[totem] Updated Czech help translation by Marek Cernockycommit a90406a1f5876696bc1598965b5c14cf04086ee3
Author: Petr Kovar <pknbe volny cz>
Date:   Sun Jul 26 23:16:56 2009 +0200

    Updated Czech help translation by Marek Cernocky

 help/cs/cs.po |  626 ++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 331 insertions(+), 295 deletions(-)
---
diff --git a/help/cs/cs.po b/help/cs/cs.po
index 63677d6..eb8113b 100644
--- a/help/cs/cs.po
+++ b/help/cs/cs.po
@@ -1,23 +1,26 @@
-# Czech translation of totem help
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the totem help package.
+# Czech translation of totem help.
+# Copyright (C) 2009 the author(s) of totem.
+# This file is distributed under the same license as the totem help.
 # Martin Picek <picek martin gnome-cesko cz>, 2009.
 # Lucas Lommer <llommer svn gnome org>, 2009. (minor fixes)
-#
+# Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: totem help\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-15 11:44+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-15 12:13+0100\n"
-"Last-Translator: Martin Picek <picek martin gnome-cesko cz>\n"
-"Language-Team: \n"
+"Project-Id-Version: totem gnome-2-28\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-21 21:52+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-22 13:26+0100\n"
+"Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Poedit-Language: Czech\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/totem.xml:260(None)
+#: C/totem.xml:258(None)
 msgid ""
 "@@image: 'figures/totem_start_window.png'; "
 "md5=85daf6f6aaae9262482c8f1b0b6d67b0"
@@ -27,7 +30,7 @@ msgstr ""
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/totem.xml:407(None)
+#: C/totem.xml:405(None)
 msgid ""
 "@@image: 'figures/totem_pause_button.png'; "
 "md5=8af1d98e40e2ebda89cc2cd86550c5f2"
@@ -37,7 +40,7 @@ msgstr ""
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/totem.xml:418(None)
+#: C/totem.xml:416(None)
 msgid ""
 "@@image: 'figures/totem_play_button.png'; "
 "md5=feb4dec4237e6eb7ce571af2dbd0cf79"
@@ -47,7 +50,7 @@ msgstr ""
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/totem.xml:495(None)
+#: C/totem.xml:493(None)
 msgid ""
 "@@image: 'figures/totem_next_button.png'; "
 "md5=c7f9041dc1804edc6777cfe68456e703"
@@ -57,7 +60,7 @@ msgstr ""
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/totem.xml:511(None)
+#: C/totem.xml:509(None)
 msgid ""
 "@@image: 'figures/totem_previous_button.png'; "
 "md5=a966195040a035bf48daab94c9320afc"
@@ -97,8 +100,8 @@ msgstr ""
 "Xine. Pracuje s vÄ?tÅ¡inou video i zvukových kodeků vÄ?etnÄ? DVD. Podporuje "
 "televizní výstup, režim celé obrazovky, titulky a mnoho dalšího."
 
-#: C/totem.xml:51(publishername) C/totem.xml:64(orgname) C/totem.xml:119(para)
-#: C/totem.xml:129(para)
+#: C/totem.xml:51(publishername) C/totem.xml:64(orgname) C/totem.xml:117(para)
+#: C/totem.xml:127(para)
 msgid "GNOME Documentation Project"
 msgstr "DokumentaÄ?ní projekt GNOME"
 
@@ -125,9 +128,9 @@ msgid ""
 "you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
 "section 6 of the license."
 msgstr ""
-"Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí sbírky pÅ?íruÄ?ek GNOME šíÅ?ených za podmínek licence "
-"GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od sbírky, musíte "
-"pÅ?iložit kopii licence dle popisu v oddílu 6 dané licence."
+"Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí kolekce pÅ?íruÄ?ek GNOME, distribuovaných pod "
+"licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od kolekce, "
+"musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
 
 #: C/totem.xml:19(para)
 msgid ""
@@ -137,7 +140,7 @@ msgid ""
 "aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
 "capital letters."
 msgstr ""
-"Mnoho užívaných názvů urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou "
+"Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou "
 "ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a "
 "Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se "
 "jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s "
@@ -157,16 +160,16 @@ msgid ""
 "ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
 "OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
 msgstr ""
-"DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? â??JAK JEâ??, BEZ ZÃ?RUKY JAKÃ?HOKOLIV DRUHU, "
+"DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? â??JAK JEâ?? BEZ ZÃ?RUKY V JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, "
 "NEPOSKYTUJ� SE ANI ODVOZEN� Z�RUKY, Z�RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVEN� "
-"VERZE, JE BEZCHYBNÃ?, NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL, "
-"NEBO NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? "
-"DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, NESETE VY. POKUD JE TENTO DOKUMENT NEBO "
-"JEHO UPRAVEN� VERZE VADN� V JAK�MKOLIV SMYSLU, VY (NIKOLIV PŮVODCE, AUTOR "
-"NEBO JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE ODPOVÄ?DNOST ZA JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY NA "
-"NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE "
-"ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO LICENCE. BEZ TOHOTO PROHLÃ?Å ENÃ? NENÃ? PODLE TÃ?TO DOHODY "
-"POVOLENO UŽ�V�N� ANI �PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; D�LE"
+"VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO "
+"NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, "
+"NEBO JEHO UPRAVEN� VERZE, LEŽ� NA V�S. POKUD KVŮLI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO "
+"JEHO UPRAVEN� VERZI, NASTANE PROBL�M, VY (NIKOLIV PŮVODN� AUTOR NEBO "
+"JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY "
+"Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO "
+"LICENCE. BEZ TOHOTO PROHL�ŠEN� NEN�, PODLE T�TO DOHODY, POVOLENO UŽ�V�N� ANI "
+"Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
 
 #: C/totem.xml:55(para)
 msgid ""
@@ -181,6 +184,16 @@ msgid ""
 "VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
 "POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
 msgstr ""
+"ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN "
+"(VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, "
+"KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO "
+"UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN "
+"ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? "
+"Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY "
+"DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO "
+"JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE "
+"K POUŽ�V�N� TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVEN�CH VERZ� DOKUMENTU, I KDYŽ BY "
+"TAKOV�TO STRANA BYLA INFORMOVAN� O MOŽNOSTI TAKOV�HOTO POŠKOZEN�."
 
 #: C/totem.xml:28(para)
 msgid ""
@@ -199,7 +212,7 @@ msgstr "Chee Bin"
 msgid "HOH"
 msgstr "HOH"
 
-#: C/totem.xml:65(email)
+#: C/totem.xml:66(email)
 msgid "cbhoh gnome org"
 msgstr "cbhoh gnome org"
 
@@ -215,14 +228,14 @@ msgstr "Mille-Mathias"
 msgid "GNOME Documentation project"
 msgstr "DokumentaÄ?ní projekt GNOME"
 
-#: C/totem.xml:73(email)
-msgid "baptiste millemathias gmail org"
-msgstr "baptiste millemathias gmail org"
-
-#: C/totem.xml:75(contrib) C/totem.xml:83(contrib)
+#: C/totem.xml:74(contrib) C/totem.xml:80(contrib)
 msgid "Update documentation"
 msgstr "Aktualizace dokumentace"
 
+#: C/totem.xml:75(email)
+msgid "baptiste millemathias gmail org"
+msgstr "baptiste millemathias gmail org"
+
 #: C/totem.xml:78(firstname)
 msgid "Philip"
 msgstr "Philip"
@@ -235,45 +248,39 @@ msgstr "Withnall"
 msgid "philip tecnocode co uk"
 msgstr "philip tecnocode co uk"
 
-#: C/totem.xml:113(revnumber)
-msgid "<application>Totem Movie Player</application> Manual V2.0"
-msgstr ""
-"PÅ?íruÄ?ka k <application>pÅ?ehrávaÄ?i filmů Totem</application> Manual V2.0"
+#: C/totem.xml:111(revnumber)
+msgid "Totem Movie Player Manual V2.0"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.0 k PÅ?ehrávaÄ?i filmů Totem"
 
-#: C/totem.xml:114(date)
+#: C/totem.xml:112(date)
 msgid "August 2006"
 msgstr "Srpen 2006"
 
-#: C/totem.xml:116(para)
+#: C/totem.xml:114(para)
 msgid "Chee Bin HOH <email>cbhoh gnome org</email>"
 msgstr "Chee Bin HOH <email>cbhoh gnome org</email>"
 
-#: C/totem.xml:123(revnumber)
-msgid "<application>Totem Movie Player</application> Manual V3.0"
-msgstr ""
-"PÅ?íruÄ?ka k <application>pÅ?ehrávaÄ?i filmů Totem</application> Manual V3.0"
+#: C/totem.xml:121(revnumber)
+msgid "Totem Movie Player Manual V3.0"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V3.0 k PÅ?ehrávaÄ?i filmů Totem"
 
-#: C/totem.xml:124(date)
+#: C/totem.xml:122(date)
 msgid "February 2009"
 msgstr "Ã?nor 2009"
 
-#: C/totem.xml:126(para)
+#: C/totem.xml:124(para)
 msgid "Philip Withnall <email>philip tecnocode co uk</email>"
 msgstr "Philip Withnall <email>philip tecnocode co uk</email>"
 
-#: C/totem.xml:134(releaseinfo)
-msgid ""
-"This manual describes version 2.26 of <application>Totem Movie Player</"
-"application>."
-msgstr ""
-"Tato pÅ?íruÄ?ka popisuje <application>pÅ?ehrávaÄ? filmů Totem</application> ve "
-"verzi 2.26."
+#: C/totem.xml:132(releaseinfo)
+msgid "This manual describes version 2.26 of Totem Movie Player."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka popisuje PÅ?ehrávaÄ? filmů Totem ve verzi 2.26."
 
-#: C/totem.xml:137(title)
+#: C/totem.xml:135(title)
 msgid "Feedback"
 msgstr "Ohlasy"
 
-#: C/totem.xml:138(para) C/totem.xml:1090(para)
+#: C/totem.xml:136(para) C/totem.xml:1100(para)
 msgid ""
 "To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Totem Movie "
 "Player</application> application or this manual, follow the directions in "
@@ -285,19 +292,19 @@ msgstr ""
 "postupujte dle instrukcí na <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" "
 "type=\"help\">stránce s ohlasy na GNOME</ulink>."
 
-#: C/totem.xml:146(primary) C/totem.xml:263(application)
+#: C/totem.xml:144(primary) C/totem.xml:261(application)
 msgid "Totem Movie Player"
 msgstr "PÅ?ehrávaÄ? filmů Totem"
 
-#: C/totem.xml:149(primary) C/totem.xml:238(command)
+#: C/totem.xml:147(primary) C/totem.xml:236(command)
 msgid "totem"
 msgstr "totem"
 
-#: C/totem.xml:158(title)
+#: C/totem.xml:156(title)
 msgid "Introduction"
 msgstr "Ã?vod"
 
-#: C/totem.xml:159(para)
+#: C/totem.xml:157(para)
 msgid ""
 "The <application>Totem Movie Player</application> application is a movie "
 "player for the GNOME desktop based on the GStreamer framework and xine "
@@ -307,7 +314,7 @@ msgstr ""
 "pÅ?ehrávaÄ? pro prostÅ?edí GNOME založený na frameworku GStreamer a knihovnÄ? "
 "Xine."
 
-#: C/totem.xml:162(para)
+#: C/totem.xml:160(para)
 msgid ""
 "<application>Totem Movie Player</application> provides the following "
 "features:"
@@ -315,31 +322,31 @@ msgstr ""
 "<application>PÅ?ehrávaÄ? filmů Totem</application> má následující funkce, "
 "vlastnosti a schopnosti:"
 
-#: C/totem.xml:165(para)
+#: C/totem.xml:163(para)
 msgid "Support for a variety of video and audio files."
 msgstr "Podpora pro různé filmové a hudební soubory."
 
-#: C/totem.xml:168(para)
+#: C/totem.xml:166(para)
 msgid "A variety of zoom levels and aspect ratios, and a fullscreen view."
 msgstr "Různé úrovnÄ? pÅ?iblížení, pomÄ?ry stran a režim pÅ?es celou obrazovku."
 
-#: C/totem.xml:171(para)
+#: C/totem.xml:169(para)
 msgid "Seek and volume controls."
 msgstr "Ovládací prvky hlasitosti a pÅ?ehrávání."
 
-#: C/totem.xml:174(para)
+#: C/totem.xml:172(para)
 msgid "A playlist."
 msgstr "Seznam stop."
 
-#: C/totem.xml:177(para)
+#: C/totem.xml:175(para)
 msgid "Subtitle support."
 msgstr "Podpora titulků."
 
-#: C/totem.xml:180(para)
+#: C/totem.xml:178(para)
 msgid "Complete keyboard navigation."
 msgstr "Plnohodnotné ovládání klávesnicí."
 
-#: C/totem.xml:183(para)
+#: C/totem.xml:181(para)
 msgid ""
 "Comprehensive set of plugins, including a subtitle downloader, YouTube "
 "browser, and disc burner."
@@ -347,7 +354,7 @@ msgstr ""
 "Velká sada zásuvných modulů vÄ?etnÄ? nástroje pro stahování titulků, "
 "prohlížeÄ?e YouTube a vypalování disků."
 
-#: C/totem.xml:187(para)
+#: C/totem.xml:185(para)
 msgid ""
 "<application>Totem Movie Player</application> also comes with additional "
 "functionality such as:"
@@ -355,27 +362,27 @@ msgstr ""
 "<application>PÅ?ehrávaÄ? filmů Totem</application> také nabízí dodateÄ?né "
 "funkce, napÅ?íklad:"
 
-#: C/totem.xml:191(para)
+#: C/totem.xml:189(para)
 msgid "Video thumbnailer for GNOME."
 msgstr "Náhledy filmů v GNOME."
 
-#: C/totem.xml:194(para)
+#: C/totem.xml:192(para)
 msgid "Audio preview application for GNOME."
 msgstr "Aplikace pro ukázky hudby v GNOME."
 
-#: C/totem.xml:197(para)
+#: C/totem.xml:195(para)
 msgid "Nautilus properties tab."
 msgstr "Karta s vlastnostmi souboru v Nautilu."
 
-#: C/totem.xml:214(title)
+#: C/totem.xml:212(title)
 msgid "Getting Started"
 msgstr "ZaÄ?ínáme"
 
-#: C/totem.xml:217(title)
+#: C/totem.xml:215(title)
 msgid "To Start <application>Totem Movie Player</application>"
 msgstr "SpuÅ¡tÄ?ní <application>pÅ?ehrávaÄ?e filmů Totem</application>"
 
-#: C/totem.xml:218(para)
+#: C/totem.xml:216(para)
 msgid ""
 "You can start <application>Totem Movie Player</application> in the following "
 "ways:"
@@ -383,11 +390,11 @@ msgstr ""
 "<application>PÅ?ehrávaÄ? filmů Totem</application> lze spustit následujícími "
 "způsoby:"
 
-#: C/totem.xml:222(term)
+#: C/totem.xml:220(term)
 msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
 msgstr "Nabídka <guimenu>Aplikace</guimenu>"
 
-#: C/totem.xml:224(para)
+#: C/totem.xml:222(para)
 msgid ""
 "Choose <menuchoice><guisubmenu>Sound &amp; Video</"
 "guisubmenu><guimenuitem>Movie Player</guimenuitem></menuchoice>."
@@ -395,11 +402,11 @@ msgstr ""
 "Vyberte <menuchoice><guisubmenu>Zvuk a video</"
 "guisubmenu><guimenuitem>PÅ?ehrávaÄ? filmů</guimenuitem></menuchoice>."
 
-#: C/totem.xml:233(term)
+#: C/totem.xml:231(term)
 msgid "Command line"
 msgstr "PÅ?íkazová Å?ádka"
 
-#: C/totem.xml:235(para)
+#: C/totem.xml:233(para)
 msgid ""
 "To start <application>Totem Movie Player</application> from a command line, "
 "type the following command, then press <keycap>Return</keycap>:"
@@ -408,7 +415,7 @@ msgstr ""
 "pÅ?íkazové Å?ádky, zadejte následující pÅ?íkaz a stisknÄ?tÄ? <keycap>Enter</"
 "keycap>:"
 
-#: C/totem.xml:241(para)
+#: C/totem.xml:239(para)
 msgid ""
 "To view other command line options that are available, type <command>totem --"
 "help</command>, then press <keycap>Return</keycap>."
@@ -416,11 +423,11 @@ msgstr ""
 "Chcete-li zobrazit další dostupné volby pÅ?íkazové Å?ádky, zadejte "
 "<command>totem --help</command> a stisknÄ?tÄ? <keycap>Enter</keycap>."
 
-#: C/totem.xml:251(title)
+#: C/totem.xml:249(title)
 msgid "When You Start <application>Totem Movie Player</application>"
 msgstr "Když spustíte <application>pÅ?ehrávaÄ? filmů Totem</application>â?¦"
 
-#: C/totem.xml:252(para)
+#: C/totem.xml:250(para)
 msgid ""
 "When you start <application>Totem Movie Player</application>, the following "
 "window is displayed."
@@ -428,11 +435,11 @@ msgstr ""
 "Když spustíte <application>pÅ?ehrávaÄ? filmů Totem</application>, zobrazí se "
 "následující okno."
 
-#: C/totem.xml:256(title)
+#: C/totem.xml:254(title)
 msgid "<application>Totem Movie Player</application> Start Up Window"
 msgstr "Ã?vodní okno <application>pÅ?ehrávaÄ?e filmů Totem</application>"
 
-#: C/totem.xml:263(phrase)
+#: C/totem.xml:261(phrase)
 msgid ""
 "Shows <placeholder-1/> main window with sidebar opened on playlist. Contains "
 "menubar, display area, sidebar, elapsed time slider, seek control buttons, "
@@ -444,7 +451,7 @@ msgstr ""
 "pÅ?ehrávání, táhlo hlasitosti a stavovou liÅ¡tu."
 
 #. for example, the items on the menubar and on the toolbar. This section is optional.
-#: C/totem.xml:276(para)
+#: C/totem.xml:274(para)
 msgid ""
 "The <application>Totem Movie Player</application> window contains the "
 "following elements:"
@@ -452,11 +459,11 @@ msgstr ""
 "Okno <application>pÅ?ehrávaÄ?e filmů Totem</application> obsahuje následující "
 "prvky:"
 
-#: C/totem.xml:280(term)
+#: C/totem.xml:278(term)
 msgid "Menubar."
 msgstr "Nabídková lišta."
 
-#: C/totem.xml:282(para)
+#: C/totem.xml:280(para)
 msgid ""
 "The menus on the menubar contain all of the commands you need to use in "
 "<application>Totem Movie Player</application>."
@@ -464,20 +471,20 @@ msgstr ""
 "Nabídky této liÅ¡ty obsahují vÅ¡echny pÅ?íkazy potÅ?ebné k používání "
 "<application>pÅ?ehrávaÄ?e filmů Totem</application>."
 
-#: C/totem.xml:287(term)
+#: C/totem.xml:285(term)
 msgid "Display area."
 msgstr "Oblast zobrazování."
 
-#: C/totem.xml:289(para)
+#: C/totem.xml:287(para)
 msgid ""
 "The display area displays the movie or a visualization of the current song."
 msgstr "V oblasti zobrazování se zobrazují filmy nebo vizualizace skladeb."
 
-#: C/totem.xml:294(term)
+#: C/totem.xml:292(term)
 msgid "Sidebar."
 msgstr "Postranní lišta."
 
-#: C/totem.xml:296(para)
+#: C/totem.xml:294(para)
 msgid ""
 "The sidebar displays properties of the file played and acts as playlist. It "
 "can also be used by various plugins, such as the MythTV, YouTube and Video "
@@ -489,11 +496,11 @@ msgstr ""
 "MythTV, YouTube a Místní hledání. Mezi zobrazenými moduly lze pÅ?epínat "
 "pomocí rozbalovacího seznamu v horní Ä?ásti postranní liÅ¡ty."
 
-#: C/totem.xml:303(term)
+#: C/totem.xml:301(term)
 msgid "Elapsed time slider."
 msgstr "Táhlo uplynulého Ä?asu."
 
-#: C/totem.xml:305(para)
+#: C/totem.xml:303(para)
 msgid ""
 "The elapsed time slider displays the elapsed time of the movie or song that "
 "is playing. It also enables you to skip forward or backward in a movie or "
@@ -504,11 +511,11 @@ msgstr ""
 "pÅ?ehrávané skladby. Pomocí pÅ?etahování táhla nebo kliknutím na urÄ?ité místo "
 "dráhy táhla je též možné ve filmu nebo skladbÄ? pÅ?echázet vpÅ?ed a zpÄ?t."
 
-#: C/totem.xml:312(term)
+#: C/totem.xml:310(term)
 msgid "Seek control buttons."
 msgstr "TlaÄ?ítka ovládání pÅ?ehrávání."
 
-#: C/totem.xml:314(para)
+#: C/totem.xml:312(para)
 msgid ""
 "The seek control buttons enable you to move to the next or previous track, "
 "and to pause or play a movie or song."
@@ -516,19 +523,19 @@ msgstr ""
 "TlaÄ?ítka ovládání pÅ?ehrávání umožÅ?ují pÅ?ejít na pÅ?edchozí nebo následující "
 "stopu a pÅ?ehrát nebo pozastavit film nebo skladbu."
 
-#: C/totem.xml:320(term)
+#: C/totem.xml:318(term)
 msgid "Volume button."
 msgstr "TlaÄ?ítko hlasitosti."
 
-#: C/totem.xml:322(para)
+#: C/totem.xml:320(para)
 msgid "The volume button enables you to adjust the volume."
 msgstr "TlaÄ?ítko hlasitosti umožÅ?uje mÄ?nit hlasitost."
 
-#: C/totem.xml:326(term)
+#: C/totem.xml:324(term)
 msgid "Statusbar."
 msgstr "Stavová lišta."
 
-#: C/totem.xml:328(para)
+#: C/totem.xml:326(para)
 msgid ""
 "The statusbar displays status information about the movie or song that is "
 "playing."
@@ -536,15 +543,15 @@ msgstr ""
 "Stavová liÅ¡ta zobrazuje informace o stavu pÅ?ehrávaného filmu nebo pÅ?ehrávané "
 "skladby."
 
-#: C/totem.xml:340(title)
+#: C/totem.xml:338(title)
 msgid "Usage"
 msgstr "Používání"
 
-#: C/totem.xml:344(title)
+#: C/totem.xml:342(title)
 msgid "To Open a File"
 msgstr "OtevÅ?ení souboru"
 
-#: C/totem.xml:345(para)
+#: C/totem.xml:343(para)
 msgid ""
 "To open a video or an audio file, choose "
 "<menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></"
@@ -560,7 +567,7 @@ msgstr ""
 "filmy nebo seznamy stop</application>. Zvolte soubor nebo soubory, které "
 "chcete otevÅ?ít, a kliknÄ?te na <guibutton>Budiž</guibutton>."
 
-#: C/totem.xml:355(para)
+#: C/totem.xml:353(para)
 msgid ""
 "You can drag a file from another application such as a file manager to the "
 "<application>Totem Movie Player</application> window. If you drag the file "
@@ -581,7 +588,7 @@ msgstr ""
 "<application>PÅ?ehrávaÄ? filmů Totem</application> zobrazuje název filmu nebo "
 "skladby v záhlaví okna a v seznamu stop v postranní liÅ¡tÄ?."
 
-#: C/totem.xml:363(para)
+#: C/totem.xml:361(para)
 msgid ""
 "If you try to open a file format that <application>Totem Movie Player</"
 "application> does not recognize, the application displays an error message. "
@@ -597,7 +604,7 @@ msgstr ""
 "#codecs\" type=\"http\">stránkách <application>pÅ?ehrávaÄ?e filmů Totem</"
 "application></ulink>."
 
-#: C/totem.xml:369(para)
+#: C/totem.xml:367(para)
 msgid ""
 "You can double-click on a video or an audio file in the "
 "<application>Nautilus</application> file manager to open it in the "
@@ -607,11 +614,11 @@ msgstr ""
 "<application>Nautilus</application> â?? otevÅ?ou se v oknÄ? "
 "<application>pÅ?ehrávaÄ?e filmů Totem</application>."
 
-#: C/totem.xml:376(title)
+#: C/totem.xml:374(title)
 msgid "To Open a Location"
 msgstr "OtevÅ?ení umístÄ?ní"
 
-#: C/totem.xml:377(para)
+#: C/totem.xml:375(para)
 msgid ""
 "To open a file by URI (location), choose "
 "<menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>L</keycap></"
@@ -630,7 +637,7 @@ msgstr ""
 "otevÅ?ít, nebo vyberte nÄ?jaké již použité (políÄ?ko vypisuje již zadaná URI). "
 "Pak kliknÄ?te na tkaÄ?ítko <guibutton>OtevÅ?ít</guibutton>."
 
-#: C/totem.xml:386(para)
+#: C/totem.xml:384(para)
 msgid ""
 "If you have a URI in the clipboard already, it will automatically be pasted "
 "into the combination box."
@@ -638,11 +645,11 @@ msgstr ""
 "Jestliže máte URI zkopírované ve schránce, bude automaticky vloženo do "
 "políÄ?ka."
 
-#: C/totem.xml:390(title)
+#: C/totem.xml:388(title)
 msgid "To Play a Movie (DVD or VCD)"
 msgstr "PÅ?ehrání filmu (z DVD nebo VCD)"
 
-#: C/totem.xml:391(para)
+#: C/totem.xml:389(para)
 msgid ""
 "Insert the disc in the optical device of your computer, then choose "
 "<menuchoice><guimenu>Movie</guimenu><guimenuitem>Play Disc</guimenuitem></"
@@ -652,7 +659,7 @@ msgstr ""
 "<menuchoice><guimenu>Film</guimenu><guimenuitem>PÅ?ehrát disk</guimenuitem></"
 "menuchoice>."
 
-#: C/totem.xml:394(para)
+#: C/totem.xml:392(para)
 msgid ""
 "To eject a DVD or VCD, choose <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</"
 "keycap><keycap>E</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Movie</"
@@ -663,15 +670,15 @@ msgstr ""
 "keycombo></shortcut><guimenu>Film</guimenu><guimenuitem>Vysunout</"
 "guimenuitem></menuchoice>."
 
-#: C/totem.xml:404(title)
+#: C/totem.xml:402(title)
 msgid "To Pause a Movie or Song"
 msgstr "Pozastavení filmu nebo skladby"
 
-#: C/totem.xml:408(phrase)
+#: C/totem.xml:406(phrase)
 msgid "Shows pause button."
 msgstr "Zobrazuje tlaÄ?ítko pro pozastavení."
 
-#: C/totem.xml:405(para)
+#: C/totem.xml:403(para)
 msgid ""
 "To pause a movie or song that is playing, click on the <placeholder-1/> "
 "button, or choose <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</"
@@ -686,11 +693,11 @@ msgstr ""
 "nebo pozastavit</guimenuitem></menuchoice>. K pozastavení nebo pÅ?ehrávání "
 "můžete také použít klávesu <keycap>P</keycap>."
 
-#: C/totem.xml:419(phrase)
+#: C/totem.xml:417(phrase)
 msgid "Shows play button."
 msgstr "Zobrazuje tlaÄ?ítko pro pÅ?ehrávání."
 
-#: C/totem.xml:416(para)
+#: C/totem.xml:414(para)
 msgid ""
 "To resume playing a movie or song, click on the <placeholder-1/> button "
 "again, or choose <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</"
@@ -702,11 +709,11 @@ msgstr ""
 "keycap><keycap>Mezerník</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Film</"
 "guimenu><guimenuitem>PÅ?ehrávat nebo pozastavit</guimenuitem></menuchoice>."
 
-#: C/totem.xml:430(title)
+#: C/totem.xml:428(title)
 msgid "To View Properties of a Movie or Song"
 msgstr "Zobrazení vlastností filmu nebo skladby"
 
-#: C/totem.xml:431(para)
+#: C/totem.xml:429(para)
 msgid ""
 "To view the properties of a movie or song, choose <menuchoice><guimenu>View</"
 "guimenu><guimenuitem>Sidebar</guimenuitem></menuchoice> to make the sidebar "
@@ -718,19 +725,19 @@ msgstr ""
 "guimenuitem></menuchoice>, aby se zobrazila postranní lišta, a pak v "
 "rozbalovacím seznamu v její horní Ä?ásti zvolte <guimenu>Vlastnosti</guimenu>."
 
-#: C/totem.xml:439(title)
+#: C/totem.xml:437(title)
 msgid "To Seek Through Movies or Songs"
 msgstr "Pohyb filmy a skladbami"
 
-#: C/totem.xml:440(para)
+#: C/totem.xml:438(para)
 msgid "To seek through movies or songs, you can use the following methods:"
 msgstr "K pohybu filmy a skladbami můžete provést následující Ä?innosti:"
 
-#: C/totem.xml:444(term)
+#: C/totem.xml:442(term)
 msgid "To skip forward"
 msgstr "PÅ?echod vpÅ?ed"
 
-#: C/totem.xml:446(para)
+#: C/totem.xml:444(para)
 msgid ""
 "To skip forward through a movie or song, choose "
 "<menuchoice><shortcut><keycap>Right</keycap></shortcut><guimenu>Go</"
@@ -740,11 +747,11 @@ msgstr ""
 "<menuchoice><shortcut><keycap>Doprava</keycap></shortcut><guimenu>PÅ?ejít</"
 "guimenu><guimenuitem>PÅ?ejít vpÅ?ed</guimenuitem></menuchoice>."
 
-#: C/totem.xml:456(term)
+#: C/totem.xml:454(term)
 msgid "To skip backward"
 msgstr "PÅ?echod zpÄ?t"
 
-#: C/totem.xml:458(para)
+#: C/totem.xml:456(para)
 msgid ""
 "To skip backwards through a movie or song, choose "
 "<menuchoice><shortcut><keycap>Left</keycap></shortcut><guimenu>Go</"
@@ -754,11 +761,11 @@ msgstr ""
 "<menuchoice><shortcut><keycap>Doleva</keycap></shortcut><guimenu>PÅ?ejít</"
 "guimenu><guimenuitem>PÅ?ejít zpÄ?t</guimenuitem></menuchoice>."
 
-#: C/totem.xml:468(term)
+#: C/totem.xml:466(term)
 msgid "To skip to a time"
 msgstr "PÅ?echod na urÄ?itý Ä?as"
 
-#: C/totem.xml:470(para)
+#: C/totem.xml:468(para)
 msgid ""
 "To skip to a specific elapsed time in the movie or song, choose "
 "<menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>K</keycap></"
@@ -774,7 +781,7 @@ msgstr ""
 "application>, jehož Ä?íselník můžete použít k zadání Ä?asu (v sekundách), na "
 "který se má pÅ?ejít. Pak kliknÄ?te na <guibutton>Budiž</guibutton>."
 
-#: C/totem.xml:479(para)
+#: C/totem.xml:477(para)
 msgid ""
 "The spin box also allows more natural language to be used. You can enter a "
 "time in the formats \"hh:mm:ss\", \"mm:ss\" or \"ss\"; where \"hh\" is the "
@@ -784,15 +791,15 @@ msgstr ""
 "mm:ssâ??, â??mm:ssâ?? nebo â??ssâ??, kde â??hhâ?? jsou hodiny, â??mmâ?? minuty a â??ssâ?? sekundy, "
 "na které se má pÅ?ejít."
 
-#: C/totem.xml:486(term)
+#: C/totem.xml:484(term)
 msgid "To move to the next movie or song"
 msgstr "PÅ?echod na následující film nebo skladbu"
 
-#: C/totem.xml:496(phrase)
+#: C/totem.xml:494(phrase)
 msgid "Shows a seek next button"
 msgstr "Zobrazuje tlaÄ?ítko pro pÅ?echod na následující."
 
-#: C/totem.xml:488(para)
+#: C/totem.xml:486(para)
 msgid ""
 "To move to the next movie or song, choose "
 "<menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Right</keycap></"
@@ -805,15 +812,15 @@ msgstr ""
 "guimenu><guimenuitem>Následující kapitola nebo film</guimenuitem></"
 "menuchoice>, nebo kliknÄ?te na tlaÄ?ítko <placeholder-1/>."
 
-#: C/totem.xml:502(term)
+#: C/totem.xml:500(term)
 msgid "To move to the previous movie or song"
 msgstr "PÅ?echod na pÅ?edchozí film nebo skladbu"
 
-#: C/totem.xml:512(phrase)
+#: C/totem.xml:510(phrase)
 msgid "Shows a seek previous button"
 msgstr "Zobrazuje tlaÄ?ítko pro pÅ?echod na pÅ?edchozí."
 
-#: C/totem.xml:504(para)
+#: C/totem.xml:502(para)
 msgid ""
 "To move to the previous movie or song, choose "
 "<menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Left</keycap></"
@@ -826,15 +833,15 @@ msgstr ""
 "nebo film</guimenuitem></menuchoice>, nebo kliknÄ?te na tlaÄ?ítko <placeholder-"
 "1/>."
 
-#: C/totem.xml:521(title)
+#: C/totem.xml:519(title)
 msgid "To Change the Zoom Factor"
 msgstr "ZmÄ?na úrovnÄ? pÅ?iblížení"
 
-#: C/totem.xml:523(title)
+#: C/totem.xml:521(title)
 msgid "To Change the Video Size"
 msgstr "ZmÄ?na velikosti videa"
 
-#: C/totem.xml:524(para)
+#: C/totem.xml:522(para)
 msgid ""
 "To change the zoom factor of the display area, you can use the following "
 "methods:"
@@ -842,7 +849,7 @@ msgstr ""
 "Chcete-li zmÄ?nit pÅ?iblížení oblasti zobrazování, můžete provést následující "
 "Ä?innosti:"
 
-#: C/totem.xml:529(para)
+#: C/totem.xml:527(para)
 msgid ""
 "To zoom to fullscreen mode, choose <menuchoice><shortcut><keycap>F11</"
 "keycap></shortcut><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Fullscreen</"
@@ -859,7 +866,7 @@ msgstr ""
 "guibutton>, nebo stisknÄ?te klávesu <keycap>Esc</keycap>, <keycap>F11</"
 "keycap> nebo <keycap>F</keycap>."
 
-#: C/totem.xml:539(para)
+#: C/totem.xml:537(para)
 msgid ""
 "To change the size of the original movie or visualization, choose "
 "<menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>0</keycap></"
@@ -871,11 +878,11 @@ msgstr ""
 "keycombo></shortcut><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>PÅ?izpůsobit okno "
 "filmu</guimenuitem></menuchoice> a pak vyberte velikost."
 
-#: C/totem.xml:550(title)
+#: C/totem.xml:548(title)
 msgid "To Change the Video Aspect Ratio"
 msgstr "ZmÄ?na pomÄ?ru stran videa"
 
-#: C/totem.xml:551(para)
+#: C/totem.xml:549(para)
 msgid ""
 "To switch between different aspect ratios, choose "
 "<menuchoice><shortcut><keycap>A</keycap></shortcut><guimenu>View</"
@@ -885,11 +892,11 @@ msgstr ""
 "<menuchoice><shortcut><keycap>A</keycap></shortcut><guimenu>Zobrazit</"
 "guimenu><guisubmenu>PomÄ?r stran</guisubmenu></menuchoice>."
 
-#: C/totem.xml:561(title)
+#: C/totem.xml:559(title)
 msgid "To Adjust the Volume"
 msgstr "ZmÄ?na hlasitosti"
 
-#: C/totem.xml:562(para)
+#: C/totem.xml:560(para)
 msgid ""
 "To increase the volume, choose <menuchoice><shortcut><keycap>Up</keycap></"
 "shortcut><guimenu>Sound</guimenu><guimenuitem>Volume Up</guimenuitem></"
@@ -903,7 +910,7 @@ msgstr ""
 "<menuchoice><shortcut><keycap>Dolů</keycap></shortcut><guimenu>Zvuk</"
 "guimenu><guimenuitem>Snížit hlasitost</guimenuitem></menuchoice>."
 
-#: C/totem.xml:575(para)
+#: C/totem.xml:573(para)
 msgid ""
 "You can also use the volume button: click on the volume button and choose "
 "the volume level with the slider."
@@ -911,11 +918,11 @@ msgstr ""
 "Můžete také použít tlaÄ?ítko hlasitosti â?? kliknÄ?te na nÄ?j a pomocí táhla "
 "zvolte požadovanou hlasitost."
 
-#: C/totem.xml:579(title)
+#: C/totem.xml:577(title)
 msgid "To Make the Window Always on Top"
 msgstr "Zobrazení okna vždy navrchu"
 
-#: C/totem.xml:580(para)
+#: C/totem.xml:578(para)
 msgid ""
 "To make the <application>Totem Movie Player</application> window always on "
 "top of other application windows, choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
@@ -932,7 +939,7 @@ msgstr ""
 "Totem</application> nyní bude pÅ?i pÅ?ehrávání filmu (ale nikoli pÅ?i "
 "pÅ?ehrávání hudby) vždy nad okny jiných aplikací."
 
-#: C/totem.xml:588(para)
+#: C/totem.xml:586(para)
 msgid ""
 "To stop the window from always being on top, disable the <guilabel>Always on "
 "Top</guilabel> plugin again. See <xref linkend=\"totem-plugins-always-on-top"
@@ -942,11 +949,11 @@ msgstr ""
 "navrchu</guilabel>. Chcete-li se dovÄ?dÄ?t více informací, pÅ?eÄ?tÄ?te si <xref "
 "linkend=\"totem-plugins-always-on-top\"/>."
 
-#: C/totem.xml:593(title)
+#: C/totem.xml:591(title)
 msgid "To Show or Hide Controls"
 msgstr "Zobrazení nebo skrytí ovládacích prvků"
 
-#: C/totem.xml:594(para)
+#: C/totem.xml:592(para)
 msgid ""
 "To show or hide the <application>Totem Movie Player</application> window "
 "controls, choose <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</"
@@ -969,7 +976,7 @@ msgstr ""
 "keycombo></shortcut><guimenuitem>Zobrazovat ovládací prvky</guimenuitem></"
 "menuchoice>."
 
-#: C/totem.xml:606(para)
+#: C/totem.xml:604(para)
 msgid ""
 "If the <guilabel>Show Controls</guilabel> option is selected, "
 "<application>Totem Movie Player</application> will show the menubar, elapsed "
@@ -984,15 +991,15 @@ msgstr ""
 "guilabel> zaškrtnuta, aplikace tyto prvky bude skrývat a viditelná zůstane "
 "jen oblast zobrazování."
 
-#: C/totem.xml:615(title)
+#: C/totem.xml:613(title)
 msgid "To Manage the Playlist"
 msgstr "Správa seznamu stop"
 
-#: C/totem.xml:618(title)
+#: C/totem.xml:616(title)
 msgid "To Show or Hide the Playlist"
 msgstr "Zobrazení a skrytí seznamu stop"
 
-#: C/totem.xml:619(para)
+#: C/totem.xml:617(para)
 msgid ""
 "To show or hide the playlist, choose <menuchoice><guimenu>View</"
 "guimenu><guimenuitem>Sidebar</guimenuitem></menuchoice> or click on the "
@@ -1005,15 +1012,15 @@ msgstr ""
 "rozbalovacím seznamu v horní Ä?ásti postranní liÅ¡ty zvolte <guimenu>Seznam "
 "stop</guimenu>."
 
-#: C/totem.xml:628(title)
+#: C/totem.xml:626(title)
 msgid "Manage a Playlist"
 msgstr "Práce se seznamem stop"
 
-#: C/totem.xml:632(term)
+#: C/totem.xml:630(term)
 msgid "To add a track or movie"
 msgstr "PÅ?idání skladby nebo filmu"
 
-#: C/totem.xml:634(para)
+#: C/totem.xml:632(para)
 msgid ""
 "To add a track or movie to the playlist, click on the <guibutton>Add</"
 "guibutton> button. The <application>Select Movies or Playlists</application> "
@@ -1025,11 +1032,11 @@ msgstr ""
 "filmy nebo seznamy stop</application>, kde vyberete požadovaný soubor. Pak "
 "kliknÄ?te na <guibutton>PÅ?idat</guibutton>."
 
-#: C/totem.xml:641(term)
+#: C/totem.xml:639(term)
 msgid "To remove a track or movie"
 msgstr "OdstranÄ?ní skladby nebo filmu"
 
-#: C/totem.xml:643(para)
+#: C/totem.xml:641(para)
 msgid ""
 "To remove a track or movie from the playlist, select the item or items to "
 "remove from the playlist, then click on the <guibutton>Remove</guibutton> "
@@ -1038,11 +1045,11 @@ msgstr ""
 "Chcete-li ze seznamu stop odstranit nÄ?které ze skladeb nebo filmů, vyberte "
 "je a pak kliknÄ?te na tlaÄ?ítko <guibutton>Odstranit</guibutton>."
 
-#: C/totem.xml:649(term)
+#: C/totem.xml:647(term)
 msgid "To save the playlist to a file"
 msgstr "Uložení seznamu stop do souboru"
 
-#: C/totem.xml:651(para)
+#: C/totem.xml:649(para)
 msgid ""
 "To save the playlist to a file, click on the <guibutton>Save Playlist</"
 "guibutton> button. The <application>Save Playlist</application> dialog is "
@@ -1055,11 +1062,11 @@ msgstr ""
 "do kterého chcete seznam stop uložit, a kliknÄ?te na tlaÄ?ítko "
 "<guibutton>Uložit</guibutton>."
 
-#: C/totem.xml:658(term)
+#: C/totem.xml:656(term)
 msgid "To move a track or movie up the playlist"
 msgstr "Posunutí skladby nebo filmu v seznamu stop nahoru"
 
-#: C/totem.xml:660(para)
+#: C/totem.xml:658(para)
 msgid ""
 "To move a track or movie up the playlist, select the item from the playlist, "
 "then click on the <guibutton>Move Up</guibutton> button."
@@ -1067,11 +1074,11 @@ msgstr ""
 "Chcete-li v seznamu stop posunout skladbu nebo film nahoru, vyberte je a pak "
 "kliknÄ?te na tlaÄ?ítko <guibutton>Posunout nahoru</guibutton>."
 
-#: C/totem.xml:666(term)
+#: C/totem.xml:664(term)
 msgid "To move a track or movie down the playlist"
 msgstr "Posunutí skladby nebo filmu v seznamu stop dolů"
 
-#: C/totem.xml:668(para)
+#: C/totem.xml:666(para)
 msgid ""
 "To move a track or movie down the playlist, select the item from the "
 "playlist, then click on the <guibutton>Move Down</guibutton> button."
@@ -1079,7 +1086,7 @@ msgstr ""
 "Chcete-li v seznamu stop posunout skladbu nebo film dolů, vyberte je a pak "
 "kliknÄ?te na tlaÄ?ítko <guibutton>Posunout dolů</guibutton>."
 
-#: C/totem.xml:629(para)
+#: C/totem.xml:627(para)
 msgid ""
 "You can use the <application>Playlist</application> dialog to do the "
 "following: <placeholder-1/>"
@@ -1087,11 +1094,11 @@ msgstr ""
 "<application>Seznam stop</application> lze používat k následujícím "
 "Ä?innostem: <placeholder-1/>"
 
-#: C/totem.xml:677(title)
+#: C/totem.xml:675(title)
 msgid "To Select or Unselect Repeat Mode"
 msgstr "Povolení a zákaz režimu opakování"
 
-#: C/totem.xml:678(para)
+#: C/totem.xml:676(para)
 msgid ""
 "To enable or disable repeat mode, choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
 "guimenu><guimenuitem>Repeat Mode</guimenuitem></menuchoice>."
@@ -1100,11 +1107,11 @@ msgstr ""
 "<menuchoice><guimenu>Upravit</guimenu><guimenuitem>Režim opakování</"
 "guimenuitem></menuchoice>."
 
-#: C/totem.xml:683(title)
+#: C/totem.xml:681(title)
 msgid "To Select or Unselect Shuffle Mode"
 msgstr "Povolení a zákaz náhodného režimu"
 
-#: C/totem.xml:684(para)
+#: C/totem.xml:682(para)
 msgid ""
 "To enable or disable shuffle mode, choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
 "guimenu><guimenuitem>Shuffle Mode</guimenuitem></menuchoice>."
@@ -1113,11 +1120,11 @@ msgstr ""
 "<menuchoice><guimenu>Upravit</guimenu><guimenuitem>Náhodný režim</"
 "guimenuitem></menuchoice>."
 
-#: C/totem.xml:692(title)
+#: C/totem.xml:690(title)
 msgid "To Choose Subtitles"
 msgstr "VýbÄ?r titulků"
 
-#: C/totem.xml:693(para)
+#: C/totem.xml:691(para)
 msgid ""
 "To choose the language of the subtitles, select <menuchoice><guimenu>View</"
 "guimenu><guisubmenu>Subtitles</guisubmenu></menuchoice> and choose the "
@@ -1127,7 +1134,7 @@ msgstr ""
 "guimenu><guisubmenu>Titulky</guisubmenu></menuchoice> a pak jazyk, který "
 "chcete zobrazit."
 
-#: C/totem.xml:697(para)
+#: C/totem.xml:695(para)
 msgid ""
 "To disable the display of subtitles, select <menuchoice><guimenu>View</"
 "guimenu><guisubmenu>Subtitles</guisubmenu><guimenuitem>None</guimenuitem></"
@@ -1137,7 +1144,7 @@ msgstr ""
 "<menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guisubmenu>Titulky</"
 "guisubmenu><guimenuitem>Žádné</guimenuitem></menuchoice>."
 
-#: C/totem.xml:699(para)
+#: C/totem.xml:697(para)
 msgid ""
 "By default, <application>Totem Movie Player</application> will choose the "
 "same language for the subtitles as the one you normally use on your computer."
@@ -1145,23 +1152,24 @@ msgstr ""
 "<application>PÅ?ehrávaÄ? filmů Totem</application> standardnÄ? vybírá stejný "
 "jazyk titulků, jako je jazyk používaný ve vašem sezení."
 
-#: C/totem.xml:701(para)
+#: C/totem.xml:699(para)
 msgid ""
 "<application>Totem Movie Player</application> will automatically load and "
 "display subtitles for a video if it finds a subtitle file with the same name "
-"as the video being played, and the extension <filename>asc</filename>, "
-"<filename>txt</filename>, <filename>sub</filename>, <filename>srt</"
-"filename>, <filename>smi</filename>, <filename>ssa</filename> or "
-"<filename>ass</filename>."
+"as the video being played, and the extension <filename class=\"extension"
+"\">asc</filename>, <filename class=\"extension\">txt</filename>, <filename "
+"class=\"extension\">sub</filename>, <filename class=\"extension\">srt</"
+"filename>, <filename class=\"extension\">smi</filename>, <filename class="
+"\"extension\">ssa</filename> or <filename class=\"extension\">ass</filename>."
 msgstr ""
 "<application>PÅ?ehrávaÄ? filmů Totem</application> automaticky naÄ?ítá a "
-"zobrazuje titulky, pokud soubor, ve kterém jsou uložené, má stejný název "
-"jako soubor s pÅ?ehrávaným filmem a navíc pÅ?íponu <filename>asc</filename>, "
-"<filename>txt</filename>, <filename>sub</filename>, <filename>srt</"
-"filename>, <filename>smi</filename>, <filename>ssa</filename> nebo "
-"<filename>ass</filename>."
+"zobrazuje titulky k filmu, pokud soubor, ve kterém jsou uložené, má stejný "
+"název jako soubor s pÅ?ehrávaným filmem a navíc pÅ?íponu <filename>asc</"
+"filename>, <filename>txt</filename>, <filename>sub</filename>, "
+"<filename>srt</filename>, <filename>smi</filename>, <filename>ssa</filename> "
+"nebo <filename>ass</filename>."
 
-#: C/totem.xml:705(para)
+#: C/totem.xml:704(para)
 msgid ""
 "If the file containing the subtitles has a different name from the video "
 "being played, you can right-click on the video in the playlist and choose "
@@ -1177,7 +1185,7 @@ msgstr ""
 "<menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Zvolit textové titulky</"
 "guimenuitem></menuchoice>."
 
-#: C/totem.xml:709(para)
+#: C/totem.xml:708(para)
 msgid ""
 "Using the <guilabel>Subtitle Downloader</guilabel> plugin, you can also "
 "download subtitles from the OpenSubtitles service. See <xref linkend=\"totem-"
@@ -1187,11 +1195,11 @@ msgstr ""
 "stahovat titulky ze služby OpenSubtitles. Chcete-li se dovÄ?dÄ?t více "
 "informací, pÅ?eÄ?tÄ?te si <xref linkend=\"totem-plugins-opensubtitles\"/>."
 
-#: C/totem.xml:714(title)
+#: C/totem.xml:713(title)
 msgid "To Take a Screenshot"
 msgstr "VytvoÅ?ení snímku obrazovky"
 
-#: C/totem.xml:715(para)
+#: C/totem.xml:714(para)
 msgid ""
 "To take a screenshot of the movie or visualization that is playing, choose "
 "<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Take Screenshot</"
@@ -1207,7 +1215,7 @@ msgstr ""
 "zadejte název souboru. Pak kliknÄ?te na tlaÄ?ítko <guibutton>Uložit</"
 "guibutton>, aby se snímek uložil."
 
-#: C/totem.xml:723(para)
+#: C/totem.xml:722(para)
 msgid ""
 "<application>Totem Movie Player</application> will display a preview of the "
 "screenshot which is to be saved on the left-hand side of the "
@@ -1217,11 +1225,11 @@ msgstr ""
 "dialogového okna <application>Uložit snímek obrazovky</application> náhled "
 "ukládaného snímku."
 
-#: C/totem.xml:727(title)
+#: C/totem.xml:726(title)
 msgid "To Create a Screenshot Gallery"
 msgstr "VytvoÅ?ení galerie snímků obrazovky"
 
-#: C/totem.xml:728(para)
+#: C/totem.xml:727(para)
 msgid ""
 "To create a gallery of screenshots of the movie or visualization that is "
 "playing, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Create "
@@ -1238,7 +1246,7 @@ msgstr ""
 "název souboru. Pak kliknÄ?te na tlaÄ?ítko <guibutton>Uložit</guibutton>, aby "
 "se galerie uložila."
 
-#: C/totem.xml:736(para)
+#: C/totem.xml:735(para)
 msgid ""
 "You may specify the width of the individual screenshots in the gallery using "
 "the <guilabel>Screenshot width</guilabel> entry. The default width is 128 "
@@ -1247,7 +1255,7 @@ msgstr ""
 "Do políÄ?ka <guilabel>ŠíÅ?ka snímku</guilabel> můžete zadat šíÅ?ku jednotlivých "
 "snímků v galerii. Výchozí šíÅ?ka je 128 pixelů."
 
-#: C/totem.xml:738(para)
+#: C/totem.xml:737(para)
 msgid ""
 "You may also specify the number of screenshots to be put in the gallery. By "
 "default, this is calculated based on the length of the movie; however, this "
@@ -1261,11 +1269,11 @@ msgstr ""
 "snímků</guilabel> a vložíte vlastní poÄ?et do Ä?íselníku <guilabel>PoÄ?et "
 "snímků</guilabel>."
 
-#: C/totem.xml:746(title)
+#: C/totem.xml:745(title)
 msgid "Plugins"
 msgstr "Zásuvné moduly"
 
-#: C/totem.xml:747(para)
+#: C/totem.xml:746(para)
 msgid ""
 "<application>Totem Movie Player</application> has many features which are "
 "present in the form of plugins â?? pieces of the software which are only "
@@ -1275,11 +1283,11 @@ msgstr ""
 "ve formÄ? zásuvných modulů â?? Ä?ástí softwaru naÄ?tených pouze tehdy, je-li to "
 "potÅ?eba."
 
-#: C/totem.xml:750(title)
+#: C/totem.xml:749(title)
 msgid "To Enable a Plugin"
 msgstr "Povolení zásuvného modulu"
 
-#: C/totem.xml:751(para)
+#: C/totem.xml:750(para)
 msgid ""
 "To view the list of installed plugins, choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
 "guimenu><guimenuitem>Plugins</guimenuitem></menuchoice>. The "
@@ -1297,7 +1305,7 @@ msgstr ""
 "upravitelná nastavení, je vpravo aktivováno tlaÄ?ítko <guibutton>Nastavitâ?¦</"
 "guibutton>."
 
-#: C/totem.xml:755(para)
+#: C/totem.xml:754(para)
 msgid ""
 "To enable a plugin, simply select the checkbox to the left of its name in "
 "the plugin list, and the plugin will be loaded immediately. If there is any "
@@ -1307,7 +1315,7 @@ msgstr ""
 "umístÄ?né nalevo od jeho názvu. Pokud se pÅ?i naÄ?ítání modulu vyskytne nÄ?jaká "
 "chyba, ihned se zobrazí dialogové okno s chybovou zprávou."
 
-#: C/totem.xml:757(para)
+#: C/totem.xml:756(para)
 msgid ""
 "To disable a plugin again, deselect its checkbox. Plugins will remain "
 "enabled or disabled as set even when <application>Totem Movie Player</"
@@ -1317,11 +1325,11 @@ msgstr ""
 "zůstávají povolené nebo zakázené tak, jak byly nastaveny, i po ukonÄ?ení "
 "<application>pÅ?ehrávaÄ?e filmů Totem</application>."
 
-#: C/totem.xml:761(title)
+#: C/totem.xml:760(title)
 msgid "Always on Top"
 msgstr "Vždy navrchu"
 
-#: C/totem.xml:762(para)
+#: C/totem.xml:761(para)
 msgid ""
 "When enabled, the <guilabel>Always on Top</guilabel> plugin will force the "
 "main <application>Totem Movie Player</application> window to be on top of "
@@ -1336,11 +1344,11 @@ msgstr ""
 "<application>pÅ?ehrávaÄ? filmů Totem</application> pÅ?estal zobrazovat vždy "
 "navrchu, zásuvný modul zakažte."
 
-#: C/totem.xml:767(title)
+#: C/totem.xml:766(title)
 msgid "Coherence DLNA/UPnP Client"
 msgstr "Klient Coherence DLNA/UPnP"
 
-#: C/totem.xml:768(para)
+#: C/totem.xml:767(para)
 msgid ""
 "The <guilabel>Coherence DLNA/UPnP Client</guilabel> plugin allows "
 "<application>Totem Movie Player</application> to play multimedia content "
@@ -1350,7 +1358,7 @@ msgstr ""
 "<application>pÅ?ehrávaÄ?i filmů Totem</application> pÅ?ehrávat multimediální "
 "obsah ze serverů UPnP (jako napÅ?íklad Coherence) na lokální síti."
 
-#: C/totem.xml:770(para)
+#: C/totem.xml:769(para)
 msgid ""
 "With the <guilabel>Coherence DLNA/UPnP Client</guilabel> plugin enabled, "
 "choose <menuchoice><shortcut><keycap>F9</keycap></shortcut><guimenu>View</"
@@ -1368,7 +1376,7 @@ msgstr ""
 "v horní Ä?ásti postranní liÅ¡ty zvolte <guilabel>Klient Coherence DLNA/UPnP "
 "Client</guilabel>."
 
-#: C/totem.xml:774(para)
+#: C/totem.xml:773(para)
 msgid ""
 "The tree view in the sidebar will list the available media servers. Clicking "
 "on one will expand it to show the types of media it can serve, and clicking "
@@ -1389,7 +1397,7 @@ msgstr ""
 "pÅ?ehrávat ihned) nebo <menuchoice><guimenuitem>ZaÅ?adit</guimenuitem></"
 "menuchoice> (pÅ?idá se do seznamu stop)."
 
-#: C/totem.xml:779(para)
+#: C/totem.xml:778(para)
 msgid ""
 "If the media server allows it, choosing <menuchoice><guimenuitem>Delete</"
 "guimenuitem></menuchoice> from a file's context menu allows you to delete "
@@ -1399,11 +1407,11 @@ msgstr ""
 "guimenuitem></menuchoice> z kontextové nabídky souboru odstraníte soubor ze "
 "serveru."
 
-#: C/totem.xml:783(title)
+#: C/totem.xml:782(title)
 msgid "Gromit Annotations"
 msgstr "Poznámky Gromit"
 
-#: C/totem.xml:784(para)
+#: C/totem.xml:783(para)
 msgid ""
 "The <guilabel>Gromit Annotations</guilabel> plugin allows you to draw on top "
 "of movies as they are played using <ulink type=\"http\" url=\"http://www.";
@@ -1419,7 +1427,7 @@ msgstr ""
 "<application>Gromit</application> nainstalovat. NahlédnÄ?te do dokumentace "
 "vaÅ¡eho operaÄ?ního systému, chcete-li se dovÄ?dÄ?t, jak to provést."
 
-#: C/totem.xml:788(para)
+#: C/totem.xml:787(para)
 msgid ""
 "With the plugin enabled, press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>D</"
 "keycap></keycombo> to toggle <application>Gromit</application> on or off. "
@@ -1437,7 +1445,7 @@ msgstr ""
 "li <application>Gromit</application> ukonÄ?it, stisknÄ?te znovu "
 "<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>D</keycap></keycombo>."
 
-#: C/totem.xml:792(para)
+#: C/totem.xml:791(para)
 msgid ""
 "To clear the screen of annotations, press <keycombo><keycap>Ctrl</"
 "keycap><keycap>E</keycap></keycombo>, or close <application>Totem Movie "
@@ -1447,11 +1455,11 @@ msgstr ""
 "keycap><keycap>E</keycap></keycombo>, nebo zavÅ?ete okno "
 "<application>pÅ?ehrávaÄ?e filmů Totem</application>."
 
-#: C/totem.xml:796(title)
+#: C/totem.xml:795(title)
 msgid "Jamendo"
 msgstr "Jamendo"
 
-#: C/totem.xml:797(para)
+#: C/totem.xml:796(para)
 msgid ""
 "The <guilabel>Jamendo</guilabel> plugin allows you to listen to the "
 "collection of Creative Commons-licensed music on the <ulink type=\"http\" "
@@ -1461,11 +1469,11 @@ msgstr ""
 "ze služby <ulink type=\"http\" url=\"http://www.jamendo.com/en/\";>Jamendo</"
 "ulink>, šíÅ?enou za podmínek licence Creative Commons."
 
-#: C/totem.xml:800(title) C/totem.xml:851(title)
+#: C/totem.xml:799(title) C/totem.xml:850(title)
 msgid "To Configure the Plugin"
 msgstr "Nastavení zásuvného modulu"
 
-#: C/totem.xml:801(para)
+#: C/totem.xml:800(para)
 msgid ""
 "The <guilabel>Jamendo</guilabel> plugin can be configured. Click on the "
 "<guibutton>Configure</guibutton> button when enabling the plugin, and the "
@@ -1483,15 +1491,15 @@ msgstr ""
 "získávaných jako výsledek vyhledávání (zvolte tím více alb, Ä?ím máte "
 "rychlejší pÅ?ipojení k Internetu)."
 
-#: C/totem.xml:805(para)
+#: C/totem.xml:804(para)
 msgid "Once you're done, click <guibutton>OK</guibutton>."
 msgstr "Jste-li hotovi, kliknÄ?te na <guibutton>Budiž</guibutton>."
 
-#: C/totem.xml:808(title)
+#: C/totem.xml:807(title)
 msgid "To Display the Jamendo Sidebar"
 msgstr "Zobrazení služby Jamendo v postranní liÅ¡tÄ?"
 
-#: C/totem.xml:809(para)
+#: C/totem.xml:808(para)
 msgid ""
 "With the <guilabel>Jamendo</guilabel> plugin enabled, choose "
 "<menuchoice><shortcut><keycap>F9</keycap></shortcut><guimenu>View</"
@@ -1507,11 +1515,11 @@ msgstr ""
 "postranní liÅ¡ta. Pak v rozbalovacím seznamu v horní Ä?ásti postranní liÅ¡ty "
 "zvolte <guilabel>Jamendo</guilabel>."
 
-#: C/totem.xml:815(title)
+#: C/totem.xml:814(title)
 msgid "To Search for Music"
 msgstr "Vyhledávání hudby"
 
-#: C/totem.xml:816(para)
+#: C/totem.xml:815(para)
 msgid ""
 "Enter your search terms in the search entry at the top of the "
 "<guilabel>Jamendo</guilabel> sidebar. You can search by either artist or by "
@@ -1521,7 +1529,7 @@ msgstr ""
 "(můžete hledat umÄ?lce a Å¡títky). Pak kliknÄ?te na tlaÄ?ítko <guibutton>Hledat</"
 "guibutton>."
 
-#: C/totem.xml:818(para)
+#: C/totem.xml:817(para)
 msgid ""
 "Search results will be displayed in the tree view in the <guilabel>Search "
 "Results</guilabel> page of the sidebar, and can be browsed through using the "
@@ -1535,7 +1543,7 @@ msgstr ""
 "zobrazí se pod ním jeho skladby. Chcete-li skladby skrýt, kliknÄ?te znovu na "
 "album."
 
-#: C/totem.xml:821(para)
+#: C/totem.xml:820(para)
 msgid ""
 "With an artist selected, you can click on the <guibutton>Jamendo Album Page</"
 "guibutton> button to open that album's page on the Jamendo website. Double-"
@@ -1553,11 +1561,11 @@ msgstr ""
 "skladby. Dvojité kliknutí na jednu skladbu nahradí seznam stop pouze touto "
 "skladbou."
 
-#: C/totem.xml:827(title)
+#: C/totem.xml:826(title)
 msgid "Popular Albums and Latest Releases"
 msgstr "Populární a nejnovÄ?jší alba"
 
-#: C/totem.xml:828(para)
+#: C/totem.xml:827(para)
 msgid ""
 "Viewing the <guilabel>Popular</guilabel> page in the <guilabel>Jamendo</"
 "guilabel> sidebar will load a list of the most popular albums on Jamendo at "
@@ -1571,11 +1579,11 @@ msgstr ""
 "karty <guilabel>NejnovÄ?jší alba</guilabel> se obdobným způsobem naÄ?te seznam "
 "nejnovÄ?jších alb vydaných na službÄ? Jamendo."
 
-#: C/totem.xml:834(title)
+#: C/totem.xml:833(title)
 msgid "Local Search"
 msgstr "Místní hledání"
 
-#: C/totem.xml:835(para)
+#: C/totem.xml:834(para)
 msgid ""
 "The <guilabel>Local Search</guilabel> plugin allows you to search for "
 "playable movies and audio files on your computer from within "
@@ -1595,7 +1603,7 @@ msgstr ""
 "lišta</guibutton>, aby se zobrazila postranní lišta. V rozbalovacím seznamu "
 "v horní Ä?ásti postranní liÅ¡ty zvolte <guilabel>Místní hledání</guilabel>."
 
-#: C/totem.xml:840(para)
+#: C/totem.xml:839(para)
 msgid ""
 "To perform a search, enter your search terms in the search entry at the top "
 "of the sidebar and click <guibutton>Find</guibutton>. Your search terms may "
@@ -1611,7 +1619,7 @@ msgstr ""
 "userinput> najde vÅ¡echny filmy s pÅ?íponou souboru <filename class=\"extension"
 "\">.mpg</filename>."
 
-#: C/totem.xml:843(para)
+#: C/totem.xml:842(para)
 msgid ""
 "Search results may be browsed using the <guibutton>Back</guibutton> and "
 "<guibutton>Forward</guibutton> buttons at the bottom of the sidebar, and you "
@@ -1622,11 +1630,11 @@ msgstr ""
 "Pomocí Ä?íselníku <guilabel>Stránka</guilabel> lze také pÅ?ejít na urÄ?itou "
 "stránku s výsledky hledání."
 
-#: C/totem.xml:847(title)
+#: C/totem.xml:846(title)
 msgid "Publish Playlist"
 msgstr "Publikování seznamu stop"
 
-#: C/totem.xml:848(para)
+#: C/totem.xml:847(para)
 msgid ""
 "The <guilabel>Publish Playlist</guilabel> plugin allows you to publish "
 "playlists on your local network to allow other computers to access and play "
@@ -1636,50 +1644,50 @@ msgstr ""
 "publikovat seznamy stop po vaší lokální síti, aby k nim mohly jiné poÄ?ítaÄ?e "
 "pÅ?istupovat a pÅ?ehrávat je."
 
-#: C/totem.xml:857(literal)
+#: C/totem.xml:856(literal)
 msgid "%a"
 msgstr "%a"
 
-#: C/totem.xml:858(para)
+#: C/totem.xml:857(para)
 msgid ""
 "Replaced with the program's name: <application>Totem Movie Player</"
 "application>."
 msgstr ""
 "Nahrazeno názvem aplikace â?? <application>PÅ?ehrávaÄ? filmů Totem</application>."
 
-#: C/totem.xml:861(literal)
+#: C/totem.xml:860(literal)
 msgid "%h"
 msgstr "%h"
 
-#: C/totem.xml:862(para)
+#: C/totem.xml:861(para)
 msgid "Replaced with your computer's host name."
 msgstr "Nahrazeno názvem vaÅ¡eho poÄ?ítaÄ?e."
 
-#: C/totem.xml:865(literal)
+#: C/totem.xml:864(literal)
 msgid "%u"
 msgstr "%u"
 
-#: C/totem.xml:866(para)
+#: C/totem.xml:865(para)
 msgid "Replaced with your username."
 msgstr "Nahrazeno vaším uživatelským jménem."
 
-#: C/totem.xml:869(literal)
+#: C/totem.xml:868(literal)
 msgid "%U"
 msgstr "%U"
 
-#: C/totem.xml:870(para)
+#: C/totem.xml:869(para)
 msgid "Replaced with your real name."
 msgstr "Nahrazeno vaším celým jménem."
 
-#: C/totem.xml:873(literal)
+#: C/totem.xml:872(literal)
 msgid "%%"
 msgstr "%%"
 
-#: C/totem.xml:874(para)
+#: C/totem.xml:873(para)
 msgid "Replaced with a literal percent sign."
 msgstr "Nahrazeno znakem procenta."
 
-#: C/totem.xml:852(para)
+#: C/totem.xml:851(para)
 msgid ""
 "The <guilabel>Publish Playlist</guilabel> plugin can be configured. Click on "
 "the <guibutton>Configure</guibutton> button when enabling the plugin, and "
@@ -1693,7 +1701,7 @@ msgstr ""
 "nastavit název, který se u vašeho sdílení seznamu stop zobrazí. Následující "
 "Å?etÄ?zce jsou pÅ?i publikování seznamu stop nahrazovány: <placeholder-1/>"
 
-#: C/totem.xml:878(para)
+#: C/totem.xml:877(para)
 msgid ""
 "You can also select the <guilabel>Use encrypted transport protocol</"
 "guilabel> checkbox if you wish to encrypt the shared playlists when they're "
@@ -1703,15 +1711,15 @@ msgstr ""
 "pÅ?enosový protokol</guilabel>, pokud chcete, aby sdílené seznamy skladeb "
 "byly pÅ?i pÅ?enosu po síti Å¡ifrovány."
 
-#: C/totem.xml:880(para)
+#: C/totem.xml:879(para)
 msgid "Once you're done, click <guibutton>Close</guibutton>."
 msgstr "Jste-li hotovi, kliknÄ?te na <guibutton>ZavÅ?ít</guibutton>."
 
-#: C/totem.xml:883(title)
+#: C/totem.xml:882(title)
 msgid "To Publish Playlists"
 msgstr "Publikování seznamů stop"
 
-#: C/totem.xml:884(para)
+#: C/totem.xml:883(para)
 msgid ""
 "With the plugin enabled, you do not need to explicitly publish playlists; "
 "they are automatically made available on the network as a Zeroconf website."
@@ -1719,11 +1727,11 @@ msgstr ""
 "Pokud je tento zásuvný modul povolen, nemusíte publikovat seznamy stop sami "
 "â?? jsou na síti zpÅ?ístupnÄ?ny automaticky jako webová stránka Zeroconf."
 
-#: C/totem.xml:888(title)
+#: C/totem.xml:887(title)
 msgid "To Browse your Neighborhood"
 msgstr "Procházení okolí"
 
-#: C/totem.xml:889(para)
+#: C/totem.xml:888(para)
 msgid ""
 "To view the shared playlists of others on your network, select "
 "<guilabel>Neighborhood</guilabel> from the drop-down list at the top of the "
@@ -1736,11 +1744,11 @@ msgstr ""
 "zobrazeny. Chcete-li seznam stop naÄ?íst a pÅ?ehrát ve svém poÄ?ítaÄ?i, dvakrát "
 "na nÄ?j kliknÄ?te."
 
-#: C/totem.xml:895(title)
+#: C/totem.xml:894(title)
 msgid "Subtitle Downloader"
 msgstr "Stahování titulků"
 
-#: C/totem.xml:896(para)
+#: C/totem.xml:895(para)
 msgid ""
 "The <guilabel>Subtitle Downloader</guilabel> plugin allows you to find and "
 "download subtitle files from the <ulink type=\"http\" url=\"http://www.";
@@ -1750,7 +1758,7 @@ msgstr ""
 "stahovat titulky prostÅ?ednictvím služby <ulink type=\"http\" url=\"http://";
 "www.opensubtitles.org/en\">OpenSubtitles</ulink>."
 
-#: C/totem.xml:898(para)
+#: C/totem.xml:897(para)
 msgid ""
 "Subtitles can only be downloaded for local movies; not audio files, DVDs, "
 "DVB streams, VCDs or HTTP streams. To search for subtitles for the currently "
@@ -1766,7 +1774,7 @@ msgstr ""
 "guimenuitem></menuchoice> â?? zobrazí se dialogové okno <application>Stáhnout "
 "titulky</application>."
 
-#: C/totem.xml:901(para)
+#: C/totem.xml:900(para)
 msgid ""
 "Select the language in which you wish to have your subtitles from the drop-"
 "down list at the top of the dialog, then click on the <guibutton>Find</"
@@ -1778,21 +1786,21 @@ msgstr ""
 "titulky stáhnout, a pak kliknÄ?te na tlaÄ?ítko <guibutton>Hledat</guibutton>. "
 "Titulky jsou hledány podle obsahu filmu, ne podle názvu souboru nebo štítků."
 
-#: C/totem.xml:904(para)
+#: C/totem.xml:903(para)
 msgid ""
 "Search results are listed in the tree view in the middle of the dialog. "
 "Currently, subtitles can only be used with a movie by <emphasis>reloading</"
 "emphasis> the movie with the subtitles, so after selecting the subtitle file "
 "you wish to download, click on the <guibutton>Play with Subtitle</guibutton> "
-"button to download the subtitles reload the movie."
+"button to download the subtitles and reload the movie."
 msgstr ""
-"Strom s výsledky hledání je vypsán ve stÅ?ední Ä?ásti dialogového okna. V "
-"souÄ?asné dobÄ? lze titulky použít pouze tehdy, když se film znovu naÄ?te, "
-"proto po výbÄ?ru titulků, které chcete stáhnout, kliknÄ?te na tlaÄ?ítko "
-"<guibutton>PÅ?ehrát s titulky</guibutton>, aby se titulky stáhly a film znovu "
-"naÄ?etl."
+"Strom s výsledky hledání je vypsaný ve stÅ?ední Ä?ásti dialogového okna. V "
+"souÄ?asné dobÄ? lze titulky použít pouze tehdy, když se film <emphasis>znovu "
+"naÄ?te</emphasis>, proto po výbÄ?ru titulků, které chcete stáhnout, kliknÄ?te "
+"na tlaÄ?ítko <guibutton>PÅ?ehrát s titulky</guibutton>, aby se titulky stáhly "
+"a film znovu naÄ?etl."
 
-#: C/totem.xml:907(para)
+#: C/totem.xml:906(para)
 msgid ""
 "Downloaded subtitle files are cached so that they do not need to be "
 "downloaded again when playing the movie again. When downloading new "
@@ -1803,11 +1811,11 @@ msgstr ""
 "pÅ?i dalším pÅ?ehrávání stejného filmu. PÅ?i stahování nových titulků pro "
 "urÄ?itý film jsou vÅ¡echny pÅ?edtím stažené titulky pro tento film odstranÄ?ny."
 
-#: C/totem.xml:911(title)
+#: C/totem.xml:910(title)
 msgid "Thumbnail"
 msgstr "Náhled"
 
-#: C/totem.xml:912(para)
+#: C/totem.xml:911(para)
 msgid ""
 "The <guilabel>Thumbnail</guilabel> plugin sets <application>Totem Movie "
 "Player</application>'s main window icon to a thumbnail of the current movie, "
@@ -1817,7 +1825,7 @@ msgstr ""
 "<application>pÅ?ehrávaÄ?e filmů Totem</application> na náhled právÄ? "
 "pÅ?ehrávaného filmu. PÅ?i naÄ?tení dalšího filmu se ikonka aktualizuje."
 
-#: C/totem.xml:914(para)
+#: C/totem.xml:913(para)
 msgid ""
 "If a thumbnail doesn't exist for the current movie (or if you're playing an "
 "audio file), the main window icon will be reset to the <application>Totem "
@@ -1827,11 +1835,11 @@ msgstr ""
 "ikonka hlavního okna bude nastavena na logo <application>pÅ?ehrávaÄ?e filmů "
 "Totem</application>."
 
-#: C/totem.xml:918(title)
+#: C/totem.xml:917(title)
 msgid "Video Disc Recorder"
 msgstr "Vypalování filmových disků"
 
-#: C/totem.xml:919(para)
+#: C/totem.xml:918(para)
 msgid ""
 "The <guilabel>Video Disc Recorder</guilabel> plugin allows you to burn the "
 "current playlist to a DVD or VCD using <application>Brasero</application>."
@@ -1840,7 +1848,7 @@ msgstr ""
 "vypalovat právÄ? otevÅ?ený seznam stop na disky DVD nebo VCD pomocí aplikace "
 "<application>Brasero</application>."
 
-#: C/totem.xml:920(para)
+#: C/totem.xml:919(para)
 msgid ""
 "To burn the current playlist, choose <menuchoice><guimenu>Movie</"
 "guimenu><guimenuitem>Create Video Disc</guimenuitem></menuchoice>. A "
@@ -1857,11 +1865,11 @@ msgstr ""
 "pÅ?eÄ?tÄ?te si <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:brasero?brasero-new-project-"
 "video\">pÅ?íruÄ?ku k aplikaci Brasero</ulink>."
 
-#: C/totem.xml:925(title)
+#: C/totem.xml:924(title)
 msgid "YouTube Browser"
 msgstr "ProhlížeÄ? YouTube"
 
-#: C/totem.xml:926(para)
+#: C/totem.xml:925(para)
 msgid ""
 "The <guilabel>YouTube Browser</guilabel> plugin allows you to search and "
 "browse <ulink type=\"http\" url=\"http://www.youtube.com/\";>YouTube</ulink>, "
@@ -1883,7 +1891,7 @@ msgstr ""
 "zobrazila postranní liÅ¡ta. Pak v rozbalovacím seznamu v horní Ä?ásti "
 "postranní lišty zvolte <guilabel>YouTube</guilabel>."
 
-#: C/totem.xml:932(para)
+#: C/totem.xml:931(para)
 msgid ""
 "To search for a YouTube video, enter your search terms in the entry at the "
 "top of the sidebar, then click <guibutton>Find</guibutton>. The search "
@@ -1895,7 +1903,7 @@ msgstr ""
 "guibutton>. Strom s výsledky hledání bude zobrazen dole. Další výsledky "
 "budou automaticky naÄ?teny pÅ?i posouvání seznamu dolů."
 
-#: C/totem.xml:934(para)
+#: C/totem.xml:933(para)
 msgid ""
 "To play a video, double-click it in the results list, or choose "
 "<menuchoice><guimenuitem>Add to Playlist</guimenuitem></menuchoice> from its "
@@ -1908,7 +1916,7 @@ msgstr ""
 "menuchoice> z kontextové nabídky. Když se video pÅ?ehrává, je do karty "
 "<guilabel>Podobná videa</guilabel> naÄ?ten seznam podobných videí."
 
-#: C/totem.xml:937(para)
+#: C/totem.xml:936(para)
 msgid ""
 "YouTube videos can be opened in a web browser by choosing "
 "<menuchoice><guimenuitem>Open in Web Browser</guimenuitem></menuchoice> from "
@@ -1920,11 +1928,31 @@ msgstr ""
 "menuchoice> z jejich kontextové nabídky. Tímto se naÄ?te původní umístÄ?ní "
 "videa na webové stránce YouTube."
 
-#: C/totem.xml:946(title)
+#: C/totem.xml:940(title)
+msgid "D-Bus Service"
+msgstr "Služba D-Bus"
+
+#: C/totem.xml:941(para)
+msgid ""
+"The <guilabel>D-Bus Service</guilabel> plugin broadcasts notifications of "
+"which track is playing in <application>Totem Movie Player</application> on "
+"the D-Bus session bus. Applications such as <application>Gajim</application> "
+"can listen for such notifications and respond accordingly by, for example, "
+"updating your instant messaging status message to display the video "
+"currently being played in <application>Totem Movie Player</application>."
+msgstr ""
+"Zásuvný modul <guilabel>Služba D-Bus</guilabel> rozesílá na sbÄ?rnici sezení "
+"D-Bus hromadné oznámení o tom, která skladba se v <application>PÅ?ehrávaÄ?i "
+"film Totem</application> právÄ? pÅ?ehrává. Aplikace, jako je napÅ?. "
+"<application>Gajim</application>, mohou tÄ?mto oznámením naslouchat a "
+"patÅ?iÄ?nÄ? zareagovat, napÅ?. aktualizovat stavovou zprávu o tom, které video "
+"se právÄ? v <application>PÅ?ehrávaÄ?i film Totem</application> pÅ?ehrává."
+
+#: C/totem.xml:952(title)
 msgid "Preferences"
 msgstr "Nastavení"
 
-#: C/totem.xml:947(para)
+#: C/totem.xml:953(para)
 msgid ""
 "To modify the preferences of <application>Totem Movie Player</application>, "
 "choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</"
@@ -1934,15 +1962,15 @@ msgstr ""
 "application>, vyberte <menuchoice><guimenu>Upravit</"
 "guimenu><guimenuitem>Nastavení</guimenuitem></menuchoice>."
 
-#: C/totem.xml:954(title)
+#: C/totem.xml:960(title)
 msgid "General"
 msgstr "Obecné"
 
-#: C/totem.xml:957(term)
+#: C/totem.xml:963(term)
 msgid "Networking"
 msgstr "Síť"
 
-#: C/totem.xml:959(para)
+#: C/totem.xml:965(para)
 msgid ""
 "Select network connection speed from the <guilabel>Connection speed</"
 "guilabel> drop-down list."
@@ -1950,11 +1978,11 @@ msgstr ""
 "V rozbalovacím seznamu <guilabel>Rychlost pÅ?ipojení</guilabel> zvolte "
 "rychlost pÅ?ipojení k síti."
 
-#: C/totem.xml:965(term)
+#: C/totem.xml:971(term)
 msgid "Text Subtitles"
 msgstr "Textové titulky"
 
-#: C/totem.xml:969(para)
+#: C/totem.xml:975(para)
 msgid ""
 "<guilabel>Automatically load subtitle files</guilabel>: select this option "
 "to automatically load any subtitle files with the same filename as a movie "
@@ -1964,7 +1992,7 @@ msgstr ""
 "volbu, aby se pÅ?i pÅ?ehrávání filmu automaticky naÄ?ítaly titulky se stejným "
 "názvem souboru, jako má soubor s filmem."
 
-#: C/totem.xml:973(para)
+#: C/totem.xml:979(para)
 msgid ""
 "<guilabel>Font</guilabel>: select this option to change the font used to "
 "display subtitles."
@@ -1972,7 +2000,7 @@ msgstr ""
 "<guilabel>Písmo</guilabel> â?? pomocí této volby můžete mÄ?nit písmo použité k "
 "zobrazování titulků."
 
-#: C/totem.xml:977(para)
+#: C/totem.xml:983(para)
 msgid ""
 "<guilabel>Encoding</guilabel>: select this option to change the encoding "
 "used to display subtitles."
@@ -1980,11 +2008,11 @@ msgstr ""
 "<guilabel>Kódování</guilabel> â?? pomocí této volby můžete nastavit kódování, "
 "ve kterém se budou titulky zobrazovat."
 
-#: C/totem.xml:986(title) C/totem.xml:989(term)
+#: C/totem.xml:992(title) C/totem.xml:995(term)
 msgid "Display"
 msgstr "Zobrazení"
 
-#: C/totem.xml:991(para)
+#: C/totem.xml:999(para)
 msgid ""
 "Select the resize option if you want <application>Totem Movie Player</"
 "application> to automatically resize the window to the size of the video "
@@ -1994,7 +2022,7 @@ msgstr ""
 "<application>pÅ?ehrávaÄ? filmů Totem</application> pÅ?i naÄ?tení nového filmu "
 "automaticky mÄ?nil velikost okna na velikost filmu."
 
-#: C/totem.xml:996(para)
+#: C/totem.xml:1004(para)
 msgid ""
 "Select the screensaver option if you want to allow the screensaver to "
 "activate when playing audio files. Some monitors with integrated speakers "
@@ -2005,11 +2033,11 @@ msgstr ""
 "reproduktory mohou pozastavit pÅ?ehrávání hudby pÅ?i aktivaci Å¡etÅ?iÄ?e "
 "obrazovky."
 
-#: C/totem.xml:1001(term)
+#: C/totem.xml:1011(term)
 msgid "Visual Effects"
 msgstr "Vizuální efekty"
 
-#: C/totem.xml:1005(para)
+#: C/totem.xml:1015(para)
 msgid ""
 "<guilabel>Visual</guilabel>: select this option to show visual effects while "
 "an audio file is playing."
@@ -2017,7 +2045,7 @@ msgstr ""
 "<guilabel>Vizualizovat</guilabel> â?? zaÅ¡krtnÄ?te tuto volbu, mají-li se pÅ?i "
 "pÅ?ehrávání hudby zobrazovat vizuální efekty."
 
-#: C/totem.xml:1010(para)
+#: C/totem.xml:1020(para)
 msgid ""
 "<guilabel>Type of visualization</guilabel>: select type of visualization "
 "from the drop-down list."
@@ -2025,7 +2053,7 @@ msgstr ""
 "<guilabel>Typ vizualizace</guilabel> â?? v rozbalovacím seznamu zvolte typ "
 "vizualizace."
 
-#: C/totem.xml:1015(para)
+#: C/totem.xml:1025(para)
 msgid ""
 "<guilabel>Visualization size</guilabel>: select visualization size from the "
 "drop-down list."
@@ -2033,33 +2061,33 @@ msgstr ""
 "<guilabel>Velikost vizualizace</guilabel> â?? v rozbalovacím seznamu zvolte "
 "velikost vizualizace."
 
-#: C/totem.xml:1023(term)
+#: C/totem.xml:1033(term)
 msgid "Color balance"
 msgstr "Vyvážení barev"
 
-#: C/totem.xml:1027(para)
+#: C/totem.xml:1037(para)
 msgid ""
 "<guilabel>Brightness</guilabel>: use the slider to specify the level of "
 "brightness."
 msgstr "<guilabel>Jas</guilabel> â?? použijte táhlo k nastavení jasu."
 
-#: C/totem.xml:1030(para)
+#: C/totem.xml:1040(para)
 msgid ""
 "<guilabel>Contrast</guilabel>: use the slider to specify the level of "
 "contrast."
 msgstr "<guilabel>Kontrast</guilabel> â?? použijte táhlo k nastavení kontrastu."
 
-#: C/totem.xml:1033(para)
+#: C/totem.xml:1043(para)
 msgid ""
 "<guilabel>Saturation</guilabel>: use the slider to specify the level of "
 "saturation."
 msgstr "<guilabel>Sytost</guilabel> â?? použijte táhlo k nastavení sytosti."
 
-#: C/totem.xml:1037(para)
+#: C/totem.xml:1047(para)
 msgid "<guilabel>Hue</guilabel>: use the slider to specify the level of hue."
 msgstr "<guilabel>Odstín</guilabel> â?? použijte táhlo k nastavení odstínu."
 
-#: C/totem.xml:1041(para)
+#: C/totem.xml:1051(para)
 msgid ""
 "You may use the <guilabel>Reset to Defaults</guilabel> button to reset the "
 "color balance controls to their default positions."
@@ -2067,15 +2095,15 @@ msgstr ""
 "Chcete-li vyvážení barev nastavit na výchozí hodnoty, můžete použít tlaÄ?ítko "
 "<guilabel>Vrátit na výchozí</guilabel>."
 
-#: C/totem.xml:1048(title)
+#: C/totem.xml:1058(title)
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvuk"
 
-#: C/totem.xml:1051(term)
+#: C/totem.xml:1061(term)
 msgid "Audio Output"
 msgstr "Zvukový výstup"
 
-#: C/totem.xml:1053(para)
+#: C/totem.xml:1063(para)
 msgid ""
 "Select audio output type from the <guilabel>Audio output type</guilabel> "
 "drop-down list."
@@ -2083,11 +2111,11 @@ msgstr ""
 "V rozbalovacím seznamu <guilabel>Typ zvukového výstupu</guilabel> zvolte typ "
 "zvukového výstupu."
 
-#: C/totem.xml:1081(title)
+#: C/totem.xml:1091(title)
 msgid "About <application>Totem Movie Player</application>"
 msgstr "O aplikaci <application>pÅ?ehrávaÄ? filmů Totem</application>"
 
-#: C/totem.xml:1082(para)
+#: C/totem.xml:1092(para)
 msgid ""
 "<application>Totem Movie Player</application> is written by Bastien Nocera "
 "(<email>hadess hadess net</email>), Julien Moutte (<email>julien moutte net</"
@@ -2105,7 +2133,7 @@ msgstr ""
 "jeho <ulink url=\"http://projects.gnome.org/totem/\"; type=\"http\">webové "
 "stránky</ulink>."
 
-#: C/totem.xml:1095(para)
+#: C/totem.xml:1105(para)
 msgid ""
 "This program is distributed under the terms of the GNU General Public "
 "license as published by the Free Software Foundation; either version 2 of "
@@ -2123,3 +2151,11 @@ msgstr ""
 #: C/totem.xml:0(None)
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Martin Picek <picek martin gnome-cesko cz>, 2009"
+
+#~ msgid "<application>Totem Movie Player</application> Manual V2.0"
+#~ msgstr ""
+#~ "PÅ?íruÄ?ka k <application>pÅ?ehrávaÄ?i filmů Totem</application> Manual V2.0"
+
+#~ msgid "<application>Totem Movie Player</application> Manual V3.0"
+#~ msgstr ""
+#~ "PÅ?íruÄ?ka k <application>pÅ?ehrávaÄ?i filmů Totem</application> Manual V3.0"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]