[gnome-pilot] Updated Kannada(kn) translationcommit d017b9e529964121e0c45ca3cabf67afc993c874
Author: Shankar Prasad <svenkate redhat com>
Date:   Tue Jul 14 17:28:17 2009 +0530

    Updated Kannada(kn) translation

 po/kn.po |  160 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 files changed, 97 insertions(+), 63 deletions(-)
---
diff --git a/po/kn.po b/po/kn.po
index 5c54eeb..649d615 100644
--- a/po/kn.po
+++ b/po/kn.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-pilot.po.master.kn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-pilot&component=general\n";
 "POT-Creation-Date: 2009-07-09 07:53+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-07-13 22:53+0530\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-14 17:24+0530\n"
 "Last-Translator: Shankar Prasad <svenkate redhat com>\n"
 "Language-Team: Kannada <en li org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -64,7 +64,7 @@ msgstr "_PDA ID"
 
 #: ../applet/pilot-applet.glade.h:9
 msgid "_Sync cradle"
-msgstr ""
+msgstr "����ಣಿ��ಯನ�ನ� ಮ�ಳ�ಸ�(��ರಾಡಲ�)(_S)"
 
 #: ../applet/pilot-applet.glade.h:10
 msgid "gnome-pilot progress"
@@ -164,6 +164,8 @@ msgid ""
 "Press synchronize on the cradle to restore\n"
 " or cancel the operation."
 msgstr ""
+"ಮರಳಿ ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ����ಣಿ��ಯಲ�ಲಿನ (��ರ�ಡಲ�) ಮ�ಳ�ಸ� ���ಡಿಯನ�ನ� �ತ�ತಿ\n"
+" �ಥವ �ಾರ�ಯಾ�ರನ�ಯನ�ನ� ರದ�ದ���ಳಿಸಿ."
 
 #: ../applet/pilot.c:716
 msgid "Restore request failed"
@@ -175,7 +177,7 @@ msgid ""
 "Are you sure you want to restart daemon?"
 msgstr ""
 "PDA ಮ�ಳ���ಯ� ಪ�ರ�ತಿಯಲ�ಲಿದ�.\n"
-"ನ�ವ� ಡ�ಮನ� �ನ�ನ� ಮರಳಿ �ರ�ಭಿಸಲ� ��ಿತವಾ�ಿಯ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�"
+"ನ�ವ� ಡ�ಮನ� �ನ�ನ� ಮರಳಿ �ರ�ಭಿಸಲ� ��ಿತವಾ�ಿಯ� ಬಯಸ�ತ�ತ�ರ�?"
 
 #: ../applet/pilot.c:764 ../applet/pilot.c:1340
 msgid "Trying to connect to the GnomePilot Daemon"
@@ -183,7 +185,7 @@ msgstr "GnomePilot ಡà³?ಮನà³?â??ನà³?à²?ದಿà²?à³? ಸà²?ಪರà³?à²? 
 
 #: ../applet/pilot.c:780
 msgid "There's no last sync on record."
-msgstr ""
+msgstr "ದಾ�ಲ�ಯಲ�ಲಿ ��ನ�ಯ ಮ�ಳ��� �ಲ�ಲ."
 
 #. ensure the label strings are extracted by intltool.  This list of
 #. * strings should match the list in the menu_template below
@@ -202,7 +204,7 @@ msgstr "��ನ�ಯ ದಾ�ಲ�..."
 
 #: ../applet/pilot.c:804
 msgid "Preferences..."
-msgstr "�ದ�ಯತ��ಳ�"
+msgstr "�ದ�ಯತ��ಳ�..."
 
 #: ../applet/pilot.c:804
 msgid "Help"
@@ -292,11 +294,11 @@ msgstr "ಬ��"
 
 #: ../capplet/gnome-pilot-capplet.c:571
 msgid "Conduit"
-msgstr "Conduit"
+msgstr "ನಳಿ��(�ಾ�ಡಿವಿ��)"
 
 #: ../capplet/gnome-pilot-capplet.c:573
 msgid "Sync Action"
-msgstr ""
+msgstr "ಮ�ಳ�ಸ�ವ ��ರಿಯ�"
 
 #: ../capplet/gnome-pilot-capplet.c:783
 #, c-format
@@ -343,23 +345,23 @@ msgstr "ಪ�ರಸ��ತ �ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ಸಾಧನವ
 #: ../capplet/gnome-pilot-capplet.c:1131
 #, c-format
 msgid "Unable to instantiate %s conduit."
-msgstr ""
+msgstr "%s ನಳಿ��ಯನ�ನ�(�ಾ�ಡಿವಿ��) �ದಾಹರಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ."
 
 #: ../capplet/gnome-pilot-capplet.c:1171
 msgid "_Enable this conduit"
-msgstr ""
+msgstr "� ನಳಿ��ಯನ�ನ�(�ಾ�ಡಿವಿ��) ಶ��ತ��ಳಿಸ�(_E)"
 
 #: ../capplet/gnome-pilot-capplet.c:1172
 msgid "Disable the currently selected conduit"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ�ರಸ��ತ �ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ನಳಿ��ಯನ�ನ�(�ಾ�ಡಿವಿ��) �ಶ��ತ��ಳಿಸಿ"
 
 #: ../capplet/gnome-pilot-capplet.c:1174
 msgid "_Disable this conduit"
-msgstr ""
+msgstr "� ನಳಿ��ಯನ�ನ�(�ಾ�ಡಿವಿ��) �ಶ��ತ��ಳಿಸ�(_D)"
 
 #: ../capplet/gnome-pilot-capplet.c:1175
 msgid "Enable the currently selected conduit"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ�ರಸ��ತ �ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ನಳಿ��ಯನ�ನ�(�ಾ�ಡಿವಿ��) ಶ��ತ��ಳಿಸಿ"
 
 #: ../capplet/gnome-pilot-capplet.c:1180 ../capplet/gpilotd-capplet.glade.h:85
 msgid "_Settings..."
@@ -367,12 +369,12 @@ msgstr "ಸಿದ�ಧತ��ಳ�(_S)..."
 
 #: ../capplet/gnome-pilot-capplet.c:1181
 msgid "Modify the currently selected conduit's settings"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ�ರಸ��ತ �ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ನಳಿ��ಯ(�ಾ�ಡಿವಿ��) ಸಿದ�ಧತ��ಳನ�ನ� ಮಾರ�ಪಡಿಸಿ"
 
 #. < 0) {
 #: ../capplet/gnome-pilot-cdialog.c:210
 msgid "Unable to create PDA settings window. Incorrect conduit configuration."
-msgstr ""
+msgstr "PDA ಸಿದ�ಧತ��ಳ ವಿ�ಡ�ವನ�ನ� ನಿರ�ಮಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ. ಸರಿಯಲ�ಲದ ನಳಿ��(�ಾ�ಡಿವಿ��) ಸ�ರ�ನ�."
 
 #: ../capplet/gnome-pilot-druid.c:488
 msgid ""
@@ -401,6 +403,8 @@ msgid ""
 "About to retrieve Owner Name and ID from the PDA.\n"
 "Please put PDA in %s (%s) and press HotSync button."
 msgstr ""
+"PDA ��ದ ಮಾಲಿ�ನ ಹ�ಸರ� ಹಾ�� ID �ನ�ನ� ಪಡ�ಯಲಾ��ತ�ತಿದ�.\n"
+"ದಯವಿ���� PDA �ನ�ನ� %s (%s) ನಲ�ಲಿ �ರಿಸಿ ಹಾ�� HotSync ���ಡಿಯನ�ನ� �ತ�ತಿ."
 
 #: ../capplet/gnome-pilot-druid.c:652
 msgid "Failed sending request to gpilotd"
@@ -413,11 +417,14 @@ msgid ""
 "Owner Name: %s\n"
 "PDA ID: %d"
 msgstr ""
+"PDA ಯಿ�ದ ಮಾಲಿ�ನ ಹ�ಸರ� ಹಾ�� ID �ನ�ನ� ಯಶಸ�ವಿಯಾ�ಿ ಪಡ�ಯಲಾ�ಿದ�\n"
+"ಮಾಲಿ�ರ ಹ�ಸರ�: %s\n"
+"PDA ID: %d"
 
 #: ../capplet/gnome-pilot-pdialog.c:432
 #, c-format
 msgid "Please put PDA in %s (%s) and press HotSync button or cancel the operation."
-msgstr ""
+msgstr "ದಯವಿ���� PDA �ನ�ನ� %s (%s) ನಲ�ಲಿ �ರಿಸಿ ಹಾ�� HotSync ���ಡಿಯನ�ನ� �ತ�ತಿ �ಥವ �ಾರ�ಯವನ�ನ� ರದ�ದ���ಳಿಸಿ."
 
 #: ../capplet/gnome-pilot-pdialog.c:467
 msgid "The request to get PDA ID failed"
@@ -449,11 +456,11 @@ msgstr "/dev/ttyUSB1"
 
 #: ../capplet/gpilotd-capplet.glade.h:7
 msgid "<b>Conduit Actions</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>ನಳಿ��ಯ(�ಾ�ಡಿವಿ��) ��ರಿಯ��ಳ�</b>"
 
 #: ../capplet/gpilotd-capplet.glade.h:8
 msgid "<b>Conduit Settings</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>ನಳಿ��ಯ(�ಾ�ಡಿವಿ��) ಸಿದ�ಧತ��ಳ�</b>"
 
 #: ../capplet/gpilotd-capplet.glade.h:9
 msgid "<b>PDA Attributes</b>"
@@ -471,6 +478,9 @@ msgid ""
 "Since you have more than one connection device defined for this computer you "
 "need to identify which one is to be used for this operation."
 msgstr ""
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">� ��ಲಸ���ಾ�ಿ ಯಾವ ಸಾಧನವನ�ನ� ಬಳಸಬ���?</span>\n"
+"\n"
+"����ದರ� ನ�ವ� ��ದ���ಿ�ತ ಹ����ಿನ ಸಾಧನ�ಳನ�ನ� � �ಣ����� ��ಡಿಸಿರ�ವ�ದರಿ�ದ � ��ಲಸ���ಾ�ಿ ಯಾವ�ದನ�ನ� ಬಳಸಬ��� ��ದ� ನ�ವ� ��ರ�ತಿಸಬ���."
 
 #: ../capplet/gpilotd-capplet.glade.h:14
 msgid "BIG5"
@@ -486,7 +496,7 @@ msgstr "PDA ಯ ��ಯಾರ�ಸ���(_h):"
 
 #: ../capplet/gpilotd-capplet.glade.h:17
 msgid "C_onduits"
-msgstr ""
+msgstr "ನಳಿ���ಳ�(�ಾ�ಡಿವಿ��)(_o)"
 
 #: ../capplet/gpilotd-capplet.glade.h:18
 msgid "Choose Device"
@@ -496,11 +506,11 @@ msgstr "ಸಾಧನವನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿ"
 msgid ""
 "Choose this option if you have used sync software before, even on another "
 "computer"
-msgstr ""
+msgstr "ನ�ವ� � ಮ�ದಲ� ಬ�ರ��ದ� �ಣ�ದಲ�ಲಿಯಾದರ� ಸಹ ಮ�ಳ���ಯ ತ�ತ�ರಾ�ಶವನ�ನ� ಬಳಸಿದ�ದಲ�ಲಿ, � �ಯ���ಯನ�ನ� �ರಿಸಿ"
 
 #: ../capplet/gpilotd-capplet.glade.h:20
 msgid "Conduit Settings"
-msgstr ""
+msgstr "ನಳಿ��ಯ(�ಾ�ಡಿವಿ��) ಸಿದ�ಧತ��ಳ�"
 
 #: ../capplet/gpilotd-capplet.glade.h:21
 msgid ""
@@ -512,6 +522,13 @@ msgid ""
 "You can monitor syncing of gnome-pilot by adding \n"
 "PilotLink applet to your panel."
 msgstr ""
+"�ಭಿನ�ದನ��ಳ�, gnome-ಪ�ಲ�� �ನ�ನ� ಸ�ರ�ಿಸಲಾ�ಿದ�!\n"
+"\n"
+"ನ�ವ� ಯಾವ�ದ� ಸಮಯದಲ�ಲಿ PilotLink ಹಾ�� ನಳಿ���ಳ�(�ಾ�ಡವಿ��) ಹಾಳ��ಳ\n"
+"ನಿಯà²?ತà³?ರಣವನà³?ನà³? ಬಳಸಿà²?à³?à²?ಡà³? gnome-ಪà³?ಲà²?à³?â??ನ ಸಿದà³?ಧತà³?à²?ಳನà³?ನà³? ಬದಲಾಯಿಸಬಹà³?ದಾà²?ಿದà³?.\n"
+"\n"
+"PilotLink �ಪ�ಲ��� �ನ�ನ� ಫಲ����� ಸ�ರಿಸ�ವ ಮ�ಲ� ನ�ವ� gnome-ಪ�ಲ��\n"
+"ಮ�ಳ�ಸ�ವಿ��ಯ ಮ�ಲ�ವಿ�ಾರಣ�ಯನ�ನ� ನಡ�ಸಬಹ�ದ�."
 
 #: ../capplet/gpilotd-capplet.glade.h:28
 msgid "D_isable"
@@ -540,7 +557,7 @@ msgstr "�ಶ��ತ���ಡ"
 
 #: ../capplet/gpilotd-capplet.glade.h:34
 msgid "Enter Owner Name you want stored on your PDA"
-msgstr ""
+msgstr "ನಿಮ�ಮ PDA ನ�ವ� ಶ��ರಿಸಿಡಲ� ಬಯಸ�ವ ಮಾಲಿ�ನ ಹ�ಸರನ�ನ� ನಮ�ದಿಸಿ"
 
 #: ../capplet/gpilotd-capplet.glade.h:35
 msgid "GB18030"
@@ -552,7 +569,7 @@ msgstr "GBK"
 
 #: ../capplet/gpilotd-capplet.glade.h:37
 msgid "Get the Owner's name and ID from the PDA"
-msgstr ""
+msgstr "PDA ಯಿ�ದ ಮಾಲಿ�ನ ಹ�ಸರ� ಹಾ�� ID �ನ�ನ� ಪಡ�ದ���ಳ�ಳಿ"
 
 #: ../capplet/gpilotd-capplet.glade.h:38
 msgid "I_rDA"
@@ -576,7 +593,7 @@ msgstr "ಮಾಲಿ�(_w):"
 
 #: ../capplet/gpilotd-capplet.glade.h:43
 msgid "Owner Name and ID to set on the PDA"
-msgstr ""
+msgstr "PDA ಯಲ�ಲಿ ಹ��ದಿಸಬ��ಿರ�ವ ಮಾಲಿ�ನ ಹ�ಸರ� ಹಾ�� ID"
 
 #: ../capplet/gpilotd-capplet.glade.h:44
 msgid "Owner:"
@@ -608,15 +625,15 @@ msgstr "ವ��(_p):"
 
 #: ../capplet/gpilotd-capplet.glade.h:51
 msgid "Send the Owner's name and ID to the PDA, overwriting any existing identity"
-msgstr ""
+msgstr "ಮಾಲಿ�ನ ಹ�ಸರ� ಹಾ�� ID �ನ�ನ� PDA �� �ಳ�ಹಿಸ�, � ಮ�ದಲ� ಯಾವ�ದ� �ಡ���ಿ�ಿ �ದ�ದರ� ಸಹ �ದನ�ನ� �ಳಿಸಿಬರ�ಯಲಾ��ತ�ತದ�"
 
 #: ../capplet/gpilotd-capplet.glade.h:52
 msgid "Set the character set used on your PDA."
-msgstr ""
+msgstr "ನಿಮà³?ಮ PDA ಯಲà³?ಲಿ ಬಳಸಲಾದ à²?à³?ಯಾರà³?à²?à³?à²?ರ ಸà³?à²?à³?â??à²?à³? ಹà³?à²?ದಿಸಿ."
 
 #: ../capplet/gpilotd-capplet.glade.h:53
 msgid "Set the root directory for all PDA files to be stored."
-msgstr ""
+msgstr "�ಲ�ಲಾ PDA �ಡತ�ಳ ಮ�ಲ ��ಶ�ಳ� ಶ��ರಿತ��ಳ�ಳ�ವ�ತ� ಹ��ದಿಸಿ."
 
 #: ../capplet/gpilotd-capplet.glade.h:54
 msgid "Success"
@@ -630,7 +647,7 @@ msgstr "ನಿಮ�ಮ PDAಯ ಹ�ಸರ�.  �ದನ�ನ� ��ವಲ
 msgid ""
 "This integer ID identifies your PDA and must be unique between different "
 "PDAs that you use."
-msgstr ""
+msgstr "� ಸ���ಯ� ID ಯ� ನಿಮ�ಮ PDA �ನ�ನ� ಸ��ಿಸ�ತ�ತದ� ಹಾ�� �ದ� ನ�ವ� ಬಳಸ�ವ PDA�ಳ ಸ���ಯ��ಳಿ�ಿ�ತ ವಿಭಿನ�ನವಾ�ಿರಬ���."
 
 #: ../capplet/gpilotd-capplet.glade.h:57
 msgid "Ti_meout:"
@@ -650,6 +667,13 @@ msgid ""
 "Press 'Forward' to continue.\n"
 "Press 'Cancel' to exit."
 msgstr ""
+"ನ�ವ� ಮ�ದಲ� ಬಾರಿ�� gnome-ಪ�ಲ�� �ನ�ನ� �ಲಾಯಿಸ�ವ�ತ� ತ�ರ�ತ�ತಿದ�.\n"
+"� ��ಳ�ಿನ ಹ�ತ�ಳ� gnome-ಪ�ಲ�� �ನ�ನ� ಮ�ಳ�ಸಲ� ಸಿದ�ಧ��ಳಿಸ�ತ�ತವ�. \n"
+"ಬ��ಿದ�ದಲ�ಲಿ ನ�ವ� ನ�ತರದ ಸಮಯದಲ�ಲಿಯ� ಸಹ Gnome ನಿಯ�ತ�ರಣ\n"
+"���ದ�ರದಲ�ಲಿನ (����ರ�ಲ� ಸ���ರ�) PilotLink ಫಲ�ದಿ�ದ ಯಾವ�ದ� �ಯ����ಳನ�ನ� ಬದಲಾಯಿಸಬಹ�ದ�.\n"
+"\n"
+"ಮ��ದ�ವರ�ಯಲ� 'ಮ��ದ����' �ನ�ನ� �ತ�ತಿ.\n"
+"ನಿರ��ಮಿಸಲ� 'ರದ�ದ���ಳಿಸಲ�' �ನ�ನ� ��ಲಿ���ಿಸಿ."
 
 #: ../capplet/gpilotd-capplet.glade.h:66
 msgid "_Action:"
@@ -741,11 +765,11 @@ msgstr "ಹ�ದ�, ನಾನ� � ಮ�ದಲ� � PDAಯ��ದಿ�
 
 #: ../capplet/gpilotd-control-applet.c:81
 msgid "Start druid only"
-msgstr ""
+msgstr "��ವಲ �ಾರ�ಡಿಯನ�ನ� ಮಾತ�ರವ� �ರ�ಭಿಸ�"
 
 #: ../capplet/gpilotd-control-applet.c:103
 msgid "Error initializing gpilotd capplet"
-msgstr ""
+msgstr "gpilotd ��ಯಾಪ�ಲ��� �ನ�ನ� �ರ�ಭಿಸ�ವಲ�ಲಿ ದ�ಷ"
 
 #: ../capplet/gpilotd-control-applet.c:114
 #: ../capplet/gpilotd-control-applet.c:115
@@ -759,7 +783,7 @@ msgstr "GnomePilot ಡà³?ಮನà³?â??ನà³?à²?ದಿà²?à³? ಸà²?ಪರà³?à²?ಸ
 
 #: ../capplet/gpilotd-control-applet.c:132
 msgid "Cannot run druid if PDAs or devices already configured"
-msgstr ""
+msgstr "PDA �ಳ� �ಥವ ಸಾಧನ�ಳ� ��ಾ�ಲ� ಸ�ರ�ಿತ��ಳ�ಳದ� �ದ�ದಲ�ಲಿ �ಾರ�ಡಿಯನ�ನ� �ಲಾಯಿಸಲಯ ಸಾಧ�ಯವಿಲ�ಲ"
 
 #: ../capplet/gpilotd-control-applet.desktop.in.in.h:1
 msgid "Configure PalmOS devices"
@@ -799,7 +823,7 @@ msgstr "PDA �� ವಿಲ�ನ��ಳಿಸಿ"
 
 #: ../capplet/util.c:418
 msgid "Use conduit settings"
-msgstr ""
+msgstr "ನಳಿ��ಯ(�ಾ�ಡಿವಿ��) ಸಿದ�ಧತ��ಳನ�ನ� ಬಳಸಿ"
 
 #: ../capplet/util.c:426
 msgid "USB"
@@ -843,6 +867,8 @@ msgid ""
 "Please verify the permitions on the specified path or choose another "
 "directory"
 msgstr ""
+"ಸ��ಿಸಲಾದ ಮ�ಲ ��ಶವನ�ನ� ನಿರ�ಮಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ.\n"
+"ದಯವಿ���� ಸ��ಿಸಲಾದ ಮಾರ��ದ �ನ�ಮತಿ�ಳನ�ನ� ಪರಿಶ�ಲಿಸಿ �ಥವ ಬ�ರ��ದ� ��ಶವನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿ"
 
 #: ../capplet/util.c:495
 msgid ""
@@ -857,7 +883,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "`%s' is not a valid character set identifier.  Please enter a valid "
 "identifier or select from the available options."
-msgstr ""
+msgstr "`%s' ಯ� ಮಾನ�ಯವಾದ ��ದ� ��ಯಾರ����ರ� ಸ��� �ಡ�ಮ�ಿಫ�ರ� ��ಿಲ�ಲ.  ದಯವಿ���� ಮಾನ�ಯವಾದ ��ದ� �ಡ���ಿಫ�ರ� �ನ�ನ� ನಮ�ದಿಸಿ �ತವ ಲಭ�ಯ �ಯ���ಯಿ�ದ ��ದನ�ನ� �ರಿಸಿ."
 
 #: ../capplet/util.c:647
 msgid "Device 'usb:' is only valid for devices of type USB"
@@ -865,7 +891,7 @@ msgstr "ಸಾಧನ 'usb:' ಯ� ��ವಲ USB ಬ��ಯ ಸಾಧನ�
 
 #: ../capplet/util.c:658
 msgid "Read/Write permissions failed on"
-msgstr ""
+msgstr "�ದರಲ�ಲಿ �ದ�/ಬರ�ಯ�ವ �ನ�ಮತಿ�ಳ� ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
 
 #: ../capplet/util.c:660
 msgid "Check the permissions on the device and retry"
@@ -943,23 +969,27 @@ msgstr "ಪà³?ಲà²?à³?â??ನಲà³?ಲಿ à²?ಳಿಸಿದಲà³?ಲಿ ಸà³?
 
 #: ../conduits/backup/backup_conduit.c:899
 msgid "# of old backups to _keep"
-msgstr ""
+msgstr "# à²?ರಿಸಿà²?à³?ಳà³?ಳಬà³?à²?ಿರà³?ವ ಹಳà³?ಯ ಬà³?ಯಾà²?à³?à²?ಪà³?â??à²?ಳà³? (_k)"
 
 #: ../conduits/backup/backup_conduit.c:910
 msgid "# of old backups to keep"
-msgstr ""
+msgstr "# à²?ರಿಸಿà²?à³?ಳà³?ಳಬà³?à²?ಿರà³?ವ ಹಳà³?ಯ ಬà³?ಯಾà²?à³?à²?ಪà³?â??à²?ಳà³?"
 
 #: ../conduits/backup/backup_conduit.c:948
 msgid ""
 "The specified backup directory exists but has the wrong permissions.\n"
 "Please fix or choose another directory"
 msgstr ""
+"ಸà³?à²?ಿಸಲಾದ ಬà³?ಯಾà²?à³?â??à²?ಪà³? à²?à³?ಶವà³? à²?ಸà³?ತಿತà³?ವದಲà³?ಲಿದà³? à²?ದರà³? à²?ದರ ತಪà³?ಪà³? à²?ನà³?ಮತಿà²?ಳನà³?ನà³? ಹà³?à²?ದಿದà³?.\n"
+"ದಯವಿ���� �ದನ�ನ� ಸರಿಪಡಿಸಿ �ಥವ ಬ�ರ��ದ� ��ಶವನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿ"
 
 #: ../conduits/backup/backup_conduit.c:953
 msgid ""
 "The specified backup directory exists but is not a directory.\n"
 "Please make it a directory or choose another directory"
 msgstr ""
+"ಸ��ಿಸಲಾದ ಬ�ಯಾ���ಪ� ��ಶವ� �ಸ�ತಿತ�ವದಲ�ಲಿದ� �ದರ� �ದ� ��ದ� ��ಶವಾ�ಿಲ�ಲ.\n"
+"ದಯವಿ���� �ದನ�ನ� ��ದ� ��ಶವಾ�ಿಸಿ �ಥವ ಬ�ರ��ದ� ��ಶವನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿ"
 
 #: ../conduits/backup/backup_conduit.c:960
 msgid ""
@@ -967,6 +997,8 @@ msgid ""
 "Please verify the permissions on the specified path or choose another "
 "directory"
 msgstr ""
+"ಸ��ಿಸಲಾದ ಬ�ಯಾ���ಪ� ��ಶವನ�ನ� ನಿರ�ಮಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ.\n"
+"ದಯವಿ���� ಸ��ಿಸಲಾದ ಮಾರ��ದ �ನ�ಮತಿ�ಳನ�ನ� ಪರಿಶ�ಲಿಸಿ �ಥವ ಬ�ರ��ದ� ��ಶವನ�ನ� �ಯ��� ಮಾಡಿ"
 
 #: ../conduits/backup/backup_conduit.c:965
 msgid ""
@@ -1030,6 +1062,8 @@ msgid ""
 "Press synchronize on the cradle to install\n"
 " or cancel the operation."
 msgstr ""
+"�ನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ����ಣಿ��ಯಲ�ಲಿನ (��ರ�ಡಲ�) ಮ�ಳ�ಸ� ���ಡಿಯನ�ನ� �ತ�ತಿ\n"
+" �ಥವ �ಾರ�ಯಾ�ರನ�ಯನ�ನ� ರದ�ದ���ಳಿಸಿ."
 
 #: ../gpilotd/GNOME_Pilot_Daemon.server.in.in.h:1
 msgid "Gnome-Pilot daemon"
@@ -1037,7 +1071,7 @@ msgstr "Gnome-ಪ�ಲ�� ಡ�ಮನ�"
 
 #: ../gpilotd/gnome-pilot-conduit-management.gob:682
 msgid "module loading not supported, fatal!"
-msgstr ""
+msgstr "���ವನ�ನ� ಲ�ಡ� ಮಾಡ�ವ�ದ� ಬ��ಬಲಿತವಾ�ಿಲ�ಲ, ಮಾರ�!"
 
 #: ../gpilotd/gnome-pilot-conduit-standard-abs.c:136
 msgid "deleted PDA record modified locally, not deleting\n"
@@ -1050,19 +1084,19 @@ msgstr "�ಳಿಸಲಾದ ಸ�ಥಳ�ಯ ದಾ�ಲ�ಯನ�ನ�
 #: ../gpilotd/gnome-pilot-conduit-standard-abs.c:138
 #: ../gpilotd/gnome-pilot-conduit-standard-abs.c:142
 msgid "merge conflict, PDA and local record swapped\n"
-msgstr ""
+msgstr "ವಿಲ�ನ��ಳಿಸ�ವಲ�ಲಿ �ಸಮ��ಸತ�, ಸ�ಥಳ�ಯ ಹಾ�� PDA ದಾ�ಲ�ಯನ�ನ� ಬದಲಾಯಿಸಲಾ�ಿದ�\n"
 
 #: ../gpilotd/gnome-pilot-conduit-standard-abs.c:139
 msgid "archive and change conflict, PDA and local record swapped\n"
-msgstr ""
+msgstr "�ರ���ವ� ಹಾ�� ಬದಲಾಣ�ಯಲ�ಲಿ �ಸಮ��ಸತ�, ಸ�ಥಳ�ಯ ಹಾ�� PDA ದಾ�ಲ�ಯನ�ನ� ಬದಲಾಯಿಸಲಾ�ಿದ�\n"
 
 #: ../gpilotd/gnome-pilot-conduit-standard-abs.c:140
 msgid "archive and change conflict, local record sent to PDA\n"
-msgstr ""
+msgstr "�ರ���ವ� ಹಾ�� ಬದಲಾಣ�ಯಲ�ಲಿ �ಸಮ��ಸತ�, ಸ�ಥಳ�ಯ ದಾ�ಲ�ಯನ�ನ� PDA �� �ಳ�ಹಿಸಲಾ�ಿದ�\n"
 
 #: ../gpilotd/gnome-pilot-conduit-standard-abs.c:141
 msgid "archive and change conflict, PDA record saved locally\n"
-msgstr ""
+msgstr "�ರ���ವ� ಹಾ�� ಬದಲಾಣ�ಯಲ�ಲಿ �ಸಮ��ಸತ�, PDA ದಾ�ಲ�ಯನ�ನ� ಸ�ಥಳ�ಯವಾ�ಿ �ಳಿಸಲಾ�ಿದ�\n"
 
 #: ../gpilotd/gnome-pilot-conduit-standard-abs.c:423
 #: ../gpilotd/gnome-pilot-conduit-standard-abs.c:498
@@ -1070,16 +1104,16 @@ msgstr ""
 #: ../gpilotd/gnome-pilot-conduit-standard-abs.c:592
 #: ../gpilotd/gnome-pilot-conduit-standard-abs.c:621
 msgid "Conduits initialization failed, aborting operation"
-msgstr ""
+msgstr "ನಳಿ���ಳ(�ಾ�ಡಿವಿ��) �ಾರ�ಯಾ�ರಣ�ಯ� ವಿಫಲ���ಡಿದ�, �ಾರ�ಯವನ�ನ� ತಡ�ಹಿಡಿಯಲಾ��ತ�ತಿದ�"
 
 #: ../gpilotd/gnome-pilot-conduit-standard-abs.c:436
 msgid "Unable to delete all records in PDA database, aborting operation."
-msgstr "PDA ದತ�ತಸ��ಯದಿ�ದ �ಲ�ಲಾ ದಾ�ಲ��ಳನ�ನ� �ಳಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ, �ಾರ�ಯಾ�ರಣ�ಯನ�ನ� ನಿಲ�ಲಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�."
+msgstr "PDA ದತ�ತಸ��ಯದಿ�ದ �ಲ�ಲಾ ದಾ�ಲ��ಳನ�ನ� �ಳಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ, �ಾರ�ಯಾ�ರಣ�ಯನ�ನ� ತಡ�ಹಿಡಿಯಲಾ��ತ�ತಿದ�."
 
 #: ../gpilotd/gnome-pilot-conduit-standard-abs.c:447
 #: ../gpilotd/gnome-pilot-conduit-standard-abs.c:1025
 msgid "Conduit did not return a record"
-msgstr ""
+msgstr "ನಳಿ��ಯ�(�ಾ�ಡಿವಿ��) ��ದ� ದಾ�ಲ�ಯನ�ನ� ಮರಳಿಸಿಲ�ಲ"
 
 #: ../gpilotd/gnome-pilot-conduit-standard-abs.c:504
 msgid "Unable to delete all records in local database, aborting operation."
@@ -1087,7 +1121,7 @@ msgstr "ಸ�ಥಳ�ಯ ದತ�ತಸ��ಯದಿ�ದ �ಲ�ಲಾ
 
 #: ../gpilotd/gnome-pilot-conduit-standard-abs.c:1430
 msgid "Error in conduit, newly added record could not be found"
-msgstr ""
+msgstr "ನಳಿ��ಯಲ�ಲಿ(�ಾ�ಡಿವಿ��) ದ�ಷ, ಹ�ಸದಾ�ಿ ಸ�ರಿಸಲಾದ ದಾ�ಲ�ಯ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ"
 
 #: ../gpilotd/gnome-pilot-conduit-sync-abs.c:487
 msgid "Copy to PDA failed!"
@@ -1128,12 +1162,12 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Bluetooth Device [%s]: Unable to bind socket: err %d (check pilot-link was "
 "compiled with bluetooth support)"
-msgstr ""
+msgstr "ಬà³?ಲà³?à²?à³?ತà³? ಸಾಧನ [%s]: ಸಾà²?à³?à²?à³?â??à²?à³? ಬà³?à²?ಡà³? à²?à²?ಲà³? ಸಾಧà³?ಯವಾà²?ಿಲà³?ಲ: ದà³?ಷ %d (ಪà³?ಲà²?à³? à²?à³?à²?ಡಿಯà³? ಬà³?ಲà³?à²?à³?ತà³? ಬà³?à²?ಬಲದà³?à²?ದಿà²?à³? à²?à²?ಪà³?ಲà³? ಮಾಡಲಾà²?ಿದà³?ಯà³? à²?à²?ದà³? ಪರಿಶà³?ಲಿಸಿ)"
 
 #: ../gpilotd/gnome-pilot-structures.c:459
 #, c-format
 msgid "Device [%s, %s]: Unable to bind socket: err %d"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಾಧನ [%s, %s]: ಸಾà²?à³?à²?à³?â??à²?à³? ಬà³?à²?ಡà³? à²?à²?ಲà³? ಸಾಧà³?ಯವಾà²?ಿಲà³?ಲ: ದà³?ಷ %d"
 
 #: ../gpilotd/gnome-pilot-structures.c:539
 #: ../gpilotd/gnome-pilot-structures.c:590
@@ -1358,7 +1392,7 @@ msgstr "ಸ�ರ�ನ�ಯನ�ನ� ಮರಳಿ �ದಲಾ��ತ�
 
 #: ../gpilotd/manager.c:269
 msgid "non-backup conduit in backup conduit list"
-msgstr ""
+msgstr "ಬ�ಯಾ���ಪ� ���ವ ನಳಿ�� (�ಾ�ಡಿವಿ��) ಪ���ಿಯಲ�ಲಿ ಬ�ಯಾ���ಪ� ��ದ� �ರ�ವ ನಳಿ��(�ಾ�ಡಿವಿ��)"
 
 #: ../gpilotd/manager.c:277
 #, c-format
@@ -1402,7 +1436,7 @@ msgstr "PDA %s ��ದ ವಿಲ�ನ��ಳಿಸ�\n"
 #: ../gpilotd/manager.c:528
 #, c-format
 msgid "Conduit %s's first synchronization..."
-msgstr ""
+msgstr "ನಳಿ�� (�ಾ�ಡಿವಿ��) %s ಯ ಮ�ದಲ ಮ�ಳ���..."
 
 #: ../gpilotd/manager.c:552
 #, c-format
@@ -1412,22 +1446,22 @@ msgstr "��ತ�ತಿರದ ಮ�ಳ��� ��ರಿಯ� (%d = %s)
 #: ../gpilotd/manager.c:678
 #, c-format
 msgid "Instantiating %d conduits..."
-msgstr ""
+msgstr "%d ನಳಿ���ಳನ�ನ� (�ಾ�ಡಿವಿ��) �ದಾಹರಿಸಲಾ��ತ�ತಿದ�..."
 
 #: ../gpilotd/manager.c:683 ../gpilotd/manager.c:684
 #, c-format
 msgid "Unknown conduit \"%s\" in configure!"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ�ರ�ಿಸಬ��ಿರ�ವ ನಳಿ�� (�ಾ�ಡಿವಿ��) \"%s\" ತಿಳಿದಿಲ�ಲ!"
 
 #: ../gpilotd/manager.c:693
 #, c-format
 msgid "Loading conduit \"%s\" failed!"
-msgstr ""
+msgstr "ನಳಿ�� (�ಾ�ಡಿವಿ��) \"%s\" �ನ�ನ� ಲ�ಡ� ಮಾಡ�ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�!"
 
 #: ../gpilotd/manager.c:694
 #, c-format
 msgid "Loading conduit \"%s\" failed!\n"
-msgstr ""
+msgstr "ನಳಿ�� (�ಾ�ಡಿವಿ��) \"%s\" �ನ�ನ� ಲ�ಡ� ಮಾಡ�ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�!\n"
 
 #: ../gpilotd/manager.c:783
 #, c-format
@@ -1439,12 +1473,12 @@ msgstr "id/ಮಾಲಿ�ನನ�ನ� %d/%s �� ಬದಲಾಯಿಸಲ
 #: ../gpilotd/manager.c:815
 #, c-format
 msgid "Conduit %s requested, but not found"
-msgstr ""
+msgstr "ನಳಿ�� (�ಾ�ಡಿವಿ��) %s �� ಮನವಿ ಸಲ�ಲಿಸಲಾ�ಿತ�ತ�, �ದರ� �ದ� ��ಡ� ಬ�ದಿಲ�ಲ"
 
 #: ../gpilotd/manager.c:825
 #, c-format
 msgid "Conduit %s cannot be requested"
-msgstr ""
+msgstr "ನಳಿ�� (�ಾ�ಡಿವಿ��) %s �� ಮನವಿ ಸಲ�ಲಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಿಲ�ಲ"
 
 #: ../gpilotd/orbit_daemon_glue.c:1747
 msgid "(unknown DB)"
@@ -1501,7 +1535,7 @@ msgstr "DIRECTORY"
 
 #: ../utils/gpilotd-client.c:47
 msgid "Run conduit"
-msgstr ""
+msgstr "ನಳಿ��ಯನ�ನ� (�ಾ�ಡಿವಿ��) �ಲಾಯಿಸಿ"
 
 #: ../utils/gpilotd-client.c:47 ../utils/gpilotdcm-client.c:27
 msgid "CONDUIT"
@@ -1525,7 +1559,7 @@ msgstr "�ಲ�ಲಾ PDA�ಳ ಮ�ಲ�ವಿ�ಾರಣ� ನಡ�ಸ
 
 #: ../utils/gpilotd-client.c:51
 msgid "list PDAs by login (all for all pilots)"
-msgstr ""
+msgstr "PDAà²?ಳನà³?ನà³? ಪà³?ರವà³?ಶದ à²?ಧಾರದ ಮà³?ಲà³? ಪà²?à³?à²?ಿ ಮಾಡà³? (à²?ಲà³?ಲಾ ಪà³?ಲà²?à³?â??à²?ಳಿà²?ಾà²?ಿ)"
 
 #: ../utils/gpilotd-client.c:51
 msgid "LOGIN"
@@ -1541,7 +1575,7 @@ msgstr "PILOTNAME"
 
 #: ../utils/gpilotd-client.c:53
 msgid "Specify a cradle to operate on (defaults to Cradle0)"
-msgstr ""
+msgstr "�ಾರ�ಯನಿರ�ವಹಿಸಲ� ��ದ� ����ಣಿ��ಯನ�ನ�(��ರ�ಡಲ�) ಸ��ಿಸಿ (Cradle0 �� ಪ�ರ�ವನಿಯ��ಿತವಾ�ಿರ�ತ�ತದ�)"
 
 #: ../utils/gpilotd-client.c:53
 msgid "CRADLENAME"
@@ -1566,11 +1600,11 @@ msgstr ""
 
 #: ../utils/gpilotdcm-client.c:26
 msgid "lists available conduits"
-msgstr ""
+msgstr "ಲಭ�ಯವಿರ�ವ ನಳಿ���ಳನ�ನ� (�ಾ�ಡಿವಿ��) ಪ���ಿ ಮಾಡ�ತ�ತದ�"
 
 #: ../utils/gpilotdcm-client.c:27
 msgid "conduit to operate on"
-msgstr ""
+msgstr "�ಾರ�ಯಾ�ರಣ� ನಡ�ಸಬ��ಿರ�ವ ನಳಿ�� (�ಾ�ಡಿವಿ��)"
 
 #: ../utils/gpilotdcm-client.c:28
 msgid "list all attributes"
@@ -1590,15 +1624,15 @@ msgstr "ಪ���ಿ ��ಣವಿಶ�ಷ�ಳ�"
 
 #: ../utils/gpilotdcm-client.c:31
 msgid "list available conduits and their state"
-msgstr ""
+msgstr "ಲಭ�ಯವಿರ�ವ ನಳಿ���ಳನ�ನ� (�ಾ�ಡಿವಿ��) ಹಾ�� �ವ��ಳ ಸ�ಥಿತಿಯನ�ನ� ಪ���ಿ ಮಾಡ�"
 
 #: ../utils/gpilotdcm-client.c:32
 msgid "enable specified conduit"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ��ಿಸಲಾದ ನಳಿ��ಯನ�ನ� (�ಾ�ಡಿವಿ��) ಶ��ತ��ಳಿಸ�"
 
 #: ../utils/gpilotdcm-client.c:33
 msgid "disable specified conduit"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ��ಿಸಲಾದ ನಳಿ��ಯನ�ನ�(�ಾ�ಡಿವಿ��) �ಶ��ತ��ಳಿಸ�"
 
 #: ../utils/gpilotdcm-client.c:34
 msgid "enable, and set firstsync to slow"
@@ -1606,5 +1640,5 @@ msgstr "ಶ��ತ��ಳಿಸಿ, ಹಾ�� ಮ�ದಲಮ�ಳ��
 
 #: ../utils/gpilotdcm-client.c:35
 msgid "instantiate and destroy the conduit"
-msgstr ""
+msgstr "ನಳಿ��ಯನ�ನ�(�ಾ�ಡಿವಿ��) �ದಾಹರಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸ�"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]