[gnome-screensaver] Updated Bulgarian translationcommit 4ede7c35dba00922dfe7ed9e8b83a750e343916a
Author: Alexander Shopov <ash contact bg>
Date:  Tue Aug 24 16:01:41 2010 +0300

  Updated Bulgarian translation

 po/bg.po | 284 ++++++++++++++++++++++++++++----------------------------------
 1 files changed, 127 insertions(+), 157 deletions(-)
---
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 9b59a76..6060308 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -1,18 +1,20 @@
 # Bulgarian translation of gnome-screensaver po-file.
 # Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnome-screensaver package.
 # Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox i-space org>, 2005, 2006.
-# Alexander Shopov <ash contact bg>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
+# Alexander Shopov <ash kambanaria org>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
 # Yavor Doganov <yavor gnu org>, 2008.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-screensaver master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-08-22 18:55+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-08-22 18:55+0300\n"
-"Last-Translator: Alexander Shopov <ash contact bg>\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-24 16:01+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-24 16:01+0300\n"
+"Last-Translator: Alexander Shopov <ash kambanaria org>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict fsa-bg org>\n"
+"Language: bg\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -28,29 +30,29 @@ msgid "Set your screensaver preferences"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойване на пÑ?едпазиÑ?елÑ? на екÑ?ана"
 
 #: ../data/gnome-screensaver-preferences.ui.h:1
-msgid "<b>Screensaver preview</b>"
-msgstr "<b>Ð?Ñ?еглед на Ñ?емаÑ?а</b>"
-
-#: ../data/gnome-screensaver-preferences.ui.h:2
-msgid "<b>Warning: the screen will not be locked for the root user.</b>"
-msgstr "<b>Ð?нимание: екÑ?анÑ?Ñ? нÑ?ма да бÑ?де заклÑ?Ñ?ен за админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?а.</b>"
-
-#: ../data/gnome-screensaver-preferences.ui.h:3
 msgid "Power _Management"
 msgstr "_УпÑ?авление на заÑ?Ñ?анванеÑ?о"
 
-#: ../data/gnome-screensaver-preferences.ui.h:4
+#: ../data/gnome-screensaver-preferences.ui.h:2
 msgid "Regard the computer as _idle after:"
 msgstr "СеÑ?иÑ?Ñ?а е _неакÑ?ивна Ñ?лед:"
 
-#: ../data/gnome-screensaver-preferences.ui.h:5
+#: ../data/gnome-screensaver-preferences.ui.h:3
 msgid "Screensaver Preferences"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки на пÑ?едпазиÑ?елÑ? на екÑ?ана"
 
-#: ../data/gnome-screensaver-preferences.ui.h:6
+#: ../data/gnome-screensaver-preferences.ui.h:4
 msgid "Screensaver Preview"
 msgstr "Ð?Ñ?еглед на пÑ?едпазиÑ?елÑ? на екÑ?ана"
 
+#: ../data/gnome-screensaver-preferences.ui.h:5
+msgid "Screensaver preview"
+msgstr "Ð?Ñ?еглед на пÑ?едпазиÑ?елÑ? на екÑ?ана"
+
+#: ../data/gnome-screensaver-preferences.ui.h:6
+msgid "Warning: the screen will not be locked for the root user."
+msgstr "Ð?нимание: екÑ?анÑ?Ñ? нÑ?ма да бÑ?де заклÑ?Ñ?ен за админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?а."
+
 #: ../data/gnome-screensaver-preferences.ui.h:7
 msgid "_Activate screensaver when computer is idle"
 msgstr "Ð?_клÑ?Ñ?ване на пÑ?едпазиÑ?елÑ? на екÑ?ана пÑ?и неакÑ?ивна Ñ?еÑ?иÑ?"
@@ -139,19 +141,19 @@ msgstr "Ð?али екÑ?анниÑ?Ñ? пÑ?едпазиÑ?ел да заклÑ?Ñ?ва
 
 #: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:15
 msgid ""
-"Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to switch to a "
-"different user account."
+"Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to allow logging "
+"out after a delay. The delay is specified in the \"logout_delay\" key."
 msgstr ""
-"Ð?али да Ñ?е дава вÑ?зможноÑ?Ñ? за пÑ?евклÑ?Ñ?ване кÑ?м дÑ?Ñ?г поÑ?Ñ?ебиÑ?ел в диалога за "
-"оÑ?клÑ?Ñ?ване"
+"Ð?али да Ñ?е дава вÑ?зможноÑ?Ñ?Ñ?а за изÑ?од в диалога за оÑ?клÑ?Ñ?ване Ñ?лед извеÑ?Ñ?но "
+"вÑ?еме. То Ñ?е задава в клÑ?Ñ?а â??logout_delayâ??."
 
 #: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:16
 msgid ""
-"Set this to TRUE to offer an option in unlock dialog to logging out after a "
-"delay. The Delay is specified in the \"logout_delay\" key."
+"Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to switch to a "
+"different user account."
 msgstr ""
-"Ð?али да Ñ?е дава вÑ?зможноÑ?Ñ?Ñ?а за изÑ?од в диалога за оÑ?клÑ?Ñ?ване Ñ?лед извеÑ?Ñ?но "
-"вÑ?еме. То Ñ?е задава в клÑ?Ñ?а â??logout_delayâ??."
+"Ð?али да Ñ?е дава вÑ?зможноÑ?Ñ? за пÑ?евклÑ?Ñ?ване кÑ?м дÑ?Ñ?г поÑ?Ñ?ебиÑ?ел в диалога за "
+"оÑ?клÑ?Ñ?ване"
 
 #: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:17
 msgid ""
@@ -185,7 +187,7 @@ msgstr ""
 #: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:20
 msgid ""
 "The number of minutes after the screensaver activation before a logout "
-"option will appear in unlock dialog. This key has effect only if the "
+"option will appear in the unlock dialog. This key has effect only if the "
 "\"logout_enable\" key is set to TRUE."
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?оÑ?Ñ? минÑ?Ñ?и Ñ?лед задейÑ?Ñ?ване на екÑ?анниÑ? пÑ?едпазиÑ?ел, пÑ?еди да Ñ?е поÑ?ви "
@@ -204,8 +206,8 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:23
 msgid ""
-"The number of seconds of inactivity before signalling to power-management. "
-"This key is set and maintained by the session power-management agent."
+"The number of seconds of inactivity before signalling to power management. "
+"This key is set and maintained by the session power management agent."
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?оÑ?Ñ? Ñ?екÑ?нди бездейÑ?Ñ?вие, пÑ?еди да Ñ?е Ñ?игнализиÑ?а на Ñ?пÑ?авлениеÑ?о на "
 "заÑ?Ñ?анванеÑ?о. Този клÑ?Ñ? Ñ?е задава и Ñ?е поддÑ?Ñ?жа оÑ? пÑ?огÑ?амаÑ?а за "
@@ -225,14 +227,6 @@ msgstr ""
 "пÑ?едпазиÑ?елÑ?."
 
 #: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:25
-msgid "Theme for lock dialog"
-msgstr "Тема за пÑ?озоÑ?еÑ?а за заклÑ?Ñ?ен екÑ?ан"
-
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:26
-msgid "Theme to use for the lock dialog."
-msgstr "Тема на пÑ?озоÑ?еÑ?а за заклÑ?Ñ?ен екÑ?ан."
-
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:27
 msgid ""
 "This key specifies the list of themes to be used by the screensaver. It's "
 "ignored when \"mode\" key is \"blank-only\", should provide the theme name "
@@ -244,61 +238,26 @@ msgstr ""
 "Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жа имеÑ?о на Ñ?емаÑ?а, когаÑ?о Ñ?ежимÑ?Ñ? е â??singleâ??, а когаÑ?о Ñ?ежимÑ?Ñ? е "
 "â??randomâ??, Ñ?Ñ?Ñ?бва да Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жа Ñ?пиÑ?Ñ?к Ñ? имена на Ñ?емиÑ?е."
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:28
+#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:26
 msgid "Time before locking"
 msgstr "Ð?Ñ?еме пÑ?еди заклÑ?Ñ?ване"
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:29
+#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:27
 msgid "Time before logout option"
 msgstr "Ð?Ñ?еме пÑ?еди вÑ?зможноÑ?Ñ? за изÑ?од"
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:30
-msgid "Time before power-management baseline"
+#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:28
+msgid "Time before power management baseline"
 msgstr "Ð?Ñ?еме пÑ?еди Ñ?Ñ?обÑ?аване на Ñ?пÑ?авлениеÑ?о на заÑ?Ñ?анване"
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:31
+#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:29
 msgid "Time before session is considered idle"
 msgstr "Ð?Ñ?еме, за да Ñ?е Ñ?Ñ?еÑ?е Ñ?еÑ?иÑ?Ñ?а за неакÑ?ивна"
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:32
+#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:30
 msgid "Time before theme change"
 msgstr "Ð?Ñ?еме пÑ?еди пÑ?омÑ?на на Ñ?емаÑ?а"
 
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:2
-#, no-c-format
-msgid "<b>Leave a message for %R:</b>"
-msgstr "<b>Ð?Ñ?Ñ?авÑ?не на Ñ?Ñ?обÑ?ение за %R:</b>"
-
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:4
-#, no-c-format
-msgid "<span size=\"small\">%U on %h</span>"
-msgstr "<span size=\"small\">%U на %h</span>"
-
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:6
-#, no-c-format
-msgid "<span size=\"x-large\">%R</span>"
-msgstr "<span size=\"x-large\">%R</span>"
-
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:7
-msgid "_Cancel"
-msgstr "_Ð?Ñ?каз"
-
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:8
-msgid "_Leave Message"
-msgstr "Ð?Ñ?Ñ?авÑ?не на _Ñ?Ñ?обÑ?ение"
-
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:9
-msgid "_Log Out"
-msgstr "_Ð?зÑ?од"
-
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:10
-msgid "_Switch User"
-msgstr "_СмÑ?на на поÑ?Ñ?ебиÑ?ел"
-
-#: ../data/lock-dialog-default.ui.h:11 ../src/gs-lock-plug.c:1382
-msgid "_Unlock"
-msgstr "_Ð?Ñ?клÑ?Ñ?ване"
-
 #. Translators: This is the name of a desktop background image that shows outer space images.
 #. You might want to translate it into the equivalent words of your language
 #: ../data/images/cosmos/cosmos.xml.in.in.h:3
@@ -334,51 +293,51 @@ msgstr "Ð?Ñ?ежа оÑ? пÑ?лÑ?иÑ?аÑ?и Ñ?веÑ?ове в Ñ?Ñ?ил поп-а
 msgid "Pop art squares"
 msgstr "Ð?вадÑ?аÑ?и поп-аÑ?Ñ?"
 
-#: ../savers/floaters.c:84
+#: ../savers/popsquares.c:49 ../savers/floaters.c:1205
+#, c-format
+msgid "%s. See --help for usage information.\n"
+msgstr "%s. Ð?а помоÑ? използвайÑ?е опÑ?иÑ?Ñ?а â??--helpâ??.\n"
+
+#: ../savers/floaters.c:88
 msgid "Show paths that images follow"
 msgstr "Ð?оказване на пÑ?Ñ?иÑ?аÑ?а, по коиÑ?о Ñ?е движаÑ? изобÑ?ажениÑ?Ñ?а"
 
-#: ../savers/floaters.c:87
+#: ../savers/floaters.c:91
 msgid "Occasionally rotate images as they move"
 msgstr "Ð?зобÑ?ажениÑ?Ñ?а понÑ?кога да Ñ?е вÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?и движениеÑ?о Ñ?и"
 
-#: ../savers/floaters.c:90
+#: ../savers/floaters.c:94
 msgid "Print out frame rate and other statistics"
 msgstr "Ð?Ñ?пеÑ?аÑ?ване на бÑ?оÑ? кадÑ?и в Ñ?екÑ?нда и дÑ?Ñ?ги Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?ики"
 
-#: ../savers/floaters.c:93
+#: ../savers/floaters.c:97
 msgid "The maximum number of images to keep on screen"
 msgstr "Ð?акÑ?ималниÑ?Ñ? бÑ?ой изобÑ?ажениÑ?, коиÑ?о да Ñ?е дÑ?Ñ?жаÑ? на екÑ?ана"
 
-#: ../savers/floaters.c:93
+#: ../savers/floaters.c:97
 msgid "MAX_IMAGES"
 msgstr "Ð?Ð?Ð?С_Ð?Ð?Ð?Ð?РÐ?Ð?Ð?Ð?Ð?Я"
 
-#: ../savers/floaters.c:96
+#: ../savers/floaters.c:100
 msgid "The initial size and position of window"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?вонаÑ?алниÑ?Ñ? Ñ?азмеÑ? и меÑ?Ñ?оположение на пÑ?озоÑ?еÑ?а"
 
-#: ../savers/floaters.c:96
+#: ../savers/floaters.c:100
 msgid "WIDTHxHEIGHT+X+Y"
 msgstr "ШÐ?Р.xÐ?Ð?С.+Ð?ТÐ?.поX+Ð?ТÐ?.поY"
 
-#: ../savers/floaters.c:99
+#: ../savers/floaters.c:103
 msgid "The source image to use"
 msgstr "Ð?зобÑ?ажение, коеÑ?о да Ñ?е ползва"
 
 #. translators: the word "image" here
 #. * represents a command line argument
 #.
-#: ../savers/floaters.c:1194
-msgid "image - floats images around the screen"
-msgstr "image â?? Ñ?азни изобÑ?ажениÑ? движаÑ? по екÑ?ана"
+#: ../savers/floaters.c:1199
+msgid "image â?? floats images around the screen"
+msgstr "image â?? Ñ?азни изобÑ?ажениÑ? Ñ?е движаÑ? по екÑ?ана"
 
-#: ../savers/floaters.c:1200
-#, c-format
-msgid "%s. See --help for usage information.\n"
-msgstr "%s. Ð?а помоÑ? използвайÑ?е опÑ?иÑ?Ñ?а â??--helpâ??.\n"
-
-#: ../savers/floaters.c:1209
+#: ../savers/floaters.c:1214
 #, c-format
 msgid "You must specify one image. See --help for usage information.\n"
 msgstr ""
@@ -393,7 +352,7 @@ msgid "PATH"
 msgstr "Ð?ЪТ"
 
 #: ../savers/slideshow.c:55
-msgid "Color to use for images background"
+msgid "Color to use for image background"
 msgstr "ЦвÑ?Ñ? за Ñ?она на изобÑ?ажениÑ?Ñ?а"
 
 #: ../savers/slideshow.c:55
@@ -408,32 +367,32 @@ msgstr "Ð?зобÑ?ажениÑ?Ñ?а оÑ? меÑ?Ñ?оположениеÑ?о да Ñ?
 msgid "Do not try to stretch images on screen"
 msgstr "Ð?зобÑ?ажениÑ?Ñ?а да не Ñ?е Ñ?азÑ?Ñ?гаÑ? по екÑ?ана"
 
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:212
+#: ../src/copy-theme-dialog.c:215
 msgid "Copying files"
 msgstr "Ð?опиÑ?ане на Ñ?айлове"
 
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:230
+#: ../src/copy-theme-dialog.c:233
 msgid "From:"
 msgstr "Ð?Ñ?:"
 
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:234
+#: ../src/copy-theme-dialog.c:237
 msgid "To:"
 msgstr "Ð?о:"
 
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:254
+#: ../src/copy-theme-dialog.c:257
 msgid "Copying themes"
 msgstr "Ð?опиÑ?ане на Ñ?еми"
 
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:298
+#: ../src/copy-theme-dialog.c:301
 msgid "Invalid screensaver theme"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?на Ñ?ема за екÑ?анниÑ? пÑ?едпазиÑ?ел"
 
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:301
+#: ../src/copy-theme-dialog.c:304
 #, c-format
 msgid "%s does not appear to be a valid screensaver theme."
 msgstr "%s не изглежда да е валидна Ñ?ема за екÑ?анниÑ? пÑ?едпазиÑ?ел."
 
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:481
+#: ../src/copy-theme-dialog.c:484
 #, c-format
 msgid "Copying file: %u of %u"
 msgstr "Ð?опиÑ?ане на Ñ?айл: %u оÑ? %u"
@@ -503,145 +462,144 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?иÑ?инаÑ?а за недопÑ?Ñ?канеÑ?о на Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?анеÑ?о на\n"
 "               пÑ?едпазиÑ?елÑ? на екÑ?ана"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-command.c:84 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:58
+#: ../src/gnome-screensaver-command.c:84 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:59
 #: ../src/gnome-screensaver.c:56
 msgid "Version of this application"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?иÑ? на пÑ?огÑ?амаÑ?а"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-command.c:311
+#: ../src/gnome-screensaver-command.c:295
 #, c-format
-msgid "The screensaver is %s\n"
-msgstr "Ð?кÑ?анниÑ?Ñ? пÑ?едпазиÑ?ел е %s\n"
-
-#: ../src/gnome-screensaver-command.c:311
-msgid "active"
-msgstr "акÑ?ивен"
+msgid "The screensaver is active\n"
+msgstr "Ð?кÑ?анниÑ?Ñ? пÑ?едпазиÑ?ел е акÑ?ивен\n"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-command.c:311
-msgid "inactive"
-msgstr "неакÑ?ивен"
+#: ../src/gnome-screensaver-command.c:295
+#, c-format
+msgid "The screensaver is inactive\n"
+msgstr "Ð?кÑ?анниÑ?Ñ? пÑ?едпазиÑ?ел не е акÑ?ивен\n"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-command.c:325
+#: ../src/gnome-screensaver-command.c:309
 #, c-format
 msgid "The screensaver is not inhibited\n"
 msgstr "СÑ?аÑ?Ñ?иÑ?анеÑ?о на екÑ?анниÑ?Ñ? пÑ?едпазиÑ?ел не Ñ?е допÑ?Ñ?ка\n"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-command.c:331
+#: ../src/gnome-screensaver-command.c:315
 #, c-format
 msgid "The screensaver is being inhibited by:\n"
 msgstr "СÑ?аÑ?Ñ?иÑ?анеÑ?о на екÑ?анниÑ?Ñ? пÑ?едпазиÑ?ел не Ñ?е допÑ?Ñ?ка оÑ?:\n"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-command.c:362
+#: ../src/gnome-screensaver-command.c:346
 #, c-format
 msgid "The screensaver has been active for %d seconds.\n"
 msgstr "Ð?кÑ?анниÑ?Ñ? пÑ?едпазиÑ?ел Ñ?е е задейÑ?Ñ?вал пÑ?еди %d Ñ?екÑ?нди.\n"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-command.c:366
+#: ../src/gnome-screensaver-command.c:350
 #, c-format
 msgid "The screensaver is not currently active.\n"
 msgstr "Ð? моменÑ?а екÑ?анниÑ?Ñ? пÑ?едпазиÑ?ел не е вклÑ?Ñ?ен.\n"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:56
+#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:57
 msgid "Show debugging output"
 msgstr "Ð?оказване на инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?Ñ?а за изÑ?иÑ?Ñ?ване на гÑ?еÑ?ки"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:60
+#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:61
 msgid "Show the logout button"
 msgstr "Ð?оказване на бÑ?Ñ?она за изÑ?од"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:62
+#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:63
 msgid "Command to invoke from the logout button"
 msgstr "Ð?оманда Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ана оÑ? бÑ?Ñ?она за изÑ?од"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:64
+#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:65
 msgid "Show the switch user button"
 msgstr "Ð?оказване на бÑ?Ñ?она за Ñ?мÑ?на на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:66
+#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:67
 msgid "Message to show in the dialog"
 msgstr "СÑ?обÑ?ение, коеÑ?о да Ñ?е покаже в пÑ?озоÑ?еÑ?а"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:66 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:68
+#. Translators: This is the example input for the --status-message command line option.
+#. Translators: This is the example input for the --away-message command line option.
+#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:69 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:73
 msgid "MESSAGE"
 msgstr "СЪÐ?Ð?ЩÐ?Ð?Ð?Ð?"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:68
+#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:71
 msgid "Not used"
 msgstr "Ð?е Ñ?е използва"
 
 #. login: is whacked always translate to Username:
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:178 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:179
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:180 ../src/gs-auth-pam.c:698
+#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:183 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:184
+#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:185 ../src/gs-auth-pam.c:698
 msgid "Username:"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?ебиÑ?ел:"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:181 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:182
+#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:186 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:187
 #: ../src/gs-auth-pam.c:166
 msgid "Password:"
 msgstr "Ð?аÑ?ола:"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:183
+#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:188
 msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
 msgstr "Ð?зиÑ?ква Ñ?е да Ñ?мениÑ?е паÑ?олаÑ?а Ñ?и незабавно (оÑ?Ñ?аÑ?Ñ?ла паÑ?ола)"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:184
+#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:189
 msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
 msgstr ""
 "Ð?еобÑ?одимо е незабавно да Ñ?мениÑ?е паÑ?олаÑ?а (админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?Ñ?Ñ? ви е задÑ?лжил)"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:185
+#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:190
 msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
 msgstr "РегиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?а ви е изÑ?екла. СвÑ?Ñ?жеÑ?е Ñ?е Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емниÑ? админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?."
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:186
+#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:191
 msgid "No password supplied"
 msgstr "Ð?е е пÑ?едоÑ?Ñ?авена паÑ?ола"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:187
+#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:192
 msgid "Password unchanged"
 msgstr "Ð?аÑ?олаÑ?а е непÑ?оменена"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:188
-msgid "Can not get username"
+#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:193
+msgid "Cannot get username"
 msgstr "Ð?е може да Ñ?е полÑ?Ñ?и поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?коÑ?о име"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:189
-msgid "Retype new UNIX password:"
+#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:194
+msgid "Retype new Unix password:"
 msgstr "Ð?Ñ?ведеÑ?е оÑ?ново новаÑ?а паÑ?ола за UNIX:"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:190
-msgid "Enter new UNIX password:"
+#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:195
+msgid "Enter new Unix password:"
 msgstr "Ð?Ñ?ведеÑ?е нова паÑ?ола за UNIX:"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:191
-msgid "(current) UNIX password:"
+#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:196
+msgid "(current) Unix password:"
 msgstr "(Ñ?екÑ?Ñ?а) паÑ?ола за UNIX:"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:192
+#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:197
 msgid "Error while changing NIS password."
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?менÑ?не на паÑ?олаÑ?а за NIS."
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:193
+#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:198
 msgid "You must choose a longer password"
 msgstr "ТÑ?Ñ?бва да избеÑ?еÑ?е дÑ?Ñ?га паÑ?ола."
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:194
+#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:199
 msgid "Password has been already used. Choose another."
 msgstr "Ð?аÑ?олаÑ?а веÑ?е е използвана. Ð?збеÑ?еÑ?е дÑ?Ñ?га."
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:195
+#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:200
 msgid "You must wait longer to change your password"
 msgstr "ТÑ?Ñ?бва да изÑ?акаÑ?е по-дÑ?лго, за да Ñ?мениÑ?е паÑ?олаÑ?а Ñ?и."
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:196
+#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:201
 msgid "Sorry, passwords do not match"
 msgstr "Ð?аÑ?олиÑ?е не Ñ?Ñ?впадаÑ?."
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:262
-msgid "Checking..."
+#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:267
+msgid "Checkingâ?¦"
 msgstr "Ð?Ñ?овеÑ?каâ?¦"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:304 ../src/gs-auth-pam.c:457
+#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:309 ../src/gs-auth-pam.c:457
 msgid "Authentication failed."
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ? пÑ?и Ñ?доÑ?Ñ?овеÑ?Ñ?ванеÑ?о."
 
@@ -720,7 +678,7 @@ msgid "Enable debugging code"
 msgstr "Ð?а Ñ?е вклÑ?Ñ?и Ñ?ежим на изÑ?иÑ?Ñ?ване на гÑ?еÑ?ки"
 
 #: ../src/gnome-screensaver.desktop.in.in.h:1
-msgid "Launch screen saver and locker program"
+msgid "Launch screensaver and locker program"
 msgstr "СÑ?аÑ?Ñ?иÑ?ане на пÑ?едпазиÑ?елÑ? на екÑ?ана и заклÑ?Ñ?ване"
 
 #: ../src/gs-auth-pam.c:397
@@ -745,39 +703,51 @@ msgstr "Ð? моменÑ?а нÑ?маÑ?е пÑ?аво на доÑ?Ñ?Ñ?п."
 msgid "No longer permitted to access the system."
 msgstr "Ð?еÑ?е нÑ?маÑ?е пÑ?аво на доÑ?Ñ?Ñ?п до Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?а."
 
-#: ../src/gs-listener-dbus.c:1851
+#: ../src/gs-listener-dbus.c:1912
 msgid "failed to register with the message bus"
 msgstr "неÑ?Ñ?пеÑ? пÑ?и Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?анеÑ?о кÑ?м Ñ?инаÑ?а за Ñ?Ñ?обÑ?ениÑ?Ñ?а"
 
-#: ../src/gs-listener-dbus.c:1861
+#: ../src/gs-listener-dbus.c:1922
 msgid "not connected to the message bus"
 msgstr "нÑ?ма вÑ?Ñ?зка Ñ? Ñ?инаÑ?а за Ñ?Ñ?обÑ?ениÑ?Ñ?а"
 
-#: ../src/gs-listener-dbus.c:1870
+#: ../src/gs-listener-dbus.c:1931
 msgid "screensaver already running in this session"
 msgstr "пÑ?едпазиÑ?елÑ?Ñ? на екÑ?ана веÑ?е е Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ан в Ñ?ази Ñ?еÑ?иÑ?"
 
-#: ../src/gs-lock-plug.c:270
+#: ../src/gs-lock-plug.c:257
 msgid "Time has expired."
 msgstr "Ð?Ñ?емеÑ?о изÑ?еÑ?е."
 
-#: ../src/gs-lock-plug.c:298
+#: ../src/gs-lock-plug.c:288
+msgid "You have the Caps & Num Lock keys on."
+msgstr "Ð?лавиÑ?иÑ?е â??Caps Lockâ?? и â??Num Lockâ?? Ñ?а наÑ?иÑ?наÑ?и."
+
+#: ../src/gs-lock-plug.c:291
 msgid "You have the Caps Lock key on."
 msgstr "Ð?лавиÑ?Ñ?Ñ? â??Caps Lockâ?? е наÑ?иÑ?наÑ?."
 
-#: ../src/gs-lock-plug.c:1362
-msgid "S_witch User..."
+#: ../src/gs-lock-plug.c:294
+msgid "You have the Num Lock key on."
+msgstr "Ð?лавиÑ?Ñ?Ñ? â??Num Lockâ?? е наÑ?иÑ?наÑ?."
+
+#: ../src/gs-lock-plug.c:1281
+msgid "S_witch Userâ?¦"
 msgstr "_СмÑ?на на поÑ?Ñ?ебиÑ?елâ?¦"
 
-#: ../src/gs-lock-plug.c:1371
+#: ../src/gs-lock-plug.c:1290
 msgid "Log _Out"
 msgstr "_Ð?зÑ?од"
 
+#: ../src/gs-lock-plug.c:1301
+msgid "_Unlock"
+msgstr "_Ð?Ñ?клÑ?Ñ?ване"
+
 #. To translators: This expands to USERNAME on HOSTNAME
-#: ../src/gs-lock-plug.c:1547
+#: ../src/gs-lock-plug.c:1466
 msgid "%U on %h"
 msgstr "%U на %h"
 
-#: ../src/gs-lock-plug.c:1561
+#: ../src/gs-lock-plug.c:1480
 msgid "_Password:"
 msgstr "Ð?а_Ñ?ола:"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]