem-menu.c:979
+#: ../src/totem-menu.c:742 ../src/totem-menu.c:824
 #, c-format
 msgid "device%d"
 msgstr "ureÄ?aj%d"
 
-#: ../src/totem-menu.c:976
+#: ../src/totem-menu.c:821
 #, c-format
 msgid "Play Disc '%s'"
 msgstr "Pusti disk â??%sâ??"
@@ -1217,16 +1214,16 @@ msgstr "Pusti disk â??%sâ??"
 # bug: string composition
 #. This lists the back-end type and version, such as
 #. * Movie Player using GStreamer 0.10.1
-#: ../src/totem-menu.c:1327
+#: ../src/totem-menu.c:1172
 #, c-format
 msgid "Movie Player using %s"
 msgstr "Program za folmove koristi %s"
 
-#: ../src/totem-menu.c:1331
+#: ../src/totem-menu.c:1176
 msgid "Copyright © 2002-2009 Bastien Nocera"
 msgstr "Sva prava zadržana © 2002â??2009 Bastijen Nosera (Bastien Nocera)"
 
-#: ../src/totem-menu.c:1336 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1114
+#: ../src/totem-menu.c:1181 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1166
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Veljko StanojeviÄ? <veljko vms homelinux net>\n"
@@ -1237,47 +1234,47 @@ msgstr ""
 "Branko KokanoviÄ? <branko kokanovic gmail com>\n"
 "Prevod.org â?? prevod na srpski jezik."
 
-#: ../src/totem-menu.c:1340
+#: ../src/totem-menu.c:1185
 msgid "Totem Website"
 msgstr "Totem veb adresa"
 
-#: ../src/totem-menu.c:1375
+#: ../src/totem-menu.c:1220
 msgid "Configure Plugins"
 msgstr "Podesi dodatke"
 
-#: ../src/totem-object.c:430
+#. Translators: %s is the totem version number
+#: ../src/totem-object.c:429
 #, c-format
-#| msgid "Totem Website"
 msgid "Totem %s"
 msgstr "Totem %s"
 
-#: ../src/totem-object.c:999 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:361
+#: ../src/totem-object.c:999 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:369
 msgid "Playing"
 msgstr "Pušta"
 
-#: ../src/totem-object.c:1001 ../src/totem-options.c:51
+#: ../src/totem-object.c:1001 ../src/totem-options.c:52
 msgid "Pause"
 msgstr "Pauziraj"
 
-#: ../src/totem-object.c:1006 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:357
+#: ../src/totem-object.c:1006 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:365
 msgid "Paused"
 msgstr "Pauza"
 
 #. Translators: this refers to a media file
 #: ../src/totem-object.c:1008 ../src/totem-object.c:1018
-#: ../src/totem-options.c:50
+#: ../src/totem-options.c:51
 #: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:76
 #: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:88
 msgid "Play"
 msgstr "Pusti"
 
-#: ../src/totem-object.c:1013 ../src/totem-object.c:1622
-#: ../src/totem-statusbar.c:94 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:345
+#: ../src/totem-object.c:1013 ../src/totem-object.c:1612
+#: ../src/totem-statusbar.c:96 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:353
 msgid "Stopped"
 msgstr "Zaustavljeno"
 
 #: ../src/totem-object.c:1094 ../src/totem-object.c:1121
-#: ../src/totem-object.c:1751 ../src/totem-object.c:1914
+#: ../src/totem-object.c:1742 ../src/totem-object.c:1905
 #, c-format
 msgid "Totem could not play '%s'."
 msgstr "Totem nije mogao da pusti â??%sâ??."
@@ -1341,7 +1338,7 @@ msgstr "Ubacite drugi disk za reprodukciju."
 msgid "Totem was not able to play this disc."
 msgstr "Totem nije mogao da pusti ovaj disk."
 
-#: ../src/totem-object.c:1252 ../src/totem-object.c:4177
+#: ../src/totem-object.c:1252 ../src/totem-object.c:4186
 msgid "No reason."
 msgstr "Bez razloga."
 
@@ -1353,171 +1350,172 @@ msgstr "Gnomov bioskop e podržava puÅ¡tanje zvuÄ?nih CD-a"
 msgid "Please consider using a music player or a CD extractor to play this CD"
 msgstr "Koristite program za puÅ¡tanje ili izvlaÄ?enje muzike za ovaj CD"
 
-#: ../src/totem-object.c:1757
+#: ../src/totem-object.c:1748
 msgid "No error message"
 msgstr "Nema poruke o grešci"
 
-#: ../src/totem-object.c:2141
+#: ../src/totem-object.c:2134
 msgid "Totem could not display the help contents."
 msgstr "Totem nije mogao da prikaže sadržaj pomoÄ?i."
 
-#: ../src/totem-object.c:2471 ../src/totem-object.c:2473
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1413
+#: ../src/totem-object.c:2489 ../src/totem-object.c:2491
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1469
 msgid "An error occurred"
 msgstr "Došlo je do greške"
 
-#: ../src/totem-object.c:4019 ../src/totem-object.c:4021
+#: ../src/totem-object.c:4028 ../src/totem-object.c:4030
 msgid "Previous Chapter/Movie"
 msgstr "Prethodno poglavlje/film"
 
-#: ../src/totem-object.c:4028 ../src/totem-object.c:4030
+#: ../src/totem-object.c:4037 ../src/totem-object.c:4039
 msgid "Play / Pause"
 msgstr "Pusti / pauza"
 
-#: ../src/totem-object.c:4038 ../src/totem-object.c:4040
+#: ../src/totem-object.c:4047 ../src/totem-object.c:4049
 msgid "Next Chapter/Movie"
 msgstr "SledeÄ?e poglavlje/film"
 
-#: ../src/totem-object.c:4052 ../src/totem-object.c:4054
-#| msgid "_Fullscreen"
+#: ../src/totem-object.c:4061 ../src/totem-object.c:4063
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Ceo ekran"
 
-#: ../src/totem-object.c:4177
+#: ../src/totem-object.c:4186
 msgid "Totem could not startup."
 msgstr "Totem nije uspeo da se pokrene."
 
-#: ../src/totem-open-location.c:171
+#: ../src/totem-open-location.c:179
 msgid "Open Location..."
 msgstr "Otvori putanju..."
 
-#: ../src/totem-options.c:48
+#: ../src/totem-options.c:49
 msgid "Enable debug"
 msgstr "OmoguÄ?i razbubiranje"
 
-#: ../src/totem-options.c:49
+#: ../src/totem-options.c:50
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "Pusti/pauza"
 
-#: ../src/totem-options.c:52
+#: ../src/totem-options.c:53
 msgid "Next"
 msgstr "SledeÄ?i"
 
-#: ../src/totem-options.c:53
+#: ../src/totem-options.c:54
 msgid "Previous"
 msgstr "Prethodni"
 
-#: ../src/totem-options.c:54
+#: ../src/totem-options.c:55
 msgid "Seek Forwards"
 msgstr "Traži unapred"
 
-#: ../src/totem-options.c:55
+#: ../src/totem-options.c:56
 msgid "Seek Backwards"
 msgstr "Traži unazad"
 
-#: ../src/totem-options.c:56
+#: ../src/totem-options.c:57
 msgid "Volume Up"
 msgstr "PojaÄ?aj"
 
-#: ../src/totem-options.c:57
+#: ../src/totem-options.c:58
 msgid "Volume Down"
 msgstr "Utišaj"
 
-#: ../src/totem-options.c:58
+#: ../src/totem-options.c:59
 msgid "Mute sound"
 msgstr "Utišaj zvuk"
 
-#: ../src/totem-options.c:59
+#: ../src/totem-options.c:60
 msgid "Toggle Fullscreen"
 msgstr "Na ceo-ekran"
 
-#: ../src/totem-options.c:60
+#: ../src/totem-options.c:61
 msgid "Show/Hide Controls"
 msgstr "Prikaži/sakrij kontrole"
 
-#: ../src/totem-options.c:61
+#: ../src/totem-options.c:62
 msgid "Quit"
 msgstr "IzaÄ?i"
 
 #. Translators: this refers to a media file
-#: ../src/totem-options.c:62
+#: ../src/totem-options.c:63
 #: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:79
 #: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:91
 msgid "Enqueue"
 msgstr "Zakaži"
 
-#: ../src/totem-options.c:63
+#: ../src/totem-options.c:64
 msgid "Replace"
 msgstr "Zameni"
 
-#: ../src/totem-options.c:64
+#: ../src/totem-options.c:65
 msgid "Don't connect to an already-running instance"
 msgstr "Ne povezuj se na veÄ? pokrenut program"
 
-#: ../src/totem-options.c:65
+#: ../src/totem-options.c:66
 msgid "Seek"
 msgstr "SkoÄ?i"
 
-#: ../src/totem-options.c:66
+#. Translators: help for a (hidden) command line option to specify a playlist entry to start playing on load
+#: ../src/totem-options.c:68
 msgid "Playlist index"
 msgstr "Indeks u spisku"
 
-#: ../src/totem-options.c:68
+#: ../src/totem-options.c:70
 msgid "Movies to play"
 msgstr "Pustiti filmove"
 
 #. By extension entry
-#: ../src/totem-playlist.c:150
+#: ../src/totem-playlist.c:157
 msgid "MP3 ShoutCast playlist"
 msgstr "MP3 ShoutCast lista"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:151
+#: ../src/totem-playlist.c:158
 msgid "MP3 audio (streamed)"
 msgstr "MP3 zvuk (kroz tok)"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:152
+#: ../src/totem-playlist.c:159
 msgid "MP3 audio (streamed, DOS format)"
 msgstr "MP3 zvuk (kroz tok, DOS format)"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:153
+#: ../src/totem-playlist.c:160
 msgid "XML Shareable Playlist"
 msgstr "XML deljiva lista"
 
 #. This is "Title 3", where title is a DVD title
 #. * Note: NOT a DVD chapter
-#: ../src/totem-playlist.c:356
+#: ../src/totem-playlist.c:359
 #, c-format
 msgid "Title %d"
 msgstr "Naslov %d"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:457
+#: ../src/totem-playlist.c:458
 msgid "Could not save the playlist"
 msgstr "Ne mogu da saÄ?uvam listu"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:1030
+#: ../src/totem-playlist.c:1029
 msgid "Save Playlist"
 msgstr "SaÄ?uvaj listu"
 
 #. translators: Playlist is the default saved playlist filename,
 #. * without the suffix
-#: ../src/totem-playlist.c:1042 ../src/totem-sidebar.c:142
+#: ../src/totem-playlist.c:1041 ../src/totem-sidebar.c:145
 msgid "Playlist"
 msgstr "Lista"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:1854
+#: ../src/totem-playlist.c:1863
 #, c-format
-msgid "The playlist '%s' could not be parsed, it might be damaged."
-msgstr "Lista â??%sâ?? se ne može uÄ?itati, možda je oÅ¡teÄ?ena."
+#| msgid "The playlist '%s' could not be parsed, it might be damaged."
+msgid "The playlist '%s' could not be parsed. It might be damaged."
+msgstr "Ne mogu da uÄ?itam listu â??%sâ??. Možda je oÅ¡teÄ?ena."
 
-#: ../src/totem-playlist.c:1855
+#: ../src/totem-playlist.c:1864
 msgid "Playlist error"
 msgstr "Greška sa listom"
 
-#: ../src/totem-preferences.c:106
+#: ../src/totem-preferences.c:108
 msgid "Enable visual effects?"
 msgstr "UkljuÄ?i vizuelne efekte?"
 
-#: ../src/totem-preferences.c:108
+#: ../src/totem-preferences.c:110
 msgid ""
 "It seems you are running Totem remotely.\n"
 "Are you sure you want to enable the visual effects?"
@@ -1525,24 +1523,24 @@ msgstr ""
 "Izgleda da ste pokrenuli Totem sa udaljene lokacije.\n"
 "Da li zaista želite da omoguÄ?ite vizuelne efekte?"
 
-#: ../src/totem-preferences.c:363
+#: ../src/totem-preferences.c:405
 msgid "Changing the visuals effect type will require a restart to take effect."
 msgstr ""
 "Promena vrste vizuelnih efekata zahteva iznovno pokretanje da bi stupila u "
 "dejstvo"
 
-#: ../src/totem-preferences.c:447
+#: ../src/totem-preferences.c:489
 msgid ""
 "The change of audio output type will only take effect when Totem is "
 "restarted."
 msgstr ""
 "Promena vrste zvuÄ?nog izlaza Ä?e uzeti maha tek kada se Totem ponovo pokrene."
 
-#: ../src/totem-preferences.c:542
+#: ../src/totem-preferences.c:593
 msgid "Preferences"
 msgstr "Postavke"
 
-#: ../src/totem-preferences.c:702
+#: ../src/totem-preferences.c:767
 msgid "Select Subtitle Font"
 msgstr "Odaberite slovni lik za prevode"
 
@@ -1552,46 +1550,46 @@ msgstr "Odaberite slovni lik za prevode"
 msgid "Audio/Video"
 msgstr "Zvuk/video"
 
-#: ../src/totem-statusbar.c:89
+#: ../src/totem-statusbar.c:91
 msgid "0:00 / 0:00"
 msgstr "0:00 / 0:00"
 
-#: ../src/totem-statusbar.c:111
+#: ../src/totem-statusbar.c:113
 #, c-format
 msgid "%s (Streaming)"
 msgstr "%s (TekuÄ?i)"
 
 #. Elapsed / Total Length
-#: ../src/totem-statusbar.c:118 ../src/totem-time-label.c:65
+#: ../src/totem-statusbar.c:120 ../src/totem-time-label.c:64
 #, c-format
 msgid "%s / %s"
 msgstr "%s / %s"
 
 #. Seeking to Time / Total Length
-#: ../src/totem-statusbar.c:121 ../src/totem-time-label.c:68
+#: ../src/totem-statusbar.c:123 ../src/totem-time-label.c:67
 #, c-format
 msgid "Seek to %s / %s"
 msgstr "PreskoÄ?i do %s / %s"
 
 # andrija: Baferovanje?
-#: ../src/totem-statusbar.c:215
+#: ../src/totem-statusbar.c:217
 msgid "Buffering"
 msgstr "Prenos u bafer"
 
 #. eg: 75 %
-#: ../src/totem-statusbar.c:226
+#: ../src/totem-statusbar.c:228
 #, c-format
 msgid "%d %%"
 msgstr "%d %%"
 
 #. eg: Paused, 0:32 / 1:05
-#: ../src/totem-statusbar.c:295
+#: ../src/totem-statusbar.c:303
 #, c-format
 msgid "%s, %s"
 msgstr "%s, %s"
 
 #. eg: Buffering, 75 %
-#: ../src/totem-statusbar.c:300
+#: ../src/totem-statusbar.c:308
 #, c-format
 msgid "%s, %d %%"
 msgstr "%s, %d %%"
@@ -1744,7 +1742,7 @@ msgstr "Nema adrese video snimka"
 #. Translators: The first string is "Filename" (as translated); the second is an actual filename.
 #. The third string is "Resolution" (as translated); the fourth and fifth are screenshot height and width, respectively.
 #. The sixth string is "Duration" (as translated); the seventh is the movie duration in words.
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:668
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:672
 #, c-format
 msgid ""
 "<b>%s</b>: %s\n"
@@ -1755,72 +1753,72 @@ msgstr ""
 "<b>%s</b>: %dÃ?%d\n"
 "<b>%s</b>: %s"
 
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:669
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:673
 msgid "Filename"
 msgstr "Ime datoteke"
 
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:671
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:675
 msgid "Resolution"
 msgstr "Rezolucija"
 
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:674
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:678
 msgid "Duration"
 msgstr "Trajanje"
 
-#: ../src/totem-uri.c:468
+#: ../src/totem-uri.c:500 ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1042
 msgid "All files"
 msgstr "Sve datoteke"
 
-#: ../src/totem-uri.c:473
+#: ../src/totem-uri.c:505 ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1039
 msgid "Supported files"
 msgstr "Podržane datoteke"
 
-#: ../src/totem-uri.c:485
+#: ../src/totem-uri.c:517
 msgid "Audio files"
 msgstr "ZvuÄ?ne datoteke"
 
-#: ../src/totem-uri.c:493
+#: ../src/totem-uri.c:525
 msgid "Video files"
 msgstr "Video datoteke"
 
-#: ../src/totem-uri.c:503
+#: ../src/totem-uri.c:535
 msgid "Subtitle files"
 msgstr "Datoteke sa titlom"
 
-#: ../src/totem-uri.c:555
+#: ../src/totem-uri.c:587
 msgid "Select Text Subtitles"
 msgstr "Odaberite tekstualni titl"
 
-#: ../src/totem-uri.c:617
+#: ../src/totem-uri.c:649
 msgid "Select Movies or Playlists"
 msgstr "Izaberite filmove ili spiskove"
 
-#: ../src/totem.c:93
+#: ../src/totem.c:114
 msgid "Could not open link"
 msgstr "Ne mogu da otvorim vezu"
 
-#: ../src/totem.c:151 ../src/totem.c:177
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:647
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1800
+#: ../src/totem.c:192 ../src/totem.c:218
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:666
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1863
 msgid "Totem Movie Player"
 msgstr "Totem â?? puÅ¡tanje filmova"
 
 # andrija: nepotpun prevod, a težak :)
 # danilo: niti i bezbedno, poslužiÄ?e ;)
-#: ../src/totem.c:152 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2226
+#: ../src/totem.c:193 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2286
 msgid "Could not initialize the thread-safe libraries."
 msgstr "Nisam uspeo da uÄ?itam biblioteke za bezbedan rad sa nitima."
 
-#: ../src/totem.c:152
+#: ../src/totem.c:193
 msgid "Verify your system installation. Totem will now exit."
 msgstr "Proverite instalaciju sistema. Totem Ä?e se sada ugasiti."
 
 #. Handle command line arguments
-#: ../src/totem.c:160
+#: ../src/totem.c:201
 msgid "- Play movies and songs"
 msgstr "- puštajte filmove i pesme"
 
-#: ../src/totem.c:169
+#: ../src/totem.c:210
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -1829,31 +1827,31 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "Pokrenite '%s --help' za kompletan spisak moguÄ?nosti iz konzole.\n"
 
-#: ../src/totem.c:186
+#: ../src/totem.c:226
 msgid "Totem could not initialize the configuration engine."
 msgstr "Totem nije uspeo da pokrene sistem podešavanja."
 
-#: ../src/totem.c:186
+#: ../src/totem.c:227
 msgid "Make sure that GNOME is properly installed."
 msgstr "Proverite da li je Gnom pravilno instaliran."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:1729
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:1759
 msgid "Password requested for RTSP server"
 msgstr "Zahtevana je lozinka za RTSP server"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2902
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2906
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2992
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2996
 #, c-format
 msgid "Audio Track #%d"
 msgstr "ZvuÄ?na numera #%d"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2934
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2938
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3024
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3028
 #, c-format
 msgid "Subtitle #%d"
 msgstr "Prevod #%d"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3342
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3437
 msgid ""
 "The requested audio output was not found. Please select another audio output "
 "in the Multimedia Systems Selector."
@@ -1861,16 +1859,16 @@ msgstr ""
 "Nije naÄ?en traženi zvuÄ?ni izlaz. Molim izaberite drugi zvuÄ?ni izlaz u "
 "â??IzbiraÄ?u multimedijalnog sistemaâ??."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3347
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3442
 msgid "Location not found."
 msgstr "Mesto nije naÄ?eno."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3351
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3446
 msgid ""
 "Could not open location; you might not have permission to open the file."
 msgstr "Ne mogu da otvorim mesto: možda nemate dozvole za Ä?itanje datoteke."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3362
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3457
 msgid ""
 "The video output is in use by another application. Please close other video "
 "applications, or select another video output in the Multimedia Systems "
@@ -1879,7 +1877,7 @@ msgstr ""
 "Video izlaz veÄ? koristi neki drugi program. Zatvorite ostale video programe, "
 "ili izaberite neki drugi video izlaz u â??IzbiraÄ?u multimedijalnog sistemaâ??."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3368
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3463
 msgid ""
 "The audio output is in use by another application. Please select another "
 "audio output in the Multimedia Systems Selector. You may want to consider "
@@ -1890,13 +1888,13 @@ msgstr ""
 "servera."
 
 #. should be exactly one missing thing (source or converter)
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3386
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3392
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3481
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3487
 #, c-format
 msgid "The playback of this movie requires a %s plugin which is not installed."
 msgstr "Puštanje ovog filma zahteva dodatak %s koji nije instaliran."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3393
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3488
 #, c-format
 msgid ""
 "The playback of this movie requires the following decoders which are not "
@@ -1908,34 +1906,34 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3418
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3513
 msgid ""
 "Cannot play this file over the network. Try downloading it to disk first."
 msgstr ""
 "Ne mogu da pustim ovu datoteku preko mreže. Pokušajte da je prvo prenesete "
 "na disk."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3490
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3585
 msgid "Media file could not be played."
 msgstr "Ne mogu pustiti datoteku."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5704
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5888
 msgid "Surround"
 msgstr "Saraund"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5706
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5890
 msgid "Mono"
 msgstr "Mono"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6053
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6237
 msgid "Too old version of GStreamer installed."
 msgstr "Instalirano je prestaro izdanje GStrimera."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6060
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6244
 msgid "Media contains no supported video streams."
 msgstr "Datoteka ne sadrži podržane video tokove."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6590
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6757
 msgid ""
 "Failed to create a GStreamer play object. Please check your GStreamer "
 "installation."
@@ -1943,8 +1941,8 @@ msgstr ""
 "Neuspešno obrazovanje GStrimerov objekat za puštanje. Proverite instalaciju "
 "GStrimera."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6739
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6874
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6871
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:7006
 msgid ""
 "Failed to open video output. It may not be available. Please select another "
 "video output in the Multimedia Systems Selector."
@@ -1952,7 +1950,7 @@ msgstr ""
 "Neuspešan pristup video izlazu. Možda nije dostupan. Izaberite neki drugi "
 "video izlaz u â??IzbiraÄ?u multimedijalnog sistemaâ??."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6751
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6883
 msgid ""
 "Could not find the video output. You may need to install additional "
 "GStreamer plugins, or select another video output in the Multimedia Systems "
@@ -1961,7 +1959,7 @@ msgstr ""
 "Neuspešan pristup video izlazu. Možda treba da instalirate još neke dodatke "
 "ili izaberete neki drugi video izlaz u â??IzbiraÄ?u multimedijalnog sistemaâ??."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6786
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6918
 msgid ""
 "Failed to open audio output. You may not have permission to open the sound "
 "device, or the sound server may not be running. Please select another audio "
@@ -1971,7 +1969,7 @@ msgstr ""
 "ureÄ?aju, ili nije pokrenut zvuÄ?ni server. Izaberite drugi zvuÄ?ni izlaz u "
 "â??IzbiraÄ?u multimedijalnog sistemaâ??."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6806
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6938
 msgid ""
 "Could not find the audio output. You may need to install additional "
 "GStreamer plugins, or select another audio output in the Multimedia Systems "
@@ -2008,9 +2006,10 @@ msgstr "%d:%02d"
 #, c-format
 msgid "%d hour"
 msgid_plural "%d hours"
-msgstr[0] "%d Ä?as"
-msgstr[1] "%d Ä?asa"
-msgstr[2] "%d Ä?asova"
+msgstr[0] "%d sat"
+msgstr[1] "%d sata"
+msgstr[2] "%d sati"
+msgstr[3] "%d sat"
 
 #: ../src/backend/video-utils.c:140
 #, c-format
@@ -2019,6 +2018,7 @@ msgid_plural "%d minutes"
 msgstr[0] "%d minut"
 msgstr[1] "%d minuta"
 msgstr[2] "%d minuta"
+msgstr[3] "%d minut"
 
 #: ../src/backend/video-utils.c:143
 #, c-format
@@ -2027,6 +2027,7 @@ msgid_plural "%d seconds"
 msgstr[0] "%d sekunda"
 msgstr[1] "%d sekunde"
 msgstr[2] "%d sekundi"
+msgstr[3] "%d sekunda"
 
 #. hour:minutes:seconds
 #: ../src/backend/video-utils.c:149
@@ -2080,17 +2081,18 @@ msgstr "Bemused"
 msgid "Control Totem through a mobile phone with a Bemused client"
 msgstr "Upravljajte Totemom preko mobilnog telefona koristeÄ?i Bemused uslugu"
 
-#: ../src/plugins/bemused/totem-bemused.c:185
+#. Translators: the parameter is a number used to identify this playlist entry
+#: ../src/plugins/bemused/totem-bemused.c:186
 #, c-format
 msgid "Untitled %d"
 msgstr "Neimenovano %d"
 
-#: ../src/plugins/bemused/totem-bemused.c:607
+#: ../src/plugins/bemused/totem-bemused.c:609
 msgid "Totem Bemused Server"
 msgstr "Totemov Bemused server"
 
 #. FIXME version
-#: ../src/plugins/bemused/totem-bemused.c:609
+#: ../src/plugins/bemused/totem-bemused.c:611
 msgid "Totem Bemused Server version 1.0"
 msgstr "Totemov Bemused server, verzija 1.0"
 
@@ -2141,6 +2143,104 @@ msgstr "Snima (S)VCD ili Video DVD diskove"
 msgid "Video Disc Recorder"
 msgstr "Smimanje Video diskova"
 
+#: ../src/plugins/chapters/chapters.totem-plugin.in.h:1
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1190
+#| msgid "_Chapter Menu"
+msgid "Chapters"
+msgstr "Po_glavlja"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters.totem-plugin.in.h:2
+#| msgid "_Chapter Menu"
+msgid "Chapters support"
+msgstr "Podrška za poglavlja"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-edit.ui.h:1
+msgid "Enter new name for a chapter:"
+msgstr "Unesite novo ime poglavlja:"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:2
+msgid "Continue to watch movie without loaded chapters"
+msgstr "Nastavi film bez uÄ?itanih poglavlja"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:3
+msgid "Continue without"
+msgstr "Nastavi bez"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:4
+#| msgid "Go to the chapter menu"
+msgid "Go to chapter"
+msgstr "Idi na poglavlje"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:5
+msgid "Load chapters from external file"
+msgstr "UÄ?itaj poglavlja iz spoljne datoteke"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:6
+msgid "Load chapters..."
+msgstr "UÄ?itaj poglavlja..."
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:7
+msgid "No chapters data"
+msgstr "Nema podataka o poglavljima"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:9
+#| msgid "Remove file from playlist"
+msgid "Remove chapter from the list"
+msgstr "Ukloni poglavlja iz spiska"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:10
+#| msgid "0 Channels"
+msgid "Save Changes"
+msgstr "SaÄ?uvaj promene"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:11
+#| msgid "_Go"
+msgid "_Go to"
+msgstr "_Idi na"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:56
+#, c-format
+msgid ""
+"<b>Title: </b>%s\n"
+"<b>Start time: </b>%s"
+msgstr ""
+"<b>Naslov: </b>%s\n"
+"<b>PoÄ?etak: </b>%s"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:370
+msgid "Error while reading file with chapters"
+msgstr "GreÅ¡ka prilikom Ä?itanja datoteke sa poglavljima"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:582
+msgid "Chapter with the same time already exists"
+msgstr "Poglavlja sa ovim nazivom veÄ? postoje"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:583
+msgid "Try another name or remove an existing chapter"
+msgstr "Izaberite neko drugo ime ili uklonite poglavlje"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:760
+msgid "Error while writing file with chapters"
+msgstr "Greška prilikom upisa datoteke sa poglavljima"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:885
+#| msgid "An error occurred while fetching albums."
+msgid "Error occurred while saving chapters"
+msgstr "GreÅ¡ka prilikom Ä?uvanja poglavlja"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:886
+msgid "Please check you rights and free space"
+msgstr "Proverite ovlaÅ¡Ä?enja i preostali prostor na disku"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1020
+#| msgid "Open a file"
+msgid "Open Chapters File"
+msgstr "Otvori datoteku sa poglavljima"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-cmml-parser.c:558
+msgid "Failed to parse CMML file"
+msgstr "Ne mogu da otvorim CMML datoteku"
+
 #. Translators: this refers to a media file
 #: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:97
 msgid "Delete"
@@ -2160,9 +2260,6 @@ msgid "D-Bus Service"
 msgstr "D-Bus usluga"
 
 #: ../src/plugins/dbus-service/dbus-service.totem-plugin.in.h:2
-#| msgid ""
-#| "Plugin for sending notifications of currently-playing movies to the D-Bus "
-#| "subsystem."
 msgid ""
 "Plugin for sending notifications of currently playing movies to the D-Bus "
 "subsystem."
@@ -2206,8 +2303,9 @@ msgid "Stream BBC programs from the last 7 days from the BBC iPlayer service."
 msgstr "Prima BBC programe od poslednjih 7 dana preko BBC iPlejer servisa."
 
 #: ../src/plugins/iplayer/iplayer.py:57
-msgid "Error Listing Channel Categories"
-msgstr "Greška pri dohvatanju liste kategorija kanala"
+#| msgid "Error Listing Channel Categories"
+msgid "Error listing channel categories"
+msgstr "Greška pri preuzimanju kategorija kanala"
 
 #: ../src/plugins/iplayer/iplayer.py:57
 msgid ""
@@ -2228,12 +2326,15 @@ msgid "Error getting programme feed"
 msgstr "Greška pri uzimanju dovoda programa"
 
 #: ../src/plugins/iplayer/iplayer.py:106
+#| msgid ""
+#| "There was an unknown error getting the list of programmes for this "
+#| "channel and category combination."
 msgid ""
-"There was an unknown error getting the list of programmes for this channel "
-"and category combination."
+"There was an error getting the list of programmes for this channel and "
+"category combination."
 msgstr ""
-"Desila se nepoznata greška prilikom preuzimanja liste programa za ovu "
-"kombinaciju kanala i kategorije."
+"Dogodila se greška prilikom preuzimanja spiska programa za ove kanale i "
+"kategorije."
 
 #: ../src/plugins/iplayer/iplayer2.py:295
 #, python-format
@@ -2261,7 +2362,6 @@ msgid "Latest Releases"
 msgstr "Poslednja izdanja"
 
 #: ../src/plugins/jamendo/jamendo.ui.h:6
-#| msgid "Number of albums to _retrieve"
 msgid "Number of albums to _retrieve:"
 msgstr "B_roj albuma za preuzimanje:"
 
@@ -2270,12 +2370,11 @@ msgid "Popular"
 msgstr "Popularni"
 
 #: ../src/plugins/jamendo/jamendo.ui.h:8
-#| msgid "Preferred audio _format"
 msgid "Preferred audio _format:"
 msgstr "Omiljeni _format zvuka:"
 
 #: ../src/plugins/jamendo/jamendo.ui.h:9
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:511
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:521
 #: ../src/plugins/youtube/youtube.ui.h:2
 msgid "Search Results"
 msgstr "Rezultati pretrage"
@@ -2413,15 +2512,15 @@ msgstr "Nisam uspeo da pokrenem lirc."
 msgid "Couldn't read lirc configuration."
 msgstr "Ne mogu da uÄ?itam lirc postavke."
 
-#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:200
+#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:198
 msgid "Recordings"
 msgstr "Snimci"
 
-#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:523
+#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:521
 msgid "MythTV Recordings"
 msgstr "MythTV snimci"
 
-#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:524
+#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:522
 msgid "MythTV LiveTV"
 msgstr "MythTV uživo"
 
@@ -2430,7 +2529,6 @@ msgid "Download Movie Subtitles"
 msgstr "Preuzmi titlove za film"
 
 #: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.ui.h:2
-#| msgid "_Languages"
 msgid "Language"
 msgstr "Jezik"
 
@@ -2514,24 +2612,30 @@ msgstr "Osobine"
 msgid "%d x %d"
 msgstr "%d x %d"
 
-# bug: plural-forms
 #: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:238
-#, c-format
-msgid "%d frames per second"
-msgstr "%d kadrova u sekundi"
-
-#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:240
-#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:257
+#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:271
 #, c-format
 msgid "%d kbps"
 msgstr "%d kbps"
 
-#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:260
+# bug: plural-forms
+#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:245
+#, c-format
+#| msgid "%d frames per second"
+msgid "%d frame per second"
+msgid_plural "%d frames per second"
+msgstr[0] "%d kadar u sekundi"
+msgstr[1] "%d kadra u sekundi"
+msgstr[2] "%d kadrova u sekundi"
+msgstr[3] "%d kadar u sekundi"
+
+#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:274
 #, c-format
 msgid "%d Hz"
 msgstr "%d Hz"
 
-#: ../src/plugins/publish/totem-publish.c:588
+#. Translators: computers on the local network which are publishing their playlists over the network
+#: ../src/plugins/publish/totem-publish.c:589
 msgid "Neighbors"
 msgstr "Komšije"
 
@@ -2549,10 +2653,6 @@ msgstr "_Naziv servisa:"
 
 #: ../src/plugins/publish/publish-plugin.ui.h:3
 #, no-c-format
-#| msgid ""
-#| "<small>The name used for announcing the playlist service on the network.\n"
-#| "All occurrences of the string <b>%u</b> will be replaced by your name,\n"
-#| "and <b>%h</b> will be replaced by your computer's host name.</small>"
 msgid ""
 "The name used for announcing the playlist service on the network.\n"
 "All occurrences of the string <b>%u</b> will be replaced by your name,\n"
@@ -2566,6 +2666,11 @@ msgstr ""
 msgid "Use _encrypted transport protocol (HTTPS)"
 msgstr "_Å ifrovani protokol prenosa (HTTPS)"
 
+#: ../src/plugins/screensaver/totem-screensaver.c:94
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1964
+msgid "Playing a movie"
+msgstr "Pušta film"
+
 #: ../src/plugins/screenshot/gallery.ui.h:1
 msgid "Calculate the number of screenshots"
 msgstr "IzraÄ?unaj broj snimaka ekrana"
@@ -2591,7 +2696,7 @@ msgid "_Name:"
 msgstr "_Ime:"
 
 #. Write the screenshot to the temporary file
-#: ../src/plugins/screenshot/gnome-screenshot-widget.c:379
+#: ../src/plugins/screenshot/gnome-screenshot-widget.c:383
 #: ../src/plugins/screenshot/totem-screenshot.c:63
 msgid "Screenshot.png"
 msgstr "filmski-snimak.png"
@@ -2629,9 +2734,9 @@ msgid "Save Screenshot"
 msgstr "SaÄ?uvaj snimak ekrana"
 
 #. Create the screenshot widget
-#: ../src/plugins/screenshot/totem-screenshot.c:159
+#. Translators: %s is the movie title and %d is an auto-incrementing number to make filename unique
+#: ../src/plugins/screenshot/totem-screenshot.c:160
 #, c-format
-#| msgid "Screenshot%d.png"
 msgid "Screenshot-%s-%d.png"
 msgstr "Snimak-filma-%s-%d.png"
 
@@ -2660,19 +2765,36 @@ msgstr "Napravi _galeriju snimaka ekrana..."
 msgid "Create a gallery of screenshots"
 msgstr "Pravi galeriju snimaka ekrana"
 
-#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:171
+#. Update the "seconds" label so that it always has the correct singular/plural form
+#. Translators: label for the seconds selector in the "Skip to" dialogue
+#. Fix the label width at the maximum necessary for the plural labels, to prevent it changing size when we change the spinner value
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:158
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:184
+#| msgid "seconds"
+msgid "second"
+msgid_plural "seconds"
+msgstr[0] "sekunda"
+msgstr[1] "sekunde"
+msgstr[2] "sekundi"
+msgstr[3] "sekunda"
+
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:184
+msgid "seconds"
+msgstr "sekundi"
+
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:190
 msgid "Skip to"
 msgstr "PreskoÄ?i do"
 
-#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto-plugin.c:215
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto-plugin.c:216
 msgid "_Skip to..."
 msgstr "PreskoÄ?i _do..."
 
-#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto-plugin.c:215
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto-plugin.c:216
 msgid "Skip to a specific time"
 msgstr "PreskoÄ?i do odreÄ?enog vremena"
 
-#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto-plugin.c:221
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto-plugin.c:222
 msgid "Could not load the \"Skip to\" dialog interface."
 msgstr "Nisam uspeo da uÄ?itam suÄ?elje â??PreskoÄ?i doâ?? prozorÄ?eta."
 
@@ -2680,28 +2802,22 @@ msgstr "Nisam uspeo da uÄ?itam suÄ?elje â??PreskoÄ?i doâ?? prozorÄ?eta."
 msgid "_Skip to:"
 msgstr "Pre_skoÄ?i do:"
 
-#: ../src/plugins/skipto/skipto.ui.h:2
-msgid "seconds"
-msgstr "sekundi"
-
 #. Display an error
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:170
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:173
 #, c-format
-#| msgid "Could not get metadata for file %s: %s"
 msgid "Could not get name and thumbnail for %s: %s"
 msgstr "Ne mogu da pribavim ime i umanjeni prikaz za %s: %s"
 
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:171
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:174
 msgid "File Error"
 msgstr "Greška u dodatku"
 
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:244
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:358
-#| msgid "Could not connect to the Galago daemon."
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:251
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:368
 msgid "Could not connect to Tracker"
 msgstr "Ne mogu da se povežem na Traker"
 
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:251
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:258
 msgid "No results"
 msgstr "Bez rezultata"
 
@@ -2710,15 +2826,16 @@ msgstr "Bez rezultata"
 #. * Showing 10-20 of 128 matches
 #. * This is similar to what web searches use, eg. Google on the top-right of their search results page show:
 #. * Personalized Results 1 - 10 of about 4,130,000 for foobar
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:276
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:283
 #, c-format
 msgid "Showing %i - %i of %i match"
 msgid_plural "Showing %i - %i of %i matches"
 msgstr[0] "Prikazujem %i - %i od %i poklapanja"
 msgstr[1] "Prikazujem %i - %i od %i poklapanja"
 msgstr[2] "Prikazujem %i - %i od %i poklapanja"
+msgstr[3] "Prikazujem %i - %i od %i poklapanja"
 
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:571
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:581
 msgid "Page"
 msgstr "Stranica"
 
@@ -2755,36 +2872,36 @@ msgstr "Srodni snimci"
 msgid "Videos"
 msgstr "Video snimci"
 
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:314
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:316
 msgid "_Open in Web Browser"
 msgstr "Otvori _internet preglednik"
 
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:314
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:316
 msgid "Open the video in your web browser"
 msgstr "Otvara video u internet pregledaÄ?u"
 
 #. Add the sidebar page
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:364
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:366
 msgid "YouTube"
 msgstr "YouTube"
 
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:456
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:452
 msgid "Cancelling queryâ?¦"
 msgstr "Poništavam upit..."
 
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:505
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:513
 msgid "Error Looking Up Video URI"
 msgstr "Greška pri traženju adrese video snimka"
 
 #. Hide the ugly technical message libgdata gives behind a nice one telling them it's out of date (which it likely is
 #. * if we're receiving a protocol error).
 #. Spew out the error message as provided
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:695
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:700
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:797
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:802
 msgid "Error Searching for Videos"
 msgstr "Greška pri traženju video snimaka"
 
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:696
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:798
 msgid ""
 "The response from the server could not be understood. Please check you are "
 "running the latest version of libgdata."
@@ -2793,54 +2910,54 @@ msgstr ""
 "libgdata biblioteke."
 
 #. Update the UI
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:842
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:972
 msgid "Fetching search resultsâ?¦"
 msgstr "Preuzimam rezultate pretrage..."
 
 #. Update the UI
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:893
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:1037
 msgid "Fetching related videosâ?¦"
 msgstr "Preuzimam srodne snimke..."
 
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:944
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:1088
 msgid "Error Opening Video in Web Browser"
 msgstr "Greška pri otvaranju video snimka u internet pregledniku"
 
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:964
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:1108
 msgid "Fetching more videosâ?¦"
 msgstr "Preuzimam još video snimaka..."
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:419
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:431
 msgid "No URI to play"
 msgstr "Nema adrese za puštanje"
 
 #. translators: this is:
 #. * Open With ApplicationName
 #. * as in nautilus' right-click menu
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1052
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1104
 #, c-format
 msgid "_Open with \"%s\""
 msgstr "_Otvori sa â??%sâ??"
 
 # bug: clear it up?
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1103
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1155
 #, c-format
 msgid "Browser Plugin using %s"
 msgstr "Dodatak za veb Ä?itaÄ? koristeÄ?i %s"
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1108
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1160
 msgid "Totem Browser Plugin"
 msgstr "Totemov dodatak za veb Ä?itaÄ?"
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2119
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2179
 msgid "No playlist or playlist empty"
 msgstr "Nema spiska za puštanje ili je prazan"
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2210
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2270
 msgid "Movie browser plugin"
 msgstr "Totemov dodatak za pregled filmova"
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2226
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2286
 msgid "Verify your system installation. The Totem plugin will now exit."
 msgstr "Proverite instalaciju vaÅ¡eg sistema. Totem dodatak Ä?e se sada ugasiti."
 
@@ -2891,6 +3008,36 @@ msgstr ""
 "winpdb ili rpdb2. Ukoliko niste izabrali lozinku radi uklanjanja grešaka kroz "
 "GKonf, koristite podrazumevanu lozinku (totem)."
 
+#~ msgid "Deinterlace"
+#~ msgstr "Rasplitanje"
+
+#~ msgid "_Deinterlace"
+#~ msgstr "_Rasplitanje"
+
+#~ msgid "Buffer size"
+#~ msgstr "VeliÄ?ina bafera"
+
+#~ msgid "Enable deinterlacing"
+#~ msgstr "UkljuÄ?i rasplitanje"
+
+#~ msgid "Maximum amount of data to decode ahead of display (in seconds)"
+#~ msgstr "Najviše podataka koje dekodirati pre prikaza (u sekundama)"
+
+#~ msgid "Whether the main window should stay on top"
+#~ msgstr "Da li glavni prozor ostaje na vrhu"
+
+#~ msgid "Whether the main window should stay on top of the other ones"
+#~ msgstr "Da li glavni prozor ostaje iznad ostalih prozora"
+
+#~ msgid "Could not launch URL \"%s\": %s"
+#~ msgstr "Ne mogu da pokrenem URL â??%sâ??: %s"
+
+#~ msgid "Default browser not configured"
+#~ msgstr "Podrazumevani veb Ä?itaÄ? nije podeÅ¡en"
+
+#~ msgid "Error launching URI"
+#~ msgstr "Greška pri pokretanju URI"
+
 #~ msgid "Sound volume"
 #~ msgstr "JaÄ?ina zvuka"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]