[gnome-packagekit] Updated Kannada translationscommit 284ba645ed696545ca23c0a5fca66527dd2c7fe3
Author: Shankar Prasad <svenkate redhat com>
Date:   Tue Jun 16 10:29:03 2009 +0530

    Updated Kannada translations

 po/kn.po | 3884 ++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 files changed, 1888 insertions(+), 1996 deletions(-)
---
diff --git a/po/kn.po b/po/kn.po
index 3757c3d..de52924 100644
--- a/po/kn.po
+++ b/po/kn.po
@@ -1,14 +1,14 @@
-# translation of gnome-packagekit.HEAD.po to Kannada
+# translation of gnome-packagekit.master.kn.po to Kannada
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 #
-# Shankar Prasad <svenkate redhat com>, 2008.
+# Shankar Prasad <svenkate redhat com>, 2008, 2009.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnome-packagekit.HEAD\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-01-15 16:58+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-10-21 00:08+0530\n"
+"Project-Id-Version: gnome-packagekit.master.kn\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.freedesktop.org/enter_bug.cgi?product=PackageKit&component=General\n";
+"POT-Creation-Date: 2009-06-12 08:41+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-15 23:35+0530\n"
 "Last-Translator: Shankar Prasad <svenkate redhat com>\n"
 "Language-Team: Kannada <en li org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,19 +18,16 @@ msgstr ""
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 
 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:1
-#, fuzzy
 msgid "Allow applications to invoke the codec installer"
-msgstr "��ಡ��� �ನ�ಸ�ಥಾಪ����ಾ�ಿ ಮನವಿ ಸಲ�ಲಿಸಲ� �ನ�ವಯ���� ನಾವ� �ನ�ಮತಿಸಬ��ಿದ�ದಲ�ಲಿ"
+msgstr "��ಡ��� �ನ�ಸ�ಥಾಪ����ಾ�ಿ ಮನವಿ ಸಲ�ಲಿಸಲ� �ನ�ವಯ���� ನಾವ� �ನ�ಮತಿಸ�"
 
 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:2
-#, fuzzy
 msgid "Allow applications to invoke the font installer"
-msgstr "���ಷರಶ�ಲಿ �ನ�ಸ�ಥಾಪ����ಾ�ಿ ಮನವಿ ಸಲ�ಲಿಸಲ� �ನ�ವಯ���� ನಾವ� �ನ�ಮತಿಸಬ��ಿದ�ದಲ�ಲಿ"
+msgstr "���ಷರಶ�ಲಿ �ನ�ಸ�ಥಾಪ����ಾ�ಿ ಮನವಿ ಸಲ�ಲಿಸಲ� �ನ�ವಯ���� ನಾವ� �ನ�ಮತಿಸ�"
 
 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:3
-#, fuzzy
 msgid "Allow applications to invoke the mime type installer"
-msgstr "ಮ�ಮ� ಬ��ಯ �ನ�ಸ�ಥಾಪ����ಾ�ಿ ಮನವಿ ಸಲ�ಲಿಸಲ� �ನ�ವಯ���� ನಾವ� �ನ�ಮತಿಸಬ��ಿದ�ದಲ�ಲಿ"
+msgstr "ಮ�ಮ� ಬ��ಯ �ನ�ಸ�ಥಾಪ����ಾ�ಿ ಮನವಿ ಸಲ�ಲಿಸಲ� �ನ�ವಯ���� ನಾವ� �ನ�ಮತಿಸ�"
 
 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:4
 msgid "Ask the user if additional firmware should be installed"
@@ -45,514 +42,421 @@ msgid "Ask the user if additional packages should be installed"
 msgstr "ಹ�����ವರಿ ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಬ��ಿದ�ದರ� ಬಳ��ದಾರನನ�ನ� ��ಳ�"
 
 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:7
-#, fuzzy
 msgid "Ask the user if files should be copied to a non-private directory"
-msgstr "ಹ�����ವರಿ ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಬ��ಿದ�ದರ� ಬಳ��ದಾರನನ�ನ� ��ಳ�"
+msgstr "�ಡತ�ಳನ�ನ� ವ�ಯ��ತಿ�ವಲ�ಲದ ��ಶ���� �ಾಪಿ ಮಾಡಬ��ಿದ�ದರ� ಬಳ��ದಾರನನ�ನ� ��ಳ�"
 
 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:8
 msgid ""
 "Ask the user if files should be copied to a non-private directory when "
 "installing from a FUSE mount"
-msgstr ""
+msgstr "��ದ� FUSE �ರ�ಹಣದಿ�ದ �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವಾ� �ಡತ�ಳನ�ನ� ವ�ಯ��ತಿ�ವಲ�ಲದ ��ಶ���� �ಾಪಿ ಮಾಡಬ��ಿದ�ದರ� ಬಳ��ದಾರನನ�ನ� ��ಳ�"
 
 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:9
-#, fuzzy
 msgid "Automatically update these types of updates"
 msgstr "à²? ಬà²?à³?ಯ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ತಾನಾà²?ಿಯà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಮಾಡà³?"
 
 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:10
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Automatically update these types of updates. Options are \"all\", \"security"
 "\", or \"none\""
 msgstr ""
-"à²? ಬà²?à³?ಯ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ತಾನಾà²?ಿಯà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಮಾಡà³?. à²?ಯà³?à²?à³?à²?ಳà³? \"à²?ಲà³?ಲವನà³?ನà³?\", \"ಸà³?ರà²?à³?ಷಿತವಾದ\", "
+"à²? ಬà²?à³?ಯ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ತಾನಾà²?ಿಯà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಮಾಡà³?. à²?ಯà³?à²?à³?à²?ಳà³? \"à²?ಲà³?ಲವನà³?ನà³?\", \"ಸà³?ರà²?à³?ಷà³?\", "
 "�ಥವ \"ಯಾವ�ದ� ಬ�ಡ\" ��ಿರ�ತ�ತವ�"
 
 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:11
-#, fuzzy
 msgid "Filter package lists using basename in gpk-application"
-msgstr ""
-"gpk-�ನ�ವಯದಲ�ಲಿನ ಮ�ಲಹ�ಸರನ�ನ� ಬಳಸಿ���ಡ� ಪ�ಯಾ���� ಪ���ಿ�ಳನ�ನ� ನಾವ� ಶ�ಧಿಸಬ��ಿದ�ದಲ�ಲಿ"
+msgstr "gpk-�ನ�ವಯದಲ�ಲಿನ ಮ�ಲಹ�ಸರನ�ನ� ಬಳಸಿ���ಡ� ಪ�ಯಾ���� ಪ���ಿ�ಳನ�ನ� ನಾವ� ಶ�ಧಿಸ�"
 
 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:12
-#, fuzzy
 msgid "Filter using basename in gpk-application"
-msgstr "gpk-�ನ�ವಯದಲ�ಲಿನ ಮ�ಲಹ�ಸರನ�ನ� ಬಳಸಿ���ಡ� ನಾವ� ಶ�ಧಿಸಬ��ಿದ�ದಲ�ಲಿ"
+msgstr "gpk-�ನ�ವಯದಲ�ಲಿನ ಮ�ಲಹ�ಸರನ�ನ� ಬಳಸಿ���ಡ� ಶ�ಧಿಸ�"
 
 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:13
 msgid "Firmware files that should not be searched for"
-msgstr "ಹ�ಡ�ಬಾರದಾ�ಿರ�ವ ಫರ�ಮ�-ವ�ರ� �ಡತ�ಳ�"
+msgstr "ಹ�ಡ��ಬಾರದಾ�ಿರ�ವ ಫರ�ಮ�-ವ�ರ� �ಡತ�ಳ�"
 
 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:14
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Firmware files that should not be searched for, separated by commas. These "
 "can include '*' and '?' characters"
-msgstr "ಹ�ಡ�ಬಾರದಾ�ಿರ�ವ ಫರ�ಮ�-ವ�ರ� �ಡತ�ಳ�, �ರ�ಧವಿರಾಮ �ಿಹ�ನ��ಳಿ�ದ ಪ�ರತ�ಯ��ಿಸಲಾದ"
+msgstr "�ರ�ಧವಿರಾಮ �ಿಹ�ನ��ಳಿ�ದ ಪ�ರತ�ಯ��ಿಸಲಾದ, ಹ�ಡ��ಬಾರದಾ�ಿರ�ವ ಫರ�ಮ�-ವ�ರ� �ಡತ�ಳ�. �ವ� * ಹಾ�� ? �ಿಹ�ನ��ಳನ�ನ� ಹ��ದಿರಬಹ�ದ�"
 
 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:15
 msgid "GTK+ module for font installation"
-msgstr ""
+msgstr "���ಷರಶ�ಲಿಯ �ನ�ಸ�ಥಾಪನ��ಾ�ಿನ GTK+ ���"
 
 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:16
-#, fuzzy
 msgid "Get the update list when the session starts"
-msgstr "à²?ಧಿವà³?ಶನ à²?ರà²?ಭà²?à³?à²?ಡಾà²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â?? ಪà²?à³?à²?ಿಯನà³?ನà³? ನಾವà³? ಪಡà³?ದà³?à²?à³?ಳà³?ಳಬà³?à²?ಿದà³?ದಲà³?ಲಿ"
+msgstr "à²?ಧಿವà³?ಶನ à²?ರà²?ಭà²?à³?à²?ಡಾà²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â?? ಪà²?à³?à²?ಿಯನà³?ನà³? ಪಡà³?ದà³?à²?à³?"
 
 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Get the update list when the session starts, even if not scheduled to. This "
 "ensures the user has up to date and valid data in the tray at startup."
-msgstr ""
-"ನಮà²?à³? ಸà³?à²?ಿಸದà³? à²?ದà³?ದರà³? ಸಹ, à²?ಧಿವà³?ಶನ à²?ರà²?ಭà²?à³?à²?ಡಾà²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â?? ಪà²?à³?à²?ಿಯನà³?ನà³? ನಾವà³? "
-"ಪಡà³?ದà³?à²?à³?ಳà³?ಳಬà³?à²?ಿದà³?ದಲà³?ಲಿ. à²?ದರಿà²?ದ ಬಳà²?à³?ದಾರರà³? à²?ರà²?ಭದ ಸಮಯದಲà³?ಲಿ à²?à³?ರà³?ಯಲà³?ಲಿ à²?ಪà³?â?? à²?à³? ಡà³?à²?à³? à²?ದà²?ತಹ "
-"ಹಾ�� ಮಾನ�ಯವಾದ ದತ�ತಾ�ಶವನ�ನ� ಹ��ದಿರಬ��� ��ದ� ��ಿತಪಡಿಸಿದ�ತಾ��ತ�ತದ�."
+msgstr "ಸà³?à²?ಿಸದà³? à²?ದà³?ದರà³? ಸಹ, à²?ಧಿವà³?ಶನ à²?ರà²?ಭà²?à³?à²?ಡಾà²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â?? ಪà²?à³?à²?ಿಯನà³?ನà³? ಪಡà³?ದà³?à²?à³?. à²?ದà³? ಬಳà²?à³?ದಾರರà³? à²?ರà²?ಭದ ಸಮಯದಲà³?ಲಿ à²?à³?ರà³?ಯಲà³?ಲಿ à²?ಪà³?â?? à²?à³? ಡà³?à²?à³? à²?ದà²?ತಹ ಹಾà²?à³? ಮಾನà³?ಯವಾದ ದತà³?ತಾà²?ಶವನà³?ನà³? ಹà³?à²?ದಿದà³?ದಾರà³? à²?à²?ದà³? à²?à²?ಿತಪಡಿಸà³?ತà³?ತದà³?."
 
 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:18
-#, fuzzy
 msgid "How often to check for distribution upgrades"
-msgstr "ವಿತರಣ�ಯ ನವ��ರಣ���ಾ�ಿ ನಾವ� ಯಾವಾ� ನ�ಡಬ���"
+msgstr "ವಿತರಣ�ಯ ನವ��ರಣ�ಳಿ�ಾ�ಿ ನಾವ� ಯಾವಾ� ನ�ಡಬ���"
 
 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:19
-#, fuzzy
-msgid ""
-"How often to check for distribution upgrades. Options are \"daily\", \"weekly"
-"\", \"never\""
-msgstr ""
-"ವಿತರಣ�ಯ ನವ��ರಣ���ಾ�ಿ ನಾವ� ಯಾವಾ� ನ�ಡಬ���. �ಯ����ಳ� \"ಪ�ರತಿದಿನ\", \"ವಾರ����ಮ�ಮ�\", "
-"\"��ದ� ಬ�ಡ\" ��ಿರ�ತ�ತವ�"
+msgid "How often to check for distribution upgrades. Value is in seconds."
+msgstr "ವಿತರಣ�ಯ ನವ��ರಣ���ಾ�ಿ ನಾವ� ಯಾವಾ� ನ�ಡಬ���. ಸ����ಡ��ಳಲ�ಲಿರ�ತ�ತದ�."
 
 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:20
-#, fuzzy
 msgid "How often to check for updates"
-msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?ಿà²?ಾà²?ಿ ನಾವà³? ಯಾವಾà²? ನà³?ಡಬà³?à²?à³?"
+msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?ಿà²?ಾà²?ಿ ಯಾವಾà²? ನà³?ಡಬà³?à²?à³?"
 
 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:21
-#, fuzzy
-msgid ""
-"How often to check for updates. Options are \"hourly\", \"daily\", \"weekly"
-"\", \"never\""
-msgstr ""
-"à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?ಿà²?ಾà²?ಿ ನಾವà³? ಯಾವಾà²? ನà³?ಡಬà³?à²?à³?. à²?ಯà³?à²?à³?à²?ಳà³? \"à²?à²?à²?à³?à²?à³?ಮà³?ಮà³?\", \"ಪà³?ರತಿದಿನ\", "
-"\"ವಾರ����ಮ�ಮ�\", \"��ದ� ಬ�ಡ\" ��ಿರ�ತ�ತವ�"
+msgid "How often to check for updates. Value is in seconds."
+msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?ಿà²?ಾà²?ಿ ನಾವà³? ಯಾವಾà²? ನà³?ಡಬà³?à²?à³?. ಸà³?à²?à³?à²?ಡà³?à²?ಳಲà³?ಲಿರà³?ತà³?ತದà³?."
 
 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:22
-#, fuzzy
 msgid "How often to refresh the package cache"
 msgstr "ಪ�ಯಾ���� ��ಯಾಶ�ಯನ�ನ� ಯಾವಾ� ಪ�ನಶ���ತನ��ಳಿಸಬ���"
 
 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:23
-#, fuzzy
-msgid ""
-"How often to refresh the package cache. Options are \"daily\", \"weekly\", "
-"\"never\""
-msgstr ""
-"ಪ�ಯಾ���� ��ಯಾಶ�ಯನ�ನ� ಯಾವಾ� ಪ�ನಶ���ತನ��ಳಿಸಬ���. �ಯ����ಳ� \"ಪ�ರತಿದಿನ\", \"ವಾರ����ಮ�ಮ�"
-"\", \"��ದ� ಬ�ಡ\" ��ಿರ�ತ�ತವ�"
+msgid "How often to refresh the package cache. Value is in seconds."
+msgstr "ಪ�ಯಾ���� ��ಯಾಶ�ಯನ�ನ� ಯಾವಾ� ಪ�ನಶ���ತನ��ಳಿಸಬ���. ಸ����ಡ��ಳಲ�ಲಿರ�ತ�ತದ�."
 
 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:24
-#, fuzzy
 msgid "If search terms should be completed automatically"
-msgstr "ಹ�ಡ��ನ�ನ� ಪ�ರ�ಣ��ಳಿಸಲಾ�ಿಲ�ಲ"
+msgstr "ಹ�ಡ��� ಪದ�ಳನ�ನ� ಸ�ವಯ��ಾಲಿತವಾ�ಿ ಪ�ರ�ಣ��ಳಿಸಬ��ಿದ�ದಲ�ಲಿ"
 
 #: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:25
-#, fuzzy
 msgid "Install updates automatically when running on battery power"
-msgstr "ಬà³?ಯಾà²?ರಿ ವಿದà³?ಯà³?à²?à³?à²?à²?à³?ತಿಯಲà³?ಲಿದà³?ದಾà²? ತಾನಾà²?ಿಯà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?à²?ಳನà³?ನà³? ನಾವà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸಬà³?à²?ಿದà³?ದಲà³?ಲಿ"
+msgstr "ಬà³?ಯಾà²?ರಿ ವಿದà³?ಯà³?à²?à³?à²?à²?à³?ತಿಯಲà³?ಲಿ à²?ಲಾಯಿತà²?à³?ಳà³?ಳà³?ವಾà²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?à²?ಳನà³?ನà³? ತಾನಾà²?ಿಯà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸà³?"
 
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:26
+#. TRANSLATORS: An interaction mode is the level of user interaction
+#. that is allowed. See ./docs/DBusInterface.txt for more information
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:28
 msgid "Interaction modes that must be used, overriding requests from client"
 msgstr ""
 
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:27
+#. TRANSLATORS: An interaction mode is the level of user interaction
+#. that is allowed. See ./docs/DBusInterface.txt for more information
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:31
 msgid "Interaction modes to use by default"
 msgstr ""
 
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:28
-#, fuzzy
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:32
+msgid "Messages that should be ignored"
+msgstr "ನಿರ�ಲ��ಷಿಸಬ��ಿರ�ವ ಸ�ದ�ಶ�ಳ�"
+
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:33
+msgid ""
+"Messages that should be ignored, separated by commas. These can include '*' "
+"and '?' characters"
+msgstr "�ರ�ಧವಿರಾಮ �ಿಹ�ನ��ಳಿ�ದ ಪ�ರತ�ಯ��ಿಸಲಾದ, ನಿರ�ಲ��ಷಿಸಬ��ಿರ�ವ ಸ�ದ�ಶ�ಳ�. �ವ� * ಹಾ�� ? �ಿಹ�ನ��ಳನ�ನ� ಹ��ದಿರಬಹ�ದ�"
+
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:34
+msgid ""
+"Notify the user before a large update is done on a mobile broadband "
+"connection"
+msgstr ""
+
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:35
 msgid "Notify the user for completed updates"
-msgstr "ನಾವà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??ನà³?ನà³? ಪà³?ರà³?ಣà²?à³?ಳಿಸಿದಾà²? ಬಳà²?à³?ದಾರರಿà²?à³? ಸà³?à²?ಿಸà³?"
+msgstr "ಪà³?ರà³?ಣà²?à³?à²?ಡ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??ನà³?ನà³? ಬಳà²?à³?ದಾರರಿà²?à³? ಸà³?à²?ಿಸà³?"
 
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:29
-#, fuzzy
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:36
 msgid "Notify the user for completed updates where the user needs to restart"
 msgstr "ನಾವà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??ನà³?ನà³? ಪà³?ರà³?ಣà²?à³?ಳಿಸಿ à²?ಣà²?ವನà³?ನà³? ಮರà³? à²?ರà²?ಭಿಸಬà³?à²?ಿದà³?ದಾà²? ಬಳà²?à³?ದಾರರಿà²?à³? ಸà³?à²?ಿಸà³?"
 
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:30
-#, fuzzy
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:37
 msgid "Notify the user when a task is complete"
-msgstr "�ಾರ�ಯವ� ಪ�ರ�ಣ���ಡಾ� ಲಭ�ಯವಿದ�ದಾ� ಬಳ��ದಾರರಿ�� ಸ��ಿಸ�"
+msgstr "�ಾರ�ಯವ� ಪ�ರ�ಣ���ಡಾ� ಬಳ��ದಾರರಿ�� ಸ��ಿಸ�"
 
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:31
-#, fuzzy
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:38
 msgid "Notify the user when an update has failed"
-msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳà³? ಲಭà³?ಯವಿದà³?ದಾà²? ಬಳà²?à³?ದಾರರಿà²?à³? ಸà³?à²?ಿಸà³?"
+msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳà³? ವಿಫಲà²?à³?à²?ಡಾà²? ಬಳà²?à³?ದಾರರಿà²?à³? ಸà³?à²?ಿಸà³?"
 
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:32
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:39
 msgid "Notify the user when distribution upgrades are available"
 msgstr "ವಿತರಣಾ ನವ��ರಣ�ಳ� ಲಭ�ಯವಿದ�ದಾ� ಬಳ��ದಾರರಿ�� ಸ��ಿಸ�"
 
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:33
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:40
 msgid "Notify the user when security updates are available"
 msgstr "ಸà³?ರà²?à³?ಷತಾ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳà³? ಲಭà³?ಯವಿದà³?ದಾà²? ಬಳà²?à³?ದಾರರಿà²?à³? ಸà³?à²?ಿಸà³?"
 
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:34
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Notify the user when the automatic update was not started on battery power"
-msgstr ""
-"ಬà³?ಯಾà²?ರಿಯಲà³?ಲಿ à²?ಲಾಯಿತà²?à³?ಳà³?ಳà³?ವಾà²? ನಾವà³? ಸà³?ವಯà²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â?? à²?ನà³?ನà³? à²?ರà²?ಭಿಸಿದಾà²? ಬಳà²?à³?ದಾರರಿà²?à³? ಸà³?à²?ಿಸà³?"
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:41
+msgid "Notify the user when the automatic update was not started on battery power"
+msgstr "ಬà³?ಯಾà²?ರಿಯಲà³?ಲಿ à²?ಲಾಯಿತà²?à³?ಳà³?ಳà³?ವಾà²? ಸà³?ವಯà²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â?? à²?ರà²?ಭà²?à³?ಳà³?ಳದà³? à²?ದà³?ದಲà³?ಲಿ ಬಳà²?à³?ದಾರರಿà²?à³? ಸà³?à²?ಿಸà³?"
 
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:35
-#, fuzzy
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:42
 msgid ""
 "Notify the user when the update was not automatically started while running "
 "on battery power"
-msgstr "ಬà³?ಯಾà²?ರಿ ವಿದà³?ಯà³?à²?à³?à²?à²?à³?ತಿಯಲà³?ಲಿದà³?ದಾà²? ತಾನಾà²?ಿಯà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?à²?ಳನà³?ನà³? ನಾವà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸಬà³?à²?ಿದà³?ದಲà³?ಲಿ"
+msgstr ""
+"ಬà³?ಯಾà²?ರಿಯಲà³?ಲಿ à²?ಲಾಯಿತà²?à³?ಳà³?ಳà³?ವಾà²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â?? ಮಾಡà³?ವಿà²?à³?ಯà³? ತಾನಾà²?ಿಯà³? à²?ರà²?ಭà²?à³?ಳà³?ಳದà³? à²?ದà³?ದಲà³?ಲಿ ಬಳà²?à³?ದಾರರಿà²?à³? "
+"ಸ��ಿಸ�"
 
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:36
-#, fuzzy
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:43
 msgid "Notify the user when the update was started"
-msgstr "�ಾರ�ಯವ� ಪ�ರ�ಣ���ಡಾ� ಲಭ�ಯವಿದ�ದಾ� ಬಳ��ದಾರರಿ�� ಸ��ಿಸ�"
+msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? à²?ರà²?ಭà²?à³?à²?ಡಾà²? ಬಳà²?à³?ದಾರರಿà²?à³? ಸà³?à²?ಿಸà³?"
 
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:37
-#, fuzzy
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:44
 msgid "Notify the user when there are errors"
-msgstr "ನಮ�� ದ�ಷ�ಳ� �ದ�ರಾದಾ� ಬಳ��ದಾರರಿ�� ಸ��ಿಸ�"
+msgstr "ದ�ಷ�ಳ� �ದ�ರಾದಾ� ಬಳ��ದಾರರಿ�� ಸ��ಿಸ�"
 
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:38
-#, fuzzy
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:45
 msgid "Notify the user when there are messages"
-msgstr "ನಮ�� ಸ�ದ�ಶ�ಳ� ಬ�ದಾ� ಬಳ��ದಾರರಿ�� ಸ��ಿಸ�"
+msgstr "ಯಾವ�ದ� ಸ�ದ�ಶ�ಳ� �ಲ�ಲದ� �ದ�ದಾ� ಬಳ��ದಾರರಿ�� ಸ��ಿಸ�"
 
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:39
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:46
+msgid "Notify the user when there are messages from the package manager"
+msgstr "ಪ�ಯಾ���� ವ�ಯವಸ�ಥಾಪ�ದಿ�ದ ಸ�ದ�ಶ�ಳ� ಬ�ದಾ� ಬಳ��ದಾರರಿ�� ಸ��ಿಸ�"
+
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:47
 msgid "Notify the user when updates are available"
 msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳà³? ಲಭà³?ಯವಿದà³?ದಾà²? ಬಳà²?à³?ದಾರರಿà²?à³? ಸà³?à²?ಿಸà³?"
 
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:40
-#, fuzzy
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:48
 msgid "Only show the newest packages in the file lists"
-msgstr "ಹ�ಸದಾ�ಿ ಲಭ�ಯವಿರ�ವ ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ಮಾತ�ರ ತ�ರಿಸ�"
+msgstr "�ಡತದ ಪ���ಿ�ಳಲ�ಲಿ ಹ�ಸದಾ�ಿ ಲಭ�ಯವಿರ�ವ ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ಮಾತ�ರ ತ�ರಿಸ�"
 
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:41
-#, fuzzy
-msgid "Precache all update details in the update viewer"
-msgstr ""
-"ನಾವà³? à²?ಲà³?ಲಾ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ವಿವರà²?ಳಲà³?ಲಿ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ವà³?à²?à³?ಷà²?ದಲà³?ಲಿ ನಾವà³? ಮà³?ದಲà³? à²?à³?ಯಾಶà³? ಮಾಡಬà³?à²?ಿದà³?ದಲà³?ಲಿ"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:42
-#, fuzzy
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:49
 msgid "Show all repositories in the software source viewer"
-msgstr "ತ�ತ�ರಾ�ಶ ��ರ ವ���ಷ�ದಲ�ಲಿ �ಲ�ಲಾ ರ�ಪ�ಸಿ�ರಿ�ಳನ�ನ� ನಾವ� ತ�ರಿಸಬ��ಿದ�ದಲ�ಲಿ"
+msgstr "ತ�ತ�ರಾ�ಶ ��ರ ವ���ಷ�ದಲ�ಲಿ �ಲ�ಲಾ ರ�ಪ�ಸಿ�ರಿ�ಳನ�ನ� ನಾವ� ತ�ರಿಸ�"
 
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:43
-#, fuzzy
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:50
 msgid "Show the category group menu"
-msgstr "ವರ�� ಸಮ�ಹ ಮ�ನ�ವನ�ನ� ನಾವ� ತ�ರಿಸಬ��ಿದ�ದಲ�ಲಿ"
+msgstr "ವರ�� ಸಮ�ಹ ಮ�ನ�ವನ�ನ� ನಾವ� ತ�ರಿಸ�"
 
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:44
-#, fuzzy
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:51
 msgid ""
 "Show the category group menu. This is more complete and custom to the "
 "distribution, but takes longer to populate"
 msgstr ""
-"ವರ�� ಸಮ�ಹ ಮ�ನ�ವನ�ನ� ನಾವ� ತ�ರಿಸಬ��ಿದ�ದಲ�ಲಿ. �ದ� ವಿತರಣ��� ಬಹಳಷ�ಷ� ಮ���ಿ�� ಪರಿಪ�ರ�ಣ "
+"ವರ�� ಸಮ�ಹ ಮ�ನ�ವನ�ನ� ನಾವ� ತ�ರಿಸ�. �ದ� ವಿತರಣ��� ಬಹಳಷ�ಷ� ಮ���ಿ�� ಪರಿಪ�ರ�ಣ "
 "ಹಾ�� ����ಿಸದ�ತ�ಯ� �ರ�ತ�ತದ�, �ದರ� �������ಡಲ� ��ದಿಷ��� ಸಮಯ ತ���ದ���ಳ�ಳ�ತ�ತದ�"
 
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:45
-#, fuzzy
-msgid ""
-"The number of seconds at session startup to wait before checking for updates"
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:52
+msgid "The number of seconds at session startup to wait before checking for updates"
 msgstr ""
 "à²?ಧಿವà³?ಶನವà³? à²?ರà²?ಭà²?à³?à²?ಡ ನà²?ತರ ನಾವà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಾà²?ಿ ಪರಿಶà³?ಲಿಸà³?ವ ಮà³?ದಲà³? à²?ಾಯಬà³?à²?ಿರà³?ವ ಸಮಯ, "
 "ಸ����ಡ��ಳಲ�ಲಿ"
 
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:46
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:53
 msgid "The search mode used by default"
 msgstr ""
 
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:47
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:54
 msgid ""
 "The search mode used by default. Options are \"name\", \"details\", or \"file"
 "\""
 msgstr ""
 
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:48
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:55
 msgid "This key determines if applications should be able to prompt for fonts"
 msgstr ""
 
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:49
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:56
 msgid "Use WiFi (wireless LAN) connections to check for updates"
 msgstr ""
 
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:50
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:57
 msgid "Use WiFi connections"
-msgstr ""
+msgstr "WiFi ಸ�ಪರ���ಳನ�ನ� ಬಳಸ�"
 
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:51
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:58
 msgid "Use mobile broadband connections"
-msgstr ""
+msgstr "ಮà³?ಬà³?ಲà³?â??ಬà³?ರಾಡà³?â??ಬà³?ಯಾà²?ಡà³? ಸà²?ಪರà³?à²?à²?ಳನà³?ನà³? ಬಳಸà³?"
 
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:52
-msgid ""
-"Use mobile broadband connections such as GSM and CDMA to check for updates"
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:59
+msgid "Use mobile broadband connections such as GSM and CDMA to check for updates"
 msgstr ""
 
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:53
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:60
 msgid ""
 "When displaying UI from a session DBus request, automatically use these "
 "options by default"
 msgstr ""
 
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:54
+#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:61
 msgid ""
 "When displaying UI from a session DBus request, force these options to be "
 "turned on"
 msgstr ""
 
 #: ../data/gpk-application.desktop.in.h:1
-#, fuzzy
 msgid "Add or remove software installed on the system"
-msgstr "�ಣ�ದಲ�ಲಿ �ನ�ಸ�ಥಾಪಿತ���ಡಿರ�ವ ತ�ತ�ರಾ�ಶವನ�ನ� �ಪ�ಡ��� ಮಾಡ�"
+msgstr "�ಣ����� ತ�ತ�ರಾ�ಶವನ�ನ� ಸ�ರಿಸ� �ಥವ �ನ�ಸ�ಥಾಪಿತ���ಡಿರ�ವ�ದನ�ನ� ತ���ದ� ಹಾ��"
 
 #. TRANSLATORS: short name for gpk-update-viewer
-#: ../data/gpk-application.desktop.in.h:2 ../data/gpk-application.glade.h:2
-#: ../src/gpk-application-main.c:96 ../src/gpk-log.c:541
+#: ../data/gpk-application.desktop.in.h:2 ../data/gpk-application.ui.h:2
+#: ../src/gpk-application-main.c:97 ../src/gpk-log.c:486
 msgid "Add/Remove Software"
 msgstr "ತ�ತ�ರಾ�ಶವನ�ನ� ಸ�ರಿಸ� �ಥವ ತ���"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:1
+#: ../data/gpk-application.ui.h:1
 msgid "About this software"
 msgstr "� ತ�ತ�ರಾ�ಶದ ಬ����"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:3
-msgid "Depends on"
-msgstr "�ವಲ�ಬನ�"
-
-#: ../data/gpk-application.glade.h:4
+#: ../data/gpk-application.ui.h:3
 msgid "Edit list of software sources"
 msgstr "ತ�ತ�ರಾ�ಶ ��ರ�ಳನ�ನ� ಸ�ಪಾದಿಸ�"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:5
+#: ../data/gpk-application.ui.h:4
 msgid "Execute graphical applications"
 msgstr "�ಿತ�ರಾತ�ಮ� �ನ�ವಯ�ಳನ�ನ� �ಾರ�ಯ�ತ��ಳಿಸ�"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:6
+#: ../data/gpk-application.ui.h:5
 msgid "Fi_nd"
 msgstr "ಹ�ಡ���(_n)"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:7
-msgid "Get file list"
-msgstr "�ಡತದ ಪ���ಿಯನ�ನ� ಪಡ�ದ���"
-
-#: ../data/gpk-application.glade.h:8
+#: ../data/gpk-application.ui.h:6
 msgid "Help with this software"
 msgstr "� ತ�ತ�ರಾ�ಶದ��ದಿ�� ಸಹಾಯ ಮಾಡ�"
 
-#. TRANSLATORS: title: installing local files
-#. TRANSLATORS: title: installing package
-#. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
-#. TRANSLATORS: button: install codecs
-#. TRANSLATORS: button: install a font
-#. TRANSLATORS: button: install catalog
-#. TRANSLATORS: button: install packages in catalog
-#: ../data/gpk-application.glade.h:9 ../src/gpk-client.c:1115
-#: ../src/gpk-client.c:1579 ../src/gpk-client.c:1701 ../src/gpk-client.c:1901
-#: ../src/gpk-client.c:2253 ../src/gpk-client.c:2715 ../src/gpk-client.c:2803
-#: ../src/gpk-client.c:2875
-msgid "Install"
-msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�"
-
-#: ../data/gpk-application.glade.h:10
+#: ../data/gpk-application.ui.h:7
 msgid "Only _available"
 msgstr "��ವಲ ಲಭ�ಯವಿರ�ವ(_a)"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:11
+#: ../data/gpk-application.ui.h:8
 msgid "Only _development"
 msgstr "��ವಲ ವಿ�ಸನ ಮಾತ�ರ(_d)"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:12
+#: ../data/gpk-application.ui.h:9
 msgid "Only _end user files"
 msgstr "��ವಲ ಬಳ��ದಾರರ� ಬಳಸ�ವ �ಡತ�ಳ�(_e)"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:13
+#: ../data/gpk-application.ui.h:10
 msgid "Only _installed"
 msgstr "��ವಲ �ನ�ಸ�ಥಾಪಿತ���ಡಿರ�ವ(_i)"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:14
+#: ../data/gpk-application.ui.h:11
 msgid "Only _newest packages"
 msgstr "��ವಲ ಹ�ಸ ಪ�ಯಾ�����ಳ� ಮಾತ�ರ(_n)"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:15
+#: ../data/gpk-application.ui.h:12
 msgid "Only _non-free software"
 msgstr "��ವಲ ��ಿತವಲ�ಲದ ತ�ತ�ರಾ�ಶ�ಳ� ಮಾತ�ರ(_n)"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:16
+#: ../data/gpk-application.ui.h:13
 msgid "Only _non-sourcecode"
 msgstr "��ವಲ ಸ�ರ�ಸ�-��ಡ� �ಲ�ಲದ(_n)"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:17
+#: ../data/gpk-application.ui.h:14
 msgid "Only show one package, not subpackages"
 msgstr "��ವಲ ��ದ� ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� ಮಾತ�ರ ತ�ರಿಸ�, �ಪಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನಲ�ಲ"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:18
+#: ../data/gpk-application.ui.h:15
 msgid "Only show the newest available package"
 msgstr "ಹ�ಸದಾ�ಿ ಲಭ�ಯವಿರ�ವ ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ಮಾತ�ರ ತ�ರಿಸ�"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:19
-msgid "Project homepage"
-msgstr "ಪರಿಯ��ನ� ನ�ಲ�ಪ��"
-
-#. TRANSLATORS: title: refresh the lists of packages
-#: ../data/gpk-application.glade.h:20 ../src/gpk-client.c:3010
-msgid "Refresh package lists"
-msgstr "ಪ�ಯಾ���� ಪ���ಿಯನ�ನ� ಪ�ನಶ���ತನ��ಳಿಸ�"
-
-#: ../data/gpk-application.glade.h:21
+#: ../data/gpk-application.ui.h:16
 msgid "Refresh the list of packages on the system"
 msgstr "�ಣ�ದಲ�ಲಿನ ಪ�ಯಾ�����ಳ ಪ���ಿಯನ�ನ� ಪ�ನಶ���ತನ��ಳಿಸ�"
 
-#. TRANSLATORS: title: removing packages
-#: ../data/gpk-application.glade.h:22 ../src/gpk-client.c:1426
-msgid "Remove"
-msgstr "ತ���ದ� ಹಾ��"
-
-#: ../data/gpk-application.glade.h:23
-msgid "Required by"
-msgstr "�ದ���� ��ತ�ಯವಿದ�"
-
-#: ../data/gpk-application.glade.h:24
-msgid "Run program"
-msgstr "ಪ�ರ���ರಾ� �ನ�ನ� �ಲಾಯಿಸ�"
-
-#. TRANSLATORS: The group type
-#: ../data/gpk-application.glade.h:25 ../src/gpk-enum.c:1475
-msgid "Software sources"
-msgstr "ತ�ತ�ರಾ�ಶ ��ರ�ಳ�"
-
-#: ../data/gpk-application.glade.h:26
+#: ../data/gpk-application.ui.h:17
 msgid "Visit the project homepage"
 msgstr "ಪರಿಯ��ನ� ನ�ಲ�ಪ������ ಭ��ಿ ��ಡ�"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:27
+#: ../data/gpk-application.ui.h:18
 msgid "_Architectures"
 msgstr "�ರ��ಿ�����ರ��ಳ�(_A)"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:28
-msgid "_Cancel"
-msgstr "ರದ�ದ� ಮಾಡ�(_C)"
-
-#: ../data/gpk-application.glade.h:29
-msgid "_Contents"
-msgstr ""
-
-#: ../data/gpk-application.glade.h:30
+#: ../data/gpk-application.ui.h:19
 msgid "_Development"
 msgstr "ವಿ�ಸನ(_D)"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:31
+#: ../data/gpk-application.ui.h:20
 msgid "_Filters"
 msgstr "ಶ�ಧ��ಳ�(_F)"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:32
+#: ../data/gpk-application.ui.h:21
 msgid "_Free"
 msgstr "ಮ���ತ(_F)"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:33
+#: ../data/gpk-application.ui.h:22
 msgid "_Graphical"
 msgstr "�ಿತ�ರಾತ�ಮ�(_G)"
 
 #. TRANSLATORS: context menu to open the offline help file
-#: ../data/gpk-application.glade.h:34 ../src/gpk-check-update.c:254
+#: ../data/gpk-application.ui.h:23 ../src/gpk-check-update.c:309
 msgid "_Help"
 msgstr "ಸಹಾಯ(_H)"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:35
+#: ../data/gpk-application.ui.h:24
 msgid "_Hide subpackages"
 msgstr "�ಪ ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� �ಡ�ಿಸ�(_H)"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:36
+#: ../data/gpk-application.ui.h:25
 msgid "_Installed"
 msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿತ���ಡಿರ�ವ(_I)"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:37
+#: ../data/gpk-application.ui.h:26
 msgid "_No filter"
 msgstr "ಯಾವ�ದ� ಶ�ಧ�ವಿಲ�ಲ(_N)"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:38
+#: ../data/gpk-application.ui.h:27
 msgid "_Only free software"
 msgstr "��ವಲ ��ಿತ ತ�ತ�ರಾ�ಶ(_O)"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:39
+#: ../data/gpk-application.ui.h:28
 msgid "_Only graphical"
 msgstr "��ವಲ �ಿತ�ರಾತ�ಮ�(_O)"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:40
+#: ../data/gpk-application.ui.h:29
 msgid "_Only native architectures"
 msgstr "��ವಲ ಸ�ಥಳ�ಯ �ರ��ಿ�����ರ��ಳ�(_O)"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:41
+#: ../data/gpk-application.ui.h:30
 msgid "_Only non-native architectures"
 msgstr "��ವಲ ಸ�ಥಳ�ಯವಲ�ಲದ �ರ��ಿ�����ರ��ಳ�(_O)"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:42
+#: ../data/gpk-application.ui.h:31
 msgid "_Only sourcecode"
 msgstr "��ವಲ ಸ�ರ�ಸ�-��ಡ�(_O)"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:43
+#: ../data/gpk-application.ui.h:32
 msgid "_Only text"
 msgstr "��ವಲ ಪಠ�ಯ(_O)"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:44
+#: ../data/gpk-application.ui.h:33
 msgid "_Selection"
 msgstr "�ಯ���(_S)"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:45
+#: ../data/gpk-application.ui.h:34
 msgid "_Source"
 msgstr "��ರ(_S)"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:46
+#: ../data/gpk-application.ui.h:35
 msgid "_System"
 msgstr "�ಣ�(_S)"
 
-#: ../data/gpk-application.glade.h:47
-msgid "gtk-quit"
-msgstr ""
-
-#: ../data/gpk-backend-status.glade.h:1
-#, fuzzy
+#: ../data/gpk-backend-status.ui.h:1
 msgid "Backend Status"
-msgstr "ಬ�ಯಾ���ಡ� �ತ�:"
+msgstr "ಬ�ಯಾ���ಡ� ಸ�ಥಿತಿ:"
 
-#: ../data/gpk-backend-status.glade.h:2
+#: ../data/gpk-backend-status.ui.h:2
 msgid "Backend author:"
 msgstr "ಬ�ಯಾ���ಡ� �ತ�:"
 
-#: ../data/gpk-backend-status.glade.h:3
+#: ../data/gpk-backend-status.ui.h:3
 msgid "Backend name:"
 msgstr "ಬ�ಯಾ���ಡ� ಹ�ಸರ�:"
 
-#: ../data/gpk-client.glade.h:1
+#: ../data/gpk-client.ui.h:1
 msgid "Install Package"
 msgstr "ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�"
 
-#: ../data/gpk-error.glade.h:1
+#: ../data/gpk-error.ui.h:1
 msgid "<b>More details</b>"
 msgstr "<b>�ನ�ನಷ��� ವಿವರ�ಳ�</b>"
 
-#: ../data/gpk-eula.glade.h:1
+#: ../data/gpk-eula.ui.h:1
 msgid "License Agreement Required"
 msgstr "ಲà³?ಸನà³?ಸà³?â?? à²?ಡà²?ಬಡಿà²?à³?ಯ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
 
-#: ../data/gpk-eula.glade.h:2
+#: ../data/gpk-eula.ui.h:2
 msgid "_Accept Agreement"
 msgstr "�ಡ�ಬಡಿ��ಯನ�ನ� �ಪ�ಪಿ��(_A)"
 
 #. TRANSLATORS: program name: application to install a catalog of software
-#: ../data/gpk-install-catalog.desktop.in.h:1 ../src/gpk-install-catalog.c:68
-#: ../src/gpk-install-catalog.c:70
+#: ../data/gpk-install-catalog.desktop.in.h:1 ../src/gpk-install-catalog.c:71
+#: ../src/gpk-install-catalog.c:73
 msgid "Catalog Installer"
 msgstr "ಸ��ಿ �ನ�ಸ�ಥಾಪ�"
 
@@ -568,8 +472,7 @@ msgstr "�ರಿಸಲಾದ ತ�ತ�ರಾ�ಶವನ�ನ� �ಣ�
 msgid "Package Installer"
 msgstr "ಪ�ಯಾ���� �ನ�ಸ�ಥಾಪ�"
 
-#: ../data/gpk-log.desktop.in.h:1 ../data/gpk-log.glade.h:2
-#: ../src/gpk-log.c:713
+#: ../data/gpk-log.desktop.in.h:1 ../data/gpk-log.ui.h:2 ../src/gpk-log.c:660
 msgid "Software Log Viewer"
 msgstr "ತ�ತ�ರಾ�ಶ ದಾ�ಲ� ವ���ಷ�"
 
@@ -577,7 +480,7 @@ msgstr "ತ�ತ�ರಾ�ಶ ದಾ�ಲ� ವ���ಷ�"
 msgid "View past package management tasks"
 msgstr "� ಹಿ�ದಿನ ಪ�ಯಾ���� ವ�ಯವಸ�ಥಾಪನಾ �ಾರ�ಯ�ಳನ�ನ� ನ�ಡ�"
 
-#: ../data/gpk-log.glade.h:1
+#: ../data/gpk-log.ui.h:1
 msgid "Filter"
 msgstr "ಶ�ಧ�(Filter)"
 
@@ -590,44 +493,44 @@ msgid "Software Updates"
 msgstr "ತà²?ತà³?ರಾà²?ಶ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳà³?"
 
 #. section for notifications
-#: ../data/gpk-prefs.glade.h:2
+#: ../data/gpk-prefs.ui.h:2
 msgid "<b>Display Notification</b>"
 msgstr "<b>ಸ��ನ�ಯನ�ನ� ತ�ರಿಸ�</b>"
 
-#: ../data/gpk-prefs.glade.h:3
+#: ../data/gpk-prefs.ui.h:3
 msgid "<b>Update Settings</b>"
 msgstr "<b>ಸà²?ಯà³?à²?ನà³?à²?ಳನà³?ನà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಮಾಡà³?</b>"
 
-#: ../data/gpk-prefs.glade.h:4
+#: ../data/gpk-prefs.ui.h:4
 msgid "<i>Currently using mobile broadband</i>"
 msgstr ""
 
-#: ../data/gpk-prefs.glade.h:5
+#: ../data/gpk-prefs.ui.h:5
 msgid "C_heck for updates:"
 msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳಿà²?ಾà²?ಿ ಪರಿಶà³?ಲಿಸà³?(_h):"
 
-#: ../data/gpk-prefs.glade.h:6
+#: ../data/gpk-prefs.ui.h:6
 msgid "Check for major _upgrades:"
 msgstr "ಪ�ರಮ�� ನವ��ರಣ�ಳಿ�ಾ�ಿ ಪರಿಶ�ಲಿಸ�(_u):"
 
-#: ../data/gpk-prefs.glade.h:7
+#: ../data/gpk-prefs.ui.h:7
 msgid "Check for updates when using mobile broadband"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: program name, an application to set per-user policy for updates
-#: ../data/gpk-prefs.glade.h:8 ../src/gpk-prefs.c:392
+#: ../data/gpk-prefs.ui.h:8 ../src/gpk-prefs.c:421
 msgid "Software Update Preferences"
 msgstr "ತà²?ತà³?ರಾà²?ಶ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? à²?ದà³?ಯತà³?à²?ಳà³?"
 
-#: ../data/gpk-prefs.glade.h:9
+#: ../data/gpk-prefs.ui.h:9
 msgid "When _updates are available"
 msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳà³? ಲಭà³?ಯವಿದà³?ದಾà²?(_u)"
 
-#: ../data/gpk-prefs.glade.h:10
+#: ../data/gpk-prefs.ui.h:10
 msgid "When long _tasks have completed"
 msgstr "ದ�ಡ�ಡದಾದ �ಾರ�ಯ�ಳ� ಪ�ರ�ಣ���ಡಾ�(_t)"
 
-#: ../data/gpk-prefs.glade.h:11
+#: ../data/gpk-prefs.ui.h:11
 msgid "_Automatically install:"
 msgstr "ತಾನಾ�ಿಯ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�(_A):"
 
@@ -635,98 +538,101 @@ msgstr "ತಾನಾ�ಿಯ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�(_A):"
 msgid "Enable or disable software sources"
 msgstr "ತ�ತ�ರಾ�ಶ ��ರ�ಳನ�ನ� ಶ��ತ��ಳಿಸ� �ಥವ �ಶ��ತ��ಳಿಸ�"
 
-#: ../data/gpk-repo.desktop.in.h:2 ../data/gpk-repo.glade.h:2
+#: ../data/gpk-repo.desktop.in.h:2 ../data/gpk-repo.ui.h:2
 msgid "Software Sources"
 msgstr "ತ�ತ�ರಾ�ಶ ��ರ�ಳ�"
 
-#: ../data/gpk-repo.glade.h:1
+#: ../data/gpk-repo.ui.h:1
 msgid "Shows more software sources that may be interesting"
 msgstr "ಪ�ರಯ��ನ�ಾರಿಯಾ�ಬಹ�ದಾದ�ತಹ �ನ�ನಷ��� ತ�ತ�ರಾ�ಶ ��ರ�ಳನ�ನ� ತ�ರಿಸ�"
 
 #. shows extra -source, -debuginfo, and -devel software sources
-#: ../data/gpk-repo.glade.h:4
+#: ../data/gpk-repo.ui.h:4
 msgid "_Show debug and development software sources"
 msgstr "ದ�ಷ ನಿವಾರಣಾ ಹಾ�� ವಿ�ಸನಾ ತ�ತ�ರಾ�ಶ ��ರ�ಳನ�ನ� ತ�ರಿಸ�(_S)"
 
-#: ../data/gpk-service-pack.desktop.in.h:1
-msgid "Create service packs for sharing with other computers"
-msgstr "à²?ತರà³? à²?ಣà²?à²?ಳà³?à²?ದಿà²?à³? ಹà²?à²?ಿà²?à³?ಳà³?ಳಬಹà³?ದಾದà²?ತಹ ಸà³?ವಾ ಪà³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ನಿರà³?ಮಿಸà³?"
-
-#. TRANSLATORS: program description, an application to create service packs
-#: ../data/gpk-service-pack.desktop.in.h:2 ../data/gpk-service-pack.glade.h:12
-#: ../src/gpk-service-pack.c:567
-msgid "Service Pack Creator"
-msgstr "ಸà³?ವಾ ಪà³?ಯಾà²?à³?â?? ನಿರà³?ಮಾಣà²?ಾರ"
-
-#: ../data/gpk-service-pack.glade.h:1
+#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:1
 msgid "<b>Action</b>"
 msgstr "<b>�ಾರ�ಯ</b>"
 
-#: ../data/gpk-service-pack.glade.h:2
+#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:2
 msgid "<b>Details</b>"
 msgstr "<b>ವಿವರ�ಳ�</b>"
 
-#: ../data/gpk-service-pack.glade.h:3
+#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:3
 msgid "<b>Progress</b>"
 msgstr "<b>ಪ�ರ�ತಿ</b>"
 
-#: ../data/gpk-service-pack.glade.h:4
+#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:4
 msgid "Create"
 msgstr "ನಿರ�ಮಿಸ�"
 
-#: ../data/gpk-service-pack.glade.h:5
+#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:5
 msgid "Create a copy of this computers package list"
 msgstr "� �ಣ�ದಲ�ಲಿನ ಪ�ಯಾ���� ಪ���ಿಯ ��ದ� ಪ�ರತಿಯನ�ನ� ನಿರ�ಮಿಸ�"
 
-#: ../data/gpk-service-pack.glade.h:6
+#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:6
 msgid "Create an archive of a specific package"
 msgstr "��ದ� ನಿ�ದಿತ ಪ�ಯಾ���ಿನ �ರ���ವ� �ನ�ನ� ನಿರ�ಮಿಸ�"
 
-#: ../data/gpk-service-pack.glade.h:7
+#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:7
 msgid "Create an archive of all the pending updates"
 msgstr "ಬಾà²?ಿ à²?ರà³?ವ à²?ಲà³?ಲಾ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳ à²?à²?ದà³? à²?ರà³?à²?à³?ವà³? à²?ನà³?ನà³? ನಿರà³?ಮಿಸà³?"
 
-#: ../data/gpk-service-pack.glade.h:8
+#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:8
 msgid "Destination package list:"
 msgstr "ನಿರ�ದ�ಶಿತ ಪ�ಯಾ���� ಪ���ಿ:"
 
-#: ../data/gpk-service-pack.glade.h:9
+#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:9
+msgid "Multiple packages can be specified using a comma delimited list"
+msgstr ""
+
+#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:10
 msgid "Output directory:"
 msgstr "à²?à²?à³?â??ಪà³?à²?à³? à²?à³?ಶ:"
 
-#: ../data/gpk-service-pack.glade.h:10
+#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:11
 msgid "Save New Service Pack"
-msgstr "ಹ�ಸ ಸ�ವಾ ಪ�ಯಾ�� �ನ�ನ� �ಳಿಸ�"
+msgstr "ಹ�ಸ ಸರ�ವಿಸ� ಪ�ಯಾ�� �ನ�ನ� �ಳಿಸ�"
 
-#: ../data/gpk-service-pack.glade.h:11
+#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:12
 msgid "Select A Package List File"
 msgstr "��ದ� ಪ�ಯಾ���� ಪ���ಿ �ಡತವನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡ�"
 
-#: ../data/gpk-signature.glade.h:1
+#. TRANSLATORS: program description, an application to create service packs
+#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:13 ../src/gpk-service-pack.c:624
+msgid "Service Pack Creator"
+msgstr "ಸರà³?ವಿಸà³? ಪà³?ಯಾà²?à³?â?? ನಿರà³?ಮಾಣà²?ಾರ"
+
+#: ../data/gpk-signature.ui.h:1
 msgid "<big><b>Do you trust the source of the packages?</b></big>"
 msgstr "<big><b>ನ�ವ� � ಪ�ಯಾ�����ಳ ಮ�ಲವನ�ನ� ನ�ಬ�ತ�ತ�ರಾ?</b></big>"
 
-#: ../data/gpk-signature.glade.h:2
+#: ../data/gpk-signature.ui.h:2
 msgid "Do you recognise the user and trust this key?"
 msgstr "ನ�ವ� � ಬಳ��ದಾರನನ�ನ� ��ರ�ತಿಸ�ತ�ತ�ರಾ ಹಾ�� � ��ಲಿಯನ�ನ� ನ�ಬ�ತ�ತ�ರಾ?"
 
-#: ../data/gpk-signature.glade.h:3
+#: ../data/gpk-signature.ui.h:3
+msgid "Package:"
+msgstr "ಪ�ಯಾ����:"
+
+#: ../data/gpk-signature.ui.h:4
 msgid "Repository name:"
 msgstr "ರ�ಪ�ಸಿ�ರಿಯ ಹ�ಸರ�:"
 
-#: ../data/gpk-signature.glade.h:4
+#: ../data/gpk-signature.ui.h:5
 msgid "Signature URL:"
 msgstr "ಸಹಿ URL:"
 
-#: ../data/gpk-signature.glade.h:5
+#: ../data/gpk-signature.ui.h:6
 msgid "Signature identifier:"
 msgstr "ಸಹಿ ಪತ�ತ��ಾರ:"
 
-#: ../data/gpk-signature.glade.h:6
+#: ../data/gpk-signature.ui.h:7
 msgid "Signature user identifier:"
 msgstr "ಸಹಿ ಮಾಡಿದವರ ಪತ�ತ��ಾರ:"
 
-#: ../data/gpk-signature.glade.h:7
+#: ../data/gpk-signature.ui.h:8
 msgid "Software signature is required"
 msgstr "ತ�ತ�ರಾ�ಶ ಸಹಿಯ ��ತ�ಯವಿದ�"
 
@@ -734,196 +640,156 @@ msgstr "ತ�ತ�ರಾ�ಶ ಸಹಿಯ ��ತ�ಯವಿದ�"
 msgid "PackageKit Update Applet"
 msgstr "PackageKit à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? à²?ಪà³?ಲà³?à²?à³?"
 
+#: ../data/gpk-update-viewer.desktop.in.h:1 ../data/gpk-update-viewer.ui.h:1
+#| msgid "Software Updates"
+msgid "Software Update"
+msgstr "ತà²?ತà³?ರಾà²?ಶ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??"
+
 #. TRANSLATORS: program name, a simple app to view pending updates
-#: ../data/gpk-update-viewer.desktop.in.h:1 ../src/gpk-update-viewer.c:1829
+#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
+#: ../data/gpk-update-viewer.desktop.in.h:2 ../src/gpk-update-viewer.c:2728
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2743
 msgid "Software Update Viewer"
 msgstr "ತà²?ತà³?ರಾà²?ಶ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ವà³?à²?à³?ಷà²?"
 
-#. TRANSLATORS: short name for gpk-update-viewer
-#: ../data/gpk-update-viewer.desktop.in.h:2
-#: ../data/gpk-update-viewer.glade.h:8 ../src/gpk-log.c:544
-msgid "Update System"
-msgstr "à²?ಣà²?ವನà³?ನà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಮಾಡà³?"
-
 #: ../data/gpk-update-viewer.desktop.in.h:3
 msgid "Update software installed on the system"
 msgstr "�ಣ�ದಲ�ಲಿ �ನ�ಸ�ಥಾಪಿತ���ಡಿರ�ವ ತ�ತ�ರಾ�ಶವನ�ನ� �ಪ�ಡ��� ಮಾಡ�"
 
-#: ../data/gpk-update-viewer.glade.h:1
-msgid "<b>Another system update is in progress</b>"
-msgstr "<b>ಬà³?ರà³?à²?ದà³? à²?ಣà²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಪà³?ರà²?ತಿಯಲà³?ಲಿದà³?</b>"
-
-#: ../data/gpk-update-viewer.glade.h:2
-msgid "<b>System Update Completed</b>"
-msgstr "<b>à²?ಣà²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಪà³?ರà³?ಣà²?à³?à²?ಡಿದà³?</b>"
-
-#: ../data/gpk-update-viewer.glade.h:3
-msgid "A system restart is recommended"
-msgstr "�ಣ�ವನ�ನ� ಮರ� �ರ�ಭಿಸಲ� ಸಲಹ� ಮಾಡಲಾ��ತ�ತದ�"
-
-#: ../data/gpk-update-viewer.glade.h:4
-msgid "All selected updates have been successfully installed"
-msgstr "à²?ಯà³?à²?à³? ಮಾಡಲಾದ à²?ಲà³?ಲಾ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ಯಶಸà³?ವಿಯಾà²?ಿ à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸಲಾà²?ಿದà³?"
-
-#: ../data/gpk-update-viewer.glade.h:5
-msgid "Last refresh:"
-msgstr "��ನ�ಯ ಪ�ನಶ���ತನ:"
-
-#: ../data/gpk-update-viewer.glade.h:6
-msgid "Last update:"
-msgstr "à²?à³?ನà³?ಯ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??:"
-
-#: ../data/gpk-update-viewer.glade.h:7
-msgid "The following updates are available:"
-msgstr "à²? à²?à³?ಳà²?ಿನ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳà³? ಲಭà³?ಯವಿವà³?:"
-
-#: ../data/gpk-update-viewer.glade.h:9
-msgid "_Back to overview"
-msgstr "�ವಲ��ನ���� ಮರಳ�(_B)"
-
-#: ../data/gpk-update-viewer.glade.h:10
-msgid "_Install more updates"
-msgstr "à²?ನà³?ನಷà³?à²?à³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸà³?(_I)"
+#: ../data/gpk-update-viewer.ui.h:2
+msgid ""
+"Software updates correct errors, eliminate security vulnerabilities and "
+"provide new features."
+msgstr ""
 
-#. Look through the list of updates, and maybe choose them one by one, as you can check the update description
-#: ../data/gpk-update-viewer.glade.h:12
-msgid "_Review"
-msgstr "ಪರಿಶ�ಲನ�(_R)"
+#: ../data/gpk-update-viewer.ui.h:3
+msgid "_Upgrade"
+msgstr "ನವ��ರಣ(_U)"
 
-#. TRANSLATORS: title: how many files are installed by the application
-#: ../src/gpk-application.c:516
-#, c-format
-msgid "%i file installed by %s"
-msgid_plural "%i files installed by %s"
-msgstr[0] "%i �ಡತವ� %s ��ದ �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ�ಪ���ಿದ�"
-msgstr[1] "%i �ಡತ�ಳ� %s ��ದ �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ�ಪ���ಿವ�"
+#. TRANSLATORS: expander label in the error dialog
+#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:413
+msgid "_Details"
+msgstr "ವಿವರ�ಳ�(_D)"
 
-#. TRANSLATORS: no packages returned
-#: ../src/gpk-application.c:697 ../src/gpk-application.c:774
-msgid "No packages"
-msgstr "ಯಾವ�ದ� ಪ�ಯಾ�����ಳಿಲ�ಲ"
+#. Application column (icon, name, description)
+#. TRANSLATORS: column for the application name
+#. TRANSLATORS: column for the package name
+#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:510 ../src/gpk-helper-chooser.c:137
+#: ../src/gpk-helper-run.c:191
+msgid "Package"
+msgstr "ಪ�ಯಾ����"
 
-#. TRANSLATORS: this package is not required by any others
-#: ../src/gpk-application.c:699
-msgid "No other packages require this package"
-msgstr "� ಪ�ಯಾ���ಿ�� ಬ�ರಾವ�ದ� ಪ�ಯಾ�����ಳ ��ತ�ಯವಿಲ�ಲ"
+#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:609
+msgid "_Remove"
+msgstr "ತ���ದ� ಹಾ��(_R)"
 
-#. TRANSLATORS: title: how many packages require this package
-#: ../src/gpk-application.c:710
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%i package requires %s"
-msgid_plural "%i packages require %s"
-msgstr[0] "%i ಹà³?à²?à³?à²?ಿನ ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?â??à²?ಾà²?ಿ %s ನ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
-msgstr[1] "%i ಹà³?à²?à³?à²?ಿನ ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?â??à²?ಳಿà²?ಾà²?ಿ %s ನ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
+#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:610
+#, python-format
+msgid "Remove %i additional package?"
+msgid_plural "Remove %i additional packages?"
+msgstr[0] "ಹà³?à²?à³?à²?ಿನ %i ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?â?? à²?ನà³?ನà³? ತà³?à²?à³?ದà³? ಹಾà²?à³?"
+msgstr[1] "ಹ����ಿನ %i ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� �ನ�ನ� ತ���ದ� ಹಾ��"
 
-#. TRANSLATORS: show a list of packages for the package
-#: ../src/gpk-application.c:715
-#, c-format
-msgid "Packages listed below require %s to function correctly."
-msgid_plural "Packages listed below require %s to function correctly."
-msgstr[0] ""
-"à²? à²?à³?ಳà²?à³? ಸà³?à²?ಿಸಲಾದ ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?â??à²?ಾà²?ಿ %s ಯà³? ಸರಿಯಾà²?ಿ à²?à³?ಲಸ ಮಾಡà³?ವà³?ದà³? à²?à²?ತà³?ಯವಾà²?à³?ತà³?ತದà³?."
-msgstr[1] ""
-"à²? à²?à³?ಳà²?à³? ಸà³?à²?ಿಸಲಾದ ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?â??à²?ಳಿà²?ಾà²?ಿ %s ಯà³? ಸರಿಯಾà²?ಿ à²?à³?ಲಸ ಮಾಡà³?ವà³?ದà³? à²?à²?ತà³?ಯವಾà²?à³?ತà³?ತದà³?."
+#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:615
+msgid ""
+"The software which you want to remove is required to run other software, "
+"which will be removed too."
+msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: this package does not depend on any others
-#: ../src/gpk-application.c:776
-msgid "This package does not depends on any others"
-msgstr "� ಪ�ಯಾ���� ಬ�ರಾವ�ದರ ಮ�ಲ� �ವಲ�ಬಿತವಾ�ಿಲ�ಲ"
+#. TRANSLATORS: button label, install
+#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:646 ../src/gpk-helper-chooser.c:279
+msgid "_Install"
+msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�(_I)"
 
-#. TRANSLATORS: title: show the number of other packages we depend on
-#: ../src/gpk-application.c:787
-#, c-format
-msgid "%i additional package is required for %s"
-msgid_plural "%i additional packages are required for %s"
-msgstr[0] "%i ಹ����ಿನ ಪ�ಯಾ���� %s �ಾ�ಿ ��ತ�ಯವಿದ�"
-msgstr[1] "%i ಹ����ಿನ ಪ�ಯಾ�����ಳ� %s �ಾ�ಿ ��ತ�ಯವಿದ�"
+#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:647
+#, python-format
+msgid "Install %i additional package?"
+msgid_plural "Install %i additional packages?"
+msgstr[0] "%i ಹ�����ವರಿ ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಬ���"
+msgstr[1] "%i ಹ�����ವರಿ ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಬ���"
 
-#. TRANSLATORS: message: show the list of dependant packages for this package
-#: ../src/gpk-application.c:792
-#, c-format
-msgid "Packages listed below are required for %s to function correctly."
-msgid_plural "Packages listed below are required for %s to function correctly."
-msgstr[0] "� ��ಳ�� ಸ��ಿಸಲಾದ ಪ�ಯಾ�����ಳ� %s ಸರಿಯಾ�ಿ ��ಲಸ ಮಾಡಲ� ��ತ�ಯವಾದವ��ಳಾ�ಿವ�."
-msgstr[1] "� ��ಳ�� ಸ��ಿಸಲಾದ ಪ�ಯಾ�����ಳ� %s ಸರಿಯಾ�ಿ ��ಲಸ ಮಾಡಲ� ��ತ�ಯವಾದವ��ಳಾ�ಿವ�."
+#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:652
+msgid ""
+"The software that you want to install requires additional software to run "
+"correctly."
+msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: the repo name is invalid or not found, fall back to this
-#: ../src/gpk-application.c:825
+#: ../src/gpk-application.c:711
 msgid "Invalid"
 msgstr "�ಮಾನ�ಯ"
 
 #. TRANSLATORS: the type of package is a collection (metagroup)
-#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
-#: ../src/gpk-application.c:963 ../src/gpk-update-viewer.c:861
+#: ../src/gpk-application.c:843
 msgid "Type"
 msgstr "ಬ��"
 
-#: ../src/gpk-application.c:963
+#: ../src/gpk-application.c:843
 msgid "Collection"
 msgstr "ಸ���ರಹ"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip: go to the web address
-#: ../src/gpk-application.c:971
+#: ../src/gpk-application.c:851
 #, c-format
 msgid "Visit %s"
 msgstr "ಭ��ಿ ಮಾಡಿ %s"
 
 #. TRANSLATORS: add an entry to go to the project home page
-#: ../src/gpk-application.c:976
+#: ../src/gpk-application.c:856
 msgid "Project"
 msgstr "ಪರಿಯ��ನ�"
 
-#: ../src/gpk-application.c:976
+#: ../src/gpk-application.c:856
 msgid "Homepage"
 msgstr "ನ�ಲ�ಪ��"
 
 #. TRANSLATORS: the group the package belongs in
-#: ../src/gpk-application.c:990
+#: ../src/gpk-application.c:870
 msgid "Group"
 msgstr "ಸಮ�ಹ"
 
 #. TRANSLATORS: the licence string for the package
-#: ../src/gpk-application.c:996
+#: ../src/gpk-application.c:876
 msgid "License"
 msgstr "ಲà³?ಸನà³?ಸà³?â??"
 
 #. TRANSLATORS: the path in the menu, e.g. Applications -> Games
-#: ../src/gpk-application.c:1005
+#: ../src/gpk-application.c:885
 msgid "Menu"
-msgstr ""
+msgstr "ಮ�ನ�"
 
 #. TRANSLATORS: the size of the meta package
-#: ../src/gpk-application.c:1023
+#: ../src/gpk-application.c:903
 msgid "Size"
 msgstr "�ಾತ�ರ"
 
 #. TRANSLATORS: the installed size in bytes of the package
-#: ../src/gpk-application.c:1026
+#: ../src/gpk-application.c:906
 msgid "Installed size"
 msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾದ �ಾತ�ರ"
 
 #. TRANSLATORS: the download size of the package
-#: ../src/gpk-application.c:1029
+#: ../src/gpk-application.c:909
 msgid "Download size"
 msgstr "ಡà³?ನà³?â??ಲà³?ಡà³? à²?ಾತà³?ರ"
 
 #. TRANSLATORS: where the package came from, the software source name
-#: ../src/gpk-application.c:1038
+#: ../src/gpk-application.c:918
 msgid "Source"
 msgstr "��ರ"
 
 #. TRANSLATORS: no results were found for this search
-#: ../src/gpk-application.c:1189
+#: ../src/gpk-application.c:1044
 msgid "No results were found."
 msgstr "ಯಾವ�ದ� ಫಲಿತಾ�ಶ�ಳ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ."
 
 #. TRANSLATORS: be helpful, but this shouldn't happen
-#: ../src/gpk-application.c:1197
+#: ../src/gpk-application.c:1052
 msgid "Try entering a package name in the search bar."
 msgstr "ಹ�ಡ��� ಪ���ಿಯಲ�ಲಿ ಪ�ಯಾ���� ಹ�ಸರನ�ನ� ನಮ�ದಿಸಿ ನ�ತರ ಪ�ರಯತ�ನಿಸಿ."
 
 #. TRANSLATORS: tell the user to switch to details search mode
-#: ../src/gpk-application.c:1202
+#: ../src/gpk-application.c:1057
 msgid ""
 "Try searching package descriptions by clicking the icon next to the search "
 "text."
@@ -932,113 +798,160 @@ msgstr ""
 "ಪ�ರಯತ�ನಿಸಿ."
 
 #. TRANSLATORS: tell the user to try harder
-#: ../src/gpk-application.c:1205
+#: ../src/gpk-application.c:1060
 msgid "Try again with a different search term."
 msgstr "ಬ�ರ��ದ� ಹ�ಡ��� ಪದದ��ದಿ�� �ನ�ನ�ಮ�ಮ� ಪ�ರಯತ�ನಿಸಿ ನ�ಡಿ."
 
+#. TRANSLATORS: no packages returned
+#: ../src/gpk-application.c:1095 ../src/gpk-application.c:1147
+msgid "No packages"
+msgstr "ಯಾವ�ದ� ಪ�ಯಾ�����ಳಿಲ�ಲ"
+
+#. TRANSLATORS: this package does not depend on any others
+#: ../src/gpk-application.c:1097
+msgid "This package does not depends on any others"
+msgstr "� ಪ�ಯಾ���� ಬ�ರಾವ�ದರ ಮ�ಲ� �ವಲ�ಬಿತವಾ�ಿಲ�ಲ"
+
+#. TRANSLATORS: title: show the number of other packages we depend on
+#: ../src/gpk-application.c:1105
+#, c-format
+msgid "%i additional package is required for %s"
+msgid_plural "%i additional packages are required for %s"
+msgstr[0] "%i ಹ����ಿನ ಪ�ಯಾ���� %s �ಾ�ಿ ��ತ�ಯವಿದ�"
+msgstr[1] "%i ಹ����ಿನ ಪ�ಯಾ�����ಳ� %s �ಾ�ಿ ��ತ�ಯವಿದ�"
+
+#. TRANSLATORS: message: show the list of dependant packages for this package
+#: ../src/gpk-application.c:1110
+#, c-format
+msgid "Packages listed below are required for %s to function correctly."
+msgid_plural "Packages listed below are required for %s to function correctly."
+msgstr[0] "� ��ಳ�� ಸ��ಿಸಲಾದ ಪ�ಯಾ�����ಳ� %s ಸರಿಯಾ�ಿ ��ಲಸ ಮಾಡಲ� ��ತ�ಯವಾದವ��ಳಾ�ಿವ�."
+msgstr[1] "� ��ಳ�� ಸ��ಿಸಲಾದ ಪ�ಯಾ�����ಳ� %s ಸರಿಯಾ�ಿ ��ಲಸ ಮಾಡಲ� ��ತ�ಯವಾದವ��ಳಾ�ಿವ�."
+
+#. TRANSLATORS: this package is not required by any others
+#: ../src/gpk-application.c:1149
+msgid "No other packages require this package"
+msgstr "� ಪ�ಯಾ���ಿ�� ಬ�ರಾವ�ದ� ಪ�ಯಾ�����ಳ ��ತ�ಯವಿಲ�ಲ"
+
+#. TRANSLATORS: title: how many packages require this package
+#: ../src/gpk-application.c:1157
+#, c-format
+msgid "%i package requires %s"
+msgid_plural "%i packages require %s"
+msgstr[0] "%i ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?â??à²?ಾà²?ಿ %s ನ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
+msgstr[1] "%i ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?â??à²?ಳಿà²?ಾà²?ಿ %s ನ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
+
+#. TRANSLATORS: show a list of packages for the package
+#: ../src/gpk-application.c:1162
+#, c-format
+msgid "Packages listed below require %s to function correctly."
+msgid_plural "Packages listed below require %s to function correctly."
+msgstr[0] "à²? à²?à³?ಳà²?à³? ಸà³?à²?ಿಸಲಾದ ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?â??à²?ಾà²?ಿ %s ಯà³? ಸರಿಯಾà²?ಿ à²?à³?ಲಸ ಮಾಡà³?ವà³?ದà³? à²?à²?ತà³?ಯವಾà²?à³?ತà³?ತದà³?."
+msgstr[1] "à²? à²?à³?ಳà²?à³? ಸà³?à²?ಿಸಲಾದ ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?â??à²?ಳಿà²?ಾà²?ಿ %s ಯà³? ಸರಿಯಾà²?ಿ à²?à³?ಲಸ ಮಾಡà³?ವà³?ದà³? à²?à²?ತà³?ಯವಾà²?à³?ತà³?ತದà³?."
+
 #. TRANSLATORS: title: invlid text in the search bar
-#: ../src/gpk-application.c:1309
+#: ../src/gpk-application.c:1434
 msgid "Invalid search text"
 msgstr "�ಮಾನ�ಯವಾದ ಹ�ಡ��� ಪಠ�ಯ"
 
 #. TRANSLATORS: message: tell the user that's not allowed
-#: ../src/gpk-application.c:1311
+#: ../src/gpk-application.c:1436
 msgid "The search text contains invalid characters"
 msgstr "ಹ�ಡ��ಲಾ��ತ�ತಿರ�ವ ಪಠ�ಯವ� �ಮಾನ�ಯವಾದ ���ಷರ�ಳನ�ನ� ಹ��ದಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: title: we failed to execute the mthod
-#: ../src/gpk-application.c:1346
+#: ../src/gpk-application.c:1471
 msgid "The search could not be completed"
 msgstr "ಹ�ಡ��ನ�ನ� ಪ�ರ�ಣ��ಳಿಸಲಾ�ಿಲ�ಲ"
 
 #. TRANSLATORS: low level failure, details to follow
 #. TRANSLATORS: low level failure
-#: ../src/gpk-application.c:1348 ../src/gpk-application.c:1392
+#: ../src/gpk-application.c:1473 ../src/gpk-application.c:1517
 msgid "Running the transaction failed"
 msgstr "ವ�ಯವಹಾರವನ�ನ� �ಲಾಯಿಸ�ವಾ� ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: title: could not get group data
-#: ../src/gpk-application.c:1390
+#: ../src/gpk-application.c:1515
 msgid "The group could not be queried"
 msgstr "ಮನವಿ ಸಲ�ಲಿಸಲಾ�ದ� �ರ�ವ ಸಮ�ಹ"
 
 #. TRANSLATORS: title: warn the user they are quitting with unapplied changes
-#: ../src/gpk-application.c:1465
+#: ../src/gpk-application.c:1582
 msgid "Changes not applied"
 msgstr "ಬದಲಾವಣ��ಳನ�ನ� �ನ�ವಯಿಸಲಾ�ಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/gpk-application.c:1466
+#: ../src/gpk-application.c:1583
 msgid "Close Anyway"
 msgstr "ಪರವಾ�ಿಲ�ಲ ಮ�����"
 
 #. TRANSLATORS: tell the user the problem
-#: ../src/gpk-application.c:1470
+#: ../src/gpk-application.c:1587
 msgid "You have made changes that have not yet been applied."
 msgstr "ನ�ವ� ��ಲವ� ಬದಲಾವಣ��ಳನ�ನ� ಮಾಡಿದ�ದ�ರಿ ಹಾ�� �ವನ�ನ� �ನ�ನ� ಸಹ �ನ�ವಯಿಸಲಾ�ಿಲ�ಲ."
 
-#: ../src/gpk-application.c:1471
+#: ../src/gpk-application.c:1588
 msgid "These changes will be lost if you close this window."
 msgstr "� ವಿ�ಡ�ವನ�ನ� ನ�ವ� ಮ����ಿದರ� � �ಲ�ಲಾ ಬದಲಾವಣ��ಳ� ನಾಶ��ಳ�ಳ�ತ�ತವ�."
 
 #. TRANSLATORS: column for installed status
 #. TRANSLATORS: The state of a package
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-application.c:1735 ../src/gpk-enum.c:990 ../src/gpk-enum.c:1059
+#: ../src/gpk-application.c:1849 ../src/gpk-enum.c:1012 ../src/gpk-enum.c:1081
 msgid "Installed"
 msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿತ���ಡಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: column for package name
 #. TRANSLATORS: column for group name
 #. TRANSLATORS: column for the package name
-#: ../src/gpk-application.c:1751 ../src/gpk-application.c:1773
-#: ../src/gpk-client-dialog.c:739 ../src/gpk-dialog.c:146
+#: ../src/gpk-application.c:1865 ../src/gpk-application.c:1887
+#: ../src/gpk-dialog.c:146 ../src/gpk-modal-dialog.c:714
 msgid "Name"
 msgstr "ಹ�ಸರ�"
 
 #. TRANSLATORS: entry tooltip: basic search
-#: ../src/gpk-application.c:2025
+#: ../src/gpk-application.c:2123
 msgid "Searching by name"
 msgstr "ಹ�ಸರಿನ �ಧಾರದ ಮ�ಲ� ಹ�ಡ��ಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: entry tooltip: detailed search
-#: ../src/gpk-application.c:2050
+#: ../src/gpk-application.c:2148
 msgid "Searching by description"
 msgstr "ವಿವರಣ�ಯ �ಧಾರದ ಮ�ಲ� ಹ�ಡ��ಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: entry tooltip: file search
-#: ../src/gpk-application.c:2075
+#: ../src/gpk-application.c:2173
 msgid "Searching by file"
 msgstr "�ಡತದ �ಧಾರದ ಮ�ಲ� ಹ�ಡ���"
 
 #. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
-#: ../src/gpk-application.c:2101
+#: ../src/gpk-application.c:2199
 msgid "Search by name"
 msgstr "ಹ�ಸರಿನ �ಧಾರದ ಮ�ಲ� ಹ�ಡ���"
 
 #. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
-#: ../src/gpk-application.c:2111
+#: ../src/gpk-application.c:2209
 msgid "Search by description"
 msgstr "ವಿವರಣ�ಯ �ಧಾರದ ಮ�ಲ� ಹ�ಡ���"
 
 #. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
-#: ../src/gpk-application.c:2121
+#: ../src/gpk-application.c:2219
 msgid "Search by file name"
 msgstr "�ಡತದ ಹ�ಸರಿನ �ಧಾರದ ಮ�ಲ� ಹ�ಡ���"
 
 #. TRANSLATORS: packaging problem, failed to show link
 #. TRANSLATORS: normally a packaging error, cannot launch link
-#: ../src/gpk-application.c:2176 ../src/gpk-check-update.c:158
-#: ../src/gpk-watch.c:566
+#: ../src/gpk-application.c:2274 ../src/gpk-check-update.c:213
+#: ../src/gpk-watch.c:699
 msgid "Failed to show url"
 msgstr "url �ನ�ನ� ತ�ರಿಸ�ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
 
-#: ../src/gpk-application.c:2215 ../src/gpk-check-update.c:183
-#: ../src/gpk-watch.c:587
+#: ../src/gpk-application.c:2313 ../src/gpk-check-update.c:238
+#: ../src/gpk-watch.c:720
 msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
 msgstr "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
 
-#: ../src/gpk-application.c:2216 ../src/gpk-check-update.c:184
-#: ../src/gpk-watch.c:588
+#: ../src/gpk-application.c:2314 ../src/gpk-check-update.c:239
+#: ../src/gpk-watch.c:721
 msgid ""
 "PackageKit is free software; you can redistribute it and/or\n"
 "modify it under the terms of the GNU General Public License\n"
@@ -1050,8 +963,8 @@ msgstr ""
 "as published by the Free Software Foundation; either version 2\n"
 "of the License, or (at your option) any later version."
 
-#: ../src/gpk-application.c:2220 ../src/gpk-check-update.c:188
-#: ../src/gpk-watch.c:592
+#: ../src/gpk-application.c:2318 ../src/gpk-check-update.c:243
+#: ../src/gpk-watch.c:725
 msgid ""
 "PackageKit is distributed in the hope that it will be useful,\n"
 "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
@@ -1063,8 +976,8 @@ msgstr ""
 "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
 "GNU General Public License for more details."
 
-#: ../src/gpk-application.c:2224 ../src/gpk-check-update.c:192
-#: ../src/gpk-watch.c:596
+#: ../src/gpk-application.c:2322 ../src/gpk-check-update.c:247
+#: ../src/gpk-watch.c:729
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
 "along with this program; if not, write to the Free Software\n"
@@ -1077,153 +990,155 @@ msgstr ""
 "02110-1301, USA."
 
 #. TRANSLATORS: put your own name here -- you deserve credit!
-#: ../src/gpk-application.c:2230 ../src/gpk-check-update.c:197
-#: ../src/gpk-watch.c:601
+#: ../src/gpk-application.c:2328 ../src/gpk-check-update.c:252
+#: ../src/gpk-watch.c:734
 msgid "translator-credits"
 msgstr "ಶ��ರ� ಪ�ರಸಾದ� ��. ವಿ. <svenkate redhat com>"
 
 #. TRANSLATORS: website label
-#: ../src/gpk-application.c:2255 ../src/gpk-check-update.c:216
-#: ../src/gpk-watch.c:619
+#: ../src/gpk-application.c:2353 ../src/gpk-check-update.c:271
+#: ../src/gpk-watch.c:752
 msgid "PackageKit Website"
 msgstr "PackageKit �ಾಲತಾಣ"
 
 #. TRANSLATORS: description of application, gpk-application that is
-#: ../src/gpk-application.c:2258
+#: ../src/gpk-application.c:2356
 msgid "Package Manager for GNOME"
 msgstr "GNOME ನ ಪ�ಯಾ���� ವ�ಯವಸ�ಥಾಪ�"
 
 #. TRANSLATORS: single column for the package details, not visible at the moment
-#. TRANSLATORS: The information about the update, not currently shown
-#: ../src/gpk-application.c:2685 ../src/gpk-update-viewer.c:1069
+#: ../src/gpk-application.c:3005
 msgid "Text"
 msgstr "ಪಠ�ಯ"
 
 #. TRANSLATORS: welcome text if we can click the group list
-#: ../src/gpk-application.c:2708
-msgid ""
-"Enter a package name and then click find, or click a group to get started."
+#: ../src/gpk-application.c:3028
+msgid "Enter a package name and then click find, or click a group to get started."
 msgstr ""
 "��ದ� ಪ�ಯಾ���� ಹ�ಸರನ�ನ� ನಮ�ದಿಸಿ ಹಾ�� ಹ�ಡ��ನ�ನ� �ರ�ಭಿಸಲ� 'ಹ�ಡ���' �ಥವ ��ದ� ���ಪನ�ನ� "
 "��ಲಿ���ಿಸಿ."
 
 #. TRANSLATORS: welcome text if we have to search by name
-#: ../src/gpk-application.c:2711
+#: ../src/gpk-application.c:3031
 msgid "Enter a package name and then click find to get started."
-msgstr ""
-"��ದ� ಪ�ಯಾ���� ಹ�ಸರನ�ನ� ನಮ�ದಿಸಿ ಹಾ�� ಹ�ಡ��ನ�ನ� �ರ�ಭಿಸಲ� 'ಹ�ಡ���' �ನ�ನ� ��ಲಿ���ಿಸಿ."
+msgstr "��ದ� ಪ�ಯಾ���� ಹ�ಸರನ�ನ� ನಮ�ದಿಸಿ ಹಾ�� ಹ�ಡ��ನ�ನ� �ರ�ಭಿಸಲ� 'ಹ�ಡ���' �ನ�ನ� ��ಲಿ���ಿಸಿ."
 
 #. TRANSLATORS: title: all of the packages on the system and availble in sources
-#: ../src/gpk-application.c:2743 ../src/gpk-application.c:2814
+#: ../src/gpk-application.c:3065 ../src/gpk-application.c:3136
 msgid "All packages"
 msgstr "�ಲ�ಲಾ ಪ�ಯಾ�����ಳ�"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip: all packages
-#: ../src/gpk-application.c:2745 ../src/gpk-application.c:2816
+#: ../src/gpk-application.c:3067 ../src/gpk-application.c:3138
 msgid "Show all packages"
 msgstr "�ಲ�ಲಾ ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ತ�ರಿಸ�"
 
+#. TRANSLATORS: title: how many files are installed by the application
+#: ../src/gpk-application.c:3303
+#, c-format
+msgid "%i file installed by %s"
+msgid_plural "%i files installed by %s"
+msgstr[0] "%i �ಡತವ� %s ��ದ �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ�ಪ���ಿದ�"
+msgstr[1] "%i �ಡತ�ಳ� %s ��ದ �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ�ಪ���ಿವ�"
+
 #. TRANSLATORS: tooltip on the clear button
-#: ../src/gpk-application.c:3116
+#: ../src/gpk-application.c:3504
 msgid "Clear current selection"
 msgstr "ಪ�ರಸ��ತ �ಯ���ಯನ�ನ� �ಳಿಸ�"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip on the apply button
-#: ../src/gpk-application.c:3137
+#: ../src/gpk-application.c:3529
 msgid "Changes are not applied instantly, this button applies all changes"
-msgstr ""
-"ಬದಲಾವಣ��ಳ� ತ��ಷಣ �ಾರ�ಯರ�ಪ���� ಬರ�ವ�ದಿಲ�ಲ, � ���ಡಿಯ� �ಲ�ಲಾ ಬದಲಾವಣ��ಳನ�ನ� �ನ�ವಯಿಸ�ತ�ತದ�"
+msgstr "ಬದಲಾವಣ��ಳ� ತ��ಷಣ �ಾರ�ಯರ�ಪ���� ಬರ�ವ�ದಿಲ�ಲ, � ���ಡಿಯ� �ಲ�ಲಾ ಬದಲಾವಣ��ಳನ�ನ� �ನ�ವಯಿಸ�ತ�ತದ�"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip on the homepage button
-#: ../src/gpk-application.c:3159
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-application.c:3551
 msgid "Visit home page for selected package"
 msgstr "�ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ಪ�ಯಾ���ಿನ ನ�ಲ� ಪ������ ಭ��ಿ ನ�ಡ�"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip on the find button
-#: ../src/gpk-application.c:3309
+#: ../src/gpk-application.c:3701
 msgid "Find packages"
 msgstr "ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ಹ�ಡ���"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip on the cancel button
-#: ../src/gpk-application.c:3316
+#: ../src/gpk-application.c:3708
 msgid "Cancel search"
 msgstr "ಹ�ಡ��ನ�ನ� ರದ�ದ���ಳಿಸ�"
 
 #. TRANSLATORS: show the debug data on the console
-#: ../src/gpk-application-main.c:77 ../src/gpk-backend-status.c:81
-#: ../src/gpk-install-catalog.c:50 ../src/gpk-install-local-file.c:50
-#: ../src/gpk-install-mime-type.c:49 ../src/gpk-install-package-name.c:50
-#: ../src/gpk-install-provide-file.c:49 ../src/gpk-log.c:694
-#: ../src/gpk-prefs.c:373 ../src/gpk-repo.c:442 ../src/gpk-service-pack.c:538
-#: ../src/gpk-update-icon.c:128 ../src/gpk-update-viewer.c:1810
+#: ../src/gpk-application-main.c:78 ../src/gpk-backend-status.c:84
+#: ../src/gpk-install-catalog.c:53 ../src/gpk-install-local-file.c:52
+#: ../src/gpk-install-mime-type.c:52 ../src/gpk-install-package-name.c:52
+#: ../src/gpk-install-provide-file.c:52 ../src/gpk-log.c:641
+#: ../src/gpk-prefs.c:402 ../src/gpk-repo.c:430 ../src/gpk-service-pack.c:595
+#: ../src/gpk-update-icon.c:128 ../src/gpk-update-viewer.c:2709
 msgid "Show extra debugging information"
 msgstr "ಹ����ಿನ ದ�ಷ ನಿವಾರಣಾ ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ತ�ರಿಸ�"
 
 #. TRANSLATORS: show the program version
-#: ../src/gpk-application-main.c:80 ../src/gpk-backend-status.c:83
-#: ../src/gpk-prefs.c:375 ../src/gpk-update-icon.c:132
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1812
+#: ../src/gpk-application-main.c:81 ../src/gpk-backend-status.c:86
+#: ../src/gpk-prefs.c:404 ../src/gpk-update-icon.c:132
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2711
 msgid "Show the program version and exit"
 msgstr "ಪ�ರ���ರಾ� �ವ�ತ�ತಿಯನ�ನ� ತ�ರಿಸಿ ನಿರ��ಮಿಸ�"
 
 #. are we running privileged
-#: ../src/gpk-application-main.c:110
+#: ../src/gpk-application-main.c:111
 msgid "Package installer"
 msgstr "ಪ�ಯಾ���� �ನ�ಸ�ಥಾಪ�"
 
-#: ../src/gpk-backend-status.c:100
+#: ../src/gpk-backend-status.c:103
 msgid "PackageKit Backend Details Viewer"
 msgstr "PackageKit ಬ�ಯಾ���ಡ� ವಿವರ�ಳ ವ���ಷ�"
 
 #. TRANSLATORS: backend is broken, and won't tell us what it supports
-#: ../src/gpk-backend-status.c:123
+#: ../src/gpk-backend-status.c:126
 msgid "Exiting as backend details could not be retrieved"
 msgstr "ಬà³?ಯಾà²?à³?â??à²?à²?ಡà³? ವಿವರà²?ಳನà³?ನà³? ಪಡà³?ಯಲà³? ಸಾಧà³?ಯವಾà²?ಿಲà³?ಲದ à²?ಾರಣ ನಿರà³?à²?ಮಿಸಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: context menu to open the preferences
-#: ../src/gpk-check-update.c:242
+#: ../src/gpk-check-update.c:297
 msgid "_Preferences"
 msgstr "�ದ�ಯತ��ಳ�(_P)"
 
 #. TRANSLATORS: context menu to show the about screen
 #. TRANSLATORS: this is the right click menu item
-#: ../src/gpk-check-update.c:262 ../src/gpk-watch.c:649
+#: ../src/gpk-check-update.c:317 ../src/gpk-watch.c:779
 msgid "_About"
 msgstr "�ದರ ಬ����(_A)"
 
 #. TRANSLATORS: context menu to execute the update viewer
-#: ../src/gpk-check-update.c:356
+#: ../src/gpk-check-update.c:417
 msgid "_Show Updates"
 msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ತà³?ರಿಸà³?(_S)"
 
 #. TRANSLATORS: context menu to update any pending updates
-#: ../src/gpk-check-update.c:364
+#: ../src/gpk-check-update.c:425
 msgid "_Update System Now"
 msgstr "à²?ಣà²?ವನà³?ನà³? à²?à²?ಲà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಮಾಡà³?(_U)"
 
 #. TRANSLATORS: title in the libnotify popup
-#: ../src/gpk-check-update.c:474
+#: ../src/gpk-check-update.c:556
 msgid "Security update available"
 msgid_plural "Security updates available"
 msgstr[0] "ಸà³?ರà²?à³?ಷತಾ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â?? ಲಭà³?ಯವಿದà³?"
 msgstr[1] "ಸà³?ರà²?à³?ಷತಾ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳà³? ಲಭà³?ಯವಿವà³?"
 
 #. TRANSLATORS: message when there are security updates
-#: ../src/gpk-check-update.c:479
+#: ../src/gpk-check-update.c:561
 msgid "The following important update is available for your computer:"
 msgid_plural "The following important updates are available for your computer:"
 msgstr[0] "ನಿಮà³?ಮ à²?ಣà²?à²?à³?à²?ಾà²?ಿ à²? à²?à³?ಳà²?ಿನ ಮಹತà³?ವ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â?? ಲಭà³?ಯವಿದà³?:"
 msgstr[1] "ನಿಮà³?ಮ à²?ಣà²?à²?à³?à²?ಾà²?ಿ à²? à²?à³?ಳà²?ಿನ ಮಹತà³?ವ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳà³? ಲಭà³?ಯವಿವà³?:"
 
 #. TRANSLATORS: button: only security updates
-#: ../src/gpk-check-update.c:501
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-check-update.c:583
 msgid "Install only security updates"
-msgstr "ಸà³?ರà²?à³?ಷತಾ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸà³?"
+msgstr "à²?à³?ವಲ ಸà³?ರà²?à³?ಷತಾ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸà³?"
 
 #. TRANSLATORS: button: all pending updates
-#: ../src/gpk-check-update.c:504
+#: ../src/gpk-check-update.c:586
 msgid "Install all updates"
 msgstr "à²?ಲà³?ಲಾ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸà³?"
 
@@ -1233,15 +1148,15 @@ msgstr "à²?ಲà³?ಲಾ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?ನà³?
 #. TRANSLATORS: don't show this option again (when finished)
 #. add a checkbutton for deps screen
 #. TRANSLATORS: don't pop-up the same message twice
-#: ../src/gpk-check-update.c:507 ../src/gpk-check-update.c:1022
-#: ../src/gpk-client.c:327 ../src/gpk-client.c:331 ../src/gpk-client.c:2962
-#: ../src/gpk-dialog.c:289 ../src/gpk-firmware.c:219 ../src/gpk-hardware.c:170
-#: ../src/gpk-watch.c:402
+#: ../src/gpk-check-update.c:589 ../src/gpk-check-update.c:801
+#: ../src/gpk-check-update.c:1191 ../src/gpk-check-update.c:1402
+#: ../src/gpk-check-update.c:1406 ../src/gpk-dialog.c:296
+#: ../src/gpk-firmware.c:206 ../src/gpk-hardware.c:171 ../src/gpk-watch.c:481
 msgid "Do not show this again"
 msgstr "�ದನ�ನ� ಮತ�ತ�ಮ�ಮ� ತ�ರಿಸಬ�ಡ"
 
 #. TRANSLATORS: policy says update, but we are on battery and so prompt
-#: ../src/gpk-check-update.c:616
+#: ../src/gpk-check-update.c:698
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Automatic updates are not being installed as the computer is running on "
@@ -1251,24 +1166,36 @@ msgstr ""
 "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ��ವ�ದಿಲ�ಲ"
 
 #. TRANSLATORS: informs user will not install by default
-#: ../src/gpk-check-update.c:618
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-check-update.c:700
 msgid "Updates not installed"
-msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?à²?ಳನà³?ನà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³?"
+msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?à²?ಳನà³?ನà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸಲಾà²?ಿಲà³?ಲ"
 
 #. TRANSLATORS: hide this warning type forever
-#: ../src/gpk-check-update.c:623
+#: ../src/gpk-check-update.c:705
 msgid "Do not show this warning again"
 msgstr "� ����ರಿ��ಯನ�ನ� �ನ�ನ�ಮ�ಮ� ತ�ರಿಸಬ�ಡ"
 
 #. TRANSLATORS: to hell with my battery life, just do it
-#: ../src/gpk-check-update.c:626
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-check-update.c:708
 msgid "Install the updates anyway"
-msgstr "ಪರವಾà²?ಿಲà³?ಲ à²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?ನà³?ನà³? ಮಾಡà³?"
+msgstr "ಪರವಾà²?ಿಲà³?ಲ à²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸà³?"
+
+#. TRANSLATORS: title: notification when we scheduled an automatic update
+#: ../src/gpk-check-update.c:790
+msgid "Updates are being installed"
+msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?à²?ಳನà³?ನà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³?"
+
+#. TRANSLATORS: tell the user why the hard disk is grinding...
+#: ../src/gpk-check-update.c:792
+msgid "Updates are being automatically installed on your computer"
+msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?à²?ಳನà³?ನà³? ನಿಮà³?ಮ à²?ಣà²?ದಲà³?ಲಿ ಸà³?ವಯà²?à²?ಾಲಿತವಾà²?ಿ à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³?"
+
+#: ../src/gpk-check-update.c:798
+msgid "Cancel update"
+msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? à²?ನà³?ನà³? ರದà³?ದà³? ಮಾಡà³?"
 
 #. TRANSLATORS: we have a notification that won't fit, so append on how many other we are not showing
-#: ../src/gpk-check-update.c:750
+#: ../src/gpk-check-update.c:894
 #, c-format
 msgid "and %d other security update"
 msgid_plural "and %d other security updates"
@@ -1276,124 +1203,406 @@ msgstr[0] "ಹಾà²?à³? %d à²?ತರà³? ಸà³?ರà²?à³?ಷತಾ à²?ಪà³?â??ಡ
 msgstr[1] "ಹಾà²?à³? %d à²?ತರà³? ಸà³?ರà²?à³?ಷತಾ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳà³?"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip: how many updates are waiting to be applied
-#: ../src/gpk-check-update.c:766
+#: ../src/gpk-check-update.c:909
 #, c-format
-msgid "There is %d update pending"
-msgid_plural "There are %d updates pending"
-msgstr[0] "%d à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಬಾà²?ಿ à²?ದà³?"
-msgstr[1] "%d à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳà³? ಬಾà²?ಿ à²?ವà³?"
+#| msgid "There are no updates available"
+msgid "There is %d update available"
+msgid_plural "There are %d updates available"
+msgstr[0] "%d à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳà³? ಲಭà³?ಯವಿವà³?"
+msgstr[1] "%d à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â?? ಲಭà³?ಯವಿವà³?"
+
+#. TRANSLATORS: this is the application name for libcanberra
+#: ../src/gpk-check-update.c:936 ../src/gpk-check-update.c:956
+#: ../src/gpk-check-update.c:1468
+#| msgid "PackageKit Update Applet"
+msgid "GNOME PackageKit Update Icon"
+msgstr "GNOME PackageKit à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಲಾà²?à²?ನ"
+
+#. TRANSLATORS: this is the sound description
+#: ../src/gpk-check-update.c:938
+#| msgid "Security update available"
+#| msgid_plural "Security updates available"
+msgid "Update available"
+msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â?? ಲಭà³?ಯವಿದà³?"
+
+#. TRANSLATORS: this is the sound description
+#: ../src/gpk-check-update.c:958
+msgid "Update available (on battery)"
+msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â?? ಲಭà³?ಯವಿದà³? (ಬà³?ಯಾà²?ರಿಯಲà³?ಲಿ)"
 
 #. TRANSLATORS: a distro update is available, e.g. Fedora 8 to Fedora 9
-#: ../src/gpk-check-update.c:1009
+#: ../src/gpk-check-update.c:1178
 msgid "Distribution upgrades available"
 msgstr "ವಿತರಣಾ ನವ��ರಣ�ಳ� ಲಭ�ಯವಿವ�"
 
 #. TRANSLATORS: provides more information about the upgrade
+#. TRANSLATORS: button: show the user a button to get more help finding stuff
 #. TRANSLATORS: button: a link to the help file
+#. TRANSLATORS: button text
 #. TRANSLATORS: button: show the user a button to get more help finding stuff
-#: ../src/gpk-check-update.c:1019 ../src/gpk-client.c:1762
-#: ../src/gpk-client.c:1955 ../src/gpk-client.c:2403 ../src/gpk-client.c:2689
+#: ../src/gpk-check-update.c:1188 ../src/gpk-dbus-task.c:721
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:758 ../src/gpk-dbus-task.c:934
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2404 ../src/gpk-dbus-task.c:2816
 msgid "More information"
 msgstr "�ನ�ನಷ��� ಮಾಹಿತಿ"
 
-#. TRANSLATORS: detailed text about the error
-#. TRANSLATORS: The detailed error if the user clicks "more info"
-#: ../src/gpk-client.c:222 ../src/gpk-watch.c:281
-msgid "Error details"
-msgstr "ದ�ಷ ವಿವರ�ಳ�"
-
-#: ../src/gpk-client.c:222
-#, fuzzy
-msgid "Package Manager error details"
-msgstr "GNOME ನ ಪ�ಯಾ���� ವ�ಯವಸ�ಥಾಪ�"
-
 #. TRANSLATORS: we did the update, but some updates were skipped and not applied
-#: ../src/gpk-client.c:287
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-check-update.c:1362
 msgid "One package was skipped:"
 msgid_plural "Some packages were skipped:"
 msgstr[0] "��ದ� ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� ಹ�ರತ� ಪಡಿಸಲಾ�ಿದ�:"
-msgstr[1] "��ದ� ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� ಹ�ರತ� ಪಡಿಸಲಾ�ಿದ�:"
+msgstr[1] "��ಲವ� ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ಹ�ರತ� ಪಡಿಸಲಾ�ಿದ�:"
 
 #. TRANSLATORS: title: system update completed all okay
-#: ../src/gpk-client.c:318
+#: ../src/gpk-check-update.c:1393
 msgid "The system update has completed"
 msgstr "à²?ಣà²?ದ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಪà³?ರà³?ಣà²?à³?à²?ಡಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: restart computer as system packages need update
-#: ../src/gpk-client.c:324
+#: ../src/gpk-check-update.c:1399
 msgid "Restart computer now"
 msgstr "�ಣ�ವನ�ನ� �� ಮರ� �ರ�ಭಿಸ�"
 
-#: ../src/gpk-client.c:375
-msgid "The following packages were installed:"
-msgstr "� ��ಳ�ಿನ ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ�ಿದ�:"
+#. TRANSLATORS: this is the sound description
+#: ../src/gpk-check-update.c:1470 ../src/gpk-update-viewer.c:1819
+msgid "Updated successfully"
+msgstr "ಯಶಸà³?ವಿಯಾà²?ಿ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಮಾಡಲಾà²?ಿದà³?"
 
-#. TRANSLATORS: button: show details about the error
-#. TRANSLATORS: This is a link in a libnotify bubble that shows the detailed error
-#: ../src/gpk-client.c:527 ../src/gpk-watch.c:474
-msgid "Show details"
-msgstr "ವಿವರ�ಳನ�ನ� ತ�ರಿಸ�"
+#. TRANSLATORS: these tools cannot run as root (unknown name)
+#: ../src/gpk-common.c:357
+msgid "This application is running as a privileged user"
+msgstr "� �ನ�ವಯವ� �ಬ�ಬ ಸವಲತ�ತ�ಳ�ಳ ಬಳ��ದಾರನಾ�ಿ �ಲಾಯಿತ��ಳ�ಳ�ತ�ತಿದ�"
+
+#. TRANSLATORS: cannot run as root user, and we display the applicaiton name
+#: ../src/gpk-common.c:360
+#, c-format
+msgid "%s is running as a privileged user"
+msgstr "%s ವ� �ಬ�ಬ ಸವಲತ�ತ�ಳ�ಳ ಬಳ��ದಾರನಾ�ಿ �ಲಾಯಿತ��ಳ�ಳ�ತ�ತಿದ�"
+
+#. TRANSLATORS: tell the user off
+#: ../src/gpk-common.c:363
+msgid "Package management applications are security sensitive."
+msgstr "ಪ�ಯಾ���� ನಿರ�ವಹಣಾ �ನ�ವಯ�ಳ� ಸ�ರ��ಷತಾ ಸ�ವ�ದಿ ��ಿರ�ತ�ತವ�."
+
+#. TRANSLATORS: and explain why
+#: ../src/gpk-common.c:365
+msgid ""
+"Running graphical applications as a privileged user should be avoided for "
+"security reasons."
+msgstr ""
+"�ಿತ�ರಾತ�ಮ� �ನ�ವಯ�ಳನ�ನ� �ಬ�ಬ ಸವಲತ�ತ� ಹ��ದಿರ�ವ ಬಳ��ದಾರನಾ�ಿ �ಲಾಯಿಸ�ವ�ದ� ಸ�ರ��ಷತಾ "
+"ದ�ಷ��ಿಯಿ�ದ �ಳ�ಳ�ಯದಲ�ಲ."
+
+#. TRANSLATORS: button: allow the user to run this, even when insecure
+#: ../src/gpk-common.c:371
+msgid "Continue _Anyway"
+msgstr "ಪರವಾ�ಿಲ�ಲ ಮ��ದ�ವರ�(_A)"
+
+#. TRANSLATORS: The actions has just literally happened
+#: ../src/gpk-common.c:441 ../src/gpk-common.c:491
+#, c-format
+msgid "Now"
+msgstr "��"
+
+#. TRANSLATORS: time
+#: ../src/gpk-common.c:451 ../src/gpk-common.c:501
+#, c-format
+msgid "%i second"
+msgid_plural "%i seconds"
+msgstr[0] "%i ಸ����ಡ�"
+msgstr[1] "%i ಸ����ಡ��ಳ�"
+
+#. TRANSLATORS: time
+#: ../src/gpk-common.c:461 ../src/gpk-common.c:514
+#, c-format
+msgid "%i minute"
+msgid_plural "%i minutes"
+msgstr[0] "%i ನಿಮಿಷ"
+msgstr[1] "%i ನಿಮಿಷ�ಳ�"
+
+#. TRANSLATORS: time
+#: ../src/gpk-common.c:467 ../src/gpk-common.c:533
+#, c-format
+msgid "%i hour"
+msgid_plural "%i hours"
+msgstr[0] "%i ����"
+msgstr[1] "%i �����ಳ�"
+
+#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i minutes %i seconds"
+#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
+#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
+#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
+#: ../src/gpk-common.c:520 ../src/gpk-common.c:539
+#, c-format
+msgid "%i %s %i %s"
+msgstr "%i %s %i %s"
+
+#: ../src/gpk-common.c:521 ../src/gpk-common.c:541
+msgid "minute"
+msgid_plural "minutes"
+msgstr[0] "ನಿಮಿಷ"
+msgstr[1] "ನಿಮಿಷ�ಳ�"
+
+#: ../src/gpk-common.c:522
+msgid "second"
+msgid_plural "seconds"
+msgstr[0] "ಸ����ಡ�"
+msgstr[1] "ಸ����ಡ��ಳ�"
+
+#: ../src/gpk-common.c:540
+msgid "hour"
+msgid_plural "hours"
+msgstr[0] "����"
+msgstr[1] "�����ಳ�"
+
+#: ../src/gpk-common.c:567
+#, c-format
+msgid "%s and %s"
+msgstr "%s ಹಾ�� %s"
+
+#: ../src/gpk-common.c:570
+#, c-format
+msgid "%s, %s and %s"
+msgstr "%s, %s ಹಾ�� %s"
+
+#: ../src/gpk-common.c:573
+#, c-format
+msgid "%s, %s, %s and %s"
+msgstr "%s, %s, %s ಹಾ�� %s"
+
+#: ../src/gpk-common.c:577
+#, c-format
+msgid "%s, %s, %s, %s and %s"
+msgstr "%s, %s, %s, %s ಹಾ�� %s"
+
+#. TRANSLATORS: could not restart the computer
+#: ../src/gpk-consolekit.c:178
+msgid "Failed to restart"
+msgstr "ಮರಳಿ �ರ�ಭಿಸಲ� ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
+
+#. TRANSLATORS: more than one user is using this computer
+#: ../src/gpk-consolekit.c:180
+msgid ""
+"You are not allowed to restart the computer because multiple users are "
+"logged in"
+msgstr "ನ�ವ� �ಣ�ವನ�ನ� ಮರ� �ರ�ಭಿಸ�ವ�ತಿಲ�ಲ ����ದರ� �ನ�� ಬಳ��ದಾರರ� ಪ�ರವ�ಶಿಸಿ �ಳ�ಿದ�ದಾರ�"
+
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:270
+#| msgid "Got requires"
+msgid "EULA required"
+msgstr "EULA ��ತ�ಯವಿದ�"
+
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:292
+msgid "Signature required"
+msgstr "ಸಹಿಯ ��ತ�ಯವಿದ�"
+
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:319
+msgid "Install untrusted"
+msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪನ�ಯನ�ನ� ನ�ಬಲಾ�ಿಲ�ಲ"
+
+#. TRANSLATORS: we failed to install
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:353
+msgid "Failed to install software"
+msgstr "ತ�ತ�ರಾ�ಶವನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
+
+#. TRANSLATORS: we didn't select any applications that were returned
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:355
+msgid "No applications were chosen to be installed"
+msgstr "�ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ಯಾವ�ದ� �ನ�ವಯ�ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ��ವ�ದಿಲ�ಲ"
+
+#. TRANSLATORS: detailed text about the error
+#. TRANSLATORS: The detailed error if the user clicks "more info"
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:384 ../src/gpk-watch.c:376
+msgid "Error details"
+msgstr "ದ�ಷ ವಿವರ�ಳ�"
+
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:384
+msgid "Package Manager error details"
+msgstr "ಪ�ಯಾ���� ವ�ಯವಸ�ಥಾಪ�ದ ದ�ಷ ವಿವರ�ಳ�"
 
 #. TRANSLATORS: default fallback error -- this should never happen
-#: ../src/gpk-client.c:635
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:398
 msgid ""
 "Unknown error. Please refer to the detailed report and report in your "
 "distribution bugtracker."
 msgstr ""
-"����ಾತ ದ�ಷ. ದಯವಿ���� �ದರ ಬ���ಿನ ಹ����ಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ�ನ� ನ�ಡಿ ಹಾ�� "
-"ಬà²?à³?â??à²?ಿಲà³?ಲಾದಲà³?ಲಿ ವರದಿ ಸಲà³?ಲಿಸಿ."
+"����ಾತ ದ�ಷ. ದಯವಿ���� ಹ����ಿನ ಮಾಹಿತಿ�ಾ�ಿ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ�ನ� ನ�ಡಿ ಹಾ�� "
+"ವಿತರಣà³?ಯ ಬà²?à³?â??à²?à³?ರಾà²?ರಿನಲà³?ಲಿ ವರದಿ ಸಲà³?ಲಿಸಿ."
 
 #. TRANSLATORS: failed authentication
-#: ../src/gpk-client.c:649
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:412
 msgid "You don't have the necessary privileges to perform this action."
 msgstr "� �ಾರ�ಯವನ�ನ� ನಿರ�ವಹಿಸಲ� ��ತ�ಯವಿರ�ವ ಸವಲತ�ತನ�ನ� ನ�ವ� ಹ��ದಿಲ�ಲ."
 
 #. TRANSLATORS: could not start system service
-#: ../src/gpk-client.c:653
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:416
 msgid "The packagekitd service could not be started."
 msgstr "packagekitd ಸ�ವ�ಯನ�ನ� �ರ�ಭಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ."
 
 #. TRANSLATORS: the user tried to query for something invalid
-#: ../src/gpk-client.c:657
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:420
 msgid "The query is not valid."
-msgstr "�ದ�ಯತ�ಯ� �ಮಾನ�ಯಯವಾ�ಿದ�"
+msgstr "ಮನವಿಯ� �ಮಾನ�ಯವಾ�ಿದ�."
 
 #. TRANSLATORS: the user tried to install a file that was not compatable or broken
-#: ../src/gpk-client.c:661
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:424
 msgid "The file is not valid."
-msgstr "�ಡತವನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ�ಿಲ�ಲ"
+msgstr "�ಡತವ� ಮಾನ�ಯವಾದ�ದಾ�ಿಲ�ಲ."
+
+#. TRANSLATORS: title: installing packages
+#. TRANSLATORS: The transaction state
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:462 ../src/gpk-enum.c:831
+msgid "Installing packages"
+msgstr "ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: this should never happen, low level failure
-#: ../src/gpk-client.c:736 ../src/gpk-client.c:1452 ../src/gpk-client.c:1603
-#: ../src/gpk-client.c:2918 ../src/gpk-client.c:2999 ../src/gpk-client.c:3055
-#: ../src/gpk-client.c:3112 ../src/gpk-client.c:3166 ../src/gpk-client.c:3226
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:470 ../src/gpk-dbus-task.c:1230
 msgid "Failed to reset client to perform action"
-msgstr "�ಾರ�ಯದ ��ಲ���ನ�ನ� ಮರ� ಹ��ದಿಸ�ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
+msgstr "�ಾರ�ಯವನ�ನ� ನಿರ�ವಹಿಸ�ವ�ತ� ��ಲ���ನ�ನ� ಮರ� ಹ��ದಿಸ�ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
+
+#. TRANSLATORS: error: failed to install, detailed error follows
+#. TRANSLATORS: failed to install, shouldn't be shown
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:482 ../src/gpk-dbus-task.c:981
+msgid "Failed to install package"
+msgstr "ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
+
+#. TRANSLATORS: finding a list of packages that we would also need to download
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:536
+msgid "Finding other packages we require"
+msgstr "ನಮ�� ��ತ�ಯವಿರ�ವ ಬ�ರ� ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ಹ�ಡ��ಲಾ��ತ�ತಿದ�"
+
+#. TRANSLATORS: this is an internal error, and should not be seen
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:547 ../src/gpk-dbus-task.c:2059
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2168 ../src/gpk-dbus-task.c:2544
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2771
+#| msgid "Failed to restart"
+msgid "Failed to reset client"
+msgstr "��ಲ���ನ�ನ� ಮರಳಿ ಹ��ದಿಸ�ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
+
+#. TRANSLATORS: error: could not get the extra package list when installing a package
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:560
+msgid "Could not work out what packages would be also installed"
+msgstr "ಯಾವ ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಬ��� ��ದ� ನಿರ�ಧರಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ"
 
-#. TRANSLATORS: title: detailed internal error why the file install failed
 #. TRANSLATORS: title
-#: ../src/gpk-client.c:752 ../src/gpk-client.c:1986
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:716
+msgid "Failed to find software"
+msgstr "ತ�ತ�ರಾ�ಶವನ�ನ� ಹ�ಡ���ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
+
+#. TRANSLATORS: nothing found in the software sources that helps
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:718
+msgid "No new applications can be found to handle this type of file"
+msgstr "� ಬ��ಯ �ಡತವನ�ನ� ನಿಭಾಯಿಸಲ� ಬಳಸಬಹ�ದಾದ�ತಹ ಯಾವ�ದ� �ನ�ವಯ�ಳ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ"
+
+#. TRANSLATORS: failed to fild the package for thefile
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:753
+msgid "Failed to find package"
+msgstr "ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� ಹ�ಡ���ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
+
+#. TRANSLATORS: nothing found
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:755
+msgid "The file could not be found in any packages"
+msgstr "�ಡತವ� ಯಾವ�ದ� ಪ�ಯಾ�����ಳಲ�ಲಿ ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ"
+
+#. TRANSLATORS: we've already got a package that provides this file
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:786
+#, c-format
+#| msgid "The %s package already provides the file %s"
+msgid "The %s package already provides this file"
+msgstr "%s ಪ�ಯಾ���� ��ಾ�ಲ� � �ಡತವನ�ನ� �ದ�ಿಸ�ತ�ತಿದ�"
+
+#. TRANSLATORS: title
+#. TRANSLATORS: title: detailed internal error why the file install failed
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:789 ../src/gpk-dbus-task.c:1244
 msgid "Failed to install file"
 msgid_plural "Failed to install files"
 msgstr[0] "�ಡತವನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
 msgstr[1] "�ಡತ�ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
 
+#. TRANSLATORS: title: tell the user we have to install additional packages
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:822 ../src/gpk-helper-deps-install.c:87
+#, c-format
+msgid "%i additional package also has to be installed"
+msgid_plural "%i additional packages also have to be installed"
+msgstr[0] "%i ಹ�����ವರಿ ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವ ��ತ�ಯವಿದ�"
+msgstr[1] "%i ಹ�����ವರಿ ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವ ��ತ�ಯವಿದ�"
+
+#. TRANSLATORS: message: explain to the user what we are doing in more detail
+#. TRANSLATORS: message: describe in detail why it must happen
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:829 ../src/gpk-helper-deps-install.c:95
+#, c-format
+msgid "To install %s, an additional package also has to be downloaded."
+msgid_plural "To install %s, additional packages also have to be downloaded."
+msgstr[0] "%s à²?ನà³?ನà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸಲà³?, à²?à²?ದà³? ಹà³?à²?à³?à²?à³?ವರಿ ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?ನà³?ನà³? ಸಹ ಡà³?ನà³?â??ಲà³?ಡà³? ಮಾಡà³?ವ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?."
+msgstr[1] "%s à²?ನà³?ನà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸಲà³?, ಹà³?à²?à³?à²?à³?ವರಿ ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?à²?ಳನà³?ನà³? ಸಹ ಡà³?ನà³?â??ಲà³?ಡà³? ಮಾಡà³?ವ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?."
+
+#. TRANSLATORS: title: installing package
+#. TRANSLATORS: title: installing local files
+#. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
+#. TRANSLATORS: button: install codecs
+#. TRANSLATORS: button: install a font
+#. TRANSLATORS: button: install catalog
+#. TRANSLATORS: button: install packages in catalog
+#. gtk_dialog_add_button (GTK_DIALOG (dialog), "help", GTK_RESPONSE_HELP);
+#. TRANSLATORS: this is button text
+#. TRANSLATORS: if the update should be installed
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:839 ../src/gpk-dbus-task.c:1581
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2037 ../src/gpk-dbus-task.c:2150
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2435 ../src/gpk-dbus-task.c:2842
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2925 ../src/gpk-dbus-task.c:2985
+#: ../src/gpk-helper-deps-install.c:106 ../src/gpk-helper-deps-update.c:106
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1056
+msgid "Install"
+msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�"
+
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:864
+msgid "The following packages were installed:"
+msgstr "� ��ಳ�ಿನ ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ�ಿದ�:"
+
+#. FIXME: shows package_id in UI
+#. TRANSLATORS: couldn't resolve name to package
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:922
+#, c-format
+#| msgid "Could not find package"
+msgid "Could not find packages"
+msgstr "ಪ�ಯಾ�����ಳ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ"
+
+#. TRANSLATORS: message: could not find
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:931
+msgid "The packages could not be found in any software source"
+msgstr "ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?â??à²?ಳà³? ಯಾವà³?ದà³? ತà²?ತà³?ರಾà²?ಶ à²?à²?ರದಲà³?ಲಿ à²?à²?ಡà³?ಬà²?ದಿಲà³?ಲ"
+
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:965
+#| msgid "Failed to install package"
+msgid "Failed to install packages"
+msgstr "ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
+
+#. TRANSLATORS: message: package is already installed
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:967 ../src/gpk-enum.c:341
+msgid "The package is already installed"
+msgstr "ಪ�ಯಾ���� ��ಾ�ಲ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿತ���ಡಿದ�"
+
+#. TRANSLATORS: the search gave us the wrong result. internal error. barf.
+#. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:983 ../src/gpk-dbus-task.c:2072
+msgid "Incorrect response from search"
+msgstr "ಹ�ಡ��ಿದಾ� �ಸಮರ�ಪ�ವಾದ ಪ�ರತ�ಯತ�ತರವ� �ದ�ಿದ�"
+
+#. TRANSLATORS: button: show details about the error
+#. TRANSLATORS: This is a link in a libnotify bubble that shows the detailed error
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1140 ../src/gpk-watch.c:553
+msgid "Show details"
+msgstr "ವಿವರ�ಳನ�ನ� ತ�ರಿಸ�"
+
 #. TRANSLATORS: title: we have to copy the private files to a public location
-#: ../src/gpk-client.c:999
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1465
 msgid "Do you want to copy this file?"
 msgid_plural "Do you want to copy these files?"
 msgstr[0] "ನ�ವ� � �ಡತವನ�ನ� �ಾಪಿ ಮಾಡಲ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
-msgstr[1] "ನ�ವ� � �ಡತವನ�ನ� �ಾಪಿ ಮಾಡಲ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
+msgstr[1] "ನ�ವ� � �ಡತ�ಳನ�ನ� �ಾಪಿ ಮಾಡಲ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
 
 #. TRANSLATORS: message: explain to the user what we are doing
-#: ../src/gpk-client.c:1002
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1468
 msgid ""
 "This package file has to be copied from a private directory so it can be "
 "installed:"
@@ -1401,462 +1610,305 @@ msgid_plural ""
 "Several package files have to be copied from a private directory so they can "
 "be installed:"
 msgstr[0] ""
-"��ದ� ಪ�ಯಾ���� �ಡತವನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವ ಸಲ�ವಾ�ಿ �ಾಸ�ಿಯಲ�ಲದ ��ದ� ಸ�ಥಳ���� �ಾಪಿ "
-"ಮಾಡಬ��ಾ�ಿದ�:"
+"��ದ� ಪ�ಯಾ���� �ಡತವನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವ ಸಲ�ವಾ�ಿ ��ದ� �ಾಸ�ಿ ��ಶ���� �ಾಪಿ "
+"ಮಾಡಬ���:"
 msgstr[1] ""
-"��ದ� ಪ�ಯಾ���� �ಡತವನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವ ಸಲ�ವಾ�ಿ �ಾಸ�ಿಯಲ�ಲದ ��ದ� ಸ�ಥಳ���� �ಾಪಿ "
-"ಮಾಡಬ��ಾ�ಿದ�:"
+"��ದ� ಪ�ಯಾ���� �ಡತ�ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವ ಸಲ�ವಾ�ಿ ��ದ� �ಾಸ�ಿ ��ಶ���� �ಾಪಿ "
+"ಮಾಡಬ���:"
 
 #. TRANSLATORS: button: copy file from one directory to another
-#: ../src/gpk-client.c:1013
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1479
 msgid "Copy file"
 msgid_plural "Copy files"
 msgstr[0] "�ಡತವನ�ನ� �ಾಪಿ ಮಾಡ�"
-msgstr[1] "�ಡತವನ�ನ� �ಾಪಿ ಮಾಡ�"
+msgstr[1] "�ಡತ�ಳನ�ನ� �ಾಪಿ ಮಾಡ�"
 
 #. TRANSLATORS: title: we are about to copy files, which may take a few seconds
-#: ../src/gpk-client.c:1030
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1496
 msgid "Copying file"
 msgid_plural "Copying files"
-msgstr[0] "�ಡತವನ�ನ� �ಾಪಿ ಮಾಡ�"
-msgstr[1] "�ಡತವನ�ನ� �ಾಪಿ ಮಾಡ�"
+msgstr[0] "�ಡತವನ�ನ� �ಾಪಿ ಮಾಡಲಾ��ತ�ತಿದ�"
+msgstr[1] "�ಡತ�ಳನ�ನ� �ಾಪಿ ಮಾಡಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: title: tell the user we failed
-#: ../src/gpk-client.c:1069
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1535
 msgid "The file could not be copied"
 msgid_plural "The files could not be copied"
 msgstr[0] "�ಡತವನ�ನ� �ಾಪಿ ಮಾಡಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ"
-msgstr[1] "�ಡತವನ�ನ� �ಾಪಿ ಮಾಡಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ"
+msgstr[1] "�ಡತ�ಳನ�ನ� �ಾಪಿ ಮಾಡಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ"
 
 #. TRANSLATORS: title: confirm the user want's to install a local file
-#: ../src/gpk-client.c:1106
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1572
 msgid "Do you want to install this file?"
 msgid_plural "Do you want to install these files?"
 msgstr[0] "ನ�ವ� � �ಡತವನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
-msgstr[1] "ನ�ವ� � �ಡತವನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
+msgstr[1] "ನ�ವ� � �ಡತ�ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
 
 #. TRANSLATORS: title: the user cancelled the action
-#: ../src/gpk-client.c:1124
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1590
 msgid "The file was not installed"
 msgid_plural "The files were not installed"
 msgstr[0] "�ಡತವನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ�ಿಲ�ಲ"
-msgstr[1] "�ಡತವನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ�ಿಲ�ಲ"
+msgstr[1] "�ಡತ�ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ�ಿಲ�ಲ"
 
 #. TRANSLATORS: title: we couldn't find the file -- very hard to get this
-#: ../src/gpk-client.c:1170
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1636
 msgid "File was not found!"
 msgid_plural "Files were not found!"
 msgstr[0] "�ಡತವ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ!"
-msgstr[1] "�ಡತವ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ!"
+msgstr[1] "�ಡತ�ಳವ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ!"
 
 #. TRANSLATORS: message: explain what went wrong
-#: ../src/gpk-client.c:1174
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1640
 msgid "The following file was not found:"
 msgid_plural "The following files were not found:"
 msgstr[0] "� ��ಳ�ಿನ �ಡತವ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ:"
+msgstr[1] "� ��ಳ�ಿನ �ಡತ�ಳ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ:"
+
+#. TRANSLATORS: title: we couldn't find the file -- very hard to get this
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1754
+msgid "File was not recognised!"
+msgid_plural "Files were not recognised!"
+msgstr[0] "�ಡತವನ�ನ� ��ರ�ತಿಸಲಾ�ಿಲ�ಲ!"
+msgstr[1] "�ಡತ�ಳನ�ನ� ��ರ�ತಿಸಲಾ�ಿಲ�ಲ!"
+
+#. TRANSLATORS: message: the backend would not be able to handle the mime-type
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1758
+#, fuzzy
+msgid "The following file is not recognised by the packaging system:"
+msgid_plural "The following files are not recognised by the packaging system:"
+msgstr[0] "� ��ಳ�ಿನ �ಡತವ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ:"
 msgstr[1] "� ��ಳ�ಿನ �ಡತವ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ:"
 
 #. TRANSLATORS: title: installing a local file
-#: ../src/gpk-client.c:1279
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1959
 msgid "Install local file"
 msgid_plural "Install local files"
 msgstr[0] "ಸ�ಥಳ�ಯ �ಡತವನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�"
-msgstr[1] "ಸ�ಥಳ�ಯ �ಡತವನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�"
-
-#. TRANSLATORS: title: installing a local file that is not trusted
-#: ../src/gpk-client.c:1295
-#, fuzzy
-msgid "Install untrusted local file"
-msgid_plural "Install untrusted local files"
-msgstr[0] "ಸ�ಥಳ�ಯ �ಡತ�ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ�ಿದ�"
-msgstr[1] "ಸ�ಥಳ�ಯ �ಡತ�ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ�ಿದ�"
-
-#. TRANSLATORS: title: we have installed the local file OK
-#: ../src/gpk-client.c:1313
-#, fuzzy
-msgid "File was installed successfully"
-msgid_plural "Files were installed successfully"
-msgstr[0] "�ಡತವನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
-msgstr[1] "�ಡತ�ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
-
-#. TRANSLATORS: title: getting a list of other packages that depend on this one
-#: ../src/gpk-client.c:1365
-msgid "Finding packages we require"
-msgstr "ನಮ�� ��ತ�ಯವಿರ�ವ ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ಹ�ಡ��ಲಾ��ತ�ತಿದ�"
-
-#. TRANSLATORS: this is an internal error, and should not be seen
-#: ../src/gpk-client.c:1376 ../src/gpk-client.c:1536 ../src/gpk-client.c:1723
-#: ../src/gpk-client.c:1919 ../src/gpk-client.c:2366 ../src/gpk-client.c:2646
-#, fuzzy
-msgid "Failed to reset client used for searching"
-msgstr "�ಾರ�ಯದ ��ಲ���ನ�ನ� ಮರ� ಹ��ದಿಸ�ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
-
-#. TRANSLATORS: we could not work out what other packages have to be removed to remove this package
-#: ../src/gpk-client.c:1389
-msgid "Could not work out what packages would also be removed"
-msgstr "ಯಾವ ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ತ���ದ� ಹಾ�ಬ��� ��ದ� ��ದ� ನಿರ�ಧರಿಸಲಾ�ಿಲ�ಲ"
-
-#. TRANSLATORS: title: to remove this package we also have to remove others
-#: ../src/gpk-client.c:1407
-#, c-format
-msgid "%i additional package also has to be removed"
-msgid_plural "%i additional packages also have to be removed"
-msgstr[0] "%i ಹ�����ವರಿ ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� ಸಹ ತ���ದ� ಹಾ�ಬ���"
-msgstr[1] "%i ಹ�����ವರಿ ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ಸಹ ತ���ದ� ಹಾ�ಬ���"
-
-#. TRANSLATORS: message: describe in detail why it must happen
-#: ../src/gpk-client.c:1415
-#, c-format
-msgid "To remove %s other packages that depend on it must also be removed."
-msgid_plural ""
-"To remove %s other packages that depend on them must also be removed."
-msgstr[0] ""
-"%s �ನ�ನ� ತ���ದ� ಹಾ�ಲ� �ದರ ಮ�ಲ� �ವಲ�ಬಿತವಾ�ಿರ�ವ �ತರ� ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ಸಹ ತ���ದ� "
-"ಹಾ�ಬ���."
-msgstr[1] ""
-"%s �ನ�ನ� ತ���ದ� ಹಾ�ಲ� �ವ��ಳ ಮ�ಲ� �ವಲ�ಬಿತವಾ�ಿರ�ವ �ತರ� ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ಸಹ ತ���ದ� "
-"ಹಾ�ಬ���."
-
-#. TRANSLATORS: title removing packages
-#: ../src/gpk-client.c:1444
-msgid "Remove packages"
-msgstr "ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ತ���ದ� ಹಾ��"
-
-#. TRANSLATORS: error: failed to remove the package we tried to remove
-#: ../src/gpk-client.c:1465
-msgid "Failed to remove package"
-msgstr "ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� ತ���ದ� ಹಾ��ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
-
-#. TRANSLATORS: finding a list of packages that we would also need to download
-#: ../src/gpk-client.c:1525
-#, fuzzy
-msgid "Finding other packages we require"
-msgstr "ನಮ�� ��ತ�ಯವಿರ�ವ ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ಹ�ಡ��ಲಾ��ತ�ತಿದ�"
-
-#. TRANSLATORS: error: could not get the extra package list when installing a package
-#: ../src/gpk-client.c:1549
-msgid "Could not work out what packages would be also installed"
-msgstr "ಯಾವ ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಬ��� ��ದ� ನಿರ�ಧರಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ"
-
-#. TRANSLATORS: title: tell the user we have to install additional packages
-#: ../src/gpk-client.c:1562
-#, c-format
-msgid "%i additional package also has to be installed"
-msgid_plural "%i additional packages also have to be installed"
-msgstr[0] "%i ಹ�����ವರಿ ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವ ��ತ�ಯವಿದ�"
-msgstr[1] "%i ಹ�����ವರಿ ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವ ��ತ�ಯವಿದ�"
-
-#. TRANSLATORS: message: explain to the user what we are doing in more detail
-#: ../src/gpk-client.c:1569
-#, c-format
-msgid "To install %s, an additional package also has to be downloaded."
-msgid_plural "To install %s, additional packages also have to be downloaded."
-msgstr[0] ""
-"%s à²?ನà³?ನà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸಲà³?, à²?à²?ದà³? ಹà³?à²?à³?à²?à³?ವರಿ ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?ನà³?ನà³? ಸಹ ಡà³?ನà³?â??ಲà³?ಡà³? ಮಾಡà³?ವ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?."
-msgstr[1] "%s à²?ನà³?ನà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸಲà³?, ಹà³?à²?à³?à²?à³?ವರಿ ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?à²?ಳನà³?ನà³? ಸಹ ಡà³?ನà³?â??ಲà³?ಡà³? ಮಾಡà³?ವ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?."
-
-#. TRANSLATORS: title: installing packages
-#. TRANSLATORS: The transaction state
-#: ../src/gpk-client.c:1595 ../src/gpk-enum.c:809
-msgid "Installing packages"
-msgstr "ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
-
-#. TRANSLATORS: error: failed to install, detailed error follows
-#. TRANSLATORS: failed to install, shouldn't be shown
-#: ../src/gpk-client.c:1615 ../src/gpk-client.c:1814
-msgid "Failed to install package"
-msgstr "ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
+msgstr[1] "ಸ�ಥಳ�ಯ �ಡತ�ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�"
 
 #. TRANSLATORS: a program needs a package, for instance openoffice-clipart
-#: ../src/gpk-client.c:1685
-#, fuzzy
-msgid "An additional package is required"
-msgstr "��ದ� ಹ����ಿನ �ಡತದ ��ತ�ಯವಿದ�"
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2021
+msgid "An additional package is required:"
+msgid_plural "Additional packages are required:"
+msgstr[0] "��ದ� ಹ����ಿನ �ಡತದ ��ತ�ಯವಿದ�:"
+msgstr[1] "ಹ����ಿನ �ಡತ�ಳ ��ತ�ಯವಿದ�:"
 
 #. TRANSLATORS: ask the user if it's okay to search
-#: ../src/gpk-client.c:1688
-msgid "Do you want to search for this file now?"
-msgstr "ನ�ವ� � �ಡತ���ಾ�ಿ ಹ�ಡ��ಲ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2024
+#, fuzzy
+msgid "Do you want to search for and install this package now?"
+msgid_plural "Do you want to search for and install these packages now?"
+msgstr[0] "ನ�ವ� �� ��ದ� ಸ���ತ ���ಷರಶ�ಲಿ�ಾ�ಿ ಹ�ಡ��ಲ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
+msgstr[1] "ನ�ವ� �� ��ದ� ಸ���ತ ���ಷರಶ�ಲಿ�ಾ�ಿ ಹ�ಡ��ಲ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-client.c:1694
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2030
+#, c-format
 msgid "%s wants to install a package"
 msgid_plural "%s wants to install packages"
-msgstr[0] "ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವ ��ತ�ಯವಿದ�"
-msgstr[1] "ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವ ��ತ�ಯವಿದ�"
+msgstr[0] "%s �ಾ�ಿ ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವ ��ತ�ಯವಿದ�"
+msgstr[1] "%s �ಾ�ಿ ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವ ��ತ�ಯವಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
-#: ../src/gpk-client.c:1697
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2033
 msgid "A program wants to install a package"
 msgid_plural "A program wants to install packages"
-msgstr[0] "ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವ ��ತ�ಯವಿದ�"
-msgstr[1] "ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವ ��ತ�ಯವಿದ�"
+msgstr[0] "à²?à²?ದà³? ಪà³?ರà³?à²?à³?ರಾಮà³?â??à²?ಾà²?ಿ ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?ನà³?ನà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸà³?ವ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
+msgstr[1] "à²?à²?ದà³? ಪà³?ರà³?à²?à³?ರಾಮà³?â??à²?ಾà²?ಿ ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?à²?ಳನà³?ನà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸà³?ವ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: title, searching
-#: ../src/gpk-client.c:1713
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2049
 msgid "Searching for packages"
 msgstr "ಪ�ಯಾ�����ಳಿ�ಾ�ಿ ಹ�ಡ��ಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
-#. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
-#. TRANSLATORS: the search gave us the wrong result. internal error. barf.
-#: ../src/gpk-client.c:1736 ../src/gpk-client.c:1816
-msgid "Incorrect response from search"
-msgstr "ಹ�ಡ��ಿದಾ� �ಸಮರ�ಪ�ವಾದ ಪ�ರತ�ಯತ�ತರವ� �ದ�ಿದ�"
-
-#. TRANSLATORS: couldn't resolve name to package
-#: ../src/gpk-client.c:1750
-#, c-format
-msgid "Could not find %s"
-msgstr "%s �ನ�ನ� ಹ�ಡ��ಲಾ�ಿಲ�ಲ"
-
-#. TRANSLATORS: message: could not find
-#: ../src/gpk-client.c:1759
-msgid "The packages could not be found in any software source"
-msgstr "ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?â??à²?ಳà³? ಯಾವà³?ದà³? ತà²?ತà³?ರಾà²?ಶ à²?à²?ರದಲà³?ಲಿ à²?à²?ಡà³?ಬà²?ದಿಲà³?ಲ"
-
-#. TRANSLATORS: title: package is already installed
-#: ../src/gpk-client.c:1794
-#, c-format
-msgid "Failed to install %s"
-msgstr "%s �ನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
-
-#. TRANSLATORS: message: package is already installed
-#: ../src/gpk-client.c:1798 ../src/gpk-enum.c:338
-msgid "The package is already installed"
-msgstr "ಪ�ಯಾ���� ��ಾ�ಲ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿತ���ಡಿದ�"
-
 #. TRANSLATORS: a program wants to install a file, e.g. /lib/moo.so
-#: ../src/gpk-client.c:1883
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2135
+#| msgid "The following file is required:"
 msgid "The following file is required:"
-msgstr "� ��ಳ�ಿನ �ಡತದ ��ತ�ಯವಿದ�:"
+msgid_plural "The following files are required:"
+msgstr[0] "� ��ಳ�ಿನ �ಡತದ ��ತ�ಯವಿದ�:"
+msgstr[1] "� ��ಳ�ಿನ �ಡತ�ಳ ��ತ�ಯವಿದ�:"
 
 #. TRANSLATORS: confirm with the user
-#. TRANSLATORS: ask for confirmation
-#: ../src/gpk-client.c:1886 ../src/gpk-client.c:2105
-msgid "Do you want to search for this now?"
-msgid_plural "Do you want to search for these now?"
-msgstr[0] "ನ�ವ� ��ಲ� �ದ���ಾ�ಿ ಹ�ಡ��ಲ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
-msgstr[1] "ನ�ವ� ��ಲ� �ವ��ಳಿ�ಾ�ಿ ಹ�ಡ��ಲ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2138
+#| msgid "Do you want to search for this file now?"
+msgid "Do you want to search for this file now?"
+msgid_plural "Do you want to search for these files now?"
+msgstr[0] "ನ�ವ� � �ಡತ���ಾ�ಿ ��ಲ� ಹ�ಡ��ಲ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
+msgstr[1] "ನ�ವ� � �ಡತ�ಳಿ�ಾ�ಿ ��ಲ� ಹ�ಡ��ಲ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-client.c:1894
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2143
+#, c-format
 msgid "%s wants to install a file"
 msgid_plural "%s wants to install files"
-msgstr[0] "�ಡತವನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಬಯಸಲಾ�ಿದ�"
-msgstr[1] "�ಡತವನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಬಯಸಲಾ�ಿದ�"
+msgstr[0] "%s ವ� �ಡತವನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಬಯಸ�ತ�ತದ�"
+msgstr[1] "%s ವ� �ಡತ�ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಬಯಸ�ತ�ತದ�"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
-#: ../src/gpk-client.c:1897
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2146
 msgid "A program wants to install a file"
 msgid_plural "A program wants to install files"
-msgstr[0] "�ಡತವನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಬಯಸಲಾ�ಿದ�"
-msgstr[1] "�ಡತವನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಬಯಸಲಾ�ಿದ�"
+msgstr[0] "à²?ಡತವನà³?ನà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸà³?ವà²?ತà³? à²?à²?ದà³? ಪà³?ರà³?à²?à³?ರಾಮà³?â?? ಬಯಸಿದà³?"
+msgstr[1] "à²?ಡತà²?ಳನà³?ನà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸà³?ವà²?ತà³? à²?à²?ದà³? ಪà³?ರà³?à²?à³?ರಾಮà³?â?? ಬಯಸಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: searching for the package that provides the file
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-client.c:1912 ../src/gpk-enum.c:1117
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2161 ../src/gpk-enum.c:1139
 msgid "Searching for file"
 msgstr "�ಡತ���ಾ�ಿ ಹ�ಡ��ಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
-#: ../src/gpk-client.c:1932
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2181
 msgid "Failed to search for file"
 msgstr "�ಡತ���ಾ�ಿ ಹ�ಡ���ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
 
-#. TRANSLATORS: failed to fild the package for thefile
-#: ../src/gpk-client.c:1950
-msgid "Failed to find package"
-msgstr "ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� ಹ�ಡ���ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
-
-#. TRANSLATORS: nothing found
-#: ../src/gpk-client.c:1952
-msgid "The file could not be found in any packages"
-msgstr "�ಡತವ� ಯಾವ�ದ� ಪ�ಯಾ�����ಳಲ�ಲಿ ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ"
-
-#. TRANSLATORS: we've already got a package that provides this file
-#: ../src/gpk-client.c:1983
-#, c-format
-msgid "The %s package already provides the file %s"
-msgstr "%s ಪ�ಯಾ���� ��ಾ�ಲ� �ಡತ %s �ನ�ನ� �ದ�ಿಸ�ತ�ತದ�"
-
 #. TRANSLATORS: title, searching for codecs
-#: ../src/gpk-client.c:2031
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2217
 #, c-format
 msgid "Searching for plugin: %s"
 msgstr "à²? ಪà³?ಲà²?à³?â??à²?ನà³?â??à²?ಾà²?ಿ ಹà³?ಡà³?à²?ಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³?: %s"
 
 #. TRANSLATORS: title: we need a codec
-#: ../src/gpk-client.c:2084
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2272
 msgid "An additional plugin is required to play this content"
 msgid_plural "Additional plugins are required to play this content"
 msgstr[0] "à²?ದನà³?ನà³? ಪà³?ಲà³? ಮಾಡಲà³? ಹà³?à²?à³?à²?à³?ವರಿ ಪà³?ಲà²?à³?â??à²?ನà³?â??ನ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
 msgstr[1] "à²?ದನà³?ನà³? ಪà³?ಲà³? ಮಾಡಲà³? ಹà³?à²?à³?à²?à³?ವರಿ ಪà³?ಲà²?à³?â??à²?ನà³?â??à²?ಳ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: we are listing the plugins in a box
-#: ../src/gpk-client.c:2086
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2274
 msgid "The following plugin is required:"
 msgid_plural "The following plugins are required:"
 msgstr[0] "à²? à²?à³?ಳà²?ಿನ ಪà³?ಲà²?à³?â??à²?ನà³?â??ನ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?:"
 msgstr[1] "à²? à²?à³?ಳà²?ಿನ ಪà³?ಲà²?à³?â??à²?ನà³?â??à²?ಳ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?:"
 
+#. TRANSLATORS: ask for confirmation
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2293
+msgid "Do you want to search for this now?"
+msgid_plural "Do you want to search for these now?"
+msgstr[0] "ನ�ವ� ��ಲ� �ದ���ಾ�ಿ ಹ�ಡ��ಲ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
+msgstr[1] "ನ�ವ� ��ಲ� �ವ��ಳಿ�ಾ�ಿ ಹ�ಡ��ಲ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
+
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-client.c:2117
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2305
+#, c-format
 msgid "%s requires an additional plugin"
 msgid_plural "%s requires additional plugins"
-msgstr[0] "ಹà³?à²?à³?à²?ಿನ ಪà³?ಲà²?à³?â??à²?ನà³?â??à²?ಳ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
-msgstr[1] "ಹà³?à²?à³?à²?ಿನ ಪà³?ಲà²?à³?â??à²?ನà³?â??à²?ಳ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
+msgstr[0] "%s à²?ಾà²?ಿ à²?à²?ದà³? ಹà³?à²?à³?à²?ಿನ ಪà³?ಲà²?à³?â??à²?ನà³?â??ನ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
+msgstr[1] "%s à²?ಾà²?ಿ ಹà³?à²?à³?à²?ಿನ ಪà³?ಲà²?à³?â??à²?ನà³?â??à²?ಳ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
-#: ../src/gpk-client.c:2120
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2308
 msgid "A program requires an additional plugin"
 msgid_plural "A program requires additional plugins"
-msgstr[0] "ಹà³?à²?à³?à²?ಿನ ಪà³?ಲà²?à³?â??à²?ನà³?â??à²?ಳ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
-msgstr[1] "ಹà³?à²?à³?à²?ಿನ ಪà³?ಲà²?à³?â??à²?ನà³?â??à²?ಳ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
+msgstr[0] "à²?à²?ದà³? ಪà³?ರà³?à²?à³?ರಾಮà³?â??à²?ಾà²?ಿ ಹà³?à²?à³?à²?ಿನ ಪà³?ಲà²?à³?â??à²?ನà³?â??ನ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
+msgstr[1] "à²?à²?ದà³? ಪà³?ರà³?à²?à³?ರಾಮà³?â??à²?ಾà²?ಿ ಹà³?à²?à³?à²?ಿನ ಪà³?ಲà²?à³?â??à²?ನà³?â??à²?ಳ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
-#: ../src/gpk-client.c:2124 ../src/gpk-client.c:2342 ../src/gpk-client.c:2617
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2312 ../src/gpk-dbus-task.c:2520
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2742
 msgid "Search"
 msgstr "ಹ�ಡ���"
 
 #. TRANSLATORS: search for codec
-#: ../src/gpk-client.c:2182
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2370
 msgid "Searching for plugins"
 msgstr "ಪà³?ಲà²?à³?â??à²?ನà³?â??à²?ಳಿà²?ಾà²?ಿ ಹà³?ಡà³?à²?ಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: failed to search for codec
-#: ../src/gpk-client.c:2210
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2398
 msgid "Failed to search for plugin"
 msgstr "ಪà³?ಲà²?à³?â??à²?ನà³?â??à²?ಾà²?ಿ ಹà³?ಡà³?à²?à³?ವಲà³?ಲಿ ವಿಫಲà²?à³?à²?ಡಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: no software sources have the wanted codec
-#: ../src/gpk-client.c:2212
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2400
 msgid "Could not find plugin in any configured software source"
 msgstr "ಸà²?ರà²?ಿತà²?à³?à²?ಡಿರà³?ವ ಯಾವà³?ದà³? ತà²?ತà³?ರಾà²?ಶ à²?à²?ರà²?à³?à²?ಾà²?ಿನ ಪà³?ಲà²?à³?â??à²?ನà³? à²?à²?ಡà³? ಬà²?ದಿಲà³?ಲ"
 
-#: ../src/gpk-client.c:2244
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2426
 msgid "Install the following plugin"
 msgid_plural "Install the following plugins"
 msgstr[0] "à²? à²?à³?ಳà²?ಿನ ಪà³?ಲà²?à³?â??à²?ನà³?â?? à²?ನà³?ನà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸà³?"
 msgstr[1] "à²? à²?à³?ಳà²?ಿನ ಪà³?ಲà²?à³?â??à²?ನà³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸà³?"
 
 #. TRANSLATORS: title: show a list of fonts
-#: ../src/gpk-client.c:2245 ../src/gpk-client.c:2708
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2427 ../src/gpk-dbus-task.c:2835
 msgid "Do you want to install this package now?"
 msgid_plural "Do you want to install these packages now?"
 msgstr[0] "ನ�ವ� � ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� ��ಲ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
 msgstr[1] "ನ�ವ� � ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ��ಲ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
 
 #. TRANSLATORS: message: mime type opener required
-#: ../src/gpk-client.c:2324
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2502
 msgid "An additional program is required to open this type of file:"
 msgstr "� ಬ��ಯ �ಡತ�ಳನ�ನ� ತ�ರ�ಯಲ� ��ದ� ಹ����ಿನ ಪ�ರ���ರಾ�ನ ��ತ�ಯವಿದ�:"
 
 #. TRANSLATORS: message: confirm with the user
-#: ../src/gpk-client.c:2327
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2505
 msgid "Do you want to search for a program to open this file type now?"
 msgstr "� ಬ��ಯ �ಡತ�ಳನ�ನ� ತ�ರ�ಯ�ವ�ತಹ ಪ�ರ���ರಾ��ಾ�ಿ ��ಲ� ಹ�ಡ��ಲ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-client.c:2335
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2513
+#, c-format
 msgid "%s requires a new mime type"
 msgid_plural "%s requires new mime types"
-msgstr[0] "à²?à²?ದà³? ಹà³?ಸ ಬà²?à³?ಯ ಮà³?ಮà³?â??ನ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
-msgstr[1] "à²?à²?ದà³? ಹà³?ಸ ಬà²?à³?ಯ ಮà³?ಮà³?â??ನ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
+msgstr[0] "%s à²?ಾà²?ಿ à²?à²?ದà³? ಹà³?ಸ ಬà²?à³?ಯ ಮà³?ಮà³?â??ನ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
+msgstr[1] "%s à²?ಾà²?ಿ à²?à²?ದà³? ಹà³?ಸ ಬà²?à³?ಯ ಮà³?ಮà³?â??à²?ಳ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
-#: ../src/gpk-client.c:2338
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2516
 msgid "A program requires a new mime type"
 msgid_plural "A program requires new mime types"
-msgstr[0] "à²?à²?ದà³? ಹà³?ಸ ಬà²?à³?ಯ ಮà³?ಮà³?â??ನ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
-msgstr[1] "à²?à²?ದà³? ಹà³?ಸ ಬà²?à³?ಯ ಮà³?ಮà³?â??ನ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
+msgstr[0] "à²?à²?ದà³? ಪà³?ರà³?à²?à³?ರಾಮà³?â??à²?ಾà²?ಿ à²?à²?ದà³? ಹà³?ಸ ಬà²?à³?ಯ ಮà³?ಮà³?â??ನ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
+msgstr[1] "à²?à²?ದà³? ಪà³?ರà³?à²?à³?ರಾಮà³?â??à²?ಾà²?ಿ à²?à²?ದà³? ಹà³?ಸ ಬà²?à³?ಯ ಮà³?ಮà³?â??à²?ಳ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: title: searching for mime type handlers
-#: ../src/gpk-client.c:2354
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2532
 msgid "Searching for file handlers"
 msgstr "�ಡತವನ�ನ� ನಿಭಾಯಿಸ�ವ�ದನ�ನ� ಹ�ಡ��ಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
-#: ../src/gpk-client.c:2380 ../src/gpk-client.c:2660
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2558 ../src/gpk-dbus-task.c:2787
 msgid "Failed to search for provides"
 msgstr "�ದ�ಿಸ�ವ�ವ�ದನ�ನ� ಹ�ಡ���ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
 
-#. TRANSLATORS: title
-#: ../src/gpk-client.c:2398
-msgid "Failed to find software"
-msgstr "ತ�ತ�ರಾ�ಶವನ�ನ� ಹ�ಡ���ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
-
-#. TRANSLATORS: nothing found in the software sources that helps
-#: ../src/gpk-client.c:2400
-msgid "No new applications can be found to handle this type of file"
-msgstr "� ಬ��ಯ �ಡತವನ�ನ� ನಿಭಾಯಿಸಲ� ಬಳಸಬಹ�ದಾದ�ತಹ ಯಾವ�ದ� �ನ�ವಯ�ಳ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ"
-
-#. TRANSLATORS: this is the list of packages that can open this file
-#: ../src/gpk-client.c:2418
-msgid "Applications that can open this type of file"
-msgstr "� ಬ��ಯ �ಡತ�ಳನ�ನ� ತ�ರ�ಯಬಲ�ಲ�ತಹ �ನ�ವಯ�ಳ�"
-
-#. TRANSLATORS: we failed to install
-#: ../src/gpk-client.c:2425
-msgid "Failed to install software"
-msgstr "ತ�ತ�ರಾ�ಶವನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
-
-#. TRANSLATORS: we didn't select any applications that were returned
-#: ../src/gpk-client.c:2427
-msgid "No applications were chosen to be installed"
-msgstr "�ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ಯಾವ�ದ� �ನ�ವಯ�ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ��ವ�ದಿಲ�ಲ"
-
 #. TRANSLATORS: we could not parse the ISO639 code from the fontconfig tag name
-#: ../src/gpk-client.c:2508
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2633
 msgid "Language tag not parsed"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: we could not find en_US string for ISO639 code
-#: ../src/gpk-client.c:2516
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2641
 msgid "Language code not matched"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: we need to download a new font package to display a document
-#: ../src/gpk-client.c:2596
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2721
 msgid "An additional font is required to view this document correctly."
 msgid_plural "Additional fonts are required to view this document correctly."
 msgstr[0] "� �ಡತವನ�ನ� ಸರಿಯಾ�ಿ ನ�ಡಲ� ��ದ� ಹ����ಿನ ���ಷರಶ�ಲಿಯ ��ತ�ಯವಿದ�"
-msgstr[1] "� �ಡತವನ�ನ� ಸರಿಯಾ�ಿ ನ�ಡಲ� ��ದ� ಹ����ಿನ ���ಷರಶ�ಲಿಯ ��ತ�ಯವಿದ�"
+msgstr[1] "� �ಡತವನ�ನ� ಸರಿಯಾ�ಿ ನ�ಡಲ� ��ದ� ಹ����ಿನ ���ಷರಶ�ಲಿ�ಳ ��ತ�ಯವಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: we need to download a new font package to display a document
-#: ../src/gpk-client.c:2600
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2725
 msgid "Do you want to search for a suitable package now?"
 msgid_plural "Do you want to search for suitable packages now?"
 msgstr[0] "ನ�ವ� �� ��ದ� ಸ���ತ ���ಷರಶ�ಲಿ�ಾ�ಿ ಹ�ಡ��ಲ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
-msgstr[1] "ನ�ವ� �� ��ದ� ಸ���ತ ���ಷರಶ�ಲಿ�ಾ�ಿ ಹ�ಡ��ಲ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
+msgstr[1] "ನ�ವ� �� ��ದ� ಸ���ತ ���ಷರಶ�ಲಿ�ಳಿ�ಾ�ಿ ಹ�ಡ��ಲ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-client.c:2610
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2735
+#, c-format
 msgid "%s wants to install a font"
 msgid_plural "%s wants to install fonts"
-msgstr[0] "��ದ� ���ಷರಶ�ಲಿಯನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಬಯಸ�ತ�ತದ�"
-msgstr[1] "��ದ� ���ಷರಶ�ಲಿಯನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಬಯಸ�ತ�ತದ�"
+msgstr[0] "%s ಯ� ���ಷರಶ�ಲಿಯನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಬಯಸ�ತ�ತದ�"
+msgstr[1] "%s ಯ� ���ಷರಶ�ಲಿ�ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಬಯಸ�ತ�ತದ�"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
-#: ../src/gpk-client.c:2613
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2738
 #, fuzzy
 msgid "A program wants to install a font"
 msgid_plural "A program wants to install fonts"
@@ -1864,607 +1916,316 @@ msgstr[0] "��ದ� ���ಷರಶ�ಲಿಯನ�ನ� �ನ�ಸ
 msgstr[1] "��ದ� ���ಷರಶ�ಲಿಯನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಬಯಸ�ತ�ತದ�"
 
 #. TRANSLATORS: title to show when searching for font files
-#: ../src/gpk-client.c:2628
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2753
 msgid "Searching for font"
 msgid_plural "Searching for fonts"
 msgstr[0] "���ಷರಶ�ಲಿ�ಾ�ಿ ಹ�ಡ��ಲಾ��ತ�ತಿದ�"
-msgstr[1] "���ಷರಶ�ಲಿ�ಾ�ಿ ಹ�ಡ��ಲಾ��ತ�ತಿದ�"
+msgstr[1] "���ಷರಶ�ಲಿ�ಳಿ�ಾ�ಿ ಹ�ಡ��ಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: title: cannot find in sources
-#: ../src/gpk-client.c:2678
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2805
 msgid "Failed to find font"
 msgid_plural "Failed to find fonts"
 msgstr[0] "���ಷರಶ�ಲಿಯನ�ನ� ಹ�ಡ��ಲ� ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
-msgstr[1] "���ಷರಶ�ಲಿಯನ�ನ� ಹ�ಡ��ಲ� ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
+msgstr[1] "���ಷರಶ�ಲಿ�ಳಯನ�ನ� ಹ�ಡ��ಲ� ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: message: tell the user we suck
-#: ../src/gpk-client.c:2686
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2813
 msgid "No new fonts can be found for this document"
 msgstr "� ದಸ�ತಾವ��ಿ�ಾ�ಿ ಯಾವ�ದ� ಹ�ಸ ���ಷರಶ�ಲಿ�ಳ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ"
 
 #. TRANSLATORS: finding the package names for a catalog
-#: ../src/gpk-client.c:2753
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2880
 #, c-format
 msgid "Finding package name: %s"
 msgstr "ಪ�ಯಾ���� ಹ�ಸರನ�ನ� ಹ�ಡ��ಲಾ��ತ�ತಿದ�: %s"
 
 #. TRANSLATORS: finding a package for a file for a catalog
-#: ../src/gpk-client.c:2756
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2883
 #, c-format
 msgid "Finding file name: %s"
 msgstr "�ಡತದ ಹ�ಸರನ�ನ� ಹ�ಡ��ಲಾ��ತ�ತಿದ�: %s"
 
 #. TRANSLATORS: finding a package which can provide a virtual provide
-#: ../src/gpk-client.c:2759
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2886
 #, c-format
 msgid "Finding a package to provide: %s"
 msgstr "�ದ�ಿಸಲ� ��ದ� ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� ಹ�ಡ��ಲಾ��ತ�ತಿದ�: %s"
 
 #. TRANSLATORS: title to install package catalogs
-#: ../src/gpk-client.c:2794
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2916
 msgid "Do you want to install this catalog?"
 msgid_plural "Do you want to install these catalogs?"
 msgstr[0] "ನ�ವ� � ಸ��ಿಯನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
-msgstr[1] "ನ�ವ� � ಸ��ಿಯನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
+msgstr[1] "ನ�ವ� � ಸ��ಿ�ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
 
 #. TRANSLATORS: title: install package catalogs, that is, instructions for installing
-#: ../src/gpk-client.c:2816
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2941
 msgid "Install catalogs"
 msgstr "ಸ��ಿಯನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�"
 
-#: ../src/gpk-client.c:2836
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2961
 msgid "No packages need to be installed"
 msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಯಾವ�ದ� ಪ�ಯಾ�����ಳಿಲ�ಲ"
 
-#. TRANSLATORS: display a list of packages to install
-#: ../src/gpk-client.c:2853
-msgid "The following packages are marked to be installed from the catalog:"
-msgstr "� ��ಳ�ಿನ ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ಸ��ಿಯಿ�ದ �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ��ರ�ತ� ಹಾ�ಲಾ�ಿದ�:"
-
 #. TRANSLATORS: title: allow user to confirm
-#: ../src/gpk-client.c:2871
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2979
 msgid "Install packages in catalog?"
 msgstr "ಸ��ಿಯಲ�ಲಿನ ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಬ���?"
 
-#. TRANSLATORS: title: update all pending updates
-#: ../src/gpk-client.c:2929
-msgid "System update"
-msgstr "à²?ಣà²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?"
-
-#. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
-#: ../src/gpk-client.c:2936
-msgid "Failed to update system"
-msgstr "à²?ಣà²?ವನà³?ನà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಮಾಡà³?ವಲà³?ಲಿ ವಿಫಲà²?à³?à²?ಡಿದà³?"
-
-#. do the bubble
-#. TRANSLATORS: title: notification when we scheduled an automatic update
-#: ../src/gpk-client.c:2951
-msgid "Updates are being installed"
-msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?à²?ಳನà³?ನà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³?"
-
-#. TRANSLATORS: tell the user why the hard disk is grinding...
-#: ../src/gpk-client.c:2953
-msgid "Updates are being automatically installed on your computer"
-msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?à²?ಳನà³?ನà³? ನಿಮà³?ಮ à²?ಣà²?ದಲà³?ಲಿ ಸà³?ವಯà²?à²?ಾಲಿತವಾà²?ಿ à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³?"
-
-#: ../src/gpk-client.c:2959
-msgid "Cancel update"
-msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? à²?ನà³?ನà³? ರದà³?ದà³? ಮಾಡà³?"
-
-#. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
-#: ../src/gpk-client.c:3017
-msgid "Failed to update package lists"
-msgstr "ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³? ಪà²?à³?à²?ಿà²?ಳನà³?ನà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಮಾಡà³?ವಲà³?ಲಿ ವಿಫಲà²?à³?à²?ಡಿದà³?"
-
-#. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
-#: ../src/gpk-client.c:3068
-msgid "Failed to get updates"
-msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ಪಡà³?ದà³?à²?à³?ಳà³?ಳà³?ವಲà³?ಲಿ ವಿಫಲà²?à³?à²?ಡಿದà³?"
-
-#. TRANSLATORS: title: getting the list of updates
-#: ../src/gpk-client.c:3078
-#, fuzzy
-msgid "Getting list of updates"
-msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ಪಡà³?ದà³?à²?à³?ಳà³?ಳಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³?"
-
-#. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
-#: ../src/gpk-client.c:3131
-msgid "Getting update lists failed"
-msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â?? ಪà²?à³?à²?ಿà²?ಳನà³?ನà³? ಪಡà³?ದà³?à²?à³?ಳà³?ಳà³?ವಲà³?ಲಿ ವಿಫಲà²?à³?à²?ಡಿದà³?"
-
-#. TRANSLATORS: get if we can go from one distro release to another
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-client.c:3139 ../src/gpk-enum.c:1201
-msgid "Getting distribution upgrade information"
-msgstr "ವಿತರಣಾ ನವ��ರಣ ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ಪಡ�ಯಲಾ��ತ�ತಿದ�"
-
-#. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
-#: ../src/gpk-client.c:3181
-msgid "Getting file list failed"
-msgstr "�ಡತದ ಪ���ಿಯನ�ನ� ಪಡ�ದ���ಳ�ಳ�ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
-
-#. TRANSLATORS: title: getting the files that are contained in a package
-#: ../src/gpk-client.c:3189
-msgid "Getting file lists"
-msgstr "�ಡತದ ಪ���ಿ�ಳನ�ನ� ಪಡ�ದ���ಳ�ಳಲಾ��ತ�ತಿದ�"
-
-#. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
-#: ../src/gpk-client.c:3239
-msgid "Failed to update packages"
-msgstr "ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?à²?ಳನà³?ನà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಮಾಡà³?ವಲà³?ಲಿ ವಿಫಲà²?à³?à²?ಡಿದà³?"
-
-#. TRANSLATORS: title: update specific packages
-#: ../src/gpk-client.c:3247
-msgid "Update packages"
-msgstr "ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?à²?ಳನà³?ನà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಮಾಡà³?"
-
-#: ../src/gpk-client.c:3278
-#, fuzzy
-msgid "Signature required"
-msgstr "ತ�ತ�ರಾ�ಶ ಸಹಿಯ ��ತ�ಯವಿದ�"
-
-#. TRANSLATORS: title: failed to install package GPG signature
-#: ../src/gpk-client.c:3298 ../src/gpk-client.c:3312
-msgid "Failed to install signature"
-msgstr "ಸಹಿಯನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
-
-#. TRANSLATORS: internal error
-#: ../src/gpk-client.c:3300 ../src/gpk-client.c:3346
-msgid "The client could not be reset"
-msgstr "��ಲ���ನ�ನ� ಮರಳಿ ಹ��ದಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಿಲ�ಲ"
-
-#. TRANSLATORS: method: for some reason we refused this, error follows
-#: ../src/gpk-client.c:3314 ../src/gpk-client.c:3358
-msgid "The method failed"
-msgstr "ವಿಧಾನವ� ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
-
-#. TRANSLATORS: title: failed to accept licence
-#: ../src/gpk-client.c:3344 ../src/gpk-client.c:3356
-#, fuzzy
-msgid "Failed to accept license agreement"
-msgstr "ಪರಿಹಾರ� ��ಲ���� �ನ�ನ� ಮರ� ಹ��ದಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ"
-
-#. TRANSLATORS: title: failed to do initial error
-#: ../src/gpk-client.c:3387
-msgid "Failed to install"
-msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
-
-#. TRANSLATORS: we could not requeue the transaction
-#: ../src/gpk-client.c:3389
-#, fuzzy
-msgid "The install task could not be repeated"
-msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪನಾ �ಾರ�ಯವನ�ನ� ಸರತಿಯಲ�ಲಿ �ರಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಿಲ�ಲ"
-
-#. TRANSLATORS: column for the application icon
-#: ../src/gpk-client-chooser.c:131 ../src/gpk-client-run.c:170
-msgid "Icon"
-msgstr "�ಿಹ�ನ�"
-
-#. TRANSLATORS: column for the application name
-#. TRANSLATORS: column for the package name
-#. Application column (icon, name, description)
-#: ../src/gpk-client-chooser.c:138 ../src/gpk-client-run.c:177
-#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:510
-msgid "Package"
-msgstr "ಪ�ಯಾ����"
-
-#. TRANSLATORS: button label, install the selected package
-#: ../src/gpk-client-chooser.c:157 ../python/packagekit/gtkwidgets.py:646
-msgid "_Install"
-msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�(_I)"
-
-#: ../src/gpk-client-dialog.c:441
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Remaining time : %s"
-msgstr "�ಡತದ ಹ�ಸರನ�ನ� ಹ�ಡ��ಲಾ��ತ�ತಿದ�: %s"
-
-#. TRANSLATORS: button: execute the application
-#: ../src/gpk-client-run.c:152
-msgid "_Run"
-msgstr "�ಲಾಯಿಸ�(_R)"
-
-#. TRANSLATORS: window title: do we want to execute a program we just installed?
-#: ../src/gpk-client-run.c:385
-msgid "Run new application?"
-msgstr "ಹ�ಸ �ನ�ವಯವನ�ನ� �ಲಾಯಿಸಬ���?"
-
-#. TRANSLATORS: is not GPG signed
-#: ../src/gpk-client-untrusted.c:90
-#, fuzzy
-msgid "The package is not signed by a trusted provider."
-msgstr "ಪ�ಯಾ���� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿತ���ಡಿಲ�ಲ"
-
-#. TRANSLATORS: user has to trust provider -- I know, this sucks
-#: ../src/gpk-client-untrusted.c:92
-msgid "Do not install this package unless you are sure it is safe to do so."
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: warn the user that all bets are off
-#: ../src/gpk-client-untrusted.c:94
-msgid "Malicious software can damage your computer or cause other harm."
-msgstr ""
-"�ಪಾಯ�ಾರಿ ತ�ತ�ರಾ�ಶ�ಳ� ನಿಮ�ಮ �ಣ�ವನ�ನ� ಹಾಳ���ಡವಬಹ�ದ� �ಥವ ಬ�ರಾವ�ದ� ತ��ದರ� ನ�ಡಬಹ�ದ�."
-
-#. TRANSLATORS: ask if they are absolutely sure they want to do this
-#: ../src/gpk-client-untrusted.c:96
-msgid "Are you <b>sure</b> you want to install this package?"
-msgstr "� ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� ��ಡಿತವಾ�ಿಯ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಬ����ದ� ನ�ವ� <b>��ಿತವ�</b>?"
-
-#. TRANSLATORS: button label, force the install, even though it's untrusted
-#: ../src/gpk-client-untrusted.c:110
-msgid "_Force install"
-msgstr "�ತ�ತಾಯಪ�ರ�ವ� �ನ�ಸ�ಥಾಪನ�(_F)"
-
-#. TRANSLATORS: button tooltip
-#: ../src/gpk-client-untrusted.c:112
-msgid "Force installing package"
-msgstr "ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� �ತ�ತಾಯಪ�ರ�ವ�ವಾ�ಿ �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
-
-#. TRANSLATORS: these tools cannot run as root (unknown name)
-#: ../src/gpk-common.c:234
-msgid "This application is running as a privileged user"
-msgstr "� �ನ�ವಯವ� �ಬ�ಬ ಸವಲತ�ತ�ಳ�ಳ ಬಳ��ದಾರನಾ�ಿ �ಲಾಯಿತ��ಳ�ಳ�ತ�ತಿದ�"
-
-#. TRANSLATORS: cannot run as root user, and we display the applicaiton name
-#: ../src/gpk-common.c:237
-#, c-format
-msgid "%s is running as a privileged user"
-msgstr "%s ವ� �ಬ�ಬ ಸವಲತ�ತ�ಳ�ಳ ಬಳ��ದಾರನಾ�ಿ �ಲಾಯಿತ��ಳ�ಳ�ತ�ತಿದ�"
-
-#. TRANSLATORS: tell the user off
-#: ../src/gpk-common.c:240
-#, fuzzy
-msgid "Package management applications are security sensitive."
-msgstr ""
-"ಪ�ಯಾ���� ನಿರ�ವಹಣಾ �ನ�ವಯ�ಳ� ಸ�ರ��ಷತಾ ಸ�ವ�ದಿ ��ಿರ�ತ�ತವ� �ದ�ದರಿ�ದ � �ನ�ವಯವನ�ನ� "
-"ಮ����ಲಾ��ತ�ತದ�."
-
-#. TRANSLATORS: and explain why
-#: ../src/gpk-common.c:242
-msgid ""
-"Running graphical applications as a privileged user should be avoided for "
-"security reasons."
-msgstr ""
-"�ಿತ�ರಾತ�ಮ� �ನ�ವಯ�ಳನ�ನ� �ಬ�ಬ ಸವಲತ�ತ� ಹ��ದಿರ�ವ ಬಳ��ದಾರನಾ�ಿ �ಲಾಯಿಸ�ವ�ದ� ಸ�ರ��ಷತಾ "
-"ದ�ಷ��ಿಯಿ�ದ �ಳ�ಳ�ಯದಲ�ಲ."
-
-#. TRANSLATORS: button: allow the user to run this, even when insecure
-#: ../src/gpk-common.c:248
-#, fuzzy
-msgid "Continue Anyway"
-msgstr "ಪರವಾ�ಿಲ�ಲ ಮ�����"
-
-#. TRANSLATORS: the user is not sitting in front of the keyboard
-#: ../src/gpk-common.c:274
-#, fuzzy
-msgid "This application is running when the session is not local"
-msgstr "� �ನ�ವಯವ� �ಬ�ಬ ಸವಲತ�ತ�ಳ�ಳ ಬಳ��ದಾರನಾ�ಿ �ಲಾಯಿತ��ಳ�ಳ�ತ�ತಿದ�"
-
-#. TRANSLATORS: same, but we know the application name
-#: ../src/gpk-common.c:277
-#, c-format
-msgid "%s is running when the session is not local"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: tell the user off
-#: ../src/gpk-common.c:280
-msgid "These applications should be run only when on local console."
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: explain what to do
-#: ../src/gpk-common.c:282
-msgid ""
-"This normally indicates a bug with ConsoleKit or with the way your session "
-"has started."
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: the user is not active, i.e. is idle
-#: ../src/gpk-common.c:297
-#, fuzzy
-msgid "This application is running when the session is not active"
-msgstr "� �ನ�ವಯವ� �ಬ�ಬ ಸವಲತ�ತ�ಳ�ಳ ಬಳ��ದಾರನಾ�ಿ �ಲಾಯಿತ��ಳ�ಳ�ತ�ತಿದ�"
-
-#. TRANSLATORS: same, but we know the application name
-#: ../src/gpk-common.c:300
-#, c-format
-msgid "%s is running when the session is not active"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: tell the user off
-#: ../src/gpk-common.c:303
-msgid "These applications should be run only when on active console."
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: explain what to do
-#: ../src/gpk-common.c:305
-msgid "This normally indicates a bug with your remote desktop implementation."
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: The actions has just literally happened
-#: ../src/gpk-common.c:371
-#, c-format
-msgid "Now"
-msgstr "��"
-
-#. TRANSLATORS: time
-#: ../src/gpk-common.c:381
-#, c-format
-msgid "%i second"
-msgid_plural "%i seconds"
-msgstr[0] "%i ಸ����ಡ�"
-msgstr[1] "%i ಸ����ಡ��ಳ�"
-
-#: ../src/gpk-common.c:394
-#, c-format
-msgid "%i minute"
-msgid_plural "%i minutes"
-msgstr[0] "%i ನಿಮಿಷ"
-msgstr[1] "%i ನಿಮಿಷ�ಳ�"
-
-#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i minutes %i seconds"
-#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
-#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
-#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
-#: ../src/gpk-common.c:400 ../src/gpk-common.c:419
-#, c-format
-msgid "%i %s %i %s"
-msgstr "%i %s %i %s"
-
-#: ../src/gpk-common.c:401 ../src/gpk-common.c:421
-msgid "minute"
-msgid_plural "minutes"
-msgstr[0] "ನಿಮಿಷ"
-msgstr[1] "ನಿಮಿಷ�ಳ�"
-
-#: ../src/gpk-common.c:402
-msgid "second"
-msgid_plural "seconds"
-msgstr[0] "ಸ����ಡ�"
-msgstr[1] "ಸ����ಡ��ಳ�"
-
-#: ../src/gpk-common.c:413
-#, c-format
-msgid "%i hour"
-msgid_plural "%i hours"
-msgstr[0] "%i ����"
-msgstr[1] "%i �����ಳ�"
-
-#: ../src/gpk-common.c:420
-msgid "hour"
-msgid_plural "hours"
-msgstr[0] "����"
-msgstr[1] "�����ಳ�"
-
-#: ../src/gpk-common.c:446
-#, c-format
-msgid "%s and %s"
-msgstr "%s ಹಾ�� %s"
-
-#: ../src/gpk-common.c:449
-#, c-format
-msgid "%s, %s and %s"
-msgstr "%s, %s ಹಾ�� %s"
+#. TRANSLATORS: display a list of packages to install
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2981
+msgid "The following packages are marked to be installed from the catalog:"
+msgstr "� ��ಳ�ಿನ ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ಸ��ಿಯಿ�ದ �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ��ರ�ತ� ಹಾ�ಲಾ�ಿದ�:"
 
-#: ../src/gpk-common.c:452
-#, c-format
-msgid "%s, %s, %s and %s"
-msgstr "%s, %s, %s ಹಾ�� %s"
+#. TRANSLATORS: the menu item, Applications, Places, System etc
+#: ../src/gpk-desktop.c:114
+msgid "Applications"
+msgstr "�ನ�ವಯ�ಳ�"
 
-#: ../src/gpk-common.c:456
-#, c-format
-msgid "%s, %s, %s, %s and %s"
-msgstr "%s, %s, %s, %s ಹಾ�� %s"
+#. TRANSLATORS: the path in the menu, e.g. Applications -> Games
+#. TRANSLATORS: The group type
+#: ../src/gpk-desktop.c:119 ../src/gpk-desktop.c:126 ../src/gpk-enum.c:1429
+msgid "System"
+msgstr "�ಣ�"
 
-#. TRANSLATORS: could not restart the computer
-#: ../src/gpk-consolekit.c:178
-msgid "Failed to restart"
-msgstr "ಮರಳಿ �ರ�ಭಿಸಲ� ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
+#: ../src/gpk-desktop.c:119
+msgid "Preferences"
+msgstr "�ದ�ಯತ��ಳ�"
 
-#. TRANSLATORS: more than one user is using this computer
-#: ../src/gpk-consolekit.c:180
-msgid ""
-"You are not allowed to restart the computer because multiple users are "
-"logged in"
-msgstr ""
-"ನ�ವ� �ಣ�ವನ�ನ� ಮರ� �ರ�ಭಿಸ�ವ�ತಿಲ�ಲ ����ದರ� �ನ�� ಬಳ��ದಾರರ� ಪ�ರವ�ಶಿಸಿ �ಳ�ಿದ�ದಾರ�"
+#: ../src/gpk-desktop.c:126
+msgid "Administration"
+msgstr "ನಿರ�ವಹಣ�"
 
 #. TRANSLATORS: This is when we have over 5 items, and we're not interested in detail
 #: ../src/gpk-dialog.c:74
 msgid "many packages"
 msgstr "ಹಲವಾರ� ಪ�ಯಾ�����ಳ�"
 
-#: ../src/gpk-dialog.c:231
+#: ../src/gpk-dialog.c:233
 msgid "No files"
 msgstr "ಯಾವ�ದ� �ಡತ�ಳಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:311
+#. TRANSLATORS: this is compact disk (CD) media
+#: ../src/gpk-enum.c:285
+msgid "CD"
+msgstr "CD"
+
+#. TRANSLATORS: this is digital versatile disk (DVD) media
+#: ../src/gpk-enum.c:289
+msgid "DVD"
+msgstr "DVD"
+
+#. TRANSLATORS: this is either CD or DVD media
+#: ../src/gpk-enum.c:293
+msgid "disc"
+msgstr "ಡಿಸà³?à²?à³?â??"
+
+#. TRANSLATORS: this is generic media of unknown type that we will install from
+#: ../src/gpk-enum.c:297
+#| msgid "Multimedia"
+msgid "media"
+msgstr "ಮಾಧ�ಯಮ"
+
+#: ../src/gpk-enum.c:314
 msgid "No network connection available"
 msgstr "ಯಾವ�ದ� �ಾಲಬ�ಧ ಸ�ಪರ��ವ� ಲಭ�ಯವಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:314
+#: ../src/gpk-enum.c:317
 msgid "No package cache is available."
 msgstr "ಯಾವ�ದ� ಪ�ಯಾ���� ��ಯಾಶ�ಯ� ಲಭ�ಯವಿಲ�ಲ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:317
+#: ../src/gpk-enum.c:320
 msgid "Out of memory"
 msgstr "ಮ�ಮ�ರಿ �ಲ�ಲ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:320
+#: ../src/gpk-enum.c:323
 msgid "Failed to create a thread"
 msgstr "��ದ� �ಳ�(ತ�ರ�ಡ�) �ನ�ನ� ರ�ಿಸ�ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:323
+#: ../src/gpk-enum.c:326
 msgid "Not supported by this backend"
 msgstr "� ಬ�ಯಾ���ಡಿನಿ�ದ ಬ��ಬಲಿತವಾ�ಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:326
+#: ../src/gpk-enum.c:329
 msgid "An internal system error has occurred"
 msgstr "��ದ� ��ತರಿ� ದ�ಷವ� �ದ�ರಾ�ಿದ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:329
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-enum.c:332
 msgid "A security signature is not present"
-msgstr "ಸ�ರ��ಷತಾ ನ�ಬಿ�� ಸ�ಬ�ಧವ� �ಸ�ತಿತ�ವದಲ�ಲಿಲ�ಲ"
+msgstr "ಸ�ರ��ಷತಾ ಸಹಿಯ� �ಸ�ತಿತ�ವದಲ�ಲಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:332
+#: ../src/gpk-enum.c:335
 msgid "The package is not installed"
 msgstr "ಪ�ಯಾ���� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿತ���ಡಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:335
+#: ../src/gpk-enum.c:338
 msgid "The package was not found"
 msgstr "ಪ�ಯಾ���� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:341
+#: ../src/gpk-enum.c:344
 msgid "The package download failed"
 msgstr "ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³? ಡà³?ನà³?â??ಲà³?ಡà³? ವಿಫಲà²?à³?à²?ಡಿದà³?"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:344
+#: ../src/gpk-enum.c:347
 msgid "The group was not found"
 msgstr "ಸಮ�ಹ ಪ���ಿಯ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:347
+#: ../src/gpk-enum.c:350
 msgid "The group list was invalid"
 msgstr "ಸಮ�ಹ ಪ���ಿಯ� �ಮಾನ�ಯವಾ�ಿದ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:350
+#: ../src/gpk-enum.c:353
 msgid "Dependency resolution failed"
 msgstr "�ವಲ�ಬನ� ಪರಿಹರಿಸ�ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲತ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:353
+#: ../src/gpk-enum.c:356
 msgid "Search filter was invalid"
 msgstr "ಹ�ಡ��� ಶ�ಧ�ವ� �ಮಾನ�ಯವಾ�ಿದ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:356
+#: ../src/gpk-enum.c:359
 msgid "The package identifier was not well formed"
 msgstr "ಪ�ಯಾ���� ಪತ�ತ��ಾರವ� ಸರಿಯಾ�ಿ ನಿರ�ಮಾಣ���ಡಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:359
+#: ../src/gpk-enum.c:362
 msgid "Transaction error"
 msgstr "ವ�ಯವಹಾರ ದ�ಷ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:362
+#: ../src/gpk-enum.c:365
 msgid "Repository name was not found"
 msgstr "ರ�ಪ�ಸಿ�ರಿ ಹ�ಸರ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:365
+#: ../src/gpk-enum.c:368
 msgid "Could not remove a protected system package"
 msgstr "ಸ�ರ��ಷಿತ ವ�ಯವಸ�ಥ�ಯ ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� ತ���ದ� ಹಾ��ವ�ತಿಲ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:368
-msgid "The task was canceled"
+#: ../src/gpk-enum.c:371
+#| msgid "The task was canceled"
+msgid "The action was canceled"
 msgstr "�ಾರ�ಯವನ�ನ� ರದ�ದ���ಳಿಸಲಾ�ಿದ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:371
-msgid "The task was forcibly canceled"
+#: ../src/gpk-enum.c:374
+#| msgid "The task was forcibly canceled"
+msgid "The action was forcibly canceled"
 msgstr "�ಾರ�ಯವನ�ನ� �ತ�ತಾಯಪ�ರ�ವ�ವಾ�ಿ ರದ�ದ���ಳಿಸಲಾ�ಿದ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:374
-msgid "Reading the config file failed"
+#: ../src/gpk-enum.c:377
+#| msgid "Reading the config file failed"
+msgid "Reading the configuration file failed"
 msgstr "ಸ�ರ�ನಾ �ಡತವನ�ನ� �ದ�ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:377
-msgid "The task cannot be canceled"
+#: ../src/gpk-enum.c:380
+#| msgid "The task cannot be canceled"
+msgid "The action cannot be canceled"
 msgstr "�ಾರ�ಯವನ�ನ� ರದ�ದ� ಪಡಿಸಲಾ��ವ�ದಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:380
+#: ../src/gpk-enum.c:383
 msgid "Source packages cannot be installed"
 msgstr "��ರ ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ��ವ�ದಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:383
+#: ../src/gpk-enum.c:386
 msgid "The license agreement failed"
 msgstr "ಲà³?ಸನà³?ಸà³?â?? à²?ಡà²?ಬಡಿà²?à³? ವಿಫಲà²?à³?à²?ಡಿದà³?"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:386
+#: ../src/gpk-enum.c:389
 msgid "Local file conflict between packages"
 msgstr "ಪ�ಯಾ�����ಳ ನಡ�ವ ಸ�ಥಳ�ಯ �ಡತ ಸ�ದಿ��ಧತ� �ದ�ರಾ�ಿದ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:389
+#: ../src/gpk-enum.c:392
 msgid "Packages are not compatible"
 msgstr "ಪ�ಯಾ�����ಳ� ಸಹವರ�ತನ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:392
+#: ../src/gpk-enum.c:395
 msgid "Problem connecting to a software source"
 msgstr "ತ�ತ�ರಾ�ಶ ��ರ���� ಸ�ಪರ�� �ಲ�ಪಿಸ�ವಲ�ಲಿ ತ��ದರ� ���ಾ�ಿದ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:395
+#: ../src/gpk-enum.c:398
 msgid "Failed to initialize"
 msgstr "�ರ�ಭಿಸಲ� ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:398
+#: ../src/gpk-enum.c:401
 msgid "Failed to finalise"
 msgstr "ಮ���ತಾಯ��ಳಿಸಲ� ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:401
+#: ../src/gpk-enum.c:404
 msgid "Cannot get lock"
 msgstr "ಲಾ�� �ನ�ನ� ಪಡ�ಯಲಾ�ಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:404
+#: ../src/gpk-enum.c:407
 msgid "No packages to update"
 msgstr "à²?ಪà³?ಡà³?à²?à³?â?? ಮಾಡಲà³? ಯಾವà³?ದà³? ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?â?? à²?ಲà³?ಲ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:407
+#: ../src/gpk-enum.c:410
 msgid "Cannot write repository configuration"
 msgstr "ರ�ಪ�ಸಿ�ರಿ ಸ�ರ�ನ�ಯನ�ನ� ಬರ�ಯಲಾ�ಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:410
+#: ../src/gpk-enum.c:413
 msgid "Local install failed"
 msgstr "ಸ�ಥಳ�ಯ �ನ�ಸ�ಥಾಪನ�ಯ� ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:413
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-enum.c:416
 msgid "Bad security signature"
-msgstr "ಸರಿಯಲ�ಲದ GPG ಸಹಿ"
+msgstr "ಸರಿಯಲ�ಲದ ಸ�ರ��ಷತಾ ಸಹಿ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:416
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-enum.c:419
 msgid "Missing security signature"
-msgstr "GPG ಸಹಿಯ� �ಾಣ�ಯಾ�ಿದ�"
+msgstr "ಸ�ರ��ಷತಾ ಸಹಿಯ� �ಾಣ�ಯಾ�ಿದ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:419
+#: ../src/gpk-enum.c:422
 msgid "Repository configuration invalid"
 msgstr "ರ�ಪ�ಸಿ�ರಿ ಸ�ರ�ನ�ಯ� �ಮಾನ�ಯವಾ�ಿದ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:422
+#: ../src/gpk-enum.c:425
 msgid "Invalid package file"
 msgstr "�ಮಾನ�ಯವಾದ ಪ�ಯಾ���� �ಡತ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:425
+#: ../src/gpk-enum.c:428
 msgid "Package install blocked"
 msgstr "ಪ�ಯಾ���� �ನ�ಸ�ಥಾಪನ�ಯನ�ನ� ನಿರ�ಬ�ಧಿಸಲಾ�ಿದ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:428
+#: ../src/gpk-enum.c:431
 msgid "Package is corrupt"
 msgstr "ಪ�ಯಾ���� ಭ�ರಷ�����ಡಿದ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:431
+#: ../src/gpk-enum.c:434
 msgid "All packages are already installed"
 msgstr "�ಲ�ಲಾ �ಡತ�ಳನ�ನ� ��ಾ�ಲ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ�ಿದ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:434
+#: ../src/gpk-enum.c:437
 msgid "The specified file could not be found"
 msgstr "ಸ��ಿಸಲಾದ �ಡತವ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:437
+#: ../src/gpk-enum.c:440
 msgid "No more mirrors are available"
 msgstr "�ನ�ಯಾವ�ದ� ಮಿರರ��ಳ� ಲಭ�ಯವಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:440
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-enum.c:443
 msgid "No distribution upgrade data is available"
-msgstr "ವಿತರಣಾ ನವ��ರಣ�ಳ� ಲಭ�ಯವಿವ�"
+msgstr "ಯಾವ�ದ� ವಿತರಣ�ಯ ನವ��ರಣ ದತ�ತಾ�ಶವ� ಲಭ�ಯವಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:443
+#: ../src/gpk-enum.c:446
 msgid "Package is incompatible with this system"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ�ಯಾ���� � �ಣ�ದ��ದಿ�� ಸಹವರ�ತನ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:446
+#: ../src/gpk-enum.c:449
 msgid "No space is left on the disk"
-msgstr ""
+msgstr "ಡಿಸ��ಿನಲ�ಲಿ ಯಾವ�ದ� �ಾ� �ಳಿದಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:463
+#. TRANSLATORS: this is the window title when a new cd or dvd is required
+#: ../src/gpk-enum.c:452 ../src/gpk-helper-media-change.c:73
+msgid "A media change is required"
+msgstr "��ದ� ಮಾಧ�ಯಮದ ಬದಲಾವಣ�ಯ ��ತ�ಯವಿದ�"
+
+#: ../src/gpk-enum.c:455
+#| msgid "Running the transaction failed"
+msgid "Authorization failed"
+msgstr "ದ�ಢ��ರಣವ� ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
+
+#: ../src/gpk-enum.c:458
+msgid "Update not found"
+msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?à²?ಳನà³?ನà³? à²?à²?ಡà³?ಬà²?ದಿಲà³?ಲ"
+
+#: ../src/gpk-enum.c:475
 msgid ""
 "There is no network connection available.\n"
 "Please check your connection settings and try again"
@@ -2472,7 +2233,7 @@ msgstr ""
 "ಯಾವ�ದ� �ಾಲಬ�ಧ ಸ�ಪರ��ವ� ಲಭ�ಯವಿಲ�ಲ.\n"
 "ದಯವಿ���� ನಿಮ�ಮ ಸ�ಪರ�� ಸ�ಯ��ನ��ಳನ�ನ� ಪರ���ಷಿಸಿ ನ�ತರ ಮತ�ತ�ಮ�ಮ� ಪ�ರಯತ�ನಿಸಿ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:467
+#: ../src/gpk-enum.c:479
 msgid ""
 "The package list needs to be rebuilt.\n"
 "This should have been done by the backend automatically."
@@ -2480,7 +2241,7 @@ msgstr ""
 "ಪ�ಯಾ���� ಪ���ಿಯನ�ನ� ಮರಳಿ ನಿರ�ಮಿಸ�ವ ��ತ�ಯವಿದ�.\n"
 "� ��ಲಸವ� ಬ�ಯಾ���ಡಿನಿ�ದ ಸ�ವಯ��ಾಲಿತವಾ�ಿ ��ಬ��ಿತ�ತ�."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:471
+#: ../src/gpk-enum.c:483
 msgid ""
 "The service that is responsible for handling user requests is out of "
 "memory.\n"
@@ -2490,11 +2251,11 @@ msgstr ""
 "�ಲ�ಲ.\n"
 "ದಯವಿ���� ನಿಮ�ಮ �ಣ�ವನ�ನ� ಮರ� �ರ�ಭಿಸಿ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:475
+#: ../src/gpk-enum.c:487
 msgid "A thread could not be created to service the user request."
 msgstr "ಪರಿ�ಾರ� ಮನವಿ�� ಸ�ಪ�ದಿಸಲ� ��ದ� �ಳ�(ತ�ರ�ಡ�) �ನ�ನ� ರ�ಿಸ�ವ�ತಿಲ�ಲ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:478
+#: ../src/gpk-enum.c:490
 #, fuzzy
 msgid ""
 "The action is not supported by this backend.\n"
@@ -2504,7 +2265,7 @@ msgstr ""
 "� �ಾರ�ಯವ� ಬ�ಯಾ���ಡಿನಿ�ದ ಬ��ಬಲಿತವಾ�ಿಲ�ಲ.\n"
 "ದಯವಿ���� �ದರ� ಬ���� �ಲ�ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿ "
 
-#: ../src/gpk-enum.c:482
+#: ../src/gpk-enum.c:494
 #, fuzzy
 msgid ""
 "A problem that we were not expecting has occurred.\n"
@@ -2514,7 +2275,7 @@ msgstr ""
 "ನಾವ� ನಿರ���ಷಿಸದ� �ರ�ವ ��ದ� ತ��ದರ� ��ಡ� ಬ�ದಿದ�.\n"
 "ದಯವಿ���� �ದರ� ಬ���� �ಲ�ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿ "
 
-#: ../src/gpk-enum.c:486
+#: ../src/gpk-enum.c:498
 msgid ""
 "A security trust relationship could not be made with software source.\n"
 "Please check your security settings."
@@ -2522,14 +2283,13 @@ msgstr ""
 "ತ�ತ�ರಾ�ಶ ��ರ�ಳ��ದಿ�� ಯಾವ�ದ� ಸ�ರ��ಷತ� ನ�ಬಿ�ಾ ಸ�ಬ�ಧ�ಳನ�ನ� ಮಾಡಿ��ಳ�ಳಬಾರದ�.\n"
 "ದಯವಿ���� ನಿಮ�ಮ ಸ�ರ��ಷತಾ ಸ�ಯ��ನ��ಳನ�ನ� ಪರಿಶ�ಲಿಸಿ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:490
-msgid ""
-"The package that is trying to be removed or updated is not already installed."
+#: ../src/gpk-enum.c:502
+msgid "The package that is trying to be removed or updated is not already installed."
 msgstr ""
 "ತà³?à²?à³?ದà³? ಹಾà²?ಲà³? à²?ಥವ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಮಾಡಲà³? ಪà³?ರಯತà³?ನಿಸಲಾà²?à³?ತà³?ತಿರà³?ವ ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³? à²?ನà³?ನà³? ಸಹ "
 "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿತ���ಡಿಲ�ಲ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:493
+#: ../src/gpk-enum.c:505
 msgid ""
 "The package that is being modified was not found on your system or in any "
 "software source."
@@ -2537,11 +2297,11 @@ msgstr ""
 "ಮಾರ�ಪಡಿಸಲಾ��ತ�ತಿರ�ವ ಪ�ಯಾ���� ನಿಮ�ಮ �ಣ�ದಲ�ಲಾ�ಲಿ �ಥವ ಯಾವ�ದ� ತ�ತ�ರಾ�ಶ ��ರದಲ�ಲಾ�ಲಿ ��ಡ� "
 "ಬ�ದಿಲ�ಲ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:496
+#: ../src/gpk-enum.c:508
 msgid "The package that is trying to be installed is already installed."
 msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಪ�ರಯತ�ನಿಸಲಾ��ತ�ತಿರ�ವ ಪ�ಯಾ���� �ನ�ನ� ��ಾ�ಲ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ�ಿದ�."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:499
+#: ../src/gpk-enum.c:511
 msgid ""
 "The package download failed.\n"
 "Please check your network connectivity."
@@ -2549,7 +2309,7 @@ msgstr ""
 "ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?â?? ಡà³?ನà³?â??ಲà³?ಡà³? ವಿಫಲà²?à³?à²?ಡಿದà³?.\n"
 "ದಯವಿ���� ನಿಮ�ಮ �ಾಲಬ�ಧ ಸ�ಪರ��ವನ�ನ� ಪರಿಶ�ಲಿಸಿ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:503
+#: ../src/gpk-enum.c:515
 msgid ""
 "The group type was not found.\n"
 "Please check your group list and try again."
@@ -2557,7 +2317,7 @@ msgstr ""
 "ಸಮ�ಹದ ಬ��ಯ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ.\n"
 "ದಯವಿ���� ನಿಮ�ಮ ಸಮ�ಹದ ಪ���ಿಯನ�ನ� ಪರಿಶ�ಲಿಸಿ ನ�ತರ �ನ�ನ�ಮ�ಮ� ಪ�ರಯತ�ನಿಸಿ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:507
+#: ../src/gpk-enum.c:519
 msgid ""
 "The group list could not be loaded.\n"
 "Refreshing your cache may help, although this is normally a software source "
@@ -2567,19 +2327,23 @@ msgstr ""
 "�ದ� ಸಾಮಾನ�ಯವಾ�ಿ ��ದ� ತ�ತ�ರಾ�ಶ ��ರದ ದ�ಷವಾ�ಿದ�ದರ�, ��ಯಾಶ�ಯನ�ನ� "
 "ಪ�ನಶ���ತನ��ಳಿಸ�ವ�ದರಿ�ದ ನಿಮ�� ಸಹಾಯವಾ�ಬಹ�ದ�."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:512
+#: ../src/gpk-enum.c:524
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "A package could not be found that allows the task to complete.\n"
+#| "More information is available in the detailed report."
 msgid ""
-"A package could not be found that allows the task to complete.\n"
+"A package could not be found that allows the action to complete.\n"
 "More information is available in the detailed report."
 msgstr ""
 "�ಾರ�ಯವನ�ನ� ಪ�ರ�ಣ��ಳಿಸಲ� �ನ�ವ� ಮಾಡಿ��ಡ�ವ ��ದ� ಪ�ಯಾ���� ��ಡ� ಬ�ದಿಲ�ಲ.\n"
 "�ದರ ಬ���ಿನ ಹ����ಿನ ಮಾಹಿತಿಯ� ವಿವರವಾದ ವರದಿಯಲ�ಲಿ ಲಭ�ಯವಿದ�."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:516
+#: ../src/gpk-enum.c:528
 msgid "The search filter was not correctly formed."
 msgstr "ಹ�ಡ��� ಶ�ಧ�ವ� ಸರಿಯಾ�ಿ ನಿರ�ಮಾಣ���ಡಿಲ�ಲ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:519
+#: ../src/gpk-enum.c:531
 msgid ""
 "The package identifier was not well formed when sent to the server.\n"
 "This normally indicates an internal error and should be reported."
@@ -2587,15 +2351,19 @@ msgstr ""
 "ಪರಿ�ಾರ����� �ಳ�ಹಿಸಿದಾ� ಪ�ಯಾ���� ಪತ�ತ��ಾರವ� ಸರಿಯಾ�ಿ ನಿರ�ಮಾಣ���ಡಿರಲಿಲ�ಲ.\n"
 "�ದ� ಸಾಮಾನ�ಯವಾದ ��ದ� ��ತರಿ� ದ�ಷವನ�ನ� ಸ��ಿಸ�ತ�ತದ� ಹಾ�� �ದನ�ನ� ವರದಿ ಮಾಡಬ��ಾ��ತ�ತದ�."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:523
+#: ../src/gpk-enum.c:535
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "An unspecified task error has occurred.\n"
+#| "More information is available in the detailed report."
 msgid ""
-"An unspecified task error has occurred.\n"
+"An unspecified transaction error has occurred.\n"
 "More information is available in the detailed report."
 msgstr ""
 "��ದ� ಸ��ಿಸಲಾ�ದ �ಾರ�ಯ ದ�ಷವ� �ದ�ರಾ�ಿದ�.\n"
 "�ದರ ಬ���ಿನ ಹ����ಿನ ಮಾಹಿತಿಯ� ವಿವರವಾದ ವರದಿಯಲ�ಲಿ ಲಭ�ಯವಿದ�."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:527
+#: ../src/gpk-enum.c:539
 msgid ""
 "The remote software source name was not found.\n"
 "You may need to enable an item in Software Sources"
@@ -2603,24 +2371,28 @@ msgstr ""
 "ದ�ರಸ�ಥ ತ�ತ�ರಾ�ಶ ��ರದ ಹ�ಸರ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ.\n"
 "ತ�ತ�ರಾ�ಶ ��ರ�ಳಲ�ಲಿನ ��ಶ�ಳನ�ನ� ನ�ವ� ಶ��ತ��ಳಿಸಬ��ಾದ�ತ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:531
+#: ../src/gpk-enum.c:543
 msgid "Removing a protected system package is not allowed."
 msgstr "��ದ� ಸ�ರ��ಷಿತ ವ�ಯವಸ�ಥ�ಯ ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� ತ���ದ� ಹಾ�ಲ� �ನ�ಮತಿ �ಲ�ಲ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:534
-msgid "The task was canceled successfully and no packages were changed."
-msgstr ""
-"�ಾರ�ಯವನ�ನ� ಯಶಸ�ವಿಯಾ�ಿ ರದ�ದ� ಮಾಡಲಾಯಿತ� ಹಾ�� ಯಾವ�ದ� ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ�ಲಿ."
+#: ../src/gpk-enum.c:546
+#| msgid "The task was canceled successfully and no packages were changed."
+msgid "The action was canceled successfully and no packages were changed."
+msgstr "�ಾರ�ಯವನ�ನ� ಯಶಸ�ವಿಯಾ�ಿ ರದ�ದ� ಮಾಡಲಾಯಿತ� ಹಾ�� ಯಾವ�ದ� ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ಬದಲಾಯಿಸಲಾ�ಿಲ�ಲ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:537
+#: ../src/gpk-enum.c:549
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The task was canceled successfully and no packages were changed.\n"
+#| "The backend did not exit cleanly."
 msgid ""
-"The task was canceled successfully and no packages were changed.\n"
+"The action was canceled successfully and no packages were changed.\n"
 "The backend did not exit cleanly."
 msgstr ""
 "�ಾರ�ಯವನ�ನ� ಯಶಸ�ವಿಯಾ�ಿ ರದ�ದ� ಮಾಡಲಾಯಿತ� ಹಾ�� ಯಾವ�ದ� ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಿಲ�ಲ.\n"
 "ಬ�ಯಾ���ಡ� ಸರಿಯಾ�ಿ ನಿರ��ಮಿಸಿಲ�ಲ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:541
+#: ../src/gpk-enum.c:553
 msgid ""
 "The native package configuration file could not be opened.\n"
 "Please make sure configuration is valid."
@@ -2628,11 +2400,12 @@ msgstr ""
 "ಸ�ಥಳ�ಯ ಪ�ಯಾ���� ಸ�ರ�ನಾ �ಡತವನ�ನ� ತ�ರ�ಯಲಾ�ಿಲ�ಲ.\n"
 "ಸ�ರ�ನ�ಯ� ಮಾನ�ಯವಾ�ಿದ�ಯ� ��ದ� ದಯವಿ���� ಪರ���ಷಿಸಿ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:545
-msgid "The task is not safe to be canceled at this time."
-msgstr "� ಸಮಯದಲ�ಲಿ �ಾರ�ಯವನ�ನ� ರದ�ದ���ಳಿಸ�ವ�ದ� ಸ�ರ��ಷಿತವಲ�ಲ."
+#: ../src/gpk-enum.c:557
+#| msgid "The task is not safe to be canceled at this time."
+msgid "The action cannot be canceled at this time."
+msgstr "� ಸಮಯದಲ�ಲಿ �ಾರ�ಯವನ�ನ� ರದ�ದ���ಳಿಸಲಾ��ವ�ದಿಲ�ಲ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:548
+#: ../src/gpk-enum.c:560
 msgid ""
 "Source packages are not normally installed this way.\n"
 "Check the extension of the file you are trying to install."
@@ -2640,7 +2413,7 @@ msgstr ""
 "��ರ ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ಸಾಮಾನ�ಯವಾ�ಿ � ಬ��ಯಲ�ಲಿ �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವ�ದಿಲ�ಲ.\n"
 "ನ�ವ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಪ�ರಯತ�ನಿಸ�ತ�ತಿರ�ವ �ಡತದ ವಿಸ�ತರಣ�ಯನ�ನ� ನ�ಡಿ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:552
+#: ../src/gpk-enum.c:564
 msgid ""
 "The license agreement was not agreed to.\n"
 "To use this software you have to accept the license."
@@ -2648,7 +2421,7 @@ msgstr ""
 "ಲà³?ಸನà³?ಸà³?â?? à²?ಡà²?ಬಡಿà²?à³?ಯನà³?ನà³? à²?ಪà³?ಪಿà²?à³?ಳà³?ಳಲಾà²?ಿಲà³?ಲ.\n"
 "à²? ತà²?ತà³?ರಾà²?ಶವನà³?ನà³? ಬಳಸಲà³? ನà³?ವà³? à²?ದರ ಲà³?ಸನà³?ಸà³?â?? à²?ನà³?ನà³? à²?ಪà³?ಪಿà²?à³?ಳà³?ಳಲà³? ಬà³?à²?ಾà²?à³?ತà³?ತದà³?."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:556
+#: ../src/gpk-enum.c:568
 msgid ""
 "Two packages provide the same file.\n"
 "This is usually due to mixing packages from different software sources."
@@ -2657,7 +2430,7 @@ msgstr ""
 "ಸಾಮಾನ�ಯವಾ�ಿ ಬ�ರ� ಬ�ರ� ತ�ತ�ರಾ�ಶ ��ರ�ಳಿ�ದ ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ಮಿಶ�ರ ಮಾಡ�ವ�ದ� �ದ���� "
 "�ಾರಣವಾ�ಿರ�ತ�ತದ�."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:560
+#: ../src/gpk-enum.c:572
 msgid ""
 "Multiple packages exist that are not compatible with each other.\n"
 "This is usually due to mixing packages from different software sources."
@@ -2666,7 +2439,7 @@ msgstr ""
 "ಸಾಮಾನ�ಯವಾ�ಿ ಬ�ರ� ಬ�ರ� ತ�ತ�ರಾ�ಶ ��ರ�ಳಿ�ದ ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ಮಿಶ�ರ ಮಾಡ�ವ�ದ� �ದ���� "
 "�ಾರಣವಾ�ಿರ�ತ�ತದ�."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:564
+#: ../src/gpk-enum.c:576
 msgid ""
 "There was a (possibly temporary) problem connecting to a software source\n"
 "Please check the detailed error for further details."
@@ -2674,7 +2447,7 @@ msgstr ""
 "��ದ� ತ�ತ�ರಾ�ಶ ��ರ���� ಸ�ಪರ���ಲ�ಪಿಸ�ವಾ� ��ದ� (ಬಹ�ಷ� ತಾತ��ಾಲಿ�) ತ��ದರ� �ದ�ರಾ�ಿದ�\n"
 "�ನ�ನಷ��� ಮಾಹಿತಿ�ಾ�ಿ ದ�ಷದ ವಿವರವನ�ನ� ನ�ಡಿ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:568
+#: ../src/gpk-enum.c:580
 msgid ""
 "Failed to initialize packaging backend.\n"
 "This may occur if other packaging tools are being used simultaneously."
@@ -2682,7 +2455,7 @@ msgstr ""
 "ಪ�ಯಾ���ಿ��� ಬ�ಯಾ���ಡನ�ನ� �ರ�ಭಿಸಲ� ವಿಫಲ���ಡಿದ�.\n"
 "��ದ� ಸಮಯದಲ�ಲಿ ಬ�ರ� ಯಾವ�ದಾದರ� ಪ�ಯಾ���ಿ��� �ಪ�ರಣ�ಳನ�ನ� ಬಳಸ�ತ�ತಿದ�ದರ� � ���ವ ಸ�ಭವವಿದ�."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:572
+#: ../src/gpk-enum.c:584
 msgid ""
 "Failed to close down the backend instance.\n"
 "This error can normally be ignored."
@@ -2690,7 +2463,7 @@ msgstr ""
 "ಬ�ಯಾ���ಡ� ಸನ�ನಿವ�ಶವನ�ನ� ಮ����ಲ� ವಿಫಲ���ಡಿದ�.\n"
 "ಸಾಮಾನ�ಯವಾ�ಿ ದ�ಷವನ�ನ� �ಲ��ಷಿಸಲಾ��ವ�ದ�."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:576
+#: ../src/gpk-enum.c:588
 msgid ""
 "Cannot get the exclusive lock on the packaging backend.\n"
 "Please close any other legacy packaging tools that may be open."
@@ -2698,15 +2471,15 @@ msgstr ""
 "ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?ಿà²?à²?à³? ಬà³?ಯಾà²?à³?â??à²?à²?ಡà³?â??à²?à³? à²?à²?ದà³? ಪà³?ರತà³?ಯà³?à²?ವಾದ ಲಾà²?à³? ದà³?ರà³?ಯಲಿಲà³?ಲ.\n"
 "ದಯವಿ���� ತ�ರ�ಯಲ�ಪ���ಿರ�ವ ಬ�ರಾವ�ದ� ಪಾರ�ಪರಿ� ಪ�ಯಾ���ಿ��� �ಪ�ರಣ�ಳಿದ�ದರ� �ವನ�ನ� ಮ����ಿ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:580
+#: ../src/gpk-enum.c:592
 msgid "None of the selected packages could be updated."
 msgstr "à²?ಯà³?à²?à³? ಮಾಡಲಾದ ಯಾವà³?ದà³? ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?à²?ಳನà³?ನà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಮಾಡಲà³? ಸಾಧà³?ಯವಾà²?ಿಲà³?ಲ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:583
+#: ../src/gpk-enum.c:595
 msgid "The repository configuration could not be modified."
 msgstr "ರ�ಪ�ಸಿ�ರಿ ಸ�ರ�ನ�ಯನ�ನ� ಮಾರ�ಪಡಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:586
+#: ../src/gpk-enum.c:598
 msgid ""
 "Installing the local file failed.\n"
 "More information is available in the detailed report."
@@ -2714,12 +2487,11 @@ msgstr ""
 "ಸ�ಥಳ�ಯ �ಡತವನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವಾ� ವಿಫಲ���ಡಿದ�.\n"
 "�ದರ ಬ���ಿನ ಹ����ಿನ ಮಾಹಿತಿಯ� ವಿವರವಾದ ವರದಿಯಲ�ಲಿ ಲಭ�ಯವಿದ�."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:590
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-enum.c:602
 msgid "The package security signature could not be verified."
-msgstr "ಪ�ಯಾ���� ಸಹಿಯನ�ನ� ಪರಿಶ�ಲಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ."
+msgstr "ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?â??ನ ಸà³?ರà²?à³?ಷತಾ ಸಹಿಯನà³?ನà³? ಪರಿಶà³?ಲಿಸಲà³? ಸಾಧà³?ಯವಾà²?ಿಲà³?ಲ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:593
+#: ../src/gpk-enum.c:605
 #, fuzzy
 msgid ""
 "The package security signature is missing and this package is untrusted.\n"
@@ -2728,11 +2500,11 @@ msgstr ""
 "ಪ�ಯಾ���� ಸಹಿಯ� �ಾಣ�ಯಾ�ಿದ� ಹಾ�� ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� ನ�ಬಲಾ�ಿಲ�ಲ.\n"
 " � ಪ�ಯಾ���� �ನ�ನ� ನಿರ�ಮಿಸಿದ ಸ�ದರ�ಭದಲ�ಲಿ �ದನ�ನ� ��ದ� GPG ��ಲಿಯ��ದಿ�� ಸಹಿ ಮಾಡಲಾ�ಿಲ�ಲ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:597
+#: ../src/gpk-enum.c:609
 msgid "Repository configuration was invalid and could not be read."
 msgstr "ರ�ಪ�ಸಿ�ರಿ ಸ�ರ�ನ�ಯ� �ಮಾನ�ಯವಾ�ಿದ� ಹಾ�� �ದನ�ನ� �ದಲ� ಸಾಧ�ಯವಿಲ�ಲ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:600
+#: ../src/gpk-enum.c:612
 msgid ""
 "The package you are attempting to install is not valid.\n"
 "The package file could be corrupt, or not a proper package."
@@ -2740,23 +2512,21 @@ msgstr ""
 "ನ�ವ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಪ�ರಯತ�ನಿಸ�ತ�ತಿರ�ವ ಪ�ಯಾ���� ಮಾನ�ಯವಾದ�ದಲ�ಲ.\n"
 "ಪ�ಯಾ���� �ಡತವ� ಭ�ರಷ�����ಡಿರಬಹ�ದ�, �ಲ�ಲವ� �ದ� ��ದ� ಸರಿಯಾದ ಪ�ಯಾ���� ��ಿರದ� �ರಬಹ�ದ�."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:604
+#: ../src/gpk-enum.c:616
 msgid ""
 "Installation of this package prevented by your packaging system's "
 "configuration."
 msgstr "ನಿಮ�ಮ ಪ�ಯಾ���ಿ��� ವ�ಯವಸ�ಥ�ಯ ಸ�ರ�ನ�ಯ� � ಪ�ಯಾ���� �ನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸದ�ತ� ತಡ�ದಿದ�."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:607
-msgid ""
-"The package that was downloaded is corrupt and needs to be downloaded again."
+#: ../src/gpk-enum.c:619
+msgid "The package that was downloaded is corrupt and needs to be downloaded again."
 msgstr "ಡà³?ನà³?â??ಲà³?ಡà³? ಮಾಡಲಾದ ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³? ಭà³?ರಷà³?à²?à²?à³?à²?ಡಿದà³? ಹಾà²?à³? à²?ದನà³?ನà³? ಪà³?ನà²? ಡà³?ನà³?â??ಲà³?ಡà³?â?? ಮಾಡಬà³?à²?ಾà²?à³?ತà³?ತದà³?."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:610
-msgid ""
-"All of the packages selected for install are already installed on the system."
+#: ../src/gpk-enum.c:622
+msgid "All of the packages selected for install are already installed on the system."
 msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� �ಯ��� ಮಾಡಲಾದ �ಲ�ಲಾ ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ��ಾ�ಲ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ�ಿದ�."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:613
+#: ../src/gpk-enum.c:625
 msgid ""
 "The specified file could not be found on the system.\n"
 "Check the file still exists and has not been deleted."
@@ -2764,7 +2534,7 @@ msgstr ""
 "ಸ��ಿಸಲಾದ �ಡತವ� �ಣ�ದಲ�ಲಿ ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ.\n"
 "�ಡತವ� �ನ�ನ� ಸಹ �ಸ�ತಿತ�ವದಲ�ಲಿದ�ಯ� �ಥವ �ಳಿಸಲ�ಪ���ಿದ�ಯ� ��ದ� ಪರಿಶ�ಲಿಸಿ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:617
+#: ../src/gpk-enum.c:629
 msgid ""
 "Required data could not be found on any of the configured software sources.\n"
 "There were no more download mirrors that could be tried."
@@ -2772,7 +2542,7 @@ msgstr ""
 "ಸ�ರ�ಿಸಲಾದ ಯಾವ�ದ� ತ�ತ�ರಾ�ಶ ��ರ�ಳಲ�ಲಿ ��ತ�ಯವಿರ�ವ ದತ�ತಾ�ಶವ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ.\n"
 "ಪà³?ರಯತà³?ನಿಸಬಹà³?ದಾದ ಯಾವà³?ದà³? ಡà³?ನà³?â??ಲà³?ಡà³? ಮಿರರà³? à²?ಲà³?ಲ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:621
+#: ../src/gpk-enum.c:633
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Required upgrade data could not be found in any of the configured software "
@@ -2782,278 +2552,303 @@ msgstr ""
 "ಸ�ರ�ಿಸಲಾದ ಯಾವ�ದ� ತ�ತ�ರಾ�ಶ ��ರ�ಳಲ�ಲಿ ��ತ�ಯವಿರ�ವ ದತ�ತಾ�ಶವ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ.\n"
 "ಪà³?ರಯತà³?ನಿಸಬಹà³?ದಾದ ಯಾವà³?ದà³? ಡà³?ನà³?â??ಲà³?ಡà³? ಮಿರರà³? à²?ಲà³?ಲ."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:625
+#: ../src/gpk-enum.c:637
 #, fuzzy
-msgid ""
-"The package that is trying to be installed is incompatible with this system."
+msgid "The package that is trying to be installed is incompatible with this system."
 msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಪ�ರಯತ�ನಿಸಲಾ��ತ�ತಿರ�ವ ಪ�ಯಾ���� �ನ�ನ� ��ಾ�ಲ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ�ಿದ�."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:628
+#: ../src/gpk-enum.c:640
 msgid ""
 "There is insufficient space on the device.\n"
 "Free some space on the system disk to perform this operation."
 msgstr ""
 
+#: ../src/gpk-enum.c:644
+#, fuzzy
+#| msgid "An additional plugin is required to play this content"
+#| msgid_plural "Additional plugins are required to play this content"
+msgid "Additional media is required to complete the transaction."
+msgstr "à²?ದನà³?ನà³? ಪà³?ಲà³? ಮಾಡಲà³? ಹà³?à²?à³?à²?à³?ವರಿ ಪà³?ಲà²?à³?â??à²?ನà³?â??ನ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
+
 #: ../src/gpk-enum.c:647
-msgid "No restart is necessary for this update"
-msgstr "à²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??ನ ನà²?ತರ ಯಾವà³?ದನà³?ನà³? ಮರಳಿ à²?ರà²?ಭಿಸà³?ವ à²?à²?ತà³?ಯವಿಲà³?ಲ"
+msgid ""
+"You have failed to provide correct authentication. Please check any "
+"passwords or account settings."
+msgstr ""
 
 #: ../src/gpk-enum.c:650
-msgid "An application restart is required after this update"
-msgstr "à²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??ನ ನà²?ತರ à²?ನà³?ವಯವನà³?ನà³? ಮರಳಿ à²?ರà²?ಭಿಸà³?ವ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
+msgid ""
+"The specified update could not be found.\n"
+"It could have already been installed or no longer available on the remote "
+"server."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gpk-enum.c:669
+#| msgid "No restart is necessary for this update"
+msgid "No restart is necessary"
+msgstr "ಮರಳಿ �ರ�ಭಿಸ�ವ ��ತ�ಯವಿಲ�ಲ"
+
+#: ../src/gpk-enum.c:672
+#| msgid "You need to restart the application"
+msgid "You will be required to restart this application"
+msgstr "ನ�ವ� �ನ�ವಯವನ�ನ� ಮರಳಿ �ರ�ಭಿಸಬ��ಾ��ತ�ತದ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:653
-msgid "You will be required to log off and back on after this update"
-msgstr "à²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?ಿನ ನà²?ತರ ನà³?ವà³? ಹà³?ರತà³?ರಳಿ ಮತà³?ತà³? ಮರಳಿ ಪà³?ರವà³?ಶಿಸಬà³?à²?ಾà²?à³?ತà³?ತದà³?"
+#: ../src/gpk-enum.c:675
+#| msgid "You will need to log off and log back on"
+msgid "You will be required to log out and back in"
+msgstr "ನ�ವ� ಹ�ರತ�ರಳಿ ನ�ತರ ಮರಳಿ ಪ�ರವ�ಶಿಸಬ��ಾ��ತ�ತದ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:656
-msgid "A system restart is required after this update"
-msgstr "à²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??ನ ನà²?ತರ à²?ಣà²?ವನà³?ನà³? ಮರಳಿ à²?ರà²?ಭಿಸà³?ವ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
+#: ../src/gpk-enum.c:678
+#| msgid "No restart is required"
+msgid "A restart will be required"
+msgstr "ಮರಳಿ �ರ�ಭಿಸ�ವ ��ತ�ಯವಿರ�ತ�ತದ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:673
+#: ../src/gpk-enum.c:695
 msgid "No restart is required"
 msgstr "ಮರಳಿ �ರ�ಭಿಸ�ವ ��ತ�ಯವಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:676
-msgid "A system restart is required"
-msgstr "�ಣ�ವನ�ನ� ಮರಳಿ �ರ�ಭಿಸ�ವ ��ತ�ಯವಿದ�"
+#: ../src/gpk-enum.c:698
+#| msgid "No restart is required"
+msgid "A restart is required"
+msgstr "ಮರಳಿ �ರ�ಭಿಸ�ವ ��ತ�ಯವಿದ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:679
-msgid "You will need to log off and log back on"
+#: ../src/gpk-enum.c:701
+#| msgid "You will need to log off and log back on"
+msgid "You need to log out and log back in"
 msgstr "ನ�ವ� ಹ�ರತ�ರಳಿ ನ�ತರ ಮರಳಿ ಪ�ರವ�ಶಿಸಬ��ಾ��ತ�ತದ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:682
+#: ../src/gpk-enum.c:704
 msgid "You need to restart the application"
 msgstr "ನ�ವ� �ನ�ವಯವನ�ನ� ಮರಳಿ �ರ�ಭಿಸಬ��ಾ��ತ�ತದ�"
 
 #. TRANSLATORS: A distribution stability level
-#: ../src/gpk-enum.c:700
+#: ../src/gpk-enum.c:722
 msgid "Stable"
 msgstr "ಸ�ಥಿರ"
 
 #. TRANSLATORS: A distribution stability level
-#: ../src/gpk-enum.c:704
+#: ../src/gpk-enum.c:726
 msgid "Unstable"
 msgstr "�ಸ�ಥಿರ"
 
 #. TRANSLATORS: A distribution stability level
-#: ../src/gpk-enum.c:708
+#: ../src/gpk-enum.c:730
 msgid "Testing"
 msgstr "ಪರಿಶ�ಲನ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:725
+#: ../src/gpk-enum.c:747
 msgid "A mirror is possibly broken"
 msgstr "��ದ� ಮಿರರ� ಬಹ�ಷ� ಸರಿಯಾ�ಿಲ�ಲವ��ದ� ತ�ರ�ತ�ತಿದ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:728
+#: ../src/gpk-enum.c:750
 msgid "The connection was refused"
 msgstr "ಸ�ಪರ��ವನ�ನ� ತಿರಸ��ರಿಸಲಾ�ಿದ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:731
+#: ../src/gpk-enum.c:753
 msgid "The parameter was invalid"
 msgstr "ನಿಯತಾ��ವ� �ಮಾನ�ಯವಾ�ಿದ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:734
+#: ../src/gpk-enum.c:756
 msgid "The priority was invalid"
 msgstr "�ದ�ಯತ�ಯ� �ಮಾನ�ಯಯವಾ�ಿದ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:737
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-enum.c:759
 msgid "Backend warning"
-msgstr "ಬ�ಯಾ���ಡ� �ತ�:"
+msgstr "ಬ�ಯಾ���ಡ� ����ರಿ��:"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:740
+#: ../src/gpk-enum.c:762
 msgid "Daemon warning"
-msgstr ""
+msgstr "ಡ�ಮನ� ����ರಿ��"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:743
+#: ../src/gpk-enum.c:765
 msgid "The package list cache is being rebuilt"
 msgstr "ಪ�ಯಾ���� ಪ���ಿಯ ��ಯಾಶ�ಯನ�ನ� ಮರಳಿ ನಿರ�ಮಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:746
+#: ../src/gpk-enum.c:768
 msgid "An untrusted package was installed"
 msgstr "ನ�ಬದ� �ರ�ವ�ತಹ ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:749
+#: ../src/gpk-enum.c:771
 msgid "A newer package exists"
 msgstr "ಹà³?ಸದಾದ ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?â?? à²?ಸà³?ತಿತà³?ವದಲà³?ಲಿದà³?"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:752
+#: ../src/gpk-enum.c:774
 msgid "Could not find package"
 msgstr "ಪ�ಯಾ���� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:755
+#: ../src/gpk-enum.c:777
 msgid "Configuration files were changed"
 msgstr "ಸ�ರ�ನಾ �ಡತ�ಳ� ಬದಲಾಯಿಸಲ�ಪ���ಿವ�"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:758
+#: ../src/gpk-enum.c:780
 msgid "Package is already installed"
 msgstr "ಪ�ಯಾ���� ��ಾ�ಲ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿತ���ಡಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: This is when the status is not known
-#: ../src/gpk-enum.c:777
+#: ../src/gpk-enum.c:799
 msgid "Unknown state"
 msgstr "����ಾತ ಸ�ಥಿತಿ"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
-#: ../src/gpk-enum.c:781
-msgid "Waiting for service to start"
-msgstr "ಸ�ವ�ಯ� �ರ�ಭ��ಳ�ಳಲ� �ಾಯಲಾ��ತ�ತಿದ�"
+#: ../src/gpk-enum.c:803
+#| msgid "Updating"
+msgid "Starting"
+msgstr "�ರ�ಭಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
-#: ../src/gpk-enum.c:785
-msgid "Waiting for other tasks"
-msgstr "�ತರ� �ಾರ�ಯ�ಳಿ�� �ಾಯಲಾ��ತ�ತಿದ�"
+#: ../src/gpk-enum.c:807
+msgid "Waiting in queue"
+msgstr "ಸರತಿಯಲ�ಲಿ �ಾಯಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
-#: ../src/gpk-enum.c:789
-msgid "Running task"
-msgstr "�ಾರ�ಯವನ�ನ� �ಲಾಯಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
+#: ../src/gpk-enum.c:811
+#| msgid "Running task"
+msgid "Running"
+msgstr "�ಾಲನ�ಯಲ�ಲಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
-#: ../src/gpk-enum.c:793
+#: ../src/gpk-enum.c:815
 msgid "Querying"
 msgstr "ಮನವಿ ಮಾಡಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
-#: ../src/gpk-enum.c:797
+#: ../src/gpk-enum.c:819
 msgid "Getting information"
 msgstr "ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ಪಡ�ದ���ಳ�ಳಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
-#: ../src/gpk-enum.c:801
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-enum.c:823
 msgid "Removing packages"
-msgstr "ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ತ���ದ� ಹಾ��"
+msgstr "ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ತ���ದ� ಹಾ�ಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:805 ../src/gpk-enum.c:1197
+#: ../src/gpk-enum.c:827 ../src/gpk-enum.c:1219
 msgid "Downloading packages"
 msgstr "ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ಡ�ನ�-ಲ�ಡ� ಮಾಡಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
-#: ../src/gpk-enum.c:813
+#: ../src/gpk-enum.c:835
 msgid "Refreshing software list"
 msgstr "ತ�ತ�ರಾ�ಶದ ಪ���ಿಯನ�ನ� ಪ�ನಶ���ತನ��ಳಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
-#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:817 ../src/gpk-enum.c:1145
-msgid "Updating packages"
-msgstr "ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� �ಪ�ಡ��� ಮಾಡಲಾ��ತ�ತಿದ�"
+#: ../src/gpk-enum.c:839
+#| msgid "Install all updates"
+msgid "Installing updates"
+msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
-#: ../src/gpk-enum.c:821
+#: ../src/gpk-enum.c:843
 #, fuzzy
 msgid "Cleaning up packages"
 msgstr "ಪ�ಯಾ�����ಳಿ�ಾ�ಿ ಹ�ಡ��ಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
-#: ../src/gpk-enum.c:825
+#: ../src/gpk-enum.c:847
 #, fuzzy
 msgid "Obsoleting packages"
 msgstr "ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
-#: ../src/gpk-enum.c:829
+#: ../src/gpk-enum.c:851
 msgid "Resolving dependencies"
 msgstr "�ವಲ�ಬನ��ಳನ�ನ� ಪರಿಹರಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
-#: ../src/gpk-enum.c:833
+#: ../src/gpk-enum.c:855
 msgid "Checking signatures"
 msgstr "ಸಹಿಯನ�ನ� ಪರಿಶ�ಲಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:837 ../src/gpk-enum.c:1157
+#: ../src/gpk-enum.c:859 ../src/gpk-enum.c:1179
 msgid "Rolling back"
 msgstr "ಹಿ�ದ���� ಮರಳಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
-#: ../src/gpk-enum.c:841
+#: ../src/gpk-enum.c:863
 msgid "Testing changes"
 msgstr "ಬದಲಾವಣ��ಳನ�ನ� ಪರಿಶ�ಲಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
-#: ../src/gpk-enum.c:845
+#: ../src/gpk-enum.c:867
 msgid "Committing changes"
 msgstr "ಬದಲಾವಣ��ಳನ�ನ� ಸಲ�ಲಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
-#: ../src/gpk-enum.c:849
+#: ../src/gpk-enum.c:871
 msgid "Requesting data"
 msgstr "ದತ�ತಾ�ಶ���ಾ�ಿ ಮನವಿ ಸಲ�ಲಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
-#: ../src/gpk-enum.c:853
+#: ../src/gpk-enum.c:875
 msgid "Finished"
 msgstr "ಮ��ಿಸಲಾ�ಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
-#: ../src/gpk-enum.c:857
+#: ../src/gpk-enum.c:879
 msgid "Cancelling"
 msgstr "ರದ�ದ���ಳಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
-#: ../src/gpk-enum.c:861
+#: ../src/gpk-enum.c:883
 msgid "Downloading repository information"
 msgstr "ರà³?ಪà³?ಸಿà²?ರಿ ಮಾಹಿತಿಯನà³?ನà³? ಡà³?ನà³?â??ಲà³?ಡà³? ಮಾಡಿà²?à³?ಳà³?ಳಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
-#: ../src/gpk-enum.c:865
+#: ../src/gpk-enum.c:887
 msgid "Downloading list of packages"
 msgstr "ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?à²?ಳ ಪà²?à³?à²?ಿಯನà³?ನà³? ಡà³?ನà³?â??ಲà³?ಡà³? ಮಾಡಿà²?à³?ಳà³?ಳಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
-#: ../src/gpk-enum.c:869
+#: ../src/gpk-enum.c:891
 msgid "Downloading file lists"
 msgstr "à²?ಡತದ ಪà²?à³?à²?ಿà²?ಳನà³?ನà³? ಡà³?ನà³?â??ಲà³?ಡà³?â?? ಮಾಡಿà²?à³?ಳà³?ಳಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
-#: ../src/gpk-enum.c:873
+#: ../src/gpk-enum.c:895
 msgid "Downloading lists of changes"
 msgstr "ಬದಲಾವಣà³?à²?ಳ ಪà²?à³?à²?ಿಯನà³?ನà³? ಡà³?ನà³?â??ಲà³?ಡà³? ಮಾಡಿà²?à³?ಳà³?ಳಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
-#: ../src/gpk-enum.c:877
+#: ../src/gpk-enum.c:899
 msgid "Downloading groups"
 msgstr "ಸಮà³?ಹà²?ಳನà³?ನà³? ಡà³?ನà³?â??ಲà³?ಡà³? ಮಾಡಿà²?à³?ಳà³?ಳಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
-#: ../src/gpk-enum.c:881
+#: ../src/gpk-enum.c:903
 msgid "Downloading update information"
 msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಮಾಹಿತಿಯನà³?ನà³? ಡà³?ನà³?â??ಲà³?ಡà³?â?? ಮಾಡಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
-#: ../src/gpk-enum.c:885
+#: ../src/gpk-enum.c:907
 msgid "Repackaging files"
 msgstr "�ಡತ�ಳನ�ನ� ಮರಳಿ ��ಡಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
-#: ../src/gpk-enum.c:889
+#: ../src/gpk-enum.c:911
 msgid "Loading cache"
 msgstr "à²?à³?ಯಾಶà³?ಯನà³?ನà³? ಲà³?ಡà³?â?? ಮಾಡಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
-#: ../src/gpk-enum.c:893
+#: ../src/gpk-enum.c:915
 msgid "Scanning installed applications"
 msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿತ���ಡಿರ�ವ ಪ�ಯಾ�����ಳಿ�ಾ�ಿ ಶ�ಧಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
-#: ../src/gpk-enum.c:897
+#: ../src/gpk-enum.c:919
 msgid "Generating package lists"
 msgstr "ಪ�ಯಾ�����ಳ ಪ���ಿಯನ�ನ� �ತ�ಪಾದಿಸಲಾ��ತ�ತದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The transaction state
-#: ../src/gpk-enum.c:901
+#: ../src/gpk-enum.c:923
 #, fuzzy
-msgid "Waiting for legacy package manager lock"
+msgid "Waiting for package manager lock"
 msgstr "ಪ�ಯಾ���� ಹ�ಸರಿ�ಾ�ಿ ಹ�ಡ��ಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:919
+#: ../src/gpk-enum.c:941
 #, c-format
 msgid "%i trivial update"
 msgid_plural "%i trivial updates"
@@ -3061,7 +2856,7 @@ msgstr[0] "%i ಸಾಮಾನà³?ಯ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??"
 msgstr[1] "%i ಸಾಮಾನà³?ಯ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳà³?"
 
 #. TRANSLATORS: type of update in the case that we don't have any data
-#: ../src/gpk-enum.c:923
+#: ../src/gpk-enum.c:945
 #, c-format
 msgid "%i update"
 msgid_plural "%i updates"
@@ -3069,7 +2864,7 @@ msgstr[0] "%i à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??"
 msgstr[1] "%i à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳà³?"
 
 #. TRANSLATORS: type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:927
+#: ../src/gpk-enum.c:949
 #, c-format
 msgid "%i important update"
 msgid_plural "%i important updates"
@@ -3077,7 +2872,7 @@ msgstr[0] "%i ಪà³?ರಮà³?à²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??"
 msgstr[1] "%i ಪà³?ರಮà³?à²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳà³?"
 
 #. TRANSLATORS: type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:931
+#: ../src/gpk-enum.c:953
 #, c-format
 msgid "%i security update"
 msgid_plural "%i security updates"
@@ -3085,7 +2880,7 @@ msgstr[0] "%i ಸà³?ರà²?à³?ಷತಾ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??"
 msgstr[1] "%i ಸà³?ರà²?à³?ಷತಾ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳà³?"
 
 #. TRANSLATORS: type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:935
+#: ../src/gpk-enum.c:957
 #, c-format
 msgid "%i bug fix update"
 msgid_plural "%i bug fix updates"
@@ -3093,7 +2888,7 @@ msgstr[0] "%i ದà³?ಷ ನಿವಾರಣಾ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?"
 msgstr[1] "%i ದà³?ಷ ನಿವಾರಣಾ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳà³?"
 
 #. TRANSLATORS: type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:939
+#: ../src/gpk-enum.c:961
 #, c-format
 msgid "%i enhancement update"
 msgid_plural "%i enhancement updates"
@@ -3101,7 +2896,7 @@ msgstr[0] "%i ವರà³?ಧನà³?ಯ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?"
 msgstr[1] "%i ವರà³?ಧನà³?ಯ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳà³?"
 
 #. TRANSLATORS: number of updates that cannot be installed due to deps
-#: ../src/gpk-enum.c:943
+#: ../src/gpk-enum.c:965
 #, c-format
 msgid "%i blocked update"
 msgid_plural "%i blocked updates"
@@ -3109,857 +2904,991 @@ msgstr[0] "%i ನಿರà³?ಬà²?ಧಿಸಲಾದ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?"
 msgstr[1] "%i ನಿರà³?ಬà²?ಧಿಸಲಾದ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳà³?"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:961
+#: ../src/gpk-enum.c:983
 msgid "Trivial update"
 msgstr "ಸಾಮಾನà³?ಯ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:965
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-enum.c:987
 msgid "Normal update"
 msgstr "ಸಾಮಾನà³?ಯ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:969
+#: ../src/gpk-enum.c:991
 msgid "Important update"
 msgstr "ಪà³?ರಮà³?à²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:973
+#: ../src/gpk-enum.c:995
 msgid "Security update"
 msgstr "ಸà³?ರà²?à³?ಷತಾ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:977
+#: ../src/gpk-enum.c:999
 msgid "Bug fix update"
 msgstr "ದà³?ಷ ನಿವಾರಣಾ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:981
+#: ../src/gpk-enum.c:1003
 msgid "Enhancement update"
 msgstr "ವರà³?ಧನà³?ಯ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:985
+#: ../src/gpk-enum.c:1007
 msgid "Blocked update"
 msgstr "ನಿರà³?ಬà²?ಧಿಸಲಾದ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?"
 
 #. TRANSLATORS: The state of a package, i.e. not installed
-#: ../src/gpk-enum.c:995
+#: ../src/gpk-enum.c:1017
 msgid "Available"
 msgstr "ಲಭ�ಯವಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1013
+#. TRANSLATORS: This is the package name that is being downloaded
+#: ../src/gpk-enum.c:1035 ../src/gpk-service-pack.c:148
 msgid "Downloading"
 msgstr "ಡà³?ನà³?â??ಲà³?ಡà³? ಮಾಡಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1017
+#: ../src/gpk-enum.c:1039
 msgid "Updating"
 msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â?? ಮಾಡಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1021 ../src/gpk-enum.c:1133
+#: ../src/gpk-enum.c:1043 ../src/gpk-enum.c:1155
 msgid "Installing"
 msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1025 ../src/gpk-enum.c:1129
+#: ../src/gpk-enum.c:1047 ../src/gpk-enum.c:1151
 msgid "Removing"
 msgstr "ತ���ದ� ಹಾ�ಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1029
+#: ../src/gpk-enum.c:1051
 msgid "Cleaning up"
 msgstr "ಸ�ವ�������ಳಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1033
+#: ../src/gpk-enum.c:1055
 msgid "Obsoleting"
 msgstr "�ಪ�ರ�ಲಿತ��ಳಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1051
+#: ../src/gpk-enum.c:1073
 msgid "Downloaded"
 msgstr "ಡà³?ನà³?â??ಲà³?ಡà³?â?? ಮಾಡಲಾà²?ಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#. TRANSLATORS: this is when (if?) the update was updated
-#: ../src/gpk-enum.c:1055 ../src/gpk-update-viewer.c:882
+#: ../src/gpk-enum.c:1077
 msgid "Updated"
 msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â?? ಮಾಡಲಾà²?ಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1063
+#: ../src/gpk-enum.c:1085
 msgid "Removed"
 msgstr "ತ���ದ� ಹಾ�ಲಾ�ಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1067
+#: ../src/gpk-enum.c:1089
 msgid "Cleaned up"
 msgstr "ಸ�ವ�����ಳಿಸಲಾ�ಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1071
+#: ../src/gpk-enum.c:1093
 msgid "Obsoleted"
 msgstr "�ಪ�ರ�ಲಿತ���ಡಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1089 ../src/gpk-enum.c:1229
+#: ../src/gpk-enum.c:1111 ../src/gpk-enum.c:1251
 msgid "Unknown role type"
 msgstr "��ತ�ತಿರದ ಪಾತ�ರದ ಬ��"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1093
+#: ../src/gpk-enum.c:1115
 msgid "Getting dependencies"
 msgstr "�ವಲ�ಬನ��ಳನ�ನ� ಪಡ�ದ���ಳ�ಳಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1097
+#: ../src/gpk-enum.c:1119
 msgid "Getting update detail"
 msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â?? ವಿವರವನà³?ನà³? ಪಡà³?ದà³?à²?à³?ಳà³?ಳಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1101
+#: ../src/gpk-enum.c:1123
 msgid "Getting details"
 msgstr "ವಿವರ�ಳನ�ನ� ಪಡ�ದ���ಳ�ಳಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1105
+#: ../src/gpk-enum.c:1127
 msgid "Getting requires"
 msgstr "ಯಾವ�ದರ ��ತ�ಯವಿದ� �ನ�ನ�ವ�ದನ�ನ� ಪಡ�ಯಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#. TRANSLATORS: we are getting the list of updates from the server
-#: ../src/gpk-enum.c:1109 ../src/gpk-update-viewer.c:1441
+#: ../src/gpk-enum.c:1131
 msgid "Getting updates"
 msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ಪಡà³?ದà³?à²?à³?ಳà³?ಳಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1113
+#: ../src/gpk-enum.c:1135
 msgid "Searching details"
 msgstr "ವಿವರ�ಳಿ�ಾ�ಿ ಪಡ�ದ���ಳ�ಳಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1121
+#: ../src/gpk-enum.c:1143
 msgid "Searching groups"
 msgstr "ಸಮ�ಹ���ಾ�ಿ ಪಡ�ದ���ಳ�ಳಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1125
+#: ../src/gpk-enum.c:1147
 msgid "Searching for package name"
 msgstr "ಪ�ಯಾ���� ಹ�ಸರಿ�ಾ�ಿ ಹ�ಡ��ಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1137
+#: ../src/gpk-enum.c:1159
 msgid "Installing file"
 msgstr "�ಡತವನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#. TRANSLATORS: we are refreshing the package lists and the update lists
-#: ../src/gpk-enum.c:1141 ../src/gpk-update-viewer.c:1445
+#: ../src/gpk-enum.c:1163
 msgid "Refreshing package cache"
 msgstr "ಪ�ಯಾ���� ��ಯಾಶ�ಯನ�ನ� ಪ�ನಶ���ತನ��ಳಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1149
+#: ../src/gpk-enum.c:1167
+msgid "Updating packages"
+msgstr "ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� �ಪ�ಡ��� ಮಾಡಲಾ��ತ�ತಿದ�"
+
+#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
+#: ../src/gpk-enum.c:1171
 msgid "Updating system"
 msgstr "à²?ಣà²?ವನà³?ನà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â?? ಮಾಡಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1153
+#: ../src/gpk-enum.c:1175
 msgid "Canceling"
 msgstr "ರದ�ದ���ಳಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1161
+#: ../src/gpk-enum.c:1183
 msgid "Getting list of repositories"
 msgstr "ರ�ಪ�ಸಿ�ರಿ�ಳ ಪ���ಿಯನ�ನ� ಪಡ�ದ���ಳ�ಳಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1165
+#: ../src/gpk-enum.c:1187
 msgid "Enabling repository"
 msgstr "ರ�ಪ�ಸಿ�ರಿಯನ�ನ� ಶ��ತ��ಳಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1169
+#: ../src/gpk-enum.c:1191
 msgid "Setting repository data"
 msgstr "ರ�ಪ�ಸಿ�ರಿ ದತ�ತಾ�ಶವನ�ನ� ಹ��ದಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1173
+#: ../src/gpk-enum.c:1195
 msgid "Resolving"
 msgstr "ಪರಿಹರಿಸಲಾ�ಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1177
+#: ../src/gpk-enum.c:1199
 msgid "Getting file list"
 msgstr "�ಡತದ ಪ���ಿಯನ�ನ� ಪಡ�ದ���ಳ�ಳಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1181
+#: ../src/gpk-enum.c:1203
 msgid "Getting what provides"
 msgstr "�ನನ�ನ� �ದ�ಿಸ�ತ�ತದ� ��ಬ�ದನ�ನ� ಪಡ�ದ���ಳ�ಳಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1185
+#: ../src/gpk-enum.c:1207
 msgid "Installing signature"
 msgstr "ಸಹಿಯನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1189
+#: ../src/gpk-enum.c:1211
 msgid "Getting package lists"
 msgstr "ಪ�ಯಾ�����ಳ ಪ���ಿ�ಳನ�ನ� ಪಡ�ದ���ಳ�ಳಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1193
+#: ../src/gpk-enum.c:1215
 msgid "Accepting EULA"
 msgstr "EULA �ನ�ನ� �����ರಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1205
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-enum.c:1223
+msgid "Getting distribution upgrade information"
+msgstr "ವಿತರಣಾ ನವ��ರಣ ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ಪಡ�ಯಲಾ��ತ�ತಿದ�"
+
+#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
+#: ../src/gpk-enum.c:1227
 msgid "Getting categories"
-msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ಪಡà³?ದà³?à²?à³?ಳà³?ಳಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³?"
+msgstr "ವರ���ಳನ�ನ� ಪಡ�ದ���ಳ�ಳಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1209
+#: ../src/gpk-enum.c:1231
 #, fuzzy
 msgid "Getting old transactions"
 msgstr "ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ಪಡ�ದ���ಳ�ಳಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1233
+#: ../src/gpk-enum.c:1255
 msgid "Got dependencies"
 msgstr "�ವಲ�ಬನ��ಳನ�ನ� ಪಡ�ದ���ಳ�ಳಲಾ�ಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1237
+#: ../src/gpk-enum.c:1259
 msgid "Got update detail"
 msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â?? ವಿವರವನà³?ನà³? ಪಡà³?ದà³?à²?à³?ಳà³?ಳಲಾà²?ಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1241 ../src/gpk-enum.c:1253
+#: ../src/gpk-enum.c:1263
 msgid "Got details"
 msgstr "ವಿವರ�ಳನ�ನ� ಪಡ�ದ���ಳ�ಳಲಾ�ಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1245
+#: ../src/gpk-enum.c:1267
 msgid "Got requires"
 msgstr "ಯಾವ�ದರ ��ತ�ಯವಿದ� �ನ�ನ�ವ�ದನ�ನ� ಪಡ�ಯಲಾ�ಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1249
+#: ../src/gpk-enum.c:1271
 msgid "Got updates"
 msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ಪಡà³?ದà³?à²?à³?ಳà³?ಳಲಾà²?ಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1257
+#: ../src/gpk-enum.c:1275
+#| msgid "Searched for package name"
+msgid "Searched for package details"
+msgstr "ಪ�ಯಾ���ಿನ ವಿವರ�ಳಿ�ಾ�ಿ ಹ�ಡ��ಲಾ�ಿದ�"
+
+#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
+#: ../src/gpk-enum.c:1279
 msgid "Searched for file"
 msgstr "�ಡತ���ಾ�ಿ ಹ�ಡ��ಲಾ�ಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1261
+#: ../src/gpk-enum.c:1283
 msgid "Searched groups"
 msgstr "ಹ�ಡ��ಲಾದ ���ಪ��ಳ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1265
+#: ../src/gpk-enum.c:1287
 msgid "Searched for package name"
 msgstr "ಪ�ಯಾ���ಿನ ಹ�ಸರಿ�ಾ�ಿ ಹ�ಡ��ಲಾ�ಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1269
+#: ../src/gpk-enum.c:1291
 msgid "Removed packages"
 msgstr "ತ���ದ� ಹಾ�ಲಾದ ಪ�ಯಾ�����ಳ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1273
+#: ../src/gpk-enum.c:1295
 msgid "Installed packages"
 msgstr "à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸಲಾದ ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?â??à²?ಳà³?"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1277
+#: ../src/gpk-enum.c:1299
 msgid "Installed local files"
 msgstr "ಸ�ಥಳ�ಯ �ಡತ�ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ�ಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1281
+#: ../src/gpk-enum.c:1303
 msgid "Refreshed package cache"
 msgstr "ಪ�ನಶ���ತನ��ಳಿಸಲಾದ ಪ�ಯಾ���� ��ಯಾಶ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1285
+#: ../src/gpk-enum.c:1307
 msgid "Updated packages"
 msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಮಾಡಲಾದ ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1289
+#: ../src/gpk-enum.c:1311
 msgid "Updated system"
 msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಮಾಡಲಾದ à²?ಣà²?"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1293
+#: ../src/gpk-enum.c:1315
 msgid "Canceled"
 msgstr "ರದ�ದ� ಮಾಡಲಾ�ಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1297
+#: ../src/gpk-enum.c:1319
 msgid "Rolled back"
 msgstr "ಹಿ�ದ���� ಮರಳಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1301
+#: ../src/gpk-enum.c:1323
 msgid "Got list of repositories"
 msgstr "ರ�ಪ�ಸಿ�ರಿ�ಳ ಪ���ಿಯನ�ನ� ಪಡ�ದ���ಳ�ಳಲಾ�ಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1305
+#: ../src/gpk-enum.c:1327
 msgid "Enabled repository"
 msgstr "ರ�ಪ�ಸಿ�ರಿಯನ�ನ� ಶ��ತ��ಳಿಸಲಾ�ಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1309
+#: ../src/gpk-enum.c:1331
 msgid "Set repository data"
 msgstr "ರ�ಪ�ಸಿ�ರಿ ದತ�ತಾ�ಶವನ�ನ� ಹ��ದಿಸಲಾ�ಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1313
+#: ../src/gpk-enum.c:1335
 msgid "Resolved"
 msgstr "ಪರಿಹರಿಸಲಾ�ಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1317
+#: ../src/gpk-enum.c:1339
 msgid "Got file list"
 msgstr "�ಡತದ ಪ���ಿಯನ�ನ� ಪಡ�ದ���ಳ�ಳಲಾ�ಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1321
+#: ../src/gpk-enum.c:1343
 msgid "Got what provides"
 msgstr "�ನನ�ನ� �ದ�ಿಸ�ತ�ತದ� ��ಬ�ದನ�ನ� ಪಡ�ದ���ಳ�ಳಲಾ�ಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1325
+#: ../src/gpk-enum.c:1347
 msgid "Installed signature"
 msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿತ���ಡ ಸಹಿ"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1329
+#: ../src/gpk-enum.c:1351
 msgid "Got package lists"
 msgstr "ಪ�ಯಾ���� ಪ���ಿ�ಳನ�ನ� ಪಡ�ದ���ಳ�ಳಲಾ�ಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1333
+#: ../src/gpk-enum.c:1355
 msgid "Accepted EULA"
 msgstr "�����ರಿಸಲಾದ EULA"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1337
+#: ../src/gpk-enum.c:1359
 msgid "Downloaded packages"
 msgstr "ಡà³?ನà³?â??ಲà³?ಡà³?â?? ಮಾಡಲಾದ ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?â??à²?ಳà³?"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1341
+#: ../src/gpk-enum.c:1363
 msgid "Got distribution upgrades"
 msgstr "ವಿತರಣಾ ನವ��ರಣ�ಳನ�ನ� ಪಡ�ದ���ಳ�ಳಲಾ�ಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1345
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-enum.c:1367
 msgid "Got categories"
-msgstr "�ನನ�ನ� �ದ�ಿಸ�ತ�ತದ� ��ಬ�ದನ�ನ� ಪಡ�ದ���ಳ�ಳಲಾ�ಿದ�"
+msgstr "ವರ���ಳನ�ನ� ಪಡ�ದ���ಳ�ಳಲಾ�ಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1349
+#: ../src/gpk-enum.c:1371
 msgid "Got old transactions"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1367
+#: ../src/gpk-enum.c:1389
 msgid "Accessibility"
 msgstr "ನಿಲ��ಣ�"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1371
+#: ../src/gpk-enum.c:1393
 msgid "Accessories"
 msgstr "ಸಲ�ರಣ��ಳ�"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1375
+#: ../src/gpk-enum.c:1397
 msgid "Education"
 msgstr "ಶಿ��ಷಣ"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1379
+#: ../src/gpk-enum.c:1401
 msgid "Games"
 msgstr "���ಳ�"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1383
+#: ../src/gpk-enum.c:1405
 msgid "Graphics"
 msgstr "à²?à³?ರಾಫಿà²?à³?ಸà³?â??"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1387
+#: ../src/gpk-enum.c:1409
 msgid "Internet"
 msgstr "��ತರ��ಾಲ"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1391
+#: ../src/gpk-enum.c:1413
 msgid "Office"
 msgstr "�ಫ�ಸ�"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1395
+#: ../src/gpk-enum.c:1417
 msgid "Other"
 msgstr "�ತರ�"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1399
+#: ../src/gpk-enum.c:1421
 msgid "Programming"
 msgstr "ಪ�ರ���ರಾಮಿ���"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1403
+#: ../src/gpk-enum.c:1425
 msgid "Multimedia"
 msgstr "ಮಲ��ಿಮ�ಡಿಯ"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#. TRANSLATORS: the path in the menu, e.g. Applications -> Games
-#: ../src/gpk-enum.c:1407 ../src/gpk-desktop.c:119 ../src/gpk-desktop.c:126
-msgid "System"
-msgstr "�ಣ�"
-
-#. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1411
+#: ../src/gpk-enum.c:1433
 msgid "GNOME desktop"
 msgstr "GNOME �ಣ�ತ�ರ�"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1415
+#: ../src/gpk-enum.c:1437
 msgid "KDE desktop"
 msgstr "KDE �ಣ�ತ�ರ�"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1419
+#: ../src/gpk-enum.c:1441
 msgid "XFCE desktop"
 msgstr "XFCE �ಣ�ತ�ರ�"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1423
+#: ../src/gpk-enum.c:1445
 msgid "Other desktops"
 msgstr "�ತರ� �ಣ�ತ�ರ��ಳ�"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1427
+#: ../src/gpk-enum.c:1449
 msgid "Publishing"
 msgstr "ಪ�ರ�ಾಶನ"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1431
+#: ../src/gpk-enum.c:1453
 msgid "Servers"
 msgstr "ಪರಿ�ಾರ��ಳ�"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1435
+#: ../src/gpk-enum.c:1457
 msgid "Fonts"
 msgstr "���ಷರಶ�ಲಿ�ಳ�"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1439
+#: ../src/gpk-enum.c:1461
 msgid "Admin tools"
 msgstr "ನಿರ�ವಹಣಾ �ಪ�ರಣ�ಳ�"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1443
+#: ../src/gpk-enum.c:1465
 msgid "Legacy"
 msgstr "ಪರ�ಪರ�"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1447
+#: ../src/gpk-enum.c:1469
 msgid "Localization"
 msgstr "ಲ��ಲ�ಸ�ಶನ�"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1451
+#: ../src/gpk-enum.c:1473
 msgid "Virtualization"
 msgstr "ವರ���ವಲ�ಸ�ಶನ�"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1455
+#: ../src/gpk-enum.c:1477
 msgid "Security"
 msgstr "ಸ�ರ��ಷಿತತ�"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1459
+#: ../src/gpk-enum.c:1481
 msgid "Power management"
 msgstr "ವಿದ�ಯ������ತಿ ನಿರ�ವಹಣ�"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1463
+#: ../src/gpk-enum.c:1485
 msgid "Communication"
 msgstr "ಸ�ವಹನ"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1467
+#: ../src/gpk-enum.c:1489
 msgid "Network"
 msgstr "�ಾಲಬ�ಧ"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1471
+#: ../src/gpk-enum.c:1493
 msgid "Maps"
 msgstr "ನ��ಷ��ಳ�"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1479
+#: ../src/gpk-enum.c:1497
+msgid "Software sources"
+msgstr "ತ�ತ�ರಾ�ಶ ��ರ�ಳ�"
+
+#. TRANSLATORS: The group type
+#: ../src/gpk-enum.c:1501
 msgid "Science"
 msgstr "ವಿ���ಾನ"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1483
+#: ../src/gpk-enum.c:1505
 msgid "Documentation"
 msgstr "ದಸ�ತಾವ����ರಣ"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1487
+#: ../src/gpk-enum.c:1509
 msgid "Electronics"
 msgstr "à²?ಲà³?à²?à³?à²?à³?ರಾನಿà²?à³?ಸà³?â??"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1491
+#: ../src/gpk-enum.c:1513
 msgid "Package collections"
 msgstr "ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?â?? ಸà²?à²?à³?ರಹà²?ಳà³?"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#. TRANSLATORS: this is a list of vendor URLs
-#: ../src/gpk-enum.c:1495 ../src/gpk-update-viewer.c:929
+#: ../src/gpk-enum.c:1517
 msgid "Vendor"
 msgstr "�ದ�ಿಸಿದವರ�"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1499
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-enum.c:1521
 msgid "Newest packages"
-msgstr "��ವಲ ಹ�ಸ ಪ�ಯಾ�����ಳ� ಮಾತ�ರ(_n)"
+msgstr "ಹ����ಹ�ಸ ಪ�ಯಾ�����ಳ�"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1503
+#: ../src/gpk-enum.c:1525
 msgid "Unknown group"
 msgstr "����ಾತ ಸಮ�ಹ"
 
 #. TRANSLATORS: we need another package to keep udev quiet
-#: ../src/gpk-firmware.c:210
+#: ../src/gpk-firmware.c:197
 msgid ""
 "Additional firmware is required to make hardware in this computer function "
 "correctly."
 msgstr "� �ಣ�ದಲ�ಲಿನ ಯ�ತ�ರಾ�ಶವ� ಸರಿಯಾ�ಿ ��ಲಸ ಮಾಡಲ� ಹ�����ವರಿ ಫರ�ಮ�-ವ�ರಿನ ��ತ�ಯವಿದ�."
 
 #. TRANSLATORS: title of libnotify bubble
-#: ../src/gpk-firmware.c:212
+#: ../src/gpk-firmware.c:199
 msgid "Additional firmware required"
 msgstr "ಹ�����ವರಿ ಫರ�ಮ�-ವ�ರಿನ ��ತ�ಯವಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: button label
-#: ../src/gpk-firmware.c:217
+#: ../src/gpk-firmware.c:204
 msgid "Install firmware"
 msgstr "ಫರ�ಮ�-ವ�ರ� �ನ�ಸ�ಥಾಪನ�"
 
 #. TODO: tell the user what hardware, NOT JUST A UDI
 #. TRANSLATORS: we can install an extra package so this hardware works, e.g. firmware
-#: ../src/gpk-hardware.c:159
+#: ../src/gpk-hardware.c:160
 #, fuzzy
 msgid "Additional packages can be installed to support this hardware"
 msgstr "%i ಹ�����ವರಿ ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವ ��ತ�ಯವಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: a new bit of hardware has been plugged in
-#: ../src/gpk-hardware.c:161
+#: ../src/gpk-hardware.c:162
 msgid "New hardware attached"
 msgstr "ಹ�ಸ ಯ�ತ�ರಾ�ಶವನ�ನ� ��ಡಿಸಲಾ�ಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: button text, install the packages needed for the hardware to work
-#: ../src/gpk-hardware.c:167
+#. TRANSLATORS: button tooltip
+#: ../src/gpk-hardware.c:168 ../src/gpk-helper-chooser.c:283
 msgid "Install package"
 msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪನಾ ಪ�ಯಾ����"
 
-#. TRANSLATORS: the program name that inhibited the suspend
-#: ../src/gpk-inhibit.c:97
-msgid "Software Update Applet"
-msgstr "ತà²?ತà³?ರಾà²?ಶ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? à²?ಪà³?ಲà³?à²?à³?"
+#. TRANSLATORS: column for the application icon
+#: ../src/gpk-helper-chooser.c:130 ../src/gpk-helper-run.c:184
+msgid "Icon"
+msgstr "�ಿಹ�ನ�"
+
+#: ../src/gpk-helper-chooser.c:267
+msgid "Applications that can open this type of file"
+msgstr "� ಬ��ಯ �ಡತ�ಳನ�ನ� ತ�ರ�ಯಬಲ�ಲ�ತಹ �ನ�ವಯ�ಳ�"
+
+#. TRANSLATORS: title: show the number of other packages we depend on
+#: ../src/gpk-helper-deps-remove.c:76
+#, c-format
+msgid "%i additional package also has to be removed"
+msgid_plural "%i additional packages also have to be removed"
+msgstr[0] "%i ಹ�����ವರಿ ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� ಸಹ ತ���ದ� ಹಾ�ಬ���"
+msgstr[1] "%i ಹ�����ವರಿ ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ಸಹ ತ���ದ� ಹಾ�ಬ���"
+
+#. TRANSLATORS: message: describe in detail why it must happen
+#: ../src/gpk-helper-deps-remove.c:84
+#, c-format
+msgid "To remove %s other packages that depend on it must also be removed."
+msgid_plural "To remove %s other packages that depend on them must also be removed."
+msgstr[0] ""
+"%s �ನ�ನ� ತ���ದ� ಹಾ�ಲ� �ದರ ಮ�ಲ� �ವಲ�ಬಿತವಾ�ಿರ�ವ �ತರ� ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ಸಹ ತ���ದ� "
+"ಹಾ�ಬ���."
+msgstr[1] ""
+"%s �ನ�ನ� ತ���ದ� ಹಾ�ಲ� �ವ��ಳ ಮ�ಲ� �ವಲ�ಬಿತವಾ�ಿರ�ವ �ತರ� ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ಸಹ ತ���ದ� "
+"ಹಾ�ಬ���."
+
+#. gtk_dialog_add_button (GTK_DIALOG (dialog), "help", GTK_RESPONSE_HELP);
+#. TRANSLATORS: this is button text
+#: ../src/gpk-helper-deps-remove.c:95
+msgid "Remove"
+msgstr "ತ���ದ� ಹಾ��"
+
+#. TRANSLATORS: title: tell the user we have to install additional updates
+#: ../src/gpk-helper-deps-update.c:91
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%i additional package also has to be installed"
+#| msgid_plural "%i additional packages also have to be installed"
+msgid "%i additional update also has to be installed"
+msgid_plural "%i additional update also have to be installed"
+msgstr[0] "%i ಹ�����ವರಿ ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವ ��ತ�ಯವಿದ�"
+msgstr[1] "%i ಹ�����ವರಿ ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವ ��ತ�ಯವಿದ�"
 
+#. TRANSLATORS: message: describe in detail why it must happen
+#: ../src/gpk-helper-deps-update.c:96
+#, fuzzy
+#| msgid "To install %s, an additional package also has to be downloaded."
+#| msgid_plural ""
+#| "To install %s, additional packages also have to be downloaded."
+msgid "To perform this update, an additional package also has to be downloaded."
+msgid_plural "To perform this update, additional packages also have to be downloaded."
+msgstr[0] "%s à²?ನà³?ನà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸಲà³?, à²?à²?ದà³? ಹà³?à²?à³?à²?à³?ವರಿ ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?ನà³?ನà³? ಸಹ ಡà³?ನà³?â??ಲà³?ಡà³? ಮಾಡà³?ವ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?."
+msgstr[1] "%s à²?ನà³?ನà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸಲà³?, ಹà³?à²?à³?à²?à³?ವರಿ ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?à²?ಳನà³?ನà³? ಸಹ ಡà³?ನà³?â??ಲà³?ಡà³? ಮಾಡà³?ವ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?."
+
+#. TRANSLATORS: dialog body, explains to the user that they need to insert a disk to continue. The first replacement is DVD, CD etc
+#: ../src/gpk-helper-media-change.c:69
+#, c-format
+msgid ""
+"Additional media is required. Please insert the %s labeled '%s' and click "
+"continue"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: this is button text
+#: ../src/gpk-helper-media-change.c:77
+msgid "Continue"
+msgstr "ಮ��ದ�ವರ�"
+
+#. TRANSLATORS: window title: do we want to execute a program we just installed?
+#: ../src/gpk-helper-run.c:466
+msgid "Run new application?"
+msgstr "ಹ�ಸ �ನ�ವಯವನ�ನ� �ಲಾಯಿಸಬ���?"
+
+#. add run button
+#: ../src/gpk-helper-run.c:469
+msgid "_Run"
+msgstr "�ಲಾಯಿಸ�(_R)"
+
+#. TRANSLATORS: is not GPG signed
+#: ../src/gpk-helper-untrusted.c:99
+#, fuzzy
+msgid "The package is not signed by a trusted provider."
+msgstr "ಪ�ಯಾ���� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿತ���ಡಿಲ�ಲ"
+
+#. TRANSLATORS: user has to trust provider -- I know, this sucks
+#: ../src/gpk-helper-untrusted.c:101
+msgid "Do not install this package unless you are sure it is safe to do so."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: warn the user that all bets are off
+#: ../src/gpk-helper-untrusted.c:103
+msgid "Malicious software can damage your computer or cause other harm."
+msgstr "�ಪಾಯ�ಾರಿ ತ�ತ�ರಾ�ಶ�ಳ� ನಿಮ�ಮ �ಣ�ವನ�ನ� ಹಾಳ���ಡವಬಹ�ದ� �ಥವ ಬ�ರಾವ�ದ� ತ��ದರ� ನ�ಡಬಹ�ದ�."
+
+#. TRANSLATORS: ask if they are absolutely sure they want to do this
+#: ../src/gpk-helper-untrusted.c:105
+msgid "Are you <b>sure</b> you want to install this package?"
+msgstr "� ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� ��ಡಿತವಾ�ಿಯ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಬ����ದ� ನ�ವ� <b>��ಿತವ�</b>?"
+
+#. TRANSLATORS: button label, force the install, even though it's untrusted
+#: ../src/gpk-helper-untrusted.c:195
+msgid "_Force install"
+msgstr "�ತ�ತಾಯಪ�ರ�ವ� �ನ�ಸ�ಥಾಪನ�(_F)"
+
+#. TRANSLATORS: button tooltip
+#: ../src/gpk-helper-untrusted.c:199
+msgid "Force installing package"
+msgstr "ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� �ತ�ತಾಯಪ�ರ�ವ�ವಾ�ಿ �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
+
+#. app-id
+#. xid
 #. TRANSLATORS: the reason why we've inhibited it
 #: ../src/gpk-inhibit.c:99
 msgid "A transaction that cannot be interrupted is running"
 msgstr "ವಿವರಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ದ� �ರ�ವ�ತಹ ವ�ಯವಹಾರವ� �ಾಲನ�ಯಲ�ಲಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: command line option: a list of catalogs to install
-#: ../src/gpk-install-catalog.c:53
+#: ../src/gpk-install-catalog.c:56
 #, fuzzy
 msgid "Catalogs files to install"
 msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
 
 #. are we running privileged
-#: ../src/gpk-install-catalog.c:79
+#: ../src/gpk-install-catalog.c:82
 msgid "Catalog installer"
 msgstr "ಸ��ಿಯ(���ಲಾ��) �ನ�ಸ�ಥಾಪ�"
 
-#: ../src/gpk-install-catalog.c:84
+#: ../src/gpk-install-catalog.c:87
 msgid "Failed to install catalog"
 msgstr "ಸ��ಿಯನ�ನ�(���ಲಾ��) �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: no filename was supplied
-#: ../src/gpk-install-catalog.c:86
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-install-catalog.c:89
 msgid "You need to specify a file name to install"
-msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ನ�ವ� ��ದ� �ಡತವನ�ನ� ಸ��ಿಸಬ���"
+msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ನ�ವ� ��ದ� �ಡತದ ಹ�ಸರಸನ�ನ� ಸ��ಿಸಬ���"
+
+#. TRANSLATORS: This is when the specified DBus method did not execute successfully
+#: ../src/gpk-install-catalog.c:122 ../src/gpk-install-local-file.c:122
+#: ../src/gpk-install-mime-type.c:122 ../src/gpk-install-package-name.c:121
+#: ../src/gpk-install-provide-file.c:122
+#| msgid "The search could not be completed"
+msgid "The action could not be completed"
+msgstr "�ಾರ�ಯವನ�ನ� ಪ�ರ�ಣ��ಳಿಸಲಾ�ಿಲ�ಲ"
+
+#. TRANSLATORS: we don't have anything more useful to translate. sorry.
+#: ../src/gpk-install-catalog.c:124 ../src/gpk-install-local-file.c:124
+#: ../src/gpk-install-mime-type.c:124 ../src/gpk-install-package-name.c:123
+#: ../src/gpk-install-provide-file.c:124
+#| msgid ""
+#| "Installing the local file failed.\n"
+#| "More information is available in the detailed report."
+msgid "The request failed. More details are available in the detailed report."
+msgstr "ಮನವಿಯ� ವಿಫಲ���ಡಿದ�. �ದರ ಬ���ಿನ ಹ����ಿನ ಮಾಹಿತಿಯ� ವಿವರವಾದ ವರದಿಯಲ�ಲಿ ಲಭ�ಯವಿದ�."
 
 #. TRANSLATORS: command line option: a list of files to install
-#: ../src/gpk-install-local-file.c:53
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-install-local-file.c:55
 msgid "Files to install"
-msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
+msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ ಬ��ಿರ�ವ �ಡತ�ಳ�"
 
 #. TRANSLATORS: program name: application to install a package to provide a file
-#: ../src/gpk-install-local-file.c:68 ../src/gpk-install-local-file.c:70
+#: ../src/gpk-install-local-file.c:70 ../src/gpk-install-local-file.c:72
 msgid "PackageKit File Installer"
 msgstr "PackageKit �ಡತ �ನ�ಸ�ಥಾಪ�"
 
 #. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
-#: ../src/gpk-install-local-file.c:79
+#: ../src/gpk-install-local-file.c:81
 msgid "Local file installer"
 msgstr "ಸ�ಥಳ�ಯ �ಡತದ �ನ�ಸ�ಥಾಪ�"
 
 #. TRANSLATORS: could not install a package that contained the file we wanted
 #. TRANSLATORS: nothing done
-#: ../src/gpk-install-local-file.c:85 ../src/gpk-install-provide-file.c:81
+#: ../src/gpk-install-local-file.c:87 ../src/gpk-install-provide-file.c:87
 msgid "Failed to install a package to provide a file"
 msgstr "��ದ� �ಡತವನ�ನ� �ದ�ಿಸ�ವ ��ದ� ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: nothing selected
-#: ../src/gpk-install-local-file.c:87
+#: ../src/gpk-install-local-file.c:89
 msgid "You need to specify a file to install"
 msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ನ�ವ� ��ದ� �ಡತವನ�ನ� ಸ��ಿಸಬ���"
 
+#. TRANSLATORS: command line option: a list of catalogs to install
+#: ../src/gpk-install-mime-type.c:55
+#| msgid "Mime type installer"
+msgid "Mime types to install"
+msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಬ��ಿರ�ವ ಮ�ಮ� ಬ���ಳ�"
+
 #. TRANSLATORS: program name: application to install a package to provide a mime type
-#: ../src/gpk-install-mime-type.c:64 ../src/gpk-install-mime-type.c:66
+#: ../src/gpk-install-mime-type.c:70 ../src/gpk-install-mime-type.c:72
 msgid "Mime Type Installer"
 msgstr "ಮ�ಮ� ಬ��ಯ �ನ�ಸ�ಥಾಪ�"
 
 #. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
-#: ../src/gpk-install-mime-type.c:75
+#: ../src/gpk-install-mime-type.c:81
 msgid "Mime type installer"
 msgstr "ಮ�ಮ� ಬ��ಯ �ನ�ಸ�ಥಾಪ�"
 
 #. TRANSLATORS: could not install program supporting this type
-#: ../src/gpk-install-mime-type.c:81 ../src/gpk-install-mime-type.c:88
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-install-mime-type.c:87
 msgid "Failed to install a program to handle this file type"
-msgstr "��ದ� �ಡತವನ�ನ� �ದ�ಿಸ�ವ ��ದ� ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
+msgstr "� ಬ��ಯ �ಡತವನ�ನ� ನಿಭಾಯಿಸ�ವ ��ದ� ಪ�ರ���ರಾಮ� �ನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: no type given
-#: ../src/gpk-install-mime-type.c:83
+#: ../src/gpk-install-mime-type.c:89
 msgid "You need to specify a mime-type to install"
 msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ನ�ವ� ��ದ� ಮ�ಮ� ಬ��ಯನ�ನ� ಸ��ಿಸಬ��ಾ��ತ�ತದ�"
 
-#. TRANSLATORS: more than one type given
-#: ../src/gpk-install-mime-type.c:90
-msgid "You can only specify one mime-type to install"
-msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ನ�ವ� ��ವಲ ��ದ� ಮ�ಮ� ಬ��ಯನ�ನ� ಮಾತ�ರ ಸ��ಿಸಬಹ�ದಾ�ಿದ�"
-
-#: ../src/gpk-install-package-name.c:52
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-install-package-name.c:54
 msgid "Packages to install"
-msgstr "ಪ�ಯಾ���� �ನ�ಸ�ಥಾಪ�"
+msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಬ��ಿರ�ವ ಪ�ಯಾ�����ಳ�"
 
 #. TRANSLATORS: program name: installs a package (or packages) by name
 #. TRANSLATORS: application name to pass to to the user if there are not enough privs
-#: ../src/gpk-install-package-name.c:67 ../src/gpk-install-package-name.c:69
-#: ../src/gpk-install-package-name.c:78
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-install-package-name.c:69 ../src/gpk-install-package-name.c:71
+#: ../src/gpk-install-package-name.c:80
 msgid "Package Name Installer"
-msgstr "�ಡತದ ಹ�ಸರಿನ �ನ�ಸ�ಥಾಪ�"
+msgstr "ಪ�ಯಾ���� ಹ�ಸರಿನ �ನ�ಸ�ಥಾಪ�"
 
 #. TRANSLATORS: failed
-#: ../src/gpk-install-package-name.c:84
+#: ../src/gpk-install-package-name.c:86
 msgid "Failed to install package from name"
 msgstr "ಹ�ಸರಿನ �ಧಾರದ ಮ�ಲ� �ಡತವನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: nothing was specified
-#: ../src/gpk-install-package-name.c:86
+#: ../src/gpk-install-package-name.c:88
 msgid "You need to specify a package to install"
 msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪನ��� ನ�ವ� ��ದ� ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� ಸ��ಿಸಬ��ಾ��ತ�ತದ�"
 
+#. TRANSLATORS: command line option: a list of files to install
+#: ../src/gpk-install-provide-file.c:55
+#| msgid "Local file installer"
+msgid "Local files to install"
+msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಬ��ಿರ�ವ ಸ�ಥಳ�ಯ �ಡತ�ಳ�"
+
 #. TRANSLATORS: program name, an application to install a file that is needed by an application and is provided by packages
 #. TRANSLATORS: application name to pass to to the user if there are not enough privs
-#: ../src/gpk-install-provide-file.c:64 ../src/gpk-install-provide-file.c:66
-#: ../src/gpk-install-provide-file.c:75
+#: ../src/gpk-install-provide-file.c:70 ../src/gpk-install-provide-file.c:72
+#: ../src/gpk-install-provide-file.c:81
 #, fuzzy
 msgid "Single File Installer"
 msgstr "�ಡತ �ನ�ಸ�ಥಾಪ�"
 
 #. TRANSLATORS: nothig was specified
-#: ../src/gpk-install-provide-file.c:83
+#: ../src/gpk-install-provide-file.c:89
 msgid "You need to specify a filename to install"
 msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ನ�ವ� ��ದ� �ಡತವನ�ನ� ಸ��ಿಸಬ���"
 
-#. TRANSLATORS: nothing done
-#: ../src/gpk-install-provide-file.c:88
-msgid "Failed to install packages to provide files"
-msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿತ ಪ�ಯಾ�����ಳ� �ಡತ�ಳನ�ನ� �ದ�ಿಸ�ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
-
-#. TRANSLATORS: more than one thing was specified
-#: ../src/gpk-install-provide-file.c:90
-msgid "You can only specify one filename to install"
-msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ನ�ವ� ��ವಲ ��ದ� �ಡತದ ಹ�ಸರನ�ನ� ಮಾತ�ರವ� ಸ��ಿಸಬಹ�ದಾ�ಿದ�"
-
 #. TRANSLATORS: strftime formatted please
-#: ../src/gpk-log.c:198
+#: ../src/gpk-log.c:177
 msgid "%A, %d %B %Y"
 msgstr "%A, %d %B %Y"
 
 #. TRANSLATORS: column for the date
-#: ../src/gpk-log.c:315
+#: ../src/gpk-log.c:294
 msgid "Date"
 msgstr "ದಿನಾ��"
 
 #. TRANSLATORS: column for what was done, e.g. update-system
-#: ../src/gpk-log.c:324
+#: ../src/gpk-log.c:303
 msgid "Action"
 msgstr "�ಾರ�ಯ"
 
 #. TRANSLATORS: column for what packages were upgraded
-#: ../src/gpk-log.c:351
+#. TRANSLATORS: column for the message description
+#: ../src/gpk-log.c:330 ../src/gpk-watch.c:877
 msgid "Details"
 msgstr "ವಿವರಣ��ಳ�"
 
 #. TRANSLATORS: column for the username, e.g. Richard Hughes
-#: ../src/gpk-log.c:357
+#: ../src/gpk-log.c:336
 msgid "Username"
-msgstr ""
+msgstr "ಬಳ��ದಾರ ಹ�ಸರ�"
 
 #. TRANSLATORS: column for the application used for the install, e.g. Add/Remove Programs
-#: ../src/gpk-log.c:364
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-log.c:343
 msgid "Application"
-msgstr "�ಾರ�ಯ"
-
-#. TRANSLATORS: button label, roll back to a previous system snapshot
-#: ../src/gpk-log.c:420
-msgid "_Rollback"
-msgstr "ಹಿಮ�ಮರಳ�(_R)"
+msgstr "�ನ�ವಯ"
 
 #. TRANSLATORS: short name for pkcon
-#: ../src/gpk-log.c:538
+#: ../src/gpk-log.c:483
 msgid "Command line client"
 msgstr ""
 
+#. TRANSLATORS: short name for gpk-update-viewer
+#: ../src/gpk-log.c:489
+msgid "Update System"
+msgstr "à²?ಣà²?ವನà³?ನà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಮಾಡà³?"
+
 #. TRANSLATORS: short name for gpk-update-icon
-#: ../src/gpk-log.c:547
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-log.c:492
 msgid "Update Icon"
-msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??"
+msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â?? à²?ಿಹà³?ನà³?"
 
 #. TRANSLATORS: preset the GtktextBox with this filter text
-#: ../src/gpk-log.c:697
+#: ../src/gpk-log.c:644
 msgid "Set the filter to this value"
 msgstr "ಶ�ಧ�ವನ�ನ� � ಮ�ಲ�ಯ���� ಹ��ದಿಸ�"
 
 #. are we running privileged
-#: ../src/gpk-log.c:722
+#: ../src/gpk-log.c:669
 msgid "Log viewer"
 msgstr "ದಾ�ಲ� ವ���ಷ�"
 
+#: ../src/gpk-modal-dialog.c:438
+#, c-format
+msgid "Remaining time : %s"
+msgstr "ಬಾ�ಿ �ರ�ವ ಸಮಯ: %s"
+
 #. TRANSLATORS: check once an hour
-#: ../src/gpk-prefs.c:45
+#: ../src/gpk-prefs.c:44
 msgid "Hourly"
 msgstr "������ಮ�ಮ�"
 
 #. TRANSLATORS: check once a day
-#: ../src/gpk-prefs.c:47
+#: ../src/gpk-prefs.c:46
 msgid "Daily"
 msgstr "ದಿನ����ಮ�ಮ�"
 
 #. TRANSLATORS: check once a week
-#: ../src/gpk-prefs.c:49
+#: ../src/gpk-prefs.c:48
 msgid "Weekly"
 msgstr "ವಾರ����ಮ�ಮ�"
 
 #. TRANSLATORS: never check for updates/upgrades
-#: ../src/gpk-prefs.c:51
+#: ../src/gpk-prefs.c:50
 msgid "Never"
 msgstr "��ದಿ�� ಬ�ಡ"
 
 #. TRANSLATORS: update everything
-#: ../src/gpk-prefs.c:54
+#: ../src/gpk-prefs.c:53
 msgid "All updates"
 msgstr "à²?ಲà³?ಲಾ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳà³?"
 
 #. TRANSLATORS: update just security updates
-#: ../src/gpk-prefs.c:56
+#: ../src/gpk-prefs.c:55
 msgid "Only security updates"
 msgstr "à²?à³?ವಲ ಸà³?ರà²?à³?ಷತಾ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳà³? ಮಾತà³?ರ"
 
 #. TRANSLATORS: don't update anything
-#: ../src/gpk-prefs.c:58
+#: ../src/gpk-prefs.c:57
 msgid "Nothing"
 msgstr "�ನ� �ಲ�ಲ"
 
 #. TRANSLATORS: column if the source is enabled
-#: ../src/gpk-repo.c:249
+#: ../src/gpk-repo.c:248
 msgid "Enabled"
 msgstr "ಶ��ತ���ಡಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: column for the source description
-#: ../src/gpk-repo.c:256
+#: ../src/gpk-repo.c:255
 msgid "Software Source"
 msgstr "ತ�ತ�ರಾ�ಶ ��ರ"
 
 #. TRANSLATORS: for one reason or another, we could not enable or disable a software source
-#: ../src/gpk-repo.c:340
+#: ../src/gpk-repo.c:337
 msgid "Failed to change status"
 msgstr "ಸ�ಥಿತಿಯನ�ನ� ಬದಲಾಯಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಲಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/gpk-repo.c:458
+#: ../src/gpk-repo.c:446
 msgid "Software Source Viewer"
 msgstr "ತ�ತ�ರಾ�ಶ ��ರ ವ���ಷ�"
 
 #. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
-#: ../src/gpk-repo.c:467
+#: ../src/gpk-repo.c:455
 msgid "Software source viewer"
 msgstr "ತ�ತ�ರಾ�ಶ ��ರ ವ���ಷ�"
 
-#: ../src/gpk-repo.c:550
+#: ../src/gpk-repo.c:554
 msgid "Getting software source list not supported by backend"
 msgstr "ತ�ತ�ರಾ�ಶ ��ರ ಪ���ಿಯನ�ನ� ಪಡ�ದ���ಳ�ಳ�ವ�ದ���� ಬ�ಯಾ���ಡಿನಿ�ದ ಬ��ಬಲವಿಲ�ಲ"
 
-#. TRANSLATORS: message details when there were no packages found of that name
-#: ../src/gpk-service-pack.c:247
+#. TRANSLATORS: cannot resolve name to package name
+#: ../src/gpk-service-pack.c:290
 #, c-format
-msgid "No package '%s' found!"
-msgstr "ಯಾವ�ದ� ಪ�ಯಾ���� '%s' ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ!"
+#| msgid "Could not find package"
+msgid "Could not find any packages named '%s'"
+msgstr "'%s' ��ಬ ಹ�ಸರಿನ ಯಾವ�ದ� ಪ�ಯಾ�����ಳ� ��ಡ� ಬ�ದಿಲ�ಲ"
 
-#. TRANSLATORS: did not create pack file
-#: ../src/gpk-service-pack.c:249 ../src/gpk-service-pack.c:257
-#, fuzzy
-msgid "Failed to create"
-msgstr "ಮರಳಿ �ರ�ಭಿಸಲ� ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
+#. TRANSLATORS: cannot find any valid package names
+#: ../src/gpk-service-pack.c:302
+#, c-format
+#| msgid "Could not find package"
+msgid "Could not find any valid package names"
+msgstr "ಯಾವ�ದ� ಮಾನ�ಯವಾದ ಪ�ಯಾ�����ಳ ಹ�ಸರ��ಳ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ"
 
-#. TRANSLATORS: more than one match for the package name
-#: ../src/gpk-service-pack.c:255
+#. TRANSLATORS: internal error
+#: ../src/gpk-service-pack.c:331
 #, c-format
-msgid "More than one possible package '%s' found!"
-msgstr "ಸಾಧ�ಯವಿರ�ವ ��ದ���ಿ�ತ ಹ����ಿನ ಪ�ಯಾ���� '%s' ��ಡ�ಬ�ದಿದ�!"
+#| msgid "Could not find %s"
+msgid "Could not reset client: %s"
+msgstr "��ಲ���ನ�ನ� ಮರಳಿ ಹ��ದಿಸಲಾ�ಿಲ�ಲ: %s"
 
-#: ../src/gpk-service-pack.c:324
-#, fuzzy, c-format
+#. TRANSLATORS: cannot get package list
+#: ../src/gpk-service-pack.c:340
+#, c-format
 msgid "Could not get list of installed packages: %s"
-msgstr "ಪ�ಯಾ���� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ"
+msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾದ ಪ�ಯಾ�����ಳ ಪ���ಿಯನ�ನ� ಪಡ�ಯಲಾ�ಿಲ�ಲ: %s"
 
 #. TRANSLATORS: we could not write to the destination directory for some reason
-#: ../src/gpk-service-pack.c:336
+#: ../src/gpk-service-pack.c:352
 #, c-format
 msgid "Could not write package list"
 msgstr "ಪ�ಯಾ���� ಪ���ಿಯನ�ನ� ಬರ�ಯಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ"
@@ -3967,57 +3896,80 @@ msgstr "ಪ�ಯಾ���� ಪ���ಿಯನ�ನ� ಬರ�ಯಲ
 #. TRANSLATORS: Could not create package list
 #. TRANSLATORS: we could not read the file list for the destination computer
 #. TRANSLATORS: we could not create the pack file, generic error
-#: ../src/gpk-service-pack.c:381 ../src/gpk-service-pack.c:400
-#: ../src/gpk-service-pack.c:415 ../src/gpk-service-pack.c:434
+#: ../src/gpk-service-pack.c:398 ../src/gpk-service-pack.c:419
+#: ../src/gpk-service-pack.c:428 ../src/gpk-service-pack.c:468
+#: ../src/gpk-service-pack.c:487
 msgid "Create error"
 msgstr "ನಿರ�ಮಾಣ ದ�ಷ"
 
-#: ../src/gpk-service-pack.c:381
+#: ../src/gpk-service-pack.c:398
 msgid "Cannot copy system package list"
 msgstr "�ಣ�ದ ಪ�ಯಾ���� ಪ���ಿಯನ�ನ� �ಾಪಿ ಮಾಡಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/gpk-service-pack.c:400
+#: ../src/gpk-service-pack.c:419
 msgid "No package name selected"
 msgstr "ಯಾವ�ದ� ಪ�ಯಾ���� ಹ�ಸರನ�ನ� �ರಿಸಲಾ�ಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/gpk-service-pack.c:415
+#. TRANSLATORS: we could not reset internal state
+#: ../src/gpk-service-pack.c:441 ../src/gpk-service-pack.c:456
+#| msgid "Refresh"
+msgid "Refresh error"
+msgstr "ಪ�ನಶ���ತನ��ಳಿ��ಯ ದ�ಷ"
+
+#: ../src/gpk-service-pack.c:441
+#| msgid "Could not read package list"
+msgid "Could not reset client"
+msgstr "��ಲ���ನ�ನ� ಮರಳಿ ಹ��ದಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ"
+
+#. TRANSLATORS: progressbar text
+#: ../src/gpk-service-pack.c:449
+#| msgid "Refresh package lists"
+msgid "Refreshing system package list"
+msgstr "ವ�ಯವಸ�ಥ�ಯ ಪ�ಯಾ���� ಪ���ಿಯನ�ನ� ಪ�ನಶ���ತನ��ಳಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
+
+#: ../src/gpk-service-pack.c:456
+#| msgid "Could not read package list"
+msgid "Could not refresh package list"
+msgstr "ಪ�ಯಾ���� ಪ���ಿಯನ�ನ� ಪ�ನಶ���ತನ��ಳಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ"
+
+#: ../src/gpk-service-pack.c:468
 msgid "Cannot read destination package list"
 msgstr "ನಿರ�ದ�ಶಿತ ಪ�ಯಾ���� ಪ���ಿಯನ�ನ� �ದಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ"
 
-#: ../src/gpk-service-pack.c:434
+#: ../src/gpk-service-pack.c:487
 msgid "Cannot create service pack"
-msgstr "ಸ�ವಾ ಪ�ಯಾ�ನ�ನ� ನಿರ�ಮಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ"
+msgstr "ಸರ�ವಿಸ� ಪ�ಯಾ�ನ�ನ� ನಿರ�ಮಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ"
 
 #. TRANSLATORS: the constants should not be translated
-#: ../src/gpk-service-pack.c:541
+#: ../src/gpk-service-pack.c:598
 #, fuzzy
 msgid "Set the option, allowable values are 'list', 'updates' and 'package'"
 msgstr "à²?ಯà³?à²?à³?ಯನà³?ನà³? ಮà³?ದಲà³? à²?ರಿಸà³?, ಲಭà³?ಯವಿರà³?ವ à²?ಯà³?à²?à³?à²?ಳà³?à²?ದರà³? ಪà²?à³?à²?ಿ, à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳà³? ಹಾà²?à³? ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?"
 
 #. TRANSLATORS: this refers to the GtkTextEntry in gpk-service-pack
-#: ../src/gpk-service-pack.c:544
+#: ../src/gpk-service-pack.c:601
 msgid "Add the package name to the text entry box"
 msgstr "ಪ�ಯಾ���� ಹ�ಸರನ�ನ� ಪಠ�ಯ ನಮ�ದಿನ ಸ�ಥಳ���� ಸ�ರಿಸ�"
 
 #. TRANSLATORS: this is the destination computer package list
-#: ../src/gpk-service-pack.c:547
+#: ../src/gpk-service-pack.c:604
 msgid "Set the remote package list filename"
 msgstr "ದ�ರಸ�ಥ ಪ�ಯಾ���� ಪ���ಿ �ಡತದ ಹ�ಸರನ�ನ� ಸಿದ�ಧ��ಳಿಸ�"
 
 #. TRANSLATORS: this is the file output directory
-#: ../src/gpk-service-pack.c:550
+#: ../src/gpk-service-pack.c:607
 msgid "Set the default output directory"
 msgstr "ಡà³?ಫಾಲà³?à²?à³?â?? à²?à²?à³?â??ಪà³?à²?à³? à²?à³?ಶವನà³?ನà³? ಸಿದà³?ಧà²?à³?ಳಿಸà³?"
 
 #. TRANSLATORS: file search type, lists of packages
-#: ../src/gpk-service-pack.c:601
+#: ../src/gpk-service-pack.c:672
 msgid "Package list files"
 msgstr "ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?â?? ಪà²?à³?à²?ಿಯ à²?ಡತà²?ಳà³?"
 
 #. TRANSLATORS: file search type, service pack destination file type
-#: ../src/gpk-service-pack.c:608
+#: ../src/gpk-service-pack.c:679
 msgid "Service pack files"
-msgstr "ಸ�ವಾ ಪ�ಯಾ�� �ಡತ�ಳ�"
+msgstr "ಸರ�ವಿಸ� ಪ�ಯಾ�� �ಡತ�ಳ�"
 
 #: ../src/gpk-update-icon.c:130
 msgid "Exit after a small delay"
@@ -4033,457 +3985,397 @@ msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? à²?ಪà³?ಲà³?à²?à³?"
 msgid "Update applet"
 msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? à²?ಪà³?ಲà³?à²?à³?"
 
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:223
+#| msgid "Cannot create service pack"
+msgid "Cannot cancel running task"
+msgstr "�ಾಲನ�ಯಲ�ಲಿರ�ವ �ಾರ�ಯವನ�ನ� ರದ�ದ� ಮಾಡಲ� ಸಾಧ�ಯವಿಲ�ಲ"
+
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:230
+#| msgid "The task cannot be canceled"
+msgid "There are tasks that cannot be cancelled."
+msgstr "ರದ�ದ� ಪಡಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಿರದ� �ರ�ವ�ತಹ �ಾರ�ಯ�ಳಿವ�."
+
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:317
+msgid "Detected wireless broadband connection"
+msgstr "ವà³?ರà³?ಲà³?ಸà³? ಬà³?ರಾಡà³?â??ಬà³?ಯಾà²?ಡà³? ಸà²?ಪರà³?à²?ವನà³?ನà³? ಪತà³?ತà³? ಹà²?à³?à²?ಲಾà²?ಿದà³?"
+
+#. TRANSLATORS: this is the button text when we check if it's okay to download
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:320
+msgid "Update anyway"
+msgstr "ಪರವಾà²?ಿಲà³?ಲ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â?? ಮಾಡà³?"
+
+#. TRANSLATORS, the %s is a size, e.g. 13.3Mb
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:324
+#, c-format
+msgid ""
+"Connectivity is being provided by wireless broadband, and it may be "
+"expensive to download %s."
+msgstr ""
+
 #. TRANSLATORS: we clicked apply, but had no packages selected
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:248
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:409
 msgid "No updates selected"
 msgstr "ಯಾವà³?ದà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?à²?ಳನà³?ನà³? à²?ಯà³?à²?à³? ಮಾಡಲಾà²?ಿಲà³?ಲ"
 
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:249
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:410
 msgid "No updates are selected"
 msgstr "ಯಾವà³?ದà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?à²?ಳà³? ಲಭà³?ಯವಿಲà³?ಲ"
 
-#. TRANSLATORS: getting information about the update -- can take some time
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:341
-msgid "Getting Description..."
-msgstr "ವಿವರಣ�ಯನ�ನ� ಪಡ�ದ���ಳ�ಳಲಾ��ತ�ತಿದ�..."
+#. TRANSLATORS: this is the button text when we have updates
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:756
+#| msgid "_Install more updates"
+msgid "_Install Update"
+msgid_plural "_Install Updates"
+msgstr[0] "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?ನà³?ನà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸà³?(_I)"
+msgstr[1] "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸà³?(_I)"
 
-#. TRANSLATORS: no updates available for the user
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:493
+#. TRANSLATORS: there are no updates
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:769
 msgid "There are no updates available"
 msgstr "ಯಾವà³?ದà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳà³? ಲಭà³?ಯವಿಲà³?ಲ"
 
-#. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:867
-msgid "State"
-msgstr "ಸ�ಥಿತಿ"
-
-#. TRANSLATORS: this is when the update was issued
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:874
-msgid "Issued"
-msgstr "�ದ�ಿಸಲಾದ"
+#. TRANSLATORS: title: warn the user they are quitting with unapplied changes
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:778
+#| msgid "Software Updates"
+msgid "All software is up to date"
+msgstr "à²?ಲà³?ಲಾ ತà²?ತà³?ರಾà²?ಶವà³? à²?ಪà³?â?? à²?à³? ಡà³?à²?à³? à²?à²?ಿವà³?"
 
-#. TRANSLATORS: this is the package version
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:888
-msgid "New version"
-msgstr "ಹ�ಸ �ವ�ತ�ತಿ"
+#. TRANSLATORS: tell the user the problem
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:782
+#| msgid "The following important update is available for your computer:"
+#| msgid_plural ""
+#| "The following important updates are available for your computer:"
+msgid "There are no software updates available for your computer at this time."
+msgstr "ನಿಮà³?ಮ à²?ಣà²?à²?à³?à²?ಾà²?ಿ ಸದà³?ಯà²?à³?à²?à³? ಯಾವà³?ದà³? ತà²?ತà³?ರಾà²?ಶ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?à²?ಳà³? ಲಭà³?ಯವಿಲà³?ಲ."
+
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:818
+#, c-format
+#| msgid "There are no updates available"
+msgid "There is %i update available"
+msgid_plural "There are %i updates available"
+msgstr[0] "%i à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â?? ಲಭà³?ಯವಿದà³?"
+msgstr[1] "%i à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?à²?ಳà³? ಲಭà³?ಯವಿವà³?"
+
+#. TRANSLATORS: how many updates are selected in the UI
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:834
+#, c-format
+#| msgid "No updates selected"
+msgid "%i update selected (%s)"
+msgid_plural "%i updates selected (%s)"
+msgstr[0] "%i à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?ನà³?ನà³? à²?ಯà³?à²?à³? ಮಾಡಲಾà²?ಿದà³? (%s)"
+msgstr[1] "%i à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?à²?ಳನà³?ನà³? à²?ಯà³?à²?à³? ಮಾಡಲಾà²?ಿದà³? (%s)"
 
-#. TRANSLATORS: this is a list of packages that are updated
+#. TRANSLATORS: querying update list
 #: ../src/gpk-update-viewer.c:895
-msgid "Updates"
-msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳà³?"
+msgid "Getting the list of updates"
+msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳ ಪà²?à³?à²?ಿಯನà³?ನà³? ಪಡà³?ದà³?à²?à³?ಳà³?ಳಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³?"
 
-#. TRANSLATORS: this is a list of packages that are obsoleted
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:903
-msgid "Obsoletes"
-msgstr "ಪ�ರ�ಲಿತವಿಲ�ಲದ"
+#. TRANSLATORS: a column that has name of the package that will be updated
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1087
+msgid "Software"
+msgstr "ತ�ತ�ರಾ�ಶ"
 
-#. TRANSLATORS: this is the repository the package has come from
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:908
-msgid "Repository"
-msgstr "ರ�ಪ�ಸಿ�ರಿ"
+#. TRANSLATORS: a column that has state of each package
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1097
+#| msgid "State"
+msgid "Status"
+msgstr "ಸ�ಥಿತಿ"
 
-#. TRANSLATORS: this is the package description
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:915
-msgid "Description"
-msgstr "ವಿವರಣ�"
+#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1231
+msgid "This update will fix bugs and other non-critical problems."
+msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: this is a list of CVE (security) URLs
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:923
-msgid "Changes"
-msgstr "ಬದಲಾವಣ��ಳ�"
+#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1235
+#, fuzzy
+msgid "This update is important as it may solve critical problems."
+msgstr "à²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? "
 
-#. TRANSLATORS: this is a list of bugzilla URLs
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:933
-msgid "Bugzilla"
-msgstr "ಬà²?à³?â??à²?ಿಲà³?ಲಾ"
+#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1239
+msgid "This update is needed to fix a security vulnerability with this package."
+msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: this is a list of CVE (security) URLs
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:937
-msgid "CVE"
-msgstr "CVE"
+#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1243
+#| msgid "No updates selected"
+msgid "This update is blocked."
+msgstr "à²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?ನà³?ನà³? ನಿರà³?ಬà²?ಧಿಸಲಾà²?ಿದà³?."
 
-#. TRANSLATORS: this is a notice a restart might be required
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:945
-msgid "Notice"
-msgstr "ಸ��ನ�"
+#. TRANSLATORS: this is when the notification was issued and then updated
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1252
+#, c-format
+msgid "This notification was issued on %s and last updated on %s."
+msgstr "à²? ಸà³?à²?ನà³?ಯನà³?ನà³? %s ನಲà³?ಲಿ à²?ದà²?ಿಸಲಾà²?ಿದà³? ಹಾà²?à³? %s ನà²?ದà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಮಾಡಲಾà²?ಿದà³?."
 
-#. TRANSLATORS: a column that has how serious the update is
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1007
-msgid "Severity"
-msgstr "ತ�ವ�ರತ�"
+#. TRANSLATORS: this is when the update was issued
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1261
+#, c-format
+msgid "This notification was issued on %s."
+msgstr "� ಸ��ನ�ಯನ�ನ� %s ನಲ�ಲಿ �ದ�ಿಸಲಾ�ಿದ�."
 
-#. TRANSLATORS: a column that has name of the package that will be updated
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1015
-msgid "Software"
-msgstr "ತ�ತ�ರಾ�ಶ"
+#. TRANSLATORS: this is a list of vendor URLs
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1284
+msgid "For more information about this update please visit this website:"
+msgid_plural "For more information about this update please visit these websites:"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#. TRANSLATORS: less than 60 seconds, a short time
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1194
-msgid "Less than a minute ago"
-msgstr "��ದ� ನಿಮಿಷ���� ಮ�ದಲ�"
+#. TRANSLATORS: this is a list of bugzilla URLs
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1293
+msgid ""
+"For more information about bugs fixed by this update please visit this "
+"website:"
+msgid_plural ""
+"For more information about bugs fixed by this update please visit these "
+"websites:"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1196
-msgid "Less than an hour ago"
-msgstr "��ದ� ������ ಮ�ದಲ�"
+#. TRANSLATORS: this is a list of CVE (security) URLs
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1302
+msgid "For more information about this security update please visit this website:"
+msgid_plural "For more information about this security update please visit these websites:"
+msgstr[0] "à²? ಸà³?ರà²?à³?ಷತಾ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?à²?ಳ ಬà²?à³?à²?ಿನ ಹà³?à²?à³?à²?ಿನ ಮಾಹಿತಿà²?ಾà²?ಿ ದಯವಿà²?à³?à²?à³? à²? à²?ಾಲತಾಣವನà³?ನà³? ನà³?ಡಿ:"
+msgstr[1] "à²? ಸà³?ರà²?à³?ಷತಾ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?à²?ಳ ಬà²?à³?à²?ಿನ ಹà³?à²?à³?à²?ಿನ ಮಾಹಿತಿà²?ಾà²?ಿ ದಯವಿà²?à³?à²?à³? à²? à²?ಾಲತಾಣà²?ಳನà³?ನà³? ನà³?ಡಿ:"
+
+#. TRANSLATORS: reboot required
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1312
+msgid ""
+"The computer will have to be restarted after the update for the changes to "
+"take effect."
+msgstr "à²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?ಿನ ನà²?ತರ ಬದಲಾವಣà³?à²?ಳà³? à²?ಾರà³?ಯರà³?ಪà²?à³?à²?à³? ಬರಲà³? à²?ಣà²?ವನà³?ನà³? ಮರಳಿ à²?ರà²?ಭಿಸಬà³?à²?ಾà²?à³?ತà³?ತದà³?."
 
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1198
-msgid "A few hours ago"
-msgstr "��ಲವ� �����ಳ ಮ�ದಲ�"
+#. TRANSLATORS: log out required
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1316
+#| msgid "You will be required to log off and back on after this update"
+msgid ""
+"You will need to log out and back in after the update for the changes to "
+"take effect."
+msgstr "à²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?ಿನ ನà²?ತರ ಬದಲಾವಣà³?à²?ಳà³? à²?ಾರà³?ಯರà³?ಪà²?à³?à²?à³? ಬರಲà³? ನà³?ವà³? ಹà³?ರತà³?ರಳಿ ಮತà³?ತà³? ಮರಳಿ ಪà³?ರವà³?ಶಿಸಬà³?à²?ಾà²?à³?ತà³?ತದà³?."
 
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1200
-msgid "A few days ago"
-msgstr "��ಲವ� ದಿನ�ಳ ಮ�ದಲ�"
+#. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1323
+msgid ""
+"The classifaction of this update is unstable which means it is not designed "
+"for production use."
+msgstr ""
 
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1201
-msgid "Over a week ago"
-msgstr "��ದ� ವಾರದ ಮ�ದಲ�"
+#. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1327
+msgid ""
+"This is a test update, and is not designed for normal use. Please report any "
+"problems or regressions you encounter."
+msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: some updates the user selected could not be installed
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1303
+#. TRANSLATORS: this is a ChangeLog
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1336
+msgid ""
+"The developer logs will be shown as no description is available for this "
+"update:"
+msgstr ""
+
+#. set loading text
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1359
+#| msgid "Loading cache"
+msgid "Loading..."
+msgstr "ಲ�ಡ� ಮಾಡಲಾ��ತ�ತಿದ�..."
+
+#. TRANSLATORS: we failed to install all the updates we requested
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1415
 msgid "Some updates were not installed"
 msgstr "à²?à³?ಲವà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸಲಾà²?ಿಲà³?ಲ"
 
-#. TRANSLATORS: everything updates okay
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1313
-msgid "System update completed"
-msgstr "à²?ಣà²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? à²?ಾರà³?ಯವà³? ಪà³?ರà³?ಣà²?à³?à²?ಡಿದà³?"
+#. TRANSLATORS: the message text for the restart
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1542
+msgid ""
+"Some of the updates that were installed require the computer to be restarted "
+"before the changes will be applied."
+msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: either this current user, or another user is already updating the system
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1437
-msgid "A system update is already in progress"
-msgstr "à²?à²?ದà³? à²?ಣà²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? à²?ಾರà³?ಯವà³? à²?à²?ಾà²?ಲà³? ಪà³?ರà²?ತಿಯಲà³?ಲಿದà³?"
+#. TRANSLATORS: the button text for the restart
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1544
+#| msgid "_Restart computer"
+msgid "Restart Computer"
+msgstr "�ಣ�ವನ�ನ� ಮರಳಿ �ರ�ಭಿಸಿ"
+
+#. TRANSLATORS: the message text for the logout
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1547
+msgid ""
+"Some of the updates that were installed require you to log out and back in "
+"before the changes will be applied."
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: the button text for the logout
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1549
+msgid "Log Out"
+msgstr "ಹ�ರ ನಿರ��ಮಿಸ�"
+
+#. TRANSLATORS: this is the application name for libcanberra
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1817 ../src/gpk-update-viewer.c:1880
+#| msgid "PackageKit Update Applet"
+msgid "GNOME PackageKit Update Viewer"
+msgstr "GNOME PackageKit à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ವà³?à²?à³?ಷà²?"
+
+#. TRANSLATORS: completed all updates
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1845
+#| msgid "All selected updates have been successfully installed"
+msgid "All selected updates installed..."
+msgstr "à²?ಯà³?à²?à³? ಮಾಡಲಾದ à²?ಲà³?ಲಾ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸಲಾà²?ಿದà³?..."
+
+#. TRANSLATORS: title: all updates installed okay
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1854
+#| msgid "All selected updates have been successfully installed"
+msgid "All selected updates installed"
+msgstr "à²?ಯà³?à²?à³? ಮಾಡಲಾದ à²?ಲà³?ಲಾ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸಲಾà²?ಿದà³?"
+
+#. TRANSLATORS: software updates installed okay
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1858
+#| msgid "All selected updates have been successfully installed"
+msgid "All selected updates were successfully installed."
+msgstr "à²?ಯà³?à²?à³? ಮಾಡಲಾದ à²?ಲà³?ಲಾ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ಯಶಸà³?ವಿಯಾà²?ಿ à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸಲಾà²?ಿದà³?."
+
+#. TRANSLATORS: this is the sound description
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1882
+#| msgid "Failed to get updates"
+msgid "Failed to update"
+msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â?? ಮಾಡà³?ವಲà³?ಲಿ ವಿಫಲà²?à³?à²?ಡಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: right click menu, select all the updates
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1579
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2200
 msgid "Select all"
 msgstr "�ಲ�ಲವನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡ�"
 
 #. TRANSLATORS: right click menu, unselect all the updates
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1587
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2208
 msgid "Unselect all"
 msgstr "�ಲ�ಲವನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಬ�ಡ"
 
-#. TRANSLATORS: right click option, ignore this package name, not currently used
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1594
-msgid "Ignore this package"
-msgstr "� ಪ�ಯಾ���ನ�ನ� ನಿರ�ಲ��ಷಿಸ�"
-
-#. TRANSLATORS: button label, refresh the package lists
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1725
-msgid "Refresh"
-msgstr "ಪ�ನಶ���ತನ��ಳಿಸ�"
-
-#. TRANSLATORS: button tooltip
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1727
-msgid ""
-"Refreshing is not normally required but will retrieve the latest application "
-"and update lists"
-msgstr ""
-"ಸಾಮಾನ�ಯವಾ�ಿ ಪ�ನಶ���ತನ��ಳಿಸ�ವ ��ತ�ಯವಿರ�ವ�ದಿಲ�ಲ �ದರ� �ದ� �ತ�ತ��ಿನ �ನ�ವಯವನ�ನ� ಹಾ�� "
-"à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â?? ಪà²?à³?à²?ಿà²?ಳನà³?ನà³? ಪತà³?ತà³? ಹà²?à³?à²?à³?ತà³?ತದà³?"
-
-#. TRANSLATORS: button label
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1736
-msgid "_Restart computer now"
-msgstr "�ಣ�ವನ�ನ� ��ಲ� ಮರಳಿ �ರ�ಭಿಸ�(_R)"
-
-#. TRANSLATORS: button label, apply all pending updates the user has selected
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1752
-msgid "_Apply Updates"
-msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?ನà³?ವಯಿಸà³?(_A)"
-
-#. TRANSLATORS: button tooltip
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1754
-msgid "Apply the selected updates"
-msgstr "à²?ಯà³?ದ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?ನà³?ವಯಿಸà³?"
-
-#. TRANSLATORS: button label, update all packages pending
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1768
-msgid "_Update System"
-msgstr "à²?ಣà²?ವನà³?ನà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಮಾಡà³?(_U)"
+#. TRANSLATORS: right click menu, select only security updates
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2215
+#| msgid "Only security updates"
+msgid "Select security updates"
+msgstr "ಸà³?ರà²?à³?ಷತಾ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?ಯà³?à²?à³? ಮಾಡà³?"
+
+#. TRANSLATORS: right click option, ignore this update name, not currently used
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2221
+#| msgid "Ignore this package"
+msgid "Ignore this update"
+msgstr "à²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? à²?ನà³?ನà³? ನಿರà³?ಲà²?à³?ಷಿಸà³?"
+
+#. TRANSLATORS: this is the header
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2308
+#| msgid "C_heck for updates:"
+msgid "Checking for updates..."
+msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳಿà²?ಾà²?ಿ ಪರಿಶà³?ಲಿಸಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³?..."
+
+#. TRANSLATORS: new distro available, e.g. F9 to F10
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2464
+#, c-format
+msgid "New distribution upgrade release '%s' is available"
+msgstr "ಹ�ಸ ವಿತರಣಾ ನವ��ರಣ ಬಿಡ��ಡ� '%s'ಲಭ�ಯವಿದ�"
 
-#. TRANSLATORS: button tooltip
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1770
-msgid "Apply all updates"
-msgstr "à²?ಲà³?ಲಾ à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?ನà³?ವಯಿಸà³?"
+#. TRANSLATORS: a list of packages is shown that need to restarted
+#: ../src/gpk-watch.c:157
+#, c-format
+msgid "Package: %s"
+msgid_plural "Packages: %s"
+msgstr[0] "ಪ�ಯಾ����: %s"
+msgstr[1] "ಪ�ಯಾ�����ಳ�: %s"
 
-#. TRANSLATORS: tooltip on the review button
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1950
-msgid "Review the update list"
-msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಪà²?à³?à²?ಿಯನà³?ನà³? à²?ವಲà³?à²?ಿಸà³?"
+#. TRANSLATORS: over 5 packages require the system to be restarted, don't list them all here
+#: ../src/gpk-watch.c:160
+#, c-format
+#| msgid "Find packages"
+msgid "%i package"
+msgid_plural "%i packages"
+msgstr[0] "%i ಪ�ಯಾ����"
+msgstr[1] "%i ಪ�ಯಾ�����ಳ�"
 
-#. TRANSLATORS: tooltip on the back button (from the detailed view)
-#. TRANSLATORS: tooltip on the back button (from finished view)
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1956 ../src/gpk-update-viewer.c:1962
-msgid "Back to overview"
-msgstr "ಮ�ನ�ನ������ ಮರಳ�"
+#: ../src/gpk-watch.c:176
+#, c-format
+msgid "%i message from the package manager"
+msgid_plural "%i messages from the package manager"
+msgstr[0] "ಪ�ಯಾ���� ವ�ಯವಸ�ಥಾಪ�ದಿ�ದ %i ಸ�ದ�ಶ"
+msgstr[1] "ಪ�ಯಾ���� ವ�ಯವಸ�ಥಾಪ�ದಿ�ದ %i ಸ�ದ�ಶ�ಳ�"
 
 #. TRANSLATORS: if the menu won't fit, inform the user there are a few more things waiting
-#: ../src/gpk-watch.c:135
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/gpk-watch.c:202
+#, c-format
 msgid "(%i more task)"
 msgid_plural "(%i more tasks)"
-msgstr[0] "(�ನ�ನ� %i �ಾರ�ಯ�ಳ�)"
+msgstr[0] "(�ನ�ನ� %i �ಾರ�ಯ)"
 msgstr[1] "(�ನ�ನ� %i �ಾರ�ಯ�ಳ�)"
 
-#: ../src/gpk-watch.c:281
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-watch.c:376
 msgid "Package manager error details"
-msgstr "GNOME ನ ಪ�ಯಾ���� ವ�ಯವಸ�ಥಾಪ�"
-
-#. TRANSLATORS: this is a package that required an update
-#: ../src/gpk-watch.c:335
-#, fuzzy
-msgid "Package:"
-msgstr "ಪ�ಯಾ����"
+msgstr "ಪ�ಯಾ���� ವ�ಯವಸ�ಥಾಪ�ದ ದ�ಷದ ಪ���ಿ�ಳ�"
 
 #. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
-#: ../src/gpk-watch.c:385
+#: ../src/gpk-watch.c:464
 #, c-format
 msgid "Package '%s' has been removed"
 msgstr "ಪ�ಯಾ���� '%s' �ನ�ನ� ತ���ದ� ಹಾ�ಲಾ�ಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
-#: ../src/gpk-watch.c:388
+#: ../src/gpk-watch.c:467
 #, c-format
 msgid "Package '%s' has been installed"
 msgstr "ಪ�ಯಾ���� '%s' �ನ�ಸ�ಥಾಪಿತ���ಡಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
-#: ../src/gpk-watch.c:391
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-watch.c:470
 msgid "System has been updated"
-msgstr "à²?ಣà²? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?"
+msgstr "à²?ಣà²?ವನà³?ನà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಮಾಡಲಾà²?ಿದà³?"
 
 #. TRANSLATORS: title: an action has finished, and we are showing the libnotify bubble
-#: ../src/gpk-watch.c:398
+#: ../src/gpk-watch.c:477
 msgid "Task completed"
 msgstr "�ಾರ�ಯವ� ಪ�ರ�ಣ���ಡಿದ�"
 
 #. TRANSLATORS: Prefix to the title shown in the libnotify popup
-#: ../src/gpk-watch.c:466 ../src/gpk-watch.c:510
-#, fuzzy
+#: ../src/gpk-watch.c:545
 msgid "Package Manager"
-msgstr "ಪ�ಯಾ���� �ನ�ಸ�ಥಾಪ�"
+msgstr "ಪ�ಯಾ���� ವ�ಯವಸ�ಥಾಪ�"
+
+#. do the bubble
+#: ../src/gpk-watch.c:652
+#| msgid "View past package management tasks"
+msgid "New package manager message"
+msgstr "ಹ�ಸ ಪ�ಯಾ���� ವ�ಯವಸ�ಥಾಪ� ಸ�ದ�ಶ"
 
 #. TRANSLATORS: We couldn't launch the tool, normally a packaging problem
-#: ../src/gpk-watch.c:566
+#: ../src/gpk-watch.c:699
 msgid "Internal error"
 msgstr "��ತರಿ� ದ�ಷ"
 
-#. TRANSLATORS: This is a right click menu item, and will refresh all the package lists
-#: ../src/gpk-watch.c:813
-msgid "_Refresh Software List"
-msgstr "ತ�ತ�ರಾ�ಶದ ಪ���ಿಯನ�ನ� ಪ�ನಶ���ತನ��ಳಿಸ�(_R)"
+#: ../src/gpk-watch.c:835
+msgid "Package Manager Messages"
+msgstr "ಪ�ಯಾ���� ವ�ಯವಸ�ಥಾಪ� ಸ�ದ�ಶ�ಳ�"
+
+#. TRANSLATORS: column for the message type
+#: ../src/gpk-watch.c:865
+msgid "Message"
+msgstr "ಸ�ದ�ಶ"
 
-#: ../src/gpk-watch.c:872
+#. TRANSLATORS: messages from the transaction
+#: ../src/gpk-watch.c:1255
+#| msgid "_Show Updates"
+msgid "_Show messages"
+msgstr "ಸ�ದ�ಶ�ಳನ�ನ� ತ�ರಿಸ�(_S)"
+
+#: ../src/gpk-watch.c:1266
 msgid "_Log out"
-msgstr ""
+msgstr "ನಿರ��ಮಿಸ�(_L)"
 
 #. TRANSLATORS: This hides the 'restart required' icon
-#: ../src/gpk-watch.c:887
+#: ../src/gpk-watch.c:1285
 msgid "_Hide this icon"
 msgstr "� �ಿಹ�ನ�ಯನ�ನ� �ಡ�ಿಸ�(_H)"
 
 #. TRANSLATORS: This button restarts the computer after an update
-#: ../src/gpk-watch.c:1181
+#: ../src/gpk-watch.c:1641
 msgid "_Restart computer"
 msgstr "�ಣ�ವನ�ನ� ಮರಳಿ �ರ�ಭಿಸ�(_R)"
 
-#. TRANSLATORS: the menu item, Applications, Places, System etc
-#: ../src/gpk-desktop.c:114
-#, fuzzy
-msgid "Applications"
-msgstr "�ಾರ�ಯ"
-
-#: ../src/gpk-desktop.c:119
-#, fuzzy
-msgid "Preferences"
-msgstr "�ದ�ಯತ��ಳ�(_P)"
-
-#: ../src/gpk-desktop.c:126
-msgid "Administration"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: expander label in the error dialog
-#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:413
-#, fuzzy
-msgid "_Details"
-msgstr "ವಿವರಣ��ಳ�"
-
-#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:609
-#, fuzzy
-msgid "_Remove"
-msgstr "ತ���ದ� ಹಾ��"
-
-#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:610
-#, fuzzy, python-format
-msgid "Remove %i additional package?"
-msgid_plural "Remove %i additional packages?"
-msgstr[0] "%i ಹà³?à²?à³?à²?ಿನ ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?â??à²?ಾà²?ಿ %s ನ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
-msgstr[1] "%i ಹà³?à²?à³?à²?ಿನ ಪà³?ಯಾà²?à³?à²?à³?â??à²?ಳಿà²?ಾà²?ಿ %s ನ à²?à²?ತà³?ಯವಿದà³?"
-
-#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:615
-msgid ""
-"The software which you want to remove is required to run other software, "
-"which will be removed too."
-msgstr ""
-
-#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:647
-#, fuzzy, python-format
-msgid "Install %i additional package?"
-msgid_plural "Install %i additional packages?"
-msgstr[0] "ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
-msgstr[1] "ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�"
-
-#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:652
-msgid ""
-"The software that you want to install requires additional software to run "
-"correctly."
-msgstr ""
-
-#~ msgid "If autocompletion should be used when searching"
-#~ msgstr "ಹ�ಡ���ವಾ� ಸ�ವಯ�ಪ�ರ�ಣ��ಳಿ��ಯನ�ನ� ಬಳಸಬ��ಿದ�ದಲ�ಲಿ"
-
-#~ msgid "If we should filter package lists using newest in gpk-application"
-#~ msgstr ""
-#~ "gpk-�ನ�ವಯದಲ�ಲಿನ ಹ����ಹ�ಸದನ�ನ� ಬಳಸಿ���ಡ� ಪ�ಯಾ���� ಪ���ಿ�ಳನ�ನ� ನಾವ� ಶ�ಧಿಸಬ��ಿದ�ದಲ�ಲಿ"
-
-#~ msgid "If we should filter using newest in gpk-application"
-#~ msgstr "gpk-�ನ�ವಯದಲ�ಲಿನ ಹ����ಹ�ಸದನ�ನ� ಬಳಸಿ���ಡ� ನಾವ� ಶ�ಧಿಸಬ��ಿದ�ದಲ�ಲಿ"
-
-#~ msgid "Notify the user when we have failed an update"
-#~ msgstr "ನಾವà³? à²?à²?ದà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³? ಮಾಡà³?ವಾà²? ವಿಫಲà²?à³?à²?ಡಾà²? ಬಳà²?à³?ದಾರರಿà²?à³? ಸà³?à²?ಿಸà³?"
-
-#~ msgid "Notify the user when we have started an update"
-#~ msgstr "ನಾವà³? à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â?? à²?ನà³?ನà³? à²?ರà²?ಭಿಸಿದಾà²? ಬಳà²?à³?ದಾರರಿà²?à³? ಸà³?à²?ಿಸà³?"
-
-#~ msgid "Change the software installed on the system"
-#~ msgstr "�ಣ�ದಲ�ಲಿ �ನ�ಸ�ಥಾಪಿತ���ಡಿರ�ವ ತ�ತ�ರಾ�ಶವನ�ನ� ಬದಲಾಯಿಸ�"
-
-#~ msgid " "
-#~ msgstr " "
-
-#~ msgid "gtk-refresh"
-#~ msgstr "gtk-ಪ�ನಶ���ತನ"
-
-#~ msgid "gtk-close"
-#~ msgstr "gtk-ಮ�����"
-
-#~ msgid "gtk-help"
-#~ msgstr "gtk-ನ�ರವ�"
-
-#~ msgid "Will not install updates"
-#~ msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â??à²?ಳನà³?ನà³? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪಿಸಲಾà²?à³?ವà³?ದಿಲà³?ಲ"
-
-#~ msgid "Some packages were skipped:"
-#~ msgstr "��ಲವ� ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ಹ�ರತ� ಪಡಿಸಲಾ�ಿದ�:"
-
-#~ msgid "Do you want to copy these files?"
-#~ msgstr "ನ�ವ� � �ಡತ�ಳನ�ನ� �ಾಪಿ ಮಾಡಲ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Some package files have to be copied to a non-private location so they "
-#~ "can be installed:"
-#~ msgstr ""
-#~ "��ಲವ� ಪ�ಯಾ���� �ಡತ�ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವ ಸಲ�ವಾ�ಿ �ಾಸ�ಿಯಲ�ಲದ ��ದ� ಸ�ಥಳ���� �ಾಪಿ "
-#~ "ಮಾಡಬ��ಾ�ಿದ�:"
-
-#~ msgid "The files could not be copied"
-#~ msgstr "�ಡತ�ಳನ�ನ� �ಾಪಿ ಮಾಡಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ"
-
-#~ msgid "Do you want to install these files?"
-#~ msgstr "ನ�ವ� � �ಡತ�ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
-
-#~ msgid "The files were not installed"
-#~ msgstr "�ಡತ�ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾ�ಿಲ�ಲ"
-
-#~ msgid "Files were not found!"
-#~ msgstr "�ಡತ�ಳ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ!"
-
-#~ msgid "The following files were not found:"
-#~ msgstr "� ��ಳ�ಿನ �ಡತ�ಳ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ:"
-
-#~ msgid "A program %s"
-#~ msgstr "��ದ� ಪ�ರ���ರಾ� %s"
-
-#~ msgid "Finding packages we depend on"
-#~ msgstr "ನಾವ� �ವಲ�ಬಿತವಾ�ಿರ�ವ ಪ�ಯಾ�����ಳಿ�ಾ�ಿ ಹ�ಡ��ಲಾ��ತ�ತಿದ�"
-
-#~ msgid "Plugin installer"
-#~ msgstr "ಪà³?ಲà²?à³?â??à²?ನà³?â?? à²?ನà³?ಸà³?ಥಾಪà²?"
-
-#~ msgid "File type installer"
-#~ msgstr "�ಡತ ಬ��ಯ �ನ�ಸ�ಥಾಪ�"
-
-#~ msgid "Font installer"
-#~ msgstr "���ಷರಶ�ಲಿ �ನ�ಸ�ಥಾಪ�"
-
-#~ msgid "Install the following fonts"
-#~ msgstr "� ��ಳ�ಿನ ���ಷರಶ�ಲಿಯನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�"
-
-#~ msgid "Do you want to install these packages now?"
-#~ msgstr "ನ�ವ� � ಪ�ಯಾ�����ಳನ�ನ� ��ಲ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
-
-#~ msgid "Do you want to install these catalogs?"
-#~ msgstr "ನ�ವ� � ಸ��ಿ�ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
-
-#~ msgid "Getting update lists"
-#~ msgstr "à²?ಪà³?â??ಡà³?à²?à³?â?? ಪà²?à³?à²?ಿà²?ಳನà³?ನà³? ಪಡà³?ದà³?à²?à³?ಳà³?ಳಲಾà²?à³?ತà³?ತಿದà³?"
-
-#~ msgid "Failed to accept EULA"
-#~ msgstr "EULA �ನ�ನ� �����ರಿಸ�ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲತ�"
-
-#~ msgid "Uninstall"
-#~ msgstr "�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಿದ�ದನ�ನ� ತ���ದ� ಹಾ��"
-
-#~ msgid "1 second"
-#~ msgstr "1 ಸ����ಡ�"
-
-#~ msgid "1 minute"
-#~ msgstr "1 ನಿಮಿಷ"
-
-#~ msgid "1 hour"
-#~ msgstr "1 ����"
-
-#~ msgid "30 seconds"
-#~ msgstr "30 ಸ����ಡ��ಳ�"
-
-#~ msgid "30 minutes"
-#~ msgstr "30 ನಿಮಿಷ�ಳ�"
-
-#~ msgid "30 minutes 1 second"
-#~ msgstr "30 ನಿಮಿಷ�ಳ� 1 ಸ����ಡ�"
-
-#~ msgid "30 minutes 10 seconds"
-#~ msgstr "30 ನಿಮಿಷ�ಳ� 10 ಸ����ಡ��ಳ�"
-
-#~ msgid "Generic backend error"
-#~ msgstr "ಸಾಮಾನ�ಯ ಬ�ಯಾ���ಡ� ದ�ಷ"
-
-#~ msgid "Generic daemon error"
-#~ msgstr "ಸಾಮಾನ�ಯ ಡ�ಮನ� ದ�ಷ"
-
-#~ msgid "Do you want to install needed drivers?"
-#~ msgstr "ನ�ವ� ��ತ�ಯ �ಾಲ��ಳನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
-
-#~ msgid "Failed to install local file"
-#~ msgstr "ಸ�ಥಳ�ಯ �ಡತವನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ"
-
-#~ msgid "Failed to install file handler"
-#~ msgstr "�ಡತದ ಹ�ಯಾ�ಡ�ಲರನ�ನ� �ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸ�ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
-
-#~ msgid "Filename Installer"
-#~ msgstr "�ಡತಹ�ಸರಿನ �ನ�ಸ�ಥಾಪ�"
-
-#~ msgid "Provide file installer"
-#~ msgstr "�ಡತ �ನ�ಸ�ಥಾಪ�ವನ�ನ� �ದ�ಿಸಿ"
-
-#~ msgid "No data"
-#~ msgstr "ಯಾವ�ದ� ದತ�ತಾ�ಶ �ಲ�ಲ"
-
-#~ msgid "The file does not exists"
-#~ msgstr "�ಡತವ� �ಸ�ತಿತ�ವದಲ�ಲಿಲ�ಲ"
-
-#~ msgid "Could not read package list"
-#~ msgstr "ಪ�ಯಾ���� ಪ���ಿಯನ�ನ� �ದಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]